Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v"

Transkript

1 UDKAST Dato: 5. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: Sagsbeh.: lni Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v (Ommærkning af almene ældre- og almene familieboliger til almene ungdomsboliger m.v.) 1 I lov om almene boliger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr af 21. august 2013, som ændret ved lov nr. 123 af 23. februar 2013, foretages følgende ændringer: 1. I 4, nr. 6, indsættes efter»almene ældreboliger,«:»hvis bruttoetageareal ikke overstiger 50 m², og«. 2. I 4 indsættes efter nr. 6 som nyt nummer:»7) Almene ældreboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m², som kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftaler fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. En aftale efter 1. pkt. skal være indgået inden den 1. januar Senest 10 år efter aftalens indgåelse mærkes ledige boliger på ny som almene ældreboliger.«nr. 7 og 8 bliver herefter nr. 8 og I 4 indsættes som nr. 9, der bliver nr. 10:»10) Almene familieboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m², som kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftaler fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. En aftale efter 1. pkt. skal være indgået inden den 1. januar Senest 10 år efter aftalens indgåelse mærkes ledige boliger på ny som almene familieboliger.«4. I 4 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal indberette aftaler om ommærkninger indgået i henhold til stk. 1, nr. 7 eller 10, til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på et særligt skema, som er udarbejdet af ministeriet.«

2 5. 52, stk. 1, affattes således:»stk. 1. Ledige almene ungdomsboliger skal af den almene boligorganisation anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor (den berettigede personkreds), jf. dog reglerne i pkt. Ledige boliger, der er ommærket efter 4, nr. 7 eller 10, skal anvises til unge uddannelsessøgende. Boliger, der har status som startboliger, jf. 101 a, stk. 1, skal anvises til den personkreds, der er nævnt i 101 a, stk. 1. Kommunalbestyrelsen skal godkende en anvisning efter 3. pkt. Ledige almene ungdomsboliger kan endvidere anvises af kommunalbestyrelsen efter reglerne i 59, stk. 3.«6. I 52, stk. 2,1. pkt., ændres»stk. 1, 1. pkt.«til:»stk. 1, 1. og 2. pkt.«. 7. I 53, stk. 3, 1. pkt., indsættes efter»ungdomsboligbidrag«:»eller ommærkningsbidrag«. 8. I 59, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter» 101 a, stk. 1«:», eller boliger, der er ommærket efter 4, nr. 7 eller 10«. 9. I 59, stk. 8, ændres» 52, stk. 1, 1. pkt.«til:» 52, stk. 1, 1. og 2. pkt.«. 10. Efter 101 a indsættes:» 101 b. Ministeren for by, bolig og landdistrikter kan inden for den bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove, give tilsagn om et ommærkningsbidrag til ungdomsboliger i almene boligorganisationers afdelinger, der er ommærket efter 4, nr. 7 eller 10. Tilsagnet gives med henblik på at nedbringe huslejen i boliger med høj husleje. Stk. 2. Ommærkningsbidraget ydes for en periode af højst 10 år. Bidraget udgør samme beløb som ungdomsboligbidraget, jf Boligorganisationen skal i lejekontrakten med lejeren oplyse om, hvornår et ommærkningsbidrag udløber i henhold til reglen i 1. pkt. Stk. 3. Ved lejefastsættelsen nedsættes lejen for den ommærkede bolig med en forholdsmæssig del af bidraget. Stk. 4. Reglerne i 137, stk. 1 og 138 om udbetaling af ungdomsboligbidrag, herunder kontrol med udlejningsomfang m.v. finder tilsvarende anvendelse for ommærkningsbidrag. Stk. 5. Ministeren for by, bolig og landdistrikter fastsætter nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk. 1-4.«2 Loven træder i kraft den 15. marts af 11

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning og baggrund Det indgår i regeringens aftale af 26. november 2013 med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014, at der skal skabes bedre muligheder for at ommærke almene ældreboliger og almene familieboliger til almene ungdomsboliger til unge uddannelsessøgende. Baggrunden for lovforslaget er, at optaget på de videregående uddannelse i de seneste år er steget kraftigt, og at denne udvikling fortsætter. Regeringen vil skabe rammerne for den dygtigste generation nogensinde og har derfor opstillet som mål, at 60 pct. af en ungdomsårgang i 2020 skal være i gang med en videregående uddannelse. Det svarer til, at vi frem mod 2020 vil opleve en stigning i antallet af studerende på over personer på landsplan. Denne udvikling vil kunne mærkes på uddannelsesinstitutionerne, i uddannelsesbyerne og ikke mindst på boligmarkedet. Navnlig i starten af studietiden har mange studerende vanskeligt ved at finde en bolig. Det er vigtigt, at rammerne for et godt studieliv er til stede, og at de studerende har et passende sted at bo. Derfor har regeringen allerede iværksat flere tiltag for at understøtte etableringen af ungdomsboliger. Dette gælder bl.a. nedsættelsen af den kommunale grundkapital frem til udgangen af 2016, som gør det billigere for kommunerne at leve op til deres ansvar for at sikre et passende udbud af boliger i forhold til kommunens befolkningssammensætning. Det er imidlertid fortsat udfordringer på boligmarkedet for studerende særligt i de store uddannelseskommuner på grund af det nævnte kraftigt stigende optag på de videregående uddannelser. Som led i forhandlingerne om finansloven for 2014 har regeringen, Venstre og Det Konservative Folkeparti derfor som nævnt aftalt, at der skal være bedre muligheder for at ommærke almene ældre og familieboliger til almene ungdomsboliger til unge uddannelsessøgende, således at også boliger på mellem m² kan ommærkes med henblik på udlejning til denne målgruppe. Boligudbuddet til unge uddannelsesøgende vil herigennem hurtigere kunne blive udvidet i forhold til nybyggeri af ungdomsboliger. Samtidig skal Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter have mulighed for i 3 år at bevillige et særligt ungdomsboligbidrag (ommærkningsbidrag) til ommærkede boliger med høj husleje. Der afsættes i alt 30 mio. kr. i årene til dette formål. 2. Lovforslagets indhold Lovforslaget indeholder følgende hovedelementer: Ændring af reglerne om ommærkning af almene ældre- og familieboliger til almene ungdomsboliger. 3 af 11

4 Ommærkningsbidrag til ommærkede almene ungdomsboliger Ændring af reglerne om ommærkning af almene ældre- og familieboliger til almene ungdomsboliger Gældende ret Kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisationen kan efter gældende regler aftale, at almene ældreboliger og almene familieboliger fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. Reglerne forudsætter, at de boliger, der ommærkes, har et bruttoetageareal, der ikke overstiger 50 m². De pågældende ungdomsboliger, der er blevet ommærket, skal - ligesom alle andre almene ungdomsboliger - anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov herfor Lovforslaget Med lovforslaget åbnes mulighed for, at kommunalbestyrelsen og en almen boligorganisation i en periode frem til 2017 kan aftale, at almene ældre- og familieboliger med et bruttoeetageareal på mellem 50 og 65 m² også kan ommærkes til almene ungdomsboliger. Ommærkningen af de pågældende boliger er tidsbegrænset. Senest 10 år efter aftalens indgåelse skal boligerne således ved ledighed på ny mærkes som henholdsvis ældre- og familieboliger. Det foreslås samtidig, at de ommærkede boliger skal anvises til unge uddannelsessøgende. Formålet med forslaget er at kunne imødekomme det stigende behov for ungdomsboliger navnlig i de store uddannelsesbyer og samtidig at imødekomme en række kommuners ønske om en mere fleksibel udnyttelse af boligmassen Ommærkningsbidrag til ommærkede almene ungdomsboliger Gældende ret Kommunalbestyrelsen kan på statens vegne give tilsagn om ungdomsboligbidrag i forbindelse med etablering af ungdomsboliger ved nybyggeri og om- og tilbygninger o.l. Det er en forudsætning, at kommunalbestyrelsen har givet tilsagn om offentlig støtte - bl.a. i form af statslig ydelsesstøtte til de nævnte byggerier. Formålet med bidraget er at nedbringe huslejen, således at ungdomsboligerne kan udlejes til målgruppen af unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov for en sådan bolig. Ungdomsboligbidraget, som udgør et fast beløb pr. kvadratmeter bruttoetageareal (180 kr. pr. m² årligt i 2013 niveau) udbetales direkte til den almene boligorganisation eller selvejende institution, som ungdomsboligerne tilhører. En nyetableret ungdomsbolig på 50 m² er herigennem 750 kr. billigere om måneden end en tilsvarende almen ældre- eller familiebolig. Bidraget reguleres én gang årligt på baggrund af stigningen i nettoprisindekset. Bidraget ydes uden tidsbegrænsning og i det omfang boligerne er udlejet til målgruppen. Kommunen godtgør staten 20 pct. af udgifterne til ungdomsboligbidraget. 4 af 11

5 Lovforslaget Der er ikke i det gældende regelsæt hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan give tilsagn om ungdomsboligbidrag i forbindelse med ommærkning af almene familie- og ældreboliger til almene ungdomsboliger. Med forslaget om, at også forholdsvis store almene familie- og ældreboliger kan ommærkes til ungdomsboliger, jf. afsnit ovenfor, opstår der behov for, at der også kan ydes et ommærkningsbidrag i de tilfælde, hvor huslejen i de pågældende boliger er høj. Det foreslås derfor, at der åbnes mulighed for, at Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter inden for en beløbsramme, der fastsættes på de årlige finanslove, kan yde et ommærkningsbidrag til de nævnte ommærkede ungdomsboliger. Ommærkningsbidrag foreslås i øvrigt ydet efter tilsvarende regler, som gælder for det nuværende ungdomsboligbidrag, jf. afsnit ovenfor. Dog kan ommærkningsbidraget højst ydes for en periode af 10 år, ligesom bidraget er rent statsligt (uden kommunal refusion). 3. Økonomiske konsekvenser for det offentlige Tabel 1 viser fordelingen af det beløb på i alt 30 mio. kr., der ifølge regeringens aftale med Venstre og Det Konservative Folkeparti om finansloven for 2014 er afsat til et ommærkningsbidrag til ommærkede boliger med høj husleje. Tabel 1. Afsatte beløb til statslig støtte mv. til ommærkningsbidrag (2014-priser, mio. kr.) 2014-priser, mio. kr Ommærkningsbidrag 10,0 10,0 10,0 0 Anm.: En negativ værdi angiver en mindreudgift. Udgifterne er opgjort som tilsagnsbevillinger (nutidsværdiberegnet). Ommærkningsbidraget vil være en løbende støtte, der udbetales over en længere årrække på baggrund af et tilsagn om støtte. Bidraget udgiftsføres i tilsagnsåret som nutidsværdien af den samlede støtte vedrørende et tilsagn dvs. i overensstemmelse med principperne for tilsagnsbudgettering. Ommærkningsbidrag foreslås ydet efter regler, som svarer til de regler, der gælder for det nuværende ungdomsboligbidrag. Dog kan ommærkningsbidraget højst ydes for en periode af 10 år, ligesom bidraget er rent statsligt (dvs. uden kommunal refusion). For de kommuner, der ønsker at gøre brug af ordningen, vil der være begrænsede merudgifter til administration, jf. afsnit 4. Samtidig må der, som konsekvens af lovforslaget, forventes kommunale mindreudgifter på grund af en reduktion i de kommunale udgifter til dækning af tomgangsleje i almene ældreboliger. Samlet set forventes lovforslaget ikke at medføre kommunale merudgifter. Op til 3 pct. af bevillingen kan anvendes til administration af ordningen, og af dette beløb kan op til 2/3 anvendes som lønsum. I det omfang Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter gennemfører aktiviteterne direkte, afholder ministeriet udgifterne af bevillingen. De kommunaløkonomiske konsekvenser skal forhandles med KL. 5 af 11

6 Under forudsætning af, at de ommærkede almene boliger, som modtager ommærkningsbidrag, er på i gennemsnit 55 m² (svarende til et årligt ommærkningsbidrag pr. bolig på omkring kr. i priser), og at bidraget ydes i 10 år, skønnes det, at der kan ommærkes omkring boliger i alt med ommærkningsbidrag i perioden Administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget skønnes isoleret set at medføre en meget begrænset administrativ merbelastning i de kommuner, der ønsker at gøre brug af ordningen, herunder i forbindelse med ansøgning om ommærkningsstøtte. Der henvises i øvrigt til afsnit 3. Den administrative merbelastning i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil kunne dækkes af det afsatte beløb hertil, jf. afsnit Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Forslaget vurderes ikke at have administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser Forslaget vurderes ikke at have miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget vurderes ikke at have EU-retlige konsekvenser. 9. Høring Advokatrådet, BL - Danmarks almene Boliger, BOSAM, Byggeskadefonden, Bygherreforeningen i DK, Danmarks Lejeforeninger, Dansk Byggeri, Danske regioner, Danske Studerendes Fællesråd, Dansk Handicap Forbund, Dansk Ungdoms Fællesråd, Den danske dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Domstolsstyrelsen, Ejendomsforeningen Danmark, Huslejenævns- og Beboerklagenævnsforeningen, Kollegiekontorerne i Danmark, KL, Landsbyggefonden, Lejernes Landsorganisation i Danmark, Realkreditforeningen, Realkreditrådet, Ældremobiliseringen og Ældre Sagen. 10. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for Positive konsekvenser/ Mindreudgifter Negative konsekvenser/ Merudgifter 30 mio. kr. Merbelastning i staten 6 af 11

7 erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for borgerne Miljømæssige konsekvenser Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. 7 af 11

8 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 Efter den gældende bestemmelse i 4, nr. 6, kan kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftale, at almene ældreboliger fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger. Det har hidtil været forudsat, at ældreboliger, der ommærkes efter denne bestemmelse, ikke må have et bruttoetageareal, der overstiger 50 m². Det foreslås, jf. lovforslagets 1, nr. 1, at denne betingelse udtrykkeligt fremgår af lovteksten. Maksimumgrænsen skal ses i sammenhæng med den gældende bestemmelse i 109, stk. 4, hvorefter almene ungdomsboligers bruttoetageareal ikke må overstige de nævnte 50 m². Til nr. 2 Der foreslås åbnet mulighed for, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen kan aftale, at også almene ældreboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m² fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger, jf. lovforslagets 1. nr. 2. De nævnte aftaler kan kun indgås i en 3 årig periode dvs. indtil udgangen af Det forudsættes, at der er vigende efterspørgsel efter de pågældende ældreboliger, og at der samtidig er mangel på almene ungdomsboliger til uddannelsesøgende (studieboliger) i lokalområdet. Efter forslaget gælder et maksimum for ommærkningsperiodens længde. Senest 10 år efter aftalens indgåelse skal ledige boliger således på ny mærkes (tilbagemærkes) som almene ældreboliger. Tilbagemærkningen sker automatisk i takt med, at de pågældende boliger bliver ledige efter den aftalte periodes udløb. Herved sikres, at personer, der har indgået en lejeaftale inden periodens udløb, kan blive boende på hidtil gældende vilkår, jf dog bemærkningerne til nr. 10 nedenfor om bortfald af et eventuelt ommærkningsbidrag. Den foreslåede bestemmelse rummer mulighed for, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen aftaler en ommærkningsperiode, der er kortere end 10 år. Bestemmelsen er heller ikke til hinder for, at parterne kan aftale, at en aftalt ommærkningsperiode kan bringes til ophør ved opsigelse fra en af parterne. Aftalen skal dog respektere lejernes rettigheder, således at tilbagemærkning som nævnt først finder sted i takt med at de pågældende boliger bliver ledige. Til nr. 3 Der foreslås endvidere åbnet mulighed for, at kommunalbestyrelsen og boligorganisationen kan aftale, at også almene familieboliger med et bruttoetageareal på mellem 50 og 65 m² fremover skal mærkes som almene ungdomsboliger, jf. lovforslagets 1, nr. 3. Der gælder tilsvarende betingelser for denne ommærkning som for ommærkning fra almene ældreboliger til almene ungdomsboliger, jf. lovforslagets 1, nr. 2. Der henvises derfor nærmere til bemærkningerne ovenfor til dette forslag. 8 af 11

9 Til nr. 4 Efter lovforslagets 1, nr. 2 og 3, sker ommærkning fra henholdsvis almene ældre- og almene familieboliger til almene ungdomsboliger som nævnt efter aftale mellem kommunalbestyrelsen og boligorganisationen. I forlængelse heraf foreslås i lovforslagets 1, nr. 4, at kommunalbestyrelsen skal indberette aftaler om de nævnte ommærkninger til Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Oplysningerne skal afgives på et særligt skema, som er udarbejdet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Skemaet vil blive gjort tilgængeligt for kommunerne på ministeriets hjemmeside. Formålet med indberetningen er at give ministeriet viden om, i hvilket omfang de nye muligheder bliver anvendt - herunder om de boligtyper, der ommærkes, geografisk fordeling, efterspørgslen efter de pågældende boliger og almene ungdomsboliger lokalt m.v. Til nr. 5 Efter de gældende regler i 52, stk. 1, skal ledige almene ungdomsboliger anvises til unge uddannelsessøgende og andre unge med et særligt behov derfor. Anvisningen af boligerne sker enten af den almene boligorganisation eller gennem en fællesanvisning. Som omtalt i lovforslagets almindelige bemærkninger er formålet med lovforslaget at tilvejebringe flere almene ungdomsboliger til unge uddannelsessøgende navnlig i de store uddannelsesbyer. I forlængelse heraf foreslås ved den ændrede affattelse af 52, stk. 1 i lovforslagets 1, nr. 5, at ledige boliger, der er ommærket til almene ungdomsboliger, jf. lovforslagets 1, nr. 2 og 3, alene skal anvises til unge uddannelsessøgende. Da der er tale om store boliger, bør det tilstræbes, at disse udlejes til 2 eller eventuelt flere personer, som er uddannelsessøgende. Det er en betingelse, at mindst én skal tilhøre den nævnte berettigede personkreds (unge uddannelsessøgende). Dette svarer til de gældende retningslinjer vedrørende almene ungdomsboliger med flere rum. Lejeforholdet mellem udlejer og lejer er i øvrigt - ligesom for andre almene ungdomsboliger nærmere reguleret i lov om leje af almene boliger. Til nr. 6 Efter gældende regler kan kommunalbestyrelsen bestemme, at der kan ske fælles anvisning af ledige almene ungdomsboliger i kommunen, jf. 52, stk. 2. Med forslaget i 1, nr. 6, sikres, at den nævnte bestemmelse om fælles anvisning af ledige boliger også kommer til at gælde for de boliger, der er ommærket til almene ungdomsboliger efter de foreslåede regler i lovforslagets 1, nr. 2 og 3. Der er tale om en konsekvensændring som følge af lovforslagets 1, nr. 5. Til nr. 7 Efter de gældende regler i almenlejelovens 85, stk. 2, kan opsigelse efter ophørt uddannelse under særlige omstændigheder udsættes i op til et år. Opsigelse kan endvidere udsættes, hvis boligen ikke kan udlejes. 9 af 11

10 Det fremgår endvidere af i 53, stk. 3, i lov om almene boliger m.v., at en udsættelse på op til 1 år med opsigelse efter ophørt uddannelse ikke medfører bortfald af et eventuelt ungdomsboligbidrag. Sker der derimod udsættelse af en opsigelse, fordi boligen ikke umiddelbart kan genudlejes til boligsøgende, inden for den berettigede personkreds, bortfalder bidraget. I lovforslagets 1, nr. 7, foreslås, at tilsvarende bestemmelser ligeledes skal gælde for ommærkningsbidrag, jf. lovforslagets 1, nr. 10. Til nr. 8 I lovforslagets 1, nr. 8, foreslås, at regelen i 59, stk. 3, om kommunal anvisningsret ikke skal gælde for boliger, der er ommærket til almene ungdomsboliger efter de foreslåede regler i lovforslagets 1, nr. 2 og 3. Baggrunden herfor er at sikre, at de nævnte ungdomsboliger alene kan udlejes til målgruppen (unge uddannelsessøgende). Til nr. 9 Det foreslås i 1, nr. 9, præciseret, at regelen i 59, stk. 8, om anvisning af boliger til udvekslingsstudenter også skal gælde for boliger, der er ommærket til almene ungdomsboliger efter de foreslåede regler i lovforslagets 1, nr. 2 og 3. Til nr. 10 Det foreslås i 101 b, stk. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 10, at ministeren for by, bolig og landdistrikter inden for en bevillingsramme, der fastsættes på de årlige finanslove, kan give tilsagn om et særligt bidrag (ommærkningsbidrag) til ungdomsboliger i almene boligorganisationers afdelinger, der er ommærket efter de foreslåede 4, nr. 7 eller 10. Tilsagnet gives med henblik på at nedbringe huslejen i boliger med høj husleje. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter vil ved tilsagnsgivningen prioritere ansøgninger fra boligorganisationer i byer, hvor efterspørgslen er størst, dvs. specielt i de største uddannelsesbyer. I 101 b, stk. 2, foreslås, at ommærkningsbidraget højst kan ydes for en periode af 10 år. Bidraget udgør et fast beløb pr. kvadratmeter bruttoetageareal (180 kr. pr. m² årligt i 2013 niveau) og reguleres én gang årligt pr. 1. januar med stigningen i nettoprisindekset. Boligorganisationen skal i lejekontrakten med lejeren oplyse om, hvornår et ommærkningsbidrag udløber i henhold til reglen i 1. pkt. Bortset fra tidsbegrænsningen for bidraget og orientering af lejeren, svarer bestemmelsen i stk. 2 til de nuværende regler om beregning af ungdomsboligbidrag i 136, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. Det foreslås i 101 b, stk. 3, at huslejen ved lejefastsættelsen for de ommærkede boliger nedsættes med en forholdsmæssig del af bidraget. Reglen i stk. 3, svarer ligeledes til de nuværende regler om ungdomsboligbidrag i 136, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. I 101 b, stk. 4, foreslås, at reglerne i 137, stk. 1 og 138, om udbetaling af ungdomsboligbidrag, herunder kontrol med udlejningsomfang m.v., finder tilsvarende anvendelse for ommærkningsbidrag. 10 af 11

11 Efter 137, stk. 1, i lov om almene boliger m.v. udbetaler Statens Administration ungdomsboligbidraget kvartalsvis direkte til den almene boligorganisation, hvor de pågældende ungdomsboliger er beliggende. Hvert år senest den 1. december indberetter boligorganisationen til Statens Administration det forventede støtteberettigede udlejningsomfang i det følgende år. Ungdomsboligbidraget udbetales herefter hvert kvartal som et acontobeløb. Senest den 15. februar året efter det år, som indberetningen omfatter, opgør boligorganisationen det endelige udlejningsomfang af ungdomsboliger til den støtteberettigede personkreds for det pågældende år. Denne opgørelse attesteres af en godkendt revisor og fremsendes til Statens Administration. Statens Administration foretager herefter den endelige opgørelse over det forløbne års berettigede støttebeløb og regulerer herefter i 2. kvartals udbetalte ungdomsboligbidrag for meget eller for lidt aconto-udbetalt ungdomsboligbidrag for det pågældende år. Efter 138 kan ministeren for by, bolig og landdistrikter endvidere helt eller delvis bringe betalingen af ungdomsboligbidrag til ophør, såfremt ejendommens økonomi forbedres eller ændrede forhold for byggeriet taler herfor, herunder en stigning i det almindelige lejeniveau. Som nævnt ovenfor foreslås disse regler også at skulle gælde for ommærkningsbidrag til ommærkede ungdomsboliger. Endelig indeholder det foreslåede 101 b, stk. 5, en bemyndigelse til ministeren for by, bolig og landdistrikter til at fastsætte nærmere regler om de forhold, der er nævnt i stk Den foreslåede bestemmelse svarer til den eksisterende bemyndigelse vedrørende ungdomsboligbidrag, jf. 143, stk. 3. Bemyndigelsen tænkes blandt andet udnyttet til fastsættelse af en ansøgningsprocedure mv. Der vil endvidere blive fastsat nærmere regler om størrelse, regulering og udbetaling af ommærkningsbidraget svarende til de administrative regler, der gælder for ungdomsboligbidrag. Til 2 Det foreslås i 3, at lovforslaget træder i kraft den 15. marts af 11

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 27 Offentligt Høringsudkast Dato: 8.12 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 108 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til

Læs mere

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til

2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli Forslag. til 2012/1 LSF 3 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juli 2017 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2012-2160 Fremsat den 3.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 27/2 LSF 176 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 216 Ministerium: Velfærdsministeriet Journalnummer: Velfærdsmin., j.nr. 27-2225 Fremsat den 1. april 28 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag

Læs mere

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger

Ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger Til samtlige kommuner Til de almene boligorganisationer Dato: 22. marts 2013 Kontor: Lovsekretariatet Almene boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbeh.: Karin Laursen Dok id: 383113 Ændring af lov om almene boliger

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. NOTAT Dato: 8. december 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-10334 Sagsbeh.: lni Dok id: 565516 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Socialudvalget L 69 - Bilag 1 Offentligt Udkast november 2005 Forslag til Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte (Nedsættelse af aldersgrænsen fra 23 år til 18 år for, hvornår børn indgår i boligstøtteberegningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. Lovforslag nr. L 109 Folketinget 2014-15 Fremsat den 14. januar 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger

Notat. boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere. Indhold. 1. Kommunal anvisning til boliger i almene boligafdelinger Notat Boliger til hjemløse og socialt udsatte borgere SFI - Det Nationale Forskningscenter for Velfærd offentliggjorde den 15. september 2015 rapporten Hjemløshed i Danmark 2015. Af rapporten fremgår det,

Læs mere

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til

Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag. til Lovforslag nr. L 71 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger UDKAST Dato: 16. december 2013 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2013-4127 Sagsbeh.: Lars Nielsen Dok id: 431565 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 19 Offentligt HØRINGSUDKAST Dato: 19. november 2014 Kontor: Almene boliger Sagsnr.: 2014-3030 Sagsbeh.: pel Dok id: Forslag til Lov om ændring af lov om almene

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Lovforslag nr. L 123 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Lovforslag nr. L 123 Folketinget Lovforslag nr. L 123 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om boligbyggeri 2013/1 LSF 135 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-4127 Fremsat den 19.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den {FREMSAT} af beskæftigelsesminister Inger Støjberg Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Forhøjelse

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter Kommunaludvalget 2010-11 KOU alm. del Bilag 4 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse) I lov om lån til betaling af ejendomsskatter, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte 2014/1 LSF 161 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-34 Fremsat den 11.

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling.

Tekst: Adgangen til kvalificeret arbejdskraft i hele landet er en forudsætning for vækst og udvikling. Udlændinge- og Integrationsudvalget 2016-17 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 175 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del - samrådsspørgsmål AL Hvornår: Den 29.september. Kl. 10.00-10.45 DET

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden) Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 140 Offentligt Den 14. marts 2008 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 189 Folketinget 2014-15 Fremsat den 22. april 2015 af økonomi- og indenrigsministeren (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om individuel boligstøtte Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 67 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 67 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. november 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Fremsat den xx. april 2009 af velfærdsministeren (Karen Jespersen) Forslag til Lov om ændring af lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2014-15 Fremsat den 11. marts 2015 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel

Læs mere

Loven træder i kraft den 1. januar 2007.

Loven træder i kraft den 1. januar 2007. Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 163 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. september 2006 Kontor: Kommunaladm. kt. J.nr.: 2006-2400-44 Sagsbeh.: MWP Fil-navn: L grundskyld produktionsjord

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber) NOTAT Dato: 30. januar 2015 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2015-34 Sagsbeh.: EB Dok id: 570889 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte (Kollektive bofællesskaber)

Læs mere

Forslag. lov om ændring af lov om leje

Forslag. lov om ændring af lov om leje Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af transport-, bygnings- og boligministeren Ole Birk Olesen Forslag til lov om ændring af lov om leje (Friplejeboliger i lejede lokaler)

Læs mere

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder)

Lov om ændring af lov om planlægning. (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) UDKAST 17.11.2014 Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning (Planlægning for almene boliger i nye boligområder) 1 I lov om planlægning, jf. lovbekendtgørelse nr. 587 af 27. maj 2013, som ændret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Lovforslag nr. L 153 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. Lovforslag nr. L 153 Folketinget Lovforslag nr. L 153 Folketinget 2015-16 Fremsat den 30. marts 2016 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere

Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Boliger til udsatte, herunder hjemløse borgere Kommunerne oplever vanskeligheder ved at finde velegnede boliger til socialt udsatte borgere, herunder borgere med misbrugsproblemer og psykiske problemer.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre

Forslag. Lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre 2011/1 LSF 158 (Gældende) Udskriftsdato: 4. marts 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 11-204-150 Fremsat den 13. april 2012 af finansministeren

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag.

2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen) Forslag. 2009/1 LSF 61 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturministeriet, j.nr. 2004-24647-22. Fremsat den 11. november 2009 af kulturministeren (Carina Christensen)

Læs mere

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre

Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 19-05-2016 Bilag 3 Ændret udlejning af ældreboliger, som ikke lejes ud til ældre Sagsbehandler Per Christensen / Birgitte

Læs mere

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge

Sagsnr Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 17-05-2016 Bilag 1 Rammenotat om boligplacering af flygtninge Kommunerne skal snarest muligt finde en bolig til de flygtninge, som modtages

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Telefon 7221 8800 Fax 7262 6790 info@tbst.dk tbst.dk Udkast til forslag til lov om ændring af lov om leje Notat BO0102-00006 22-06-2017 (Friplejeboliger i lejede

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 153 Bilag 5 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget L 153 Bilag 5 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 L 153 Bilag 5 Offentligt Notat Udkast til forslag til lov om ændring af lov om almene boliger og lov om leje af almene boliger (Inklusionsboliger) I

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2015/1 LSF 17 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 15-2263705 Fremsat den 7. oktober 2015 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om boligbyggeri. Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 114 Folketinget 2012-13 Fremsat den 10. januar 2013 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje

Læs mere

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt

Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Kommunaludvalget 2014-15 KOU Alm.del Bilag 35 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning) 1 I lov om kommunal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 135 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K T +45 72 20 50 00

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag.

2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren (Karen Ellemann) Forslag. 2015/1 LSF 180 (Gældende) Udskriftsdato: 3. februar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-2816 Fremsat den 27. april 2016 af social- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 13. januar 2009 FIN/RRH Høring over udkast til forslag til Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Økonomistyrelsen sender hermed udkast til forslag til lov

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations.

1. Overalt i loven ændres Økonomistyrelsen til Statens Administration og Økonomistyrelsens til Statens Administrations. NOTAT Dato: 23. november 2012 Kontor: Almene Boliger Sagsnr.: 2012-2652 Sagsbehandler: lag/kal/nna/lhj/nho/eb Dok id: 365866 Forslag til Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om leje af almene

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Lovforslag nr. L 47 Folketinget 2010-11 Fremsat den 4. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om lån til betaling af ejendomsskatter (Renteforhøjelse

Læs mere

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing

Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing Side 1 af 8 Lov om ændring af lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing 1 I lov om pristalsreguleret alderdomsforsikring og alderdomsopsparing, jf. lovbekendtgørelse nr. 724 af

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner

Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner Sagsnr. 2016-2816 Doknr. 341275 Dato 07-04-2016 (Nedlæggelse

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til

Der kan ifølge 101 a i almenboligloven og 1 i støttebekendtgørelsen søges om støtte til Vejledning om startboliger for unge Høringsudkast af 13-08-2012 1. Indledning Med vedtagelsen af lov nr. 518 af 5. juni 2012 er der etableret mulighed for, at staten kan yde støtte til etablering og drift

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 68 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Udvidelse af arbejdsgiverperioden)

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler Lovforslag nr. L 87 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering

Læs mere

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne.

Jeg anerkender, at det er en udfordring at sikre unge studerende en bolig i uddannelsesbyerne. Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 512 Offentligt Talepapir Arrangement: UUI alm. del, samrådsspørgsmål Æ Hvornår: 19. april 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)

UDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft) Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå

Læs mere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget L 91 Bilag 1 Offentligt Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget 2016-17 L 91 Bilag 1 Offentligt 1 UDKAST til Forslag til Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi m.v. (Midlertidig suspension af støtteordninger og indsættelse

Læs mere

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar Fremsat den 28. marts 2008 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2007/2 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Statens Uddannelsesstøtte, j. nr. 2008-4311-1 Fremsat den

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler. (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling UDKAST September 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler (Øvre grænse for kursusuger i årselevberegning m.v.) I lov om

Læs mere

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV)

Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge Adam Møller (KF) og Niels Helveg Petersen (RV) Udvalget for Forretningsordenen UFO alm. del - Bilag 39 Offentligt Lovforslag nr. L 300 Folketinget 2006-07 Fremsat den 15. april 2007 af Christian Mejdahl (V), Svend Auken (S), Poul Nødgaard (DF), Helge

Læs mere

Kommunal anvisningsret til almene boliger

Kommunal anvisningsret til almene boliger KOMMUNIKATION OG UDVIKLING - UDVIKLING & ERHVERV Kommunikation og Udvikling - Udvikling & Erhverv Dato: 20. oktober 2016 Sagsnr.: sagsnr.? Kontaktperson: Hanna Kretzschmar Dir. tlf.: 7996 6104 E-mail:

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages

Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse. med henblik på visse former for beskæftigelse foretages Udlændingeafdelingen Kontor: Udlændingekontoret Sagsbeh: Kristoffer Aagren Sagsnr.: 2014-966-0039 Dok.: 1088469 U D K A S T Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om udlændinges adgang til opholdstilladelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2009-10 Fremsat den 6. oktober 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Justering af reglerne om hjælp til dækning af

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012

Notat. Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd. Planlægning og Byggeri. Den 24. maj 2012 Notat Emne: Til: Ungdomsboligsituationen i Aarhus Aarhus Byråd Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 24. maj 2012 Notat om ungdomsboligsituationen i Aarhus i foråret 2012 Støttet Byggeri

Læs mere

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt

Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Boligudvalget L 92 - Bilag 3 Offentligt Velfærdsministeriet Byfornyelse & leje J.nr. 2008-6877 nho 28. november 2008 Høringsnotat vedrørende Forslag til Lov om ændring af lov om leje af almene boliger,

Læs mere

Energibesparelser i private lejeboliger

Energibesparelser i private lejeboliger - 1 Energibesparelser i private lejeboliger Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ministeren for by, bolig og landdistrikter fremsatte i begyndelsen af februar 2014 et lovforslag, der skal fremme

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån. Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Lovforslag nr. L 141 Folketinget 2009-10 Fremsat den 25. februar 2010 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til optagelse af statslån (Forøgelse

Læs mere

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted

COK Alment byggeri temamøde om almene boliger. Ringsted COK Alment byggeri temamøde om almene boliger Ringsted Den 31. august 2016 Kontakt og E-mailservice Inge-Lis Kalum Schou kalum@pc.dk tlf. 49 19 14 50 Inge-lis-kalum.weebly.com Rådgivning Kurser E-mail

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven

Forslag. Lov om ændring af personskatteloven Lovforslag nr. L 74 Folketinget 2009-10 Fremsat den 18. november 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af personskatteloven (Kompensation for kommunale skatteforhøjelser)

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt

Læs mere