Mellem. Afatek A/S Selinevej København S CVR nr (herefter AFATEK )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mellem. Afatek A/S Selinevej 18 2300 København S CVR nr. 15105909 (herefter AFATEK )"

Transkript

1 Advokatpartnerselskab J.nr AEJ BILAG 7 - KONTRAKTUDKAST AFSÆTNING AF SLAGGE (UDKAST AF 19. JUNI 2015) Mellem Afatek A/S Selinevej København S CVR nr (herefter AFATEK ) og [Leverandørens navn] [adresse] [Post nr. By] [CVR nr. Xxx] (herefter Leverandøren ) er der indgået følgende aftale om afsætning af slagge.

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund Bilag Kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt og løbetid Option Leverandørens ydelser Overholdelse af lovgivning m.v Udviklingsprojekter Risikoovergang Betaling Prisregulering Misligholdelse Bod Erstatning Underleverandører AFATEK s misligholdelse af betalingsforpligtelser Force majeure Ophævelse som følge af myndighedsbeslutninger og domme Sikkerhedsstillelse Forsikring Overdragelse Tavshedspligt Lovvalg Tvister Kontrakteksemplarer Underskrifter Side 2

3 1. Baggrund På baggrund af AFATEKs udbud af afsætning af slagge har AFATEK og Leverandøren indgået nærværende aftale om afsætning af slagge (herefter Kontrakt eller Kontrakten ). 2. Bilag Bilagene til denne Kontrakt udgør en integreret del af Kontrakten. Bilagene skal - med mindre andet åbenbart følger af omstændighederne - indbyrdes gælde i nedenstående prioriterede rækkefølge: Bilag 1 Udbudsmaterialet med bilag inkl. evt. rettelsesblade Bilag 2 Leverandørens tilbud, inklusive tilbudsliste og beskrivelser Bilag 3 Leverandørens garanti/sikkerhedsstillelse, jf. Kontraktens afsnit 18 Bilag 4 Leverandørens forsikringer, jf. Kontraktens afsnit Kontraktens ikrafttrædelsestidspunkt og løbetid Kontrakten træder i kraft den 1. januar Kontrakten løber i to år, således at den udløber 31. december 2017 uden yderligere varsel fra nogen af parterne, jf. dog Kontraktens punkt 4. Kontrakten er uopsigelig for parterne i Kontraktperioden, jf. dog punkt 11, 15, 16, og Option AFATEK har option på at forlænge Kontraktens varighed med 12 måneder fra Kontraktens udløb. Udnytter AFATEK denne option, udløber kontrakten den 31. december Forlængelsen sker på uændrede vilkår. Såfremt AFATEK vælger at udnytte denne option, således at kontrakten forlænges, skal Leverandøren have skriftlig meddelelse herom senest den 1. juli Leverandøren har intet krav på, at AFATEK udnytter optionen og kan ikke kræve Kontrakten forlænget. Side 3

4 5. Leverandørens ydelser 5.1 Generelt Leverandøren skal sørge for afsætning af den godkendte slagge, der befinder sig på AFATEKs slaggepladser pr. 1. januar 2016, samt den slagge der i kontraktperioden tilføres og godkendes fra AFATEKs slaggepladser. Ydelsen består blandt andet i markedsføring, salg, levering / ordreafvikling, afgivning af nødvendige anmeldelser og søgning af tilladelser samt rapportering om leverancer og salg. Ydelsen skal leveres i overensstemmelse med specifikationerne i Udbudsmaterialet, herunder særligt specifikationerne i dettes afsnit 3, Særlige udbudsbetingelser - Afsætning samt Udbudsmaterialets bilag. Alle indtægter i forbindelse med afsætningen tilfalder Leverandøren. Leverandøren betaler alle udgifter til afsætning af slaggen, herunder transportomkostninger. Leverandøren har sat sig grundigt ind i de ydelser, som Leverandøren efter Kontrakten skal levere. 5.2 Mængder Der forventes en samlet årlig tilgang af oparbejdet og deklareret slagge på ca tons pr. år. Leverandøren skal acceptere udsving i mængden af årlig oparbejdet slagge på op til plus (+) 40 procent og ned til minus (-) 20 procent. Den i Udbudsmaterialet opregnede kørselslogistik og fordeling af slagge på hver af AFATEKs tre slaggepladser tilstræbes fastholdt. Leverandøren skal dog tåle, at AFATEK til enhver tid med tre måneders varsel kan ændre denne fordeling. Forud og pr. kontraktindgåelsen tilføres årligt ca tons (rå-) slagge til pladsen på Selinvej i København, ca tons slagge til Side 4

5 pladsen i Holme Olstrup og ca tons slagge til pladsen på Ydernæs i Næstved. I løbet af kontraktperioden (formentlig tidlig i kontraktperioden) regnes der med, at slaggemængden, der i dag tilføres pladsen i Holme Olstrup fremtidigt vil blive tilført pladsen i København. Slaggen tilføres pladsen i København i det omfang kapaciteten i København giver mulighed for det. Omdirigering af slagge fra Holme Olstrup til København varsles med 3 måneder. Der vil maksimalt være tons godkendt sorteret slagge, på AFATEKs slaggepladser, når Leverandøren overtager afsætningsopgaven pr. 1. januar Der må hvert halvår pr. henholdsvis den 30. juni og den 31. december maksimalt (og samlet) ligge tons godkendt sorteret slagge på slaggepladserne. Når Kontrakten udløber, må der endvidere ikke henligge mere godkendt sorteret slagge på slaggepladserne, end Leverandøren overtog ved kontraktstart. Lageroptælling og kontrol af ovenstående gennemføres to gange om året henholdsvis den første uge i januar og den første uge i juli hvert år. Leverandøren skal på månedsbasis overholde de i Udbudsmaterialets (bilag 1), afsnit 3.2, figur 2, nævnte lagerkapaciteter for de respektive slaggepladser. Lageroptælling og kontrol af ovenstående gennemføres hver måned på den første hverdag i måneden. 5.3 Anvendt metode, proces og udstyr Leverandøren skal anvende den metode og proces til afsætning af slaggen, som Leverandøren har tilbudt, jf. beskrivelserne i Leverandørens tilbud. Metode og proces skal så vidt muligt tilgodese AFATEKs politik for afsætning. Leverandøren må ikke ændre den tilbudte metode, medmindre AFA- TEK på forhånd har godkendt dette. Leverandøren skal selv tilvejebringe alt materiel nødvendigt for løsning af opgaven. Alt udstyr skal overholde relevant lovgivning og godkendelser. Side 5

6 5.4 Kvalitetskrav m.v. Leverandørens ydelse skal opfylde en række kvalitetskrav m.v., jf. Udbudsmaterialets afsnit 4, Særlige udbudsbetingelser - Afsætning. 5.5 Leverandørens personale Leverandøren skal udpege en fagligt kompetent dansksproget kontraktansvarlig, det skal fungere som kontaktperson i forhold til AFATEK. Den kontraktansvarlige skal være bemyndiget til at indgå bindende aftaler med AFATEK. Leverandøren skal endvidere til enhver tid stille det nødvendige personale til rådighed for opgavens udførelse. 5.6 Afsætningsmøder Leverandøren er forpligtet til månedligt at deltage i et møde med AFA- TEK på AFATEKs adresse, hvor udført arbejde og planlagt afsætning drøftes med udgangspunkt i fremsendt månedsrapport. Leverandøren skal på koordineringsmøder være repræsenteret ved den kontraktansvarlige, som skal have bemyndigelse til at indgå bindende aftaler med AFATEK. Leverandøren afregnes ikke særskilt for deltagelse i afsætningsmøder. 5.7 Ændringer i Leverandørens ydelser Leverandøren skal acceptere ændringer i mængder i overensstemmelse med Kontraktens punkt 5.2. Leverandøren er forpligtet til at acceptere sædvanlige ændringer i kravene til opgavens udførelse, såfremt sådanne ændringer ikke får væsentlig indflydelse på Leverandørens tidsforbrug og Leverandørens valg af udstyr. Leverandøren er ligeledes forpligtet til at acceptere ændringer, som skyldes ændringer af lovregler, myndighedstilladelser og myndighedsgodkendelser m.v. i forhold til det i Kontrakten forudsatte. Side 6

7 Tilsluttes nye forbrændingsanlæg AFATEK, er Leverandøren forpligtet til at udføre sine ydelser også for så vidt angår slagge produceret på sådanne forbrændingsanlæg. 6. Overholdelse af lovgivning m.v. Leverandøren skal altid indhente og være i besiddelse af alle de for genanvendelsen af slaggen nødvendige godkendelser og tilladelser. Leverandøren skal i øvrigt i forbindelse med afsætningen af slaggen overholde alle gældende lovgivnings- og myndighedskrav, herunder afgive rapport om de faktiske mængder af leveret slagge til miljømyndighederne efter alle konkrete leverancer. Leverandøren skal straks efter påkrav fra AFATEK dokumentere, at Leverandøren er i besiddelse af de til enhver tid nødvendige myndighedsgodkendelser og tilladelser samt har indsendt alle nødvendige anmeldelser og rapporter. Leverandøren er i enhver henseende ansvarlig overfor myndighederne i henhold til de til enhver tid gældende miljøretlige regler for eventuel forurening af miljøet i forbindelse med afsætningen af slaggen. Leverandøren er til enhver tid underkastet de pålæg og bestemmelser, som myndighederne måtte give i forbindelse med afsætningen. 7. Udviklingsprojekter AFATEK kan i forbindelse med udviklingsprojekter involvere op til 10 procent eller maksimalt tons af den til slaggepladserne årligt tilførte mængde slagge. AFATEK kan disponere over denne slaggemængde uden at Leverandøren afregnes herfor. AFATEK har endvidere ret til uden afregning af Leverandøren at anvende en ubegrænset mængde slagge til brug for etablering af nye slaggepladser, der ejes eller benyttes af AFAFEK. Side 7

8 8. Risikoovergang Risikoen for slaggen overgår til Leverandøren på det tidspunkt, hvor Leverandøren afhenter slaggen på slaggepladsen. 9. Betaling AFATEK er forpligtet til at betale Leverandøren vederlag for de af Leverandøren leverede ydelser. 9.1 Slagge Leverandøren betales pr. ton afsat slagge i henhold til enhedsprisen angivet i Leverandørens tilbud og den i punkt 10 beskrevne prisregulering. Ved afsat slagge forstås slagge, der fysisk er genanvendt. Afsat slagge forudsættes ikke udvejet, og der vil således ikke være direkte vejeresultater, der kan lægges til grund for afregningen. I stedet afregnes på baggrund af indvejede mængder råslagge minus den andel, der frasorteres som jern og metal samt sigterest, og som erfaringsmæssigt udgør 10 %. Opgørelse af mængde af solgt slagge opgøres således: Når AFATEK modtager læs med råslagge, er disse udvejet fra forbrændingsanlæggene, og de modtagne læs følges således af en vejeseddel. AFATEK oplægger slaggen i bunker eller partier idet der registreres dato for påbegyndelse af opbygning af et parti, samt den mængde slagge, der løbende oplægges i partiet. Når der er modtaget ca tons råslagge i et parti noteres dato for afslutning og den faktiske mængde i partiet opgøres. AFATEK noterer den oplagte mængde i det enkelte parti og videregiver disse oplysninger til Leverandøren. AFATEK holder de enkelte partier adskilt fra hinanden, og når det enkelte parti er sorteret, modnet og deklareret og derved godkendt til salg, defineres mængden af den deklarerede mængde i partiet som den faktisk indvejede mængde minus 10 %, hvilket vil være omkring tons. Side 8

9 Leverandøren kan fakturere tilendebragt afsætning pr. afsat parti à ca tons, idet den faktisk indvejede mængde minus 10 % lægges til grund for afregningen. 9.2 Generelt Betalingsvilkårene er løbende måned plus tredive dage efter AFATEKs modtagelse af Leverandørens faktura samt dokumentation for, at slaggen er afsat til genanvendelse. AFATEK kan tilbageholde enhver betaling, såfremt Leverandøren er forsinket med eller har afgivet ufuldstændig salgsrapportering. 10. Prisregulering Kontraktens priser reguleres årligt på grundlag af de procentvise ændringer i indeks for delindeks 494 Vejgodstransport og flytning under Danmarks Statistiks Producentprisindeks for tjenester. Den første regulering foretages 1. januar Reguleringen foretages på baggrund af ændringen i basisindekstallet fra 3. kvartal 2016 med basis i 3. kvartal 2015 (til orientering er basisindekstallet for 1. kvartal 2015 = 107,9). Hvis indekset bortfalder eller ændrer indhold i kontraktperioden, vil AFATEK indsætte et andet tilsvarende indekstal. I tilfælde af, at ændringer i statslige afgifter, som ikke er omfattet af ovennævnte indeksregulering og ikke har kunnet forudses af Leverandøren, måtte have direkte indvirkning på Kontraktens enhedspriser, reguleres den pågældende enhedspris fuldt ud, fra det tidspunkt ændringen træder i kraft hos Leverandøren. I tilfælde af, at den aktuelle indekserede enhedspris som følge af regulering for statslige afgifter stiger med mere end 15 % kan AFATEK opsige Kontrakten med 3 måneders varsel. Side 9

10 11. Misligholdelse I tilfælde af væsentlig eller gentagen misligholdelse har AFATEK ret til at ophæve nærværende Kontrakt helt eller delvis uden varsel ved skriftlig meddelelse herom til Leverandøren. Som væsentlig misligholdelse anses blandt andet (ikke udtømmende): Ulovlig afhændelse af slagge. Manglende overholdelse af gældende lovgivning eller manglende efterkommelse af påbud, anvisninger og lignende fra offentlige myndigheder. Manglende besiddelse af nødvendige godkendelser og tilladelser. Manglende overholdelse af krav til maksimalt lager, løbende afsætning eller salgsrapportering. Overskridelse af tidsfrister i skriftlige varsler. Leverandørens insolvens, anmeldelse af betalingsstandsning, konkurs, rekonstruktion, åbning af tvangsakkord likvidation eller tvangslikvidation m.v. Forsinkelse med betaling af bod eller erstatning. I stedet for ophævelse af Kontrakten som følge af misligholdelse har AFATEK ret til om muligt - at lade misligholdelsen afhjælpe for Leverandørens regning. Overholder Leverandøren ikke kravet til maksimalt lager ved de halvårlige/månedlige kontroller, jf. afsnit 5.2, eller ved Kontraktens udløb eller på den enkelte slaggeplads, kan AFATEK for Leverandørens regning lade overskydende slagge borttransportere og afsætte (eller på anden måde bortskaffe). Dette afskærer dog ikke AFATEK fra at gøre andre misligholdelsesbeføjelser, herunder bod, gældende. AFATEK kan i øvrigt gøre almindelige misligholdelsesbeføjelser gældende i overensstemmelse med dansk ret, herunder fremsætte krav om erstatning. 12. Bod 12.1 Bod i forbindelse med generel misligholdelse Side 10

11 Leverandøren skal betale bod såfremt et eller flere af følgende forhold gør sig gældende under Leverandørens udførelse af de af Kontrakten omfattede opgaver: Leverandøren foretager ulovlig afhændelse af slagge. Leverandøren overholder ikke krav til maksimalt lager, løbende afsætning eller salgsrapportering. Leverandøren undlader at overholde gældende lovgivning eller at efterkomme påbud, anvisninger eller lignende fra offentlige myndigheder. Leverandøren er ikke i besiddelse af nødvendige godkendelser og tilladelser. Boden udgør DKK for hver bodspålagt hændelse eller undladelse. Såfremt AFATEK overfor Leverandøren påpeger en bodspålagt hændelse eller undladelse, og Leverandøren ikke straks bringer sin ydelse i overensstemmelse med Kontrakten, skal Leverandøren betale en bod på DKK for hver påbegyndt uge, hvor Leverandørens ydelse ikke er i overensstemmelse med Kontrakten. For så vidt angår manglende overholdelse af Kontraktens krav om, at der samlet maksimalt må henligge tons godkendt sorteret slagge på slaggepladserne pr. henholdsvis den 30. juni og den 31. december hvert år, jf. Kontraktens punkt 5.2, udgør boden dog DKK 10 pr. ton pr. påbegyndt måned Forfald, modregning og andre misligholdelsesbeføjelser Bod er forfalden til betaling straks, og AFATEK er berettiget til at foretage modregning i eventuelle tilgodehavender, som Leverandøren måtte have hos AFATEK. Adgangen til at kræve bod udelukker ikke AFATEK fra at anvende andre misligholdelsesbeføjelser. Side 11

12 13. Erstatning Leverandøren og AFATEK er erstatningspligtige overfor hinanden efter dansk rets almindelige regler. Leverandørens ansvar er dog begrænset til direkte tab. For forhold, der udløser betaling af bod, jf. pkt. 12, kan erstatning kun kræves i den udstrækning det dokumenterede tab overstiger bodsbeløbet. Erstatningsbeløb er forfaldne til betaling straks efter påkrav. 14. Underleverandører Uden AFATEKs skriftlige samtykke må Leverandøren ikke anvende andre underleverandører end de ved indgåelsen af nærværende Kontrakt godkendte underleverandører. Leverandøren hæfter fuldt ud for sine underleverandører i forhold til AFATEK. Leverandøren hæfter for alle krav, der har grundlag i enhver misligholdelsesbeføjelse, erstatningspligt eller andet økonomisk krav som måtte følge af denne Kontrakt. I tilfælde af at AFATEK med rimelighed kan frygte, at anvendelsen af en underleverandør kan medføre risiko for manglende levering af de af Kontrakten omfattede ydelser eller i øvrigt volde problemer med håndteringen af slagge, er AFATEK berettiget til at kræve, at den pågældende underleverandør ikke anvendes. 15. AFATEK s misligholdelse af betalingsforpligtelser Såfremt AFATEK ikke betaler rettidigt, jf. Kontraktens punkt 9, er Leverandøren berettiget til at hæve Kontrakten. Leverandøren kan dog ikke hæve Kontrakten før Leverandøren ved anbefalet brev har givet AFATEK en frist på minimum 10 dage til at foretage indbetaling af det skyldige beløb. Betaler AFATEK det fulde skyldige beløb inden udløbet af denne frist, kan Leverandøren ikke hæve Kontrakten. Side 12

13 16. Force majeure Leverandøren kan kun påberåbe sig force majeure, der omfattes af dansk rets almindelige definition af force majeure. Leverandøren kan kun påberåbe sig force majeure i det tidsrum, hvor force majeure situationen er gældende, og kun efter skriftlig meddelelse herom til AFATEK. Hindres Leverandøren i at udføre arbejdet grundet force majeure, skal AFATEK orienteres herom straks. AFATEK kan ligeledes påberåbe sig force majeure efter dansk rets almindelige regler herom. Begge parter er berettiget til at annullere Kontrakten, såfremt den anden part i en sammenhængende periode på tredive (30) dage ikke kan opfylde sine forpligtelser grundet force majeure. 17. Ophævelse som følge af myndighedsbeslutninger og domme AFATEK er berettiget til at ophæve kontrakten på et hvilket som helst tidspunkt, såfremt en offentlig myndighed måtte pålægge AFATEK dette eller træffer afgørelse herom. I så fald skal AFATEK godtgøre Leverandøren de direkte og dokumenterbare udgifter, som Leverandøren har afholdt inden ophævelsestidspunktet, samt udgifter som Leverandøren ikke med rimelige bestræbelser kan undgå. AFATEK er berettiget til at ophæve kontrakten, såfremt beslutningen om at tildele kontrakten annulleres af Klagenævnet for udbud eller ved en retskraftig dom. I så fald skal AFATEK godtgøre Leverandøren de direkte og dokumenterbare udgifter, som Leverandøren har afholdt inden ophævelsestidspunktet, samt udgifter som Leverandøren ikke med rimelige bestræbelser kan undgå. 18. Sikkerhedsstillelse Leverandøren skal senest 10 arbejdsdage efter Kontraktens underskrivelse stille uigenkaldelig og ubetinget anfordringsgaranti i anerkendt penge- eller kautionsforsikringsinstitut. Garantien skal være på 15 procent af den forventede årlige kontraktsum, baseret på de estimerede mængder, eksklusive moms. Side 13

14 AFATEK kan kræve, at garantien forøges, såfremt ændringen af ydelsen under kontraktperioden medfører en stigning i den årlige kontraktsum på 10 procent eller mere. Garantien øges i så fald et beløb svarende til 15 % af forøgelsen af den samlede kontraktsum. Garantien tjener til sikkerhed for ethvert krav, som AFATEK måtte få mod Leverandøren i henhold til Kontrakten. Ønsker AFATEK at udnytte garantien, skal dette meddeles skriftligt til Leverandøren og garanten med angivelse af arten og omfanget af misligholdelsen og størrelsen af det krævede beløb. Beløbet skal udbetales til AFATEK inden 10 arbejdsdage efter kravets fremsættelse. Garantien skal vare indtil 180 kalenderdage efter udløbet af Kontraktperioden. Leverandøren afholder alle udgifter til sikkerhedsstillelse. 19. Forsikring Leverandøren er forpligtet til at tegne/opretholde alle lovpligtige og sædvanlige forsikringer i Kontraktperioden, herunder bl.a. ansvarsforsikring, ulykkesforsikring og forsikring mod miljøskader. Leverandørens erhvervsansvarsforsikring skal have en dækningssum på mindst DKK 15 mio. per skade. Dokumentation for behørig erhvervsforsikring og øvrige lovpligtige og sædvanlige forsikringer sendes til AFATEK senest samtidig med aftalens underskrivelse og indgår som aftalens bilag 4. Leverandøren skal på anmodning fra AFATEK oplyse AFATEK om forsikringsbeløbenes størrelse og dokumentere at alle forsikringer er behørigt tegnet og trådt i kraft. Leverandøren afholder alle udgifter til forsikringer. 20. Overdragelse Leverandøren er ikke berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Kontrakt til andre uden skriftligt samtykke fra AFATEK. Side 14

15 AFATEK er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Kontrakt til enhver anden juridisk enhed uden at skulle indhente samtykke fra Leverandøren. 21. Tavshedspligt Leverandøren og eventuelle underleverandører er underlagt en ubetinget tavshedspligt over for uvedkommende med hensyn til alle oplysninger om forhold hos AFATEK eller AFATEKS samarbejdspartnere, som Leverandøren eller dennes underleverandører måtte blive bekendt med i forbindelse med udførelsen af nærværende Kontrakt, og som ikke er offentligt tilgængelige. Leverandøren eller dennes underleverandører må endvidere under ingen omstændigheder misbruge viden om forhold, der kommer til dennes kundskab i forbindelse med udførelsen af nærværende Kontrakt, i konkurrencemæssig henseende. 22. Lovvalg Nærværende Kontrakt er undergivet dansk ret. 23. Tvister Parterne er forpligtet til at søge uenigheder og tvister løst i mindelighed. Såfremt det ikke er muligt at løse uenigheden i mindelighed, skal enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens eksistens eller gyldighed, afgøres ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet efter de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler herom, som er gældende ved indledningen af voldgiftssagen. Processproget skal være dansk. Side 15

16 24. Kontrakteksemplarer Denne Kontrakt er udarbejdet i to (2) eksemplarer, hvoraf Leverandøren modtager og opbevarer det ene og AFATEK modtager og opbevarer det andet. 25. Underskrifter Den 2015 For Afatek: Den 2015 For Leverandøren: Navn: Navn: Side 16

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Aftale mellem SKI og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale mellem SKI og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv.

Aftale mellem SKI og Leverandøren. 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale mellem SKI og Leverandøren 50.21 Aftørringspapir, affaldsposer, håndhygiejne mv. Aftale om Leverandørens forpligtelser overfor SKI Mellem Staten- og Kommunernes Indkøbsservice Zeppeliner-hallen

Læs mere

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler

Rammeaftale 0502. Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 Rammeaftale 0502 Delaftale 4 - skoleartikler Rammeaftale 0502 om Kontorvarer (Delaftale 4 - Skoleartikler) mellem Statens og Kommunernes Indkøbsservice A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge

Læs mere

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen)

Bilag 3 Rammeaftale. i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem. X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) Bilag 3 Rammeaftale i forbindelse med køb af Elevatorservice mv. mellem X Kommune adresse postnr., by (herefter benævnt Kommunen) og YY Adresse Postnr, by CVR.nr. (herefter benævnt firma) Side 1 af 12

Læs mere

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr]

Rammeaftale leasing af biler. mellem. NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V. (herefter benævnt leasingtager) [navn] [adresse] [cvr-nr] Rammeaftale leasing af biler mellem NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade 30 1780 København V (herefter benævnt leasingtager) Og [navn] [adresse] [cvr-nr] (herefter benævnt leasinggiver) [dato] Side 0 af 21

Læs mere

Kontraktudkast Bilag 5

Kontraktudkast Bilag 5 Kontraktudkast Bilag 5 vedrørende levering af Madudbringning indgået mellem Leverandøren Navn, adresse, CVR-nr. og Københavns Kommune v/ Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben Sjællandsgade 40

Læs mere

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn]

AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING. mellem. Fonden Femern Belt Development. [indsæt navn] AFTALE OM LEVERANCE AF KURSER OG RÅDGIVNING mellem Fonden Femern Belt Development og [indsæt navn] INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Aftalens definitioner og formål... 5 2 Grundlæggende forudsætninger for udførelse

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012

Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Rammekontrakt (Indsæt måned) 2012 Vedrørende måtteservice Aftale (Indsæt aftale nr.) Mellem Skatteministeriet Østbanegade 123 2100 København Ø Danmark CVR nr. 19 55 21 00 (I det følgende benævnt Køberen

Læs mere

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED

FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED FRIVILLIG KONKURRENCEUDSÆTTELSE af LINNED KONKURRENCEBETINGELSER - Indledning o Deltagende kommuner o Benyttelse af aftalen o Kontraktperiode - Betingelser for deltagelse i konkurrencen o Form o Tilbudsfrist

Læs mere

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System

Bilag E - Kontraktudkast. Aftale. Levering af Service, på Phoniro Lock System Bilag E - Kontraktudkast Aftale om Levering af Service, på Phoniro Lock System 1 Parterne Nærværende kontrakt er indgået mellem ORDREGIVER Silkeborg Kommune Søvej 1 8600, Silkeborg Herefter kaldet kommunen

Læs mere

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet

Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb. Rammeaftale 17.17 Vikarydelser Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Bilag C.1 Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb Rammeaftale 17.17 Delaftale 2 Kontor og administrationsområdet Ufravigelige leverancevilkår ved Enkeltkøb mellem SKIs kunde (herefter benævnt Kunden)

Læs mere

EU-UDBUD 2014/S 114-200974

EU-UDBUD 2014/S 114-200974 EU-UDBUD 2014/S 114-200974 Varer Offentligt udbud På levering af Flytteforretninger til KomUdbud Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 4 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem

Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende. Kaffe og te og relaterede produkter. Mellem Rammeaftale (revideret den 20. marts 2015) Vedrørende Kaffe og te og relaterede produkter Mellem Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Slotholmsgade 12 1216 København K med underliggende institutioner

Læs mere

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst

Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren 50.31 Kontormøbler - Øst Rammeaftale om køb af kontormøbler mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Leverandøren) (Kunden

Læs mere

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven

Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune. Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven Annoncering af servicering og levering af brandmateriel til Ikast-Brande Kommune Tjenesteydelser Nationalt udbud efter Tilbudsloven August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted.

Bilag 1 Rammeaftale. Livøvej 10 A, 8800 Viborg H. C. Ørsteds Vej 50C, 1879 Frederiksberg. Tolstrup & Hvilsted ApS www.tolstruphvilsted. Bilag 1 Rammeaftale Side 1 af 14 1. Parterne Nærværende Rammeaftale er indgået mellem ORDREGIVER University College Sjælland (UCSJ) Slagelsevej 7 4180 Sorø Tlf. 7248 1000 cv@ucsj.dk www.ucsj.dk/ RAMMEAFTALEHAVER

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune

Kontraktudkast. levering af Genbrugshjælpemidler. til. Frederikshavn Kommune Bilag 8 Kontraktudkast levering af Genbrugshjælpemidler til Frederikshavn Kommune Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 2. Kontraktgrundlag... 3 3. Kontraktens omfang... 3 4. Kontraktperiode... 4 5. Kontakt

Læs mere

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten)

Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) Bilag 3 Kontraktudkast (Felter markeret med gult udfyldes i forbindelse med underskrivning af kontrakten) AFTALE OM TJENESTEYDELSER OG TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND Mellem Vordingborg Kommune Land og Miljø

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler

Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren. Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Bilag IV Rammeaftale mellem Kunden og Leverandøren Rammeaftale 50.55 Kontorvarer, papir i ark og skoleartikler Rammeaftale 50.55 mellem [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt Kunden) og [ ] [ ] [ ] (herefter benævnt

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem

Kontrakt. tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY. mellem Kontrakt om tilpasning af økonomisk simuleringsmodel m.v. i forbindelse med TYPEVALGSPROCESSEN i anskaffelsen af NYE KAMPFLY mellem Forsvarsministeriets Nyt Kampfly Program Præstøgade 20, 2100 København

Læs mere

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0

Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Udkast til LEVERANCEAFTALE, REV.0 Mellem A/S Storebælt Storebæltsvej 70, 4220 Korsør v./kontaktperson René Bøge Jensen, mobil: +45 61 15 48 41, mail: rbj@sbf.dk CVR nr.: 15 80 78 30 (herefter kaldet ordregiver)

Læs mere

1. GENERELLE PRINCIPPER

1. GENERELLE PRINCIPPER UNIVAR (Levering til de nordiske lande) SALGSBETINGELSER I nærværende betingelser henviser Sælger til UNIVAR BV og Køber henviser til det individuelle firma eller selskab, til hvem et tilbud er stilet,

Læs mere

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret.

1.4. Såfremt der opstår uoverensstemmelser mellem Kunden og IntraHost afgøres disse ved dansk ret. Generelle Handelsbetingelser for IntraHost ApS CVR: 36897880 Senest revideret d. 1/06-2015 1. Generelt 1.1.Enhver aftale som indgås mellem IntraHost ApS (herefter IntraHost) og en kunde (herefter Kunden)

Læs mere

EU-UDBUD 2013/S 195-336732

EU-UDBUD 2013/S 195-336732 EU-UDBUD 2013/S 195-336732 Finansielle tjenesteydelser Offentligt udbud På levering af daglige bankforretninger til Skive Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet...

Læs mere