Dalhoff Larsen & Horneman A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dalhoff Larsen & Horneman A/S"

Transkript

1 Dalhoff Larsen & Horneman A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr ) Udbud af minimum og maksimum stk. nye B-aktier à nom. DKK 5 til DKK 7,75 pr. ny aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med en kapitalforhøjelse omfattende et udbud ( Udbuddet ) af minimum og maksimum stk. nye B-aktier (de Nye Aktier ) à nom. DKK 5 i Dalhoff Larsen & Horneman A/S ( Selskabet ) med fortegningsret i form af tegningsretter til de Nye Aktier ( Tegningsretter ) for Selskabets Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor) i forholdet 1:2 samt i forbindelse med optagelse af Selskabets eksisterende A-aktier til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX ). Selskabets aktiekapital udgør pr. datoen for Prospektet ( Prospektdatoen ), men før Udbuddet, nom. DKK fordelt på stk. A-aktier à nom. DKK 10 ( A-Aktier ) og stk. B-aktier à nom. DKK 10 ( B-Aktier ), der alle er fuldt indbetalt (de Eksisterende Aktier ). Den 8. marts 2011 traf Selskabets generalforsamling beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital med nom. DKK ved nedsættelse af det nominelle beløb pr. aktie fra DKK 10 til DKK 5 ( Kapitalnedsættelsen ). Beslutningen om at nedsætte Selskabets aktiekapital er betinget af, at Udbuddet gennemføres. Efter Kapitalnedsættelsen vil Selskabets aktiekapital udgøre nom. DKK fordelt på nom. DKK A-Aktier og nom. DKK B-Aktier. Den 8. marts 2011 traf Selskabets generalforsamling beslutning om at forhøje Selskabets B-Aktiekapital med minimum nom. DKK ( stk. Nye Aktier à nom. DKK 5) og maksimum nom. DKK ( stk. Nye Aktier à nom. DKK 5). Kapitalforhøjelsen vil blive gennemført med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer (som defineret nedenfor). Såfremt Udbuddet gennemføres, vil Bestyrelsen registrere de på Selskabets ekstraordinære generalforsamling den 8. marts 2011 vedtagne betingede beslutninger om Kapitalnedsættelsen ophævelsen af Selskabets aktieklasser, at DLH-Fonden tillægges en vedtægtsmæssig ret til at udpege ét bestyrelsesmedlem, så længe DLH-Fonden ejer mindst 10% af Selskabets aktiekapital, og at formanden og næstformanden for Selskabets bestyrelse vælges direkte af generalforsamlingen. Den 28. marts 2011 kl dansk tid ( Tildelingstidspunktet ) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S ( VP Securities ) som aktionær i Selskabet, samt indehavere af A-Aktier ( Eksisterende Aktionærer ) få tildelt to (2) Tegningsretter for hver Eksisterende Aktie. For hver én (1) Tegningsret er indehaveren berettiget til at tegne ét (1) stk. Ny Aktie mod betaling af DKK 7,75 pr. Ny Aktie ( Tegningskursen ), hvilket er lavere end slutkursen på B-Aktierne den 21. marts 2011 på DKK 22,80 pr. Aktie. De Nye Aktier tegnes ved kontant indbetaling. Eksisterende Aktionærer kan endvidere tegne Nye Aktier ved konvertering af gæld. Handelsperioden for Tegningsretterne løber fra den 24. marts 2011 kl dansk tid til den 6. april 2011 kl dansk tid. Tegningsperioden for de Nye Aktier ( Tegningsperioden ) løber fra den 29. marts 2011 kl dansk tid til den 11. april 2011 kl dansk tid. Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Når en indehaver af Tegningsretter har udnyttet disse og tegnet Nye Aktier, kan tegningen ikke tilbagekaldes eller ændres. Tegningsretterne er blevet godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i ISIN koden DK De Nye Aktier vil blive registreret i en midlertidig ISIN kode DK De Nye Aktier vil ikke blive handlet og officielt noteret på NASDAQ OMX i den midlertidige ISIN kode. De Nye Aktier vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i ISIN koden for de eksisterende B-Aktier (DK ) snarest muligt efter at registrering af kapitalforhøjelsen er sket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 14. april Nye Aktier, der ikke er tegnet af Selskabets aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte eller erhvervede Tegningsretter eller af øvrige investorer ved udnyttelse af Tegningsretter før Tegningsperiodens udløb ( Resterende Aktier ), kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, der inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om at tegne Nye Aktier til Tegningskursen. I det tilfælde, at bindende tilsagn afgivet af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget allokering på basis af en fordelingsnøgle, der besluttes af Bestyrelsen i samråd med Joint Global Coordinators. Allokering vil ske på basis af de indkomne tilsagn uden hensyn til, om tegnerne er aktionærer i Selskabet eller ej. DLH-Fonden, Fragaria GmbH og Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond (tilsammen de Ansvarlige Långivere ) har pr. Prospektdatoen afgivet bindende tegningstilsagn med forbehold for opfyldelse af visse betingelser om udnyttelse af Tegningsretter svarende til tegning af i alt stk. Nye Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 70,0 mio. Heraf udgør DLH-Fondens andel stk. Nye Aktier, svarende til et tegningsbeløb på DKK 40,0 mio., som indbetales ved, at DLH-Fonden konverterer sit ansvarlige lån på i alt DKK 40,0 mio. ydet til Selskabet til Nye Aktier. Fragaria GmbHs andel udgør stk. Nye Aktier, svarende til et tegningsbeløb på DKK 17,9 mio., som indbetales ved, at Fragaria GmbH konverterer en del af sit ansvarlige lån ydet til Selskabet. Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fonds andel udgør stk. Nye Aktier, svarende til et tegningsbeløb på DKK 12,1 mio., som indbetales ved, at Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond konverterer sit ansvarlige lån på i alt DKK 10,0 mio. ydet til Selskabet til Nye Aktier og indbetaler DKK 2,1 mio. kontant. DLH-Fonden har udover ovennævnte tilsagn, under visse betingelser, afgivet tilsagn om at tegne Nye Aktier på likviditetsneutral basis (efter transaktionsomkostninger) på den resterende del af de til DLH-Fonden tildelte Tegningsretter ved at tegne det maksimale antal Nye Aktier, som DLH- Fonden kan finansiere udelukkende gennem salg af Tegningsretter. Disse Tegningsretter vil blive solgt i løbet af handelsperioden for Tegningsretterne af Joint Global Coordinators på vegne af DLH-Fonden i transaktioner på det åbne marked, i privatplaceringer, blokhandler eller på anden måde. Fragaria GmbH har endvidere afgivet tegningsgaranti om, under visse betingelser, pro rata i forhold til den samlede tegningsgaranti, tegning af op til stk. Nye Aktier, svarende til et bruttoprovenu på op til DKK 32,1 mio., som indbetales ved, at Fragaria GmbH konverterer en del af sit ansvarlige lån ydet til Selskabet. Endvidere har Skandinaviska Enskilda Banken A/S, PKA A/S, Realdania og Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab afgivet tegningsgarantier om, under visse betingelser, pro rata i forhold til den samlede tegningsgaranti, tegning af op til i alt stk. Nye Aktier til Tegningskursen, som ikke måtte være blevet tegnet af Selskabets Eksisterende Aktionærer i henhold til tildelte eller erhvervede Tegningsretter, af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter eller på anden måde, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 174,7 mio. Der er således tilsammen afgivet tegningstilsagn og tegningsgaranti om tegning af i alt stk. Nye Aktier fordelt på DKK 176,8 mio. ved kontant betaling og DKK 100,0 mio. ved konvertering af gæld, svarende til100% af det maksimale antal Nye Aktier i Udbuddet. Tegningsretterne og de Nye Aktier leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP Securities. De Nye Aktier kan afregnes gennem Euroclear Bank S.A./N.V. som operatør af Euroclear System ( Euroclear ) og Clearstream Banking S.A. ( Clearstream ). Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretter og Nye Aktier indebærer stor risiko. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer, for en beskrivelse af forhold, der bør overvejes i forbindelse med en beslutning om at investere i Tegningsretter og Nye Aktier. Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark og en privatplacering i visse andre jurisdiktioner. Udbuddet er underlagt dansk ret. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, og de Nye Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Joint Global Coordinators modtager tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Nye Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i nogen anden jurisdiktion, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Selskabet og Joint Global Coordinators kan kræve at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne udnytte deres Tegningsretter eller tegne Nye Aktier. Selskabet foretager ikke noget udbud eller opfordring til nogen person i nogen jurisdiktion under nogen omstændigheder, der kan være ulovlige. Hverken de Nye Aktier eller Tegningsretterne er blevet eller vil blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 eller værdipapirlovgivningen i nogen enkeltstat i USA og må kun udbydes og sælges i USA i transaktioner, der er fritaget fra, eller ikke er underlagt, registreringskravene i U.S. Securities Act of Joint Global Coordinators Dette Prospekt er dateret 22. marts 2011 ( Prospektdatoen )

2 Vigtig meddelelse Dette Prospekt er udarbejdet i henhold til danske love og regler, herunder lovbekendtgørelse nr. 959 af 11. august 2010 om værdipapirhandel med efterfølgende ændringer (Værdipapirhandelsloven), Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med efterfølgende ændringer, Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 vedrørende prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og ved offentlige udbud af værdipapirer over EUR (Prospektbekendtgørelsen) og NASDAQ OMX regler for udstedere af aktier. Prospektet er udarbejdet på dansk (det Danske Prospekt ) og på engelsk (det Engelske Prospekt ) til brug for den private placering af værdipapirer uden for Danmark, dog ikke i USA, Canada, Australien eller Japan eller i nogen anden jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller salg ikke ville være tilladt i henhold til gældende ret i den pågældende jurisdiktion. Det Danske Prospekt og det Engelske Prospekt svarer til hinanden, bortset fra at det Danske Prospekt indeholder en tegningsblanket vedr. Resterende Aktier og visse erklæringer fra Joint Global Coordinators og Selskabets uafhængige revisor, der ikke er medtaget i det Engelske Prospekt. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem det Danske Prospekt og det Engelske Prospekt er det Danske Prospekt gældende. Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring til personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at erhverve Tegningsretter eller til at tegne Nye Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Personer, som kommer i besiddelse af dette Prospekt, skal gøre sig bekendt med og overholde alle sådanne begrænsninger. Hverken Selskabet eller Joint Global Coordinators har noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en potentiel køber af Tegningsretter eller Nye Aktier. Der henvises til Del II, afsnit 5.14 Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet for en nærmere beskrivelse af visse begrænsninger i forbindelse med Udbuddet. Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, og de Nye Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Joint Global Coordinators modtager tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, Nye Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretter må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i nogen anden jurisdiktion, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion. Selskabet og Joint Global Coordinators kan kræve at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne udnytte deres Tegningsretter eller tegne de Nye Aktier. Visse udsagn i Prospektet er baseret på vurderinger samt antagelser foretaget af Bestyrelsen og Direktionen og oplysninger, som på nuværende tidspunkt er til rådighed for Bestyrelsen og Direktionen, og disse udsagn kan udgøre fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn (med undtagelse af udtalelser om historiske kendsgerninger) vedrørende Selskabets fremtidige driftsresultater, økonomiske stilling, pengestrømme, forretningsstrategi og Bestyrelsens og Direktionens planer og mål for den fremtidige drift er generelt kendetegnet ved ord som har som målsætning, mener, forventer, har til hensigt agter, planlægger, søger, vil, kan, skønner, ville, vil kunne fortsætter eller lignende udtryk samt negative former heraf. Disse fremadrettede udsagn er forbundet med kendte og ukendte risici, usikkerheder og andre væsentlige forhold, der kan få Selskabets faktiske resultater, udvikling eller præstationer eller branchens resultater til at afvige væsentligt fra de fremtidige resultater, udviklingen eller præstationerne, der er udtrykt eller underforstået i forbindelse med disse fremadrettede udsagn. Selskabet har ikke til hensigt, og påtager sig ingen forpligtelse til, at opdatere de fremadrettede udsagn i Prospektet, bortset fra som påkrævet i henhold til lovgivningen. Meddelelse til investorer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (bortset fra Danmark), der har implementeret EU Direktiv 2003/71 (sammen med alle gældende gennemførelsesbestemmelser i enhver medlemsstat, Prospektdirektivet ) (hver især en Relevant Medlemsstat ), foretages intet udbud af Tegningsretter og Nye Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende Tegningsretter og Nye Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages et udbud af Tegningsretter og Nye Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat til enhver tid: til juridiske enheder, der er bemyndigede eller bestemte til at operere på de finansielle markeder, eller, hvis de ikke er bemyndigede eller bestemte hertil, hvis formål udelukkende er at investere i værdipapirer, 2 Vigtig meddelelse DLH prospekt

3 til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af følgende betingelser: 1) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet balancesum på mere end EUR 43 mio. og 3) en årlig nettoomsætning på mere end EUR 50 mio., som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående skriftligt samtykke hertil fra Joint Global Coordinators, Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner muligvis ikke vil kunne modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne udnytte deres Tegningsretter eller tegne Nye Aktier. Selskabet foretager ikke noget udbud eller opfordring til nogen person i nogen jurisdiktion under nogen omstændigheder, der kan være ulovlige. under andre omstændigheder, der henhører under Prospektdirektivets artikel 3, stk. 2, forudsat at et sådant udbud af Nye Aktier ikke fører til et krav om, at Selskabet eller en Joint Global Coordinator skal offentliggøre et prospekt i henhold til artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket et udbud af Tegningsretter og Nye Aktier til offentligheden vedrørende Tegningsretter og Nye Aktier i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for Udbuddet, Tegningsretter og Nye Aktier, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om udnyttelse eller erhvervelse af Tegningsretter og tegning af Nye Aktier, som denne måtte blive ændret i den pågældende medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet implementeres i den pågældende medlemsstat. Meddelelse til investorer i Storbritannien Dette dokument udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien eller 2) investment professionals som defineret i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ( Financial Promotion Order ) eller 3) high net worth companies og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Financial Promotion Order (alle sådanne personer betegnes under ét Relevante Personer ). Tegningsretter og Nye Aktier er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at tegne, købe eller på anden måde erhverve sådanne Tegningsretter eller Nye Aktier vil kun blive indgået med, Relevante Personer. Enhver person, der ikke er en Relevant Person, må ikke handle ud fra eller i tillid til dette dokument eller indholdet heraf. Meddelelse vedrørende USA, Canada, Australien og Japan Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, og de Nye Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og Tegningsretter må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges, erhverves eller udnyttes i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg, en sådan erhvervelse, udnyttelse eller tegning er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet og Joint Global Coordinators modtager tilfredsstillende dokumentation herfor. DLH prospekt Vigtig meddelelse 3

4 Indholdsfortegnelse Vigtig meddelelse 2 Indholdsfortegnelse 4 Ansvar og erklæringer 6 Prospekterklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisor 7 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Dalhoff Larsen & Horneman A/S uafhængige revisor 8 Erklæring fra den finansielle rådgiver 9 Resumé 10 Risikofaktorer 22 Risici forbundet med Koncernens drift 22 Risici forbundet med Koncernens økonomiske resultater og ressourcer 25 Risici forbundet med markederne, hvorpå Koncernen driver virksomhed 26 Risici forbundet med medarbejdere 27 Risici forbundet med valuta og renteforhold 27 Risici forbundet med retssager og andre tvister 28 Risici forbundet med lovgivningsmæssige forhold 28 Risici forbundet med udbuddet 29 Generelle oplysninger 31 Del I. Beskrivelse af Selskabet Ansvarlige Revisorer Udvalgte regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om DLH Navn og hjemsted mv Fondskode Stiftelsesdato og lovvalg Finanskalender Regnskabsår og regnskabsrapportering Formål Hovedbankforbindelse Aktieudstedende institut Ejerbogsfører Transaktioner med de finansielle rådgivere Selskabets historie og udvikling Investeringer Forretnings- og markedsbeskrivelse Markedsbeskrivelse Forretningsoversigt Organisationsstruktur Koncernstruktur Funktionsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr Faciliteter Forsikring Miljøforhold Gennemgang af drift og regnskaber Finansiel tilstand Gennemgang af drift og regnskaber for DLH Investeringer Kapitalressourcer Kapitalressourcer og pengestrømme Lånebehov og finansieringsstruktur Begrænsninger i brugen af kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger Ledelsens erklæring Erklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisorer om de konsoliderede resultatforventninger til regnskabsåret Resultatforventninger Metodik og forudsætninger Konsoliderede resultatforventninger til regnskabsåret Bestyrelse, Direktion, Nøglemedarbejdere samt tilsynsorganer Bestyrelse Direktion Nøglemedarbejdere Erklæring om tidligere levned Erklæring om familierelationer og interessekonflikter Aflønning og goder Aflønning af Bestyrelsen Aflønning af Direktionen og Nøglemedarbejderne Incitamentsordninger Bestyrelsens arbejdspraksis Bestyrelsens arbejdspraksis Direktionens arbejdspraksis Udvalg, herunder Rådgivende Udvalg Beskrivelse af ledelsesrapporteringssystemer og interne kontrolsystemer Corporate governance Retningslinier for incitamentsaflønning Medarbejdere Oversigt over ansatte Bestyrelsens, Direktionens og Nøglemedarbejderes Aktier og aktieoptioner Større aktionærer Transaktioner med nærtstående parter Oplysninger om aktiver og passiver, finansiel stilling og resultater samt udbyttepolitik Historiske regnskabsoplysninger Udbyttepolitik Retstvister Væsentlige ændringer i udsteders finansielle eller handelsmæssige stilling Yderligere oplysninger Aktiekapital før og efter Udbuddet Warrants og aktieoptioner Historisk udvikling i Selskabets aktiekapital Stiftelsesoverenskomst og selskabsvedtægter Bestemmelser i vedtægterne og andre regler, som kan føre til, at en ændring af kontrollen med Selskabet forsinkes Oplysningspligt Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale Oplysninger om kapitalbesiddelser Definitioner og ordliste Indholdsfortegnelse DLH prospekt

5 Del II Udbuddet Ansvarlige for Udbuddet Risikofaktorer i forbindelse med Udbuddet Nøgleoplysninger om kapitalisering og anvendelse af provenu Erklæring om arbejdskapital Kapitalisering og gældssituation Fysiske og juridiske personers interesser i Udbuddet Baggrund for Udbuddet og anvendelsen af provenu Oplysninger om de Nye Aktier Værdipapirtype, tildelingstidspunkt og ISIN koder Lovvalg og værneting Registrering Valutaforhold Tegningsretternes og de Nye Aktiers rettigheder Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser af Udbuddet Dato for tildeling af Tegningsretter og udstedelse af Nye Aktier Aktiernes og de Nye Aktiers negotiabilitet og omsættelighed Dansk lovgivning vedrørende pligtmæssige overtagelse stilbud, indløsning af aktier og oplysningspligt Offentlige overtagelsestilbud fremsat af tredjemand vedrørende Selskabets Aktier i foregående eller indeværende regnskabsår Skat Udbudsbetingelser Betingelser for Udbuddet, tegningsforhold og tildeling af Tegningsretter Udbud og provenu Gennemførelse af Udbuddet Tegningsperiode Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder Tilbagekaldelse af Udbuddet Nedsættelse af tegning Minimum og/eller maksimum tegningsbeløb Tilbagekaldelse af tegningsordrer Betaling Offentliggørelse af resultatet af Udbuddet Procedure for udnyttelse af og handel med Tegningsretter og behandling af Tegningsretter Procedure for tegning af Resterende Aktier Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet Hensigt hos Selskabets Større Aktionærer, Bestyrelse, Direktion eller Nøglemedarbejdere om at deltage i Udbuddet Fordelingsplan Oplysninger om forhåndstildeling Oplysninger om overtildeling Tegningskurs Kursforskel Betalingsformidlere Udbuddet Tegningstilsagn og tegningsgaranti Optagelse til handel og officiel notering Market maker-aftale Stabilisering og short positioner Sælgende aktionærer og lock-up-aftaler Aktionærer, som har tilkendegivet, at de forventer at sælge deres Aktier eller Tegningsretter Lock-up-aftaler i forbindelse med Udbuddet Nettoprovenu og samlede omkostninger Udvanding Yderligere oplysninger Rådgivere Rekvirering af Prospektet 124 Bilag Vedtægter A-1 Del F Regnskabsoplysninger F-1 Tegningsblanket vedr. Resterende Aktier T-1 DLH prospekt Indholdsfortegnelse 5

6 Ansvar og erklæringer Dalhoff Larsen & Horneman A/S har ansvaret for dette Prospekt i henhold til dansk lov. Ledelsens erklæring Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste viden er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Taastrup, 22. marts 2011 Dalhoff Larsen & Horneman A/S Direktion Kent Arentoft (Administrerende direktør) Bestyrelsen Kurt Anker Nielsen Kristian Kolding Aksel Lauesgaard Nissen (Formand) (Næstformand) Agnete Raaschou-Nielsen Lars Green Jesper Birkefeldt Ann Høy-Thomsen Johannes Borglykke Sørensen Kurt Anker Nielsen er professionelt bestyrelsesmedlem Kristian Kolding er professionelt bestyrelsesmedlem Aksel Lauesgaard Nissen er professionelt bestyrelsesmedlem Agnete Raaschou-Nielsen er professionelt bestyrelsesmedlem Lars Green er Senior Vice President, Novo Nordisk Jesper Birkefeldt er indkøbskoordinator og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Ann Høy-Thomsen er risk manager og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem Johannes Borglykke Sørensen er afdelingschef og medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 6 Ansvar og erklæringer DLH prospekt

7 Prospekterklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisor Til læserne af dette Prospekt Vi har som generalforsamlingsvalgt revisor gennemgået oplysninger af regnskabsmæssig karakter indeholdt i det af Ledelsen udarbejdede Prospekt for Dalhoff Larsen & Horneman A/S. Ledelsen har ansvaret for Prospektet og for indholdet samt præsentation af informationerne heri. Vores ansvar er på grundlag af vores arbejde at udtrykke en konklusion om, hvorvidt oplysninger af regnskabsmæssig karakter i Prospektet er korrekt gengivet fra koncernregnskaberne indeholdt i årsrapporterne for regnskabsårene 2008, 2009 og Denne erklæring er alene udarbejdet i henhold til dansk praksis og i forbindelse med offentligt udbud af aktier i Dalhoff Larsen & Horneman A/S, og kan derfor ikke anvendes i anden sammenhæng. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision eller review af historiske finansielle oplysninger (RS3000). Vi har tilrettelagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at Prospektet ikke indeholder væsentlig fejlinformation af regnskabsmæssig karakter. Vi har gennemgået Prospektets oplysninger af regnskabsmæssig karakter og har påset, at disse er korrekt gengivet fra de af os reviderede koncernregnskaber indeholdt i årsrapporterne for regnskabsårene 2008, 2009 og Det er vores opfattelse, at det udførte arbejde giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion Baseret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S regler skal vi herved bekræfte, at alle væsentlige forhold vedrørende Dalhoff Larsen & Horneman A/S, som er os bekendt, og som efter vores opfattelse kan påvirke vurderingen af Dalhoff Larsen & Horneman A/S konsoliderede aktiver, passiver og finansielle stilling samt resultatet af Dalhoff Larsen & Horneman A/S konsoliderede aktiviteter og pengestrømme, som angivet i koncernregnskaberne indeholdt i årsrapporterne for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010, er indeholdt i Prospektet. København, 22. marts 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Kurt Gimsing Statsautoriseret Revisor Per Ejsing Olsen Statsautoriseret Revisor DLH prospekt Prospekterklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisor 7

8 Reference til øvrige erklæringer afgivet af Dalhoff Larsen & Horneman A/S uafhængige revisor Uddragne koncernregnskaber og årsregnskaber for regnskabsårene 1. januar december 2010 med sammenligningstal for 2009 og 1. januar december 2009 med sammenligningstal for 2008 for Dalhoff Larsen & Horneman A/S Koncernregnskaberne og årsregnskaberne for Dalhoff Larsen & Horneman A/S, der til brug for dette Prospekt er præsenteret på siderne F-7 F-67 og på siderne F-70 F-127 i dette Prospekt, er et uddrag fra de offentliggjorte årsrapporter for 2009 og KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har revideret koncernregnskaberne og årsregnskaberne for 2009 og Koncernregnskaberne og årsregnskaberne er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Koncernregnskaberne for regnskabsårene 1. januar december 2010 med sammenligningstal for 2009 og 1. januar december 2009 med sammenligningstal for 2008 er forsynet med erklæring om regnskabsuddrag uden forbehold eller supplerende oplysninger. Koncernregnskabet og årsregnskabet for regnskabsårene 1. januar december 2008, 2009 og 2010 for Dalhoff Larsen & Horneman A/S KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har revideret de af Ledelsen aflagte koncernregnskaber og årsregnskaber for regnskabsårene 1. januar december 2008, 2009 og 2010 som er integreret i dette Prospekt ved henvisning, jf. Del F, afsnit 2 Oplysninger indarbejdet ved henvisning på side F-4 i dette Prospekt, og som er aflagt i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU. Koncernregnskaberne for regnskabsårene 1. januar december 2008, 2009 og 2010 er forsynet med revisionspåtegning uden forbehold eller supplerende oplysninger. Konsoliderede resultatforventninger til regnskabsåret 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab har afgivet erklæring om de Konsoliderede resultatforventninger til regnskabsåret 2011, jf. afsnittet Konsoliderede resultatforventninger til regnskabsåret Erklæringen fremgår af afsnittet Resultatforventninger - Erklæring afgivet af Selskabets uafhængige revisor om de konsoliderede resultatforventninger til regnskabsåret Reference til øvrige erklæringer afgivet af Dalhoff Larsen & Horneman A/S uafhængige revisor DLH prospekt

9 Erklæring fra den finansielle rådgiver I vores egenskab af Joint Global Coordinators skal vi hermed bekræfte, at vi har fået forelagt alle de oplysninger, vi har anmodet om, og som vi har skønnet nødvendige, fra Dalhoff Larsen & Horneman A/S og dets revisor. De udleverede eller oplyste data, herunder de data, som ligger til grund for regnskabsoplysninger, oplysninger om markedsforhold m.v., har vi ikke foretaget en egentlig efterprøvelse af, men vi har foretaget en gennemgang af oplysningerne og har sammenholdt de nævnte oplysninger med de i Prospektet indeholdte informationer og har herved ikke konstateret ukorrektheder eller manglende sammenhæng. København, 22. marts 2011 Danske Bank A/S Nordea Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) DLH prospekt Erklæring fra den finansielle rådgiver 9

10 Resumé Dette resumé skal læses som en indledning til Prospektet. Ved enhver beslutning om investering i de Nye Aktier og Tegningsretterne bør hele dette Prospekt tages i betragtning, herunder de dokumenter, der indgår i form af henvisninger, samt de risici, der er forbundet med en investering i de Nye Aktier og Tegningsretter som anført i afsnittet Risikofaktorer. Resuméet er ikke fuldstændigt og medtager ikke alle oplysninger, som bør tages i betragtning ved en beslutning i forbindelse med de Nye Aktier og Tegningsretterne. Visse af de anvendte termer i resuméet er defineret andetsteds i Prospektet. Hvis en sag vedrørende oplysninger i Prospektet indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Selskabet, som har udfærdiget resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, og anmodet om godkendelse heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt det er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de øvrige dele af Prospektet. Introduktion til DLH DLH er en dansk baseret trægrossist med hovedsæde i Hovedstadsområdet, der har positioneret sig som en af de ledende globale trægrossister. Det er DLH s mål at udbygge positionen som en af verdens førende grossister inden for træ, træprodukter og plader fremstillet af bæredygtigt producerede råvarer. DLH vil være den førende trægrossist på de markeder og segmenter, som DLH vælger at betjene med træ og plader fra et globalt sourcing netværk. Som førende grossist vil DLH selv kunne sætte tempoet, skabe udviklingen, have et stærkt tilbud til kunderne og også have størrelsen, spændvidden og en ansvarlig måde at drive virksomhed på, som gør DLH til en attraktiv forretningspartner for Koncernens kunder og leverandører. Koncernens aktiviteter spænder globalt og omfatter handel med forskellige typer af træprodukter. Heraf er de primære handel med tropisk hårdttræ og plader. Koncernen havde i regnskabsåret 2010 en nettoomsætning på DKK mio. og et EBIT på DKK 49 mio. Det gennemsnitlige antal medarbejdere i 2010 udgjorde medarbejdere fordelt på 716 beskæftigede i de fortsættende aktiviteter og beskæftigede i de ophørende aktiviteter. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX og har en aktionærbase på knap aktionærer. Forretningsbeskrivelse Koncernen tilbyder et bredt produktsortiment til kunder inden for områderne kævler, savet træ, høvlet træ, finer og plader. Heraf udgør segmenterne savet træ, høvlet træ og plader langt størstedelen af Koncernens omsætning. Handelen med kævler udgør en mindre del af forretningen, og Koncernen er kun i begrænset omfang aktiv inden for markedet for finer. Det er Ledelsens forventning, at segmentet høvlet træ i fremtiden vil udgøre en endnu større del af forretningen, hvilket især forventes at være drevet af et øget salg af terrassebrædder og andre færdigvarer. Koncernen sælger hovedsageligt til professionelle kunder som andre grossister, detailhandlere og industrivirksomheder. Derudover sælger DLH i mindre udstrækning til bl.a. håndværkere og mindre tømmervirksomheder. Salget til andre grossister sker primært til ikke lagerførende grossister, da disse til tider kan have brug for hurtig levering. Detailhandelssegmentet består af professionelle og gør-det-selv byggemarkeder, og industrisegmentet dækker over salg til både byggeselskaber, møbelfabrikker, køkkenproducenter og emballageindustrien. Hovedparten af Koncernens omsætning kommer fra salg til det professionelle detailhandelssegment og industrien. Kundesammensætningen i de europæiske markeder er generelt ensartet, hvorimod der er større variationer mellem Rusland, USA og Europa som helhed. Ovenstående kundegrupper serviceres gennem to forretningsområder: Salg og Trading. I forretningsområdet Salg servicerer Koncernen kunder inden for industri og detailhandel fra egne varelagre. DLH har således etableret sig ved salgskontorer, varelagre og administration i følgende geografiske regioner: Norden (Danmark, Norge, Sverige og Finland) Vesteuropa (Frankrig, Belgien og Holland) Central- & Østeuropa (Polen, Tjekkiet og Slovakiet) Rusland USA I forbindelse med Koncernens strategiplan Go to Market arbejder DLH på at fokusere forretningen yderligere ved at udfase aktiviteterne i Storbritannien, Tyskland og Ukraine. Det britiske datterselskab er solgt, og aktiviteterne i Tyskland er delvist afviklet ved salg af varelageret i Hovedparten af omsætningen ligger i Europa, men der er også aktiviteter i Rusland og USA. I 2010 udgjorde salget fra forretningsområdet DKK mio., hvilket svarer til 69% af Koncernens samlede omsætning. Sammenlignet med 2009 svarer dette til en stigning på 9% for forretningsområdet. Koncernens forretningsområde Trading opererer globalt gennem back-to-back aftaler. Forretningsområdet servicerer hovedsageligt industrikunder og ikke lagerførende grossistvirksomheder. I 2010 udgjorde salget fra forretningsområdet DKK 981 mio., hvilket svarer til 31% af Koncernens samlede omsætning. Sammenlignet med 2009 svarer dette til en stigning på 8% for forretningsområdet. Det er kendetegnende for DLH, at forretningsområderne Salg og Trading supplerer hinanden. I de tilfælde hvor DLH ikke kan få afsat sine varelagre, kan Koncernen vælge at sælge varelagrene til trading kunder. DLH har dermed sikret en højere grad af 10 Resumé DLH prospekt

11 fleksibilitet ved at være aktiv i begge markeder. Yderligere betyder den globale tilstedeværelse og kombinationen med Salg og Trading, at DLH kan aftage stort set hele produktionssortimentet og ikke kun enkelte produkter. Dette gør DLH attraktiv hos leverandørerne, da disse kan opnå bedre udnyttelsesgrad i produktionen. Markedsbeskrivelse Markedet for handel med træ er i dag et globalt marked af betydning for en række segmenter, hvoraf de primære er: Papirmasse, træbrændsel, kævler, savet træ, lister, færdigvarer, finer og plader. Segmentet savet træ inddeles yderligere i boules og tømmer, mens plader grupperes i henholdsvis krydsfiner og fiberplader. Segmenterne adskiller sig hovedsageligt ved den måde, hvorpå træet forarbejdes. Kvaliteten af kævler, savet træ, lister, færdigvarer, finer, og plader kan variere ganske betydeligt, hvilket har stor betydning for kunderne. Det er derfor nødvendigt med et indgående kendskab til leverandørerne i disse segmenter, hvorfor handelen både varetages af virksomhederne selv og af grossister. Papirmasse og træbrændsel er kendetegnet ved at være bulkvarer, hvor kvalitetsniveauet generelt er af mindre betydning for kunderne. Hertil kommer, at virksomhederne, som handler disse produkter, enten selv er engageret i skovdrift eller køber direkte fra producenterne. Grossister benyttes derfor sjældent i disse segmenter. Ud over denne produktsegmentering skelnes der overordnet mellem to kategorier af træ: Softwood (nåletræer) og hårdttræ (løvtræer). Hårdttræ opdeles endvidere i tropisk og tempereret hårdttræ, hvor tropisk hårdttræ ofte stammer fra Sydamerika, Afrika og Sydøstasien, og tempereret hårdttræ hovedsageligt kommer fra Nordamerika og Europa. Softwood bruges primært i forbindelse med konstruktionen af bygningsskelettet, hvorimod hårdttræ hovedsageligt benyttes senere i processen til døre, vinduer, gulve og inventar. Det samlede marked, som DLH og dets konkurrenter opererer inden for, kan yderligere segmenteres i forhold til træets grad af forarbejdning samt træart. Overordnet kan markedet opdeles i fem segmenter: 1) kævler, 2) savet træ, 3) høvlet træ, 4) finer samt 5) plader. Som følge af flere restriktioner i oprindelseslandene har udbuddet af tropiske kævler været nedadgående. Stigningen i brugen af restriktioner er især drevet af oprindelseslandenes ønske om at støtte en hjemlig industri for forarbejdning og forædling. Udbuddet af tempererede kævler har derimod været stabilt. Markedet for kævler er kendetegnet ved, at produkterne, bortset fra fældning og sortering, er uforarbejdede. Det primære konkurrenceparameter i markedet for kævler er kvalitet, og der handles både kævler af lav og høj kvalitet alt efter kundens ønsker og behov. DLH handler hovedsageligt med hårdttræ kævler, omend det ikke er et af Koncernens primære markeder. Markedet for savet træ er kendetegnet ved, at produkterne kun er groft forarbejdede. Det betyder, at produkterne appellerer til et bredt kundegrundlag, da anvendelsesmulighederne er mange. Kvalitet er som regel ikke den primære konkurrenceparameter, da mindre fejl som regel fjernes i den videre forarbejdning. Da kvalitet betyder mindre, er det også et marked, som appellerer til mindre grossister. DLH er dog også aktiv i dette marked. Høvlet træ er et af de større segmenter for DLH, og for DLH er segmentet domineret af tropisk træ. Da fældning af tropisk hårdttræ som regel foregår i udviklingslande, har grossister her en særlig rolle at spille, da udviklingslande ofte byder på udfordringer i forhold til dokumentation af træets lovlighed. Hertil kommer større krav til kvalitet, logistik, finansiering etc. Betydningen af kvalitet og kravene til træets specifikationer øges med forarbejdningsgraden. Det er således ofte større grossister, som dominerer dette marked. DLH er i særlig grad repræsenteret i markedet for handelen med lister og færdigvarer i tropisk hårdttræ, herunder især terrassebrædder samt vindues- og dørprofiler. Figur 1: Det samlede grossist marked for handel med træ Stigende grad af forarbejdning Kævler Boules Tømmer Lister Færdige produkter Finer Krydsfiner Fiberplader Hårdttræ Tropisk Tempereret Softwood 1 Kævler 2 Savet træ 3 Høvlet træ 4 Finer 5 Plader Markeds segmenter Høj nuværende DLH aktivitet Lav eller mellem nuværende DLH aktivitet Ingen eller minimum DLH aktivitet Kilde: DLH DLH prospekt Resumé 11

12 Finer-segmentet er kendetegnet ved en høj grad af specialisering, hvor både teknologien og kundernes præferencer er meget unikke. DLH er kun i begrænset omfang repræsenteret i dette marked. Plader bruges i mange forskellige henseender, f.eks. til emballage, møbler og byggeri. Segmentet er kendetegnet ved mange store producenter, som benytter sig af grossister til distribution. Dette marked er især drevet af tradition og af kvalitetsparametre, og det udgør en stor del af DLH s forretning. Bankaftale Koncernen indgik den 8. marts 2011 den endelige Bankaftale omhandlende den fremtidige finansiering af Koncernen (der henvises til Del I, afsnit 26 Definitioner og ordliste ). Udover Bankaftalen har Koncernen finansiering via Ansvarlige Lån samt mindre faciliteter i enkelte dattervirksomheder hos en række kreditinstitutter. Bankaftalens vilkår afhænger i væsentligt omfang af, hvorvidt Udbuddet gennemføres inden 30. juni 2011 med et nettoprovenu på minimum DKK 245 mio. Under forudsætning af gennemførelse af Udbuddet med et nettoprovenu på minimum DKK 245 mio. senest den 30. juni 2011, løber Bankaftalen frem til 31. marts Bankaftalen omfatter under dette scenarie 3-årige kreditrammer på DKK 600 mio. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres inden 30. juni 2011 med et nettoprovenu på minimum DKK 245 mio., vil Bankaftalen udløbe den 31. marts Bankaftalen omfatter under dette scenarie også kreditrammer på DKK 600 mio. I henhold til Bankaftalen skal Ledelsen dog under dette scenarie senest den 30. juni 2011 fremlægge en plan til bankkonsortiet for yderligere frasalg af aktiver/aktiviteter med henblik på indfrielse af lån under Bankaftalen ved aftalens udløb den 31. marts Planen skal godkendes af bankkonsortiet. Ansvarlige Lån Pr. 31. december 2010 havde Koncernen Ansvarlige Lån svarende til i alt DKK 161,8 mio. Disse Ansvarlige Lån omfattede DKK 40,0 mio. fra DLH-Fonden, DKK 10,0 mio. fra Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond og DKK 111,8 mio. fra Fragaria GmbH. Det indgår som en forudsætning for Bankaftalen, at de Ansvarlige Långivere som led i Udbuddet yder tegningstilsagn og tegningsgaranti for i alt DKK 102,1 mio. primært ved konvertering af gæld samt for DLH-Fonden yderligere ved tegning af Nye Aktier på likviditetsneutral basis. Såfremt Udbuddet ikke gennemføres må de Ansvarlige Lån tidligst tilbagebetales ultimo april Konsoliderede resultatforventninger til regnskabsåret 2011 Selskabets forventninger til regnskabsåret 2011 er en omsætning på omkring DKK 3,4 mia. og et EBIT på ca. DKK 60 mio. For en nærmere omtale af Selskabets forventninger til regnskabsåret 2011 henvises til Del I, afsnit 13 Resultatforventninger. Baggrund for Udbuddet og anvendelse af provenu Koncernen øgede i perioden aktivitetsomfanget betragteligt bl.a. gennem adskillige virksomhedsopkøb og en udvidelse af værdikæden til også at omfatte skovdrift. Denne strategi førte sammen med betydelige tab i 2008 og 2009 til en forøget gældsætning, og Koncernens kapitalstruktur blev gradvist mere sårbar over for udsving i indtjeningen. Som første skridt i genopretningen af Koncernen blev en ny treårig strategi, Back to Black, iværksat i marts 2010 med fokus på frasalg af ikke strategiske aktiviteter, gældsnedbringelse, forbedret indtjeningsevne og organisatorisk fokusering. Som et væsentligt led i Back to Black strategien iværksatte Ledelsen et målrettet frasalgsprogram, der skulle sikre et provenu på mindst DKK 300 mio. I perioden fra juni til december 2010 blev der indgået aftaler om frasalg af produktionsaktiviteter og aktiver i USA, Holland, Brasilien, Malaysia, Congo og Gabon. Disse frasalg forventes samlet at have reduceret balancen i niveauet DKK mio. når closing af overdragelse af grund og bygninger i Belem, Brasilien, har fundet sted. På mindre end et år lykkedes det dermed at fokusere forretningen på DLH s kernekompetencer inden for handel med træ og samtidig reducere gælden betragteligt. Parallelt med denne indsats tilpassede DLH de fortsættende aktiviteter Koncernens trading-, salgs- og distributionsforretning. Omkostningerne blev reduceret, og varelagrene blev nedbragt, så Koncernen opnåede et positivt cash flow. Tiltagene betød, at DLH i 2010 realiserede et EBITDA på DKK 76 mio. for de fortsættende aktiviteter. På den baggrund kunne Koncernen allerede medio december 2010 offentliggøre sin nye Go to Market strategi, som frem mod 2014 skal positionere DLH som en fokuseret global grossist på markedet for træ, plader og træbaserede produkter og skabe grundlaget for, at DLH kan blive den ledende trægrossist på udvalgte markeder. Planen indebærer en yderligere fokusering af DLH, som skal være stærk i udvalgte regioner og segmenter og knyttes sammen af et unikt og globalt sourcingnetværk. Samlet er Go to Market strategiens vigtigste målsætninger, at DLH i 2014 opnår en omsætning på DKK 4,5-4,8 mia., en overskudsgrad (EBITmargin) på 4,5-5%, en netto arbejdskapital i forhold til omsætning på højst 25% og et ROIC over 12%. Koncernen fastholder sit fokus på lønsomhed og på yderligere at reducere gæld for at opnå en kapitalstruktur, som sikrer Koncernen den fornødne finansielle fleksibilitet til at opnå sine mål. Den 8. marts 2011 indgik Selskabet Bankaftalen (som defineret i Del I, afsnit 26 Definitioner og ordliste ), om den fremtidige finansiering af Koncernen. Bankaftalens vilkår afhænger i væsentligt omfang af, hvorvidt Udbuddet gennemføres inden 30. juni 2011 med et nettoprovenu på minimum DKK 245 mio. Udbuddet gennemføres således som en del af Koncernens igangværende strategi. Selskabet vil styrke sin kapitalstruktur og finansielle fleksibilitet gennem yderligere at nedbringe sin 12 Resumé DLH prospekt

13 gæld. Målet er at skabe et solidt udgangspunkt for DLH s lønsomme organiske vækst og værdiskabelse i de kommende år. Selskabet forventer at modtage et bruttoprovenu fra Udbuddet på DKK 276,8 mio. (ved tegning af maksimum antal Nye Aktier), hvilket efter fradrag af anslåede omkostninger i forbindelse med Udbuddet forventes at tilføre Selskabet et nettoprovenu på DKK 250,8 mio. De Ansvarlige Lån vil blive nedbragt med DKK 105,9 mio. gennem konvertering af en del af de Ansvarlige Lån til Nye Aktier samt gennem afdrag på de Ansvarlige Lån (for nærmere beskrivelse henvises til Del I, afsnit 10.2 Kapitalressourcer Lånebehov og finansieringsstruktur Finansiering såfremt Udbuddet gennemføres inden 30. juni 2011 med nettoprovenu på minimum DKK 245 mio. Ansvarlige Lån ). Den resterende del af det forventede nettoprovenu på DKK 144,9 mio. vil blive anvendt til nedbringelse af gæld under Bankaftalen. Risikofaktorer Investering i Tegningsretterne, de Nye Aktier eller de eksisterende Aktier indebærer risiko. Følgende risikofaktorer, der af Ledelsen vurderes som væsentlige, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Prospekt overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning omkring Tegningsretterne, de Nye Aktier eller de Eksisterende Aktier. Nogle af de væsentligste risici vedrører, uden at være begrænset til: Risici forbundet med Koncernens drift o Værdien af Koncernens varelagre kan udvikle sig negativt o DLH er afhængig af adgangen til certificeret tropisk hårdttræ o DLH er afhængig af få, større leverandører af Koncernens pladeprodukter o DLH er afhængig af en effektiv forsyningskæde o Adgang til fragt og transport kan være begrænset o DLH indkøber råvarer fra lande, hvor praksis inden for handel, logistik og lovgivning samt politiske og økonomiske forhold adskiller sig fra vestlige normer o Koncernen er eksponeret over for ændringer i træpriserne o Koncernen er eksponeret over for tab på debitorer eller andre modparter o Koncernen kan blive ansvarlig for fejl og mangler o Koncernen er afhængig af visse større kunder o Tab af kunder som følge af salg af aktiviteter o Koncernens aktivitet er sæsonbetonet Risici forbundet med Koncernens økonomiske resultater og ressourcer o Koncernen har i 2008, 2009 og 2010 realiseret utilfredsstillende regnskabsresultater o Koncernen har betydelig gældsfinansiering o Det kan være vanskeligt at opnå ny finansiering i fremtiden o Begrænset adgang til udlodning af udbytte o Koncernen har uafdækkede pensionsforpligtigelser Risici forbundet med markederne, hvorpå Koncernen driver virksomhed o Koncernen er påvirket af de globale konjunkturer o Koncernen afsætter produkter på flere markeder med politiske og økonomiske risici o DLH er udsat for risikoen fra globale og regionale katastrofer og andre ulykker o Negativ omtale kan skade Koncernens virksomhed o Risiko for at slutbrugeren i stigende grad handler uden om grossister o Koncernen opererer i et konkurrencepræget marked Risici forbundet med medarbejdere o Koncernen er afhængig af at kunne fastholde og tiltrække kvalificerede medarbejdere o Koncernen kan blive part i sager vedrørende arbejdsskader o Faglig strid kan føre til arbejdsnedlæggelser, strejker og/eller afbrydelser Risici forbundet med valuta og renteforhold o Koncernen er eksponeret over for ændringer i valutakurser o Koncernen er eksponeret over for ændringer i renteniveauet Risici forbundet med retssager og andre tvister o Koncernen har været, er og kan fremover blive part i retssager og andre tvister o Risici forbundet med afhændede virksomheder og aktiviteter Risici forbundet med lovgivningsmæssige forhold o Koncernen er underlagt lovgivningen i en række jurisdiktioner o Risici vedrørende overholdelse af skatteregler i de lande Koncernen opererer i Risici forbundet med Udbuddet o Markedskursen på Aktierne og Tegningsretterne kan være meget svingende o Selskabet vil muligvis udstede yderligere Aktier eller andre værdipapirer i fremtiden, hvilket kan få negativ indvirkning på kursen på Aktierne o Der er særlige risici for investorer bosiddende uden for Danmark, hvilket kan få indflydelse på Aktiernes værdi for de pågældende investorer o Udbuddet risikerer ikke at blive gennemført og kan tilbagekaldes under visse ekstraordinære og uforudsigelige omstændigheder o Tegningstilsagn og tegningsgarantier vil kunne blive trukket tilbage eller ikke blive opfyldt o Købere af rettigheder til Nye Aktier forud for gennemførelsen af Udbuddet kan miste deres investering, hvis Udbuddet ikke gennemføres o Hvis der sker et væsentlig fald i markedskursen på Aktierne, kan Tegningsretterne miste deres værdi o Markedet for Tegningsretterne vil måske kun tilbyde begrænset likviditet, og hvis et marked opstår, kan kursen på Tegningsretterne være udsat for større volatilitet end kursen på de Eksisterende Aktier o Hvis Eksisterende Aktionærer ikke udnytter deres Tegningsretter fuldt ud, vil deres ejerandel blive udvandet o Aktierne vil muligvis ikke bevare deres nuværende likviditet o Risiko for at Tegningsretter ikke kan erhverves og/eller udnyttes af aktionærer i jurisdiktioner uden for Danmark o Aktionærer udenfor Danmark er udsat for valutarisici DLH prospekt Resumé 13

14 Resume af regnskabsoplysningerne I 2010 er der gennemført omfattende frasalg af selskaber og aktiviteter inden for skovdrift og produktion. Da skovdrift og produktion har repræsenteret en væsentlig aktivitet, præsenteres nettoresultatet heraf i resultatopgørelsen for 2010 som ophørende aktiviteter i overensstemmelse med IFRS. I 2009 blev aktiviteterne præsenteret i resultatopgørelsen linje for linje. Der er således ikke overensstemmelse i klassifikationen af posterne i den resultatopgørelse for 2009, der indgår i koncernregnskabet for 2009 og den resultatopgørelse for 2009, der indgår i koncernregnskabet for 2010 som sammenligningstal for Nedenstående udvalgte hoved- og nøgletalsoversigt er uddraget fra de reviderede koncernregnskaber for 2010 og Nedenstående gennemgang bør læses i sammenhæng med DLH s koncernregnskaber med tilhørende noter, som er medtaget i Prospektet offentliggjort 22. marts Resume af regnskabsoplysningerne DLH prospekt

15 Hoved- og nøgletal for DLH ) ) mio. DKK Kun fortsættende aktiviteter Resultatopgørelse Nettoomsætning Bruttoavance Omkostninger ekskl. afskrivninger og amortisering Primært resultat før afskrivninger og amortisering (EBITDA) 76 (83) (352) (144) Indtjening før renter, skat og amortiseringer (EBITA) 61 (101) (555) (241) Resultat af primær drift (EBIT) 49 (140) (608) (315) Finansielle poster, netto (66) (80) (106) (107) Årets resultat for fortsættende aktiviteter før skat (EBT) (18) (220) (714) (422) Årets resultat for ophørende aktiviteter 26 (492) Årets resultat 4 (752) (752) 227 Balanceposter Varelager 4) Tilgodehavender fra salg 4) Samlede aktiver Egenkapital Gennemsnitlig investeret kapital inkl. goodwill Investeret kapital, ultimo Gennemsnitlig nettorentebærende gæld 2) Ultimo nettorentebærende gæld 2) 4) Investeringer Bruttoinvesteringer ekskl. tilkøb Heraf investeringer i materielle aktiver Bruttoinvesteringer inkl. tilkøb Nettoinvesteringer (bogført værdi) ekskl. tilkøb Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) (22) (50) Pengestrømme fra driften efter investeringer, ekskl. tilkøb (81) (208) Pengestrømme fra driften efter investeringer, inkl. tilkøb (81) (298) Pengestrømme fra ophørende aktiviteter 82 (18) Årets pengestrømme 2 (14) (14) (1) Regnskabsmæssige nøgletal Bruttomargin 17,0% 15,3% 9,8% 10,9% Overskudsgrad (EBIT-margin) 1,5% (4,8%) (16,7%) (6,3%) Egenkapitalforrentning (ROE) 0,7% (84,7%) (84,7%) 18,9% Soliditet 26,5% 25,3% 25,3% 40,8% Soliditet inkl. ansvarligt lån 34,6% 30,6% 30,6% 44,4% Afkast af investeret kapital inkl. goodwill (ROIC inkl. goodwill) 5,8% (7,4%) (25,4%) (8,2%) Gennemsnitligt antal medarbejdere Aktierelaterede nøgletal 3) Indre værdi pr. udvandet aktie a DKK 10 (BVPS-D) ultimo Aktiekurs (P), DKK 30,70 16,50 16,50 26,00 Udvandet kurs / indre værdi (P/BV-D) 1,03 0,55 0,55 0,37 Udvandet EPS (pr. aktie a DKK 10) (1,27) (14,70) (42,59) 12,46 Gennemsnitligt antal udvandede aktier udstedt (i stk.) Pengestrøm pr. udvandet aktie a DKK 10 (CFPS-D) (1,24) 6,75 13,12 (2,69) Udbytte pr. aktie a DKK 10 (DPS) Udvandet Price Earning (P/E-D) (24,2) (1,1) (0,4) 2,1 Resultat pr. aktie (1,27) (14,70) (42,59) 12,46 1) Koncernens hovedtal er alene tilpasset præsentationen af skov- og produktionsaktiviteterne som ophørende aktivitet i ) Nettorentebærende gæld omfatter Ansvarlig lånekapital, Leasingforpligtelser, Kreditinstitutter, Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser og Likvide beholdninger 3) Resultat og udvandet resultat pr. aktie er beregnet i overensstemmelse med IAS 33 Indregning pr. aktie. Øvrige nøgletal er beregnet efter Finansanalytikerforeningens Anbefalinger og Nøgletal ) Omfatter for 2009 både fortsættende og ikke-fortsætttende aktiviteter DLH prospekt Resume af regnskabsoplysningerne 15

16 Resume af Udbuddet Der henvises til Del II Udbuddet for en nærmere beskrivelse af Udbuddet. Udsteder Udbuddet Dalhoff Larsen & Horneman A/S, et dansk registreret aktieselskab. Udbuddet består af minimum stk. Nye Aktier à nom. DKK 5 og maksimum stk. Nye Aktier à nom. DKK 5 med fortegningsret for de Eksisterende Aktionærer i forholdet 1:2. Tegningskurs De Nye Aktier udbydes til DKK 7,75 pr. Ny Aktie à nom. DKK 5. Tegningsforhold og tildeling af Tegningsretter Enhver, der er registreret i VP Securities som aktionær i Selskabet den 28. marts 2011 kl dansk tid samt indehavere af A-Aktier, har ret til og vil få tildelt to (2) Tegningsretter for hver Eksisterende Aktie à nom. DKK 10. Én (1) Tegningsret berettiger indehaveren til at tegne ét (1) stk. Ny Aktie til Tegningskursen. Der udstedes ingen brøkdele af Aktier. Aktier, som handles efter 23. marts 2011, vil blive handlet eksklusiv Tegningsretter. Kapitalnedsættelsen og ophævelse af Selskabets aktieklasser Nye Aktier Den 8. marts 2011 traf Selskabets generalforsamling beslutning om at nedsætte Selskabets aktiekapital med nom. DKK ved nedsættelse af det nominelle beløb pr. aktie fra DKK 10 til DKK 5 samt at ophæve Selskabets aktieklasser. Beslutningen om at nedsætte Selskabets aktiekapital og ophævelsen af aktieklasserne er betinget af, at Udbuddet gennemføres. Efter gennemførelsen af Udbuddet og registrering af Kapitalnedsættelsen vil Selskabets aktiekapital udgøre minimum DKK fordelt på stk. Aktier à nom. DKK 5 og maksimum DKK fordelt på stk. Aktier à nom. DKK 5. Efter ophævelsen af aktieklasserne vil alle Aktier være omsætningspapirer og navneaktier og have lige rettigheder, herunder samme antal stemmer pr. Aktie. De Nye Aktier er nye B-Aktier, der udstedes efter udnyttelse af Tegningsretterne og betaling af Tegningskursen (som kan ske enten ved kontant betaling eller for Eksisterende Aktionærer ved konvertering af gæld, jf. Del II, afsnit 4.6 Beslutninger, bemyndigelser og godkendelser af Udbuddet og afsnit 5.10 Betaling ). De Nye Aktier vil blive registreret i en midlertidig ISIN kode DK De Nye Aktier vil ikke blive handlet og officielt noteret på NASDAQ OMX i den midlertidige ISIN kode. De Nye Aktier vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX i ISIN koden for de eksisterende B-Aktier (DK ) snarest muligt efter at registrering af kapitalforhøjelsen er sket i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 14. april Såfremt Udbuddet gennemføres, vil de Nye Aktier efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen være af samme klasse som de eksisterende B-Aktier. Selskabets aktieklasser vil blive ophævet i umiddelbar forlængelse af registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvorefter alle Aktier, inklusive de Nye Aktier, vil være navneaktier og have samme rettigheder. Tegningsretterne og de Nye Aktier leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP Securities. Efter de Nye Aktier er optaget til handel og officiel notering, kan de afregnes gennem Euroclear og Clearstream. Handelsperioden for Tegningsretter Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX og kan handles på NASDAQ OMX i perioden fra den 24. marts 2011 kl dansk tid til den 6. april 2011 kl dansk tid. Tegningsperiode for Nye Aktier Tegningsperioden for de Nye Aktier løber fra den 29. marts 2011 kl dansk tid til den 11. april 2011 kl dansk tid. 16 Resume af Udbuddet DLH prospekt

17 Tegningsprocedure Indehavere af Tegningsretter, der ønsker at tegne Nye Aktier, skal gøre dette gennem deres kontoførende institut i henhold til det pågældende instituts regler. Tidspunktet for, hvornår der skal ske meddelelse om udnyttelse, afhænger af indehaverens aftale med og regler og procedurer for det relevante kontoførende institut eller anden finansiel formidler, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tegningsperioden. Når en indehaver har udnyttet Tegningsretter, kan udnyttelsen ikke trækkes tilbage eller ændres. Efter udnyttelse af Tegningsretter og betaling af Tegningskursen, herunder for Eksisterende Aktionærer ved konvertering af gæld, vil de Nye Aktier ved udgangen af en Bankdag blive midlertidigt tildelt via VP Securities. De Nye Aktier vil ikke blive udstedt eller optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX, før registrering af kapitalforhøjelsen er sket i Erhvervsog Selskabsstyrelsen. Optagelse til handel og officiel notering af de Nye Aktier i den eksisterende ISIN kode på NASDAQ OMX forventes at finde sted den 18. april Eksisterende Aktionærer, der ønsker at tegne Nye Aktier ved konvertering af gæld, skal gøre dette ved brug af en tegningsblanket vedrørende konvertering af gæld, hvilken tegningsblanket kan rekvireres hos Selskabet, Danske Bank Corporate Actions eller Nordea Bank Securities Operations. I tegningsblanketten skal den Eksisterende Aktionær nøje anføre gældens størrelse og opgørelsen heraf samt vedlægge dokumentation herfor. Tegningsblanketten skal være det kontoførende institut i hænde i så god tid, at den kan behandles og være Danske Bank Corporate Actions i hænde senest den 11. april 2011 kl dansk tid. Ordrer er bindende og kan ikke ændres eller annulleres. Resterende Aktier kan uden kompensation til indehaverne af ikke-udnyttede Tegningsretter tegnes af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, der inden Tegningsperiodens udløb har afgivet bindende tilsagn om at tegne Nye Aktier til Tegningskursen. Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt, der ønsker at tegne Resterende Aktier, skal gøre dette ved at afgive bindende tilsagn herom gennem deres eget kontoførende institut. Danske Eksisterende Aktionærer og danske investorer kan benytte den tegningsblanket, der er vedhæftet det danske Prospekt. Udenlandske Eksisterende Aktionærer skal kontakte deres kontoførende institut. Tegningsblanketten eller bindende tilsagn i øvrigt skal være det kontoførende institut i hænde i så god tid, at de kan behandles og være Danske Bank Corporate Actions i hænde senest den 11. april 2011 kl dansk tid. Ordrer er bindende og kan ikke ændres eller annulleres. I det tilfælde, at bindende tilsagn afgivet af Eksisterende Aktionærer og investorer i øvrigt overstiger antallet af Resterende Aktier, vil der blive foretaget allokering på basis af en fordelingsnøgle, der besluttes af Bestyrelsen i samråd med Joint Global Coordinators. Allokering vil ske på basis af de indkomne tilsagn uden hensyn til om tegnerne er aktionærer eller ej. Hverken Selskabet eller Joint Global Coordinators kan give sikkerhed for, at investorer eller aktionærer, der ønsker at tegne Nye Aktier, vil få tildelt Resterende Aktier. Sikkerhed for at modtage Nye Aktier i Selskabet kan kun gives til aktionærer og investorer, der erhverver og udnytter Tegningsretter, og kun i tilfælde af at Udbuddet gennemføres. Der vil således kun være Resterende Aktier at tildele, såfremt de Nye Aktier ikke er tegnet af Selskabets Eksisterende Aktionærer ved udnyttelse af deres tildelte eller erhvervede Tegningsretter eller af investorer ved udnyttelse af erhvervede Tegningsretter. Betalingsmetode Ved udnyttelse af Tegningsretterne skal indehaveren betale DKK 7,75 pr. Ny Aktie, der tegnes. Betaling af Tegningskursen kan ske ved kontant betaling eller for Eksisterende Aktionærer ved konvertering af gæld. Kontantbetaling for de Nye Aktier sker i danske kroner på tegningstidspunktet, dog senest den 11. april 2011 kl dansk tid. Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere. Kontoførende institutter og finansielle formidlere kan kræve betaling på en tidligere dato. DLH prospekt Resume af Udbuddet 17

18 Betaling for de Nye Aktier ved konvertering af gæld, som Selskabet måtte skylde en Eksisterende Aktionær, sker ved afgivelse af konverteringserklæring på tegningstidspunktet, dog senest den 11. april 2011 kl dansk tid, mod registrering af Nye Aktier på erhververens konto i VP Securities. Konverteringserklæring skal afgives ved brug af en tegningsblanket vedrørende konvertering af gæld, hvilken tegningsblanket kan rekvireres hos Selskabet eller Joint Global Coordinators. Indehavere af Tegningsretter skal overholde kontoaftalen med vedkommendes danske kontoførende institut eller andre finansielle formidlere. Kontoførende institutter og finansielle formidlere kan kræve betaling og afgivelse af konverteringserklæring på en tidligere dato. Såfremt en Eksisterende Aktionær ønsker at benytte sig af muligheden for at tegne Nye Aktier ved konvertering af gæld, skal den Eksisterende Aktionær give Joint Global Coordinators meddelelse herom inden Tegningsperiodens udløb, dvs. senest den 11. april 2011 kl dansk tid. I tegningsblanketten skal den Eksisterende Aktionær nøje anføre gældens størrelse og opgørelsen heraf samt vedlægge dokumentation herfor. Manglende udnyttelse af Tegningsretter Tilbagekaldelse af Udbuddet Tegningsretter, som ikke udnyttes i Tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Tegningsperioden slutter 11. april 2011 kl dansk tid. I henhold til emissionsaftalen af 22. marts 2011, som Selskabet har indgået med Joint Global Coordinators ( Emissionsaftalen ), kan den enkelte Joint Global Coordinator, på et hvilket som helst tidspunkt før handel med Tegningsretter begynder, kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet efter meddelelse om opsigelse af Emissionsaftalen. Hver enkelt Joint Global Coordinator er berettiget til under visse ekstraordinære og/eller uforudsigelige omstændigheder såsom force majeure, at bringe Emissionsaftalen til ophør indtil registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier har fundet sted. Emissionsaftalen indeholder desuden betingelser for gennemførelse af Udbuddet, som Selskabet vurderer, er sædvanlige i udbud som Udbuddet, og gennemførelse af Udbuddet er afhængig af opfyldelse af alle betingelserne herfor i Emissionsaftalen. Hvis en eller flere af betingelserne for gennemførelse ikke er opfyldt, kan den enkelte Joint Global Coordinator vælge at bringe Emissionsaftalen til ophør og kræve, at Selskabet tilbagekalder Udbuddet. Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive annulleret, Tegningskursen vil blive refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger), alle Tegningsretter vil bortfalde, og der vil ikke blive udstedt nogen Nye Aktier. Handler med Tegningsretter foretaget i løbet af handelsperioden for Tegningsretterne vil imidlertid ikke blive berørt. Dette medfører, at investorer, der har erhvervet Tegningsretter, vil lide et tab svarende til købesummen for Tegningsretterne og eventuelle transaktionsomkostninger. Handler med Nye Aktier vil ligeledes ikke blive berørt, og investorer, der har erhvervet Nye Aktier, vil få tegningsbeløbet for de Nye Aktier refunderet (med fradrag af eventuelle transaktionsomkostninger). Dette medfører, at investorer, der har erhvervet Nye Aktier, vil lide et tab svarende til forskellen mellem købesummen og tegningsbeløbet for de Nye Aktier samt eventuelle transaktionsomkostninger. En tilbagekaldelse af Udbuddet vil i givet fald straks blive meddelt via NASDAQ OMX og offentliggjort på Selskabets hjemmeside. Aktiekapital Selskabets registrerede aktiekapital udgør pr. Prospektdatoen, men før Kapitalnedsættelsen, ophævelsen af Selskabets aktieklasser og gennemførelsen af Udbuddet, DKK fordelt på DKK A-Aktier (svarende til stk. A-Aktier à nom. DKK 10) og DKK B-Aktier (svarende til stk. B-Aktier à nom. DKK 10), der alle er fuldt indbetalt. Såfremt Udbuddet gennemføres, vil opdelingen af Aktierne i aktieklasser blive ophævet. Efter gennemførelsen af Udbuddet og registrering af Kapitalnedsættelsen vil Selskabets aktiekapital udgøre minimum DKK fordelt på stk. Aktier à nom. DKK 5 og maksimum DKK fordelt på stk. Aktier à nom. DKK 5. Efter ophævelsen af aktieklasserne vil alle Aktier være omsætningspapirer og navneaktier og have lige rettigheder, herunder samme antal stemmer pr. Aktie. 18 Resume af Udbuddet DLH prospekt

19 Stemmerettigheder Pr. Prospektdatoen giver hver A-Aktie på nom. DKK 10 ti stemmer, og hver B-Aktie på nom. DKK 10 giver én stemme på Selskabets generalforsamlinger. Efter gennemførelse af Udbuddet, ophævelsen af aktieklasserne og gennemførelsen af Kapitalnedsættelsen, vil hver Aktie på DKK 5, herunder de Nye Aktier, give én stemme på generalforsamlinger i Selskabet. Udbytte Warrants Egne Aktier De Nye Aktier bærer ret til udbytte fra og med regnskabsåret Ifølge Bankaftalen må Selskabet tidligst udlodde udbytte i foråret 2013 på grundlag af årsregnskabet for regnskabsåret Pr. Prospektdatoen er der ikke udstedt warrants (tegningsoptioner). Selskabet ejer pr. Prospektdatoen stk. egne Aktier. I forbindelse med Udbuddet vil Selskabet blive tildelt Tegningsretter på sine egne Aktier. I henhold til Selskabsloven kan Selskabet ikke udnytte Tegningsretterne, hvorfor Selskabet i forbindelse med Udbuddet forventer at afhænde Tegningsretter tildelt på Selskabets egne Aktier. Lock-up Lovvalg og værneting Større Aktionærer Selskabet samt de Ansvarlige Långivere har indgået lock-up aftaler med Joint Global Coordinators, jf. Del II, afsnit 7.2 Lock-up aftaler i forbindelse med Udbuddet. Udbuddet er underlagt dansk ret. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for de danske domstole. Følgende aktionærer har meddelt Selskabet, at de ejer mindst 5% af Selskabets registrerede aktiekapital: DLH-Fonden, Arbejdsmarkedets Tillægspension og Fragaria GmbH ( Større Aktionærer ). Tegningstilsagn og tegnings- DLH-Fonden, Fragaria GmbH og Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond (tilsammen de Ansvargaranti samt hensigt hos lige Långivere ) har pr. Prospektdatoen afgivet bindende tegningstil sagn med forbehold for Større Aktionærer, Bestyrelse, opfyldelse af visse betingelser om udnyttelse af Tegningsretter svarende til tegning af i alt Direktion eller Nøglemedarbej stk. Nye Aktier, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 70,0 mio. Heraf udgør dere om at deltage i Udbuddet DLH-Fondens andel stk. Nye Aktier, svarende til et tegningsbeløb på DKK 40,0 mio., som indbetales ved, at DLH-Fonden konverterer sit ansvarlige lån på i alt DKK 40,0 mio. ydet til Selskabet til Nye Aktier. Fragaria GmbHs andel udgør stk. Nye Aktier, svarende til et tegningsbeløb på DKK 17,9 mio., som indbetales ved, at Fragaria GmbH konverterer en del af sit ansvarlige lån ydet til Selskabet. Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fonds andel udgør stk. Nye Aktier, svarende til et tegningsbeløb på DKK 12,1 mio., som indbetales ved, at Ellen og Knud Dalhoff Larsens Fond konverterer sit ansvarlige lån på i alt DKK 10,0 mio. ydet til Selskabet til Nye Aktier og indbetaler DKK 2,1 mio. kontant. DLH-Fonden har udover ovennævnte tilsagn, under visse betingelser, afgivet tilsagn om at tegne Nye Aktier på likviditetsneutral basis (efter transaktionsomkostninger) på den resterende del af de til DLH- Fonden tildelte Tegningsretter ved at tegne det maksimale antal Nye Aktier, som DLH-Fonden kan finansiere udelukkende gennem salg af Tegningsretter. Disse Tegningsretter vil blive solgt i løbet af handelsperioden for Tegningsretterne af Joint Global Coordinators på vegne af DLH- Fonden i transaktioner på det åbne marked, i privatplaceringer, blokhandler eller på anden måde. Fragaria GmbH har endvidere afgivet tegningsgaranti om, under visse betingelser, pro rata i forhold til den samlede tegningsgaranti, tegning af op til stk. Nye Aktier, svarende til et bruttoprovenu på op til DKK 32,1 mio., som indbetales ved, at Fragaria GmbH konverterer en del af sit ansvarlige lån ydet til Selskabet. Endvidere har Skandinaviska Enskilda Banken A/S, PKA A/S, Realdania og Ringkjøbing Landbobank, Aktieselskab afgivet tegningsgarantier om, under visse betingelser, pro rata i forhold til den samlede tegningsgaranti, tegning af op til i alt stk. Nye Aktier til Tegningskursen, som ikke måtte være blevet tegnet af Selskabets Eksisterende Aktionærer i henhold til tildelte eller erhvervede Tegningsretter, af investorer i henhold til erhvervede Tegningsretter eller på anden måde, svarende til et samlet bruttoprovenu på DKK 174,7 mio. DLH prospekt Resume af Udbuddet 19

20 Der er således tilsammen afgivet tegningstilsagn og tegningsgaranti om tegning af i alt stk. Nye Aktier fordelt på DKK 176,8 mio. ved kontant betaling og DKK 100,0 mio. ved konvertering af gæld, svarende til 100% af det maksimale antal Nye Aktier i Udbuddet. Med forbehold for opfyldelse af betingelserne knyttet til tegningstilsagnene og tegningsgarantierne samt Udbuddets gennemførelse vil Selskabet således modtage et bruttoprovenu på DKK 276,8 mio. Selskabet har modtaget tilkendegivelse fra næstformand for Bestyrelsen Kristian Kolding og bestyrelsesmedlem Aksel Lauesgaard Nissen, om at de vil udnytte samtlige Tegningsretter, de tildeles i forbindelse med Udbuddet. Selskabet har ikke herudover kendskab til, hvorvidt medlemmer af Direktionen, Bestyrelsen eller Nøglemedarbejdere agter at deltage i Udbuddet. Salgs- og overdragelsesbegrænsninger Der vil gælde visse salgs- og overdragelsesbegrænsninger for Tegningsretterne og de Nye Aktier, jf. Del II, afsnit 5.14 Jurisdiktioner hvor Udbuddet gennemføres og restriktioner knyttet til Udbuddet. ISIN koder Eksisterende B-Aktier DK Nye Aktier (midlertidig ISIN kode) Tegningsretter DK DK Handelssymbol på NASDAQ OMX DLH B Såfremt Udbuddet gennemføres, vil aktieklasserne i Selskabet blive ophævet og handelssymbolet for Aktierne vil blive ændret til DLH. 20 Resume af Udbuddet DLH prospekt

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

mål. Som en del af den planlægger DLH at

mål. Som en del af den planlægger DLH at Selskabsmeddelelse Nr. 02 /2011 Taastrup, den 7. februar 20111 DLH planlægger fortegningsemission samt nyvalg til bestyrelsen, har modtaget betinget tilsagn om ny bankaftale og offentliggør forventninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

DLH styrker kapitalen for at skabe vækst og værdi

DLH styrker kapitalen for at skabe vækst og værdi DLH styrker kapitalen for at skabe vækst og værdi DLH udbyder nye aktier DLH s verden USA I 2010 udgjorde DLH s omsætning på det nordamerikanske marked DKK 173 mio. svarende til 5% af den samlede omsætning.

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S S E L S K A B S M E D D E L E L S E N R. 5 / 2 0 1 0 3. juni 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782)

TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782) TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782) Udbud af 14.021.905 stk. nye aktier à nom. DKK 15 til DKK 15 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i TK Development A/S i

Læs mere

DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S, CVR-NUMMER

DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S, CVR-NUMMER DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S, CVR-NUMMER 34411913 Den 8. marts 2011, klokken 13.00, blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Dalhoff Larsen & Horneman A/S på Quality Hotel Høje Taastrup, Carl

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease

Børsprospekt 2009. H+H International A/S. build with ease Børsprospekt 29 H+H International A/S build with ease H+H International A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR No. 49 61 98 12) Udbud af 8.72. styk nye B-aktier à nominelt DKK 5 til DKK 54 pr.

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København

OMX Den Nordiske Børs København KAPITALFORHØJELSE I ÅRHUS ELITE A/S OMX Den Nordiske Børs København Århus den 21. august 2007 Meddelelse nr. 13/2007 Cvr. nr. 83839910 Århus Elite A/S foretager kontant emission med fortegningsret for

Læs mere

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel

Kapitel 9: Grænseoverskridende udbud og optagelse til notering eller handel Vejledning til bekendtgørelse nr. 306 af 28. april 2005 om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer over

Læs mere

Sparekassen Lolland A/S

Sparekassen Lolland A/S Sparekassen Lolland A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR. nr. 30 06 57 43) Udbud af op til 5.488.848 stk. aktier a nominelt 10 kr. til 40 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

Spar Nord Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 13737584)

Spar Nord Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 13737584) Spar Nord Bank A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 13737584) Udbud af op til 57.068.810 stk. nye aktier à nom. DKK 10 til DKK 16 pr. ny aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA)

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, UDLEVERES ELLER UDSENDES I USA (HERUNDER USA S TERRITORIER OG BESIDDELSER, ALLE STATER I USA SAMT DISTRICT OF COLUMBIA) Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej DK-1760 Copenhagen V Tel +45 33 27 33 00 CVR no 61056416 SELSKABSMEDDELELSE 15. maj 2008 Side 1 af 6 CARLSBERG OFFENTLIGGØR 1:1 FORTEGNINGSRETS- EMISSION PÅ DKK 30,5

Læs mere

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN

VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen & Horneman A/S. 1.2 Selskabet driver virksomhed under følgende binavne: a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer Bekendtgørelse nr. 1207 af 15. december 2000 Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 5, 45, stk. 4, 46, stk. 2, og 93, stk. 4, i

Læs mere

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR

VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR VEDTÆGTER FOR MOLS-LINIEN A/S CVR NR. 17 88 12 48 1. SELSKABETS NAVN OG FORMÅL 1.1 Selskabets navn er Mols-Linien A/S. 1.2 Selskabets formål er at drive færgefart og alle forretninger, der efter bestyrelsens

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr.

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr. Selskabsmeddelelse København, 3. marts 2014 Nr. 1/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt og

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af:

3.1 Selskabets aktiekapital er kr. 60.000.000,00. Aktiekapitalen består af: Forslag til vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling den 28. august 2013 VEDTÆGTER for Harboes Bryggeri A/S CVR nr. 43 91 05 15 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Harboes Bryggeri A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA, CANADA, AUSTRALIEN OG JAPAN Til OMX Københavns Fondsbørs A/S og pressen Fondsbørsmeddelelse nr. 1/2006 10. november 2006 FirstFarms A/S offentliggør prospekt

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S

V E D T Æ G T E R NORDIC BLUE INVEST A/S V E D T Æ G T E R FOR NORDIC BLUE INVEST A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Nordic Blue Invest A/S. 1.2. Selskabets hjemsted er Gentofte Kommune. 2. FORMÅL 2.1.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S)

VEDTÆGTER. for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED. a) Nordisk Træ-Holding A/S (Dalhoff Larsen & Horneman A/S) VEDTÆGTER for DALHOFF LARSEN & HORNEMAN A/S NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er Dalhoff Larsen og Horneman A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Høje-Taastrup Kommune. 1.3 Selskabet driver virksomhed under

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved offentlige udbud mellem 1.000.000 euro og 5.000.000 euro af visse værdipapirer BEK nr 811 af 01/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0033 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17)

Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Alm. Brand A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 77 33 35 17) Udbud af 156.150.000 styk nye aktier a nominelt DKK 10 til DKK 10 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR

O:\Civilstyrelsen\Lovtidende\Lovtidende A\547262\Dokumenter\547147.fm 20-03-06 09:46 k03 KFR Bekendtgørelse nr. 205 af 16. marts 2006 Bekendtgørelse for Færøerne om prospekter for værdipapirer, der optages til notering eller handel på et reguleret marked, og ved første offentlige udbud af værdipapirer

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Konvertibel obligation FirstFarms A/S

Konvertibel obligation FirstFarms A/S Løbenr. [ ] Konvertibel obligation FirstFarms A/S og [ ] Indholdsfortegnelse: 1 Baggrund... 3 2 Definitioner... 3 3 Lånebeløb... 4 4 Rente... 4 5 Tilbagebetaling... 4 6 Konvertering... 4 7 Justering af

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA CVR-NR. DK SAGSNR.

VEDTÆGTER PER AARSLEFF HOLDING A/S. for. CVR-nr ADVOKATFIRMA  CVR-NR. DK SAGSNR. VEDTÆGTER for PER AARSLEFF HOLDING A/S CVR-nr. 24257797 ADVOKATFIRMA WWW.KROMANNREUMERT.COM CVR-NR. DK 62 60 67 11 SAGSNR. 1035412 MSN/ES DOK. NR. 45804007-1 KØBENHAVN SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission

Brødrene Hartmann A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission Prospekt i forbindelse med en 1:1 fortegningsemission på DKK 273,6 mio., side 1 af 5 Head Office Til OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 10/2008 Kontaktperson: Administrerende direktør Peter

Læs mere

TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782)

TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782) TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782) Udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nom. DKK 1 til DKK 4,11 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i TK Development A/S

Læs mere

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003

Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer. Generalforsamling 2003 Verdens førende inden for enzymer og mikroorganismer Generalforsamling 2003 Kurt Anker Nielsen Paul Petter Aas Jerker Hartwall Walther Thygesen Hans Werdelin Arne Hansen Lars Bo KøpplerK Ulla Morin Morten

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S

V E D T Æ G T E R. for. InterMail A/S V E D T Æ G T E R for InterMail A/S Maj 2006 g:\023098-005060\000064 NAVN: 1: Selskabets navn er InterMail A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene National Industri A/S (InterMail A/S)

Læs mere

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDICOM A/S Der indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordicom A/S mandag, den 22. marts 2010, kl. 15.00 Generalforsamlingen afholdes på selskabets adresse,

Læs mere

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse.

Ad dagsordenens pkt. 2 Bestyrelsens orientering om plan for kapitalforhøjelse. Fondsbørsmeddelelse nr. 06-2008. Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indkaldelse til ny ekstraordinær generalforsamling i Viborg Håndbold Klub A/S. Indgåelse af betinget

Læs mere

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S.

V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr ) Selskabets navn er NTR Holding A/S. NTR Holding A/S Rådhuspladsen 16, 1. 1550 København V Denmark Tel.:+45 8896 8666 Fax:+45 8896 8806 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk V E D T Æ G T E R for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN OG FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr

Vedtægter for. Bang & Olufsen a/s. CVR.nr Vedtægter for Bang & Olufsen a/s CVR.nr. 41 25 79 11 1. Selskabets navn er Bang & Olufsen a/s. 2. Selskabets hjemsted er i Struer kommune. 3. Selskabets formål er i første række at eje varemærket Bang

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere