ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ADFÆRDS- KODEKS. Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014)"

Transkript

1 ADFÆRDS- KODEKS Oversættelse reference: V4 English Code of Conduct (Effektiv April 2014) PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER INTERAKTION MED SUNDHEDSPERSONALE OG -ORGANISATIONER FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION ANSÆTTELSESPRINCIPPER SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ OFFENTLIG POLITIK OG POLITISKE AKTIVITETER STØTTE TIL LOKALSAMFUNDET, DONATIONER OG STØTTE TIL PATIENTFORENINGER DATABESKYTTELSE FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS EJENDOM OG RESSOURCER KOMMUNIKATION, VIDEREBRINGELSE AF OPLYSNINGER OG DOKUMENTER INSIDERHANDEL OG FORTROLIGE OPLYSNINGER KONKURRENCE- OG MONOPOLLOVGIVNING HANDELSREGULERING

2 ASTRAZENECA KRÆVER, AT ALLE MEDLEMMER AF ASTRAZENECA GRUPPEN OG DENNES DIREKTØRER, LEDERE OG MEDARBEJDERE OPRETHOLDER EN HØJ STANDARD AF INTEGRITET OG HÆDERLIGHED OG HANDLER MED AGTPÅGIVENHED, OMHU OG FAIRNESS I ALLE VORES FORRETNINGSAKTIVITETER. ALLE VORES INTERAKTIONER MED INTERESSENTER OG DET OMGIVENDE SAMFUND SKAL SKE ETISK OG KORREKT. DERFOR SKAL VI ALLE OVERHOLDE DENNE KODEKS SAMT ALLE SUPPLERENDE POLITIKKER, LOVE OG REGLER I ALLE DE LANDE, HVOR VI ER TIL STEDE, LIGESOM VI SKAL OVERHOLDE ALLE GÆLDENDE NATIONALE OG INTERNATIONALE KODEKSER. INDHOLD INTRODUKTION 3 HVEM ER DENNE KODEKS HENVENDT TIL, OG HVAD BETYDER DEN I PRAKSIS? 4 SÅDAN STILLES ET SPØRGSMÅL ELLER VIDEREBRINGES EN SAG 5 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE 6 ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING 7 OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER 8 INTERAKTION MED SUNDHEDSPERSONALE OG -ORGANISATIONER 9 FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION 10 ANSÆTTELSESPRINCIPPER 11 SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 12 OFFENTLIG POLITIK OG POLITISKE AKTIVITETER 13 STØTTE TIL LOKALSAMFUNDET, DONATIONER OG STØTTE TIL PATIENTFORENINGER 14 DATABESKYTTELSE 15 FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER 16 BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS EJENDOM OG RESSOURCER 17 KOMMUNIKATION, VIDEREBRINGELSE AF OPLYSNINGER OG DOKUMENTER 18 INSIDERHANDEL OG FORTROLIGE OPLYSNINGER 19 KONKURRENCE- OG MONOPOLLOVGIVNING 20 HANDELSREGULERING 21 TELEFONNUMRE TIL BRUG VED SPØRGSMÅL ELLER VIDEREBRINGELSE AF EN SAG 22 DEFINITIONER 23 AFSNIT DER ER ÆNDRET I DENNE VERSION AF ADFÆRDSKODEKSEN 24

3 INTRODUKTION ASTRAZENECA SKAL VÆRDSÆTTES FOR DE LÆGEMIDLER, VI LEVERER, OG MAN SKAL HAVE TILLID TIL OS PÅ GRUND AF DEN MÅDE, VI ARBEJDER PÅ FOR AT GIVE VORES INTERESSENTER, VORES FORRETNING OG SAMFUNDET BÆREDYGTIGE FORDELE. Vores mission er at gøre en meningsfyldt forskel for sundhed gennem forskning i og udvikling og markedsføring af betydningsfulde lægemidler. Vi anser dette for at være centralt for vores ansvar over for vores interessenter og samfundet. Vi vil også sørge for at skabe succes på den rette måde for at være til gavn gennem både det, vi gør, og måden, vi gør det på. Vores interessenters tillid og vores driftstilladelse fra samfundets side afhænger heraf. At gøre os fortjent til og opretholde vores interessenters tillid starter med at sørge for, at vi altid handler med integritet konsekvent, uanset hvor AstraZeneca er til stede eller har indflydelse. At handle med integritet understreger alle kravene i dette globale adfærdskodeks, som angiver de høje etiske standarder, som forventes af alle i AstraZeneca. Disse er vores fundamentale regler for at arbejde sammen med andre, når vi driver virksomheden fremad, og det er obligatorisk at overholde disse regler. Vi skal alle leve op til de standarder, der er fastsat i vores kodeks og dens supplerende politikker for at sikre, at AstraZeneca fortsat kan være et selskab, der værdsættes og respekteres af vores interessenter og samfundet, og som vi alle er stolte af at arbejde for. Det, vi gør, berører mange mennesker - patienter og læger, dem, der betaler for sundhedsydelser, vores interessenter, lovgivere, partnere og lokalsamfundene omkring os. At skabe et stærkt forhold til disse grupper er afgørende for vores succes og de stærkeste forhold er baseret på tillid.

4 HVEM ER DENNE KODEKS HENVENDT TIL, OG HVAD BETYDER DEN I PRAKSIS? DENNE KODEKS HENVENDER SIG TIL ALLE DIREKTØRER, LEDERE, MEDARBEJDERE OG MIDLERTIDIGT ANSATTE PÅ FULD TID ELLER DELTID I ASTRAZENECA GRUPPEN OVER HELE VERDEN. Alle skal kende og udføre deres aktiviteter i overensstemmelse med denne kodeks, alle supplerende politikker og gældende kodekser samt love og regler i de lande, vi arbejder og gør forretninger i. Vi skal operere efter de højeste standarder, der kræves af alle disse myndigheder, og altid som minimum tage behørigt hensyn til national lovgivning og de omstændigheder, hvor flere landes lovgivning kan gælde. Lederne er ansvarlige for at give deres team den fornødne støtte til at forstå kravene i denne kodeks, de relevante supplerende politikker og love og regler i de lande, de arbejder i, samt hvordan de skal gennemføres i praksis. Lederne er også ansvarlige for at give forsikringer herom til AstraZenecas bestyrelse. Dette ansvar forstærker vores målsætning om integritet og høje etiske standarder. Desuden kunne AstraZeneca væsentligt skade sit omdømme, og det kunne have økonomiske konsekvenser, herunder pålæggelse af strafferetlige og/eller civilretlige bøder og anden straf for undladelse af at overholde love og regler i de lande, hvor vi har aktiviteter. De følgende afsnit af denne kodeks beskriver kort AstraZenecas kernemålsætninger hvad de betyder, og hvordan de aktivt implementeres på alle niveauer i virksomheden. Du skal også være parat til at udøve god dømmekraft og bruge din sunde fornuft, når du skal beslutte, hvad der er rigtigt at gøre, da denne kodeks og vores supplerende politikker ikke kan dække alle situationer, der kan opstå. Spørg, hvis der er noget i denne kodeks, der er uklart, eller hvis du ikke er sikker på, hvordan du skal reagere på et spørgsmål, som ikke er behandlet i kodeksen. Du skal også straks rapportere det, hvis du bliver bekendt med, har mistanke om eller har observeret overtrædelser af love, regler, denne kodeks eller de supplerende politikker. MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DENNE KODEKS, DE SUPPLERENDE POLITIKKER ELLER LOVE OG REGLER I DE LANDE, DU ARBEJDER I, UNDERSØGES TIL BUNDS, OG DER TRÆFFES DE FORNØDNE FORANSTALTNINGER. DET KAN VÆRE EFTERUDDANNELSE, DISCIPLINÆRE TILTAG ELLER ANDRE FORANSTALTNINGER, INKL. ANSÆTTELSESOPHØR, ALT EFTER OMSTÆNDIGHEDERNE. LOVOVERTRÆDELSER KAN OGSÅ FØRE TIL PÅLÆGGELSE AF STRAFFERETLIGE OG/ELLER CIVILRETLIGE BØDER OG ANDEN STRAF AFHÆNGIGT AF GÆLDENDE LOV. AstraZeneca vil kun arbejde med kontraktleverandører, det være sig vare- og tjenesteleverandører, joint venture-partnere, markedsføringspartnere og forsknings- og licenspartnere, som har standarder for etisk adfærd, der svarer til vores, herunder EFPIA. AstraZeneca vil markedsføre, sælge, fremme, forske i, udvikle, give oplysninger om og gøre reklame for de produkter, som det udnytter kommercielt i USA under overholdelse af alle krav i de amerikanske føderale sundhedsprogrammer, krav, der stilles af den amerikanske levneds- og lægemiddelstyrelse (FDA) og kravene i dets aftale om virksomhedsintegritet.

5 SÅDAN STILLES ET SPØRGSMÅL ELLER VIDEREBRINGES EN SAG ENHVER, DER RETTER HENVENDELSE I GOD TRO OM MULIGT BRUD PÅ DENNE KODEKS, VIL BLIVE STØTTET AF LEDELSEN OG VIL IKKE BLIVE UDSAT FOR SANKTIONER. ENHVER FORM FOR TRUSSEL ELLER HÆVNAKT VIL I SIG SELV BLIVE BETRAGTET SOM ET ALVORLIGT BRUD PÅ DENNE KODEKS. Du kan komme ud for en situation, der ser ud til at være en overtrædelse af en AstraZeneca-politik. Alle har pligt til straks at rapportere mistanke om overtrædelser af reglerne. Generelt skal du først forsøge at tage sagen op med din leder. Hvis du føler, at dette ikke er passende, kan du også kontakte din HR-afdeling eller compliance officer. Hvis du foretrækker at kontakte en person uden for dit område, kan du henvende dig til følgende kontakter: AZETHICS-LINJEN Se side 22 for at finde dit lands nummer (Ansatte hos MedImmune kan også se side 22 for at få yderligere oplysninger om, hvordan rapportering foregår i deres virksomhed) HJEMMESIDE AZethics.com POSTADRESSE Global Compliance Strategy and Assurance, AstraZeneca PLC, 2 Kingdom Street, London, W2 6BD, United Kingdom Hvis henvendelsen drejer sig om regnskab, intern regnskabskontrol eller revision, kan du kontakte AZethicslinjen, din Chief Compliance Officer eller VP, Group Internal Audit. Du kan vælge at være anonym, hvis du ønsker det, og hvis lokale love tillader det. I alle tilfælde vil der blive gjort alt, hvad der er muligt, for at sikre, at oplysninger om en rapporteret overtrædelse af reglerne, er fortrolige og kun viderebringes til dem, der skal vide det. Ovenstående procedure kan også følges, hvis du har et spørgsmål eller ønsker at få afklaret et aspekt af denne kodeks og de supplerende politikker. Azethics-linjen og AZethics.com håndteres af tredjepart på AstraZenecas vegne. Når du stiller et spørgsmål eller viderebringer en sag, vil du blive spurgt om detaljer, og om hvorvidt du ønsker at opgive kontaktinformationer. AstraZeneca UK Limited vil muligvis opbevare disse oplysninger i en database (vedligeholdt af EthicsPoint i USA) og vil muligvis kontakte dig for at få yderligere oplysninger. Du har ret til at få adgang til alle personlige oplysninger om dig, som AstraZeneca opbevarer.

6 PATIENTSIKKERHED OG PATIENTFORDELE ASTRAZENECA VIL MINIMERE RISIKOEN OG MAKSIMERE FORDELENE VED ALLE VORES LÆGEMIDLER I HELE DERES LIVSCYKLUS. Sikkerhed og effekt er vigtigt ved forskning, udvikling og i det videre forløb. Vi arbejder sammen med lovgiverne på at udvikle receptinformation til vores medicin, der giver læger og andre de oplysninger om fordele/risici, de skal bruge, for at træffe det rigtige valg af medicin. Efter lancering af alle vores lægemidler fortsætter vi med at monitorere dem med henblik på bivirkninger, herunder bivirkninger, som måske ikke er identificeret i forsknings- og udviklingsprocessen. Vi underretter rette myndighed om de bivirkninger, vi måtte opdage, og samarbejder med dem om at tage de nødvendige forholdsregler. Alle stadier i forskning, udvikling, produktion, opbevaring og distribution af vores produkter (og alle aktivstoffer) skal være i overensstemmelse med alle gældende interne og eksterne standarder. Virksomheden arbejder også på at bekæmpe det voksende problem med forfalskede lægemidler, som kan have en negativ indvirkning på millioner af menneskers sundhed og velvære over hele verden. > Overhold alle gældende procedurer, som har til formål at fremme produktsikkerhed, virkning og kvalitet, f.eks. god laboratoriepraksis (GLP), god klinisk praksis (GCP) og god fremstillingspraksis (GMP). > Rapporter alle tilfælde af manglende overholdelse. > Rapporter alle tilfælde af mulige hændelser vedrørende vores lægemidler gennem de etablerede procedurer. > Rapporter alle forfalskede eller mistænkt forfalskede lægemidler gennem de etablerede procedurer. Det er vores grundlæggende ansvar at levere lægemidler med god effekt med mindst mulig risiko for bivirkninger for dem, der tager dem. Alle lægemidler kan have bivirkninger. Fordelene ved et lægemiddel skal derfor vejes op mod risikoen.

7 ETIK I FORSKNING OG UDVIKLING I VORES SØGEN EFTER NYE LÆGEMIDLER TIL VIGTIGE SYGDOMSOMRÅDER VIL ASTRAZENECA UDFØRE INNOVATIVT VIDENSKABELIGT ARBEJDE AF HØJ KVALITET OG EFTER DE HØJESTE ETISKE STANDARDER PÅ ALLE FORSKNINGS- OG UDVIKLINGSOMRÅDER I HELE VERDEN. Overholdelse af alle relevante love og regler vedrørende forskning og udvikling er et minimumskrav og understøtter AstraZenecas egne standarder. Det omfatter at sørge for, at de, der deltager i klinisk forskning overalt i verden, ikke udsættes for unødvendige risici, at de forstår formålet med forskningen, og hvad det går ud på, at korrekte procedurer for indhentning af informeret samtykke følges, og at der opretholdes passende fortrolighed. Alle oplysninger fra klinisk forskning skal registreres, behandles og opbevares på en måde, som er i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, og som muliggør nøjagtig og gennemsigtig rapportering, tolkning og verificering. Alle forslag til forskningsprojekter skal vurderes etisk og videnskabeligt i overensstemmelse med gældende love og regler, og alle relevante interne evaluerings- og godkendelsesprocedurer skal følges. Al forskning på dyr skal nøje overvejes og retfærdiggøres, og 3R-princippet (Replacement, Reduction, Refinement) skal benyttes i forbindelse med dyreforsøg. Overhold internationale standarder for god praksis som f.eks. Helsinki-deklarationen, god klinisk praksis (GCP) og god laboratoriepraksis (GLP). Sørg for, at procedurerne for informeret samtykke følges, når der udføres kliniske forsøg eller indsamles humant væv til brug i videnskabelige forsøg. Sørg for, at bestemmelserne i denne kodeks vedrørende beskyttelse af personoplysninger (se side 15) anvendes, når sundhedsoplysninger indsamles eller på anden måde behandles. Brug kun forsøgsdyr, når der ikke er nogen alternativer. > Sørg for, at dyrevelfærd er en topprioritet, og at vores standarder følges konsekvent verden over. Vores målsætning om høje etiske forsknings- og udviklingsstandarder gælder ikke kun for vores forsknings- og udviklingsfunktioner (globalt og i vores markedsføringsselskaber), men også for støttefunktioner som indkøb, forretningsudvikling og juridisk afdeling.

8 OPLYSNINGER OM VORES PRODUKTER ASTRAZENECA VIL OPRETHOLDE HØJE ETISKE STANDARDER VED INFORMATION OM VORES LÆGEMIDLER OG ANDRE PRODUKTER. AstraZeneca benytter mange kommunikationskanaler, lige fra traditionel kontakt gennem salgsrepræsentanter, til internettet. Uanset hvilken metode der anvendes, skal vi kommunikere nøjagtigt, effektivt og korrekt. De oplysninger, vi giver for at støtte sikker brug af vores produkter, hvad enten det sker i publikationer og salgsmateriale eller som svar på forespørgsler, skal støttes af videnskabelige beviser og godkendes gennem virksomhedens etablerede evaluerings- og godkendelsesprocedure. Vi må kun promovere produkter med markedsføringstilladelse og kun til det godkendte formål. Vores salgs- og marketingpraksis over hele verden skal opfylde eller overgå de minimumsstandarder, der er sat af gældende love, regler og praksiskodekser. Giv kun oplysninger om vores produkter, hvis du har bemyndigelse hertil. Dette gælder også oplysninger om vores produkter via internettet eller andre elektroniske midler. Vores produkter skal promoveres på en etisk, fair og afbalanceret måde. Brug kun salgsmaterialer og anden produktinformation, der er godkendt gennem vores interne evalueringsprocedurer. Offentliggør oplysninger om vores produkter i overensstemmelse med virksomhedens standarder og procedurer. Overhold IFPMA's Code of Pharmaceutical Marketing Practices, lokale love, regler og gældende kodekser for markedsføringspraksis og vores egne, ofte strengere, politikker og procedurer. > Du må ikke kommunikere direkte med forbrugerne/patienterne, medmindre det er tilladt i den lokale lovgivning. Produktinformation omfatter alle oplysninger, materialer eller aktiviteter, det være sig salgsfremmende eller andre, som har til formål at informere sundhedsmedarbejdere og -organisationer, patienter, investorer, medier og andre om vores produkters egenskaber og anvendelse.

9 INTERAKTION MED SUNDHEDSPERSONALE OG -ORGANISATIONER * I AL VORES INTERAKTION MED SUNDHEDSPERSONALE OG ORGANISATIONER SKAL VI OVERHOLDE DE HØJESTE STANDARDER FOR INTEGRITET OG HÆDERLIGHED. I al vores interaktion med sundhedspersonale og -organisationer skal det sikres, at vores lægemidler bruges effektivt, og at patientplejen forbedres. Det kan omfatte videnskabelige fremskridt, bedre medicinsk viden eller indsamling af nødvendig feedback om vores lægemidler. Vi må kun benytte os af ydelser fra sundhedspersonale og -organisationer, når der er et legitimt behov for det, og vi må ikke betale mere end markedsprisen for ydelserne. Vi må ikke indgå i forretningsmæssige relationer eller give gaver eller andet af værdi, som kan fremkalde eller belønne gunstige beslutninger om vores produkter og tjenester. Vi skal altid give oplysninger om vores produkter til sundhedspersonale og -organisationer i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i denne kodeks og de supplerende politikker. Overhold IFPMA's Code of Pharmaceutical Marketing Practices, lokale love, regler og gældende kodekser for markedsføringspraksis og vores egne, ofte strengere, politikker og procedurer. Der må kun gives betaling til sundhedspersonale og -organisationer, når der foreligger en skriftlig kontrakt. > Du må ikke tilbyde betaling, gaver, sponsorering af aktiviteter eller andet af værdi, hvis det kan udgøre bestikkelse af en sundhedsperson eller -organisation. Interaktion med sundhedspersonale og -organisationer omfatter alle former for møder, kongresser, symposier, kommunikation, forsknings- og serviceordninger, herunder markedsføring af produkter, foredragsengagementer, møder i rådgivende organer og konsulentaftaler. *En definition af sundhedspersonale og -organisationer kan ses på bageste forsatsblad.

10 FOREBYGGELSE AF BESTIKKELSE OG KORRUPTION ASTRAZENECAS DIREKTØRER, LEDELSE, MEDARBEJDERE OG ANDRE, SOM HANDLER PÅ ASTRAZENECAS VEGNE, MÅ IKKE TILBYDE, BETALE ELLER TAGE IMOD BESTIKKELSE. Vi må ikke tilbyde eller give penge eller andet af værdi som incitament til eller belønning for at tage en beslutning, som er gunstig for AstraZenecas interesser. Dette omfatter fordele til myndighedspersoner (herunder personer fra statslige eller lokale myndigheder og personer, som arbejder i internationale offentlige organisationer), sundhedspersonale og -organisationer, patienter, leverandører, velgørende foreninger og patientforeninger, det være sig selskaber eller enkeltpersoner. AstraZeneca tillader heller ikke, at agenter, kontraktleverandører, rådgivere eller andre tredjeparter, som arbejder på vores vegne, er involveret i denne form for aktiviteter. Vi må hverken tilbyde bestikkelse eller modtage bestikkelse. Se "Forebyggelse af interessekonflikter" på side 16 for yderligere oplysninger. Du må aldrig foretage eller godkende betalinger eller give eller godkende gaver for at få eller bevare kunder eller for at opnå en uretmæssig fordel. Du må aldrig bede tredjemand om eller tillade tredjemand at gøre det på dine vegne. Det er acceptabelt at engagere sundhedspersonale og -organisationer og give beskedne restaurantbesøg og gaver, når de overholder den lokale lovgivning, gældende kodekser og vores supplerende politikker og procedurer (inkl. side 9 i denne kodeks). Alle former for aktiviteter og adfærd skal være af en sådan art, at de ikke kan misfortolkes, hvis de bliver offentligt kendt. Vær især opmærksom på relationer til tredjeparter, besøg på vores anlæg, konsulentforhold, postmarketingundersøgelser; gaver, sponsorering af aktiviteter. Foretag ikke betalinger for at fremme sagsbehandling til myndighedspersoner eller andre (medmindre det er nødvendigt for at beskytte din personlige sikkerhed, når du er udsat for voldelig tvang). > Rapporter alle mistanker om potentielt korrupt adfærd. Det er strafbart at tilbyde eller foretage betalinger eller give andre fordele til myndighedspersoner for at opnå positiv særbehandling i alle lande, hvor vi har aktiviteter, uanset om betalingerne sker kontant eller i naturalier. I mange lande er det også strafbart at foretage denne form for betalinger til myndighedspersoner i andre lande, og det er de fleste steder strafbart at betale bestikkelse til personer, som ikke er myndighedspersoner.

11 ANSÆTTELSESPRINCIPPER ASTRAZENECA VIL FREMME OG OPRETHOLDE EN KULTUR AF RESPEKT OG LIGE MULIGHEDER, HVOR DEN ENKELTES SUCCES ALENE AFHÆNGER AF EVNER OG INDSATS. AstraZeneca værdsætter de forskelligartede færdigheder og evner, en global arbejdsstyrke kan give vores virksomhed. Vi ønsker at støtte forskellighed hos vores medarbejdere og i vores ledelse - og at støtte udviklingen af talenter inden for vores organisation. Alle beslutninger om ansættelse, engagering, udvikling og forfremmelse skal alene baseres på personens evner, erfaring, adfærd, præstation og udvist potentiale i forhold til de krav, jobbet stiller. Chikane af AstraZeneca-medarbejdere eller personer, vi har kontakt med via vores virksomhed, er ikke acceptabel. Alle, der mener, at de eller andre har været udsat for ulovlig diskrimination eller chikane, skal rapportere hændelsen og omstændighederne til deres leder, HR-afdelingen eller en leder, som vil sørge for en grundig og uvildig undersøgelse af hændelsen. Forskellighed og kreativt potentiale skal opmuntres, rekruttering og forfremmelse skal ske efter evner, og løbende udvikling af medarbejdernes færdigheder og evner skal støttes. Behandl andre med integritet, hæderlighed, høflighed, hensyn, respekt og værdighed. Bidrag til at opretholde et arbejdsmiljø, hvor alle former for chikane er uacceptabel. > Rapporter al upassende adfærd i forhold til dig selv eller andre. AstraZeneca støtter alle principperne i FN's menneskerettighedserklæring, og vores politikker beskriver vores høje standarder for behandling af medarbejdere. Det betyder at respektere forskellighed og som minimum at overholde nationale krav med hensyn til løn og arbejdstid. Vi støtter også den internationale arbejdsorganisation ILOs standarder med hensyn til børnearbejde og min. alder.

12 SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ ASTRAZENECA VIL ARBEJDE PÅ EN MILJØMÆSSIGT FORSVARLIG MÅDE OG SØGER AT FREMME EN SIKKER OG SUND ARBEJDSPLADS FOR ALLE VORES MEDARBEJDERE. Vi arbejder konstant med vores påvirkning af miljøet og forsøger hele tiden at forbedre bæredygtigheden af vores aktiviteter ved bl.a. at spare på energi fra ikke-vedvarende kilder og på råmaterialer, minimere den mængde affald, vi genererer samt minimere alle skadelige effekter i forbindelse med vores produkter. Virksomheden arbejder også på at identificere, afbøde og overvåge eksisterende og nye risici for miljøet i forbindelse med vores forretningsførelse, samt sundheds- og sikkerhedsrisici for vores medarbejdere og andre, som besøger os eller arbejder hos os, og for de lokalsamfund, vi opererer i. Vi går ud over det lovpligtige minimum, når det drejer sig om proaktivt at reducere mødet med kemiske, biologiske, fysiske og andre farer på arbejdspladsen; at mindske risikoen for uheld i vores anlæg til forskning og produktion; at fremme sikker kørsel samt at hjælpe vores medarbejdere med at forbedre sundhed og velbefindende. Vi bestræber os også på omgående og effektivt at reagere på, undersøge og udveksle erfaringer om hændelser, som har resulteret i, eller kunne have resulteret i, alvorlig sygdom, personskade eller miljømæssig skade, og straks tage de nødvendige forholdsregler for at undgå det i fremtiden. Alle forventes at tænke på sikkerhed, sundhed og miljøsikkerhed i deres daglige arbejde. Linjecheferne har også pligt til at give deres team et sikkert arbejdsmiljø, herunder opbygning af kendskab til potentielle sikkerhedsrisici, og hvordan de skal håndteres. Tag personligt ansvar for sikkerhed og sundhed og for at forstå den måde, dit arbejde kan påvirke miljøet på. Forstå de farer, der er forbundet med dit arbejde, håndter risikoen ansvarligt, og påtag dig kun arbejde, hvor der er sørget for den nødvendige sikkerheds- og sundhedsuddannelse. Forsøg konstant at reducere de aktiviteter, der påvirker miljøet (undgå eksempelvis unødvendige forretningsrejser). Deltag aktivt i programmer der mindsker mængden af affald og fremmer energibesparelse. Rapporter straks uheld, non-compliance hændelser eller andet, som kan udgøre en risiko for sikkerheden, sundheden eller miljøet. Sikkerhed og sundhed omfatter forebyggelse af sygdom og personskade og fremme af velvære på arbejdspladsen. Hensigten med arbejdsmiljølovgivningen og reglerne er at sikre arbejdsforholdene for medarbejderne og for gæster på vores lokaliteter. Vi ønsker yderligere at minimere negative påvirkninger af miljøet i forbindelse med vores aktiviteter og produkter, mens vi arbejder på at reducere forbruget af naturlige ressourcer og udføre arbejde på bæredygtig vis.

13 OFFENTLIG POLITIK OG POLITISKE AKTIVITETER ALLE AKTIVITETER VEDRØRENDE OFFENTLIG POLITIK ELLER POLITISKE AKTIVITETER I ØVRIGT, DER UDFØRES PÅ VEGNE AF ASTRAZENECA, SKAL VÆRE LOVLIGE, ETISK FORSVARLIGE OG GODKENDT I HENHOLD TIL VIRKSOMHEDENS PROCEDURER. AKTIVITETER VEDRØRENDE OFFENTLIG POLITIK Medarbejdere og andre, der på AstraZenecas vegne går i dialog med staten og andre offentlige organer for at informere eller påvirke den offentlige politik, skal sikre sig, at al kommunikation er baseret på fakta og dokumentation og ikke er vildledende eller kan misfortolkes. Personer, der deltager i sådanne aktiviteter, skal gøre det klart, at de repræsenterer AstraZeneca. Al interaktion med myndighedspersoner og andre tredjeparter skal ske i overensstemmelse med side 10 i denne kodeks (Forebyggelse af bestikkelse og korruption). STØTTE TIL POLITISKE PARTIER Vi må ikke anvende eller give tilladelse til anvendelse af virksomhedens midler, ressourcer eller faciliteter til støtte for myndigheder, politiske organisationer, partier eller kandidater, medmindre det er tilladt i lovgivningen, og når det er acceptabelt som led i lokal skik og praksis med hensyn til interaktion mellem myndighederne og branchen. Det gælder også bidrag til politiske støtte-organisationer. Støtte til politiske partier, som på grund af deres størrelse eller tilknytning kan ses som overdrevne eller upassende bør ikke gives. Støtte til politiske partier fra virksomhedens side skal være i overensstemmelse med de politikker, der godkendes af Governmental Affairs Director and Country Lead og rapporteres gennem finansfunktionen som led i den årlige konsolidering af resultater. Du må ikke engagere dig i aktiviteter vedrørende offentlig politik eller andre politiske aktiviteter på vegne af AstraZeneca, medmindre du har fået tilladelse til det. Du må ikke anvende virksomhedens ressourcer eller faciliteter til at gennemføre, støtte eller fremme personlige politiske aktiviteter. > Du må ikke handle eller se ud, som om du handler, som repræsentant for AstraZeneca, når du engagerer dig i personlige politiske aktiviteter. Vores standarder afspejler AstraZenecas vilje til at handle lovligt og med integritet på dette stærkt regulerede område. De har ikke til formål at afskrække dig fra at give personlige bidrag med personlige midler i situationer, hvor din rolle som medarbejder hos AstraZeneca ikke er involveret og ikke kompromitteres.

14 STØTTE TIL LOKALSAMFUNDET, DONATIONER OG STØTTE TIL PATIENTFORENINGER VI FOKUSERER PÅ AKTIVITETER, DER ER TIL GAVN PÅ EN MÅDE, SOM ER I OVERENSSTEMMELSE MED VORES VIRKSOMHED MED HENSYN TIL AT FREMME SUNDHED OG LIVSKVALITET OG PÅ VÆRDIEN AF VIDENSKAB. AstraZeneca vil yde et positivt bidrag til vores lokalsamfund via bidrag til velgørende organisationer, sponsorater og andre initiativer. AstraZeneca reagerer også på humanitære appeller med økonomiske donationer, hvor der er påvist et offentligt sundhedsbehov. Vi efterlever WHO's retningslinjer for medicindonationer og donerer kun vores lægemidler via anerkendte NGO'er eller veldefinerede regeringsprogrammer, hvor vi er sikre på, at lægemidlerne vil nå frem til de påtænkte modtagere og vil blive anvendt hensigtsmæssigt. AstraZeneca støtter det arbejde, der udføres af patientforeninger, ved at yde økonomisk støtte og støtte i naturalier, som søger at forbedre patienters velvære. Vores relationer til patientforeninger skal altid overholde gældende kodekser og vores supplerende politikker. Giv kun støtte til lokalsamfundet i overensstemmelse med relevante retningslinjer. Anvend de rette godkendelses- og forvaltningsprocedurer til donering af lægemidler. > Sørg for, at relationerne til en patientforening er gennemsigtige og baseret på tillid og et fælles mål om at forbedre patientplejen. AstraZeneca vil gerne opmuntre alle medarbejdere til at deltage i lokale aktiviteter, men potentielle interessekonflikter skal undgås (se side 16).

15 DATABESKYTTELSE ASTRAZENECA VÆRDSÆTTER DE PERSONOPLYSNINGER, SOM OVERLADES I VORES VARETÆGT, OG VI VIL INDSAMLE, ANVENDE, OPBEVARE OG VIDEREGIVE PERSONOPLYSNINGER PÅ EN FAIR, GENNEMSIGTIG OG SIKKER MÅDE. AstraZeneca har personoplysninger om vores medarbejdere, patienter, sundhedspersonale og leverandører. Når vi indsamler, opbevarer og videregiver personoplysninger, skal vi sikre, at det er det minimum, der er nødvendigt for vores forretningsmæssige behov, som f.eks. for at opfylde specifikke HR, videnskabelige eller juridiske formål. Vi må overveje databeskyttelsesrisiciene, før vi indsamler, anvender, opbevarer eller videregiver personoplysninger, som f.eks. i et nyt system eller en del af at projekt. I nogle tilfælde, som f.eks. hvor det er påkrævet i henhold til den lokale lovgivning, eller vi foretager et klinisk forsøg, skal vi indhente samtykke til at indsamle, anvende, opbevare og videregive personoplysninger. Vi skal bestræbe os på at sørge for, at personoplysninger er korrekte og ajourførte. Vi skal være åbne over for personer om, hvordan vi anvender deres personoplysninger, hvem vi deler dem med og hvor de kan sendes til. Vi skal også gøre det nemt for personer at få adgang til og rette deres oplysninger. Vi skal beskytte de personoplysninger, vi opbevarer, ved at sikre, at vi har effektive beskyttelsesforanstaltninger, så de ikke falder i de forkerte hænder. Når vi ikke længere har et forretningsmæssigt behov for personoplysningerne, skal de tilintetgøres i overensstemmelse med vores lovgivningsmæssige forpligtelser og virksomhedens politikker for opbevaring af personoplysninger. Vi skal overholde al databeskyttelseslovgivning og tilsvarende lovgivning i de lande, hvor vi indsamler og opbevarer personoplysninger. Udfører du nogen af de aktiviteter, der er angivet nedenfor og er du usikker på de yderligere juridiske forpligtelser, der er forbundet med dem, skal du søge vejledning hos en databeskyttelsesekspert: o o o Indsamling, anvendelse, opbevaring og videregivelse af følsomme personoplysninger*; Udførsel af personoplysninger fra oprindelseslandet; Deling af personoplysninger med eksterne parter, som f.eks. AstraZenecas leverandører. > Rapporter tyveri, tab eller uhensigtsmæssig videregivelse af personoplysninger. Definitioner af "personoplysninger" og "følsomme personoplysninger" kan ses på bageste forsatsblad.

16 FOREBYGGELSE AF INTERESSEKONFLIKTER VI MÅ IKKE LADE PERSONLIGE ELLER FAMILIEMÆSSIGE INTERESSER PÅVIRKE VORES PROFESSIONELLE DØMMEKRAFT. Vi må ikke modtage noget af værdi eller andre fordele, hvis det ville udgøre enten et incitament til eller en belønning for at tage en beslutning, som er gunstig for tredjemands interesser. Vi må ikke modtage gaver eller sponsorerede aktiviteter, som kan kompromittere vores uafhængighed eller dømmekraft i forhold til tredjemand, eller som på anden måde sandsynligvis vil blive betragtet som upassende. Vi må ikke tage imod en tredjemands invitation til et restaurantbesøg eller en social begivenhed, medmindre den primære grund til begivenheden er et legitimt forretningsmøde. Vi kan frit foretage personlige økonomiske investeringer og have sociale relationer til personer, som vi møder via vores forretningsaktiviteter, men vores forretningsrelationer må ikke skabe mulige interessekonflikter i forhold til AstraZeneca. Undgå situationer, hvor din loyalitet kan drages i tvivl. > Tag ikke imod gaver fra sælgere eller andre tredjeparter, der overstiger en beskeden grænse som fastsat lokalt, eller sponsorerede aktiviteter, der omfatter en sports-, teater- eller musikbegivenhed eller anden repræsentation. Bring dig ikke i en situation, hvor dine personlige eller familiemæssige interesser kan komme i konflikt med AstraZenecas. Opgiv mulige interessekonflikter, og søg vejledning hos din linjechef. Rapporter alle forretningsmæssige forbindelser mellem AstraZeneca og virksomheder eller organisationer, hvor du, et familiemedlem eller en person, du betragter som et familiemedlem, har en ledende stilling eller har en økonomisk interesse (dog ikke interesser på op til 1 % i børsnoterede selskaber). Du må ikke bruge din position hos AstraZeneca til personlig vinding eller til vinding for et familiemedlem, en ven eller en forbindelse. Du må ikke betale tredjemand mere end en markedsbaseret pris eller et markedsbaseret honorar, som er aftalt i en kontrakt, for varer og tjenester. Der opstår en interessekonflikt, når en medarbejders aktiviteter, interesser (økonomiske eller personlige) eller relationer direkte eller indirekte kompromitterer dennes uafhængighed eller dømmekraft, således at medarbejderens eller en anden persons interesser på upassende vis påvirker en forretningsbeslutning.

17 BESKYTTELSE AF VIRKSOMHEDENS EJENDOM OG RESSOURCER ASTRAZENECAS EJENDOM OG RESSOURCER MÅ KUN ANVENDES TIL KORREKT FREMME AF VORES VIRKSOMHED OG IKKE FOR PERSONLIG VINDING ELLER I SVIGAGTIGT ØJEMED. En af vores forpligtelser over for aktionærerne er at anvende virksomhedens ejendom, penge og andre ressourcer bedst muligt. Som del af vores strategiske målsætning om at fremme den bedst mulige drift skal vi sikre, at vores ejendom, ressourcer og informationssystemer altid beskyttes og sikres mod uautoriseret anvendelse, beskadigelse, viderebringelse, afledning eller fjernelse, hvad enten det sker ved et uheld, en upassende handling eller et tillidsbrud. Som led heri har alle et ansvar for at beskytte virksomhedens elektroniske systemer, kommunikationsnetværk og it-ressourcer og bevare virksomhedens oplysningers integritet og fortrolighed. > Du skal handle korrekt og ansvarligt med hensyn til AstraZenecas ejendom og ressourcer. > Udvis behørig omhu, når du bruger virksomhedens penge og indgår økonomiske forpligtelser på virksomhedens vegne. > Rapporter straks eventuelle potentielle upassende handlinger mod AstraZenecas ejendom og ressourcer, så de fornødne forholdsregler kan tages. > Brug kun AstraZenecas ejendom og ressourcer til aktiviteter, som ikke har med arbejdet at gøre, i det omfang, det er tilladt i de gældende supplerende politikker. > Søg juridisk bistand eller kontakt din compliance officer i forbindelse med kontraktmæssige spørgsmål, der har at gøre med materielle rettigheder eller forpligtelser. > Du bør ikke have forventninger om fortrolighed, når du gør brug af virksomhedens elektroniske systemer til andet end arbejde, medmindre andet fremgår af lokal lovgivning. Ejendom og ressourcer omfatter fysiske aktiver, immaterielle aktiver og fortrolige oplysninger. Fysiske aktiver er f.eks. materialer, varer, udstyr og kontanter, mens immaterielle aktiver kan være immaterielle rettigheder, informationsaktiver, brandværdi eller medarbejdernes tid og viden.

18 KOMMUNIKATION, VIDEREBRINGELSE AF OPLYSNINGER OG DOKUMENTER ASTRAZENECA VIL KOMMUNIKERE MED INTEGRITET, VIDEREBRINGE OPLYSNINGER TIL RETTE TID OG PÅ RETTE MÅDE OG FØRE KORREKTE REGNSKABER OG DOKUMENTER. Al kommunikation skal uanset kanal være fair, nøjagtig, til rette tid og behørigt godkendt. Alle medarbejdere skal være opmærksomme på, om de er i en situation, hvor de taler på vegne af virksomheden. Det er AstraZenecas politik at videregive oplysninger til rette tid, og når der er behov for det, for at overholde alle relevante love og regler. Al viderebringelse af oplysninger skal være korrekt og må ikke være vildledende eller indeholde væsentlige udeladelser. Denne politik gælder for alle oplysninger, uanset om de er gunstige eller ugunstige for AstraZeneca. Vi skal føre korrekte virksomhedsregnskaber og dokumenter for at kunne give et retvisende billede af AstraZenecas forretningsaktiviteter og økonomiske position. Vi må ikke forfalske eller på upassende vis ændre virksomhedens dokumenter, og vi må kun destruere dokumenter i overensstemmelse med relevante supplerende politikker. Vi må ikke registrere salg fejlagtigt for at øge ydelsen eller af andre grunde. Vi må kun sælge produkter i overensstemmelse med bona fide ordrer understøttet af bona fide markedsefterspørgsel, og vi må kun registrere sådanne salg når produktet er afsendt, og der findes en faktura. > Sørg for, at al kommunikation, det være sig på tryk, på internettet eller mundtligt, overholder alle relevante interne og eksterne standarder og er behørigt godkendt internt, før den frigives. > Kommunikér ikke på virksomhedens vegne, medmindre du har bemyndigelse hertil. Dette gælder også kommunikation vedrørende virksomheden eller virksomhedens produkter via internettet eller andre elektroniske medier. > Kommuniker straks potentielt materiale, ikke-offentliggjort information til AstraZenecas Disclosure Committee via vicedirektøren for investorrelationer eller vicesekretæren i koncernhovedkvarteret med henblik på en bedømmelse af, om det kan offentliggøres, og få godkendelse før en eventuel offentliggørelse. > Opbevar dokumenter, der er relevante for undersøgelser eller retssager, hvor virksomheden eller dens medarbejdere er involveret. Ved kommunikation forstås alle interne eller eksterne meddelelser om AstraZeneca eller vores produkter, herunder meddelelser, der kan tolkes som værende udsendt af os eller på vores vegne. Det kan være pressemeddelelser, annoncer og reklamemateriale. Viderebringelse af oplysninger er udtalelser, som offentliggøres eller afleveres af virksomheden til dens aktionærer, til lovgiverne, til børser, til medierne og andre tredjeparter. Dokumenter er kontrakter, regnskaber, forsknings- og udviklingsdata, batchdokumenter og økonomiske og ikke-økonomiske dokumenter.

19 INSIDERHANDEL OG FORTROLIGE OPLYSNINGER INGEN LEDERE OG MEDARBEJDERE MÅ UDFØRE INSIDERHANDEL FOR EGEN ELLER ANDRES PERSONLIGE VINDING. Vi må ikke benytte oplysninger om AstraZeneca eller andre virksomheder, som vi kommer i besiddelse af via vores ansættelse, og som ikke er offentligt kendte, til at påvirke vores eller andres beslutning om at købe eller sælge værdipapirer. Det gælder også, når en person ikke længere arbejder for AstraZeneca. Fortrolige oplysninger skal beskyttes mod upassende videregivelse, og godkendt kommunikation af fortrolige oplysninger skal begrænses til personer, som skal kende dem. > Overhold eksterne regler og interne supplerende politikker vedrørende insiderhandel og køb og salg af værdipapirer, herunder begrænsninger i handlen i afslutningsperioder (close periods). > Søg vejledning (hos vicedirektøren for investorrelationer eller vicedirektionssekretæren), hvis du er usikker på, om oplysninger er oplysninger om interne forhold (se nedenfor). eller om der gælder andre begrænsninger. > Eksempler på oplysninger om interne forhold omfatter en mulig virksomhedsovertagelse, oplysninger om økonomiske resultater eller resultater af et klinisk forsøg. > Følg AstraZenecas supplerende politikker, herunder om at indhente tilladelse fra de relevante personer, før fortrolige oplysninger videregives til andre medarbejdere eller personer uden for virksomheden. > Sørg for, at der om nødvendigt indgås hemmeligholdelsesaftaler med tredjemand, med hvem vi deler fortrolig information. Insiderhandel betegner generelt køb, salg eller udøvelse af en option til et værdipapir (f.eks. aktier og amerikanske depotbeviser (ADR'er), mens man er i besiddelse af oplysninger om udstederen af værdipapiret (f.eks. AstraZeneca), der ikke er offentligt kendte, og som, hvis de blev offentliggjort, ville påvirke værdipapirets pris (oplysninger om interne forhold).

20 KONKURRENCE- OG MONOPOLLOVGIVNING ASTRAZENECA VIL OVERHOLDE AL KONKURRENCE- OG MONOPOLLOVGIVNING I DE LANDE, VI OPERERER I. I vores bestræbelser på at få succes med virksomheden må vi kun søge konkurrencemæssige fordele ved lovlige midler. Vi må ikke, alene eller sammen med andre, handle på måder, som kan sætte den fri konkurrence ud af kraft. Vi må ikke udveksle oplysninger eller indgå kontrakter eller aftaler med konkurrenter, kunder, leverandører eller tredjemand på en måde, som på upassende vis påvirker forsknings- og udviklingsaktiviteter, produktion, markedsføring, salg, prisfastsættelse, lægemiddelkatalogstatus, distribution eller medarbejderkompensering eller involverer samordning af tilbudsgivning eller boykotter. Hvis vi har en dominerende stilling pålægger konkurrencelovgivningen virksomheden et særligt ansvar om ikke at misbruge denne stilling til at holde konkurrenter ude eller udnytte kunderne. Vi må kun gå i dialog med vores konkurrenter, når der er en legitim forretningsmæssig grund til at gøre det. > Indgå aldrig kontrakter eller aftaler, som hindrer den fri konkurrence. > Søg juridisk assistance, før du har drøftelser eller interaktioner med konkurrenter. Deltagelse i faglige sammenslutninger kan være en legitim aktivitet, men udveksling af strategiske oplysninger mellem konkurrenter i dette regi er stadig underlagt de samme regler og standarder. > Når du har at gøre med parter, der ikke er konkurrenter, må du kun udveksle oplysninger, der ikke er offentligt kendte, når det er nødvendigt i forbindelse med et legitimt forretningsformål. > Vurder regelmæssigt sammen med den juridiske afdeling vores markedsstilling med hensyn til vores produkter. > Indhent kun oplysninger om konkurrenter på korrekt og lovlig vis. > Rapporter alle mistanker eller påstande om faktiske eller potentielle konkurrencehæmmende drøftelser eller aktiviteter. Konkurrence- og monopollovgivning fremmer og beskytter konkurrencen. Denne lovgivning forhindrer virksomhederne i at indgå konkurrencehæmmende aftaler med hinanden eller i at misbruge en dominerende stilling. I mange tilfælde kan denne lovgivning anvendes på adfærd uden for et lands grænser.

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

Meddelelse fra formanden og CEO

Meddelelse fra formanden og CEO FORRETNINGSKODEKS Sulzer forpligter sig til at drive sin virksomhed i henhold til høje etiske standarder og i overensstemmelse med gældende love - og forventer af sine medarbejdere, at de gør det samme.

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline.

Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Procedure for Novozymes Whistleblower Hotline. Novozymes Whistleblower Hotline er oprettet for at understøtte Novozymes forpligtelse til at sikre en ansvarlig og etisk korrekt virksomhedsadfærd. Ved at

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks)

Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Vedtaget af Lifs medlemmer den 10. december 2009 Lifs etiske regler for dialog og forhandling med beslutningstagere (Lifs Lobbykodeks) Formål 1 Lægemiddelvirksomheder er i løbende dialog og forhandling

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN

3. FORBUD MOD VIDEREGIVELSE AF INTERN VIDEN CODAN A/S Regler for behandling af intern viden m.m. 1. PERSONKREDS OMFATTET AF REGLERNE 1.1 Disse regler er fastsat i medfør af Lov om Værdipapirhandel, jfr. lovbekendtgørelse nr. 1269 af 19. december

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse

Kend din retning. Meggitt Etik og Forretningsførelse Kend din retning Meggitt Etik og Forretningsførelse Contents 1-2 Forord af Terry Twigger, koncernchef 4-6 Meggitt etik og forretningsførelsespolitik 8-9 Meggitts kodeks for forretningsførelse 10-21 Antikorruptionspolitik

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar

Kodeks for etik og forretningsførelse. tager ansvar Kodeks for etik og forretningsførelse Vi tager ansvar Bombardiers idegrundlag Vor mission er at blive verdens førende producent af fly og tog. Vi har forpligtet os til at levere værditilvækst og service

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

Branchegruppen for Life Sciences

Branchegruppen for Life Sciences Den 1. juli 2014 Nyhedsbrev Branchegruppen for Life Sciences Nye regler for samarbejde (tilknytning og modtagelse af økonomiske fordele) mellem sundhedspersoner og lægemiddel- og medicoindustrien samt

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden.

1.3 Formålet med denne politik er at forhindre, at en interessekonflikt bliver udnyttet af Selskabet eller dets medarbejdere til skade for kunden. 1. Indledning 1.1 Denne politik ( Politik for håndtering af interessekonflikter ) definerer og skitserer retningslinjerne for Formuepleje A/S Fondsmæglerselskab ( Selskabet ) i relation til interessekonflikter.

Læs mere

Regelsæt for Microsoft-leverandører

Regelsæt for Microsoft-leverandører Regelsæt for Microsoft-leverandører Microsoft bestræber sig på at være mere end blot en god virksomhed de bestræber sig på at være en fremragende virksomhed. På vej mod det mål fokuserer vi på vores mission

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS Januar 2015 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Vi har i over to århundreder løst verdens udfordringer gennem

Læs mere

Vi sikrer en bæredygtig fremtid

Vi sikrer en bæredygtig fremtid Adfærdskodeks for DuPont Vi sikrer en bæredygtig fremtid VORES KERNEVÆRDIER I PRAKSIS JANUAR 2011 Meddelelse fra CEO en Kære kolleger hos DuPont Medarbejdere hos DuPont har i århundreder anvendt markedsstyret

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis

Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Vertikale forbindelser i fødevareforsyningskæden: Principper for god praksis Forelagt af følgende kernemedlemmer af B2B-platformen AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kodeks for forretningsetik

Kodeks for forretningsetik Kodeks for forretningsetik Kære kollega: Jeg er glad for at kunne præsentere vores adfærdskodeks. Dette er et yderst vigtigt dokument, da det beskriver vores virksomheds forventninger til alle medarbejdere,

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen.

Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. Etisk kodeks. En omfattende vejledning i Linde s forventninger om integritet på arbejdspladsen. 0 Etisk kodeks Indhold Meddelelse fra Direktionen................................. 04 1. Etik og efterlevelse

Læs mere

Adfærdskodeks for virksomheden

Adfærdskodeks for virksomheden Adfærdskodeks for virksomheden Kære kollega: Hver dag hjælper vores beslutninger og handlinger med at skabe vores virksomheds omdømme og fremtidige succes. Det er op til os, som AbbVie medarbejdere, at

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

Før du beslutter dig. Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Før du beslutter dig Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg Den Nationale Videnskabsetiske Komité * Finsensvej 15 * 2000 Frederiksberg * Tlf.: +45 72 26 93 70 * E Mail: dnvk@dvvk.dk *

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Compliance og international forsikring til erhvervslivet

Compliance og international forsikring til erhvervslivet Europæiske ERV sætter fokus på : Compliance og international forsikring til erhvervslivet Hvad betyder det for din virksomhed? Compliance i et forsikringsperspektiv ved forretningsrejse og udstationering

Læs mere

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S

ÅRSBERETNING ÅRSBERETNING 2014. Program for intern overvågning. NGF Nature Energy Distribution A/S ÅRSBERETNING 2014 Program for intern overvågning NGF Nature Energy Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFNE-Ds Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer

Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer Databeskyttelse og cyber risk-forsikringer v/ partner Anne Buhl Bjelke & Den offentlige uddannelsesdag 2014 persondataspecialist Charlotte Bagger Tranberg Persondataretlige aspekter Personoplysninger kun

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1

ISS A/S Anti-Korruptionspolitik. November 2010 - version 2.0. Version 2.0 - November 2010 1 ISS A/S Anti-Korruptionspolitik November 2010 - version 2.0 Version 2.0 - November 2010 1 HENSIGTSERKLÆRING Korruption og bestikkelse er ulovligt, kriminelt og skadeligt for virksomheder, institutioner

Læs mere

Public Relations Branchens etiske regler

Public Relations Branchens etiske regler Public Relations Branchens etiske regler 1. Public Relations Branchen (Danmark) Public Relations Branchen er den danske sammenslutning af virksomheder i PR- og kommunikationskonsulentbranchen. Disse regler

Læs mere

Samarbejdsaftale. Mellem

Samarbejdsaftale. Mellem Samarbejdsaftale Mellem Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup (herefter benævnt "Kommunen", og enhver henvisning til "Kommunen" i denne samarbejdsaftale skal henvise til Kommunen som offentlig

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg

FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg FØR DU BESLUTTER DIG? Om at være forsøgsperson i sundhedsvidenskabelige forsøg 1 HVIS DU OVERVEJER AT DELTAGE I FORSØG For at få ny viden om sygdomme og blive bedre til at behandle dem, er det vigtigt

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer

Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk. Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Når privatpraktiserende psykologer samarbejder med netværk Vejledning til privatpraktiserende psykologer, der samarbejder med netværksfirmaer Dansk Psykolog Forening Marts 2015 Når privatpraktiserende

Læs mere

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik

Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Adfærdskodeks for god forretningsførelse og etik Alle teammedlemmer MEDDELELSE FRA CEO EN På vegne af os alle hos Black Box vil jeg gerne udtrykke min glæde over, at du er en del af vores team. Vores dokumenterede

Læs mere

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER

DET ER IKKE FORBUDT AT KENDE SINE RETTIGHEDER Det er vigtigt at få rettet fejl og mangler uden at det har konsekvenser for nogen. Med den hastighed alting ændres og omstruktureres og effektiviseres, kan det ikke undga s, der bega s fejl, så det vigtigste

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct)

Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Voith koncernens Etiske regler (Code of Conduct) Indhold Forord fra direktionen: 3 Adfærd i overensstemmelse med Voiths værdier 1. Indledning og principerklæring 4 2. Samarbejde med kunder, leverandører

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S

ÅRSBERETNING 2013 ÅRSBERETNING 2013. Program for intern overvågning. Naturgas Fyn Distribution A/S ÅRSBERETNING 2013 Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Beskrivelse af NGFDs Program for intern overvågning... 3 2.1 Programmets tiltag...

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp

Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Retsudvalget 2012-13 REU alm. del Bilag 131 Offentligt Etiske regler for juridisk rådgivning for Den Sociale Retshjælp Indhold Den Sociale Retshjælps værdigrundlag... 2 1. Formålet med de etiske regler

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere