Vedtægter. Tekniske bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. Tekniske bestemmelser"

Transkript

1 Vedtægter Tekniske bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.:

2

3 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v....4 Etablering af fjernvarmetilslutning...4 Udførelse af installationsarbejde...5 Etablering af måleudstyr...6 Projektering og udførelse af varmeinstallationer...6 Tilslutningsarrangement...7 Interne rørledninger...8 Specielle anlæg...8 Isolering... 8 Trykprøvning og idriftsættelse...8 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen...9 Måling af fjernvarmeforbrug...10 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

4 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v 1.1 Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering for Skive Fjernvarme a.m.b.a., Marius Jensens Vej 3, 7800 Skive, tlf.nr , CVR-nr , De tekniske bestemmelser er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til Skive Fjernvarmes ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt forbrugeren. Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. 1.3 Aftalegrundlaget mellem Skive Fjernvarme og forbrugeren er fastlagt i: Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering Vedtægter Takstblad Aftale om fjernvarmelevering Velkomstbrev. 2 Etablering af fjernvarmetilslutning 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til Skive Fjernvarme af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed. 2.2 Det ledningsnet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som stikledningen. Der etableres normalt kun en stikledning pr. ejendom. Der kan, når særlige forhold taler derfor, træffes særskilt aftale om etablering af mere end en stikledning og om betaling herfor. 2.3 Ved nybygninger placeres stikledningen efter disse Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering. 4

5 Hovedhaner placeres umiddelbart inden for ydervæg eller i stikledningsskab. Hvis det undtagelsesvis ikke er muligt, skal aftale altid laves med Skive Fjernvarme forud for arbejdets udførelse, og stikledningen skal være udskiftelig og lægges i foringsrør ved skjult installation. For placering af stikledning til eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og Skive Fjernvarmes repræsentant. 2.4 Dimensionering af stikledningen udføres af Skive Fjernvarme under hensyntagen til bestemmelserne i afsnit 5 og Retablering efter fjernvarmearbejde Efter stikledningens indføring i ejendommen samt efter vedligeholdelses- og reparationsarbejder foretager Skive Fjernvarmes entreprenør en tilmuring og efterpudsning af grundhullet i muren og/eller i gulvet. Reparationen udføres på en god og ordentlig måde, men det må ikke forventes, at stikindføringen ikke efterlader sig synlige spor. Efter at ejendommens stikledning er etableret tilfyldes det opgravede areal, optagne fliser nedlægges og evt. græs retableres med græsfrø. Ejeren må selv sørge for øvrig udvendig retablering, herunder plantning af træer og buske samt indvendig retablering af klinker, fliser, stiftmosaik, trægulv eller anden belægning. 3 Udførelse af installationsarbejde 3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til LOV nr. 401 af 28/04/ Varmeinstallationer, der tilsluttes Skive Fjernvarmes ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder samt de krav, der er indeholdt i Skive Fjernvarmes Almindelige og Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering, jf Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan Skive Fjernvarme kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er Skive Fjernvarme af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til Skive Fjernvarmes driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er Skive Fjernvarme ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold. 5

6 3.4 Alle varmeinstallationer skal opbygges og indreguleres til en vandstrøm, der sikrer bedst mulig afkøling af fjernvarmevandet. Det gælder også styring af varmt brugsvand. Alle radiatorer, gulvvarmekredse og varmtvandsbeholdere skal være udstyret med ventiler med forindstilling. Der gælder særlige regler for mindre gulvvarmeanlæg i baderum i boliger, hvor boligen ellers opvarmes med radiatorer eller konvektorer. Se DS Etablering af måleudstyr 4.1 Skive Fjernvarme udleverer måleudstyr og/eller passtykke til installatøren. Erhvervsejendomme >1000 m2 BBR areal, og med rumtemperatur på maksimalt 17 C i en del af arealet, kan ansøge om opsætning af mængdebegrænser, til alternativ afregning af fast bidrag. Mængdebegrænsningens størrelse fastlægges i samråd med Skive Fjernvarme. 4.2 Skive Fjernvarme meddeler målerens placering til installatøren. 4.3 Der skal være nem og uhindret adgang for montage og demontage af målere. Såfremt Skive Fjernvarme skønner, f.eks. ved stikudskiftning, at der ikke er nem og uhindret adgang til måleren, kan Skive Fjernvarme kræve evt. forhindringer, f.eks. fastmonterede plader, hårde hvidevarer etc. fjernet for udførelse af arbejde med måleren. 5.1 Dimensioneringsgrundlag: 5 Projektering og udførelse af varmeinstallationer De dimensionerende temperaturer for nye varmeinstallationer, er i henhold til DS 469. Varmeinstallationer dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 20 C ved minus 12 C udetemperatur. For eksisterende varmeinstallationer, der ombygges/renoveres, tillader Skive Fjernvarme at varmeinstallationen dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 65 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 25 C ved minus 12 C udetemperatur, såfremt dette ikke strider mod gældende bygningsreglement. 6

7 Brugsvandsanlæg dimensioneres i alle tilfælde for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 30 C. Ved udskiftning af gamle units, skal nye units være med fremløbstemperaturregulering efter udetemperaturen jf. DS Projektering og udførelse Enhver varmeinstallation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. Ligeledes ved renovering af varmeinstallationer skal disse opfylde kravene i disse tekniske bestemmelser. På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser gældende på området: Dansk Fjernvarmes Vejledningstillæg Bedre Brugerinstallationer. Bygningsreglementet BR10. DS 418 Dansk Standard for beregning af bygningers varmetab. DS 469 Dansk Standard for Varme- og køleanlæg i bygninger. DS 439 Norm for vandinstallationer. DS 452 Dansk Standard for Termisk isolering af tekniske installationer. 5.3 Nye varmeanlæg må ikke udføres som 1-strengsanlæg. 5.4 Nye/renoverede brugsvandsanlæg med brugsvandscirkulation i store bygninger skal forsynes med/forberedes for et bakteriebekæmpelsessystem, der ikke er baseret på fjernvarmetemperatur over 60 C. 6 Tilslutningsarrangement 6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, skal udføres som indirekte anlæg, der opfylder dimensioneringskravene i afsnit 5.1, og efter Skive Fjernvarmes principdiagram. 6.2 Ventilationsvarmeflader må forsynes med direkte fjernvarme, hvis anlægget er dimensioneret for tryktrin PN 16 og er forsynet med lækovervågning/kontrol. 6.3 Større anlæg og anlæg, der ikke kan udføres med standardunits, skal principgodkendes af Skive Fjernvarme inden udførelse. Installatør eller rådgiver skal fremsende principdiagram for varme- og varmt brugsvandsinstallation, samt data for hovedvekslere til Skive Fjernvarme, inden indkøb/montage. 7

8 6.4 Skive Fjernvarme tilbyder at lease fjernvarmevekslere ud til forbrugeren, både til enfamilieshuse og til store ejendomme. 7 Interne rørledninger 7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Dansk Standard for Varme- og køleanlæg i bygninger DS Specielle anlæg 8.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med Skive Fjernvarme af hensyn til dimensionering og placering af stikledning og måler. 9 Isolering 9.1 I henhold til Bygningsreglementet skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter DS 452 Dansk Standard for Termisk isolering af tekniske installationer. Interne ledninger imellem indføring og vekslerunits skal isoleres med min. klasse 4 jf. DS Trykprøvning og idriftsættelse 10.1 Enhver nytilslutning eller udvidelse af en varmeinstallation, der tilsluttes direkte, skal af installatøren trykprøves inden tilslutningen til Skive Fjernvarme. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøvning er foretaget Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i Skive Fjernvarmes forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges. Trykket i forsyningsledningerne kan stige til 10 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være mindst 15 bar. 8

9 10.3 Enhver installation skal trykprøves inden denne idriftsættes. Skive Fjernvarme overvåger ikke denne trykprøvning, og det er installatøren, der indestår for at nye og renoverede intallationer kan overholde de maksimale tryk som Skive Fjernvarmes drift giver anledning til Påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationens primære side skal ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen for anlæg, der er tilsluttet uden varmeveksler, også kaldet direkte anlæg. Skive Fjernvarme anbefaler at installationens sekundærside kan påfyldes fjernvarmevand. Ved påfyldning med store mængder vand, kontaktes Skive Fjernvarme inden påfyldningen Det påhviler installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af den samlede varmeinstallation (inkl. radiatortermostatventiler, gulvvarmekreds og evt. pumpe), således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere forbrugeren om selve varmeinstallationens drift. Se DS 469. Installatøren fremsender indreguleringsrapport til Skive Fjernvarme senest 1. måned efter et anlægs idriftsættelse. 11 Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 11.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbstemperatur, der af Skive Fjernvarme reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vindstyrke), varierende mellem 60 C og 90 C i hovedledningsnettet. I perioder uden forbrug kan fremløbstemperaturen ved måleren være under 60 C pga. varmetabet i stikledningen Skive Fjernvarme har indført en motivationstarif, som betyder at en fjernvarmeinstallation skal afkøle fjernvarmevandet til en årlig gennemsnitlig returtemperatur, der er afhængig af den årlige gennemsnitlige fremløbstemperatur. Jo højere fremløbstemperatur jo lavere returtemperatur. Såfremt den af Skive Fjernvarme krævede returtemperatur ikke opnås, opkræver Skive Fjernvarme betaling for sine ekstraomkostninger jf. det til enhver tid gældende takstblad. Ved afkøling bedre end forventet i motivationstariffen, reduceres forbrugerens betaling, jf. det til enhver tid gældende takstblad. 9

10 11.3 Skive Fjernvarme har pligt til at levere den varme, der gør det muligt for forbrugeren at modtage det, der er abonneret på, jf. 2.1 og 11.1, med et differenstryk målt ved lukkede hovedhaner på mindst 0,3 bar Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af Skive Fjernvarme. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af installatøren efter aftale med Skive Fjernvarme Driftsforstyrrelser i ejendommens fjernvarmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af Skive Fjernvarme ved henvendelse om dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. 12 Måling af fjernvarmeforbrug 12.1 Skive Fjernvarme leverer det for afregning mellem forbrugeren og Skive Fjernvarme nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering Måleudstyret ejes og vedligeholdes af Skive Fjernvarme og udskiftes efter regler fastsat af Skive Fjernvarme. Hovedmåleren skal tilsluttes 230V-nettet via JAUS-dåse. Forbrugeren betaler for tilslutningen og elforbruget. Såfremt forbrugeren opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette Skive Fjernvarme uvedkommende Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden Skive Fjernvarmes godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af Skive Fjernvarmes personale eller af Skive Fjernvarme dertil bemyndigede personer. Foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og Skive Fjernvarme beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse. 10

11 12.4 Skive Fjernvarme har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af Skive Fjernvarme. Ønsker forbrugeren måleren flyttet, skal flytningen godkendes af Skive Fjernvarme. Udgiften til flytningen betales i så fald af forbrugeren Ved tvivl om målerens korrekte visning er Skive Fjernvarme berettiget til for egen regning at afprøve måleren. Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til Skive Fjernvarme forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af Skive Fjernvarme. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. 13 Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne 13.1 Nærværende Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering er vedtaget af bestyrelsen for Skive Fjernvarme a.m.b.a. og anmeldt til Energitilsynet. De tekniske bestemmelser er gældende fra den 18. februar Skive Fjernvarme er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelserne Ændringer Meddelelse om ændringer af Vedtægter, Almindelige Bestemmelser for Fjernvarmelevering, Tekniske Bestemmelser for Fjernvarmelevering og Takstblad sker ved direkte henvendelse til ejer/lejer. Meddelelse herom gives pr. brev eller via BETALINGSSERVICE - meddelelsen. Aktuel information om Skive Fjernvarmes til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på Skive Fjernvarmes hjemmeside på adressen eller fås ved henvendelse til Skive Fjernvarme. 11

12 ArcoRounborg a/s. T Vedtægter hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.:

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Foverupvej 3 6230 Rødekro Bygningens energimærke: Gyldig fra 3. august 2015 Til den 3. august 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Grønnegade 21 6950 Ringkøbing Bygningens energimærke: Gyldig fra 4. juli 2014 Til den 4. juli 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Tandlægekollegiet Fuglesangs Alle 28 8210 Aarhus V Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. september 2013 Til den 24. september

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af uisolerede rør i teknikrum. 0.5 MWh Fjernvarme 280 kr. 764 kr. 2. SIDE 1 AF 10 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Helge Rodes Vej 11 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8210 Århus V BBR-nr.: 751-175256 Energikonsulent: Klaus Nieland Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hejnsvigvej 5 6622 Bække Bygningens energimærke: Gyldig fra 29. november 2013 Til den 29. november 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Æbleparken 17-31 Æbleparken 17 5270 Odense N Bygningens energimærke: Gyldig fra 21. august 2014 Til den 21. august 2024. Energimærkningsnummer

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 35 Sæby ældrecenter, Gasværksvej, 9300 Sæby en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Bygningsbeskrivelse...

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DINE BYGNINGER - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd. 01-43 Tingbjerg I Tingbjerg Ås 1 2700 Brønshøj ernes energimærke: Gyldig fra 11. april 2014 Til den 11. april 2024.

Læs mere

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~":'"-"'-.\K ::-::::;;"'~. \ L. Q,9 kwh per m2

K (lp I ENERGISTYRELSEN. Energimærke 2005 '::.H '::..! .. :-~:'-'-.\K ::-::::;;'~. \ L. Q,9 kwh per m2 '/ Version 304, K (lp I Energimærke 2005 Mærkenr : 120578 Store ejendomme side 1 af 10 BBR m: 101161013001 Adresse: FREDERlKSBO, Frederikssundsvej 67 mfl Post nr: 2400 By: København NV Anvendelse: Etageboligbebyggelse

Læs mere

Ny fair afregning af din fjernvarme

Ny fair afregning af din fjernvarme Ny fair afregning af din fjernvarme Se bagsiden, hvad du kan gøre for at spare på varmeregningen. Din fjernvarmeregning bliver mere retfærdig Hidtil har vi afregnet den variable del af fjernvarmen udelukkende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Rosenvej 41 6400 Sønderborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 17. marts 2015 Til den 17. marts 2025. Energimærkningsnummer

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Sofievej 40-246 Sofievej 40 9000 Aalborg ens energimærke: Gyldig fra 27. oktober 2014 Til den 27. oktober 2021. Energimærkningsnummer

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Nordvangsvej 8 5750 Ringe Bygningens energimærke: Gyldig fra 9. oktober 2013 Til den 9. oktober 2020. Energimærkningsnummer

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere