Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning A/S (i det følgende kaldet Selskabet ) udarbejdet denne betalingsvedtægt. Betalingsvedtægten er i øvrigt udarbejdet i overensstemmelse med lov. nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold (vandsektorloven), lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010 om miljøbeskyttelse (miljøbeskyttelsesloven), bekendtgørelse nr af 11. december 2007 om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (spildevandsbekendtgørelsen) med senere ændringer samt andre relevante regler, normer og forskrifter. Betalingsvedtægten er godkendt af Vallensbæk Kommune. Betalingsvedtægten erstatter den hidtil gældende Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S. Vedtægten og det til enhver tid gældende takstblad kan findes på Vallensbæk Kloakforsyning A/S hjemmeside eller fås ved henvendelse til Vallensbæk Kloakforsyning A/S. 1 Definitioner Ved Andre Spildevandsanlæg forstås Spildevandsanlæg, der ikke er ejet af Selskabet.. Spildevandsanlæg, som er etableret efter 7 a i betalingsloven, skal anses for Andre Spildevandsanlæg, selv om de drives og vedligeholdes af Selskabet. Ved en Boligenhed forstås en énfamiliesbolig med selvstændigt køkken. Det omfatter bl.a. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende. Ved Erhvervsejendomme forstås alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer samt landbrugsejendomme, der er tilsluttet Selskabets anlæg med andet end Husspildevand fra boligen. Ved Husspildevand forstås Spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad. Ved Spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af Spildevand omfatter således Husspildevand, processpildevand, vand fra afværgepumpninger, filterskyllevand fra vandværker, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt 1

2 perkolat fra lossepladser m.m. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn og drænvand fra kirkegårde af definitionen. Ved Spildevandsanlæg forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse. Heri indgår blandt andet pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. Ved Tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer, herunder jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer eller have en væsentlig anden sammensætning. 2 Vedtægtens område Vedtægten gælder for: eksisterende og kommende Spildevandsanlæg inden for de områder, som fremgår af den gældende spildevandsplan eller tillæg hertil. Spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet Selskabet, jf. 7 a i betalingsloven. Selskabets opkrævning af bidrag til den obligatoriske tømningsordning for private bundfældningstanke (f.eks. septiktanke og trixtanke) og samletanke. Selskabet er inden for forsyningsområdet forpligtet til at føre stikledning fra hovedledningen frem til en ejendoms grundgrænse eller frem til områdeafgrænsningen for et Andet Spildevandsanlæg. Alle ejere af fast ejendom inden for Selskabets forsyningsområde har efter miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, pligt til at tilslutte sig Selskabets Spildevandsanlæg, når stikledning er ført frem til grundgrænsen samt til at deltage i betalingen efter vedtægtens bestemmelser. Samme pligt gælder ejendomme, der på anden måde er tilknyttet Selskabet, f.eks. gennem Andre Spildevandsanlæg i de pågældende områder. Kommunen afgør, hvornår fysisk tilslutning skal være gennemført. Inden for en ejendoms matrikulære grænser er det ejerens ansvar at etablere, drive og vedligeholde Spildevandsanlægget, medmindre andet er aftalt. Selskabet har pligt til at aflede Spildevand fra stueplan. Det er grundejerens eget ansvar at sørge for afledning af Spildevand fra kælderen. Det er således grundejerens ansvar at sikre kælderplan mod oversvømmelser. Anlæg, drift og vedligeholdelse af vejbrønde med tilhørende stikledninger for afvanding af private fællesveje og offentlige veje påhviler de forpligtede i henhold til lovgivningen for offentlige og private veje. 2

3 3 Budget og regnskab Selskabet vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for Selskabets udgifter til og indtægter fra spildevandvandsforsyningen. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger i spildevandsplan m.v. om forventede udgifter og indtægter. Regnskabsåret følger det i årsregnskabsloven foreskrevne. Selskabets regnskab omfatter udgifter til anlæg, drift, vedligeholdelse og administration af Selskabets Spildevandsanlæg, til fælleskommunale renseanlæg og til privatejede kontraktligt tilknyttede enkeltanlæg samt medfinansiering af kommunale og private klimatilpasningsprojekter. Regnskabet omfatter indtægter fra vandafledningsbidrag, tilslutningsbidrag, særbidrag og vejbidrag. Til driftsudgifterne hører forrentning af optagne lån. Til anlægsudgifter hører udgifter til nødvendig ejendomserhvervelse og rådighedsindskrænkninger efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 8 om ekspropriation m.v. 4 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales af ejere af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag til et spildevandsselskabs Spildevandsanlæg. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag fra enkeltejendomme med helårsbolig uden for kloakopland med kontraktretligt medlemskab af Selskabet. Supplerende tilslutningsbidrag ved tilslutning af regnvand Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for Tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af Spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Supplerende bidrag ved matrikulære ændringer m.v. Hvis en Boligejendom udstykkes, opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, forudsat Selskabet fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse. Hvis grundarealet for en Erhvervsejendom i byzone forøges (f.eks. ved arealoverførsel, matrikulær sammenlægning, opfyldning), opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Bidraget beregnes som forskellen mellem det bidrag, der kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, og det bidrag, der kunne beregnes for ejendommen før arealudvidelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet et spildevandsselskabs Spildevandsanlæg. Ved udstykning af en Erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og 3

4 der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af 2, stk. 8 i betalingsloven. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket Erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. For Erhvervsejendomme i landzone gælder, at hvis det bebyggede areal forøges, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag. Bidraget beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Bidragets størrelse Tilslutningsbidraget er et lovfastsat standardtilslutningsbidrag, der pr, 1. juli 1997 er fastsat til kr. eksklusive moms for en Boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for en Erhvervsejendom. Standardtilslutningsbidraget pristalsreguleres. For Erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede Erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. For ejendomme, der ikke har tilslutningsmulighed for Tag- og overfladevand, fastsættes tilslutningsbidraget til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling både for bebyggede og for ubebyggede ejendomme, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen. Selskabet kan kræve, at der stilles bankgaranti på anfordringsvilkår for tilslutningsbidraget inden arbejdet med tilslutningen påbegyndes. Selskabet kan på tilsvarende måde stille krav om bankgaranti i forbindelse med etablering af midlertidige tilslutninger, som efterfølgende skal afproppes eller fjernes. Dispensation og henstand Selskabet kan i særlige tilfælde beslutte, at tilslutningsbidraget skal fastsættes lavere end standardtilslutningsbidraget, men ikke lavere end de faktisk afholdte udgifter. Selskabet kan i særlige tilfælde beslutte at yde henstand med betalingen af tilslutningsbidrag. Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter et af Danmarks Statistik udarbejdet reguleringstal baseret på bygge- og anlægsomkostninger - jordarbejder. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af Selskabets takstblad. 4

5 5 Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet til Selskabets Spildevandsanlæg eller kontraktligt tilknyttet Selskabet, betaler vandafledningsbidrag. I det omfang, der afledes Spildevand eller vand, der kan sidestilles med Spildevand, til Selskabets Spildevandsanlæg, uden der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Vand, der med tilladelse efter 28 i miljøbeskyttelsesloven ledes til Selskabets Spildevandsanlæg sidestilles med Spildevand. Vand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger, drænvand, oppumpet grundvand, filterskyllevand fra vandværker, perkolat fra lossepladser mv., betragtes som Spildevand, og der skal derfor betales vandafledningsbidrag. Selskabet kan efter en individuel vurdering nedsætte betalingen af vandafledningsbidrag for regnvand, der anvendes til toiletskyl og/eller tøjvask i maskine og efterfølgende ledes til Spildevandsanlæg. Nedsættelsen kan udelukkende ske, når miljømæssige hensyn taler herfor. For afledning af Tag- og overfladevand, der ikke genanvendes, og vand fra omfangsdræn, betales ikke vandafledningsbidrag. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til Spildevandsanlægget, men hvor der lejlighedsvist eller i kortere perioder ledes Spildevand til anlægget. Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Bidraget pr. m³ fastsættes af Selskabet én gang årligt for det kommende regnskabsår på baggrund af Selskabets budget og under hensyntagen til bl.a. prisloftet. Kubikmetertaksternes størrelser fremgår af Selskabets takstblad og falder for visse kunder med stigende forbrug efter den såkaldte trappemodel. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes Selskabets Spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til Spildevandsanlægget, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt medlem af Selskabet efter 7 a i betalingsloven, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor renseløsningen tages i brug. For Boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. For Boligenheder, hvor forbruget ikke kan afregnes efter vandmåler, skønner Selskabet vandforbruget, der dog ikke kan fastsættes højere end 170 m³. 5

6 For Erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes Spildevandsanlægget. For at opnå fradraget skal vandforbruget kunne henregnes til erhvervsdelen. Fradrag kan kun opnås efter forudgående konkret aftale med Selskabet om de nærmere vilkår herfor, det vil bl.a. være vilkår om opsætning af bimåler, erklæring fra revisor e. lign. I tilfælde af ledningsbrud på en ejendom, hvor der er udstrømmet vandmængder, der er væsentligt større end ejendommens normalforbrug, og hvor det kan dokumenteres, at vandet ikke har belastet Selskabets Spildevandsanlæg, kan Selskabet efter skriftlig ansøgning fra ejeren skønne et lavere vandforbrug og dermed fastsætte et lavere vandafledningsbidrag. Det vil normalt være en forudsætning for imødekommelse af ansøgningen, at ejeren straks efter konstateringen af bruddet har tilkaldt Selskabet for en besigtigelse af forholdene inden udbedringen. Selskabet kan, efter en konkret vurdering, nedsætte betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af vand fra afværgepumpninger, tilledning af filterskyllevand og kølevand til Spildevandsanlægget. Det er en forudsætning, at tilledningen af vandet medfører færre omkostninger for Selskabet end tilledning af almindeligt Spildevand, og at miljømæssige hensyn taler herfor. Kommunen kan give tilladelse til, at en ejendom alene betaler for brug af spildevandsrenseanlægget. Tilladelsen gives under forudsætning af, at Ejendommen for egen regning finansierer og vedligeholder en transportledning til spildevandrenseanlægget. Vandafledningsbidraget for en ejendom opkræves som et a conto-bidrag, der efterreguleres, når det faktiske årsforbrug for ejendommen er opgjort. Takster Vandafledningsbidraget opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m³ (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m³ (takst 2) samt vandforbrug på over m³ (takst 3). Vandafledningsbidraget skal herefter af Selskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Der opkræves ikke derudover en fast takst. Kubikmetertaksterne fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden , som følger: Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst

7 Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter takst 2 eller takst 3 afhængigt af forbrug. Øvrige ejendomme skal således betale takst 1 for hele forbruget. For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Vandafledningsbidraget beregnes således efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. For at opnå spildevandsbetaling efter trappemodellen skal ejendommens ejer tilmelde ejendommen ordningen via Naturstyrelsens tilmeldeordning på og herunder afgive en erklæring om, at ejendommen anvendes til erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår. For virksomheder, der afregnes efter det justerede betalingsprincip, afregnes hele forbruget efter trin 2. 6 Særbidrag Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Selskabets Spildevandsanlæg. Selskabet skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand. 7 Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes Selskabets Spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet Selskabets Spildevandsanlæg. Kommunale veje og private fællesveje Der betales ikke vandafledningsbidrag for kommunale og private fællesveje. 7

8 For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betales et samlet årligt bidrag fra Kommunen til Selskabet. Bidraget udgør højst 8 pct. af de samlede anlægsudgifter til Spildevandsanlæggene, herunder udgifter til etablering af ledningsnet, pumpestationer, forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. 8 Andre spildevandsanlæg Etablering, drift og vedligeholdelse af Andre Spildevandsanlæg Udgifterne til udførelse, drift og vedligeholdelse af Andre Spildevandsanlæg påhviler den eller de ejendomme, der er tilsluttet det pågældende anlæg. Når flere ejendomme skal tilsluttes et Andet Spildevandsanlæg, skal de berørte bolig- og grundejere oprette et spildevandslaug, der skal etablere, drive og vedligeholde anlægget. Overtagelse af Andre Spildevandsanlæg Selskabet kan overtage Andre Spildevandsanlæg, når kommunen i spildevandsplanen har truffet beslutning om det. Ved overtagelsen bliver de berørte ejendomme omfattet af denne vedtægt. Selskabet yder godtgørelse for de overtagne Spildevandsanlægs værdi. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Ved overtagelse af Andre eksisterende Spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet ikke er tilsluttet Selskabets anlæg, opkræves et standardtilslutningsbidrag samt vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser. Ved overtagelse af Andre eksisterende Spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet Selskabets anlæg, opkræves vandafledningsbidrag efter vedtægtens bestemmelser. Overtagelse af Andre Spildevandsanlæg udført som privat byggemodning. I det omfang, spildevandsplanen giver mulighed for det, kan Selskabet overtage Andre Spildevandsanlæg, udført som privat byggemodning. I forbindelse med udførelse af privat byggemodning, hvor anlægget forudsættes overtaget af Selskabet, kræver dette forudgående aftale med Selskabet, herunder aftale om de tekniske krav til anlægget, som er en betingelse for, at Selskabet vil overtage anlægget, vilkårene for den økonomiske godtgørelse for anlægget og afregningen af tilslutningsbidrag selskabets godkendelse af spildevandsprojektet, inden projektet gennemføres, og selskabets godkendelse af anlægget efter udførelsen, inden Selskabet overtager anlægget. Ved privat byggemodning af allerede tilsluttede ejendomme anlægger ejer for egen regning det Spildevandsanlæg, som er nødvendigt for ejendommens nye anvendelse og tilslutter det til det eller de eksisterende stik. 8

9 Forudsat at anlægget er udført i overensstemmelse med anvisninger fra Selskabet, kan Selskabet i overensstemmelse med den indgåede aftale overtage de dele af anlægget, som naturligt kan udgøre en del af Selskabets system. Efter Selskabets overtagelse af Spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter denne vedtægt. Andre Spildevandsanlæg, som tilsluttes Selskabets Spildevandsanlæg, men forbliver Andre Spildevandsanlæg. For Andre Spildevandsanlæg, som efter aftale mellem Selskabet og grundejeren/spildevandslauget tilsluttes Selskabets anlæg, men opretholdes som Andre Spildevandsanlæg, fastsætter Selskabet et tilslutningsbidrag efter denne vedtægt. De berørte ejendomme betaler efter tilslutningen vandafledningsbidrag efter denne vedtægt. 9 Betalingsregler ved hel eller delvis udtræden af spildevandsforsyningen Hvis kommunalbestyrelsen i kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere oplande, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af Selskabet for hele eller dele af det tilledte Spildevand kan ejendommene udtræde helt eller delvist. Det er en forudsætning, at spildevandsafledningen kan ske på anden lovlig måde, og at der herved alt i alt kan opnås en mere hensigtsmæssig løsning. En udtræden medfører ingen pligt for Selskabet til tilbagebetaling af eventuelt tidligere indbetalt tilslutningsbidrag, men Selskabet kan på baggrund af en individuel vurdering beslutte, at der skal ske en tilbagebetaling. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Delvis udtræden af Selskabet For ejendomme, der alene udtræder for Tag- og overfladevand helt eller delvis, er tilbagebetalingen betinget af, at den aftalte afledning på egen grund forinden er gennemført. Tilbagebetalingsbeløbets størrelse fastsættes efter en individuel vurdering med udgangspunkt i følgende retningslinjer: For Boligenheder og lignende tilbagebetales højst 40 % af tilslutningsbidraget. For større boligejendomme og lignende kan der tilbagebetales op til 300 kr. pr. frakoblet kvadratmeter Tag- og overfladeareal. For Erhvervsejendomme og lignende kan der tilbagebetales op til 40 % af standardtilslutningsbidraget pr. påbegyndt 800 kvadratmeter grundareal for erhvervsejendomme. Standardtilslutningsbidraget opgøres på det tidspunkt, hvor den delvise udtræden finder sted. 9

10 Ved frakobling af større boligejendomme samt Erhvervsejendomme skal Selskabet vurdere, at frakoblingen har en positiv økonomisk effekt for Selskabet, der modsvarer det tilbagebetalte beløb. Afkoblingen bør som hovedregel, og med mindre andet tilsiger det, udgøre mindst 50 % af det tilkoblede areal. Det afkoblede Tag- og overfladevand må ikke på anden vis på noget tidspunkt blive tilbageført til Selskabets Spildevandsanlæg. Beløbet på 300 kr. pr. frakoblet kvadratmeter Tag- og overfladeareal indeksreguleres på samme måde som tilslutningsbidraget. Justeret betalingsprincip Hvis der er grundlag for det i kommunens spildevandsplan, kan ejeren af en ejendom i forsyningsområdet søge kommunalbestyrelsens tilladelse til at anvende det såkaldte justerede betalingsprincip. Herved får ejeren tilladelse til at levere Spildevand fra ejendommen direkte til det selskab, der varetager rensningen af Spildevandet. Hvis ejeren af en ejendom får tilladelse til at afbryde ejendommens tilslutning til Selskabet, skal ejeren for egen regning finansiere og vedligeholde transporten af ejendommens Spildevand fra ejendommen til renseanlægget. Økonomisk kompensation til Selskabet Hvis Selskabet kan sandsynliggøre, at det har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en Boligenheds/Erhvervsejendoms Spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Selskabet, når en ejendom udtræder, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, Selskabet kan kræve, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 10 Genindtræden i spildevandsforsyningen Genindtræden i selskabet En ejendom, der tidligere er udtrådt af Selskabets forsyningsområde helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede Spildevand til Selskabets anlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, Selskabet har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved den tidligere udtræden, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 10

11 11 Målerdata og målere Ejere af ejendomme der er tilknyttet Selskabets Spildevandsanlæg og som betaler vandafledningsbidrag efter målt vandforbrug skal medvirke til aflæsning af vandmålere og afgivelse af oplysning om vandforbrugets størrelse (målerdata) til Selskabet. Tilsvarende pligt gælder for ejere af ejendomme, der betaler vandafledningsbidrag for afledning målt på særskilt vandafledningsmåler. Hvis ejer ikke opfylder sin forpligtelse til at medvirke ved måleraflæsning, kan Selskabet fastsætte et skønnet forbrug. Det skønnede forbrug kan dog ikke for en Boligenhed overstige 600 m³ pr. år. Vandmålere, som danner grundlag for beregningen af vandafledningsbidrag, leveres af den vandforsyning, som den pågældende ejendom er tilsluttet. Findes der ikke en vandmåler, kan ejendommens ejer træffe beslutning om opsætning af måler til registrering af mængden af afledt Spildevand. Selve opsætningen af måleren skal udføres af en autoriseret kloakmester, og måleren skal være godkendt af Selskabet. Måleren skal udskiftes efter anmodning fra Selskabet. Omkostninger ved etablering, udskiftning, drift og nedtagning afholdes af ejeren. 12 Betalingsforhold Betaling af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag påhviler den, der har tinglyst adkomst til vedkommende ejendom. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, påhviler tilslutningsbidrag og forskudsvis afholdte udgifter til arbejder på Spildevandsanlægget ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsbidrag påhviler ejeren af bygningen. Selskabet foretager løbende afregning. Hvis afregningen ikke følger kalenderåret, fordeles forbruget med et lineært forbrug inden for afregningsperioden. Regninger fra Selskabet skal betales inden for den frist, der er angivet på regningen. Sker betaling ikke inden for den angivne frist, sender Selskabet en rykker med tillæg af gebyr og morarenter og en ny betalingsfrist. Renter og rykkergebyrer opkræves i overensstemmelse med rentelovens regler. Betales heller ikke inden for denne frist, sender Selskabet en ny rykkerskrivelse med tillæg af endnu et gebyr og morarenter. Inddrivelse efter rykkere og varsel sker ved SKAT, som er restanceinddrivelsesmyndighed jf. 1, stk. 1 og 2 i lov nr af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. 11

12 13 Vedtægtens ikrafttræden m.v. Vedtægten træder i kraft ved Kommunalbestyrelsens godkendelse den XXX Samtidig ophæves den hidtil gældende betalingsvedtægt. Bestemmelser om afvikling af pålignede, men ikke betalte tilslutningsbidrag efter tidligere regler er fortsat gældende. Selskabet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler under forudsætning af kommunens godkendelse. Selskabets beslutninger efter denne vedtægt kan ikke påklages til nogen administrativ myndighed. 12

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand

Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand Betalingsvedtægt for Allerød Spildevand 1. Vedtægtens område. 1 2. Spildevandsforsyningens budget og regnskab 2 3. Spildevandsforsyningens indtægter 2 4. Ledningsbrud 9 5. Målerdata 10 6. Fælles bestemmelser

Læs mere

Syddjurs Spildevand A/S

Syddjurs Spildevand A/S 1 of 14 Syddjurs Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Januar 2015 Side 1 af 14 2 of 14 Indholdsfortegnelse: BETALINGSVEDTÆGT FOR KLOAKFORSYNINGEN I SYDDJURS KOMMUNE...3 Kapitel 1...3 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Godkendt af bestyrelsen 25/8 2011 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for

Solrød Spildevand A/S. Betalingsvedtægt. for Solrød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Solrød Spildevand A/S Januar 2014 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Solrød Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Solrød Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2015 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt. Greve Spildevandsforsyning Greve Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Greve Spildevandsforsyning 2011 2 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Greve Spildevand A/S budget og regnskab 4 Kapitel 3 Greve Spildevand

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning

Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Betalingsvedtægt for spildevandsforsyning i Herning Godkendt af bestyrelsen 17. oktober 2013 1 Indhold Betalingsvedtægt Kapitel 1 Vedtægtens indhold... 5 Kapitel 2 Budget og regnskab... 6 Kapitel 3 Indtægter...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSFORSYNING 05-11-2014 Indhold 2 1. Kapitel 1 Vedtægtens område 3 2. Kapitel 2 Spildevandsforsyningens budget og regnskab 3 3. Kapitel 3 Spildevandsforsyningens indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND

BETALINGSVEDTÆGT SPILDEVAND INDHOLD 1.0 Vedtægtens område 2 2.0 Budget og regnskab 2 3.0 Indtægter 2 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.2 Vandafledningsbidrag 4 3.3 Særbidrag 8 3.4 Vejbidrag 8 3.5 Private spildevandsanlæg 8 3.6 Udtræden

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs as. spildevandsforsyning 2014. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 BETALINGSVEDTÆGT FOR 2014 1 1 Vedtægtens område...side 3 2 Budget og regnskab...side 3 3 Tilslutningsbidrag...side 4 4 Vandafledningsbidrag...side 6 5 Særbidrag...side 7 6 Vejbidrag...side 7 7 Private

Læs mere

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning

Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Betalingsvedtægt for AquaDjurs as spildevandsforsyning Januar 2010 Revideret august 2012 Side: 1/15 Indhold: 1. Forord... 2 2. Vedtægtens område... 3 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2015 Side 1 Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 3 3. Kloakforsyningens indtægter... 3 4. Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Betalingsvedtægter Svendborg Spildevand A/S Indholdsfortegnelse: Sidetal: Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning

Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Betalingsvedtægt for Hjørring kommunale Kloakforsyning Ikrafttrædelse januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Offentlig kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 VEJEN SPILDEVAND A/S VEJEN RENSEANLÆG A/S Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Tilslutningsbidrag... 6 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Gældende fra 1. september 2015 Side 1 Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S... 3 1 Vedtægtens område... 3 2 Esbjerg Spildevand A/S budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Frederikssund Spildevand A/S Side 1 Indhold Forord... 3 1 Vedtægtens område... 4 2 Frederikssund Spildevands budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg

5. september 2013. Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 5. september 2013 Justering af kapitel 3 B og 3 D i bilag 1 i standardvedtægten i Vejledning Nr. 3, 2001 - Betalingsregler for spildevandsanlæg 3 B. Vandafledningsbidrag Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet

Læs mere

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S

Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Betalingsvedtægter for Samsø Spildevand A/S Forord Betalingsvedtægt for Samsø Spildevand A/S fastsætter regler for beregning af tilslutningsbidrag, samt anlægs- og driftsbidrag for ejendomme, der er eller

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringkøbing-Skjern Spildevand A/S 1 af 13 Indhold 1.0 Vedtægtens område... 3 2.0 Spildevandsforsyningens budget og regnskab... 3 3.0 Spildevandsforsyningens indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S September 2010 Side 1 Indholdsfortegnelse Indhold 1. Vedtægtens område, definitioner... 4 2. Kloakforsyningens budget og regnskab... 4 3. Kloakforsyningens indtægter...

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Tønder Spildevand A/S

Tønder Spildevand A/S Tønder Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Fra 1. januar 2011. Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Indtægter... 4 A. Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4

Betalingsvedtægt. for AquaDjurs A/S. spildevandsforsyning. Indhold: 1. Forord... 3. 2. Vedtægtens område... 4 Indhold: 1. Forord... 3 2. Vedtægtens område... 4 3. Spildevandsforsyningsselskabets budget og regnskab... 4 4. Spildevandsforsyningsselskabets indtægter... 5 Betalingsvedtægt 4.1 Tilslutningsbidrag 5

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse 01-01-2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 5 1.1 Generelt... 5 1.2 Selskabets anlæg.... 5 1.3 Kontraktlige tilknyttede anlæg... 5 1.4 Stik...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Billund Vand A/S, herunder Billund Spildevand A/S INDHOLD 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE - 3-2. BILLUND VANDS BUDGET OG REGNSKAB - 4-3. BILLUND VANDS INDTÆGTER - 4-4. PRIVATE SPILDEVANDSANLÆG

Læs mere

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Stevns Spildevand A/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Betalingsvedtægtens område... 4 3. Stevns Spildevand A/S budget og regnskab... 4 4. Stevns Spildevand A/S indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ishøj Spildevand A/S Januar 2016 Side 1 Indhold Indledning... 3 Oplysninger om Ishøj Forsyning... 3 1. Vedtægtens område, definitioner... 3 2. Kloakforsyningens budget og regnskab...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S

KlOAKFORSYNINGERNE. Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S KlOAKFORSYNINGERNE Leveringsbestemmelser for Brøndby Kloakforsyning A/S og Vallensbæk Kloakforsyning A/S 18.maj 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. indledende bestemmelser...3 2. Definitioner...3 3.Forsyningsområdet

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand August 2011 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S Maj 2009. 2 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner. 4 2. Budget og regnskab. 4 3. Tilslutningsbidrag 5 3.1 Tilslutningsbidrag. 5 3.2 Supplerende

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014.

Betalingsvedtægt. Sorø Spildevand A/S. For. Gældende fra 1. januar 2014. Betalingsvedtægt For Sorø Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014. 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Betalingsvedtægtens område.... 4 Kapitel 2 Lovhjemmel.... 4 Kapitel 3 Vedtægtens definitioner.... 4

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND DRAGØR A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Esbjerg Spildevand A/S I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune

BETALINGSVEDTÆGT. Assens Kommune 1 BETALINGSVEDTÆGT For Kloakforsyningen i Assens Kommune 2 Indholdsfortegnelse Kap. 1. Vedtægtens område 3 Kap. 2. Kloakforsyningens budget og regnskab 5 Kap. 3. Kloakforsyningens indtægter 5 Side Kap.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 2 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND HERLEV A/S INDTÆGTER...5 4 TILSLUTNINGSBIDRAG...6

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune

Oktober 2006. Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Oktober 2006 Betalingsvedtægt for Nordfyns Kommune Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Side Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Kloakforsyningens budget og regnskab 4 Kapitel 3 Kloakforsyningens indtægter A. Tilslutningsbidrag

Læs mere

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives

Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives Hvordan kommer de enkelte relevante lovbestemmelser til at se ud, når L 86 indskrives lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. 1. Loven har til formål at sikre hensynet til princippet

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HADERSLEV SPILDEVAND A/S Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Halsnæs Spildevand A/S

Halsnæs Spildevand A/S Halsnæs Spildevand A/S Betalingsvedtægt Januar 2014 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010 (Betalingsloven) har Halsnæs

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand december 2016 Rude Havvej 9, 8300 Odder Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Vedtægtens område... 2 3. Budget og regnskab... 3 4. Odder Spildevands indtægter...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR SPILDEVAND HVIDOVRE A/S 2011 1 INDHOLD 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...3 2. DEFINITIONER... 4 3. FORSYNINGSOMRÅDET OG TILSLUTNING...6 4. BETALING7... 10 5. LEDNINGSBRUD...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Leveringsbestemmelser for Spildevand. Hvidovre Forsyning Udkast Leveringsbestemmelser for Spildevand Hvidovre Forsyning 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 3 3. Forsyningsområdet og tilslutning... 4 4. Betaling... 7 5.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013

BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 BETALINGSVEDTÆGT FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. FFV Spildevand A/S` budget og regnskab... 4 3. FFV Spildevand A/S` Indtægter... 4 3.1 Tilslutningsbidrag...4

Læs mere

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt For Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab

2. Favrskov Spildevands budget og regnskab Betalingsvedtægt 2015 Indhold 1. Vedtægtens område...3 2. Favrskov Spildevands budget og regnskab...4 3. Favrskov Spildevands indtægter...6 4. Bidrag til den obligatoriske tømnings-ordning for bundfældningstanke...22

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens områder... 4 Kapitel

Læs mere

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014

Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Betalingsvedtægt for Struer Forsyning Spildevand A/S November 2014 Struer Forsyning Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område... 3 2. Struer Forsyning Spildevands budget og regnskab... 3 3. Struer Forsyning

Læs mere

det offentlige spildevand

det offentlige spildevand det offentlige spildevand betalingsvedtægt for københavns kommunes offentlige spildevandsanlæg www.ke.dk el gas vand varme afløb Imedfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S 1 INDHOLD VEDTÆGTENS OMRÅDE...3 STIKLEDNINGER... 4 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S BUDGET OG REGNSKAB...5 HOFOR SPILDEVAND RØDOVRE A/S INDTÆGTER...6 TILSLUTNINGSBIDRAG...7

Læs mere

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt

Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen. Rudersdal Forsyning A/S. Betalingsvedtægt Leveringsbestemmelser for spildevandsforsyningen Rudersdal Forsyning A/S 2014 Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner... 4 3. Forsyningsområdet og tilslutning...

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Gældende fra februar 2014 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed

Læs mere

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune

Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune Hørsholm Vand ApS Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg i Hørsholm Kommune 2013 Pkt. 13.2 Revideret december 2012 Pkt. 7.1.1, 7.1.3 og 11.9 Revideret november 2013 Pkt. 11.10 Tilføjet november 2013 Indhold

Læs mere

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra xx. xxxxx 20xx Betalingsvedt ægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 1 Vedtægtens område...3 2 Varde Kloak og Spildevand A/S budget og

Læs mere

Vordingborg Spildevand A/S

Vordingborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Vordingborg Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Vordingborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse 1. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 3 2. BUDGET, REGNSKAB OG TAKSTER... 4 3. INDTÆGTER...

Læs mere

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S

Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Halsnæs Kommunale Spildevandsforsyning A/S Betalingsvedtægt FORSLAG 28. november 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jfr. lovbekendtgørelse nr. 633 af 07.06.2010

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60

Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011. Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup. CVR nr. 33 04 32 60 Leveringsbestemmelser for håndtering af spildevand 2011 Glostrup Spildevand A/S Ørnebjergvej 7 2600 Glostrup CVR nr. 33 04 32 60 www.glostrupforsyning.dk 1. Indledende bestemmelser.. 2 2. Definitioner..

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 1 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ORGANISATION... 4 KAPITEL 2. DEFINITIONER... 4 KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 6 A. FORSYNINGSOMRÅDER... 6 B. TILSLUTNING... 6 KAPITEL 4. FORSYNINGENS

Læs mere

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009.

Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S. April 2009. Betalingsvedtægt for Ringsted Spildevand A/S April 2009. Indholdsfortegnelse 1. Vedtægtens område, definitioner...4 2. Kloakforsyningens Budget og regnskab...4 3. Tilslutningsbidrag...5 3.1 Tilslutningsbidrag...5

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2011 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. Energi Viborg Vand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Energi Viborg Vand A/S Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Vedtægtens anvendelsesområde... 2 Kapitel 2 Selskabets budget og regnskab... 3 Kapitel 3 Bidrag... 3 3.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S 1 INDHOLD 1 DEFINITIONER...3 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE...5 3 SELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB...6 4 SELSKABETS INDTÆGTER... 7 5 TILSLUTNINGSBIDRAG...8 6 VANDAFLEDNINGSBIDRAG...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for Randers Spildevand A/S' spildevandsanlæg Med virkning fra den 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2016 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk

Betalingsvedtægt Kloakforsyning skforsyning.dk SK Forsyning A/S 2011 Betalingsvedtægt Kloakforsyning Lovhjemmel I medfør af lov om betalingsregler for spildevandforsyningsselskaber m.v., jfr. Lovbekendtgørelse nr. 633 af 07/06/2010, har SK Spildevand

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR GRIBSKOV KOMMUNES KLOAKFORSYNING

BETALINGSVEDTÆGT FOR GRIBSKOV KOMMUNES KLOAKFORSYNING MiljøPlan SAG NR. 06215 6. APRIL 2006 BETALINGSVEDTÆGT FOR GRIBSKOV KOMMUNES KLOAKFORSYNING GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere