Virksomhedsplan 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012/2013"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F

2 SIDE 2

3 Indhold Indledning...5 Hvem er vi?...5 Hvorfor er vi her?...6 Hvordan vi arbejder i Sundheds- og Socialforvaltningen?...6 Forvaltningens målsætninger...7 Samarbejdet i forvaltningen...7 Samarbejde med andre forvaltninger...7 Rammerne for forvaltningens arbejde...7 Den budgetmæssige ramme...7 Indsatsområder Sundhed og forebyggelse Mestring af livet Aktivt medborgerskab Den kompetente kommune...13 Opfølgning Sundhed Miljø og klima Ledelse og trivsel Økonomistyring Budgetaftale SIDE 3

4 Mestring, sundhed og forebyggelse Borgersamtaler Frivilligt socialt arbejde/ aktivt medborgerskab, ex. natteravne SIDE 4

5 Indledning Forvaltningens virksomhedsplan er et ledelsesog styringsredskab, som omhandler de indsatser og tiltag, der er tværgående for hele Sundheds - og Socialforvaltningen. Således vil fokus på og prioriteringer af de konkrete velfærdsopgaver og service afspejles i afdelingernes planer, kvalitetsstandarder og lignende. Med baggrund i det seneste års stramme budgetter, færre medarbejdere og ledere og samtidig stigende behovsefterspørgsel, så skal velfærd tænkes anderledes - udvikles. Det betyder, at forvaltningen i den kommende virksomhedsplanperiode med de beskrevne indsatser ledelsesmæssigt vil understøtte udviklingen af velfærdsydelserne gennem selvbetjening, mestring og samskabelse. En prioritering, der skal sikre balance mellem opgaver og ressourcer, - heri ligger afgrænsningen. Et spændende årti, hvor også de meget store dagsordner fylder i form af såvel nationale reformer som lokale udviklingsprojekter, som forvaltningen også er involveret og engageret i. Sundheds- og Socialforvaltningen, 2012 Direktør Tandplejen - 5 klinikker - Omsorgstandpleje Sundhed/forebyggelse - Sundhedskoordinator Dagcenter -Albo Genoptræning -Humlehusene3 Ledelsen for IT og Direktørstab Sundheds- og Aktivitetsafdelingen Hjemmeplejen dag og nat forebyggende indsats Værkstedsgården: - hjælpergruppe og sygeplejegruppe Nordlyset: - hjælpergruppe og sygeplejegruppe Hjælpemiddelcenter mellem Albertslund og Glostrup Plejeboliger - Albo: 1. og 2. sal, Kanalhuset, café og køkken - Den kommunale natpleje - Humlehusene 1 - Humlehusene 7 -Humlebien - Adm. fællesskab Demenskonsulent - Uddannelseskonsulent -Elevinstruktør - Udviklingskonsulenter - Omsorgssystemkonsulent Omsorgsafdelingen Damgårdshave Damgårdsvej nr. 12 ex. Ældreråd Frivilligcenter Rød farver indikerer, på hvilket ledelsesniveau, der udarbejdes virksomhedsplaner Socialafdelingen Administrativt fællesskab Ydelsescenter - Sygedagpenge -Kontanthjælp - Folke/førtidspension Hjælpemidler - Bevillinger Visitation -Ældreområdet -Voksne med særlige behov Psykiatri - Klub Apollo -Klub Albert Voksne udviklingshæmmede - Klub Stoppestedet - Bofællesskaber/ inst.: 5 lokaliteter Sociale tilbud herunder misbrugsområdet Jobcenter Sygedagpenge/ Fleksjobteam Stab Sekretariat Team Arbejdsmarkedsparat Team afklaring og integration Projekter -Vrids. kantine -Jobhuset -Jobklub Ungeteam Virksomhedsteam Hvem er vi? Sundheds- og Socialforvaltningen er karakteriseret ved 4 hovedafdelinger, som løser opgaver indenfor sundheds-, social-, arbejdsmarkeds- og ældreområdet. Således er hovedopgaverne forskellige former for velfærdsydelser. Forvaltningen varetager både opgaver i form af pleje, rådgivning, service, men har også myndighedsopgaver i form af bevilling af SIDE 5

6 hjælp, udbetaling af forskellige forsørgelsesydelser, samt tilsyns - og kontrolfunktioner. Mangfoldigheden i opgaver giver også mangfoldighed i kompetencer og sammensætningen af personalet. Sundheds- og plejepersonalet er den største medarbejdergruppe. Dertil kommer bl.a. sagsbehandlere, job- og virksomhedskonsulenter, socialpædagoger, støttekontaktpersoner, fysio- og ergoterapeuter, tandlæger, klinikassistenter og administrative medarbejdere. Samlet set arbejder der i alt ca. 500 i forvaltningen. Medarbejderne har desuden meget forskellig etnisk baggrund, og der er en stor overvægt af kvinder. Medarbejdere og ledere arbejder i små og store enheder rundt om i kommunen og på rådhuset. Forvaltningen har desuden en række tværkommunale samarbejdsprojekter både på ledelses- og medarbejderniveau. Vestegnskommunerne er de primære samarbejdspartnere, men også en række andre offentlige og private aktører er der samarbejde med. Af andre vigtige samarbejdspartnere kan nævnes, Region Hovedstaden, beskæftigelsesregionen og de mange virksomheder. Borgernes frie valg af eksempelvis hjemmeplejeleverandør, sprogcenter, hospital (ventetidsgaranti), plejebolig m.v. giver forvaltningen særlige samarbejdsforpligtelser. De politiske fagudvalg Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Socialudvalget betjenes af forvaltningen. Herudover betjenes en række råd og tilsyn, herunder Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældrerådet, Sundhedsrådet, Integrationsrådet m.fl. Hvorfor er vi her? Sundheds- og Socialforvaltningen repræsenterer den forvaltning, som leverer velfærdsydelser, når kommunens borgere ikke kan mestre deres livssituation eller skal have støtte hertil. Lovgivningen er på en række af forvaltningens områder også meget detaljeret og styrende fra national side. Herudover tager arbejdet i Sundheds- og Socialforvaltningen udgangspunkt i - og er indenfor rammerne af - Vision for Albertslund. Visionen er konkretiseret i Forstad på Forkant, strategi for Albertslund Strategien har tre temaer: Det bedste i mennesket Mennesker i fællesskab Den levende by I strategien er formuleret mål for de kommende år, og disse mål vil gennem alle forvaltningernes virksomhedsplaner samlet konkretiseres i handlinger. Redskabet til at komme fra strategi til handling er forvaltningernes virksomhedsplaner og indsatser. Sundheds- og Socialforvaltningens indsatsområder i virksomhedsplanen er: 1. Sundhed og forebyggelse 2. Mestring af livet 3. Aktivt medborgerskab 4. Den kompetente kommune Indsatsområde 1, 3 og 4 er aftalt videreført fra direktørgruppens plan for indsatser, med henblik på at omsætte disse i indsatser på et forvaltningsmæssigt overordnet og tværgående niveau. Disse 3 temaer videreføres også til de decentrale virksomhedsplaner. Hvordan vi arbejder i Sundheds- og Socialforvaltningen? Indenfor rammerne af den overordnede vision for Albertslund, arbejder forvaltningen også ud fra en faglig vision: Sundheds- og Socialforvaltningen skal i arbejdet understøtte, at flest mulige borgere i Albertslund kan klare sig selv og bevare ansvaret for eget liv med mindst mulig indgriben. For de borgere, der ikke kan klare sig selv, skal vi medvirke til at skabe rammerne for et meningsfuldt liv. SIDE 6

7 Forvaltningens målsætninger Sundheds- og Socialforvaltningens kerneområder udfordres på mange måder. Forventnings- og forsørgerpresset mærkes allerede på social- og ældreområdet, høj ledighed, forventninger til varetagelse af opgaver i det nære sundhedsvæsen og stramme budgetter sætter den ledelsesmæssige dagsorden. Forvaltningens målsætninger er derfor: at skabe sammenhæng mellem politiske målsætninger, strategisk styring, ledelse og kerneforretningen, herunder at løse opgaver professionelt og effektivt, med inddragelse af borgere/brugere at mestringstankegangen er afsæt for udvikling af velfærdsydelserne at fortsætte udviklingen af velfærdsydelser i samskabelse med andre kommuner, regionen, andre aktører f.eks. uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer m.fl. at løse problemstillinger i arbejdet i den nære relation mellem medarbejder og nærmeste leder med udgangspunkt i den forpligtende og gensidig dialog. Kommunens 5 værdier 1 ) lægger fortsat rammerne for det menneskelige samspil på hver enkelt arbejdsplads i hverdagen. Samarbejdet i forvaltningen Den formelle samarbejdsorganisation er styrket gennem MED-strukturen, hvor blandt andet trivsels- og arbejdsmiljøarbejdet er en vigtig dagsorden. Især i en tid, hvor der er stigende forventninger til den offentlige velfærd, færre ressourcer, en økonomi under pres, ønsker om højere grad af brugerdreven innovation mv. - udfordres arbejdsformer og kompetencer. I virksomhedsplanperioden vil det tværfaglige samarbejde mellem afdelingsområderne fortsat være i fokus. SOF-chefgruppen og forvaltningens Lederforum 2 ) sikrer, at der skabes det nødvendige rum for denne udvikling - gennem kompetent ledelse, inspiration og styring. Samarbejde med andre forvaltninger Forvaltningen samarbejder med de øvrige forvaltninger i alle sager, hvor det er relevant og hvor understøttelsen af sammenhængskraft giver mening i opnåelsen af fælles mål. Eksemplerne er ungestrategien, det specialiserede socialområde, 1 Det professionelle råderum, den gensidige initiativpligt, den nære relation, mangfoldighed og det demokratiske grundlag. 2 Ledere i Sundheds- og Socialforvaltningen med personaleansvar, ca. 25 personer. plejehjemsbyggeri, sundhedshus, sundheds- og forebyggelsesstrategi, medborgerskab osv. Rammerne for forvaltningens arbejde Som tidligere nævnt, så har forvaltningens faglige områder meget forskellige rammevilkår. Økonomistyringen har de sidste par år haft et ekstra fokus med henblik på at skabe gennemsigtighed i ydelsernes kvalitet, pris, økonomistyring generelt og de politiske prioriteringer. Kommunens fokus på økonomistyring skyldes bl.a. ønsket om at være uafhængig af statslige tilskud m.m. indenfor en kortere årrække. I forlængelse heraf arbejdes der konkret på at gøre ikke-styrbare områder til styrbare. Særligt det specialiserede socialområde, den demografiske udvikling på ældreområdet og beskæftigelsesområdet udfordrer fortsat kommunens rammevilkår. Også de rammer, der er lovgivningsmæssigt vedtaget, er meget forskellige fra område til område. F.eks. det nationale fokus på arbejdsmarkedsområdet, herunder unge i arbejde og uddannelse, sundhedsfinansieringen, forebyggelse og sundhed er fortsat områder med stærk detailstyring. Regionens beslutninger om en centralisering af sygehusvæsenet og dermed afledte konsekvenser for det nære sundhedsvæsen forventes at lægge rammerne for de kommende års udvikling i kommunerne. I den fremtidige virksomhedsplanperiode er ovenstående stadig i fokus, men også udvikling af nye arbejdsmetoder og IT-understøttelse får mere plads. For alle områder gælder dog det samme: En ledelsesmæssig udfordring i at håndtere kompleksiteten i opgaveløsningen og samtidig kunne præstere en god service til borgerne. Den budgetmæssige ramme 2012 SOF Sundhed og Social i alt Udgifter Indtægter Samlet resultat Ældrepleje Beskæftigelse Sundhed Socialafdeling Ca. 67% af budgettet anvendes til den aktivitetsbestemte sundhedsfinansiering, forsørgelsesudgifter og botilbud. SIDE 7

8 Forvaltningens virksomhedsplan danner også rammen for det tværgående arbejde i forvaltningen frem til og med 2013, og som afsæt for prioriteringer, også når ændrede vilkår opstår. Der er mange forskellige rammevilkår som påvirker det daglige driftsarbejde, elementer og vilkår som medvirker til, at Sundheds og Socialforvaltningen kan levere velfærdsydelser til borgerne i Albertslund. I nedenstående illustration vises blot nogle få af disse: At tænke sig Antallet af borgerbesøg i hjemmeplejen udgjorde ca i Årligt undersøges tandflader på kommunens tandklinikker Til et fagudvalgsmøde udsendes kopier (til udvalgsmedlemmer og råd). Der afholdes i gennemsnit ca. 10 årlige møder pr. udvalg. Der cykles dagligt ca. 385 km. i hjemmeplejen, når hjælperne skal rundt på borgerbesøg. Dette svarer til km årligt. SOF betalte i 2011 ca fakturaer Jobcentret afholdt i 2011 ca borgersam taler Forvaltningen har årligt ca indberetninger i sygedagpengesager og ca akutte henvendelser på pensionsområdet. SIDE 8

9 Indsatsområder Sundheds- og Socialforvaltningens indsatser skal bidrage til velfærden for Albertslund Kommunes borgere. Forvaltningen har valgt indsatser, der understøtter udbredelsen af begrebet mestring som pædagogisk tilgang både i forhold til den hjælp der aktuelt ydes og det forebyggende arbejde. Mestringstankegangen fordrer nye kompetencer, tilpasning af organisationen og et stærkt ledelsesmæssigt fokus. 1. Sundhed og forebyggelse Albertslund Kommunes sundhedsprofil er på næsten alle områder dårligere end regionsgennemsnittet. Samtidig er det et politisk mål, at Albertslundere er lige så sunde som de øvrige borgere i Region Hovedstaden. Det er en meget stor og langsigtet udfordring at nå dette mål, og det forudsætter, at alle forvaltningsområder bidrager med velvalgte og målrettede sundheds- og forebyggelsesindsatser. Velvalgte vil i den sammenhæng bl.a. sige, at der er god sandsynlighed for, at vi får meget sundhed for pengene og at indsatsen retter sig mod et væsentligt problem. Derfor er det meget vigtigt, at den netop vedtagne forebyggelsesstrategi bruges som et værktøj i valg og formulering af indsatser. Herunder er det vigtigt, at der er de rette kompetencer til stede, hos dem, der skal gennemføre indsatserne. Forvaltningen vil derfor arbejde tværgående med at understøtte anvendelsen af forebyggelsesstrategien i forvaltningerne og SOF s afdelinger og kompetenceudvikling af relevant personale i SOF. Mål: Understøtte anvendelse af forebyggelsesstrategien og indsamling af erfaringer hermed. Sundhedsafdelingen i SOF tager i første halvår af 2012 kontakt med alle øvrige forvaltninger med henblik på at lave aftale om, hvordan forvaltningerne konkret tænker at anvende forebyggelsesstrategien, herunder tilbyde hjælp i processen, opfølgning undervejs og opsamling af erfaringer. Opsamling på opfølgning og erfaringer i forbindelse med de udvalgte indsatser i form af rapport, som fremlægges i den tværgående chefgruppe medio Tovholder: Børge Alstrup Mål: Understøtte anvendelse af forebyggelsesstrategien i de enkelte afdelinger i SOF. Sundhedsafdelingen tilbyder hjælp i processen for de afdelinger eller arbejdspladser, som ønsker at igangsætte konkrete indsatser. Der afholdes møde i ledergruppe med henblik på at udvælge indsatser. I alle indsatser har forebyggelsesstrategien været brugt som værktøj ved valg af og formulering af indsats. Der udarbejdes senest i sidste halvdel af 2013 konkret evaluering på effekt eller på indikatorer i hver af de igangsatte indsatser. Tovholder: Børge Alstrup SIDE 9

10 Mål: Der formuleres og igangsættes en fælles koordineret og tværgående forebyggelsesindsats i SOF på alkoholområdet med det mål, at medarbejdere i højere grad har fokus på alkoholproblemer og handler i forhold hertil. Der udarbejdes projektbeskrivelse med valg af målgrupper og områder for indsatsen. Herunder gennemføres generel kompetenceudvikling for alle berørte medarbejdere samt mere specifik kompetenceudvikling af grupper af medarbejdere eller enkeltpersoner, som har brug for specifikke kompetencer for at kunne levere den planlagte indsats. Der gennemføres ultimo 2013 fokusgruppeinterview blandt medarbejdere for at belyse, i hvor stor udstrækning medarbejderne har øget fokus på området og om de handler i større udstrækning. 75 % af alle berørte medarbejdere i SOF har deltaget i den generelle kompetenceudvikling. Der er endvidere gennemført specifik kompetenceudvikling for de medarbejdere, der har borgerkontakt og skal tage de svære samtaler, samt for de specialiserede medarbejdere, der skal motivere borgeren og sørge for visitation til de konkrete indsatser. Der laves en opgørelse over antal og typer af indsatser ultimo Tovholder: Børge Alstrup 2. Mestring af livet Begrebet Mestring er ikke et entydigt begreb. For at udbrede mestringstankegangen er det vigtigt at etablere en lokal forståelse af begrebet. Begrebet skal defineres ud fra det arbejdsområde, og ud fra den kontekst begrebet bruges i. Først herefter kan begrebet omsættes til konkrete indsatser og handlinger i arbejdet med borgerne. På den måde kan mestringstankegangen blive til daglig tale og blive brugt rundt i hele SOF. Allerede i dag arbejder Sundheds- og Socialforvaltningen grundlæggende ud fra tankegangen hjælp til selvhjælp, så det er helt naturligt at gå det næste skridt. Borgermålgrupper, der kan opnå bedst mulig udbytte af mestringstankegangen skal identificeres gennem en funktionsvurdering. Hvad er borgeren i stand til at gøre selv, og hvilke funktioner kan borgeren opnå forbedringer i gennem læring og træning. For at drage nytte af indsatsen skal borgeren være motiveret og have et udviklingspotentiale. Det er en væsentlig overvejelse at vurdere indsatsen sat i forhold til de identificerede mulige udviklingspotentialer. Ældreområdet har allerede fra 2011 arbejdet med begrebet og brugt det i arbejdet med udvalgte borgergrupper, så nu er det oplagt at tage fat på andre velfærdsområder i Sundheds- og socialforvaltningen. I kommunens overordnede strategi Forstad på forkant, er beskrevet et mål om, at der fremover er procentuelt færre borgere over 75 år, der har brug for en hjemmehjælpsydelse. Forvaltningen vil arbejde systematisk med at indfri dette mål qua en række forebyggende, sundhedsfremmende og kompetencegivende indsatser og ikke mindst ved at udbrede brugen af mestringstankegangen så tidligt som muligt i voksenlivet. Forvaltningen vil endvidere arbejde med udbredelse af tankerne bag mestringsprojektet til andre af forvaltningens områder. Tilgangen skal være, at alle medarbejdere i mødet med SIDE 10

11 den enkelte borger bør være at hjælpe borgeren til i videst muligt omfang at kunne mestre eget liv - det vil sige hjælp til selvhjælp. For at realisere denne vision skal det sikres, at medarbejderne kender visionen og er bekendt med de værktøjer, hvormed de kan hjælpe borgeren hen imod mestring af eget liv. Tankegangen bag mestringsprojektet vil være den samme for alle afdelinger, mens de værktøjer, der benyttes i mødet med borgeren, vil variere alt efter område. Mål: For at støtte rehabiliteringen af kræftramte borgere er der i de nationale budgetaftaler for 2012 afsat økonomi til indsats for denne målgruppe. Der igangsættes en rehabiliteringsindsats på tværs af de fire afdelinger. Denne kommunale indsats følges og der udarbejdes en rapport i 2013 på, hvad indsatsen har betydet for borgerforløbene. Tovholder: Børge Alstrup / Birgitte Nielsen Mål: At det årlige tilbud om det lovbefalede forebyggende hjemmebesøg til +75årige udføres ud fra mestringstankegangen. Der skal udvikles tre koncepter til at løse opgaven. De tre koncepter er udviklet i 2012 og taget i brug. Følge målgruppen +75-årige med henblik på at tælle dem, der klarer sig uden hjælp fra hjemmeplejen. Tovholder: Birgitte Nielsen Mål: Alle fire afdelinger har for mindst et område beskrevet mestringsbegrebet ud fra områdets kontekst. Begrebsbeskrivelserne er udarbejdet i 2012 og mindst en indsats er beskrevet og igangsat i Data fra arbejdet viser i 2014, hvad der er opnået ved indsatsen. Tovholder: Birgitte Nielsen Mål: Flest mulige medarbejdere er bekendt med tankerne bag mestring af eget liv indenfor deres fagområder og bruger redskaberne i mødet med borgeren. Minimum 85% af medarbejderne indenfor området har gennemført de planlagte temadage. Det opgøres, hvor mange af medarbejderne, der har gennemført mestringstemadage. Der er inden udgangen af 2012 uddannet et korps af 4 mestringskonsulenter/-ambassadører, som kan facilitere processen og udforme mestringspakker på fagområdet. Tovholder: Børge Alstrup/Birgitte Nielsen Mål: Alle medarbejdere bliver kompetente til at anvende forebyggelses- og mestringstankegangen fordi de gennemgår tilbudte kurser, som forvaltningen tilrettelægger. Antal kursusdeltagere tælles. Tovholder: Børge Alstrup/Birgitte Nielsen SIDE 11

12 3. Aktivt medborgerskab Af Forstad på Forkant fremgår det, at der er fokus på at involvere borgeren, således at halvdelen af albertslunderne udviser aktivt medborgerskab. Der vil derfor i forvaltningens arbejde de kommende 2 år være fokus på at involvere borgeren og gøre dette med udgangspunkt i de resultater og idéer som 17,4 brugerinvolveringsprojektet har udviklet og samlet i et inspirationsoplæg. Første skridt vil således være at sikre, at ledergruppen i Sundheds- og Socialforvaltningen er bekendt med inspirationskataloget og på baggrund heraf kan benytte sig af metoderne og idéerne i deres daglige arbejde. På baggrund af den fælles viden sættes konkrete pilotprojekter med fokus på borgerinvolvering i gang i forvaltningen. Pilotprojekterne vil foregå med et større element af ledersparring. Afslutningsvis vil der blive samlet op på de konkrete erfaringer der gøres og på baggrund af disse vil der blive truffet beslutning om eventuel igangsættelse af flere projekter og den ledelsesmæssige sparring omkring disse. Et andet fokus i indsatsen vil være på elementet af frivillighed. Hensigten er at indhente oplysninger fra andre kommuner i forhold til deres erfaringer med initiativer til fremme af frivillighed blandt deres medarbejdere. I forhold til den overordnede målsætning fra Forstad på Forkant er fokus her på de medarbejdere, der samtidig er bosiddende i kommunen. Indledningsvis vil der være fokus på indhentning af erfaringer fra andre kommuner og områder, der har gjort erfaringer indenfor området frivillighed og medarbejdere. På baggrund af denne opsamling vil der eventuelt blive igangsat et pilotprojekt på et afgrænset område, hvorefter der tages stilling til eventuel udbredelse. Derudover nedsættes et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen omkring frivillighed og aktivt medborgerskab. Tanken er at klarlægge mulighederne for et samarbejde de to forvaltninger i mellem i forhold til frivillighed og aktivt medborgerskab. Mål: Der igangsættes et pilotprojekt i Socialafdelingen med fokus på borgerinvolveringen. Projektet består i aktiv brugerinddragelse ved etableringen af et nyt samværs- og klubtilbud for psykisk sårbare. Brugerinddragelsen vil være gennemgående og bestå i f.eks. den konkrete indretning, henover definition af de samværsorienterede aktiviteter og videre til etablering af brugerråd. Der er afholdt et arrangement for alle ledere med personaleansvar i Sundheds- og Socialforvaltningen, hvor idéoplægget fra 17,4 gruppen om borgerinvolvering præsenteres og diskuteres. Der er foretaget en afsluttende evaluering af det valgte pilotprojekt og der foreligger dokumentation omkring fordele, udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til en involvering af borgeren. Der opsamles på pilotprojektet medio Tovholder: Cecilie Engell SIDE 12

13 Mål: I ovenstående pilotprojekt indgår afprøvning af ledelsessparringsmetoder. Det forventes således, at der indgår flere afdelingschefer i projektstyringen som henholdsvis aktive deltagere og som sparring. Der samles op på fordele, udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til en involvering af flere afdelingschefer. Projektet evalueres ved fokusgruppe interview medio Tovholder: Cecilie Engell og Jan Eriksen Mål: Etablering af et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen omkring frivillighed og aktivt medborgerskab. Projektet skal afdække mulige samarbejdsområder de to forvaltninger i mellem i forhold til området for frivillighed og medborgerskab. Der er lavet initiativer de to forvaltninger imellem. Herunder afholdes 2 temamøder for Kommunalbestyrelsen inden sommeren På baggrund af disse igangsættes evt. yderligere tiltag. Tovholder: Cecilie Engell 4. Den kompetente kommune I levering af velfærdsydelser er medarbejderne den altafgørende ressource. Sundheds- og Socialforvaltningen vil derfor have fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel samt tilbyde den nødvendige kompetenceudvikling, så borgerne altid mødes kompetent og sikkert i de ydelser, der tilbydes i forvaltningen. Der er udfordringer i forhold til den demografiske udvikling i Albertslund med især en stigende ældrebefolkning, men samtidig med en forventet mangel på arbejdskraft særligt på velfærdsområdet indenfor få år. Der vil fremover være et stigende behov for kompetente medarbejdere, der mestrer både kravet om kvalitet og øget effektivitet ud fra eksisterende økonomiske rammer. Forvaltningen vil iværksætte initiativer, der kan forsøge at imødegå disse udfordringer. Sundheds- og Socialforvaltningen skal til stadighed medvirke til udvikling af løsningsmuligheder i form af smarte løsninger, som udnytter nye arbejdsmetoder og digitale løsninger. På alle områder søges sagsbehandlingssystemer, der bygger videre på eksisterende data. I 2012 laves plan for overgang til digital kommunikation. Mål: Alle fire afdelinger udarbejder en strategi for kompetenceafklaring på nuværende ansatte. Behov for udvikling af kompetencer indenfor de næste 1-3 år klarlægges. Der udarbejdes en plan for kompetenceudvikling i afdelingerne. Kompetenceafklaring er foretaget og beskrevet i 2012 og inden udgangen af 2012 er der lagt en plan for at opnå kompetencerne. Effekten måles i trivselsundersøgelsen 2014 med henblik på om ansatte oplever, at der er overensstemmelse mellem de opgaver, de skal løse og de kompetencer, de har. Tovholder: Jan Eriksen. SIDE 13

14 Mål: Al skriftlig kommunikation med borgerne foregår så vidt muligt digitalt. Det er kun, når borgerne ikke har mulighed for det eller ikke vil, at der kommunikeres ved brev. Der laves årlig opgørelser over antallet af digitale kommunikationer. Tovholder: Jan Eriksen Mål: Sundheds- og Socialforvaltning tilbyder hjælp til digital kommunikation til borgerne i de sammenhænge, hvor vi har brug for skriftlig kommunikation. F.eks. kurser og selvhjælpsarealer. Initiativerne opgøres årligt. Tovholder: Jan Eriksen Mål: Professionalisering Med det formål at opnå bedre resultater og større medarbejdertilfredshed vil forvaltningen arbejde på at forbedre arbejdsformer og arbejdsgange, så opgaver bliver løst så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt. Der laves fokusgruppeinterviews med medarbejdere/ledere på udvalgte områder med fokus på forbedring af skriftlig og mundtlig kommunikation med borgerne og fokus på den interne kommunikation og arbejdsgange mellem afdelinger. Områder og metode er valgt senest oktober Arbejdet i gangsættes og effekt måles med udgangen af Tovholder: Unna Scherer SIDE 14

15 Opfølgning I det følgende evalueres de indsatser, der fremgår af forvaltningens virksomhedsplan for Sundhed Albertslund Kommunes borgere har markante sundhedsmæssige problemer sammenlignet med regionens øvrige kommuner. Derfor ville Sundheds- og Socialforvaltningen etablere en tværgående forebyggelsesorganisation, sikre koordinering af indsatsen fra passiv til aktiv samt indtænke forebyggelsesaspektet i eksisterende og nye indsatsområder. Forvaltningen ville desuden skabe overblik over de økonomiske konsekvenser af kronisk sygdom for at sætte ind, hvor det helbredsmæssigt (i forhold til forebyggelse) og økonomisk er mest hensigtsmæssigt. Mål: Tværgående og forebyggende sundhedsindsats Den tværgående, forebyggende og sundhedsfremmende indsats er styrket for at opnå bedre sundhed i Albertslund Kommune. Der er etableret et udviklingslaboratorium, hvor relevante borgere og forvaltningen kan udveksle ideer til udarbejdelse af en forebyggelsesstrategi. (Såfremt forebyggelsesarbejdet bliver en fælles strategi for alle forvaltninger tilpasses indsatsen herefter). Forebyggelsesstrategien er udarbejdet og vedtaget politisk. Implementering af strategien er igangsat. Konkrete afprøvninger er ikke beskrevet som forebyggende sundhedsindsats men som et mestringsprojekt. Der er udarbejdet en forebyggelsesstrategi. Strategien er afprøvet på to konkrete udvalgte områder. SIDE 15

16 Mål: Sundhedsøkonomi Potentielle besparelsesområder er afdækket som beslutningsgrundlag for den sundhedsøkonomiske prioritering. Formålet er at anvende de økonomiske ressourcer til forebyggelse og reduktion af kroniske lidelser, hvor det giver størst mulig effekt. Der er gennemført en analyse af den samlede kommunale økonomi forbundet med kronisk sygdom. Projekt forløbsprogrammer er indtænkt i analysen. Der er påbegyndt rentable forebyggelsesindsatser. Indsatsen omkring sundhedsøkonomi hænger sammen med budgetaftale for 2010, hvor der blev bestilt en analyse af sundhedsfinansiering. Der er gennemført en analyse af sundhedsprofil for tre grupper af borgere, og der arbejdes på at formulere forslag til konkrete indsatser på basis af den opnåede viden. Forslagene fremlægges primo Miljø og klima Sundheds- og Socialforvaltningens medarbejdere skal intensivere det borgerrettede fokus gennem formidling og vejledning til miljørigtig adfærd. Mål: Den miljøpædagogiske borgerrettede indsats er fastholdt ved at synliggøre nuværende og nye miljøindsatser og der er udviklet metoder til at måle miljøpædagogik. Medarbejdernes engagement er fastholdt gennem et ledelsesmæssigt fokus på miljøarbejdet. Indsatsen er indarbejdet i miljøredegørelsen har på miljøområdet været præget af omlægning og effektivisering af hele miljøledelsessystemet. I dette arbejde har den miljøpædagogiske og borgerrettede indsats fortsat været i fokus. Det fremgår af forvaltningens miljøredegørelse, at den miljøpædagogiske indsats er i fokus, ligesom forvaltningens bidrag til Agendahandlingsplanen afspejler forvaltningens miljøpædagogiske indsatser. Det ledelsesmæssige fokus afspejles i miljøledelsessystemet. 7. Ledelse og trivsel Set i lyset af de forventelige rekrutteringsproblemer som Albertslund på linje med det øvrige Kommunale Danmark kommer til at stå i, vil der i 2010 og 2011 være fokus på rekruttering og kompetenceudvikling ud fra fremtidens krav. SIDE 16

17 Mål: Kompetenceudvikling for medarbejdere Kompetenceudviklingen af medarbejderne i Sundheds- og Socialforvaltningen er systematiseret gennem bl.a. udviklingsplaner. Alle medarbejdere har fået tilbud om en udviklingsplan. Der er udviklet og iværksat tilbud til medarbejderne. Gennem PULS har ansatte fået tilbudt mulighed for udvikling. Der er ikke udviklet én fælles skabelon til udviklingsplaner, inspiration fra CLP er brugt. Perioden 2010/11 har været præget af økonomiske og organisatoriske omstillinger. Mål: Rekruttering og fastholdelse: Der er etableret mulighed for jobrotation, Learning Labs og fleksible jobs i Sundheds- og Socialforvaltningen med henblik på at sikre udvikling af medarbejderne og organisationen og med henblik på at fastholde og rekruttere dynamiske medarbejdere, der kan bidrage til at organisationen lever op til fremtidens krav. På udvalgte områder er der etableret en kanal/ et udviklingsrum, der koordinerer mulighed for fleksible job, Learning Labs og jobrotationer. Maj 2010 Som det ser ud lige nu er afdelingerne p.t. låst til kun at bruge jobbanken grundet det aktuelle ansættelsesstop. Det er ok at prøve noget nyt, så jobrotation skal i høj grad forsøges udbredt, hvis nogle medarbejdere har lyst til at prøve noget nyt. Punktet sættes på igen inden sommerferien med henblik på hvordan VP-indsatsen gribes an. Januar 2012 Det har vist sig vanskeligt at opretholde fokus på området i en tid med løbende omstruktureringer og effektiviseringer. De mindre forsøg/tiltag, der er gjort har dog været succesfulde og vurderingen er, at det stadig er hensigtsmæssigt at tænke i bl.a. jobrotation. Mål: Fælleskommunal tandregulering på Vestegnen Muligheden for rekruttering af specialtandlæger, der laver tandregulering, er forbedret ved videreførelse af aftalen med de øvrige vestegnskommuner om etablering af en fælleskommunal tandregulering med klinik beliggende i Hvidovre og i Albertslund. Samarbejdet mellem 6 kommuner er etableret som et 60-selskab fra 1. januar Personalet er virksomhedsoverdraget, og de to klinikker i henholdsvis Albertslund og Hvidovre er indviet og i drift. Den fælles tandregulering er besluttet, og der er etableret en klinik i Albertslund. 8. Økonomistyring For at fastholde og øge Albertslund Kommunes handlefrihed og økonomiske råderum skal den økonomiske styring underbygges med en kontinuerlig effektivisering. Kvalitet og effektiv drift skal spille sammen i udviklingen af kommunen. Sundheds- og Socialforvaltningen vil sikre at relevante kompetencer er til stede. SIDE 17

18 Mål: Kompetenceudvikling, økonomiinformation og -formidling Der er generelle økonomiske kompetencer bredt i forvaltningen, og der er arbejdsmetoder/arbejdsgange, der sikrer reel økonomistyring. Der er desuden et fokus på formidling af økonomi. Der er en kontinuerlig formidling af relevant økonomisk information til nøglemedarbejdere og Lederforum. Nøglemedarbejdere har kompetencer til understøttelse af økonomistyring generelt. Juni 2010 Alle er optaget af økonomi og fokuseret på økonomi. Mange deltager på kurser om Opus. Succesen med opuskurser kan i høj grad tilskrives Lea og Rama fra Økonomicentret. Fokus bør lægges på, hvordan ØC og SOF får en succes sammen. Unna tager over, mens Birgitte G. er fraværende. Januar 2012 Der etableret et godt samarbejde med de økonomikonsulenter der er knyttet til forvaltningen. Alle har deltaget i relevante kurser og kan anvende systemerne. Mål: Økonomistyring Der er sammenhæng mellem de lovmæssige forpligtelser, de faglige standarder og den budgetmæssige ramme. Der er udviklet en praksis, hvor økonomiske hensyn er et vigtigt element i de faglige vurderinger og hvor alle sager behandles af visitationsudvalget. Serviceniveauet er løbende blevet sammenlignet med andre kommuner. Der er udviklet værktøjer, som sikrer forbrugsstyring. Der er foretaget systematiske budgetopfølgninger. Budgettet overholdes. Juni 2010 Økonomistyring Sammenhæng mellem de lovmæssige forpligtelser, de faglige standarder og den budgetmæssige ramme. Målet gælder for hele organisationen. På nogle områder er der oprettet visitationsudvalg/ kvalitetsstandarder for at bremse den negative økonomiudvikling, hvor budgettet har været svær at overholde. Det gode arbejde skal fortsættes, tovholder sikrer fremdrift. Januar 2012 Visitationsudvalget har indarbejdet praksis, hvor økonomiske hensyn inddrages i beslutningerne. Serviceniveauerne bliver løbende vurderet og revideret i forhold til den økonomiske situation og den politiske prioritering. Der er indkøbt og implementeret et system til styring af det specialiserede socialområde. Der følges løbende op på budgettet gennem hele året. SIDE 18

19 9. Budgetaftale 2010 Mål: Tandplejen har reduceret de nuværende 5 klinikker til 2 klinikker, for at indfri den ønskede besparelse på ,- pr. år. Klinikker er sammenlagt og afviklet. Mål: Det specialiserede socialområde har udmøntet de politisk besluttede indstillingspunkter. Der er etableret nye bomuligheder. Der er foretaget hjemtagelser. Dagtilbud er blevet undersøgt og evt. revideret/justeret. Samtlige sager (borgere) er gennemgået og eventuelt revisiteret med udgangspunkt i de gældende kvalitetsstandarder. Besparelsen er realiseret. Mål: Ældreplejeområdet har udmøntet de politisk besluttede indstillingspunkter. Der er beskrevet og politisk besluttet et ændret serviceniveau i hjemmeplejen. Der er på baggrund af det ændrede serviceniveau udarbejdet ny kvalitetsstandard på hjemmeplejeområdet. Besparelsespotentialet på plejeboligområdet er identificeret og udmøntet. Mål: Madproduktion Der er gennemført analyse af produktion og levering af mad til ældreboligerne og hjemmeplejen. De politisk vedtagne beslutninger om håndtering af fremtidig levering af mad til ældre er implementeret. Processen blev sat på standby på grund af skolesammenlægning og usikkerhed om pladsforholdene på de skolerne. Senere blev projektet udskudt af økonomiske grunde. Og senest i forbindelse med beredskabskatalog er centralisering udsat indtil der kan findes velegnet placering af central klinik. Maj 2010 Nye bomuligheder er etableret. Kvalitetsstandarder er på vej gennem det politiske system. Januar 2012 Besparelsen er realiseret. Kvalitetsstandarder er udarbejdet besparelserne er udmøntet. Er gennemført i SIDE 19

20 Mål: Sundhedsfinansiering. Der er udarbejdet en analyse af udgiftsfordelingen i forbindelse med kronisk sygdom i Albertslund. Analysen er gennemført. Analysen forventes at kunne indgå i en sundhedsøkonomisk evaluering af trekantssamarbejdet på Vestegnen. Indsatser er igangsat med henblik på besparelser samlet set. Se pkt. 6, Sundhedsøkonomi. SIDE 20

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg

Sundhed, Pleje & Omsorg. Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar Sundhed, Pleje & Omsorg Virksomhedsplan Sundhed, Pleje & Omsorg januar 2014 Sundhed, Pleje & Omsorg Sundhed, Pleje & Omsorg Albertslund Kommune Nordmarks allè 2 2620 Albertslund www.albertslund.dk bkv.sundhed.pleje.omsorg@albertslund.dk

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Sociale partnerskaber

Sociale partnerskaber Sociale partnerskaber Projektbeskrivelse Projektleder: Ejnar Tang Senest revideret: 5/12/2016 Baggrund Børne- og Familieudvalget, Social- og Sundhedsudvalget og Beskæftigelsesudvalget igangsatte i august

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Politisk involvering og ejerskab

Politisk involvering og ejerskab Politisk involvering og ejerskab Arbejdsmarkedsområdet er på landsplan genstand for stort fokus. Der er igennem de senere år gennemført større reformer, og der forventes yderligere større reformer. Der

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : Skrevet af : viga /3864 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Socialcenter Journalnr. : Dato... : 26.08.2009 Skrevet af : viga /3864 N O T A T om Kvalitetsstandard for Servicelovens 108 - botilbud Indledning

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Sprogcenter Den digit@le Digitaliseringsstrategi Vejle 2011-2015 Sprogcenter Ungdomsskolen CSV Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Mission... 2 3. Vision... 2 4. Fokusområder... 2 4.1 Helhed... 2 4.2 Udvikling...

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur

Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur Roller og ansvar Grundlaget for ledelse i en ny organisationsstruktur NOTAT HR-stab Arbejdet med en mere klar og tydelig ledelse er med dette oplæg påbegyndt. Oplægget definerer de generelle rammer i relation

Læs mere

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsens Vej GENTOFTE KOMMUNE. - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2014 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Nærværende rammesætning udgør det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats-

Læs mere

Strategiplan

Strategiplan Indledning Direktionens Strategiplan 2017-2020 sætter en tydelig retning for, hvordan vi i den kommende treårige periode ønsker at udvikle organisationen, så vi kan skabe endnu bedre løsninger for borgerne.

Læs mere

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan Overordnede mål, indsats- og fokusområder GENTOFTE KOMMUNE SOCIAL & HANDICAP DRIFT Udviklingsplan 2017 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående

Læs mere

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats

Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Samarbejde på tværs der sikre en koordineret indsats Fælles borger, fælles praksis v/ Anja U. Lindholst Hjerneskadekoordinator i Gribskov kommune VUM superbrugerseminar 7. maj 2014 Program Præsentation

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL

Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL udkast Personalepolitik for Rebild Kommune VÆRDIER OG MÅL Forord Rebild Kommunes første personalepolitik er et vigtigt grundlag for det fremtidige samarbejde mellem ledelse og medarbejdere i kommunen.

Læs mere

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser

Handlingsplan 2009-2012. Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser Handlingsplan 2009-2012 Job og uddannelse for borgere med varige funktionsnedsættelser 1. december 2008 1 1. FORMÅL Handicapstrategien på beskæftigelsesområdet supplerer Københavns Kommunes overordnede

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune

Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Vision og sigtepunkter for arbejdet i LBR i Frederikssund Kommune Opsamling på LBR-seminar den 6. september 2010 mploy a/s www.mploy.dk Gothersgade 103, 3. sal 1123 København K Tlf: 32979787 Email: mploy@mploy.dk

Læs mere

God demensomsorg et spørgsmål om ledelse?

God demensomsorg et spørgsmål om ledelse? God demensomsorg et spørgsmål om ledelse? Ledelse i et scenarie med færre ressourcer og stigende antal demente. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger> Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er målgruppen 3 Redskabets anvendelsesmuligheder... 4 Fordele ved at anvende Temperaturmålingen 5 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Temperaturmålingen 5

Læs mere

Hjælpemiddelservice Vejen

Hjælpemiddelservice Vejen Vejen Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Rene Sigvartsen Afdelingsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark

Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 23. maj 2013 J.nr.: 2013-0006947 Anvendelse af ressourceforløb i Østdanmark Ressourceforløbet er et centralt element i den reform af førtidspension og fleksjob,

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016

Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Center for Social og sundhed justeret organisering 2016 Baggrund Direktionen arbejder løbende med at sikre, at der i Gribskov Kommunes centerkonstruktion er tydelige roller og klare ansvarsbeskrivelser

Læs mere

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg

2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2 Dialogmøde med OmrådeMED Sundhed og Omsorg 2.1 - Bilag: Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52, Sundhedsområdet 2017 DokumentID: 5176018 Oplæg til bevillingsmål for bevilling 52 Sundhedsområdet 2017

Læs mere

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016

Odsherred Kommune. Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Odsherred Kommune Strategi for velfærdsteknologi 2012 2016 Godkendt i Byrådet 30. oktober 2012 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 4 3 VISION 5 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 7 4.1

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015

Social- og Sundhedsforvaltningen. Virksomhedsplan 2015 Social- og Sundhedsforvaltningen Virksomhedsplan 2015 INDHOLD Forord 3 Indsatsområder 5 Direktionens indsatsområder 5 Social- og Sundhedsforvaltningens indsatsområder 6 2 FORORD Social- og Sundhedsområdets

Læs mere

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder

Bilag vedr. tværkommunale samarbejder NOTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag vedr. tværkommunale samarbejder I forbindelse med beskæftigelsesreformen er De Regionale Beskæftigelsesråd erstattet af otte Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR). De enkelte arbejdsmarkedsråd

Læs mere

gladsaxe.dk HR-strategi

gladsaxe.dk HR-strategi gladsaxe.dk HR-strategi HR-strategi Indledning Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den strategiske HR-indsats og har derfor formuleret en HR-strategi. Strategien skal understøtte udviklingen af organisationen,

Læs mere

Politisk udvalg: Socialudvalg

Politisk udvalg: Socialudvalg Demensområdet socialudvalget xx I fremtiden stiger antallet af personer med demens markant. Også forbruget af antidemensmedicin og de samfundsøkonomiske omkostninger af sygdommene forventes at stige. I

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen

Sundhedsaftale mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 22. december 2014 Sundhedsaftale 2015-2018 mellem Region Midtjylland og kommunerne i regionen 1. Resume Region Midtjylland og de

Læs mere

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB

U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS. U- konceptet CSB U- koncept: Udvikling, planlægning, samarbejde og kompetence. U- konceptet erstatter MUS og GRUS U- konceptet CSB bevægelse og sammenhæng - en forudsætning for udvikling CSB udvikler sig gennem sine medarbejdere.

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Individuelle planer i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler

Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftale for bevilling 41 Skoler Bevillingsaftalen er indgået mellem Børne- og Ungeudvalget og afdelingschefen for bevilling 41 Skoler. Aftalen er et-årig, dog kan der være tale om flerårige mål.

Læs mere

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder

Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplan 2015 - Overordnede mål, indsats- og fokusområder Udviklingsplanen er det fælles styringsredskab i Social & Handicap Drift. Det rummer: 1. De tværgående og fælles mål, indsats- og fokusområder,

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats

Den Sociale Virksomhed. når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed når der er behov for en højt specialiseret indsats Den Sociale Virksomhed 2 DEN SOCIALE VIRKSOMHED NÅR DER ER BEHOV FOR EN HØJT SPECIALISERET INDSATS RAMMER OG RETNING 2016-2018

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet

Status for Mål og Midler Voksenhandicapområdet Fokusområder i 2014 Status Mål forventes at blive realiseret Mål forventes at blive delvist realiseret Mål forventes ikke at blive realiseret Fokusområde Organisation Politikområdet voksenhandicap består

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde

Formulerer sammen med ledere af medarbejdere delmål for afdelingens arbejde Leder af ledere Understøtter at egen enheds faglige bidrager til helhedstænkning Fremmer samarbejde og videndeling på tværs af faggrupper, afdelinger, forvaltninger og centre for at sikre kvalitet, fleksibilitet

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund

NOTAT. Bilag 3. Hverdagsrehabilitering i hjemmet. Baggrund Bilag 3 Hverdagsrehabilitering i hjemmet NOTAT Hvidovre Kommune Social og Arbejdsmarkedsforvaltningen Helle Risager Lund Udviklings- og Kvalitetsteamet Sagsnr.: 11/16364 Dok.nr.: 23985/12 Baggrund Hvidovre

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Beskæftigelseschef Jørgen Haunstrup 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS

SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SAMMEN OM DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS GENTOFTE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK SIDE 2 / 11 Gentofte Kommunes personalepolitik består af fire elementer: INDLEDNING 1 DEN OVERORDNEDE

Læs mere

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse

Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Haderslev Kommunes administrative organisation overordnet beskrivelse Byrådet godkendte i februar 2014 en ny administrativ organisation for Haderslev Kommune. Godkendelsen skete på baggrund af en grundig

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere