Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR."

Transkript

1 NR Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts

2 Ld A Béd MESSER 2013 Ju ASME Tub Exp, S At, Txs, USA PwG Eup, W, Østg Bz Offsh, M, Bs Exp, Atfgst, Ch Wd Td Gup B Phm Summt, Bst, USA Ju Itphx Jp, Tky ug. BudThAs 2013, Sgp Sptmb Vkmm t vs vd Fbv Th Itt Rfgt, A Cdtg, Vtt, Htg, d A Ttmt Shw, S Pu, Bs Em Fstght, Jököpg, Svg Oktb Nuk, Oés, Fkg Itphx, S Ju, Put R Ch Phm 2013, Shgh, K Nvmb ISPE Au Mtg, Wshgt D.C., USA Hvs du jævgt æs AM, h du k d bmækt, t d udgv s dds ud. V håb, t du v sys m dtt y udsd, å du æs d sst yhd m vs vksmhd, pdukt g kud. Id bdt bvæg v s d ptks vd f t bskv d støst kd t uftfug g ds gtv dvkg på sudhd. V tdu gså yt dhd, såsm psptætt g Cmfs ftsk. V ptætt vs CEO, d btt m s 30 ås fg uftftgsdust, hs vj t Cmf, g hvd dt, d gø vs vksmhd dds. Sktk, d skvt f vs uftskspt, d f ftøbd s m ft g ftgstkg. I å t sægt å f s, hvkt bdt f vs gudægg på fsd udstg. Hs v v Göst Ls, g h gudgd Cmf f fm åt sd. V fj dtt 50-ås jubæum md tk, d bskv, hvd Cmf udvkd s pt g ftg g bv t vds fød uftftgsvksmhd. Dudv k du gså fd d sædvg fmtv tk m uftsøsg t vs højt vædstt kud, y pdukt g g yhd m vksmhd. T sut v jg g byd dg vkmm t vs vd! V håb, du få gæd f dtt umm. Hvs du v vd m, du td m d vkmm t t ktkt d æmst Cmf-pæstt -vksmhd Itm, Ps Pt d Vss, Fkg PwG tt, Od, Fd, USA WDM Summt, 12th Au Wd Dug Muftug Summt, Düssdf, Tyskd A ju, Ods, Dmk Cmf AM vdsmspædd pubkt t Cmfs kud. D fds på fskg spg. Udgvs f: Cmf AB, Svväg 56E SE STOCKHOLM, Svg Tf Fx E-m: Udgv: A Béd S V Psdt Ss & Mktg Rdktø: Lz Bw Tf Fx E-m: Tkst: Cmf/Th PR Swd AB Gfk: Kg AB V du vd m? Du k få f pysg vd t ktkt t Cmfdttsskb Cmf-gt æhd f dg, vd t g, skv sd fx t Cmfs hvdkt. Hvdkt Cmf AB, Svväg 56E, SE STOCKHOLM, Svg. Tf Fx A Béd S VP Ss & Mktg Cmf Gup 2 AM N

3 PRODUKTNYHEDER D vutd CmGT 3V-600 sætt y stdd f tubftyds Cmf Pw Systms h bkdtgjt udvkg f CmGT 3V-600. Dtt y dbæsgs-uftft h t vtvt vmækbskyttt dsg, d t fud pfyd d kv, d yst gstub, dsmt g kmpss st md hbk på øgt yds g ffkt. Smtdg pås mksmt udbytt g mm dftsmkstg. I dg bst tubptø ft EPA-kss f E10 t E12 (EN 1822), d gsk vst fbygg mtfug, m smtdg h ækk bvkg. Mts d v mugvs væ, m tyktbt k stg, hvkt du tubs ffkt. M k gså pv øgt bædstffbug, ud t ffkt ødvdgvs øgs tsvd. CmGT 3V-600 v smm ftg md md bgæst uftgmstømg g ud dukt f tubs ffkt. Dsgt mftt 600 mm dyb mm, d umm æst 50 kvdtmt md é kt pt. Ftg på v 99,5 % vd MPPS (Mst Pttg Pt Sz). Støvftgskptt bhs bdst f d typ ft. E æg vtd du gså mkstg t stt, fmtg g btskffs mkt. Tstt dsg gv høj skkhd CmGT 3V-600 udstyt md dymsk gt på uftudsuggssd, hvkt mm tykkt g fhd mdt t kspd spægs vd kstm tyktb. F t gø pduktt så skkt sm mugt ftt gså tstt gudgt Cmfs ukk tstpstg t gstub vd t smu mgt støvd g fugtg fhd md høj ktt f st. Dt y dbbtfsgd dsg d bst på d smm bdgstkk, d vds t umsft ULPA-kss fbygg uft-bypss, t typsk fæm mdg dbæsgs-uftft, hv st, gv ptk g ptk på ud é µ spp fb ftt. Dtt k mdfø fug stg tubs d, hvkt fø t uødvdg g dy dftsstdsg. D vtk pssg g åb spt gv smtdg mughd f, t pdæmmt vd ft k øb f, så m udgå gdbæsg f pøst uhd, g dt v tyktb bvs ud fhd md høj fugtghd. Dss gskb gø CmGT 3V-600 t dt pfkt vg t dbsd mjø, kystmåd g ffsh-mjø stømpduktsdust g - g gsdust, hv uftdbæsgs-ft f fgød btydg f bug f gstub g dt tub msk, g hv tgægghd f mt f st btydg f ptø. AM N

4 E tmpmtsfud ALAN O CONNELL Nttt: I Ad: 55 Stg: Pæsdt g CEO f Cmf sd Fm: Hs k A g sø Sm. Bpæ: B Dub g Stkhm, fbg Ptug. Itss: Luftftg, HVACdust g Fm 1-øb. Jg sk t vd mtspt mt, hd g sttg bg mtspt. É huddd f t skud udgø fsk mm sj g dg. Om Cmf: Dt ftstsk vksmhd, t sjvt std t væ, g v h stsåt hst, d spæd v 50 å. Jg h væt d f d t åt, g hvm d d sdd m st m 50 å, v ht skkt gså hv dt sjvt! H bgydt HVAC-dust sm 18-åg bghdpktkt vd Wk A Cdtg, t gtu f dtudsty g -ft Dub. Åt v I dg h pæsdt f Cmf AB g CEO f Cmf Gup. A O Cs vj f pktkpds gskbsfdg t dktøpst h væt bst på st dskb f ftg g ftbh. I mt føst jb sm gskbspktkt hs Wk v m pgv mgt smp, m jg fk kdskb t vksmhds t g mg v æg pd, g jg ku s, hvd sgt f uftft bv m g m tbt, g dt st ptt, d å dt. F mg v dt vd g spædd bh, så jg ku kk fstå, hvf Wk kk stsd m på d. T sdst tg jg dt p md d dmstd dktø, ftæ A O C. H fk kk dt sv, h gd md: Hvs du t, du vd så mgt m uftftg, hvf gø du dt så kk sv, bød dktø d A O C. Og dt v g pæs dt, h gjd 24 å gmm. Jg tmpmtsfud, så jg sgd p g gk ud d dø. A O C fk: Jg sk udfdg, g jg hvd pbyggt gødd tss f bh. Jg hvd gt t bvs. D kmbt k t t sætt gg k, sg h. Vj t Cmf Vd hjæp f dt tvæk f ktkt, dt v ykkds hm t pbygg, bv A O C d sk pæstt f t fm md hvdsæd Ld, g h gk stks gg md bjdt. Hs stftd føst gg bkdtskb md Cmf 1983, hv h mødts md pæstt f Cmf UK vd mss Bmghm, g h skd sg sm Cmfs gt Id. E, sm h sg: H v på dt gtg std på dt gtg tdspukt. Tg gk stækt. Id v gbud f vstg d tdg 1980 g vkd sm mgt på mksk md-, ktk- g fødvpdut, d v vg ft t tb sg d. Ft v mgt ftspugt t d y fbkk. Mt gtu fk h td y kud. Kd dt b hd m mt gtu v pfkt pstt fhd t bmt, g dt h gk gdt på ppt, hvt fd. Høj sgst bst typsk pgstømm f små vksmhd, fd dt k tg g td, fø kud bt p t måd t å f vss kuds vdkmmd. Md s bggud gskb vdst A O C, t h ku hd sgt kød, hvs h hvd t bd økmsk udggspukt f t hådt s vksd vksmhd. H fdt d pfkt øsg vd t dgå ft md Cmfs gudægg Göst Ls, sm h hvd mødt Ld. Göst Ls bsuttd sg f t hjæp hm. Hs bsutg vst sg t væ d gtg. A O C udvdd md td s vksmhd g sttd smm md pt Ad Fts & Pumps Id. Ad bv ttktv pt g d sk sgsk f Cmf, d købt d s 1985, ftæ A O C. I 1993 købt d d std kt, g v bv t Cmf Id Ltd md fkus udukkd på ft. Nu bjdd jg dkt f Cmf, d vksmhd, d stt dt h gg. Støt udvkg Eft dt ftstt h fmd. I 1989, f å fø Cmf købt st f Ad, ftg Cmf t f ds stø pkøb ud f Svg, d d købt Sft Fkg ( dg Cmf S.A.). På dt tdspukt hvd Sft jt vtu USA vd v Ft, g A O C fk t pgv t hjæp md t udvk Fts sg på dt mksk mkd. H fyttd t Nw Jsy g bd d 18 måd. Dtt v hs føst skdt f dktø f t dttsskb t dsspgv på vksmhdsvu Cmf. I 1992 vdt h tbg t Id g bugt d sk vksmhd sm bs. I v h vvt pbygg f Cmfs pt- 4 AM N

5 PORTRÆT A O C md pss f ft Stbt. Cmf pkøbt dft Autmt 1997, g vksmhd pptd t hm Id, hvkt øgd hs dsssv. S 1997 bv h udævt t VP Ss & Mktg g bv dmd fft d f Cmf Gups ds. I øbt f dt æst p å bgydt dsstmt t pægg Cmfs gb ksps. D bv ftføgd ftgt ækk vgtg pkøb, g Cmf sttd y vksmhd g vstd y ftgsmåd g fbkk. Købt f F 2000 v t stt skdt fmd, d gv Cmf t bd udggspukt Ndmk. I 2001 åd A O C tpp, d h fk d stg, h h dg pæsdt g CEO. E dust udvkg A O C h væt uftftgsdust 30 å. Hvd h dust udvkt sg? Idust h gmgåt m ksdg. Stdd g vgvg bvt ædt mgt, g d små sp h kk væt std t t ftg tstækkg vstg t t bv bh, sg A O C. Luftftgsdust h udvkt sg pt md d tkgsk fmskdt, g v h måttt udvk vs ftgstkg f t ku v p t d skftd bhv dskg dust tkt md, t fmstgspss bvt m g m kmpks. Pt md d udvkg fftghd gså bvt m bvdst m uftkvtt, bmæk A O C. Dsud h vgvg st btydg md sts sm dt mksk Evmt Ptt Agy, d fstsætt stg g stg stdd f uftkvtt f t gø bjdspds g bskytt d stt g mjøt tg f ksmp støvftgssystm t m. Fm 1-vksmhd Dt t t få A O C t t t m Cmf g uftftg. Dt stks svæ t få hm t t ftæ m s hbby g ftdstss. V fk dg t sdst é ud f hm: H føg g md mtspt sm f ksmp Fm 1 (F1), å h kk bjd tæk på ftg. På s vs h Cmfs vækst hft g så mgt ft på sm F1-b, sd h tg ttt vksmhd f 12 å sd. Hvd h tu væt? Dt bh, hv dt gå stækt. Af g t føs dt, sm m d kk k tm døgt, g v mgt mtvd g kkuyst. Cmf t gtg sjvt std t væ, g jg k st kk bskv, hv st føjs dt h væt kstt t bv udst f y udfdg, dgå y ft g gå vd t d æst md så dymsk t ps, ftæ h. V bd hm bskv Cmfs psghd : V h stæk væksættåd. V h høj gd f tgtt. Æghd vksmhds ygd. At, hvd v udvk, gmpøvt. V v dt, v v. Smtdg h v ftstsk mdbjdstb. Ivt t dt vgtgt tæk. V vst kftgt fskg g udvkg. V h kk bg f t fj. Hvs gt kk vk, fd v d øsg. Hvs vksmhd f skk på s sus, sk d gtg. Sm pvt, fmjt vksmhd h Cmf gså fd f hutg hdg, hutg bsutgsvj g gsgtt g stbt jskb. V kk buuktsk vksmhd, sg A O C. V k fkus gsgtt v kk udgt kvtskptsm sm vss bøstd vksmhd, d h tds t t fkus på ktsgtd sutt g dtjg stdt. Og vgtgst f t Cmf kuddvt. V stæb kstt ft t V h stæk væksættåd. V h høj gd f tgtt. Æghd vksmhds ygd. At, hvd v udvk, gmpøvt. V v dt, v v. Smtdg h v ftstsk mdbjdstb. gø dt tt f kud t hd md s. E vgtg d f dt, t v ff vs t pss, g t v td hd, hvd v v. V pøv td t hæv vgg f t gv kud bd pvs. Fmtds fø F t vd tbg t smmgg md mtspt hvd dt gg umm ét sm fød dust? V hdg t hv vs pst, m v h gså kæmpt hådt f t få d, sg h. Sm jg sgd, h uftftgsdust måttt æd sg md kud, g v h udsgt t mg y g spædd udfdg d kmmd å. D g gæs. V k væ sk på, t d tkgsk fmskdt v væ fd f Cmfs udvkg. Udvkg gå ht skkt kk bgæs. D gså d tds, d påvk dust: Fk vd m m vgtghd f gd uftkvtt, g d st stdg høj gd kv t d. Jg høt m ftgf Hg Kg, d tg bd f fk pp på bjgt Vt Pk, hvf d utg udsgt v skyskb g hv. F t kst bøb fskø h bdt vd t fj fug g tføj bå hmm. Dt t t gø på mput, m kk vkghd. Vds gg h svæ g gsgtt pgv f sg md t gv bg sud g uft. Jg t gså, t fmtds gt v væ md tt v f uftfug g dågt dkm. Vs uftftgsøsg gø fsk dg, g d v ftst væ t vædfudt bdg fmtd, ud A O C f. AM N

6 CAMFILS 50-ÅRSJUBILÆUM V fj 50 å d f uftftg I å fj Cmf md stthd vksmhds 50-ås jubæum. Dt h bgydt 1963, hv vs gudægg dgk jt vtu md mksk ftpdut g gudgd Cmf AB. I øbt f fm åt vksd fmjt vksmhd svsk by g bv vds fød uftftpdut. H få du vs hst. Hvs m kø mkg 70 km syd f Stkhm d hvdmtvj, d m vd fkøs t kystby Ts. E kt køtu d dt bg dg t dtt dysk std vd Østsø md hyggg bgghd på tæsk t s g hmd hvø. M Ts m d bt ustk hm dt gså d pdg bs f d tt Cmf k, f d mst susg fmjd ksptvksmhd t dt svsk vksmhdshst. H gudgd svsk væksætt g ftgsmd md sd bggud d f vttspduktdust 1963 Cmf AB mdsskbt Cmf k. Hs v v Göst Ls. Göst hvd h s pfss k bjdt d svsk HVAC-dust; pdgt f t st tt vksmhd bh, Fäkt g Bh, g s sm pt ksutvksmhd vd v VVV. E ug Göst Ls I 1956 sttd VVV t søstsskb, Luftkdtg AB, d fyttd ftg t Ts Dt bgydt md tmkft Ts å æhd f Studsvk, hv d svsk gg hvd pt t tmfskgst, d sku udvk d bbydd gtkg. Ng f dts bdst gø bjdd h, g d y gkd kævd y tgg t skkhd, kk mdst t d vttssystm, d sku bugs t d pgt svsk tmæg, g sægt t d typ f højffktv uft ft, d tfæd f uykk sku bugs t dsutg. Hs Luftkdtg udvkd g spfd Göst Ls kmptt vttssystm, g hs fg skffd hm t pjkt vdød dsg f HVAC-systmt t fskgs- g udvkgstt vd Studsvk. Dtt pjkt kævd dg gså sæg højffktv ft t dsutg. Göst ktktd df Cmbdg Ft Cpt (CFC) Syus Nw Yk, kdt mksk pdut, hvs dsgs g pdukt byggd på tkg bg d ft, d ud d vdskg bv vdt t fjs f dktv ptk f udsuggsuft på d mksk ggs tmæg. Eft døfts md CFC USA vdt Göst Ls tbg t Svg g dmstd CFC s ft f Studsvk-tt g vbvst tmkftgø m ds skkhd g ffktvtt. H vdt dft ktkt på Studsvk-tts vtts- g dsutgssystm. I tkt md t Luftkdtgs ftg vksd, bgydt Göst stgd gd t spf CFC-ft t pjkt t fskg kud, b.. md- g ktkpdut. Dt bv CFC pmæksmm på, g h bv ufmt udpgt sm CFC s gt f Nd g s f h Eup. Dtt tdg smbjd md CFC føt t gudæggs f Cmf sm pduktsvksmhd 1963 sm jt vtu (50-50) mm CFC g Luftkdtg. Luftkdtg ftstt md t spf g sæg ft t kævd upæsk vksmhd md stg kv t uft d f g- g mddust g d dgg spd ktkdust. Få å s byggd Cmf st føst ftpduktsæg Ts g tbd st hvdkt. D føst fudt jd pduktsdttsskb bv hutgt sttt Tyskd g Shwz. Udvds Iddgsvst fugd Luftkdtg sm CFC s sgsk t upæsk kud g ktyst f vsøsk sg. Etbg f Cmf 1963 gjd dt mugt f CFC t kspd ggfsk på dt upæsk mkd, hv Luftkdtg sgt pdukt ud s gm gt st f Eup. Luftkdtg bv dt p 1972, hv Göst Ls sgt s d Luftkdtg AB g mdtg kt Cmf AB sm btg. Göst Ls g CFC bv dft pt. Cmf v u gdt pstt t udvkg f dt upæsk 6 AM N

7 CAMFILS 50-ÅRSJUBILÆUM E vksmhd vækst: I smm 1968 dd Göst Ls psgt fytg f Luftkdtg AB g Cmf AB t d ybyggd bygg Ts. Mm 1958 g 1968 mått d t vksmhd h sks gg fd y g stø bygg f t ku hådt vækst. Dt pdg æg Ts, d øbd bvt udvdt g mdst øbt f å, vds d dg dg stdg f dt svsk dttsskb, g dt stdg t vgtgt pdukts- g dstbutst f dt dsk mkd. F v vmmt mksk ftpdut md ktvtt g pduktsæg h USA g dd gså Cd. Opkøb f d kb kæv kst fsg, g Cmf gk smm md Rts, t svsk vstgssskb, d ft pkøbt f F bv mdtsktæ Cmf. D bv dføt y dssfukt på hvdktt g udvkt vstuktut sttg f gb ksps g ydg pkøb. Cmf udvdd ftg t y måd fm t 2011, kusv K, Aust, Id g Bs. Smtdg bv d gmføt y ttv f t støm pdukt g dstbut. Cmf sttd y utffktv ftpduktshd Eup g As g pkøbt kkut på dt svsk mkd. Pdukt bv fft g fbdt, g d bv udvkt y g pduktstkkk f t på stdftsfd. mkd sm ufhægg sgs- g pduktsvksmhd, d pæstd CFC s pdukt. Cmf vksd hutgt, tbd sgsdttsskb ækk upæsk d g fkusd tsvt på ftudskftgsmkdt. Sttg v t udvk stæk t t kud vd hjæp f d typ sgsgumt, d stdg vt f Cmfs pdukt d dg dg: t dt k bt sg t vst kvttsft md vt tyktb, d hd æg, s bd, sp m g g kk sk skfts så tt. Smt st mdfø t dtt v smd mkstg g d økmsk fd f kud. Ud d ddd vækstfs fkusd Cmf gså på pbygg f ftgskspts g t hd f dygtg sæg. Fudstædg ufhægghd 1983 I 1983 fgv Göst Lss fm smm md fm Mkm t fmt bud på CFC s std d f Cmf, g vksmhd bv ft 20 ås kstt vækst 100 % fmjt vksmhd. Rst f 1980 v vdt st kktst vd stbtt g ksdg f vksmhd. I 1989 tådt Göst Ls tbg sm dktø f Cmf, g hs sø, J E Ls, tg v ft hm. J Es svg, Jh Mkm, bv vpæsdt g økmdktø. Dss ædg ds mkd bgyds på y g vgtg æ Cmfs hst. Cmf vækstt u pkøbssttg, d ddts md købt f f ftvksmhd, hud Sft (Fkg) 1989, Autmt Ftt (Stbt) 1997 g Idustft (Svg) Md sdstævt pkøb tgd m mkt y vækstftg: dbæsgsft g d pdukt t gstubmkdt. Ms d sttgsk ssu bv pbyggt på hvdktt, pstd Cmf sg kftgt på dt upæsk mkd gm gsk vækst g ydg pkøb. D bv tufft fgød bsutg m stddsg f pduktstmtt, ydg utmtsg f pdukt, tbg f vsøsk pdukt smt fbdg f dstbutsk g ftgssystm. D gb sttg tg fm I 2000 v Cmf k t t bv m gb vksmhd, g m bsuttd df t køb F USA md hbk på t bv vgtg sp på dt dmksk mkd. Dsud bv d tufft sttgsk bsutg m t fkus på Cmfs kftg, hvkt mdføt fsg f jbftg, d v bvt købt f F, g vstg ydg udvds f ktvtt d f bdt dt gsystm g uftfugskt. Att fmvksmhd I sutg f 2011 købt fm Ls g Mkm Rts mdtskt tbg, g Rts tk sg ud sm pgt. Cmf v g 100 % fmjt vksmhd. E y gt f fmmdmm v bvt d f vksmhd g sku u tfø yt bd t ds g b vj t fmtd. Ivæksættåd, kstt ftgsudvkg, stæk kvæd, dygtg ds, tkgsk fmskdt g mutkutu bjdsstyk h væt d vgtgst fkt bg Cmfs sutt. F gg t hv væt vksmhd by h v u 23 pduktsæg, sks fskgs- g udvkgst, stt g m d 65 k sgskt Nd- g Sydmk, Eup, Sydøsts g As-Sthvsmådt. AM N

8 CAMFIL FILTERSKOLE: MODUL 1 Md AMs y ftsks k du øbt f d æst p å vd tbg t skbæk g få gudæggd vd m ftg, på kst æg bt gpfsk d vd. Hvs du ht gø d f ftg, v tk gså væ t gdt gudkusus m mt. Cmf h mg å dvt s g ftsk, d udd mdbjd g kud uftftgstkgs spædd vd g udvs, hvf v h bug f uftsøsg. Mdu s mgt gudæggd g dækk bt d mst bs m. Em bskvs t smpt spg, d t t fstå. V v g bg kssvæst t dg h bdt f øbt f tt spt mdu t gv dg gudæggd vd m vs bh. Luftfud stff df h v bug f uft Luftfud stff kt sgt stff dg uddøsuft, d t k væ fst ptk f.ks. ptkfmgt stf, støv g sd gss dmp. Ad uftfud stff h væskfm, f.ks. ds, tåg små dåb. Atmuykk k gså mdfø dktv fud stff. Fud stff k væ tug fåsgt f msks påvkg. Fug k kssfs sm pmæ skudæ. Pmæ fug pstå sm føg f ps pdus f mskg ktvtt, f ksmp kut f mtudstødg, svvdxd f fbædg f ku g tgxd f fbædg vd høj tmptu. Skudæ fug udds kk dkt, m ds, å pmæ fud stff g tg, f ksmp z vd jdvfd. Luftfud stff fåsg hbdspbm g st skd. A Eup sås uftfug hvt å t kst huddvs f m u sm føg f øj- g åddætsfkt, ugkæft g hjtksygdmm smt g mjøskd. Luftfug sås Eup t fåsg p t f tdg dødsfd ågt. På vdsp tt g så md: M d t m msk dø føg Vdssudhdsgst WHO hvt å sm føg f uftfug. Kd t uftbå ptk D t hvdkd t ptk d uft, v dåd. Ng tugt fkmmd g stmm f bøgspøjt, øk, vd vgtt g skv- g stppbd. Ng f ptk vgtg, f ksmp uftbå p d mgt f støvptk, sm vddmp kds på g d gdåb. Dudv d d mskskbt ptk, d stmm f fbædgspss g dust uddg, g sm dhd uøskd fud stff g skd mjøt. Tfk md køtøj d støst kd, g dsmt bdg høj gd t uddg f ptk. I 2012 kssfd Dt Itt Kæftfskgst (IARC), d d f WHO, udstødg f dsmt sm kæftfmkdd f msk; tdg bv d st sm sdsygvs kæftfmkdd. Ptk g d uftfud stff tæg d vs bygg gm åb vdu g dø g gm vttssystm, d kk udstyt md ffktv ft. Iddøs bds d md vtu d ddøs fug. Df k ddøs uft fktsk væ mgt m fut, p t 50 gg m d d uddøs fug, g dt mdfø stø sudhdssk f bø, æd g ksk syg, sægt by g måd md tug tfk. Ft t sg f ddøsuft f ksmp hvvsbygg, fftg bygg g pduktsæg Cmfs støst ftgsmåd. Ptks støs g smmsætg Ptk fds mg fskg smmsætg g støs. Støs v f g få mt (m, mdtd f mt) t huddvs f mkmt (μm, mtd f mt). Ptk dds mt t støsskss: f ptk md dmt på ud 2,5 μm, g gv ptk md dmt på v 2,5 μm. Gv ptk hvdsggt tugt fkmmd ptk, ms f ptk stmm f mskg ktvtt. Dudv fds d kstmt små ptk, såsm utf ptk på ud tusdd f mmt (0,1 μm). Nptk h støs på ud 50 m (gvs ft sm m). Mdu, d v bv udgvt AM Mdu 1: Mdu 2: Mdu 3: Mdu 4: Mdu 5: Mdu 6: Mdu 7: Mdu 8: Luftfud stff df h v bug f uft ( d udgv) Såd vk uftft Tstmtd g gudæggd kpt Vtt, uftstømm g gbgg Ctfgssystm Mjø- g gmæssg spkt Såd vægs dt gtg ft g d gtg ftkss Udskftg g svg f ft Ptkstøs f ækk fskg uftbå stff 0,001 0,01 0, µm Vus Bkt Lugskdgt støv P Asbst Ptsp Md Støbstøv Fyvsk Btstøv Otåg Sd Tbksøg Mskhå Ø Kustøv Sygt f dt mskg øj Mkft Fft Gft ft Kd: ASHRAE Hdbk 8 AM N

9 CAMFIL FILTERSKOLE: MODUL 1 Iustt f ptkstøs PM2.5 g PM10 Mskhå µm (µ) dmt Kd: EPA, 2010 PM2.5 Fbædgsptk, gsk fbds, mt t. < 2,5 µm (µ) dmt PM10 Støv, p, mug t. < 10 µm (µ) dmt Ft stdsd 90 µm (µ) dmt Måg f tmsfæsk ptk D mst mdg måd t må g bskv tmsfæsk ptk på h hdt væt t må ds vægt g pd dm t gupp PM10 (ptkmss md d 10 μm) g PM2.5 (ptkmss md d 2,5 μm). D pdg gv gæsvæd f uftkvtt, m d kk tstækkg t t bskv, hvd ptk t fktsk, fd d kk gv ds gskb, fktsk støs g/ km, hvkt mgt vgtgt, å ds dvkg på sudhd sk bstmms. Et dt pbm, t tmsfæsk støv dhd t stt t md ptk, d h stt st g mss vum. Dt gv msvsd sutt t må dss ptks ptkmss (vægt). Df dt m g m mdgt t vd tt f ptk sm suppmt t ptkmss (PM10, PM2.5). Dtt kæv ptktæ, t ktsk stumt, hv uft pss gm sstå. Nå ptk pss stå, må ptktæ ds fks. J stø ptk, j stø fks gså, g ptktæ tæ dmd båd tt f ptk g må ds støs. E d måd t må ptkdhdt på t vd t sgsktmkskp (SEM). Ptk psms på sæg pøvhd md hbk på s ys. Ays gv dtjd pysg m ptks t, støs g fm. Idvdu ptk k yss md hbk på ds smmsætg f fskg mt. SEM-mtd dtf d uftbå fug, f ksmp mugsp, støv g bgsk mt, d k udgø sudhdssk f msk hjmmt g på bjdspds. Mtd vds typsk t fbdg f ddøs uftkvtt på sk g hspt. Vd m ftmåg dsms ptk f mdst t måstd: f uddøsuft g vttsk ft t uftft. Vd t smmg sutt f d t kd dt mugt t må ftts ffktvtt. M k ftg måg f fskg std f t ks kd t dåg ddøs uftkvtt. Df h v bug f uft Luftft ødvdg f t på t sudt dkm. Luftft bskytt msk, pss g pt. D bskytt fmstd pdukt g byggsvttssystm. Af g t vds uftftg gså t mjøbskytts. E ækk uftfud stff kmm udf, ms d skbs ddøs. D k pstå gm fmstgspss d f d ktvtt, v udfø. Eksmp hpå vm, kut g støv. Et vttssystms pmæ pgv t fj uftbå fugsstff f t hd uft bygg. Luft (udsuggsuft) fjs f k g fts, fø d pss gm t uftbhdgsgggt, hvkt md t t bskytt uftbhdgshd g ds t kmpt. Eft uftbhdgsgggtt ds uft ud f bygg. Uddøs uft ds d bygg g fts, fø d pss gm vm-/køkds g uftbhdgsgggtt, g fø d ds d k (fsygsuft). Fsygsuft k vt. gså fts ydg. D k vds ufts sm suppmt t dt ksstd vttssystm g t ydg fbdg f dkmt. I f ksmp pduktsæg k ufts (mtt på vægg ft sm svstædg hd) du gmkstg, øg ffktvtt f pdukt g skb t sud bjdsmjø md md støv g fæ skdg ptk. I bg g på sk du ufts tt f uftbå ptk g fbd dkmt. Opsummg Kt sgt k dt sgs, t uftbå fugsstff fåsg skd f md, ust hvk vut m g. D h gtv dfyds på vs sudhd g vvæ. Et stgd t udsøgs bkæft, t ptk h vg dvkg på sudhd. Vd t du tt f uftbå pt k v du d sudhdssk. Atmsfæsk støv dhd t mgt stt t f ptk, d kk k ss md dt btt øj. Luftft bskytt msk, pss, fmstd v, byggsvttssystm g dt uddøs mjø. Hvs du øsk f pysg m ft g ftgstkg Cmfs pdukt g ktvtt, k du bsøg dwd f d mg ppt g bhu, du k fd vs -fkv. Du k fd gts pp t søgg vs fkv butkk t smtphs g tbts (båd Add g App OS). AM N

10 D gm kdg D g tvv: Luftfud stff skdg f hbdt, mjøt g jdmm, g fbds mm ktvg g gvg kspg f uftfug g d gtv dvkg på msks sudhd bvt bkæftt g udbyggt d s å. Et stt t vdskbg udsøgs g mdsk ppt vd m dtt, g sutt fspjs stdgt høj gd stg tgsj g g f uftkvtt, v g pgmm m uft, dktv f ft v uddg g bfg f vtts- g uftftgskspt. Ptkstff (PS) Ntgdxd (NO 2 ) Oz vd jdvfd (O 3 ) Svvdxd (SO 2 ) Luftbå ptk md dmt på 10 mkmt (μm) dud k dåds. Gv ptk d f ksmp fkmm gs vj stø d 2,5 μm, m md d 10 μm dmt, ms f ptk øg g tåg 2,5 μm dmt md. Støs dg fgød d fbds. D mst skdg ptk mgt md d 2,5 μm. D vægtbsd mtd t måg f ptkktt, f ksmp WHO s tgsj f uftkvtt på 10 μm/m 3 f PM2.5, fspj kk tstækkg gd d fktsk f, fd d kk tg højd f d mdst ptk, såsm utf ptk g ptk f støs, d tt tæg d vs ug g bd. F t mdg sudhdskskvs sk ptkktt mås g mdgs sm mss, f.ks. PM2.5, m gså fhd t t f t mdtg f g utf ptk g ptk f støs. D t mst mdg xd f tg, tgdxd (NO 2 ) g tgxd (NO), gftg gss, hv NO 2 mgt ktv g mgt ætsd xdt. Hvdkd t NO 2 -uddg fbædgspss (pvmg, stømpdukt g mt køtøj g skb). Gskmfu, vtd ppt md dfkt stt, svjsg g tbksøg hø t bdt d ddøs kd. Vkg: Symptm vd bhts hs bø md stm fvæs vd gvg kspg f NO 2. Rdut vækst f ugfukt gså fbudt md NO 2 vd ktt, d øjbkkt mås ( bsvs) upæsk g dmksk by. M sg m z, t dt gdt, å dt højt pp, g skdt, å dt tæt på dt skyds, t z fug sm t bskyttd g v Jd, m t dt k væ skdgt t dåd vd jdvfd. Dåg z vd jdvfd pstå gm kmsk kt mm tg (NO x ) g fygtg gsk fbds sys. Idust uddg, udstødg f mtkøtøj, bzdmp g kmsk pøsgsmd d pmæ kd t NO x g fygtg gsk fbds. Vkg: Hvs z vd jdvfd dåds, k dt mdfø hbdspbm, f ksmp bystsmt, hst, hstt g -tstpg. Dtt k du ugfukt, fvæ stm g d ugsygdmm g mdfø f tdg død. Bø mst udstt vd kspg, fd ds ug stdg ud udvkg. D mgt ktv gs stmm typsk f uddg f fbædg f fss bædstff på kftvæk g d dustæg. Vkg: Ktvg kspg f SO 2 h gtv dvkg på åddættt, f ksmp fsævg f uftvj g fvæt stm. Dt k gså fåsg hvdp g gt ubhg. Høj ktt f SO 2 k fø t ds f d svvxd (SO x ), d k g md d smmsætg g d små ptk, sm tæg dybt d ug g fåsg fvæ åddætssygdmm såsm sm mfysm g bhts, hvkt mdfø f hsptsdæggs g tdg død. Vkg: PS k fåsg fvæ hjt-k- g ugsygdmm g hjtfd. PS k gså påvk tv- g fptgssystmt, fåsg kæft g fø t f tdg død. 10 AM N

11 D mst mdg sudhdsskdg uftfud stff bskvs h vdt. Ptkfug, tgdxd g z vd jdvfd ss f d mst udbdt tus. Kut (CO) D fvøs, ugtf gs pstå vd fbædgspss g stmm f dt mst f mb kd by, f ksmp udstødg f køtøj. Vkg: Kut du fsyg f t t hjt, hj g væv. Dt k fåsg hvdp, svmmhd g udmtts. Ekspg f CO k fø t hjtsygdmm g skd på vsystmt. I kstmt høj ktt mdfø CO død. Tugmt D gupp mgt gftg mt mftt s, kdmum, by, kvksøv g kk. Kd k f ksmp væ uddg f fbædgsæg, v g dustpss. Vkg: As kæftfmkdd. Dt k mdfø skd på bd, hjt, v g y. Kdmum sdsygvs kæftfmkdd g k mdfø skd på fptgs- g åddætssystmt. By k påvk stt st smtg g g systm g påvk hjs udvkg. Kvksøv fåsg d smm skd sm s. Nkk g f kksmmsætg kæftfmkdd. D fåsg gsk kt på hud g h gtv dvkg på åddætssystmt g mmufsvt. Bz g PAK (bz--py) Kd t bz mjøt mftt bz, budstødg g uddg f vss fbkk. PAK stå f pyyksk mtsk kubt g pæst g ækk smmsætg, d k væ kæftfmkdd. Mægd f bz--py vds ft sm dkt f d smd mægd f PAK. D støst ddøs kd km g pjs, hv d bæds tæ, g tbksygg. I uddøsuft by d støst kd tfkk, hvdsggt udstødg f dskøtøj. Vkg: D bgg kæftfmkdd. Bz k fåsg ukæm g fstskd. Dt k påvk vsystmt g d m bdpdukt. Bz--py fbudt md tt f øj, æs, hs g bh. Iddøs uft m gftg Uddøs fug tæg d bygg, g ud kkt vtt g ftg k d fstæk g g md d ddøs uftfud stff, såsm bdg f mtuddg g kmsk uddg, hvkt gø ddøs uft p t 50 gg så fut sm uddøsuft. Fk tbg støstd f ds v ddøs, så d t stt bhv f kkt vdghds g dft f uftft vttssystm, g d sk høj gd tgs hsy ht fbds md byggsdsg, sm smtdg sk vhd kv t gffktvtt. F t bskytt bb sk uft fts g ss v højffktv ft md mdst mug uftmdstd, sm pthd ffktvtt v g vtd g kæv fæ udskftg. Dss ft k væ ptkft kmbd ptk-/mkyæft, d gså fj skdg gss g dd dmp g fygtg gsk fbds. Dt k f ksmp væ Cmfs Cty -s t by. Md dss ft sp uftbhdgsgggt bygg g, fd dt kæv md g t d uft gm dm. Sutsuttt t dut gfbug, v smd mkstg f byggsj g bd ddøs uftkvtt, d gv sudhd, kmft g øgt pduktvtt. Cmfs ft kdt f ds høj ffktvtt, mm gfbug g v smd mkstg f ksmp H-F XL-s Eup, d gbspd H-F ES g Duf ES Ndmk g Cty-s f kmbtsft, d mkdsføs båd Eup g USA. AM N

12 NYHEDER V sk ptts sudhd g kmft ud gpbyggspjkt Cmfs CmC -s f mb, sttæ g svstædg ufts vds t t supp ksstd vttssystm dust, kt g bg. Pduktt fd øbd y vds, g såds f yg gså på Md- Wst Rg Hspt Lmk Id, hv CmC øst t pbm md d ddøs uftkvtt, ms hsptt bv mbyggt. Ud stdsætts f hsptt sku ptt bskytts md sp f spgus-svmp. Dss ptk, d k fkmm ud mbyggspjkt f d typ, bv uftbå uddøs uft g h vgt gtv dvkg på ptts mmufsv, hvs d dåds. F t bskytt ptt mått Md-Wst-hsptt fsg vdu f t fskæ sp dgg t stu. Dtt fhdd dg smtdg fsk uft t kmm d d uvtd stu, hvkt gjd phdt md bhggt f ptt. Løsg v CmC T mbyggspjkt f d typ bf d sk sudhdsmydghd mt, t hspt st ufts, d fmsts f f Cmfs kkut. D hd d kd uddøs uft d, m d skb gså tæk, hvkt øg bhvt f pvmg g øg hsptts dftsmkstg. Cmf Id ktktd Md- Wst g pæstd bd øsg CmC, d d kd uddøs uft d, m sm vd t dbbt ftsystm, d gv mughd f smtdg kut f vm ddøs uft, så d pås vmudvksg. CmC s gså uft m ffktvt g du tt f ptk, hvkt md t t bskytt ptt. Cmf Id vdt ktkt, g dt k tm std t t t 30 CmC 800-hd, d gv ptt bd dkm g smtdg bskyttd ds føsmm hbd ud stdsætts. Fkt dsg f um md CREO Cmfs C Rm Dsg & Egy Optmzt (CREO)-sftw t vt mputbst væktøj, d tt vgt f uftft t måd. Sftw bv pdgt udvkt vd t kmb Cmfs kdt LCC (Lf Cy Cst)- g C-sftw f t ptm vgt f ft g uts t fsygs- g uddgssd um md fkus på mmg f gmkstg. D y wbbsd sftw bv udvkt f t tm f Cmfspst USA, Svg g Mys, g d bv pdgt t udvgt g Sftw v bv t gbt smm CREO s øgfukt CREO-sftws fukt mftt bdt dt t ukt pdtt smugspgm, d bst på t m g dsg f um. Bug k væg g smu mskg gg f ptk fhæggt f typ f bkædg g ktvttsvut, uftudskftgshstghd, ptd f kut uft g fsygsuft, bgg f vtts ffktvtt, g d mughd f t smu gvdgstd g stb mstædghd f fskg vds. T, vgdt g bgg k fds CREO-mu, d dhd båd d yst g hstsk stdd f um t bvdskb- g mkktkdust, hud smmgg f ASHRAE- g EN /2012-stdd f HVAC-ft. Du k s t wb g dwd CREO-mu på vs bvdskbssd på Lf-S/, du k md m dmstt vd t ktkt dt æmst Cmf-kt d æmst Cmf-pæstt. Cmf Aust fytt t y md k Bmæk, t vs y østgsk dttsskb Cmf Aust GmbH fyttt W g u h t hus d y k på Hm-Mk- Gss 7 vd sd f Ct Eup Hub f Stg. D y kt bkvmt pt bt få mutt f ufthv v t f d østgsk hvdstds vgtgst tfkkudpukt. Vkmm t Cmf Austs y md g, kt g tpmd mødk W. 12 AM N

13 QU IZ CmQuz POINT BY LAND FORFATTER ÅRSTAL MUSIK 5 Dt føst tm bv sptt d by 1917 f kmk g fysk Est Ruthfd. Dt skt vd uk kt mm tg g fptk. Et mk Sydøsts, d bstå f 13 stt g t fød tt. Cmf fusd h 2003 t fbkk md sp HEPA-ft. D vdsbømt fftt bv født Ss Cf D 26-åg svjtsk ksmut Vt Vdmv bv d føst kvd ummt. Hu bfdt sg 48 tm kdsøb m Jd umkps. Tu vd æst t dg. Hvd v åt? D gupp gk dg fft f hd, m d ss f t væ pøst. Ds sdst fftg ptæd v tv-pgmmt "Th Lt, Lt Bkfst Shw" d 11. dmb D by ss f t væ vds føst dustby, g d fk bysttus Dtt ds fg bstå f t ft md 14 skftvs ød g hvd stb g t båt ft md hvmå smt stj md 14 tkk. H v f d føst vstædg, d bsøgt st d f Svjtu ft d kmmustsk vut. H jst smm md d kdt ftjust Rbt Cp. D btsk ppgupp Th Bts udgv ds dbutbum "Ps Ps M". I 2012 å pd. 39 på Rg St Mgzs st v d "500 bdst pd gsd". D kvtt v bømt f d fvg g mdskbd kstum. Ds muskvd bv stut f Lss Hstöm, d std bg "Mt v sm hud", "Æbmstgmtt" g "Cht". 3 APC (A Put Ct), f Cmfs f ftgshd, fmst dust støvæg. I 2013 åb Cmf APC s føst upæsk fbk d by. Dtt ds vut hdd ggt. Vutkd MYR. I 1962 vdt h Nbps tttu f s stsk g ftsfud st, d kmb mdfød hum g skp s pftts. På smmftmddg dt å, v ud ft, gv Mt Luth Kg s bømt "I Hv Dm"-t, hv h pfdd t udydds f sm USA. I 1974 vdt gupp dt upæsk Md Gd Px md sg "Wt", hvkt gv dm mughd f t tu Eup g ptæd st tvshws. 2 Mg bømt ppbds stmm f d upæsk by, hud dbds sm Th Smths, Jy Dvs, St Rss g Hppy Mdys. Dtt d h s pds mådts mjsk kgdømm. Kgdømm bv btsk ptktt dt 18. åhudd g fk ds svstædghd Cmf udvkd uftft t t "Mus Dw Systm", d bugs t vdskbg udsøgs f vd dy. Mus dgå gså tt på t f d fftts mst bømt tæ væk. D 22. vmb dtt å mydd L Hvy Oswd USA's 35. pæsdt Ds, Txs. Mus "Mmm M" v bst på d gupps sg. E fm md smm v hvd pm 2008 md My Stp på st. 1 D by h t fdbdhd Pm Lgu. Dt h vudt mpd 20 mstskb, g sptøj. 7 h ht sæg btydg f dtt hd. Dvd Bkhm h spt d gdsk tøj. Hvdstd g d støst by dtt d Ku Lumpu. D mksk fftt mst bømt f t bskv pd ud d mksk dpss m sm "Vds du". I dtt å bv Cmf gudgt Svg sm jt vtu md d mksk vksmhd Cmbdg Ft Cpt. I 2013 fj Cmf st 50- ås jubæum. Nvt på d gupp, d stmm f smm d sm Cmf, t kym md bgydssbgstv bdmdmms fv.? Mhst Mys Jh Stbk 1963 ABBA d y p j p t f g w ORDFIND g p t t g s h s b q j p CLEANROOM CARBON OXYGEN SUSTAINABLE ENERGY FILTER IAQ POLLUTION t w g z x y g m s y u p s t q u m b PARTICLES CAMFIL MOLECULAR j p q D d p t f z t y g m f h y t m f z y p AM N

14 Ap Rut på hutg bsps md CFM Cmf Ft Mgmt-pgmmt (CFM), d tbyds f ækk Cmf-vksmhd h vd, sætt kud std t t sty ds uftft, så d pthds ptm uftkvtt ds stt. Dt h væt st sus Fkg, hv Cmf h. 30 CFM-ft md kud d f b-, bvdskb- g vdsmdddust. Også hspt g jdmssskb h dgåt CFM-ktkt. Md CFM på d v smd mkstg fbds md ds uftbhdgsstt. D føst CFM-ft Fkg gb dmsttsktkt f ftg kgskb bv udskvt 2002 md d bømt fsk sptsvgspdut Ap Ruts fbk Dpp Nmdt. V yd t kmpt udvg f svs t fbkk, d gg. 200 km vst f Ps. H h Ap Rut spst sg fmstg f spb g øbsb, såv sptsvg sm fmb. Rut C Spt fmsts gså på ds kgs- g mtgsvækstd. D fmsts ågt mm g b, hud gså Rut Fm 2.0-b. På fbkk Dpp hjæp Cmfs kspt Ap Rut md t væg d tt uftft t fmåt. Cmf søg f, t d mts skkt g kkt, udskft dm på dt gtg tdspukt, kt fts ffktvtt gm ftsy g tst f uft, g d hd dd sty på fbkks g f ft. D mkstgsffktv øsg sk, t Ap Ruts ftsystm p vd ds fud ydv. Dkt bsps md CFM Bsps h kut mås dkt gm dt dud t f ftudskftg g md bjd g vdghds. F ksmp ku Ap Rut d føst t å md CFM sæk mkstg md æst u 17 %. Ektkdtgg CFM st fkt bg dss bsps, dt Cmf h t gdt vbk v ftgsbhv g -svs g std t t ptm Ap Ruts ftpgm g mkstg. D gså påt dkt bsps: Sptsvgspdut h fåt f hudd kst kvdtmt t ptmg f pduktsj pds, d tdg bv bugt t pbvg f ft. Fbkks dmstt gså bvt fkt: Nu hådts ftd, fktug g vg bt é gg m åt. Ft ud bkymg Fbkk Dpp h smbjdt md Cmf m d 10 å, g v h tp udskvt y tåg ktkt, fd CFM øbd hjæp s md t sp pg. V bhøv kk æg pbv ft på fbkk, g v sk kk æg bkym s m tdsp f udskftg f ft Cmf k utmtsk t dtt, g hv st udskftg ptmt, fd Cmf jævgt vvåg tyktbt, fk Fédé Lfbv, dkøbshf hs Ap Rut Dpp. H pv, t Cmf td yd d bdst uftftgsøsg t fmåt. Tkkt væ CFMkptt, d dækk ftgssystm t vs um, vkuumbd, bhdgshd t mgssm g ufttætt kb, ftg u m ffktv, hvkt gø s std t t fbd kvtt f pdukt. Og fd ftktkt hådts så ffktvt, h v m td t vs kftg fmstg f hb, smg f spts- g b g sg f b g svd, sutt Fédé Lfbv f. E gø tgg CFM hjæp kud md t gø ds pt m gø g v p t mjømæssg måsætg. Sv h gså fd f mjøt: Md CFM k kud skæ d på ds gfbug g ffd, g dt du påvkg f mjøt g CO 2 -fdftykkt. Smtdg få kud md CFM dt bdst bhdgstvæk t ftffd vsstmms md k g g md gtt spbhd. Dsud v kud pdg økmsk fd vd CFM: Nå vttssystm ptms md Cmfs vgft, dus dftsmkstg t ds uftbhdgssystm mkt. CFM-svs skæddsys ft kuds bhv. Ktkt æmst Cmf-vksmhd -pæstt f t få ydg pysg. 14 AM N

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011

informationscenterêfor ÊÊMilj Ê&ÊSundhed WWW.FORBRUGERKEMI.DK Viden om ke m i i hverdagens produkter Årsberetning 2011 nfomonscntêfo ÊÊMlj Ê&ÊSundhd WWWFORBRUGERKEMIDK xx Vdn om k m hvdagns podukt Åsbtnng 2011 kolofon Hvm v? Infomonscnt fo Mljø & Sundhd n uafhængg nsttuton, som ådgv fobugn om kmkal podukt, så d slv blv

Læs mere

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst

Læs mere

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen

No. 8 15. december 2011 efterskoleforeningen ftskol Foto: Js Bach No. 8 15. dcb 2011 ftskolfoig www. ftskol. co 08 gaatik lgs id På Vø Eftskol læ lv gaatik g lg og bvægls. 03 all ftskol ha t socialt asva Socialt taxat åsk på vj. I så fald vil ftskol,

Læs mere

Nye innovationsformer

Nye innovationsformer Ny vasfm KOLOFON Ffa g llægg: Ma Js, Ksa Nls, Lass Sæ Js, M Lu, Sg Skv-Has, Rb Sgaa As g Aa Maa Auchamp Mgafklv: Asg Møll-Ols, Sø Rh, Mlla Klys, Ja-Chsa Buu g Jak Kss Ugv 2013 1. ugav, 1. plag Ugv af:

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK

SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK SKAT I BALANCE ER EN GOD FORRETNING FOR DANMARK Annoncø: SKAT Rklambuau: Suns Mdbuau: IUM A/S AEA-casn udabjd af: Suns Rklambuau A/S, Jpp Bo Ebsup jb@sunsdk / 26373339 Sn Fmann Hasslsn sfh@sunsdk / 21215887

Læs mere

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001

Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15. Genoptryk, februar 2001 15 Hvidovre Kommune BYPLANVEDTÆGT 15 Genoptryk, februar 2001 HVIDOVRE KOMMUNE Byplanvedtlagt nr. 15. ********+******* BY PLANVEDTÆGT for HVIDOVRE KOMMUNE. I medfdr af byplanloven (lovbekendtgdrelse nr.

Læs mere

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter

MEXICANSK AFTEN Fredag den 24. januar kl. 18.30. Buffet med mexicanske retter Til smtlig husstd, kotorr og butikkr Vi rådgivr om icsso. Ærø Ugvis - Tirsdg d 14. jur 2014 - Nr. 3-50. årg. Vråvj Ærø 2 Ærøskøbig Tlfo 26252 1077 www.g-w.dk Afdlig: Vråvj Ærøskøbig Kirkstræd Tlfo 6253

Læs mere

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv)

Kapelmesteren. På Bastionen + Løven (Lille Mølle) Christianshavns Voldgade 50, 1424 København K (Metro til Christianshavns Torv) Kapls Mdlsblad fo Dansk Kaplsfoing 49 novb 2011 Julfs onsdag d. 21. dcb kl. 17.00 På Basion + Løv (Lill Møll) Chisianshavns Voldgad 50, 1424 Købhavn K (Mo il Chisianshavns Tov) Ko il julfs på Basion +

Læs mere

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK

MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK MARTS 2012 SVENDEPRØVE LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK SVENDEPRØVE MARTS 2012 GRAFISK DESIGN PORTFOLIO LINA JAKOBSEN DORNING E-PORTFOLIO WWW.LINADORNING.DK GRAFISK DESIGN OPLYSNINGER

Læs mere

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE

SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE SDR. TRANDERS KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR. DEN SYDLIGE DEL AF GUG BOLIGOMRÅDE 3A OFFENTLIGT OMRÅDE Byplanvedtægt nr. 3 for den sydlige del af Gug I medfør af byplanloven (lovbekcndtgørelse nr. 160

Læs mere

Sociale medier. Introduktion

Sociale medier. Introduktion Scal mdr Scal mdr brugs stgnd grad frrtnngsøjmd. Dt skr fx, når vrksmhdr va Facbk nvlvrr kundr g brugr nnvatnsprcssr, hvr man udvkslr dér g vdn, llr dcdrt c-cratn, hvr man samarbjdr m at skab værd g plvlsr,

Læs mere

Nr. 4 december 2014 70. årgang

Nr. 4 december 2014 70. årgang t 4 2 N. 4 cm 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by

Byplanvedtægt 19. Område af Vallerød og Usserød by Byplanvedtægt 19 Område af Vallerød og Usserød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplanvedtægt nr. 19 for et område af Vallerød og Usserød by I medfør af byplanloven (boligministeriets lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Nr. 2 juni 2014 70. årgang

Nr. 2 juni 2014 70. årgang t 4 2 N. 2 juni 2014 70. ågang Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k Aministatinn t Mikal Jnsn Anja Hu Ing Kistnsn Dt Klmi

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere

app Drømmejob DESiGNEr FaCEBOOK Er du ven med chefen? tys-tys Løn-tabu gavner kun din chef Trivsel Der er milliarder i glade medarbejdere NYt OM KOMMUNKatON, MEDEr & t SEPtEMBEr 2011 09 MEDLEMSBLaD HK/Prvat Trvs Dr r marr ga marbjr app DESGNEr UDDanns Praktk uant gvr bonus på cv t Dt NYE JOB? FaCEBOOK Er u vn m chfn? tys-tys M Hv D g or

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi.

SVENDBORG SPRUDLER AF LIV. Think Blue. Think Blue. Think Blue. Gratis. Think Blue. Think Blue. månedsmagasin. Tænk klima. Tænk økonomi. 2 11 2010 KOMMUNE PROFIL ERHVERV HANDELSLIV KULTUR/BYLIV GASTRONOMI wwwsvborkulturk ii msit Grtis måsmsi Tæk klim Tæk økoomi Thik Blu Sl o srvic f vrmpumpr Ri til Lsss EL ApS for yrli iformtio o tilbu

Læs mere

Nr. 2 september 2013 69. årgang

Nr. 2 september 2013 69. årgang t 4 2 N. 2 sptm 2013 69. ågang t Aministatinn: ligfningn 42 Hlg Dachmanns Ga 1 6400 Søng Tlfn: 7442 5795 * Fax.: 7442 4318 * www.42.k * E-mail: pst@42.k DAGLIG LEDELSE Am. iktø Tag Sktt (fman DOA) Dikt

Læs mere

!"#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# !"#$"%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !"!

!#$%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4'%,#5,6,3# #,-#731+,38,328,9-$# !#$%#&'(# )*+,-.# !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!! !! "#$"%#&'(#)*+,-.# /#012,,3#*+#2*4"'%,#5,6",3# "#,-#731+,38,328,9-"$# "#$"%#&'(# )*+,-.# " $%&%'()*+,-./0 1234..5,-4,6%)'.7.8%.5%./953-.5:.54:.;/%&

Læs mere

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune

Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt atteliv t præventivt Partnerskab 5 mm Afrapportering fra pilotprojektet i Holstebro Kommune Trygt natteliv t præventivt Partnerskab Holstebro

Læs mere

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby

Velkommen til Hjortespring Erhvervsby Vlkommn til Hjotsping Ehvvsby : a f j l t Sta /m2 5 k. 37 Konto 30 k. dsplads 8 I ILL B G Skivbo O.. E. T S G VI HAR DE BEDSTE TILBUD PÅ KONTORLOKALER 18 min. til Rådhusplads n 28 min. til Hlsingø 21 min.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.9.2012 COM(2012) 490 final 2012/0235 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på den Europæiske Unions vegne i Den Blandede

Læs mere

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen.

Bjdrk er en of Afturs trofoste fans - her iført vinterkollektionen. Bjdrk er e f Afturs trfste fas her ført vterkllekte. Bjrk er f af det sldske mærke Aftur, der lgesm hu selv er særdeles atetblshmet g md l kfrmtet. Nu kmmer mærket Aftur edelg tl Dmrk g så edd ege butk!

Læs mere

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER

MATAS A/S CLUB MATAS TELIA AT RYSTE TRÆET OG SAMTIDIG GRIBE ALLE DE OVERMODNE FRUGTER! TDC TDC KUNDESLØJFE MÅLBAR EFFEKT MED ENKLE MIDLER RELATIONSSKABEREN Relatiosskabde aktivitet so del af salet CRM-stategi ed fokus på at fastholde og udbygge lagvaige elatio til istitutios og viksoheds kud, itesst ell edabejde. D typisk tale o gtage påvikig

Læs mere

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1.

After-party. HUSK at tilmelde dig på mit.fadl.dk. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, Årgang 47, Nummer 6-1. 47 årg. 2012/2013 SSN 1904-3400 K M E D C Ø B MedcnOrgansonnes Kmunkonsorgan, Årgang 47, Numm 6 - oktob 2014 GENERALFORSAMLNG 10. oktob kl. 17 Stutklubb Dagsor følge tægtne dn mng tæll! STEM 6. oktob dne

Læs mere