Virksomhedsplan 2012/2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhedsplan 2012/2013"

Transkript

1 Virksomhedsplan 2012/2013 Sundheds- og Socialforvaltningen Sundheds- og Socialforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund T F

2 SIDE 2

3 Indhold Indledning...5 Hvem er vi?...5 Hvorfor er vi her?...6 Hvordan vi arbejder i Sundheds- og Socialforvaltningen?...6 Forvaltningens målsætninger...7 Samarbejdet i forvaltningen...7 Samarbejde med andre forvaltninger...7 Rammerne for forvaltningens arbejde...7 Den budgetmæssige ramme...7 Indsatsområder Sundhed og forebyggelse Mestring af livet Aktivt medborgerskab Den kompetente kommune...13 Opfølgning Sundhed Miljø og klima Ledelse og trivsel Økonomistyring Budgetaftale SIDE 3

4 Mestring, sundhed og forebyggelse Borgersamtaler Frivilligt socialt arbejde/ aktivt medborgerskab, ex. natteravne SIDE 4

5 Indledning Forvaltningens virksomhedsplan er et ledelsesog styringsredskab, som omhandler de indsatser og tiltag, der er tværgående for hele Sundheds - og Socialforvaltningen. Således vil fokus på og prioriteringer af de konkrete velfærdsopgaver og service afspejles i afdelingernes planer, kvalitetsstandarder og lignende. Med baggrund i det seneste års stramme budgetter, færre medarbejdere og ledere og samtidig stigende behovsefterspørgsel, så skal velfærd tænkes anderledes - udvikles. Det betyder, at forvaltningen i den kommende virksomhedsplanperiode med de beskrevne indsatser ledelsesmæssigt vil understøtte udviklingen af velfærdsydelserne gennem selvbetjening, mestring og samskabelse. En prioritering, der skal sikre balance mellem opgaver og ressourcer, - heri ligger afgrænsningen. Et spændende årti, hvor også de meget store dagsordner fylder i form af såvel nationale reformer som lokale udviklingsprojekter, som forvaltningen også er involveret og engageret i. Sundheds- og Socialforvaltningen, 2012 Direktør Tandplejen - 5 klinikker - Omsorgstandpleje Sundhed/forebyggelse - Sundhedskoordinator Dagcenter -Albo Genoptræning -Humlehusene3 Ledelsen for IT og Direktørstab Sundheds- og Aktivitetsafdelingen Hjemmeplejen dag og nat forebyggende indsats Værkstedsgården: - hjælpergruppe og sygeplejegruppe Nordlyset: - hjælpergruppe og sygeplejegruppe Hjælpemiddelcenter mellem Albertslund og Glostrup Plejeboliger - Albo: 1. og 2. sal, Kanalhuset, café og køkken - Den kommunale natpleje - Humlehusene 1 - Humlehusene 7 -Humlebien - Adm. fællesskab Demenskonsulent - Uddannelseskonsulent -Elevinstruktør - Udviklingskonsulenter - Omsorgssystemkonsulent Omsorgsafdelingen Damgårdshave Damgårdsvej nr. 12 ex. Ældreråd Frivilligcenter Rød farver indikerer, på hvilket ledelsesniveau, der udarbejdes virksomhedsplaner Socialafdelingen Administrativt fællesskab Ydelsescenter - Sygedagpenge -Kontanthjælp - Folke/førtidspension Hjælpemidler - Bevillinger Visitation -Ældreområdet -Voksne med særlige behov Psykiatri - Klub Apollo -Klub Albert Voksne udviklingshæmmede - Klub Stoppestedet - Bofællesskaber/ inst.: 5 lokaliteter Sociale tilbud herunder misbrugsområdet Jobcenter Sygedagpenge/ Fleksjobteam Stab Sekretariat Team Arbejdsmarkedsparat Team afklaring og integration Projekter -Vrids. kantine -Jobhuset -Jobklub Ungeteam Virksomhedsteam Hvem er vi? Sundheds- og Socialforvaltningen er karakteriseret ved 4 hovedafdelinger, som løser opgaver indenfor sundheds-, social-, arbejdsmarkeds- og ældreområdet. Således er hovedopgaverne forskellige former for velfærdsydelser. Forvaltningen varetager både opgaver i form af pleje, rådgivning, service, men har også myndighedsopgaver i form af bevilling af SIDE 5

6 hjælp, udbetaling af forskellige forsørgelsesydelser, samt tilsyns - og kontrolfunktioner. Mangfoldigheden i opgaver giver også mangfoldighed i kompetencer og sammensætningen af personalet. Sundheds- og plejepersonalet er den største medarbejdergruppe. Dertil kommer bl.a. sagsbehandlere, job- og virksomhedskonsulenter, socialpædagoger, støttekontaktpersoner, fysio- og ergoterapeuter, tandlæger, klinikassistenter og administrative medarbejdere. Samlet set arbejder der i alt ca. 500 i forvaltningen. Medarbejderne har desuden meget forskellig etnisk baggrund, og der er en stor overvægt af kvinder. Medarbejdere og ledere arbejder i små og store enheder rundt om i kommunen og på rådhuset. Forvaltningen har desuden en række tværkommunale samarbejdsprojekter både på ledelses- og medarbejderniveau. Vestegnskommunerne er de primære samarbejdspartnere, men også en række andre offentlige og private aktører er der samarbejde med. Af andre vigtige samarbejdspartnere kan nævnes, Region Hovedstaden, beskæftigelsesregionen og de mange virksomheder. Borgernes frie valg af eksempelvis hjemmeplejeleverandør, sprogcenter, hospital (ventetidsgaranti), plejebolig m.v. giver forvaltningen særlige samarbejdsforpligtelser. De politiske fagudvalg Arbejdsmarkedsudvalget og Sundheds- og Socialudvalget betjenes af forvaltningen. Herudover betjenes en række råd og tilsyn, herunder Det lokale Beskæftigelsesråd, Ældrerådet, Sundhedsrådet, Integrationsrådet m.fl. Hvorfor er vi her? Sundheds- og Socialforvaltningen repræsenterer den forvaltning, som leverer velfærdsydelser, når kommunens borgere ikke kan mestre deres livssituation eller skal have støtte hertil. Lovgivningen er på en række af forvaltningens områder også meget detaljeret og styrende fra national side. Herudover tager arbejdet i Sundheds- og Socialforvaltningen udgangspunkt i - og er indenfor rammerne af - Vision for Albertslund. Visionen er konkretiseret i Forstad på Forkant, strategi for Albertslund Strategien har tre temaer: Det bedste i mennesket Mennesker i fællesskab Den levende by I strategien er formuleret mål for de kommende år, og disse mål vil gennem alle forvaltningernes virksomhedsplaner samlet konkretiseres i handlinger. Redskabet til at komme fra strategi til handling er forvaltningernes virksomhedsplaner og indsatser. Sundheds- og Socialforvaltningens indsatsområder i virksomhedsplanen er: 1. Sundhed og forebyggelse 2. Mestring af livet 3. Aktivt medborgerskab 4. Den kompetente kommune Indsatsområde 1, 3 og 4 er aftalt videreført fra direktørgruppens plan for indsatser, med henblik på at omsætte disse i indsatser på et forvaltningsmæssigt overordnet og tværgående niveau. Disse 3 temaer videreføres også til de decentrale virksomhedsplaner. Hvordan vi arbejder i Sundheds- og Socialforvaltningen? Indenfor rammerne af den overordnede vision for Albertslund, arbejder forvaltningen også ud fra en faglig vision: Sundheds- og Socialforvaltningen skal i arbejdet understøtte, at flest mulige borgere i Albertslund kan klare sig selv og bevare ansvaret for eget liv med mindst mulig indgriben. For de borgere, der ikke kan klare sig selv, skal vi medvirke til at skabe rammerne for et meningsfuldt liv. SIDE 6

7 Forvaltningens målsætninger Sundheds- og Socialforvaltningens kerneområder udfordres på mange måder. Forventnings- og forsørgerpresset mærkes allerede på social- og ældreområdet, høj ledighed, forventninger til varetagelse af opgaver i det nære sundhedsvæsen og stramme budgetter sætter den ledelsesmæssige dagsorden. Forvaltningens målsætninger er derfor: at skabe sammenhæng mellem politiske målsætninger, strategisk styring, ledelse og kerneforretningen, herunder at løse opgaver professionelt og effektivt, med inddragelse af borgere/brugere at mestringstankegangen er afsæt for udvikling af velfærdsydelserne at fortsætte udviklingen af velfærdsydelser i samskabelse med andre kommuner, regionen, andre aktører f.eks. uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer m.fl. at løse problemstillinger i arbejdet i den nære relation mellem medarbejder og nærmeste leder med udgangspunkt i den forpligtende og gensidig dialog. Kommunens 5 værdier 1 ) lægger fortsat rammerne for det menneskelige samspil på hver enkelt arbejdsplads i hverdagen. Samarbejdet i forvaltningen Den formelle samarbejdsorganisation er styrket gennem MED-strukturen, hvor blandt andet trivsels- og arbejdsmiljøarbejdet er en vigtig dagsorden. Især i en tid, hvor der er stigende forventninger til den offentlige velfærd, færre ressourcer, en økonomi under pres, ønsker om højere grad af brugerdreven innovation mv. - udfordres arbejdsformer og kompetencer. I virksomhedsplanperioden vil det tværfaglige samarbejde mellem afdelingsområderne fortsat være i fokus. SOF-chefgruppen og forvaltningens Lederforum 2 ) sikrer, at der skabes det nødvendige rum for denne udvikling - gennem kompetent ledelse, inspiration og styring. Samarbejde med andre forvaltninger Forvaltningen samarbejder med de øvrige forvaltninger i alle sager, hvor det er relevant og hvor understøttelsen af sammenhængskraft giver mening i opnåelsen af fælles mål. Eksemplerne er ungestrategien, det specialiserede socialområde, 1 Det professionelle råderum, den gensidige initiativpligt, den nære relation, mangfoldighed og det demokratiske grundlag. 2 Ledere i Sundheds- og Socialforvaltningen med personaleansvar, ca. 25 personer. plejehjemsbyggeri, sundhedshus, sundheds- og forebyggelsesstrategi, medborgerskab osv. Rammerne for forvaltningens arbejde Som tidligere nævnt, så har forvaltningens faglige områder meget forskellige rammevilkår. Økonomistyringen har de sidste par år haft et ekstra fokus med henblik på at skabe gennemsigtighed i ydelsernes kvalitet, pris, økonomistyring generelt og de politiske prioriteringer. Kommunens fokus på økonomistyring skyldes bl.a. ønsket om at være uafhængig af statslige tilskud m.m. indenfor en kortere årrække. I forlængelse heraf arbejdes der konkret på at gøre ikke-styrbare områder til styrbare. Særligt det specialiserede socialområde, den demografiske udvikling på ældreområdet og beskæftigelsesområdet udfordrer fortsat kommunens rammevilkår. Også de rammer, der er lovgivningsmæssigt vedtaget, er meget forskellige fra område til område. F.eks. det nationale fokus på arbejdsmarkedsområdet, herunder unge i arbejde og uddannelse, sundhedsfinansieringen, forebyggelse og sundhed er fortsat områder med stærk detailstyring. Regionens beslutninger om en centralisering af sygehusvæsenet og dermed afledte konsekvenser for det nære sundhedsvæsen forventes at lægge rammerne for de kommende års udvikling i kommunerne. I den fremtidige virksomhedsplanperiode er ovenstående stadig i fokus, men også udvikling af nye arbejdsmetoder og IT-understøttelse får mere plads. For alle områder gælder dog det samme: En ledelsesmæssig udfordring i at håndtere kompleksiteten i opgaveløsningen og samtidig kunne præstere en god service til borgerne. Den budgetmæssige ramme 2012 SOF Sundhed og Social i alt Udgifter Indtægter Samlet resultat Ældrepleje Beskæftigelse Sundhed Socialafdeling Ca. 67% af budgettet anvendes til den aktivitetsbestemte sundhedsfinansiering, forsørgelsesudgifter og botilbud. SIDE 7

8 Forvaltningens virksomhedsplan danner også rammen for det tværgående arbejde i forvaltningen frem til og med 2013, og som afsæt for prioriteringer, også når ændrede vilkår opstår. Der er mange forskellige rammevilkår som påvirker det daglige driftsarbejde, elementer og vilkår som medvirker til, at Sundheds og Socialforvaltningen kan levere velfærdsydelser til borgerne i Albertslund. I nedenstående illustration vises blot nogle få af disse: At tænke sig Antallet af borgerbesøg i hjemmeplejen udgjorde ca i Årligt undersøges tandflader på kommunens tandklinikker Til et fagudvalgsmøde udsendes kopier (til udvalgsmedlemmer og råd). Der afholdes i gennemsnit ca. 10 årlige møder pr. udvalg. Der cykles dagligt ca. 385 km. i hjemmeplejen, når hjælperne skal rundt på borgerbesøg. Dette svarer til km årligt. SOF betalte i 2011 ca fakturaer Jobcentret afholdt i 2011 ca borgersam taler Forvaltningen har årligt ca indberetninger i sygedagpengesager og ca akutte henvendelser på pensionsområdet. SIDE 8

9 Indsatsområder Sundheds- og Socialforvaltningens indsatser skal bidrage til velfærden for Albertslund Kommunes borgere. Forvaltningen har valgt indsatser, der understøtter udbredelsen af begrebet mestring som pædagogisk tilgang både i forhold til den hjælp der aktuelt ydes og det forebyggende arbejde. Mestringstankegangen fordrer nye kompetencer, tilpasning af organisationen og et stærkt ledelsesmæssigt fokus. 1. Sundhed og forebyggelse Albertslund Kommunes sundhedsprofil er på næsten alle områder dårligere end regionsgennemsnittet. Samtidig er det et politisk mål, at Albertslundere er lige så sunde som de øvrige borgere i Region Hovedstaden. Det er en meget stor og langsigtet udfordring at nå dette mål, og det forudsætter, at alle forvaltningsområder bidrager med velvalgte og målrettede sundheds- og forebyggelsesindsatser. Velvalgte vil i den sammenhæng bl.a. sige, at der er god sandsynlighed for, at vi får meget sundhed for pengene og at indsatsen retter sig mod et væsentligt problem. Derfor er det meget vigtigt, at den netop vedtagne forebyggelsesstrategi bruges som et værktøj i valg og formulering af indsatser. Herunder er det vigtigt, at der er de rette kompetencer til stede, hos dem, der skal gennemføre indsatserne. Forvaltningen vil derfor arbejde tværgående med at understøtte anvendelsen af forebyggelsesstrategien i forvaltningerne og SOF s afdelinger og kompetenceudvikling af relevant personale i SOF. Mål: Understøtte anvendelse af forebyggelsesstrategien og indsamling af erfaringer hermed. Sundhedsafdelingen i SOF tager i første halvår af 2012 kontakt med alle øvrige forvaltninger med henblik på at lave aftale om, hvordan forvaltningerne konkret tænker at anvende forebyggelsesstrategien, herunder tilbyde hjælp i processen, opfølgning undervejs og opsamling af erfaringer. Opsamling på opfølgning og erfaringer i forbindelse med de udvalgte indsatser i form af rapport, som fremlægges i den tværgående chefgruppe medio Tovholder: Børge Alstrup Mål: Understøtte anvendelse af forebyggelsesstrategien i de enkelte afdelinger i SOF. Sundhedsafdelingen tilbyder hjælp i processen for de afdelinger eller arbejdspladser, som ønsker at igangsætte konkrete indsatser. Der afholdes møde i ledergruppe med henblik på at udvælge indsatser. I alle indsatser har forebyggelsesstrategien været brugt som værktøj ved valg af og formulering af indsats. Der udarbejdes senest i sidste halvdel af 2013 konkret evaluering på effekt eller på indikatorer i hver af de igangsatte indsatser. Tovholder: Børge Alstrup SIDE 9

10 Mål: Der formuleres og igangsættes en fælles koordineret og tværgående forebyggelsesindsats i SOF på alkoholområdet med det mål, at medarbejdere i højere grad har fokus på alkoholproblemer og handler i forhold hertil. Der udarbejdes projektbeskrivelse med valg af målgrupper og områder for indsatsen. Herunder gennemføres generel kompetenceudvikling for alle berørte medarbejdere samt mere specifik kompetenceudvikling af grupper af medarbejdere eller enkeltpersoner, som har brug for specifikke kompetencer for at kunne levere den planlagte indsats. Der gennemføres ultimo 2013 fokusgruppeinterview blandt medarbejdere for at belyse, i hvor stor udstrækning medarbejderne har øget fokus på området og om de handler i større udstrækning. 75 % af alle berørte medarbejdere i SOF har deltaget i den generelle kompetenceudvikling. Der er endvidere gennemført specifik kompetenceudvikling for de medarbejdere, der har borgerkontakt og skal tage de svære samtaler, samt for de specialiserede medarbejdere, der skal motivere borgeren og sørge for visitation til de konkrete indsatser. Der laves en opgørelse over antal og typer af indsatser ultimo Tovholder: Børge Alstrup 2. Mestring af livet Begrebet Mestring er ikke et entydigt begreb. For at udbrede mestringstankegangen er det vigtigt at etablere en lokal forståelse af begrebet. Begrebet skal defineres ud fra det arbejdsområde, og ud fra den kontekst begrebet bruges i. Først herefter kan begrebet omsættes til konkrete indsatser og handlinger i arbejdet med borgerne. På den måde kan mestringstankegangen blive til daglig tale og blive brugt rundt i hele SOF. Allerede i dag arbejder Sundheds- og Socialforvaltningen grundlæggende ud fra tankegangen hjælp til selvhjælp, så det er helt naturligt at gå det næste skridt. Borgermålgrupper, der kan opnå bedst mulig udbytte af mestringstankegangen skal identificeres gennem en funktionsvurdering. Hvad er borgeren i stand til at gøre selv, og hvilke funktioner kan borgeren opnå forbedringer i gennem læring og træning. For at drage nytte af indsatsen skal borgeren være motiveret og have et udviklingspotentiale. Det er en væsentlig overvejelse at vurdere indsatsen sat i forhold til de identificerede mulige udviklingspotentialer. Ældreområdet har allerede fra 2011 arbejdet med begrebet og brugt det i arbejdet med udvalgte borgergrupper, så nu er det oplagt at tage fat på andre velfærdsområder i Sundheds- og socialforvaltningen. I kommunens overordnede strategi Forstad på forkant, er beskrevet et mål om, at der fremover er procentuelt færre borgere over 75 år, der har brug for en hjemmehjælpsydelse. Forvaltningen vil arbejde systematisk med at indfri dette mål qua en række forebyggende, sundhedsfremmende og kompetencegivende indsatser og ikke mindst ved at udbrede brugen af mestringstankegangen så tidligt som muligt i voksenlivet. Forvaltningen vil endvidere arbejde med udbredelse af tankerne bag mestringsprojektet til andre af forvaltningens områder. Tilgangen skal være, at alle medarbejdere i mødet med SIDE 10

11 den enkelte borger bør være at hjælpe borgeren til i videst muligt omfang at kunne mestre eget liv - det vil sige hjælp til selvhjælp. For at realisere denne vision skal det sikres, at medarbejderne kender visionen og er bekendt med de værktøjer, hvormed de kan hjælpe borgeren hen imod mestring af eget liv. Tankegangen bag mestringsprojektet vil være den samme for alle afdelinger, mens de værktøjer, der benyttes i mødet med borgeren, vil variere alt efter område. Mål: For at støtte rehabiliteringen af kræftramte borgere er der i de nationale budgetaftaler for 2012 afsat økonomi til indsats for denne målgruppe. Der igangsættes en rehabiliteringsindsats på tværs af de fire afdelinger. Denne kommunale indsats følges og der udarbejdes en rapport i 2013 på, hvad indsatsen har betydet for borgerforløbene. Tovholder: Børge Alstrup / Birgitte Nielsen Mål: At det årlige tilbud om det lovbefalede forebyggende hjemmebesøg til +75årige udføres ud fra mestringstankegangen. Der skal udvikles tre koncepter til at løse opgaven. De tre koncepter er udviklet i 2012 og taget i brug. Følge målgruppen +75-årige med henblik på at tælle dem, der klarer sig uden hjælp fra hjemmeplejen. Tovholder: Birgitte Nielsen Mål: Alle fire afdelinger har for mindst et område beskrevet mestringsbegrebet ud fra områdets kontekst. Begrebsbeskrivelserne er udarbejdet i 2012 og mindst en indsats er beskrevet og igangsat i Data fra arbejdet viser i 2014, hvad der er opnået ved indsatsen. Tovholder: Birgitte Nielsen Mål: Flest mulige medarbejdere er bekendt med tankerne bag mestring af eget liv indenfor deres fagområder og bruger redskaberne i mødet med borgeren. Minimum 85% af medarbejderne indenfor området har gennemført de planlagte temadage. Det opgøres, hvor mange af medarbejderne, der har gennemført mestringstemadage. Der er inden udgangen af 2012 uddannet et korps af 4 mestringskonsulenter/-ambassadører, som kan facilitere processen og udforme mestringspakker på fagområdet. Tovholder: Børge Alstrup/Birgitte Nielsen Mål: Alle medarbejdere bliver kompetente til at anvende forebyggelses- og mestringstankegangen fordi de gennemgår tilbudte kurser, som forvaltningen tilrettelægger. Antal kursusdeltagere tælles. Tovholder: Børge Alstrup/Birgitte Nielsen SIDE 11

12 3. Aktivt medborgerskab Af Forstad på Forkant fremgår det, at der er fokus på at involvere borgeren, således at halvdelen af albertslunderne udviser aktivt medborgerskab. Der vil derfor i forvaltningens arbejde de kommende 2 år være fokus på at involvere borgeren og gøre dette med udgangspunkt i de resultater og idéer som 17,4 brugerinvolveringsprojektet har udviklet og samlet i et inspirationsoplæg. Første skridt vil således være at sikre, at ledergruppen i Sundheds- og Socialforvaltningen er bekendt med inspirationskataloget og på baggrund heraf kan benytte sig af metoderne og idéerne i deres daglige arbejde. På baggrund af den fælles viden sættes konkrete pilotprojekter med fokus på borgerinvolvering i gang i forvaltningen. Pilotprojekterne vil foregå med et større element af ledersparring. Afslutningsvis vil der blive samlet op på de konkrete erfaringer der gøres og på baggrund af disse vil der blive truffet beslutning om eventuel igangsættelse af flere projekter og den ledelsesmæssige sparring omkring disse. Et andet fokus i indsatsen vil være på elementet af frivillighed. Hensigten er at indhente oplysninger fra andre kommuner i forhold til deres erfaringer med initiativer til fremme af frivillighed blandt deres medarbejdere. I forhold til den overordnede målsætning fra Forstad på Forkant er fokus her på de medarbejdere, der samtidig er bosiddende i kommunen. Indledningsvis vil der være fokus på indhentning af erfaringer fra andre kommuner og områder, der har gjort erfaringer indenfor området frivillighed og medarbejdere. På baggrund af denne opsamling vil der eventuelt blive igangsat et pilotprojekt på et afgrænset område, hvorefter der tages stilling til eventuel udbredelse. Derudover nedsættes et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen omkring frivillighed og aktivt medborgerskab. Tanken er at klarlægge mulighederne for et samarbejde de to forvaltninger i mellem i forhold til frivillighed og aktivt medborgerskab. Mål: Der igangsættes et pilotprojekt i Socialafdelingen med fokus på borgerinvolveringen. Projektet består i aktiv brugerinddragelse ved etableringen af et nyt samværs- og klubtilbud for psykisk sårbare. Brugerinddragelsen vil være gennemgående og bestå i f.eks. den konkrete indretning, henover definition af de samværsorienterede aktiviteter og videre til etablering af brugerråd. Der er afholdt et arrangement for alle ledere med personaleansvar i Sundheds- og Socialforvaltningen, hvor idéoplægget fra 17,4 gruppen om borgerinvolvering præsenteres og diskuteres. Der er foretaget en afsluttende evaluering af det valgte pilotprojekt og der foreligger dokumentation omkring fordele, udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til en involvering af borgeren. Der opsamles på pilotprojektet medio Tovholder: Cecilie Engell SIDE 12

13 Mål: I ovenstående pilotprojekt indgår afprøvning af ledelsessparringsmetoder. Det forventes således, at der indgår flere afdelingschefer i projektstyringen som henholdsvis aktive deltagere og som sparring. Der samles op på fordele, udfordringer og opmærksomhedspunkter i forhold til en involvering af flere afdelingschefer. Projektet evalueres ved fokusgruppe interview medio Tovholder: Cecilie Engell og Jan Eriksen Mål: Etablering af et samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen omkring frivillighed og aktivt medborgerskab. Projektet skal afdække mulige samarbejdsområder de to forvaltninger i mellem i forhold til området for frivillighed og medborgerskab. Der er lavet initiativer de to forvaltninger imellem. Herunder afholdes 2 temamøder for Kommunalbestyrelsen inden sommeren På baggrund af disse igangsættes evt. yderligere tiltag. Tovholder: Cecilie Engell 4. Den kompetente kommune I levering af velfærdsydelser er medarbejderne den altafgørende ressource. Sundheds- og Socialforvaltningen vil derfor have fokus på medarbejdernes arbejdsmiljø og trivsel samt tilbyde den nødvendige kompetenceudvikling, så borgerne altid mødes kompetent og sikkert i de ydelser, der tilbydes i forvaltningen. Der er udfordringer i forhold til den demografiske udvikling i Albertslund med især en stigende ældrebefolkning, men samtidig med en forventet mangel på arbejdskraft særligt på velfærdsområdet indenfor få år. Der vil fremover være et stigende behov for kompetente medarbejdere, der mestrer både kravet om kvalitet og øget effektivitet ud fra eksisterende økonomiske rammer. Forvaltningen vil iværksætte initiativer, der kan forsøge at imødegå disse udfordringer. Sundheds- og Socialforvaltningen skal til stadighed medvirke til udvikling af løsningsmuligheder i form af smarte løsninger, som udnytter nye arbejdsmetoder og digitale løsninger. På alle områder søges sagsbehandlingssystemer, der bygger videre på eksisterende data. I 2012 laves plan for overgang til digital kommunikation. Mål: Alle fire afdelinger udarbejder en strategi for kompetenceafklaring på nuværende ansatte. Behov for udvikling af kompetencer indenfor de næste 1-3 år klarlægges. Der udarbejdes en plan for kompetenceudvikling i afdelingerne. Kompetenceafklaring er foretaget og beskrevet i 2012 og inden udgangen af 2012 er der lagt en plan for at opnå kompetencerne. Effekten måles i trivselsundersøgelsen 2014 med henblik på om ansatte oplever, at der er overensstemmelse mellem de opgaver, de skal løse og de kompetencer, de har. Tovholder: Jan Eriksen. SIDE 13

14 Mål: Al skriftlig kommunikation med borgerne foregår så vidt muligt digitalt. Det er kun, når borgerne ikke har mulighed for det eller ikke vil, at der kommunikeres ved brev. Der laves årlig opgørelser over antallet af digitale kommunikationer. Tovholder: Jan Eriksen Mål: Sundheds- og Socialforvaltning tilbyder hjælp til digital kommunikation til borgerne i de sammenhænge, hvor vi har brug for skriftlig kommunikation. F.eks. kurser og selvhjælpsarealer. Initiativerne opgøres årligt. Tovholder: Jan Eriksen Mål: Professionalisering Med det formål at opnå bedre resultater og større medarbejdertilfredshed vil forvaltningen arbejde på at forbedre arbejdsformer og arbejdsgange, så opgaver bliver løst så hensigtsmæssigt og effektivt som muligt. Der laves fokusgruppeinterviews med medarbejdere/ledere på udvalgte områder med fokus på forbedring af skriftlig og mundtlig kommunikation med borgerne og fokus på den interne kommunikation og arbejdsgange mellem afdelinger. Områder og metode er valgt senest oktober Arbejdet i gangsættes og effekt måles med udgangen af Tovholder: Unna Scherer SIDE 14

15 Opfølgning I det følgende evalueres de indsatser, der fremgår af forvaltningens virksomhedsplan for Sundhed Albertslund Kommunes borgere har markante sundhedsmæssige problemer sammenlignet med regionens øvrige kommuner. Derfor ville Sundheds- og Socialforvaltningen etablere en tværgående forebyggelsesorganisation, sikre koordinering af indsatsen fra passiv til aktiv samt indtænke forebyggelsesaspektet i eksisterende og nye indsatsområder. Forvaltningen ville desuden skabe overblik over de økonomiske konsekvenser af kronisk sygdom for at sætte ind, hvor det helbredsmæssigt (i forhold til forebyggelse) og økonomisk er mest hensigtsmæssigt. Mål: Tværgående og forebyggende sundhedsindsats Den tværgående, forebyggende og sundhedsfremmende indsats er styrket for at opnå bedre sundhed i Albertslund Kommune. Der er etableret et udviklingslaboratorium, hvor relevante borgere og forvaltningen kan udveksle ideer til udarbejdelse af en forebyggelsesstrategi. (Såfremt forebyggelsesarbejdet bliver en fælles strategi for alle forvaltninger tilpasses indsatsen herefter). Forebyggelsesstrategien er udarbejdet og vedtaget politisk. Implementering af strategien er igangsat. Konkrete afprøvninger er ikke beskrevet som forebyggende sundhedsindsats men som et mestringsprojekt. Der er udarbejdet en forebyggelsesstrategi. Strategien er afprøvet på to konkrete udvalgte områder. SIDE 15

16 Mål: Sundhedsøkonomi Potentielle besparelsesområder er afdækket som beslutningsgrundlag for den sundhedsøkonomiske prioritering. Formålet er at anvende de økonomiske ressourcer til forebyggelse og reduktion af kroniske lidelser, hvor det giver størst mulig effekt. Der er gennemført en analyse af den samlede kommunale økonomi forbundet med kronisk sygdom. Projekt forløbsprogrammer er indtænkt i analysen. Der er påbegyndt rentable forebyggelsesindsatser. Indsatsen omkring sundhedsøkonomi hænger sammen med budgetaftale for 2010, hvor der blev bestilt en analyse af sundhedsfinansiering. Der er gennemført en analyse af sundhedsprofil for tre grupper af borgere, og der arbejdes på at formulere forslag til konkrete indsatser på basis af den opnåede viden. Forslagene fremlægges primo Miljø og klima Sundheds- og Socialforvaltningens medarbejdere skal intensivere det borgerrettede fokus gennem formidling og vejledning til miljørigtig adfærd. Mål: Den miljøpædagogiske borgerrettede indsats er fastholdt ved at synliggøre nuværende og nye miljøindsatser og der er udviklet metoder til at måle miljøpædagogik. Medarbejdernes engagement er fastholdt gennem et ledelsesmæssigt fokus på miljøarbejdet. Indsatsen er indarbejdet i miljøredegørelsen har på miljøområdet været præget af omlægning og effektivisering af hele miljøledelsessystemet. I dette arbejde har den miljøpædagogiske og borgerrettede indsats fortsat været i fokus. Det fremgår af forvaltningens miljøredegørelse, at den miljøpædagogiske indsats er i fokus, ligesom forvaltningens bidrag til Agendahandlingsplanen afspejler forvaltningens miljøpædagogiske indsatser. Det ledelsesmæssige fokus afspejles i miljøledelsessystemet. 7. Ledelse og trivsel Set i lyset af de forventelige rekrutteringsproblemer som Albertslund på linje med det øvrige Kommunale Danmark kommer til at stå i, vil der i 2010 og 2011 være fokus på rekruttering og kompetenceudvikling ud fra fremtidens krav. SIDE 16

17 Mål: Kompetenceudvikling for medarbejdere Kompetenceudviklingen af medarbejderne i Sundheds- og Socialforvaltningen er systematiseret gennem bl.a. udviklingsplaner. Alle medarbejdere har fået tilbud om en udviklingsplan. Der er udviklet og iværksat tilbud til medarbejderne. Gennem PULS har ansatte fået tilbudt mulighed for udvikling. Der er ikke udviklet én fælles skabelon til udviklingsplaner, inspiration fra CLP er brugt. Perioden 2010/11 har været præget af økonomiske og organisatoriske omstillinger. Mål: Rekruttering og fastholdelse: Der er etableret mulighed for jobrotation, Learning Labs og fleksible jobs i Sundheds- og Socialforvaltningen med henblik på at sikre udvikling af medarbejderne og organisationen og med henblik på at fastholde og rekruttere dynamiske medarbejdere, der kan bidrage til at organisationen lever op til fremtidens krav. På udvalgte områder er der etableret en kanal/ et udviklingsrum, der koordinerer mulighed for fleksible job, Learning Labs og jobrotationer. Maj 2010 Som det ser ud lige nu er afdelingerne p.t. låst til kun at bruge jobbanken grundet det aktuelle ansættelsesstop. Det er ok at prøve noget nyt, så jobrotation skal i høj grad forsøges udbredt, hvis nogle medarbejdere har lyst til at prøve noget nyt. Punktet sættes på igen inden sommerferien med henblik på hvordan VP-indsatsen gribes an. Januar 2012 Det har vist sig vanskeligt at opretholde fokus på området i en tid med løbende omstruktureringer og effektiviseringer. De mindre forsøg/tiltag, der er gjort har dog været succesfulde og vurderingen er, at det stadig er hensigtsmæssigt at tænke i bl.a. jobrotation. Mål: Fælleskommunal tandregulering på Vestegnen Muligheden for rekruttering af specialtandlæger, der laver tandregulering, er forbedret ved videreførelse af aftalen med de øvrige vestegnskommuner om etablering af en fælleskommunal tandregulering med klinik beliggende i Hvidovre og i Albertslund. Samarbejdet mellem 6 kommuner er etableret som et 60-selskab fra 1. januar Personalet er virksomhedsoverdraget, og de to klinikker i henholdsvis Albertslund og Hvidovre er indviet og i drift. Den fælles tandregulering er besluttet, og der er etableret en klinik i Albertslund. 8. Økonomistyring For at fastholde og øge Albertslund Kommunes handlefrihed og økonomiske råderum skal den økonomiske styring underbygges med en kontinuerlig effektivisering. Kvalitet og effektiv drift skal spille sammen i udviklingen af kommunen. Sundheds- og Socialforvaltningen vil sikre at relevante kompetencer er til stede. SIDE 17

18 Mål: Kompetenceudvikling, økonomiinformation og -formidling Der er generelle økonomiske kompetencer bredt i forvaltningen, og der er arbejdsmetoder/arbejdsgange, der sikrer reel økonomistyring. Der er desuden et fokus på formidling af økonomi. Der er en kontinuerlig formidling af relevant økonomisk information til nøglemedarbejdere og Lederforum. Nøglemedarbejdere har kompetencer til understøttelse af økonomistyring generelt. Juni 2010 Alle er optaget af økonomi og fokuseret på økonomi. Mange deltager på kurser om Opus. Succesen med opuskurser kan i høj grad tilskrives Lea og Rama fra Økonomicentret. Fokus bør lægges på, hvordan ØC og SOF får en succes sammen. Unna tager over, mens Birgitte G. er fraværende. Januar 2012 Der etableret et godt samarbejde med de økonomikonsulenter der er knyttet til forvaltningen. Alle har deltaget i relevante kurser og kan anvende systemerne. Mål: Økonomistyring Der er sammenhæng mellem de lovmæssige forpligtelser, de faglige standarder og den budgetmæssige ramme. Der er udviklet en praksis, hvor økonomiske hensyn er et vigtigt element i de faglige vurderinger og hvor alle sager behandles af visitationsudvalget. Serviceniveauet er løbende blevet sammenlignet med andre kommuner. Der er udviklet værktøjer, som sikrer forbrugsstyring. Der er foretaget systematiske budgetopfølgninger. Budgettet overholdes. Juni 2010 Økonomistyring Sammenhæng mellem de lovmæssige forpligtelser, de faglige standarder og den budgetmæssige ramme. Målet gælder for hele organisationen. På nogle områder er der oprettet visitationsudvalg/ kvalitetsstandarder for at bremse den negative økonomiudvikling, hvor budgettet har været svær at overholde. Det gode arbejde skal fortsættes, tovholder sikrer fremdrift. Januar 2012 Visitationsudvalget har indarbejdet praksis, hvor økonomiske hensyn inddrages i beslutningerne. Serviceniveauerne bliver løbende vurderet og revideret i forhold til den økonomiske situation og den politiske prioritering. Der er indkøbt og implementeret et system til styring af det specialiserede socialområde. Der følges løbende op på budgettet gennem hele året. SIDE 18

19 9. Budgetaftale 2010 Mål: Tandplejen har reduceret de nuværende 5 klinikker til 2 klinikker, for at indfri den ønskede besparelse på ,- pr. år. Klinikker er sammenlagt og afviklet. Mål: Det specialiserede socialområde har udmøntet de politisk besluttede indstillingspunkter. Der er etableret nye bomuligheder. Der er foretaget hjemtagelser. Dagtilbud er blevet undersøgt og evt. revideret/justeret. Samtlige sager (borgere) er gennemgået og eventuelt revisiteret med udgangspunkt i de gældende kvalitetsstandarder. Besparelsen er realiseret. Mål: Ældreplejeområdet har udmøntet de politisk besluttede indstillingspunkter. Der er beskrevet og politisk besluttet et ændret serviceniveau i hjemmeplejen. Der er på baggrund af det ændrede serviceniveau udarbejdet ny kvalitetsstandard på hjemmeplejeområdet. Besparelsespotentialet på plejeboligområdet er identificeret og udmøntet. Mål: Madproduktion Der er gennemført analyse af produktion og levering af mad til ældreboligerne og hjemmeplejen. De politisk vedtagne beslutninger om håndtering af fremtidig levering af mad til ældre er implementeret. Processen blev sat på standby på grund af skolesammenlægning og usikkerhed om pladsforholdene på de skolerne. Senere blev projektet udskudt af økonomiske grunde. Og senest i forbindelse med beredskabskatalog er centralisering udsat indtil der kan findes velegnet placering af central klinik. Maj 2010 Nye bomuligheder er etableret. Kvalitetsstandarder er på vej gennem det politiske system. Januar 2012 Besparelsen er realiseret. Kvalitetsstandarder er udarbejdet besparelserne er udmøntet. Er gennemført i SIDE 19

20 Mål: Sundhedsfinansiering. Der er udarbejdet en analyse af udgiftsfordelingen i forbindelse med kronisk sygdom i Albertslund. Analysen er gennemført. Analysen forventes at kunne indgå i en sundhedsøkonomisk evaluering af trekantssamarbejdet på Vestegnen. Indsatser er igangsat med henblik på besparelser samlet set. Se pkt. 6, Sundhedsøkonomi. SIDE 20

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte

Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Den danske kvalitetsmodel Arbejdsmiljø i Handicap, psykiatri og udsatte Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre

Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Notat Bilag 1: Ramme for projekt Tid til ældre Indledning I budgetaftalen for 2013 er det besluttet at iværksætte et projekt, som skal styrke de ældres mulighed for aktivt at kunne tage del i eget liv

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter

Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Strategiplan 2013 for Job og Voksencenter Evaluering af strategiplanen og effektmålene for sidste år: Job- og Voksencentret strategiplan for 2012 havde 4 indsatsområder; Forebyggelse o er gået igen i langt

Læs mere

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013

Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Handleplan for Sundheds- og Ældrepolitikken i 2012-2013 Indledning Ultimo 2011 vedtog Byrådet den nye Sundheds- og Ældrepolitik for Silkeborg Kommune. Sundheds- og Ældrepolitikken skal nu implementeres,

Læs mere

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og

Notat. Projekt vedrørende etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion. Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Notat Emne: Til: Kopi: til: Etablering af fremtidens Borgerkonsulentfunktion og Tværgående visitation Udvalget for Sundhed og Omsorg Den 29. november 2010 Århus Kommune Økonomi og Personale Sundhed og

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK

LOKAL OG DIGITAL - ET SAMMENHÆNGENDE DANMARK V. PIA FÆRCH (PAH@KL.DK) KONTORCHEF, KL 1 FÆLLESKOMMUNAL DIGITALISERINGSSTRATEGI 2016-2020 UDGANGSPUNKT FOR DEN NYE STRATEGI Den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Fælles beslutnings- og

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune

Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Den danske kvalitetsmodel Brugerinddragelsesområdet i Viborg Kommune Dansk Kvalitetsmodel Kort om kvalitetsmodellen Dansk kvalitetsmodel på det sociale område udfoldes i et samarbejde mellem Danske Regioner

Læs mere

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning.

1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Virksomhedsplan for Bofællesskabet Højbo 2014 1. Præsentation I 1.1 og 1.2 beskrives institutionens/gruppens beliggenhed, antal brugere, personalenormeringer og belægning. Til bofællesskabet er der tilknyttet

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Kvalitetsstandard 85

Kvalitetsstandard 85 Baggrund og formål Social og Sundhedsforvaltningen i Middelfart Kommune har siden primo 2013 arbejdet med kvalitet, udvikling og styring af 107 og 85 indenfor handicap og psykiatriområdet. Det overordnede

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

FLERE I JOB OG UDDANNELSE

FLERE I JOB OG UDDANNELSE FLERE I JOB OG UDDANNELSE Hjørring Kommune gør en historisk stor indsats for at bringe flere ledige og sygemeldte ind på arbejdsmarkedet Oktober 2014 Afdeling: Arbejdsmarkedsforvaltningen Initialer:TB

Læs mere

Aftale for Team Myndighed

Aftale for Team Myndighed Aftale for Team Myndighed Overskrifter for aftalens mål 1 Effektmål 2 Målrettet sagsbehandling 3 Økonomistyring Dato: 16.12.2014 Aftale mellem Susanne Strandkjær Centerchef Henrik Otto Teamchef Underskrift

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud

Faglige kvalitetsoplysninger > Støtte- og inspirationsmateriale > Dagtilbud Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvem er målgruppen... 2 Redskabets anvendelsesmuligheder... 3 Fordele ved at anvende HPA-redskabet... 3 Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af HPA-redskabet... 4 Rammer

Læs mere

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune

9.5.14. Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 9.5.14 Fælles strategi for ressourceforløb i Lejre Kommune 1. Indledning Med førtidspensionsreformen og de efterfølgende reformer på beskæftigelsesområdet kontanthjælpsreformen og sygedagpengereformen

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

Arbejdsmiljøpolitik for SOF

Arbejdsmiljøpolitik for SOF Arbejdsmiljøpolitik for SOF Indledning og baggrund Socialforvaltningens arbejdsmiljøpolitik skal medvirke til at forvaltningen er en attraktiv arbejdsplads, der har medarbejdernes sundhed og trivsel og

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

Sundheds og Kulturforvaltningen

Sundheds og Kulturforvaltningen Sundheds og Kulturvaltningen Implementering af Ny organisation i Vesthimmerlands Kommune pr. 2015 Vesthimmerlands Kommunes Byråd har på seminar i marts 2014 besluttet sig strategisk at holde sig til kommunens

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15

Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 Strateginotat for Personaleafdelingen 2014/15 De overordnede strategier Personaleafdelingens virke skal understøtte direktionens strategier. Kommunaldirektøren har peget på følgende strategiske udfordringer

Læs mere

På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer:

På baggrund af projektet  Fremtidens stabe har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: [Filtrering: Type=Fagsekretariat/Stab OG Aftaleholder=] Et stabsapparat På baggrund af projektet " Fremtidens stabe" har stabene besluttet at arbejde på tre niveauer: 1. Samspil med organisationen og fællesskabet

Læs mere

Introduktion til kvalitetsstandarder

Introduktion til kvalitetsstandarder Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes kvalitetsstandarder på det specialiserede socialområde for voksne Introduktion til kvalitetsstandarder Godkendt af Socialudvalget 2. december 2014 Introduktion

Læs mere

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune

Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Intro til funktionsbeskrivelser for medarbejdere og ledere i Hørsholm kommune Få mere ud af det, du har. Dette er kommunens pejlemærke for vores arbejde og de fælles initiativer, der søsættes i hvert center

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013.

Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen i 2013. Vi knækker kurven! projekt om fravær i Borger & Arbejdsmarked 2013 Indledning Borger & Arbejdsmarked ønsker med denne projektbeskrivelse at sætte indsatsen for at nedbringe sygefraværet på dagsordenen

Læs mere

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner I juni 2008 udsendte Væksthus for ledelse det nye Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Kodeks omfatter 11 pejlemærker for god ledelse. Hvor Kodeks

Læs mere

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune

Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Politik for Handicap og Psykiatri i Ringkøbing-Skjern kommune Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens Rige er udtryk for, at byrådet gennem naturen vil sikre borgerne det gode liv og at skabe vækst

Læs mere

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år

P R O J E K T B E S K R I V E L S E. Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt om empowerment for personer fyldt 30 år 13. marts 2014 Implementering/ass Baggrund Det fremgår af aftalen om en reform af kontanthjælpssystemet, at der skal

Læs mere

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde

Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde initierede temaer Eget mål Klima og miljø Direktionen udarbejder oplæg til overordnet politik for det samlede klima- og miljøområde Direktionen sikrer, at de politisk vedtagne handleplaner iværksættes.

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune

Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Ansøgning om status som frikommune fra Odense Kommune Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Motivation...2 Om Odense en ny virkelighed...3 Præmisser for projekter...3 Igangværende projekter...4 Sociale

Læs mere

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune

JOBPROFIL. Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune JOBPROFIL Ældre- og Sundhedschef Hillerød Kommune 1. Indledning Hillerød Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny Ældre- og Sundhedschef. Jobprofilen er udarbejdet

Læs mere

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet

Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Job- og personprofil Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet Stillingen som udviklingschef på myndighedsområdet er en lederstilling på udviklings- og forretningsorienteret område. Udviklingschefen

Læs mere

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune

Notat. Bilag: Kommissorium 1.0. Kommissorium for Medborgerskabsudvalget. Den 30. januar 2014. Aarhus Kommune Notat Bilag: Kommissorium 1.0 Den 30. januar 2014 Kommissorium for Medborgerskabsudvalget Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Baggrund Byrådet vedtog 6. november 2013 at nedsætte et Medborgerskabsudvalg

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 Livet skal leves hele livet Regeringens politiske oplæg til opfølgning på Hjemmehjælpskommissionen I. Afsættet Hjemmehjælpskommissionen Et enigt Folketing

Læs mere

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26.

Indstilling. Aktivt medborgerskab. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 26. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 26. september 2013 Aktivt medborgerskab Indstillingen indeholder forslag til styrkelse af aktivt medborgerskab ved at nedsætte et medborgerskabsudvalg

Læs mere

Ledelse i Egedal Kommune

Ledelse i Egedal Kommune Ledelse i 1 Indhold Ledelse i Indledning: Lederskab i... 3 Ledelsesorganer og ledelsesprofiler... 4 2 Ledelse i Indledning: Lederskab i s samlede ledelseskæde bestående af direktører, centerchefer, rammeansvarlige

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011

Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Strategi for Væksthus for Ledelse mod 2011 Formålet med Væksthus for Ledelse - at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommuner og regioner, herunder at udvikle og fokusere ledelse som disciplin,

Læs mere

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune

Sårbare børn og unge. Politik for Herning Kommune Sårbare børn og unge Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for Såbare børn og unge - Indledning - Vision 7 1 - Politiske målsætninger 9 2 - Byrådets Børne- og

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS)

Herlev Hospital. Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Herlev Hospital Dansk Institut for Medicinsk Simulation (DIMS) Strategi og udviklingsplan 2009-2012 Mission Vision DIMS er en højt specialiseret forsknings-, udviklings- og uddannelsesenhed vedrørende

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE

PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE PROFIL FOR DE UDFØRENDE SYGEPLEJERSKER i ÆLDREPLEJEN I KØBENHAVNS KOMMUNE Den nuværende organisatoriske situation Lov om social service stiller krav om sammenhæng i den indsats som tilbydes borgerne i

Læs mere

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE

FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE FAGPROFILER FOR ERGO OG FYSIOTERAPEUTER I TRÆNINGSOMRÅDET IKAST-BRANDE KOMMUNE Indledning Fagprofilen for ergo- og fysioterapeuter i Ikast-Brande Kommunes træningsområde er et samarbejdsredskab. Den danner

Læs mere

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014

En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Forslag til ny organisation, september 2014 En stærk medspiller Indledning Med Holbæk i Fællesskab har Byrådet sat retning på udvikling af fremtidens kommune. En kommune, hvor vi skaber

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Direktionens årsplan 2015

Direktionens årsplan 2015 SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN Direktionens årsplan 2015 Årsplan for udvikling af organisationen 1. Indledning og formål Direktionen udarbejder årligt en årsplan, som sætter retningen for organisationen det

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Brederødvej 40, 3300 Frederiksværk Christina Helverskov Langhoff Skole og Undervisning 1. Beskrivelse af virksomheden

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Konference om Det store TTA-projekt

Konference om Det store TTA-projekt Konference om Det store TTA-projekt Resultater fra procesevalueringen Birgit Aust Seniorforsker NFA Formålet med procesevaluering HVORDAN GIK DET MED AT IMPLEMENTERE TTA-PROJEKTET I KOMMUNERNE? Hvordan

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2015 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag

Læs mere

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE

NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE NOTAT REKRUTTERING DIREKTØR TIL VELFÆRDSOMRÅDET: PRÆ- SENTATION AF FAGCENTRE PÅ VELFÆRDSOMRÅDERNE SEPTEMBER 2013 CENTER FOR DAGTILBUD Center for dagtilbud består af kommunale dagtilbud, dagpleje, specialgrupper,

Læs mere

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r

s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r s e p Direktionens Ledetråd 2012 t e m b e r 8. 2012 Fremtidens kommune med nytænkning, tværfaglighed og godt arbejdsmiljø Kære ledere Et solidt budget og en velfungerende organisation er vores udgangspunkt,

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring!

Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Beskæftigelsesindsatsen koster kassen! - det kræver styring! Oplæg til fælles indsats for en bedre styring af beskæftigelsesindsatsen Indhold 3 4 5 Indsatsen er hævet med 8,5 mia. kr. Store forskelle =

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard

Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard Guldborgsund Kommunes Kvalitetsstandard For Lov om social service 108 Længerevarende botilbud Vedtaget af Byrådet, d. 22. marts 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Forudsætninger... 3 1.1 Lovgrundlag for tilbud...

Læs mere

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard

Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015. Konsulent Eva M. Burchard Værktøjer til forandring Forebyggelsespakker -status og visioner Københavns Kommune 3.3.2015 Konsulent Eva M. Burchard Den brede dagsorden på velfærdsområderne -kommunale pejlemærker Forebyggelse og tidlig

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

1. Departementets kompetencestrategi

1. Departementets kompetencestrategi Den 3. april 2006 1. Departementets kompetencestrategi Kompetenceudviklingen i Beskæftigelsesministeriet skal være både strategisk og systematisk. Strategisk ved at have sammenhæng med ministeriets udfordringer,

Læs mere

Ressourceforløbsstrategi

Ressourceforløbsstrategi Ressourceforløbsstrategi I januar 2013 blev beskæftigelsesområdet fornyet med en omfattende fleks- og førtidspensionsreform. Reformen ændrede grundlæggende ved både betingelserne for førtidspension og

Læs mere

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag

FUNDAMENTET. CBF Ledelsesgrundlag FUNDAMENTET CBF Ledelsesgrundlag Ledelsesgrundlag for Center for Børn og Forebyggelse Herning Kommune Herning Kommune Juni 2014 Layout: Signatur Design Vignetter: Karen Leth Forord I 2012 blev Børne- og

Læs mere

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune

JOBPROFIL. Skolechef, Roskilde Kommune JOBPROFIL Skolechef, Roskilde Kommune 1. Indledning Roskilde Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen af en ny skolechef. Jobprofilen er udarbejdet af Genitor ApS,

Læs mere

Strategi for samarbejde med virksomheder

Strategi for samarbejde med virksomheder Strategi for samarbejde med virksomheder Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen Aarhus Kommunes strategi for samarbejde med virksomheder om beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup

Baggrund. Sekretariat Nord Borgergade 39 9931 1477. 9362 Gandrup Notat fra dialogforum Fremtidens Medarbejder mellem Fremtidens Plejehjem og nordjyske uddannelsesinstitutioner samt private udbydere af kompetenceudvikling inden for ældreområdet, Byrådssalen, Gandrup,

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Tillidsbaseret ledelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hvidovre Kommune

Tillidsbaseret ledelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hvidovre Kommune Tillidsbaseret ledelse Social, Sundhed og Arbejdsmarked i Hvidovre Kommune v/ Kit Claudi Social- og Arbejdsmarkedsdirektør Hvidovre Kommune Tillidsbaseret ledelse Pressehåndtering Opstart af nyt plejehjem

Læs mere

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune

Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Anbefalinger til fremtidig beskæftigelsesstrategi i Viborg Kommune Den 25. juni 20013 Lone Englund Stjer og Jakob Jensen Forløbet Oktober 2012 Budgetforlig for 2013 Nedsætte forbruget på området April

Læs mere

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller

Idegrundlag for netværk i Assens kommune. Formål, netværkstyper, spilleregler og roller Idegrundlag for netværk i Assens kommune Formål, netværkstyper, spilleregler og roller 30.07.2014 Indledning I dette idegrundlag beskrives for det første formålet med at anvende netværk, for det andet

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015

FRIKOMMUNEVEDTÆGT. Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang. Gentofte Kommune 2012-2015 FRIKOMMUNEVEDTÆGT Oversigt over frikommuneforsøg, der er i gang Gentofte Kommune 2012-2015 Forsøgsbeskrivelser Beskæftigelsesområdet... 3 Borgerens eget kontaktforløb mulighed for at vælge form og indhold

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere