Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fejring af 50 år NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE. CAMFIL Clean Air Solutions NR."

Transkript

1 NR Fjg f 50 å NY FILTERSKOLESERIE DE GAMLE KENDINGE I VORES LUFT EN DIREKTØR MED PASSION FOR FILTRE Cmfs gudægg Göst Ls. CAMFIL C A Suts

2 Ld A Béd MESSER 2013 Ju ASME Tub Exp, S At, Txs, USA PwG Eup, W, Østg Bz Offsh, M, Bs Exp, Atfgst, Ch Wd Td Gup B Phm Summt, Bst, USA Ju Itphx Jp, Tky ug. BudThAs 2013, Sgp Sptmb Vkmm t vs vd Fbv Th Itt Rfgt, A Cdtg, Vtt, Htg, d A Ttmt Shw, S Pu, Bs Em Fstght, Jököpg, Svg Oktb Nuk, Oés, Fkg Itphx, S Ju, Put R Ch Phm 2013, Shgh, K Nvmb ISPE Au Mtg, Wshgt D.C., USA Hvs du jævgt æs AM, h du k d bmækt, t d udgv s dds ud. V håb, t du v sys m dtt y udsd, å du æs d sst yhd m vs vksmhd, pdukt g kud. Id bdt bvæg v s d ptks vd f t bskv d støst kd t uftfug g ds gtv dvkg på sudhd. V tdu gså yt dhd, såsm psptætt g Cmfs ftsk. V ptætt vs CEO, d btt m s 30 ås fg uftftgsdust, hs vj t Cmf, g hvd dt, d gø vs vksmhd dds. Sktk, d skvt f vs uftskspt, d f ftøbd s m ft g ftgstkg. I å t sægt å f s, hvkt bdt f vs gudægg på fsd udstg. Hs v v Göst Ls, g h gudgd Cmf f fm åt sd. V fj dtt 50-ås jubæum md tk, d bskv, hvd Cmf udvkd s pt g ftg g bv t vds fød uftftgsvksmhd. Dudv k du gså fd d sædvg fmtv tk m uftsøsg t vs højt vædstt kud, y pdukt g g yhd m vksmhd. T sut v jg g byd dg vkmm t vs vd! V håb, du få gæd f dtt umm. Hvs du v vd m, du td m d vkmm t t ktkt d æmst Cmf-pæstt -vksmhd Itm, Ps Pt d Vss, Fkg PwG tt, Od, Fd, USA WDM Summt, 12th Au Wd Dug Muftug Summt, Düssdf, Tyskd A ju, Ods, Dmk Cmf AM vdsmspædd pubkt t Cmfs kud. D fds på fskg spg. Udgvs f: Cmf AB, Svväg 56E SE STOCKHOLM, Svg Tf Fx E-m: Udgv: A Béd S V Psdt Ss & Mktg Rdktø: Lz Bw Tf Fx E-m: Tkst: Cmf/Th PR Swd AB Gfk: Kg AB V du vd m? Du k få f pysg vd t ktkt t Cmfdttsskb Cmf-gt æhd f dg, vd t g, skv sd fx t Cmfs hvdkt. Hvdkt Cmf AB, Svväg 56E, SE STOCKHOLM, Svg. Tf Fx A Béd S VP Ss & Mktg Cmf Gup 2 AM N

3 PRODUKTNYHEDER D vutd CmGT 3V-600 sætt y stdd f tubftyds Cmf Pw Systms h bkdtgjt udvkg f CmGT 3V-600. Dtt y dbæsgs-uftft h t vtvt vmækbskyttt dsg, d t fud pfyd d kv, d yst gstub, dsmt g kmpss st md hbk på øgt yds g ffkt. Smtdg pås mksmt udbytt g mm dftsmkstg. I dg bst tubptø ft EPA-kss f E10 t E12 (EN 1822), d gsk vst fbygg mtfug, m smtdg h ækk bvkg. Mts d v mugvs væ, m tyktbt k stg, hvkt du tubs ffkt. M k gså pv øgt bædstffbug, ud t ffkt ødvdgvs øgs tsvd. CmGT 3V-600 v smm ftg md md bgæst uftgmstømg g ud dukt f tubs ffkt. Dsgt mftt 600 mm dyb mm, d umm æst 50 kvdtmt md é kt pt. Ftg på v 99,5 % vd MPPS (Mst Pttg Pt Sz). Støvftgskptt bhs bdst f d typ ft. E æg vtd du gså mkstg t stt, fmtg g btskffs mkt. Tstt dsg gv høj skkhd CmGT 3V-600 udstyt md dymsk gt på uftudsuggssd, hvkt mm tykkt g fhd mdt t kspd spægs vd kstm tyktb. F t gø pduktt så skkt sm mugt ftt gså tstt gudgt Cmfs ukk tstpstg t gstub vd t smu mgt støvd g fugtg fhd md høj ktt f st. Dt y dbbtfsgd dsg d bst på d smm bdgstkk, d vds t umsft ULPA-kss fbygg uft-bypss, t typsk fæm mdg dbæsgs-uftft, hv st, gv ptk g ptk på ud é µ spp fb ftt. Dtt k mdfø fug stg tubs d, hvkt fø t uødvdg g dy dftsstdsg. D vtk pssg g åb spt gv smtdg mughd f, t pdæmmt vd ft k øb f, så m udgå gdbæsg f pøst uhd, g dt v tyktb bvs ud fhd md høj fugtghd. Dss gskb gø CmGT 3V-600 t dt pfkt vg t dbsd mjø, kystmåd g ffsh-mjø stømpduktsdust g - g gsdust, hv uftdbæsgs-ft f fgød btydg f bug f gstub g dt tub msk, g hv tgægghd f mt f st btydg f ptø. AM N

4 E tmpmtsfud ALAN O CONNELL Nttt: I Ad: 55 Stg: Pæsdt g CEO f Cmf sd Fm: Hs k A g sø Sm. Bpæ: B Dub g Stkhm, fbg Ptug. Itss: Luftftg, HVACdust g Fm 1-øb. Jg sk t vd mtspt mt, hd g sttg bg mtspt. É huddd f t skud udgø fsk mm sj g dg. Om Cmf: Dt ftstsk vksmhd, t sjvt std t væ, g v h stsåt hst, d spæd v 50 å. Jg h væt d f d t åt, g hvm d d sdd m st m 50 å, v ht skkt gså hv dt sjvt! H bgydt HVAC-dust sm 18-åg bghdpktkt vd Wk A Cdtg, t gtu f dtudsty g -ft Dub. Åt v I dg h pæsdt f Cmf AB g CEO f Cmf Gup. A O Cs vj f pktkpds gskbsfdg t dktøpst h væt bst på st dskb f ftg g ftbh. I mt føst jb sm gskbspktkt hs Wk v m pgv mgt smp, m jg fk kdskb t vksmhds t g mg v æg pd, g jg ku s, hvd sgt f uftft bv m g m tbt, g dt st ptt, d å dt. F mg v dt vd g spædd bh, så jg ku kk fstå, hvf Wk kk stsd m på d. T sdst tg jg dt p md d dmstd dktø, ftæ A O C. H fk kk dt sv, h gd md: Hvs du t, du vd så mgt m uftftg, hvf gø du dt så kk sv, bød dktø d A O C. Og dt v g pæs dt, h gjd 24 å gmm. Jg tmpmtsfud, så jg sgd p g gk ud d dø. A O C fk: Jg sk udfdg, g jg hvd pbyggt gødd tss f bh. Jg hvd gt t bvs. D kmbt k t t sætt gg k, sg h. Vj t Cmf Vd hjæp f dt tvæk f ktkt, dt v ykkds hm t pbygg, bv A O C d sk pæstt f t fm md hvdsæd Ld, g h gk stks gg md bjdt. Hs stftd føst gg bkdtskb md Cmf 1983, hv h mødts md pæstt f Cmf UK vd mss Bmghm, g h skd sg sm Cmfs gt Id. E, sm h sg: H v på dt gtg std på dt gtg tdspukt. Tg gk stækt. Id v gbud f vstg d tdg 1980 g vkd sm mgt på mksk md-, ktk- g fødvpdut, d v vg ft t tb sg d. Ft v mgt ftspugt t d y fbkk. Mt gtu fk h td y kud. Kd dt b hd m mt gtu v pfkt pstt fhd t bmt, g dt h gk gdt på ppt, hvt fd. Høj sgst bst typsk pgstømm f små vksmhd, fd dt k tg g td, fø kud bt p t måd t å f vss kuds vdkmmd. Md s bggud gskb vdst A O C, t h ku hd sgt kød, hvs h hvd t bd økmsk udggspukt f t hådt s vksd vksmhd. H fdt d pfkt øsg vd t dgå ft md Cmfs gudægg Göst Ls, sm h hvd mødt Ld. Göst Ls bsuttd sg f t hjæp hm. Hs bsutg vst sg t væ d gtg. A O C udvdd md td s vksmhd g sttd smm md pt Ad Fts & Pumps Id. Ad bv ttktv pt g d sk sgsk f Cmf, d købt d s 1985, ftæ A O C. I 1993 købt d d std kt, g v bv t Cmf Id Ltd md fkus udukkd på ft. Nu bjdd jg dkt f Cmf, d vksmhd, d stt dt h gg. Støt udvkg Eft dt ftstt h fmd. I 1989, f å fø Cmf købt st f Ad, ftg Cmf t f ds stø pkøb ud f Svg, d d købt Sft Fkg ( dg Cmf S.A.). På dt tdspukt hvd Sft jt vtu USA vd v Ft, g A O C fk t pgv t hjæp md t udvk Fts sg på dt mksk mkd. H fyttd t Nw Jsy g bd d 18 måd. Dtt v hs føst skdt f dktø f t dttsskb t dsspgv på vksmhdsvu Cmf. I 1992 vdt h tbg t Id g bugt d sk vksmhd sm bs. I v h vvt pbygg f Cmfs pt- 4 AM N

5 PORTRÆT A O C md pss f ft Stbt. Cmf pkøbt dft Autmt 1997, g vksmhd pptd t hm Id, hvkt øgd hs dsssv. S 1997 bv h udævt t VP Ss & Mktg g bv dmd fft d f Cmf Gups ds. I øbt f dt æst p å bgydt dsstmt t pægg Cmfs gb ksps. D bv ftføgd ftgt ækk vgtg pkøb, g Cmf sttd y vksmhd g vstd y ftgsmåd g fbkk. Købt f F 2000 v t stt skdt fmd, d gv Cmf t bd udggspukt Ndmk. I 2001 åd A O C tpp, d h fk d stg, h h dg pæsdt g CEO. E dust udvkg A O C h væt uftftgsdust 30 å. Hvd h dust udvkt sg? Idust h gmgåt m ksdg. Stdd g vgvg bvt ædt mgt, g d små sp h kk væt std t t ftg tstækkg vstg t t bv bh, sg A O C. Luftftgsdust h udvkt sg pt md d tkgsk fmskdt, g v h måttt udvk vs ftgstkg f t ku v p t d skftd bhv dskg dust tkt md, t fmstgspss bvt m g m kmpks. Pt md d udvkg fftghd gså bvt m bvdst m uftkvtt, bmæk A O C. Dsud h vgvg st btydg md sts sm dt mksk Evmt Ptt Agy, d fstsætt stg g stg stdd f uftkvtt f t gø bjdspds g bskytt d stt g mjøt tg f ksmp støvftgssystm t m. Fm 1-vksmhd Dt t t få A O C t t t m Cmf g uftftg. Dt stks svæ t få hm t t ftæ m s hbby g ftdstss. V fk dg t sdst é ud f hm: H føg g md mtspt sm f ksmp Fm 1 (F1), å h kk bjd tæk på ftg. På s vs h Cmfs vækst hft g så mgt ft på sm F1-b, sd h tg ttt vksmhd f 12 å sd. Hvd h tu væt? Dt bh, hv dt gå stækt. Af g t føs dt, sm m d kk k tm døgt, g v mgt mtvd g kkuyst. Cmf t gtg sjvt std t væ, g jg k st kk bskv, hv st føjs dt h væt kstt t bv udst f y udfdg, dgå y ft g gå vd t d æst md så dymsk t ps, ftæ h. V bd hm bskv Cmfs psghd : V h stæk væksættåd. V h høj gd f tgtt. Æghd vksmhds ygd. At, hvd v udvk, gmpøvt. V v dt, v v. Smtdg h v ftstsk mdbjdstb. Ivt t dt vgtgt tæk. V vst kftgt fskg g udvkg. V h kk bg f t fj. Hvs gt kk vk, fd v d øsg. Hvs vksmhd f skk på s sus, sk d gtg. Sm pvt, fmjt vksmhd h Cmf gså fd f hutg hdg, hutg bsutgsvj g gsgtt g stbt jskb. V kk buuktsk vksmhd, sg A O C. V k fkus gsgtt v kk udgt kvtskptsm sm vss bøstd vksmhd, d h tds t t fkus på ktsgtd sutt g dtjg stdt. Og vgtgst f t Cmf kuddvt. V stæb kstt ft t V h stæk væksættåd. V h høj gd f tgtt. Æghd vksmhds ygd. At, hvd v udvk, gmpøvt. V v dt, v v. Smtdg h v ftstsk mdbjdstb. gø dt tt f kud t hd md s. E vgtg d f dt, t v ff vs t pss, g t v td hd, hvd v v. V pøv td t hæv vgg f t gv kud bd pvs. Fmtds fø F t vd tbg t smmgg md mtspt hvd dt gg umm ét sm fød dust? V hdg t hv vs pst, m v h gså kæmpt hådt f t få d, sg h. Sm jg sgd, h uftftgsdust måttt æd sg md kud, g v h udsgt t mg y g spædd udfdg d kmmd å. D g gæs. V k væ sk på, t d tkgsk fmskdt v væ fd f Cmfs udvkg. Udvkg gå ht skkt kk bgæs. D gså d tds, d påvk dust: Fk vd m m vgtghd f gd uftkvtt, g d st stdg høj gd kv t d. Jg høt m ftgf Hg Kg, d tg bd f fk pp på bjgt Vt Pk, hvf d utg udsgt v skyskb g hv. F t kst bøb fskø h bdt vd t fj fug g tføj bå hmm. Dt t t gø på mput, m kk vkghd. Vds gg h svæ g gsgtt pgv f sg md t gv bg sud g uft. Jg t gså, t fmtds gt v væ md tt v f uftfug g dågt dkm. Vs uftftgsøsg gø fsk dg, g d v ftst væ t vædfudt bdg fmtd, ud A O C f. AM N

6 CAMFILS 50-ÅRSJUBILÆUM V fj 50 å d f uftftg I å fj Cmf md stthd vksmhds 50-ås jubæum. Dt h bgydt 1963, hv vs gudægg dgk jt vtu md mksk ftpdut g gudgd Cmf AB. I øbt f fm åt vksd fmjt vksmhd svsk by g bv vds fød uftftpdut. H få du vs hst. Hvs m kø mkg 70 km syd f Stkhm d hvdmtvj, d m vd fkøs t kystby Ts. E kt køtu d dt bg dg t dtt dysk std vd Østsø md hyggg bgghd på tæsk t s g hmd hvø. M Ts m d bt ustk hm dt gså d pdg bs f d tt Cmf k, f d mst susg fmjd ksptvksmhd t dt svsk vksmhdshst. H gudgd svsk væksætt g ftgsmd md sd bggud d f vttspduktdust 1963 Cmf AB mdsskbt Cmf k. Hs v v Göst Ls. Göst hvd h s pfss k bjdt d svsk HVAC-dust; pdgt f t st tt vksmhd bh, Fäkt g Bh, g s sm pt ksutvksmhd vd v VVV. E ug Göst Ls I 1956 sttd VVV t søstsskb, Luftkdtg AB, d fyttd ftg t Ts Dt bgydt md tmkft Ts å æhd f Studsvk, hv d svsk gg hvd pt t tmfskgst, d sku udvk d bbydd gtkg. Ng f dts bdst gø bjdd h, g d y gkd kævd y tgg t skkhd, kk mdst t d vttssystm, d sku bugs t d pgt svsk tmæg, g sægt t d typ f højffktv uft ft, d tfæd f uykk sku bugs t dsutg. Hs Luftkdtg udvkd g spfd Göst Ls kmptt vttssystm, g hs fg skffd hm t pjkt vdød dsg f HVAC-systmt t fskgs- g udvkgstt vd Studsvk. Dtt pjkt kævd dg gså sæg højffktv ft t dsutg. Göst ktktd df Cmbdg Ft Cpt (CFC) Syus Nw Yk, kdt mksk pdut, hvs dsgs g pdukt byggd på tkg bg d ft, d ud d vdskg bv vdt t fjs f dktv ptk f udsuggsuft på d mksk ggs tmæg. Eft døfts md CFC USA vdt Göst Ls tbg t Svg g dmstd CFC s ft f Studsvk-tt g vbvst tmkftgø m ds skkhd g ffktvtt. H vdt dft ktkt på Studsvk-tts vtts- g dsutgssystm. I tkt md t Luftkdtgs ftg vksd, bgydt Göst stgd gd t spf CFC-ft t pjkt t fskg kud, b.. md- g ktkpdut. Dt bv CFC pmæksmm på, g h bv ufmt udpgt sm CFC s gt f Nd g s f h Eup. Dtt tdg smbjd md CFC føt t gudæggs f Cmf sm pduktsvksmhd 1963 sm jt vtu (50-50) mm CFC g Luftkdtg. Luftkdtg ftstt md t spf g sæg ft t kævd upæsk vksmhd md stg kv t uft d f g- g mddust g d dgg spd ktkdust. Få å s byggd Cmf st føst ftpduktsæg Ts g tbd st hvdkt. D føst fudt jd pduktsdttsskb bv hutgt sttt Tyskd g Shwz. Udvds Iddgsvst fugd Luftkdtg sm CFC s sgsk t upæsk kud g ktyst f vsøsk sg. Etbg f Cmf 1963 gjd dt mugt f CFC t kspd ggfsk på dt upæsk mkd, hv Luftkdtg sgt pdukt ud s gm gt st f Eup. Luftkdtg bv dt p 1972, hv Göst Ls sgt s d Luftkdtg AB g mdtg kt Cmf AB sm btg. Göst Ls g CFC bv dft pt. Cmf v u gdt pstt t udvkg f dt upæsk 6 AM N

7 CAMFILS 50-ÅRSJUBILÆUM E vksmhd vækst: I smm 1968 dd Göst Ls psgt fytg f Luftkdtg AB g Cmf AB t d ybyggd bygg Ts. Mm 1958 g 1968 mått d t vksmhd h sks gg fd y g stø bygg f t ku hådt vækst. Dt pdg æg Ts, d øbd bvt udvdt g mdst øbt f å, vds d dg dg stdg f dt svsk dttsskb, g dt stdg t vgtgt pdukts- g dstbutst f dt dsk mkd. F v vmmt mksk ftpdut md ktvtt g pduktsæg h USA g dd gså Cd. Opkøb f d kb kæv kst fsg, g Cmf gk smm md Rts, t svsk vstgssskb, d ft pkøbt f F bv mdtsktæ Cmf. D bv dføt y dssfukt på hvdktt g udvkt vstuktut sttg f gb ksps g ydg pkøb. Cmf udvdd ftg t y måd fm t 2011, kusv K, Aust, Id g Bs. Smtdg bv d gmføt y ttv f t støm pdukt g dstbut. Cmf sttd y utffktv ftpduktshd Eup g As g pkøbt kkut på dt svsk mkd. Pdukt bv fft g fbdt, g d bv udvkt y g pduktstkkk f t på stdftsfd. mkd sm ufhægg sgs- g pduktsvksmhd, d pæstd CFC s pdukt. Cmf vksd hutgt, tbd sgsdttsskb ækk upæsk d g fkusd tsvt på ftudskftgsmkdt. Sttg v t udvk stæk t t kud vd hjæp f d typ sgsgumt, d stdg vt f Cmfs pdukt d dg dg: t dt k bt sg t vst kvttsft md vt tyktb, d hd æg, s bd, sp m g g kk sk skfts så tt. Smt st mdfø t dtt v smd mkstg g d økmsk fd f kud. Ud d ddd vækstfs fkusd Cmf gså på pbygg f ftgskspts g t hd f dygtg sæg. Fudstædg ufhægghd 1983 I 1983 fgv Göst Lss fm smm md fm Mkm t fmt bud på CFC s std d f Cmf, g vksmhd bv ft 20 ås kstt vækst 100 % fmjt vksmhd. Rst f 1980 v vdt st kktst vd stbtt g ksdg f vksmhd. I 1989 tådt Göst Ls tbg sm dktø f Cmf, g hs sø, J E Ls, tg v ft hm. J Es svg, Jh Mkm, bv vpæsdt g økmdktø. Dss ædg ds mkd bgyds på y g vgtg æ Cmfs hst. Cmf vækstt u pkøbssttg, d ddts md købt f f ftvksmhd, hud Sft (Fkg) 1989, Autmt Ftt (Stbt) 1997 g Idustft (Svg) Md sdstævt pkøb tgd m mkt y vækstftg: dbæsgsft g d pdukt t gstubmkdt. Ms d sttgsk ssu bv pbyggt på hvdktt, pstd Cmf sg kftgt på dt upæsk mkd gm gsk vækst g ydg pkøb. D bv tufft fgød bsutg m stddsg f pduktstmtt, ydg utmtsg f pdukt, tbg f vsøsk pdukt smt fbdg f dstbutsk g ftgssystm. D gb sttg tg fm I 2000 v Cmf k t t bv m gb vksmhd, g m bsuttd df t køb F USA md hbk på t bv vgtg sp på dt dmksk mkd. Dsud bv d tufft sttgsk bsutg m t fkus på Cmfs kftg, hvkt mdføt fsg f jbftg, d v bvt købt f F, g vstg ydg udvds f ktvtt d f bdt dt gsystm g uftfugskt. Att fmvksmhd I sutg f 2011 købt fm Ls g Mkm Rts mdtskt tbg, g Rts tk sg ud sm pgt. Cmf v g 100 % fmjt vksmhd. E y gt f fmmdmm v bvt d f vksmhd g sku u tfø yt bd t ds g b vj t fmtd. Ivæksættåd, kstt ftgsudvkg, stæk kvæd, dygtg ds, tkgsk fmskdt g mutkutu bjdsstyk h væt d vgtgst fkt bg Cmfs sutt. F gg t hv væt vksmhd by h v u 23 pduktsæg, sks fskgs- g udvkgst, stt g m d 65 k sgskt Nd- g Sydmk, Eup, Sydøsts g As-Sthvsmådt. AM N

8 CAMFIL FILTERSKOLE: MODUL 1 Md AMs y ftsks k du øbt f d æst p å vd tbg t skbæk g få gudæggd vd m ftg, på kst æg bt gpfsk d vd. Hvs du ht gø d f ftg, v tk gså væ t gdt gudkusus m mt. Cmf h mg å dvt s g ftsk, d udd mdbjd g kud uftftgstkgs spædd vd g udvs, hvf v h bug f uftsøsg. Mdu s mgt gudæggd g dækk bt d mst bs m. Em bskvs t smpt spg, d t t fstå. V v g bg kssvæst t dg h bdt f øbt f tt spt mdu t gv dg gudæggd vd m vs bh. Luftfud stff df h v bug f uft Luftfud stff kt sgt stff dg uddøsuft, d t k væ fst ptk f.ks. ptkfmgt stf, støv g sd gss dmp. Ad uftfud stff h væskfm, f.ks. ds, tåg små dåb. Atmuykk k gså mdfø dktv fud stff. Fud stff k væ tug fåsgt f msks påvkg. Fug k kssfs sm pmæ skudæ. Pmæ fug pstå sm føg f ps pdus f mskg ktvtt, f ksmp kut f mtudstødg, svvdxd f fbædg f ku g tgxd f fbædg vd høj tmptu. Skudæ fug udds kk dkt, m ds, å pmæ fud stff g tg, f ksmp z vd jdvfd. Luftfud stff fåsg hbdspbm g st skd. A Eup sås uftfug hvt å t kst huddvs f m u sm føg f øj- g åddætsfkt, ugkæft g hjtksygdmm smt g mjøskd. Luftfug sås Eup t fåsg p t f tdg dødsfd ågt. På vdsp tt g så md: M d t m msk dø føg Vdssudhdsgst WHO hvt å sm føg f uftfug. Kd t uftbå ptk D t hvdkd t ptk d uft, v dåd. Ng tugt fkmmd g stmm f bøgspøjt, øk, vd vgtt g skv- g stppbd. Ng f ptk vgtg, f ksmp uftbå p d mgt f støvptk, sm vddmp kds på g d gdåb. Dudv d d mskskbt ptk, d stmm f fbædgspss g dust uddg, g sm dhd uøskd fud stff g skd mjøt. Tfk md køtøj d støst kd, g dsmt bdg høj gd t uddg f ptk. I 2012 kssfd Dt Itt Kæftfskgst (IARC), d d f WHO, udstødg f dsmt sm kæftfmkdd f msk; tdg bv d st sm sdsygvs kæftfmkdd. Ptk g d uftfud stff tæg d vs bygg gm åb vdu g dø g gm vttssystm, d kk udstyt md ffktv ft. Iddøs bds d md vtu d ddøs fug. Df k ddøs uft fktsk væ mgt m fut, p t 50 gg m d d uddøs fug, g dt mdfø stø sudhdssk f bø, æd g ksk syg, sægt by g måd md tug tfk. Ft t sg f ddøsuft f ksmp hvvsbygg, fftg bygg g pduktsæg Cmfs støst ftgsmåd. Ptks støs g smmsætg Ptk fds mg fskg smmsætg g støs. Støs v f g få mt (m, mdtd f mt) t huddvs f mkmt (μm, mtd f mt). Ptk dds mt t støsskss: f ptk md dmt på ud 2,5 μm, g gv ptk md dmt på v 2,5 μm. Gv ptk hvdsggt tugt fkmmd ptk, ms f ptk stmm f mskg ktvtt. Dudv fds d kstmt små ptk, såsm utf ptk på ud tusdd f mmt (0,1 μm). Nptk h støs på ud 50 m (gvs ft sm m). Mdu, d v bv udgvt AM Mdu 1: Mdu 2: Mdu 3: Mdu 4: Mdu 5: Mdu 6: Mdu 7: Mdu 8: Luftfud stff df h v bug f uft ( d udgv) Såd vk uftft Tstmtd g gudæggd kpt Vtt, uftstømm g gbgg Ctfgssystm Mjø- g gmæssg spkt Såd vægs dt gtg ft g d gtg ftkss Udskftg g svg f ft Ptkstøs f ækk fskg uftbå stff 0,001 0,01 0, µm Vus Bkt Lugskdgt støv P Asbst Ptsp Md Støbstøv Fyvsk Btstøv Otåg Sd Tbksøg Mskhå Ø Kustøv Sygt f dt mskg øj Mkft Fft Gft ft Kd: ASHRAE Hdbk 8 AM N

9 CAMFIL FILTERSKOLE: MODUL 1 Iustt f ptkstøs PM2.5 g PM10 Mskhå µm (µ) dmt Kd: EPA, 2010 PM2.5 Fbædgsptk, gsk fbds, mt t. < 2,5 µm (µ) dmt PM10 Støv, p, mug t. < 10 µm (µ) dmt Ft stdsd 90 µm (µ) dmt Måg f tmsfæsk ptk D mst mdg måd t må g bskv tmsfæsk ptk på h hdt væt t må ds vægt g pd dm t gupp PM10 (ptkmss md d 10 μm) g PM2.5 (ptkmss md d 2,5 μm). D pdg gv gæsvæd f uftkvtt, m d kk tstækkg t t bskv, hvd ptk t fktsk, fd d kk gv ds gskb, fktsk støs g/ km, hvkt mgt vgtgt, å ds dvkg på sudhd sk bstmms. Et dt pbm, t tmsfæsk støv dhd t stt t md ptk, d h stt st g mss vum. Dt gv msvsd sutt t må dss ptks ptkmss (vægt). Df dt m g m mdgt t vd tt f ptk sm suppmt t ptkmss (PM10, PM2.5). Dtt kæv ptktæ, t ktsk stumt, hv uft pss gm sstå. Nå ptk pss stå, må ptktæ ds fks. J stø ptk, j stø fks gså, g ptktæ tæ dmd båd tt f ptk g må ds støs. E d måd t må ptkdhdt på t vd t sgsktmkskp (SEM). Ptk psms på sæg pøvhd md hbk på s ys. Ays gv dtjd pysg m ptks t, støs g fm. Idvdu ptk k yss md hbk på ds smmsætg f fskg mt. SEM-mtd dtf d uftbå fug, f ksmp mugsp, støv g bgsk mt, d k udgø sudhdssk f msk hjmmt g på bjdspds. Mtd vds typsk t fbdg f ddøs uftkvtt på sk g hspt. Vd m ftmåg dsms ptk f mdst t måstd: f uddøsuft g vttsk ft t uftft. Vd t smmg sutt f d t kd dt mugt t må ftts ffktvtt. M k ftg måg f fskg std f t ks kd t dåg ddøs uftkvtt. Df h v bug f uft Luftft ødvdg f t på t sudt dkm. Luftft bskytt msk, pss g pt. D bskytt fmstd pdukt g byggsvttssystm. Af g t vds uftftg gså t mjøbskytts. E ækk uftfud stff kmm udf, ms d skbs ddøs. D k pstå gm fmstgspss d f d ktvtt, v udfø. Eksmp hpå vm, kut g støv. Et vttssystms pmæ pgv t fj uftbå fugsstff f t hd uft bygg. Luft (udsuggsuft) fjs f k g fts, fø d pss gm t uftbhdgsgggt, hvkt md t t bskytt uftbhdgshd g ds t kmpt. Eft uftbhdgsgggtt ds uft ud f bygg. Uddøs uft ds d bygg g fts, fø d pss gm vm-/køkds g uftbhdgsgggtt, g fø d ds d k (fsygsuft). Fsygsuft k vt. gså fts ydg. D k vds ufts sm suppmt t dt ksstd vttssystm g t ydg fbdg f dkmt. I f ksmp pduktsæg k ufts (mtt på vægg ft sm svstædg hd) du gmkstg, øg ffktvtt f pdukt g skb t sud bjdsmjø md md støv g fæ skdg ptk. I bg g på sk du ufts tt f uftbå ptk g fbd dkmt. Opsummg Kt sgt k dt sgs, t uftbå fugsstff fåsg skd f md, ust hvk vut m g. D h gtv dfyds på vs sudhd g vvæ. Et stgd t udsøgs bkæft, t ptk h vg dvkg på sudhd. Vd t du tt f uftbå pt k v du d sudhdssk. Atmsfæsk støv dhd t mgt stt t f ptk, d kk k ss md dt btt øj. Luftft bskytt msk, pss, fmstd v, byggsvttssystm g dt uddøs mjø. Hvs du øsk f pysg m ft g ftgstkg Cmfs pdukt g ktvtt, k du bsøg dwd f d mg ppt g bhu, du k fd vs -fkv. Du k fd gts pp t søgg vs fkv butkk t smtphs g tbts (båd Add g App OS). AM N

10 D gm kdg D g tvv: Luftfud stff skdg f hbdt, mjøt g jdmm, g fbds mm ktvg g gvg kspg f uftfug g d gtv dvkg på msks sudhd bvt bkæftt g udbyggt d s å. Et stt t vdskbg udsøgs g mdsk ppt vd m dtt, g sutt fspjs stdgt høj gd stg tgsj g g f uftkvtt, v g pgmm m uft, dktv f ft v uddg g bfg f vtts- g uftftgskspt. Ptkstff (PS) Ntgdxd (NO 2 ) Oz vd jdvfd (O 3 ) Svvdxd (SO 2 ) Luftbå ptk md dmt på 10 mkmt (μm) dud k dåds. Gv ptk d f ksmp fkmm gs vj stø d 2,5 μm, m md d 10 μm dmt, ms f ptk øg g tåg 2,5 μm dmt md. Støs dg fgød d fbds. D mst skdg ptk mgt md d 2,5 μm. D vægtbsd mtd t måg f ptkktt, f ksmp WHO s tgsj f uftkvtt på 10 μm/m 3 f PM2.5, fspj kk tstækkg gd d fktsk f, fd d kk tg højd f d mdst ptk, såsm utf ptk g ptk f støs, d tt tæg d vs ug g bd. F t mdg sudhdskskvs sk ptkktt mås g mdgs sm mss, f.ks. PM2.5, m gså fhd t t f t mdtg f g utf ptk g ptk f støs. D t mst mdg xd f tg, tgdxd (NO 2 ) g tgxd (NO), gftg gss, hv NO 2 mgt ktv g mgt ætsd xdt. Hvdkd t NO 2 -uddg fbædgspss (pvmg, stømpdukt g mt køtøj g skb). Gskmfu, vtd ppt md dfkt stt, svjsg g tbksøg hø t bdt d ddøs kd. Vkg: Symptm vd bhts hs bø md stm fvæs vd gvg kspg f NO 2. Rdut vækst f ugfukt gså fbudt md NO 2 vd ktt, d øjbkkt mås ( bsvs) upæsk g dmksk by. M sg m z, t dt gdt, å dt højt pp, g skdt, å dt tæt på dt skyds, t z fug sm t bskyttd g v Jd, m t dt k væ skdgt t dåd vd jdvfd. Dåg z vd jdvfd pstå gm kmsk kt mm tg (NO x ) g fygtg gsk fbds sys. Idust uddg, udstødg f mtkøtøj, bzdmp g kmsk pøsgsmd d pmæ kd t NO x g fygtg gsk fbds. Vkg: Hvs z vd jdvfd dåds, k dt mdfø hbdspbm, f ksmp bystsmt, hst, hstt g -tstpg. Dtt k du ugfukt, fvæ stm g d ugsygdmm g mdfø f tdg død. Bø mst udstt vd kspg, fd ds ug stdg ud udvkg. D mgt ktv gs stmm typsk f uddg f fbædg f fss bædstff på kftvæk g d dustæg. Vkg: Ktvg kspg f SO 2 h gtv dvkg på åddættt, f ksmp fsævg f uftvj g fvæt stm. Dt k gså fåsg hvdp g gt ubhg. Høj ktt f SO 2 k fø t ds f d svvxd (SO x ), d k g md d smmsætg g d små ptk, sm tæg dybt d ug g fåsg fvæ åddætssygdmm såsm sm mfysm g bhts, hvkt mdfø f hsptsdæggs g tdg død. Vkg: PS k fåsg fvæ hjt-k- g ugsygdmm g hjtfd. PS k gså påvk tv- g fptgssystmt, fåsg kæft g fø t f tdg død. 10 AM N

11 D mst mdg sudhdsskdg uftfud stff bskvs h vdt. Ptkfug, tgdxd g z vd jdvfd ss f d mst udbdt tus. Kut (CO) D fvøs, ugtf gs pstå vd fbædgspss g stmm f dt mst f mb kd by, f ksmp udstødg f køtøj. Vkg: Kut du fsyg f t t hjt, hj g væv. Dt k fåsg hvdp, svmmhd g udmtts. Ekspg f CO k fø t hjtsygdmm g skd på vsystmt. I kstmt høj ktt mdfø CO død. Tugmt D gupp mgt gftg mt mftt s, kdmum, by, kvksøv g kk. Kd k f ksmp væ uddg f fbædgsæg, v g dustpss. Vkg: As kæftfmkdd. Dt k mdfø skd på bd, hjt, v g y. Kdmum sdsygvs kæftfmkdd g k mdfø skd på fptgs- g åddætssystmt. By k påvk stt st smtg g g systm g påvk hjs udvkg. Kvksøv fåsg d smm skd sm s. Nkk g f kksmmsætg kæftfmkdd. D fåsg gsk kt på hud g h gtv dvkg på åddætssystmt g mmufsvt. Bz g PAK (bz--py) Kd t bz mjøt mftt bz, budstødg g uddg f vss fbkk. PAK stå f pyyksk mtsk kubt g pæst g ækk smmsætg, d k væ kæftfmkdd. Mægd f bz--py vds ft sm dkt f d smd mægd f PAK. D støst ddøs kd km g pjs, hv d bæds tæ, g tbksygg. I uddøsuft by d støst kd tfkk, hvdsggt udstødg f dskøtøj. Vkg: D bgg kæftfmkdd. Bz k fåsg ukæm g fstskd. Dt k påvk vsystmt g d m bdpdukt. Bz--py fbudt md tt f øj, æs, hs g bh. Iddøs uft m gftg Uddøs fug tæg d bygg, g ud kkt vtt g ftg k d fstæk g g md d ddøs uftfud stff, såsm bdg f mtuddg g kmsk uddg, hvkt gø ddøs uft p t 50 gg så fut sm uddøsuft. Fk tbg støstd f ds v ddøs, så d t stt bhv f kkt vdghds g dft f uftft vttssystm, g d sk høj gd tgs hsy ht fbds md byggsdsg, sm smtdg sk vhd kv t gffktvtt. F t bskytt bb sk uft fts g ss v højffktv ft md mdst mug uftmdstd, sm pthd ffktvtt v g vtd g kæv fæ udskftg. Dss ft k væ ptkft kmbd ptk-/mkyæft, d gså fj skdg gss g dd dmp g fygtg gsk fbds. Dt k f ksmp væ Cmfs Cty -s t by. Md dss ft sp uftbhdgsgggt bygg g, fd dt kæv md g t d uft gm dm. Sutsuttt t dut gfbug, v smd mkstg f byggsj g bd ddøs uftkvtt, d gv sudhd, kmft g øgt pduktvtt. Cmfs ft kdt f ds høj ffktvtt, mm gfbug g v smd mkstg f ksmp H-F XL-s Eup, d gbspd H-F ES g Duf ES Ndmk g Cty-s f kmbtsft, d mkdsføs båd Eup g USA. AM N

12 NYHEDER V sk ptts sudhd g kmft ud gpbyggspjkt Cmfs CmC -s f mb, sttæ g svstædg ufts vds t t supp ksstd vttssystm dust, kt g bg. Pduktt fd øbd y vds, g såds f yg gså på Md- Wst Rg Hspt Lmk Id, hv CmC øst t pbm md d ddøs uftkvtt, ms hsptt bv mbyggt. Ud stdsætts f hsptt sku ptt bskytts md sp f spgus-svmp. Dss ptk, d k fkmm ud mbyggspjkt f d typ, bv uftbå uddøs uft g h vgt gtv dvkg på ptts mmufsv, hvs d dåds. F t bskytt ptt mått Md-Wst-hsptt fsg vdu f t fskæ sp dgg t stu. Dtt fhdd dg smtdg fsk uft t kmm d d uvtd stu, hvkt gjd phdt md bhggt f ptt. Løsg v CmC T mbyggspjkt f d typ bf d sk sudhdsmydghd mt, t hspt st ufts, d fmsts f f Cmfs kkut. D hd d kd uddøs uft d, m d skb gså tæk, hvkt øg bhvt f pvmg g øg hsptts dftsmkstg. Cmf Id ktktd Md- Wst g pæstd bd øsg CmC, d d kd uddøs uft d, m sm vd t dbbt ftsystm, d gv mughd f smtdg kut f vm ddøs uft, så d pås vmudvksg. CmC s gså uft m ffktvt g du tt f ptk, hvkt md t t bskytt ptt. Cmf Id vdt ktkt, g dt k tm std t t t 30 CmC 800-hd, d gv ptt bd dkm g smtdg bskyttd ds føsmm hbd ud stdsætts. Fkt dsg f um md CREO Cmfs C Rm Dsg & Egy Optmzt (CREO)-sftw t vt mputbst væktøj, d tt vgt f uftft t måd. Sftw bv pdgt udvkt vd t kmb Cmfs kdt LCC (Lf Cy Cst)- g C-sftw f t ptm vgt f ft g uts t fsygs- g uddgssd um md fkus på mmg f gmkstg. D y wbbsd sftw bv udvkt f t tm f Cmfspst USA, Svg g Mys, g d bv pdgt t udvgt g Sftw v bv t gbt smm CREO s øgfukt CREO-sftws fukt mftt bdt dt t ukt pdtt smugspgm, d bst på t m g dsg f um. Bug k væg g smu mskg gg f ptk fhæggt f typ f bkædg g ktvttsvut, uftudskftgshstghd, ptd f kut uft g fsygsuft, bgg f vtts ffktvtt, g d mughd f t smu gvdgstd g stb mstædghd f fskg vds. T, vgdt g bgg k fds CREO-mu, d dhd båd d yst g hstsk stdd f um t bvdskb- g mkktkdust, hud smmgg f ASHRAE- g EN /2012-stdd f HVAC-ft. Du k s t wb g dwd CREO-mu på vs bvdskbssd på Lf-S/, du k md m dmstt vd t ktkt dt æmst Cmf-kt d æmst Cmf-pæstt. Cmf Aust fytt t y md k Bmæk, t vs y østgsk dttsskb Cmf Aust GmbH fyttt W g u h t hus d y k på Hm-Mk- Gss 7 vd sd f Ct Eup Hub f Stg. D y kt bkvmt pt bt få mutt f ufthv v t f d østgsk hvdstds vgtgst tfkkudpukt. Vkmm t Cmf Austs y md g, kt g tpmd mødk W. 12 AM N

13 QU IZ CmQuz POINT BY LAND FORFATTER ÅRSTAL MUSIK 5 Dt føst tm bv sptt d by 1917 f kmk g fysk Est Ruthfd. Dt skt vd uk kt mm tg g fptk. Et mk Sydøsts, d bstå f 13 stt g t fød tt. Cmf fusd h 2003 t fbkk md sp HEPA-ft. D vdsbømt fftt bv født Ss Cf D 26-åg svjtsk ksmut Vt Vdmv bv d føst kvd ummt. Hu bfdt sg 48 tm kdsøb m Jd umkps. Tu vd æst t dg. Hvd v åt? D gupp gk dg fft f hd, m d ss f t væ pøst. Ds sdst fftg ptæd v tv-pgmmt "Th Lt, Lt Bkfst Shw" d 11. dmb D by ss f t væ vds føst dustby, g d fk bysttus Dtt ds fg bstå f t ft md 14 skftvs ød g hvd stb g t båt ft md hvmå smt stj md 14 tkk. H v f d føst vstædg, d bsøgt st d f Svjtu ft d kmmustsk vut. H jst smm md d kdt ftjust Rbt Cp. D btsk ppgupp Th Bts udgv ds dbutbum "Ps Ps M". I 2012 å pd. 39 på Rg St Mgzs st v d "500 bdst pd gsd". D kvtt v bømt f d fvg g mdskbd kstum. Ds muskvd bv stut f Lss Hstöm, d std bg "Mt v sm hud", "Æbmstgmtt" g "Cht". 3 APC (A Put Ct), f Cmfs f ftgshd, fmst dust støvæg. I 2013 åb Cmf APC s føst upæsk fbk d by. Dtt ds vut hdd ggt. Vutkd MYR. I 1962 vdt h Nbps tttu f s stsk g ftsfud st, d kmb mdfød hum g skp s pftts. På smmftmddg dt å, v ud ft, gv Mt Luth Kg s bømt "I Hv Dm"-t, hv h pfdd t udydds f sm USA. I 1974 vdt gupp dt upæsk Md Gd Px md sg "Wt", hvkt gv dm mughd f t tu Eup g ptæd st tvshws. 2 Mg bømt ppbds stmm f d upæsk by, hud dbds sm Th Smths, Jy Dvs, St Rss g Hppy Mdys. Dtt d h s pds mådts mjsk kgdømm. Kgdømm bv btsk ptktt dt 18. åhudd g fk ds svstædghd Cmf udvkd uftft t t "Mus Dw Systm", d bugs t vdskbg udsøgs f vd dy. Mus dgå gså tt på t f d fftts mst bømt tæ væk. D 22. vmb dtt å mydd L Hvy Oswd USA's 35. pæsdt Ds, Txs. Mus "Mmm M" v bst på d gupps sg. E fm md smm v hvd pm 2008 md My Stp på st. 1 D by h t fdbdhd Pm Lgu. Dt h vudt mpd 20 mstskb, g sptøj. 7 h ht sæg btydg f dtt hd. Dvd Bkhm h spt d gdsk tøj. Hvdstd g d støst by dtt d Ku Lumpu. D mksk fftt mst bømt f t bskv pd ud d mksk dpss m sm "Vds du". I dtt å bv Cmf gudgt Svg sm jt vtu md d mksk vksmhd Cmbdg Ft Cpt. I 2013 fj Cmf st 50- ås jubæum. Nvt på d gupp, d stmm f smm d sm Cmf, t kym md bgydssbgstv bdmdmms fv.? Mhst Mys Jh Stbk 1963 ABBA d y p j p t f g w ORDFIND g p t t g s h s b q j p CLEANROOM CARBON OXYGEN SUSTAINABLE ENERGY FILTER IAQ POLLUTION t w g z x y g m s y u p s t q u m b PARTICLES CAMFIL MOLECULAR j p q D d p t f z t y g m f h y t m f z y p AM N

14 Ap Rut på hutg bsps md CFM Cmf Ft Mgmt-pgmmt (CFM), d tbyds f ækk Cmf-vksmhd h vd, sætt kud std t t sty ds uftft, så d pthds ptm uftkvtt ds stt. Dt h væt st sus Fkg, hv Cmf h. 30 CFM-ft md kud d f b-, bvdskb- g vdsmdddust. Også hspt g jdmssskb h dgåt CFM-ktkt. Md CFM på d v smd mkstg fbds md ds uftbhdgsstt. D føst CFM-ft Fkg gb dmsttsktkt f ftg kgskb bv udskvt 2002 md d bømt fsk sptsvgspdut Ap Ruts fbk Dpp Nmdt. V yd t kmpt udvg f svs t fbkk, d gg. 200 km vst f Ps. H h Ap Rut spst sg fmstg f spb g øbsb, såv sptsvg sm fmb. Rut C Spt fmsts gså på ds kgs- g mtgsvækstd. D fmsts ågt mm g b, hud gså Rut Fm 2.0-b. På fbkk Dpp hjæp Cmfs kspt Ap Rut md t væg d tt uftft t fmåt. Cmf søg f, t d mts skkt g kkt, udskft dm på dt gtg tdspukt, kt fts ffktvtt gm ftsy g tst f uft, g d hd dd sty på fbkks g f ft. D mkstgsffktv øsg sk, t Ap Ruts ftsystm p vd ds fud ydv. Dkt bsps md CFM Bsps h kut mås dkt gm dt dud t f ftudskftg g md bjd g vdghds. F ksmp ku Ap Rut d føst t å md CFM sæk mkstg md æst u 17 %. Ektkdtgg CFM st fkt bg dss bsps, dt Cmf h t gdt vbk v ftgsbhv g -svs g std t t ptm Ap Ruts ftpgm g mkstg. D gså påt dkt bsps: Sptsvgspdut h fåt f hudd kst kvdtmt t ptmg f pduktsj pds, d tdg bv bugt t pbvg f ft. Fbkks dmstt gså bvt fkt: Nu hådts ftd, fktug g vg bt é gg m åt. Ft ud bkymg Fbkk Dpp h smbjdt md Cmf m d 10 å, g v h tp udskvt y tåg ktkt, fd CFM øbd hjæp s md t sp pg. V bhøv kk æg pbv ft på fbkk, g v sk kk æg bkym s m tdsp f udskftg f ft Cmf k utmtsk t dtt, g hv st udskftg ptmt, fd Cmf jævgt vvåg tyktbt, fk Fédé Lfbv, dkøbshf hs Ap Rut Dpp. H pv, t Cmf td yd d bdst uftftgsøsg t fmåt. Tkkt væ CFMkptt, d dækk ftgssystm t vs um, vkuumbd, bhdgshd t mgssm g ufttætt kb, ftg u m ffktv, hvkt gø s std t t fbd kvtt f pdukt. Og fd ftktkt hådts så ffktvt, h v m td t vs kftg fmstg f hb, smg f spts- g b g sg f b g svd, sutt Fédé Lfbv f. E gø tgg CFM hjæp kud md t gø ds pt m gø g v p t mjømæssg måsætg. Sv h gså fd f mjøt: Md CFM k kud skæ d på ds gfbug g ffd, g dt du påvkg f mjøt g CO 2 -fdftykkt. Smtdg få kud md CFM dt bdst bhdgstvæk t ftffd vsstmms md k g g md gtt spbhd. Dsud v kud pdg økmsk fd vd CFM: Nå vttssystm ptms md Cmfs vgft, dus dftsmkstg t ds uftbhdgssystm mkt. CFM-svs skæddsys ft kuds bhv. Ktkt æmst Cmf-vksmhd -pæstt f t få ydg pysg. 14 AM N

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8

Indhold: 1. Opsætning...side 2 2. Servicemenu...side 5 3. Hardware...side 8 Idhd: Optg d Svcmu d 5 3 Hdw d 8 0607 07 - ght vd Stup v30 Ey /3/6 vc mu Sd / Optg mu I d mu tt tm p t hv m d ty, d td ID mt ttt mu ttt md mtø f ggt Byt ASKIN-t f t få dgg t mu Et muput vg vd t fytt mø

Læs mere

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER.

Mentor styrk en træner. Mentorforløb i din klub KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB. grundmodul DIG SOM MENTOR MOTIVATION OG LIVSFASER. Mtofoøb d kub gudmodu F Kd: Isttut fo fmtdsfoskg Fod F MOTIVATION OG LIVSFASER M t Æd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, DE GERNE T LAVER DU MED HOLDET, UD OVER HÅNDBOLD? MENTORFORLØB I DIN TRÆNER ER NÆSTE SKRIDT?

Læs mere

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT

PROJEKT Visioner for det åbne land og landsbyer i Horns Herred syd for Jægerspris PROJEKT POJKT V f t å g y H H y f Jægp POJKT pjktpæg - Fmt Lk - Tmg- 29. p 205 Fku Kmmu t yg H H Fku ygg: 44.343 : 248,63 km2 H H ygg: c. 6.200 (u ) : c. 5 km2 y: 6 æg y zy yzy Lkkktmt Kytæhz Pv z zt mugh v. gæg

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011

Nyt fra SSWUngdomMaj 2011 Ny f SSWUgdmMj 2011 Gæ u - ymb på fjdb g d Sg Fbg - h m, hd g b f Fjdby P - på d? - uddp på d fppd måd Ug Sg byåd - hd d mød c-, ug- g pudg Ahd udg: SSWUgdm Ldy Rdg f J Kf Bd f L B Mx A bd g jdm f SSWUgdm

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal

Jonatan Tylsgaard Larsen VOLONTØREN. Fokal ø t o o v t o s g s ty g j t m k th p s fv k æ h s Jot Tysg Ls VOLONTØREN Fok 1 PÅ ET VÆRELSE Dt ku væ t m bog ø fo mg, gsom t v skt fo. M sv om m kop v bvt mtktt, vk m hukomms upåkggt og føt mg g og

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning

EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE. Det nye TopSystem fra Sortimo er ikke bare en traditionel tagløsning EN SPÆNDENDE NYHED - FRA PROFESSIONELLE TIL PROFESSIONELLE Dt ny TopSystm f Sotimo ikk b n tdition tgøsning Sotimo's fksib TopSystm ngt m nd n tdition tgøsning Din fod: En totøsning f dn mkdsdnd vndø indnfo

Læs mere

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke

Maj 2013 Vejleder: Marianne Lykke 6 3 : 0 1 c AU/p A / b d v g b m K If M M g u Ev b m d f d f æ g g u b g I g y M Mj 2013 Vjd: M Ly TITELBLAD Pj: Evug f d mb buggæfd Ig Myg Abg uv Mj 2013 M M Kbg Ifmvdb, 10. m Vjd: M Ly A g: 190.320

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

Her kommer jeg DANSK. Vejledning

Her kommer jeg DANSK. Vejledning daat dv ft v udt f v fø bd bdata udt bd d t bd æ æ dæ vtæd æ ætat æt æv H j aabjd at æ udv t ca tc fæd tt da d bd ct f vd vd D d ht v d, hut æ ud t ø t tt, bd,, dhd, f udt abjd d futt btavabjd fbvdthd

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole

Landzonetilladelse til ændring af anvendelse af areal fra landbrug til offentlig formål til efterskole Rtuass La, Kutu Paæ S Søsvj, 6950 Røb Lastø P Ns Søa 62 6870 Ø Ma: s@hta.c Sasbha Ma Tæu Lass Dt t 9974347 E-st a.ass@s. Dat 6. auust 205 Sasu 204070062T Laztas t æ a avs a aa a abu t t å t ts Du ha å

Læs mere

JERNE IF S U11 DRENGE

JERNE IF S U11 DRENGE 2017 ØTERBY NYT d 9 JERNE IF U11 DRENGE sk Ks Hmmfsf dg Huz Gm Cup Hd. D 20 dg h df smm md ds fæd g spsøb på J d f skff pg u. psøb fgk 8. p, hv dg udfdd sg sv på 150 m g fhdgsb. D sku gmøb b 30 mu. Tk

Læs mere

Asus A55A-SX069V. Seagate Backup Plus 1 TB Mobil HDD

Asus A55A-SX069V. Seagate Backup Plus 1 TB Mobil HDD ØDGÅBT D 12. ugu L. 10-16 ugu T T 4.999, TUDI D DT T CTI w bgg D YHD! P55 u 55-X069V C 7 7 p p C ud bæb, m dg md m Bw. 2.3 GHz I C 7-3610QM p. 4 GB DD3 M. 500 GB dd. DVD bæd. I HD 4000 g. HD LD æm. HDMI.

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

FYRVÆRKERIKATALOG 2016

FYRVÆRKERIKATALOG 2016 FYVÆ 16 V F 3 2 d Ø d 4-5 V 100 FØ FØ Ø V. 24 4 U Y 90 kud. 700g C5 // t n. 09 74g. 4 // t n. 26 69 4 F V Ø 28 kud. 560g C28 // t n. 10 VFYVÆ F FYVÆ 70 Å F 3 H 50 JU 50 d t juno. 68g J1 // t n. 34 v t

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer)

Lokalplan nr. 480.7a. Vedtaget. Supplement til lokalplan nr. 480.7. Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Lokalplan nr. 480.7a Supplement til lokalplan nr. 480.7 Sommerhusområde nord for Nørlev Strandvej. (vedrørende tagmaterialer) Vedtaget Kommunegrænse N Vesterhavet Lokalplanområde Udemarken Lokalplan nr.

Læs mere

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK

Ugefokus: Stille uge med fokus på NOK og SEK 26.3.214 Ugfkus: Sll ug md fkus på NOK g UGENS VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Osdag Tsdag NOK Bgvhd Fbuglld Iduslld Rmød Ngs Bak V (sds) 11.8 (1,3) (als 99,6) 14, (13,8) (als 99,8) N-v læs m Udgv: Jysk Maks Vsgad

Læs mere

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet

Museum 2.0. Konceptudvikling af multimedieproduktioner F2009, IT-Universitetet Muu 2.0 Kcpuvkg f upuk F2009, IT-Uv Gupp 8 K Eckbg, kc@u.k Eb M Øu, @u.k J Df, j@u.k Th Eck, h@u.k K Svg, kv@u.k Vj E Nøkjæ Afvg 15. j 2009 u u j J på vø T g Jh på u F g å, g. F M g, å g g P på øg fu.

Læs mere

Mennesket og dets engel

Mennesket og dets engel [li mg kl. 8.30] Mskt og ts gl E btgtig, isæ bygg på Ruolf Stis fog 9. og 16. oktob 1918: Hv uvik gl i vot stllgm? Hvols fi jg Kistus? Fogshol: Osk Bogm Hs. Osk Bogm Hs fligsl, mitus, Ahus Uivsitt. Dto

Læs mere

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i

sølvblanke havørreder, velsmagende skrubber eller for at I området omkring Udbyhøj Lystbådehavn, ved udmundingen af Randers Fjord og i k Lytf I omådt omkng Udbyhøj Lytbådhvn, vd udmundngn f Rnd Fjod og hvt lg udnfo, fnd nogt f lndt mt pændnd og vd fkvnd. Lytfk f hl lndt bøg hvt å dnn dyllk og fkg dl f Jyllnd, fo t fng n f d mng ølvblnk

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby

Issø-skolen, Afdeling Kirkeby Issø-sko, fding Kikby Uyghd vd sko Uygg punk na udpgning i i 3 i i 3 i Uygg sækning na udpgning Issø-sko, fding Kikby i i 3 i i 3 i Piva-/Fisko, Egbjg Fisko Skoafikks foding Lok ai i k ø h k u ø ig a ng

Læs mere

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e.

Sdr. Svenstrup By, Svenstrup. Signaturer: 9f. 7000f. 7000p. 7r 11y 11aa. 8l 7000b. 4gm Bonderup Gde., Ellidshøj 1p. 7000m 11q. Dalvej. 11z. 12e. 2.000 o 47 2an 15b Banevej 15c 29d 30b 2a Sdr. By, 23s 23l 2ps 2h 4g 4ir 5bq 5o 3c holm Sdr. By, 7000aq 7do 15o 7000r 6l 7000q 10q 9ah 9ai 6dd 4h 5p 2b 9f 4c 10d 14g 1 5m 5r 8m 7000p 7p 6f 27d 4iø 4iz

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden

Arrangører: UU København, UU Tårnby, UU Frederiksberg, UU Syd samt ungdomsuddannelserne i hovedstaden l U ll o f 7.- l k. 10 Ug Fou i 7 4 ? u t ic i t f i t æ p l U Få ty på i fti Ul fo ll 7.-10. kl ug 47 i Fou. Ko og ø ll ul it ig. Bliv ipit, få vi og pktik ifotio. Juliu Thoo Pl 1, Fikbg. D kø to og bu

Læs mere

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler.

Se de mange nye gaver du nu kan vælge mellem. Nr. 21 september 2011. efteråret byder på. sofahygge. Ny fanside facebook.com/blivomdeler. N. 21 sptmb 2011 S d mang ny gav du nu kan vælg mllm Ny fansid facbook.com/blivomdl ftåt byd på sofahygg md god film gynd... b n g g y h fa o L ad s tn og All oz ud B dbj All oz gi v s af FK g vj 6, 26

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41

BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET. Byplanvedtægt nr. 41 BYPLANVEDTÆGT FOR NØDEBO-OMRÅDET Byplanvedtægt nr. 41 Byplanvedtægt nr. 41 - for Nødebo-området I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

SVINKLØV KLITPLANTAGE

SVINKLØV KLITPLANTAGE stad 1 1 ti ks iklov Hul Cykl samm md ad. Husk hlm og mobiltl. dtv Ki dlii P tidsmid, dig og gavhø. I skovbud ud MTB ut. M o v s t id, sad P afkd vadut o.l. ud skov. hav ik Æbl Kæhø gmak thildahø kv g

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013

Vinsmagning. Hasserishave, d. 19/9 2013 Vsmagg Hassshav, d. 19/9 2013 } Støls: Vds 2. støst vlad (kvatum) Facts om vladt Ital og talsk v } Aal: 301.000 km2 } Ital stækk sg ov 1.200 km., md fastladsklma od og subtopsk klma ctal- og sydtal }

Læs mere

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister Kortbilag 11A er rettet 19. sep. 2013, p.g.a. fejl i matrikelkortet. Nyt kortbilag 11A sidder bagerst i planen. Temalokalplan 360-50 og Kommuneplantillæg 13 Helårsbeboelse i sommerhuse for pensionister

Læs mere

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012

Tegningsbilag. Entreprise 6780.76. Belysningsarbejder. Holstebro Vejle N >>> Ølholm Vejle N. April 2012 Tgningsbiag Entpis 6780.76 Bysningsabd Hostbo V N >>> Øhom V N Api 2012 67 HOLSTEBRO - VEJLE 6770 ØLHOLM - VEJLE N Tgningsn. Indhod Må R. Dato Bm. 6780-1091 Osigtspan 1:25.000 26.06.2009 6780-36001 But

Læs mere

Klasseskemaer. 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MD DEL. 0b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK DEL. 1a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Klasseskemaer. 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag MD DEL. 0b Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag KK DEL. 1a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 0a Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 08.00-08.20 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 08.20-09.00 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 09.00-09.40 KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK KK BHK 10.00-10.40 KK BHK KK

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 20-230 FOR ET OMRÅDE MELLEM RISMARKSVEJ - TARUPVEJ - RUGVANG SAMT TILLÆG NR. 1 FOR LOKALPLANENS OMRÅDE B I N D H 0 L D S F 0 R T E G N E L S E AFSNIT 1. Lokalplanens formål

Læs mere

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012

Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Tillæg nr. 1 til lokalplan 01.32 For et sommerhusområde i Evetofte Januar 2012 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver vi en lokalplan?

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d...

Sådan gør du! 2. Sådan nu er du klar til at folde alle arkene på midten. ,,, , hop-4. hop-3. hop-5 ,,,,, , hop-6, hop-7. hop-9, ,,, d... Julkal Såda gø du! Væsgo! Du sd lg u md ås julkal fa Ko To som ka gø js cmb du sjov fyld md bvægls I å ag julkal udgagspuk 18 gudbvægls som da bass fo bas moosk udvklg D hl kl Ba følg suko I kla l a komm

Læs mere

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen...

BYGGESAG. for. Grundens Areal... ^ /<7. Overbebyggelse. 194A. Bygningskommissionen... i94l. Sundhedkommissionen... / i94. Brandkommissionen... Byggpktør Thtd Nr 1 9 BGGESG /f fr Ejdmm Mtr f Thtd Købtd N r Ej r!* T»»> mldt f Byggrbjdt btr \\ é? < r Grud rl /

Læs mere

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup

Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup Matr. nr. 1aLungholm inddæmning, Olstrup 1e 1a 1a 604024 m² 1r 1aa Tangvej 1n Tegningsnr. : LE34_ 100128-1016_ 2 Ret til at etablere natur (permanent indgreb), jf. 33, stk. 4 1: 3000 15 1q Matr. nr. 1rLungholm

Læs mere

Galaksen & Teknologien

Galaksen & Teknologien G & T H m? D K mæ S m S æ U m Fæ æ m H? O m m Pm m E m m U hm D mm Æ m H? M m m Kæm F m Km m m mm Næ h L mm H æ m? M m A - R m N R AI T m æ H m? E W? L?! A & I (U m) H m? Tæ Tæ m F hm D æ Fm S m Em- (

Læs mere

1 skaren af exp = den naturlige

1 skaren af exp = den naturlige EKSPONENTIAL- OG LOGARITMEFUNKTIONER REPETITION (primært.-klss-sto, supplrt md dirtilrgigs-ovrvjlsr) Fuktiosskr ( ) p ( ) stlæggr or R \{ } kspotiluktior. Spcilt klds ( ) p( ) kspotiluktio. Rrc: GDS, s.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by

Byplanvedtægt 6. For dele af Rungsted og Vallerød by Byplanvedtægt 6 For dele af Rungsted og Vallerød by HØRSHOLM KOMMUNE Partiel byplan 6 for dele af Rungsted og Vallerød by I medfør af lov om byplaner, jfr. lovbekendtgørelse nr. 242 af 30. april 1949,

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Hurup Kirke. Domme. la ksations kom m iss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01274.01 Afgøreser - Reg. nr.: 01274.01 Frednngen vedrører: Hurup Krke Domme a ksatons kom m ss onen Naturkagenævnet Overfrednngsnævnet Frednngsnævnet 10-05-1951 Kendeser Dekaratoner FREDNNGSNÆVNET> ~

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64)

!#+6,+789: =<0.#86+4+648,)6:4,64) "# "$ %& '()* +,--. &0'1"2 3#5!#+6,+789: 0#))7 ;%& ))9 ) )9 )). #3)7 3>,#)6,) )6 )+ )8,,,,,9,,&,7 9)=,8 @9) 9, 9* 'A'0%00. %"9* @9* 96 96 < 98

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program Jzz Dm & Emb 2017-2018 m Ih S 3 F S 4 Jzz Dm 1: Jzz G 8. mb 2017 S 5 Jzz Dm 2: Jzz 29. mb 2017 S 6 Jzz Dm 3: D Jzz 6. cmb 2017 S 7 Jzz Emb 1: Bm T 10. 2018 S 8 Jzz Emb 2: Bm 24. 2018 S 9 Jzz Emb 3: T Sw

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune

BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune A l BYPLANVEDTÆGT nr. A 1 Avedøre Hvidovre kommune Byplanvedtægt for et område af Avedere by, Brendbyester sogn, Glostrup kommune, omfattende *Avederegård villaby«,»storegårdens villaby«og»vesterkær«.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt

træner Mentor styrk en træner MOTIVATION OG LIVSFASER motivation og livsfaser KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB DIG SOM MENTOR spørg rigtigt tæ motivatio og ivsfas KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Fi Kid: Istitut fo fmtidsfoskig Foæd HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE GERNE VIL LAVE, NÅR DE KOMMER TIL HÅNDBOLD? 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Læs mere

Landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle (minivindmølle)

Landzonetilladelse til at opføre en husstandsvindmølle (minivindmølle) o N Kjd Gøpj 5 969 Fj @k-bdk P Toj 43, 944 Abbo T: 757 7777 Fx: 757 dh@jmmbdk wwwjmmbdk L Ob Nøåd Dk 757 7367 o@jmmbdk -5-4 : 33-P9-45-3 Ldzod opø hddmø (mdmø P- o Mjød mdd hmd dzod bbhod opø hddmø på

Læs mere

www.ikast-brande.dk Nye veje!

www.ikast-brande.dk Nye veje! MuligHd www.ikst-bd.dk Ny vj! LÆS I DENNE UDGAVE Vox pop: Di bdst idé Dt tl fiu På vj ov bjgtopp Mdbjd udvikl yt syst til sg Book bogguid Ætpos tæ hj Foig gv gvl Sid 3 Sid 4 Sid 4 Sid 5 Sid 5 Sid 6 STAFETTEN

Læs mere

RÅGIPSVÆGGE Skinner til rågipsvægge

RÅGIPSVÆGGE Skinner til rågipsvægge RÅGIPSVÆGGE Skinner til rågipsvægge = agervare Varenr Antal bdt./pll. ydskinne med 4 mm polyethendug SKP 45/30 51001303000 3000 45 30 0,5 0,42 256 11,74 SKP 70/30 51002303000 3000 70 30 0,5 0,51 160 13,87

Læs mere

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV.

8SQEXIV , NX MRHLSPH EJ P]GSTIR +SH OMPHI XMP ZMXEQMR % SK ' )R HIP EJ H MR SQ (EKIR -XEPMIRWO. 0% italienske. +YPI JPpIHI XSQEXIV. Coppola t italisk familidvt fima, md lag taditio fo poduktio og distibutio af kvalittsfødva. Vos av dat tilbag til 1908, da famili Coppola statd md at sv og hadl md mad og vi i Mcato Sa Svio, Salo, Itali.

Læs mere

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder

Læsø Kommune. Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Anmelder: Læsø Kommune Doktorvejen 2 9940 Læsø Læsø Kommune Lokalplan 0.1 for Læsøs sommerhusområder Byrum By, Byrum: 4bn, 4bt, 4bu, 4bv, 4bx, 4by, 4bz, 4bæ, 4bø, 4ca, 4cb, 4cc, 4cd, 4ce, 4cf, 4cg, 4cy,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gerner Birk Kristiansen. Kun salg ved direkte kontakt mellem skole og forlag. Kun salg vd dikt kontakt mllm skol og folag. Kopiing u-økonomisk og fobudt til hvvsfomål. Gn Bik Kistiansn E-bogn n fotsættls af A, B, C og D-bogn. Dn som diss opbyggt ov få typ opgav, mn md mang kndt

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 30. maj 2016 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

SEKSUAL-UNDERVISNINGEN ER I TOP

SEKSUAL-UNDERVISNINGEN ER I TOP U y CN 26. auus 2011 1. åa u 34 K. 0,00 Bv bv kk? Af Sph Hjs Damak bf p m s uskkh, hvk s skys uskkh mk, hvå v få kmm va. D ss hav å ha fsk ksp spå m, hvå Las Løkk v uskv va. U a ykks m a amm p. I hv b.a.

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53

BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN. Byplanvedtægt nr. 53 BYPLANVEDTÆGT FOR ÅLHOLMPARKEN Byplanvedtægt nr. 53 Byplanvedtægt nr. 53 for Ålholmparken I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme

Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme Spildevandsplantillæg nr. 2 vedr. Rettelse af fejl i gældende spildevandsplan, og ændring af spildevands håndtering i opland i det sydlige Kregme 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 3 1.1 Grundlag for tillægget

Læs mere

Side 8 ØSTERBY NYT sio terapeuter og Gigtforenin - gen. Forløbet er målrettet personer med tilbagevendende rygproblematikker

Side 8 ØSTERBY NYT sio terapeuter og Gigtforenin - gen. Forløbet er målrettet personer med tilbagevendende rygproblematikker d 8 ØTERBY NYT 2017 Uydssc: E mb, hu smf udsøs E fyspu på m måd dkv, sm sk fd åsssmmhæ øs åd b sm Hvs skd kk v h, v kk k fd ud f, hvd d pæcs vj, k v få bu f bddsk H h fyspu u få ks vækøj s bjdskss udsø

Læs mere

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15

1 PNIGBTN AKOS 2015 T 1 1 L 31 FERIE/AFSPADSERING S 1 L 3 S 4 T 3 F 20 T 26 T 5 O 7 T 8 F 9 L 10 S 11 9 10 M 12 3 T 12 F 13 T 15 1 GB 20 eptember 20 JU BU B/1 GB 1 G 2 G 8 G B/1 GB 1 G 2 G 1 1 31 /DG 2 1 3 2 4 3 5 ytårsparole 2 4 5 1 GB CH-møde ønstring 8 1 GB CH-møde 9 10 11 ønstring 8 9 10 12 3 11 13 14 UU oksbøl mhp. U egne aktiviteter

Læs mere

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager

LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager LOKALPLAN 13.08A Tilbygninger i boligområdet Åsager Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE

Læs mere

191HJ001896 :61639190

191HJ001896 :61639190 F d hu Kon an 950 udg p md 2 302 Udb a 50 B N udg 5 028 3 904 Bo gm2 S u Væ Bggå G undm2 Sag 78 1 3 1972 1 293 191HJ001896 Kon a K anra ndommæg T 61639190 Ema an a@danbo g d Ana g ndommæg K anra ndommæg

Læs mere

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB

kom i øjenhøjde Mentor styrk en træner KOM I ØJENHØJDE MOTIVATION I SPILLERPERSPEKTIV motivation i spillerperspektiv KLUB MENTORFORLØB I DIN KLUB kom i øjhøjd motivatio i spipspktiv KLUB M t T æ Sp i DIG SOM MENTOR Foæd Æd Fi Fi 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Kid: Istitut fo fmtidsfoskig MOTIVATION OG LIVSFASER HAR DU SPURGT DINE SPILLERE, HVAD DE

Læs mere