Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S"

Transkript

1 Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S

2

3 Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr ) Optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S af stk. allerede udstedte Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX København A/S ( NAS- DAQ OMX ) af i alt stk. allerede udstedte aktier à nom. DKK 0,50 ( Transaktions Aktierne ) udstedt den 22. april 2010 og registreret i VP SECURITIES A/S den 27. maj til Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ); ( Trans Nova Transaktionen ). Der udstedes ikke yderligere Aktier i Affitech A/S ( Selskabet ) i forbindelse med offentliggørelsen af dette Prospekt. Forud for Trans Nova Transaktionen var der i Affitech A/S udstedt stk. aktier à nom. DKK 0,50 (de Eksisterende Aktier ), og Selskabet havde dermed en nominel aktiekapital på DKK ,50. På den ekstraordinære generalforsamling den 5. maj 2009 besluttede aktionærerne i Selskabet at bemyndige Bestyrelsen til i perioden frem til den 31. december 2010 at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil nom. DKK ( Aktier à DKK 0,50). Denne bemyndigelse blev delvist udnyttet i forbindelse med kapitalforhøjelsen den 30. juni 2009 hvorefter bemyndigelsen udgjorde DKK ,50 ( Aktier). I henhold til 4.1 i selskabets vedtægter besluttede Bestyrelsen som led i Trans Nova Transaktionen den 16. april 2010 at forhøje Selskabets aktiekapital ved udstedelse af nye aktier til det cypriotiske selskab Trans Nova. Der var således tale om en rettet emission af aktier tegnet til markedskurs svarende til DKK 0,60 pr. aktie af DKK 0,5 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer ( Udbuddet ). Trans Novas tegning af Transaktions Aktierne fandt sted 21. april Transaktions Aktierne blev registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 22. april Udbuddet var ikke garanteret. Trans Nova har den 27. maj modtaget dispensation fra Finanstilsynet for pligten til at fremsætte et overtagelsestilbud til de øvrige aktionærer i Affitech A/S. Investorer bør være opmærksomme på, at en investering i Aktier kan være behæftet med betydelig risiko. Selskabets kapitalberedskab efter Udbuddet forventes at være tilstrækkeligt til at finansiere Selskabets planlagte aktiviteter indtil tidligt i Selskabet kan blive nødsaget til at rejse yderligere egenkapital i fremtiden. Hvis dette ikke lykkes, vil Bestyrelsen reducere Selskabets driftsomkostninger og overveje strategiske alternativer. Dette kan få væsentlig negativ indflydelse på Selskabets fremtidsudsigter og kursen på Selskabets Aktier og vil kunne påføre Selskabets aktionærer tab. Såfremt sådanne strategiske alternativer ikke kan gennemføres på tilfredsstillende vilkår, vil dette medføre, at Selskabet må træde i betalingsstandsning eller indgive konkursbegæring, hvilket vil medføre, at aktionærernes investering i Aktierne må anses for tabt. Investorer opfordres til at læse afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse faktorer, som kan få negativ indflydelse på værdien af Selskabets Aktier. Selskabets Eksisterende Aktier er noteret på NASDAQ OMX under ISIN DK Transaktions Aktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, senest 3 bankdage efter offentliggørelsen af dette Prospekt. Transaktions Aktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX under ISIN koden for de Eksisterende Aktier. Transaktions Aktierne er allerede udstedt hos VP SECURITIES A/S. Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, og Transaktions Aktierne må ikke, hverken direkte eller indirekte, udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller et sådant salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, og Transaktions Aktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, eller et sådant salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Transaktions Aktierne er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Transaktions Aktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( U.S. Securities Act ). Dette Prospekt er dateret 18. august 2010 ( Prospektdatoen ). 3

4 Generel information Dette Prospekt er udarbejdet i henhold til dansk lovgivning, herunder bekendtgørelse nr. 795 af 20. august 2009 om værdipapirhandel med senere ændringer (værdipapirhandelsloven), Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 og Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og for offentlige udbud af værdipapirer over EUR (prospektbekendtgørelsen). Prospektet er underlagt dansk lovgivning. Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og officiel notering af Transaktions Aktierne på NAS- DAQ OMX. Prospektet udarbejdet i en dansksproget version og oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det danske Prospekt og den engelske oversættelse er det danske Prospekt gældende. Det danske Prospekt indeholder erklæringer fra Selskabets uafhængige revisor, som ikke er medtaget eller inkorporeret ved henvisning i den engelske oversættelse. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller komme med udtalelser i forbindelse med dette Udbud, som ikke er indeholdt i dette Prospekt. Sådanne oplysninger eller udtalelser kan i givet fald ikke betragtes som fremsat eller tiltrådt af Selskabet. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for sådanne oplysninger eller udtalelser. Oplysningerne i dette Prospekt stammer fra Selskabet og andre kilder, der er identificeret i dette Prospekt. Oplysningerne i Prospektet relaterer sig til den dato, der er trykt på forsiden, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Udlevering af Prospektet kan under ingen omstændigheder tages som udtryk for, at der ikke er sket ændringer i Selskabets forhold efter denne dato, eller at Prospektets oplysninger er korrekte på noget tidspunkt efter dets datering. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, som kan påvirke vurderingen af Transaktions Aktierne eller de Eksisterende Aktier, og som indtræder eller konstateres i perioden mellem tidspunktet for Prospektets godkendelse og påbegyndelsen af handel på et reguleret marked, vil blive offentliggjort som tillæg til Prospektet i henhold til gældende love og regler i Danmark. Selskabet er ansvarligt for Prospektet i henhold til gældende dansk lovgivning, og ingen anden person afgiver nogen direkte eller indirekte erklæring om nøjagtigheden eller fuldstændigheden af Prospektet eller de oplysninger eller udtalelser, der er indeholdt heri. Prospektet må ikke videresendes, gengives eller på anden måde viderefordeles af andre end Selskabet. Investorer må ikke gengive eller distribuere dette Prospekt, hverken helt eller delvist, og investorer må ikke videregive noget af indholdet i dette Prospekt. Investorerne tiltræder ovenstående ved at acceptere modtagelse af dette Prospekt. Salgsbegrænsninger Udbuddet er gennemført i henhold til dansk lovgivning, og Selskabet har ikke taget og vil ikke tage skridt i nogen jurisdiktion uden for Danmark, som kunne resultere i et offentligt udbud af Transaktions Aktierne. Oplysning til investorer hjemmehørende i USA Transaktions Aktierne er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af disse myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Transaktions Aktierne er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller i henhold til værdipapirlovgivning i nogen enkeltstat i USA. Overdragelse og udbud eller salg af de Nye Aktier er kun tilladt i forbindelse med et udbud eller salg i henhold til Regulation S. Udbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab. Udbuddet er underlagt danske oplysningsforpligtelser, der afviger fra oplysningsforpligtelserne i henhold til amerikansk ret. De regnskaber, der er indeholdt i dette Prospekt, er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards ( IFRS ) som godkendt af EU og er muligvis ikke sammenlignelige med amerikanske selskabers regnskaber. Det kan være vanskeligt at håndhæve investorers rettigheder og krav i henhold til den amerikanske føderale værdipapirlovgivning, da Selskabet er hjemmehørende i Danmark og nogle af eller alle Selskabets ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan være hjemmehørende i Danmark, Storbritannien, Rusland eller Norge. Det kan vise sig ikke at være muligt at anlægge sag mod et ikke-amerikansk selskab eller dets ledende medarbejdere eller bestyrelse ved en domstol uden for USA vedrørende overtrædelse af den amerikanske værdipapirlovgivning. Det kan være vanskeligt at få fuldbyrdet domme, der er afsagt af amerikanske domstole mod et ikke-amerikansk selskab og dets tilknyttede selskaber. Oplysning til investorer hjemmehørende i Storbritannien Dette Prospekt udleveres og henvender sig alene til (i) personer uden for Storbritannien eller (ii) investment professionals som defineret i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Bekendtgørelsen ) eller (iii) high net worth entities og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under et Relevante Personer ). Transaktions Aktier er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at købe eller på anden måde erhverve Transaktions Aktierne vil kun blive indgået med Relevante Personer. Personer, der ikke er Relevante Personer, bør ikke handle ud fra eller basere sig på oplysningerne i dette Prospekt. 4

5 Meddelelse vedrørende det Europæiske Økonomiske Samarbejde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret Prospektdirektivet (hver især en Relevant Medlemsstat ), foretages intet udbud af Transaktions Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende Transaktions Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, til enhver tid kan foretages et udbud af Transaktions Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat: (a) til juridiske enheder, der er bemyndiget eller bestemt til at operere på de finansielle markeder eller, hvis de ikke er bemyndiget eller bestemt hertil, hvis formål udelukkende er at investere i værdipapirer, (b) til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af følgende kriterier: (i) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, (ii) en samlet balancesum på mere end EUR og (iii) en årlig nettoomsætning på mere end EUR , som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, (c) til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet, eller (d) under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at Selskabet offentliggør et prospekt i henhold til artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket et udbud af Transaktions Aktierne til offentligheden vedrørende Transaktions Aktierne i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om Udbuddets vilkår og Transaktions Aktierne, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om køb eller tegning af Transaktions Aktierne, som denne måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet gennemføres i den pågældende Relevante Medlemsstat. Udtrykket Prospektdirektiv betyder direktiv 2003/71/EF og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater. Meddelelse vedrørende andre jurisdiktioner uden for Danmark Transaktions Aktierne er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen sådan myndighed har afgivet nogen erklæring eller udtalelser om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Fuldbyrdelse af domme Affitech A/S er et aktieselskab indregistreret i Danmark. De fleste medlemmer af Ledelsen er bosiddende i Storbritannien, Rusland eller Norge, og alle eller en væsentlig del af Selskabets og sådanne personers aktiver befinder sig i Storbritannien, Rusland eller Norge. Som følge heraf kan investorerne muligvis ikke få forkyndt en stævning uden for Danmark mod Selskabet eller disse personer, eller ved domstole uden for Danmark få fuldbyrdet domme, der er afsagt på baggrund af gældende lovgivning i jurisdiktioner uden for Danmark. Markeds- og branchedata og oplysninger afgivet af tredjemand Dette Prospekt indeholder oplysninger om de markeder, hvorpå Affitech A/S opererer. En væsentlig del af disse oplysninger stammer fra analyser udarbejdet af eksterne organisationer. Sådanne oplysninger anses for at være pålidelige, men oplysningerne er ikke efterprøvet, og Selskabet afgiver ikke nogen erklæring om nøjagtigheden af sådanne oplysninger. Udviklingen i Selskabets aktiviteter kan således afvige fra den markedsudvikling, der er angivet i Prospektet. Selskabet påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere sådanne oplysninger. Hvis der er indhentet oplysninger fra tredjemand, bekræfter Selskabet, at disse oplysninger er nøjagtigt gengivet, og efter Selskabets bedste formening, og så vidt det kan konstateres på baggrund af de oplysninger, vedkommende har offentliggjort, er der ikke sket udeladelser, som medfører, at de anførte oplysninger er unøjagtige eller misvisende. Præsentation af økonomiske og visse andre oplysninger På grund af afrundinger kan der forekomme afvigelser mellem de i Prospektet anførte tal og tallene i Selskabets års- og delårsrapporter. Henvisninger til DKK eller danske kroner er til danske kroner. Henvisninger til NOK eller norske kroner er til norske kroner. Henvisninger til USD eller $ er til den amerikanske møntfod. Henvisninger til EUR eller euro er til den fælles møntfod for medlemslande, der deltager i den tredje fase af den Europæiske Økonomiske og Monetære Union i henhold til de Europæiske Fællesskabers traktat med senere ændringer. Fremadrettede udsagn Visse udsagn i dette Prospekt kan indeholde fremadrettede udsagn. Derudover indeholder Prospektet udsagn vedrørende forventningerne til regnskabsåret Sådanne udsagn vedrører Ledelsens forventninger, overbevisninger, intentioner eller strategier vedrørende fremtiden pr. Prospektdatoen. Udsagnene kan identificeres ved brugen af ord som forventer, vurderer, skønner, anser, venter, agter, kan, planlægger, forudser, vil, bør, søger og tilsvarende udtryk. De fremadrettede udsagn afspejler Ledelsens nuværende synspunkter og antagelser med hensyn til fremtidige begivenheder og er behæftet med risici og usikkerheder, herunder sådanne som er baseret på omstændigheder, der ligger uden for Selskabets kontrol. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet i disse udsagn. Bortset fra eventuelle prospekttillæg, som Selskabet fordres at offentliggøre i henhold til dansk ret, agter Selskabet ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i dette Prospekt efter Prospektdatoen. 5

6 6 Generel information Ansvarlige Resumé Risikofaktorer Del I. Beskrivelse af Selskabet Ansvarlige Lovpligtig revisor Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Beskrivelse af Selskabet Selskabets aktiviteter og markeder Organisationsstruktur Materielle anlægsaktiver m.v Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalberedskab Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Forventninger til Bestyrelse og Direktion Vederlag og goder Bestyrelsens og den anmeldte direktions arbejdspraksis Medarbejdere Større aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om Selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige aftaler Oplysninger fra tredjemand, eksperterklæringer og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalandele Del II. Regnskabsoplysninger Del III. Oplysninger om værdipapirene Ansvarserklæringer Risikofaktorer Nøgleoplysninger Oplysninger vedrørende værdipapirerne Vilkår og betingelser Optagelse til handel og officiel notering Lock-up aftaler Omkostninger Udvanding Yderligere oplysninger Definitioner Ordliste Anvendte selskabsbetegnelser Del IV. Bilag 1. Vedtægter A-1 2. Regnskabsoplysninger (F-sider) F-1 3. Krydsreferenceliste C-1 Indholdsfortegnelse

7 Tabeller og figurer Tabel 1. Produktkandidater Tabel 2. Udvalgte regnskabstal for Affitech A/S for Tabel 3. Produktkandidater Tabel 4. Lejede ejendomme pr. 30. april Tabel 5. Regnskabsmæssig værdi af materielle anlægsaktiver pr. 31. december Tabel 6. Udvalgte regnskabstal for Affitech A/S for Tabel 7. Sammendrag af pengestrømme Tabel 8. Kapitalberedskab Tabel 9. Tabeloversigt over historiske driftsomkostninger Tabel 10. Bestyrelsesmedlemmer Tabel 11. Fordeling af medarbejdere på hovedaktivitetsområder Tabel 12. Aktier og warrants ejet af medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen Tabel 13. Større aktionærer i Affitech A/S Tabel 14. Konvertible lån Tabel 15. Større aktionærer før og efter Udbuddet Tabel 16. Udestående warrants Tabel 17. Historisk udvikling i Selskabets aktiekapital forud for Udbuddet Tabel 18. Kapitalisering og gældssituation Tabel 19. Omkostninger Tabel 20. Udvanding Figur 1. Forenklet illustration af Selskabets fuldt integrerede proces for forskning i og udvikling af humane monoklonale antistoffer Figur 2. Koncernstruktur

8 Ansvarlige Ledelsens erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. København, 18. august 2010 Bestyrelsen Aleksandr Shuster Formand Keith McCullagh Næstformand Victor Kharitonin Arne Handeland Andrei Petrov Pål Rødseth Direktion Martin Welschof Administrerende Direktør Alexander Duncan Forskningsdirektør 8

9 Prospekterklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisor Til læserne af dette Prospekt Vi har som generalforsamlingsvalgte revisorer gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i det af Direktionen og Bestyrelsen udarbejdede Prospekt for Affitech A/S. Prospektet udarbejdes i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser, herunder Kommissionsforordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer samt finanstilsynets regler. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger vedrørende Affitech A/S af regnskabsmæssig karakter, herunder opstilling af hoved- og nøgletal, som vi har påset er korrekt uddraget og gengivet fra de reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2009, 2008 og 2007, i proforma resultatopgørelsen for 2009 som vi har undersøgt og fra de regnskabsmæssige forventninger til 2010 som vi har undersøgt. Selskabets Direktion og Bestyrelse har ansvaret for Prospektet af 18. august 2010 og for indholdet og præsentationen af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores gennemgang at udtrykke en konklusion om oplysninger af regnskabsmæssig karakter vedrørende Affitech A/S i Prospektet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger. Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation vedrørende Affitech A/S af regnskabsmæssig karakter. Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Vi kan bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Affitech A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Affitech-koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af Affitechkoncernens aktiviteter og pengestrømme, som angivet i årsregnskaberne for regnskabsårene 2009, 2008 og 2007, fra proforma resultatopgørelsen for 2009 og i de regnskabsmæssige forventninger til 2010, er indeholdt i Prospektet. København, 18. august 2010 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Benny Lynge Sørensen Statsautoriseret revisor Jesper Slot Statsautoriseret revisor 9

10 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Selskabets uafhængige revisor Årsregnskabet for regnskabsåret 2009 for Affitech A/S Ernst & Young har revideret det af Direktionen og Bestyrelsen for Affitech A/S aflagte og offentliggjorte årsregnskab for regnskabsåret I revisionspåtegningen til årsregnskabet for 2009 er der udtrykt en konklusion uden forbehold men med supplerende oplysninger som gengivet i påtegningen på side F-16. Ernst & Young har i erklæring, som fremgår af Prospektet side F-16, erklæret, at det på siderne F-18 til F-49 indeholdte årsregnskab (regnskabssammendrag) i al væsentlighed er i overensstemmelse med årsrapporten for 2009, som det er uddraget af. Ernst & Young har i erklæring, som fremgår af Prospektet side F-54, erklæret, at de på siderne F-56 til F-83 indeholdte årsregnskaber (regnskabssammendrag) i al væsentlighed er i overensstemmelse med årsrapporten for 2008 med sammenligningstal for 2007, som de er uddraget af. Regnskabsmæssige forventninger til 2010 for Affitech A/S Ernst & Young har afgivet erklæring om de regnskabsmæssige forventninger til 2010 for Affitech A/S. Erklæringen, som fremgår af side 83 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til revisors konklusion. Erklæringen er uden forbehold og supplerende oplysninger. Årsregnskaber for regnskabsårene 2008 og 2007 for Affitech AS (nu Affitech Research AS) Ernst & Young har revideret det af Direktionen og Bestyrelsen for Affitech A/S, til brug for dette Prospekt, aflagte årsregnskab for 2008 med sammenligningstal for I revisionspåtegningen til årsregnskabet er der udtrykt en konklusion uden forbehold men med supplerende oplysninger, som er gengivet i påtegningen på side F-55. Proforma resultatopgørelse for 2009 Ernst & Young har afgivet erklæring på den af Direktionen og Bestyrelsen for Affitech A/S opstillede Proforma resultatopgørelse for et sammenlagt Pharmexa A/S og Affitech AS. Erklæringen, som fremgår af side F-87 i dette Prospekt, beskriver ansvar, det udførte arbejde og den sikkerhed, der knytter sig til Ernst & Young s konklusion. 10

11 Resumé Dette resumé bør alene læses som en introduktion til Prospektet. En eventuel beslutning om at investere i Transaktions Aktierne bør træffes på grundlag af oplysningerne i Prospektet som helhed. De fysiske og juridiske personer, der har udarbejdet resuméet og en eventuel oversættelse deraf samt ansøgt om godkendelse deraf, kan dog kun pådrage sig et civilretligt ansvar, hvis resuméet er misvisende, ukorrekt eller unøjagtigt, når det læses i sammenhæng med de andre dele af Prospektet. Hvis et krav vedrørende oplysningerne i dette Prospekt indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor, i henhold til den nationale lovgivning i det pågældende medlemsland, hvor kravet indbringes, blive tilpligtet at betale omkostningerne til oversættelse af Prospektet, inden retssagen indledes. Resuméet bør læses i sammenhæng med de andre dele af dette Prospekt og er i sin helhed med forbehold for de mere detaljerede oplysninger, der fremgår andetsteds i dette Prospekt, herunder Affitech A/S reviderede årsregnskaber for regnskabsårene 2007, 2008 og 2008 samt urevideret kvartalsrapport for første kvartal Der henvises til afsnittet Risikofaktorer for en gennemgang af visse særlige forhold, som potentielle investorer bør overveje i forbindelse med en investering i Transaktions Aktierne. Nedenstående oplysninger bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold af Prospektet. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andetsteds i Prospektet. Oversigt Introduktion til Affitech A/S Affitech A/S er et biofarmaceutisk selskab med fokus på opdagelse og udvikling af nye humane antistoflægemidler. Virksomheden er for nylig etableret gennem sammenlægningen af Affitech AS, et norsk forskningsselskab inden for humane antistoflægemidler med hovedkontor i Oslo, og Pharmexa A/S, et dansk børsnoteret forsknings- og udviklingsselskab inden for vacciner med hovedkontor i København. I forlængelse af denne integration blev en ny direktion og ledelsesgruppe med en veldokumenteret track record for værdiskabelse indenfor feltet terapeutiske antistoffer indsat. Den efterfølgende investering fra Trans Nova Investments Limited i Udbuddet og dannelsen af en strategisk alliance med den russiske partner inden for udvikling af bioteknologiske lægemidler, NauchTekhStroy Plus (NTS Plus), et joint venture datterselskab af Pharmstandard, Ruslands førende lægemiddelvirksomhed, kombineret med den omfattende erfaring og ledelseskompetence i vores ledelse, skaber en mulighed for, at Affitech A/S kan spille en fremtrædende rolle på det voksende marked for humane antistoflægemidler. Kernen af vores virksomhed er vores veldokumenterede evne til at frembringe nye antistoffer med terapeutisk anvendelse fra vores forskningsplatform. Vi agter at anvende denne platform til frembringelsen af first in class nye humane antistoffer rettet mod vigtige men komplekse cellulære targets som GPCR (G-proteinkoblede receptorer). Evnen til at producere specifikke antistoffer, der er fuldt humane, og altså kun indeholder proteiner kodet med humane gensekvenser, har været et vigtigt fremskridt inden for antistoflægemidler. Der er primært to måder, hvorpå man kan frembringe fuldt humane antistoffer. Den første er gennem aktiv immunisering af humant transgene dyr, hvor dyr, der indeholder humane immungener, producerer humane antistoffer som en reaktion på immunisering. Denne teknik er med godt resultat blevet anvendt af en række selskaber på området, f.eks. Medarex (nu en del af Bristol Myers Squibb), Genmab og Abgenix (nu en del af Amgen). Den anden måde, som anvendes af Affitech, Cambridge Antibody Technology (nu en del af AstraZeneca), Domantis (nu en del af GlaxoSmithKline) og andre, går ud på at generere humane antistoffer in vitro med display teknologi, såsom phage display. Med denne metode kan hele spektret af humane antistofgener klones til en bakteriel virus (en bakteriofag) på en sådan måde, at alle potentielle humane antistofproteiner vises ( display ) på overfladen af bakteriofage partikler, hvor hvert enkelt protein kan testes for binding til et ønsket molekyle. Disse samlinger af antistofgener kaldes phage display antistofbiblioteker. Affitech har opbygget sit eget bibliotek af phage display humane antistoffer, som indeholder ca humane gensekvenser. Affitechs bibliotek af antistoffer er desuden yderst funktionelt, hvilket vil sige, at en stor del af de antistoffer, som det indeholder, vises i deres naturlige humane 11

12 funktionstilstand. Dette gør det lettere at identificere effektive antistoffer mod specifikke humane proteintargets, og biblioteket har faktisk vist sig at være en rig kilde af sådanne nye humane antistoffer. Vores centrale phage display antistofbibliotek anvendes sammen med en teknik vi kalder Cell Based Antibody Selection (CBAS ). Dette er en unik, valideret og egenudviklet screeningteknologi udviklet af Affitech til at selektere antistoffer fra vores phage display bibliotek med evnen til at binde specifikke celleoverfladeproteiner i deres naturlige cellulære form. Ud over det primære phage display antistofbibliotek og dets anvendelse sammen med CBAS teknologien, består Affitechs brede forskningsplatform af en række andre teknologier som er vigtige for Selskabets konkurrencemæssige stilling inden for antistofforskning. Disse yderligere teknologier omfatter: Antistofmodificering en række molekylærbiologiske teknikker, som anvendes af Affitechs forskere med henblik på at optimere og/eller tilpasse specificiteten og affiniteten af antistofmolekyler som potentielt konkurrencedygtig ny medicin til brug for mennesker. Molecule Based Antibody Screening (MBAS ) et valideret, high-throughput screening -system, som Affitech har udviklet med henblik på at udvælge antistoffer, der binder selektivt til specifikke opløselige proteiner. Bispecific Ig-like Molecules (BIMs) en egenudviklet og patentbeskyttet teknologi, som giver Affitech mulighed for at fremstille næste-generations antistofmolekyler med dobbelt specificitet og/eller dobbelte virkningsmekanismer. Vores platform inden for antistofteknologi er blevet valideret gennem forskningssamarbejder med en række samarbejdspartnere fra medicinal- og biotekbranchen, herunder Peregrine (Peregrine Pharmaceuticals Inc. Tustin, Californien, USA) og Roche (F. Hoffmann-La Roche Ltd., Basel, Schweiz). Med den seneste konsolidering af branchen for udvikling af antistoffer er vi et af de få selskaber med en teknologi, der genererer fuldt humane antistoffer, som stadigvæk er uafhængig. Vi har således mulighed for frit at indgå forsknings- og udviklingsaftaler med en række samarbejdspartnere. Vi vurderer, at dette gør Affitech til en attraktiv samarbejdspartner for den internationale biofarmaceutiske industri i tiltagene for at sikre egenudviklede nye antistoflægemiddelprodukter. Der henvises til det teknologiske afsnit nedenfor for yderligere oplysninger om Selskabets forskningsplatform. Ud over de forskningsaktiviteter, som vi udfører i samarbejde med partnere, opbygger vi en egenudviklet pipeline af 100% ejede antistofprodukter, som vi forventer at føre videre til kliniske undersøgelser i mennesker. Vi har opbygget erfaring og kompetencer omkring styring af eksterne produktionsprojekter, udformningen og gennemførelsen af prækliniske farmakologi-, farmakokinetik- og toksikologistudier, udarbejdelsen af ansøgninger til myndighederne og gennemførelsen af kliniske undersøgelser, enten direkte eller gennem eksterne kontraktforskningsvirksomheder. Det sætter os i en situation, hvor vi kan udvikle sådanne produkter hurtigt og med et passende professionelt niveau af kvalitetssikring og -kontrol. Vi forventer at anvende disse færdigheder til at udvælge et begrænset antal egenudviklede produkter til intern udvikling, som har et potentiale i forhold til behovet for lægemidler eller kan medføre et gennembrud inden for klinisk praksis. Ved at udvikle en pipeline af produkter i samarbejde med etablerede partnere fra den farmaceutiske industri i tillæg til vore egne produkter, er det vores intention at opbygge en balanceret portefølje af produktkandidater med forskellige risiko- og afkastprofiler. Vi udfører forsknings- og udviklingsaktiviteter, som beror på og genererer immaterielle rettigheder. Beskyttelse af immaterielle rettigheder er derfor vigtigt for os, og vi har søgt om og i visse tilfælde fået tildelt patenter i visse jurisdiktioner på vores kerneteknologier og -produkter. Affitechs vision Vores mål er at skabe en internationalt konkurrencedygtig højvækstvirksomhed inden for antistoflægemidler. Vi vurderer, at Selskabet har potentialet til at blive både en teknologisk innovator og produktudvikler, og det er vores hensigt, at Selskabets antistofbaserede produkter skal møde den patientefterspørgsel, der findes efter nye lægemidler til mere effektiv behandling af alvorlige sygdomme. Vi forventer, 12

13 at medicinalmarkedets segment for monoklonale antistoffer vil fortsætte med at vokse målt på volumen, dækkede sygdomsområder og behandlingseffekt, og at segmentet fremover vil blive et mere og mere vigtigt vækstlokomotiv for medicinalbranchen som helhed. Det er vores vision at bidrage til denne vækst som et førende, uafhængigt biotekselskab inden for antistoffer samt at opnå væsentlige kliniske, kommercielle og økonomiske resultater inden for rammerne af den lange udviklingstid, der kendetegner vores branche. Vores overordnede forretningsstrategi Vi forventer at skabe værdi ved at udvælge innovative, kommercielt attraktive egenudviklede produkter og føre dem frem til kliniske studier på mennesker, som et led i samarbejder med lægemiddelvirksomheder eller på egen hånd, til påvisning af effekt og sikkerhed (clinical proof of concept). Det vil være: Innovative antistoffer genereret mod nye medicinsk vigtige humane sygdomstargets, hvor vores mål er at skabe antistoffer, som er first in class. Særligt vil vi rette vores innovative forskning mod fremstillingen af antistoffer til celleoverfladeproteiner, hvilket hidtil har været en udfordring for selskaber med antistofteknologier. I første omgang agter vi at fokusere på en klasse af celleoverfladeproteiner, der kaldes G-proteinkoblede receptorer (GPCR), en type targets, der er af væsentlig interesse for medicinalbranchen. Vores umiddelbare mål vil være at industrialisere vore forskningsprocesser i Oslo, navnlig vores CBAS teknologi, til et stade, hvor vi er i stand til at genere nye antistofkandidater mod sådanne yderst komplekse celleoverfladeproteiner betydeligt hurtigere og mere forudsigeligt end vores konkurrenter. Derudover forventer vi også at identificere muligheder for at udvikle: Forbedrede versioner af markedsførte antistoffer eller validerede antistoffer med dokumenteret klinisk effekt, hvor vores mål er at fremstille antistoffer, som er first in class. Et eksempel på sådan en mulighed er vores produktkandidat AT001 (r84), et molekyle med potentialet til at blive en ny og anderledes antistof antagonist af vaskulær endothelial vækstfaktor (VEGF), som Genentech/ Roches produkt Avastin er rettet imod. Vi er i øjeblikket i gang med at underkaste AT001 en række prækliniske farmakologiske studier, der er designet til at vurdere stoffets potentielle overlegenhed i forhold til Avastin. Resultaterne af disse studier vil fokusere retningen for stoffets videre udvikling. Vi vil søge at kommercialisere vores produkter ved at indgå aftaler om fælles udvikling og fælles markedsføring med medicinalvirksomheder og større biotekselskaber. Vi mener, at samarbejde med andre selskaber og forsknings- og udviklingsaftaler er en vigtig måde at etablere den økonomiske og forretningsmæssige styrke, der kræves i den biofarmaceutiske branche, på. En stor del af vores arbejde vil derfor blive rettet mod forretningsudvikling. I særdeleshed skal nævnes: For hver af den første række af produkter vil vi søge at indgå aftaler om fælles udvikling på tidlige (prækliniske) tidspunkter i produktudviklingen, hvor risikoen deles med samarbejdspartneren. Efterhånden som vores ressourcer forøges, vil vi overveje at føre vores produkter længere i udviklingsforløbet, mens vi fortsat vil udlicensere eller indgå samarbejde for produkter til visse andre kliniske indikationer. Inden for vores forskningsaktiviteter vil vi søge at indgå en eller flere strategiske samarbejdsaftaler inden for GPCR og andre celleoverfladetargets af stor kommerciel interesse. Umiddelbare mål Vores nettolikvider udgjorde pr. 31. marts 2010 DKK 2,1 mio. Provenuet fra Udbuddet forventes at kunne finansiere vores planlagte aktiviteter indtil tidligt i I denne periode vil vores umiddelbare mål være: At industrialisere vores CBAS teknologiplatform med et initialt fokus på GPCRs. Vi har som mål inden for 15 måneder at kunne genere nye antistofproduktkandidater mod komplekse targets som GPCR betydeligt hurtigere og mere forudsigeligt end vores konkurrenter. At tage tre (3) eller flere GPCR programmer fra tidlig forskning til farmakologi i 2010, med henblik på at etablere vores eget in-house udviklingsprogram på dette om- 13

14 råde i Vores første to produktkandidater rettet mod sådanne komplekse celleoverfladereceptorer er AT008, et nyt anti-ccr4 antistof og AT009, et nyt anti-cxcr4 antistof (se Vores Produktkandidater herunder). Baseret på opnåelsen af disse mål er det vores hensigt at positionere Selskabet som den foretrukne partner for medicinalselskaber, der ønsker at udvikle terapeutiske antistoffer mod vanskelige celleoverfladetargets. At indgå endnu en partneraftale i 2012, og derefter at indgå multiple partneraftaler. At inkludere andre patentbeskyttede projekter hvis lejligheden byder sig og vi finder deres potentiale for produktdifferentiering overbevisende. Det første projekt er vores egenudviklede antistofkandidat AT001, der i øjeblikket undergår yderligere prækliniske in vivo studer for at bedømme om stoffet kan differentieres i forhold til Avastin, et etableret antistofprodukt, der i 2008 genererede en omsætning på USD 4,7 mia. Vi forventer i øjeblikket, at dette program vil være klar til at påbegynde klinisk udvikling i løbet af Vores produktkandidater Den 30. september 2009 annoncerede vi en strategisk beslutning om at fokusere på skabelsen af nye antistofkandidater rettet mod komplekse celleoverfladetargets. Det er vores mål i første omgang at gå efter en klasse af celleoverfladeproteiner der kaldes G-proteinkoblede receptorer (GPCR), karakteriseret ved syv transmembrane domæner. GPCR er den største familie af proteiner der kendes (familien har mere end 600 medlemmer) og udgør mere end to procent af det samlede humane genom. Kemokine receptorer, hormonreceptorer og receptorer for neurotransmittere er alle eksempler på G-proteinkoblede receptorer. GPCR er involveret i en lang række biologiske processer i den menneskelige krop, herunder inflammation, cellemigration og angiogenese (dannelsen af metastaser), kardiovaskulære malfunktioner, stofskifte, neurotransmission og hormoners virkning. Det er derfor ikke overraskende, at mere end halvdelen af alle de lægemidler, der i dag er på markedet, er rettet mod GPCR. Fra et klinisk synspunkt er disse celleoverfladetargets validerede i en lang række sygdomme, såsom sygdomme i centralnervesystemet, forhøjet blodtryk, astma og rygerlunger, og lægemidler, der er rettet mod GPCR genererer i dag mere end 40 milliarder dollars i årligt salg (svarende til mere end en fjerdedel af verdensmarkedet). På trods af denne succes har G-proteinkoblede receptorer indtil nu været notorisk vanskelige targets, både for udviklingen af lægemidler baseret på små molekyler og for udviklingen af lægemidler baseret på antistofteknologi. En af de vigtigste grunde til dette er, at G-proteinkoblede receptorer ændrer deres form afhængig af den funktionelle status af den celle, de findes i. Eftersom Affitechs CBAS teknologi udgør en funktionel cellebaseret tilgang, har teknologien evnen til at generere antistoffer mod celleovefladebundne proteiner der optræder i deres naturlige form. Vi forventer derfor at disse antistoffer vil være i stand til at genkende celleoverfladetargets, der optræder i deres funktionelle form samt alle andre posttranslationelle former. Vores antistofkandidater AT008 og AT009 er eksempler på vores arbejde indtil videre med at identificere nye funktionelle antistoffer mod G-proteinkoblede receptorer ved hjælp af vores egenudviklede CBAS teknologiplatform. Men CBAS teknologien tillader os også at søge efter antistoffer mod andre vanskelige ikke-gpcr celleoverfladeproteiner, såsom ligand/receptor kinasekomplekser, ionkanaler og membranassocierede proteaser. Tabel 1. Produktkandidater Antistof Samarbejdspartner Molekylært target Sygdomsområde Status AT001 Egenudviklet VEGF/VEGF-R2 Cancer Præklinisk udvikling AT008 Egenudviklet CCR4 Cancer, inflammation og autoimmune sygdomme, Lead optimering lymfecancer AT009 Egenudviklet CXCR4 Cancer, inflammation og infektionssygdomme Lead optimering AT005 Peregrine PS Virussygdomme Lead optimering gennemført AT004 Peregrine PS Cancer Lead optimering gennemført 14

15 Finansielle forventninger De angivne forventninger til 2010 er udarbejdet på baggrund af en række forudsætninger, og der henvises til afsnit 13, Forventninger til Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu Udbuddet bestod af Transaktions Aktier udstedt mod kontant betaling til markedskurs, svarende til DKK 0,60 pr. Aktie, hvilket medfører et Bruttoprovenu til selskabet på DKK og et skønnet Nettoprovenu på DKK Den 21. april 2010 blev alle Transaktions Aktier i Udbuddet tegnet af Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ), et cypriotisk baseret investeringsselskab, der agerer på vegne af Victor Kharitonin, bestyrelsesformand i JSC Pharmstandard, den største lægemiddelvirksomhed i Rusland, og Aleksandr Shuster, en russisk entreprenør inden for lægemiddeludvikling. Betaling og registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fandt sted 22. april Som et resultat af tegningen, blev Trans Nova med 53.3% af Selskabets aktiekapital efter Udbuddet største aktionær i Affitech. Vores kapitalberedskab udgjorde DKK 2.1 mio. pr. 31. marts Sammen med provenuet fra Udbuddet forventer vi at kunne finansiere vores aktiviteter frem til tidligt i Provenuet fra Udbuddet vil blive anvendt til at videreudvikle vores længst fremskredne antistofkandidater og vi har som mål at bringe vores to mest fremskredne kandidater, AT001 og AT008 i klinisk udvikling sammen med NTS Plus, vores partner for udviklingen af disse to lægemiddelkandidater i Rusland og CIS landene. Vi vil også bruge provenuet fra Udbuddet til fortsat at anvende vores CBAS teknologi til opdagelsen af antistoffer mod GPCR targets og andre komplekse celleoverfladetargets. Risikofaktorer Potentielle investorer, der overvejer at investere i Transaktions Aktierne, bør omhyggeligt vurdere de oplysninger, der er indeholdt i afsnittet Risikofaktorer. De risikofaktorer, der vedrører Selskabet, er opdelt i følgende kategorier: Overordnede risici. Disse indeholder primært overordnede risici relateret til Selskabets branche, produktkandidatenes udviklingsstadie og fremtidig tilgang til kapitalressourcer. Risici forbundet med vores virksomhed og branche. Disse risici relaterer sig primært til at Selskabets produktkandidater er på et tidligt udviklingstrin og at tids- og omkostningskrævende kliniske studier skal gennemføres hos eksterne samarbejdspartnere med positivt resultat samt at Selskabets immaterielle rettigheder forbliver gyldige og beskyttede og de fremtidige produkter har kommerciel værdi. Risici forbundet med myndighedsog lovgivningsmæssige krav. Disse risici relaterer sig primært til regulatoriske forhold, myndighedsgodkendelser for udvikling og markedsføring af Selskabets produktkandidater og tvister, herunder indsigelser fra en gruppe minoritetsaktionærer (henviser til side 31). Risici forbundet med markedet og Udbuddet. Disse risici relaterer sig primært til markedsmæssige risici forbundet med investering i Selskabets aktier. 15

16 Udbuddet Udbuddet bestod af Transaktions Aktier udstedt mod kontant betaling til markedskurs, svarende til DKK 0,60 pr. Aktie, hvilket medførte et Bruttoprovenu til selskabet på DKK og et skønnet Nettoprovenu på DKK Den 21. april 2010 blev alle Transaktions Aktierne i Udbuddet tegnet af Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ), et cypriotisk baseret investeringsselskab, der agerer på vegne af Victor Kharitonin, bestyrelsesformand i JSC Pharmstandard, den største lægemiddelvirksomhed i Rusland, og Aleksandr Shuster, en russisk entreprenør inden for lægemiddeludvikling. Betaling og registrering af kapitalforhøjelsen hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen fandt sted 22. april Som et resultat af tegningen blev Trans Nova med 53.3% af Selskabets aktiekapital efter Udbuddet største aktionær i Affitech. Markedskursen blev fastsat af Bestyrelsen forud for Udbuddet til at være DKK 0,60 per Aktie. Anvendelse af Provenu Provenuet fra Udbuddet vil blive anvendt til at videreudvikle vores længst fremskredne antistofkandidater og vi har som mål at bringe vores to mest fremskredne kandidater, AT001 og AT008 i klinisk udvikling sammen med NTS Plus, vores partner for udviklingen af disse to lægemiddelkandidater i Rusland og CIS landene. Vi vil også bruge provenuet fra Udbuddet til fortsat at anvende vores CBAS teknologi til opdagelsen af antistoffer mod GPCR targets og andre komplekse celleoverfladetargets. Betaling Transaktions Aktierne blev udstedt 21. april Betaling fandt sted og kapitalforhøjelsen blev registreret i Erhvervsog Selskabsstyrelsen den 22. april Transaktions Aktiernes rettigheder Transaktions Aktierne har samme rettigheder som de Eksisterende Aktier. ISIN: De Eksisterende Aktier er noteret under ISIN: DK Transaktions Aktierne har ISIN: DK (midlertidig ISIN). Lovvalg og værneting Udbuddet er undergivet dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og krav, der gælder i henhold til dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Prospektet, skal indbringes for de danske domstole. Bestilling af Prospektet Prospektet kan med visse undtagelser hentes på Selskabets hjemmeside: Anmodning om eksemplarer af Prospektet kan rettes til Selskabet. Prospektet vil dog kun blive trykt i et begrænset antal, og personer, der er interesserede i Prospektet, opfordres derfor til at hente det på Selskabets hjemmeside. Handel og officiel notering af Transaktions Aktierne Optagelse til handel og officiel notering af Transaktions Aktierne på NASDAQ OMX forventes at finde sted ikke senere end tre bankdage efter offentliggørelsen af dette Prospekt. Transaktions Aktierne vil blive noteret under ISIN koden for Selskabets Eksisterende Aktier. 16

17 Risikofaktorer Investering i Transaktions Aktierne eller de Eksisterende Aktier kan indebære betydelige risici. Nedenstående udgør ikke en udtømmende beskrivelse af de risici, Selskabet står overfor, men er udtryk for de risikofaktorer, som Ledelsen vurderer som særligt væsentlige og relevante for Selskabet. Hvis nogen af de nedenstående risici indtræffer, kan det få væsentlig negativ indflydelse på Selskabets drift, økonomiske stilling, driftsresultat og/eller fremtidige vækstmuligheder. Andre risici, som Ledelsen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets drift og udvikling. Dette Prospekt indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Selskabets faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forudsiges i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Selskabet er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Prospekt. De nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter vigtighed eller sandsynlighed. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer for Selskabet, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan indtræffe i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Beskrivelsen af risici bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold af dette Prospekt. Aktionærer og investorer bør være opmærksomme på, at provenuet fra Udbuddet muligvis ikke vil sætte Selskabet i stand til at fortsætte sin nuværende strategi. Selskabet kan derfor blive nødt til at rejse yderligere egenkapital i fremtiden. salg kan gennemføres inden for den nødvendige korte tidsramme, eller på hvilke vilkår et sådant salg vil kunne gennemføres. Såfremt et sådant salg ikke kan gennemføres eller ikke kan gennemføres på tilfredsstillende vilkår, vil dette medføre, at Selskabet må træde i betalingsstandsning eller indgive konkursbegæring, hvilket vil medføre, at aktionærernes investering i Aktierne må anses for tabt. Overordnede risici Der er svære betingelser på markedet for biotekselskaber, og markedet indeholder væsentlige risici vurderet fra en investors synsvinkel. Det er økonomisk krævende at føre et produkt på markedet og chancerne for at opnå klinisk succes og regulatorisk godkendelse er altid svære at forudsige. Selv om et produkt når frem til markedet, er det stadig usikkert, hvorvidt produktet vil opnå kommerciel succes, og den potentielle indtjening vil muligvis ikke afspejle omkostningerne ved at føre produktet på markedet. Affitech A/S har aldrig ført et terapeutisk produkt på markedet, og det er usikkert, om det nogensinde vil lykkes Selskabet at gøre det. Selskabets pipeline består af produktkandidater, der er på et meget tidligt forsknings- og udviklingsstadie. Som et biotekselskab på udviklingsstadiet er Selskabet afhængigt af sin evne til at rejse kapital til at finansiere sine aktiviteter, herunder til at føre sine produktkandidater gennem de forskellige udviklingsstadier. Selskabets kapitalberedskab udgjorde pr. 31. marts 2010 i alt DKK 2.1 mio. Kombineret med provenuet fra Udbuddet forventer Selskabet at kunne finansiere sine planlagte aktiviteter frem til tidligt i Selskabet kan derfor være nødsaget til at rejse yderligere kapital i fremtiden for at kunne efterleve sin langsigtede strategi. Hvis der ikke kan opnås yderligere finansiering, kan Selskabet blive nødt til at igangsætte en række kortsigtede dispositioner med henblik på at beskytte sine aktiver, herunder at iværksætte omkostningsbesparende tiltag og prioriteringer i projektporteføljen. Herudover kan Selskabet være tvunget til straks at søge at finde en køber til Selskabets Aktier eller aktiviteter, og der kan ikke gives sikkerhed for, at et sådant Hvis det ikke lykkes Selskabet at rejse yderligere kapital, vil Bestyrelsen overveje andre strategiske alternativer for Selskabet. Enhver beslutning om at sælge, fusionere eller på anden måde i væsentligt omfang ændre Selskabets strategi vil være baseret på en grundig evaluering af de tilstedeværende muligheder med henblik på at beskytte aktionærernes værdier. 17

18 Risici forbundet med vores virksomhed og branche Vi har fortsat brug for yderligere finansiering for at efterleve vores langsigtede strategi. Hvis vi ikke er i stand til at opnå denne finansiering, vil vi måske ikke være i stand til at videreføre udviklingen af vores produktkandidater eller vores potentielle vækst, og det kan få negativ indflydelse på vores virksomhed. Selskabets nettolikvider pr. 31. marts 2010 udgjorde ca. DKK 2.1 mio., og sammen med Nettoprovenuet fra Udbuddet forventes dette at være tilstrækkeligt til at finansiere Selskabet frem til tidligt i Selskabet har udviklet en langsigtet strategi, der bl.a. omfatter opbygningen af pipeline af konkurrencedygtige, egenudviklede humane antistoflægemidler og til hurtigt at føre disse produkter frem til klinisk udvikling. Det er yderligere vores strategi at styrke vores position inden for antistoffer, hvorfor vi muligvis vil udvide vores aktiviteter gennem indlicensering af teknologier og produktkandidater samt gennem opkøb af yderligere aktiver eller virksomheder. For at understøtte denne langsigtede strategi kan det blive nødvendigt at Selskabet rejser yderligere egenkapital i fremtiden. Vores produktkandidater er på et tidligt udviklingstrin. Alle vores produktkandidater er stadig på et forsknings- eller præklinisk udviklingsstadie, og der er ikke genereret salgsindtægter fra dem. Hverken vi eller vores samarbejdspartnere har fuldført udviklingen af vores produktkandidater eller påbegyndt et kommercielt salg af vores produktkandidater. For at få mulighed for at opnå rentabel drift vil vi skulle udvikle én eller flere af vores produktkandidater gennem omfattende kliniske forsøg før der kan opnås regulatorisk godkendelse. Omkostningerne i forbindelse med sådanne kliniske forsøg er større end dem, der er forbundet med den indledende forskning med henblik på at skabe produktkandidaten. Der kan ikke gives sikkerhed for, at vi nogensinde vil være i stand til at markedsføre eller fremstille kommercielt vellyk- kede produkter. Produktkandidater, som når frem til udviklingsstadiet, vil muligvis aldrig nå frem til markedet. Dette kan skyldes en række forhold, herunder: manglende effekt i dyremodeller manglende påvisning af acceptable kliniske resultater manglende effekt ved behandling af den pågældende tilstand skadelige bivirkninger myndighedernes afvisning af markedsføringsgodkendelse eller afvisning af en kommercielt vigtig indikeret anvendelse ikke-rentable fremstillingskrav manglende omkostningseffektivitet i forhold til alternative behandlinger Udviklingen af vores produktkandidater er udsat for risici for, at produktkandidaterne ikke lykkes, samt risici forbundet med kliniske studier m.v. Selvom vi kan have afprøvet den terapeutiske effekt og sikkerhed af vores teknologiplatforme og lægemiddelkandidater med forskellige sygdomstargets i forskellige dyremodeller og kliniske studier, kan der ikke gives sikkerhed for, at disse resultater er retningsgivende for de resultater, der opnås i fremtidige kliniske studier på mennesker. Selvom vi søger at styre og begrænse disse risici gennem omfattende sikkerheds- og virkningsstudier, løbende forskning, fortsat optimering af formuleringer, grundig videnskabelig og kommerciel gennemgang af de anvendte targets samt løbende monitorering af andre virksomheders sammenlignelige kliniske studier, kan der ikke gives sikkerhed for, at vi vil være i stand til effektivt at styre eller begrænse disse risici, om overhovedet. Ud over de videnskabelige risici, der er en naturlig følge af udviklingen af en produktkandidat, er udviklingen af vores produktkandidater forbundet med den risiko, at prækliniske studier og kliniske studier ikke vil være i stand til på tilstrækkelig vis at bevise, at nogen af vores produktkandidater er sikre og virkningsfulde til brug for mennesker for de pågældende target-indikationer. Hvis vi ikke er i stand til at påvise en produktkandidats sikkerhed og virkning gennem kliniske studier, vil vi ikke være i stand til at markedsføre produkt- 18

19 kandidaten kommercielt. Udviklingen af produktkandidater er endvidere underlagt mange andre risici, herunder bl.a.: uforudsete omkostninger ved produktudviklingen at vores samarbejdspartnere fravælger yderligere produktudvikling andre uventede problemer med produktudviklingen Hvis en væsentlig del af vores udviklingsaktiviteter ikke gennemføres, og de påkrævede myndighedsgodkendelser ikke opnås, kan det få negativ indflydelse på vores virksomhed. Der skal gennemføres kliniske studier med vores produkter. Sådanne afprøvninger er tids- og omkostningskrævende, og resultaterne heraf er behæftet med usikkerhed. Der skal føres bevis for, at produktkandidaterne er sikre og effektive til brug for mennesker for de relevante targetindikationer. Hvis vi ikke er i stand til at påvise en produktkandidats sikkerhed og effekt gennem prækliniske og tilstrækkelige og velkontrollerede kliniske afprøvninger, vil vi ikke være i stand til at opnå godkendelse til at markedsføre produktkandidaten kommercielt. Gennemførelse af kliniske afprøvninger tager lang tid og er forbundet med store omkostninger. De kan ofte tage adskillige år, men varigheden og omkostningerne ved afprøvningerne afhænger af produktkandidatens type, kompleksitet og fremtidige anvendelse samt af, om der er tale om et helt nyt produkt. Disse faktorer afhænger tillige af input fra eksterne parter, som vi ikke har kontrol over, herunder investigatorer, kontraktproduktionsvirksomheder (CMO er) og kontraktforsknings-virksomheder (CRO er). Der kræves også stor intern opmærksomhed for at koordinere gennemførelsen af kliniske studier. Specielt kan fase III studier kræve meget tid, opmærksomhed og ressourcer. Vi anvender CRO er til at koordinere og gennemføre vores kliniske forsøg. Studierne omfatter alt fra små studier i fase I til større komplekse studier i fase III. For yderligere oplysninger om kliniske studier henvises til afsnittet Beskrivelse af Selskabet Forsknings- og udviklingsprocessen. Vi indgår detaljerede kontraktlige aftaler med CRO er i forbindelse med gennemførelsen af kliniske studier for at sikre, at studierne bliver foretaget i henhold til vores forventninger. Det er imidlertid ikke sikkert, at CRO erne vil opfylde deres forpligtelser i henhold til de kontraktlige aftaler, eller at de på anden vis i tilstrækkelig grad styrer de kliniske studier med vores produktkandidater. Hvis dette skulle ske, vil vi kunne blive berørt af forsinkelser i de kliniske studier og udviklingen af vores produktkandidater. Som følge af kompleksiteten af forløbet med kliniske studier kan der desuden ske andre forsinkelser eller forstyrrelser af den kliniske proces. De kliniske studier kan blive berørt eller forsinket af mange faktorer, herunder: manglende evne til at fremstille tilstrækkelige mængder kvalificerede cgmp-materialer til kliniske studier behov for eller ønske om at ændre fremstillingsprocessen langsommere end forventet patientrekruttering ændring af kliniske protokoller forsinkelser, midlertidig afbrydelse eller ophør af kliniske afprøvninger som følge af handlinger foretaget af det institutional review board, der er ansvarlig for tilsyn med de kliniske studier ved et bestemt afprøvningssted manglende evne til at foretage tilstrækkelig observation af patienter efter behandling ændrede myndighedskrav vedrørende kliniske undersøgelser uforudsete sikkerhedsspørgsmål indførelsen af nye plejestandarder, som kan medføre, at vi må udskyde, midlertidigt afbryde, ophøre med eller ændre et klinisk studie for at opfylde etiske og regulatoriske krav forsinkelser på grund af myndighederne eller lovgivningen Vi forventer at afholde væsentlige og stigende omkostninger i forbindelse med kliniske studier. Hvis vi bliver berørt af forsinkelser eller bliver nødsaget til at opstarte yderligere eller mere komplekse studier end oprindeligt planlagt, kan det medføre stigende omkostninger til kliniske studier med vores produktkandidater. Hvis dette sker, vil vi måske være nødsaget til at søge yderligere finansiering, omprioritere vores pipeline eller foretage andre tiltag. Dette kan få negativ indflydelse på vores virksomhed. 19

20 Vellykkede prækliniske eller kliniske studier udført på et tidligt stadie er ikke nødvendigvis retningsgivende for de resultater, der opnås i senere kliniske studier. Som med alle lægemidler er resultaterne af de prækliniske studier ikke nødvendigvis retningsgivende for de resultater, der opnås i kliniske studier på mennesker, og resultaterne af tidlig-fase kliniske studier på mennesker er ikke nødvendigvis retningsgivende for de resultater, der opnås i store, kontrollerede multicenterstudier. Der kan ikke gives sikkerhed for, at vores kliniske studier vil dokumentere den nødvendige sikkerheds- og virkningsprofil til at få myndighedernes godkendelse, eller at de vil resultere i udvikling af salgbare produkter. Der kan endvidere ske planlægningsfejl i kliniske studier, og studierne er muligvis ikke opbygget på en passende måde, så man på tilstrækkelig vis kan påvise produktkandidatens sikkerhed eller effekt. Studiets parametre kan f.eks. være udformet således, at der måles en effekt, som ikke er klinisk relevant, eller myndighedskravene kan foreskrive, at vi udformer det kliniske studie for produktkandidaten således, at vi giver studiepersonerne andre behandlinger, hvilket kan reducere studiets mulighed for at påvise produktkandidatens effekt. Til udførelse af kliniske studier skal vores antistofproduktkandidater fremstilles i de krævede mængder og til acceptable priser. Vi har på nuværende tidspunkt ikke faciliteter til at fremstille sådanne mængder og planlægger ikke i øjeblikket at udvikle sådanne faciliteter. Vi har outsourcet og forventer fortsat at outsource fremstillingen af produktkandidater til kliniske studier til CMO er. Vi er derfor afhængige af, at CMO erne producerer de nødvendige produktkandidater. Hvis CMO erne ikke er i stand hertil, uanset om dette skyldes en fejl, manglende overholdelse af myndighedskrav til cgmp-reglerne i europæiske, amerikanske eller andre retsområder eller andet, vil vi måske være nødsaget til at udskyde eller afbryde et eller flere kliniske studier, og vi vil måske være nødsaget til at indgå aftaler med en anden CMO, hvilket måske ikke er muligt på kommercielt attraktive vilkår. Vi har tidligere været nødsaget til at skille os af med en produktkandidat fremstillet af CMO er til kliniske studier, da den ikke var fremstillet korrekt. Vi var i dette tilfælde i stand til at få erstattet omkostningerne fra den pågældende CMO, men der kan ikke gives sikkerhed for, at vi vil kunne opnå en sådan erstatning fremover, hvis vi igen skulle opleve lignende problemer. Sådanne forsinkelser eller nye aftaler vil medføre større omkostninger end forventet. Hvis vi opnår kliniske studieresultater, der er mindre positive end forventet, vil vi måske skulle gennemføre yderligere kliniske afprøvninger. Det kan også være, at vi beslutter at opgive en produktkandidat eller en bestemt indikation, hvis der ikke er fyldestgørende resultater fra sådanne kliniske studier. Hvis vi bliver berørt af sådanne forsinkelser eller beslutter at opgive en produktkandidat eller en bestemt indikation, kan det få negativ indflydelse på vores virksomhed. Vi har begrænsede produktionsfaciliteter og er afhængige af kontraktproduktions-virksomheder (CMO er) til fremstilling af vores produkter til kliniske studier eller til kommerciel markedsføring. Såfremt vi ikke kan få adgang til produktionsfaciliteter, hvor vi kan producere produkter i tilstrækkelige mængder til at tilfredsstille efterspørgslen på rimelige vilkår, vil det få negativ indflydelse på vores virksomhed. Vi vil være udsat for lignende risici, hvis vi kommercialiserer én eller flere af vores produktkandidater og anvender en CMO. I sådanne tilfælde vil vi skulle bruge endnu større mængder af det pågældende produkt eller de pågældende produkter. Vi vil således kunne blive udsat for endnu større risiko vedrørende produktfremstilling. Hvis vi ikke er i stand til at industrialisere vores CBAS teknologi, vil det få negativ indflydelse på vores virksomhed Det er en væsentlig del af vores strategi, at vi over de næste 15 måneder når vores mål om at industrialisere vores CBAS teknologiplatform til et stade, hvor vi kan generere nye produktkandidater rettet mod komplekse targets, så som G-proteinkoblede receptorer, væsentligt hurtigere og mere forudsigeligt end vores konkurrenter. Hvis dette ikke lykkes for os, kan det have en væsentlig negativ indflydelse på vores evne til at generere nye produktmuligheder for os selv og vores partnere, og det kunne have en væsentlig 20

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1

Ordinær Or gener g alf ener o alf r o s r amling 29. april 2010 Kø K benha ø vn benha 1 Ordinær generalforsamling 29. april 2010 København 1 Affitechs vision Vi opbygger en international biotekvirksomhed Fokuseret på at udvikle humane terapeutiske antistofprodukter et marked på USD 40 mia.

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S

Af fitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S Rettet Udbud Affitech A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 53 83 72) Rettet Udbud af 167.842.589 stk. Nye Aktier à nom. DKK 0,50 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med optagelse til handel og

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for Q110

Meddelelse om kvartalsrapport for Q110 Meddelelse om kvartalsrapport for Q110 til NASDAQ OMX Copenhagen Meddelelse nr. 20/2010 Kvartalsrapport for første kvartal 2010 (1.januar 31. marts) 2010 Resumé: I de tre første måneder af 2010 genererede

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport Q210

Meddelelse om kvartalsrapport Q210 Meddelelse om kvartalsrapport Q210 Meddelelse nr. 29/ Kvartalsrapport for andet kvartal (1.januar 30. juni) Resumé: rejste 153,5 millioner i ny egenkapital gennem et rettet udbud i april. Gennem denne

Læs mere

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS.

Den 15. april blev et konvertibelt lån på 16,3 mio. kr. konverteret til aktiekapital i Affitech Research AS. Til Nasdaq OMX Copenhagen Meddelelse nr. 30/ Regnskabsmeddelelse for de første 6 måneder af Resumé: Sammenlægningen af og Affitech Research AS blev afsluttet efter planen den 5. maj. For de første 6 måneder

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007

Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 Fondsbørsmeddelse nr. 6/2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 10. april 2007 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LIFECYCLE PHARMA A/S LifeCycle Pharma A/S (OMX: LCP) ( Selskabet ) afholder

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010

Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010 Meddelelse nr. 34/2010 Meddelelse om kvartalsrapport for de første ni måneder af 2010, (NASDAQ OMX: AFFI), der udvikler antistoflægemidler, meddeler i dag resultatet for de første tre kvartaler af 2010.

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 11. oktober 2014 9. oktober 2014. Nr. 1104. Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Affitech A/S Finanstilsynets afgørelse af 26.

Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud til aktionærerne i Affitech A/S Finanstilsynets afgørelse af 26. Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Advokatfirma Att: Advokat Sune Reinholth Nyland St. Kongensgade 69 1264 København K 28. maj 2010 Ref. emm Dispensation fra forpligtelsen til at fremsætte overtagelsestilbud

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007

LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007. Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Til OMX Den Nordiske Børs Hørsholm, den 21. august 2007 LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 Resumé: LifeCycle Pharma offentliggør regnskab for første halvår af 2007 LifeCycle

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse

Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007. First North Meddelelse nr. 01-2007. Prospektmeddelelse Athena IT-Group A/S - Fondskode DK0060084374 København, den 18. maj 2007 First North Meddelelse nr. 01-2007 Prospektmeddelelse I forbindelse med at Athena IT-Group A/S (herefter Athena eller Selskabet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter for PenSam A/S

Vedtægter for PenSam A/S Vedtægter for PenSam A/S 2 Vedtægter for PenSam A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at levere services

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne

6.2.1 Som følge af ny terminologi i selskabsloven mv. ændres følgende ord og begreber i vedtægterne Emne: Ordinær Generalforsamling Indkalder: Tid: Torsdag, den 29. april 2010 Indk.dato: Sted: Toftegårdsvej 4, 8370 Hadsten Rev: 03-05-2010 År 2010, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018)

PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) PROSPEKTTILLÆG 1 af 13. december 2011 Victoria Properties A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 55660018) Dette prospekttillæg nr. 1 ( Tillæg 1 ) skal læses og fortolkes i sammenhæng med Victoria Properties

Læs mere

Vedtægter for PenSam Bank A/S

Vedtægter for PenSam Bank A/S Vedtægter for PenSam Bank A/S 2 Vedtægter for PenSam Bank A/S Kapitel I Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Bank A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser Bekendtgørelse om overtagelsestilbud samt om aktionærers oplysningsforpligtelser 1) I medfør af 30, stk. 1, 32 stk. 3, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45)

Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Jeudan A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 14 24 60 45) Udbud af op til 3.024.698 stk. nye aktier a nom. DKK 100 til kurs 325 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Jeudan A/S i forholdet

Læs mere

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN

VEDTÆGTER. for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN VEDTÆGTER for AALBORG BOLDSPILKLUB A/S 1.0. NAVN 1.1. Selskabets navn er Aalborg Boldspilklub A/S med bifirmanavne AaB A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); Aalborg BK A/S (Aalborg Boldspilklub A/S); AaB Håndbold

Læs mere

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72

Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Meddelelse om indløsning af aktionærer i Affitech A/S (CVR. nr. 14 53 83 72) i medfør af selskabslovens 70 og 72 Trans Nova Investments Limited ( Trans Nova ) har erhvervet og er ejer af mere end 90 %

Læs mere

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009

Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 5. marts 2009 MEDDELELSE Nr. : 7 Indkaldelse til GN Store Nords generalforsamling 2009 Vedlagt er GN Store Nords indkaldelse til generalforsamling 2009 samt fuldstændige forslag. For yderligere information

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1

Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 Bekendtgørelse om overtagelsestilbud 1 I medfør af 32, stk. 4, 32 a, stk. 2, og 93, stk. 4, i lov om værdipapirhandel m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 som ændret ved lov nr. X af X

Læs mere

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884

GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 GENMAB A/S, CVR-NR. 21023884 OVERORDNEDE RETNINGSLINJER FOR INCITAMENTSAFLØNNING AF GENMAB A/S' BE- STYRELSE OG DIREKTION I HENHOLD TIL SELSKABSLOVENS 139 1. INDLEDNING Inden et børsnoteret selskab indgår

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter

Formuepleje Optimum A/S. vedtægter Formuepleje Optimum A/S vedtægter FORMUE PLEJE Optimum FoRmuepleje Optimum A/S Vedtægter 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 2. Selskabets kapital og aktier 1.1 Selskabets navn er Formuepleje Optimum

Læs mere

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S

TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S TILBUD TIL MINORITETSAKTIONÆRERNE I MOLS-LINIEN A/S Købstilbud til minoritetsaktionærerne i: Mols-Linien A/S, CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Lind Invest ApS, CVR-nr. 26 55 92 43 den 2. september 2015 Finansiel

Læs mere

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af

Tilbudsdokument. Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48. fremsat af Tilbudsdokument Frivilligt offentligt købstilbud til aktionærer i: Mols-Linien A/S CVR-nr. 17 88 12 48 fremsat af Holding af 29. juni 2015 A/S CVR-nr. 36 94 06 70 et Datterselskab af Polaris Private Equity

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) Udkast til Bekendtgørelse om godkendte revisorers erklæringer (erklæringsbekendtgørelsen) I medfør af 16, stk. 4, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 26. august 2014. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S 26. august offentliggør tillæg 1 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S

VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S VEDTÆGTER for TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er drive fabrikions- og handelsvirksomhed,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd.

Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. Børsmeddelelse, Novozymes Overtagelsestilbud af GroPep Ltd. 14. august 2006 Novozymes tager endnu et vigtigt skridt i retning af at blive en førende leverandør af rekombinante ingredienser til den biofarmaceutiske

Læs mere

Vedtægter for SimCorp A/S

Vedtægter for SimCorp A/S SimCorp A/S Weidekampsgade 16 2300 København S Danmark Telefon: +45 35 44 88 00 Telefax: +45 35 44 88 11 E-mail: info@simcorp.com www.simcorp.com CVR-nummer: 15 50 52 81 Vedtægter for SimCorp A/S Selskabets

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring

Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring Bekendtgørelse om udenlandske investeringsinstitutters markedsføring i Danmark1) I medfør af 18, stk. 2, 19, stk. 3 og 221, stk. 3, i lovbekendtgørelse nr. 935 af 17. september 2012 om investeringsforeninger

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015

Til Nasdaq Copenhagen. 21. august 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 Til Nasdaq Copenhagen 21. august 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt af 13. maj 2015 offentliggør tillæg nr. 1 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011

Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsprotokollat af 27. marts 2011 til årsrapporten

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Godkendelse af årsrapport og beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Dato: 29.04.2014 Emne: Ordinær Generalforsamling Tid: Tirsdag, den 29. april 2014, kl. 17:00 Sted: Toftegaardsvej 4, 8370 Hadsten År 2014, den 29. april, afholdtes Ordinær Generalforsamling i Expedit A/S

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Fortegningsemission 2007. Brøndbyernes IF Fodbold A/S Fortegningsemission 2007 Brøndbyernes IF Fodbold A/S Prospekt dateret 26. november 2007 Udbud af 1.750.000 stk. Nye B-Aktier á nom. DKK 20 til kurs DKK 60 pr. aktie med fortegningsret for aktionærerne

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Vedtægter for PenSam Holding A/S

Vedtægter for PenSam Holding A/S Vedtægter for PenSam Holding A/S 2 Vedtægter for PenSam Holding A/S Kapitel I - Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er PenSam Holding A/S. 2 Selskabets hjemsted er Furesø kommune. 3 Selskabets formål

Læs mere

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North

Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Meddelelse nr. 1/ 24. januar 2006 København, den 24. januar 2006 Aresa A/S offentliggør prospekt i forbindelse med udbud af nye aktier via First North Aresa A/S ( Aresa eller Selskabet ) udbyder nye aktier

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Vedtægter for NunaMinerals A/S

Vedtægter for NunaMinerals A/S Vedtægter for NunaMinerals A/S 1. Navn og hjemsted 1.01 Selskabets navn er NunaMinerals A/S. 1.02 Selskabets hjemsted er Nuup Kommunea. 2. Formål 2.01 Selskabets formål er: på kommerciel basis at medvirke

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16)

Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Nordic Tankers A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 76 35 17 16) Udbud af op til 25.176.592 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til kurs 10 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i Nordic Tankers

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31)

Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) Vedtægter for Exiqon A/S (CVR nr. 18 98 44 31) SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1 Selskabets navn er Exiqon A/S. 2 Selskabets formål er at udøve og gennemføre forskning, udvikling, produktion og handel. SELSKABETS

Læs mere

Danish Farmers Abroad

Danish Farmers Abroad Danish Farmers Abroad Virksomhedsobligationer en mulig finansieringsmodel for landbrugsvirksomheder i udlandet? Brædstrup, 16. januar 2014 Kontakt Kenneth Larsen, Partner kl@keystones.dk, +45 24251744

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S. 9. februar 2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S offentliggør tillæg til prospekt for obligationer udstedt i medfør af 33 e i lov om realkreditlån og realkreditobligationer mv. (junior covered bonds) i kapitalcenter E 9.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S

Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Ordinær generalforsamling i Dantherm A/S Som tidligere meddelt blev ordinær generalforsamling i Dantherm A/S afholdt i dag den 29. april 2015. Der henvises til dagsordenen på side 2. Formandens beretning

Læs mere