Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt"

Transkript

1 Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1

2 Indholdsfortegnelse: Kapitel Vedtægtens område... 3 Kapitel Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel Thisted Vand A/S indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag... 4 B. Vandafledningsbidrag... 5 C. Særbidrag... 6 D. Vejbidrag... 6 E. Andre spildevandsanlæg... 7 F. Udtræden af kloakforsyningen... 8 Kapitel 4.10 Tømningsordning Kapitel Fælles bestemmelse Kapitel Målerdata Kapitel Vedtægtens ikrafttræden Bilag: Miljøstyrelsens standardkontrakt ved medlemskab af Thisted Vand A/S

3 I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010 (Betalingsloven) har Thisted Vand A/S den fastsat, og Thisted Kommunalbestyrelse den godkendt en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet, bliver det, eller på anden måde er tilknyttet Thisted Vand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område Vedtægten gælder for eksisterende og kommende spildevandsanlæg under spildevandsselskabet Thisted Vand A/S, herefter benævnt TV. Under TV hører de i spildevandsplanen omtalte spildevandsanlæg. TV har endvidere ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet TV, jf. lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 7 a. Ved spildevandsanlæg forstås anlæg og drift af ethvert anlæg tilhørende TV. Enhver ledning og bassin, åben som lukket, der tjener til transport, rensning og/eller udledning af spildevand, herunder regnvand, der afledes som separate anlæg. Ved spildevand forstås vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomhed, bebyggelse i øvrigt samt fra veje, parkeringspladser og andre befæstede arealer. TV er forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg i de ifølge gælden spildevandsplan eller tillæg hertil angivne området. Det er TV der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. TV fjerner spildevand fra stueplan. Det er ejers ansvar at sørge for afledning af spildevand fra kælder. Det er ejers ansvar at sikre kælder mod oversvømmelse. Alle ejere af fast ejendom inden for kloakopland er i henhold til Miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig det af TV drevne anlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Kapitel 2 Thisted Vand A/S - Budget og regnskab Bestyrelsen for TV vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for TV s udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om TV s forventede udgifter og indtægter. Budget og takster forelægges Thisted Kommunalbestyrelse til godkendelse. TV s regnskab aflægges efter principperne i årsregnsksabsloven, og følger kalenderåret. TV s regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af TV s spildevandanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet TV efter lovens 7 a, samt indtægter fra afledere af spildevand, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet TV. Kapitel 3 Thisted Vand A/S - Indtægter TV s udgifter inden for spildevandsområdet dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. A. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et spildevandsforsyningsselskab. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. 3

4 Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når TV fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet TV. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Bidragets størrelse: Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der pr. 1. juli 1997 var kr. eksklusive moms for en boligenhed og pr. 1. juli 1997 var kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grund-areal for erhvervsejendomme. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. TV kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. Pristalsregulering Tilslutningsbidragets størrelse pristalsreguleres årligt efter Danmarks Statistiks reguleringsindeks for jordarbejder, med udgangspunkt i 1. juli Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår endvidere af TV s takstblad. 4

5 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet et spildevandsanlæg drevet af TV eller kontraktligt tilknyttet TV, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til TV s spildevandsanlæg, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt TV s spildevandsanlæg. Ved anvendelse af vand fra regnvandsanlæg til wc-skyld og vaskemaskiner betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug. Afregningsmåler installeret på regnvandsanlægget skal være udleveret af TV. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til TV s spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile slagtebusser eller fiskebiler. Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer: 1) et fast bidrag. 2) et variabelt bidrag pr. m3 målt eller skønnet vandforbrug. Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning frem til grundgrænsen. Bidraget pr. m 3 og det faste bidrag fastsættes af TV én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af TV s budget. Bidraget pr. m 3 og det faste bidrag skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Bidraget pr. m 3 og det faste bidrags størrelse fremgår af TV s takstblad for det enkelte budgetår. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes TV s spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til TV s spildevandsanlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet kloakforsyningen efter lov om betalingsregler for spildevandsanlæg 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor den decentrale renseløsning tages i brug. 1. Boligenheder For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For ejendomme, hvor der efter lov om vandforsyning eller regler fastsat i medfør heraf, er krav om opsætning af måler, afregnes efter det målte vandforbrug. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år. 2. Erhvervsejendomme For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler eller at den, der ønsker fradraget, i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget. Bimåleren er en afregningsmåler, der skal udleveres af TV. 5

6 C. Særbidrag Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg. Spildevandsforsyningsselskabet skal opkræve særbidrag i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. D. Vejbidrag 1. Statsveje. For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes TV s anlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet TV s anlæg. 2. Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til TV. Bidraget er fastsat til 8 pct. af aktiverede anlægsudgifter til spildevandsledningsanlæggene, herunder udgifter, til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. E. Andre spildevandsanlæg 1. Kloakforsyningens overtagelse af eksisterende andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet TV Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at TV skal overtage andre spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. TV yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 2. TV s overtagelse af eksisterende private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet TV s anlæg. Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at overtage andre spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet TV s anlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. TV yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 3. TV s overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af TV, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved TV s overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Efter TV s overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 4. Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes TV s anlæg For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes TV s anlæg, fastsætter TV et tilslutningsbidrag. 6

7 Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. F. Udtræden af TV (ophævelse af tilslutningspligten til TV s anlæg) 1. Tilbagebetaling af et beløb til grundejeren Hvis kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede opland for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af kloakforsyningen med grundejere inden for de pågældende oplande, kan TV foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af kloakforsyningen. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag - og overfladevand, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 maksimalt 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan TV efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. 2. Økonomisk kompensation til kloakforsyningen Hvis TV kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan TV, når en ejendom udtræder af TV, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation TV kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 3. Tidsmæssige begrænsning af tilbud om tilbagebetaling Når kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget områder, hvor den er indstillet på at tillade udtræden af TV, kan kommunalbestyrelsen efter indstilling fra TV fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. G. Genindtræden i TV En ejendom, der tidligere er udtrådt af TVs, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til TV) pålignes det til enhver tid gældende tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, TS har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. H. Ledningsbrud I det omfang vandforsyningsvirksomhederne i tilfælde af brud på ledningen, der tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede bidrag lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Dvs. at der eftergives kun den del af kravet, som er større end forbrugerens årlige normalforbrug så vidt muligt udregnet som et gennemsnit af de sidste 3-4 år. Er der overhovedet ikke data for tidligere år benyttes 170 m 3 /boligenhed. 7

8 Selvom en vandforsyningsvirksomhed ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. I. Detailbestemmelser om stikledninger. Ved byggemodning af nye parceller vil der i forbindelse med kloakeringen blive ført et sæt stikledninger frem til den enkelte grund. Spildevandsstikket afsluttes normalt med en spulebrønd med dæksel placeret lige udenfor skel. Dækslet forsøges afsluttet i terræn, med mindre særskilt beslutning herom er truffet. Stikledning for regnvand afsluttes uden spulebrønd. Renoveringer/separatkloakeringer: I forbindelse med renoveringer/separatkloakeringer vil den eksisterende stikledning normalt blive udskiftet 1 meter indenfor skel, og der vil normalt på regnvand/-spildevandsstikket blive nedsat en spulebrønd. Der indlægges et sæt stikledninger pr. ejendom. Har ejendommen flere stik skal grundejeren for egen regning koble disse sammen, således at ejendommen kun har et sæt stik. Drift Stik frem til skel og skelbrønde ejes og vedligeholdes af TV. Har TV etableret pumpebrønde med elforsyning i forbindelse med tryksatte systemer til spildevandsforsyning af private ejendomme i det åbne land, tilkommer ejerskab, drifts- og vedligeholdelsesforpligtigelser TV. TV tinglyser pumpebrønden på ejendommen. TV afholder omkostninger i forbindelse med tinglysning. Veje: Anlæg, der kun anvendes til vejafvanding, herunder rendestensbrønde med stik, hører under vejanlæg og anlægges og vedligeholdes af vejmyndigheden. Kapitel 4 Tømningsordning Der er obligatorisk tømningsordning i Thisted kommune. Takster for behandling af septisk slam er angivet i takstbladet Kapitel 5 Fælles bestemmelser Kapitel 6 Målerdata Tilsluttede og tilknyttede brugere af kloakforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til TV. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan TV fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. Kapitel 7 Vedtægtens ikrafttræden Denne vedtægt træder i kraft den og samtidig ophæves betalingsvedtægten for Thisted Spildevand A/S af

9 Vedtægten kan til enhver tid erstattes af en ny vedtægt, der er udarbejdet i medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber. Således vedtaget af bestyrelsen for Thisted Vand A/S den og godkendt af Thisted Kommunalbestyrelse, den Miljøstyrelsens standardkontrakt ved medlemskab af et spildevandsselskab under Thisted Vand A/S Kontrakt I henhold til 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. mellem et spildevandsselskab under Thisted Vand A/S herefter: TS og ejeren/ejerne, (navn(e)) (herefter: Ejeren ) af ejendommen (adresse og matrikel nr.) (herefter: ejendommen ) om ejerens medlemskab af TS, der skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning på ejendommen (herefter anlægget ), der opfylder kommunens påbud af (dato) om forbedret rensning af spildevandet. Anlæggets udførelse, drift og vedligeholdelse 1. TS er forpligtet til at forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af anlægget, således at det opfylder kravene til rensning i det af byrådet i medfør af miljøbeskyttelseslovens 30, stk. 4, udstedte påbud. Udførelse 2. TS forestår såvel udførelsen af selve anlægget som af eventuelle nødvendige forundersøgelser på ejendommen. 3. Ejeren udfører og vedligeholder for egen regning ledninger frem til renseløsningen, hvis bundfældningstank ikke er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget. Hvis bundfældningstank er nødvendig for ejendommens tilkobling til anlægget, udfører og vedligeholder ejeren for egen regning ledninger frem til bundfældningstank/tanke. For egen regning udfører og vedligeholder ejeren endvidere bundfældningstanken/tankene, hvis bundfældning kræves. Hvis anvendelse af pumpe må anses for at være en integreret del af den lokale renseløsning forestår TS etableringen af pumpen, i andre tilfælde forestår ejeren etableringen af pumpen. 9

10 TS udfører selve tilkoblingen til anlægget, såfremt de fornødne ledninger m.v. efter TS s instrukser er lagt senest 30 dage efter, at TS har anmodet ejeren herom. Drift 4. TS forestår anlæggets drift, herunder eftersyn af anlægget og tømning af slam fra anlægget samt fra eventuelle tilhørende bundfældningstank/ tanke. 5. Ejeren er forpligtet til at tilse anlægget efter TS s instrukser samt til omgående at anmelde eventuelle driftsforstyrrelser eller skader på anlægget til TS. 6. Ejeren er endvidere forpligtet til at følge TS s instrukser om anlæggets anvendelse - herunder om tilledning af spildevand m.v. - samt til uden vederlag at levere elektricitet og vand til anlæggets drift. Vedligeholdelse 7. TS forestår den almindelige vedligeholdelse af anlægget samt tillige af koblingen mellem anlægget og de af ejeren lagte ledninger, såfremt denne kobling er udført af TS efter TS er forpligtet til at holde anlægget i lovlig stand i enhver henseende, herunder til at forestå ombygninger m.v., der måtte være nødvendige til opfyldelse af senere påbud vedrørende anlæggets evne til at rense spildevandet. Ansvarsforhold 9. TS kan kræve, at ejeren dækker omkostninger til udbedring af skader på anlægget, der er forårsaget ved uagtsomhed eller forsæt fra ejeren, dennes hustands eller dennes ansattes side. Herunder skal udgifterne ved driftssvigt forårsaget af ejerens, dennes hustands eller dennes ansattes uagtsomme eller forsætlige adfærd afholdes af ejeren. 10. Spørgsmål om erstatningsansvar i forbindelse med et eventuelt udslip eller anden forurening, der hidrører fra anlægget, afgøres efter dansk rets almindelige regler. Forsikring 11. Anlægget skal være forsikret mod brand. Anlægget skal endvidere omfattes af øvrige forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejeren holder til enhver tid TS orienteret om, hvilke forsikringer, der er tegnet for ejendommen. Ejeren accepterer, at TS hos de pågældende forsikringsselskaber får noteret en deklaration om, at anlægget er udført på ejendommen, at forsikringen ikke kan opsiges uden, at TS får meddelelse herom, at TS er berettiget til at anmelde skader på anlægget over for selskabet samt at forsikringsbeløb vedrørende skader på anlægget alene kan udbetales til TS, idet TS udbedrer skaden i henhold til denne kontrakts bestemmelser. Eventuelle præmieforhøjelser i denne forbindelse er TS uvedkommende. Adgangsforhold 12. Ejeren er forpligtet til at lade TS forestå udførelse, drift og vedligeholdelse i henhold til denne kontrakts bestemmelser, herunder til at give TS - eller den som TS måtte antage hertil - adgang til ejendommen i fornødent omfang. Betaling 10

11 13. Ejeren betaler standardtilslutningsbidrag ved denne kontrakts underskrivelse samt vandafledningsbidrag fra anlæggets ibrugtagning svarende til ejendomme, der er tilsluttet til offentligt spildevandsanlæg, jf. de herom til enhver tid gældende regler, p.t. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v Ejerforhold 14. Anlægget er, så længe det er tilsluttet ejendommens spildevandssystem, en del af ejendommen, jf. tinglysningslovens 38, og tilhører som sådan den til enhver tid værende ejer af ejendommen. Ejeren kan ikke ved pantsætning, salg eller lignende disponere særskilt over anlægget. Kontraktens ophør 15. Hvis ejendommen senere kloakeres, således at anlægget mister sin værdi for ejendommen, fjerner TS vederlagsfrit anlægget fra ejendommen, idet ejendomsretten til anlægget ligeledes vederlagsfrit overgår til TS. I givet fald ophører denne kontrakt. Ved fjernelse af anlægget kan TS dog efterlade nedsivningsrør og lignende nedgravede dele af anlægget, der kun vanskeligt lader sig fjerne fra ejendommen. Såfremt anlægget efter TS s skøn kan anvendes i forbindelse med det offentlige kloaksystem, fjernes anlægget ikke, men indgår som led i kloakeringen af ejendommen. Pumper og bundfældningstanke, der tidligere har været drevet og vedligeholdt af ejeren, men som ved kloakeringen forbliver i funktion, drives og vedligeholdes efter tilslutningen til det offentlige spildevandsanlæg af TS efter lovens almindelige regler herom. Ved overtagelse af pumper mv. finder lovgivningens almindelige regler om overtagelse af private anlæg anvendelse. 16. Denne kontrakt er, bortset fra den i 15 beskrevne situation, uopsigelig fra TS s side. Såfremt hjemmelsgrundlaget for kontraktens indgåelse i 7 a i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. bliver ophævet uden at blive erstattet af tilsvarende bestemmelser andetsteds i lovgivningen, ophører kontrakten ved ophævelseslovens ikrafttrædelse. Fra ejerens side kan kontrakten opsiges med 1 års varsel. Ved en sådan opsigelse skal ejeren til TS tilbagebetale den del af anlægsudgifterne, der ligger ud over tilslutningsbidraget, og som på tidspunktet for opsigelsens virkning ikke er afskrevet. Anlægsudgifterne afskrives lineært over 20 år fra anlæggets ibrugtagning. Tinglysning 17. Denne kontrakt tinglyses af TS på ejendommen, således at kontrakten får virkning for den til enhver tid værende ejer af ejendommen. 18. Såfremt kontrakten ophører, foranlediger TS kontrakten aflyst. den (dato) TS Ejeren den (dato) den (dato) Medejer 11

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013

Salgsbetingelser. Godkendt af Ringsted Byråd den X. XXX 2013 Ringsted Kommunens salgsbetingelser for afhændelse af parceller til åben lav boligbebyggelse, udstykket fra matr. nr. 1ba, Klosteret, Ringsted Jorder, beliggende ved Søndervang mod Ådalen Godkendt af Ringsted

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I

BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I BETINGET KØBSAFTALE EJERLEJLIGHED SLAGELSE BYBOLIGER I Vedrørende ejerlejlighed nr. Beliggende, 4200 Slagelse Page 2 Betinget købsaftale Undertegnede K/S Slagelse Byhuse c/o Becker & Nielsen A/S Hovedgaden

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere