ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER"

Transkript

1 185 ARBEJDSMARKEDSUDVALG BEMÆRKNINGER

2 186 Arbejdsmarked - serviceudgifter Boliger til flygtninge Udgifter 85 Indtægter -35 Netto 50 Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge. Det fremskrevne budget for 2010 er budgetoverført fra Teknik og Miljø.

3 187 Arbejdsmarked - serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter Indtægter 0 Netto Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv, som skal bidrage til, at valg af uddannelse og erhverv bliver til størst mulig gavn for den enkelte og for samfundet. Samarbejdsaftalen mellem Vesthimmerlands kommune og Mariagerfjord kommune om driftsopgaven via UU Center Himmerland, Aars er ophævet pr. 31. juli Fra 1. august 2010 løses opgaven i eget kommunalt regi af UU Mariagerfjord. Budgettet tager udgangspunkt i det fremskrevne budget reguleret i henhold til lov - og cirkulæreprogrammet for budgetår med kr. i 2011, med kr. i 2012, hvorefter reguleringen bortfalder i efterfølgende budgetår. Reguleringen tager udgangspunkt i dels skole: herunder vurdering af uddannelsesparathed, dels beskæftigelse: herunder tidligere aktivering også elever under 18 år m.v. Budgetrammen for UU Mariagerfjord er fastsat til 3,749 mio. kr.

4 188 Arbejdsmarked - serviceudgifter Produktionsskoler Udgifter Indtægter 0 Netto I henhold til Undervisningsministeriets lovbekendtgørelse nr. 887 af 5. juli 2010 betaler hjemstedskommunen bidrag til staten pr. årselev med beløb, hvis størrelse fastsættes på de årlige finanslove, for aktiviteten i det finansår, som finansloven vedrører. Ved hjemstedskommunen forstås den kommune, i hvilken deltageren iflg. CPR havde bopæl den 5. september i kalenderåret forud for det finansår, hvor aktiviteten afholdes. Bidraget afregnes en gang årlig i kalenderåret efter det bidragspligtige finansår. Årselevantallet i 2009 er brugt som grundlag for budget 2011: Antal elever i 2009 Takst i 2011 Udgift i kr. Det kommunale bidrag i , Elever under 18 år 38, Elever over 18 år 68, I alt = budgetberegning I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2010 er der givet en tillægsbevilling på netto 2,0 mio. kr., som har gennemslagskraft i budget 2011 og overslagsårene

5 189 Arbejdsmarked - serviceudgifter Beskyttet beskæftigelse - leverandørvirksomhed Udgifter Indtægter Netto Leverandørvirksomhed til egen og anden kommune til personer, der modtager førtidspension, og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. lov om social service 103. Der budgetteres med 23 beskyttede pladser: 17 pladser benyttes af fagenheden Handicap 6 pladser benyttes af anden kommune I budgettet er indregnet indtægtsdækket virksomhed.

6 190 Arbejdsmarked - serviceudgifter Revalidering, gruppering 004 og 005 Udgifter 438 Indtægter -172 Netto 266 Løn til personer i fleksjob på revalideringsinstitutioner m.v. og løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppen, jfr. Lov om aktiv Beskæftigelsesindsats 2 stk. 2, nr. 6 (tidligere skånejob) på revalideringsinstitutioner. 1 årsværk i fleksjob 1 årsværk i skånejob

7 191 Arbejdsmarked - serviceudgifter Løntilskud til ledige ansat i kommuner Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. personer med løntilskud ansat i kommuner (jobtræning), jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats 51. Det forventes en gennemsnitlig kommunal udgift på netto kr. pr. årsværk, som vedrører pensionsordninger. Budgettet svarer til ca. 71 årsværk. Ifølge Arbejdsmarkedsstyrelsens udmelding af den kommunale løntilskudskvote 2011, skal Mariagerfjord kommune stille 140 årsværk til rådighed Det bemærkes, at løntilskudskvoten og tilknyttede regelsæt fra 1. januar 2010 ikke kun omfatter forsikrede ledige, men fremover også kontant- og starthjælpsmodtagere med flere og at rekvirering af offentlige løntilskudspladser nu også kan ske på tværs af kommunerne uanset om den ledige er bosat i kommunen eller ej. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2010 er der givet en tillægsbevilling på netto 4,4 mio. kr., som har gennemslagskraft i budget 2011 og overslagsårene I budgettet er indregnet Arbejdsmarkedsudvalgets andel af medfinansiering af fleksjob, barselsudligning og MED i alt kr.

8 192 Arbejdsmarked - serviceudgifter Servicejob Udgifter 510 Indtægter 0 Statsrefusion -507 Netto 3 Tilskud til servicejob gives i henhold til lov om servicejob, som egentlig er ophævet pr. 1. april 2002, men stadig eksisterer for de servicejob, der var etableret på daværende tidspunkt. Staten udbetaler tilskuddet. Det budgetterede tilskud svarer til 5 årsværk. Tilskuddet udbetales til den kommunale institution, hvor lønudgiften afholdes.

9 Erhvervsgrunduddannelser Udgifter 421 Indtægter 0 Netto 421 På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der vedrører Ungdommens Uddannelsesvejledning, jf. lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv. 30 EGU-elever på årsbasis. Skoleydelse med 65% statsrefusion kr. Undervisningsudgifter med 50% statsrefusion kr. Supplerende tilskud med 50% statsrefusion kr. Udgifter til værkstedsskoler uden statsrefusion kr. Pulje til nyt projekt kr. Statsrefusion kr. Nettoudgift kr.

10 Introduktionsprogram m.v. Udgifter Indtægter -991 Statsrefusion Netto 694 Udgifter og indtægter vedr. introduktionsprogrammet for udlændinge omfattet af integrationsloven. Herudover afholdes udgifter til danskundervisning for personer omfattet af lov om undervisning i dansk som andetsprog for voksne udlændinge m.fl. og sprogcentre. Endvidere registreres tilskud, der ydes i den 3-årige introduktionsperiode, herunder resultattilskud, som ydes hvis udlændinge består danskprøven eller kommer i ordinær beskæftigelse. Med virkning fra etableres ny danskuddannelse til udlændinge i beskæftigelse. Uddannelsen har en varighed af 250 timer og skal gennemføres indenfor de første 18 måneders ophold i Danmark. Udgifter: Tolkeudgifter kr. 1) Introduktionsprogram/sprogskole m.v.: Dansk uddannelse til ydelsesmodtagere (3 X ½ modul á kr.) kr. Dansk uddannelse til selvforsørgede (27 moduler á kr.) kr. 2) Udgifter til danskundervisning øvrige kursister: Danskuddannelse af EU-borgere (79 moduler á kr.) kr. (39 helårspersoner X 250 timer á 90,00 kr.) kr. 1. Udgifter omfattet af rådighedsbeløb. 2. Udgifter ej omfattet af rådighedsbeløb. Indtægter: Grundtilskud (3.816 kr./md.) 168 måneder kr. Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere 36 måneder á kr./md kr. Resultattilskud: Bestået dansk ( kr./år) kr. 50% refusion af udgifter: Indenfor rådighedsbeløb kr. Udenfor rådighedsbeløb kr. I alt kr. Skøn for rådighedsbeløb 288 aktivitetsmåneder/12 = 24,00 helårspersoner x kr. = Rådighedsbeløb kr.

11 Introduktionsydelse Udgifter 116 Indtægter 0 Statsrefusion -58 Netto 58 Introduktionsydelse og hjælp i særlige tilfælde omfattet af integrationsloven med 50 % statsrefusion. Udgifter: Introduktionsydelse (starthjælp) Takst = 1 forsørger med 1 barn: Gnst. 1 årsværk á kr. pr. md. : Hjælp i særlige tilfælde for udlændinge: I alt.: kr kr kr. Statsrefusion 50% af udgiften kr. Nettoudgift kr. Mariagerfjord kommunes andel af flygtningekvoten i 2011 udgør 38 personer. Udgiften hertil er p.t. ikke indregnet i budgettet, da aldersfordeling og ankomsttidspunkt for flygtningene endnu ikke er afklaret.

12 Repatriering Udgifter 49 Indtægter -37 Netto 12 Udgifter vedrørende hjælp til repatriering. Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Der budgetteres med det fremskrevne budget for 2010.

13 Sygedagpenge Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Sygedagpenge dækkes med 100 % statsrefusion i uge 1-4. Kontoen omfatter sygedagpenge med 50 % statsrefusion i uge 5-8, sygedagpenge med 35 % (heltidssygemeldte) eller 65 % (delvis raskmeldte/aktivering) i uge 9-52 samt sygedagpenge udover 52 uger uden refusion samt regresindtægter med 50 % statsrefusion. Der budgetteres ud fra ny lovgivning på området med et gennemsnitligt antal personer på højeste dagpengesats. 1 årsværk er beregnet til kr. i Tekst Antal personer Budget brutto Statsrefusion Budget netto Beløb i 1000 kr. Årsværk uden refusion Årsværk med 50% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 65% refusion fra udbetalingsuge Årsværk med 35% refusion fra udbetalingsuge Regresindtægter Aktive tilbud Sygedagpenge uden refusion (manglende opfølgning) I alt Via Lov- og cirkulæreprogrammet er indregnet en kompensation for den nye lov på 1,097 mio. kr. vedr. Aktive tilbud til sygemeldte (en styrket beskæftigelsesrettet indsats over for sygemeldte). Via Lov- og cirkulæreprogrammet er indregnet en kompensation for den nye lov på 0,351 mio. kr. vedr. Mulig forlængelse af dagpengeperioden i 26 uger, hvis sag om førtidspension eller fleksjob er påbegyndt, men ikke afgjort.

14 Sociale formål Udgifter Indtægter -728 Statsrefusion -236 Netto 241 Udgifter og indtægter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser, herunder udgifter vedrørende samværsret mv. med børn, hjælp til udgifter til sygebehandling mv., hjælp til enkeltudgifter og flytning samt efterlevelseshjælp. Der ydes 50% statsrefusion. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2010 er budgetrammen reguleret med en mindreudgift på netto kr. Medvirkende årsag hertil er, at der er fokus på udvikling af administrationsgrundlaget på området, der sikrer, at sagsbehandlingen er ensartet og i overensstemmelse med lovgivningen.

15 Kontanthjælp (passiv forsørgelse) Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter til kontanthjælp og starthjælp til forsørgelse, jfr. kapitel 4 og 8 i lov om aktiv aktiv socialpolitik. Staten yder 35 % refusion af udgifterne. Pr. 31. maj 2010 er der i alt 726 ydelsesmodtagere, heraf er 315 på passiv forsørgelse. Der er tale om en stigning på henholdsvis 89 ydelsesmodtagere og 21 personer på passiv forsørgelse i forhold til 31. maj Konjunkturerne på det danske arbejdsmarked som følge af den internationale finanskrise gør, at kontoområdet bliver mere og mere presset i takt med den stigende ledighed. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2010 er der givet en tillægsbevilling på netto 2,1 mio. kr., som har gennemslagskraft i budget 2011 og overslagsårene

16 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Udgifter Indtægter -268 Statsrefusion Netto Udgifter til forsørgelsesydelser i form af kontanthjælp, starthjælp, engangshjælp, løntilskud, beskæftigelsestillæg og godtgørelse til kontanthjælpsmodtagere i perioder, hvor personen deltager i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Pr. 31. maj 2010 er der i alt 726 ydelsesmodtagere, heraf er 411 modtagere aktiverede. Der er tale om en stigning på henholdsvis 89 ydelsesmodtagere og 68 personer i aktivering i forhold til 31. maj Konjunkturerne på det danske arbejdsmarked som følge af den internationale finanskrise gør, at kontoområdet bliver mere og mere presset i takt med den stigende ledighed. I forbindelse med økonomivurderingen pr. 30. april 2010 er der givet en tillægsbevilling på netto 0,2 mio. kr., som har gennemslagskraft i budget 2011 og overslagsårene

17 201 Arbejdsmarked overførsler Dagpenge til forsikrede ledige Udgifter Indtægter Netto Kommunens udgifter til medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige er tilrettelagt som en negativ refusion, hvor kommunen betaler medfinansieringsbidrag til staten på henholdsvis 25, 50 eller 100 %, jfr. 82a i lov om arbejdsløshedsforsikring mv., afhængig af - dagpengebeløbet udbetalt af A-kassen - om den ledige er i aktivering - om kommunen overholder rettidighed for tilbud om aktivering Karensperioden, hvor kommunen ikke medfinansierer arbejdsløshedsdagpengene nedsættes fra 18 uger i 2010 til 12 uger i Udgifterne er en følge af indførelse af det enstrengede beskæftigelsessystem pr. 1. august Ud fra et ledighedsskøn i aftalen mellem KL og Regeringen for 2011 på ledige på landsplan kan der beregnes et budget på 84,1 mio. kr. i Mariagerfjord kommune. Dagpenge i aktive perioder..: 25 pct. Kommunalt bidrag = kr. Dagpenge i passive perioder: 50 pct. Kommunalt bidrag = kr. Dagpenge uden ret og pligt: 100 pct. Kommunalt bidrag = kr. Befordringsgodtgørelse : 50 pct. Kommunalt bidrag = kr. I alt kr.

18 Revalidering Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Driftsudgifter og indtægter vedr. revalidering. Det drejer sig om udgifter til ordinær uddannelse, arbejdsprøvning, erhvervsmodnende eller afklarende aktiviteter, optræning og uddannelse, erhvervsmodnende og erhvervsintroducerende kurser og jobindslusningsprojekter. Endvidere registreres driftsudgifter i forbindelse med uddannelsesaktiviteter m.v. Staten yder 65% refusion af udgifter til revalideringsydelse samt 50% refusion af udgifter til tillægsydelser under revalidering. Til driftsudgifter i forbindelse med revalidering ydes 50% statsrefusion inden for beskæftigelsesrammen, hvor den statslige refusion tages til indtægt på konto 5.98 Beskæftigelsesordninger. Udgifter: Revalideringsydelse:104 årsværk á kr.= kr. Tillægsydelser under revalidering.= kr. Projektcenter Hadsund..= kr. Driftsudgifter under revalidering i øvrigt...= kr. Løntilskud i.f.m. revalidenters ansættelse.= kr. Revalideringsydelse v/virksomhedspraktik. = kr.

19 Løntilskud mv. til personer i fleksjob m.m. Udgifter Indtægter 0 Statsrefusion Netto Løntilskud mv. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om aktiv beskæftigelsesindsats (tidl. skånejob). Fleksjob: Med 65 % statsrefusion tilbydes personer med nedsat erhvervsevne, der ikke oppebærer pension. Løntilskuddet udgør ½ eller 2/3 afhængig af graden af den nedsatte erhvervsevne - af den mindste overenskomstmæssige løn på det pågældende område for nyansatte uden faglige kvalifikationer. Såvel lønmodtagere som selvstændig erhvervsdrivende i egen virksomhed er omfattet af bestemmelserne om tilskud. Driftsudgifter: Med 50 % statsrefusion for personer i fleksjob, skånejob og handicappede personer, så som arbejdsredskaber, arbejdspladsindretning mv., som har afgørende betydning for at opnå eller fastholdes i ansættelse i fleksjob. Løntilskud til personer i skånejob og handicappede personer: Med 50 % statsrefusion. Ledighedsydelse: Med 35 % statsrefusion ydes til personer, der er godkendt til fleksjob. Under forløb med aktive tilbud ydes 65% statsrefusion. I perioden inden fleksjobbet etableres: I perioder med ledighed mellem 2 fleksjob Under sygdom og barsel Under ferie, men med 50 % statsrefusion Særlig ydelse: Med 35 % statsrefusion til personer uden ret til ledighedsydelse med en indtægt, der er mindre end ikke-forsørgelsessatsen for kontanthjælpsmodtagere. Under forløb med aktive tilbud ydes 65% statsrefusion. Fleksjob: Gennemsnitlig årsløn på kr. Lønmodtagere: 1/3 løntilskud:..2 årsværk a kr. ½ løntilskud: 169 årsværk á kr. 2/3 løntilskud: 366 årsværk á kr.

20 204 Selvstændige: Tilskud med ½ af lønnen: 2 årsværk á kr. 2/3 af lønnen: 11 årsværk á kr. Driftsudgifter til personer på ledighedsydelse / i fleksjob Samlet beløb på kr. Løntilskud til personer i skånejob mv. Samlet beløb på kr. Ledighedsydelse uden statsrefusion 13 årsværk á kr. Ledighedsydelse med 50% statsrefusion 3 årsværk á kr. Ledighedsydelse med 65% statsrefusion 112 årsværk á kr. Særlig ydelse til personer uden ret til ledighedsydelse 4 årsværk á gnstl kr.

21 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Udgifter Indtægter 0 Statsrefusion Netto Indtægter og udgifter vedr. jobcentrenes beskæftigelsesindsats overfor forsikrede ledige som følge af etableringen af Den enstrengede beskæftigelsesindsats pr. 1. august Udgifter: 001 Vejledning og opkvalificering (inkl. undervisningsmaterialer) kr. 006 Hjælpemidler mv. ledige/beskæftigede med 50% refusion kr. 007 Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50% refusion kr. 008 Personlig assistance til handicappede under og efter uddannelse med 50% refusion kr. 009 Løntilskud til forsikrede ledige med 75% refusion -offentlige arbejdsgivere kr. 010 Løntilskud til forsikrede ledige med 75% refusion -private arbejdsgivere kr. 011 Løntilskud med 75% refusion -forsikrede ledige over 55 år kr. 012 Løntilskud med 75% refusion -forsikrede personer med handicap kr. 101 Løntilskud med 75% refusion - forsikrede ledige ansat i kommuner kr kr. Statsrefusion: % refusion af grp. 009, 010, 011, 012, kr % refusion af grp. 006, 007, kr % refusion af grp. 001, 002, 003, 004 *) kr kr. *) Inden for rådighedsbeløb. Jf. KL s budgetvejledning og Indenrigs- og sundhedsministeriets udmelding af beskæftigelsestilskuddet for 2011 på landsplan.

22 Beskæftigelsesordninger Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Driftsudgifter i forbindelse med aktivering af ikke-forsikrede ledige, dvs. personer der modtager kontanthjælp og dermed ret og pligt til at deltage i aktivering. Der ydes refusion fra staten indenfor rådighedsbeløbet gange antallet af helårspersoner, der modtager ydelser til kontanthjælp og revalidering (loftsberegning). Rådighedsbeløbet angiver indenfor hvilke beløb pr. helårsperson, staten refunderer 50% af kommunens driftsudgifter ved aktivering af kontant- og starthjælpsmodtagere. Rådighedsbeløbet pr. helårsperson er pr. 1. januar kr. Udgifter - indtægter: Godtgørelse til særligt udsatte unge under 18 år kr. Særligt tilrettelagte projekter i kommunal regi kr. Særligt tilrettelagte projekter i privat regi kr. Arbejdsmarkedsuddannelser, andre uddannelser og kortere uddannelsesforløb kr. Udgifter til hjælpemidler kr. Udgifter til mentor kr. Udgifter til opkvalificering af ansatte kr. Produktionsskoler kr. Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog kr. Nye projekter kr. Beredskabsblokke : Reduktion af aktiveringspladser til borgere kr. Besparelse v/omlægning af projektområdet kr. Netto i alt kr. - Refusion af driftsudgifter kr. svarende til 727 helårspersoner Arbejdsmarkedsudvalgets besparelsesforslag i budget på kr. er ikke indregnet: Huslejereduktion på projektcenter Assens kr. Personalereduktion på Projektcenter Mariagerfjord kr.

Ungdommens Uddannelsesvejledning

Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarked - serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739 Indtægter 0 Netto 3.739 Ungdommens Uddannelsesvejledning er et tilbud om vejledning om valg af uddannelse og erhverv,

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt

Udvalget for Arbejdsmarked. Bevillingsoversigt Udvalget for Arbejdsmarked soversigt Bemærkninger Faste ejendomme - Serviceudgifter Hovedfunktion 00.25 Udgifter 89-38 Netto 51 1. Boliger til flygtninge, netto kr. 51.000 Boliger til integration af flygtninge

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Korrigeret årsbudget

Ungdommens Uddannelsesvejledning. Korrigeret årsbudget 1 Arbejdsmarked - Serviceudgifter 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning Udgifter 3.739.000 3.536.000 3.804.006-268.006 Indtægter 0 0-300.173 300.173 Netto 3.739.000 3.536.000 3.503.833 32.167 Ungdommens

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR.

Udvalget for Arbejdsmarked BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED. Bevillingsoversigt DRIFT OG REFUSION BUDGET 2014 HELE KR. Udvalget for Arbejdsmarked soversigt BEVILLINGSOVERSIGT UDVALGET FOR ARBEJDSMARKED BUDGET 2014 HELE 1.000 KR. NOTE DRIFT OG REFUSION BUDGET BEVILLING UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER Udvalget for

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram mv. for udlændinge... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere...

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge.

Korrigeret årsbudget. Boliger til integration af flygtninge og midlertidig boligplacering af flygtninge. : Arbejdsmarked - serviceudgifter 1 00.25.11 Boliger til flygtninge Udgifter 87.000 87.000 246.108-159.108 Indtægter -36.000-36.000 0-36.000 Statsrefusion 0 0-361.532 361.532 Netto 51.000 51.000-115.424

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold 3.44 Produktionsskoler... 2 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 3 5.61 Kontanthjælp til udlændinge... 5 5.75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere...

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 58.501.368 298.196.931 239.695.563 20-4.760.295 Negative tal = merudgifter 42.311.024 225.573.528

Læs mere

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.)

Budget 2007. Budgetoplæg (i mio.kr.) for Generelle bemærkninger På nuværende tidspunkt er budgetmaterialet i 2006 pris men til budgetseminaret d. 24. august vil tallene foreligge i pris. På arbejdsmarkedsudvalgets område er næsten alle udgiftsposter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 00.25.11 Beboelse 56 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget

03 Beskæftigelse- & Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget Budgetbemærkninger til budget 20122015!!!!"!# $!# $!!$# $#%#!%!!$# $#%#!%!!$# $#%#!% 305 Ungdomsuddannelse 31.588 32.288 33.371 1.084 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 31.725 32.449 724 310 Integration

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg -479 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 19,44 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.12. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats

Beskæftigelsesudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Beskæftigelsesudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 67,26 %, lidt mindre end forventet på 75 % pr. 30.09.11. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009.

Budgetopfølgning 30. september Arbejdsmarkedsudvalget. Samlet resultat 87,2 108,4 95,6 12,9 0,0 80,4 75, Oprindeligt budget 2009. opfølgning 30. september Forbrug Korrigeret budget Oprindeligt budget 30-09- Till gsbevilling Omplacering 2008 Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % % Samlet resultat 87,2 108,4

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2013 p/l niveau Regnskab 2011 2012 overslag 2013 2014 2015 2016 Arbejdsmarkedsudvalget 411.035 452.895 454.512 461.616 469.910 477.569 Forsørgelsesydelser 299.150 313.250

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september Ved budgetopfølgningen pr blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr. opfølgning 30. september tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering Ved opfølgningen pr. 30.06. blev der givet en tillægsbevilling på i alt kr. 8,3 mio. kr., total 30-09- Oprindeligt Tillægsbevilling

Læs mere

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2015 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune 1 of 8 Indholdsfortegnelse Arbejdsmarkedsudvalget...2 16.546 Tilbud til udlændinge...2 16.557 Kontante ydelser...2 16.558 Revalidering...5 16.568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger...7 1 2 of 8 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Aktivering og beskæftigelse side 1

Aktivering og beskæftigelse side 1 Aktivering og beskæftigelse side 1 Indhold Reform af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet... 2 3.44 Produktionsskoler... 4 5.60 Introduktionsprogram og introduktionsforløb mv.... 5 5.61

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse Budgettets hovedposter (netto-tal, 2017-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2016 2017 2018 00.25.11 Beboelse 1.678 2.000 2.000 03.22.14 Ungdommens

Læs mere

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug

Budgetopfølgning 31. marts Forbrug opfølgning 31. marts tet indenfor består af følgende: Jobcenter Aktivering, nettoudgifter Forbrug 31-03- Oprindeligt budget Korrigeret budget Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 20,9 95,6

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12.

Arbejdsredskaber mv. for personer ansat i fleksjob, skånejob og handicappede personer registreres på funktion 5.41 gruppering 12. Budget- og regnskabssystem 4.5.1 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 KONTANTHJÆLP OG AKTIVERING MV. Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter vedrørende kontanthjælp efter

Læs mere

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget. Budgetbemærkninger til budget Beskæftigelses og Integrationsudvalget Budgetbemærkninger til budget 20142017 "!!! "!! "! Ungdomsuddannelse 19.736 20.973 1.238 19.736 20.974 1.238 19.736 20.973 1.238 19.736 20.973 1.238 Integration 10.185

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 00.25.11 Beboelse 942 456 2.390 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 alt 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv.

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 23. juli.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juli Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem

Læs mere

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr.

2.407.000 kr. Aktivitet Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. Udgifter: 00.32 2.407.000 kr. Fritidsfaciliteter Indtægter: -2.235.000 kr. På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedrørende drift og anlæg af fritidsfaciliteter. Budgettet for 2013 fordeler

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget 1 of 9 Arbejdsmarkedsudvalget 16546 Tilbud til udlændinge 10.132.821 10.132.821 10.132.821 10.132.821 16557 Kontante ydelser 143.178.868 143.916.157 144.911.390 144.911.390 16558 Revalidering 173.316.561

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler

BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 66 Arbejdsmarked - overførsler 03.30.45 Erhvervsgrunduddannelser -priser Netto 6.130 6.130 6.130 6.130 6.130 På denne funktion afholdes udgifter til: Undervisning, praktik- og skoleophold i forbindelse med erhvervsgrunduddannelser Alle

Læs mere

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Budget 2011. Udvalget for Job og Arbejdsmarked Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 380 Lejre Kommune Strukturtekst (1.000 kr. -priser) overslag 2012 overslag 2013 overslag 2014 5 UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED

Læs mere

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0

Vækstudvalget/Serviceudgifter 0. Vækstudvalget/Overførselsudgifter Skole- og klubområdet/serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Vækstudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 21 %, lidt mindre end forventet på 25 % Note Område Beløb i 1.000 kr. Vækstudvalget -6.551 Egentlige tillægsbevillinger

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 00.25.11 Beboelse 81 66 66 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Kontanthjælp til udlændinge omfattet

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget i alt 645.060-211.591 00.32 Fritidsfaciliteter 2.441-2.265 På denne hovedfunktion registreres udgifter og indtægter vedr. drift og anlæg af fritidsfaciliteter 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 2.441-2.265

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Jobrotationsprojekt 71 Fælles udgifter/indtægter i

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet

Arbejdsmarkedsområdet Arbejdsmarkedsområdet På s område er næsten alle udgiftsposter indenfor overførsels området. Der er budgetteret med et skøn over forventede antal modtagere af de forskellige ydelser. Produktionsskoler

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner

Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for kommuner og amtskommuner Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: Juni.2003 Kontor: 1.ø.kt. J.nr.: 2003-2544-5 Sagsbeh.: JSN Fil-navn: Orientering.juni Orienteringsskrivelse om ændringer i Budget- og regnskabssystem for

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2012. Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 97 Budget 2012 Budget overslag 2013 Budget overslag 2014 Budget overslag 2015 Arbejdsmarkedsudvalget 644.352 656.468 668.063 682.988 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 644.352

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER Budget- og regnskabssystem 4.5.11 - side 1 Dato: 4. juni 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER 5.95 Jobtræningsordningen På denne funktion registreres udgifter og indtægter

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0

Samlede afvigelser. Arbejdsmarked i alt 0 Udvalget for Arbejdsmarked Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner 400 Erhvervsgrunduddannelser

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Området Social- og arbejdsmarkedet udgør 8,5 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Faste ejendomme

Læs mere

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014

Bilag 6 Budgetopfølgning pr. 1. april 2014 Arbejdsmarkedsområdet i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang 68.016.142 291.279.516 223.263.375 23 5.010.000 49.895.137 206.224.249 156.329.112 24 5.010.000 49.895.134 206.224.249 156.329.112

Læs mere

Social sikring side 1

Social sikring side 1 Social sikring side 1 Indhold 0.11 Beboelse (boligplacering af flygtninge)... 2 5.68 Førtidspension med 50% kommunal medfinansiering... 3 5.69 Førtidspension med 65% kommunal medfinansiering... 4 5.70

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 Dato: April 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne

Læs mere

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Budget Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget Forsørgelsesydelser og Jobcenter (1.000 kr. / 2009 pl) Regnskab 2007 2008 ------------ overslag ---------- 2009 2010 2011 2012 Arbejdsmarkedsudvalget 185.186 198.369 201.558

Læs mere

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0

Samlede afvigelser. Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 0 0 Overførsler: Introduktionsprogram mv. 1.047

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46)

TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.5 - side 1 TILBUD TIL UDLÆNDINGE M. FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr.

Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2009 Mio. kr. Mio. kr. Samlet resultat 95,6 Jobcenter 87,8 Jobcenter 4,1 Løntilskud til personer i flexjob 25,5 Løntilskud ledige ansat i kommuner 1,7 Beskæftigelsesordninger -2,9 Sygedagpenge 30,0 Kontanthjælp 13,3

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 10. Arbejdsmarkedsudvalget 10. Arbejdsmarkedsudvalget 95 96 10. Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2013 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2013 UU, ungdomsuddannelser U 11.190.200 I -117.800 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget

6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget 6. Budgetforudsætninger for Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningens budget ligger delvist inden for Arbejdsmarkedsudvalgets budgetramme og delvist inden for Socialudvalgets budgetramme. Den

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt

Samlede afvigelser. I alt: Mindreudgift/merindtægt Arbejdsmarked i alt 1 BEMÆRKNINGER TIL ARBEJDSMARKED Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: Fælles udgifter/indtægter i Specialenheden 130 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 9,0 mio. kr. jf. seneste

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget 1 i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 05.46 Tilbud til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.077 4.077 4.077 4.077 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSY- STEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 11. september 1998 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 1998/1561-5 Sagsbeh.: mje Fil-navn: I:mje\orient\september ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET-

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Alle kommuner Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 260793 Dato 28-08-2015 Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne og Det Radikale

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68)

ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.9 - side 1 ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER (68) 5.68.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Dette funktionsområde anvendes til registrering

Læs mere

Samlede afvigelser (i kr.)

Samlede afvigelser (i kr.) Bemærkninger til Udvalget for Arbejdsmarked Samlede afvigelser (i 1.000 kr.) Note Merudgift/ mindreindtægt Arbejdsmarked Serviceudgifter: 1 Ungdommens Uddannelsesvejledning 0 Mindreudgift/ merindtægt Overførsler:

Læs mere

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud,

Bruttoudgifter - Statsrefusion = Nettoudgift Arbejdsmarkedsudvalget - Statstilskud (budgetgaranti, beskæftigelsestilskud, Økonomi- og indkøb Marts 2013 Statens finansiering af udgifter på arbejdsmarkedsområdet Den aktive beskæftigelsesindsats finansieres delvist af staten og delvist af kommunerne. Statens finansiering sker

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Udgift Indtægt i alt 16 Arbejdsmarkedsudvalget 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 1 Skattefinansieret 1.238.232.885-529.323.586 708.909.299 01 Overførselsudgifter excl. 1.238.232.885-529.323.586

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Generelt et indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets område viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr. Beløbene er inklusiv en bevillingsmæssig korrektion på 2,3 mio. kr. jf. seneste vurdering

Læs mere

KONTANTE YDELSER (57)

KONTANTE YDELSER (57) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.7 - side 1 KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge.

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 17,61 %, lidt mindre end forventet på 25 % pr. 31.03.11. En del udgifter afholdes imidlertid ikke månedligt,

Læs mere

eskæftigelses- og Integrationsudvalget

eskæftigelses- og Integrationsudvalget Furesø Kommune Budget 2013 B eskæftigelses- og Integrationsudvalget Politikområdets indhold varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende beskæftigelse og integration, herunder:

Læs mere

5 Sociale opgaver og beskæftigelse

5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.7 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 5 Sociale opgaver og beskæftigelse KONTANTE YDELSER (57) 5.57.71 Sygedagpenge 001 Afløb af sygedagpenge

Læs mere

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommuner Sagsnr. 2016-900 Doknr. 314430 Dato 07-04-2016 Orientering om 39. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 5 1. Ændringer af den kommunale

Læs mere

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter

Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1000 kr. 2014-prisniveau Opr. budget 2014 14-pl Korr. Budgetforslag 2015 BO1 2016 BO2 2017 BO3 2018 Økonomiudvalg 187.328 185.854 185.854 185.854 185.854

Læs mere

Social- og arbejdsmarked

Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked Social- og arbejdsmarked udgør 9,2 % af de kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. Budget 2010 Andel i pct. Faste ejendomme 223

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 skema 1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013 FR

Læs mere

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Udvalget for Arbejdsmarkedet Udvalget for Arbejdsmarkedet Effektmål Effektmål indarbejdes til den politiske 2. behandling. Målsætninger for effektmål Målsætning Resultatkrav 2015 2016 2017 2018 Opfølgningsmetode Politikker og strategier

Læs mere

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v.

LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar (Virksomhedsrettet aktivering, ændring af refusionssystemet m.v. LOV nr 1602 af 22/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2010-0017996 Senere ændringer

Læs mere

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET

ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET ØKONOMI PÅ BESKÆFTIGELSESOMRÅDET Opslagsværk til beskæftigelsesudvalget Styregruppen for Jobforum Indholdsfortegnelse Autoriserede kontoplan...2 Beskæftigelsestilskud...2 Budgetgaranti...2 Driftslofter

Læs mere

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats

Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Vækstudvalget - Beskæftigelsesindsats Den samlede budgetramme 2017 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Funktion Hovedområde Netto udgifter i 1.000 kr. 2017 2018 2019 2020 Beskæftigelsesindsats

Læs mere

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Budgetforslag 2018 Økonomiudvalget /overførselsområdet Maj 2017 Overblik Økonomiudvalget - overførselsudgifter I 1.000 kr. - 2017-priser Regnskab 2016 Oprindeligt Budget 2017 Basisbudget 2018 BF 2018 BO

Læs mere

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats

Erhvervs- & Arbejdsmarkedsudvalget: Beskæftigelsesindsats DRIFTSBEVILLING Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalget er tildelt en række nettorammer på funktion 3. niveau. Den samlede budgetramme for 2009 kan opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget (inkl.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 10 Arbejdsmarkedsudvalget. 93 94 10. Arbejdsmarkedsområdet Budget 2014 Overførsler på udgiftsområder: Udgiftsområder U/I 2014 UU, ungdomsuddannelser U 10.981.600 I -118.000 Tilbud til voksne med særlige

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Beskæftigelsesudvalget MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Beskæftigelsesudvalget Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Arbejdsmarkedsområdet 2015

Arbejdsmarkedsområdet 2015 Arbejdsmarkedsområdet i alt 265.909 284.207 285.070 19.161 971 Social sikring 180.462 198.210 197.889 17.427 0 002511 Beboelse 119 17 107-12 0 2015010009 Boliger vedr. flygtninge 119 107 17-12 1 Drift

Læs mere

19. Arbejdsmarkedspolitik

19. Arbejdsmarkedspolitik 9. ( i kr..000) 2009 200 20 202 Overslagsår 0 - fremskrevet 55.753 54.24 54.24 54.24 Arbejdsskadeforsikring -945-945 -945-945 Indkøbsaftaler 0 0 0 0 Ny Løn 2 2 2 2 Besparelse godkendt i byrådet d. 26.02.08-373

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 16 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 993.527.500-297.077.000 696.450.500 01 Overførselsudgifter excl. boligstøtte 982.498.300-297.077.000

Læs mere

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked

Budget 2013 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Job & Arbejdsmarked U d v a l g e t f o r J o b & A r b e j d s m a r k e d Side 261 Bevillingsoversigt ( -priser) overslag overslag overslag 5 UDVALGET FOR 159.275 157.855 158.067 157.362

Læs mere