GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)"

Transkript

1 GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning til distributionssystemet 4. Adgang til Gasforsyningsanlæg og Gasinstallation 5. Overtagelse/indflytning 6. Måling 7. Afregningsgrundlag 8. Priser og afregningsprincipper 9. Betalingsbetingelser og restanceprocedure 10. Sikkerhedsstillelse 11. Samfakturering 12. Skift af gasleverandør 13. Fraflytning/opsigelse 14. Driftsforstyrrelser 15. Afbrydelse og genåbning 16. Timeaflæste og ikke-timeaflæste målersteder 17. Ansvar 18. Personoplysninger 19. Uoverensstemmelser 20. Ikrafttrædelse og ændringer 21. Kundeservice

3 1. Generelt 1.1 Aftaleparter Disse distributionsbetingelser gælder i forholdet mellem Forbrugere med timeaflæste målersteder (herefter Forbrugeren) og distributionsselskabet, DONG Gas Distribution A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, cvr-nr (herefter DONG Gas Distribution), for distribution af naturgas til Forbrugeren gennem DONG Gas Distributions distributionssystem. Et timeaflæst målersted er som udgangspunkt et målersted, der er placeret på et forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindst Nm³ (normalkubikmeter). For en nærmere beskrivelse henvises til punkt 16. DONG Gas Distribution er et selskab i DONG Energy-koncernen og forestår gasdistribution og måling af naturgasaftaget på målersteder. På grundlag heraf fakturerer DONG Gas Distribution betaling for brug af distributionssystemet, skatter, afgifter og andre ydelser leveret af DONG Gas Distribution (medmindre skatter og afgifter opkræves direkte af SKAT). Desuden håndterer DONG Gas Distribution den praktiske gennemførelse og administration af leverandørskift. 1.2 Aftalegrundlag Forbrugerens rettigheder og forpligtelser fremgår af: a) Disse distributionsbetingelser; b) En distributionsaftale med DONG Gas Distribution, som indeholder individuelle vilkår for forbrugerens brug af distributionssystemet. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem deindividuelle vilkår i distributionsaftalen og disse distributionsbetingelser, har de individuelle vilkår forrang; og c) Den til enhver tid gældende lovgivning, herunder naturgasforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser og gasreglementet udstedt i henhold til 15 i lov nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med senere ændringer. Forbrugeren skal endvidere have indgået en forsyningsaftale med en eller flere gasleverandører om forsyning med naturgas (molekyler) til Forbrugerens timeaflæste målersteder. Aftager Forbrugeren naturgas, uden at der hos DONG Gas Distribution er registreret en gasleverandør til Forbrugeren, kan DONG Gas Distribution afbryde forsyningen for Forbrugerens regning. 2. Målersted og forbrugssted 2.1 Målersted Målerstedet er det punkt, hvor gasmåleren fysisk er placeret, og hvor naturgassen bliver leveret til Forbrugeren fra distributionssystemet (leveringssted). DONG Gas Distribution tildeler målerstedet et målerstedsnummer (EAN-GSRN), der anvendes til identifikation af målerstedet, og som bl.a. skal anvendes ved leverandørskift, jf. punkt 12, og ved flytning/opsigelse, jf. punkt 13. 3

4 Der kan maksimalt registreres to gasleverandører til ét målersted. Såfremt Forbrugeren ønsker, at to gasleverandører forsyner ét måler sted, skal Forbrugeren rette henvendelse til DONG Gas Distribution med henblik på, at der indgås særskilt aftale herom. De nærmere regler og procedurer for to gasleverandører til ét målersted kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. 2.2 Forbrugssted Forbrugsstedet er en samling af målersteder på et geografisk område, som ejes af én Forbruger, og som anvendes til at bestemme, om målerstederne på forbrugsstedet skal være timeaflæste eller ikketimeaflæste. Betaling for brug af distributionssystemet opgøres på basis af årsforbruget på hvert enkelt forbrugssted. Forbrugsstedet består som udgangspunkt af alle de målersteder, som er placeret på ét matrikelnummer. Alle målersteder på ét forbrugssted er enten timeaflæste eller ikke-timeaflæste. Såfremt en Forbruger ejer flere matrikelnumre, der geografisk er placeret således, at de opfylder DONG Gas Distributions regler for skelfællesskab, kan Forbrugeren vælge med et varsel på to måneder til den 1. i en måned, at samtlige målersteder på de pågældende matrikelnumre skal udgøre ét forbrugssted. De nærmere kriterier, for hvornår matrikler anses for at have skelfællesskab, fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside og kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Det er Forbrugerens ansvar at rette henvendelse til DONG Gas Distribution, såfremt Forbrugeren ønsker målersteder på flere matrikler håndteret som ét forbrugssted. Forbrugeren skal dokumentere ejerforhold og skelfællesskab over for DONG Gas Distribution med henblik på, at forbrugeren og DONG Gas Distribution håndterer målerstederne som ét forbrugssted. Forbrugeren kan vælge, at målersteder på flere matrikler ikke længere skal håndteres som ét forbrugssted ved henvendelse til DONG Gas Distribution med et varsel på to måneder til den 1. i en måned. Såfremt forudsætningerne for skelfællesskab ikke længere er til stede, er DONG Gas Distribution berettiget til, med et varsel på 10 arbejdsdage, at ophøre med at håndtere målerstederne som ét forbrugssted. DONG Gas Distribution er berettiget til at ændre kriterierne for, hvornår der er skelfællesskab, med et varsel på tre måneder. Såfremt der på ét matrikelnummer er flere målersteder, kan Forbrugeren vælge med et varsel på to måneder til den 1. i en måned, at målerstederne skal opdeles i flere forbrugssteder. Det er Forbrugerens ansvar at rette henvendelse til DONG Gas Distribution, såfremt Forbrugeren ønsker, at målerstederne på det pågældende matrikelnummer ikke længere skal håndteres som ét forbrugssted. Der kan være ét eller flere målersteder på hvert af de nye forbrugssteder. Forbrugeren skal oplyse, hvordan opdelingen af målerstederne på matrikelnummeret i forbrugssteder skal ske. 4

5 Forbrugeren kan vælge, at målersteder på ét matrikelnummer, som efter Forbrugerens ønske er opdelt i flere forbrugssteder, med et varsel på to måneder til den 1. i en måned skal håndteres som ét forbrugssted. Såfremt der på ét matrikelnummer er flere selvstændige lejemål med hvert sit målersted, udgør hvert lejemål med tilhørende målersted ét forbrugssted. 3. Tilslutning til distributionssystemet Forsyning med naturgas kan først påbegyndes, når de nødvendige tilladelser vedrørende gasforsyningsanlæg og gasinstalla-tioner foreligger. 3.1 DONG Gas Distributions Gasforsyningsanlæg DONG Gas Distribution etablerer, ejer og vedligeholder det gasforsyningsanlæg, der er nødvendigt for distribution af naturgas til målerstedet. Gasforsyningsanlægget består af stikledning(er), gasmålesystem og skab (herefter samlet Gasforsyningsanlæg). DONG Gas Distribution kan opkræve abonnement til dækning af udgifterne til drift og vedligehold af Gasforsyningsanlægget fra det tidspunkt, hvor stikledningen er etableret. Tilsvarende kan DONG Gas Distribution opkræve betaling for den kapacitet, som Forbrugeren får stillet til rådighed fra det tidspunkt, hvor stikledningen er etableret. Gasmålesystemet består af gasmåler, fjernaflæsningsudstyr, trykregulator (hvis trykregulatoren er installeret før gasmåleren) og konverteringsudstyr (hvis det er installeret) (herefter samlet Gasmålesystem). Gasforsyningsanlægget etableres som et standardanlæg i henhold til DONG Gas Distributions standardtegninger, medmindre andet fremgår af distributionsaftalen. Forbrugeren skal i visse tilfælde betale et investeringsbidrag. DONG Gas Distribution er til enhver tid berettiget til at genberegne investeringsbidraget og opkræve efterbetaling, såfremt det viser sig, at det oplyste forventede årsforbrug i forbindelse med ændringen af målerstedet eller etableringen af stikledning(er) ændres. Forbrugeren kan få nærmere oplysninger om standardanlæg og eventuelle investeringsbidrag ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Såfremt Forbrugeren i overensstemmelse med punkt 16 har anmodet om at få installeret fjernaflæsningsudstyr, afholder Forbrugeren omkostningerne til etablering og drift heraf. Forbrugeren er ansvarlig for, at Gasforsyningsanlægget, der befinder sig på Forbrugerens ejendom, ikke bliver udsat for skadelige påvirkninger. Forbrugeren skal omgående underrette DONG Gas Distribution, hvis der er mistanke om eller bliver konstateret fejl på Gasforsyningsanlægget. Opstår der skader på Gasforsyningsanlægget eller distributionsledninger og/eller følgeskader som følge af Forbrugerens handling eller undladelse i strid med punkt 3.1, er Forbrugeren, i tillæg til hvad der følger af punkt 17.1, erstatningsansvarlig for DONG Gas Distributions indirekte tab, herunder for eventuelt gastab. Skader på Gasforsyningsanlægget og distributionsledninger udbedres af DONG Gas 5

6 Distribution for Forbrugerens regning. Hvis forbrugeren ikke har aftaget naturgas i et år eller mere, har DONG Gas Distribution ret til at fjerne Gasmålesystemet for Forbrugerens regning. Forbrugeren har dog ret til at opretholde muligheden for at aftage naturgas i op til tre år mod betaling af et årligt gebyr. Overgår en Forbruger til anden varmeforsyning end naturgas, kan DONG Gas Distribution kræve forsyningen til målerstedet afbrudt og fjerne Gasforsyningsanlægget, alt for Forbrugerens regning. Gebyret fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside eller kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution Opstillingssted for Gasmålesystemet Gasmålesystemet opsættes i et skab udendørs eller placeres indendørs i forbindelse med Forbrugerens gasinstallation. Forbrugeren skal vederlagsfrit stille egnet areal til rådighed. DONG Gas Distribution skal forhåndsgodkende Gasmålesystemets placering. Såfremt Forbrugeren ændrer anvendelsen af det rum, hvor Gasmålesystemet er placeret, skal DONG Gas Distribu-tion godkende placeringen på ny. DONG Gas Distribution skal ligeledes forhåndsgodkende væsentlige om- eller tilbygninger omkring måler- og regulatorskab. Forbrugeren er ansvarlig for, at opstillingsstedet til enhver tid opfylder følgende krav: a) Opstillingsstedet skal være forsynet med 230 volt elforsyning med jord afsluttet med nøgleafbryder og ledig stikkontakt; b) Såfremt standardløsningen med GSM (Global System for Mobile Communication) ikke kan anvendes i forbindelse med fjernaflæsning, skal opstillingsstedet være forsynet med telefonlinje med direkte forbindelse til bylinje til brug for DONG Gas Distributions fjernaflæsningsudstyr; c) Hvis gasmålesystemet er opsat indendørs, skal opstillingsstedet mindst have en rumtemperatur på 0 C og højest have en rumtemperatur på 40 C; d) Opstillingsstedet skal have et neutralt miljø fri for støv, kondens og kemikaliedampe; og e) Opstillingsstedet skal være forsynet med belysning, som er tilstrækkelig til, at der kan foretages service m.v. på Gasmålesystemet. Opstillingsstedet kan være forsynet med fælles klemmerække for signaludveksling (el- og varmepulser fra Forbrugerens el- og varmemålere og gaspulser fra DONG Gas Distributions Gasmålesystem). Forbrugeren kan få yderligere oplysninger om krav til opstillingssted ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Forbrugeren er ansvarlig for at etablere, drive og vedligeholde de under punkt a)- e) nævnte installationer samt eventuel fælles klemmerække for signaludveksling. Gaspulser leveres mod betaling af DONG Gas Distribution, men drives og vedligeholdes af Forbrugeren. Placeringen af installationerne, klemmerække og gaspulser skal godkendes af DONG Gas Distribution. 6

7 3.1.2 Støj fra Gasmålesystemet Forbrugeren skal acceptere støj op til 70 db(a) fra roterende dele i gasmåleren og fra trykreduktion i trykregulatoren, begge dele målt i en meters afstand fra Gasmålesystemet Signaler fra Gasmålesystemet Forbrugeren kan mod betaling få adgang til de elektroniske signaler fra Gasmålesystemet, som indeholder information om Forbrugerens forbrug. Hvis Forbrugeren ønsker at modtage andre signaler (f.eks. analoge signaler for flow, tryk og temperatur), kan dette etableres for Forbrugerens regning. Såfremt oplysningerne fra Gasmålesystemet indgår som en teknisk nødvendig bestanddel af styringen af processerne i Forbrugerens virksomhed, sker dette uden ansvar for DONG Gas Distribution Plombering af Gasmålesystemet DONG Gas Distribution anbringer plomber på Gasmålesystemet, og Forbrugeren er ansvarlig for, at disse kun brydes af DONG Gas Distributions personale eller efter forudgående aftale med DONG Gas Distribution Ændring af Gasforsyningsanlæg DONG Gas Distribution kan kræve ændring, udbygning eller flytning (i dette afsnit herefter samlet kaldet ændringer) af Gasforsyningsanlægget eller dele deraf. Forbrugeren kan anmode om ændringer af Gasforsyningsanlægget eller dele deraf, men ændringer kan kun ske efter forudgående aftale med DONG Gas Distribution og må kun udføres af DONG Gas Distribution. Direkte omkostninger forbundet med ændringerne betales af den part, hvis forhold har givet anledning til ændringerne. Såfremt DONG Gas Distribution har krævet ændringerne gennemført på grund af sikkerhedsmæssige forhold eller som følge af krav fra myndighederne, betaler DONG Gas Distribution de direkte omkostninger forbundet med ændringerne Stik- og distributionsledninger Placering og servitutter Forbrugeren kan anmode om at få udleveret en tegning fra DONG Gas Distribution, der viser, hvor stikledningen(erne) og eventuel(le) distributionsledning(er) er placeret på Forbrugerens ejendom. DONG Gas Distribution har ret til at få tinglyst servitutter på Forbrugerens ejendom til sikring af stik- og distributionsledningernes anbringelse og forbliven på ejendommen. DONG Gas Distribution forestår tinglysning af ønskede servitutter og betaler omkostningerne forbundet hermed. Forbrugeren skal medvirke til tinglysningen af servitutterne Beplantning, bebyggelse m.m. Beplantning med større træer (med dybtgående rødder) må ikke ske således, at det hindrer adgang til undersøgelse og reparation af stikeller distributionsledninger. Terrænet over stikeller distributionsledninger må ikke ændres, således at jorddækningen formindskes eller forøges. Der må ikke nedrammes pæle i jorden i nærmere afstand end en meter fra stikeller distributionsledninger. Bygninger og lignende (f.eks. garager, udhuse, visse 7

8 carporte, flytbare huse med eller uden arbejdspladser, udstillings- og salgslokaler, jordvolde og parkeringspladser) må ikke opføres på arealet over eller nærmere end en meter fra stik- eller distributionsledninger uden DONG Gas Distributions tilladelse. Eventuel tilladelse kan være betinget af, at stik- eller distributionsledninger flyttes for Forbrugerens regning Gravearbejder Gravearbejde inden for en meter af stik- eller distributionsledninger skal godkendes af DONG Gas Distribution. Forbrugeren skal sikre, at gravearbejdet anmeldes til DONG Gas Distribution senest tre arbejdsdage, inden arbejdet påbegyndes, med oplysning om arbejdets begyndelsestidspunkt, art og omfang samt navnet på eventuel entreprenør. Forbrugeren kan ved henvendelse til DONG Gas Distribution få nærmere oplysninger om, hvilke krav der stilles i forbindelse med gravearbejder. Forbrugeren har ansvaret for såvel anmeldelse som udførelse af gravearbejdet DONG Gas Distributions brug af stikeller distributionsledninger DONG Gas Distribution har ret til at bruge stik- eller distributionsledninger på Forbrugerens ejendom til at distribuere naturgas til andre forbrugere. DONG Gas Distribution har ret til at foretage de anlægsarbejder, der er nødvendige hertil, og afholder omkostningerne forbundet hermed. 3.2 Forbrugerens gasinstallation Gasinstallationen er Forbrugerens ansvarsområde. Gasinstallationen er placeret efter målerstedet og omfatter gasforbrugende apparater med tilhørende aftrækssystemer (herefter samlet Gasinstallation). Såfremt Forbrugeren har anlagt ledninger fra DONG Gas Distributions stikledning til Gasmålesystemet, omfatter Gasinstallationen tillige disse ledningsanlæg (også selvom de er placeret før målerstedet). Grænsen mellem Forbrugerens og DONG Gas Distributions ansvarsområde er afgang fra den udvendige hovedhane. Dette gælder, uanset om Gasmålesystemet er monteret i et skab eller i forbindelse med Forbrugerens Gasinstallation. Gasinstallationen skal udformes således, at DONG Gas Distributions Gasmålesystem ikke overbelastes. Ved opstart/ nedlukning af Gasinstallationen må trykændringer på målerstedet ikke overstige 0,3 bar/sek. Gasinstallationen skal indstilles således, at DONG Gas Distributions Gasmålesystem kan måle både maksimum og minimum af flow uden at blive overbelastet (der må således ikke forekomme øjebliksflow, der overskrider gasmålerens Qmax). Er dette ikke muligt, skal DONG Gas Distribution underrettes. Gasinstallationen må ikke påføre DONG Gas Distributions Gasforsyningsanlæg, DONG Gas Distributions øvrige anlæg eller andre forbrugere skader eller gener. Forbrugeren kan ikke kræve DONG Gas Distributions stik- eller distributionsledninger fjernet, selvom forbrugeren ikke længere anvender naturgas. DONG Gas Distribution kan kræve, at en Gasinstallation synes og godkendes af DONG Gas Distribution, inden den bliver taget i brug. 8

9 Forbrugeren har ansvaret for, at Gasinstallationen etableres, drives, bruges og vedligeholdes på forsvarlig måde i overensstemmelse med gasreglementet. DONG Gas Distributions eventuelle godkendelse eller syn af Gasinstallationen ændrer ikke på, at Forbrugeren har ansvaret for Gasinstallationen. ikke udbedrer forholdet inden for fristen, kan DONG Gas Distribution foranledige udbedringen foretaget og kræve omkostningerne hertil dækket af Forbrugeren. DONG Gas Distribution kan afbryde forsyningen for Forbrugerens regning, indtil udbedringen er foretaget, såfremt der er væsentlig fare for personer, bygninger eller løsøre. Ønsker Forbrugeren igen at aftage naturgas efter ikke at have aftaget naturgas i mere end seks måneder, kan DONG Gas Distribution af sikkerhedsmæssige årsager stille krav om, at Forbrugeren får gennemført et serviceeftersyn af Gasinstallationen for Forbrugerens regning. Eftersynet skal foretages af en autoriseret vvs-installatør, og Forbrugeren kan først begynde at aftage naturgas efter, at vvs-installatøren har meddelt DONG Gas Distribution, at serviceeftersynet er gennemført med tilfredsstillende resultat. DONG Gas Distribution kan for visse Gasinstallationer kræve, at der på grund af sikkerhedsmæssige forhold udføres regelmæssige serviceeftersyn, der kun må udføres af autoriserede vvs-installatører. Omkostningerne forbundet med serviceeftersyn afholdes af Forbrugeren Ny eller ændret Gasinstallation Såfremt Forbrugeren ønsker at opsætte en ny Gasinstallation eller ændre den eksisterende, skal Forbrugeren forinden indsende en beskrivelse heraf til DONG Gas Distribution udarbejdet af en autoriseret vvs-installatør. DONG Gas Distribution skal ligeledes forhåndsgodkende alle væsentlige ændringer på Gasinstallationen. Selvom Gasinstallationen er lovligt installeret ifølge det gældende gasreglement, kan DONG Gas Distribution efter krav fra Sikkerhedsstyrelsen forlange, at Gasinstallationen ændres eller udskiftes. Et sådan krav vil typisk opstå, hvis erfaringer har vist, at Gasinstallationen udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Ændringer eller udskiftninger som følge af krav fra Sikkerhedsstyrelsen sker for Forbrugerens regning. Såfremt der konstateres fejl, mangler eller skader på Gasinstallationen, er Forbrugeren ansvarlig for, at de straks udbedres, og at kun autoriserede vvs-installatører udfører arbejde på gasinstallationen. DONG Gas Distribution har ret til at pålægge Forbrugeren at udbedre fejl, mangler eller skader ved Gasinstallationen inden for en fastsat frist. Hvis Forbrugeren 4. Adgang til gasforsyningsanlæg og Gasinstallation DONG Gas Distribution skal til enhver tid mod legitimation have uhindret adgang til Gasforsyningsanlæg og Gasinstallation med henblik på gennemførelse af sikkerhedseftersyn, reparation, udskiftning, afprøvning, aflæsning og afbrydelse. Hvis Forbrugeren nægter DONG Gas Distribution adgang, har DONG Gas Distribution 9

10 ret til at afbryde forsyningen for Forbrugerens regning. DONG Gas Distribution kan anmode om fogedens hjælp til at få adgang til Gasforsyningsanlæg og Gasinstallation, og sker det, skal Forbrugeren betale de omkostninger, der er forbundet hermed. Hvis adgang ikke kan opnås inden for DONG Gas Distributions normale arbejdstid, skal Forbrugeren betale DONG Gas Distributions meromkostninger forbundet hermed. 5. Overtagelse/indflytning Når en ny Forbruger overtager brugen af et målersted, skal Forbrugeren give sin gasleverandør meddelelse herom. DONG Gas Distribution får efterfølgende meddelelse om Forbrugerens indflytning af gasleverandøren. DONG Gas Distribution skal have meddelelse om indflytningen senest 15 arbejdsdage efter den dag, hvor den nye Forbrugers aftaleforhold med DONG Gas Distribution skal starte (herefter Startdatoen). Såfremt DONG Gas Distribution ikke har modtaget meddelelse om Forbrugerens indflytning fra en gasleverandør senest 15 arbejdsdage efter Startdatoen, overtager forsyningspligtselskabet forsyningen til målerstedet fra Startdatoen. Forsyningspligtselskabet overtager dog ikke forsyningen, hvis den nye Forbruger over for DONG Gas Distribution har frabedt sig at blive forsynet af forsyningspligtselskabet. Afvises en ny gasleverandørs meddelelse om Forbrugerens indflytning, eller indtræder forsyningspligtselskabet ikke som gasleverandør, er DONG Gas Distribution berettiget til at afbryde den nye Forbrugers forsyning fra og med Startdatoen for Forbrugerens regning. Forbrugeren bør i forbindelse med overtagelse/indflytning kontrollere plomber på Gasmålesystemet for brud. Forbrugeren skal straks give meddelelse til DONG Gas Distribution om eventuelle brud. Såfremt Startdatoen ikke er den samme som slutdatoen meddelt af den fraflyttende Forbruger i overensstemmelse med punkt 13.1, fastsættes Startdatoen til den tidligste af de to datoer. Det er en betingelse for Forbrugerens brug af distributionssystemet, at Forbrugeren har indgået en distributionsaftale med DONG Gas Distribution. Såfremt den nye Forbruger ikke har indgået distributionsaftalen senest på den af DONG Gas Distribution angivne frist herfor, er DONG Gas Distribution berettiget til at afbryde forsyningen for Forbrugerens regning. 6. Måling 6.1 Drift og målenøjagtighed Drift af Gasmålesystemet sker efter DONG Gas Distributions kontrolmanualer, medmindre distributionsaftalen indeholder skærpede krav til kontrolprogrammerne. Meromkostninger forbundet med skærpede krav skal betales af Forbrugeren, medmindre de skærpede krav er stillet af DONG Gas Distribution. Forbrugeren kan anmode DONG Gas Distribution om at få adgang til kontrolmanualerne. DONG Gas Distribution opgør energiforbruget hos Forbrugeren på baggrund af 10

11 målinger af den leverede naturgasmængde foretaget hos Forbrugeren ved fjernaflæsning (dataoverførsel) og en årlig kontrolaflæsning i overensstemmelse med punkt 7 samt afregningsbrændværdien for det område, hvor Forbrugeren aftager naturgas. Målinger af den leverede naturgasmængde anses for korrekt, hvis Gasmålesystemets fejlvisning ligger inden for en tolerancegrænse på plus/minus tre procent, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Forbrugeren, Forbrugerens gasleverandør og DONG Gas Distribution. Fejlvisningen beregnes som angivet i kontrolmanualerne. Målinger af afregningsbrændværdien anses for korrekt, hvis målingen ligger inden for en tolerancegrænse på plus to procent på årsbasis. Forbrugere med et atypisk forbrugsmønster kan ikke gøre krav gældende mod DONG Gas Distribution på grund af overskridelser af tolerancegrænsen. Afregningsbrændværdien beregnes som angivet i kontrolmanualerne. 6.2 Målefejl og beskadigelse Hvis Forbrugeren bemærker, at Gasmålesystemet er beskadiget eller på anden måde registrerer forkert, skal Forbrugeren straks meddele det til DONG Gas Distribution. Har DONG Gas Distribution en særlig begrundet mistanke om ukorrekt måling, skal DONG Gas Distribution informere Forbrugeren herom senest fem arbejdsdage efter, at mistanken er opstået. 6.3 Undersøgelse af Gasmålesystemet Forbrugeren, Forbrugerens gasleverandør og DONG Gas Distribution kan hver især kræve, at Gasmålesystemet eller dele deraf afprøves ved en akkrediteret kalibrering. Undersøgelsen udføres af en 3. part for at sikre uvildighed i afprøvningen. DONG Gas Distribution informerer Forbrugeren og gasleverandøren om undersøgelsesresultaterne og sender efter anmodning kopi af undersøgelsesrapporten til Forbrugeren og gasleverandøren. Resultatet af undersøgelsen er bindende for parterne. Hvis undersøgelsen viser, at Gasmålesystemets fejlvisning overstiger en gennemsnitlig tolerancegrænse på plus/ minus tre procent, skal DONG Gas Distribution betale omkostningerne ved undersøgelsen. Hvis undersøgelsen viser, at Gasmålesystemets fejlvisning er inden for tolerancegrænsen, betaler den part, der har anmodet om undersøgelsen, omkostningerne forbundet hermed. DONG Gas Distribution gennemfører stikprøvekontrol af Gasmålesystemet eller dele heraf i henhold til kontrolmanualerne for at kontrollere gasmålesystemets nøjagtighed. Viser målingerne fra en vis mængde gasmålere i et kontrolparti sig ikke at ligge inden for tolerancegrænsen på plus/minus tre procent, kan det bevirke, at DONG Gas Distribution udskifter alle gasmålere i kontrolpartiet. DONG Gas Distribution korrigerer kun forbruget for de gasmålere i kontrolpartiet, der er blevet kalibreret i forbindelse med stikprøvekontrollen(erne) og har vist sig ikke at måle inden for tolerancegrænsen. 11

12 6.4 Fejlretning af Gasmålesystemet Såfremt det konstateres, at en del af Gasmålesystemet ikke måler korrekt, eller at overførelse af måledata til DONG Gas Distribution via fjernaflæsningsudstyret ikke er fuldstændig, skal DONG Gas Distribution sikre, at fejlen rettes. Indebærer kontrollen, at Gasmålesystemet skal udskiftes, vil det videre forløb blive aftalt mellem Forbrugeren og DONG Gas Distribution, herunder tidspunkt for udskiftning af Gasmålesystemet og eventuel afbrydelse af forsyningen. Skyldes fejlen installationer, som Forbrugeren i henhold til punkt a) - e) har ansvaret for, påhviler det dog Forbrugeren at kontakte en autoriseret elinstallatør og få denne til at udskifte delene. Forbrugeren afholder omkostningerne forbundet hermed. 6.5 Fastsættelse af forbrug ved fejl eller mangler i forbrugsdata Mængden af den naturgas, der er leveret i perioden, hvor Gasmålesystemet ikke målte korrekt eller dataoverførsler ikke var fuldstændige (herefter Korrigeret Forbrug), fastsættes af DONG Gas Distribution på basis af den metode, som, efter omstændighederne, må anses for at give det mest retvisende resultat. Udbedring af fejl eller mangler i forbrugsdata som følge af distributionsselskabets håndtering af forbrugsdata anses også for Korrigeret Forbrug. Såfremt det Korrigerede Forbrug ligger uden for tolerancegrænsen på plus/minus tre procent, regulerer DONG Gas Distribution Forbrugerens betaling for brug af distributionssystemet, skatter og afgifter (medmindre der for den pågældende afregningsperiode gælder, at skatter og afgifter opkræves direkte af SKAT eller gasleverandøren samfakturerer, jf. punkt 11). Regulering sker for Korrigeret Forbrug, der ligger såvel inden for som uden for tolerancegrænsen. DONG Gas Distribution regulerer forbruget for hele perioden, hvori der har været fejl eller mangler i forbrugsdata, dog maksimalt for indeværende årsafregningsperiode til fejlen eller manglen blev opdaget og den nærmest forudgående årsafregningsperiode. Såfremt Forbrugeren havde kendskab til eller burde have haft kendskab til fejl eller mangler i forbrugsdata, og reguleringen er i DONG Gas Distributions favør, regulerer DONG Gas Distribution for hele perioden, dog maksimalt den periode, som DONG Gas Distribution kan kræve regulering for i henhold til lov om forældelse af fordringer med senere ændringer. Hvis der er tvivl om, hvilken periode Gasmålesystemet ikke har målt korrekt, eller hvori der har været dataoverførselsfejl, reguleres for indeværende årsafregningsperiode til fejlen eller manglen blev opdaget og den nærmest forudgående årsafregningsperiode. Herudover kan Forbrugeren ikke gøre krav gældende over for DONG Gas Distribution som følge af fejl eller mangler i forbrugsdata, medmindre fejlen eller manglen skyldes DONG Gas Distributions forsætlige eller groft uagtsomme forhold. 12

13 7. Afregningsgrundlag Registrering af forbrug i en forbrugsmåned påbegyndes kl den første dag i en måned og slutter kl den første dag i den efterfølgende måned. om året årsforbruget på forbrugsstedet og regulerer på baggrund heraf betalingen for brug af distributionssystemet. 8. Priser og afregningsprincipper DONG Gas Distribution er ansvarlig for at indhente måledata for forbrug ved hvert enkelt målersted for hver time. Målinger foretaget ved fjernaflæsning (dataoverførsel) verificeres en gang årligt ved en kontrolaflæsning, som DONG Gas Distribution kan pålægge Forbrugeren at foretage. DONG Gas Distribution opkræver gebyr for at rykke for manglende indberetning af målerstanden. DONG Gas Distribution kan endvidere til enhver tid vælge selv at foretage en kontrolaflæsning og kræve et aflæsningsgebyr. Aflæsningsgebyr og gebyr for rykkeraflæsningskort fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside og kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Efter forbrugsmånedens afslutning validerer DONG Gas Distribution de indhentede måledata. De validerede måledata anvendes som udgangspunkt for afregning for brug af distributionssystemet, skatter og afgifter. DONG Gas Distribution fremsender oplysninger om forbruget til Forbrugerens gasleverandør. Forbrugerens løbende betaling for brug af distributionssystemet sker ud fra en tarif, der fastlægges på baggrund af det årsforbrug, som DONG Gas Distribution vurderer, der vil være på forbrugsstedet medmindre gasleverandøren samfakturerer for den pågældende afregningsperiode. DONG Gas Distribution opgør en gang 8.1 Distribution af naturgas Forbrugeren faktureres for tilslutning til distributionsnettet, brug af distributionssystemet, skatter og afgifter. Derudover kan Forbrugeren faktureres for gebyrer, engangsydelser og abonnementer i henhold til disse distributionsbetingelser og distributionsaftalen. De til enhver tid gældende priser, gebyrer, engangsydelser og abonnementer fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Prisen for brug af distributionssystemet er gældende for en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm³. Priser for brug af distributionssystemet, gebyrer, engangsydelser og abonnementer er inden ikrafttrædelse anmeldt til Energitilsynet. 8.2 Ændring af priser Prisændringer, herunder gebyrændringer, iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Offentliggørelsen sker på DONG Gas Distributions hjemmeside, i dagspressen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. Ændringerne er inden ikrafttrædelse anmeldt til Energitilsynet. 13

14 9. Betalingsbetingelser og restanceprocedure 9.1 Betaling Der udsendes regninger hver måned på baggrund af det faktiske forbrug. Regninger er påført oplysninger om sidste rettidige indbetalingsdato samt angivelse af, hvortil betaling skal ske. Såfremt Forbrugeren samfaktureres i henhold til punkt 11, fakturerer gasleverandøren betaling for brug af distributionssystemet, skatter, afgifter m.v. Ved indbetalinger er DONG Gas Distribution berettiget til at vælge, hvilken af flere forfaldne regninger indbetalingen skal krediteres. DONG Gas Distribution er berettiget til først at kreditere indbetalte beløb på afgifter, skatter, renter, engangsydelser, abonnementer og gebyrer. Dette gælder dog ikke, hvis Forbrugeren angiver, hvortil betaling skal anvendes. 9.2 Rente Er en regning ikke betalt ved betalingsfristens udløb, påløber der renter i henhold til renteloven af det skyldige beløb fra sidste rettidige indbetalingsdato, og indtil betaling sker. 9.3 Restanceprocedure Efter betalingsfristens udløb, fremsendes et rykkerbrev med oplysning om en ny betalingsfrist, hvori Forbrugeren gives mulighed for, inden for samme tidsfrist, at aftale en rimelig betalingsordning med DONG Gas Distribution, medmindre rykkerbrevet skyldes, at en tidligere indgået betalingsordning er misligholdt. Overskrider Forbrugeren betalingsfristen i rykkerbrevet, og er der ikke indgået en betalingsordning, sendes et nyt rykkerbrev, hvoraf det vil fremgå, at forsyningen vil blive afbrudt inden for et bestemt tidsinterval, medmindre Forbrugeren senest på den i rykkerbrevet angivne sidste betalingsdato: a) Betaler alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger; eller b) Indgår aftale om en betalingsordning for alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger, medmindre rykkerbrevet skyldes, at en tidligere indgået betalingsordning er misligholdt; eller c) Stiller sikkerhed i overensstemmelse med punkt 10. Overskrider Forbrugeren betalingsfristen i det andet rykkerbrev, og er der ikke indgået en betalingsordning eller stillet sikkerhed for fremtidig distribution, vil forsyningen blive afbrudt. Skyldige beløb kan forsøges inkasseret ved retslig inkasso. Genåbning af forsyningen efter afbrydelse som følge af manglende betaling vil først ske, når: a) Alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger er betalt; eller b) Der er indgået en betalingsordning; og/eller c) Forbrugeren stiller sikkerhed i overensstemmelse med punkt 10; og 14

15 d) DONG Gas Distribution har fået adgang til at aflæse gasmålesystemet. Forbrugeren skal betale omkostningerne til en eventuel inddrivelse af restancer og afbrydelse af forsyningen, herunder rykkergebyrer, inkassogebyr, omkostninger til retslig inkasso, aflæsningsgebyrer, lukke- og genåbningsgebyrer m.v. DONG Gas Distribution kan opkræve gebyr for at indgå en betalingsordning for forfaldne regninger med påløbne omkostninger. Størrelsen af de til enhver tid gældende gebyrer fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside eller kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. 9.4 Bobehandling m.v. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller begæring om gældssanering, skal DONG Gas Distribution straks underrettes herom. DONG Gas Distribution meddeler boet de validerede måledata for forbruget for hvert enkelt målersted pr. fristdagen. Medmindre der forudbetales, kan DONG Gas Distribution kræve sikkerhedsstillelse, hvis andet ikke er bestemt ved lov. 10. Sikkerhedsstillelse DONG Gas Distribution kan på ethvert tidspunkt betinge distribution af naturgas til Forbrugeren af, at forbrugeren stiller depositum eller en efter DONG Gas Distributions skøn betryggende sikkerhed for betaling for fremtidig distribution, såfremt DONG Gas Distribution konkret vurderer, at der foreligger en nærliggende risiko for tab. Kravet om sikkerhedsstillelse eller forudbetaling varsles skriftligt med angivelse af en frist. Undlader Forbrugeren at stille et krævet depositum eller anden form for sikkerhed inden for den af DONG Gas Distribution angivne frist, er DONG Gas Distribution berettiget til at afbryde forsyningen for Forbrugerens regning. DONG Gas Distribution frafalder krav om depositum eller sikkerhedsstillelse, når Forbrugeren igennem et år har betalt rettidigt, medmindre DONG Gas Distribution konkret vurderer, at der fortsat foreligger en nærliggende risiko for tab. Et eventuelt depositum forrentes til fordel for forbrugeren. I stedet for at stille krav om depositum kan DONG Gas Distribution give Forbrugeren mulighed for at forudbetale månedsvis eller kvartalsvis. 11. Samfakturering Forbrugerens gasleverandør kan fakturere Forbrugeren for betaling for brug af distributionssystemet, skatter og afgifter. De nærmere regler for samfakturering og betydningen heraf for Forbrugeren kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. 12. Skift af gasleverandør Såfremt Forbrugeren ønsker, at en ny gasleverandør skal forsyne et målersted, eller Forbrugerens gasleverandør ikke længere kan/vil forsyne et målersted, finder reglerne i dette punkt anvendelse. Forbrugeren kan få yderligere oplysninger om leverandørskift, herunder frister herfor, ved henvendelse til DONG Gas Distribution. I forbindelse med skift af gasleverandør er DONG Gas Distribution ansvarlig for, at der foretages aflæsning hos Forbrugeren. 15

16 Såfremt der etableres et nyt målersted på ét forbrugssted, registreres forsyningspligtselskabet som leverandør til målerstedet, medmindre Forbrugeren med et varsel på mindst 10 arbejdsdage til Startdatoen vælger en anden gasleverandør til målerstedet Forbrugerens leverandørskift Såfremt Forbrugeren ønsker at blive forsynet af en ny gasleverandør på et målersted, indgår Forbrugeren aftale med den nye gasleverandør herom, og den nye gasleverandør meddeler herefter leverandørskift til DONG Gas Distribution. Meddelelsen skal normalt være modtaget af DONG Gas Distribution mindst 10 arbejdsdage, førend skiftet skal træde i kraft. Når skiftet er accepteret af DONG Gas Distribution, modtager Forbrugeren meddelelse fra DONG Gas Distribution om, hvornår den nye gasleverandør påbegynder forsyningen. Forbrugeren står inde for, at leverandørskiftet sker i overensstemmelse med Forbrugerens forsyningsaftale med den hidtidige gasleverandør. Såfremt anmodningen om leverandørskift annulleres eller afvises, vil Forbrugeren fortsat blive forsynet af den hidtidige gasleverandør Gasleverandørens forsyningsophør Såfremt Forbrugerens gasleverandør ikke længere ønsker at forsyne Forbrugeren med naturgas, giver gasleverandøren DONG Gas Distribution meddelelse herom. Et forsyningsophør kan som udgangspunkt kun træde i kraft med ni arbejdsdages varsel, medmindre ophøret er meddelt af forsyningspligtselskabet eller skyldes ophævelse af forsyningsaftalen som følge af f.eks. Forbrugerens konkurs eller rekonstruktion, i hvilket tilfælde ophøret kan ske med kortere varsler. Forbrugeren skal endvidere skifte gasleverandør, såfremt Forbrugerens gasleverandør ikke opfylder betingelserne for at virke som gasleverandør i DONG Gas Distribu-tions distributionsområder. I de ovennævnte situationer, på nær ved Forbrugerens konkurs eller rekonstruktion, meddeler DONG Gas Distribution Forbrugeren at: a) Forbrugeren ikke har nogen gasleverandør fra det tidspunkt, hvor forsyningsophøret træder i kraft; b) Forbrugeren bør sikre sig, at en ny gasleverandør bliver godkendt til at overtage forsyninger; c) Forsyningspligtselskabet vil overtage forsyningen til Forbrugeren og blive Forbrugerens gasleverandør, medmindre (i) en anden gasleverandør anmoder om leverandørskift, (ii) Forbrugeren frabeder sig at blive forsynet af forsyningspligtselskabet eller (iii) Forbrugeren ikke opfylder de af forsyningspligtselskabet stillede betingelser for at forsyne Forbrugeren; og d) Forbrugerens forsyning vil blive afbrudt for Forbrugerens regning, når forsyningsophøret fra den hidtidige gasleverandør træder i kraft, medmindre Forbrugeren forinden har fået en ny gasleverandør godkendt. 16

17 13. Fraflytning/opsigelse 13.1 Fraflytning Forbrugeren skal ved fraflytning fra målerstedet(erne) opsige sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution i henhold til disse distributionsbetingelser og distributionsaftalen. ophør, at Forbrugeren oplyser gasleverandøren om, hvortil slutafregning og anden korrespondance skal sendes. Såfremt ovenstående betingelse for aftaleforholdets ophør ikke er opfyldt på Slutdatoen, rykkes Slutdatoen frem til den dag, hvor betingelsen er opfyldt. Forbrugeren kan opsige aftaleforholdet med det varsel, som fremgår af gasleverandørens betingelser. Opsigelsen sker ved Forbrugerens meddelelse om fraflytning til sin gasleverandør. DONG Gas Distribution får efterfølgende meddelelse om Forbrugerens fraflytning af gasleverandøren. DONG Gas Distribution skal have meddelelse om fraflytningen senest otte arbejdsdage efter den dag, hvor Forbrugerens aftaleforhold med DONG Gas Distribution skal slutte (herefter Slutdatoen). Såfremt Slutdatoen ikke er den samme som Startdatoen meddelt af den tilflyttende Forbruger i overensstemmelse med punkt 5, fastsættes Slutdatoen til den tidligste af de to datoer. Forbrugerens gasleverandør ophører med at forsyne Forbrugeren med naturgas pr. Slutdatoen Hæftelse Forbrugeren hæfter over for DONG Gas Distribution for betalingen for brug af distributionssystemet, skatter, afgifter og andre ydelser leveret af DONG Gas Distribution, der vedrører perioden indtil og med Slutdatoen (medmindre der for den pågældende afregningsperiode gælder, at skatter og afgifter afregnes direkte af SKAT eller gasleverandøren samfakturerer, jf. punkt 11). Forbrugeren hæfter over for DONG Gas Distribution, indtil alle DONG Gas Distributions krav mod Forbrugeren er afviklede. Såfremt Forbrugeren ikke har opsagt sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution ved at meddele fraflytning til gasleverandøren, og DONG Gas Distribution modtager en meddelelse om indflytning i overensstemmelse med punkt 5, anses den tilflyttende Forbrugers meddelelse om indflytning for Forbrugerens opsigelse af sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution pr. den dato, hvor DONG Gas Distributions aftaleforhold med den tilflyttende Forbruger træder i kraft i henhold til punkt 5. Det er en betingelse for aftaleforholdets 13.3 Manglende overdragelse Udlejningsejendomme Såfremt en Forbruger er lejer og opsiger sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution i overensstemmelse med punkt 13.1, uden at DONG Gas Distribution samtidig modtager meddelelse om, at en ny Forbruger er tilmeldt målerstedet, meddeler DONG Gas Distribution ejer/udlejer af målerstedet, at denne hæfter for betaling for brug af distributionssystemet, skatter, afgifter og eventuelle gebyrer, for perioden fra 17

18 lejers ophør som Forbruger hos DONG Gas Distribution, og indtil en ny Forbruger har tilmeldt sig i henhold til punkt 5. Udlejer/ ejer kan anmode DONG Gas Distribution om at afbryde forsyningen mod at betale et lukkegebyr og et eventuelt efterfølgende genåbningsgebyr Andre ejendomme Opsiger Forbrugeren sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution i overensstemmelse med punkt 13.1, uden at DONG Gas Distribution samtidig modtager meddelelse om, at en ny Forbruger er tilmeldt målerstedet, har DONG Gas Distribution ret til at afbryde forsyningen til målerstedet fra og med Slutdatoen for Forbrugerens regning. DONG Gas Distribution har endvidere ret til at fjerne gasforsyningsanlægget for Forbrugerens regning. Såfremt DONG Gas Distribution fjerner gasmålesystemet eller stikledningen(erne), har DONG Gas Distribution ingen pligt til at reetablere Forbrugerens ejendom Opsigelse Såfremt Forbrugeren opsiger sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution af andre årsager end fraflytning, skal det ske med et varsel på mindst syv arbejdsdage med den virkning, at forsyningen til det relevante målersted afbrydes den dag, hvor opsigelsen træder i kraft, for Forbrugerens regning. DONG Gas Distribution har endvidere ret til at fjerne Gasforsyningsanlægget for Forbrugerens regning. Såfremt DONG Gas Distribution fjerner Gasmålesystemet eller stikledningen(erne), har DONG Gas Distribution ingen pligt til at reetablere Forbrugerens ejendom. Det er en betingelse for aftaleforholdets ophør, at Forbrugeren har foretaget en aflæsning af Gasmålesystemet, som DONG Gas Distribution har accepteret, eller at DONG Gas Distribution har foretaget en aflæsning ved fjernaflæsning, eller at Forbrugeren har givet DONG Gas Distribution adgang til at aflæse Gasmålesystemet mod betaling af et aflæsningsgebyr, og at DONG Gas Distribution har fået adgang til at afbryde forsyningen i overensstemmelse med ovenstående. Aflæsningsgebyret fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside og kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Forbrugeren står inde for, at opsigelsen sker i overensstemmelse med Forbrugerens forsyningsaftale med gasleverandøren. 14. Driftsforstyrrelser Alle henvendelser på nær driftsforstyrrelser skal rettes til DONG Gas Distributions kundeservice, jf. punkt 21. Ved driftsforstyrrelser har Forbrugeren pligt til straks at kontakte DONG Gas Distributions kontrolcenter på telefonnummer Kontrolcentret har døgnåbent. 18

19 Følgende kan være tegn på driftsforstyrrelser: gaslugt overgravning af naturgasledning forsyningssvigt forstyrrelser i forsyningen, f.eks. på grund af svingende kvalitet og tryk sikkerhedsfarlige hændelser. DONG Gas Distribution genopretter forsyningen så hurtigt som muligt. 15. Afbrydelse og genåbning Distribution Forbrugeren om tidspunktet for afbrydelsen, medmindre sikkerhedsmæssige forhold gør, at afbrydelsen må ske straks Misligholdelse Såfremt Forbrugeren misligholder disse distributionsbetingelser eller distributionsaftalen væsentligt, kan DONG Gas Distribution påbyde Forbrugeren at afhjælpe forholdet inden for en fastsat frist. Hvis Forbrugeren ikke afhjælper forholdet inden fristens udløb, kan DONG Gas Distribution afbryde forsyningen for Forbrugerens regning Afbrydelse DONG Gas Distributions ret til at afbryde forsyningen følger af punkterne 1.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6.4, 9.3, 10, 12.2, 13.3, 13.4 og dette punkt 15. DONG Gas Distribution informerer hurtigst muligt Forbrugeren om afbrydelsen og baggrunden for afbrydelsen. Hvis det er muligt, foretager DONG Gas Distribution fjernaflæsning eller eventuel manuel aflæsning af Gasmålesystemet, inden afbrydelsen gennemføres Reduceret kapacitet Hvis fysiske eller driftsmæssige forhold (driftsforstyrrelser), force majeure eller en nødforsyningssituation resulterer i, at mængden af naturgas i hele eller dele af distributionssystemet reduceres, kan DONG Gas Distribution påbyde Forbrugeren at reducere sit forbrug, eller DONG Gas Distribution kan afbryde forsyningen i det omfang og så længe, der er en reduceret mængde naturgas i distributionssystemet. Eventuelle følger af, at DONG Gas Distribution har afbrudt forsyningen i overensstemmelse med disse distributionsbetingelser, er DONG Gas Distribution uvedkommende Tekniske afbrydelser DONG Gas Distribution kan afbryde forsyningen ved sikkerhedsmæssige forhold, sikkerhedseftersyn, reparation og vedligeholdelse og/eller omlægning af distributionssystemet. Senest 10 arbejdsdage inden afbrydelsen forventes gennemført, orienterer DONG Gas Såfremt DONG Gas Distribution ved force majeure eller i en nødforsyningssituation bliver pålagt af tredjemand at reducere eller afbryde forsyningen, kan DONG Gas Distribution som følge heraf påbyde forbrugeren at reducere sit forbrug, eller DONG Gas Distribution kan afbryde forsyningen Tredjemands anmodning DONG Gas Distribution kan afbryde forsyningen, hvis tredjemand pålægger DONG Gas Distribution at afbryde. DONG Gas Distribution kan f.eks. afbryde, hvis Forbrugeren forsynes af forsyningspligtselskabet, og forsyningspligtselskabet anmoder 19

20 DONG Gas Distribution om at afbryde forsyningen Genåbning Medmindre andet følger af disse distributionsbetingelser, foretager DONG Gas Distribution genåbning, så snart forhold, som var skyld i afbrydelsen, ikke længere gør sig gældende. DONG Gas Distribution informerer Forbrugeren om genåbningen. Har forsyningen været afbrudt i mere end seks måneder, kan DONG Gas Distribution af sikkerhedsmæssige årsager stille krav om, at Forbrugeren får gennemført et serviceeftersyn af gasinstallationen for Forbrugerens regning. Eftersynet skal foretages af en autoriseret vvs-installatør, og genåbning kan først ske, når vvs-installatøren har meddelt DONG Gas Distribution, at serviceeftersynet er gennemført med tilfredsstillende resultat Gebyrer Forbrugeren afholder omkostningerne forbundet med afbrydelse eller genåbning af forsyningen, hvis Forbrugeren var årsag til afbrydelsen eller genåbningen, i hvilket tilfælde Forbrugeren betaler et lukke- og/ eller et genåbningsgebyr. Gebyrerne fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside eller kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. 16. Timeaflæste og ikke-timeaflæste målersteder 16.1 Målersteder omfattet af disse distributionsbetingelser Alle målersteder på det danske naturgasmarked er opdelt i to kategorier: a) Timeaflæste målersteder: Målersteder, som ligger på et forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindst Nm³ naturgas. DONG Gas Distribution har installeret fjernaflæsningsudstyr; og b) Ikke-timeaflæste målersteder: Målersteder, som ligger på et forbrugssted med et samlet årsforbrug på under Nm³ naturgas. DONG Gas Distribution har som alt overvejende hovedregel ikke installeret fjernaflæsningsudstyr. For timeaflæste målersteder finder disse distributionsbetingelser anvendelse. For ikke-timeaflæste målersteder gælder andre distributionsbetingelser. På et forbrugssted med et årsforbrug på under Nm³ naturgas, hvor der er installeret fjernaflæsningsudstyr, betragtes målerstederne som ikke-timeaflæste, medmindre Forbrugeren udnytter sin ret til at lade målerstederne på forbrugsstedet overgå til at være timeaflæste, eller DONG Gas Distribution kræver, at de ikke-timeaflæste målersteder på forbrugsstedet overgår til at blive timeaflæste. Forbrugerens ret til at lade ikke-timeaflæste målersteder overgå til at være timeaflæste og DONG Gas Distributions krav herom er reguleret i distributionsbetingelserne for ikke-timeaflæste målersteder Overgang til ikke-timeaflæst målersted DONG Gas Distribution kan i følgende situationer kræve, at timeaflæste målersteder overgår til at være ikketimeaflæste: 20

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18.

NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. AUGUST 2014 1. Gældende regler for distributionsforholdet 1.1. Mellem NGF

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF FJERNVARME FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. TILSLUTNING TIL FJERNVARMENETTET...5 3. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE M.V. AF LEDNINGER...6 4. FORHOLD PÅ FORBRUGSSTEDET...7

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

Salg- og lejebetingelser

Salg- og lejebetingelser Salg- og lejebetingelser Dynateam 2014 Salgs- og lejebetingelser Gældende pr. 1. januar 2014 Fakturering Første gang vil du blive faktureret for løbende måned + 3 måneder. Herefter altid 3 måneder forud.

Læs mere

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el

Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el Leveringsbetingelser for fyringsolie, træpiller, naturgas og el LEVERINGS BETINGELSER FYRINGSOLIE Vi tilbyder Dem sikker forsyning af olie. Hvad enten De selv måtte ønske at kontrollere Deres oliebeholdning

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune.

Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening. 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. Vedtægter for Refsvindinge Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Refsvindinge Antenneforening og foreningens hjemsted er Nyborg Kommune. 2 1. Foreningens formål er via eget

Læs mere

Gasforsyningen. Leveringsbestemmelser

Gasforsyningen. Leveringsbestemmelser Gasforsyningen Leveringsbestemmelser 2. 1. Gyldighedsområde lovbindinger og tekniske bestemmelser Gyldighed 1.1 Disse leveringsbestemmelser gælder for gasdistribution eller gasforsyning fra Aalborg Kommune,

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy

Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Ver. 8 11/07/2014 Salgs- og Leveringsbetingelser Blue Energy Disse leveringsbetingelser gælder for alle el-leverancer fra Blue Energy A/S som er til ikke-erhvervsmæssig anvendelse for kunden, medmindre

Læs mere

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms.

Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Priser og Vilkår Priser Indhold og forudsætninger Følgende standardpriser er gældende for Bredbånd Erhverv. Alle priser og beløb er i danske kroner og ekskl. moms. Bredbånd Erhverv Binding Abonnement pr

Læs mere

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014

Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Udkast til vedtægter for Balle-Bredsten Antenneforening februar 2014 Nuværende vedtægter Forslag til nye vedtægter 1 NAVN 1) Foreningens navn er Balle-Bredsten Antenneforening 2 FORMÅL 1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet

Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet Vedtægter for fællesantenneforeningen HashøjNet 2014 1 Foreningens navn er HashøjNet, hjemsted er Slagelse Kommune. Foreningens adresse, er den til enhver tid fungerende formands private adresse. 2 1.

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Fjernvarme. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a.

Leveringsbestemmelser for Fjernvarme. Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Leveringsbestemmelser for Fjernvarme Hjordkær Fjernvarmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse : Side 1. Gyldighedsområde 1 2. Etablering og ændring af varmeforsyning 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

STENSTRUP ANTENNEFORENING

STENSTRUP ANTENNEFORENING VEDTÆGTER FOR STENSTRUP ANTENNEFORENING NAVN, HJEMSTED OG HJEMSTED. 1 Foreningens navn er Stenstrup Antenneforening, og dens hjemsted er 5771 Stenstrup. 2 Foreningens formål er at eje og drive et antenneanlæg,

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub

Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub Køb FynskSupportEl - så støtter vi din klub FynskSupportEl gør en forskel. Du kan støtte en fynsk klub eller forening gennem dit køb af el hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupportEl

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

Salg og Forretningsbetingelser

Salg og Forretningsbetingelser Tørring den 1. januar 2008 Salg og Forretningsbetingelser for Dansk Maskinmontage Aps 1. Regelgrundlaget 2. Tilbud 3. Adgangsveje 4. Kundens øvrige pligter 5. Betaling og sikkerhed for betaling 6. Tilbageholdsretten

Læs mere

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE

FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE FJERNVARMESERVICE DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF FJERNVARMESERVICE 16. april 2015 Produktbeskrivelse for Fjernvarmeservice Serviceaftalens omfang Serviceaftalen gælder for installationer

Læs mere

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen.

Disse betingelser gælder for forholdet mellem kunden og DONG Energy Eldistribution A/S, der er et datterselskab i DONG Energy-koncernen. ALMINDELIGE BETINGELSER DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. marts 2013: 1. Aftaleforholdet... 1 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse og Oplysningspligt... 2 3. Eldistributions etablering

Læs mere

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser

Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Vindstød A/S generelle leveringsbetingelser Gældende for private husstande. 1. Om Vindstød A/S Vindstød A/S er ejet af: - Vindenergi Danmark a.m.b.a., som er et andelsselskab, der er ejet af de danske

Læs mere

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals

Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals [1] Hals Fjernvarme AmbA, Bygmestervej 9-11, 9370 Hals CVR-nr. 22 66 29 10 Telefon 98 25 24 11. Telefax 98 25 05 12 Vagttelefon 40 40 22 66 e-mail : halsfjernvarme@halsfjernvarme.dk Hjemmeside www.halsfjernvarme.dk

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer.

Kunden er indforstået med, at indgåelse af handler med Risk Management Produkter kan være behæftet med risici for tab, omkostninger og gebyrer. DLG s Generelle betingelser for Risk Management Produkter 1. Anendelse Nedenstående generelle betingelser for DLG a.m.b.a. ( DLG ) finder anvendelse for alle handler med produkterne Secure Max Opti, Performance

Læs mere

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening

Vedtægter for. Vipperød Antenneforening Vedtægter for Vipperød Antenneforening NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1 1. Foreningens navn er Vipperød Antenneforening. 2 1. Foreningens formål er at eje og drive et anlæg med henblik på over for medlemmerne

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling

1. Aftalens omfang 2. Parterne 3. Indgåelse og oprettelse 4. Priser og betaling Produktspecifikke abonnementsbetingelser for Cybercity Bredbånd Privat For alle eksisterende kunder oprettet før 1. december 2008, træder disse abonnementsbetingelser i kraft 1. januar 2009. 1. Aftalens

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a.

VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. VEDTÆGTER FOR SKOVBY VANDVÆRK a.m.b.a. 1 navn og hjemsted Selskabet er et andelsselskab med begrænset ansvar, hvis navn er Skovby Vandværk A.m.b.a. Skovby Vanværk er stiftet i 1934 og den 27/10-2010 omdannet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Handelsbetingelser - Privatkunder

Handelsbetingelser - Privatkunder Handelsbetingelser - Privatkunder Nærværende handelsbetingelser gælder for leverance af el fra energileverandøren MyPower ApS (CVR nr. 36 46 04 07) til kunder, hvor el-forbruget overvejende er bestemt

Læs mere

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører

Forretningsgang. ØSTKRAFT Net A/S. de autoriserede elinstallatører Forretningsgang mellem ØSTKRAFT Net A/S og de autoriserede elinstallatører ØSTKRAFT Net A/S Side 1 af 14 Følgende reglementariske og ordensmæssige bestemmelser er gældende ved udførelse af elektriske installationer

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen

Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej 1, Vejen TEKNIK & MILJØ Team Administration Dato: 13-07-2014 Sagsnr.: 14/24150 Kontaktperson: Birgith M. Hansen Dir. tlf.: 7996 6203 E-mail: teknik@vejen.dk Erhvervslejeaftale Driftsbygning Hal? Stenninggårdsvej

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Ehrhorn Hummerston Gråbrødretorv 6-8, 3.sal DK-1154 København K. Telefon:+45 70201972 info@ehrhorn-hummerston.dk www.ehrhorn-hummerston.dk Almindelig del De generelle forretningsbetingelser

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

leveringsbetingelser Almindelige

leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser Almindelige leveringsbetingelser DONG Energy Eldistribution A/S Leveringsbetingelser pr. 1. oktober 2014: Indholdsfortegnelse 1. Aftaleforholdet 3 2. Kundens Overtagelse, Benyttelse

Læs mere

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet

Vedtægter. for. Bjerringbro. Kabelnet Vedtægter for Bjerringbro Kabelnet 1 NAVN OG HJEMSTED 1 1. Foreningens navn er Bjerringbro Kabelnet. 2. Foreningens adresse er 8850 Bjerringbro. 3. Foreningens forsyningsområde er Bjerringbro by, Bjerring

Læs mere

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S

TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S VEDTÆGTER TEGLGÅRDSPARKENS VANDVÆRK I/S Grafisk produktion: hv-grafisk tlf. 86 28 35 55 2 T E G L G Å R D S P A R K E N S Selskabets navn og hjemsted 1. Stk. 1) Selskabet, der er stiftet den 1. januar

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere