Studieordning Diplomuddannelse skoleledelse

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning Diplomuddannelse skoleledelse"

Transkript

1 Studieordning Diplomuddannelse skoleledelse 1

2 Indhold 2 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4 3. Adgangskrav Struktur, fag og prøver 4 Afgangsprojekt 15 ECT 5 6. Se bilagene 1-3 med hensyn til fagbeskrivelserne Prøver 5 8. Censur 6 9. Merit og dispensationer 6 Bilag 1 Grundmodul 1 7 Det personlige lederskab - Modulet er opdelt til 2 internater. 7 Grundmodul 2 8 Ledelse og medarbejdere - Modulet er opdelt til 2 internater. 9 Grundmodul 3 11 Ledelse og organisation - Modulet er opdelt til 2 internater. 11 Bilag 2 Specialiseringsfag 1 indenfor skoleledelse 13 Ledelse og jura samt lovgivning. 13 Specialiseringsfag 2 indenfor skoleledelse 14 Pædagogisk ledelse samt kvalitetsstyring 14 Specialiseringsfag 3 indenfor skoleledelse 15 Økonomisk ledelse 15 Specialiseringsfag 4 indenfor skoleledelse 16 Ledelse af elevcentreret læring 16 Bilag 3 17 Afgangsprojekt 17 2

3 1. Præambel Denne studieordning er udarbejdet af Ilisimatusarfik og er godkendt af Akademisk Råd den 23.maj Studieordningen er udarbejdet med hjemmel i: Landstingslov nr. 19 af 19. november 2007 om Ilisimatusarfik. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 23. juni 2008 om karakterskala og anden bedømmelse. Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 6 af 2. januar 1990 om censorer ved Ilisimatusarfik 3

4 2. Varighed og titel Diplomlederuddannelse varer i 3 år og skal være afsluttet senest 6 år efter påbegyndt uddannelse. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS-point. Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen: Diplom i ledelse. 3. Adgangskrav Adgangskravet til optagelse på Diplomlederuddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en læreruddannelse som reguleret 1 forløb. Ansøgeren skal have arbejdet som folkeskolelærer i mindst 1 år. Institutionen kan optage ansøgere ud fra en konkret vurdering af de enkelte ansøgere som skønnes at have forudsætninger for at starte uddannelsen. 4. Uddannelsens videns grundlag er erhvervs-, professions- og udviklingsbaseret. Erhvervs- og professionsbaseringen indebærer, at uddannelsen er baseret på viden om centrale udviklingstendenser samt forsøgs- og udviklingsarbejde inden for ledelse. Udviklingsbaseringen indebærer endvidere, at uddannelsen er baseret på nyeste viden fra forskningsfelter relevant for ledelse og organisation. Den studerende skal i refleksiv praksis kunne udbygge sine kompetencer til at planlægge, tilrettelægge, gennemføre og evaluere ledelsesopgaver samt udvikle egen ledelsespraksis. 5. Struktur, fag og prøver Diplomlederuddannelsen består af tre obligatoriske moduler, tre specialiserings moduler hvoraf den ene er valgfrie og et obligatorisk afgangsprojekt. De obligatoriske moduler er på hver 10 ECTS-point, mens specialiserings modulerne inden afgangsprojektet er på 5 ECTS-point, mens afgangsprojektet, der afslutter uddannelsen som en syntese af de foregående moduler, er på 15 ECTS-point. Fag ECTS point Pensum Konfrontationstimer Ledelseskommunikation samt professionelle lederskab Den professionelle relation, læring og kompetenceudvikling sider 40 timer sider 40 timer Organisation og processer, styring og strategi sider 40 timer Obligatorisk fag sider 20 timer Obligatorisk fag sider 20 timer Valgfag sider 20 timer Afgangsprojekt sider 60 timer De tre obligatoriske modulet har hvert 10 ECTS point, i alt 30 ECTS point alle studerende skal have gennemført modulerne for at kunne fortsætte på specialiseringsmodulerne. Mellem internaterne skal der skabes kobling mellem teori og praksis, hvor der skal laves koblingsopgave/opgaver til alle moduler, der løses på den skole man kommer fra. En internat er et 1 Gennemfør den centrale eller decentrale læreruddannelse 4

5 skoleophold hvor 2 fag afvikles og en koblingsopgave er en skriftlig produkt på 6-8 sider der udarbejdes mens de studerende er på deres respektive skole. Mht. Læringsmål, indhold og omfang af de obligatoriske moduler henvises til bilag 1. Uddannelsen omfatter tre specialiseringsmoduler indenfor skoleledelse, der for den studerende udgør i alt 15 ECTS point. Specialiseringsmodulerne er understøttende i forhold til uddannelsens mål for læringsudbytte, hvor der også her skal være kobling til den skole man kommer fra. Ud af de 3 specialiseringsmoduler er 1 modul valgfri indenfor skoleledelse, hvor alle studerende skal have specialiseringsmodulerne: 1) Ledelse og jura samt lovgivning samt 2) Pædagogisk ledelse samt kvalitetsstyring. Mht. Læringsmål, indhold og omfang af specialiseringsmodulerne henvises til bilag 2. Afgangsprojekt 15 ECT Det er formålet med afgangsprojektet, at den studerende: Selvstændigt skal kunne identificere og analysere en kompleks ledelsesmæssig problemstilling og med anvendelse af begrundede, udvalgte teorier og undersøgelsesmetoder, formulere og begrunde reflekterede ledelsesmæssige handlingsmuligheder samt formidle disse til organisationen eksternt og internt. Afgangsprojektets emne skal ligge indenfor uddannelsens faglige område, hvor specialiserings-modulerne inddrages. Samtlige obligatoriske og specialiseringsfag på i alt 45 ECTS point skal være bestået før den studerende kan lave afgangsprojektet. Udarbejdelse af afgangsprojekt: Institutionen tilbyder vejledning og undervisning i forbindelse med gennemførelse af afgangsprojektet. Der henvises til bilag 3 mht.. 6. Se bilagene 1-3 med hensyn til fagbeskrivelserne. 7. Prøver Eksamensformen er en kombination af en skriftlig og mundtlig eksamen 2 der tager udgangspunkt i en projektopgave. Begge eksamens former har som centralt omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af, for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamensform og bedømmelse skal afspejle den tilstræbte kompetenceudvikling i de enkelte moduler. Eksamen skal være tilrettelagt, så det er muligt at udprøve modulets læringsmål. Der er eksamen i grundmodulerne 1 gang om året mens eksamen i de obligatoriske moduler afholdes hvert halve år. Reeksamen eller omprøve afholdes efter aftale med instituttet. 2 Den studerende skal udarbejde en projektopgave som den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i. se yderligere: Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 27 af 1. september 1995 om uddannelser og eksaminer ved Ilisimatusarfik 5

6 8. Censur Alle grundfag er med ekstern censor, obligatoriske fag er med intern censor og afgangsprojektet er med ekstern censor 9. Merit og dispensationer Instituttet kan godkende, at gennemførte og beståede uddannelseselementer i tilsvarende fag, træder i stedet for moduler, der er omfattet af denne studieordning og svarer til diplomniveauet. Ved meritoverførsel fra anden uddannelse medregnes opnået karakter ikke, men overføres som bestået. Det påhviler den studerende at sætte sig ind i mål for læringsudbyttet i studieordningen for det eller de moduler, der søges merit for, og at dokumentere meritgrundlaget i forhold til disse mål. 10. Studerendes rettigheder og muligheder De studerende har i undervisningen, samt i andre studierelaterede sammenhænge, indflydelse på, hvordan studieforløbene gennemføres. De studerende opfordres konstant til dialog med medstuderende, undervisere, ansatte og ledelse indenfor de områder, hvor demokratiet er reelt muligt. Klage over ledelsens afgørelser kan sendes til Uddannelsesrådet. Hvis det drejer sig om juridiske spørgsmål, kan klagen evt. sendes/videresendes til IKIIIN. Fristen for indgivelse af klage er 2 uger fra den dag afgørelsen er meddelt den pågældende 11. Ikrafttræden Pr. 1. august

7 Bilag 1 Grundmodul 1 Det personlige lederskab - Modulet er opdelt til 2 internater. 10 ECTS point Lederkommunikation Forstå og reflektere over lederens forskellige kommunikative kompetencer i relation til egne ledelsesmæssige udfordringer. Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier og metoder om kommunikation og betydningen heraf i ledelsespraksis, samt kan reflektere over disse. Det er målet, at den studerende har opnået færdigheder til at: Vurdere kommunikative teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af ledelse. Beslutte og anvende relevante løsninger for ledelseskommunikative problemstillinger. Udvikle eget kommunikative refleksive ledelsespraksis i forhold til interne og eksterne relationer Formulere behov for udvikling af egne kommunikative kompetencer i forhold til egne ledelsesmæssige udfordringer. Professionelt lederskab Udvikle det professionelle lederskabs forskellige ledelseskompetencer og -identiteter i relation til organisationens opgaveløsning. Det er målet, at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier om, elementer i og udviklingen af det professionelle lederskab Sammenhængen mellem værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab i forhold til egen ledelsespraksis på reflekterende vis. Det er målet, at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at: Anvende og vurdere teorier og metoder, der retter sig mod udvikling af professionelt lederskab. Udvikle professionelt lederskab i forhold til virksomhedens og organisationens behov. 7

8 Prøve: Den studerende skal, for at kunne indstille sig til denne eksamen, have afleveret og fået godkendt koblingsopgaverne. Eksamen har som centralt omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af, for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamen består af to dele: en skriftlig opgave og en mundtlig del. Forud for eksamen udarbejdes en problemformulering, der godkendes af underviser. På baggrund af problemformuleringen udarbejdes en opgave på 6-8 normalsider (1 normal side = 2400 anslag med mellemrum). Til mundtlig eksamen uddybes opgaven. Eksamen er individuel og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Bedømmelsen foregår ved ekstern censur og der gives én samlet karakter efter GGS-skalaen. 8

9 Grundmodul 2 Ledelse og medarbejdere - Modulet er opdelt til 2 internater. 10 ECTS point Den professionelle relation Udvikle den professionelle relation mellem leder og medarbejder, samt mellem medarbejdere, der understøtter organisationens opgaver. Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Samfundsmæssige diskurser, politikkers og andre rammers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder og mellem medarbejderne indbyrdes Magtrelationers betydning for den professionelle relation mellem leder og medarbejder. Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Kunne vurdere og gøre brug af teorier og metoder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med medarbejdere. Anvende teknologier, metoder og redskaber der i en given organisatorisk og ledelsesmæssig kontekst er hensigtsmæssige til at udvikle professionelle relationer Etablere, udvikle og lede relationer der understøtter samarbejdet om organisationens opgaver. Læring og kompetenceudvikling Afdække og igangsætte læring og kompetenceudvikling hos medarbejdere, der understøtter organisationens målopfyldelse og medarbejdernes udvikling. Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier og metoder om læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling samt kunne reflektere over betydningen heraf for organisationens opgaveløsning. Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Anvende teknologier, redskaber og metoder til at understøtte medarbejderes læring og kompetenceudvikling, både individuelt og i fællesskaber Lede lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så det har ønsket effekt for organisationens opgaveløsning. Sætte mål for, designe, igangsætte og facilitere individuelle og kollektive læreprocesser i overensstemmelse organisationens mål og kerneopgave 9

10 Identificere og inddrage medarbejderes læringsønsker og behov i forhold til organisationens opgaveløsning. Prøve: Den studerende skal, for at kunne indstille sig til denne eksamen, have afleveret og fået godkendt koblingsopgaverne. Eksamen har som centralt omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af, for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamen består af to dele: en skriftlig opgave og en mundtlig del. Forud for eksamen udarbejdes en problemformulering, der godkendes af underviser. På baggrund af problemformuleringen udarbejdes en opgave på 6-8 normalsider (1 normal side = 2400 anslag med mellemrum). Til mundtlig eksamen uddybes opgaven. Eksamen er individuel og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Bedømmelsen foregår ved ekstern censur og der gives én samlet karakter efter GGS-skalaen. 10

11 Grundmodul 3 Ledelse og organisation - Modulet er opdelt til 2 internater. 10 ECTS point Organisation og processer Agere ledelsesmæssigt med forståelse af organisatoriske processer gennem iagttagelser, analyser, refleksioner og handlinger. Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier om organisering, kultur, processer og ledelse i et foranderligt samfund Organisatoriske problemstillinger og handlemuligheder og kunne reflektere over disse. Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Identificere og analysere rammer og muligheder i ledelsesrummet ved at anvende relevant teori i praksis Vurdere ledelsesbeslutninger samt mulige organisatoriske konsekvenser og formidle disse over for organisationens forskellige aktører. Perspektivere problemstillinger i organisationen, iværksætte handleplaner og lede deltagelse i forankring af organisatoriske processer og forandringer. Styring og strategi Indarbejde strategisk ledelse og forankre styringsmæssige tiltag i ledelse af organisationen. Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier og modeller om styring i organisationer, elementer af teorier og modeller om strategisk ledelse samt kunne reflektere over organisationens styringsmæssige praksis Krav til ledelsespraksis i forhold givne styringsmæssige eller strategiske tiltag. Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Analysere vilkår og identificere muligheder for strategiske og styringsmæssige paradigmer og tiltag i praksis Begrunde, udvælge og anvende relevante teorier og metoder vedrørende organisatorisk styring og formidle relaterede problemstillinger og løsninger til medarbejdere og andre relevante interessenter. Kunne planlægge styringsmæssige og eller strategiske tiltag i organisationen under hensyntagen til organisationens forskellige aktører. 11

12 Prøve: Den studerende skal, for at kunne indstille sig til denne eksamen, have afleveret og fået godkendt koblingsopgaverne. Eksamen har som centralt omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af, for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamen består af to dele: en skriftlig opgave og en mundtlig del. Forud for eksamen udarbejdes en problemformulering, der godkendes af underviser. På baggrund af problemformuleringen udarbejdes en opgave på 6-8 normalsider (1 normal side = 2400 anslag med mellemrum). Til mundtlig eksamen uddybes opgaven. Eksamen er individuel og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Bedømmelsen foregår ved ekstern censur og der gives én samlet karakter efter GGS-skalaen. 12

13 Bilag 2 Obligatorisk fag 1 indenfor skoleledelse Ledelse og jura samt lovgivning. 5 ECTS point Kunne forstå og inddrage de juridiske og lovgivningsmæssige rammers betydning for ledelse Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Juridisk teori, metode og praksis herunder offentlighedsloven, sagsbehandlingsloven, børneretten, tjenestemandsloven, funktionærloven, ledelsesretten, aftaler og overenskomster, arbejdstidsaftaler. Det er målet at den studerende har opnået praktiske færdigheder til at: Identificere, analysere og reflektere over praktiske ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger ud fra et juridisk og lovgivningsmæssig perspektiv Vælge relevante løsninger og begrunde valget heraf samt formidle dette til andre. Inddrage juridiske tænkning i løsning af praktiske ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger med henblik på at forebygge konflikter af juridisk karakter. Prøve: Den studerende skal, for at kunne indstille sig til denne eksamen, have afleveret og fået godkendt koblingsopgaven. Eksamen har som centralt omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af, for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamen består af to dele: en skriftlig opgave og en mundtlig del. Forud for eksamen udarbejdes en problemformulering, der godkendes af underviser. På baggrund af problemformuleringen udarbejdes en opgave på 6-8 normalsider (1 normal side = 2400 anslag med mellemrum). Til mundtlig eksamen uddybes opgaven. Eksamen er individuel og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Bedømmelsen foregår ved intern censur og der gives én samlet karakter efter GGS-skalaen. 13

14 Obligatorisk fag 2 indenfor skoleledelse Pædagogisk ledelse samt kvalitetsstyring 5 ECTS point Initiere og lede læreprocesser med henblik på udvikling og fornyelse af læringsmiljø og pædagogisk praksis. Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier og metoder om uddannelse i et foranderligt samfund, ledelse af pædagogisk praksis og styring af læreprocesser, herunder kvalitetsudvikling og evaluering Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Analysere, vurdere og reflektere over situationer og forhold, der vedrører skabelse af pædagogisk ledelse, fornyelse af læringsmiljø samt iværksætte handlingstiltag. Kunne tilrettelægge og analysere, der frembringer data til kvalitetsudvikling i skolen. Håndtere faglige og organisatoriske udfordringer i forbindelse med at udvikle og styrke en læringscentreret kultur og den pædagogiske praksis Identificere behov for organisationens kompetenceudvikling og formidle begrundede handlingstiltag. Lede kvalitetsudvikling i skolen. Prøve: Den studerende skal, for at kunne indstille sig til denne eksamen, have afleveret og fået godkendt koblingsopgaven. Eksamen har som centralt omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af, for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamen består af to dele: en skriftlig opgave og en mundtlig del. Forud for eksamen udarbejdes en problemformulering, der godkendes af underviser. På baggrund af problemformuleringen udarbejdes en opgave på 6-8 normalsider (1 normal side = 2400 anslag med mellemrum). Til mundtlig eksamen uddybes opgaven. Eksamen er individuel og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Bedømmelsen foregår ved intern censur og der gives én samlet karakter efter GGS-skalaen. 14

15 Valgfag indenfor skoleledelse Økonomisk ledelse 5 ECTS point Agere ud fra en overordnet økonomisk forståelse samt anvende og formidle denne i organisationen. Det er målet at den studerende har opnået viden om og forståelse af: Teorier, begreber og metoder om økonomisk ledelse. Identificere og indsamle empiri om økonomisk ledelse samt relatere denne til ledelsespraksis Vurdere, begrunde og formidle anvendelsen af teorier, begreber og metoder i økonomisk ledelse i forhold til empirien og egen ledelsesmæssig kontekst og praksis. Relatere ledelsesmæssig praksis og kontekst til økonomiske teorier og begreber samt metoders forskellige betydninger og optræden på organisatorisk niveau på reflekteret vis. Skal kunne identificere behov for egen og udvikling af den økonomiske ledelse i forhold til de konkrete kontekster for ledelsesopgaven Konteksten i organisationer set i et økonomisk perspektiv Økonomistyring i strategisk perspektiv Økonomistyringselementer og formål Resultatledelse Kontrakt og rammestyring af økonomien Virksomhedssamarbejder Generelle omkostningsbegreber og omkostningsforløb Forkalkulation og efterkalkulation Omkostningsstyringens strategiske betydning Budgettering, budgetteringsprocedurer og budgetteringsværktøjer Budgetkontrol og budgetopfølgning Centralisering/decentralisering Prøve: Den studerende skal, for at kunne indstille sig til denne skriftlige eksamen, skal have afleveret og fået godkendt koblingsopgaven. Eksamen har som centralt omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af, for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamen består af to dele: en skriftlig opgave og en mundtlig del. Forud for eksamen udarbejdes en problemformulering, der godkendes af underviser. På baggrund af problemformuleringen udarbejdes en opgave på 6-8 normalsider (1 normal side = 2400 anslag med mellemrum). Til mundtlig eksamen uddybes opgaven. Eksamen er individuel og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Bedømmelsen foregår ved intern censur og der gives én samlet karakter efter GGS-skalaen. 15

16 Valgfag indenfor skoleledelse Ledelse af elevcentreret læring 5 ECTS point Det er formålet, at den studerende tilegner sig kompetencer, viden og/eller færdigheder til at: Initiere og lede udviklings- og feedbackprocesser på skolen med det sigte at understøtte elevens læring og skolens samlede udvikling. Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: At fokusere målfastsættelse som grundlag for skolens udvikling Anvendelse af data som led i skoleudvikling med henblik på at skabe læringscentreret ledelse. Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Understøtte og lede medarbejdernes anvendelse af elevfeedback. Varetage ledelse af skolens strategi- og procesarbejde med henblik på at styrke en elevcentreret læringskultur. Prøve: Den studerende skal, for at kunne indstille sig til denne eksamen, have afleveret og fået godkendt koblingsopgaven. Den studerende udarbejder et projektopgave på 6-8 sider som den mundtlige eksamen tager udgangspunkt i. Eksamen har som centralt omdrejningspunkt at bringe den anvendte teori i spil med den virkelighed, den studerende er en del af, for at fastholde fokus på udviklingen af den personlige handlekompetence. Eksamen består af to dele: en skriftlig opgave og en mundtlig del. Forud for eksamen udarbejdes en problemformulering, der godkendes af underviser. På baggrund af problemformuleringen udarbejdes en opgave på 6-8 normalsider (1 normal side = 2400 anslag med mellemrum). Til mundtlig eksamen uddybes opgaven. Eksamen er individuel og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Bedømmelsen foregår ved intern censur og der gives én samlet karakter efter GGS-skalaen. 16

17 Bilag 3 Afgangsprojekt 15 ECTS point et med afgangsprojektet er, at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne identificere og analysere en kompleks ledelsesmæssig problemstilling med anvendelse af begrundede, udvalgte teorier og undersøgelsesmetoder, samt formulere og begrunde ledelsesmæssige handlemuligheder. Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, undervisning og selvstudium. Læringsmål for afgangsprojektet Det er målet, at den studerende har viden om og forståelse af: Teorier og metoder i forhold til egen ledelsesmæssig og organisatorisk praksis og den valgte problemstilling. Det er målet, at den studerende har færdigheder til at: Foretage analyse af den valgte problemstilling med anvendelse af ledelsesteori og undersøgelsesmetode Formidle komplekse problemstillinger, analyseresultater og ledelsesmæssige beslutninger til relevante interessenter i og uden for organisation. Udvikle og begrunde valg af løsninger og handlinger for komplekse ledelsesmæssige og organisatoriske problemstillinger på reflekteret baggrund Udvikle egen ledelsespraksis og ny viden i samspil med organisationens udvikling. Prøve: Afgangsprojektet ligger som en afslutning på Diplomlederuddannelsen. Projektet tager udgangspunkt i og afspejler de kvalifikationer og kompetencer, som den studerende har opnået igennem uddannelsen. Eksamen består af to dele: en skriftlig opgave og en mundtlig del. Forud for eksamen udarbejdes en problemformulering, der godkendes af underviser. På baggrund af problemformuleringen udarbejdes en opgave på normalsider (1 normal side = 2400 anslag med mellemrum). Til mundtlig eksamen uddybes opgaven. Eksamen er individuel og har en varighed på 45 minutter inklusive votering. Bedømmelsen foregår ved extern censur og der gives én samlet karakter efter GGS-skalaen. Den studerende får én samlet karakter for sin skriftlige og mundtlige præstation. 17

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Redigeret 9/2-18 Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab Professionelt lederskab - Det

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Redigeret 9/2-18 Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab Professionelt lederskab - Det Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 6 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 9 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL)

Diplomuddannelsen i ledelse (DIL) Indhold Lederkommunikation - Det Personlige Lederskab 1... 2 Professionelt lederskab - Det Personlige Lederskab 2... 5 Den professionelle relation Ledelse og medarbejdere 1... 8 Læring og kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser

Læs mere

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse

Uddannelsesplan. Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Uddannelsesplan Pædagogisk ledelse valgmodul Diplom i ledelse Undervisere: Jens Andersen, psykolog, Ledelses- og organisationskonsulent, act2learn, mail: jna@ucnact2learn.dk, mobil: 72690408 Ane Davidsen,

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i dansk som andetsprog ved Institut for Læring

Studieordning for diplomuddannelse i dansk som andetsprog ved Institut for Læring Studieordning for diplomuddannelse i dansk som andetsprog ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og Titel 3 3. Adgangskrav 4 4. Formål 4 5. Generelle bestemmelser 4 5.1

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse i andetsprogsdidaktik ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed

Læs mere

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet

Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet Ledelse og medarbejdere -et uddannelsestilbud med fokus på ledelse i mødet mellem frivillighed og fagprofessionalitet At lede samspillet mellem fagprofessionelle og frivillige i velfærdsinstitutionerne

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse Grundmoduler, valgmoduler, specialemodul 2019 og 2020 Diplomuddannelsen i ledelse Grundmoduler Det personlige lederskab og forandring Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

Læs mere

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud

Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Diplomuddannelse i Ledelse for ansatte i sociale tilbud Beskrivelse af uddannelsen Studiestart ultimo januar. 2016-2019 0 Indhold Diplom i ledelse for medlemmer af LOS... 2 Opbygning af Diplom i Ledelse...

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 3-2012 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet

Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet Studieordning Den juridiske bacheloruddannelse JURA Aalborg Universitet 2.- 6. semester Gældende fra september 2009 Redigeret december 2010 Redigeret august 2011 (eksamensform alment modul) Redigeret juni

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse BEK nr. 835 af 03/07/2015 1. oktober 2015 STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelsens varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning

Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Modulbeskrivelse Pædagogisk viden og forskning Den pædagogiske diplomuddannelse PD16-17 Ob1 Gennemgående underviser: Jens Skou Olsen (modulansvarlig) Studievejledning: Anders Holst Internater 9.-10. november

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration (Commercial Banking) Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet

Læs mere

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen)

Bekendtgørelse om den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse (HDuddannelsen) BEK nr 774 af 12/06/2018 (Gældende) Udskriftsdato: 20. juli 2018 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

Revideret januar Rammer og kriterier for modulprøver på DIL

Revideret januar Rammer og kriterier for modulprøver på DIL Revideret januar 2019 Rammer og kriterier for modulprøver på DIL Gældende fra januar 2019 Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Framelding kan ske indtil 14 dage før prøvens afholdelse. Sker

Læs mere

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point)

Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Modul 5: Ledelse og Organisation 1: Organisation og processer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 19. maj 2005 om kandidatuddannelser ved Institut for Uddannelsesvidenskab på Ilisimatusarfik I medfør af 18 og 19, nr. 3, i landstingslov nr. 16 af 31. oktober 1996

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2018.

Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2018. Rammer og kriterier for modulprøver gældende fra efteråret 2018. Den studerende er automatisk indstillet til prøven. Framelding kan ske indtil 14 dage før prøvens afholdelse. Sker frameldingen senere betragtes

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA- Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 3. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Rammer og kriterier

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk antropologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse Januar 2014 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk)

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i didaktik (dansk) Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 636 af 29/06/2009 Udskriftsdato: 30. juni 2019 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 150.54C.021 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1521

Læs mere

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring

Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring Studieordning for master i Almen Pædagogik ved Institut for Læring 1 Indholdsfortegnelse 2. Uddannelsens formelle grundlag 4 3. Formål 5 4. Læringsmål 6 5. Uddannelsens varighed 7 6. Studieforløb, progression

Læs mere

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring

Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Studieordning for akademisk diplomuddannelse - første år ved Institut for Læring Ilisimatusarfik Grønlands Universitet University of Greenland!1 Indholdsfortegnelse 1. Præambel 3 2. Varighed og titel 4

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i ledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i ledelse August 2012 3 Eksamen på Diplomuddannelse i Ledelse Grundlaget for uddannelsens eksamensformer findes flere steder. Uddannelsens bekendtgørelse fastslår følgende:

Læs mere

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser.

Uddannelsen hører under det sundhedsfaglige fagområde i bekendtgørelse om diplomuddannelser. 1. Indledning Sundhedsfaglig diplomuddannelse er en erhvervsrettet videregående uddannelse udbudt efter lov om erhvervsrettede grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for

Læs mere

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv.

Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Studieordning for masteruddannelsen i biblioteks- og informationsvidenskab Spor 2: Forskningsbibliotekarer, fagreferenter og dokumentalister mv. Danmarks Biblioteksskole. 3. april 2003 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere

Djøfs diplomuddannelser. Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder. Tænk længere Djøfs diplomuddannelser Tag en kompetencegivende uddannelse som leder eller projektleder Tænk længere Vælg en diplomuddannelse i ledelse eller projektledelse Hvorfor vælge en diplomuddannelse? Med en diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København

Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning for diplomuddannelsen i Informationsteknologi ved IT-Universitetet i København Studieordning af 1. september 2000 Revideret per 1. februar 2014 Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens

Læs mere

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog.

Ledelse, kommunikation og organisation. Nej, det er et valgfag. Undervisningssprog Dele af litteraturen kan være på engelsk eller nordiske sprog. AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Udbydende udd.retning samt kursuskode Ledelse, kommunikation og organisation Diplomuddannelse i ledelse Uddannelsen er en 2-årig

Læs mere

Individ og specialpædagogik

Individ og specialpædagogik Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Vejledning for modulet Et modul fra PD i Specialpædagogik Februar 2011 1 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Vi har fokus på indhold, læring og netværk og mindre på eksamensræs.

Vi har fokus på indhold, læring og netværk og mindre på eksamensræs. Vi har i Danmark mere end nogensinde brug for ledelsesudvikling og særdeles kvalificerede og dedikerede lederkolleger, for at skabe fortsat vækst og styrkelse af vores konkurrenceevne. I stedet for at

Læs mere

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Studieordning for Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Efter- og videreuddannelsesafdelingen september 2002 Indledning Studieordningen er udarbejdet i henhold

Læs mere

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach

STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach STUDIEORDNING for intern pædagogisk uddannelse: License to teach 1. Indledning Nedenstående studieordning er udarbejdet af Pædagogisk Center, EA-Kolding, og fungerer således som intern kompetenceudvikling

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 35 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Side 1 af 71 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens varighed...5 4. Uddannelsen titel...5 5. Adgangskrav...5 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 Indholdsfortegnelse Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 med ændringer 2014 og 2018 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 2 2. Studienævn og fakultet... 2 3. Optagelse... 2

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring

Pædagogisk Diplomuddannelse (PD) Modulvejledning Voksenliv og læring. Voksenliv og læring Vejledning for modulet Voksenliv og læring Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Voksenliv og læring på PD i Voksenlæring, bygger på følgende forudsætninger:

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk psykologi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for Bacheloruddannelsen i Jura BA under Åben Uddannelse Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalg i kommunikation og it 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2019 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel 2. Normering

Læs mere

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi

Studieordning for. Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Studieordning for Suppleringsuddannelsen til Kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Danmarks Pædagogiske Universitet November 2005 Indhold Indledning... 1 Kapitel 1... 1 Uddannelsens kompetenceprofil...

Læs mere

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn

HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn HANDELS- OG INGENIØRHØJSKOLEN Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Aarhus Universitet Birk Centerpark 15, 7400 Herning Fagmodulets navn Forandringsledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 1047 af 30/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. februar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012

Studieordning. Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder. Professionsbachelor i sygepleje Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Professionsbachelor i sygepleje 1 Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 -

Læs mere

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse

STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Diplomuddannelsen i ledelse BEK nr. 1008 af 29/06/2016 1. Januar 2017 STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse Indhold Indhold... 2 1. Indledning... 5 2. Uddannelsens formål... 5 3. Uddannelsens varighed...

Læs mere

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori

Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi. Modul 12 - Teori Modulbeskrivelse Kvalitet i radiografi Modul 12 - Teori Januar 2015 Indhold TEMA OG LÆRINGSUDBYTTE 3 Tema 3 3 OVERSIGT OVER MODULET 4 Introduktion til modulet 4 Studietid 4 Fordeling af fag og ECTS - point

Læs mere

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab

Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Studieordning, Kandidatuddannelsen Inooqatigiinnik ilisimatusaat Samfundsvidenskab Inuiaqatigiilerinermik, Aningaasaqarnermik Tusagassiornermillu Ilisimatusarfik Institut for Samfund, Økonomi og Journalistik

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i psykologi Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Psykologi, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for

Diplomuddannelsen i ledelse. 1.. august 2014. STUDIEORDNING for STUDIEORDNING for Diplomuddannelsen i ledelse 1. Indledning... 4 2. Uddannelsens formål... 4 3. Uddannelsens varighed... 5 4. Uddannelsen titel... 5 5. Adgangskrav... 5 6. Uddannelsens mål for læringsudbytte,

Læs mere

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point)

Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Modul 6: Ledelse og Organisation 2: Organisation, styring og strategi (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart forår 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017

Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen. Gældende for efterårssemestret 2017 Eksamenskatalog for Multimediedesigner uddannelsen Gældende for efterårssemestret 2017 Udarbejdet 01.08.2017 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Overblik over eksaminer fordelt på semestre 3 3. Beskrivelse af studiestartsprøven

Læs mere

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring

Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Eksamenskatalog for Professionsbachelor i international handel og markedsføring Gældende for studerende med studiestart efterårssemesteret 2018 Udarbejdet 17.8.2018 UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser BEK nr 247 af 15/03/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 15. august 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Forskning og Uddannelse,

Læs mere

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb

FLEKSIBELT FORLØB. Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb FLEKSIBELT FORLØB Studievejledning for Masteruddannelsen som fleksibelt forløb Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU) Aarhus Universitet Juni 2018 Indholdsfortegnelse Masteruddannelsen som

Læs mere

Modul 4: Erhvervsret. Obligatorisk 5 ECTS. Placering 3. Semester. Modulansvarlig Jens Thøgersen

Modul 4: Erhvervsret. Obligatorisk 5 ECTS. Placering 3. Semester. Modulansvarlig Jens Thøgersen Semesterbeskrivelse for 3. semester på HD 1. del Oplysninger om semesteret Skole: AAU Executive Studienævn: Studienævnet for HD og MBA Studieordning: Studieordning for Den erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse

Læs mere

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen

Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen Semesterbeskrivelse Socialrådgiveruddannelsen 7. semester Oplysninger om semesteret Skole for Sociologi og Socialt Arbejde Studienævn for Socialrådgiveruddannelsen Studieordning Professionsbacheloruddannelsen

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

STUDIEORDNING. for. Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring STUDIEORDNING for Professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Del III: Fordybelsesspor Ikrafttrædelse: 15. august 2019 1. Fordybelsesspor... 2 1.1 Strategisk markedsføring og

Læs mere

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14

Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 Nationale Rammer og kriterier for bachelorprojekt Radiografuddannelserne i Danmark Modul 14 15. marts 2012 Radiografuddannelsen University College Lillebælt University College ordjylland Professionshøjskolen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering

Modulbeskrivelse. Læringsmål Det er målet, at den studerende gennem integration af praksiserfaring og udviklingsorientering Modulbeskrivelse Modul i den Sundhedsfaglige Diplomuddannelse: Udbudssted Omfang i credits (ECTS) KLINISK VEJLEDER I SUNDHEDSFAGLIGE PROFESSIONSUDDANNELSER Vejle 10 ECTS Modulet retter sig specifikt mod

Læs mere

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret

STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen. Revideret STUDIEORDNING for Multimediedesigneruddannelsen Revideret 01.08.2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder fire nationale fagelementer... 3 2.1. Design og programmering

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående sundhedsuddannelser -kriterier for den afsluttende prøve i form af en projektrapport Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle.

Læs mere

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point)

Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Modul 4: Ledelse og medarbejdere 2: Ledelse i lærings- og kompetencerelationer (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2009 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om

Læs mere

Børne- og ungdomslitteratur

Børne- og ungdomslitteratur Vejledning for modulet Et modul fra PD i Dansk August 2010-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Dansk, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve op til studieordningens

Læs mere

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019

Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Fagstudieordning Kandidattilvalget i film- og medievidenskab 2019 Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Ikrafttræden: 1. september 2018 Indhold Kapitel 1. Hjemmel... 3 1. Hjemmel... 3 Kapitel

Læs mere

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR

HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE SEKTOR Enkeltmodul på Diplomuddannelsen i offentlig forvaltning og administration, tilrettelagt for erfarne FTR/TR i den offentlige sektor - med særligt fokus på sundhedsområdet HRM / PERSONALEPOLITIK I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis

Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Vejledning for modulet Vejledning og supervision i og udvikling af pædagogisk praksis Et modul fra PD i Vejledning og supervision Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet Vejledning og supervision

Læs mere

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Bekendtgørelse om tekniske og merkantile erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6, 22, stk. 2, 23 og 30 i lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester

Eksamenskatalog. Bachelor i sygepleje Teoretisk undervisning 4. semester Bachelor i sygepleje Hold 2015 Indhold Obligatoriske forhold, prøver og eksaminer... 3 Vurderingsformer... 3 Indstilling og afmelding til prøver... 4 Oversigt over prøver... 5 Interne prøver... 5 Eksterne

Læs mere

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet

Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Modulvejledning Afgangsprojektet. Afgangsprojektet Vejledning for modulet Afsluttende obligatorisk modul i Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på Diplomuddannelse i Erhvervspædagogik, bygger på følgende

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet

Bilag 4: Professionsbachelorprojektet Bilag 4: Professionsbachelorprojektet (Lokal modulbeskrivelse for BA-modulet på 8. semester er under udarbejdelse) BA1: At undersøge lærerfaglige problemstillinger i grundskolen... 2 BA1: At undersøge

Læs mere

Vejledning for modulet

Vejledning for modulet Vejledning for modulet Et modul fra PD i Voksenlæring Februar 2011-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet på PD i Specialpædagogik, bygger på følgende forudsætninger: At indholdet på modulet skal leve

Læs mere

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE

LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE LEDERNES DIPLOMUDDANNELSE Styrk dine personlige og faglige ledelseskompetencer med Ledernes Diplomuddannelse. En målrettet og fleksibel uddannelse, der kan forenes med karriere

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 19. december 2013. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser Lovtidende A 2013 Udgivet den 19. december 2013 16. december 2013. Nr. 1521. Bekendtgørelse om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser I medfør af 9, stk. 2, 22, stk. 1, nr. 1 og 3-6,

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

- O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B E R V Æ R D I ( M A R T S )

- O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B E R V Æ R D I ( M A R T S ) MASTER I OFFENTLIG LEDELSE MASTER OG PUBLIC GOVERNANCE - O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B E R V Æ R D I ( M A R T S 2 0 1 8 ) MASTER I OFFENTLIG LEDELSE - O F F E N T L I G L E D E L S E S K A B

Læs mere

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse

Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Undervisningsplan klinisk undervisning modul 12 Innovativ og iværksættende professionsudøvelse Forudsætninger for at deltage i klinisk undervisning modul 12 At den studerende har bestået ekstern og intern

Læs mere

Teamkoordinator-uddannelsen

Teamkoordinator-uddannelsen Teamkoordinator-uddannelsen De mange krav, den store kompleksitet og den accelererende udvikling, som opleves overalt i samfundet i dag, er også blevet en naturlig del af skolens virkelighed. For at navigere

Læs mere

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1.

Rettelsesblad til. Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02. Gælder for studerende indskrevet pr. 1. Rettelsesblad til Studieordning for kandidatuddannelsen i Designledelse, ver. 02 Gælder for studerende indskrevet pr. 1. september 2016 For studerende indskrevet 2016 ændres studieordning fra 1. september

Læs mere

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse

Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser. - Fagbeskrivelse Uddannelsen af kliniske vejledere til de mellemlange videregående uddannelser - Fagbeskrivelse Den sundhedsfaglige Efter- og videreuddannelse, Vejle. Februar 2009 1 Fagbeskrivelse Sundhedsfaglig Diplomuddannelse

Læs mere

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015

Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 Eksamensvejledning for Diplomuddannelsen i erhvervspædagogik efterår 2015 INDHOLD Indhold...1 Indledning...2 Generelle eksamensbestemmelser...2 Framelding til eksamen... 2 Sygeeksamen... 2 Overblik over

Læs mere

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. 7. Semester. Modul 14. Hold ss2010va + ss2010vea. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse Modulbeskrivelse 7. Semester Modul 14 Hold ss2010va + ss2010vea Professionsbachelor i sygepleje Februar 2014 Sygeplejerskeuddannelsen Slagelse INDHOLDFORTEGNELSE MODUL

Læs mere

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship

STUDIEORDNING. for. Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship STUDIEORDNING for Professionsbachelor i innovation og entrepreneurship Revideret 3. juli 2018 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 4 nationale fagelementer... 4

Læs mere