Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning A/S (i det følgende kaldet Selskabet ) udarbejdet denne betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med lov. nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) med senere ændringer samt andre relevante regler, normer og forskrifter. Betalingsvedtægten er godkendt af Vallensbæk Kommune. Betalingsvedtægten erstatter den hidtil gældende Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S. Vedtægten og det til enhver tid gældende takstblad kan findes på Vallensbæk Kloakforsyning A/S hjemmeside eller fås ved henvendelse til Vallensbæk Kloakforsyning A/S. 1 Definitioner Ved Andre Spildevandsanlæg forstås Spildevandsanlæg, der ikke er ejet af Selskabet.. Spildevandsanlæg, som er etableret efter 7 a i betalingsloven, skal anses for Andre Spildevandsanlæg, selv om de drives og vedligeholdes af Selskabet. Ved en Boligenhed forstås en énfamiliesbolig med selvstændigt køkken. Det omfatter bl.a. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende. Ved Erhvervsejendomme forstås alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer samt landbrugsejendomme, der er tilsluttet Selskabets anlæg med andet end Husspildevand fra boligen. Ved Husspildevand forstås Spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad. Ved Spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af Spildevand omfatter således Husspildevand, processpildevand, vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand fra vandværker, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt 1

2 perkolat fra lossepladser m.m. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde af definitionen. Ved Spildevandsanlæg forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse. Heri indgår blandt andet pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Ved Tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning. 2 Vedtægtens område Vedtægten gælder for: eksisterende og kommende Spildevandsanlæg inden for de områder, som fremgår af den gældende spildevandsplan eller tillæg hertil. Spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Selskabet, jf. 7 a i betalingsloven. Selskabets opkrævning af bidrag til den obligatoriske tømningsordning for private bundfældningstanke (f.eks. septiktanke og trixtanke) og samletanke. Selskabet er inden for forsyningsområdet forpligtet til at føre stikledning fra hovedledningen frem til en ejendoms grundgrænse eller frem til områdeafgrænsningen for et Andet Spildevandsanlæg. Alle ejere af fast ejendom inden for Selskabets forsyningsområde har efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, pligt til at tilslutte sig Selskabets Spildevandsanlæg, når stikledning er ført frem til grundgrænsen samt til at deltage i betalingen efter vedtægtens bestemmelser. Samme pligt gælder ejendomme, der på anden måde er tilknyttet Selskabet, f.eks. gennem Andre Spildevandsanlæg i de pågældende områder. Kommunen afgør, hvornår fysisk tilslutning skal være gennemført. Inden for en ejendoms matrikulære grænser er det ejerens ansvar at etablere, drive og vedligeholde Spildevandsanlægget, medmindre andet er aftalt. Selskabet har pligt til at aflede Spildevand fra stueplan. Det er grundejerens eget ansvar at sørge for afledning af Spildevand fra kælderen. Det er således grundejerens ansvar at sikre kælderplan mod oversvømmelser. Anlæg, drift og vedligeholdelse af vejbrønde med tilhørende stikledninger for afvanding af private fællesveje og offentlige veje påhviler de forpligtede i henhold til lovgivningen for offentlige og private veje. 2

3 3 Budget og regnskab Selskabet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Selskabets udgifter til og indtægter fra spildevandvandsforsyningen. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger i spildevandsplan m.v. om forventede udgifter og indtægter. Regnskabsåret følger det i årsregnskabsloven foreskrevne. Selskabets regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Selskabets Spildevandsanlæg, til fælleskommunale renseanlæg og til privatejede kontraktligt tilknyttede enkeltanlæg samt medfinansiering af kommunale og private klimatilpasningsprojekter. Regnskabet omfatter indtægter fra vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. Til driftsudgifterne hører forrentning af optagne lån. Til anlægsudgifter hører udgifter til nødvendig ejendomserhvervelse og rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 8 om ekspropriation m.v. 4 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales af ejere af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag til et spildevandsselskabs Spildevandsanlæg. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag fra enkeltejendomme med helårsbolig uden for kloakopland med kontraktretligt medlemskab af Selskabet. Supplerende tilslutningsbidrag ved tilslutning af regnvand Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for Tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af Spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Supplerende bidrag ved matrikulære ændringer m.v. Hvis en Boligejendom udstykkes, opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, forudsat Selskabet fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Hvis grundarealet for en Erhvervsejendom i byzone forøges (f.eks. ved arealoverførsel, matrikulær sammenlægning, opfyldning), opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Bidraget beregnes som forskellen mellem det bidrag, der kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, og det bidrag, der kunne beregnes for ejendommen før arealudvidelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet et spildevandsselskabs Spildevandsanlæg. Ved udstykning af en Erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og 3

4 der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af 2, stk. 8 i betalingsloven. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket Erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. For Erhvervsejendomme i landzone gælder, at hvis det bebyggede areal forøges, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Bidraget beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Bidragets størrelse Tilslutningsbidraget er et lovfastsat standardtilslutningsbidrag, der pr, 1. juli 1997 er fastsat til kr. eksklusive moms for en Boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for en Erhvervsejendom. Standardtilslutningsbidraget pristalsreguleres. For Erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede Erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. For ejendomme, der ikke har tilslutningsmulighed for Tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling både for bebyggede og for ubebyggede ejendomme, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. Selskabet kan kræve, at der stilles bankgaranti på anfordringsvilkår for tilslutningsbidraget inden arbejdet med tilslutningen påbegyndes. Selskabet kan på tilsvarende måde stille krav om bankgaranti i forbindelse med etablering af midlertidige tilslutninger, som efterfølgende skal afproppes eller fjernes. Dispensation og henstand Selskabet kan i særlige tilfælde beslutte, at tilslutningsbidraget skal fastsættes lavere end standardtilslutningsbidraget, men ikke lavere end de faktisk afholdte udgifter. Selskabet kan i særlige tilfælde beslutte at yde henstand med betalingen af tilslutningsbidrag. Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger - jordarbejder. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af Selskabets takstblad. 4

5 5 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet til Selskabets Spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Selskabet, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes Spildevand eller vand, der kan sidestilles med Spildevand, til Selskabets Spildevandsanlæg, uden der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Vand, der med tilladelse efter 28 i miljøbeskyttelsesloven ledes til Selskabets Spildevandsanlæg sidestilles med Spildevand. Vand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, drænvand, oppumpet grundvand, filterskyllevand fra vandværker, perkolat fra lossepladser mv., betragtes som Spildevand, og der skal derfor betales vandafledningsbidrag. Selskabet kan efter en individuel vurdering nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for regnvand, der anvendes til toiletskyl og/eller tøjvask i maskine og efterfølgende ledes til Spildevandsanlæg. Nedsættelsen kan udelukkende ske, når miljømæssige hensyn taler herfor. For afledning af Tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn, betales ikke vandafledningsbidrag. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Spildevandsanlægget, men hvor der lejlighedsvist eller i kortere perioder ledes Spildevand til anlægget. Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Bidraget pr. m³ fastsættes af Selskabet én gang årligt for det kommende regnskabsår på baggrund af Selskabets budget og under hensyntagen til bl.a. prisloftet. Kubikmetertaksternes størrelser fremgår af Selskabets takstblad og falder for visse kunder med stigende forbrug efter den såkaldte trappemodel. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Selskabets Spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Spildevandsanlægget, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af Selskabet efter 7 a i betalingsloven, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug. For Boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For Boligenheder, hvor forbruget ikke kan afregnes efter vandmåler, skønner Selskabet vandforbruget, der dog ikke kan fastsættes højere end 170 m³. 5

6 For Erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes Spildevandsanlægget. For at opnå fradraget skal vandforbruget kunne henregnes til erhvervsdelen. Fradrag kan kun opnås efter forudgående konkret aftale med Selskabet om de nærmere vilkår herfor, det vil bl.a. være vilkår om opsætning af bimåler, erklæring fra revisor e. lign. I tilfælde af ledningsbrud på en ejendom, hvor der er udstrømmet vandmængder, der er væsentligt større end ejendommens normalforbrug, og hvor det kan dokumenteres, at vandet ikke har belastet Selskabets Spildevandsanlæg, kan Selskabet efter skriftlig ansøgning fra ejeren skønne et lavere vandforbrug og dermed fastsætte et lavere vandafledningsbidrag. Det vil normalt være en forudsætning for imødekommelse af ansøgningen, at ejeren straks efter konstateringen af bruddet har tilkaldt Selskabet for en besigtigelse af forholdene inden udbedringen. Selskabet kan, efter en konkret vurdering, nedsætte betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger, tilledning af filterskyllevand og kølevand til Spildevandsanlægget. Det er en forudsætning, at tilledningen af vandet medfører færre omkostninger for Selskabet end tilledning af almindeligt Spildevand, og at miljømæssige hensyn taler herfor. Kommunen kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brug af spildevandsrenseanlægget. Tilladelsen gives under forudsætning af, at Ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandrenseanlægget. Vandafledningsbidraget for en ejendom opkræves som et a conto-bidrag, der efterreguleres, når det faktiske årsforbrug for ejendommen er opgjort. Takster Vandafledningsbidraget opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m³ (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m³ (takst 2) samt vandforbrug på over m³ (takst 3). Vandafledningsbidraget skal herefter af Selskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Der opkræves ikke derudover en fast takst. Kubikmetertaksterne fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden , som følger: Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst

7 Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter takst 2 eller takst 3 afhængigt af forbrug. Øvrige ejendomme skal således betale takst 1 for hele forbruget. For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Vandafledningsbidraget beregnes således efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen skal ejendommens ejer tilmelde ejendommen ordningen via Naturstyrelsens tilmeldeordning på og herunder afgive en erklæring om, at ejendommen anvendes til erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår. For virksomheder, der afregnes efter det justerede betalingsprincip, afregnes hele forbruget efter trin 2. 6 Særbidrag Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Selskabets Spildevandsanlæg. Selskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. 7 Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Selskabets Spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Selskabets Spildevandsanlæg. Kommunale veje og private fællesveje Der betales ikke vandafledningsbidrag for kommunale og private fællesveje. 7

8 For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et samlet årligt bidrag fra Kommunen til Selskabet. Bidraget udgør højst 8 pct. af de samlede anlægsudgifter til Spildevandsanlæggene, herunder udgifter til etablering af ledningsnet, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. 8 Andre spildevandsanlæg Etablering, drift og vedligeholdelse af Andre Spildevandsanlæg Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af Andre Spildevandsanlæg påhviler den eller de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg. Når flere ejendomme skal tilsluttes et Andet Spildevandsanlæg, skal de berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der skal etablere, drive og vedligeholde anlægget. Overtagelse af Andre Spildevandsanlæg Selskabet kan overtage Andre Spildevandsanlæg, når kommunen i spildevandsplanen har truffet beslutning om det. Ved overtagelsen bliver de berørte ejendomme omfattet af denne vedtægt. Selskabet yder godtgørelse for de overtagne Spildevandsanlægs værdi. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Ved overtagelse af Andre eksisterende Spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet ikke er tilsluttet Selskabets anlæg, opkræves et standardtilslutningsbidrag samt vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser. Ved overtagelse af Andre eksisterende Spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Selskabets anlæg, opkræves vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser. Overtagelse af Andre Spildevandsanlæg udført som privat byggemodning. I det omfang, spildevandsplanen giver mulighed for det, kan Selskabet overtage Andre Spildevandsanlæg, udført som privat byggemodning. I forbindelse med udførelse af privat byggemodning, hvor anlægget forudsættes overtaget af Selskabet, kræver dette forudgående aftale med Selskabet, herunder aftale om de tekniske krav til anlægget, som er en betingelse for, at Selskabet vil overtage anlægget, vilkårene for den økonomiske godtgørelse for anlægget og afregningen af tilslutningsbidrag selskabets godkendelse af spildevandsprojektet, inden projektet gennemføres, og selskabets godkendelse af anlægget efter udførelsen, inden Selskabet overtager anlægget. Ved privat byggemodning af allerede tilsluttede ejendomme anlægger ejer for egen regning det Spildevandsanlæg, som er nødvendigt for ejendommens nye anvendelse og tilslutter det til det eller de eksisterende stik. 8

9 Forudsat at anlægget er udført i overensstemmelse med anvisninger fra Selskabet, kan Selskabet i overensstemmelse med den indgåede aftale overtage de dele af anlægget, som naturligt kan udgøre en del af Selskabets system. Efter Selskabets overtagelse af Spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter denne vedtægt. Andre Spildevandsanlæg, som tilsluttes Selskabets Spildevandsanlæg, men forbliver Andre Spildevandsanlæg. For Andre Spildevandsanlæg, som efter aftale mellem Selskabet og grundejeren/spildevandslauget tilsluttes Selskabets anlæg, men opretholdes som Andre Spildevandsanlæg, fastsætter Selskabet et tilslutningsbidrag efter denne vedtægt. De berørte ejendomme betaler efter tilslutningen vandafledningsbidrag efter denne vedtægt. 9 Betalingsregler ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen Hvis kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af Selskabet for hele eller dele af det tilledte Spildevand kan ejendommene udtræde helt eller delvist. Det er en forudsætning, at spildevandsafledningen kan ske på anden lovlig måde, og at der herved alt i alt kan opnås en mere hensigtsmæssig løsning. En udtræden medfører ingen pligt for Selskabet til tilbagebetaling af eventuelt tidligere indbetalt tilslutningsbidrag, men Selskabet kan på baggrund af en individuel vurdering beslutte, at der skal ske en tilbagebetaling. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Delvis udtræden af Selskabet For ejendomme, der alene udtræder for Tag- og overfladevand helt eller delvis, er tilbagebetalingen betinget af, at den aftalte afledning på egen grund forinden er gennemført. Tilbagebetalingsbeløbets størrelse fastsættes efter en individuel vurdering med udgangspunkt i følgende retningslinjer: For Boligenheder og lignende tilbagebetales højst 40 % af tilslutningsbidraget. For større boligejendomme og lignende kan der tilbagebetales op til 300 kr. pr. frakoblet kvadratmeter Tag- og overfladeareal. For Erhvervsejendomme og lignende kan der tilbagebetales op til 40 % af standardtilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 kvadratmeter grundareal for erhvervsejendomme. Standardtilslutningsbidraget opgøres på det tidspunkt, hvor den delvise udtræden finder sted. 9

10 Ved frakobling af større boligejendomme samt Erhvervsejendomme skal Selskabet vurdere, at frakoblingen har en positiv økonomisk effekt for Selskabet, der modsvarer det tilbagebetalte beløb. Afkoblingen bør som hovedregel, og med mindre andet tilsiger det, udgøre mindst 50 % af det tilkoblede areal. Det afkoblede Tag- og overfladevand må ikke på anden vis på noget tidspunkt blive tilbageført til Selskabets Spildevandsanlæg. Beløbet på 300 kr. pr. frakoblet kvadratmeter Tag- og overfladeareal indeksreguleres på samme måde som tilslutningsbidraget. Justeret betalingsprincip Hvis der er grundlag for det i kommunens spildevandsplan, kan ejeren af en ejendom i forsyningsområdet søge kommunalbestyrelsens tilladelse til at anvende det såkaldte justerede betalingsprincip. Herved får ejeren tilladelse til at levere Spildevand fra ejendommen direkte til det selskab, der varetager rensningen af Spildevandet. Hvis ejeren af en ejendom får tilladelse til at afbryde ejendommens tilslutning til Selskabet, skal ejeren for egen regning finansiere og vedligeholde transporten af ejendommens Spildevand fra ejendommen til renseanlægget. Økonomisk kompensation til Selskabet Hvis Selskabet kan sandsynliggøre, at det har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en Boligenheds/Erhvervsejendoms Spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Selskabet, når en ejendom udtræder, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, Selskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 10 Genindtræden i spildevandsforsyningen Genindtræden i selskabet En ejendom, der tidligere er udtrådt af Selskabets forsyningsområde helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede Spildevand til Selskabets anlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Selskabet har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved den tidligere udtræden, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 10

11 11 Målerdata og målere Ejere af ejendomme der er tilknyttet Selskabets Spildevandsanlæg og som betaler vandafledningsbidrag efter målt vandforbrug skal medvirke til aflæsning af vandmålere og afgivelse af oplysning om vandforbrugets størrelse (målerdata) til Selskabet. Tilsvarende pligt gælder for ejere af ejendomme, der betaler vandafledningsbidrag for afledning målt på særskilt vandafledningsmåler. Hvis ejer ikke opfylder sin forpligtelse til at medvirke ved måleraflæsning, kan Selskabet fastsætte et skønnet forbrug. Det skønnede forbrug kan dog ikke for en Boligenhed overstige 600 m³ pr. år. Vandmålere, som danner grundlag for beregningen af vandafledningsbidrag, leveres af den vandforsyning, som den pågældende ejendom er tilsluttet. Findes der ikke en vandmåler, kan ejendommens ejer træffe beslutning om opsætning af måler til registrering af mængden af afledt Spildevand. Selve opsætningen af måleren skal udføres af en autoriseret kloakmester, og måleren skal være godkendt af Selskabet. Måleren skal udskiftes efter anmodning fra Selskabet. Omkostninger ved etablering, udskiftning, drift og nedtagning afholdes af ejeren. 12 Betalingsforhold Betaling af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, påhviler tilslutningsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder på Spildevandsanlægget ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsbidrag påhviler ejeren af bygningen. Selskabet foretager løbende afregning. Hvis afregningen ikke følger kalenderåret, fordeles forbruget med et lineært forbrug inden for afregningsperioden. Regninger fra Selskabet skal betales inden for den frist, der er angivet på regningen. Sker betaling ikke inden for den angivne frist, sender Selskabet en rykker med tillæg af gebyr og morarenter og en ny betalingsfrist. Renter og rykkergebyrer opkræves i overensstemmelse med rentelovens regler. Betales heller ikke inden for denne frist, sender Selskabet en ny rykkerskrivelse med tillæg af endnu et gebyr og morarenter. Inddrivelse efter rykkere og varsel sker ved SKAT, som er restanceinddrivelsesmyndighed jf. 1, stk. 1 og 2 i lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. 11

12 13 Vedtægtens ikrafttræden m.v. Vedtægten træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse den XXX Samtidig ophæves den hidtil gældende betalingsvedtægt. Bestemmelser om afvikling af pålignede, men ikke betalte tilslutningsbidrag efter tidligere regler er fortsat gældende. Selskabet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler under forudsætning af kommunens godkendelse. Selskabets beslutninger efter denne vedtægt kan ikke påklages til nogen administrativ myndighed. 12

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 1 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ORGANISATION... 4 KAPITEL 2. DEFINITIONER... 4 KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 6 A. FORSYNINGSOMRÅDER... 6 B. TILSLUTNING... 6 KAPITEL 4. FORSYNINGENS

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S 1 INDHOLD 1 DEFINITIONER...3 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE...5 3 SELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB...6 4 SELSKABETS INDTÆGTER... 7 5 TILSLUTNINGSBIDRAG...8 6 VANDAFLEDNINGSBIDRAG...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND BETALINGSVEDTÆGT Spildevandsforsyningen Januar 2015 ÆRØVAND 1 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S. I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE Jan. 2014 Indhold KAPITEL 1 Vedtægtens område 04 KAPITEL 2 Vejle Spildevands budget og regnskab 05 KAPITEL 3 Vejle Spildevands indtægter 05 KAPITEL 4 Private spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg)

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg) Betalingsvedtægt Vejle Spildevand A/S Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 BILAG 1 BILAG 2 Vedtægtens område Vejle Spildevands budget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Indhold 1. Vedtægtens område

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord 1. Betalingsvedtægtens område 4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering 4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Miljøudvalget, 30-10-2013 Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Vejle Kommune Att. Nina Schou Gerken 7. november 2012 Sag 12/04610 / CF E-mail: nisge@vejle.dk; post@vejle.dk; tekniskforvaltning@vejle.dk; kakor@vejle.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Randers Kommune Att. Poul Hjøllund E-mail: poul.hjollund@randers.dk; randers.kommune@randers.dk; poul.erik.oest@randers.dk 21. december 2012 Sag 12/04584 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Torben Gregersen 16. november 2012 Sag 12/04659 / CF Mail: tg@faaborgmidtfyn.dk; fmk@faaborgmidtfyn.dk; moso@faaborgmidtfyn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen. E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Ringsted Kommune Att. Carsten Jensen 24. september 2013 Sag 12/05619 / CF E-mail: caj@ringsted.dk; ringsted@ringsted.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører

Læs mere

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk

Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith. E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Middelfart Kommune Att. Lone K. Smith 24. september 2013 Sag 12/05607 / CF E-mail: lone.kjestrupsmith@middelfart.dk; middelfart@middelfart.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk

Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged. E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Skanderborg Kommune Att. Niels Jørgen Ladefoged 17. oktober 2013 Sag 12/05625 / CF E-mail: niels.ladefoged@skanderborg.dk; skanderborg.kommune@skanderborg.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk

Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk. E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Helsingør Kommune Att. Lonnie Goldbæk 31. oktober 2013 Sag 12/05581 / CF E-mail: Lgol1@helsingør.dk; vea54@helsingor.dk; oes@helsingor.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00

Abonnement pr. måler 576,00 720,00. Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 PRISEN PÅ DRIKKEVAND FAST BIDRAG Abonnement pr. måler 576,00 720,00 Vandsektorloven fast pr. måler 4,00 5,00 VARIABELT BIDRAG Årsforbrug EKSKL. INKL. 0-50.000 m³ 4,95 6,19 50.000-100.000 m³ 4,60 5,75 Over

Læs mere

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.

Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen. E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg. Sønderborg Kommune Att. Henning N. Larsen og Brian S. Bennetsen 24. september 2013 Sag 12/05634 / CF E-mail: hnla@sonderborg.dk; bsbe@sonderborg.dk; post@sonderborg.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning

Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014. Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Vorrevangsskolen Borgermøde, 30. april 2014 Risvangen/Vorrevangen Adskillelse af regn- og spildevand og klimatilpasning Dagsorden Velkomst og præsentation af panel - sandwich og drikke. Projektet - Aarhus

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere.

Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter. Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Rødovre Kommune afslag på ansøgning om fritagelse for vandafgifter Statsforvaltningen Hovedstadens udtalelse til en gruppe borgere. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Rødovre Kommunes praksis om,

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Fra septiktank til fælles kloak

Fra septiktank til fælles kloak Fra septiktank til fælles kloak Hvorfor kloakering i det åbne land? Køge Kommune har besluttet, at en række ejendomme i det åbne land skal sluttes til det fælles kloaksystem. Din ejendom er én af dem.

Læs mere

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012.

Omsætning Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Spildevand A/S Variabelt kloakbidrag Der er forudsat et variabelt bidrag fra 2.687.800 m³. Mængden er fastsat med baggrund i realiseret tal fra 2012. Fast bidrag I budgettet er regnet med 18.144 stik.

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering

Fuglebjerg Kommune. Arløse By, kloakering Fuglebjerg Kommune Arløse By, kloakering Information om kloakeringen Ved Holger Hansen og Kenny Kragesand, Fuglebjerg Kommune samt Henrik Bjoljahn, EnviDan Dias nr. 1 Emner Baggrunden for kloakeringen,

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere