GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder)"

Transkript

1 GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DONG GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 11. juni 2015

2 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning til distributionssystemet 4. Adgang til Gasforsyningsanlæg og Gasinstallation 5. Overtagelse/indflytning 6. Måling 7. Afregningsgrundlag 8. Priser og afregningsprincipper 9. Betalingsbetingelser og restanceprocedure 10. Sikkerhedsstillelse 11. Samfakturering 12. Skift af gasleverandør 13. Fraflytning/opsigelse 14. Driftsforstyrrelser 15. Afbrydelse og genåbning 16. Timeaflæste og ikke-timeaflæste målersteder 17. Ansvar 18. Personoplysninger 19. Uoverensstemmelser 20. Ikrafttrædelse og ændringer 21. Kundeservice

3 1. Generelt 1.1 Aftaleparter Disse distributionsbetingelser gælder i forholdet mellem Forbrugere med timeaflæste målersteder (herefter Forbrugeren) og distributionsselskabet, DONG Gas Distribution A/S, Kraftværksvej 53, 7000 Fredericia, cvr-nr (herefter DONG Gas Distribution), for distribution af naturgas til Forbrugeren gennem DONG Gas Distributions distributionssystem. Et timeaflæst målersted er som udgangspunkt et målersted, der er placeret på et forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindst Nm³ (normalkubikmeter). For en nærmere beskrivelse henvises til punkt 16. DONG Gas Distribution er et selskab i DONG Energy-koncernen og forestår gasdistribution og måling af naturgasaftaget på målersteder. På grundlag heraf fakturerer DONG Gas Distribution betaling for brug af distributionssystemet, skatter, afgifter og andre ydelser leveret af DONG Gas Distribution (medmindre skatter og afgifter opkræves direkte af SKAT). Desuden håndterer DONG Gas Distribution den praktiske gennemførelse og administration af leverandørskift. 1.2 Aftalegrundlag Forbrugerens rettigheder og forpligtelser fremgår af: a) Disse distributionsbetingelser; b) En distributionsaftale med DONG Gas Distribution, som indeholder individuelle vilkår for forbrugerens brug af distributionssystemet. Såfremt der er uoverensstemmelser mellem deindividuelle vilkår i distributionsaftalen og disse distributionsbetingelser, har de individuelle vilkår forrang; og c) Den til enhver tid gældende lovgivning, herunder naturgasforsyningsloven med tilhørende bekendtgørelser og gasreglementet udstedt i henhold til 15 i lov nr. 988 af 8. december 2003 om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger med senere ændringer. Forbrugeren skal endvidere have indgået en forsyningsaftale med en eller flere gasleverandører om forsyning med naturgas (molekyler) til Forbrugerens timeaflæste målersteder. Aftager Forbrugeren naturgas, uden at der hos DONG Gas Distribution er registreret en gasleverandør til Forbrugeren, kan DONG Gas Distribution afbryde forsyningen for Forbrugerens regning. 2. Målersted og forbrugssted 2.1 Målersted Målerstedet er det punkt, hvor gasmåleren fysisk er placeret, og hvor naturgassen bliver leveret til Forbrugeren fra distributionssystemet (leveringssted). DONG Gas Distribution tildeler målerstedet et målerstedsnummer (EAN-GSRN), der anvendes til identifikation af målerstedet, og som bl.a. skal anvendes ved leverandørskift, jf. punkt 12, og ved flytning/opsigelse, jf. punkt 13. 3

4 Der kan maksimalt registreres to gasleverandører til ét målersted. Såfremt Forbrugeren ønsker, at to gasleverandører forsyner ét måler sted, skal Forbrugeren rette henvendelse til DONG Gas Distribution med henblik på, at der indgås særskilt aftale herom. De nærmere regler og procedurer for to gasleverandører til ét målersted kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. 2.2 Forbrugssted Forbrugsstedet er en samling af målersteder på et geografisk område, som ejes af én Forbruger, og som anvendes til at bestemme, om målerstederne på forbrugsstedet skal være timeaflæste eller ikketimeaflæste. Betaling for brug af distributionssystemet opgøres på basis af årsforbruget på hvert enkelt forbrugssted. Forbrugsstedet består som udgangspunkt af alle de målersteder, som er placeret på ét matrikelnummer. Alle målersteder på ét forbrugssted er enten timeaflæste eller ikke-timeaflæste. Såfremt en Forbruger ejer flere matrikelnumre, der geografisk er placeret således, at de opfylder DONG Gas Distributions regler for skelfællesskab, kan Forbrugeren vælge med et varsel på to måneder til den 1. i en måned, at samtlige målersteder på de pågældende matrikelnumre skal udgøre ét forbrugssted. De nærmere kriterier, for hvornår matrikler anses for at have skelfællesskab, fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside og kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Det er Forbrugerens ansvar at rette henvendelse til DONG Gas Distribution, såfremt Forbrugeren ønsker målersteder på flere matrikler håndteret som ét forbrugssted. Forbrugeren skal dokumentere ejerforhold og skelfællesskab over for DONG Gas Distribution med henblik på, at forbrugeren og DONG Gas Distribution håndterer målerstederne som ét forbrugssted. Forbrugeren kan vælge, at målersteder på flere matrikler ikke længere skal håndteres som ét forbrugssted ved henvendelse til DONG Gas Distribution med et varsel på to måneder til den 1. i en måned. Såfremt forudsætningerne for skelfællesskab ikke længere er til stede, er DONG Gas Distribution berettiget til, med et varsel på 10 arbejdsdage, at ophøre med at håndtere målerstederne som ét forbrugssted. DONG Gas Distribution er berettiget til at ændre kriterierne for, hvornår der er skelfællesskab, med et varsel på tre måneder. Såfremt der på ét matrikelnummer er flere målersteder, kan Forbrugeren vælge med et varsel på to måneder til den 1. i en måned, at målerstederne skal opdeles i flere forbrugssteder. Det er Forbrugerens ansvar at rette henvendelse til DONG Gas Distribution, såfremt Forbrugeren ønsker, at målerstederne på det pågældende matrikelnummer ikke længere skal håndteres som ét forbrugssted. Der kan være ét eller flere målersteder på hvert af de nye forbrugssteder. Forbrugeren skal oplyse, hvordan opdelingen af målerstederne på matrikelnummeret i forbrugssteder skal ske. 4

5 Forbrugeren kan vælge, at målersteder på ét matrikelnummer, som efter Forbrugerens ønske er opdelt i flere forbrugssteder, med et varsel på to måneder til den 1. i en måned skal håndteres som ét forbrugssted. Såfremt der på ét matrikelnummer er flere selvstændige lejemål med hvert sit målersted, udgør hvert lejemål med tilhørende målersted ét forbrugssted. 3. Tilslutning til distributionssystemet Forsyning med naturgas kan først påbegyndes, når de nødvendige tilladelser vedrørende gasforsyningsanlæg og gasinstalla-tioner foreligger. 3.1 DONG Gas Distributions Gasforsyningsanlæg DONG Gas Distribution etablerer, ejer og vedligeholder det gasforsyningsanlæg, der er nødvendigt for distribution af naturgas til målerstedet. Gasforsyningsanlægget består af stikledning(er), gasmålesystem og skab (herefter samlet Gasforsyningsanlæg). DONG Gas Distribution kan opkræve abonnement til dækning af udgifterne til drift og vedligehold af Gasforsyningsanlægget fra det tidspunkt, hvor stikledningen er etableret. Tilsvarende kan DONG Gas Distribution opkræve betaling for den kapacitet, som Forbrugeren får stillet til rådighed fra det tidspunkt, hvor stikledningen er etableret. Gasmålesystemet består af gasmåler, fjernaflæsningsudstyr, trykregulator (hvis trykregulatoren er installeret før gasmåleren) og konverteringsudstyr (hvis det er installeret) (herefter samlet Gasmålesystem). Gasforsyningsanlægget etableres som et standardanlæg i henhold til DONG Gas Distributions standardtegninger, medmindre andet fremgår af distributionsaftalen. Forbrugeren skal i visse tilfælde betale et investeringsbidrag. DONG Gas Distribution er til enhver tid berettiget til at genberegne investeringsbidraget og opkræve efterbetaling, såfremt det viser sig, at det oplyste forventede årsforbrug i forbindelse med ændringen af målerstedet eller etableringen af stikledning(er) ændres. Forbrugeren kan få nærmere oplysninger om standardanlæg og eventuelle investeringsbidrag ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Såfremt Forbrugeren i overensstemmelse med punkt 16 har anmodet om at få installeret fjernaflæsningsudstyr, afholder Forbrugeren omkostningerne til etablering og drift heraf. Forbrugeren er ansvarlig for, at Gasforsyningsanlægget, der befinder sig på Forbrugerens ejendom, ikke bliver udsat for skadelige påvirkninger. Forbrugeren skal omgående underrette DONG Gas Distribution, hvis der er mistanke om eller bliver konstateret fejl på Gasforsyningsanlægget. Opstår der skader på Gasforsyningsanlægget eller distributionsledninger og/eller følgeskader som følge af Forbrugerens handling eller undladelse i strid med punkt 3.1, er Forbrugeren, i tillæg til hvad der følger af punkt 17.1, erstatningsansvarlig for DONG Gas Distributions indirekte tab, herunder for eventuelt gastab. Skader på Gasforsyningsanlægget og distributionsledninger udbedres af DONG Gas 5

6 Distribution for Forbrugerens regning. Hvis forbrugeren ikke har aftaget naturgas i et år eller mere, har DONG Gas Distribution ret til at fjerne Gasmålesystemet for Forbrugerens regning. Forbrugeren har dog ret til at opretholde muligheden for at aftage naturgas i op til tre år mod betaling af et årligt gebyr. Overgår en Forbruger til anden varmeforsyning end naturgas, kan DONG Gas Distribution kræve forsyningen til målerstedet afbrudt og fjerne Gasforsyningsanlægget, alt for Forbrugerens regning. Gebyret fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside eller kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution Opstillingssted for Gasmålesystemet Gasmålesystemet opsættes i et skab udendørs eller placeres indendørs i forbindelse med Forbrugerens gasinstallation. Forbrugeren skal vederlagsfrit stille egnet areal til rådighed. DONG Gas Distribution skal forhåndsgodkende Gasmålesystemets placering. Såfremt Forbrugeren ændrer anvendelsen af det rum, hvor Gasmålesystemet er placeret, skal DONG Gas Distribu-tion godkende placeringen på ny. DONG Gas Distribution skal ligeledes forhåndsgodkende væsentlige om- eller tilbygninger omkring måler- og regulatorskab. Forbrugeren er ansvarlig for, at opstillingsstedet til enhver tid opfylder følgende krav: a) Opstillingsstedet skal være forsynet med 230 volt elforsyning med jord afsluttet med nøgleafbryder og ledig stikkontakt; b) Såfremt standardløsningen med GSM (Global System for Mobile Communication) ikke kan anvendes i forbindelse med fjernaflæsning, skal opstillingsstedet være forsynet med telefonlinje med direkte forbindelse til bylinje til brug for DONG Gas Distributions fjernaflæsningsudstyr; c) Hvis gasmålesystemet er opsat indendørs, skal opstillingsstedet mindst have en rumtemperatur på 0 C og højest have en rumtemperatur på 40 C; d) Opstillingsstedet skal have et neutralt miljø fri for støv, kondens og kemikaliedampe; og e) Opstillingsstedet skal være forsynet med belysning, som er tilstrækkelig til, at der kan foretages service m.v. på Gasmålesystemet. Opstillingsstedet kan være forsynet med fælles klemmerække for signaludveksling (el- og varmepulser fra Forbrugerens el- og varmemålere og gaspulser fra DONG Gas Distributions Gasmålesystem). Forbrugeren kan få yderligere oplysninger om krav til opstillingssted ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Forbrugeren er ansvarlig for at etablere, drive og vedligeholde de under punkt a)- e) nævnte installationer samt eventuel fælles klemmerække for signaludveksling. Gaspulser leveres mod betaling af DONG Gas Distribution, men drives og vedligeholdes af Forbrugeren. Placeringen af installationerne, klemmerække og gaspulser skal godkendes af DONG Gas Distribution. 6

7 3.1.2 Støj fra Gasmålesystemet Forbrugeren skal acceptere støj op til 70 db(a) fra roterende dele i gasmåleren og fra trykreduktion i trykregulatoren, begge dele målt i en meters afstand fra Gasmålesystemet Signaler fra Gasmålesystemet Forbrugeren kan mod betaling få adgang til de elektroniske signaler fra Gasmålesystemet, som indeholder information om Forbrugerens forbrug. Hvis Forbrugeren ønsker at modtage andre signaler (f.eks. analoge signaler for flow, tryk og temperatur), kan dette etableres for Forbrugerens regning. Såfremt oplysningerne fra Gasmålesystemet indgår som en teknisk nødvendig bestanddel af styringen af processerne i Forbrugerens virksomhed, sker dette uden ansvar for DONG Gas Distribution Plombering af Gasmålesystemet DONG Gas Distribution anbringer plomber på Gasmålesystemet, og Forbrugeren er ansvarlig for, at disse kun brydes af DONG Gas Distributions personale eller efter forudgående aftale med DONG Gas Distribution Ændring af Gasforsyningsanlæg DONG Gas Distribution kan kræve ændring, udbygning eller flytning (i dette afsnit herefter samlet kaldet ændringer) af Gasforsyningsanlægget eller dele deraf. Forbrugeren kan anmode om ændringer af Gasforsyningsanlægget eller dele deraf, men ændringer kan kun ske efter forudgående aftale med DONG Gas Distribution og må kun udføres af DONG Gas Distribution. Direkte omkostninger forbundet med ændringerne betales af den part, hvis forhold har givet anledning til ændringerne. Såfremt DONG Gas Distribution har krævet ændringerne gennemført på grund af sikkerhedsmæssige forhold eller som følge af krav fra myndighederne, betaler DONG Gas Distribution de direkte omkostninger forbundet med ændringerne Stik- og distributionsledninger Placering og servitutter Forbrugeren kan anmode om at få udleveret en tegning fra DONG Gas Distribution, der viser, hvor stikledningen(erne) og eventuel(le) distributionsledning(er) er placeret på Forbrugerens ejendom. DONG Gas Distribution har ret til at få tinglyst servitutter på Forbrugerens ejendom til sikring af stik- og distributionsledningernes anbringelse og forbliven på ejendommen. DONG Gas Distribution forestår tinglysning af ønskede servitutter og betaler omkostningerne forbundet hermed. Forbrugeren skal medvirke til tinglysningen af servitutterne Beplantning, bebyggelse m.m. Beplantning med større træer (med dybtgående rødder) må ikke ske således, at det hindrer adgang til undersøgelse og reparation af stikeller distributionsledninger. Terrænet over stikeller distributionsledninger må ikke ændres, således at jorddækningen formindskes eller forøges. Der må ikke nedrammes pæle i jorden i nærmere afstand end en meter fra stikeller distributionsledninger. Bygninger og lignende (f.eks. garager, udhuse, visse 7

8 carporte, flytbare huse med eller uden arbejdspladser, udstillings- og salgslokaler, jordvolde og parkeringspladser) må ikke opføres på arealet over eller nærmere end en meter fra stik- eller distributionsledninger uden DONG Gas Distributions tilladelse. Eventuel tilladelse kan være betinget af, at stik- eller distributionsledninger flyttes for Forbrugerens regning Gravearbejder Gravearbejde inden for en meter af stik- eller distributionsledninger skal godkendes af DONG Gas Distribution. Forbrugeren skal sikre, at gravearbejdet anmeldes til DONG Gas Distribution senest tre arbejdsdage, inden arbejdet påbegyndes, med oplysning om arbejdets begyndelsestidspunkt, art og omfang samt navnet på eventuel entreprenør. Forbrugeren kan ved henvendelse til DONG Gas Distribution få nærmere oplysninger om, hvilke krav der stilles i forbindelse med gravearbejder. Forbrugeren har ansvaret for såvel anmeldelse som udførelse af gravearbejdet DONG Gas Distributions brug af stikeller distributionsledninger DONG Gas Distribution har ret til at bruge stik- eller distributionsledninger på Forbrugerens ejendom til at distribuere naturgas til andre forbrugere. DONG Gas Distribution har ret til at foretage de anlægsarbejder, der er nødvendige hertil, og afholder omkostningerne forbundet hermed. 3.2 Forbrugerens gasinstallation Gasinstallationen er Forbrugerens ansvarsområde. Gasinstallationen er placeret efter målerstedet og omfatter gasforbrugende apparater med tilhørende aftrækssystemer (herefter samlet Gasinstallation). Såfremt Forbrugeren har anlagt ledninger fra DONG Gas Distributions stikledning til Gasmålesystemet, omfatter Gasinstallationen tillige disse ledningsanlæg (også selvom de er placeret før målerstedet). Grænsen mellem Forbrugerens og DONG Gas Distributions ansvarsområde er afgang fra den udvendige hovedhane. Dette gælder, uanset om Gasmålesystemet er monteret i et skab eller i forbindelse med Forbrugerens Gasinstallation. Gasinstallationen skal udformes således, at DONG Gas Distributions Gasmålesystem ikke overbelastes. Ved opstart/ nedlukning af Gasinstallationen må trykændringer på målerstedet ikke overstige 0,3 bar/sek. Gasinstallationen skal indstilles således, at DONG Gas Distributions Gasmålesystem kan måle både maksimum og minimum af flow uden at blive overbelastet (der må således ikke forekomme øjebliksflow, der overskrider gasmålerens Qmax). Er dette ikke muligt, skal DONG Gas Distribution underrettes. Gasinstallationen må ikke påføre DONG Gas Distributions Gasforsyningsanlæg, DONG Gas Distributions øvrige anlæg eller andre forbrugere skader eller gener. Forbrugeren kan ikke kræve DONG Gas Distributions stik- eller distributionsledninger fjernet, selvom forbrugeren ikke længere anvender naturgas. DONG Gas Distribution kan kræve, at en Gasinstallation synes og godkendes af DONG Gas Distribution, inden den bliver taget i brug. 8

9 Forbrugeren har ansvaret for, at Gasinstallationen etableres, drives, bruges og vedligeholdes på forsvarlig måde i overensstemmelse med gasreglementet. DONG Gas Distributions eventuelle godkendelse eller syn af Gasinstallationen ændrer ikke på, at Forbrugeren har ansvaret for Gasinstallationen. ikke udbedrer forholdet inden for fristen, kan DONG Gas Distribution foranledige udbedringen foretaget og kræve omkostningerne hertil dækket af Forbrugeren. DONG Gas Distribution kan afbryde forsyningen for Forbrugerens regning, indtil udbedringen er foretaget, såfremt der er væsentlig fare for personer, bygninger eller løsøre. Ønsker Forbrugeren igen at aftage naturgas efter ikke at have aftaget naturgas i mere end seks måneder, kan DONG Gas Distribution af sikkerhedsmæssige årsager stille krav om, at Forbrugeren får gennemført et serviceeftersyn af Gasinstallationen for Forbrugerens regning. Eftersynet skal foretages af en autoriseret vvs-installatør, og Forbrugeren kan først begynde at aftage naturgas efter, at vvs-installatøren har meddelt DONG Gas Distribution, at serviceeftersynet er gennemført med tilfredsstillende resultat. DONG Gas Distribution kan for visse Gasinstallationer kræve, at der på grund af sikkerhedsmæssige forhold udføres regelmæssige serviceeftersyn, der kun må udføres af autoriserede vvs-installatører. Omkostningerne forbundet med serviceeftersyn afholdes af Forbrugeren Ny eller ændret Gasinstallation Såfremt Forbrugeren ønsker at opsætte en ny Gasinstallation eller ændre den eksisterende, skal Forbrugeren forinden indsende en beskrivelse heraf til DONG Gas Distribution udarbejdet af en autoriseret vvs-installatør. DONG Gas Distribution skal ligeledes forhåndsgodkende alle væsentlige ændringer på Gasinstallationen. Selvom Gasinstallationen er lovligt installeret ifølge det gældende gasreglement, kan DONG Gas Distribution efter krav fra Sikkerhedsstyrelsen forlange, at Gasinstallationen ændres eller udskiftes. Et sådan krav vil typisk opstå, hvis erfaringer har vist, at Gasinstallationen udgør en sikkerhedsmæssig risiko. Ændringer eller udskiftninger som følge af krav fra Sikkerhedsstyrelsen sker for Forbrugerens regning. Såfremt der konstateres fejl, mangler eller skader på Gasinstallationen, er Forbrugeren ansvarlig for, at de straks udbedres, og at kun autoriserede vvs-installatører udfører arbejde på gasinstallationen. DONG Gas Distribution har ret til at pålægge Forbrugeren at udbedre fejl, mangler eller skader ved Gasinstallationen inden for en fastsat frist. Hvis Forbrugeren 4. Adgang til gasforsyningsanlæg og Gasinstallation DONG Gas Distribution skal til enhver tid mod legitimation have uhindret adgang til Gasforsyningsanlæg og Gasinstallation med henblik på gennemførelse af sikkerhedseftersyn, reparation, udskiftning, afprøvning, aflæsning og afbrydelse. Hvis Forbrugeren nægter DONG Gas Distribution adgang, har DONG Gas Distribution 9

10 ret til at afbryde forsyningen for Forbrugerens regning. DONG Gas Distribution kan anmode om fogedens hjælp til at få adgang til Gasforsyningsanlæg og Gasinstallation, og sker det, skal Forbrugeren betale de omkostninger, der er forbundet hermed. Hvis adgang ikke kan opnås inden for DONG Gas Distributions normale arbejdstid, skal Forbrugeren betale DONG Gas Distributions meromkostninger forbundet hermed. 5. Overtagelse/indflytning Når en ny Forbruger overtager brugen af et målersted, skal Forbrugeren give sin gasleverandør meddelelse herom. DONG Gas Distribution får efterfølgende meddelelse om Forbrugerens indflytning af gasleverandøren. DONG Gas Distribution skal have meddelelse om indflytningen senest 15 arbejdsdage efter den dag, hvor den nye Forbrugers aftaleforhold med DONG Gas Distribution skal starte (herefter Startdatoen). Såfremt DONG Gas Distribution ikke har modtaget meddelelse om Forbrugerens indflytning fra en gasleverandør senest 15 arbejdsdage efter Startdatoen, overtager forsyningspligtselskabet forsyningen til målerstedet fra Startdatoen. Forsyningspligtselskabet overtager dog ikke forsyningen, hvis den nye Forbruger over for DONG Gas Distribution har frabedt sig at blive forsynet af forsyningspligtselskabet. Afvises en ny gasleverandørs meddelelse om Forbrugerens indflytning, eller indtræder forsyningspligtselskabet ikke som gasleverandør, er DONG Gas Distribution berettiget til at afbryde den nye Forbrugers forsyning fra og med Startdatoen for Forbrugerens regning. Forbrugeren bør i forbindelse med overtagelse/indflytning kontrollere plomber på Gasmålesystemet for brud. Forbrugeren skal straks give meddelelse til DONG Gas Distribution om eventuelle brud. Såfremt Startdatoen ikke er den samme som slutdatoen meddelt af den fraflyttende Forbruger i overensstemmelse med punkt 13.1, fastsættes Startdatoen til den tidligste af de to datoer. Det er en betingelse for Forbrugerens brug af distributionssystemet, at Forbrugeren har indgået en distributionsaftale med DONG Gas Distribution. Såfremt den nye Forbruger ikke har indgået distributionsaftalen senest på den af DONG Gas Distribution angivne frist herfor, er DONG Gas Distribution berettiget til at afbryde forsyningen for Forbrugerens regning. 6. Måling 6.1 Drift og målenøjagtighed Drift af Gasmålesystemet sker efter DONG Gas Distributions kontrolmanualer, medmindre distributionsaftalen indeholder skærpede krav til kontrolprogrammerne. Meromkostninger forbundet med skærpede krav skal betales af Forbrugeren, medmindre de skærpede krav er stillet af DONG Gas Distribution. Forbrugeren kan anmode DONG Gas Distribution om at få adgang til kontrolmanualerne. DONG Gas Distribution opgør energiforbruget hos Forbrugeren på baggrund af 10

11 målinger af den leverede naturgasmængde foretaget hos Forbrugeren ved fjernaflæsning (dataoverførsel) og en årlig kontrolaflæsning i overensstemmelse med punkt 7 samt afregningsbrændværdien for det område, hvor Forbrugeren aftager naturgas. Målinger af den leverede naturgasmængde anses for korrekt, hvis Gasmålesystemets fejlvisning ligger inden for en tolerancegrænse på plus/minus tre procent, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem Forbrugeren, Forbrugerens gasleverandør og DONG Gas Distribution. Fejlvisningen beregnes som angivet i kontrolmanualerne. Målinger af afregningsbrændværdien anses for korrekt, hvis målingen ligger inden for en tolerancegrænse på plus to procent på årsbasis. Forbrugere med et atypisk forbrugsmønster kan ikke gøre krav gældende mod DONG Gas Distribution på grund af overskridelser af tolerancegrænsen. Afregningsbrændværdien beregnes som angivet i kontrolmanualerne. 6.2 Målefejl og beskadigelse Hvis Forbrugeren bemærker, at Gasmålesystemet er beskadiget eller på anden måde registrerer forkert, skal Forbrugeren straks meddele det til DONG Gas Distribution. Har DONG Gas Distribution en særlig begrundet mistanke om ukorrekt måling, skal DONG Gas Distribution informere Forbrugeren herom senest fem arbejdsdage efter, at mistanken er opstået. 6.3 Undersøgelse af Gasmålesystemet Forbrugeren, Forbrugerens gasleverandør og DONG Gas Distribution kan hver især kræve, at Gasmålesystemet eller dele deraf afprøves ved en akkrediteret kalibrering. Undersøgelsen udføres af en 3. part for at sikre uvildighed i afprøvningen. DONG Gas Distribution informerer Forbrugeren og gasleverandøren om undersøgelsesresultaterne og sender efter anmodning kopi af undersøgelsesrapporten til Forbrugeren og gasleverandøren. Resultatet af undersøgelsen er bindende for parterne. Hvis undersøgelsen viser, at Gasmålesystemets fejlvisning overstiger en gennemsnitlig tolerancegrænse på plus/ minus tre procent, skal DONG Gas Distribution betale omkostningerne ved undersøgelsen. Hvis undersøgelsen viser, at Gasmålesystemets fejlvisning er inden for tolerancegrænsen, betaler den part, der har anmodet om undersøgelsen, omkostningerne forbundet hermed. DONG Gas Distribution gennemfører stikprøvekontrol af Gasmålesystemet eller dele heraf i henhold til kontrolmanualerne for at kontrollere gasmålesystemets nøjagtighed. Viser målingerne fra en vis mængde gasmålere i et kontrolparti sig ikke at ligge inden for tolerancegrænsen på plus/minus tre procent, kan det bevirke, at DONG Gas Distribution udskifter alle gasmålere i kontrolpartiet. DONG Gas Distribution korrigerer kun forbruget for de gasmålere i kontrolpartiet, der er blevet kalibreret i forbindelse med stikprøvekontrollen(erne) og har vist sig ikke at måle inden for tolerancegrænsen. 11

12 6.4 Fejlretning af Gasmålesystemet Såfremt det konstateres, at en del af Gasmålesystemet ikke måler korrekt, eller at overførelse af måledata til DONG Gas Distribution via fjernaflæsningsudstyret ikke er fuldstændig, skal DONG Gas Distribution sikre, at fejlen rettes. Indebærer kontrollen, at Gasmålesystemet skal udskiftes, vil det videre forløb blive aftalt mellem Forbrugeren og DONG Gas Distribution, herunder tidspunkt for udskiftning af Gasmålesystemet og eventuel afbrydelse af forsyningen. Skyldes fejlen installationer, som Forbrugeren i henhold til punkt a) - e) har ansvaret for, påhviler det dog Forbrugeren at kontakte en autoriseret elinstallatør og få denne til at udskifte delene. Forbrugeren afholder omkostningerne forbundet hermed. 6.5 Fastsættelse af forbrug ved fejl eller mangler i forbrugsdata Mængden af den naturgas, der er leveret i perioden, hvor Gasmålesystemet ikke målte korrekt eller dataoverførsler ikke var fuldstændige (herefter Korrigeret Forbrug), fastsættes af DONG Gas Distribution på basis af den metode, som, efter omstændighederne, må anses for at give det mest retvisende resultat. Udbedring af fejl eller mangler i forbrugsdata som følge af distributionsselskabets håndtering af forbrugsdata anses også for Korrigeret Forbrug. Såfremt det Korrigerede Forbrug ligger uden for tolerancegrænsen på plus/minus tre procent, regulerer DONG Gas Distribution Forbrugerens betaling for brug af distributionssystemet, skatter og afgifter (medmindre der for den pågældende afregningsperiode gælder, at skatter og afgifter opkræves direkte af SKAT eller gasleverandøren samfakturerer, jf. punkt 11). Regulering sker for Korrigeret Forbrug, der ligger såvel inden for som uden for tolerancegrænsen. DONG Gas Distribution regulerer forbruget for hele perioden, hvori der har været fejl eller mangler i forbrugsdata, dog maksimalt for indeværende årsafregningsperiode til fejlen eller manglen blev opdaget og den nærmest forudgående årsafregningsperiode. Såfremt Forbrugeren havde kendskab til eller burde have haft kendskab til fejl eller mangler i forbrugsdata, og reguleringen er i DONG Gas Distributions favør, regulerer DONG Gas Distribution for hele perioden, dog maksimalt den periode, som DONG Gas Distribution kan kræve regulering for i henhold til lov om forældelse af fordringer med senere ændringer. Hvis der er tvivl om, hvilken periode Gasmålesystemet ikke har målt korrekt, eller hvori der har været dataoverførselsfejl, reguleres for indeværende årsafregningsperiode til fejlen eller manglen blev opdaget og den nærmest forudgående årsafregningsperiode. Herudover kan Forbrugeren ikke gøre krav gældende over for DONG Gas Distribution som følge af fejl eller mangler i forbrugsdata, medmindre fejlen eller manglen skyldes DONG Gas Distributions forsætlige eller groft uagtsomme forhold. 12

13 7. Afregningsgrundlag Registrering af forbrug i en forbrugsmåned påbegyndes kl den første dag i en måned og slutter kl den første dag i den efterfølgende måned. om året årsforbruget på forbrugsstedet og regulerer på baggrund heraf betalingen for brug af distributionssystemet. 8. Priser og afregningsprincipper DONG Gas Distribution er ansvarlig for at indhente måledata for forbrug ved hvert enkelt målersted for hver time. Målinger foretaget ved fjernaflæsning (dataoverførsel) verificeres en gang årligt ved en kontrolaflæsning, som DONG Gas Distribution kan pålægge Forbrugeren at foretage. DONG Gas Distribution opkræver gebyr for at rykke for manglende indberetning af målerstanden. DONG Gas Distribution kan endvidere til enhver tid vælge selv at foretage en kontrolaflæsning og kræve et aflæsningsgebyr. Aflæsningsgebyr og gebyr for rykkeraflæsningskort fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside og kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Efter forbrugsmånedens afslutning validerer DONG Gas Distribution de indhentede måledata. De validerede måledata anvendes som udgangspunkt for afregning for brug af distributionssystemet, skatter og afgifter. DONG Gas Distribution fremsender oplysninger om forbruget til Forbrugerens gasleverandør. Forbrugerens løbende betaling for brug af distributionssystemet sker ud fra en tarif, der fastlægges på baggrund af det årsforbrug, som DONG Gas Distribution vurderer, der vil være på forbrugsstedet medmindre gasleverandøren samfakturerer for den pågældende afregningsperiode. DONG Gas Distribution opgør en gang 8.1 Distribution af naturgas Forbrugeren faktureres for tilslutning til distributionsnettet, brug af distributionssystemet, skatter og afgifter. Derudover kan Forbrugeren faktureres for gebyrer, engangsydelser og abonnementer i henhold til disse distributionsbetingelser og distributionsaftalen. De til enhver tid gældende priser, gebyrer, engangsydelser og abonnementer fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside og kan oplyses, udleveres eller tilsendes ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Prisen for brug af distributionssystemet er gældende for en nedre brændværdi på 39,6 MJ/Nm³. Priser for brug af distributionssystemet, gebyrer, engangsydelser og abonnementer er inden ikrafttrædelse anmeldt til Energitilsynet. 8.2 Ændring af priser Prisændringer, herunder gebyrændringer, iværksættes med forudgående varsel i overensstemmelse med gældende lovgivning. Offentliggørelsen sker på DONG Gas Distributions hjemmeside, i dagspressen, ved regningsfremsendelse eller på anden måde. Ændringerne er inden ikrafttrædelse anmeldt til Energitilsynet. 13

14 9. Betalingsbetingelser og restanceprocedure 9.1 Betaling Der udsendes regninger hver måned på baggrund af det faktiske forbrug. Regninger er påført oplysninger om sidste rettidige indbetalingsdato samt angivelse af, hvortil betaling skal ske. Såfremt Forbrugeren samfaktureres i henhold til punkt 11, fakturerer gasleverandøren betaling for brug af distributionssystemet, skatter, afgifter m.v. Ved indbetalinger er DONG Gas Distribution berettiget til at vælge, hvilken af flere forfaldne regninger indbetalingen skal krediteres. DONG Gas Distribution er berettiget til først at kreditere indbetalte beløb på afgifter, skatter, renter, engangsydelser, abonnementer og gebyrer. Dette gælder dog ikke, hvis Forbrugeren angiver, hvortil betaling skal anvendes. 9.2 Rente Er en regning ikke betalt ved betalingsfristens udløb, påløber der renter i henhold til renteloven af det skyldige beløb fra sidste rettidige indbetalingsdato, og indtil betaling sker. 9.3 Restanceprocedure Efter betalingsfristens udløb, fremsendes et rykkerbrev med oplysning om en ny betalingsfrist, hvori Forbrugeren gives mulighed for, inden for samme tidsfrist, at aftale en rimelig betalingsordning med DONG Gas Distribution, medmindre rykkerbrevet skyldes, at en tidligere indgået betalingsordning er misligholdt. Overskrider Forbrugeren betalingsfristen i rykkerbrevet, og er der ikke indgået en betalingsordning, sendes et nyt rykkerbrev, hvoraf det vil fremgå, at forsyningen vil blive afbrudt inden for et bestemt tidsinterval, medmindre Forbrugeren senest på den i rykkerbrevet angivne sidste betalingsdato: a) Betaler alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger; eller b) Indgår aftale om en betalingsordning for alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger, medmindre rykkerbrevet skyldes, at en tidligere indgået betalingsordning er misligholdt; eller c) Stiller sikkerhed i overensstemmelse med punkt 10. Overskrider Forbrugeren betalingsfristen i det andet rykkerbrev, og er der ikke indgået en betalingsordning eller stillet sikkerhed for fremtidig distribution, vil forsyningen blive afbrudt. Skyldige beløb kan forsøges inkasseret ved retslig inkasso. Genåbning af forsyningen efter afbrydelse som følge af manglende betaling vil først ske, når: a) Alle forfaldne regninger med påløbne omkostninger er betalt; eller b) Der er indgået en betalingsordning; og/eller c) Forbrugeren stiller sikkerhed i overensstemmelse med punkt 10; og 14

15 d) DONG Gas Distribution har fået adgang til at aflæse gasmålesystemet. Forbrugeren skal betale omkostningerne til en eventuel inddrivelse af restancer og afbrydelse af forsyningen, herunder rykkergebyrer, inkassogebyr, omkostninger til retslig inkasso, aflæsningsgebyrer, lukke- og genåbningsgebyrer m.v. DONG Gas Distribution kan opkræve gebyr for at indgå en betalingsordning for forfaldne regninger med påløbne omkostninger. Størrelsen af de til enhver tid gældende gebyrer fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside eller kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. 9.4 Bobehandling m.v. Ved dødsfald, begæring om rekonstruktionsbehandling, begæring om konkurs eller begæring om gældssanering, skal DONG Gas Distribution straks underrettes herom. DONG Gas Distribution meddeler boet de validerede måledata for forbruget for hvert enkelt målersted pr. fristdagen. Medmindre der forudbetales, kan DONG Gas Distribution kræve sikkerhedsstillelse, hvis andet ikke er bestemt ved lov. 10. Sikkerhedsstillelse DONG Gas Distribution kan på ethvert tidspunkt betinge distribution af naturgas til Forbrugeren af, at forbrugeren stiller depositum eller en efter DONG Gas Distributions skøn betryggende sikkerhed for betaling for fremtidig distribution, såfremt DONG Gas Distribution konkret vurderer, at der foreligger en nærliggende risiko for tab. Kravet om sikkerhedsstillelse eller forudbetaling varsles skriftligt med angivelse af en frist. Undlader Forbrugeren at stille et krævet depositum eller anden form for sikkerhed inden for den af DONG Gas Distribution angivne frist, er DONG Gas Distribution berettiget til at afbryde forsyningen for Forbrugerens regning. DONG Gas Distribution frafalder krav om depositum eller sikkerhedsstillelse, når Forbrugeren igennem et år har betalt rettidigt, medmindre DONG Gas Distribution konkret vurderer, at der fortsat foreligger en nærliggende risiko for tab. Et eventuelt depositum forrentes til fordel for forbrugeren. I stedet for at stille krav om depositum kan DONG Gas Distribution give Forbrugeren mulighed for at forudbetale månedsvis eller kvartalsvis. 11. Samfakturering Forbrugerens gasleverandør kan fakturere Forbrugeren for betaling for brug af distributionssystemet, skatter og afgifter. De nærmere regler for samfakturering og betydningen heraf for Forbrugeren kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. 12. Skift af gasleverandør Såfremt Forbrugeren ønsker, at en ny gasleverandør skal forsyne et målersted, eller Forbrugerens gasleverandør ikke længere kan/vil forsyne et målersted, finder reglerne i dette punkt anvendelse. Forbrugeren kan få yderligere oplysninger om leverandørskift, herunder frister herfor, ved henvendelse til DONG Gas Distribution. I forbindelse med skift af gasleverandør er DONG Gas Distribution ansvarlig for, at der foretages aflæsning hos Forbrugeren. 15

16 Såfremt der etableres et nyt målersted på ét forbrugssted, registreres forsyningspligtselskabet som leverandør til målerstedet, medmindre Forbrugeren med et varsel på mindst 10 arbejdsdage til Startdatoen vælger en anden gasleverandør til målerstedet Forbrugerens leverandørskift Såfremt Forbrugeren ønsker at blive forsynet af en ny gasleverandør på et målersted, indgår Forbrugeren aftale med den nye gasleverandør herom, og den nye gasleverandør meddeler herefter leverandørskift til DONG Gas Distribution. Meddelelsen skal normalt være modtaget af DONG Gas Distribution mindst 10 arbejdsdage, førend skiftet skal træde i kraft. Når skiftet er accepteret af DONG Gas Distribution, modtager Forbrugeren meddelelse fra DONG Gas Distribution om, hvornår den nye gasleverandør påbegynder forsyningen. Forbrugeren står inde for, at leverandørskiftet sker i overensstemmelse med Forbrugerens forsyningsaftale med den hidtidige gasleverandør. Såfremt anmodningen om leverandørskift annulleres eller afvises, vil Forbrugeren fortsat blive forsynet af den hidtidige gasleverandør Gasleverandørens forsyningsophør Såfremt Forbrugerens gasleverandør ikke længere ønsker at forsyne Forbrugeren med naturgas, giver gasleverandøren DONG Gas Distribution meddelelse herom. Et forsyningsophør kan som udgangspunkt kun træde i kraft med ni arbejdsdages varsel, medmindre ophøret er meddelt af forsyningspligtselskabet eller skyldes ophævelse af forsyningsaftalen som følge af f.eks. Forbrugerens konkurs eller rekonstruktion, i hvilket tilfælde ophøret kan ske med kortere varsler. Forbrugeren skal endvidere skifte gasleverandør, såfremt Forbrugerens gasleverandør ikke opfylder betingelserne for at virke som gasleverandør i DONG Gas Distribu-tions distributionsområder. I de ovennævnte situationer, på nær ved Forbrugerens konkurs eller rekonstruktion, meddeler DONG Gas Distribution Forbrugeren at: a) Forbrugeren ikke har nogen gasleverandør fra det tidspunkt, hvor forsyningsophøret træder i kraft; b) Forbrugeren bør sikre sig, at en ny gasleverandør bliver godkendt til at overtage forsyninger; c) Forsyningspligtselskabet vil overtage forsyningen til Forbrugeren og blive Forbrugerens gasleverandør, medmindre (i) en anden gasleverandør anmoder om leverandørskift, (ii) Forbrugeren frabeder sig at blive forsynet af forsyningspligtselskabet eller (iii) Forbrugeren ikke opfylder de af forsyningspligtselskabet stillede betingelser for at forsyne Forbrugeren; og d) Forbrugerens forsyning vil blive afbrudt for Forbrugerens regning, når forsyningsophøret fra den hidtidige gasleverandør træder i kraft, medmindre Forbrugeren forinden har fået en ny gasleverandør godkendt. 16

17 13. Fraflytning/opsigelse 13.1 Fraflytning Forbrugeren skal ved fraflytning fra målerstedet(erne) opsige sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution i henhold til disse distributionsbetingelser og distributionsaftalen. ophør, at Forbrugeren oplyser gasleverandøren om, hvortil slutafregning og anden korrespondance skal sendes. Såfremt ovenstående betingelse for aftaleforholdets ophør ikke er opfyldt på Slutdatoen, rykkes Slutdatoen frem til den dag, hvor betingelsen er opfyldt. Forbrugeren kan opsige aftaleforholdet med det varsel, som fremgår af gasleverandørens betingelser. Opsigelsen sker ved Forbrugerens meddelelse om fraflytning til sin gasleverandør. DONG Gas Distribution får efterfølgende meddelelse om Forbrugerens fraflytning af gasleverandøren. DONG Gas Distribution skal have meddelelse om fraflytningen senest otte arbejdsdage efter den dag, hvor Forbrugerens aftaleforhold med DONG Gas Distribution skal slutte (herefter Slutdatoen). Såfremt Slutdatoen ikke er den samme som Startdatoen meddelt af den tilflyttende Forbruger i overensstemmelse med punkt 5, fastsættes Slutdatoen til den tidligste af de to datoer. Forbrugerens gasleverandør ophører med at forsyne Forbrugeren med naturgas pr. Slutdatoen Hæftelse Forbrugeren hæfter over for DONG Gas Distribution for betalingen for brug af distributionssystemet, skatter, afgifter og andre ydelser leveret af DONG Gas Distribution, der vedrører perioden indtil og med Slutdatoen (medmindre der for den pågældende afregningsperiode gælder, at skatter og afgifter afregnes direkte af SKAT eller gasleverandøren samfakturerer, jf. punkt 11). Forbrugeren hæfter over for DONG Gas Distribution, indtil alle DONG Gas Distributions krav mod Forbrugeren er afviklede. Såfremt Forbrugeren ikke har opsagt sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution ved at meddele fraflytning til gasleverandøren, og DONG Gas Distribution modtager en meddelelse om indflytning i overensstemmelse med punkt 5, anses den tilflyttende Forbrugers meddelelse om indflytning for Forbrugerens opsigelse af sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution pr. den dato, hvor DONG Gas Distributions aftaleforhold med den tilflyttende Forbruger træder i kraft i henhold til punkt 5. Det er en betingelse for aftaleforholdets 13.3 Manglende overdragelse Udlejningsejendomme Såfremt en Forbruger er lejer og opsiger sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution i overensstemmelse med punkt 13.1, uden at DONG Gas Distribution samtidig modtager meddelelse om, at en ny Forbruger er tilmeldt målerstedet, meddeler DONG Gas Distribution ejer/udlejer af målerstedet, at denne hæfter for betaling for brug af distributionssystemet, skatter, afgifter og eventuelle gebyrer, for perioden fra 17

18 lejers ophør som Forbruger hos DONG Gas Distribution, og indtil en ny Forbruger har tilmeldt sig i henhold til punkt 5. Udlejer/ ejer kan anmode DONG Gas Distribution om at afbryde forsyningen mod at betale et lukkegebyr og et eventuelt efterfølgende genåbningsgebyr Andre ejendomme Opsiger Forbrugeren sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution i overensstemmelse med punkt 13.1, uden at DONG Gas Distribution samtidig modtager meddelelse om, at en ny Forbruger er tilmeldt målerstedet, har DONG Gas Distribution ret til at afbryde forsyningen til målerstedet fra og med Slutdatoen for Forbrugerens regning. DONG Gas Distribution har endvidere ret til at fjerne gasforsyningsanlægget for Forbrugerens regning. Såfremt DONG Gas Distribution fjerner gasmålesystemet eller stikledningen(erne), har DONG Gas Distribution ingen pligt til at reetablere Forbrugerens ejendom Opsigelse Såfremt Forbrugeren opsiger sit aftaleforhold med DONG Gas Distribution af andre årsager end fraflytning, skal det ske med et varsel på mindst syv arbejdsdage med den virkning, at forsyningen til det relevante målersted afbrydes den dag, hvor opsigelsen træder i kraft, for Forbrugerens regning. DONG Gas Distribution har endvidere ret til at fjerne Gasforsyningsanlægget for Forbrugerens regning. Såfremt DONG Gas Distribution fjerner Gasmålesystemet eller stikledningen(erne), har DONG Gas Distribution ingen pligt til at reetablere Forbrugerens ejendom. Det er en betingelse for aftaleforholdets ophør, at Forbrugeren har foretaget en aflæsning af Gasmålesystemet, som DONG Gas Distribution har accepteret, eller at DONG Gas Distribution har foretaget en aflæsning ved fjernaflæsning, eller at Forbrugeren har givet DONG Gas Distribution adgang til at aflæse Gasmålesystemet mod betaling af et aflæsningsgebyr, og at DONG Gas Distribution har fået adgang til at afbryde forsyningen i overensstemmelse med ovenstående. Aflæsningsgebyret fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside og kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. Forbrugeren står inde for, at opsigelsen sker i overensstemmelse med Forbrugerens forsyningsaftale med gasleverandøren. 14. Driftsforstyrrelser Alle henvendelser på nær driftsforstyrrelser skal rettes til DONG Gas Distributions kundeservice, jf. punkt 21. Ved driftsforstyrrelser har Forbrugeren pligt til straks at kontakte DONG Gas Distributions kontrolcenter på telefonnummer Kontrolcentret har døgnåbent. 18

19 Følgende kan være tegn på driftsforstyrrelser: gaslugt overgravning af naturgasledning forsyningssvigt forstyrrelser i forsyningen, f.eks. på grund af svingende kvalitet og tryk sikkerhedsfarlige hændelser. DONG Gas Distribution genopretter forsyningen så hurtigt som muligt. 15. Afbrydelse og genåbning Distribution Forbrugeren om tidspunktet for afbrydelsen, medmindre sikkerhedsmæssige forhold gør, at afbrydelsen må ske straks Misligholdelse Såfremt Forbrugeren misligholder disse distributionsbetingelser eller distributionsaftalen væsentligt, kan DONG Gas Distribution påbyde Forbrugeren at afhjælpe forholdet inden for en fastsat frist. Hvis Forbrugeren ikke afhjælper forholdet inden fristens udløb, kan DONG Gas Distribution afbryde forsyningen for Forbrugerens regning Afbrydelse DONG Gas Distributions ret til at afbryde forsyningen følger af punkterne 1.2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6.4, 9.3, 10, 12.2, 13.3, 13.4 og dette punkt 15. DONG Gas Distribution informerer hurtigst muligt Forbrugeren om afbrydelsen og baggrunden for afbrydelsen. Hvis det er muligt, foretager DONG Gas Distribution fjernaflæsning eller eventuel manuel aflæsning af Gasmålesystemet, inden afbrydelsen gennemføres Reduceret kapacitet Hvis fysiske eller driftsmæssige forhold (driftsforstyrrelser), force majeure eller en nødforsyningssituation resulterer i, at mængden af naturgas i hele eller dele af distributionssystemet reduceres, kan DONG Gas Distribution påbyde Forbrugeren at reducere sit forbrug, eller DONG Gas Distribution kan afbryde forsyningen i det omfang og så længe, der er en reduceret mængde naturgas i distributionssystemet. Eventuelle følger af, at DONG Gas Distribution har afbrudt forsyningen i overensstemmelse med disse distributionsbetingelser, er DONG Gas Distribution uvedkommende Tekniske afbrydelser DONG Gas Distribution kan afbryde forsyningen ved sikkerhedsmæssige forhold, sikkerhedseftersyn, reparation og vedligeholdelse og/eller omlægning af distributionssystemet. Senest 10 arbejdsdage inden afbrydelsen forventes gennemført, orienterer DONG Gas Såfremt DONG Gas Distribution ved force majeure eller i en nødforsyningssituation bliver pålagt af tredjemand at reducere eller afbryde forsyningen, kan DONG Gas Distribution som følge heraf påbyde forbrugeren at reducere sit forbrug, eller DONG Gas Distribution kan afbryde forsyningen Tredjemands anmodning DONG Gas Distribution kan afbryde forsyningen, hvis tredjemand pålægger DONG Gas Distribution at afbryde. DONG Gas Distribution kan f.eks. afbryde, hvis Forbrugeren forsynes af forsyningspligtselskabet, og forsyningspligtselskabet anmoder 19

20 DONG Gas Distribution om at afbryde forsyningen Genåbning Medmindre andet følger af disse distributionsbetingelser, foretager DONG Gas Distribution genåbning, så snart forhold, som var skyld i afbrydelsen, ikke længere gør sig gældende. DONG Gas Distribution informerer Forbrugeren om genåbningen. Har forsyningen været afbrudt i mere end seks måneder, kan DONG Gas Distribution af sikkerhedsmæssige årsager stille krav om, at Forbrugeren får gennemført et serviceeftersyn af gasinstallationen for Forbrugerens regning. Eftersynet skal foretages af en autoriseret vvs-installatør, og genåbning kan først ske, når vvs-installatøren har meddelt DONG Gas Distribution, at serviceeftersynet er gennemført med tilfredsstillende resultat Gebyrer Forbrugeren afholder omkostningerne forbundet med afbrydelse eller genåbning af forsyningen, hvis Forbrugeren var årsag til afbrydelsen eller genåbningen, i hvilket tilfælde Forbrugeren betaler et lukke- og/ eller et genåbningsgebyr. Gebyrerne fremgår af DONG Gas Distributions hjemmeside eller kan oplyses ved henvendelse til DONG Gas Distribution. 16. Timeaflæste og ikke-timeaflæste målersteder 16.1 Målersteder omfattet af disse distributionsbetingelser Alle målersteder på det danske naturgasmarked er opdelt i to kategorier: a) Timeaflæste målersteder: Målersteder, som ligger på et forbrugssted med et samlet årsforbrug på mindst Nm³ naturgas. DONG Gas Distribution har installeret fjernaflæsningsudstyr; og b) Ikke-timeaflæste målersteder: Målersteder, som ligger på et forbrugssted med et samlet årsforbrug på under Nm³ naturgas. DONG Gas Distribution har som alt overvejende hovedregel ikke installeret fjernaflæsningsudstyr. For timeaflæste målersteder finder disse distributionsbetingelser anvendelse. For ikke-timeaflæste målersteder gælder andre distributionsbetingelser. På et forbrugssted med et årsforbrug på under Nm³ naturgas, hvor der er installeret fjernaflæsningsudstyr, betragtes målerstederne som ikke-timeaflæste, medmindre Forbrugeren udnytter sin ret til at lade målerstederne på forbrugsstedet overgå til at være timeaflæste, eller DONG Gas Distribution kræver, at de ikke-timeaflæste målersteder på forbrugsstedet overgår til at blive timeaflæste. Forbrugerens ret til at lade ikke-timeaflæste målersteder overgå til at være timeaflæste og DONG Gas Distributions krav herom er reguleret i distributionsbetingelserne for ikke-timeaflæste målersteder Overgang til ikke-timeaflæst målersted DONG Gas Distribution kan i følgende situationer kræve, at timeaflæste målersteder overgår til at være ikketimeaflæste: 20

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder)

gasdistribution Betingelser for brug af gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) gasdistribution Betingelser for brug af DONG Gas Distribution A/S gasdistributionssystem (ikke-timeaflæste målersteder) 1. juni 2015 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3. Tilslutning

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DANSK GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) 1.

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DANSK GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (timeaflæste målersteder) 1. GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DANSK GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (timeaflæste målersteder) 1. oktober 2016 3024399_LB_GasDistribution_timeaflaeste_A5_09.16.1123.indd 1 26/09/16

Læs mere

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DANSK GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (ikke-timeaflæste målersteder)

GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DANSK GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM. (ikke-timeaflæste målersteder) GASDISTRIBUTION BETINGELSER FOR BRUG AF DANSK GAS DISTRIBUTION A/S GASDISTRIBUTIONSSYSTEM (ikke-timeaflæste målersteder) 1. oktober 2016 Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Målersted og forbrugssted 3.

Læs mere

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS

SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS SALG AF NATURGAS DONG ENERGY'S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF NATURGAS 1. maj 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for levering af naturgas fra DONG Energy Salg & Service

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18.

NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. NGF Nature Energy Distribution A/S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR DISTRIBUTION AF NATURGAS DISTRIBUTIONSBETINGELSER TIMEAFLÆSTE 18. AUGUST 2014 1. Gældende regler for distributionsforholdet 1.1. Mellem NGF

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S

Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelser for levering af naturgas fra DCC Energi A/S Handelsbetingelserne er gældende pr. 10. januar 2014. Disse betingelser er gældende for levering af naturgas fra DCC Energi A/S, herefter

Læs mere

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S. 1. maj 2015 BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR A/S 1. maj 2015 1 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB, ETABLERING OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V... 5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6

Læs mere

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT

leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT leveringsbetingelser leveringsbetingelser FOR SALG AF EL PRIVAT DONG Energy El & Gas A/S 13. juni 2014 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy

Læs mere

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S

Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Fælles leveringsbetingelser for Forsyning Helsingør A/S Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledende betingelser... 4 2.1. Oversigt... 4 2.2. Kundens indtræden i aftalen... 4 2.3. Til- og fraflytning...

Læs mere

DISTRIBUTIONSBETINGELSER. gældende for ikke-timeaflæste målersteder med installeret effekt større end 135 kw

DISTRIBUTIONSBETINGELSER. gældende for ikke-timeaflæste målersteder med installeret effekt større end 135 kw DISTRIBUTIONSBETINGELSER gældende for ikke-timeaflæste målersteder med installeret effekt større end 135 kw Januar 2016 GENERELT 1.1 Aftaleparter Disse distributionsbetingelser gælder i forholdet mellem

Læs mere

DISTRIBUTIONSBETINGELSER. gældende for timeaflæste målersteder

DISTRIBUTIONSBETINGELSER. gældende for timeaflæste målersteder DISTRIBUTIONSBETINGELSER gældende for timeaflæste målersteder Januar 2016 1. GENERELT 1.1 Aftaleparter Disse distributionsbetingelser gælder i forholdet mellem forbrugere (herefter kaldet Forbrugeren)

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren

Gasleverandøraftale. mellem. Distributionsselskabet. Gasleverandøren Gasleverandøraftale mellem Distributionsselskabet og Gasleverandøren (Version 3.0) Gældende fra 1. september 2014 Indholdsfortegnelse 1. AFTALEPARTER... 3 2. FORMÅL... 3 3. DEFINITIONER... 4 4. AFTALEPERIODE...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0) Regler for Gasdistribution (Version 2.0) Gældende fra 6. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt

Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning. Vedtægt Rødovre Kommunale Fjernvarmeforsyning Vedtægt Juli 2014 Gyldighed og omfang... 3 1 Vedtægtens område... 3 1.1 Geografisk område... 3 1.2 Teknisk område... 3 1.3 Brugere... 3 2 Ledelse... 3 2.1 Bestyrelse...

Læs mere

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren

Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren BILAG 3 Rammeaftale for Gasleverandører mellem Energinet.dk Gastransmission og Gasleverandøren Aftale-id: Bilag 3: Rammeaftale for Gasleverandører 2 KONTRAKTSKLAUSUL Denne aftale er underlagt de til enhver

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted 9. marts 2009 Sagsnr.: 2007060031 1. Generelt I medfør af 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder vælge

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas)

Regler. for. tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem. (Regler for Bionaturgas) Regler for tilførsel af opgraderet Biogas (Bionaturgas) til Det Danske Gassystem (Regler for Bionaturgas) (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 4 2. DEFINITIONER...

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT

SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT SALG AF EL DONG ENERGY S ALMINDELIGE BETINGELSER FOR SALG AF EL PRIVAT 16. april 2015 1. Generelle bestemmelser Disse leveringsbetingelser gælder for alle elleverancer fra DONG Energy Salg & Service A/S,

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi

Bestemmelser for levering af GAS. fra Københavns Energi Bestemmelser for levering af GAS fra Københavns Energi Indhold 1. Definitioner 4 2. Ejerskab og vedligeholdelse af ledninger hovedhaner m.v. 5 3. Indlægning af stikledning og hovedhane 6 4. Forhold omkring

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk

SEF Energi A/S Fåborgvej 44 DK-5700 Svendborg Cvr nr. 25 11 92 07 Tlf. 62 20 11 20 salg@sef.dk sef.dk Disse Leveringsbestemmelser er gældende i forholdet mellem Kunden og Elleverandøren fra og med den 1. april 2016 1. Generelle bestemmelser SEF Energi A/S (CVR-nr.25 11 92 07) er et datterselskab i Sydfyns

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen)

Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) Leveringsbetingelser (Netbenyttelsesaftalen) 1. Kundens rettigheder og forpligtelser 1.1 Netadgang Disse leveringsbetingelser gælder for leveringsforholdet mellem kunden og netselskabet SEAS-NVE Net A/S

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm 1 Aftale om leverance af produktet ideel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog Modstrøm Danmark

Læs mere

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S

Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra Modstrøm Danmark A/S Privataftale om levering af strøm, produkter og services fra 1. AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af strøm, produkter og services er indgået og træder i kraft den: mellem CPR-nr.: og CVR nr. 33

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning

Udkast. Almindelige Leveringsbestemmelser for vand. Hvidovre Forsyning BilagKB_110426_pkt.17_02 Udkast Almindelige Leveringsbestemmelser for vand Hvidovre Forsyning 2011 Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser...

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen

Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 3 N Forbrugerbeskyttelsesbekendtgørelsen HØRINGSUDGAVE Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) I medfør af 7 a

Læs mere

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken.

Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. Tillæg til Vedtægter for Grundejerforeningen Digterparken. 1. Navn Foreningens navn er: Grundejerforeningen Digterparken. 2. Formål Udover de allerede beskrevne formål er foreningens formål er at eje og

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening

FynskSupport. Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening el FynskSupport Energi Fyns sponsorordning støtter din klub og forening + ga s Du kan støtte en klub eller forening gennem dit køb af el og gas hos Energi Fyn. Støt din klub og lad os betale FynskSupport

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND BRØNDBY A/S & HOFOR VAND VALLENSBÆK A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 3 2. Definitioner og grundlæggende bestemmelser... 4 3. Forsyning og tilslutning...

Læs mere

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME

Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige og tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Østervrå Varmeværk FJERNVARME Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning er gældende for forholdet mellem Østervrå

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI

Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm GOD ENERGI Privataftale om levering af elektricitet fra Modstrøm TM GOD ENERGI 1 Aftale om leverance af produktet enkel 1.1 AFTALENS PARTER Denne aftale om levering af elektricitet er indgået den mellem CPR-nr. DKog

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.

TAKSTREGULATIV. HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme. TAKSTREGULATIV HOLTE FJERNVARME A.M.B.A. Skovlytoften 7, 2840 Holte Telefon 4542 0002 - Telefax 4542 1626 e-mail: Til@holte-fjernvarme.dk Side 2 Takstregulativ for Holte Fjernvarme a.m.b.a Dette takstregulativ

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1)

Bekendtgørelse om forbrugerbeskyttelse i medfør af lov om naturgasforsyning 1) BEK nr 311 af 20/03/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygmingsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0134

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Juni

Juni Juni 2008 www.dongenergy.dk Almindelige leveringsbetingelser Salg af el fra DONG Energy s virksomhed med forsyningspligt Indholdsfortegnelse: 1. Generelle bestemmelser 2. Forholdet mellem kunden og netselskaberne.

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet

Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet Dok. ansvarlig: HBJ Sekretær: LGU Sagsnr: s2012-362 Doknr: d2013-4494-1.0 08-04-2013 Aftale mellem Netvirksomhed og Elhandler om brug af Distributionsnettet INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. AFTALEPARTER,

Læs mere

Hovedaftale - EnergiLeasing

Hovedaftale - EnergiLeasing RUBAK Energy ApS DK-9670 Løgstør Mobil: +45 61 67 40 91 E-mail: rubak@rubakenergy.dk Web: www.rubakenergy.dk Hovedaftale - EnergiLeasing Projektnummer: 2015E000 MELLEM Rubak Energy ApS 9670 Løgstør CVR-Nr:

Læs mere

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER

Almindelige betingelser for Vestforsyning Sinus: EL salg til private GENERELLE BETINGELSER salg til private 1. Generelt 1.1. Betingelserne i denne aftale gælder for salg til private, der indgår aftale med Vestforsyning :Sinus EL, dvs. når der hovedsageligt handles udenfor erhverv. 1.2. Betingelserne

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013

LEVERINGSBESTEMMELSER. 1. udgave Maj 2013 LEVERINGSBESTEMMELSER 1. udgave Maj 2013 #JobInfo DocName[0]=LevbestForsIDE# #JobInfo Copies[0]=1# [TL-ALN-2013-06-25-00113-00-TL-ALN-2013-06-25.DOCX] Indholdsfortegnelse 1 Ideelle A/S... 03 2 Formål...

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup

Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra. Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Tilslutnings- og leveringsbetingelser for energi og vand fra Københavns Lufthavne A/S (CPH), Kastrup Københavns Lufthavne A/S Energiadministrationen Tlf.: 32 31 32 31 E-mail: energi@cph.dk 20. maj 2015

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER

MIDGAARD EVENT ApS INDLEDENDE BESTEMMELSER MIDGAARD EVENT ApS Almindelige betingelser - gældende fra 1. april 2012 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1.1 Nærværende betingelser er gældende for samtlige kontrakter om levering af ydelser fra MIDGAARD EVENT

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet.

Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Vejledning nr. 342 03/2013 Emne: Lukning for vandet ved restance Hvis vandregningen ikke betales til tiden, kan vandværket lukke for vandet. Generelle regler for lukning Vandværkets ret til at lukke for

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder

Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder Salgs- og leveringsbetingelser for produkter til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om ROOM67s, CVR-nummer

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen)

TREFORs restanceprocedure. (Restancevejledningen) TREFORs restanceprocedure (Restancevejledningen) TREFORs RETNINGSLINJER FOR NETVIRKSOMHEDERS REGNINGSUDSENDELSE OG RESTANCEINDDRIVELSE Denne vejledning beskriver vejledende regler vedrørende betalingsfrist,

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET AFTALE OM FJERNSALG AFTALE INDGÅET UDEN FOR FAST FORRETNINGSSTED 1. Aftalens Parter Mellem [hjemmeside: xyz.dk] (herefter kaldet Elleverandøren) og (herefter kaldet Kunden)

Læs mere

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE

STANDARD SAMARBEJDSAFTALE STANDARD SAMARBEJDSAFTALE MELLEM (herefter benævnt Designvirksomheden ) OG (herefter benævnt Kunden ) (i det følgende samlet benævnt "Parterne" og hver for sig en "Part") Standard samarbejdsaftalen ( Aftalen

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4

GAVATEC A/S Januar 2016 Side 1 af 4 Side 1 af 4 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER I.: Gældende for lagersalg (lagerførte varer) Side 1 og 2. II.: Gældende for skaffe- og forskrivningssalg (ikke lagerførte varer) Side 3 og 4. I Salgs-

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET

Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Bestemmelser om tilslutning og adgang til benyttelse af det kollektive elnet (Netbenyttelsesaftale) for VORDINGBORG ELNET Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 2 Forord... 3 1. Netkundens

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

Vilkår for Selvbetjening Erhverv

Vilkår for Selvbetjening Erhverv Vilkår for Selvbetjening Erhverv Juni 2016 1. Aftalen For aftaler om Selvbetjening Erhverv, der udbydes af TDC A/S (herefter TDC) gælder følgende vilkår for Selvbetjening Erhverv i supplement til Generelle

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER

AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER AFTALE OM SALG AF ELEKTRICITET LEVERINGSBETINGELSER ERHVERVSKUNDER 1. Generelle bestemmelser Vestforsyning Service A/S (CVR-nr. 35 85 78 42) er et datterselskab i Vestforsyning og benævnes i det følgende

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.:

1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: Abonnementsaftale om håndtering af data i ClinicCare 1) Generelt På baggrund af nuværende aftale gives klinikken adgang til data der forefindes på ClinicCare s servere. Dvs.: 1. Lagring og opbevaring af

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere