Mellem. Afatek A/S Selinevej København S CVR nr (herefter AFATEK )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )"

Transkript

1 Advokatpartnerselskab J.nr AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej København S CVR nr (herefter AFATEK ) og [Leverandørens navn] [adresse] [Post nr. By] [CVR nr. Xxx] (herefter Leverandøren ) er der indgået følgende aftale om afsætning af slagge.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund Bilag Kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt og løbetid Option Leverandørens ydelser Overholdelse af lovgivning m.v Udviklingsprojekter Risikoovergang Betaling Prisregulering Misligholdelse Bod Erstatning Underleverandører AFATEK s misligholdelse af betalingsforpligtelser Force majeure Ophævelse som følge af myndighedsbeslutninger og domme Sikkerhedsstillelse Forsikring Overdragelse Tavshedspligt Lovvalg Tvister Kontrakteksemplarer Underskrifter Side 2

3 1. Baggrund På baggrund af AFATEKs udbud af afsætning af slagge har AFATEK og Leverandøren indgået nærværende aftale om afsætning af slagge (herefter Kontrakt eller Kontrakten ). 2. Bilag Bilagene til denne Kontrakt udgør en integreret del af Kontrakten. Bilagene skal - med mindre andet åbenbart følger af omstændighederne - indbyrdes gælde i nedenstående prioriterede rækkefølge: Bilag 1 Udbudsmaterialet med bilag inkl. evt. rettelsesblade Bilag 2 Leverandørens tilbud, inklusive tilbudsliste og beskrivelser Bilag 3 Leverandørens garanti/sikkerhedsstillelse, jf. Kontraktens afsnit 18 Bilag 4 Leverandørens forsikringer, jf. Kontraktens afsnit Kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt og løbetid Kontrakten træder i kraft den 1. januar Kontrakten løber i to år, således at den udløber 31. december 2017 uden yderligere varsel fra nogen af parterne, jf. dog Kontraktens punkt 4. Kontrakten er uopsigelig for parterne i Kontraktperioden, jf. dog punkt 11, 15, 16, og Option AFATEK har option på at forlænge Kontraktens varighed med 12 måneder fra Kontraktens udløb. Udnytter AFATEK denne option, udløber kontrakten den 31. december Forlængelsen sker på uændrede vilkår. Såfremt AFATEK vælger at udnytte denne option, således at kontrakten forlænges, skal Leverandøren have skriftlig meddelelse herom senest den 1. juli Leverandøren har intet krav på, at AFATEK udnytter optionen og kan ikke kræve Kontrakten forlænget. Side 3

4 5. Leverandørens ydelser 5.1 Generelt Leverandøren skal sørge for afsætning af den godkendte slagge, der befinder sig på AFATEKs slaggepladser pr. 1. januar 2016, samt den slagge der i kontraktperioden tilføres og godkendes fra AFATEKs slaggepladser. Ydelsen består blandt andet i markedsføring, salg, levering / ordreafvikling, afgivning af nødvendige anmeldelser og søgning af tilladelser samt rapportering om leverancer og salg. Ydelsen skal leveres i overensstemmelse med specifikationerne i Udbudsmaterialet, herunder særligt specifikationerne i dettes afsnit 3, Særlige udbudsbetingelser - Afsætning samt Udbudsmaterialets bilag. Alle indtægter i forbindelse med afsætningen tilfalder Leverandøren. Leverandøren betaler alle udgifter til afsætning af slaggen, herunder transportomkostninger. Leverandøren har sat sig grundigt ind i de ydelser, som Leverandøren efter Kontrakten skal levere. 5.2 Mængder Der forventes en samlet årlig tilgang af oparbejdet og deklareret slagge på ca tons pr. år. Leverandøren skal acceptere udsving i mængden af årlig oparbejdet slagge på op til plus (+) 40 procent og ned til minus (-) 20 procent. Den i Udbudsmaterialet opregnede kørselslogistik og fordeling af slagge på hver af AFATEKs tre slaggepladser tilstræbes fastholdt. Leverandøren skal dog tåle, at AFATEK til enhver tid med tre måneders varsel kan ændre denne fordeling. Forud og pr. kontraktindgåelsen tilføres årligt ca tons (rå-) slagge til pladsen på Selinvej i København, ca tons slagge til Side 4

5 pladsen i Holme Olstrup og ca tons slagge til pladsen på Ydernæs i Næstved. I løbet af kontraktperioden (formentlig tidlig i kontraktperioden) regnes der med, at slaggemængden, der i dag tilføres pladsen i Holme Olstrup fremtidigt vil blive tilført pladsen i København. Slaggen tilføres pladsen i København i det omfang kapaciteten i København giver mulighed for det. Omdirigering af slagge fra Holme Olstrup til København varsles med 3 måneder. Der vil maksimalt være tons godkendt sorteret slagge, på AFATEKs slaggepladser, når Leverandøren overtager afsætningsopgaven pr. 1. januar Der må hvert halvår pr. henholdsvis den 30. juni og den 31. december maksimalt (og samlet) ligge tons godkendt sorteret slagge på slaggepladserne. Når Kontrakten udløber, må der endvidere ikke henligge mere godkendt sorteret slagge på slaggepladserne, end Leverandøren overtog ved kontraktstart. Lageroptælling og kontrol af ovenstående gennemføres to gange om året henholdsvis den første uge i januar og den første uge i juli hvert år. Leverandøren skal på månedsbasis overholde de i Udbudsmaterialets (bilag 1), afsnit 3.2, figur 2, nævnte lagerkapaciteter for de respektive slaggepladser. Lageroptælling og kontrol af ovenstående gennemføres hver måned på den første hverdag i måneden. 5.3 Anvendt metode, proces og udstyr Leverandøren skal anvende den metode og proces til afsætning af slaggen, som Leverandøren har tilbudt, jf. beskrivelserne i Leverandørens tilbud. Metode og proces skal så vidt muligt tilgodese AFATEKs politik for afsætning. Leverandøren må ikke ændre den tilbudte metode, medmindre AFA- TEK på forhånd har godkendt dette. Leverandøren skal selv tilvejebringe alt materiel nødvendigt for løsning af opgaven. Alt udstyr skal overholde relevant lovgivning og godkendelser. Side 5

6 5.4 Kvalitetskrav m.v. Leverandørens ydelse skal opfylde en række kvalitetskrav m.v., jf. Udbudsmaterialets afsnit 4, Særlige udbudsbetingelser - Afsætning. 5.5 Leverandørens personale Leverandøren skal udpege en fagligt kompetent dansksproget kontraktansvarlig, det skal fungere som kontaktperson i forhold til AFATEK. Den kontraktansvarlige skal være bemyndiget til at indgå bindende aftaler med AFATEK. Leverandøren skal endvidere til enhver tid stille det nødvendige personale til rådighed for opgavens udførelse. 5.6 Afsætningsmøder Leverandøren er forpligtet til månedligt at deltage i et møde med AFA- TEK på AFATEKs adresse, hvor udført arbejde og planlagt afsætning drøftes med udgangspunkt i fremsendt månedsrapport. Leverandøren skal på koordineringsmøder være repræsenteret ved den kontraktansvarlige, som skal have bemyndigelse til at indgå bindende aftaler med AFATEK. Leverandøren afregnes ikke særskilt for deltagelse i afsætningsmøder. 5.7 Ændringer i Leverandørens ydelser Leverandøren skal acceptere ændringer i mængder i overensstemmelse med Kontraktens punkt 5.2. Leverandøren er forpligtet til at acceptere sædvanlige ændringer i kravene til opgavens udførelse, såfremt sådanne ændringer ikke får væsentlig indflydelse på Leverandørens tidsforbrug og Leverandørens valg af udstyr. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at acceptere ændringer, som skyldes ændringer af lovregler, myndighedstilladelser og myndighedsgodkendelser m.v. i forhold til det i Kontrakten forudsatte. Side 6

7 Tilsluttes nye forbrændingsanlæg AFATEK, er Leverandøren forpligtet til at udføre sine ydelser også for så vidt angår slagge produceret på sådanne forbrændingsanlæg. 6. Overholdelse af lovgivning m.v. Leverandøren skal altid indhente og være i besiddelse af alle de for genanvendelsen af slaggen nødvendige godkendelser og tilladelser. Leverandøren skal i øvrigt i forbindelse med afsætningen af slaggen overholde alle gældende lovgivnings- og myndighedskrav, herunder afgive rapport om de faktiske mængder af leveret slagge til miljømyndighederne efter alle konkrete leverancer. Leverandøren skal straks efter påkrav fra AFATEK dokumentere, at Leverandøren er i besiddelse af de til enhver tid nødvendige myndighedsgodkendelser og tilladelser samt har indsendt alle nødvendige anmeldelser og rapporter. Leverandøren er i enhver henseende ansvarlig overfor myndighederne i henhold til de til enhver tid gældende miljøretlige regler for eventuel forurening af miljøet i forbindelse med afsætningen af slaggen. Leverandøren er til enhver tid underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndighederne måtte give i forbindelse med afsætningen. 7. Udviklingsprojekter AFATEK kan i forbindelse med udviklingsprojekter involvere op til 10 procent eller maksimalt tons af den til slaggepladserne årligt tilførte mængde slagge. AFATEK kan disponere over denne slaggemængde uden at Leverandøren afregnes herfor. AFATEK har endvidere ret til uden afregning af Leverandøren at anvende en ubegrænset mængde slagge til brug for etablering af nye slaggepladser, der ejes eller benyttes af AFAFEK. Side 7

8 8. Risikoovergang Risikoen for slaggen overgår til Leverandøren på det tidspunkt, hvor Leverandøren afhenter slaggen på slaggepladsen. 9. Betaling AFATEK er forpligtet til at betale Leverandøren vederlag for de af Leverandøren leverede ydelser. 9.1 Slagge Leverandøren betales pr. ton afsat slagge i henhold til enhedsprisen angivet i Leverandørens tilbud og den i punkt 10 beskrevne prisregulering. Ved afsat slagge forstås slagge, der fysisk er genanvendt. Afsat slagge forudsættes ikke udvejet, og der vil således ikke være direkte vejeresultater, der kan lægges til grund for afregningen. I stedet afregnes på baggrund af indvejede mængder råslagge minus den andel, der frasorteres som jern og metal samt sigterest, og som erfaringsmæssigt udgør 10 %. Opgørelse af mængde af solgt slagge opgøres således: Når AFATEK modtager læs med råslagge, er disse udvejet fra forbrændingsanlæggene, og de modtagne læs følges således af en vejeseddel. AFATEK oplægger slaggen i bunker eller partier idet der registreres dato for påbegyndelse af opbygning af et parti, samt den mængde slagge, der løbende oplægges i partiet. Når der er modtaget ca tons råslagge i et parti noteres dato for afslutning og den faktiske mængde i partiet opgøres. AFATEK noterer den oplagte mængde i det enkelte parti og videregiver disse oplysninger til Leverandøren. AFATEK holder de enkelte partier adskilt fra hinanden, og når det enkelte parti er sorteret, modnet og deklareret og derved godkendt til salg, defineres mængden af den deklarerede mængde i partiet som den faktisk indvejede mængde minus 10 %, hvilket vil være omkring tons. Side 8

9 Leverandøren kan fakturere tilendebragt afsætning pr. afsat parti à ca tons, idet den faktisk indvejede mængde minus 10 % lægges til grund for afregningen. 9.2 Generelt Betalingsvilkårene er løbende måned plus tredive dage efter AFATEKs modtagelse af Leverandørens faktura samt dokumentation for, at slaggen er afsat til genanvendelse. AFATEK kan tilbageholde enhver betaling, såfremt Leverandøren er forsinket med eller har afgivet ufuldstændig salgsrapportering. 10. Prisregulering Kontraktens priser reguleres årligt på grundlag af de procentvise ændringer i indeks for delindeks 494 Vejgodstransport og flytning under Danmarks Statistiks Producentprisindeks for tjenester. Den første regulering foretages 1. januar Reguleringen foretages på baggrund af ændringen i basisindekstallet fra 3. kvartal 2016 med basis i 3. kvartal 2015 (til orientering er basisindekstallet for 1. kvartal 2015 = 107,9). Hvis indekset bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, vil AFATEK indsætte et andet tilsvarende indekstal. I tilfælde af, at ændringer i statslige afgifter, som ikke er omfattet af ovennævnte indeksregulering og ikke har kunnet forudses af Leverandøren, måtte have direkte indvirkning på Kontraktens enhedspriser, reguleres den pågældende enhedspris fuldt ud, fra det tidspunkt ændringen træder i kraft hos Leverandøren. I tilfælde af, at den aktuelle indekserede enhedspris som følge af regulering for statslige afgifter stiger med mere end 15 % kan AFATEK opsige Kontrakten med 3 måneders varsel. Side 9

10 11. Misligholdelse I tilfælde af væsentlig eller gentagen misligholdelse har AFATEK ret til at ophæve nærværende Kontrakt helt eller delvis uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til Leverandøren. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet (ikke udtømmende): Ulovlig afhændelse af slagge. Manglende overholdelse af gældende lovgivning eller manglende efterkommelse af påbud, anvisninger og lignende fra offentlige myndigheder. Manglende besiddelse af nødvendige godkendelser og tilladelser. Manglende overholdelse af krav til maksimalt lager, løbende afsætning eller salgsrapportering. Overskridelse af tidsfrister i skriftlige varsler. Leverandørens insolvens, anmeldelse af betalingsstandsning, konkurs, rekonstruktion, åbning af tvangsakkord likvidation eller tvangslikvidation m.v. Forsinkelse med betaling af bod eller erstatning. I stedet for ophævelse af Kontrakten som følge af misligholdelse har AFATEK ret til om muligt - at lade misligholdelsen afhjælpe for Leverandørens regning. Overholder Leverandøren ikke kravet til maksimalt lager ved de halvårlige/månedlige kontroller, jf. afsnit 5.2, eller ved Kontraktens udløb eller på den enkelte slaggeplads, kan AFATEK for Leverandørens regning lade overskydende slagge borttransportere og afsætte (eller på anden måde bortskaffe). Dette afskærer dog ikke AFATEK fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser, herunder bod, gældende. AFATEK kan i øvrigt gøre almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende i overensstemmelse med dansk ret, herunder fremsætte krav om erstatning. 12. Bod 12.1 Bod i forbindelse med generel misligholdelse Side 10

11 Leverandøren skal betale bod såfremt et eller flere af følgende forhold gør sig gældende under Leverandørens udførelse af de af Kontrakten omfattede opgaver: Leverandøren foretager ulovlig afhændelse af slagge. Leverandøren overholder ikke krav til maksimalt lager, løbende afsætning eller salgsrapportering. Leverandøren undlader at overholde gældende lovgivning eller at efterkomme påbud, anvisninger eller lignende fra offentlige myndigheder. Leverandøren er ikke i besiddelse af nødvendige godkendelser og tilladelser. Boden udgør DKK for hver bodspålagt hændelse eller undladelse. Såfremt AFATEK overfor Leverandøren påpeger en bodspålagt hændelse eller undladelse, og Leverandøren ikke straks bringer sin ydelse i overensstemmelse med Kontrakten, skal Leverandøren betale en bod på DKK for hver påbegyndt uge, hvor Leverandørens ydelse ikke er i overensstemmelse med Kontrakten. For så vidt angår manglende overholdelse af Kontraktens krav om, at der samlet maksimalt må henligge tons godkendt sorteret slagge på slaggepladserne pr. henholdsvis den 30. juni og den 31. december hvert år, jf. Kontraktens punkt 5.2, udgør boden dog DKK 10 pr. ton pr. påbegyndt måned Forfald, modregning og andre misligholdelsesbeføjelser Bod er forfalden til betaling straks, og AFATEK er berettiget til at foretage modregning i eventuelle tilgodehavender, som Leverandøren måtte have hos AFATEK. Adgangen til at kræve bod udelukker ikke AFATEK fra at anvende andre misligholdelsesbeføjelser. Side 11

12 13. Erstatning Leverandøren og AFATEK er erstatningspligtige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler. Leverandørens ansvar er dog begrænset til direkte tab. For forhold, der udløser betaling af bod, jf. pkt. 12, kan erstatning kun kræves i den udstrækning det dokumenterede tab overstiger bodsbeløbet. Erstatningsbeløb er forfaldne til betaling straks efter påkrav. 14. Underleverandører Uden AFATEKs skriftlige samtykke må Leverandøren ikke anvende andre underleverandører end de ved indgåelsen af nærværende Kontrakt godkendte underleverandører. Leverandøren hæfter fuldt ud for sine underleverandører i forhold til AFATEK. Leverandøren hæfter for alle krav, der har grundlag i enhver misligholdelsesbeføjelse, erstatningspligt eller andet økonomisk krav som måtte følge af denne Kontrakt. I tilfælde af at AFATEK med rimelighed kan frygte, at anvendelsen af en underleverandør kan medføre risiko for manglende levering af de af Kontrakten omfattede ydelser eller i øvrigt volde problemer med håndteringen af slagge, er AFATEK berettiget til at kræve, at den pågældende underleverandør ikke anvendes. 15. AFATEK s misligholdelse af betalingsforpligtelser Såfremt AFATEK ikke betaler rettidigt, jf. Kontraktens punkt 9, er Leverandøren berettiget til at hæve Kontrakten. Leverandøren kan dog ikke hæve Kontrakten før Leverandøren ved anbefalet brev har givet AFATEK en frist på minimum 10 dage til at foretage indbetaling af det skyldige beløb. Betaler AFATEK det fulde skyldige beløb inden udløbet af denne frist, kan Leverandøren ikke hæve Kontrakten. Side 12

13 16. Force majeure Leverandøren kan kun påberåbe sig force majeure, der omfattes af dansk rets almindelige definition af force majeure. Leverandøren kan kun påberåbe sig force majeure i det tidsrum, hvor force majeure situationen er gældende, og kun efter skriftlig meddelelse herom til AFATEK. Hindres Leverandøren i at udføre arbejdet grundet force majeure, skal AFATEK orienteres herom straks. AFATEK kan ligeledes påberåbe sig force majeure efter dansk rets almindelige regler herom. Begge parter er berettiget til at annullere Kontrakten, såfremt den anden part i en sammenhængende periode på tredive (30) dage ikke kan opfylde sine forpligtelser grundet force majeure. 17. Ophævelse som følge af myndighedsbeslutninger og domme AFATEK er berettiget til at ophæve kontrakten på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt en offentlig myndighed måtte pålægge AFATEK dette eller træffer afgørelse herom. I så fald skal AFATEK godtgøre Leverandøren de direkte og dokumenterbare udgifter, som Leverandøren har afholdt inden ophævelsestidspunktet, samt udgifter som Leverandøren ikke med rimelige bestræbelser kan undgå. AFATEK er berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt beslutningen om at tildele kontrakten annulleres af Klagenævnet for udbud eller ved en retskraftig dom. I så fald skal AFATEK godtgøre Leverandøren de direkte og dokumenterbare udgifter, som Leverandøren har afholdt inden ophævelsestidspunktet, samt udgifter som Leverandøren ikke med rimelige bestræbelser kan undgå. 18. Sikkerhedsstillelse Leverandøren skal senest 10 arbejdsdage efter Kontraktens underskrivelse stille uigenkaldelig og ubetinget anfordringsgaranti i anerkendt penge- eller kautionsforsikringsinstitut. Garantien skal være på 15 procent af den forventede årlige kontraktsum, baseret på de estimerede mængder, eksklusive moms. Side 13

14 AFATEK kan kræve, at garantien forøges, såfremt ændringen af ydelsen under kontraktperioden medfører en stigning i den årlige kontraktsum på 10 procent eller mere. Garantien øges i så fald et beløb svarende til 15 % af forøgelsen af den samlede kontraktsum. Garantien tjener til sikkerhed for ethvert krav, som AFATEK måtte få mod Leverandøren i henhold til Kontrakten. Ønsker AFATEK at udnytte garantien, skal dette meddeles skriftligt til Leverandøren og garanten med angivelse af arten og omfanget af misligholdelsen og størrelsen af det krævede beløb. Beløbet skal udbetales til AFATEK inden 10 arbejdsdage efter kravets fremsættelse. Garantien skal vare indtil 180 kalenderdage efter udløbet af Kontraktperioden. Leverandøren afholder alle udgifter til sikkerhedsstillelse. 19. Forsikring Leverandøren er forpligtet til at tegne/opretholde alle lovpligtige og sædvanlige forsikringer i Kontraktperioden, herunder bl.a. ansvarsforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod miljøskader. Leverandørens erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum på mindst DKK 15 mio. per skade. Dokumentation for behørig erhvervsforsikring og øvrige lovpligtige og sædvanlige forsikringer sendes til AFATEK senest samtidig med aftalens underskrivelse og indgår som aftalens bilag 4. Leverandøren skal på anmodning fra AFATEK oplyse AFATEK om forsikringsbeløbenes størrelse og dokumentere at alle forsikringer er behørigt tegnet og trådt i kraft. Leverandøren afholder alle udgifter til forsikringer. 20. Overdragelse Leverandøren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Kontrakt til andre uden skriftligt samtykke fra AFATEK. Side 14

15 AFATEK er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Kontrakt til enhver anden juridisk enhed uden at skulle indhente samtykke fra Leverandøren. 21. Tavshedspligt Leverandøren og eventuelle underleverandører er underlagt en ubetinget tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til alle oplysninger om forhold hos AFATEK eller AFATEKS samarbejdspartnere, som Leverandøren eller dennes underleverandører måtte blive bekendt med i forbindelse med udførelsen af nærværende Kontrakt, og som ikke er offentligt tilgængelige. Leverandøren eller dennes underleverandører må endvidere under ingen omstændigheder misbruge viden om forhold, der kommer til dennes kundskab i forbindelse med udførelsen af nærværende Kontrakt, i konkurrencemæssig henseende. 22. Lovvalg Nærværende Kontrakt er undergivet dansk ret. 23. Tvister Parterne er forpligtet til at søge uenigheder og tvister løst i mindelighed. Såfremt det ikke er muligt at løse uenigheden i mindelighed, skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Processproget skal være dansk. Side 15

16 24. Kontrakteksemplarer Denne Kontrakt er udarbejdet i to (2) eksemplarer, hvoraf Leverandøren modtager og opbevarer det ene og AFATEK modtager og opbevarer det andet. 25. Underskrifter Den 2015 For Afatek: Den 2015 For Leverandøren: Navn: Navn: Side 16

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

Leverance af Radio/TV kanaler

Leverance af Radio/TV kanaler Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Ordregiver Statsbiblioteket Århus Universitetsparken 8000 Århus C CVR-nr 10100682 og LEVERANDØR som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om Udkast

Læs mere

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter

konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Kontrakt om konsulentydelser ved håndtering af licenser til elektroniske tidsskrifter mellem Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek, Indtægtsdækket Virksomhed c/o Kulturstyrelsen

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed...

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2. 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3. 4. Konsulentens ydelser... 3. 5. Konsulentaftalens varighed... Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 12. december 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 3 5. Konsulentaftalens

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder)

KONTRAKT. mellem. SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg. xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) J.nr. 131-11-xxxxx KONTRAKT mellem SIKKERHEDSSTYRELSEN Nørregade 63 6700 Esbjerg og xx xx xx CVR.nr. xx (herefter benævnt tjenesteyder) om Information til elfagfolk i Danmark INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4

1. Parterne... 2. 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 Udkast til kontrakt Aftale om levering af konsulentydelser 7. oktober 2013 1. Parterne... 2 2. Baggrund... 2 3. Aftalegrundlag Konsulentaftalen... 3 4. Konsulentens ydelser... 4 5. Konsulentaftalens varighed...

Læs mere

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE MARTS 2013 ESBJERG KOMMUNE DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE KONTRAKT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C. TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale

Annoncering af jobsøgningsforløb. Skabelon for rammeaftale Annoncering af jobsøgningsforløb 2013 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt leverandøren) 1 Indhold Grundlag for rammeaftalen... 3 1. Rammeaftalen...

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Anvendelse... 2 2 Tilbud... 2 3 Ordrer.... 2 4 Levering og leveringstid... 2 5 Særligt vedrørende rådgiveransvar... 2 6 Ansvarsbegrænsning... 2 7 Mangler...

Læs mere

Almindelige indkøbsbetingelser

Almindelige indkøbsbetingelser Almindelige indkøbsbetingelser 1. Generelle bestemmelser Disse almindelige indkøbsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle indkøbsordrer afgivet af AH Industries A/S ( AH ), CVR-nr. 33 85 93 41, til

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Rammeaftale køb af biler til fiskerikontrollen. mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt Leverandøren) [dato]

Læs mere

Rengøringsaftale - Egedalsvænge.

Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Rengøringsaftale - Egedalsvænge. Mellem: (herefter benævnt ordregiver) og (herefter benævnt leverandør) Ordregiver og administrator: Ordregiver: Boligforeningen 3B Afd. 1-3045 Egedalsvænge Egedalsvænge

Læs mere

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden)

KONSULENTAFTALE. (herefter kaldet Nochmal) [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Kunden) KONSULENTAFTALE Mellem undertegnede Nochmal Magnoliavej 4, 1. tv 2000 Frederiksberg CVR: 29056323 (herefter kaldet Nochmal) og medundertegnede [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt

Læs mere

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen )

Mellem. Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) UDKAST TIL RAMMEKONTRAKT REGION MIDTJYLLAND Mellem Region Midtjylland Emil Møllersgade 41 8700 Horsens CVR.nr. 29190925 (herefter Regionen ) og Part 2 Adresse Post nr. by CVR nr. xxx (herefter Laboratoriet

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Medmindre der foreligger anden skriftlig aftale, leverer ICS A/S, (herefter kaldet ICS) leverancer på følgende vilkår uanset eventuelle modstående eller afvigende bestemmelser

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen

Kontrakt. Vedrørende levering af. Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse. mellem. NaturErhvervstyrelsen Kontrakt Vedrørende levering af Analyse af det regulerings- og støttemæssige landskab for biomasseanvendelse mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og [navn]

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier

Finansrådets og Børsmæglerforeningens standardvilkår for lån af aktier Finansrådets og s standardvilkår for lån af aktier 21. januar 2002 hst Pkt. 1,0. Standardvilkår Pkt. 1,1. Nærværende standardvilkår (herefter Vilkårene) skal gælde for aktielån mellem parterne i det omfang,

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Sekretariatsbistand i 2015 til Partnerskab om mindre madspild Nærværende kontrakt er indgået mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29

Læs mere

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren )

Kontraktbilag 8 KONSIGNATIONSKONTRAKT. mellem. Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og [Region Midtjylland] [Region Nordjylland] [Region Sjælland] [Region Syddanmark] [Hospital/Afdeling]

Læs mere

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML)

Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) Konsulentkontrakt Delkontrakt 1 (udvikling af HTML) mellem Økonomi- og Indenrigsministeriet Slotsholmsgade 10-12 1200 København K CVR nr. 33 96 24 52 EAN 5798009814128 (i det følgende benævnt ØIM) og [leverandøren]

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Elektronisk overvågning og analyse af danske medier for Miljø- og Fødevareministeriet mellem: Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af

Udkast til Kontrakt. Vedrørende levering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Udkast til Kontrakt Vedrørende levering af Evaluering og afrapportering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens projekter vedrørende borgere med kroniske sygdomme og den

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale

KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen. Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Bannere til udendørs formidling 2007-2010 Driftsaftale Januar 2007 Bannere til udendørs kulturformidling, 2007-2010 1 Driftsaftalen 1.1 Udbudsgrundlag Denne

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Bilag 4 Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk Den 26.april 2012 J.nr.: 044-00226 Ref.: bne Kontrakt

Læs mere

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljøministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om Administrativ konsulentbistand til behandling af affaldsrelaterede ansøgninger under MUDP-program 2015 mellem: Miljøstyrelsen Strandgade

Læs mere

Udkast til. Kontrakt om

Udkast til. Kontrakt om Udkast til Kontrakt om mellem xx (CVR-nr. ) (i det følgende benævnt Tjenesteyder) og Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration ved Brug for alle unge Holbergsgade 6 1057 København (i det følgende

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme

Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme J.nr.: 8914829 JAV/KRM BILAG 2.2 Aftale om ejendomsmæglerydelser ved salg af ejendomme Mellem Professionshøjskolen UCC CVR nr. 30 78 79 86 Buddinge Hovedgade 80 2860 Søborg (i det følgende kaldet UCC)

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

Aftale om flytning af indbo

Aftale om flytning af indbo Dato: Aftale om flytning af indbo 1. Parterne Denne kontrakt er indgået mellem: Hassris Boligselskab afd. 5 - Grønnegården Stationsmestervej 60 9200 Aalborg SV (herefter kaldet Kunden) Og XX (herefter

Læs mere

Delaftale 1 Organisk affald

Delaftale 1 Organisk affald Miljøstyrelsens Rammeaftale vedrørende rådgivning og bistand Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand mellem: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København K CVR-nr.: 25 79 83 76 og

Læs mere

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015

Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 Kontrakt om konsulentopgave vedrørende Rådgivning af bygninger om PCB 2014-2015 mellem Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 Købehavn K EAN-Lokationsnummer 5798000020016 og

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand

Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Miljø- og Fødevareministeriets Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand Kontrakt om en digital løsning til offentliggørelse af Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser J.nr. 044-01064 mellem: Natur- og

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST

Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 100320/530 SBJ/MGL Rammeaftale om levering af konsulentydelser - UDKAST Januar 2015 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges

Læs mere

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum.

Kørsel og arbejdsløn Servicepakke 1 dækker omkostninger til kørsel og arbejdsløn i forbindelse med servicearbejde i ovennævnte tidsrum. 1.3 Salgs- og leveringsbetingelser for teknisk service Version 2015.1 1. Anvendelse Nærværende betingelser (herefter benævnt Servicebetingelserne ) gælder for alle leverancer under serviceaftalen (herefter

Læs mere

Bestillerrådgivningsaftale

Bestillerrådgivningsaftale Bestillerrådgivningsaftale København Langelinie Allé 35 2100 København Ø Danmark Aarhus Frue Kirkeplads 4 8000 Aarhus C Danmark Shanghai, rep. kontor 83 Loushanguan Road Suite 2635, 26/F Shanghai, Kina

Læs mere

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt

Vejledning til Rammeaftale 50.80 Vejsalt - Om håndtering af forsinkelser ved en leverance - Om håndtering af forsinkelse ved en leverance Side 1 Indhold Hvornår foreligger der forsinkelse?... 3 Undersøgelsespligt (Særligt for det tilfælde at

Læs mere

Forretningsbetingelser - Trade conditions

Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser - Trade conditions Forretningsbetingelser Gældende pr. 13.06.2005 Firma oplysninger WB Electronics ApS Langelandsvej 1a 7400 Herning Danmark Telefon +45 96264520 Fax +45 96264409

Læs mere

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren

Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren Forretningsbetingelser for Rønne & Lundgren 1. VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER Rønne & Lundgren Advokatpartnerselskab ( R&L ) CVR-nr. 36 44 20 42 Tuborg Havnevej 19 2900 Hellerup 2. GENERELT 2.1 Nærværende forretningsbetingelser

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen

Kontrakt til godkendelse af leverandører under. Frit valg - ordningen Kontrakt til godkendelse af leverandører under Frit valg - ordningen Svendborg Kommune Maj 2014 1 Indhold 1 Grundlag 2 Generelle betingelser 3 Betaling 4 Den private leverandørs forsikringer 5 Overdragelse

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Kontraktudkast Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 KONTRAKTUDKAST... 2 1. Parterne...2

Læs mere

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1

Udbud fysisk tolkning 2014 2015. Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Udbud fysisk tolkning 2014 2015 Rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud for 2014-2015 side 1 Angivelse af hvilken region rammeaftalen vedrører Nedenstående udfyldes

Læs mere

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg

Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 vedrørende udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til Kontrakt Side 1 af 11 Mellem som Kunden og [navn] som Leverandør er dags dato indgået følgende KONTRAKT om udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg Udkast til

Læs mere

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem. Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) Kontrakt mellem Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4 1017 København K EAN-nummer: 5798009814203 (i det følgende benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (CVR-nr. [ ]) (i det følgende benævnt Leverandøren) om bistand

Læs mere

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND

STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE BILAG TIL 2014 STYRINGSAFTALEN FOR REGION SJÆLAND STANDARDKONTRAKT FOR KØB AF YDELSER PÅ DET SPECIALISEREDE VOKSENOMRÅDE OBS: Der gøres opmærksom på at der kan være uoverensstemmelse mellem boliglovgivningen, serviceloven og evt. gældende rammeaftale

Læs mere

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN

LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN LEVERINGSBETINGELSER RECREAHOME B.V. ETABLERET I ASTEN 1. DEFINITIONER I efterfølgende kaldes Recreahome B.V. for sælger. I efterfølgende kaldes alle fysiske personer eller juridiske enheder der aftager

Læs mere

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

STANDARDKONTRAKT. Kontrakt. Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader. mellem. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter STANDARDKONTRAKT Kontrakt om Evaluering af byfornyelsesforsøgsprojekter om hovedgader mellem Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og NN 1. PARTERNE Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel

Læs mere

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og

36083611, ( Virksomhedens ) salg og 4. Pris og Salgs og leveringsbetingelser 1. Anvendelse uden for Danmark og Færøerne. Kunden skal skadesløsholde Virksomheden, i det omfang 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne

Læs mere

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet

DRIFT LEVERING AF VEJSALT. Betingelser (SB, eksempel) ERFARINGSOPSAMLING Svarfrist den 31.12.2006. December 2009. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT Bilag 3 til Vejledningen DRIFT LEVERING AF VEJSALT Betingelser (SB, eksempel) December 2009 Vejregelrådet 1. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. AFTALEGRUNDLAGET 3 1.1 Leverings- og aftageforpligtelse

Læs mere

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren

som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren Kontrakt mellem Skive Kommune Park & Vej Gyrovej 5 DK-7800 Skive som opdragsgiver og i det følgende kaldet Køber og XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXXXX som sælger og i det følgende kaldet Leverandøren 1 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER)

P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) P A R T N E R S K A B S A F T A L E (HOVEDPARTNER, TEMAPARTNER, EVENTPARTNER ELLER SERVICEPARTNER) Mellem [ ] [ ] CVR-nr:[ ] (herefter benævnt "Partneren") og København Kommune [ ] [ ] København [ ] (herefter

Læs mere

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata

Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Kontrakt Udarbejdelse af en arkiveringsversion af regionernes valgdata Regionshuset Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø 1. Aftalen Nærværende aftale er indgået på baggrund af annoncering i henhold til afsnit

Læs mere