Tekniske Bestemmelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tekniske Bestemmelser"

Transkript

1 Rønne Varme A/S Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering Rønne Varme A/S Sandemandsvej 1A, 3700 Rønne Tlf.: Fax.: E -mail.: SIDE NR. 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v Etablering af fjernvarmetilslutning Udførelse af installationsarbejde Etablering af måleudstyr Projektering og udførelse af varmeinstallationer Tilslutningsarrangement Interne rørledninger Specielle anlæg Isolering Trykprøvning og idriftsættelse Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen Måling af fjernvarmeforbrug Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne... 8 Side 0

3 ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Rønne Varme A/S, i det følgende benævnt værket, er gældende for projektering, udførelse og ændring af varmeinstallationer ved tilslutning til værkets ledningsnet, samt for installation, drift og vedligeholdelse af varmeinstallationer. 1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt ejeren. Alle forbrugere af fjernvarme, enten som ejere eller lejere med et direkte kundeforhold, benævnes efterfølgende som forbrugeren. 1.3 Aftalegrundlaget mellem værket og forbrugeren er fastlagt gennem såvel Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering som nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, Aftale om fjernvarmelevering, gældende Takstblad, og Anmeldelse af installation af fjernvarme. 1.4 Installatøren er den person, der i henhold til bestemmelserne i 3.1 er berettiget til at udføre arbejder på en ejendoms varmeinstallation. TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 2.1 Anmodning om en ejendoms tilslutning til fjernvarmeforsyningen fremsendes skriftligt til værket af ejeren af ejendommen eller en af ejeren bemyndiget person med oplysninger om ejendommens størrelse/varmeeffektbehov og beliggenhed. Der gøres i denne forbindelse opmærksom på, at der ikke i hele værkets forsyningsområde vil kunne tillades direkte tilsluttede anlæg, hvorfor der skal indhentes særskilt tilladelse hertil hos værket. Ved nye anlæg eller større renovering af eksisterende anlæg, kræves så vidt muligt direkte tilslutning. 2.2 Ledningsnettet, der etableres fra hovedledningen/fordelingsledningen til ejendommens hoved-haner, benævnes i det følgende som stikledningen. 2.3 Ved nybygninger placeres stikledningen som anført i Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Side 1

4 Hovedhaner placeres umiddelbart inden for ydervæg. Hvis det ikke er muligt, skal aftale altid laves med værket. For eksisterende ejendomme træffes aftale mellem ejeren eller dennes bemyndigede og værkets repræsentant. Stikledningen til og med hovedventiler etableres, ejes og vedligeholdes af værket. INSTALLATIONSBESTEMMELSER 3. Udførelse af installationsarbejde 3.1 Arbejder på ejendommens varmeinstallation skal udføres af firmaer med autorisation som VVS-installatør i henhold til lov nr. 988 af 8. december 2003 eller en af værkets autoriseret fjernvarmeinstallatør. 3.2 Varmeinstallationer, der tilsluttes værkets ledningsnet, skal projekteres og udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende love, bekendtgørelser, normer og standarder, samt de krav der er indeholdt i værkets almindelige og tekniske leveringsbestemmelser, jf Er installationerne ikke projekteret og udført i overensstemmelse med ovenstående, kan værket kræve de pågældende installationer ændret. Sker dette ikke, er værket af sikkerhedsmæssige grunde berettiget til at nægte installationerne tilsluttet. 3.3 Såfremt der installeres komponenter, som i forhold til værkets driftsbestemmelser (se afsnit 11) kræver andre tryk- eller temperaturforhold, er værket ikke forpligtet til at ændre sine driftsforhold. 3.4 Udskiftning af fjernvarmeunit betragtes som nyt anlæg. 4. Etablering af måleudstyr 4.1 Værket udleverer måleudstyr til installatøren. 4.2 Hovedmåler placeres umiddelbart efter hovedhanerne. På eksisterende fjernvarmeinstallationer, hvor hovedmåleren ikke er placeret umiddelbart efter hovedhanerne, kan værket kræve hovedmåleren flyttet til umiddelbart efter hovedhanerne. Flytningen vil ske for værket regning. Hvis en hovedmåler, som følge af et væsentligt ændret forbrug, skal udskiftes til en anden Side 2

5 størrelse, vil ændring af rør ske for ejers regning. Selve hovedmåleren leveres og skiftes uden beregning fra værket. Hvis ændringen af hovedmålerstørrelsen sker samtidig med flytning til umiddelbart efter hovedhanerne, vil det ske for værkets regning. Ved udskiftning af fjernvarmeunit, skal måleren flyttes til hovedhanerne. Flytningen vil ske for ejers regning. Udgiften til målerens el-tilslutning påhviler forbrugeren. 5. Projektering og udførelse af varmeinstallationer. 5.1 Dimensioneringsgrundlag. Varmeinstallationer skal dimensioneres i henhold til det til enhver tid gældende bygningsreglement, og bygningsreglement for småhuse samt værkets evt. særlige krav. Varmeinstallationen dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 70 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 C ved minus 12 C udetemperatur. Brugsvandsanlæg dimensioneres for en fjernvarmefremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 30 C. Der kan forekomme områder/stikledningslængder hvor værket stiller særlige krav til installationen f.eks varmtvandsbeholder. 5.2 Projektering og udførelse. Enhver varmeinstallation eller ændring af en eksisterende installation skal projekteres og udføres i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. På udgivelsestidspunktet er endvidere følgende bestemmelser, med eventuelle tillæg, gældende på området: - Nærværende Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. - DFF-vejledning Brugerinstallationer. - Bygningsreglementerne. - Dansk Ingeniørforenings Regler for beregning af bygningers varmetab (DS 418). - Dansk Ingeniørforenings Norm for varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469). - Dansk Ingeniørforenings Norm for vandinstallationer (DS 439). - Dansk Ingeniørforenings Norm for termisk isolering af tekniske installationer (DS 452). - Arbejdstilsynets Forskrifter for fyrede varmtvandsanlæg og Forskrifter for ufyrede varmtvandsanlæg. 6. Tilslutningsarrangement 6.1 Tilslutningsarrangementet, som forbinder fjernvarmeforsyningen med forbrugerens varmeinstallation, skal principielt udføres som vist på værkets principdiagrammer. Side 3

6 7. Interne rørledninger 7.1 Interne rørledninger skal udføres i overensstemmelse med Norm for Varmeanlæg med vand som varmebærende medium (DS 469 incl tillæg). Medierørerene skal have en mekanisk styrke og holdbarhed, som tilgodeser de maksimalt forekommende tryk og temperaturer. Stålrør kan samles med gevindsamlinger, svejsesamlinger eller flangesamlinger. Kobberrør kan samles ved hårdlodning, presfittings eller klemringsfittings. Plastrør samles med preskoblinger eller klemringsfittings. Alupex samles med fittings til Alupex. Rustfri stålrør samles med preskoblinger. Skjulte, ikke udskiftelige anlægsdele skal være vedligeholdelsesfrie og have en bestandighed og funktionsstabilitet, der svarer til de bygningsdele, hvori de er indbygget. Skjulte rørledninger i stål må kun samles ved svejsning. Skjulte kobberrør må kun samles ved hårdlodning. Der må ikke anvendes samlinger i skjulte plastrørsledninger. Interne rørledninger i jord mellem bygninger skal, ved direkte fjernvarmetilslutning (uden varmeveksler), udføres i prærør i samme type eller tilsvarende kvalitet som fjernvarmestikledningen. 7.2 Rørledninger skal monteres på en sådan måde, at der er mulighed for ekspansionsbevægelser samt for udluftning og aftapning i fornødent omfang. Aftapninger skal forsynes med prop med plombehul. 8. Specielle anlæg 8.1 Tilslutning af specielle anlæg, f.eks. svømmebade, procesvarmeanlæg, gartnerier samt virksomheder med et særligt stort behov for varmt brugsvand og/eller ventilation, skal i hvert enkelt tilfælde aftales nærmere med værket, af hensyn til dimensionering af stikledning og måler. 9. Isolering 9.1 I henhold til Bygningsreglementerne skal varmeinstallationer, herunder rørledninger og beholdere, isoleres mod varmetab efter Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer (DS 452). Side 4

7 10. Trykprøvning og idriftsættelse 10.1 Enhver nytilslutning, ændring eller udvidelse af en varmeinstallation skal af installatøren trykprøves inden tilslutningen til værket. Samlinger på rørledninger må ikke isoleres, indmures eller på anden måde tildækkes, før trykprøve er foretaget Prøvetrykket skal generelt være mindst 1,5 gange det højest forekommende tryk (dynamisk + statisk) i værkets forsyningsledninger. I øvrigt skal Arbejdstilsynets til enhver tid gældende forskrifter om trykprøvning følges Ved direkte tilslutning må forventes, at trykket i forsyningsledningerne kan stige til 6,5 bar. Prøvetrykket skal derfor for varmeinstallationer, der tilsluttes direkte, generelt være 10 bar. Trykket skal holdes mindst 1 time Ved indirekte tilslutning (med veksler) skal primærsiden af installationen trykprøves med et prøvetryk på 10 bar Trykprøven foretages af en autoriseret VVS-installatør der bekræfter dette med sin underskrift på en udleveret blanket af værket ( Anmeldelse af installation af fjernvarme ). Såfremt denne i forbindelse med trykprøven bliver bekendt med fejl og mangler i øvrigt ved varmeinstallationen, er VVS-installatøren forpligtet at påtale disse. Værket påtager sig i øvrigt intet ansvar for ejerens varmeinstallation, ud over det ansvar, man kan ifalde efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Det er en betingelse for levering af varme, at Anmeldelse af installation af fjernvarme returneres til værket senest 5 arbejdsdage efter udlevering af måleren. Ejendommens tilslutning til værket er betinget af, at påtalte fejl og mangler er udbedret Inden idriftsættelse og efter reparationsarbejder på en varmeinstallation skal denne grundigt gennemskylles. For anlæg, der er tilsluttet uden varmeveksler, også kaldet direkte anlæg skal påfyldning og idriftsættelse af varmeinstallationen normalt ske med fjernvarmevand gennem fremløbsledningen. Ved påfyldning og idriftsættelse af disse anlæg, skal værket orienteres Hvor der tillades direkte tilsluttede anlæg, skal der samtidigt installeres lækovervågning af måleren. Værket udleverer og installerer udstyret hos forbrugeren. Forbrugeren betaler årligt fast bidrag for lækovervågning iht. gældende takstblad. Side 5

8 10.8 Det påhviler installatøren i forbindelse med afleveringen at sørge for en omhyggelig indregulering af varmeinstallationen, således at optimal afkøling af fjernvarmevandet opnås, og at instruere forbrugeren grundigt om varmeinstallationens drift. DRIFTSBESTEMMELSER 11. Drift og vedligeholdelse af varmeinstallationen 11.1 Varmeenergien leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand), med en fremløbs-temperatur, der af værket reguleres efter klimatiske forhold (udetemperatur og vind-styrke), varierende mellem 55 C og 85 C i hovedledningsnettet. Fremløbstemperaturen i en ejendom kan være lavere end ovennævnte temperaturer, når vandgennemstrømningen i stikledningen er ringe Fjernvarmevandet skal afkøles således, at gennemsnitsafkølingen over et forbrugsår er minimum 30 C og den gennemsnitlige returtemperatur må ikke overstige 40 C Værket har pligt til at levere den varmeeffekt, der er abonneret på, jf. 2.1 og Trykket i fremløbsledningen ved hovedhanen i områder med direkte anlæg vil maksimalt være 6,5 bar Ejendommens varmeinstallation skal dimensioneres i henhold til de af værket fastsatte krav, jf Vedligeholdelse af hovedhaner foretages af værket. I tilfælde af brand, rørbrud eller lignende skal begge hovedhaner lukkes, og aftapningshanerne på varmeinstallationen skal åbnes. Hovedhanerne skal enten være helt åbne eller helt lukkede Ved reparation og vedligeholdelse af ejendommens varmeinstallation må aftapning af fjernvarmevand almindeligvis kun foretages af installatøren efter aftale med værket, ligesom ethvert arbejde udført på primærsiden af varmeinstallationen, herunder udskiftning af vekslere, skriftligt skal indberettes til værket Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation foranlediget af aflukninger i hovedledningsnettet afhjælpes af værket ved henvendelse til dette. Driftsforstyrrelser i ejendommens varmeinstallation i øvrigt afhjælpes af forbrugerens installatør for forbrugerens regning. Side 6

9 12. Måling af fjernvarmeforbrug 12.1 Værket leverer det for afregning mellem forbrugeren og værket nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering Måleudstyret ejes og vedligeholdes af værket og udskiftes efter regler fastsat af værket. Ved direkte anlæg levere værket udstyr til lækovervågning. Måleren skal hele tiden være forsynet med 230V og strømmen til måleren må IKKE afbrydes uden værkets godkendelse. Forbrugeren betaler elforbruget. Såfremt forbrugeren opsætter bimålere for intern fordeling af varmeforbruget, er dette værket uvedkommende Måleudstyret og dettes placering må ikke ændres uden værkets godkendelse. De ved målere og ventiler anbragte plomber må kun brydes af værkets personale eller af værket dertil bemyndigede personer. Afbrydes strømforsyningen til måleren eller foretages der indgreb mod måler eller plomber, og dette medfører tvivl om målingens korrekthed, annulleres målingen, og værket beregner forbruget. Indgreb kan medføre, at der indgives politianmeldelse Værket har ret til at flytte måleudstyret, hvis det anses for nødvendigt. Omkostningerne ved flytningen afholdes af værket. Ønsker forbrugeren måleren flyttet, skal flytningen godkendes af værket. Udgiften til flytningen betales i så fald af forbrugeren Ved tvivl om målerens korrekte visning, er værket berettiget til for egen regning at afprøve måleren. Forbrugeren kan ved skriftlig henvendelse og mod betaling til værket forlange at få måleren afprøvet. Hvis den ved afprøvningen konstaterede måleafvigelse er større end de fastsatte grænser, afholdes samtlige omkostninger i forbindelse med målerafprøvningen af værket. Måleren anses for at vise rigtigt, når denne ved afprøvning i en akkrediteret prøvestand har en relativ måleafvigelse, som er mindre end eller lig med de af myndighederne til enhver tid fastsatte grænser for måleafvigelser. Side 7

10 II 13. lkrafttraden og andring af bestemmelserne 13.1 Narvarende "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" vedtaget af: Bestyrefsen for Rsnne varme A/S den -?JI:ULL-- og anmeldt til Energitilsynet. Varket er til enhver tid berettiget til at foretage andringer i bestemmelserne. Kai Platz Kim Farsse

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Fjernvarme Fyn A/S Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner side 4 2

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

Gasreglementets afsnit B-4

Gasreglementets afsnit B-4 Gasreglementets afsnit B-4 Installationsforskrifter for større gasfyrede anlæg Oktober 1998 Danmarks Gasmateriel Prøvning Tranegårdsvej 20 DK-2900 Hellerup Telefon 39 62 43 85 e-mail dgp@dgp.dk www.dgp.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning 3. 2. Anvendelsesområde 5. 3. Planlægning og projektering 6 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 3 2. Anvendelsesområde 5 3. Planlægning og projektering 6 3.1 Fastlæggelse af effektbehov 6 3.1.1 Rumvarme 6 3.1.2 Varmt brugsvand 8 3.2 Fastlæggelse af dimensioneringstemperatur

Læs mere

1 Indholdsfortegnelse

1 Indholdsfortegnelse Side : 1/19 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Omfang... 3 2.1 Alment om beskrivelsen:... 3 2.2 Omfang... 3 2.2.1 Afgrænsning generelt... 3 2.2.2 Afgrænsning vand, afløb og sanitet:...

Læs mere

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' !" #+,! ---! #

Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune . % &%'(& ' ! #+,! ---! # Århus Brandvæsen Tilsyn og Myndighed Århus Kommune. % $%#!!#&/' ( &%'(& ' )*!" #+,! ---! # Der skal til Århus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag B) til

Læs mere

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje

Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Aarhus Brandvæsen Marts 2012 Retningslinje Bestemmelser for Automatiske brandbeskyttelsesanlæg Der skal til Aarhus Brandvæsen, Tilsyn og Myndighed, fremsendes ansøgning om tilladelse (se i øvrigt bilag

Læs mere

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT

GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT GEMINA TERMIX Compact 20 VX SPLIT-UNIT TERMIX COMPACT 20 VX SPLIT-UNIT er en sammenbygget unit indeholdende et komplet varmesystem, med varmeveksler til rumopvarmning og udtag for varmtvandsbeholder. GEMINA

Læs mere

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1

Betingelser for Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Aftale om Favrskov Brandvæsens modtagelse af alarmer. Side 1 Betingelser for Favrskov s modtagelse af alarmer og Aftale om Favrskov s modtagelse af alarmer Januar 2014 Side 1 Aftalegrundlaget omfatter følgende hoveddokumenter: Generelle betingelser for brandsikringsanlæg

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk

VEDTÆGTER. For. Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk VEDTÆGTER For Andelsselskabet FREJLEV VANDVÆRK www.frejlevvand.dk Navn og hjemsted 1 Selskabet er et andelsselskab, hvis navn er FREJLEV VANDVÆRK. Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. Formål Medlemmer

Læs mere

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg

At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8. Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg Fyrede varmtvandsanlæg.qxp:layout 1 12/09/07 14:32 Side 1 At-VEJLEDNING TEKNISKE HJÆLPEMIDLER B.4.8 Indretning og anvendelse af fyrede varmtvandsanlæg September 2007 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet.

Stk. 2. Foreningen kan desuden drive naturligt beslægtet virksomhed som udlejning af antennemast og ledningsnet. Forord: Vindinge Antennelaug blev etableret den 17-03-1970 som en del af Hjortlund Grundejerforening for at administrere det nyoprettede antenneanlæg. Det fungerede frem til den stiftende generalforsamling

Læs mere

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN

KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Revideret juni 2011 OG ORDENSREGLER FOR S/I ISHØJ HAVN Del 1. KONTRAKTMÆSSIGE FORHOLD Kontrakter om bådpladser og skråningshuse skal indgås på vilkår, der er godkendt af Ishøj Kommune.

Læs mere

Øresundsvej 130G 2300 København S

Øresundsvej 130G 2300 København S Kundeinformation (faktureringsadresse): Grundejerforeningen Øresundsgården Øresundsvej 130G 2300 København S Att.: Kristian Næsted Tlf.: 24 29 74 95 Mail: knaested@hotmail.com E.ON Danmark A/S CVR-nr.

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 11 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 851-336486-001 Adresse: Ejerforeningen, Vesterbrogade 22 Udarbejdet af: Lars Ibsen, Rådgivende Ingeniør

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt

1 Generelt. 2 Kundens oplysningspligt Welcoms handelsbetingelser regulerer aftaleforholdet mellem Kunden og Welcom i fællesskab benævnt Parterne. Betingelserne kan alene ved aftale fraviges i kontrakten med Kunden. Betingelserne accepteres

Læs mere

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab

Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger. Hvidovre Boligselskab. Hvidovre Boligselskab Råderetsreglement for Baunevangens Ældreboliger Indhold Generelt om råderet og godtgørelse for individuelle forbedringer i Baunevangens Ældreboliger... 3 Generelle betingelser... 4 Ansøgningsprocedure...

Læs mere

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER

BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER BETINGELSER FOR AABENRAA BRAND & REDNING MODTAGELSE AF ALARMER Revideret 10. februar 2015 1. Anlægget 1.1 Et brandsikringsanlæg er et brandalarm-, gasalarm-, sprinkleranlæg eller slukningsanlæg, der er

Læs mere

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR

Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR Stofa Telefoni AFTALEVILKÅR 1 INDHOLD Velkommen 3 Aftalevilkår for Stofa Telefoni 4 Kontaktoplysninger 20 2 Stofa SmartTv AFTALEVILKÅR VELKOMMEN TIL STOFA TELEFONI Du får her et overblik over de vilkår,

Læs mere

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7

Afskrift af originalt dokument. 24. marts 2015. Københavns Ejendomme. Side 1 af 7 Afskrift af originalt dokument 24. marts 2015 Københavns Ejendomme Side 1 af 7 Københavns Torvevæsen Regulativ for tekniske forsyninger mm. I Kødbyen Regulativ for lejerne I. Koldt og varmt vand II. Centralvarme

Læs mere

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr.

ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 ERHVERVSLEJEKONTRAKT UDLEJER OG LEJER. DAHL AALBORG A/S, CVR nr. ADVOKAT PETER LAU LAURITZEN VINGÅRDSGADE 22 9000 AALBORG Tlf. 46 92 92 00 J.NR. 224277 /JBF ERHVERVSLEJEKONTRAKT M E L L E M UDLEJER OG LEJER DAHL AALBORG A/S, CVR nr. 19 23 21 07 1. PARTERNE 3 2. DET

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest

Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest 1. Navn Foreningens navn er Bramming Antenneforening Vest. 2. Formål Vedtægter for Bramming Antenneforening Vest Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndsanlæg, der kan forsyne medlemmerne med:

Læs mere