Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank. Joint Bookrunners."

Transkript

1 ISS A/S Udbud af op til stk Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr ) Dette dokument vedrører udbuddet af op til stk. aktier à nominelt DKK 1 ( Udbuddet ) i ISS A/S ( Selskabet eller ISS ). Selskabet udbyder mellem og stk. nye aktier (de Nye Aktier ), og FS Invest II S.à r.l. (den Sælgende Aktionær ) udbyder stk. aktier (de Eksisterende Udbudte Aktier, og sammen med de Nye Aktier benævnt de Udbudte Aktier ). Det nøjagtige antal Nye Aktier, der udstedes i forbindelse med Udbuddet, vil blive reguleret afhængigt af Udbudskursen således, at Selskabet modtager et bruttoprovenu på ca. DKK mio. Op til stk. Eksisterende Udbudte Aktier vil blive reserveret til Selskabets køb i forbindelse med Udbuddet med henblik på dækning af visse af Selskabets forpligtelser til at levere Aktier til deltagerne i Selskabets incitamentsprogrammer. Pr. datoen for dette dokument udgør Selskabets aktiekapital nominelt DKK fordelt på stk. aktier à DKK 1, der alle er fuldt indbetalt. Udbuddet består af: 1) børsnotering og et offentligt udbud til private og institutionelle investorer i Danmark (det Danske Udbud ), 2) en privatplacering i USA til personer, der er qualified institutional buyers eller QIBs (som defineret i Rule 144A ( Rule 144A ) i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ( U.S. Securities Act )) i medfør af Rule 144A, og 3) privatplaceringer til institutionelle investorer i resten af verden (der sammen med privatplaceringen i henhold til 2) ovenfor benævnes det Internationale Udbud ). Udbuddet uden for USA foretages i henhold til Regulation S ( Regulation S ) i U.S. Securities Act. Den Sælgende Aktionær har givet Joint Global Coordinators (som defineret i dette Prospekt), på vegne af Emissionsbankerne (som defineret i dette Prospekt), en ret ( Overallokeringsretten ) til at købe op til stk. yderligere Aktier til Udbudskursen (som defineret nedenfor) ( Overallokeringsaktierne ), som kan udnyttes helt eller delvist fra aktiernes første handels- og officielle noteringsdag og indtil 30 kalenderdage derefter, alene til dækning af eventuelle overallokeringer eller korte positioner i forbindelse med Udbuddet. Som anvendt i dette dokument henviser Aktier til alle udestående aktier i Selskabet til enhver tid. Hvis Overallokeringsretten udnyttes, vil udtrykket Udbudte Aktier også inkludere Overallokeringsaktierne. Investorer rådes til at undersøge alle de risici og juridiske krav, der er beskrevet i Prospektet, og som måtte være relevante i forbindelse med en investering i de Udbudte Aktier. Investering i de Udbudte Aktier indebærer en høj risiko. Der henvises til afsnittet Risikofaktorer, der begynder på side 19, for en gennemgang af visse risikofaktorer, som potentielle investorer bør overveje, før de investerer i de Udbudte Aktier. UDBUDSKURSINTERVAL: DKK 140 DKK 175 PR. UDBUDT AKTIE Udbudskursen, som de Udbudte Aktier vil blive solgt til ( Udbudskursen ), forventes at ligge mellem DKK 140 og DKK 175 pr. aktie ( Udbudskursintervallet ) og fastlægges ved book-building. Udbudskursen og det præcise antal Udbudte Aktier, der sælges, fastsættes af Selskabets bestyrelse ( Bestyrelsen ) og den Sælgende Aktionær i samråd med Joint Global Coordinators og forventes offentliggjort via NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX Copenhagen ) senest den 17. marts 2014 kl (dansk tid). Udbudsperioden ( Udbudsperioden ) løber fra og med den 5. marts 2014 og til og med senest den 14. marts 2014 kl (dansk tid). Udbudsperioden kan lukkes før den 14. marts 2014, men hel eller delvis lukning af Udbudsperioden vil dog tidligst finde sted den 11. marts 2014 kl (dansk tid). Udbudsperioden for ordrer til og med en kursværdi på DKK 3 mio. kan lukkes før resten af Udbuddet. Hvis Udbuddet lukkes før den 14. marts 2014, kan første handels- og officielle noteringsdag samt datoen for betaling og afvikling blive fremrykket tilsvarende. En sådan tidligere hel eller delvis lukning offentliggøres i givet fald via NASDAQ OMX Copenhagen. Aktierne har ikke været handlet offentligt før Udbuddet. Aktierne er søgt optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under symbolet ISS. De eksisterende Aktier udstedes i den permanente ISIN-kode DK De Udbudte Aktier udstedes i den midlertidige ISIN-kode DK bortset fra de Eksisterende Udbudte Aktier, som Selskabet køber af den Sælgende Aktionær til Udbudskursen i forbindelse med Udbuddet. Første handels- og officielle noteringsdag for de eksisterende Aktier, der udstedes i den permanente ISIN-kode, og de Udbudte Aktier, der udstedes i den midlertidige ISINkode, på NASDAQ OMX Copenhagen forventes at være den 17. marts De Udbudte Aktier forventes at blive leveret elektronisk mod kontant betaling i danske kroner på investorernes konti hos VP SECURITIES A/S ( VP Securities ) og gennem Euroclear Bank S.A./N.A. som operatør af Euroclear System ( Euroclear ) samt Clearstream Banking, S.A. ( Clearstream ) fra omkring den 20. marts Al handel med de Udbudte Aktier forud for afvikling sker for de involverede parters egen regning og risiko. Registrering af de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen vil finde sted efter gennemførelse af Udbuddet, hvilket forventes at finde sted den 20. marts 2014, og den midlertidige ISIN-kode for de Nye Aktier vil hurtigst muligt derefter blive sammenlagt med Aktiernes permanente ISIN-kode, hvilket forventes at finde sted omkring den 24. marts Dette dokument er udarbejdet i henhold til dansk ret i overensstemmelse med kravene i lovbekendtgørelse nr. 982 af 6. august 2013 om værdipapirhandel (værdipapirhandelsloven), bekendtgørelse nr. 643 af 19. juni 2012 vedrørende prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked og for børsnotering af værdipapirer over EUR ( prospektbekendtgørelsen ) samt Kommissionens forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 med senere ændringer ( prospektforordningen ). Dette dokument udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at tilbyde at tegne eller købe de Udbudte Aktier eller en del deraf i nogen jurisdiktion til nogen person, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud i den pågældende jurisdiktion. De Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act og udbydes og sælges 1) i USA udelukkende til personer, der er QIBs, i medfør af Rule 144A, og 2) uden for USA i henhold til Regulation S. Potentielle investorer gøres hermed opmærksom på, at sælgerne af de Udbudte Aktier muligvis vil henholde sig til undtagelsen fra registreringskravene i Section 5 i U.S. Securities Act som anført i Rule 144A. Der henvises til afsnittet Overdragelsesbegrænsninger med hensyn til visse begrænsninger på overdragelse af de Udbudte Aktier. Udlevering af dette dokument og udbud af de Udbudte Aktier er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov. Personer, der kommer i besiddelse af dette dokument, forudsættes af Selskabet, den Sælgende Aktionær og Emissionsbankerne selv at indhente oplysninger om og overholde sådanne begrænsninger. Der henvises til afsnittet Salgsbegrænsninger for en beskrivelse af visse begrænsninger vedrørende udbud af Udbudte Aktier og udlevering af dette dokument. Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners Goldman Sachs International Nordea UBS Investment Bank Barclays Carnegie Investment Bank Joint Bookrunners Co-Lead Managers Danske Bank Rådgiver for Selskabet og den Sælgende Aktionær Lazard 3. marts 2014 Morgan Stanley SEB

2

3 Meddelelse til investorer i USA De Udbudte Aktier er ikke blevet anbefalet af nogen amerikanske forbunds- eller enkeltstatsbørstilsyn eller tilsynsmyndigheder. Desuden har førnævnte myndigheder ikke bekræftet nøjagtigheden af eller fastslået fuldstændigheden af dette Prospekt. Erklæringer om det modsatte betragtes som en strafbar handling i USA. De Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act og udbydes og sælges 1) i USA udelukkende til personer, der er QIBs, i medfør af Rule 144A, og 2) uden for USA i henhold til Regulation S. Potentielle investorer gøres hermed opmærksom på, at sælgerne af de Udbudte Aktier muligvis vil henholde sig til undtagelsen fra registreringskravene i Section 5 i U.S. Securities Act som anført i Rule 144A. Der henvises til afsnittet Overdragelsesbegrænsninger med hensyn til visse begrænsninger på overdragelse af de Udbudte Aktier. I USA udleveres Prospektet på fortrolig basis alene med henblik på at give potentielle investorer mulighed for at overveje at købe de værdipapirer, der beskrives heri. Oplysningerne i Prospektet stammer fra Selskabet og andre kilder, som er anført i Prospektet. Prospektet kan ikke retmæssigt udleveres til andre end den modtager, der er angivet af Emissionsbankerne eller disses repræsentanter, og personer, der måtte være engageret til at rådgive en sådan modtager herom, og enhver videregivelse af indholdet heraf uden Selskabets forudgående skriftlige samtykke er ikke tilladt. Enhver fuldstændig eller delvis gengivelse eller udlevering af Prospektet i USA og enhver videregivelse af Prospektets indhold til andre personer er forbudt. Prospektet er personligt for hver enkelt modtager og udgør ikke et tilbud til nogen anden eller til offentligheden om at tegne eller i øvrigt erhverve de Udbudte Aktier. HVERKEN DET FORHOLD, AT EN REGISTRERINGSERKLÆRING ELLER EN ANSØGNING OM GODKENDELSE ER INDLEVERET TIL STATEN NEW HAMPSHIRE I HENHOLD TIL CHAPTER 421-B I NEW HAMPSHIRE REVISED STATUTES ( RSA ), ELLER DET FORHOLD, AT ET VÆRDIPAPIR ER GYLDIGT REGISTRERET, ELLER EN PERSON ER GODKENDT I STATEN NEW HAMPSHIRE, BETYDER, AT SECRETARY OF STATE I STATEN NEW HAMPSHIRE HAR FUNDET, AT ET DOKUMENT INDLEVERET I HENHOLD TIL RSA 421-B ER KORREKT, FULDSTÆNDIGT OG IKKE VILDLEDENDE. HVERKEN DISSE FORHOLD ELLER DET FORHOLD, AT ET VÆRDIPAPIR ELLER EN TRANSAKTION ER FRITAGET FOR ELLER UNDTAGET FRA REGISTRERING ELLER GODKENDELSE, BETYDER, AT SECRETARY OF STATE PÅ NOGEN MÅDE HAR UDTALT SIG OM FORDELE ELLER FORUDSÆTNINGER VEDRØRENDE ELLER ANBEFALET ELLER GODKENDT NOGEN PERSON, NOGET VÆRDIPAPIR ELLER NOGEN TRANSAKTION. DET ER ULOVLIGT AT FREMSÆTTE ELLER FORANLEDIGE, AT DER FREMSÆTTES NOGEN UDTALELSE, DER IKKE ER I OVERENSSTEMMELSE MED BESTEMMELSERNE I DETTE AFSNIT, TIL EN POTENTIEL KØBER, KUNDE ELLER KLIENT. Begrænsninger i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde ( EØS ) I enhver EØS-medlemsstat ud over Danmark, der har gennemført prospektdirektivet, er dette Prospekt alene rettet mod og henvender sig alene til investorer i den pågældende EØS-medlemsstat, som opfylder kriterierne for fritagelse for forpligtelsen til at offentliggøre et prospekt, herunder kvalificerede investorer, som defineret i prospektdirektivet som implementeret i den pågældende EØS-medlemsstat. Med undtagelse af det udbud, der påtænkes i Danmark, er det ved udarbejdelsen af dette Prospekt forudsat, at alle udbud af Udbudte Aktier foretages i henhold til en fritagelse i henhold til prospektdirektivet som gennemført i EØS-medlemsstaterne fra kravet om at udarbejde et prospekt ved udbud af Udbudte Aktier. I overensstemmelse hermed bør en person, der foretager eller agter at foretage et udbud i EØS af Udbudte Aktier, som er omfattet af emissionen, der påtænkes i dette Prospekt, alene foretage et udbud under omstændigheder, hvorunder der ikke opstår nogen forpligtelse for Selskabet, den Sælgende Aktionær eller nogen af Emissionsbankerne til at udarbejde et prospekt for et sådant udbud. Hverken Selskabet, den Sælgende Aktionær eller Emissionsbankerne har bemyndiget eller bemyndiger, at der foretages noget udbud af Udbudte Aktier gennem finansielle formidlere ud over udbud foretaget af Emissionsbankerne, som udgør den endelige placering af Udbudte Aktier, der påtænkes i dette Prospekt. De Udbudte Aktier er ikke blevet og vil ikke blive udbudt til offentligheden i nogen EØS-medlemsstat, der har gennemført prospektdirektivet, ud over Danmark (en Relevant Medlemsstat ). Uanset det foregående kan der foretages et udbud af de Udbudte Aktier i medfør af følgende undtagelser i henhold til prospektdirektivet som implementeret i den Relevante Medlemsstat: til enhver kvalificeret investor som defineret i prospektdirektivet i

4 til færre end 150 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i prospektdirektivet), forudsat at der indhentes forudgående samtykke fra Joint Global Coordinators til et sådant udbud, eller under alle andre omstændigheder, der er omfattet af artikel 3, stk. 2 i prospektdirektivet forudsat at et sådant udbud af Udbudte Aktier ikke indebærer et krav om offentliggørelse fra Selskabets, den Sælgende Aktionærs eller nogen Emissionsbanks side af et prospekt i henhold til artikel 3 i prospektdirektivet eller et prospekttillæg i henhold til artikel 16 i prospektdirektivet. I forbindelse med denne bestemmelse betyder udtrykket et udbud til offentligheden vedrørende nogen af de Udbudte Aktier i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om Udbuddets vilkår og de Udbudte Aktier, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om køb af Udbudte Aktier, som denne definition måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved prospektdirektivet gennemføres i den pågældende Relevante Medlemsstat, udtrykket prospektdirektiv betyder direktiv 2003/71/EF (med senere ændringer, herunder ændringsdirektivet til prospektdirektivet, i det omfang dette er gennemført i den Relevante Medlemsstat) samt alle relevante gennemførelsesforanstaltninger i den Relevante Medlemsstat, og udtrykket ændringsdirektivet til prospektdirektivet betyder direktiv 2010/73/EU. Begrænsninger i Storbritannien Udbud af de Udbudte Aktier i henhold til Udbuddet foretages udelukkende til personer i Storbritannien, som er kvalificerede investorer eller på anden måde under forhold, der ikke kræver, at Selskabet offentliggør et prospekt i henhold til section 85(1) i UK Financial Services and Markets Act Enhver investering eller investeringsaktivitet, som Prospektet vedrører, kan udelukkende foretages og vil udelukkende blive indgået med personer, der er 1) investment professionals, som er omfattet af article 19(5), eller 2) er omfattet af article 49(2)(a) til (d) ( high net worth companies, unincorporated associations, etc. ) i UK Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, eller andre personer, som en sådan investering eller investeringsaktivitet lovligt kan stilles til rådighed for (der sammen benævnes relevante personer ). Personer, som ikke er relevante personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af Prospektet og må ikke handle ud fra eller basere sig på det. ii

5 INDHOLDSFORTEGNELSE ANSVARSERKLÆRING... 1 RESUMÉ... 2 RISIKOFAKTORER VIGTIGE OPLYSNINGER VEDRØRENDE PROSPEKTET SÆRLIG MEDDELELSE VEDRØRENDE FREMADRETTEDE UDSAGN TVANGSFULDBYRDELSE AF CIVILE FORPLIGTELSER OG FORKYNDELSE AF STÆVNINGER PRÆSENTATION AF REGNSKABSOPLYSNINGER OG VISSE ANDRE OPLYSNINGER OPLYSNINGER OM VALUTAFORHOLD VALUTAKURSER TILGÆNGELIGE OPLYSNINGER OPLYSNINGER OM MARKEDET OG BRANCHEN FORVENTET TIDSPLAN FOR UDBUDDET SAMT FINANSKALENDER BAGGRUND FOR UDBUDDET OG ANVENDELSE AF PROVENU UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK KAPITALFORHOLD OG GÆLD BRANCHEN VIRKSOMHEDSBESKRIVELSE Oversigt ISS strategi og styrker Historisk baggrund Leveringsmodel Servicetyper Forretningsaktiviteter Kontrolmiljø og risikostyring Salg og køb af virksomheder Kunder International forretningsudvikling Personaleforhold Forretningsværktøjer Sikkerhed, sundhed og miljø Indkøb Væsentlige kontrakter Konkurrence Ejendomme og lejede lokaler Lovgivning Forsikring Retstvister UDVALGTE HISTORISKE REGNSKABS- OG DRIFTSOPLYSNINGER FOR KONCERNEN GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER Oversigt over ISS aktiviteter Omsætning, Driftsomkostninger og Driftsmarginaler Primære faktorer der har en indvirkning på resultaterne Seneste begivenheder Sammenligning af Resultater for Regnskabsårene 2013, 2012 og Likviditet og kapitalberedskab Kontraktlige forpligtelser, resumé af væsentlige kontraktmæssige bestemmelser og forpligtelser Pensionsforpligtelser Ikke-balanceførte forhold Væsentlige regnskabsmæssige skøn Kvantitative og kvalitative oplysninger om markedsrisici FREMADRETTEDE KONSOLIDEREDE FINANSIELLE OPLYSNINGER FOR REGNSKABSÅRET BESTYRELSE, DIREKTION OG NØGLEMEDARBEJDERE EJERSTRUKTUR OG SÆLGENDE AKTIONÆR TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER BESKRIVELSE AF AKTIERNE OG AKTIEKAPITALEN iii SIDE

6 BESKATNING UDBUDDET DET DANSKE VÆRDIPAPIRMARKED FORDELINGSPLAN SALGSBEGRÆNSNINGER OVERDRAGELSESBEGRÆNSNINGER JURIDISKE FORHOLD STATSAUTORISEREDE REVISORER YDERLIGERE OPLYSNINGER ORDLISTE REGNSKABSOPLYSNINGER... F-1 BILAG A VEDTÆGTER FOR ISS A/S... A-1 BILAG B ORDREBLANKET... B-1 SIDE iv

7 ANSVARSERKLÆRING Selskabets ansvar ISS A/S er ansvarlig for dette Prospekt i overensstemmelse med dansk ret. Selskabets erklæring Vi erklærer herved, at vi, som de ansvarlige for dette Prospekt på vegne af Selskabet, har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Søborg, den 3. marts 2014 ISS A/S Bestyrelse Lord Allen of Kensington CBE Formand Thomas Berglund Næstformand Jennie Chua Morten Hummelmose Henrik Poulsen Jo Taylor Andrew Evan Wolff Pernille Benborg Medarbejderrepræsentant Joseph Nazareth Medarbejderrepræsentant Palle Fransen Queck Medarbejderrepræsentant Lord Allen of Kensington CBE Professionelt bestyrelsesmedlem Thomas Berglund Administrerende direktør for Capio AB Jennie Chua Professionelt bestyrelsesmedlem Morten Hummelmose Partner og Head of EQT Partners (EQT Partners A/S) kontor i København Henrik Poulsen Administrerende direktør for DONG Energy A/S. Jo Taylor Vice President & Senior Representative London Office, Ontario Teachers Pension Plan Board Andrew Evan Wolff Head of Goldman Sachs Merchant Banking Division i Europa, Mellemøsten og Afrika samt Co-Head of Merchant Banking Division i Asia Pacific Pernille Benborg Group Vice President og Head of Compliance i ISS World Services A/S Joseph Nazareth Group Vice President og Head of Group Health Safety and Environment and Corporate Responsibility i ISS World Services A/S Palle Fransen Queck Group Vice President og Business Development Director, Central Europe i ISS World Services A/S Direktion Jeff Gravenhorst Group CEO Heine Dalsgaard Group CFO Henrik Andersen Group COO EMEA John Peri Group COO Americas & APAC 1

8 RESUMÉ Resuméer består af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Disse Elementer er nummereret i afsnit A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et resumé for denne type værdipapir og udsteder i henhold til prospektforordningen nr. 486/2012 med senere ændringer. Da nogle Elementer ikke skal medtages, kan der forekomme huller i nummereringen af Elementerne. Selv om et Element skal indsættes i resuméet på grund af typen af værdipapir og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante oplysninger om Elementet. I så fald indeholder resuméet en kort beskrivelse af Elementet med angivelsen ikke relevant. Afsnit A Indledning og advarsler A.1 Advarsel til investorer Dette resumé bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør af investor træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Den sagsøgende investor kan, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Kun de personer, som har indgivet resuméet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, eller ikke, når det læses sammen med Prospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de Udbudte Aktier. A.2 Tilsagn til formidlere Ikke relevant. Der er ikke indgået nogen aftale vedrørende anvendelse af Prospektet i forbindelse med et efterfølgende salg eller en endelig placering af de Udbudte Aktier. Afsnit B Udsteder B.1 Juridisk navn og binavn Selskabet er registreret under CVR-nr med det juridiske navn ISS A/S og har ingen binavne. B.2 Domicil, retlig form, registreringsland B.3 Nuværende virksomhed og hovedaktiviteter Selskabet blev stiftet som et aktieselskab i henhold til dansk lovgivning den 11. marts 2005 og har hjemsted på adressen Buddingevej 197, 2860 Søborg. ISS er en af verdens førende udbydere af facility services med aktiviteter både på etablerede markeder og i Emerging Markets. ISS har lokale ledelser i 50 lande og aktiviteter i yderligere 20 lande. ISS er en af verdens største private arbejdsgivere og havde pr. 31. december medarbejdere. I 2013 udgjorde omsætningen i alt DKK 78,5 mia. og Driftsresultat Før Øvrige Poster DKK 4,3 mia. I 2012 udgjorde omsætningen i alt DKK 79,5 mia. og Driftsresultat Før Øvrige Poster DKK 4,4 mia. 2

9 Afsnit B Udsteder ISS tilbyder kunderne en række forskellige facility services, som omfatter: 1) cleaning services, herunder daglig rengøring af kontorer og andre faciliteter, industriel rengøring, rengøring inden for transportsektoren, dust control services og specialrengøring, 2) property services, herunder bygningsvedligehold og tekniske ydelser, landskabspleje og skadedyrsbekæmpelse, 3) catering services, herunder interne restauranter og kantiner, hospitalskantiner, catering til fjerntliggende lokaliteter, VIP-restaurantservice, cateringløsninger til firmaer og kontorer, f.eks. caféområder og kaffestationer, 4) support services, herunder callcenter-, receptionsog omstillingsydelser samt kontorlogistik- og bemandingsydelser, 5) security services, herunder vagttjeneste, adgangskontrol og patruljering af kundefaciliteter og installation af alarmer og adgangskontrolsystemer samt 6) facility management services, herunder onsite-styring af facility services, change management, space management og rådgivning. ISS leverer ydelserne enten som enkeltservices, multiservices eller integrated facility services ( IFS ). Med enkeltservicekontrakter får kunderne én serviceløsning, eksempelvis rengøring. Ved multiservices leveres to eller flere ikke-integrerede servicetyper til én kunde. ISS tilbyder også IFS, som dækker over levering af to eller flere servicetyper samlet i én kontrakt kombineret med onsite-styring gennem én kontaktperson placeret hos kunden, hvilket gør det muligt for ISS at integrere facility services-funktioner hos kunderne. ISS har gennem de senere år i stigende grad udviklet sin forretning hen imod at levere IFS-løsninger. ISS leverer primært sine ydelser til kunderne ved at benytte egne medarbejdere (egenlevering) og kun i begrænset omfang ved at benytte underleverandører. ISS globale tilstedeværelse dækker aktiviteter i Vesteuropa, Norden, Asien, Stillehavsområdet, Latinamerika, Nordamerika og Østeuropa. ISS strategi ISS Way-strategien, som blev lanceret i 2008, udgør fundamentet i Selskabets vision: Vi vil være verdens bedste serviceorganisation. ISS Way-strategien fokuserer på fem temaer: 1. Styrkelse af medarbejderkompetencer og -ansvar gennem lederskab 2. Optimering af ISS kundebase 3. En tilpasset organisation 4. IFS-strategi 5. Stræben efter excellence. ISS væsentlige styrker ISS vurderer, at Selskabets væsentlige styrker og fordele er anført nedenfor: 1. Global leverandør af facility services med en stærk leveringsmodel: Global førerposition og differentieret value proposition. 3

10 B.4a Beskrivelse af de væsentligste nyere tendenser, der påvirker Selskabet og de sektorer, inden for hvilke Selskabet opererer Afsnit B Udsteder 2. Solid vækstprofil gennem hele konjunkturforløbet: En Organisk Vækst-historik, der forventes at blive yderligere understøttet af attraktive markedsforhold, diversificeret eksponering, vækst i IFS og globale kunder, eksponering mod Emerging Markets og god positionering til et økonomisk opsving. 3. Stærk og stabil likviditetsskabelse giver høje afkast: Finansiel profil med lav risiko, høj Cash Conversion og attraktiv kapitalstruktur med forbedrede pengestrømme. 4. Erfarent ledelsesteam med gode resultater og omfattende brancheekspertise: ISS Direktion og Nøglemedarbejdere har gennem mange år opnået gode resultater inden for facility services-branchen på baggrund af blandt andet omfattende branchekendskab, ledelseserfaring og betydelig international erfaring. 5. ISS Way: En strategi, som understøtter Selskabets vækst, marginer og en stærk likviditetsskabelsesprofil. Yderst fragmenteret branche trods konsolidering: Markedet for facility services er inde i en konsolideringsfase, hvor større leverandører søger at opnå de økonomiske fordele, der er forbundet med at opbygge driftsmæssig skala og omfang. Til trods for denne konsolideringstendens er markedet for facility services fortsat yderst fragmenteret. Stigning i outsourcing: Outsourcinggraden er steget for alle servicetyper, og den globale outsourcinggrad udgjorde ca. 55% i 2012 mod 52% i ISS forventer, at denne tendens vil fortsætte, og på baggrund af sin gennemgang af eksterne kilder anslår ISS, at den globale outsourcinggrad vil kunne nå op på 57% i Selvom alle geografiske områder forventes at opleve en stigning i outsourcinggraden, forventes tendensen dog at være mest udtalt i emerging markets på grund af disse markeders generelt lavere outsourcinggrad i dag. Stigning i IFS: ISS gennemgang af eksterne kilder viser, at organisationer i stigende grad vælger en IFS-løsning. Siden 2000 er IFS-markedet vokset markant, og ledelsen forventer, at udbredelsen vil stige yderligere i fremtiden, hvilket vil medføre, at omsætningsvæksten vil være højere end på det generelle marked for facility services. ISS anslår på baggrund af sin gennemgang af eksterne kilder, at IFS-markedet er vokset med en CAGR på 7% i perioden , og at IFS vil kunne udgøre 9% af markedet i 2018 mod anslået 8% i 2012, hvilket svarer til en CAGR på ca. 9%. Stigning i globale kontrakter og centralt indkøb: Centralt indkøb inden for internationale kontrakter er stadig relativt sjældent på markedet for facility services. Store multinationale selskaber med global tilstedeværelse centraliserer imidlertid i stigende grad deres indkøb og drift af facility services. ISS anslår på baggrund af sin gennemgang af eksterne kilder, at andelen af facility servicesmarkedet leveret på internationale kontrakter udgjorde 4% i 2012, og at dette niveau vil kunne stige til 6% i 2018, hvilket svarer til en CAGR på ca. 9% i perioden mod en CAGR på ca. 5% i perioden for markedet som helhed. 4

11 Afsnit B Udsteder B.5 Beskrivelse af Koncernen og Selskabets plads i Koncernen B.6 Personer, som enten direkte eller indirekte besidder en andel af Selskabets kapital eller stemmerettigheder eller har kontrol over Selskabet B.7 Udvalgte regnskabs- og virksomhedsoplysninger Selskabets væsentlige datterselskaber omfatter ISS World Services A/S, ISS Global A/S, ISS Holding France A/S, ISS Venture A/S samt moderselskaberne til driftsdatterselskaberne for hver af ISS 13 største landeorganisationer målt på omsætning. De 13 landeorganisationer repræsenterede tilsammen 72,3% af ISS omsætning og 82,8% af ISS Driftsresultat Før Øvrige Poster i 2013 og omfatter alle lande, hvor ISS genererede omsætning på mere end DKK 2 mia. i Pr. prospektdatoen ejer FS Invest II S.à r.l. (den Sælgende Aktionær ) 100% af Selskabets Aktier. Det øverste selskab, der kontrollerer Koncernen, er FS Invest S.à r.l., der ejes af EQT-fondene (40%), og fonde, der rådgives af tilknyttede virksomheder til Goldman Sachs ( GSCP eller Goldman Sachs Capital Partners ) (33%), Ontario Teachers Pension Plan Board, der indirekte ejer sine Aktier i Selskabet gennem Ontario Limited (frem til gennemførelsen af Sælgende Aktionærs Omstrukturering (som defineret nedenfor), hvorefter Ontario Teachers Pension Plan Board forventes at eje Aktierne i Selskabet direkte) ( OTPP ) (18%) og KIRKBI Invest A/S ( KIRKBI ) (8%) og visse nuværende og tidligere medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen samt et antal ledende medarbejdere i Koncernen gennem management participation programme ( MPP ), directors participation programme ( DPP ) og co-investment scheme ( COI ) (1%). Nedenstående udvalgte konsoliderede regnskabsoplysninger, der omfatter udvalgte data fra resultatopgørelser, balancer og pengestrømsopgørelser, er uddraget af de Reviderede Koncernregnskaber, som er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU. 5

12 Afsnit B Udsteder Resultatopgørelse Regnskabsår ) ) DKK mio. Omsætning Personaleomkostninger... (51.234) (52.071) (50.089) Vareforbrug... (6.949) (7.009) (6.751) Andre driftsomkostninger... (15.174) (15.110) (15.561) Afskrivninger og amortiseringer 1)... (787) (853) (855) Driftsresultat Før Øvrige Poster 2) Andre indtægter og omkostninger, netto... (100) (308) (223) Driftsresultat 1) Resultat af kapitalandele indregnet efter den indre værdis metode Finansielle indtægter Finansielle omkostninger... (2.446) (2.943) (2.999) Resultat før skat og goodwillnedskrivninger/ amortiseringer og nedskrivninger af varemærker og kundekontrakter Skat af årets resultat 3)... (919) (960) (888) Resultat før goodwillnedskrivninger/ amortiseringer og nedskrivninger af varemærker og kundekontrakter Goodwillnedskrivninger... (985) (385) (501) Amortiseringer og nedskrivninger af varemærker og kundekontrakter 4)... (667) (679) (708) Skatteeffekt 5) Årets resultat... (397) (450) (503) Fordeles således: Aktionærer i ISS A/S... (399) (453) (510) Minoritetsinteresser Årets resultat... (397) (450) (503) DKK Resultat pr. Aktie Resultat pr. Aktie... (2,9) (4,0) (5,1) Udvandet resultat pr. Aktie... (2,9) (4,0) (5,1) 6

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager

Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners. Co-Lead Manager NNIT A/S Udbud af 10.000.000 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 21 09 31 06) Dette dokument vedrører udbuddet af 10.000.000 stk. Aktier à nominelt DKK 10 ( Udbuddet ) i NNIT A/S ( Selskabet eller

Læs mere

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier

OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier 13MAR201418031785 OW Bunker A/S Udbud af op til 19.267.751 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 34900167) Dette dokument ( Prospektet ) vedrører udbuddet af op til 19.267.751 stk. aktier à nominelt

Læs mere

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977)

SmartGuy Group A/S. (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) SmartGuy Group A/S (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR nr. 27439977) Udbud af op til 51.000.000 stk. aktier à nom. DKK 1 og optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab

NNIT går på. Bliv medejer af et førende it-selskab NNIT går på børsen Bliv medejer af et førende it-selskab 2 førende leverandør af IT-services NNIT er en af Danmarks førende leverandører af it-services og hjælper kunderne med at drive deres forretning

Læs mere

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913)

Østjydsk Bank A/S. (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Østjydsk Bank A/S (et aktieselskab indregistreret i Danmark, CVR-nr. 57928913) Udbud af op til 7.680.000 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 23 kr. per aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer

Læs mere

Fortegningsretsemission 2009

Fortegningsretsemission 2009 Fortegningsretsemission 2009 Bang & Olufsen a/s (et aktieselskab registreret i Danmark, CVR-nr. 41 25 79 11) Udbud af 24.162.676 styk nye B-aktier à nominelt 10 DKK til kurs 19 DKK pr. B-aktie med fortegningsret

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12

Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ansvar og erklæringer... 3 Generelle oplysninger... 12 I. Beskrivelse af Selskabet... 17 1. Ansvarlige personer... 17 2. Lovpligtige revisorer... 18 3. Udvalgte

Læs mere

Prospekt af 17. december 2008

Prospekt af 17. december 2008 Prospekt af 17. december 2008 RESUME Indholdsfortegnelse: Resume... 1 Baggrund for udstedelse af aktier... 1 Olicom A/S... 2 Bestyrelse og direktion... 6 Risikofaktorer... 6 Kapital og aktionærforhold...

Læs mere

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion

PROSPEKT januar 2007. Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion PROSPEKT januar 2007 Stærk vækst med solidt overskud Vi vil være Europas førende leverandør af RelationsIntelligence International ekspansion Introduktion af på First North Godkendt rådgiver Den Godkendte

Læs mere

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie

PROSPEKT JUNI 2007. IT InterGroup A/S. Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed. Stort internationalt potentiale med ny produktlinie IT InterGroup A/S PROSPEKT JUNI 2007 Anerkendt ekspertise inden for IT-sikkerhed Stort internationalt potentiale med ny produktlinie Solide referencekunder og samarbejde med bl.a. Microsoft First North

Læs mere

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North

Prospekt. Introduktion af Notabene.net A/S. på First North Prospekt Introduktion af Notabene.net A/S på First North Godkendt Rådgiver: Horwath Revisorerne Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK

NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK NYE AKTIER I DANMARKS STØRSTE BANK Udbud af nye aktier for ca. 20 mia. kr. med fortegningsret for eksisterende aktionærer 232.934.758 stk. nye Danske Bank-aktier til 86 kr. pr. stk. i forholdet 3:1 14.

Læs mere

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD

FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD FRIVILLIGT, BETINGET KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I A/S NØRRESUNDBY BANK (CVR-NR. 34790515) FREMSAT AF SPAR NORD BANK A/S (CVR-NR. 13737584) FINANSIEL RÅDGIVER CARNEGIE INVESTMENT BANK JURIDISK RÅDGIVER

Læs mere

Performance highlights 2010

Performance highlights 2010 2 Performance highlights 2010 OMSÆTNING OMSÆTNINGSVÆKST I ALT ORGANISK OMSÆTNINGSVÆKST 74.073 7% 3,5% DKK mio. DRIFTSRESULTAT FØR ØVRIGE POSTER VÆKST I DRIFTSRESULTAT FØR ØVRI- GE POSTER DRIFTSMARGINAL

Læs mere

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER

Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER Obton Global Selskabsinvestor P/S FÅ DEL I AFKASTET FRA EN GLOBAL INVESTERING I ATTRAKTIVE SOLCELLEPARKER 04 OBTON GLOBAL SELSKABSINVESTOR P/S Investering i attraktive solcelleparker Udover tilbagebetalingen

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Marts 2008 Prospekt Athena IT-Group A/S på First North Certified Adviser: Korral Partners A/S Certified Adviser s rolle på First North: Athena IT-Groups s aktier er optaget

Læs mere

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S

EgnsINVEST Ejd., Tyskland A/S Introduktion til På First North Prospekt 13. februar 2008 First North er en alternativ markedsplads, der drives af de forskellige børser, der indgår i OMX. Selskaberne på First North er ikke underlagt

Læs mere

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009

Dynamisk Digital Skiltning. Prospekt First North 2009 Dynamisk Digital Skiltning Prospekt First North 2009 Prospekt på First North Certified Adviser: Capinordic Bank A/S Certified Advisers rolle på First North Certified Adviser har rådgivet Selskabet i forbindelse

Læs mere

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80)

(Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt af 13. maj 2015 Nykredit Realkredit A/S (Stiftet som et aktieselskab i Danmark med CVR-nr. 12 71 92 80) Basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

I.R.E. German Property Holding B.V.

I.R.E. German Property Holding B.V. I.R.E. German Property Holding B.V. Prospekt dateret den 21. maj 2007 Pantsikrede obligationer 2015 Finansiel rådgiver Juridisk rådgiver Skatte- og revisionsmæssig rådgiver Obligationsbank Special Servicer

Læs mere

Athena IT-Group A/S Prospekt

Athena IT-Group A/S Prospekt Athena IT-Group A/S Prospekt Maj 2007 Prospekt Introduktion af på First North Godkendt Rådgiver: Korral Partners A/S Den Godkendte Rådgivers rolle på First North: Den Godkendte Rådgiver har rådgivet Selskabet

Læs mere

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN

OW BUNKER OFFENTLIGGØR HENSIGT OM AT GENNEMFØRE EN BØRSNOTERING PÅ NASDAQ OMX COPENHAGEN PRESSEMEDDELELSE 5. marts 2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse er ikke et prospekt, men udgør

Læs mere

DK Company A/S Koncernbeskrivelse

DK Company A/S Koncernbeskrivelse A/S Koncernbeskrivelse September 2011 Indledning og generelle oplysninger Indledning og generelle oplysninger Dette er en beskrivelse ( Koncernbeskrivelsen ) af DK Company A/S (tidligere Holdingselskabet

Læs mere

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af

TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I. DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af TILBUDSDOKUMENT FRIVILLIGT ANBEFALET OFFENTLIGT KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DiBa Bank A/S (CVR-nr. 32 12 77 11) fremsat af Sydbank (CVR-nr. 12 62 65 09) 21. november 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ AF

Læs mere

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10.

Prospekt. Alm. Brand Bank A/S. Kapitalbeviser med ubestemt løbetid. i form af hybrid kernekapital DKK 175.000.000. Oktober 2006. 10. ALM. BRAND BANK Direktionen Midtermolen 7 2 1 0 0 K ø b enh a v n Ø T elef on 3 5 4 7 4 8 4 9 T elef a x w w w. a lmb ra nd. dk K ø b h a v n s F o n d s b ø r s N i k o l a j P l a d s 6 P o s t b o k

Læs mere

DANSKE INVEST PCC LIMITED

DANSKE INVEST PCC LIMITED PROSPEKT dateret 28. juni 2012 Selskabets Bestyrelse, hvis medlemmers navne er anført under overskriften Bestyrelse på side 4, er kollektivt og hver for sig ansvarlige for rigtigheden af oplysningerne

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2013 NASDAQ OMX Copenhagen A/S 29. november 2013 Nikolaj Plads 6 1007 København K FUSION AF SPAREKASSEN HIMMERLAND A/S OG SPAREKASSEN HOBRO Bestyrelserne for Sparekassen Himmerland

Læs mere

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK

FUSION AF NORDJYSKE BANK A/S OG A/S NØRRESUNDBY BANK NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Nordjyske Bank A/S selskabsmeddelelse nr. 14. 2015, 2. marts 2015 A/S Nørresundby Bank selskabsmeddelelse nr. 16, 2. marts 2015 FUSION AF NORDJYSKE

Læs mere

Årsrapport 2004 ISS A/S

Årsrapport 2004 ISS A/S Årsrapport 2004 Årsrapport 2004 ISS A/S Indhold TIL VORE INTERESSENTER LEDELSESBERETNING SELSKABSINFORMATION 6 Hoved- og nøgletal 130 ISS kort fortalt 7 Årsberetning 132 Virksomhedsopkøb og -salg 14 Corporate

Læs mere