Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR."

Transkript

1 NR Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts

2 Ld A Béd MESSER 2013 Ju ASME Tub Exp, S At, Txs, USA PwG Eup, W, Østg Bz Offsh, M, Bs Exp, Atfgst, Ch Wd Td Gup B Phm Summt, Bst, USA Ju Itphx Jp, Tky ug. BudThAs 2013, Sgp Sptmb Vkmm t vs vd Fbv Th Itt Rfgt, A Cdtg, Vtt, Htg, d A Ttmt Shw, S Pu, Bs Em Fstght, Jököpg, Svg Oktb Nuk, Oés, Fkg Itphx, S Ju, Put R Ch Phm 2013, Shgh, K Nvmb ISPE Au Mtg, Wshgt D.C., USA Hvs du jævgt æs AM, h du k d bmækt, t d udgv s dds ud. V håb, t du v sys m dtt y udsd, å du æs d sst yhd m vs vksmhd, pdukt g kud. Id bdt bvæg v s d ptks vd f t bskv d støst kd t uftfug g ds gtv dvkg på sudhd. V tdu gså yt dhd, såsm psptætt g Cmfs ftsk. V ptætt vs CEO, d btt m s 30 ås fg uftftgsdust, hs vj t Cmf, g hvd dt, d gø vs vksmhd dds. Sktk, d skvt f vs uftskspt, d f ftøbd s m ft g ftgstkg. I å t sægt å f s, hvkt bdt f vs gudægg på fsd udstg. Hs v v Göst Ls, g h gudgd Cmf f fm åt sd. V fj dtt 50-ås jubæum md tk, d bskv, hvd Cmf udvkd s pt g ftg g bv t vds fød uftftgsvksmhd. Dudv k du gså fd d sædvg fmtv tk m uftsøsg t vs højt vædstt kud, y pdukt g g yhd m vksmhd. T sut v jg g byd dg vkmm t vs vd! V håb, du få gæd f dtt umm. Hvs du v vd m, du td m d vkmm t t ktkt d æmst Cmf-pæstt -vksmhd Itm, Ps Pt d Vss, Fkg PwG tt, Od, Fd, USA WDM Summt, 12th Au Wd Dug Muftug Summt, Düssdf, Tyskd A ju, Ods, Dmk Cmf AM vdsmspædd pubkt t Cmfs kud. D fds på fskg spg. Udgvs f: Cmf AB, Svväg 56E SE STOCKHOLM, Svg Tf Fx E-m: Udgv: A Béd S V Psdt Ss & Mktg Rdktø: Lz Bw Tf Fx E-m: Tkst: Cmf/Th PR Swd AB Gfk: Kg AB V du vd m? Du k få f pysg vd t ktkt t Cmfdttsskb Cmf-gt æhd f dg, vd t g, skv sd fx t Cmfs hvdkt. Hvdkt Cmf AB, Svväg 56E, SE STOCKHOLM, Svg. Tf Fx A Béd S VP Ss & Mktg Cmf Gup 2 AM N

3 PRODUKTNYHEDER D vutd CmGT 3V-600 sætt y stdd f tubftyds Cmf Pw Systms h bkdtgjt udvkg f CmGT 3V-600. Dtt y dbæsgs-uftft h t vtvt vmækbskyttt dsg, d t fud pfyd d kv, d yst gstub, dsmt g kmpss st md hbk på øgt yds g ffkt. Smtdg pås mksmt udbytt g mm dftsmkstg. I dg bst tubptø ft EPA-kss f E10 t E12 (EN 1822), d gsk vst fbygg mtfug, m smtdg h ækk bvkg. Mts d v mugvs væ, m tyktbt k stg, hvkt du tubs ffkt. M k gså pv øgt bædstffbug, ud t ffkt ødvdgvs øgs tsvd. CmGT 3V-600 v smm ftg md md bgæst uftgmstømg g ud dukt f tubs ffkt. Dsgt mftt 600 mm dyb mm, d umm æst 50 kvdtmt md é kt pt. Ftg på v 99,5 % vd MPPS (Mst Pttg Pt Sz). Støvftgskptt bhs bdst f d typ ft. E æg vtd du gså mkstg t stt, fmtg g btskffs mkt. Tstt dsg gv høj skkhd CmGT 3V-600 udstyt md dymsk gt på uftudsuggssd, hvkt mm tykkt g fhd mdt t kspd spægs vd kstm tyktb. F t gø pduktt så skkt sm mugt ftt gså tstt gudgt Cmfs ukk tstpstg t gstub vd t smu mgt støvd g fugtg fhd md høj ktt f st. Dt y dbbtfsgd dsg d bst på d smm bdgstkk, d vds t umsft ULPA-kss fbygg uft-bypss, t typsk fæm mdg dbæsgs-uftft, hv st, gv ptk g ptk på ud é µ spp fb ftt. Dtt k mdfø fug stg tubs d, hvkt fø t uødvdg g dy dftsstdsg. D vtk pssg g åb spt gv smtdg mughd f, t pdæmmt vd ft k øb f, så m udgå gdbæsg f pøst uhd, g dt v tyktb bvs ud fhd md høj fugtghd. Dss gskb gø CmGT 3V-600 t dt pfkt vg t dbsd mjø, kystmåd g ffsh-mjø stømpduktsdust g - g gsdust, hv uftdbæsgs-ft f fgød btydg f bug f gstub g dt tub msk, g hv tgægghd f mt f st btydg f ptø. AM N

4 E tmpmtsfud ALAN O CONNELL Nttt: I Ad: 55 Stg: Pæsdt g CEO f Cmf sd Fm: Hs k A g sø Sm. Bpæ: B Dub g Stkhm, fbg Ptug. Itss: Luftftg, HVACdust g Fm 1-øb. Jg sk t vd mtspt mt, hd g sttg bg mtspt. É huddd f t skud udgø fsk mm sj g dg. Om Cmf: Dt ftstsk vksmhd, t sjvt std t væ, g v h stsåt hst, d spæd v 50 å. Jg h væt d f d t åt, g hvm d d sdd m st m 50 å, v ht skkt gså hv dt sjvt! H bgydt HVAC-dust sm 18-åg bghdpktkt vd Wk A Cdtg, t gtu f dtudsty g -ft Dub. Åt v I dg h pæsdt f Cmf AB g CEO f Cmf Gup. A O Cs vj f pktkpds gskbsfdg t dktøpst h væt bst på st dskb f ftg g ftbh. I mt føst jb sm gskbspktkt hs Wk v m pgv mgt smp, m jg fk kdskb t vksmhds t g mg v æg pd, g jg ku s, hvd sgt f uftft bv m g m tbt, g dt st ptt, d å dt. F mg v dt vd g spædd bh, så jg ku kk fstå, hvf Wk kk stsd m på d. T sdst tg jg dt p md d dmstd dktø, ftæ A O C. H fk kk dt sv, h gd md: Hvs du t, du vd så mgt m uftftg, hvf gø du dt så kk sv, bød dktø d A O C. Og dt v g pæs dt, h gjd 24 å gmm. Jg tmpmtsfud, så jg sgd p g gk ud d dø. A O C fk: Jg sk udfdg, g jg hvd pbyggt gødd tss f bh. Jg hvd gt t bvs. D kmbt k t t sætt gg k, sg h. Vj t Cmf Vd hjæp f dt tvæk f ktkt, dt v ykkds hm t pbygg, bv A O C d sk pæstt f t fm md hvdsæd Ld, g h gk stks gg md bjdt. Hs stftd føst gg bkdtskb md Cmf 1983, hv h mødts md pæstt f Cmf UK vd mss Bmghm, g h skd sg sm Cmfs gt Id. E, sm h sg: H v på dt gtg std på dt gtg tdspukt. Tg gk stækt. Id v gbud f vstg d tdg 1980 g vkd sm mgt på mksk md-, ktk- g fødvpdut, d v vg ft t tb sg d. Ft v mgt ftspugt t d y fbkk. Mt gtu fk h td y kud. Kd dt b hd m mt gtu v pfkt pstt fhd t bmt, g dt h gk gdt på ppt, hvt fd. Høj sgst bst typsk pgstømm f små vksmhd, fd dt k tg g td, fø kud bt p t måd t å f vss kuds vdkmmd. Md s bggud gskb vdst A O C, t h ku hd sgt kød, hvs h hvd t bd økmsk udggspukt f t hådt s vksd vksmhd. H fdt d pfkt øsg vd t dgå ft md Cmfs gudægg Göst Ls, sm h hvd mødt Ld. Göst Ls bsuttd sg f t hjæp hm. Hs bsutg vst sg t væ d gtg. A O C udvdd md td s vksmhd g sttd smm md pt Ad Fts & Pumps Id. Ad bv ttktv pt g d sk sgsk f Cmf, d købt d s 1985, ftæ A O C. I 1993 købt d d std kt, g v bv t Cmf Id Ltd md fkus udukkd på ft. Nu bjdd jg dkt f Cmf, d vksmhd, d stt dt h gg. Støt udvkg Eft dt ftstt h fmd. I 1989, f å fø Cmf købt st f Ad, ftg Cmf t f ds stø pkøb ud f Svg, d d købt Sft Fkg ( dg Cmf S.A.). På dt tdspukt hvd Sft jt vtu USA vd v Ft, g A O C fk t pgv t hjæp md t udvk Fts sg på dt mksk mkd. H fyttd t Nw Jsy g bd d 18 måd. Dtt v hs føst skdt f dktø f t dttsskb t dsspgv på vksmhdsvu Cmf. I 1992 vdt h tbg t Id g bugt d sk vksmhd sm bs. I v h vvt pbygg f Cmfs pt- 4 AM N

5 PORTRÆT A O C md pss f ft Stbt. Cmf pkøbt dft Autmt 1997, g vksmhd pptd t hm Id, hvkt øgd hs dsssv. S 1997 bv h udævt t VP Ss & Mktg g bv dmd fft d f Cmf Gups ds. I øbt f dt æst p å bgydt dsstmt t pægg Cmfs gb ksps. D bv ftføgd ftgt ækk vgtg pkøb, g Cmf sttd y vksmhd g vstd y ftgsmåd g fbkk. Købt f F 2000 v t stt skdt fmd, d gv Cmf t bd udggspukt Ndmk. I 2001 åd A O C tpp, d h fk d stg, h h dg pæsdt g CEO. E dust udvkg A O C h væt uftftgsdust 30 å. Hvd h dust udvkt sg? Idust h gmgåt m ksdg. Stdd g vgvg bvt ædt mgt, g d små sp h kk væt std t t ftg tstækkg vstg t t bv bh, sg A O C. Luftftgsdust h udvkt sg pt md d tkgsk fmskdt, g v h måttt udvk vs ftgstkg f t ku v p t d skftd bhv dskg dust tkt md, t fmstgspss bvt m g m kmpks. Pt md d udvkg fftghd gså bvt m bvdst m uftkvtt, bmæk A O C. Dsud h vgvg st btydg md sts sm dt mksk Evmt Ptt Agy, d fstsætt stg g stg stdd f uftkvtt f t gø bjdspds g bskytt d stt g mjøt tg f ksmp støvftgssystm t m. Fm 1-vksmhd Dt t t få A O C t t t m Cmf g uftftg. Dt stks svæ t få hm t t ftæ m s hbby g ftdstss. V fk dg t sdst é ud f hm: H føg g md mtspt sm f ksmp Fm 1 (F1), å h kk bjd tæk på ftg. På s vs h Cmfs vækst hft g så mgt ft på sm F1-b, sd h tg ttt vksmhd f 12 å sd. Hvd h tu væt? Dt bh, hv dt gå stækt. Af g t føs dt, sm m d kk k tm døgt, g v mgt mtvd g kkuyst. Cmf t gtg sjvt std t væ, g jg k st kk bskv, hv st føjs dt h væt kstt t bv udst f y udfdg, dgå y ft g gå vd t d æst md så dymsk t ps, ftæ h. V bd hm bskv Cmfs psghd : V h stæk væksættåd. V h høj gd f tgtt. Æghd vksmhds ygd. At, hvd v udvk, gmpøvt. V v dt, v v. Smtdg h v ftstsk mdbjdstb. Ivt t dt vgtgt tæk. V vst kftgt fskg g udvkg. V h kk bg f t fj. Hvs gt kk vk, fd v d øsg. Hvs vksmhd f skk på s sus, sk d gtg. Sm pvt, fmjt vksmhd h Cmf gså fd f hutg hdg, hutg bsutgsvj g gsgtt g stbt jskb. V kk buuktsk vksmhd, sg A O C. V k fkus gsgtt v kk udgt kvtskptsm sm vss bøstd vksmhd, d h tds t t fkus på ktsgtd sutt g dtjg stdt. Og vgtgst f t Cmf kuddvt. V stæb kstt ft t V h stæk væksættåd. V h høj gd f tgtt. Æghd vksmhds ygd. At, hvd v udvk, gmpøvt. V v dt, v v. Smtdg h v ftstsk mdbjdstb. gø dt tt f kud t hd md s. E vgtg d f dt, t v ff vs t pss, g t v td hd, hvd v v. V pøv td t hæv vgg f t gv kud bd pvs. Fmtds fø F t vd tbg t smmgg md mtspt hvd dt gg umm ét sm fød dust? V hdg t hv vs pst, m v h gså kæmpt hådt f t få d, sg h. Sm jg sgd, h uftftgsdust måttt æd sg md kud, g v h udsgt t mg y g spædd udfdg d kmmd å. D g gæs. V k væ sk på, t d tkgsk fmskdt v væ fd f Cmfs udvkg. Udvkg gå ht skkt kk bgæs. D gså d tds, d påvk dust: Fk vd m m vgtghd f gd uftkvtt, g d st stdg høj gd kv t d. Jg høt m ftgf Hg Kg, d tg bd f fk pp på bjgt Vt Pk, hvf d utg udsgt v skyskb g hv. F t kst bøb fskø h bdt vd t fj fug g tføj bå hmm. Dt t t gø på mput, m kk vkghd. Vds gg h svæ g gsgtt pgv f sg md t gv bg sud g uft. Jg t gså, t fmtds gt v væ md tt v f uftfug g dågt dkm. Vs uftftgsøsg gø fsk dg, g d v ftst væ t vædfudt bdg fmtd, ud A O C f. AM N

6 CAMFILS 50-ÅRSJUBILÆUM V fj 50 å d f uftftg I å fj Cmf md stthd vksmhds 50-ås jubæum. Dt h bgydt 1963, hv vs gudægg dgk jt vtu md mksk ftpdut g gudgd Cmf AB. I øbt f fm åt vksd fmjt vksmhd svsk by g bv vds fød uftftpdut. H få du vs hst. Hvs m kø mkg 70 km syd f Stkhm d hvdmtvj, d m vd fkøs t kystby Ts. E kt køtu d dt bg dg t dtt dysk std vd Østsø md hyggg bgghd på tæsk t s g hmd hvø. M Ts m d bt ustk hm dt gså d pdg bs f d tt Cmf k, f d mst susg fmjd ksptvksmhd t dt svsk vksmhdshst. H gudgd svsk væksætt g ftgsmd md sd bggud d f vttspduktdust 1963 Cmf AB mdsskbt Cmf k. Hs v v Göst Ls. Göst hvd h s pfss k bjdt d svsk HVAC-dust; pdgt f t st tt vksmhd bh, Fäkt g Bh, g s sm pt ksutvksmhd vd v VVV. E ug Göst Ls I 1956 sttd VVV t søstsskb, Luftkdtg AB, d fyttd ftg t Ts Dt bgydt md tmkft Ts å æhd f Studsvk, hv d svsk gg hvd pt t tmfskgst, d sku udvk d bbydd gtkg. Ng f dts bdst gø bjdd h, g d y gkd kævd y tgg t skkhd, kk mdst t d vttssystm, d sku bugs t d pgt svsk tmæg, g sægt t d typ f højffktv uft ft, d tfæd f uykk sku bugs t dsutg. Hs Luftkdtg udvkd g spfd Göst Ls kmptt vttssystm, g hs fg skffd hm t pjkt vdød dsg f HVAC-systmt t fskgs- g udvkgstt vd Studsvk. Dtt pjkt kævd dg gså sæg højffktv ft t dsutg. Göst ktktd df Cmbdg Ft Cpt (CFC) Syus Nw Yk, kdt mksk pdut, hvs dsgs g pdukt byggd på tkg bg d ft, d ud d vdskg bv vdt t fjs f dktv ptk f udsuggsuft på d mksk ggs tmæg. Eft døfts md CFC USA vdt Göst Ls tbg t Svg g dmstd CFC s ft f Studsvk-tt g vbvst tmkftgø m ds skkhd g ffktvtt. H vdt dft ktkt på Studsvk-tts vtts- g dsutgssystm. I tkt md t Luftkdtgs ftg vksd, bgydt Göst stgd gd t spf CFC-ft t pjkt t fskg kud, b.. md- g ktkpdut. Dt bv CFC pmæksmm på, g h bv ufmt udpgt sm CFC s gt f Nd g s f h Eup. Dtt tdg smbjd md CFC føt t gudæggs f Cmf sm pduktsvksmhd 1963 sm jt vtu (50-50) mm CFC g Luftkdtg. Luftkdtg ftstt md t spf g sæg ft t kævd upæsk vksmhd md stg kv t uft d f g- g mddust g d dgg spd ktkdust. Få å s byggd Cmf st føst ftpduktsæg Ts g tbd st hvdkt. D føst fudt jd pduktsdttsskb bv hutgt sttt Tyskd g Shwz. Udvds Iddgsvst fugd Luftkdtg sm CFC s sgsk t upæsk kud g ktyst f vsøsk sg. Etbg f Cmf 1963 gjd dt mugt f CFC t kspd ggfsk på dt upæsk mkd, hv Luftkdtg sgt pdukt ud s gm gt st f Eup. Luftkdtg bv dt p 1972, hv Göst Ls sgt s d Luftkdtg AB g mdtg kt Cmf AB sm btg. Göst Ls g CFC bv dft pt. Cmf v u gdt pstt t udvkg f dt upæsk 6 AM N

7 CAMFILS 50-ÅRSJUBILÆUM E vksmhd vækst: I smm 1968 dd Göst Ls psgt fytg f Luftkdtg AB g Cmf AB t d ybyggd bygg Ts. Mm 1958 g 1968 mått d t vksmhd h sks gg fd y g stø bygg f t ku hådt vækst. Dt pdg æg Ts, d øbd bvt udvdt g mdst øbt f å, vds d dg dg stdg f dt svsk dttsskb, g dt stdg t vgtgt pdukts- g dstbutst f dt dsk mkd. F v vmmt mksk ftpdut md ktvtt g pduktsæg h USA g dd gså Cd. Opkøb f d kb kæv kst fsg, g Cmf gk smm md Rts, t svsk vstgssskb, d ft pkøbt f F bv mdtsktæ Cmf. D bv dføt y dssfukt på hvdktt g udvkt vstuktut sttg f gb ksps g ydg pkøb. Cmf udvdd ftg t y måd fm t 2011, kusv K, Aust, Id g Bs. Smtdg bv d gmføt y ttv f t støm pdukt g dstbut. Cmf sttd y utffktv ftpduktshd Eup g As g pkøbt kkut på dt svsk mkd. Pdukt bv fft g fbdt, g d bv udvkt y g pduktstkkk f t på stdftsfd. mkd sm ufhægg sgs- g pduktsvksmhd, d pæstd CFC s pdukt. Cmf vksd hutgt, tbd sgsdttsskb ækk upæsk d g fkusd tsvt på ftudskftgsmkdt. Sttg v t udvk stæk t t kud vd hjæp f d typ sgsgumt, d stdg vt f Cmfs pdukt d dg dg: t dt k bt sg t vst kvttsft md vt tyktb, d hd æg, s bd, sp m g g kk sk skfts så tt. Smt st mdfø t dtt v smd mkstg g d økmsk fd f kud. Ud d ddd vækstfs fkusd Cmf gså på pbygg f ftgskspts g t hd f dygtg sæg. Fudstædg ufhægghd 1983 I 1983 fgv Göst Lss fm smm md fm Mkm t fmt bud på CFC s std d f Cmf, g vksmhd bv ft 20 ås kstt vækst 100 % fmjt vksmhd. Rst f 1980 v vdt st kktst vd stbtt g ksdg f vksmhd. I 1989 tådt Göst Ls tbg sm dktø f Cmf, g hs sø, J E Ls, tg v ft hm. J Es svg, Jh Mkm, bv vpæsdt g økmdktø. Dss ædg ds mkd bgyds på y g vgtg æ Cmfs hst. Cmf vækstt u pkøbssttg, d ddts md købt f f ftvksmhd, hud Sft (Fkg) 1989, Autmt Ftt (Stbt) 1997 g Idustft (Svg) Md sdstævt pkøb tgd m mkt y vækstftg: dbæsgsft g d pdukt t gstubmkdt. Ms d sttgsk ssu bv pbyggt på hvdktt, pstd Cmf sg kftgt på dt upæsk mkd gm gsk vækst g ydg pkøb. D bv tufft fgød bsutg m stddsg f pduktstmtt, ydg utmtsg f pdukt, tbg f vsøsk pdukt smt fbdg f dstbutsk g ftgssystm. D gb sttg tg fm I 2000 v Cmf k t t bv m gb vksmhd, g m bsuttd df t køb F USA md hbk på t bv vgtg sp på dt dmksk mkd. Dsud bv d tufft sttgsk bsutg m t fkus på Cmfs kftg, hvkt mdføt fsg f jbftg, d v bvt købt f F, g vstg ydg udvds f ktvtt d f bdt dt gsystm g uftfugskt. Att fmvksmhd I sutg f 2011 købt fm Ls g Mkm Rts mdtskt tbg, g Rts tk sg ud sm pgt. Cmf v g 100 % fmjt vksmhd. E y gt f fmmdmm v bvt d f vksmhd g sku u tfø yt bd t ds g b vj t fmtd. Ivæksættåd, kstt ftgsudvkg, stæk kvæd, dygtg ds, tkgsk fmskdt g mutkutu bjdsstyk h væt d vgtgst fkt bg Cmfs sutt. F gg t hv væt vksmhd by h v u 23 pduktsæg, sks fskgs- g udvkgst, stt g m d 65 k sgskt Nd- g Sydmk, Eup, Sydøsts g As-Sthvsmådt. AM N

8 CAMFIL FILTERSKOLE: MODUL 1 Md AMs y ftsks k du øbt f d æst p å vd tbg t skbæk g få gudæggd vd m ftg, på kst æg bt gpfsk d vd. Hvs du ht gø d f ftg, v tk gså væ t gdt gudkusus m mt. Cmf h mg å dvt s g ftsk, d udd mdbjd g kud uftftgstkgs spædd vd g udvs, hvf v h bug f uftsøsg. Mdu s mgt gudæggd g dækk bt d mst bs m. Em bskvs t smpt spg, d t t fstå. V v g bg kssvæst t dg h bdt f øbt f tt spt mdu t gv dg gudæggd vd m vs bh. Luftfud stff df h v bug f uft Luftfud stff kt sgt stff dg uddøsuft, d t k væ fst ptk f.ks. ptkfmgt stf, støv g sd gss dmp. Ad uftfud stff h væskfm, f.ks. ds, tåg små dåb. Atmuykk k gså mdfø dktv fud stff. Fud stff k væ tug fåsgt f msks påvkg. Fug k kssfs sm pmæ skudæ. Pmæ fug pstå sm føg f ps pdus f mskg ktvtt, f ksmp kut f mtudstødg, svvdxd f fbædg f ku g tgxd f fbædg vd høj tmptu. Skudæ fug udds kk dkt, m ds, å pmæ fud stff g tg, f ksmp z vd jdvfd. Luftfud stff fåsg hbdspbm g st skd. A Eup sås uftfug hvt å t kst huddvs f m u sm føg f øj- g åddætsfkt, ugkæft g hjtksygdmm smt g mjøskd. Luftfug sås Eup t fåsg p t f tdg dødsfd ågt. På vdsp tt g så md: M d t m msk dø føg Vdssudhdsgst WHO hvt å sm føg f uftfug. Kd t uftbå ptk D t hvdkd t ptk d uft, v dåd. Ng tugt fkmmd g stmm f bøgspøjt, øk, vd vgtt g skv- g stppbd. Ng f ptk vgtg, f ksmp uftbå p d mgt f støvptk, sm vddmp kds på g d gdåb. Dudv d d mskskbt ptk, d stmm f fbædgspss g dust uddg, g sm dhd uøskd fud stff g skd mjøt. Tfk md køtøj d støst kd, g dsmt bdg høj gd t uddg f ptk. I 2012 kssfd Dt Itt Kæftfskgst (IARC), d d f WHO, udstødg f dsmt sm kæftfmkdd f msk; tdg bv d st sm sdsygvs kæftfmkdd. Ptk g d uftfud stff tæg d vs bygg gm åb vdu g dø g gm vttssystm, d kk udstyt md ffktv ft. Iddøs bds d md vtu d ddøs fug. Df k ddøs uft fktsk væ mgt m fut, p t 50 gg m d d uddøs fug, g dt mdfø stø sudhdssk f bø, æd g ksk syg, sægt by g måd md tug tfk. Ft t sg f ddøsuft f ksmp hvvsbygg, fftg bygg g pduktsæg Cmfs støst ftgsmåd. Ptks støs g smmsætg Ptk fds mg fskg smmsætg g støs. Støs v f g få mt (m, mdtd f mt) t huddvs f mkmt (μm, mtd f mt). Ptk dds mt t støsskss: f ptk md dmt på ud 2,5 μm, g gv ptk md dmt på v 2,5 μm. Gv ptk hvdsggt tugt fkmmd ptk, ms f ptk stmm f mskg ktvtt. Dudv fds d kstmt små ptk, såsm utf ptk på ud tusdd f mmt (0,1 μm). Nptk h støs på ud 50 m (gvs ft sm m). Mdu, d v bv udgvt AM Mdu 1: Mdu 2: Mdu 3: Mdu 4: Mdu 5: Mdu 6: Mdu 7: Mdu 8: Luftfud stff df h v bug f uft ( d udgv) Såd vk uftft Tstmtd g gudæggd kpt Vtt, uftstømm g gbgg Ctfgssystm Mjø- g gmæssg spkt Såd vægs dt gtg ft g d gtg ftkss Udskftg g svg f ft Ptkstøs f ækk fskg uftbå stff 0,001 0,01 0, µm Vus Bkt Lugskdgt støv P Asbst Ptsp Md Støbstøv Fyvsk Btstøv Otåg Sd Tbksøg Mskhå Ø Kustøv Sygt f dt mskg øj Mkft Fft Gft ft Kd: ASHRAE Hdbk 8 AM N

9 CAMFIL FILTERSKOLE: MODUL 1 Iustt f ptkstøs PM2.5 g PM10 Mskhå µm (µ) dmt Kd: EPA, 2010 PM2.5 Fbædgsptk, gsk fbds, mt t. < 2,5 µm (µ) dmt PM10 Støv, p, mug t. < 10 µm (µ) dmt Ft stdsd 90 µm (µ) dmt Måg f tmsfæsk ptk D mst mdg måd t må g bskv tmsfæsk ptk på h hdt væt t må ds vægt g pd dm t gupp PM10 (ptkmss md d 10 μm) g PM2.5 (ptkmss md d 2,5 μm). D pdg gv gæsvæd f uftkvtt, m d kk tstækkg t t bskv, hvd ptk t fktsk, fd d kk gv ds gskb, fktsk støs g/ km, hvkt mgt vgtgt, å ds dvkg på sudhd sk bstmms. Et dt pbm, t tmsfæsk støv dhd t stt t md ptk, d h stt st g mss vum. Dt gv msvsd sutt t må dss ptks ptkmss (vægt). Df dt m g m mdgt t vd tt f ptk sm suppmt t ptkmss (PM10, PM2.5). Dtt kæv ptktæ, t ktsk stumt, hv uft pss gm sstå. Nå ptk pss stå, må ptktæ ds fks. J stø ptk, j stø fks gså, g ptktæ tæ dmd båd tt f ptk g må ds støs. E d måd t må ptkdhdt på t vd t sgsktmkskp (SEM). Ptk psms på sæg pøvhd md hbk på s ys. Ays gv dtjd pysg m ptks t, støs g fm. Idvdu ptk k yss md hbk på ds smmsætg f fskg mt. SEM-mtd dtf d uftbå fug, f ksmp mugsp, støv g bgsk mt, d k udgø sudhdssk f msk hjmmt g på bjdspds. Mtd vds typsk t fbdg f ddøs uftkvtt på sk g hspt. Vd m ftmåg dsms ptk f mdst t måstd: f uddøsuft g vttsk ft t uftft. Vd t smmg sutt f d t kd dt mugt t må ftts ffktvtt. M k ftg måg f fskg std f t ks kd t dåg ddøs uftkvtt. Df h v bug f uft Luftft ødvdg f t på t sudt dkm. Luftft bskytt msk, pss g pt. D bskytt fmstd pdukt g byggsvttssystm. Af g t vds uftftg gså t mjøbskytts. E ækk uftfud stff kmm udf, ms d skbs ddøs. D k pstå gm fmstgspss d f d ktvtt, v udfø. Eksmp hpå vm, kut g støv. Et vttssystms pmæ pgv t fj uftbå fugsstff f t hd uft bygg. Luft (udsuggsuft) fjs f k g fts, fø d pss gm t uftbhdgsgggt, hvkt md t t bskytt uftbhdgshd g ds t kmpt. Eft uftbhdgsgggtt ds uft ud f bygg. Uddøs uft ds d bygg g fts, fø d pss gm vm-/køkds g uftbhdgsgggtt, g fø d ds d k (fsygsuft). Fsygsuft k vt. gså fts ydg. D k vds ufts sm suppmt t dt ksstd vttssystm g t ydg fbdg f dkmt. I f ksmp pduktsæg k ufts (mtt på vægg ft sm svstædg hd) du gmkstg, øg ffktvtt f pdukt g skb t sud bjdsmjø md md støv g fæ skdg ptk. I bg g på sk du ufts tt f uftbå ptk g fbd dkmt. Opsummg Kt sgt k dt sgs, t uftbå fugsstff fåsg skd f md, ust hvk vut m g. D h gtv dfyds på vs sudhd g vvæ. Et stgd t udsøgs bkæft, t ptk h vg dvkg på sudhd. Vd t du tt f uftbå pt k v du d sudhdssk. Atmsfæsk støv dhd t mgt stt t f ptk, d kk k ss md dt btt øj. Luftft bskytt msk, pss, fmstd v, byggsvttssystm g dt uddøs mjø. Hvs du øsk f pysg m ft g ftgstkg Cmfs pdukt g ktvtt, k du bsøg dwd f d mg ppt g bhu, du k fd vs -fkv. Du k fd gts pp t søgg vs fkv butkk t smtphs g tbts (båd Add g App OS). AM N

10 D gm kdg D g tvv: Luftfud stff skdg f hbdt, mjøt g jdmm, g fbds mm ktvg g gvg kspg f uftfug g d gtv dvkg på msks sudhd bvt bkæftt g udbyggt d s å. Et stt t vdskbg udsøgs g mdsk ppt vd m dtt, g sutt fspjs stdgt høj gd stg tgsj g g f uftkvtt, v g pgmm m uft, dktv f ft v uddg g bfg f vtts- g uftftgskspt. Ptkstff (PS) Ntgdxd (NO 2 ) Oz vd jdvfd (O 3 ) Svvdxd (SO 2 ) Luftbå ptk md dmt på 10 mkmt (μm) dud k dåds. Gv ptk d f ksmp fkmm gs vj stø d 2,5 μm, m md d 10 μm dmt, ms f ptk øg g tåg 2,5 μm dmt md. Støs dg fgød d fbds. D mst skdg ptk mgt md d 2,5 μm. D vægtbsd mtd t måg f ptkktt, f ksmp WHO s tgsj f uftkvtt på 10 μm/m 3 f PM2.5, fspj kk tstækkg gd d fktsk f, fd d kk tg højd f d mdst ptk, såsm utf ptk g ptk f støs, d tt tæg d vs ug g bd. F t mdg sudhdskskvs sk ptkktt mås g mdgs sm mss, f.ks. PM2.5, m gså fhd t t f t mdtg f g utf ptk g ptk f støs. D t mst mdg xd f tg, tgdxd (NO 2 ) g tgxd (NO), gftg gss, hv NO 2 mgt ktv g mgt ætsd xdt. Hvdkd t NO 2 -uddg fbædgspss (pvmg, stømpdukt g mt køtøj g skb). Gskmfu, vtd ppt md dfkt stt, svjsg g tbksøg hø t bdt d ddøs kd. Vkg: Symptm vd bhts hs bø md stm fvæs vd gvg kspg f NO 2. Rdut vækst f ugfukt gså fbudt md NO 2 vd ktt, d øjbkkt mås ( bsvs) upæsk g dmksk by. M sg m z, t dt gdt, å dt højt pp, g skdt, å dt tæt på dt skyds, t z fug sm t bskyttd g v Jd, m t dt k væ skdgt t dåd vd jdvfd. Dåg z vd jdvfd pstå gm kmsk kt mm tg (NO x ) g fygtg gsk fbds sys. Idust uddg, udstødg f mtkøtøj, bzdmp g kmsk pøsgsmd d pmæ kd t NO x g fygtg gsk fbds. Vkg: Hvs z vd jdvfd dåds, k dt mdfø hbdspbm, f ksmp bystsmt, hst, hstt g -tstpg. Dtt k du ugfukt, fvæ stm g d ugsygdmm g mdfø f tdg død. Bø mst udstt vd kspg, fd ds ug stdg ud udvkg. D mgt ktv gs stmm typsk f uddg f fbædg f fss bædstff på kftvæk g d dustæg. Vkg: Ktvg kspg f SO 2 h gtv dvkg på åddættt, f ksmp fsævg f uftvj g fvæt stm. Dt k gså fåsg hvdp g gt ubhg. Høj ktt f SO 2 k fø t ds f d svvxd (SO x ), d k g md d smmsætg g d små ptk, sm tæg dybt d ug g fåsg fvæ åddætssygdmm såsm sm mfysm g bhts, hvkt mdfø f hsptsdæggs g tdg død. Vkg: PS k fåsg fvæ hjt-k- g ugsygdmm g hjtfd. PS k gså påvk tv- g fptgssystmt, fåsg kæft g fø t f tdg død. 10 AM N

11 D mst mdg sudhdsskdg uftfud stff bskvs h vdt. Ptkfug, tgdxd g z vd jdvfd ss f d mst udbdt tus. Kut (CO) D fvøs, ugtf gs pstå vd fbædgspss g stmm f dt mst f mb kd by, f ksmp udstødg f køtøj. Vkg: Kut du fsyg f t t hjt, hj g væv. Dt k fåsg hvdp, svmmhd g udmtts. Ekspg f CO k fø t hjtsygdmm g skd på vsystmt. I kstmt høj ktt mdfø CO død. Tugmt D gupp mgt gftg mt mftt s, kdmum, by, kvksøv g kk. Kd k f ksmp væ uddg f fbædgsæg, v g dustpss. Vkg: As kæftfmkdd. Dt k mdfø skd på bd, hjt, v g y. Kdmum sdsygvs kæftfmkdd g k mdfø skd på fptgs- g åddætssystmt. By k påvk stt st smtg g g systm g påvk hjs udvkg. Kvksøv fåsg d smm skd sm s. Nkk g f kksmmsætg kæftfmkdd. D fåsg gsk kt på hud g h gtv dvkg på åddætssystmt g mmufsvt. Bz g PAK (bz--py) Kd t bz mjøt mftt bz, budstødg g uddg f vss fbkk. PAK stå f pyyksk mtsk kubt g pæst g ækk smmsætg, d k væ kæftfmkdd. Mægd f bz--py vds ft sm dkt f d smd mægd f PAK. D støst ddøs kd km g pjs, hv d bæds tæ, g tbksygg. I uddøsuft by d støst kd tfkk, hvdsggt udstødg f dskøtøj. Vkg: D bgg kæftfmkdd. Bz k fåsg ukæm g fstskd. Dt k påvk vsystmt g d m bdpdukt. Bz--py fbudt md tt f øj, æs, hs g bh. Iddøs uft m gftg Uddøs fug tæg d bygg, g ud kkt vtt g ftg k d fstæk g g md d ddøs uftfud stff, såsm bdg f mtuddg g kmsk uddg, hvkt gø ddøs uft p t 50 gg så fut sm uddøsuft. Fk tbg støstd f ds v ddøs, så d t stt bhv f kkt vdghds g dft f uftft vttssystm, g d sk høj gd tgs hsy ht fbds md byggsdsg, sm smtdg sk vhd kv t gffktvtt. F t bskytt bb sk uft fts g ss v højffktv ft md mdst mug uftmdstd, sm pthd ffktvtt v g vtd g kæv fæ udskftg. Dss ft k væ ptkft kmbd ptk-/mkyæft, d gså fj skdg gss g dd dmp g fygtg gsk fbds. Dt k f ksmp væ Cmfs Cty -s t by. Md dss ft sp uftbhdgsgggt bygg g, fd dt kæv md g t d uft gm dm. Sutsuttt t dut gfbug, v smd mkstg f byggsj g bd ddøs uftkvtt, d gv sudhd, kmft g øgt pduktvtt. Cmfs ft kdt f ds høj ffktvtt, mm gfbug g v smd mkstg f ksmp H-F XL-s Eup, d gbspd H-F ES g Duf ES Ndmk g Cty-s f kmbtsft, d mkdsføs båd Eup g USA. AM N

12 NYHEDER V sk ptts sudhd g kmft ud gpbyggspjkt Cmfs CmC -s f mb, sttæ g svstædg ufts vds t t supp ksstd vttssystm dust, kt g bg. Pduktt fd øbd y vds, g såds f yg gså på Md- Wst Rg Hspt Lmk Id, hv CmC øst t pbm md d ddøs uftkvtt, ms hsptt bv mbyggt. Ud stdsætts f hsptt sku ptt bskytts md sp f spgus-svmp. Dss ptk, d k fkmm ud mbyggspjkt f d typ, bv uftbå uddøs uft g h vgt gtv dvkg på ptts mmufsv, hvs d dåds. F t bskytt ptt mått Md-Wst-hsptt fsg vdu f t fskæ sp dgg t stu. Dtt fhdd dg smtdg fsk uft t kmm d d uvtd stu, hvkt gjd phdt md bhggt f ptt. Løsg v CmC T mbyggspjkt f d typ bf d sk sudhdsmydghd mt, t hspt st ufts, d fmsts f f Cmfs kkut. D hd d kd uddøs uft d, m d skb gså tæk, hvkt øg bhvt f pvmg g øg hsptts dftsmkstg. Cmf Id ktktd Md- Wst g pæstd bd øsg CmC, d d kd uddøs uft d, m sm vd t dbbt ftsystm, d gv mughd f smtdg kut f vm ddøs uft, så d pås vmudvksg. CmC s gså uft m ffktvt g du tt f ptk, hvkt md t t bskytt ptt. Cmf Id vdt ktkt, g dt k tm std t t t 30 CmC 800-hd, d gv ptt bd dkm g smtdg bskyttd ds føsmm hbd ud stdsætts. Fkt dsg f um md CREO Cmfs C Rm Dsg & Egy Optmzt (CREO)-sftw t vt mputbst væktøj, d tt vgt f uftft t måd. Sftw bv pdgt udvkt vd t kmb Cmfs kdt LCC (Lf Cy Cst)- g C-sftw f t ptm vgt f ft g uts t fsygs- g uddgssd um md fkus på mmg f gmkstg. D y wbbsd sftw bv udvkt f t tm f Cmfspst USA, Svg g Mys, g d bv pdgt t udvgt g Sftw v bv t gbt smm CREO s øgfukt CREO-sftws fukt mftt bdt dt t ukt pdtt smugspgm, d bst på t m g dsg f um. Bug k væg g smu mskg gg f ptk fhæggt f typ f bkædg g ktvttsvut, uftudskftgshstghd, ptd f kut uft g fsygsuft, bgg f vtts ffktvtt, g d mughd f t smu gvdgstd g stb mstædghd f fskg vds. T, vgdt g bgg k fds CREO-mu, d dhd båd d yst g hstsk stdd f um t bvdskb- g mkktkdust, hud smmgg f ASHRAE- g EN /2012-stdd f HVAC-ft. Du k s t wb g dwd CREO-mu på vs bvdskbssd på Lf-S/, du k md m dmstt vd t ktkt dt æmst Cmf-kt d æmst Cmf-pæstt. Cmf Aust fytt t y md k Bmæk, t vs y østgsk dttsskb Cmf Aust GmbH fyttt W g u h t hus d y k på Hm-Mk- Gss 7 vd sd f Ct Eup Hub f Stg. D y kt bkvmt pt bt få mutt f ufthv v t f d østgsk hvdstds vgtgst tfkkudpukt. Vkmm t Cmf Austs y md g, kt g tpmd mødk W. 12 AM N

13 QU IZ CmQuz POINT BY LAND FORFATTER ÅRSTAL MUSIK 5 Dt føst tm bv sptt d by 1917 f kmk g fysk Est Ruthfd. Dt skt vd uk kt mm tg g fptk. Et mk Sydøsts, d bstå f 13 stt g t fød tt. Cmf fusd h 2003 t fbkk md sp HEPA-ft. D vdsbømt fftt bv født Ss Cf D 26-åg svjtsk ksmut Vt Vdmv bv d føst kvd ummt. Hu bfdt sg 48 tm kdsøb m Jd umkps. Tu vd æst t dg. Hvd v åt? D gupp gk dg fft f hd, m d ss f t væ pøst. Ds sdst fftg ptæd v tv-pgmmt "Th Lt, Lt Bkfst Shw" d 11. dmb D by ss f t væ vds føst dustby, g d fk bysttus Dtt ds fg bstå f t ft md 14 skftvs ød g hvd stb g t båt ft md hvmå smt stj md 14 tkk. H v f d føst vstædg, d bsøgt st d f Svjtu ft d kmmustsk vut. H jst smm md d kdt ftjust Rbt Cp. D btsk ppgupp Th Bts udgv ds dbutbum "Ps Ps M". I 2012 å pd. 39 på Rg St Mgzs st v d "500 bdst pd gsd". D kvtt v bømt f d fvg g mdskbd kstum. Ds muskvd bv stut f Lss Hstöm, d std bg "Mt v sm hud", "Æbmstgmtt" g "Cht". 3 APC (A Put Ct), f Cmfs f ftgshd, fmst dust støvæg. I 2013 åb Cmf APC s føst upæsk fbk d by. Dtt ds vut hdd ggt. Vutkd MYR. I 1962 vdt h Nbps tttu f s stsk g ftsfud st, d kmb mdfød hum g skp s pftts. På smmftmddg dt å, v ud ft, gv Mt Luth Kg s bømt "I Hv Dm"-t, hv h pfdd t udydds f sm USA. I 1974 vdt gupp dt upæsk Md Gd Px md sg "Wt", hvkt gv dm mughd f t tu Eup g ptæd st tvshws. 2 Mg bømt ppbds stmm f d upæsk by, hud dbds sm Th Smths, Jy Dvs, St Rss g Hppy Mdys. Dtt d h s pds mådts mjsk kgdømm. Kgdømm bv btsk ptktt dt 18. åhudd g fk ds svstædghd Cmf udvkd uftft t t "Mus Dw Systm", d bugs t vdskbg udsøgs f vd dy. Mus dgå gså tt på t f d fftts mst bømt tæ væk. D 22. vmb dtt å mydd L Hvy Oswd USA's 35. pæsdt Ds, Txs. Mus "Mmm M" v bst på d gupps sg. E fm md smm v hvd pm 2008 md My Stp på st. 1 D by h t fdbdhd Pm Lgu. Dt h vudt mpd 20 mstskb, g sptøj. 7 h ht sæg btydg f dtt hd. Dvd Bkhm h spt d gdsk tøj. Hvdstd g d støst by dtt d Ku Lumpu. D mksk fftt mst bømt f t bskv pd ud d mksk dpss m sm "Vds du". I dtt å bv Cmf gudgt Svg sm jt vtu md d mksk vksmhd Cmbdg Ft Cpt. I 2013 fj Cmf st 50- ås jubæum. Nvt på d gupp, d stmm f smm d sm Cmf, t kym md bgydssbgstv bdmdmms fv.? Mhst Mys Jh Stbk 1963 ABBA d y p j p t f g w ORDFIND g p t t g s h s b q j p CLEANROOM CARBON OXYGEN SUSTAINABLE ENERGY FILTER IAQ POLLUTION t w g z x y g m s y u p s t q u m b PARTICLES CAMFIL MOLECULAR j p q D d p t f z t y g m f h y t m f z y p AM N

14 Ap Rut på hutg bsps md CFM Cmf Ft Mgmt-pgmmt (CFM), d tbyds f ækk Cmf-vksmhd h vd, sætt kud std t t sty ds uftft, så d pthds ptm uftkvtt ds stt. Dt h væt st sus Fkg, hv Cmf h. 30 CFM-ft md kud d f b-, bvdskb- g vdsmdddust. Også hspt g jdmssskb h dgåt CFM-ktkt. Md CFM på d v smd mkstg fbds md ds uftbhdgsstt. D føst CFM-ft Fkg gb dmsttsktkt f ftg kgskb bv udskvt 2002 md d bømt fsk sptsvgspdut Ap Ruts fbk Dpp Nmdt. V yd t kmpt udvg f svs t fbkk, d gg. 200 km vst f Ps. H h Ap Rut spst sg fmstg f spb g øbsb, såv sptsvg sm fmb. Rut C Spt fmsts gså på ds kgs- g mtgsvækstd. D fmsts ågt mm g b, hud gså Rut Fm 2.0-b. På fbkk Dpp hjæp Cmfs kspt Ap Rut md t væg d tt uftft t fmåt. Cmf søg f, t d mts skkt g kkt, udskft dm på dt gtg tdspukt, kt fts ffktvtt gm ftsy g tst f uft, g d hd dd sty på fbkks g f ft. D mkstgsffktv øsg sk, t Ap Ruts ftsystm p vd ds fud ydv. Dkt bsps md CFM Bsps h kut mås dkt gm dt dud t f ftudskftg g md bjd g vdghds. F ksmp ku Ap Rut d føst t å md CFM sæk mkstg md æst u 17 %. Ektkdtgg CFM st fkt bg dss bsps, dt Cmf h t gdt vbk v ftgsbhv g -svs g std t t ptm Ap Ruts ftpgm g mkstg. D gså påt dkt bsps: Sptsvgspdut h fåt f hudd kst kvdtmt t ptmg f pduktsj pds, d tdg bv bugt t pbvg f ft. Fbkks dmstt gså bvt fkt: Nu hådts ftd, fktug g vg bt é gg m åt. Ft ud bkymg Fbkk Dpp h smbjdt md Cmf m d 10 å, g v h tp udskvt y tåg ktkt, fd CFM øbd hjæp s md t sp pg. V bhøv kk æg pbv ft på fbkk, g v sk kk æg bkym s m tdsp f udskftg f ft Cmf k utmtsk t dtt, g hv st udskftg ptmt, fd Cmf jævgt vvåg tyktbt, fk Fédé Lfbv, dkøbshf hs Ap Rut Dpp. H pv, t Cmf td yd d bdst uftftgsøsg t fmåt. Tkkt væ CFMkptt, d dækk ftgssystm t vs um, vkuumbd, bhdgshd t mgssm g ufttætt kb, ftg u m ffktv, hvkt gø s std t t fbd kvtt f pdukt. Og fd ftktkt hådts så ffktvt, h v m td t vs kftg fmstg f hb, smg f spts- g b g sg f b g svd, sutt Fédé Lfbv f. E gø tgg CFM hjæp kud md t gø ds pt m gø g v p t mjømæssg måsætg. Sv h gså fd f mjøt: Md CFM k kud skæ d på ds gfbug g ffd, g dt du påvkg f mjøt g CO 2 -fdftykkt. Smtdg få kud md CFM dt bdst bhdgstvæk t ftffd vsstmms md k g g md gtt spbhd. Dsud v kud pdg økmsk fd vd CFM: Nå vttssystm ptms md Cmfs vgft, dus dftsmkstg t ds uftbhdgssystm mkt. CFM-svs skæddsys ft kuds bhv. Ktkt æmst Cmf-vksmhd -pæstt f t få ydg pysg. 14 AM N

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc

Byplanvedtægt for byplanområde. I Herlev kommune. S:\Plan og Byg\Info til borgere\byplaner\byplan IX\Byplanvedtægt IX.doc Byplanvedtægt for byplanområde IX I Herlev kommune. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af 9. maj 1962) fastsættes følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område i Herlev kommune. 1. Område.

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps

Nyt. Nyt SPEJDER. Spejder. - Indenfor eller udenfor? Blad for spejdere, forældre og førere i Danske Baptisters Spejderkorps SPEJDER Nyt Nyt N. 5 ovmb/dcmb 2006 Spjd - Idfo ll udfo? Blad fo spjd, foæld og fø i Dask Baptists Spjdkops Foto: Maia Chists Spot på Spjdyt Sid 9-11: H atikl fa ogl af kopsts kds, som ha væt ud og vis,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE

med ELEVVINKEL på GEOGRAFISK DISTANCE Ru f 34 foøgpojk 2011-2012 Fbu 2013 www.kopkik.dk Pkikpd Evn fgig og ponig udviking k mch d fokig pkikpiod. D indb pkikpdcn kiv bjd md vikomhdpofi, pkikmå i bug, vuing og vvjdning. md ELEVVINKEL Pkikpdcn

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 24. VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 24 ENDELIG VEDTAGET l BYRÅDET D.8OKT.1980 ØLSTYKKE KOMMUNE ØLSTYKKE KOMMUNE Lokalplan nr. 24 for et område beliggende øst for Ny Toftegårdsvej, vest for Sperrestrupvej, syd for projekteret

Læs mere

Kære elever og forældre

Kære elever og forældre r v l l t s d a P f a n å L n u m m o K d l k s o R Kær lvr og forældr V r glad for at kunn udlån Pads tl lvrn. Pad n blvr t vgtgt arbjdsrdskab skoln. Pad n tlhørr skoln, og lvn og I som forældr har ansvart

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014

PROGRAM. 10 aftner med historier, film og masser af musik. www.gladsaxejazzklub.dk. September-november 2014 RORM 10 f h, f f u p- 2014 www.xzzu. Ih 3 F 4 w zz w 5 D zz Eup 6 F w p 7 w O D 8 c Cph 9 F f u 10 D zz u 11 Jzz 12 100 zz 13 Jzz 14 T Jzz 15 p Jzz f, h fu p zz h, u u. M upu u, f 100 uf, zz, u f 21. hu

Læs mere

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen

Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 03.12.2009.2008/version 1.3/Steen Eske Christensen Skoleperiodernes koder Sidst opdateret 0.1.009.008/version 1./Steen Eske Christensen Indhold Denne administrative vejledning beskriver kodestrukturen for skoleperioder på fuldtidsuddannelser. Vejledningen

Læs mere

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål

Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Lokalplan027 Tema-lokalplan vedrørende helårsboligformål Kort revideres Delvist ophævet juni 2015 Teknik & Miljø 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN 027 TEMA-LOKALPLAN VEDRØRENDE HELÅRSBEBOELSE REDEGØRELSE...

Læs mere

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål

Velkommen til de nye på DJH Dagen før dagen - Splatterreportage fra Social Club Modepolitiet tjekker festgængere - Rektor svarer på spørgsmål INDENFOR 4 TRE100TRESGRADER Tmmgs lukk FOKUS 16 FOKUS: MIG Slp go løs UDENFOR 10 ARTIKELSALG Få pg fo d od SEPTEMBER 2007 9. ÅRGANG NR. 5 Gov fosklsbhdlg f sudd P Fæg m, d v od, d hu lod é sudd flv fo

Læs mere

Danmarks Tekniske Universitet

Danmarks Tekniske Universitet Ds ese Uestet Sde sde Stlg pøe pøe, /, / og 3/, Kusus ys Kusus. //4 Vghed: 4 te lle hjælpedle: Ige hjælpedle "Vægtg": Beselse bedøes so e helhed. Alle s sl begudes ed de det e get. Alle elleegge sl eges.

Læs mere

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD

Oversigt over genvejstaster i GeoCAD Oversigt over genvejstaster i GeoCAD (Husk at der er forskel på STORE og små bogstaver!) Oversigten er opdelt efter menu-bjælken fra juni 2008. FILER rg gg GG lg ag aw rf gf fo og AI AE af kf xu xm RASTER

Læs mere

Medarbejderdreven innovation

Medarbejderdreven innovation M Vksh, h s, kk ku gl sælg ulg, fx fskgs- g uklgsflg, s k, hf på ll syssk s gg g g s s. 110 s 1/7 MEDARBEJDERDREVEN INNOVATION Iuk I l æg uzzw. I s f fs s yækg, sk øksk æ. Nå l, fkus fu øksk pl f gså på

Læs mere

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

Mentor styrk en træner. Træneruddannelse og Træningsmaterialer TRÆNERUDDANNELSE OG TRÆNINGSMATERIALER. Grundmodul KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB Tæuddas og Tæigsmatia Gudmodu KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig TRÆNERMOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning.

Højkapa citetsda ge. pacitetsda ge. Døgn. mkapacit. Pr. retning Min 300 LM gods * Op til 5.000 passager er. Pr. retning. Ø Ndsæls af pis på passa, bil gods. Fa Boholms sid d alafgød øsk maka dsæls af pis udyk som afikal lisillig, offsiv ilag, d vil idvik posiiv på d boholmsk samfudsøkoomi. Tafikal lisillig idbæ, a d kos

Læs mere

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008

Waders News. Foreningsblad for Lystfiskerforeningen Waders Nr. 4-2008 Wads Nws Fogsbad fo Lysfsfog Wads N. 4-2008 Fogsadss Lysfsfog Wads Lf@wads.d Dyssvj 9, 9541 Sudup Wads afd. Jyad Fomad: Ba Thoms Lfw.fomad@wads.d Tf. 98 37 84 99-51 76 30 80 Næsfomad: Jsp Møho Lfw.asfomad@wads.d

Læs mere

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre

Hvis du arbejder sort, stjæler du fra andre Hvis u abj sot, stjæl u fa an INDHOLD Foo Vi ha lavt tt hæft til ig, som måsk ha høt om sot abj fø, mn ikk hlt sikk på hva bgbt inbæ. HVORFOR? - foi u vil få bug fo at vi m om mnt. Du kan slvfølglig vælg

Læs mere

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Oktober 2012 Projektforslag Tilslutnings- og forblivelsespligt til Mellerup Kraftvarmeværk a.m.b.a. Randers Kommune Miljø og Teknik Laksetorvet 8900 Randers C Projektforslag for tilslutnings- og forblivelsespligt

Læs mere

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning

Vi klarer det beskidte arbejde. - Speciale i industri- og tankrensning Vi karr t bskit arbj - Spcia i iustri- og takrsig Jysk Koak Srvic tibyr at i koak- og takrsig Jysk Koak Srvic A/S hovkotor og garagaæg r bigg i Lystrup it ufor Århus. Firmat bv gruagt i 1963 som t famiifirma

Læs mere

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS

EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS EN DIREKTE OG KONKRET INDSATS PROJEKTERFARINGER OG RESULTATER Ingelise Nordenhof - et børneperspektiv i voksenpsykiatrien 2 " ###########################" "" ############################# % "% ##########################

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv

Ledelse i det grænseløse arbejdsliv Individet træder mere frem i det moderne arbejdsliv Ld d grænø rbjdv Indvd rædr mr frm d modrn rbjdv Sgn Groh-Brodrn Novmbr, 2011 Dgordn Sgnd kompk r krv om vd Svdn r cnr dmnonr Ld f vd Dkuon 8. novmbr, 2011 Sgnd kompk r krv om vd Mughdn for rbjd hvor om

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr.

VORDINGBORG KOMMUNE. Sommerhusområde på Ore LOKALPLAN NR. S-1.2. 20 kr. VORDINGBORG KOMMUNE N LOKALPLAN NR. S-1.2 Sommerhusområde på Ore Vordingborg december 2004 20 kr. Om kommune- og lokalplaner Kommuneplanen er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation rugrdr at rksmhdr, dr arbjdr md brugrdr at, tagr udgagspukt brugrs rkdt g urkdt bh, sm ma pår dsgt d hjælp af mtdr tl afdækg af d ktkstr sm frskllg brugr bgår sg. Tds går rtg af stadg størr grad af akt

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

.184ETB10156. KabelTV. ngen

.184ETB10156. KabelTV. ngen V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H V m K U B 6 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT 6 6

Læs mere

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK

BYGGEGRUNDE I ØSTBIRK Ejendomsformidling ApS BYGGEBRUNDE OMGIVET AF SMUK NATUR Nybakken er omgivet af smuk natur, med marker, bakker, søer og grønne områder. De 63 parcelhusgrunde ligger centralt og ugeneret i Østbirk, og et

Læs mere

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv

UNDERLIG KOMMUNIKATION. Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv UNDERLIG KOMMUNIKATION Interventionskunst i et kommunikationsteoretisk perspektiv Af Henriette Hosbond og Amanda Katrine Bloch!"#$"%"&'()*+",-'.-/&$01)2* 34"1)0$"')'5/6627)80,)/7 9/*8)$%"':7);"&*),",>?

Læs mere

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999

Deklaration - kun salg med tilladelse fra Fond 22, m.fl. Sydvestlig del Skæve, Vesterskovvej 41 23-04-1999 Registrant over Skøder og Deklarationer og diverse Gl. Sæby kommune Titel: Adresser/Matrikel nr. Dato: Omslag: Kasser: Bind 1 - Skøder og deklarationer: Bind 1. Deklaration vandledning 22a Grønhede, Volstrup

Læs mere

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39

JYSK FODBOLD. JBU opfører nyt fodboldcenter i Tilst ved Århus Side 4 til 9. Nyt initiativ : Unified Fodbold bygger bro mellem mennesker Side 34 til 39 JYSK FODBOLD August 2010 JBU opfø yt fobolct i Tilst v Åhus Si 4 til 9 Nyt iititiv : Uifi Fobol bygg bo mllm msk Si 34 til 39 Rpotg: JM-fil fg følls Si 44 til 49 Jysk Fobol Jysk Bolspil-Uios officill fobolmgsi

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget.

Tak til Alice Hamann for din interesse for min bog. Hvis ikke du havde renskrevet og opmuntret, er jeg ikke sikker på, den var blevet til noget. 1 Tk: Tk Ac Hm m b H kk u h k pmu kk kk p b Tk M L Ek cb kku-æ Tk E Fø Tk A Kch kku b E pc k kb m m A k ub P u m m b! ET SENDEBUD E y bm U Wök k p by Nø m Du S ypk æk by m æk b købmæ pk m k hæk: ømæk m

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto

Vk-nr HJ omb Vk ex tara bremse -- Tbr Skift Fj omlit Gklm Lokal brug Ud Skr oph de facto 1 37701 590926 Ar 36105 QR 1919 9600 Hik-G 10" 1963 302 1117001 Opr. RIV-mærket 1968 680624-M5449 2 37776 590926 Ar 32093 QH 1921 9500 Hik-G 10" 1965 1118000-0 ej RIV-mærket (10/59) 1968 680731-M7163 3

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan

Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan Tillæg nr. 25 til Spildevandsplan 2008-2015 Separering af kloaksystem i Hedensted Nord 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Lovgrundlag... 1 3. Plangrundlag... 1 4. Spildevandsforhold i Hedensted

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Kirke!"#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3

Kirke!#$%& '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453. August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 Kirke!"#$%& SVENSTRUP KIRKE ELLIDSHØJ KIRKE '()*&+#,+ -.),/01#)$%0+,.020+3453 August - september - oktober - november 2012 65. årgang Nr. 3 ! Til eftertanke... K OLOFON "#$%&'()*&+,-*.#/&0,)1 2&3#.4&*0$5*&3&,#,

Læs mere

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt

AKKC Booking. Kendskabskampagne. Kampagnetryk Lokalt Regionalt Nationalt 1 Kndskabskampagn Kampagntryk Lokalt Rgionalt Nationalt 2 MØDER kurser SEMINaRER FoREDRag FESTER præsentationer Få n virtul rundvisning i AKKC s mødfacilittr Hvis AKKC v n frugt akkc r vrdnsbrømt i Nordjylland

Læs mere

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver!

Landbohøjskolens Have og Botanisk Have. Samarbejde med frivillige Venneforeninger og frivillige i parker og haver! h d U- r n g l æ d nhdns Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Samarbjd md frivillig Vnnforn frivillig i park hav! Landbohøjskolns Hav Botanisk Hav Købnhavns Univsitt Botanisk Hav - Rasmus N Klost Landbohøjskolns

Læs mere

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI

MDE :20291701 FUGLEVÆNGET24,4243RUDE -BI F d hu Kon an 495 udg p md 1 Udb a 25 B N j udg 2 643 2 075 Bo gm2 S u Væ B ggå G undm2 Sag 56 1 2 1961 1970 430 05214F0261 Kon a A anhan n ndha,j ndom mæg & a ua MDE T 20291701 Ema a an han n@danbo g

Læs mere

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10.

Gribskov Kommune. Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan. Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt. Udkast 10. Gribskov Kommune Tillæg nr. 4 til Gribskov kommunes spildevandsplan Nye oplande RGL03SN og RGL04SN i Rågeleje-Udsholt Udkast 10. september 2014 1. Indledning 2. Lovgrundlag 3. Nuværende forhold 4. Fremtidige

Læs mere

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal!

1699,- Vi matcher laveste netpris * Vi matcher. 3. nov. søndag. frit valg. Under netpris ** Tilbuddene gælder fra søndag 3/11 2013. Begrænset antal! V ch lv * Nu ch ll Sku-bukk lv, u k f. I lbuv g f UNDER lv! Vkk IWB51251C ECO Kc: 5 kg Vfbug: 43 l/vk Mål: H:85 B:59,5 D:53 c Søgåb: Bgæ l! Ovkk KD12WC 12 kuv Øv kuv juéb Lyvu: 49 B(A) Mål: H:82 B:59,5

Læs mere

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito.

bioteket Om aftenen er Bioteket et iøjenfaldende fyrtårn for Smag på Århus med frisk mynte til din Moijito. bteet I Natue fdes de e le le elle sape æse. I ødet ed eeset blev atue tlpasset dyet sle æe. Bteet fdle dette øde, ed et atets udty de ved hjælp af le le plate æe, sabe et løst dffust u. E vea fe f e æse.

Læs mere

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum.

PrivatParkering. FådinegenpladsmidtiFaaborg. BilumsEjendommeopførernyparkeringskæ ldermed26pladserifaaborgcentrum. PvaPakeng FådnegpadsmdFaabg BumsEjdommeopføenypakengskæ demed26padsefaabgcum Pos kon og Supe b ugs Kommuna e Pake ngsp adse Kommuna e Pake ngsp adse OFF TOI ET NY PKÆDER INDKØRSSRAMPE DI SPONI B TFOR EJ

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader

Vejledning i referencesystemer. En håndbog om TAG-nummerering, bogstavkoder, modularisering og grænseflader DS-håDbog 1:9 1 udgv Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg og gæfl DS-håbog 1 COPYRIGHTDhStNOTFORCOMMERCIALUSEORREPRODUCTIONDS-håbog1:9-Vjlgfcytm Vjlg fcytm E håbog om TAG-ummg, bogtvko, moulg

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE

AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE TIL KONTORER, BUTIKKER & JORDBRUGERE AALBORG BRØNDERSLEV SILKEBORG SØNDERBORG ROSKILDE daabak.dk VINTER 2012 Lablpint QL-710W QL-710W dn smat, kompakt lablpint md indbyggt tådløst ntkot og softwa til installation

Læs mere

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej

LOKALPLAN 141. for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej LOKALPLAN for et område omkring Grants Allé, Lyngbyvej, Poppelhøj og Ellemosevej GENTOFTE KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE FOR LOKALPLAN LOKALPLANENS BAGGRUND EKSISTERENDE FORHOLD LOKALPLANENS FORMÅL

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Hvinningdal Aktivitetsforening

Hvinningdal Aktivitetsforening Hvga Avfog HAv fo HA85 - N. 90 - Ju 2014 HA85 å a væ gg jov... Bamo Rua fa ubmab fobo Go gag m æo 2014 håbo Faa bag ha LEDER ho INDHOLD Jubæumumm Iho Kæ Hvga, D m oh o, a jg by vomm HAv ugv. 90. M jubæumugv

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr.

V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr. nr. V E D T Æ G T E R for Røjlevangens Grundejerforening 1 Navn og medlemmer Foreningens navn er Røjlevangens Grundejerforening. Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendommene, matr.

Læs mere

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse

Kender du typen... der elsker at skille alting ad bare for at samle det igen? Så er du godt på ve. Få en uddannelse K u yp... lsk skill lig b fo sl ig? ls kik u sski o ug b h l so så b so Få uls kik lbugsski j! Så u go på v Hvo u på vj h? Uls so lbugsskikik giv ig gl kskb il pio og vligholls f ll l f lbugs ski. Du få

Læs mere

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm

Spildevandsplan 2005. Tillæg nr. 11. Lokalplan 203 - Boliger i høm Spildevandsplan 2005 Tillæg nr. 11 Lokalplan 203 - Boliger i høm Februar 2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 2 3. Eksisterende forhold... 2 3.1 Lednings-

Læs mere

.48716100. Sagsnr :208791. udhus.

.48716100. Sagsnr :208791. udhus. Udho S and 141 Udho S and DK3230 T 48716100 bbo g@bbo g d www bbo g d C n 12041489 Sa gop Ad S 5,Sm d up,3250g Kon an p 995 Sagn 208791 udg md 2 Da o22 06 B V S ügan dhupå g u 65m2 dhu,op nd g a1967,mn

Læs mere

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV

BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV V a,1 am Kon an 1 995 udg p md 2 Udb a 100 B N j udg 9 760 7 677 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 En g Sag 226 2 4 1900 1976 2 410 D 256008681 Ana gj ndommæg Sø nlgaa d BYSTÆVNET15,5792ÅRSLEV FLOTOG MEGETRUMMELI

Læs mere

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige

Få overblik over dit liv - og fokus på det vigtige Prs: r. 12,Fam e t Fr Bo g Net væ r g Uv Su he om o Ø Få overb over t v - og fous på et vgtge INDLEDNING Dee e-bog Lvshjuet er e ompet gue t, hvora u me é smpe øvese a få overb over t v ge u og prortere

Læs mere

m a f å Medlemskampagnen 2015

m a f å Medlemskampagnen 2015 f æ d m m a l f nistn å G P d m Mdlmskampagnn 2015 Kæ pigspjdld Indholdsfotgnls Væd at vid Sid 4 Matial til kampagnn Sid 5 VI håb, I glæd j til at lg md ildn! I mats 2015 gå dt løs ov hl landt, hvo spi

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej

Byplanvedtægt 16. Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej Byplanvedtægt 16 Område omkring Usserød Å syd for Ådalsvej HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan nr. 16 for et område omkring Usserød A syd for Aadalsvej I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør VI GTI GI NFORMATI ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K EJ ENDOMSMÆGLERENSOPL YSNI NGTI LPARTERNE E m mæ m mæ m m J N M m mæ m J N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m J N H V m K U 7 B 6 8 7 A F I NANSI ERI

Læs mere

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3

Se side 18 FORTSÆTTES SIDE 3 fxbugt NR. 17 - TIRSDAG DEN 21. APRIL 2015 - ÅRGANG 113 WWW.FAXEBUGTEN.DK FAXE POSTEN/KARISE AVIS Oli-udgv: www.fxbugt.dk Hædt Evy Kuds modtog i tosdgs Doigs Mdlj ft mg ås fivilligt bjd i Fx Rød Kos. S

Læs mere

I@+ !"#$%&'()*$+,--,".+ !(+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ "#$$!

I@+ !#$%&'()*$+,--,.+ !(+/0.1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),#&3+ #$$! "#$%&'()*'"+,-.'' "#$%&'()*$+,--,".+ (+/0".1)(#+,-+$&)%)*$#+&21,%#&),"#&3+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 4$#%+,-6++ 7,%8&)(#+9#:#&+;>?@>++ A)$$#+B)(%8#&+;#(*#(=+>CDE@+++

Læs mere

Større omsætning og flere turiser, tak!

Større omsætning og flere turiser, tak! Sø omsæg og fl us, ak! D øsk VI ER KLAR TIL VÆKST I 2011! Sds å oducd v vos y pakocp ud moo sø omsæg og fl us, ak. V gg glad fo, a d blv ag god mod d av, fo d bygg hl gudlæggd på god og kosukv afal om,

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S t a t S a u t o i S d v i S o 4 2010 Sid 2 Ny indbtning fo psonalgod Sid 3 Åts julgav til mdabjdn Sid 4 Pnsion: Hold øj md 100.000 kons gæn sn! Sid 5 Fældn i gavafgift og bundfadag Sid 5 Ophævls af guling

Læs mere