MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni /13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD ORDREGIVER OPGAVEN KONTRAKT TILBUDSGRUNDLAG TILBUDSFASEN TILBUDETS FORM OG INDHOLD FORBEHOLD TIDSTERMINER, VEDSTÅELSE VEDERLAG PRIS FORSLAG TIL OPGAVELØSNING ORGANISATION OG BEMANDING ATR-SKEMAER BEDØMMELSENS FORLØB VURDERINGSMODEL RESULTAT AF BEDØMMELSEN RESULTAT AF BEDØMMELSEN ERKLÆRING OM ARBEJDSMILJØ... 10

3 3 af BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1.1 ORDREGIVER Opgaven rekvireres af: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan findes på: 1.2 OPGAVEN Nærværende Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) gælder i forbindelse med indbudt licitation vedr. Miljøvurdering: VVM-undersøgelse for ny Storstrømsbro og Nedrivning af den eksisterende bro. 1.3 KONTRAKT Vejdirektoratet vil ud fra vurderingsmodellen i afsnit 1.16 bestemme det tilbud, der er økonomisk mest fordelagtigt i henhold til afsnit 1.18 og herefter indgå aftaler i henhold til Vejdirektoratets standardaftale om Rådgivning og bistand. 1.4 TILBUDSGRUNDLAG Tilbud skal afgives på følgende grundlag: Rammeaftale for miljøundersøgelser, dateret 17. juni 2011 Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen, jf. afsnit 1.6 Nærværende Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT), dateret juni 2013 Opgavebeskrivelse Miniudbud: - Miljøvurdering - VVM-undersøgelse for ny Storstrømsbro og nedrivning af den ekst. Bro, opgavebeskrivelse, dateret juni 2013 Tilbudsliste, dateret juni 2013 Vejdirektoratets Standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand, februar 2011, se: taler_raadgiver_og_bistand_ pdf Bilag 1: Udkast til aftale om rådgivning og bistand bilag 2: Erklæring om arbejdsmiljø Tilbud skal afgives på dansk. Kontraktsproget er dansk og arbejdssproget er dansk. CV accepteres dog på engelsk I det følgende benævnes de, der giver tilbud på denne opgave Tilbudsgiverne og den der senere får overdraget opgaven Tjenesteyderen.

4 4 af indbudt licitation Vejdirektoratet har anmodet COWI, NIRAS, Atkins, Rambøll, Orbicon og Grontmij om at give tilbud på opgaven. 1.6 TILBUDSFASEN Al henvendelse vedrørende tilbuddet skal ske til: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Att. Marianne Lund Ujvári Mail: og med cc til og Henvendelse kan ske pr. brev eller . Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Sidste frist for modtagelse af spørgsmål er 6 arbejdsdage inden tilbudsafgivelsen. Spørgsmål modtaget efter denne frist vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt. Der vil blive udsendt rettelsesblade til udbudsmaterialet, såfremt besvarelser eller andre forhold giver anledning til ændringer af udbudsmaterialet. Evt. spørgsmål og svar på disse samt eventuelle rettelsesblade fremsendes til de bydende senest 3 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. 1.7 TILBUDETS FORM OG INDHOLD Tilbuddet skal indeholde nedenstående dokumenter. Det er anført, hvor uddybende information om dokumentet kan findes: A. Forslag til løsning af opgaven B. Organisering af opgaven C. ATR-skemaer med aktiviteter, tid og ressourcer til løsning af opgaven D. CV er på de personer, som skal løse opgaven, med angivelse af personkategori for hver person, se afsnit Desuden skal: E. Tilbudsliste se afsnit 1.11 afleveres i udfyldt stand i en særskilt kuvert, se Tilbudsmaterialet (bortset fra Tilbudslisten) skal indsættes i mappe eller lignende med faneblade iht. ovenstående indhold. Tilbud skal afleveres i 3 udprintede eksemplarer samt digitalt som pdf-filer på en CD eller DVD samlet i særskilt lukket kuvert. Inde i denne kuvert skal Tilbudslisten lægges i 1 udprintet og underskrevet eksemplar i en særskilt lukket kuvert mærket: Tilbudsliste. Tilbud skal mærkes: Miljøvurdering, VVM-undersøgelse for ny Storstrømsbro og nedrivning af den ekst. bro, TILBUD.

5 5 af 10 Alt tilbudsmateriale skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tidspunkt for aflevering af tilbud er: Mandag d. 26. august 2013, klokken Tilbud skal afleveres til: Vejdirektoratet Att. Marianne Lund Ujvári Niels Juels Gade 13 Postboks København K Åbning af tilbuddene sker uden tilbudsgivernes deltagelse. 1.8 FORBEHOLD Eventuelle forbehold (individuelle eller standardforbehold) over for udbudsmaterialet skal anføres i tilbudslisten. Såfremt tilbuddet indeholder forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, der angår grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, er Vejdirektoratet forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Vejdirektoratet er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold, også selvom disse ikke angår grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. I det omfang en objektiv prissætning af forbeholdet ikke skønnes mulig, er Vejdirektoratet dog forpligtet til at afvise tilbuddet. Tilbudsgiveren kan pga. forhandlingsforbuddet og ligebehandlingsreglerne ikke spørges om evt. forbeholds prissætning. Tilbudsgiverne anmodes derfor om nøje at overveje karakteren og omfanget af evt. forbehold og søge alle evt. usikkerheder afklaret i tilbudsfasen inden tilbudsafgivelsen. 1.9 TIDSTERMINER, VEDSTÅELSE Tilbud skal vedstås til den 1. november Opgaven forventes overdraget pr. mandag d. 9. sept VEDERLAG Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende kontraktindgåelse PRIS Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste, se Tilbudsliste (TBL). De anførte antal enheder i tilbudslisten udgør det volumen, som skal danne baggrund for tilbuddet. Mængden er kun stipuleret for at får et ensartet grundlag for afgivelse af tilbud.

6 6 af 10 Vejdirektoratet vurderer, at opgaven kan løses inden for en ramme af 8 12.mio. DKK ekskl. moms. De tilbudte timesatser er gældende selvom omfanget af opgaven ændres FORSLAG TIL OPGAVELØSNING Tilbudsgiver skal give en begrundet beskrivelse af hvorledes opgaven overordnet foreslås gennemført, herunder en redegørelse for samspillet mellem de involverede parter. Beskrivelsen skal indeholde en overordnet tidsplan for opgavens løsning, herunder forslag til milepæle for Vejdirektoratets medvirken/beslutninger. Beskrivelsen må maksimalt fylde 30 A4-sider ORGANISATION OG BEMANDING Tilbudsgiver skal redegøre for den organisation og bemanding, der skal gennemføre opgaven. Redegørelsen skal indeholde en organisationsplan for opgaven, som viser hvordan tilbudsgiveren internt vil organisere sine kompetencer. Organisationsplanen skal understøttes af en beskrivelse af rollefordeling, ansvarsområder og kommunikationsveje både i egen organisation og i forhold til Vejdirektoratet. Der henvises til Opgavebeskrivelsen angående Vejdirektoratets roller i sagen. Redegørelsen må maksimalt fylde 10 A4-sider. Der vedlægges CV er for tilbudte personer til denne opgave med oplysning og relevante kompetencer og dokumenteret erfaringer fra lignende opgaver, jf. Opgavebeskrivelsen. Personkategori iht. til tilbudslistens opdeling skal anføres. Hvert CV må maksimalt fylde 3 A4-sider ATR-SKEMAER Tilbudsgiver skal vedlægge ATR-skemaer med angivelse af aktiviteter, tid og ressourcer til løsning af opgaven. I ATR-skemaerne angives personkategorien og den tilbudte person, men ikke den tilbudte timesats for kategorien. Summen af timer gange tilbudt timesats for de tilbudte kategorier vil blive lagt til grund for opgavens budget BEDØMMELSENS FORLØB 2-kuvert system: Ved denne tilbudsafgivning anvendes et 2-kuvert system, hvor kvaliteten først bedømmes, og herefter åbnes kuverterne med Pris (Tilbudslisten).

7 7 af 10 Kuverterne med pris vil blive åbnet onsdag den 4. september 2013, kl i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København i overværelse af de tilbudsgivere, der måtte ønske det. Konditionsmæssighed: Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. Hvis et tilbud er mangelfuldt, vil tilbuddet blive erklæret ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke blive optaget til bedømmelse. Vejdirektoratet kan i forbindelse med bedømmelsen stille spørgsmål til uklarheder i tilbuddene. Besvarelsen af disse spørgsmål vil indgå i bedømmelsen. Vurdering af de konditionsmæssige tilbud vil ske i 2 faser: Fase 1: Bedømmelse Her foretages en evaluering af de konditionsmæssige tilbud. Hvis der herunder registreres forbehold, behandles disse i Fase 2. Bedømmelse af Kvalitet sker ud fra en samlet vurdering af følgende: Forslag til opgaveløsning, se afsnit 1.12 Redegørelse for organisation og bemanding, se afsnit 1.13 ATR-skemaer, se afsnit 1.14 Der lægges positiv vægt på i hvilket omfang nedenstående er opfyldt: a) At de navngivne personer har kompetencer/erfaring, der bedst muligt svarer til den aktuelle opgave, herunder at projektleder/fagansvarlig fra rådgiver har dokumenteret erfaring med miljøkortlægning og vurdering i forbindelse med anlægsprojekter på vand og det marine miljø samt med vejanlæg og ved miljøkortlægning i forbindelse hermed samt at der blandt personerne er dokumenteret kompetencer/erfaringer med at formidle analyser og resultater. b) At personalet er klart organiseret, at kompetencen er til stede og at kommunikationen er klar og entydig. c) At der er foretaget en realistisk vurdering af tids- og ressourceforbrug. d) At det synes realistisk med den valgte organisering og bemanding at opgaven kan gennemføres inden for den afsatte tidsramme. e) At forslag til opgavebeskrivelse viser at tilbudsgiver har forstået opgaven og har en god beskrivelse af hvordan opgaven kan løses.

8 8 af 10 Fase 2: Åbning af kuverten med Pris (Tilbudsliste) Efter Fase 2 er gennemført og dokumenteret åbnes kuverterne med tilbudsgivernes Tilbudslister. Tilbudslisten indeholder i afsnit 6 et felt til angivelse af Forbehold. Forbehold kan også være identificeret under Fase 1. Hvis et tilbud indeholder forbehold, der angår grundlæggende elementer eller hvor en objektiv prissætning ikke skønnes mulig, jf. afsnit 1.8, vil tilbuddet blive erklæret ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke blive optaget til bedømmelse. Vejdirektoratet vil tage stilling til om tilbud med forbehold optages til bedømmelse og vil i givet fald prissætte evt. forbehold, jfr. afsnit VURDERINGSMODEL Tilbudsbedømmelsen skal udpege det økonomisk mest fordelagtige bud. Tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig. To underkriterier indgår i tilbudsbedømmelsen: Pris Kvalitet (Forslag til opgaveløsning, Organisation og bemanding, ATR-skemaer) Underkriterierne for Pris og Kvalitet er nærmere beskrevet i afsnit 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 og Vægtning: Der vil blive anvendt nedenstående vægtning: Pris vægtes 30 % Kvalitet vægtes 70 % Karakterer: I Tilbudslistens punkt 2, Vurderingsmodel er angivet et bedømmelsesinterval, jfr. TBL. Dette bedømmelsesinterval bruges i karaktergivningen, som beskrevet nedenfor. Karakter for Pris findes ved følgende fremgangsmåde: A) Det tilbud, som har den laveste pris får karakteren 10. B) Et tænkt tilbud, som ligger bedømmelsesintervallet over den laveste pris, får karakteren 0. De afgivne tilbud kan herefter karaktergives ved retlinet interpolation mellem de ovenstående tilbud A og B. Et tilbud, der fx ligger det halve af bedømmelsesintervallet over den laveste pris, får således karakteren 5.

9 9 af 10 Et tilbud med en højere pris end den laveste plus bedømmelsesintervallet vil opnå en negativ karakter. Karakter for Kvalitet findes ved følgende fremgangsmåde: Tilbuddene gives karakterer fra 0 til 10 ved en vurdering af i hvilket omfang de udover mindstekravene opfylder underkriteriet. Der karaktergives med hele tal efter følgende skala. Under afsnit 1.15, Bedømmelsens forløb, Fase 1: Bedømmelse, er angivet hvad Vejdirektoratet lægger positiv vægt på ved bedømmelsen. Karakter Beskrivelse 0 Gives for et tilbud, som er konditionsmæssigt, og hvor der ikke foreligger nogen oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet. 1 Gives for et tilbud, hvor der kun foreligger utilstrækkelige oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet. 2 3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet. 4 5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet. 6 7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser. Karaktererne 2, 4, 6, 8 og 9 anvendes også til tilbud, der ligger imellem de anførte beskrivelser. To eller flere tilbud kan opnå samme karakter RESULTAT AF BEDØMMELSEN Et tilbuds totalværdi findes ved produktsummen af vægte og karakterer for Pris, Fremgangsmåde og Udvikling: Totalværdi = Vp Kp + Vk Kk Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi, er det økonomisk mest fordelagtige bud. Totalværdien kan således maximalt blive 10, i det vægtene indsættes som rene tal (ikke i %) RESULTAT AF BEDØMMELSEN Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi er det økonomisk mest fordelagtige bud. I tilfælde af at to eller flere tilbud opnår samme højeste totalværdi regnet med 1 decimal, kan Vejdirektoratet vælge frit mellem disse tilbud.

10 10 af ERKLÆRING OM ARBEJDSMILJØ Tilbuddet skal indeholde en erklæring om arbejdsmiljø. Denne erklæring skal angive, at tilbudsgiveren har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Der henvises til 4 i BEK nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåder ved indgåelse af offentlige kontrakter og henvisningen herfra til artikel 27 i Udbudsdirektivet 2004/18/EF af 31. marts En erklæring udformet som en tro og love erklæring om, at det anførte hensyn er taget med henvisning til de angivne bestemmelser, vil opfylde kravet. Bilag 2: Erklæring om Arbejdsmiljø, vil korrekt udfyldt opfylde kravet.

11 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni /13560 MINIUDBUD MILJØVURDERING: VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO OPGAVEBESKRIVELSE JUNI Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

12 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER Baggrund Opgaven generelt Stade og overordnet proces Baggrundsmateriale MILJØUNDERSØGELSERNE Følgende skal VVM-undersøges: Nedrivning af eksisterende bro: Anlæg af ny bro: Krav til formater på leveret materiale: Metodevalg Hovedaktiviteter LØBENDE PROJEKTKOORDINERING ORGANISATION MILJØRÅDGIVERENS ORGANISATION KVALITETSSIKRING AFRAPPORTERING TIDSPLAN ORGANISERING BILAG BILAG Tidsplan... 19

13 3 af 21 Opgavebeskrivelse for miniudbud vedr. miljøvurdering i forbindelse med VVM-undersøgelse for Ny Storstrømsbro og nedrivning af den ekst. bro 1. BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER 1.1 BAGGRUND Projektet omkring en ny forbindelse over Storstrømmen er behandlet i 2 politiske aftaler. Trafikaftale 17. november 2011 Den 17. november 2011 blev der indgået en politisk aftale om Udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet. Som led i udmøntningen af aftalen afsluttede Banedanmark i maj 2012 en forundersøgelse med en indstilling til transportministeren med anbefaling som et grundlag for en politisk beslutning om forbindelsen ved Storstrømmen. Projektmateriale fra Banedanmarks indstilling og øvrigt materiale fra Banedanmarks forundersøgelse kan læses på dette link: Trafikaftale 21. marts 2013 Den 21. marts 2013 blev der indgået en politisk aftale om at anlægge en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen. En ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen har en skønnet anlægsudgift på i alt mio. kr. (inkl. cykel- og gangsti). Den nye dobbeltsporede jernbane vil blive anlagt, så passagertog kan passere med 200 km/t, og vejbanen vil blive anlagt til passage med 80 km/t. Den nye bro anlægges med en kombineret dobbeltrettet gang- og cykelsti indenfor en ramme på 100 mio. kr. Beslutning svarer til scenarie 4.2 i Banedanmarks indstilling d

14 4 af 21 Fig. 1 Kort over området 1.2 OPGAVEN GENERELT Opgaven omfatter i hovedtræk: VVM-undersøgelse for anlæg af en ny forbindelse over Storstrømmen ml. Masnedø og Orehoved med udgangspunkt i Banedanmarks forundersøgelse og indstilling dateret , scenarie 4.2 (ny bro med dobbeltsporet jernbane og vej, samt gang- og cykelsti.) VVM-undersøgelse for nedrivning af den eksisterende forbindelse over Storstrømmen Herunder skal følgende miljøvurderes: Omlægning af søkabler, da nuværende placering er i konflikt med placering af ny bro Etablering af evt. ny sejlrende til Orehoved havn, som mulig konsekvens af for lav gennemsejlingshøjde ved eksisterende sejlrende Etablering af ny sejlrende til Masnedø havn, som en konsekvens af en fastlåsning af nuværende Masnedøbro. Der etableres en ny østlig banebro (parallelt med den nuværende). Dette udføres i regi af Femern Belt og derfor er der tale om i denne opgave alene at inddrage de kumulerede effekter heraf i miljøvurderingen.

15 5 af 21 Etablering af arbejdspladser med dertil hørende produktion (el-forsyning og vandindvinding til betonproduktion). Der er forudsat arealer på eksempelvis Orehoved havn til arbejdsplads. Det afklares dog først i VVM-undersøgelsen, hvor arbejdspladser skal placeres. Håndtering af nedbrydningsmateriale fra den gamle bro på den/de valgte arbejdspladser Sejlrende til Vordingborg Havn incl. vendeplads Klapning af opgravet sediment Støj og dynamiske påvirkninger som følge af højhastighed på strækningen (persontog 200 km/t og godstog 140 km/t). Projektet afsluttes med en offentlig høring af VVM-redegørelsen. 1.3 STADE OG OVERORDNET PROCES Banedanmark gennemførte en idefasehøring om projektet fra d. 10. januar til d. 31. januar Høringsnotat og høringssvar kan læses her: 0idefase%20Storstrømsbroen%20version%201.pdf Frem til den anden offentlige høring skal der laves supplerende undersøgelser og i den forbindelse udarbejdes en miljøredegørelse, der beskriver anlæggets påvirkning af omgivelserne. Alternativerne til det foretrukne alt. 4.2 (0-alternativet, alt. 1,2,3, 4.1 og 5 samt tunnelløsning og evt. andre forslag fra idefasen) og fravalg heraf beskrives og argumenteres med udgangspunkt i den allerede gennemførte forundersøgelse og høringsnotat om idefasen samt screeningsnotat for tunnelløsningen. I VVM-undersøgelsen vil skulle indgå beskrivelse og vurdering af alternative forslag til udførelsesmetoder og udformning og beliggenhed af arbejdsplads i forbindelse med en ny kombineret vej og banebro svarende til scenarie 4.2. og de deraf afledte projekter og aktiviteter som beskrevet ovenfor. I forbindelse med starten på den anden offentlige høring fremlægger Vejdirektoratet den samlede VVM-redegørelse. Den samlede VVM-redegørelse forventes at bestå af følgende materiale: Sammenfattende VVM redegørelse (Ny bro og nedrivning af den eksisterende bro) Miljøvurderingsrapport (Ny bro og nedrivning) Arealrapport Derudover forventes tekniske delrapporter omkring: Ny forbindelse Anlægsbeskrivelse (herunder arbejdspladser) broarkitektur broteknik- og konstruktion vejteknik

16 6 af 21 Sejladssikkerhed Geoteknik Risikonotat drift og vedligehold Håndtering af ledninger (herunder søkabler) linjeføring hydrauliske modelberegninger landskabsanalyse marin - arkæologisk rapport land arkæologisk rapport baneteknik signalteknik Trafiknotat (vejtrafik) Trafiknotat (banetrafik) Modellering af støj og dynamisk påvirkning af omgivelserne Anlægs- og samfundsøkonomi Nedrivning Nedbrydningsgrad af jernbanedæmningen Anlægsbeskrivelse (metoder) Genanvendelse af materialer (stål og beton) Arbejdsplads Anlægsøkonomi Det forventes, at den anden offentlige høring forløber i efteråret Se nærmere i bilag 2. Efter den offentlige høring udarbejdes et nyt høringsnotat, der beskriver de indkomne forslag og kommentarer, og som forholder sig til hvordan Vejdirektoratet forventer at anvende disse i det videre arbejde. Herefter vil Vejdirektoratet fremsende en indstilling til transportministeren om projektet. Det forventes, at der skal fremsættes en anlægslov primo BAGGRUNDSMATERIALE Der er allerede i forbindelse med Banedanmarks forundersøgelser, dels i forbindelse med Storstrømsprojektet, men også i forbindelse med Banedanmarks projektering af de danske jernbanelandanlæg, foretaget kortlægning og udarbejdet miljøvurderinger på forskelligt niveau. De danske jernbaneanlæg omfatter elektrificering fra Ringsted til Højby syd for Holeby samt anlæg af dobbeltspor på strækningerne Vordingborg-Masnedø og Orehoved-Højby. Data, beskrivelser og vurderinger fra disse undersøgelser skal i vid udstrækning anvendes som grundlag og suppleres i nødvendigt omfang.

17 7 af 21 Projektmateriale fra Banedanmarks forundersøgelse for Storstrømsbroen kan findes på dette link: Miljøredegørelsen for Banedanmarks VVM-undersøgelse for Femern Belt danske jernbaneanlæg kan læses på dette link. Det bemærkes, at det i denne undersøgelse var en forudsætning at den eksisterende Storstrømsbro blev bevaret. Derfor er miljøredegørelsen primært relevant i forhold til landanlæg på Masnedø og på Falster (Orehoved). Baggrundsmateriale i disse undersøgelser vil blive stillet til rådighed, hvis det skønnes relevant. 2. MILJØUNDERSØGELSERNE Hovedopgaven er at opgradere Banedanmarks forundersøgelser til en fuld VVM, på baggrund af hvilken Vejdirektoratet kan forvente at få de fornødne godkendelser fra de relevante myndigheder, fx 20 efter Naturbeskyttelsesloven til anlæggets gennemførelse. Det vil sige at, Indsamle det fornødne datagrundlag, som skal opdateres eller udestår Vurdere konsekvenserne på miljøet af projektet Samle opgraderingen med de dele af miljøvurderingerne fra Banedanmarks forundersøgelse, som det ikke har været nødvendigt at opdatere, til en samlet rapport/miljøvurdering. Som grundlag for dette kan rådgiver bruge de relevante beskrivelser af eksisterende miljøforhold og konsekvensvurderinger som findes fra Banedanmarks forundersøgelser som beskrevet i afsnit Det vurderes dog nødvendigt at supplere med flere emner og større detaljeringsgrad. Miljøundersøgelserne omfatter dataindsamling, kortlægning, feltundersøgelser og konsekvensvurderinger vedrørende alle relevante emner, herunder: Planforhold Befolkning Landskab og jordbund Strømnings- og sedimentationsforhold i Storstrømmen Plante- og dyreliv Kulturarv Friluftsliv Overfladevand Grundvand Luft og klima

18 8 af 21 Støj Lys Råstoffer og affald Forurenede grunde Afledte socio-økonomiske konsekvenser Afværgeforanstaltninger skal så vidt muligt beskrives konkret Endvidere skal undersøgelsesmetoder og eventuelle mangler i undersøgelsen samt referencer til anvendt materiale beskrives. Miljøvurderingerne skal belyse projektets såvel direkte, indirekte, som kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende samt midlertidige påvirkninger af miljøet. Ved kumulative påvirkninger forstås miljøvirkningen fra den nye bro set i sammenhæng med miljøpåvirkningen fra de andre relevante projekter og aktiviteter. Mængder omkring råstoffer og affald fås via rådgiver for projektering. Der forventes tilknyttet en arkitekt og en landskabsarkitekt i regi af rådgiver for projektering. Disse vil gennemføre en landsskabsanalyse, ligesom der vil blive gennemført visualiseringer. 2.1 FØLGENDE SKAL VVM-UNDERSØGES: Anlæg af ny Storstrømsbro incl. Skibsstødsikring og 2 kørespor, 2 banespor samt cykelog gangsti nedrivning af nuværende bro, herunder genanvendelse af materialer Ny sejlrende (incl. vendeplads) gennem Masnedø Østflak til Vordingborg Havn Evt. flytning af sejlrenden til Orehoved Havn Arbejdsplads til nedknusning af beton og håndtering af blymønje på jernkonstruktionen samt andre miljøfremmende stoffer Arbejdsplads (evt også fjerntliggende arbejdspladser til produktion af elementer til ny bro), midlertidige arbejdsveje, opmagasineringspladser, evt. ny klapplads Flytning af søkabler Klapning af sediment Indvinding af råstoffer til søs Undersøgelsesområdet På havet dækker undersøgelsesområdet som udgangspunkt hele Storstrømmen med tilgrænsende Natura 2000 område, men vil dog variere i forhold til forskellige problemstillinger. Undersøgelsesområdet på land ses af figur. 2.

19 9 af 21 Fig. 2. Undersøgelsesområdet på land (blå markering) Rådgiver skal forholde sig til nedenstående områder og supplere i nødvendigt omfang. 2.2 NEDRIVNING AF EKSISTERENDE BRO: Følgende skal konsekvensvurderes detaljeret og for alle relevante miljøaspekter. Alle nødvendige afværgeforanstaltninger skal beskrives konkret. Arbejdsmetoder for nedrivning af bro, Arbejdsmetode for nedknusning af beton (fx vandforbrug og bortskaffelse) Arbejdsmetode for afmaling og håndtering af blymønje (på vand såvel som på land) Forarbejdning af materialer for genanvendelse Arbejdspladser (areal og placering) Evt. midlertidige arbejdsveje eller lagerpladser Håndtering af skærver for den banestrækning, der nedlægges Uddybningsbehov i havbunden langs broen Arbejdsmetode for gravning og bortfjernelse af sediment Natura 2000-konsekvensvurdering (fx luftbåren N, støj, sedimentspredning)

20 10 af 21 Følgende vurderingsgrundlag skal indhentes og skal bl.a. ligge til grund for konsekvensvurderingen: Sedimentets forureningsgrad undersøges ved kemiske analyser, hvor nærmer antal fastlægges ud fra de berørte arealer og i samspil med de geotekniske undersøgelser (metaller og miljøfremmede stoffer). Undersøges kun i de områder, hvor der skal graves. Der forventes analyser. Indholdet af miljøfremmede stoffer i beton (på brodækket under fugtisoleringen) under bane, vej samt cykel/gangsti analyseres. Sedimentets sammensætning (tørstofindhold, kornstørrelsesfordeling og indhold af organisk stof) undersøges. Undersøges kun i de områder, hvor der skal graves. Hvor kan sedimentet bortskaffes? På land, på eksisterende klapplads eller skal der findes en ny klapplads (i så fald skal der gennemføres en VVM af denne) Kortlægning af forekomst af dyr og planter, bl.a. ålegræs og bunddyr, på vand. Ålegræs registreres på minimum 4 transekter. Bunddyr på ml. 40 og 50 stationer (transekter og stationer er ikke sammenfaldende med dem, der skal undersøges i forbindelse med anlæg af ny bro). Kortlægning af padder i det tidlige forår 2014 samt rastende fugle knyttet til Storstrømmen og som er registreret på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II. Vurdering af muligheden for at omdanne den yderste del af den nuværende jernbanedæmning på Falster til en fugleø/ynglested for arter af terner. Vurdering af muligheden for at omdanne noget af den nuværende jernbanedæmning til havbund med ålegræs som kompensation for en del af de arealer, som inddrages permanent til anlæg af den ny bro/anlæg af sejlrender. Beskrivelse af overvågningsprogram for evt. relevante og usikre forudsætninger, som er indbygget i konsekvensvurderingen 2.3 ANLÆG AF NY BRO: Følgende skal konsekvensvurderes detaljeret for alle relevante miljøaspekter og evt. nødvendige afværgeforanstaltninger skal beskrives konkret. Detaljeret Natura 2000 konsekvensvurdering (fx luftbåren N, støj, sedimentspredning) Hvordan påvirker udgravning til bropiller ålegræsset? Beskriv arbejdsmetode. Uddybningsbehov i havbunden langs broen Arbejdsmetode for gravning og bortfjernelse af sediment Arbejdsmetode til udskiftning af blødbund (anlæg af dæmning nord for Falster). Hvor kan sedimentet bortskaffes? På land, på eksisterende klapplads eller skal der findes en ny klapplads (i så fald skal gennemføres en VVM af denne) Sedimentspredning modelleres incl. evt. flytning af sejlrenden til Orehoved Havn og kumuleret effekt vurderes (fx med sedimentspredning fra andre projekter, anlæg af ny arbejdsplads, søkabel og nedrivning af den gamle bro mm.) Følgende vurderingsgrundlag skal indhentes og skal bl.a. ligge til grund for konsekvensvurderingen:

21 11 af 21 Sedimentets forureningsgrad undersøges ved kemiske analyser, hvor nærmere antal defineres ud fra de berørte arealer og i samspil med de geotekniske undersøgelser (metaller og miljøfremmede stoffer). Undersøges kun i de områder, hvor der skal graves. Der forventes analyser. Sedimentets sammensætning (tørstofindhold, kornstørrelsesfordeling og indhold af organisk stof). Undersøges kun i de områder, hvor der skal graves i det samlede projekt. Kortlægning af forekomst af dyr og planter knyttet til Storstrømmen, bl.a. ålegræs, bunddyr, rastende fugle. Ålegræs registreres på minimum 4 transekter. Bunddyr på ml. 40 og 50 (transekter og stationer er ikke sammenfaldende med dem, der skal undersøges i forbindelse med nedrivning af gammel bro). Behov for erstatningsnatur for permanent inddragede arealer med ålegræs Kortlægning af udbredelse af padder i foråret 2014: o Padder, bl.a. grønbroget tudse, stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, strandtudse Beskrivelse af overvågningsprogram for evt. relevante og usikre forudsætninger, som er indbygget i konsekvensvurderingen 2.4 KRAV TIL FORMATER PÅ LEVERET MATERIALE: Rådgiveren skal levere udarbejdet projektmateriale til Vejdirektoratet i DSFL-format, ECW-format og Mapinfo TAB-filer. Kodningen af objekter aftales med Vejdirektoratet inden undersøgelserne igangsættes. Ved levering af Vejprojektdata anvendes kodningen, der er beskrevet i Standard for udveksling af Vejprojektdata, som er tilgængelig på følgende link: 2.5 METODEVALG Med henblik på VD s efterfølgende ansøgning om godkendelse i f.h.t. naturbeskyttelseslovens 20 skal alle relevante aspekter vurderes, herunder bl.a. alle mulige forekomster af bilag 4-arter. Konsekvenser for den økologiske funktionalitet af en lokal bestand af en given bilag 4-art skal beskrives, incl. eventuelle midlertidige konsekvenser for funktionaliteten i anlægsfasen. Mht. naturtyper skal opnåelsen af den kommende målsætning for områdets integritet vurderes i VVMundersøgelsen. Forsigtighedsprincippet er gældende. Den bedste videnskabelige viden er påkrævet. Der skal anvendes standardiserede kortlægnings-/registreringsmetoder. Afværgeforanstaltningerne i VVM-undersøgelsen skal være i overensstemmelse med den øvrige planlægning på naturområdet, der varetages af Naturstyrelsen og Vordingborg og Guldborgsund Kommuner.

22 12 af 21 Der stilles krav om, at rådgiveren følger udviklingen i myndighedernes udarbejdelse af målsætning for Natura 2000-området samt for søer, vandløb og kystvande i forbindelse med udarbejdelsen af hhv. Natura 2000-planer og Vandplaner jf. miljømålsloven. Rådgiveren skal løbende indgå i en dialog med VD om konsekvenserne af planerne for VVM-undersøgelsen. Rådgiveren skal holde sig ajour med eventuelle ændringer i Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, i Habitatdirektivets bilag 4-arter og andre ændringer eller skærpede tolkninger af såvel nationale som internationale love, bekendtgørelser og praksis, der måtte have betydning for godkendelse af projektet: VD er bekendt med at forslag til et nyt VVM-direktiv har været i høring. De væsentligste ændringer er øget fokus på klima, biodiversitet og menneskers sundhed. Der skal øget fokus på disse emner i VVM-rapporten. 2.6 HOVEDAKTIVITETER 1. Udarbejdelse af forudsætningsnotat Miljørådgiver skal udarbejde et notat med alle væsentlige miljørelaterede forudsætninger, herunder grænseflader til andre delopgaver, krav til afledning af vejvand, håndtering af forurenet jord m.m. Forudsætningsnotatet skal med udgangspunkt i Banedanmarks forundersøgelser mere detaljeret redegøre for, hvordan rådgiver vil gennemføre undersøgelserne og vurderingerne, så de lever op til kravene i det danske lov- og regelgrundlag på området og EU s direktiver vedr. internationale naturbeskyttelsesområder. For EU s internationale beskyttelsesområder drejer det sig bl.a. om At vurdere projektets virkning på de internationale beskyttelsesområder under hensyn til bevaringsmålsætningerne for de pågældende områder. At vurdere om bilag IV-arternes bestande, yngle- og rasteområder påvirkes negativt i væsentlig grad. VD vil efterfølgende drøfte forudsætningsnotatet med de relevante myndigheder på naturområdet med henblik på en endelig stillingtagen til undersøgelsernes karakter og omfang. 2. Miljøkortlægning incl. feltundersøgelser Miljørådgiver skal gennemføre marine feltundersøgelser af forekomst af ålegræs, marine bunddyr og rastende fugle. Desuden skal miljørådgiver gennemføre feltundersøgelser af padder i de tidlige forår 2014 Bygherre gennemfører kortlægning af flagermus, padder, markfirben og terner i Juli-15. September Data stilles til rådighed for miljørådgiver d. 10. oktober Udarbejdelse af kortlægningsrapport Miljørådgiver skal udarbejde en samlet kortlægningsrapport på baggrund af de gennemførte marine feltundersøgelser samt ovenstående bygherreleverance af data om flagermus, padder, markfirben og terner.

23 13 af 21 Miljørådgiver skal indhente bemærkninger til kortlægningsrapporten fra alle relevante myndigheder, inden rapporten færdiggøres. 4. Supplerende kortlægning af padder i foråret 2014 Miljørådgiver skal udarbejde en særskilt rapport for den supplerende kortlægning af padder, disponeret og opbygget som kortlægningsrapporten. 5. Støj og vibrationer Der skal foretages vurderinger af støj og vibrationer i såvel anlægs- som driftsfase, samt ved nedbrydning af den eksisterende bro, som stilles til rådighed i Nord2000, herunder beskrivelse og vurdering af eventuelt nødvendige afværgeforanstaltninger. Støjvurderingerne af driftsfasen kan tage udgangspunkt i den støjmodel, der er opbygget i forbindelse med Banedanmarks forundersøgelse, som stilles til rådigheddet må forventes, at der skal gennemføres supplerende trafikberegninger med landstrafikmodellen primo 2014, herudover forudsættes hastigheden for banetrafikken ændret i forhold til forundersøgelserne. På den baggrund skal gennemføres nye støjberegninger for vej- og banetrafik. Støjberegningerne omfatter dels gennemregning af referencescenarier (Basis 2010 og Basis 2020), dels beregning af projektforslag, samt om nødvendigt beregning af sammensat støj fra bane og vej. Udover støjberegninger af projektforslag skal der gennemføres støjvurderinger af anlægsfasen i forhold til de af rådgiver for projektering beskrevne metoder samt nedbrydning af den eksisterende bro. Der forventes etableres en større arbejdsplads. De støjmæssige konsekvenser af drift af denne i anlægsfasen skal beskrives og vurderes 6. Miljøvurdering af projektforslag Miljørådgiver skal foretage alle relevante konsekvensvurderinger af forslag til ny forbindelse over Storstrømmen samt nedrivning af den eksisterende bro, der projekteres af rådgiver for projektering. Herudover skal vurderes et 0 alternativ. På baggrund af ovennævnte konsekvensvurderinger skal rådgiver fremkomme med konkrete forslag til afværgeforanstaltninger inden for alle de relevante emner. Afværgeforanstaltningerne skal i videst muligt omfang begrænse de afledte negative, miljømæssige konsekvenser af anlæg af en ny bro og nedrivning af den eksisterende bro. Afværgeforanstaltningerne skal så vidt muligt prissættes. Miljøvurderingerne sammenfattes i et notat, der disponeres som rapporten Miljøvurdering. 7. Første udkast til samlet rapport Miljøvurdering Rapportstruktur i princip som VD s rapport 351, 2010 vedrørende en ny forbindelse over Roskilde Fjord 1. udkast sendes til kommentering i VD og i den øvrige projektgruppe. 8. Andet udkast til samlet rapport Miljøvurdering Alle bemærkninger til 1. udkast indarbejdes og fremsendes til afsluttende kommentering i VD.

24 14 af 21 Miljørådgiver klargør derefter materialet til trykning, der forestås af VD. Format aftales nærmere og designmanual udleveres af VD. 9. Bidrag til Sammenfattende VVM-redegørelse Miljørådgiver skal udarbejde input til kapitlet Miljøforhold i den sammenfattende VVMredegørelse, der udarbejdes af VD. 10. Afrapportering til VD Miljørådgiver skal ved månedsvise møder med VD afrapportere om miljøundersøgelserne og fremlægge alle miljøvurderinger. 11. Løbende projektkoordinering Miljørådgivers projektleder skal påregne at deltage i 15 projektkoordineringsmøder hos VD i København. Der etableres et projektkontor i VD i København, hvor det må forventes, at en forbindelsesofficer fra rådgiver skal sidde i 2-3 måneder og sikre koordinering i forhold til rådgiver for projektering. Denne periode forventes primært at være fra feb. april Øvrige tidspunkter kan aftales efter behov. 12. Øvrige opgaver Der skal udarbejdes input til myndighedsplan og opstilles en oversigt over nødvendige tilladelser og dispensationer fra øvrige myndigheder. Der vil i forbindelsen med den 2. offentlige høring i efteråret 2014 blive behov for input til besvarelse af høringssvar. Der skal påregnes deltagelse i 3 granskningsmøder omkring projektet og udarbejdes bistand til anlægsoverslaget i forhold til miljømæssige tiltag. Derudover skal forventes deltagelse i 3 risikoanalyser (á 1 dags varighed). 3. LØBENDE PROJEKTKOORDINERING VVM-undersøgelsen og de dertil knyttede projekteringsaktiviteter skal til dels foregå som en iterativ proces, hvor forslag vurderes og negative konsekvenser søges minimeret. VD s afdeling for Areal- og naboforhold (ANA) i Skanderborg leverer digitalt kortgrundlag. Rådgiver for projektering indsamler digitale ledningsoplysninger fra fremmede ledningsejere og leverer digitalt projektmateriale (grundkort). Ekst. Kortmateriale fra Banedanmarks forundersøgelse kan udleveres. Rådgiver for projektering beskriver endvidere de anlægstekniske forhold under udførelsen for både anlæg af ny bro og nedrivning af den eksisterende. Derudover beskrives mulighederne for at minimere de miljømæssige konsekvenser for havmiljøet i samarbejde med miljørådgiver.

25 15 af 21 Rådgiver vedrørende Hydrauliske modelberegninger vurderer konsekvenser m.h.t. vandgennemstrømning og sedimentation for projektet på basis af oplysninger fra hovedrådgiver om udførelsestakt samt anlægsudformning, både i anlægsfasen og i det færdige anlæg. Beregningscenarier for de hydrauliske modelberegninger fastlægges af VD i samarbejde med Miljørådgiver og Rådgiver vedrørende Hydrauliske modelberegninger. Miljørådgiver skal kommentere alle input til de hydrauliske modelberegninger og foretage alle miljørelaterede konsekvensvurderinger af de hydrauliske beregninger. Miljørådgiver leverer efter dialog med VD forslag til evt. støjafskærmning på land og evt. faunapassager og indarbejder forslagene i det digitale projektmateriale. De allerede gennemførte trafikberegninger fra Banedanmarks forundersøgelse kan forventes anvendt til miljørådgivers effektberegninger (energiforbrug, luftemissioner m.m.). Der skal gennemføres en kortlægning og forundersøgelse af kortlægning vedr. arkæologi og kulturhistorie på vand og på land som foretages i samarbejde med det lokale muséer, der gennemfører dels en arkivalsk kontrol, dels en arkæologisk analyse i h.t. VD s rapport 373 Arkæologi og større vejanlæg Samarbejdsbeskrivelse og vejledning fra Miljørådgiver skal behandle og sammenfatte resultaterne af den arkæologiske analyse. 4. ORGANISATION Vejdirektoratet forestår VVM-undersøgelsen med assistance fra eksterne rådgivere og forskellige fagafdelinger i VD. Projektchef: Erik StokLund Larsen Projektleder VVM: Projektleder Ulrik Larsen Projektleder Projektering: Projektleder Niels Gottlieb Projektleder for nedrivning af den eksisterende bro: Projektleder Trine Holst Veicherts Fagprojektleder Miljø: Biolog Marianne Ujväri Der er til projektledelsen knyttet et sekretariat, der bl.a. assisterer med projektstyring og koordinering, miljøfaglig sparring og risikoanalyser samt anlægsøkonomi. Projektorganisationen er vist på diagrammet i bilag 1 Der er til hver delopgave knyttet en fagkoordinator fra VD. Udarbejdelse og redigering af den samlede VVM-redegørelse forestås af projektledelsen, med bidrag fra de forskellige delopgaver.

26 16 af MILJØRÅDGIVERENS ORGANISATION Miljørådgiverens organisation skal dække alle relevante fagområder (evt. gennem underrådgivere) og have den fornødne ekspertise til at behandle alle miljørelaterede problemstillinger. 6. KVALITETSSIKRING Det forventes, at rådgiver kvalitetssikrer relevante dokumenter og leverancer til Vejdirektoratet. Rådgiver skal udarbejde en KS-plan, som skal godkendes af Vejdirektoratet. Der skal udarbejdes dokumentation for, at der er gennemført kvalitetssikring af vurderingerne, ligesom det skal sikres at rapporten rent sproglig er i orden. 7. AFRAPPORTERING Rådgiver skal levere den af Vejdirektoratet godkendte tekniske rapport vedrørende miljøvurdering efter nærmere aftale. Alle bemærkninger til 1. udkast indarbejdes og et 2. udkast fremsendes til afsluttende kommentering i Vejdirektoratet. Derudover skal der skal udarbejdes et bidrag vedr. miljøundersøgelserne til den sammenfattende rapport efter nærmere aftale. 8. TIDSPLAN Miljøundersøgelserne skal gennemføres inden for rammerne af tidsplanen i bilag 2. Leverancer fra andre delprojekter Kortgrundlag fra VD/ANA: ved projektstart Digitale tegninger på skitseprojektniveau af udvalgte løsningsforslag (fra rådgiver for projektering): 1. marts Digitale tegninger fra forundersøgelsen kan udleveres fra projektstart Hydrauliske modelberegninger fra Rådgiver for Hydrauliske modelberegninger: 1. februar 2013 Effektberegninger (fra Rådgiver vedr. Trafikberegninger): 1. marts 2013 Flyfotokortlægning af fokusområder for projektområdet. 1 oktober 2013 Kortlægning af nedenstående dyregrupper gennemført af anden rådgiver i sommeren 2013 leveres af VD senest 10. oktober 2013: o flagermus, bla. Bredøret flagermus, dam-, vand-, trold-, dværg-, langøret flagermus, syd- og brunflagermus undersøgt både sommer og sensommer (augustseptember). o Ynglesteder for markfirben, o Forekomst af aktuelle samt potentielle ynglesteder samt potentielle raste- og overvintringssteder for padder, bl.a. grønbroget tudse, stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, strandtudse o Forekomst af ynglende hav-, fjord- og dværgterner.

27 17 af 21 Hovedterminer For miljøundersøgelserne gælder følgende hovedterminer: Overdragelse af opgaven: 9. september 2013 Fremsendelse af forudsætningsnotat: 15.oktober 2013 Start på miljøkortlægning: 16. september 2013 Fremsendelse af kortlægningsrapport: 1. december 2013 Fremsendelse af supplerende kortlægningsrapport: 15. april 2014 Støjvurderinger: Basis 2010 og 2020 leveres 1. april udkast til rapporten Miljøvurdering : Leveres 1. maj udkast til rapporten Miljøvurdering : Leveres 15. juni 2014 Bidrag til Sammenfattende rapport: Leveres 15. juni 2014 Der forventes en kontrakt med en rådgiver for projektering omkring projektering m.m. i starten af oktober, som forventes at påbegynde arbejdet umiddelbart herefter. Det må forventes, at den største arbejdsindsats fra Miljørådgiver vil blive fra januar til juni ORGANISERING Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Vejdirektoratet og konsulenten, der løbende koordinerer arbejdet.

28 10. BILAG 1 Organisationsdiagram SIDE 18 af 21

29 19 af BILAG TIDSPLAN

30 20 af 21

31 21 af 21

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER

RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. september 2011 Tea Dyrbye Jensen tdj@vd.dk 7244 3130 RAMMEAFTALER VEJREGELRÅDGIVNING RÅDGIVER BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) SEPTEMBER 2011 Niels Juels

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014

Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet. Oktober 2014 Bestemmelser om udbud og tilbud Rammeaftale VIKING-projektsekretær for EasyWay VIKING sekretariatet Oktober 2014 2 af 10 Indholdsfortegnelse BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD... 3 1. ALMENT... 3 2. ORIENTERING...

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014

BUT og TAG VD.R001. Rammeaftale om in-house konsulenter. November 2014 BUT og TAG VD.R001 Rammeaftale om in-house konsulenter November 2014 2 af 10 Indhold VD.R001 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 1. Alment... 3 2. Orientering... 3 3. Udbud...

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND

RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND DATO September 2012 UDARBEJDET AF Iben Maag RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND ESDH SAGSNR. Tilføj ESDH sagsnr. SAP OPGAVENR. Tilføj SAP opgavenr., ét evt. flere FAKTURAREFERENCE Tilføj initialer, der

Læs mere

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal.

Dvs. konklusionen er, at A får tildelt Vejle Fjord og B får tildelt Vestfyn, da denne kombination giver den højeste, vægtede sum af pointtal. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. august 2014 14/08340-9 Leif Hald Pedersen lhp@vd.dk 7244 3606 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud PLA-PA.R001 og PLA-PA.R002 Ny bane

Læs mere

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011

RAMMEAFTALE. Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 RAMMEAFTALE Teknisk rådgivning og bistand ved tilrettelæggelse og gennemførelse af udbud af driftsrelaterede opgaver MAJ 2011 DATO 10. maj 2011 UDARBEJDET AF Juridisk afdeling RAMMEAFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT)

Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) Dato 8. december 2014 Sagsbehandler Katrine Søborg Høyer Mail kash@vd.dk Telefon +45 7244 3117 Dokument 14/09168-38 Side 1/7 Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) 1. ALMENT Bestemmelser om udbud og tilbud

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE APRIL 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. April 2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER APRIL 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1

Læs mere

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF

ANNONCERING - HUSFOTOGRAF DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Eva Tolstrup Ziegler etz@vd.dk ANNONCERING - HUSFOTOGRAF 1. ORIENTERING Nærværende annoncering gælder i forbindelse med udbud og kontrahering af aftale om rådgivning

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. september 2013 13/12943-11 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende nedennævnte udbud 93200.R01 STORSTRØMSBROEN,

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s

Juridisk rådgivning og bistand ifm. etable- ring af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER November 2014 emcon a/s Holbæk, Roskilde, Lejre og Sorø Forsyning Juridisk rådgivning og bistand ifm. etablering af fælles forsyningsselskab UDBUDSBETINGELSER Ordrupvej 60 DK-2920 Charlottenlund telefon +45 39 97 00 00 a/s reg.

Læs mere

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG)

Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) Udbud af ingeniørrådgivning til projektet Brådalvej Cykelstiprojekt Tilbudsgrundlag (TG) 1 Indhold 1 Orientering 1.1 Udbuddet 1.2 Klient 1.3 Rammeaftale 1.4 Tilbudsgrundlag 1.5 Opgavens overdragelse 2

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE

PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE PRÆKVALIFIKATIONS MATERIALE Begrænset udbud af konsulentbistand til test management Niels Juels Gade 13 1022 København vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018

Læs mere

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013

AfTAle rådgivning Anl-AnA-r08 rtk-tjeneste i vejdirektoratet 2014-2015 OKTOber 2013 aftale rådgivning ANL-ANA-R08 RTK-TJENESTE I VEJDIREKTORATET 2014-2015 oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20.09.2013 13/18051-4 Lars Busk Jensen lbje@vd.dk 2252 1200 AFTALE OM RÅDGIVNING

Læs mere

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr.

FAXE KOMMUNE AUGUST 2015. Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER. Dato: 17-08-2015 Sags nr. FAXE KOMMUNE Levering og montering af nyt dentaludstyr samt klinikinventar. UDBUDSBETINGELSER AUGUST 2015 New///Clinic Alhambravej 5, 1. tv. 1826 Frederiksberg. Side 1 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet

Storstrømsforbindelsen. Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Storstrømsforbindelsen Vejforum 4. dec. 2014 - Ulrik Larsen og Niels Gottlieb Vejdirektoratet Hvorfor en ny bro? Forbindelsen har stor betydning og er samtidig en vigtig del af jernbanekorridoren mellem

Læs mere

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus

Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus 20.12.2012 Udbudsbetingelser Rammeaftaler vedrørende bygherrerådgivning til Arealudvikling Aarhus Sagsnr. 12/017983 1. Indledning Arealudvikling Aarhus hører under Aarhus Kommune og er knyttet til Teknik

Læs mere

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING

ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. marts 2012 12/03282-1 Lene Tørnæs Helbo lthe@vd.dk +45 7244 3749 ANNONCERING AF TILBUDSINDHENTNING BYGHERRERÅDGIVNING FOR BROER I ENTREPRISE 0410.001, UDBYGNING

Læs mere

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015.

Nationalt udbud: Udbudsbetingelser. Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015. Nationalt udbud: Kontrakt om bistand til informationsindsats om øget sikker adfærd på internettet 2015 Udbudsbetingelser Side 1 af 7 0. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven 4,

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen

Tilbudsbetingelser. for. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen Tilbudsbetingelser for CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra princip til praksis under team CSR v/erhvervsstyrelsen 1 1. ORIENTERING 1.1 Udbuddet Erhvervsstyrelsen udbyder hermed opgaven CSR i små

Læs mere

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser

Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Miljøstyrelsens Rammeaftale på affaldsfaglige konsulentydelser og -bistand Bilag 3a: Miniudbudsbetingelser Delaftale 5 Tværgående affaldsfaglige konsulentydelser Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013

GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE) UDBUDSBETINGELSER DECEMBER 2013 Guldborgsund Spildevand A/S Tømning af bundfældningstanke (septiktanke, trixtanke og lignende) GULDBORGSUND SPILDEVAND A/S: "TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE (SEPTIKTANKE, TRIXTANKE OG LIGNENDE)" UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende:

I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter (tilbudsloven) 15 a - 15 d annonceres følgende: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 02.12.2013 Indkøb af testsystem Jens Ole Nielsen joni@vd.dk 7244 3035 ANNONCERING AF INDKØB I medfør af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt

Læs mere

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1.

Vilkår for tilbudsafgivelse. Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune. Bilag 1. Vilkår for tilbudsafgivelse Digitalisering af byggesagsarkiv Odder Kommune Bilag 1. Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning/generelle forhold... 3 1.1 Udbud... 3 1.2 Udbuddets gennemførelse... 3 1.3 Kontraktindgåelse...

Læs mere

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune

EU-Udbud på. Bilag IIA tjenesteydelse. Rengøring. til borgere i eget hjem. i Vesthimmerlands Kommune EU-Udbud på Bilag IIA tjenesteydelse Rengøring til borgere i eget hjem i Vesthimmerlands Kommune Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af opgaven... 3 1.2 Ansvarlig for udbud...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR ASFALTUDLÆGGER DATO: 23.2.2015 Sags nr. 2014-0240583 Dokument nr. 2014-0240583-1 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Asfaltudlægger

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED

U D B U D S B E T I N G E L S E R. for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED 20-0496 MAN U D B U D S B E T I N G E L S E R for ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSSIKKERHED Certificeret efter DS/EN ISO 9001 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E ORIENTERINGSMODUL OG ARBEJDSMILJØ

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse

UDBUD. Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse UDBUD Rådgiverudbud Separatkloakering Ugerløse Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4 UDBUDSMATERIALET...

Læs mere

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4

1 Den ordregivende myndighed... 2. 2 Beskrivelse af leverancen... 3. 3 Betingelser for egnethed... 4 vedrørende Nationalmuseets udbud af udskiftning og levering af kølekompressorer til vacuumfrysetørringsanlæg. Nationalmuseets Bevaringsafdeling (Offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

ARC - Udbud Behandling af tungt affald

ARC - Udbud Behandling af tungt affald ARC - Udbud Behandling af tungt affald, offentligt udbud Maj 2014 Sagsnr. 14/89 Dok. nr. 1630-14 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 UDBUDSVILKÅR 3 1.1 Kort om entreprisen 3 1.2 Ordregivende myndighed 3 1.3 Tidsplan

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelsen for den konkrete anskaffelse J.nr.: 2015-41-134-00031 Version: 19-6-2015/ssn 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Indledning/generelle forhold...

Læs mere

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune

Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune Indhold 1 Indledning... 3 2 Den ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialet... 3 4 Udbuddets omfang... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse.

Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbetingelser for begrænset udbud af kontrakt om tilrådighedsstillelse af løsning til juridisk videnssøgning og anvendelse. Udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 205-363082 Det er ikke tilladt at gengive

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV.

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS. Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ CATERINGORDNING HOS Leveringsadresse: Ankestyrelsen Teglholmsgade 3 2450 København SV. INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BETINGELSER FOR TILBUDSINDHENTNING...

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. november 2014 14/14216 JP/BT UDBUDSBETINGELSER for Udbud af tjenesteydelseskoncession etablering, drift, vedligehold og finansiering af el-ladestandere på rastepladser

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej

Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg nr. 28 og VVM-redegørelse for modernisering af Resendalvej Sagsnr: 11/24977 Sagsansvarlig: dr29471 Sagsbehandler: hc Sagens formål Godkendelse af forslag til

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud

Digitaliseringsstyrelsen har annonceret nærværende opgave på www.udbud.dk samt www.digst.dk/udbud Udbud: Vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakke til NemID mobil medarbejdersignatur med lokal signaturserver Udbudsbetingelser 1. Den ordregivende myndighed Digitaliseringsstyrelsen Landgreven

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS

MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS MATERIALE TIL UDARBEJDELSE AF TILBUD PÅ MØDEFORPLEJNING OG KANTINE/CATERINGORDNING HOS INDHOLDSFORTEGNELSE... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. UDBUDSBETINGELSER... 2 1. Indledning... 2 1.1 Velkomst...

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Orientering. 2 2. Retsgrundlag 2 3. Tilbudsfasen. 2 4. Tilbudsafgivelse.. 2 5. Egnethed 4 6. Tildeling. 5 2 1. Orientering Med disse bestemmelser udbydes kørebaneafmærkning i Svendborg

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599

UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 UDBUDSBETINGELSER OFFENTLIGT UDBUD AF RAMMEAFTALE OM OPERATIONEL LEASING AF BILER UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2013/S 236/409599 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Ordregiver... 4 3. Den udbudte rammeaftale...

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET

1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET Sagsnr. 1-23-4-101-8-13 Spørgsmål og svar skema Prækvalifikation på udbud af kontormøbler til 4 regioner 1. Spørgsmål til PRÆKVALIFIKATIONSMATERIALET 1 Prækvalifikationsbilag 11. Det publicerede dokument

Læs mere

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB

Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Udbud af rammeaftale om totalrådgivning for VAB Spørgsmål og svar Nr. Spørgsmål: Svar: Er det muligt at få tilsendt Ja. Kontakt VAB på mail og vi 1 skabeloner(bilag 1-4) i word-format? fremsender det.

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S

Rådgivningsaftale Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Mellem Viborg Kommune, Natur og Vand og Orbicon A/S Aftale om teknisk rådgivning og bistand vedrørende projektet Grøn vandkorridor mellem Søndersø og Hald Sø Aftalen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 30.6.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER

UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGELSER FOR ELBILER & PLUG-IN HYBRIDBILER DATO: 15.4.2015 Sagsnr.: 2015-0040593 Dokument nr.: 2015-0040593-2 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser

Læs mere

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Udbudsbetingelser. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Udbudsbetingelser Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Udbudsform 3 3. Ordregiver 3 4. Udbudsmaterialet 4 5. Den udbudte kontrakt 4

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet

Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014. Teknisk dialog. Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Nationalt udvalgsmøde NVF Marked og Organisering den 19. november 2014 Teknisk dialog Torkil Schrøder-Hansen, Vejdirektoratet Dagsorden Den nye Storstrømsbro Fjordforbindelsen Frederikssund Udbudsstrategi

Læs mere

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware)

Udbudsbetingelser. EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune. Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) Udbudsbetingelser EU-udbud af rammeaftale vedrørende tablets og hybrider til Norddjurs Kommune Danmark-Grenaa: Databehandlingsmaskiner (hardware) 2014/S 053-087973 1 af 9 1 Indledning Nærværende udbud

Læs mere

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2

Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Betingelser for tilbudsindhentning Syddjurs Kommune, version 2 Indhentning af tilbud på beskæftigelsesfremmende indsats 1. Vejledning og jobsøgningsforløb i.h.t. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats kap.

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Udbudsbetingelser Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. ORIENTERING OM OVERORDNEDE FORHOLD... 3 1.1 Indledning og formål...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev

Udbudsbetingelser vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev vedrørende istandsættelse af Nationalmuseets fyrskib Gedser Rev (offentligt udbud) 1 Den ordregivende myndighed... 2 2 Beskrivelse af opgaven... 3 3 Betingelser for egnethed... 4 4 Tildeling af kontrakt

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER"

UDBUDSBETINGELSER. for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING KLAR TIL NYE MULIGHEDER for KOMPETENCEUDVIKLING OG SPARRING "KLAR TIL NYE MULIGHEDER" Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Ordregiver... 3 1.2 "Klar til nye muligheder"... 3 1.3 Den udbudte kontrakt... 3 2 Annonceringen... 4 3 Ordregiver...

Læs mere

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER

UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen UDBUDSBETINGEL- SER FOR OPBYGNING TIL SLAMSUGER DATO: 24.02.2015 Sags nr. 2014-0240621 OFFENTLIGT UDBUD Udbudsbetingelser Opbygning til slamsuger 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER

AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER AFLØB BALLERUP INDKØB AF RECYCLER SLAMSUGER UDBUDSBETINGELSER JULI 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 AFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG RETSGRUNDLAG... 3 1.4

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud

Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud Udbudsbetingelser til begrænset EU-udbud af Evaluering af vandsektorloven EU-udbudsnummer: 2012/S 225-370872 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404

DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439. Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 DELAFTALE 2: UDBUD AF ØKONOMISUPPORT 2012/S 5-007439 Advokataktieselskabet Horten CVR 16997404 1. INDLEDNING Side 2 1.1 Indledning Gribvand A/S og Gribvand Spildevand A/S udbyder i medfør af Europa-Parlamentets

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir. Juli 2015 OPFORDRING TIL TILBUD PÅ Bygherrerådgivning For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandreservoir Juli 2015 Nuuk, 01. juli 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende rådgivning;

Læs mere

Bilag til afgivelse af tilbud

Bilag til afgivelse af tilbud Bilag til afgivelse af tilbud Rådgivning vedr. regnskabsaflæggelse for Dyrehavsbakken 11/2 2014 1 Det anbefales, at nedenstående bilag anvendes ved afgivelse af tilbud på den udbudte opgave, da disse bilag

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole

Norddjurs Kommune. Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole Totalrådgivning i forbindelse med nybyggeri af klasselokaler som erstatning for eksisterende pavilloner og barakker på Auning Skole UDBUDSBREV Norddjurs Kommune udbyder i henhold til Lov om indhentning

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn Udbudsbetingelser Rammeaftale om paddehegn - Rødbyhavn 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Den ordregivende myndighed... 1 2.1 Udbudsmaterialet... 1 3 Tidsplan for udbuddet... 2 3.1 Anmodninger

Læs mere

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014

BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117. Vedligehold af almindelige bygværker. November 2014 BUT-BYG-AV-OD-HN-117 AV-OD-HN-117 Vedligehold af almindelige bygværker November 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. november 2014 Line Faxøe E. Lauridsen lfel@vd.dk 2527 3464 BESTEMMELSER

Læs mere

Udsendelse nr. 1 til de bydende

Udsendelse nr. 1 til de bydende Vordingborg Kommune Side 1 af 6 Udsendelse nr. 1 til de bydende Der har været afholdt spørgemøde den 1. juli 2011 kl. 10:00-11:30 for ovennævnte entreprise. Ved mødet besvarede ordregiver skriftligt fremsendte

Læs mere

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering

Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og implementering Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk Offentligt udbud (annoncering) af en samlet løsning med CMS (Content Management System) og tilretning og

Læs mere

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013

VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 VEJDIREKTORATETS SÆRLIGE BETINGELSER FOR RÅDGIVNING (SBR) JUNI 2013 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018 INDHOLD

Læs mere

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord

Jernbaneforbindelse på tværs af Vejle Fjord Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere