HALVÅRSRAPPORT FOR 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HALVÅRSRAPPORT FOR 2013"

Transkript

1 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 111 mio.kr. mod 44 mio.kr. i I 2012 var resultatet påvirket af engangsomkostninger på 45 mio.kr. I 2. kvartal 2013 er resultatet af fortsættende aktiviteter før skat på 90 mio.kr. mod 77 mio.kr. i TV 2s hovedkanal har i 1. halvår 2013 et underskud før skat på 34 mio.kr. (-101 mio.kr. i 2012), mens TV 2s nichekanaler mv. har et overskud før skat på 145 mio.kr. (145 mio.kr. i 2012). Omsætningen på mio.kr. er faldet 2 % i 1. halvår 2013 svarende til 28 mio.kr. Reklameomsætningen på 616 mio.kr. er faldet 65 mio.kr. svarende til 10 %, mens abonnementsomsætningen på 547 mio.kr. er steget 8 % svarende til 41 mio.kr. Reklameomsætningen er faldet med 7 % i 2. kvartal mod et fald i 1. kvartal på 13 %. Driftsomkostninger på mio.kr. er faldet 92 mio.kr. heraf udgør engangsomkostninger i mio.kr. TV 2 Fri blev lanceret 5. maj Kanalens husstandspenetration er over forventning, og seertallene er tilfredsstillende. TV 2-familiens seerandel blandt alle kanaler er i seeruniverset år på 34,2 % i 1. halvår et fald på 1,4 procentpoint i forhold til I 2. kvartal er seerandelsudviklingen stabiliseret med et fald på 0,3 procentpoint. TV 2 har i 2. kvartal 2013 købt domicilejendommen Teglholm Allé 16 i København for 350 mio.kr. og udbetalt udbytte til staten på 135 mio.kr. TV 2 fastholder forventningerne til 2013 i forhold til de udmeldte forventninger i årsrapporten for Halvårsrapporten er ikke revideret. Kontaktperson: Adm. Direktør Merete Eldrup, tlf Halvårsrapporten kan rekvireres på HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 1 af 15

2 Hoved- og nøgletal (urevideret) - TV 2 Koncernen 2. kvartal 1. halvår Året Mio.kr Totalindkomstsopgørelse Reklameomsætning Abonnementsomsætning Øvrig omsætning Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) Resultat før finansielle poster (EBIT) Resultat af fortsættende aktiviteter før skat Resultat af ophørte aktiviteter før skat Resultat før skat (EBT) Periodens resultat Totalindkomst Resultat før skat fordelt på aktiviteter (fortsættende) TV 2 (hovedkanal) Nichekanaler mv Balance Aktiver i alt Investeringer i materielle aktiver Langfristede aktiver Arbejdskapital Øvrige nettoaktiver (ophørte aktiver; skat mv.) Investeret kapital Egenkapital Nettorentebærende gæld (+) / indestående (-) Investeret kapital Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra ophørte aktiviteter Ændring i likvide beholdninger Nøgletal* Omsætningsvækst (%) -1,1 3,7-2,3 8,8 6,2 EBIT-margin 14,7 13,0 9,5 4,0 7,3 Egenkapitalandel 58,4 64,1 66,9 Egenkapitalforrentning 5,4 5,0 6,7 2,8 11,2 Afkast af investeret kapital (ROIC) 8,2 9,6 10,1 6,2 20,6 Seerandel, år (%) 35,0 35,3 34,2 35,6 35,5 Daglig seertid, år (minutter) Gennemsnitlige antal ansatte *) Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 2010 og er beregnet med udgangspunkt i fortsættende aktiviteter. HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 2 af 15

3 Ledelsesberetning Periodens resultat I 2. kvartal 2013 er resultatet af fortsættende aktiviteter før skat 90 mio.kr. mod 77 mio.kr. i 2. kvartal Omsætningen er faldet med 7 mio.kr., mens driftsomkostninger mv. er faldet med 20 mio.kr. Resultatet af fortsættende aktiviteter før skat i 1. halvår 2013 er 111 mio.kr. mod 44 mio.kr. i 1. halvår halvår 2012 var påvirket af engangsomkostninger til indførelse af abonnementsbetaling på hovedkanalen på 45 mio.kr. og omkostninger til EM i fodbold. Forbedringer i resultatet er sammensat således: Udvikling i resultatet fra 1. halvår 2012 til 1. halvår 2013 Mio.kr. Resultat 1. halvår Engangsomkostninger 1. halvår Ændring i reklameomsætning -65 Ændring øvrig omsætning 37 Ændring driftsomkostninger m.v. 50 Resultat 1. halvår TV 2s hovedkanal bidrager med et underskud før skat på 34 mio.kr. i 1. halvår 2013 mod et underskud på 101 mio.kr. inklusive engangsomkostninger på 45 mio.kr. i samme periode i Nichekanalerne (Zulu, Charlie, Film, Fri og News) mv. bidrager med et resultat før skat på 145 mio.kr., som er på niveau med samme periode sidste år. Omsætning Omsætningen i 2. kvartal er faldet med 1 % til 617 mio.kr. fra 624 mio.kr. i I 1. halvår 2013 er omsætningen faldet med 2 % svarende til 28 mio.kr., således at omsætningen udgør mio.kr. for 1. halvår 2013 mod mio.kr. i Reklameomsætning er 616 mio.kr. i 1. halvår og er faldet med 10 % svarende til 65 mio.kr. i forhold til Abonnementsomsætning er 547 mio.kr. og er steget med 8 % svarende til 41 mio.kr. Stigningen vedrører primært stigningen i abonnementsprisen for TV 2s hovedkanal fra 10 kr. til 12 kr. pr. måned. Øvrig omsætning er 28 mio.kr. og er faldet med 4 mio.kr. Driftsomkostninger Driftsomkostninger er i 2. kvartal mio.kr. mod 515 mio.kr. i Driftsomkostningerne i 2. kvartal 2012 var påvirket af EM i fodbold. I 2. kvartal 2013 er TV 2 Fri gået i luften i maj 2013 og påvirker kvartalet med 2 måneders drift. Herudover har organisatoriske omstruktureringer medført omkostninger i 2. kvartal I 1. halvår 2013 udgør driftsomkostningerne mio.kr., hvilket er 92 mio.kr. mindre end i I 2012 var der engangsomkostninger til indførelse af abonnementsbetaling på HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 3 af 15

4 hovedkanalen på 45 mio.kr. samt omkostninger til EM i fodbold. Til gengæld har der været øgede programomkostninger til driften af TV 2 Fri i 2 måneder. Af- og nedskrivninger Af og nedskrivninger er 55 mio.kr. i 1. halvår 2013, hvilket er på niveau med Investeringer i materielle anlægsaktiver i 1. halvår 2013 udgør 395 mio.kr. mod 71 mio.kr. i I april 2013 købte TV 2 ejendommen Teglholm Allé 16 i Københavns Sydhavn for 350 mio.kr. TV 2 har siden 2007 været lejer af bygningen. Ejendomskøbet sikrer en mere langsigtet holdbar løsning i forhold til TV 2s produktionsbehov og har en positiv indvirkning på de løbende driftsomkostninger. Lejeforpligtelsen med udløb 1. januar 2022 på 233 mio.kr. samt forpligtelsen til godtgørelse af eventuel restgæld på finansiering af indretningsomkostninger ved fraflytning inden 1. januar 2027 på 66 mio.kr., er bortfaldet ved købet af ejendommen. Forpligtelserne er opgjort pr. 31. december Øvrige anlægsinvesteringer udgør således 45 mio.kr. mod 71 mio.kr. i Finansielle poster og kapitalandele Finansielle omkostninger netto udgør 4 mio.kr. og er på niveau med Indtægter af kapitalandele i associerede virksomheder og joint ventures udgør 2 mio.kr. mod et underskud på 1 mio.kr. i I 2. kvartal 2013 har TV 2 afhændet minoritetsaktieposterne på 14 % i JobZonen A/S og 30 % i Vi med Hund ApS. Begge selskaber har haft utilfredsstillende økonomiske resultater og er ikke kerneaktiviteter for TV 2. Balance Balancesummen udgør pr. 30. juni mio.kr. mod mio.kr. pr. 30. juni Den investerede kapital er steget med 303 mio. kr. fra 962 mio.kr. pr. 31. december 2012 til mio.kr. pr. 30. juni Stigningen skyldes investeringen i ejendommen Teglholm Allé 16. Pr. 30. juni 2013 udgør den nettorentebærende gæld 47 mio.kr. mod et nettorentebærende indestående pr. 31. december 2012 på 302 mio.kr. Stigningen i den nettorentebærende gæld skyldes, at der i 2. kvartal 2013 er udbetalt udbytte til den danske stat på 135 mio.kr. samt købet af ejendommen Teglholm Allé 16 til 350 mio.kr. 60 % af købet af ejendommen er finansieret med langfristet realkreditlån, og de resterende 40 % er betalt med likvide midler. Pr. 30. juni 2013 har TV 2 likvide beholdninger på 256 mio.kr. og uudnyttede lånefaciliteter udgør 439 mio.kr., således at det likvide beredskab samlet er 695 mio.kr. Overskudslikviditeten er placeret i letomsættelige obligationsbaserede værdipapirer. Egenkapital Egenkapitalen er pr. 30. juni mio.kr. og er påvirket positivt af periodens totalindkomst med 88 mio.kr. og negativt med udbyttebetalingen til staten på 135 mio.kr. Egenkapitalforrentningen i 1. halvår er 6,7 % mod 2,8 % i HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 4 af 15

5 Retssager I konkurrenceretssag anlagt ved Østre Landsret har Viasat i supplerende processkrift af 12. april 2013 nedsat deres påstand om betaling af erstatning fra mio.kr. til mio.kr. med tillæg af procesrenter. Viasat har valgt at frafalde krav om erstatning for år Herudover er der ikke sket væsentlige ændringer i status på retssager siden aflæggelse af årsrapporten for For en yderligere uddybning af retssager henvises til Årsrapporten for Begivenheder efter balancedagen Der er ikke indtruffet yderligere begivenheder fra balancedagen og frem til aflæggelse af halvårsrapporten, som væsentligt påvirker vurderingen af halvårsrapporten. Forventninger til 2013 I 2013 forventes den makroøkonomiske afmatning fortsat at påvirke TV 2s reklameomsætning negativt. Der er ingen ændringer til forventningerne for 2013 i forhold til årsrapporten for Forventningerne for 2013 er: En lavere reklameomsætning end i 2012 (1.359 mio.kr. i 2012) En højere abonnementsomsætning end i 2012 (1.027 mio.kr. i 2012) Et underskud før skat på hovedkanalen på niveau med 2012 (-157 mio.kr. i 2012 inklusive engangsomkostninger på 48 mio.kr.). Et overskud før skat på eksisterende nichekanaler mv. på niveau med 2012 (328 mio.kr. i 2012) En driftsinvestering i at skabe en markedsposition for TV 2 Fri Forventningerne er afhængige af udviklingen i reklamemarkedet specielt for hovedkanalen. HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 5 af 15

6 Seerandele TV 2 har ændret opgørelsesmetode for seerandele. Tidligere rapporterede TV 2 kommercielle seerandele (eksklusive DR og en række mindre kanaler) i aldersgruppen år og almindelige seerandele (inklusive alle kanaler) i aldersgruppen 3 år+. TV 2 vurderer, at det er mere hensigtsmæssigt at have én samlet opgørelse af seerandele fremfor ovennævnte 2 opgørelser. Fremadrettet vil TV 2 derfor rapportere almindelige seerandele i aldersgruppen år (inklusive alle kanaler). Denne aldersgruppe giver et retvisende billede af TV 2s mest relevante seerandelsudvikling indeholdende TV 2s primære kommercielle målgruppe, hvor alle kanaler er inkluderet. TV 2-familien har i aldersgruppen år i 2. kvartal 2013 en seerandel på 35,0 % mod 35,3 % i samme periode Der er således sket en stabilisering af TV 2-familiens seerandele. Hovedkanalens seerandel falder i 2. kvartal 2013 med 1,1 procentpoint i forhold til 2. kvartal 2012, mens nichekanalerne har fremgang på 0,8 procentpoint. TV 2 Fri blev lanceret 5. maj 2013 og har i sin målgruppe opnået tilfredsstillende seertal. TV 2-familien har i 1. halvår 2013 en seerandel på 34,2 % - et fald på 1,4 procentpoint i forhold til samme periode TV 2s hovedkanal falder 1,7 procentpoint til 23,1 %, mens nichekanalerne stiger 0,3 procentpoint til 11,1 %. DR-familiens seerandel er 27,9 % i 1. halvår en stigning på 3,8 procentpoint i forhold til samme periode Heraf bidrager DR 1 med 2,8 procentpoint og nichekanalerne med 1,0 procentpoint. TV3-kanalernes seerandel er faldet med 0,6 procentpoint i 1. halvår 2013 til 13,2 %, mens SBS-kanalerne er faldet 0,8 procentpoint til 11,5 %. Øvrige kanaler er ligeledes faldet med 1,0 procentpoint. I 1. halvår 2013 er den gennemsnitlige daglige sening for TV 2-familien i universet år 64 minutter mod 73 minutter i samme periode 2012 svarende til et fald på 12 %. Den samlede tv-sening falder fra 205 minutter til 187 minutter svarende til et fald på 9 %. Det kommercielle univers taber samlet 12 % i seerminutter, mens DR familien går frem med 6 %. Seerandele år (procent) 2. kvartal 1. halvår Året Kanalfamilier TV 2 hovedkanalen 22,8 23,9 23,1 24,8 24,7 TV 2 nichekanaler 12,2 11,4 11,1 10,8 10,8 DR 1 17,3 15,0 18,7 15,9 16,8 DR nichekanaler 9,2 8,2 9,2 8,2 8,6 TV3 kanaler 13,8 14,2 13,2 13,8 12,8 SBS kanaler 11,5 12,7 11,5 12,3 11,9 Øvrige 13,2 14,6 13,2 14,2 14,4 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Daglig seertid år (minutter) TV 2-familien Samlet tv-sening Kilde: TNS Gallup TV-meter HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 6 af 15

7 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. juni 2013 for TV 2 DANMARK A/S-koncernen. Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for statslige aktieselskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar 30. juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Odense, den 30. august 2013 Direktion Merete Eldrup adm. direktør Peter Normann finansdirektør Bestyrelse Lars Liebst Merete Lundbye Møller Bjørn Erichsen formand næstformand Louise Gade Annette K. Olesen Palle Smed Jørgen Badstue Niels Brinch Per Christiansen medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant medarbejderrepræsentant HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 7 af 15

8 Bilag 1: Halvårsrapport for 2013 Totalindkomstopgørelse Balance Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Note 1: Anvendt regnskabspraksis Note 2: Ophørte aktiviteter HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 8 af 15

9 Bilag 1 Totalindkomstopgørelse - TV 2 Koncernen 2. kvartal 1. halvår Året Mio.kr Reklameomsætning 332,0 354,6 615,8 681, ,1 Abonnementsomsætning 270,3 254,9 547,1 506, ,7 Øvrig omsætning 14,9 14,1 27,6 31,3 69,5 Omsætning i alt 617,2 623, , , ,3 Programomkostninger -257,4-278,5-559,3-598, ,7 Udsendelsesomkostninger -14,8-17,5-29,0-34,0-68,1 Salgs- og administrationsomkostninger -34,1-35,1-60,6-70,9-138,4 Lokaleomkostninger -11,5-12,9-25,8-27,2-55,9 Personaleomkostninger -179,5-169,4-347,9-339,1-664,4 Engangsomkostninger 0,0-1,3 0,0-45,4-47,7 Omkostninger i alt -497,3-514, , , ,2 Resultat før af- og nedskrivninger (EBITDA) 119,9 108,9 167,9 103,8 290,1 Afskrivninger -29,0-28,0-55,1-54,6-111,2 Resultat før finansielle poster (EBIT) 90,9 80,9 112,8 49,2 178,9 Andel af resultat i associerede virksomheder og joint venture 0,6-1,2 2,0-0,6 4,1 Finansielle indtægter 0,2 1,4 0,4 2,1 2,7 Finansielle omkostninger -1,8-4,4-4,3-6,6-10,4 Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 89,9 76,7 110,9 44,1 175,3 Skat af resultat af fortsættende aktiviteter -22,4-21,7-27,7-13,6-44,6 Resultat af fortsættende aktiviteter 67,5 55,0 83,2 30,5 130,7 Resultat af ophørte aktiviteter 0,0 3,0 0,0 16,4 62,9 Periodens resultat 67,5 58,0 83,2 46,9 193,6 Poster, der er eller senere kan blive omklassificeret til periodens resultat: Værdiregulering af sikringsinstrumenter 4,4-1,1 6,8-1,6-4,5 Skat af værdiregulering af sikringsinstrumenter -1,1 0,3-1,7 0,4 1,1 Periodens anden totalindkomst 3,3-0,8 5,1-1,2-3,4 Periodens totalindkomst 70,8 57,2 88,3 45,7 190,2 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 9 af 15

10 Balance Bilag 1 Aktiver - TV 2 Koncernen Juni Året Mio.kr Langfristede aktiver Immaterielle aktiver i alt 0,0 0,1 0,0 Materielle aktiver Grunde og bygninger 569,7 218,5 217,0 TV-teknisk udstyr 179,0 185,7 178,4 Inventar og driftsmateriel 23,8 26,7 27,5 Materielle aktiver under udførelse 8,2 8,0 18,2 Materielle aktiver i alt 780,7 438,9 441,1 Andre langfristede aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 3,1 2,9 3,6 Kapitalandele i joint ventures 30,2 95,3 43,0 Andre kapitalandele 0,0 1,0 1,0 Andre tilgodehavender 1,4 12,0 12,0 Andre langfristede aktiver i alt 34,7 111,2 59,6 Langfristede aktiver i alt 815,4 550,2 500,7 Kortfristede aktiver Programlager Forudbetalinger programmer 400,6 318,9 388,0 Programmer, udsendelsesklare 172,2 117,6 138,2 Programlager i alt 572,8 436,5 526,2 Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 375,8 375,9 393,2 Andre tilgodehavender 7,3 7,8 7,8 Tilgodehavende selskabsskat 38,8 11,2 41,3 Tilgodehavender i alt 421,9 394,9 442,3 Periodeafgrænsningsposter 19,0 19,0 14,0 Letomsættelige værdipapirer 101,9 101,7 101,9 Likvide beholdninger 154,0 245,2 304,9 Kortfristede aktiver i alt 1.269, , ,3 Aktiver i alt 2.085, , ,0 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 10 af 15

11 Bilag 1 Passiver - TV 2 Koncernen Juni Året Mio. kr Egenkapital Aktiekapital 210,0 210,0 210,0 Reserve for sikringstransaktioner -6,0-8,9-11,1 Overført resultat 1.013,8 918,9 930,6 Foreslået udbytte 0,0 0,0 135,0 Egenkapital i alt 1.217, , ,5 Forpligtelser Langfristede forpligtelser Udskudt skat 52,6 11,1 51,4 Prioritetsgæld 266,8 79,9 79,3 Hensatte forpligtelser 3,7 8,9 5,9 Gæld, associerede virksomheder, programtilladelse 0,0 22,6 0,0 Langfristede forpligtelser i alt 323,1 122,5 136,6 Kortfristede forpligtelser Kortfristet andel af langfristet gæld 36,4 25,3 25,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 261,9 255,8 265,8 Gæld til joint ventures 0,0 2,0 0,3 Skyldig selskabsskat 17,2 0,0 0,0 Hensatte forpligtelser 9,3 13,6 9,0 Forudbetalte indtægter 30,4 36,9 14,7 Anden gæld 188,9 171,4 173,4 Kortfristede forpligtelser i alt 544,1 505,0 488,9 Forpligtelser i alt 867,2 627,5 625,5 Passiver i alt 2.085, , ,0 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 11 af 15

12 Egenkapitalopgørelse - TV 2 Koncernen Reserve for sikringstransaktioner Bilag 1 Mio. kr. Aktie- Overført Foreslået kapital resultat udbytte I alt Egenkapital pr ,0-7,7 872,0 0, ,3 Årets resultat ,6 135,0 193,6 Anden totalindkomst - -4, ,5 Skat af anden totalindkomst - 1, ,1 Totalindkomst i alt 0,0-3,4 58,6 135,0 190,2 Egenkapital ,0-11,1 930,6 135, ,5 Periodens resultat ,2 0,0 83,2 Anden totalindkomst - 6, ,8 Skat af anden totalindkomst - -1, ,7 Totalindkomst i alt 0,0 5,1 83,2 0,0 88,3 Udbetalt udbytte ,0-135,0 Egenkapital pr ,0-6, ,8 0, ,8 Egenkapitalopgørelse - TV 2 Koncernen Reserve for sikringstransaktioner Mio. kr. Aktie- Overført Foreslået kapital resultat udbytte I alt Egenkapital pr ,0-3,1 744,6 0,0 951,5 Årets resultat 0,0 0,0 127,4 0,0 127,4 Anden totalindkomst 0,0-6,1 0,0 - -6,1 Skat af anden totalindkomst - 1, ,5 Totalindkomst i alt 0,0-4,6 127,4 0,0 122,8 Egenkapital ,0-7,7 872,0 0, ,3 Periodens resultat ,9 0,0 46,9 Anden totalindkomst - -1, ,6 Skat af anden totalindkomst - 0, ,4 Totalindkomst i alt 0,0-1,2 46,9 0,0 45,7 Egenkapital pr ,0-8,9 918,9 0, ,0 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 12 af 15

13 Bilag 1 Pengestrømsopgørelse - TV 2 Koncernen 2. kvartal 1. halvår Året Mio.kr Pengestrømme fra driftsaktivitet Resultat af fortsættende aktiviteter før skat 89,9 76,7 110,9 44,1 175,3 Reguleringer 29,9 32,5 56,9 59,9 114,9 Ændring i driftskapital -32,0 67,4-8,3-12,6-129,9 Pengestrømme fra drift før finansielle poster 87,8 176,6 159,5 91,4 160,3 Finansielle indbetalinger 0,2 1,4 0,4 2,1 2,7 Finansielle udbetalinger -1,7-4,1-3,9-5,8-10,4 Pengestrømme fra drift før skat 86,3 173,9 156,0 87,7 152,6 Betalt skat 0,0 0,0-8,5-20,0-40,2 Pengestrømme fra driftsaktivitet 86,3 173,9 147,5 67,7 112,4 Pengestrømme fra investeringsaktivitet Køb af materielle aktiver -372,7-51,5-394,6-70,6-130,6 Salg af materielle aktiver 0,2 0,0 0,2 0,0 1,4 Ændring i andre langfristede tilgodehavender 10,6-0,2 10,6-0,3-0,3 Kapitalindskud i associerede virksomheder 0,0 0,0 0,0 0,0-2,0 Salg af associerede virksomheder og andre kapitalandele 1,4 0,0 1,4 0,0 0,0 Udbytte fra joint ventures 15,0 0,0 15,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -345,5-51,7-367,4-70,9-131,5 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Afdrag på langfristede gældsforpligtelser 0,0 0,0 0,0 0,0-21,4 Lån i kreditinstitut 207,2 0,0 207,2 0,0 0,0 Afdrag på kreditinstitutter -2,2-0,9-3,2-1,8-3,6 Betalt udbytte -135,0 0,0-135,0 0,0 0,0 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 70,0-0,9 69,0-1,8-25,0 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter 0,0 0,0 0,0 0,0 99,0 Ændring i likvide beholdninger -189,2 121,3-150,9-5,0 54,9 Likvide beholdninger primo 445,1 225,6 406,8 351,9 351,9 Likvide beholdninger ultimo 255,9 346,9 255,9 346,9 406,8 Likviditet 154,0 245,2 154,0 245,2 304,9 Letomsættelige værdipapirer 101,9 101,7 101,9 101,7 101,9 Likvide beholdninger ultimo 255,9 346,9 255,9 346,9 406,8 HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 13 af 15

14 Bilag 1 Note 1: Anvendt regnskabspraksis I TV 2-koncernen indgår ud over moderselskabet TV 2 DANMARK A/S de fem 100 % ejede datterselskaber: TV 2 NETWORKS A/S, TV 2 NEWS A/S, TV 2 RADIO A/S, TV 2 BIB A/S samt TV 2 DTT A/S. Halvårsrapporten er aflagt efter IAS 34 Præsentation af delårsrapporter, som er godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter. Den anvendte regnskabspraksis er bortset fra nedenstående ændringer uændret i forhold til den anvendte regnskabspraksis i Årsrapporten for Koncernen har med virkning fra 1. januar 2013 indarbejdet ændringerne til IAS 1, Præsentation af årsregnskaber. Implementeringen af den ændrede IAS 1 medfører, at posterne i anden totalindkomst opdeles i poster, der på et senere tidspunkt kan blive omklassificeret til resultatet, henholdsvis poster, der ikke senere kan blive omklassificeret til resultatet. TV 2 har alene poster, der kan blive omklassificeret til resultatet. I forhold til tidligere år er der foretaget en reklassificering af netomsætning. Salg af bannerreklamer og tekst-tv mv. indgår i reklameomsætningen, mens brugerbetalinger indgår i abonnementsomsætningen. Sammenligningstal er tilpassede som følge af reklassificeringen. Der er endvidere ændret i sammenligningstallene som følge af salget af TV 2 SPORT A/S, hvor det er relevant. TV 2 SPORT A/S blev solgt i 4. kvartal Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal Der er ikke ændret eller implementeret nye og ændrede regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag i halvårsrapporten for 1. halvår 2013, da de ikke har indvirkning på regnskabsaflæggelsen for TV 2 DANMARK A/S. Delårsrapporten er ikke revideret, og der er ikke foretaget review. HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 14 af 15

15 Note 2: Ophørte aktiviteter Ophørte aktiviteter - TV 2 Koncernen 1. halvår Året Mio.kr Bilag 1 Resultat frem til salgstidspunkt: Andel af resultat i joint ventures efter skat 0,0 9,4 8,2 Resultat efter skat af ophørte driftsaktiviteter 0,0 9,4 8,2 Gevinst/tab ved salg af ophørte aktiviteter: Gevinst (+)/tab (-) før skat ved salg af ophørt aktivitet 0,0 0,0 46,2 Regulering vedr. salg af ophørt aktivitet tidligere år 0,0 7,0 8,5 Gevinst (+)/tab (-) efter skat ved salg af ophørte aktiviteter 0,0 7,0 54,7 Resultat af ophørte aktiviteter 0,0 16,4 62,9 Pengestrømme fra investeringsaktiviteter 0,0 0,0 99,0 Pengestrømme fra ophørte aktiviteter i alt 0,0 0,0 99,0 I 1. halvår 2012 vedrører ophørte aktiviteter resultatandelen af TV 2 SPORT A/S samt regulering til gevinsten fra salget af sendenettet, der skete ultimo september For året 2012 indgår endvidere salget af aktier i TV 2 SPORT A/S, der blev solgt ultimo året. HALVÅRSRAPPORT FOR 2013 Side 15 af 15

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 29. august 2014 HALVÅRSRAPPORT FOR 2014 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2014 et resultat før skat på 139 mio.kr. mod 111 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 0,7 procentpoint til 34,9 % i 1. halvår 2014.

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 28. oktober 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2014 et resultat før skat på 202 mio.kr. mod 164 mio.kr. i 2013. I 3. kvartal 2014 er resultatet før skat 63 mio.kr. mod

Læs mere

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017.

Omkostningerne udgør 657 mio.kr. og er steget med 6 mio.kr. i forhold til 2017. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2018 Resumé I første kvartal af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 34 mio.kr. mod 15 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 39,0 % og er steget

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2013 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler af 2013 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 164 mio.kr. mod 75 mio.kr. i 2012. I 2012 var resultatet påvirket

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 7,2 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,8 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2016 Resumé I 1. halvår 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 63 mio.kr. mod 98 mio.kr. i 2015. Nedgangen skyldes primært, at 2016 er et stort sportsår med stigende

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte er 6,7 % for kvartal 2016, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 4,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Resumé TV 2 har i de første 3 kvartaler i 2016 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 83 mio.kr. mod 183 mio.kr. i 2015. EBIT i 3. kvartal 2016 er 20 mio.kr. mod

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,8 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,4 %. HALVÅRSRAPPORT FOR 2017 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2017 et historisk godt resultat før finansielle poster (EBIT) på 172 mio.kr. mod 63 mio.kr. i 2016. Forbedringen i resultatet skyldes højere omsætning

Læs mere

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %.

EBIT-margin før kulturstøtte (filmstøtte) er 14,6 %, og EBIT-margin efter kulturstøtte er 12,3 %. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2017 Resumé I de første tre kvartaler af 2017 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 247 mio.kr. mod 83 mio.kr. i 2016. EBIT i 3. kvartal 2017 er 74 mio.kr.

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 69 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2018 Resumé TV 2 har et resultat før finansielle poster (EBIT) på 246 mio.kr. mod 247 mio.kr. i 2017 i de første ni måneder af 2018. EBIT i 3. kvartal 2018 er 96 mio.kr.

Læs mere

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016.

TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2017 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2017 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 15 mio.kr. mod 0 mio.kr. i 2016. Omsætningen på 666 mio.kr. er steget 2,9 % i 1. kvartal

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold.

Omkostningerne udgør mio.kr. i 1. halvår 2018 og er steget med 48 mio.kr. i forhold til Stigningen skyldes hovedsageligt VM i fodbold. HALVÅRSRAPPORT FOR 2018 Resumé I 1. halvår af 2018 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 150 mio.kr. mod 172 mio.kr. i 2017. TV 2-familiens seerandel er 38,7 % og er steget 1,9 procentpoint

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2012 et underskud før skat af fortsættende aktiviteter på 26 mio. kr. mod et resultat på 0 mio. kr. i 2011. Resultatet er påvirket af engangsomkostninger

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2011 Resumé TV 2 har i 3. kvartal et overskud før skat af fortsættende aktiviteter på 42 mio. kr. mod 31 mio. kr. i 2010. Væksten i tv-reklameomsætningen er væsentligt aftaget

Læs mere

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %).

Omkostningerne udgør 709 mio.kr. og er steget med 52 mio.kr. i forhold til 2018 (+8,1 %). KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2019 Resumé I første kvartal af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 21 mio.kr. mod 34 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,4 % og er steget

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012

HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 HALVÅRSRAPPORT FOR 2012 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2012 et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 54 mio.kr. mod 123 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger på 45 mio.kr. til implementering

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2011 Resumé I 1. kvartal af 2011 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et underskud før skat på 31 mio.kr. i 1. kvartal 2010. Salget

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 54 mio.kr. i forhold til 2018 (+4,3 %). HALVÅRSRAPPORT FOR 2019 Resumé I 1. halvår af 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 163 mio.kr. mod 150 mio.kr. i 2018. TV 2-familiens seerandel er 40,3 % og er steget 1,6 procentpoint

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2012 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler et resultat af fortsættende aktiviteter før skat på 83 mio.kr. mod 165 mio.kr. i 2011. Justeret for engangsomkostninger

Læs mere

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %).

Omkostningerne udgør mio.kr. og er steget med 60 mio.kr. i forhold til 2018 (+3,2 %). KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2019 Resumé I 1.-3. kvartal 2019 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 259 mio.kr. mod 246 mio.kr. i 2018. EBIT i 3. kvartal 2019 er 96 mio.kr., hvilket svarer

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011

HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 HALVÅRSRAPPORT FOR 2011 Resumé TV 2 har i første halvår et overskud før skat på 170 mio.kr. mod 13 mio.kr. i samme periode. Resultatforbedringen skyldes en øget omsætning, færre store sportsbegivenheder

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2018 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2017 31. marts 2018 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2010 Resumé I de første tre kvartaler af 2010 har TV 2 et overskud før skat på 25 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 67 mio.kr. i samme periode 2009. Salg af sendenet medfører en

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2012 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2011 31. marts 2012 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2019 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2018 31. marts 2019 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010

KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2010 Resumé I 1. kvartal 2010 har TV 2 et underskud før skat på 23 mio. kr. mod et underskud før skat på 9 mio. kr. i 1. kvartal 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010

HALVÅRSRAPPORT FOR 2010 Resumé I 1. halvår 2010 har TV 2 et resultat før skat på 0 mio.kr. af fortsættende aktiviteter mod et overskud før skat på 37 mio.kr. i 1. halvår 2009. TV 2s hovedkanal har et underskud før skat på 157

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2011 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 28. februar 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 26. februar 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2018 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2018 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 25. februar 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2013 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. oktober 2013 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2019 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2019 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2014 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. maj 2014 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 17. maj 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. februar 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2011 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 24. maj 2011 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2012

Delårsrapport for 1. halvår 2012 27.08.12 Meddelelse nr. 18, 2012 Delårsrapport for 1. halvår 2012 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2012. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2018

Delårsrapport for 1. halvår 2018 16. august 2018 Meddelelse nr. 15, 2018 Delårsrapport for 1. halvår 2018 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2018. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli december 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 9. februar 2010 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 3. kvartal 2015

Delårsrapport for 3. kvartal 2015 12.11.15 Meddelelse nr. 30, 2015 Delårsrapport for 3. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2015.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 13.05.15 Meddelelse nr. 10, 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start.

Resultatet før skat blev 33 mio. og lever ikke op til forventningerne ved regnskabsårets start. 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 24.02 2010 Ref.: JSZ/cli Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet.

Resultatet er tilfredsstillende og bedre end forventet, da væksten i reklameomsætningen i 1. halvår har været større end forventet. HALVÅRSRAPPORT Halvårets resultat resumé 31. august Tilfredsstillende resultat for Resultatet før skat er 51,6 mio.kr. for mod et resultat før skat på 48,1 mio.kr. i. Når resultatfremgangen i forhold til

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2010 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 20. maj 2010 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2014

Delårsrapport for 1. kvartal 2014 19.05.14 Meddelelse nr. 11, 2014 Delårsrapport for 1. kvartal 2014 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2014. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 25.2.2011 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

1. kvartalsrapport for Dantax A/S

1. kvartalsrapport for Dantax A/S 1. kvartalsrapport for Dantax A/S 36591528 25. oktober 2017 Per Mogensen Dirigent Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indsendelsesoplysninger...3 Ledelsespåtegning...4 Resultatopgørelse 1. juli

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr Side 1 af 13 Side 2 af 13 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 38.504 33.014 95.247 84.324 115.643 Af- og nedskrivninger

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr Side 1 af 14 Side 2 af 14 o o Side 3 af 14 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2014 2013 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 28.996 29.246 56.743 51.309 115.643 Afskrivninger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr.

NTR Holding har realiseret en totalindkomst på 4,9 mio.kr. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2009 NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Tel.: 88 96 86 66 Fax: 88 96 88 06 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent

Halvårsrapport. Perioden 1. januar 30. juni CVR. nr Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup. Dirigent Halvårsrapport Perioden 1. januar CVR. nr. 26 05 97 63 Naviair Allé 1 DK-2770 Kastrup Dirigent 1 Indhold Regnskabsredegørelse... 3 Anvendt regnskabspraksis... 4 Ejerforhold i Naviair... 4 Hoved- og nøgletal...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 1 af 12 Delårsrapport for 1. halvår 2017 Victoria Properties A/S i venteposition før ny aktivitet igangsættes. Perioderegnskabet i overskrifter Koncernen realiserede et resultat før skat på DKK -0,5 mio.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie.

Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 4,2 mio. kr. i udbytte, svarende til 14 kr. pr aktie. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 26. september 2019 Årsregnskabsmeddelelse 2018/19 for Dantax

Læs mere