Mellem. Afatek A/S Selinevej København S CVR nr (herefter AFATEK )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )"

Transkript

1 Advokatpartnerselskab J.nr AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej København S CVR nr (herefter AFATEK ) og [Leverandørens navn] [adresse] [Post nr. By] [CVR nr. Xxx] (herefter Leverandøren ) er der indgået følgende aftale om afsætning af slagge.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund Bilag Kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt og løbetid Option Leverandørens ydelser Overholdelse af lovgivning m.v Udviklingsprojekter Risikoovergang Betaling Prisregulering Misligholdelse Bod Erstatning Underleverandører AFATEK s misligholdelse af betalingsforpligtelser Force majeure Ophævelse som følge af myndighedsbeslutninger og domme Sikkerhedsstillelse Forsikring Overdragelse Tavshedspligt Lovvalg Tvister Kontrakteksemplarer Underskrifter Side 2

3 1. Baggrund På baggrund af AFATEKs udbud af afsætning af slagge har AFATEK og Leverandøren indgået nærværende aftale om afsætning af slagge (herefter Kontrakt eller Kontrakten ). 2. Bilag Bilagene til denne Kontrakt udgør en integreret del af Kontrakten. Bilagene skal - med mindre andet åbenbart følger af omstændighederne - indbyrdes gælde i nedenstående prioriterede rækkefølge: Bilag 1 Udbudsmaterialet med bilag inkl. evt. rettelsesblade Bilag 2 Leverandørens tilbud, inklusive tilbudsliste og beskrivelser Bilag 3 Leverandørens garanti/sikkerhedsstillelse, jf. Kontraktens afsnit 18 Bilag 4 Leverandørens forsikringer, jf. Kontraktens afsnit Kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt og løbetid Kontrakten træder i kraft den 1. januar Kontrakten løber i to år, således at den udløber 31. december 2017 uden yderligere varsel fra nogen af parterne, jf. dog Kontraktens punkt 4. Kontrakten er uopsigelig for parterne i Kontraktperioden, jf. dog punkt 11, 15, 16, og Option AFATEK har option på at forlænge Kontraktens varighed med 12 måneder fra Kontraktens udløb. Udnytter AFATEK denne option, udløber kontrakten den 31. december Forlængelsen sker på uændrede vilkår. Såfremt AFATEK vælger at udnytte denne option, således at kontrakten forlænges, skal Leverandøren have skriftlig meddelelse herom senest den 1. juli Leverandøren har intet krav på, at AFATEK udnytter optionen og kan ikke kræve Kontrakten forlænget. Side 3

4 5. Leverandørens ydelser 5.1 Generelt Leverandøren skal sørge for afsætning af den godkendte slagge, der befinder sig på AFATEKs slaggepladser pr. 1. januar 2016, samt den slagge der i kontraktperioden tilføres og godkendes fra AFATEKs slaggepladser. Ydelsen består blandt andet i markedsføring, salg, levering / ordreafvikling, afgivning af nødvendige anmeldelser og søgning af tilladelser samt rapportering om leverancer og salg. Ydelsen skal leveres i overensstemmelse med specifikationerne i Udbudsmaterialet, herunder særligt specifikationerne i dettes afsnit 3, Særlige udbudsbetingelser - Afsætning samt Udbudsmaterialets bilag. Alle indtægter i forbindelse med afsætningen tilfalder Leverandøren. Leverandøren betaler alle udgifter til afsætning af slaggen, herunder transportomkostninger. Leverandøren har sat sig grundigt ind i de ydelser, som Leverandøren efter Kontrakten skal levere. 5.2 Mængder Der forventes en samlet årlig tilgang af oparbejdet og deklareret slagge på ca tons pr. år. Leverandøren skal acceptere udsving i mængden af årlig oparbejdet slagge på op til plus (+) 40 procent og ned til minus (-) 20 procent. Den i Udbudsmaterialet opregnede kørselslogistik og fordeling af slagge på hver af AFATEKs tre slaggepladser tilstræbes fastholdt. Leverandøren skal dog tåle, at AFATEK til enhver tid med tre måneders varsel kan ændre denne fordeling. Forud og pr. kontraktindgåelsen tilføres årligt ca tons (rå-) slagge til pladsen på Selinvej i København, ca tons slagge til Side 4

5 pladsen i Holme Olstrup og ca tons slagge til pladsen på Ydernæs i Næstved. I løbet af kontraktperioden (formentlig tidlig i kontraktperioden) regnes der med, at slaggemængden, der i dag tilføres pladsen i Holme Olstrup fremtidigt vil blive tilført pladsen i København. Slaggen tilføres pladsen i København i det omfang kapaciteten i København giver mulighed for det. Omdirigering af slagge fra Holme Olstrup til København varsles med 3 måneder. Der vil maksimalt være tons godkendt sorteret slagge, på AFATEKs slaggepladser, når Leverandøren overtager afsætningsopgaven pr. 1. januar Der må hvert halvår pr. henholdsvis den 30. juni og den 31. december maksimalt (og samlet) ligge tons godkendt sorteret slagge på slaggepladserne. Når Kontrakten udløber, må der endvidere ikke henligge mere godkendt sorteret slagge på slaggepladserne, end Leverandøren overtog ved kontraktstart. Lageroptælling og kontrol af ovenstående gennemføres to gange om året henholdsvis den første uge i januar og den første uge i juli hvert år. Leverandøren skal på månedsbasis overholde de i Udbudsmaterialets (bilag 1), afsnit 3.2, figur 2, nævnte lagerkapaciteter for de respektive slaggepladser. Lageroptælling og kontrol af ovenstående gennemføres hver måned på den første hverdag i måneden. 5.3 Anvendt metode, proces og udstyr Leverandøren skal anvende den metode og proces til afsætning af slaggen, som Leverandøren har tilbudt, jf. beskrivelserne i Leverandørens tilbud. Metode og proces skal så vidt muligt tilgodese AFATEKs politik for afsætning. Leverandøren må ikke ændre den tilbudte metode, medmindre AFA- TEK på forhånd har godkendt dette. Leverandøren skal selv tilvejebringe alt materiel nødvendigt for løsning af opgaven. Alt udstyr skal overholde relevant lovgivning og godkendelser. Side 5

6 5.4 Kvalitetskrav m.v. Leverandørens ydelse skal opfylde en række kvalitetskrav m.v., jf. Udbudsmaterialets afsnit 4, Særlige udbudsbetingelser - Afsætning. 5.5 Leverandørens personale Leverandøren skal udpege en fagligt kompetent dansksproget kontraktansvarlig, det skal fungere som kontaktperson i forhold til AFATEK. Den kontraktansvarlige skal være bemyndiget til at indgå bindende aftaler med AFATEK. Leverandøren skal endvidere til enhver tid stille det nødvendige personale til rådighed for opgavens udførelse. 5.6 Afsætningsmøder Leverandøren er forpligtet til månedligt at deltage i et møde med AFA- TEK på AFATEKs adresse, hvor udført arbejde og planlagt afsætning drøftes med udgangspunkt i fremsendt månedsrapport. Leverandøren skal på koordineringsmøder være repræsenteret ved den kontraktansvarlige, som skal have bemyndigelse til at indgå bindende aftaler med AFATEK. Leverandøren afregnes ikke særskilt for deltagelse i afsætningsmøder. 5.7 Ændringer i Leverandørens ydelser Leverandøren skal acceptere ændringer i mængder i overensstemmelse med Kontraktens punkt 5.2. Leverandøren er forpligtet til at acceptere sædvanlige ændringer i kravene til opgavens udførelse, såfremt sådanne ændringer ikke får væsentlig indflydelse på Leverandørens tidsforbrug og Leverandørens valg af udstyr. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at acceptere ændringer, som skyldes ændringer af lovregler, myndighedstilladelser og myndighedsgodkendelser m.v. i forhold til det i Kontrakten forudsatte. Side 6

7 Tilsluttes nye forbrændingsanlæg AFATEK, er Leverandøren forpligtet til at udføre sine ydelser også for så vidt angår slagge produceret på sådanne forbrændingsanlæg. 6. Overholdelse af lovgivning m.v. Leverandøren skal altid indhente og være i besiddelse af alle de for genanvendelsen af slaggen nødvendige godkendelser og tilladelser. Leverandøren skal i øvrigt i forbindelse med afsætningen af slaggen overholde alle gældende lovgivnings- og myndighedskrav, herunder afgive rapport om de faktiske mængder af leveret slagge til miljømyndighederne efter alle konkrete leverancer. Leverandøren skal straks efter påkrav fra AFATEK dokumentere, at Leverandøren er i besiddelse af de til enhver tid nødvendige myndighedsgodkendelser og tilladelser samt har indsendt alle nødvendige anmeldelser og rapporter. Leverandøren er i enhver henseende ansvarlig overfor myndighederne i henhold til de til enhver tid gældende miljøretlige regler for eventuel forurening af miljøet i forbindelse med afsætningen af slaggen. Leverandøren er til enhver tid underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndighederne måtte give i forbindelse med afsætningen. 7. Udviklingsprojekter AFATEK kan i forbindelse med udviklingsprojekter involvere op til 10 procent eller maksimalt tons af den til slaggepladserne årligt tilførte mængde slagge. AFATEK kan disponere over denne slaggemængde uden at Leverandøren afregnes herfor. AFATEK har endvidere ret til uden afregning af Leverandøren at anvende en ubegrænset mængde slagge til brug for etablering af nye slaggepladser, der ejes eller benyttes af AFAFEK. Side 7

8 8. Risikoovergang Risikoen for slaggen overgår til Leverandøren på det tidspunkt, hvor Leverandøren afhenter slaggen på slaggepladsen. 9. Betaling AFATEK er forpligtet til at betale Leverandøren vederlag for de af Leverandøren leverede ydelser. 9.1 Slagge Leverandøren betales pr. ton afsat slagge i henhold til enhedsprisen angivet i Leverandørens tilbud og den i punkt 10 beskrevne prisregulering. Ved afsat slagge forstås slagge, der fysisk er genanvendt. Afsat slagge forudsættes ikke udvejet, og der vil således ikke være direkte vejeresultater, der kan lægges til grund for afregningen. I stedet afregnes på baggrund af indvejede mængder råslagge minus den andel, der frasorteres som jern og metal samt sigterest, og som erfaringsmæssigt udgør 10 %. Opgørelse af mængde af solgt slagge opgøres således: Når AFATEK modtager læs med råslagge, er disse udvejet fra forbrændingsanlæggene, og de modtagne læs følges således af en vejeseddel. AFATEK oplægger slaggen i bunker eller partier idet der registreres dato for påbegyndelse af opbygning af et parti, samt den mængde slagge, der løbende oplægges i partiet. Når der er modtaget ca tons råslagge i et parti noteres dato for afslutning og den faktiske mængde i partiet opgøres. AFATEK noterer den oplagte mængde i det enkelte parti og videregiver disse oplysninger til Leverandøren. AFATEK holder de enkelte partier adskilt fra hinanden, og når det enkelte parti er sorteret, modnet og deklareret og derved godkendt til salg, defineres mængden af den deklarerede mængde i partiet som den faktisk indvejede mængde minus 10 %, hvilket vil være omkring tons. Side 8

9 Leverandøren kan fakturere tilendebragt afsætning pr. afsat parti à ca tons, idet den faktisk indvejede mængde minus 10 % lægges til grund for afregningen. 9.2 Generelt Betalingsvilkårene er løbende måned plus tredive dage efter AFATEKs modtagelse af Leverandørens faktura samt dokumentation for, at slaggen er afsat til genanvendelse. AFATEK kan tilbageholde enhver betaling, såfremt Leverandøren er forsinket med eller har afgivet ufuldstændig salgsrapportering. 10. Prisregulering Kontraktens priser reguleres årligt på grundlag af de procentvise ændringer i indeks for delindeks 494 Vejgodstransport og flytning under Danmarks Statistiks Producentprisindeks for tjenester. Den første regulering foretages 1. januar Reguleringen foretages på baggrund af ændringen i basisindekstallet fra 3. kvartal 2016 med basis i 3. kvartal 2015 (til orientering er basisindekstallet for 1. kvartal 2015 = 107,9). Hvis indekset bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, vil AFATEK indsætte et andet tilsvarende indekstal. I tilfælde af, at ændringer i statslige afgifter, som ikke er omfattet af ovennævnte indeksregulering og ikke har kunnet forudses af Leverandøren, måtte have direkte indvirkning på Kontraktens enhedspriser, reguleres den pågældende enhedspris fuldt ud, fra det tidspunkt ændringen træder i kraft hos Leverandøren. I tilfælde af, at den aktuelle indekserede enhedspris som følge af regulering for statslige afgifter stiger med mere end 15 % kan AFATEK opsige Kontrakten med 3 måneders varsel. Side 9

10 11. Misligholdelse I tilfælde af væsentlig eller gentagen misligholdelse har AFATEK ret til at ophæve nærværende Kontrakt helt eller delvis uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til Leverandøren. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet (ikke udtømmende): Ulovlig afhændelse af slagge. Manglende overholdelse af gældende lovgivning eller manglende efterkommelse af påbud, anvisninger og lignende fra offentlige myndigheder. Manglende besiddelse af nødvendige godkendelser og tilladelser. Manglende overholdelse af krav til maksimalt lager, løbende afsætning eller salgsrapportering. Overskridelse af tidsfrister i skriftlige varsler. Leverandørens insolvens, anmeldelse af betalingsstandsning, konkurs, rekonstruktion, åbning af tvangsakkord likvidation eller tvangslikvidation m.v. Forsinkelse med betaling af bod eller erstatning. I stedet for ophævelse af Kontrakten som følge af misligholdelse har AFATEK ret til om muligt - at lade misligholdelsen afhjælpe for Leverandørens regning. Overholder Leverandøren ikke kravet til maksimalt lager ved de halvårlige/månedlige kontroller, jf. afsnit 5.2, eller ved Kontraktens udløb eller på den enkelte slaggeplads, kan AFATEK for Leverandørens regning lade overskydende slagge borttransportere og afsætte (eller på anden måde bortskaffe). Dette afskærer dog ikke AFATEK fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser, herunder bod, gældende. AFATEK kan i øvrigt gøre almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende i overensstemmelse med dansk ret, herunder fremsætte krav om erstatning. 12. Bod 12.1 Bod i forbindelse med generel misligholdelse Side 10

11 Leverandøren skal betale bod såfremt et eller flere af følgende forhold gør sig gældende under Leverandørens udførelse af de af Kontrakten omfattede opgaver: Leverandøren foretager ulovlig afhændelse af slagge. Leverandøren overholder ikke krav til maksimalt lager, løbende afsætning eller salgsrapportering. Leverandøren undlader at overholde gældende lovgivning eller at efterkomme påbud, anvisninger eller lignende fra offentlige myndigheder. Leverandøren er ikke i besiddelse af nødvendige godkendelser og tilladelser. Boden udgør DKK for hver bodspålagt hændelse eller undladelse. Såfremt AFATEK overfor Leverandøren påpeger en bodspålagt hændelse eller undladelse, og Leverandøren ikke straks bringer sin ydelse i overensstemmelse med Kontrakten, skal Leverandøren betale en bod på DKK for hver påbegyndt uge, hvor Leverandørens ydelse ikke er i overensstemmelse med Kontrakten. For så vidt angår manglende overholdelse af Kontraktens krav om, at der samlet maksimalt må henligge tons godkendt sorteret slagge på slaggepladserne pr. henholdsvis den 30. juni og den 31. december hvert år, jf. Kontraktens punkt 5.2, udgør boden dog DKK 10 pr. ton pr. påbegyndt måned Forfald, modregning og andre misligholdelsesbeføjelser Bod er forfalden til betaling straks, og AFATEK er berettiget til at foretage modregning i eventuelle tilgodehavender, som Leverandøren måtte have hos AFATEK. Adgangen til at kræve bod udelukker ikke AFATEK fra at anvende andre misligholdelsesbeføjelser. Side 11

12 13. Erstatning Leverandøren og AFATEK er erstatningspligtige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler. Leverandørens ansvar er dog begrænset til direkte tab. For forhold, der udløser betaling af bod, jf. pkt. 12, kan erstatning kun kræves i den udstrækning det dokumenterede tab overstiger bodsbeløbet. Erstatningsbeløb er forfaldne til betaling straks efter påkrav. 14. Underleverandører Uden AFATEKs skriftlige samtykke må Leverandøren ikke anvende andre underleverandører end de ved indgåelsen af nærværende Kontrakt godkendte underleverandører. Leverandøren hæfter fuldt ud for sine underleverandører i forhold til AFATEK. Leverandøren hæfter for alle krav, der har grundlag i enhver misligholdelsesbeføjelse, erstatningspligt eller andet økonomisk krav som måtte følge af denne Kontrakt. I tilfælde af at AFATEK med rimelighed kan frygte, at anvendelsen af en underleverandør kan medføre risiko for manglende levering af de af Kontrakten omfattede ydelser eller i øvrigt volde problemer med håndteringen af slagge, er AFATEK berettiget til at kræve, at den pågældende underleverandør ikke anvendes. 15. AFATEK s misligholdelse af betalingsforpligtelser Såfremt AFATEK ikke betaler rettidigt, jf. Kontraktens punkt 9, er Leverandøren berettiget til at hæve Kontrakten. Leverandøren kan dog ikke hæve Kontrakten før Leverandøren ved anbefalet brev har givet AFATEK en frist på minimum 10 dage til at foretage indbetaling af det skyldige beløb. Betaler AFATEK det fulde skyldige beløb inden udløbet af denne frist, kan Leverandøren ikke hæve Kontrakten. Side 12

13 16. Force majeure Leverandøren kan kun påberåbe sig force majeure, der omfattes af dansk rets almindelige definition af force majeure. Leverandøren kan kun påberåbe sig force majeure i det tidsrum, hvor force majeure situationen er gældende, og kun efter skriftlig meddelelse herom til AFATEK. Hindres Leverandøren i at udføre arbejdet grundet force majeure, skal AFATEK orienteres herom straks. AFATEK kan ligeledes påberåbe sig force majeure efter dansk rets almindelige regler herom. Begge parter er berettiget til at annullere Kontrakten, såfremt den anden part i en sammenhængende periode på tredive (30) dage ikke kan opfylde sine forpligtelser grundet force majeure. 17. Ophævelse som følge af myndighedsbeslutninger og domme AFATEK er berettiget til at ophæve kontrakten på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt en offentlig myndighed måtte pålægge AFATEK dette eller træffer afgørelse herom. I så fald skal AFATEK godtgøre Leverandøren de direkte og dokumenterbare udgifter, som Leverandøren har afholdt inden ophævelsestidspunktet, samt udgifter som Leverandøren ikke med rimelige bestræbelser kan undgå. AFATEK er berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt beslutningen om at tildele kontrakten annulleres af Klagenævnet for udbud eller ved en retskraftig dom. I så fald skal AFATEK godtgøre Leverandøren de direkte og dokumenterbare udgifter, som Leverandøren har afholdt inden ophævelsestidspunktet, samt udgifter som Leverandøren ikke med rimelige bestræbelser kan undgå. 18. Sikkerhedsstillelse Leverandøren skal senest 10 arbejdsdage efter Kontraktens underskrivelse stille uigenkaldelig og ubetinget anfordringsgaranti i anerkendt penge- eller kautionsforsikringsinstitut. Garantien skal være på 15 procent af den forventede årlige kontraktsum, baseret på de estimerede mængder, eksklusive moms. Side 13

14 AFATEK kan kræve, at garantien forøges, såfremt ændringen af ydelsen under kontraktperioden medfører en stigning i den årlige kontraktsum på 10 procent eller mere. Garantien øges i så fald et beløb svarende til 15 % af forøgelsen af den samlede kontraktsum. Garantien tjener til sikkerhed for ethvert krav, som AFATEK måtte få mod Leverandøren i henhold til Kontrakten. Ønsker AFATEK at udnytte garantien, skal dette meddeles skriftligt til Leverandøren og garanten med angivelse af arten og omfanget af misligholdelsen og størrelsen af det krævede beløb. Beløbet skal udbetales til AFATEK inden 10 arbejdsdage efter kravets fremsættelse. Garantien skal vare indtil 180 kalenderdage efter udløbet af Kontraktperioden. Leverandøren afholder alle udgifter til sikkerhedsstillelse. 19. Forsikring Leverandøren er forpligtet til at tegne/opretholde alle lovpligtige og sædvanlige forsikringer i Kontraktperioden, herunder bl.a. ansvarsforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod miljøskader. Leverandørens erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum på mindst DKK 15 mio. per skade. Dokumentation for behørig erhvervsforsikring og øvrige lovpligtige og sædvanlige forsikringer sendes til AFATEK senest samtidig med aftalens underskrivelse og indgår som aftalens bilag 4. Leverandøren skal på anmodning fra AFATEK oplyse AFATEK om forsikringsbeløbenes størrelse og dokumentere at alle forsikringer er behørigt tegnet og trådt i kraft. Leverandøren afholder alle udgifter til forsikringer. 20. Overdragelse Leverandøren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Kontrakt til andre uden skriftligt samtykke fra AFATEK. Side 14

15 AFATEK er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Kontrakt til enhver anden juridisk enhed uden at skulle indhente samtykke fra Leverandøren. 21. Tavshedspligt Leverandøren og eventuelle underleverandører er underlagt en ubetinget tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til alle oplysninger om forhold hos AFATEK eller AFATEKS samarbejdspartnere, som Leverandøren eller dennes underleverandører måtte blive bekendt med i forbindelse med udførelsen af nærværende Kontrakt, og som ikke er offentligt tilgængelige. Leverandøren eller dennes underleverandører må endvidere under ingen omstændigheder misbruge viden om forhold, der kommer til dennes kundskab i forbindelse med udførelsen af nærværende Kontrakt, i konkurrencemæssig henseende. 22. Lovvalg Nærværende Kontrakt er undergivet dansk ret. 23. Tvister Parterne er forpligtet til at søge uenigheder og tvister løst i mindelighed. Såfremt det ikke er muligt at løse uenigheden i mindelighed, skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Processproget skal være dansk. Side 15

16 24. Kontrakteksemplarer Denne Kontrakt er udarbejdet i to (2) eksemplarer, hvoraf Leverandøren modtager og opbevarer det ene og AFATEK modtager og opbevarer det andet. 25. Underskrifter Den 2015 For Afatek: Den 2015 For Leverandøren: Navn: Navn: Side 16

Udbud farligt affald Kontrakt

Udbud farligt affald Kontrakt Udbud farligt affald 2017 Kontrakt Dato: 28-09-2017 Dokument id: 65140 Version: 1.0 Udarbejdet af: OFD Kontrol: - Godkendt af: MEL side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255

Kontrakt. Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Kontrakt Levering af affaldsbeholdere til Nordfyns Kommune Bilag 3 til udbud nr.: 2015-451255 Revideret den 18. december 2015 Dokument nr. 480-2015-417211 Sags nr. 480-2015-109895 Indhold Kontrakt vedr.

Læs mere

Indsamling af affald i Sorø Kommune

Indsamling af affald i Sorø Kommune Indsamling af affald i Sorø Kommune Bilag 3 Udkast til kontrakt Offentligt EU-udbud AffaldPlus Juni 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Kontraktparter... 3 2 Kontraktgrundlag... 3 3 Forventet årlig ydelse... 3

Læs mere

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5

Udkast til kontrakt. Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark. Dokument 5 Udkast til kontrakt Annoncering af rekrutteringsydelser ved etablering af Udbetaling Danmark Dokument 5 1 [dette Aftaleudkast skal ikke udfyldes/underskrives af tilbudsgiverne. Aftaleudkastet udfyldes/underskrives

Læs mere

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen]

KONTRAKT. mellem. Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. [Indsættes ved kontraktindgåelsen] KONTRAKT mellem Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32 55 99 80 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. og [Indsættes ved kontraktindgåelsen] vedrørende "Pleje af grønne områder" 1 Guldborgsund Vand A/S CVR. nr. 32

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING

AFTALE - TOTALRÅDGIVNING AFTALE - TOTALRÅDGIVNING MELLEM OG ALBERTSLUND UNGDOMSBOLIGER TOTALRÅDGIVER INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND...3 2. DEFINITIONER...3 3. AFTALEGRUNDLAG...4 4. YDELSERNE...5 5. VEDERLAG...5 6. MISLIGHOLDELSE...6

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE

LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE KONTRAKTUDKAST LEVERING AF DIGITAL TRYK- MASKINE MED SERVICE JULI 2012 LEVERING AF DIGITAL TRYKMASKINE MED BACK UP MASKINE OG SERVICEAFTALE KONTRAKT 1 Parterne Vejdirektoratet: Vejdirektoratet Ressource

Læs mere

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt

Indkøb af halm til slamkompostering. Kontrakt Indkøb af halm til slamkompostering Kontrakt Dato: 22-10-2014 Udarbejdet af: PJH Version: 0 Godkendt af: FA side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk www.odenserenovation.dk

Læs mere

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE

TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE INDLEVELSE SKABER UDVIKLING TILBUD TIL XXX KONSULENTAFTALE WWW.BDO.DK KONSULENTAFTALE VEDR. PROJEKT: Gennemgang af forudsætninger og beregninger til skolestrukturrapportens bilag I Vurdering af økonomisk

Læs mere

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER

KØB AF RECYCLER SLAMSUGER KØB AF RECYCLER SLAMSUGER MELLEM OG AFLØB BALLERUP A/S [INDSÆT NAVN] /EBJ Horten Advokatpartnerselskab CVR 33775229 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 2 1. BAGGRUND... 4 2. DEFINITIONER... 4 3. KONTRAKTGRUNDLAG...

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune

Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning , Odder Kommune Kontrakt om udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Odder Kommune 1 Parterne Mellem Odder Kommune Rådhusgade 3 8300 Odder CVR: 32 26 43 28 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt

Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter. Kontrakt Levering af jordanalyser til Odense Nord Miljøcenter Kontrakt Dato: 05-09-2017 Dokument id.: 70349 Version: 0.1 Udarbejdet af: RAO Kontrol: Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation A/S Snapindvej 21

Læs mere

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE

KONTRAKT OM MADLEVERANCER TIL VISITEREDE BORGERE I EGET HJEM I GENTOFTE KOMMUNE Sted/ Dato.. Mellem Gentofte Kommune og Fritvalgs-leverandøren (Virksomhedens fulde navn og CVR-nr.): ----------------------------------------------------------------------- indgås herved følgende KONTRAKT

Læs mere

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE)

Mellem. Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard København V CVR nr (SLKE) Mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V CVR nr. 34072191 (SLKE) og "Indsæt Arrangørens navn og adresse" (Arrangøren) er dags dato indgået følgende Aftale

Læs mere

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast

Kontrakt. Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding. Kontraktudkast Bilag 3 til Udbudsbetingelser vedrørende pakning og transport til genanvendelse henholdsvis forbrænding Kontraktudkast Kontrakt mellem Det Kongelige Bibliotek og XXXXX Søren Kierkegaards Plads 1 XXXXX

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX

Rengøringsaftale. Side 1 af 8. Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk. I det følgende kaldet Kunde. XXXX Rengøringsaftale Mellem Nukissiorfiit Hovedkontor Issortarfik 3 3900 Nuuk I det følgende kaldet Kunde. og XXXX I det følgende kaldet Leverandøren Side 1 af 8 1. Aftalens retlige grundlag:... 3 2. Rengøringsaftalens

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Disse generelle aftalevilkår finder anvendelse på enhver aftale mellem SiteLoom ApS og en kunde om levering af konsulentydelser, abonnementsydelser og andre

Læs mere

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale.

Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Bilag 3 Udkast til kontrakt Nærværende udkast til kontrakt er en integreret del af det samlede udbudsmateriale. Kontraktudkastet skal ikke udfyldes af tilbudsgiver. Kontraktudkastet udfyldes af Aarhus

Læs mere

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr

KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem. Guldborgsund Spildevand A/S. CVR. nr KONTRAKT TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) mellem Guldborgsund Spildevand A/S CVR. nr. 32 55 98 24 Gaabensevej 116 4800 Nykøbing F. (herefter betegnet "Ordregiver") og

Læs mere

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge

Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Kontrakt om udarbejdelse af Konkretiseringsprojekt for Buddinge Nærværende kontrakt er indgået mellem: Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7 2860 Søborg (herefter Ordregiver) og < Indsæt leverandørens navn>

Læs mere

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ>

AFTALE OM LICENS TIL <INDSÆT NAVN PÅ TESTVÆRKTØJ> DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Vibeke Schiøler Sørensen vs@vd.dk 7244 3187 AFTALE OM LICENS TIL SAP OPGAVENR. FAKTURAREFERENCE

Læs mere

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr.

KONTRAKT LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR. Mellem. Region Sjælland. Alleen Sorø. Tlf.: CVR nr. KONTRAKT OM LEVERING OG MONTERING AF TEKNISK UDSTYR Mellem Region Sjælland Alleen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 CVR nr. 29190658 (I det følgende kaldet kunden ) Og [ ] (I det følgende kaldet leverandøren

Læs mere

Standard leveringsbetingelser

Standard leveringsbetingelser Standard leveringsbetingelser 1. Anvendelsesområde Disse almindelige betingelser finder anvendelse for enhver af kundens ordrer om levering af ydelser fra CompanYoung ApS (herefter CompanYoung), medmindre

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet.

Kontrakt. Kontraktparadigme. Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia. CVR-nr. 28980671. (herefter benævnt Energinet. Kontrakt Kontraktparadigme 2. oktober 2014 GEE/PBU Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 Erritsø 7000 Fredericia CVR-nr. 28980671 (herefter benævnt Energinet.dk ) og [ ] CVR-nr. [ ] (herefter benævnt Systemleverandøren

Læs mere

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [...

om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse med ITsystemer til vejforvaltning, trafikledelse og trafikinformation Delaftale: Nr. [... RAMMEAFTALE mellem Vejdirektoratet Guldalderen 12 DK-2640 Hedehusene (i det følgende kaldet Kunden) og [ ] [ ] [ ] (i det følgende kaldet Leverandøren) om løbende levering af IT-tjenesteydelser i forbindelse

Læs mere

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse

Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark Systemunderstøttelse GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk mobil: 2367 3106 e-mail: anmc@kl.dk ref: : anmc Bilag 1 29. september 2015 Kontrakt vedr. kravsspecificering af Ny GeoDanmark

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 7 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER University College Nordjylland Selma Lagerløfs Vej 2 9220 Aalborg Øst og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse]

Læs mere

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.

1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1. 1 Kontrakt...2 1.1 Aftaleperiode...2 1.2 Opsigelse...2 1.3 Overdragelse af aftalen...2 1.4 Anvendelse af underentreprenører...2 1.5 Kvalitetskontrol...2 1.6 Priser...2 1.7 Prisregulering...3 1.8 Betalingsbetingelser...3

Læs mere

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt

Indkøb af gummihjulslæsser tons. Kontrakt Indkøb af gummihjulslæsser 18-19 tons Kontrakt Dato: 27-09-2016 Dokument id: 51101 Version: 1.0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: KAJ, PP, FA side 2 af 6 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT

BILAG A UDKAST TIL KONTRAKT 1. Parterne Mellem Ankestyrelsen (i det følgende benævnt Ordregiver ) og Tilbudsgiver (i det følgende benævnt Leverandøren ) CVR-nr. er dags dato indgået følgende kontrakt (herefter benævnt "Kontrakten")

Læs mere

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt

Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Analyser af jord på Odense Nord Miljøcenter (ONM) Kontrakt Dato: 14. oktober 2013 Udarbejdet af: OFD Version: 1 Godkendt af: side 2 af 8 Odense Renovation A/S Snapindvej 21 5200 Odense V info@odenserenovation.dk

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune

Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Odense Renovation A/S Kontraktudkast for afhentning og bortskaffelse af klinisk risikoaffald og medicinaffald i Odense Kommune Udkast til kontrakt (UK) Dato: d. 7. januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTERNE

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt

Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk. Kontrakt Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 Dato: 6. juni 2008 mail@kammeradv.dk J.nr.: 20-0496 MAN www.kammeradv.dk Kontrakt om orienteringsmodul om arbejdsmiljø

Læs mere

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen.

Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. 3. Kontrakten Nedenfor er medtaget den kontrakt, der vil danne grundlag for samarbejdet mellem leverandøren og kommunen. Tilbudsgiver skal nøje gennemlæse kontrakten, og i sit tilbud tage højde for eventuelle

Læs mere

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE

AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K www.biofos.dk CVR nr. 25 60 19 20 AFTALE OM LEVERING, IDRIFTSÆTTELSE OG ÅRLIG SERVICE AF SLAMSPEJLSMÅLERE MELLEM OG BIOFOS A/S [LEVERANDØREN] AFTALE OM LEVERING,

Læs mere

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt)

Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) 1 Bilag 6A Entrepriseaftale modernisering (kontrakt) Indhold 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Aftalegrundlag... 2 4. Kontraktsum og prisregulering... 3 5. Fakturering... 3 6. Entreprenørens forpligtelser...

Læs mere

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N

Kontrakt. vedrørende levering af personalefrokost. indgået mellem (XXX) Københavns Kommune. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Kontrakt vedrørende levering af personalefrokost indgået mellem (XXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2200 København N Bilagsfortegnelse Bilag 1: Udbudsmateriale (kravspecifikation).

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

KONTRAKT Oktober 2012

KONTRAKT Oktober 2012 KONTRAKT Oktober 2012 Annoncering af konsulentbistand til gennemførelser af indkøbsanalyse af området for håndværkeydelser, bygnings-drift og -vedligehold mellem Aarhus Universitet Indkøbskontoret Katrinebjergvej

Læs mere

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale

Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg Skabelon for rammeaftale Annoncering af kontaktog aktiveringsforløb for forsikrede ledige ved Jobcenter Aalborg 2015 Skabelon for rammeaftale RAMMEAFTALE Mellem Jobcenter Aalborg og Navn: Adresse: (I det følgende benævnt anden

Læs mere

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr.

KONTRAKT. Service Level Agreement. Udkast til. vedr. for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST. Maj J.nr. J.nr. 17/00220 Udkast til KONTRAKT vedr. Service Level Agreement for Det Kgl. Biblioteks Cumulus-system 1. Parterne Mellem Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1016 København K Side 2/8 herefter

Læs mere

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S

Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Rammeaftale om indkøb og levering af mobilt sortereanlæg for Forsyning Helsingør Affald A/S Januar 2018 Sagsnr. 18/00 Dok.nr. 18/00/1 Side 1 af 8 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Affald A/S Haderslevvej

Læs mere

Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. Kontrakt

Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø. Kontrakt Levering af miljøanalyser til Odense Nord Miljøcenter og Stige Ø Kontrakt Dato: 02-10-2017 Dokument id.: 70293 Version: 0 Udarbejdet af: RAO Kontrol: FA, PSR, SH Godkendt af: side 2 af 7 Odense Renovation

Læs mere

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed.

2.4 Alle estimater angivet i forbindelse med tilbud eller aftale, er med mindre andet specifikt er anført afgivet uden forbindtlighed. 1. Indledning 1.1 Med mindre andet er skriftligt aftalt, er nærværende generelle vilkår gældende for alle tilbud, salg og leverancer fra Capto A/S (herefter Leverandøren ). Såfremt der i forbindelse med

Læs mere

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens

Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens Kontrakt Levering af velfærdsteknologi til arbejde med reminiscens SOSU Nord mellem SOSU Nord På Sporet 8 A 9000 Aalborg (Herefter SOSU ) og ( ) (Herefter Leverandør ) Hver for sig benævnt Part og tilsammen

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system KONTRAKTUDKAST DET KONGELIGE BIBLIOTEK NATIONALBIBLIOTEK OG KØBENHAVNS UNIVERSITETS- BIBLIOTEK NSA 2 BO KRANTZ SIMONSEN J.nr. 16/00868 Udkast KONTRAKT vedr. Opgradering af Det Kongelige Biblioteks Cumulus-system

Læs mere

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene.

[ ] s opgave er følgende [ ] skal løse opgaven Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene. Kontrakt vedr. Konsulentbistand i forbindelse med opfølgende proces på evaluering af Væksthusene mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus

Læs mere

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21

Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Kontrakt vedr. flytteydelser til FOB Kalundborg, afd. 8, 9, 14 og 21 Indhold 1 Parterne... 3 2 Kontraktens grundlag... 3 3 Kontraktens omfang... 3 4 Kontraktperiode... 4 5 Kontakt mellem parterne... 4

Læs mere

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration

1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1 Kontrakt vedr. levering af vaskemaskiner og tørretumblere til Næstved Kommunes boligadministration 1.1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem: Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved CVR.

Læs mere

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren)

KONTRAKT. Mellem. [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] (herefter kaldet Leverandøren) KONTRAKT Mellem [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer] (herefter kaldet Leverandøren) og [indsæt navn] [indsæt adresse] [indsæt by & postnummer] [indsæt CVR-nummer]

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse]

Samarbejdsaftale. mellem. [Navn] [Adresse] [Adresse] CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) [Navn] [Adresse] [Adresse] Samarbejdsaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet A ) og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter betegnet Erhververen ) (herefter samlet B ) 1 Formål og projektbeskrivelse Formålet med denne samarbejdsaftale

Læs mere

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt

Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser. Kontrakt Udbud - Indkøb af gummihjulslæsser Kontrakt Dato: 24. august 2015 Dokument id: 26655 Version: 1.0 Udarbejdet af: Rasmus Olsen Kontrol: KontrolAf Godkendt af: GodkendtAf side 2 af 6 Odense Renovation A/S

Læs mere

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune

Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune Kontrakt om levering af glatførebekæmpelse og snerydning 2016-2019, Norddjurs Kommune 1 Parterne Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenå CVR: 29 18 99 86 (herefter: Ordregiveren) og [Leverandør] [Adresse]

Læs mere

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT

ADVOKATFIRMAET HORTENS UDKAST TIL STANDARDKONTRAKT Kontrakten må under ingen omstændigheder bruges, som den foreligger. Kontrakten skal konkret tilpasses det enkelte projekt, for at kunne benyttes som juridisk aftalegrundlag. Hvis man ønsker at benytte

Læs mere

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS)

Kontraktudkast. Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Kontraktudkast Aftale om fejlretning og vedligeholdelse af teletekniske flyvesikringsanlæg (CNS) Indhold Indhold... 3 1 Parterne... 4 2 Baggrund og formål... 5 3 Fortolkningsprincipper... 5 4 Parternes

Læs mere

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden)

Kontrakt. mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V. (herefter benævnt Kunden) Kontrakt mellem Kunden V./ Rigspolitiet Koncernservice CVR-nr.17143611 Polititorvet 14 1780 København V (herefter benævnt Kunden) og Kunde CVR-nr. Adresse (herefter benævnt Leverandøren) (sammen benævnt

Læs mere

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned.

Aftalen kan i aftaleperioden opsiges af Parterne med 1 måneders varsel til udløbet af en måned. KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 5. Kontor Økonomi- og Resultater AFTALE Mellem Københavns Kommune Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Bernstorffsgade 17 1592 København

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4d: Leveranceaftale til brug ved direkte tildeling Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Direkte tildeling vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S

Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S Rammeaftale om indkøb, levering og bortkørsel af anlægsmaterialer for Forsyning Helsingør Spildevand A/S oktober 2014 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 7 Parterne 1. Rammeaftalen Mellem Forsyning Helsingør Vand

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE

TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE TILSLUTNINGSAFTALE DUBU EN IT-LØSNING PÅ OMRÅDET FOR UDSATTE BØRN OG UNGE Mellem [navn på kommune] [adresse 1] [adresse 2] (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 FORMÅL 1.1

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning mellem Søfartsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 31 2500 Valby CVR nr. 29 83 16 10 EAN nr. 5798 0000 23 000 (i det efterfølgende kaldet "Køber") og XXX XXX

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale

Tillæg til Rammeaftalen. Leveranceaftale Bilag 4c: Leveranceaftale til brug ved miniudbud Tillæg til Rammeaftalen Leveranceaftale Miniudbud vedr. konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Opgave

Læs mere

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ]

Kontrakt. mellem. vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] Kontrakt vedr. Konsulentydelser til Væksthusene - delaftale [ ] mellem Væksthus Midtjylland Åbogade 15 8200 Aarhus N CVR nr.: 30 08 94 56 (i det følgende benævnt Væksthus Midtjylland) og [ ] [ ] [ ] CVR

Læs mere

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM

TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM TILSLUTNINGSAFTALE VEDRØRENDE DET NYE BIBLIOTEKSSYSTEM Mellem Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens (herefter "Kommunen") og KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S (herefter "KOMBIT") Bilag 1: Beskrivelse

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder. 1. Anvendelse Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler med EPEA

Læs mere

Bilag 3 Udkast til rammeaftale

Bilag 3 Udkast til rammeaftale Bilag 3 Udkast til rammeaftale 1. Parterne Nærværende rammeaftale er indgået mellem Vesthimmerlands Kommune Indkøbsenheden Himmerlandsgade 27 9600 Aars i det følgende kaldet VHK og Leverandør Virksomhed

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole

Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole Bilag 5.a.: Aftale om levering Delaftale 1: Stole 1. PARTER Folketinget Byggesekretariatet Christiansborg 1240 København K (herefter Ordregiver ) og Navn Adresse (herefter Leverandøren ) Aftalen vedrører

Læs mere

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr.

Kontrakt. Levering af jobannoncer til Jobnet. mellem. Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal København K (herefter betegnet Kunden) [CVR-nr. Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Dato: 25. maj 2010 J.nr.: 34-1348 KRO/IMP/jwi Telefon: 33 15 20 10 Telefax: 33 15 61 15 mail@kammeradv.dk www.kammeradv.dk Kontrakt om Levering af jobannoncer

Læs mere

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice

1 of 10. Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice 1 of 10 Kontrakt til godkendelse af leverandør under Frit valg ordningen madservice Syddjurs Kommune Januar 2014 2 of 10 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget 3 2. Betingelser 3 3. Sikkerhedsstillelse 3 4.

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted

BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT. Imellem. Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted. Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted BILAG 1: KONTRAKTUDKAST KONTRAKT Imellem Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted og Gribvand A/S Holtvej 18C 3230 Græsted (herefter " kunden") og Firma Adresse Postnr. By. (herefter "leverandøren")

Læs mere

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE

DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE MARTS 2013 ESBJERG KOMMUNE DRIFT AF GENBRUGSPLADSERNE I MÅDE OG TARP I ESBJERG KOMMUNE KONTRAKT ADRESSE COWI A/S Jens Chr. Skous Vej 9 8000 Aarhus C. TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk.

Bilag 1 - Kontrakt. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.dk. Bilag 1 - Kontrakt Side 1 af 10 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa og KONTRAKTHAVER [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] 2. Kontraktgrundlag

Læs mere

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden")

Kontrakt. mellem. Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter kunden) Kontrakt mellem Radio- og tv-nævnet Vognmagergade 10, 1. 1120 København K. (herefter "kunden") og [navn] [adresse] [postnummer] (CVR-nr. [........]) (herefter "leverandøren") om informationsindsats om

Læs mere

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi

Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi Rammeaftale om levering af konsulentydelser til MEA - Midtjysk ErhvervsudvikingsAkademi 1 Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Baggrund... 3 3. Rammeaftalens omfang... 4 4. Aftalegrundlag Rammeaftalen...

Læs mere

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser.

Kontrakthaver forpligter sig ved nærværende kontrakt til at levere de i kontrakten nævnte ydelser på de beskrevne vilkår og til de anførte priser. AFTALE VEDRØRENDE TØMNING AF PUMPESTATIONER, SANDFANGSBRØNDE, OLIEUDSKILLER OG FEDTFANGSBRØNDE. 1. Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler indgået med Cascoo Scandinavia, CVR-nummer: 35210660, (herefter Virksomheden

Læs mere

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse Udkast Kontrakt om medarbejdertilfredshedsundersøgelse i Region Syddanmark mellem Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle CVR-nr. 29190909 (i det følgende benævnt Region Syddanmark) og XXX (i det følgende

Læs mere

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale

Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Bilag 2 Volumenreduktion af lavaktivt affald Aftale Indgået mellem Dansk Dekommissionering Frederiksborgvej 399 4000 Roskilde CVR nr. 2614 4744 (Herefter benævnt Kunden) og... CVR nr. (herefter benævnt

Læs mere

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen

firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen Rammeaftale vedrørende levering af terrængående, firhjulstrukne motorcykler (ATV) til Naturstyrelsen 2015/S 147-270107 Indholdsfortegnelse 1. Parterne 2 2. Definitioner 2 3. Rammeaftalens formål og omfang

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt

Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt Kontraktbilag 8 Konsignationskontrakt KONSIGNATIONSKONTRAKT mellem Firma navn adresse XXXX by CVR-nr. XXXXXXXX (i det følgende benævnt Leverandøren ) og Region Midtjylland Afdeling eller tilsvarende CVR-nr.

Læs mere

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser

Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser Direktoratet for Kriminalforsorgen Standardkontrakt for indkøb af konsulentydelser indgået mellem [Konsulentnavn/virksomhed] [Adresse] [Postnr.] CVR-nr. [xx xx xx xx] (Herefter leverandøren ) og Kriminalforsorgen

Læs mere