Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a"

Transkript

1 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktperson: Per Madsen Økonomidirektør Telefon Fax Københavns Lufthavnes A/S Side 1 af 24 CVR nr

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resume for de første tre måneder af Highlights for de første tre måneder af Forventninger til HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 5 LEDELSENS DELÅRSBERETNING FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatopgørelse korrigeret for særlige forhold... 7 Trafik... 8 kommerciel... 9 International Øvrige resultatposter Pengestrømsopgørelse Øvrige forhold Forventninger til Risici og usikkerhedsfaktorer KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen, selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 24

3 DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2010 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2010 En samlet vækst i antallet af passagerer på 11,4 procent gav Københavns Lufthavne (CPH) et godt første kvartal i Væksten var drevet af flere transfer- og internationalt afgående passagerer såvel som en fortsat kraftig stigning i antallet af indenrigspassagerer. CPH fastholder forventningerne til årets resultat trods lukningen af det danske luftrum og dermed Københavns Lufthavn i begyndelsen af andet kvartal som følge af det islandske vulkanudbrud. Stigningen på 11,4 procent i passagertallet i første kvartal 2010 har bidraget til en stigning i den samlede omsætningen på 7,4 procent til DKK 703,5 mio. Resultatet før skat steg til DKK 170,6 mio., hvilket primært skyldes højere omsætning, lavere driftsomkostninger, delvist grundet omstruktureringsomkostninger i første kvartal 2009, og færre hensættelser til tab sammenlignet med første kvartal Stigende rejseaktivitet igennem hele første kvartal og specielt den øgede konkurrence på det danske indenrigsmarked har været medvirkende til det gode resultat. CPH har også set forbedrede load factors og et stigende antal passagerer på udenrigstrafikken hos bl.a. Norwegian, Cimber Sterling og SAS. Det strategiske partnerskab, som CPH har indgået med SAS om blandt andet reduktion af transfertiden, har båret frugt i form af flere transferpassagerer. Som en konsekvens af væksten i passagertallet er den kommercielle omsætning i specielt tax-free butikkerne steget i første kvartal Parkeringsomsætningen blev også påvirket af den positive udvikling i antallet indenrigspassagerer, samt at businesspassagererne er vendt tilbage. På grund af genforhandling af en række kontrakter som følge af en relancering af strategien i shoppingcentret, var omsætningen i specialbutikkerne lidt under niveau sammenlignet med første kvartal HIGHLIGHTS FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2010 Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 11,4 procent i første kvartal Antallet af lokalt afgående passagerer steg med 15,2 procent, og transfererende passagerer steg med 5,2 procent Omsætningen steg med 7,4 procent til DKK 703,5 mio. (2009: DKK 655,2 mio.) EBITDA steg med 24,4 procent til DKK 331,4 mio. (2009: DKK 266,5 mio.). EBITDA udgjorde DKK 337,4 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2009: DKK 292,1 mio.). EBITDA var positivt påvirket af stigningen i passagertallet. Første kvartal 2009 var også påvirket af omstruktureringsomkostninger EBIT steg med 35,7 procent til DKK 218,4 mio. (2009: DKK 161,0 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde EBIT DKK 224,4 mio. (2009: DKK 186,6 mio.) Resultat fra de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 8,1 mio., hvilket er et fald på DKK 1,0 mio. (2009: overskud på DKK 9,1 mio.) Resultat før skat steg til DKK 170,6 mio. (2009: DKK 110,4 mio.). Korrigeret for særlige forhold udgjorde resultat før skat DKK 176,6 mio. (2009: DKK 136,0 mio.) Investeringer udgjorde DKK 108,9 mio. i de første 3 måneder af 2010 (2009: DKK 100,3 mio.) Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 24

4 FORVENTNINGER TIL 2010 Det samlede antal passagerer forventes at stige i overensstemmelse med det forventede trafikprogram for 2010 samt den væsentlige stigning i første kvartal På baggrund af forventede højere driftsomkostninger primært grundet afskrivninger, som er afledt at det høje investeringsniveau, forventes resultat før skat at blive lidt lavere end i 2009, når der tages højde for særlige forhold. På baggrund af den positive udvikling i første kvartal 2010 forventes den midlertidige lukning af lufthavnen grundet vulkanudbruddet ikke at ændre forventningerne til CPH søger fortsat at tilpasse investeringsniveauet til den nuværende økonomiske situation. I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere cirka DKK 500 mio. i Dertil kommer CPH Swift og andre kommercielle investeringer. Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 24

5 HOVED OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Resultatopgørelse (DKK mio.) Q Q Omsætning EBITDA EBIT Resultat af kapitalandele Nettofinansieringsomkostninger Resultat af kapitalandele og nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse (DKK mio.) Anden totalindkomst Totalindkomst Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 47,1% 40,7% 52,0% EBIT-margin 31,0% 24,6% 35,8% Aktivernes omsætningshastighed 0,35 0,33 0,37 Afkastningsgrad 10,9% 8,2% 13,2% Egenkapitalforrentning 16,8% 11,0% 19,2% Soliditetsgrad 35,2% 36,1% 37,0% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 65,9 43,1 78,3 Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 123,4 96,9 138,3 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,8 378,9 406,5 NOPAT margin 24,2% 17,2% 29,3% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,35 0,35 0,38 ROCE 8,6% 6,1% 11,1% De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings anbefalinger fra 2005 bortset fra dem, der ikke er defineret heri. Defintionen af de anvendte nøgletal er offentliggjort på Københavns Lufthavnes A/S Side 5 af 24

6 LEDELSENS DELÅRSBERET- NING FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2010 Resultat i forhold til forventning Udviklingen i første kvartal har været påvirket af en stigning i antallet af passagerer på 11,4 procent i Københavns Lufthavn. Koncernens resultat før skat for første kvartal 2010 udgjorde DKK 176,6 mio., når der korrigeres for særlige forhold på DKK 6,0 mio. primært vedrørende omstruktureringsomkostninger. Resultat i forhold til 2009 Koncernomsætningen er steget med DKK 48,3 mio. til DKK 703,5 mio., hvilket hovedsagligt skyldes stigningen i passagertallet og parkeringsindtægterne. Trafikindtægterne er steget med 10,5 procent til DKK 371,0 mio., primært på grund af stigningen i passagertallet på 11,4 procent. Omsætningen fra kommerciel er steget med 4,2 procent primært på grund af stigning i omsætningen fra parkering som følge af konsolidering af omsætningen fra parkering. Siden overtagelse af Lufthavnsparkeringen København ApS (LPK) pr. 31. december 2009 er parkeringsaktiviteterne konsolideret på linje-forlinje basis. Lejeindtægterne er faldet med 17,2 procent, hvilket skyldes effekten af konsolideringen af LPK som en dattervirksomhed i Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med 2,3 procent til DKK 479,2 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Eksterne omkostninger korrigeret for særlige forhold og linje-for-linje konsolideringen af LPK er faldet med DKK 8,5 mio. til DKK 150,7 mio. grundet fortsat omkostningsstyring og lavere nedskrivninger til tab på tilgodehavender, der delvist blev modsvaret af ekstraordinære omkostninger i forbindelse med snerydningen. Personaleomkostningerne er på niveau med EBITDA er steget med 24,4 procent til DKK 331,4 mio. primært grundet påvirkningen på omsætningen af stigningen i passagertallet og en reduktion i personaleomkostninger grundet omstruktureringsomkostninger i marts Korrigeret for særlige forhold er EBITDA steget med 15,5 procent, koncernomsætningen er steget med 7,4 procent, og driftsomkostninger, eksklusive afskrivninger, er steget med 0,9 procent. Resultatet af de internationale investeringer udgjorde et overskud på DKK 8,1 mio., hvilket er et fald på DKK 1,0 mio. sammenlignet med Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 3,8 mio., hvilket primært skyldes et fald i andre finansieringsomkostninger. Andre finansieringsomkostninger faldt med DKK 3,4 mio. i 2010 grundet øget amortisering af låneomkostninger i 2009 i forbindelse med refinansieringen i marts Koncernens resultat før skat er steget med DKK 60,2 mio. til DKK 170,6 mio. Korrigeret for særlige forhold er resultat før skat steget med DKK 40,6 mio. til DKK 176,6 mio. DKK mio Udv. Pct. Omsætning 703,5 655,2 48,3 7,4% EBITDA 331,4 266,5 64,9 24,4% EBIT 218,4 161,0 57,4 35,7% Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 8,1 9,1-1,0-11,0% Nettofinansieringsomkostninger 55,9 59,7-3,8-6,4% Resultat før skat 170,6 110,4 60,2 54,6% Korrigeret for særlige forhold DKK mio LPK proforma justering (linje for linje) 2009 proforma Omsætning 703,5 655,2 11,8 667,0 Andre driftsindtægter 0,1 0,0 0,0 0,0 Eksterne omkostninger 150,7 147,4 11,8 159,2 Personaleomkostninger 215,5 215,7 0,0 215,7 EBITDA 337,4 292,1 0,0 292,1 Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 24

7 RESULTATOPGØRELSE KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD 1. januar marts januar marts 2009 Inklusive særlige forhold Inklusive særlige forhold Korrigeret for særlige forhold Særlige DKK mio. forhold Omsætning 703,5 0,0 703,5 Andre driftsindtægter 0,1 0,0 0,1 Eksterne omkostninger 154,3-3,6 150,7 Personaleomkostninger 217,9-2,4 215,5 EBITDA 331,4 6,0 337,4 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 113,0 0,0 113,0 EBIT 218,4 6,0 224,4 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 8,1 0,0 8,1 Resultat før renter og skat 226,5 6,0 232,5 Nettofinansieringsomkostninger 55,9 0,0 55,9 Resultat før skat 170,6 6,0 176,6 Skat af periodens resultat 41,4 1,5 42,9 Periodens resultat 129,2 4,5 133,7 Korrigeret for særlige forhold Særlige DKK mio. forhold Omsætning 655,2 0,0 655,2 Andre driftsindtægter 0,0 0,0 0,0 Eksterne omkostninger 149,5-2,1 147,4 Personaleomkostninger 239,2-23,5 215,7 EBITDA 266,5 25,6 292,1 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 105,5 0,0 105,5 EBIT 161,0 25,6 186,6 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 9,1 0,0 9,1 Resultat før renter og skat 170,1 25,6 195,7 Nettofinansieringsomkostninger 59,7 0,0 59,7 Resultat før skat 110,4 25,6 136,0 Skat af periodens resultat 25,8 6,4 32,2 Periodens resultat 84,6 19,2 103,8 Opdeling på segmenter CPH har valgt at gennemgå udviklingen i driften resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. CPH s resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og ændring I egenkapitalen for perioden 1. januar 31. marts 2010 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Trafik 371,0 335,6 35,4 10,5% 14,1-19,4 33,5 172,7% Kommerciel 324,0 310,9 13,1 4,2% 198,5 174,6 23,9 13,7% Fortsættende aktiviteter 695,0 646,5 48,5 7,5% 212,6 155,2 57,4 36,9% International 8,5 8,7-0,2-2,1% 5,8 5,8 0,0 - Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 8,1 9,1-1,0-11,0% Internationale aktiviteter 8,5 8,7-0,2-2,1% 13,9 14,9-1,0-6,9% I alt 703,5 655,2 48,3 7,4% 226,5 170,1 56,4 33,2% Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 24

8 TRAFIK Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 371,0 335,6 35,4 10,5% 1.566,3 Andre driftsindtægter 0,1 0,0 0,1-1,2 Resultat før renter 14,1-19,4 33,5 172,7% 191,4 Segmentaktiver 5.159, ,1 277,7 5,7% 5.207,1 Passagerer Det samlede antal passagerer i Københavns Lufthavn udgjorde 4,6 mio. i første kvartal 2010, hvilket svarer til en stigning på 11,4 procent i forhold til samme periode sidste år. Der var vækst i trafikken til samtlige regioner i første kvartal 2010, men særligt indenrigstrafikken udviste stor vækst. Passagerer/vækst fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,8% Europa 4,9% 29,4% Interkontinental Indenrigs Antallet af lokalt afgående passagerer steg med 15,2 procent og antallet af transferpassagerer steg med 5,2 procent. Lokalt afgående udgjorde 73,7 procent af alle afgående passagerer, mens transferpassagerer udgjorde 26,3 procent. For yderligere kommentarer vedrørende trafikken henvises til seneste offentliggjorte trafikstatistik for marts Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 86,4 109,8-23,4-21,3% Passagerafgifter 179,4 133,6 45,8 34,3% Securityafgifter 67,6 57,2 10,4 18,1% Handling 22,8 19,6 3,2 16,2% Opholdsafgifter, CUTE med videre 14,8 15,4-0,6-3,9% I alt 371,0 335,6 35,4 10,5% Totalt set er trafikomsætningen steget med 10,5 procent, hvilket er lidt under trafikvæksten på 11,4 procent. Stigningen skyldes højere load factors, men mindre stigning i operationer. Indtægter fra startafgifterne faldt med 21,3 procent grundet reduktionen i taksterne på 25 procent som følge af takstaftalen. Dette er delvist modsvaret af stigningen i de midlertidige takster pr. 1. april 2009 på 4,2 procent. Passager- og securityafgifterne steg samlet med DKK 56,2 million svarende til 29,5 procent, hvilket skyldes væksten i passagertallet samt højere takster som følge af takstaftalen. Resultat før renter (EBIT) Stigningen i EBIT skyldtes primært stigningen i omsætningen, som delvist er modsvaret af omkostninger i forbindelse med snerydning. Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 24

9 KOMMERCIEL Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 324,0 310,9 13,1 4,2% 1.322,3 Resultat før renter 198,5 174,6 23,9 13,7% 835,2 Segmentaktiver 2.786, ,0 152,5 5,8% 2.822,7 Omsætning Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 118,2 122,3-4,1-3,4% Parkering 61,1 36,4 24,7 67,8% Øvrige indtægter 11,7 11,4 0,3 2,7% I alt 191,0 170,1 20,9 12,3% Koncessionsindtægten fra shoppingcentret faldt med 3,4 procent i første kvartal hovedsagligt på grund af ændringer i kontraktsvilkår for flere specialbutikker. Nedgangen blev delvist modsvaret af en vækst i passagertallet, der gav øget indtjening på specielt tax-free butikkerne, som steg med 16,2 procent. Omsætningen fra parkering er steget med 67,8 procent. Stigningen i omsætningen skyldes primært ændret indregning af omsætning fra parkering, som følge af overtagelsen af LPK. Siden overtagelse af LPK pr. 31. december 2009 er parkeringsaktiviteterne konsolideret på linje-forlinje basis. Korrigeret for det, er omsætningen steget med 5,1 procent grundet stigningen i passagertallet. Øvrige indtægter er på niveau med Lejeindtægter DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 37,0 44,0-7,0-15,9% Udlejning af arealer 12,4 16,1-3,7-23,0% Øvrige lejeindtægter 2,0 2,0 0,0 0,0% I alt 51,4 62,1-10,7-17,2% Faldet i udlejning af lokaler er relateret til effekten af konsolideringen af LPK som dattervirksomhed i Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 44,1 43,4 0,7 1,6% Øvrige 37,5 35,3 2,2 6,2% I alt 81,6 78,7 2,9 3,7% Salg af tjenesteydelser er steget 3,7 procent, hvilket skyldes en kraftig stigning i Øvrige ydelser til passagerer samt indtægter fra serviceordningen for rejsende med et handicap (PRM). Denne service ydes på non-profit, transparent basis og dækker omkostningerne til den eksterne serviceleverandør. Hoteldriften har vist en tilfredsstillende udvikling med en svagt stigende omsætning i forhold til Resultat før renter (EBIT) EBIT steg med DKK 23.9 mio. primært grundet stigningen i omsætningen var påvirket af omkostninger til omstrukturering og nedskrivning til tab på tilgodehavender. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 24

10 INTERNATIONAL Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 8,5 8,7-0,2-2,1% 34,2 EBIT 5,8 5,8 0,0-20,7 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 8,1 9,1-1,0-11,0% 14,3 Resultat før renter 13,9 14,9-1,0-6,9% 35,0 Segmentaktiver 3,5 0,0 3,5-4,4 Kapitalandele i associerede virksomheder 169,4 171,9-2,5-1,5% 145,6 Omsætning Omsætningen er faldet med 0,2 procent som følge af ekstra konsulentindtægter fra ITA i EBIT EBIT er på niveau med 2009 Resultat af kapitalandele efter skat DKK mio Udv. Pct. NIAL, ITA 8,1 9,1-1,0-11,0% I alt 8,1 9,1-1,0-11,0% Sammenlignet med 2009 er resultatet fra kapitalandelene faldet med DKK 1,0 mio. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 24

11 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger DKK mio Udv. Renter 46,4 47,8-1,4 Markedsværdireguleringer 2,0 1,0 1,0 Øvrige finansielle omkostninger 7,5 10,9-3,4 I alt 55,9 59,7-3,8 Til trods for en mindre stigning i CPH s gæld, var nettorenteomkostningerne i 2010 på niveau med 2009 grundet en moderat lavere gennemsnitlig porteføljerente. CPH har betalt en variabel rente på en mindre del af sin gæld og har derfor draget fordel af de relativt lave markedsrenter. Markedsværdireguleringer i 2010 relaterer sig til et mindre nettotab på valutaterminsforretninger. Øvrige finansielle omkostninger faldt med DKK 3,4 mio. i 2010 hovedsageligt på grund af øget amortisering af låneomkostninger i 2009 relateret til refinansieringen i marts Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 216,2 188,9 27,3 Investeringsaktivitet -106,0-100,3-5,7 Finansieringsaktivitet -256,6 81,8-338,4 Pengestrømme i alt -146,4 170,4-316,8 Likvider primo 450,2 43,1 407,1 Likvider ultimo 303,8 213,5 90,3 Driftsaktivitet Stigningen i pengestrømme fra driftsaktivitet skyldes hovedsageligt stigningen i passagertallet og lavere finansieringsomkostninger grundet etableringsomkostninger i relation til den succesfulde refinansiering i Stigningen afspejler også en forbedret styring af arbejdskapitalen. Investeringsaktivitet Investeringer i immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i de første tre måneder i 2010 DKK 108,9 mio. og omfatter primært igangværende arbejder på en ny odd size baggage drop i Terminal 3, konstruktion af et nyt IT serverrum og opførelsen af den nye fingeren. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteten relaterer sig til provenu fra optagelse af langfristede lån fratrukket tilbagebetaling af langfristede lån og betaling af udbytte. Likvider CPH havde DKK 303,8 mio. i likvider samt uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 1.150,1 mio. pr. 31. marts Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 24

12 ØVRIGE FORHOLD FORVENTNINGER TIL 2010 Vicedirektør Peter Rasmussen går på pension Vicedirektør Peter Rasmussen har meddelt at han går på pension den 30. juni 2010 efter 24 år i CPH. Efterfølgende vil Peter Rasmussen være tilknyttet CPH på konsulentbasis indtil november Forventninger til resultat før skat I årsrapporten for 2009 forventedes for 2010 en stigning i det samlede antal passagerer og et resultat før skat, som er lidt lavere end i 2009, når der korrigeres for særlige forhold. Antallet af passagerer i Københavns Lufthavn er steget med 11,4 procent i de første tre måneder af 2010, hvilket understøtter den forventede stigning i det totale antal passagerer for hele året. Den væsentlige stigning i passagertallet har haft en positiv påvirkning på omsætningen. Grundet det høje investerings-niveau i 2010 forventes afskrivningerne at stige og resultat før skat forventes stadig at blive lidt lavere end i 2009, når der tages højde for særlige forhold. På baggrund af den positive udvikling i første kvartal 2010 forventes den operationelle og finansielle påvirkninger fra vulkanasken ikke at ændre forventningerne til Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPH s kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter bl.a. generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPH s serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Der er ikke ud over det i delårsrapportens øvrige afsnit anførte sket væsentlige ændringer i CPH s risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for Forventningerne til 2010 fastholdes. Forventninger til investeringer i materielle anlægsaktiver Som beskrevet i årsrapporten for 2009 forventedes investeringer i materielle anlæg i 2010 at være på et meget højt niveau. I henhold til takstaftalen er CPH forpligtet til at investere cirka DKK 500 mio. i Dertil kommer CPH Swift og andre kommercielle investeringer. Investeringer i anlægsaktiver for de første 3 måneder af 2010 omfatter primært igangværende arbejder på en ny odd size baggage drop i Terminal 3, konstruktion at et nyt IT serverrum samt opførelsen af den nye finger. Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 24

13 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE DKK mio Trafikindtægter 371,0 335,6 Koncessionsindtægter 191,0 170,1 Lejeindtægter 51,4 62,1 Salg af tjenesteydelser med videre 90,1 87,4 Omsætning 703,5 655,2 Andre driftsindtægter 0,1 0,0 Eksterne omkostninger 154,3 149,5 Personaleomkostninger 217,9 239,2 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 113,0 105,5 Driftsresultat 218,4 161,0 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder efter skat 8,1 9,1 Finansielle indtægter 2,0 7,9 Finansielle omkostninger 57,9 67,6 Resultat før skat 170,6 110,4 Skat af periodens resultat 41,4 25,8 Periodens resultat 129,2 84,6 Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS basic and diluted) 65,9 43,1 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 24

14 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE DKK mio Periodens resultat 129,2 84,6 Valutakursregulering af kapitalandele i associerede virksomheder 18,2 4,5 Værdiregulering af sikringstransaktioner 85,2 25,5 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen -99,9-93,5 Skat af anden totalindkomst 3,6 17,0 Anden totalindkomst 7,1-46,5 Totalindkomst for perioden i alt 136,3 38,1 Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 24

15 BALANCE Aktiver 31. marts 31. marts 31. december DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 239,7 161,3 187,5 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 3.901, , ,2 Investeringsejendomme 164,3 164,3 164,3 Tekniske anlæg og maskiner 2.538, , ,5 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 441,3 387,0 427,8 Materielle anlægsaktiver under udførelse 377,3 359,1 404,5 Materielle anlægsaktiver i alt 7.422, , ,3 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 169,4 171,9 145,6 Andre finansielle anlægsaktiver 0,1 0,1 0,1 Finansielle anlægsaktiver i alt 169,5 172,0 145,7 Anlægsaktiver i alt 7.831, , ,5 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 212,4 275,2 300,6 Andre tilgodehavender 23,5 19,2 21,5 Tilgodehavende selskabsskat 20,0 0,0 0,0 Periodeafgrænsningsposter 51,7 41,5 53,3 Tilgodehavender i alt 307,6 335,9 375,4 Likvide beholdninger 303,8 213,5 450,2 Omsætningsaktiver i alt 611,4 549,4 825,6 Aktiver i alt 8.443, , ,1 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 24

16 Passiver 31. marts 31. marts 31. december Note DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner -35,0 38,8-23,9 Reserve for valutakursregulering -9,6-29,3-27,8 Overført overskud 2.232, , ,5 Egenkapital i alt 2.972, , ,6 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 869,2 792,4 870,0 5 Kreditinstitutter 3.685, , ,8 Anden gæld 358,5 238,6 443,0 Langfristede forpligtelser i alt 4.913, , ,8 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 5 Kreditinstitutter 9,2 5,2 9,1 Forudbetalinger fra kunder 84,1 116,0 125,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 210,3 218,9 217,7 Skyldig selskabsskat 0,0 132,9 6,4 6 Anden gæld 232,0 285,4 267,0 Periodeafgrænsningsposter 21,5 10,3 19,8 Kortfristede forpligtelser i alt 557,1 768,7 645,7 Forpligtelser i alt 5.470, , ,5 Egenkapital og forpligtelser i alt 8.443, , ,1 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 24

17 PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 750,0 660,2 Udbetalt til personale, leverandører med videre -389,0-274,7 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 361,0 385,5 Renteindbetalinger med videre 1,0 6,9 Renteudbetalinger med videre -78,0-142,1 Pengestrømme fra ordinær drift før skat 284,0 250,3 Betalt selskabsskat -67,8-61,4 Pengestrømme fra driftsaktivitet 216,2 188,9 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Køb af immaterielle og materielle anlægsaktiver -108,9-100,3 Salg af immaterielle og materielle anlægsaktiver 0,4 0,0 Udlodning fra associerede virksomheder 2,5 0,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -106,0-100,3 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -2,2-2,1 Optagelse af gæld med lang løbetid 99, ,3 Afdrag på gæld med kort løbetid 0, ,4 Optagelse af gæld med kort løbetid 0, ,0 Betalt udbytte -354,3-260,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -256,6 81,8 Periodens ændring i likviditet -146,4 170,4 Likvide beholdninger pr. 1. januar 450,2 43,1 Likvide beholdninger ved periodens udgang 303,8 213,5 Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 24

18 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8 89,8 (33,8) 2.354, ,5 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,6 84,6 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer af kapitalandele i associerede virksomheder - - 4,5-4,5 Værdireguleringer af sikringstransaktioner - 19, ,1 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - -70, ,1 Anden totalindkomst i alt - -51,0 4, ,5 Totalindkomst i alt for perioden - -51,0 4,5 84,6 38,1 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte ,0-260,0 Transaktioner med ejere i alt ,0-260,0 Egenkapital pr. 31. marts ,8 38,8-29, , ,6 Egenkapital pr. 1. april ,8 38,8-29, , ,6 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,7 529,7 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer af kapitalandele i associerede virksomheder - - 1,5-1,5 Regulering af investering i associerede virksomheder ,5 8,5 Værdireguleringer af sikringstransaktioner , ,1 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - 91, ,4 Anden totalindkomst i alt - -62,7 1,5 8,5-52,7 Totalindkomst i alt for perioden - -62,7 1,5 538,2 477,0 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte -260,0-260,0 Transaktioner med ejere i alt ,0-260,0 Egenkapital pr. 31. december ,8-23,9-27, , ,6 Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 24

19 DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Reserve for valutakursregulering Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8-23,9-27, , ,6 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,2 129,2 Anden totalindkomst Valutakursreguleringer af kapitalandele i associerede virksomheder ,2-18,2 Værdireguleringer af sikringstransaktioner - 63, ,9 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - -75, ,0 Anden totalindkomst i alt - -11,1 18,2-7,1 Totalindkomst i alt for perioden - -11,1 18,2 129,2 136,3 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte ,3-354,3 Transaktioner med ejere i alt ,3-354,3 Egenkapital pr. 31. marts ,8-35,0-9, , ,6 Udbytte På generalforsamlingen, der blev afholdt den 22. marts 2010, godkendte aktionærerne bestyrelsens beslutning om et udbytte på DKK 354,3 mio. eller DKK 45,1 pr. aktie, hvorved der tages hensyn til, at der i forbindelse med halvårsregnskabet for 2009 blev udbetalt et ekstraordinært udbytte på DKK 260,0 mio. Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 24

20 NOTER NOTE 1: Generelle oplysninger CPH er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. NOTE 2: Anvendt regnskabspraksis Grundlag for regnskabsaflæggelse Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter, samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som Årsrapporten for Årsrapporten for 2009 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt af den Europæiske Union (EU). For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for 2009 side Væsentlige regnskabsmæssige skøn CPH s skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Dette indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver samt vurdering af behovet for nedskrivninger ud fra skøn over pengestrømme samt diskonteringsfaktorer. For en beskrivelse af CPH s risici henvises tillige til side 46-47, side 74 samt side i årsrapporten for NOTE 3: Segmentoplysninger Der henvises til opgørelsen i Ledelsens delårsberetning for perioden 1. januar 31. marts 2010 på side 7. NOTE 4: Materielle anlægsaktiver Køb og salg af materielle anlægsaktiver I første kvartal 2010 anskaffede CPH aktiver for DKK 108,9 mio. Udover CPH Swift fingeren, som er under udførelse, omfattede investeringerne en ny odd size baggage drop i terminal 3, et nyt IT serverrum og andre IT investeringer. I de første 3 måneder i 2010 blev der solgt diverse materiel for DKK 0,4 mio. I 2009 var der ingen salg af anlægsaktiver. Kontrakter og andre forpligtelser CPH har pr. 31. marts 2010 indgået kontrakter om opførelse af anlæg, vedligeholdelsesprojekter og andre forpligtelser, der i alt beløber sig til DKK 185,0 mio. (2009: DKK 136,2 mio.). De større kontrakter omfatter CPH Swift fingeren, kontrakt angående nye passagerbroer samt opgradering af parkeringsanlæggene. Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 24

21 NOTE 5: Financial institutions Gæld til kreditinstitutter er indregnet således i balancen: 31. marts dec Langfristede forpligtelser 3.685, ,8 Kortfristede forpligtelser 9,2 9,1 I alt 3.694, ,9 Koncernen har pr. 31. marts følgende lån og kreditter: Lån Valuta Fast/ variabel Udløb Regnskabsmæssig 31. marts dec marts 2010 Dagsværdi* 31. dec Bank Club DKK Variabel 5. mar ,5 874,0 936,5 874,0 RD (DKK 151 mio.) DKK Fast 31. mar ,4 112,6 117,7 118,0 RD (DKK 64 mio.) DKK Fast 23. dec ,0 64,0 70,9 70,2 Nordea Kredit DKK Variabel 30. dec ,9 449,9 449,9 449,9 Bank Club EUR Variabel 5. mar ,9 522,3 559,9 522,3 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,3 519,0 620,3 581,3 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,3 519,0 636,0 593,0 USPP bond issue USD Fast 27. aug ,3 519,0 655,0 609,9 Total 3.777, , , ,6 Amortisering af låneomkostninger DKK ,7-89,9-82,7-89,9 Total -82,7-89,9-82,7-89,9 I alt 3.694, , , ,7 * Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrag og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponente for tilsvarende løbetider. De fastforrentede USD 300 mio. USPP obligationslån er ved indgåelse omlagt til DKK for såvel hovedstol som rentebetalinger via renteswaps. EUR og DKK Bank Club lånene er baseret på variable renter, men hovedparten af lånene blev afdækket med renteswaps i april 2009, således at de variable renter konverteres til faste EUR og DKK renter. Valutakursrisikoen på EUR lånene er ikke blevet afdækket. Det er koncernens politik i forbindelse med låneoptagelse at sikre en vis fleksibilitet gennem spredning af lånoptagelse på forfaldstidspunkter og modparter. NOTE 6: Anden gæld Feriepenge og andre lønrelaterede poster Skyldige renter Øvrige skyldige omkostninger Regnskabsmæssig værdi ultimo perioden 31. marts dec ,7 213,9 12,8 37,2 17,5 15,9 232,0 267,0 Københavns Lufthavne A/S Side 21 af 24

22 NOTE 7: Nærtstående parter CPH's nærtstående parter er Macquarie (gennem Macquarie European Infrastructure Fund III) og MAp jf. dens majoritetsejerandel, de udenlandske associerede virksomheder på grund af den betydelige indflydelse samt bestyrelse og direktion. Se i øvrigt note 7, 21 og note 30 i Årsrapporten for Der er ingen mellemværender med nærtstående parter. Koncernen yder rådgivning til de udenlandske associerede virksomheder primært bestående af overførsel af viden og erfaring vedrørende effektiv lufthavnsdrift, omkostningsbevidst udbygning af infrastrukturen, fleksibel kapacitetsudnyttelse og optimering af kommercielle muligheder. DKK mio Salg af tjenesteydelser 7,9 8,1 Tilgodehavender 1,2 3,0 NOTE 8: Efterfølgende begivenheder Københavns Lufthavne har været lukket fra 15. april kl april kl som følge af vulkanudbrud. Dette blev efterfulgt af en genopretningsperiode med annulleringer af flyafgange efter genåbningen af lufthavnen. Vulkanudbruddene har påvirket CPH økonomisk i april 2010, primært i form af tabt omsætning. Samtidig er omkostningerne blevet minimeret i størst mulig omfang i lukkeperioden. Københavns Lufthavne er nu i fuld drift igen, og der ses igen stigning i passagertallet. På grundlag af den positive udvikling i 1. kvartal 2010, ændrer vulkanudbruddene ikke forventningerne for Københavns Lufthavne A/S Side 22 af 24

23 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2010 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for 1. januar marts 2010 og første kvartal Det er endvidere vor opfattelse, at delårsberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. København, den 29. april 2010 Direktion Brian Petersen Adm. direktør Peter Rasmussen Vicedirektør Bestyrelse Henrik Gürtler Formand Max Moore-Wilton Næstformand Kerrie Mather Simon Geere Martyn Booth Damian Stanley Stig Gellert Ulla Thygesen Keld Elager-Jensen Københavns Lufthavne A/S Side 23 af 24

24 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har efter aftale udført gennemgang (review) af delårsrapporten for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar marts 2010 omfattende ledelsespåtegning, ledelsesberetning, resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse. Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af delårsrapporten og den retvisende redegørelse i denne i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU, IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Vores ansvar er på grundlag af vores review at afgive en konklusion om delårsrapporten. Det udførte review Vi har udført vores review i overensstemmelse med danske revisionsstandard (RS 2410). Et review af etperioderegnskab omfatter forespørgsler til primært personer med ansvar for økonomi og regnskabsaflæggelse samt udførelse af analytiske handlinger og andre reviewhandlinger. Omfanget af et review er betydeligt mindre end en revision udført i overensstemmelse med danske revisionsstandarder og giver derfor mindre sikkerhed for, at vi kan blive bekendt med alle betydelige forhold, som kunne afdækkes ved en revision. Vi har ikke foretaget revision, og som følge heraf udtrykker vi ikke en revisionskonklusion. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at delårsrapporten for perioden 1. januar marts 2010 ikke giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2010 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 31. marts 2010 I overensstemmelse med IFRS,som godkendt af EU, IAS 34 samt yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. København, den 29. april 2010 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Kim Füchsel Statsautoriseret revisor Brian Christiansen Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 24 af 24

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 5/2011 København, den 26. april 2011a P.O. Box

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2010a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2010a a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2010a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2010 København, den 10. august 2010 a P.O.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 28. maj 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2008 København, den 30. april 2008a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere