MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO"

Transkript

1 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni /13560 MINIUDBUD - MILJØVURDERING: VVM- UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Juni 2013 Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

2 2 af 10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD ORDREGIVER OPGAVEN KONTRAKT TILBUDSGRUNDLAG TILBUDSFASEN TILBUDETS FORM OG INDHOLD FORBEHOLD TIDSTERMINER, VEDSTÅELSE VEDERLAG PRIS FORSLAG TIL OPGAVELØSNING ORGANISATION OG BEMANDING ATR-SKEMAER BEDØMMELSENS FORLØB VURDERINGSMODEL RESULTAT AF BEDØMMELSEN RESULTAT AF BEDØMMELSEN ERKLÆRING OM ARBEJDSMILJØ... 10

3 3 af BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD 1.1 ORDREGIVER Opgaven rekvireres af: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Yderligere oplysninger om Vejdirektoratet kan findes på: 1.2 OPGAVEN Nærværende Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) gælder i forbindelse med indbudt licitation vedr. Miljøvurdering: VVM-undersøgelse for ny Storstrømsbro og Nedrivning af den eksisterende bro. 1.3 KONTRAKT Vejdirektoratet vil ud fra vurderingsmodellen i afsnit 1.16 bestemme det tilbud, der er økonomisk mest fordelagtigt i henhold til afsnit 1.18 og herefter indgå aftaler i henhold til Vejdirektoratets standardaftale om Rådgivning og bistand. 1.4 TILBUDSGRUNDLAG Tilbud skal afgives på følgende grundlag: Rammeaftale for miljøundersøgelser, dateret 17. juni 2011 Eventuelle rettelsesblade udsendt i tilbudsfasen, jf. afsnit 1.6 Nærværende Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT), dateret juni 2013 Opgavebeskrivelse Miniudbud: - Miljøvurdering - VVM-undersøgelse for ny Storstrømsbro og nedrivning af den ekst. Bro, opgavebeskrivelse, dateret juni 2013 Tilbudsliste, dateret juni 2013 Vejdirektoratets Standardvilkår for aftaler om rådgivning og bistand, februar 2011, se: taler_raadgiver_og_bistand_ pdf Bilag 1: Udkast til aftale om rådgivning og bistand bilag 2: Erklæring om arbejdsmiljø Tilbud skal afgives på dansk. Kontraktsproget er dansk og arbejdssproget er dansk. CV accepteres dog på engelsk I det følgende benævnes de, der giver tilbud på denne opgave Tilbudsgiverne og den der senere får overdraget opgaven Tjenesteyderen.

4 4 af indbudt licitation Vejdirektoratet har anmodet COWI, NIRAS, Atkins, Rambøll, Orbicon og Grontmij om at give tilbud på opgaven. 1.6 TILBUDSFASEN Al henvendelse vedrørende tilbuddet skal ske til: Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks København K Att. Marianne Lund Ujvári Mail: og med cc til og Henvendelse kan ske pr. brev eller . Alle spørgsmål skal stilles skriftligt. Sidste frist for modtagelse af spørgsmål er 6 arbejdsdage inden tilbudsafgivelsen. Spørgsmål modtaget efter denne frist vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt. Der vil blive udsendt rettelsesblade til udbudsmaterialet, såfremt besvarelser eller andre forhold giver anledning til ændringer af udbudsmaterialet. Evt. spørgsmål og svar på disse samt eventuelle rettelsesblade fremsendes til de bydende senest 3 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. 1.7 TILBUDETS FORM OG INDHOLD Tilbuddet skal indeholde nedenstående dokumenter. Det er anført, hvor uddybende information om dokumentet kan findes: A. Forslag til løsning af opgaven B. Organisering af opgaven C. ATR-skemaer med aktiviteter, tid og ressourcer til løsning af opgaven D. CV er på de personer, som skal løse opgaven, med angivelse af personkategori for hver person, se afsnit Desuden skal: E. Tilbudsliste se afsnit 1.11 afleveres i udfyldt stand i en særskilt kuvert, se Tilbudsmaterialet (bortset fra Tilbudslisten) skal indsættes i mappe eller lignende med faneblade iht. ovenstående indhold. Tilbud skal afleveres i 3 udprintede eksemplarer samt digitalt som pdf-filer på en CD eller DVD samlet i særskilt lukket kuvert. Inde i denne kuvert skal Tilbudslisten lægges i 1 udprintet og underskrevet eksemplar i en særskilt lukket kuvert mærket: Tilbudsliste. Tilbud skal mærkes: Miljøvurdering, VVM-undersøgelse for ny Storstrømsbro og nedrivning af den ekst. bro, TILBUD.

5 5 af 10 Alt tilbudsmateriale skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tidspunkt for aflevering af tilbud er: Mandag d. 26. august 2013, klokken Tilbud skal afleveres til: Vejdirektoratet Att. Marianne Lund Ujvári Niels Juels Gade 13 Postboks København K Åbning af tilbuddene sker uden tilbudsgivernes deltagelse. 1.8 FORBEHOLD Eventuelle forbehold (individuelle eller standardforbehold) over for udbudsmaterialet skal anføres i tilbudslisten. Såfremt tilbuddet indeholder forbehold, herunder forudsætninger og bestemmelser i øvrigt, der angår grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne, er Vejdirektoratet forpligtet til at afvise tilbuddet som ukonditionsmæssigt. Vejdirektoratet er berettiget til at afvise tilbud, der indeholder forbehold, også selvom disse ikke angår grundlæggende elementer i udbudsbetingelserne. I det omfang en objektiv prissætning af forbeholdet ikke skønnes mulig, er Vejdirektoratet dog forpligtet til at afvise tilbuddet. Tilbudsgiveren kan pga. forhandlingsforbuddet og ligebehandlingsreglerne ikke spørges om evt. forbeholds prissætning. Tilbudsgiverne anmodes derfor om nøje at overveje karakteren og omfanget af evt. forbehold og søge alle evt. usikkerheder afklaret i tilbudsfasen inden tilbudsafgivelsen. 1.9 TIDSTERMINER, VEDSTÅELSE Tilbud skal vedstås til den 1. november Opgaven forventes overdraget pr. mandag d. 9. sept VEDERLAG Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i tilbudsgivningen og efterfølgende kontraktindgåelse PRIS Der skal afgives tilbud på den vedlagte tilbudsliste, se Tilbudsliste (TBL). De anførte antal enheder i tilbudslisten udgør det volumen, som skal danne baggrund for tilbuddet. Mængden er kun stipuleret for at får et ensartet grundlag for afgivelse af tilbud.

6 6 af 10 Vejdirektoratet vurderer, at opgaven kan løses inden for en ramme af 8 12.mio. DKK ekskl. moms. De tilbudte timesatser er gældende selvom omfanget af opgaven ændres FORSLAG TIL OPGAVELØSNING Tilbudsgiver skal give en begrundet beskrivelse af hvorledes opgaven overordnet foreslås gennemført, herunder en redegørelse for samspillet mellem de involverede parter. Beskrivelsen skal indeholde en overordnet tidsplan for opgavens løsning, herunder forslag til milepæle for Vejdirektoratets medvirken/beslutninger. Beskrivelsen må maksimalt fylde 30 A4-sider ORGANISATION OG BEMANDING Tilbudsgiver skal redegøre for den organisation og bemanding, der skal gennemføre opgaven. Redegørelsen skal indeholde en organisationsplan for opgaven, som viser hvordan tilbudsgiveren internt vil organisere sine kompetencer. Organisationsplanen skal understøttes af en beskrivelse af rollefordeling, ansvarsområder og kommunikationsveje både i egen organisation og i forhold til Vejdirektoratet. Der henvises til Opgavebeskrivelsen angående Vejdirektoratets roller i sagen. Redegørelsen må maksimalt fylde 10 A4-sider. Der vedlægges CV er for tilbudte personer til denne opgave med oplysning og relevante kompetencer og dokumenteret erfaringer fra lignende opgaver, jf. Opgavebeskrivelsen. Personkategori iht. til tilbudslistens opdeling skal anføres. Hvert CV må maksimalt fylde 3 A4-sider ATR-SKEMAER Tilbudsgiver skal vedlægge ATR-skemaer med angivelse af aktiviteter, tid og ressourcer til løsning af opgaven. I ATR-skemaerne angives personkategorien og den tilbudte person, men ikke den tilbudte timesats for kategorien. Summen af timer gange tilbudt timesats for de tilbudte kategorier vil blive lagt til grund for opgavens budget BEDØMMELSENS FORLØB 2-kuvert system: Ved denne tilbudsafgivning anvendes et 2-kuvert system, hvor kvaliteten først bedømmes, og herefter åbnes kuverterne med Pris (Tilbudslisten).

7 7 af 10 Kuverterne med pris vil blive åbnet onsdag den 4. september 2013, kl i Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, København i overværelse af de tilbudsgivere, der måtte ønske det. Konditionsmæssighed: Tilbuddene vil blive gennemgået for at konstatere, om de er konditionsmæssige. Hvis et tilbud er mangelfuldt, vil tilbuddet blive erklæret ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke blive optaget til bedømmelse. Vejdirektoratet kan i forbindelse med bedømmelsen stille spørgsmål til uklarheder i tilbuddene. Besvarelsen af disse spørgsmål vil indgå i bedømmelsen. Vurdering af de konditionsmæssige tilbud vil ske i 2 faser: Fase 1: Bedømmelse Her foretages en evaluering af de konditionsmæssige tilbud. Hvis der herunder registreres forbehold, behandles disse i Fase 2. Bedømmelse af Kvalitet sker ud fra en samlet vurdering af følgende: Forslag til opgaveløsning, se afsnit 1.12 Redegørelse for organisation og bemanding, se afsnit 1.13 ATR-skemaer, se afsnit 1.14 Der lægges positiv vægt på i hvilket omfang nedenstående er opfyldt: a) At de navngivne personer har kompetencer/erfaring, der bedst muligt svarer til den aktuelle opgave, herunder at projektleder/fagansvarlig fra rådgiver har dokumenteret erfaring med miljøkortlægning og vurdering i forbindelse med anlægsprojekter på vand og det marine miljø samt med vejanlæg og ved miljøkortlægning i forbindelse hermed samt at der blandt personerne er dokumenteret kompetencer/erfaringer med at formidle analyser og resultater. b) At personalet er klart organiseret, at kompetencen er til stede og at kommunikationen er klar og entydig. c) At der er foretaget en realistisk vurdering af tids- og ressourceforbrug. d) At det synes realistisk med den valgte organisering og bemanding at opgaven kan gennemføres inden for den afsatte tidsramme. e) At forslag til opgavebeskrivelse viser at tilbudsgiver har forstået opgaven og har en god beskrivelse af hvordan opgaven kan løses.

8 8 af 10 Fase 2: Åbning af kuverten med Pris (Tilbudsliste) Efter Fase 2 er gennemført og dokumenteret åbnes kuverterne med tilbudsgivernes Tilbudslister. Tilbudslisten indeholder i afsnit 6 et felt til angivelse af Forbehold. Forbehold kan også være identificeret under Fase 1. Hvis et tilbud indeholder forbehold, der angår grundlæggende elementer eller hvor en objektiv prissætning ikke skønnes mulig, jf. afsnit 1.8, vil tilbuddet blive erklæret ukonditionsmæssigt, og tilbuddet vil ikke blive optaget til bedømmelse. Vejdirektoratet vil tage stilling til om tilbud med forbehold optages til bedømmelse og vil i givet fald prissætte evt. forbehold, jfr. afsnit VURDERINGSMODEL Tilbudsbedømmelsen skal udpege det økonomisk mest fordelagtige bud. Tildelingskriterium: Økonomisk mest fordelagtig. To underkriterier indgår i tilbudsbedømmelsen: Pris Kvalitet (Forslag til opgaveløsning, Organisation og bemanding, ATR-skemaer) Underkriterierne for Pris og Kvalitet er nærmere beskrevet i afsnit 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 og Vægtning: Der vil blive anvendt nedenstående vægtning: Pris vægtes 30 % Kvalitet vægtes 70 % Karakterer: I Tilbudslistens punkt 2, Vurderingsmodel er angivet et bedømmelsesinterval, jfr. TBL. Dette bedømmelsesinterval bruges i karaktergivningen, som beskrevet nedenfor. Karakter for Pris findes ved følgende fremgangsmåde: A) Det tilbud, som har den laveste pris får karakteren 10. B) Et tænkt tilbud, som ligger bedømmelsesintervallet over den laveste pris, får karakteren 0. De afgivne tilbud kan herefter karaktergives ved retlinet interpolation mellem de ovenstående tilbud A og B. Et tilbud, der fx ligger det halve af bedømmelsesintervallet over den laveste pris, får således karakteren 5.

9 9 af 10 Et tilbud med en højere pris end den laveste plus bedømmelsesintervallet vil opnå en negativ karakter. Karakter for Kvalitet findes ved følgende fremgangsmåde: Tilbuddene gives karakterer fra 0 til 10 ved en vurdering af i hvilket omfang de udover mindstekravene opfylder underkriteriet. Der karaktergives med hele tal efter følgende skala. Under afsnit 1.15, Bedømmelsens forløb, Fase 1: Bedømmelse, er angivet hvad Vejdirektoratet lægger positiv vægt på ved bedømmelsen. Karakter Beskrivelse 0 Gives for et tilbud, som er konditionsmæssigt, og hvor der ikke foreligger nogen oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet. 1 Gives for et tilbud, hvor der kun foreligger utilstrækkelige oplysninger, der belyser opfyldelsen af underkriteriet. 2 3 Gives for tilbud med en mindre tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet. 4 5 Gives for tilbud med en middel tilfredsstillende opfyldelse af underkriteriet. 6 7 Gives for tilbud med en god opfyldelse af underkriteriet Gives for det fremragende tilbud som bedst muligt opfylder underkriteriet med ingen eller få uvæsentlige undtagelser. Karaktererne 2, 4, 6, 8 og 9 anvendes også til tilbud, der ligger imellem de anførte beskrivelser. To eller flere tilbud kan opnå samme karakter RESULTAT AF BEDØMMELSEN Et tilbuds totalværdi findes ved produktsummen af vægte og karakterer for Pris, Fremgangsmåde og Udvikling: Totalværdi = Vp Kp + Vk Kk Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi, er det økonomisk mest fordelagtige bud. Totalværdien kan således maximalt blive 10, i det vægtene indsættes som rene tal (ikke i %) RESULTAT AF BEDØMMELSEN Det tilbud, som opnår den højeste totalværdi er det økonomisk mest fordelagtige bud. I tilfælde af at to eller flere tilbud opnår samme højeste totalværdi regnet med 1 decimal, kan Vejdirektoratet vælge frit mellem disse tilbud.

10 10 af ERKLÆRING OM ARBEJDSMILJØ Tilbuddet skal indeholde en erklæring om arbejdsmiljø. Denne erklæring skal angive, at tilbudsgiveren har taget hensyn til de gældende forpligtelser vedrørende beskyttelse på arbejdspladsen og om arbejdsforhold i øvrigt. Der henvises til 4 i BEK nr. 937 af 16. september 2004 om fremgangsmåder ved indgåelse af offentlige kontrakter og henvisningen herfra til artikel 27 i Udbudsdirektivet 2004/18/EF af 31. marts En erklæring udformet som en tro og love erklæring om, at det anførte hensyn er taget med henvisning til de angivne bestemmelser, vil opfylde kravet. Bilag 2: Erklæring om Arbejdsmiljø, vil korrekt udfyldt opfylde kravet.

11 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Juni /13560 MINIUDBUD MILJØVURDERING: VVM-UNDERSØGELSE FOR NY STORSTRØMSBRO OG NEDRIVNING AF DEN EKST. BRO OPGAVEBESKRIVELSE JUNI Niels Juels Gade København K EAN Postboks 9018 Telefon vejdirektoratet.dk SE

12 2 af 21 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER Baggrund Opgaven generelt Stade og overordnet proces Baggrundsmateriale MILJØUNDERSØGELSERNE Følgende skal VVM-undersøges: Nedrivning af eksisterende bro: Anlæg af ny bro: Krav til formater på leveret materiale: Metodevalg Hovedaktiviteter LØBENDE PROJEKTKOORDINERING ORGANISATION MILJØRÅDGIVERENS ORGANISATION KVALITETSSIKRING AFRAPPORTERING TIDSPLAN ORGANISERING BILAG BILAG Tidsplan... 19

13 3 af 21 Opgavebeskrivelse for miniudbud vedr. miljøvurdering i forbindelse med VVM-undersøgelse for Ny Storstrømsbro og nedrivning af den ekst. bro 1. BAGGRUND OG FORUDSÆTNINGER 1.1 BAGGRUND Projektet omkring en ny forbindelse over Storstrømmen er behandlet i 2 politiske aftaler. Trafikaftale 17. november 2011 Den 17. november 2011 blev der indgået en politisk aftale om Udmøntning af puljer til nye initiativer på transportområdet. Som led i udmøntningen af aftalen afsluttede Banedanmark i maj 2012 en forundersøgelse med en indstilling til transportministeren med anbefaling som et grundlag for en politisk beslutning om forbindelsen ved Storstrømmen. Projektmateriale fra Banedanmarks indstilling og øvrigt materiale fra Banedanmarks forundersøgelse kan læses på dette link: Trafikaftale 21. marts 2013 Den 21. marts 2013 blev der indgået en politisk aftale om at anlægge en ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen. En ny kombineret vej- og dobbeltsporet jernbanebro over Storstrømmen har en skønnet anlægsudgift på i alt mio. kr. (inkl. cykel- og gangsti). Den nye dobbeltsporede jernbane vil blive anlagt, så passagertog kan passere med 200 km/t, og vejbanen vil blive anlagt til passage med 80 km/t. Den nye bro anlægges med en kombineret dobbeltrettet gang- og cykelsti indenfor en ramme på 100 mio. kr. Beslutning svarer til scenarie 4.2 i Banedanmarks indstilling d

14 4 af 21 Fig. 1 Kort over området 1.2 OPGAVEN GENERELT Opgaven omfatter i hovedtræk: VVM-undersøgelse for anlæg af en ny forbindelse over Storstrømmen ml. Masnedø og Orehoved med udgangspunkt i Banedanmarks forundersøgelse og indstilling dateret , scenarie 4.2 (ny bro med dobbeltsporet jernbane og vej, samt gang- og cykelsti.) VVM-undersøgelse for nedrivning af den eksisterende forbindelse over Storstrømmen Herunder skal følgende miljøvurderes: Omlægning af søkabler, da nuværende placering er i konflikt med placering af ny bro Etablering af evt. ny sejlrende til Orehoved havn, som mulig konsekvens af for lav gennemsejlingshøjde ved eksisterende sejlrende Etablering af ny sejlrende til Masnedø havn, som en konsekvens af en fastlåsning af nuværende Masnedøbro. Der etableres en ny østlig banebro (parallelt med den nuværende). Dette udføres i regi af Femern Belt og derfor er der tale om i denne opgave alene at inddrage de kumulerede effekter heraf i miljøvurderingen.

15 5 af 21 Etablering af arbejdspladser med dertil hørende produktion (el-forsyning og vandindvinding til betonproduktion). Der er forudsat arealer på eksempelvis Orehoved havn til arbejdsplads. Det afklares dog først i VVM-undersøgelsen, hvor arbejdspladser skal placeres. Håndtering af nedbrydningsmateriale fra den gamle bro på den/de valgte arbejdspladser Sejlrende til Vordingborg Havn incl. vendeplads Klapning af opgravet sediment Støj og dynamiske påvirkninger som følge af højhastighed på strækningen (persontog 200 km/t og godstog 140 km/t). Projektet afsluttes med en offentlig høring af VVM-redegørelsen. 1.3 STADE OG OVERORDNET PROCES Banedanmark gennemførte en idefasehøring om projektet fra d. 10. januar til d. 31. januar Høringsnotat og høringssvar kan læses her: 0idefase%20Storstrømsbroen%20version%201.pdf Frem til den anden offentlige høring skal der laves supplerende undersøgelser og i den forbindelse udarbejdes en miljøredegørelse, der beskriver anlæggets påvirkning af omgivelserne. Alternativerne til det foretrukne alt. 4.2 (0-alternativet, alt. 1,2,3, 4.1 og 5 samt tunnelløsning og evt. andre forslag fra idefasen) og fravalg heraf beskrives og argumenteres med udgangspunkt i den allerede gennemførte forundersøgelse og høringsnotat om idefasen samt screeningsnotat for tunnelløsningen. I VVM-undersøgelsen vil skulle indgå beskrivelse og vurdering af alternative forslag til udførelsesmetoder og udformning og beliggenhed af arbejdsplads i forbindelse med en ny kombineret vej og banebro svarende til scenarie 4.2. og de deraf afledte projekter og aktiviteter som beskrevet ovenfor. I forbindelse med starten på den anden offentlige høring fremlægger Vejdirektoratet den samlede VVM-redegørelse. Den samlede VVM-redegørelse forventes at bestå af følgende materiale: Sammenfattende VVM redegørelse (Ny bro og nedrivning af den eksisterende bro) Miljøvurderingsrapport (Ny bro og nedrivning) Arealrapport Derudover forventes tekniske delrapporter omkring: Ny forbindelse Anlægsbeskrivelse (herunder arbejdspladser) broarkitektur broteknik- og konstruktion vejteknik

16 6 af 21 Sejladssikkerhed Geoteknik Risikonotat drift og vedligehold Håndtering af ledninger (herunder søkabler) linjeføring hydrauliske modelberegninger landskabsanalyse marin - arkæologisk rapport land arkæologisk rapport baneteknik signalteknik Trafiknotat (vejtrafik) Trafiknotat (banetrafik) Modellering af støj og dynamisk påvirkning af omgivelserne Anlægs- og samfundsøkonomi Nedrivning Nedbrydningsgrad af jernbanedæmningen Anlægsbeskrivelse (metoder) Genanvendelse af materialer (stål og beton) Arbejdsplads Anlægsøkonomi Det forventes, at den anden offentlige høring forløber i efteråret Se nærmere i bilag 2. Efter den offentlige høring udarbejdes et nyt høringsnotat, der beskriver de indkomne forslag og kommentarer, og som forholder sig til hvordan Vejdirektoratet forventer at anvende disse i det videre arbejde. Herefter vil Vejdirektoratet fremsende en indstilling til transportministeren om projektet. Det forventes, at der skal fremsættes en anlægslov primo BAGGRUNDSMATERIALE Der er allerede i forbindelse med Banedanmarks forundersøgelser, dels i forbindelse med Storstrømsprojektet, men også i forbindelse med Banedanmarks projektering af de danske jernbanelandanlæg, foretaget kortlægning og udarbejdet miljøvurderinger på forskelligt niveau. De danske jernbaneanlæg omfatter elektrificering fra Ringsted til Højby syd for Holeby samt anlæg af dobbeltspor på strækningerne Vordingborg-Masnedø og Orehoved-Højby. Data, beskrivelser og vurderinger fra disse undersøgelser skal i vid udstrækning anvendes som grundlag og suppleres i nødvendigt omfang.

17 7 af 21 Projektmateriale fra Banedanmarks forundersøgelse for Storstrømsbroen kan findes på dette link: Miljøredegørelsen for Banedanmarks VVM-undersøgelse for Femern Belt danske jernbaneanlæg kan læses på dette link. Det bemærkes, at det i denne undersøgelse var en forudsætning at den eksisterende Storstrømsbro blev bevaret. Derfor er miljøredegørelsen primært relevant i forhold til landanlæg på Masnedø og på Falster (Orehoved). Baggrundsmateriale i disse undersøgelser vil blive stillet til rådighed, hvis det skønnes relevant. 2. MILJØUNDERSØGELSERNE Hovedopgaven er at opgradere Banedanmarks forundersøgelser til en fuld VVM, på baggrund af hvilken Vejdirektoratet kan forvente at få de fornødne godkendelser fra de relevante myndigheder, fx 20 efter Naturbeskyttelsesloven til anlæggets gennemførelse. Det vil sige at, Indsamle det fornødne datagrundlag, som skal opdateres eller udestår Vurdere konsekvenserne på miljøet af projektet Samle opgraderingen med de dele af miljøvurderingerne fra Banedanmarks forundersøgelse, som det ikke har været nødvendigt at opdatere, til en samlet rapport/miljøvurdering. Som grundlag for dette kan rådgiver bruge de relevante beskrivelser af eksisterende miljøforhold og konsekvensvurderinger som findes fra Banedanmarks forundersøgelser som beskrevet i afsnit Det vurderes dog nødvendigt at supplere med flere emner og større detaljeringsgrad. Miljøundersøgelserne omfatter dataindsamling, kortlægning, feltundersøgelser og konsekvensvurderinger vedrørende alle relevante emner, herunder: Planforhold Befolkning Landskab og jordbund Strømnings- og sedimentationsforhold i Storstrømmen Plante- og dyreliv Kulturarv Friluftsliv Overfladevand Grundvand Luft og klima

18 8 af 21 Støj Lys Råstoffer og affald Forurenede grunde Afledte socio-økonomiske konsekvenser Afværgeforanstaltninger skal så vidt muligt beskrives konkret Endvidere skal undersøgelsesmetoder og eventuelle mangler i undersøgelsen samt referencer til anvendt materiale beskrives. Miljøvurderingerne skal belyse projektets såvel direkte, indirekte, som kumulative, kort- og langsigtede, vedvarende samt midlertidige påvirkninger af miljøet. Ved kumulative påvirkninger forstås miljøvirkningen fra den nye bro set i sammenhæng med miljøpåvirkningen fra de andre relevante projekter og aktiviteter. Mængder omkring råstoffer og affald fås via rådgiver for projektering. Der forventes tilknyttet en arkitekt og en landskabsarkitekt i regi af rådgiver for projektering. Disse vil gennemføre en landsskabsanalyse, ligesom der vil blive gennemført visualiseringer. 2.1 FØLGENDE SKAL VVM-UNDERSØGES: Anlæg af ny Storstrømsbro incl. Skibsstødsikring og 2 kørespor, 2 banespor samt cykelog gangsti nedrivning af nuværende bro, herunder genanvendelse af materialer Ny sejlrende (incl. vendeplads) gennem Masnedø Østflak til Vordingborg Havn Evt. flytning af sejlrenden til Orehoved Havn Arbejdsplads til nedknusning af beton og håndtering af blymønje på jernkonstruktionen samt andre miljøfremmende stoffer Arbejdsplads (evt også fjerntliggende arbejdspladser til produktion af elementer til ny bro), midlertidige arbejdsveje, opmagasineringspladser, evt. ny klapplads Flytning af søkabler Klapning af sediment Indvinding af råstoffer til søs Undersøgelsesområdet På havet dækker undersøgelsesområdet som udgangspunkt hele Storstrømmen med tilgrænsende Natura 2000 område, men vil dog variere i forhold til forskellige problemstillinger. Undersøgelsesområdet på land ses af figur. 2.

19 9 af 21 Fig. 2. Undersøgelsesområdet på land (blå markering) Rådgiver skal forholde sig til nedenstående områder og supplere i nødvendigt omfang. 2.2 NEDRIVNING AF EKSISTERENDE BRO: Følgende skal konsekvensvurderes detaljeret og for alle relevante miljøaspekter. Alle nødvendige afværgeforanstaltninger skal beskrives konkret. Arbejdsmetoder for nedrivning af bro, Arbejdsmetode for nedknusning af beton (fx vandforbrug og bortskaffelse) Arbejdsmetode for afmaling og håndtering af blymønje (på vand såvel som på land) Forarbejdning af materialer for genanvendelse Arbejdspladser (areal og placering) Evt. midlertidige arbejdsveje eller lagerpladser Håndtering af skærver for den banestrækning, der nedlægges Uddybningsbehov i havbunden langs broen Arbejdsmetode for gravning og bortfjernelse af sediment Natura 2000-konsekvensvurdering (fx luftbåren N, støj, sedimentspredning)

20 10 af 21 Følgende vurderingsgrundlag skal indhentes og skal bl.a. ligge til grund for konsekvensvurderingen: Sedimentets forureningsgrad undersøges ved kemiske analyser, hvor nærmer antal fastlægges ud fra de berørte arealer og i samspil med de geotekniske undersøgelser (metaller og miljøfremmede stoffer). Undersøges kun i de områder, hvor der skal graves. Der forventes analyser. Indholdet af miljøfremmede stoffer i beton (på brodækket under fugtisoleringen) under bane, vej samt cykel/gangsti analyseres. Sedimentets sammensætning (tørstofindhold, kornstørrelsesfordeling og indhold af organisk stof) undersøges. Undersøges kun i de områder, hvor der skal graves. Hvor kan sedimentet bortskaffes? På land, på eksisterende klapplads eller skal der findes en ny klapplads (i så fald skal der gennemføres en VVM af denne) Kortlægning af forekomst af dyr og planter, bl.a. ålegræs og bunddyr, på vand. Ålegræs registreres på minimum 4 transekter. Bunddyr på ml. 40 og 50 stationer (transekter og stationer er ikke sammenfaldende med dem, der skal undersøges i forbindelse med anlæg af ny bro). Kortlægning af padder i det tidlige forår 2014 samt rastende fugle knyttet til Storstrømmen og som er registreret på fuglebeskyttelsesdirektivets bilag II. Vurdering af muligheden for at omdanne den yderste del af den nuværende jernbanedæmning på Falster til en fugleø/ynglested for arter af terner. Vurdering af muligheden for at omdanne noget af den nuværende jernbanedæmning til havbund med ålegræs som kompensation for en del af de arealer, som inddrages permanent til anlæg af den ny bro/anlæg af sejlrender. Beskrivelse af overvågningsprogram for evt. relevante og usikre forudsætninger, som er indbygget i konsekvensvurderingen 2.3 ANLÆG AF NY BRO: Følgende skal konsekvensvurderes detaljeret for alle relevante miljøaspekter og evt. nødvendige afværgeforanstaltninger skal beskrives konkret. Detaljeret Natura 2000 konsekvensvurdering (fx luftbåren N, støj, sedimentspredning) Hvordan påvirker udgravning til bropiller ålegræsset? Beskriv arbejdsmetode. Uddybningsbehov i havbunden langs broen Arbejdsmetode for gravning og bortfjernelse af sediment Arbejdsmetode til udskiftning af blødbund (anlæg af dæmning nord for Falster). Hvor kan sedimentet bortskaffes? På land, på eksisterende klapplads eller skal der findes en ny klapplads (i så fald skal gennemføres en VVM af denne) Sedimentspredning modelleres incl. evt. flytning af sejlrenden til Orehoved Havn og kumuleret effekt vurderes (fx med sedimentspredning fra andre projekter, anlæg af ny arbejdsplads, søkabel og nedrivning af den gamle bro mm.) Følgende vurderingsgrundlag skal indhentes og skal bl.a. ligge til grund for konsekvensvurderingen:

21 11 af 21 Sedimentets forureningsgrad undersøges ved kemiske analyser, hvor nærmere antal defineres ud fra de berørte arealer og i samspil med de geotekniske undersøgelser (metaller og miljøfremmede stoffer). Undersøges kun i de områder, hvor der skal graves. Der forventes analyser. Sedimentets sammensætning (tørstofindhold, kornstørrelsesfordeling og indhold af organisk stof). Undersøges kun i de områder, hvor der skal graves i det samlede projekt. Kortlægning af forekomst af dyr og planter knyttet til Storstrømmen, bl.a. ålegræs, bunddyr, rastende fugle. Ålegræs registreres på minimum 4 transekter. Bunddyr på ml. 40 og 50 (transekter og stationer er ikke sammenfaldende med dem, der skal undersøges i forbindelse med nedrivning af gammel bro). Behov for erstatningsnatur for permanent inddragede arealer med ålegræs Kortlægning af udbredelse af padder i foråret 2014: o Padder, bl.a. grønbroget tudse, stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, strandtudse Beskrivelse af overvågningsprogram for evt. relevante og usikre forudsætninger, som er indbygget i konsekvensvurderingen 2.4 KRAV TIL FORMATER PÅ LEVERET MATERIALE: Rådgiveren skal levere udarbejdet projektmateriale til Vejdirektoratet i DSFL-format, ECW-format og Mapinfo TAB-filer. Kodningen af objekter aftales med Vejdirektoratet inden undersøgelserne igangsættes. Ved levering af Vejprojektdata anvendes kodningen, der er beskrevet i Standard for udveksling af Vejprojektdata, som er tilgængelig på følgende link: 2.5 METODEVALG Med henblik på VD s efterfølgende ansøgning om godkendelse i f.h.t. naturbeskyttelseslovens 20 skal alle relevante aspekter vurderes, herunder bl.a. alle mulige forekomster af bilag 4-arter. Konsekvenser for den økologiske funktionalitet af en lokal bestand af en given bilag 4-art skal beskrives, incl. eventuelle midlertidige konsekvenser for funktionaliteten i anlægsfasen. Mht. naturtyper skal opnåelsen af den kommende målsætning for områdets integritet vurderes i VVMundersøgelsen. Forsigtighedsprincippet er gældende. Den bedste videnskabelige viden er påkrævet. Der skal anvendes standardiserede kortlægnings-/registreringsmetoder. Afværgeforanstaltningerne i VVM-undersøgelsen skal være i overensstemmelse med den øvrige planlægning på naturområdet, der varetages af Naturstyrelsen og Vordingborg og Guldborgsund Kommuner.

22 12 af 21 Der stilles krav om, at rådgiveren følger udviklingen i myndighedernes udarbejdelse af målsætning for Natura 2000-området samt for søer, vandløb og kystvande i forbindelse med udarbejdelsen af hhv. Natura 2000-planer og Vandplaner jf. miljømålsloven. Rådgiveren skal løbende indgå i en dialog med VD om konsekvenserne af planerne for VVM-undersøgelsen. Rådgiveren skal holde sig ajour med eventuelle ændringer i Natura 2000-områdets udpegningsgrundlag, i Habitatdirektivets bilag 4-arter og andre ændringer eller skærpede tolkninger af såvel nationale som internationale love, bekendtgørelser og praksis, der måtte have betydning for godkendelse af projektet: VD er bekendt med at forslag til et nyt VVM-direktiv har været i høring. De væsentligste ændringer er øget fokus på klima, biodiversitet og menneskers sundhed. Der skal øget fokus på disse emner i VVM-rapporten. 2.6 HOVEDAKTIVITETER 1. Udarbejdelse af forudsætningsnotat Miljørådgiver skal udarbejde et notat med alle væsentlige miljørelaterede forudsætninger, herunder grænseflader til andre delopgaver, krav til afledning af vejvand, håndtering af forurenet jord m.m. Forudsætningsnotatet skal med udgangspunkt i Banedanmarks forundersøgelser mere detaljeret redegøre for, hvordan rådgiver vil gennemføre undersøgelserne og vurderingerne, så de lever op til kravene i det danske lov- og regelgrundlag på området og EU s direktiver vedr. internationale naturbeskyttelsesområder. For EU s internationale beskyttelsesområder drejer det sig bl.a. om At vurdere projektets virkning på de internationale beskyttelsesområder under hensyn til bevaringsmålsætningerne for de pågældende områder. At vurdere om bilag IV-arternes bestande, yngle- og rasteområder påvirkes negativt i væsentlig grad. VD vil efterfølgende drøfte forudsætningsnotatet med de relevante myndigheder på naturområdet med henblik på en endelig stillingtagen til undersøgelsernes karakter og omfang. 2. Miljøkortlægning incl. feltundersøgelser Miljørådgiver skal gennemføre marine feltundersøgelser af forekomst af ålegræs, marine bunddyr og rastende fugle. Desuden skal miljørådgiver gennemføre feltundersøgelser af padder i de tidlige forår 2014 Bygherre gennemfører kortlægning af flagermus, padder, markfirben og terner i Juli-15. September Data stilles til rådighed for miljørådgiver d. 10. oktober Udarbejdelse af kortlægningsrapport Miljørådgiver skal udarbejde en samlet kortlægningsrapport på baggrund af de gennemførte marine feltundersøgelser samt ovenstående bygherreleverance af data om flagermus, padder, markfirben og terner.

23 13 af 21 Miljørådgiver skal indhente bemærkninger til kortlægningsrapporten fra alle relevante myndigheder, inden rapporten færdiggøres. 4. Supplerende kortlægning af padder i foråret 2014 Miljørådgiver skal udarbejde en særskilt rapport for den supplerende kortlægning af padder, disponeret og opbygget som kortlægningsrapporten. 5. Støj og vibrationer Der skal foretages vurderinger af støj og vibrationer i såvel anlægs- som driftsfase, samt ved nedbrydning af den eksisterende bro, som stilles til rådighed i Nord2000, herunder beskrivelse og vurdering af eventuelt nødvendige afværgeforanstaltninger. Støjvurderingerne af driftsfasen kan tage udgangspunkt i den støjmodel, der er opbygget i forbindelse med Banedanmarks forundersøgelse, som stilles til rådigheddet må forventes, at der skal gennemføres supplerende trafikberegninger med landstrafikmodellen primo 2014, herudover forudsættes hastigheden for banetrafikken ændret i forhold til forundersøgelserne. På den baggrund skal gennemføres nye støjberegninger for vej- og banetrafik. Støjberegningerne omfatter dels gennemregning af referencescenarier (Basis 2010 og Basis 2020), dels beregning af projektforslag, samt om nødvendigt beregning af sammensat støj fra bane og vej. Udover støjberegninger af projektforslag skal der gennemføres støjvurderinger af anlægsfasen i forhold til de af rådgiver for projektering beskrevne metoder samt nedbrydning af den eksisterende bro. Der forventes etableres en større arbejdsplads. De støjmæssige konsekvenser af drift af denne i anlægsfasen skal beskrives og vurderes 6. Miljøvurdering af projektforslag Miljørådgiver skal foretage alle relevante konsekvensvurderinger af forslag til ny forbindelse over Storstrømmen samt nedrivning af den eksisterende bro, der projekteres af rådgiver for projektering. Herudover skal vurderes et 0 alternativ. På baggrund af ovennævnte konsekvensvurderinger skal rådgiver fremkomme med konkrete forslag til afværgeforanstaltninger inden for alle de relevante emner. Afværgeforanstaltningerne skal i videst muligt omfang begrænse de afledte negative, miljømæssige konsekvenser af anlæg af en ny bro og nedrivning af den eksisterende bro. Afværgeforanstaltningerne skal så vidt muligt prissættes. Miljøvurderingerne sammenfattes i et notat, der disponeres som rapporten Miljøvurdering. 7. Første udkast til samlet rapport Miljøvurdering Rapportstruktur i princip som VD s rapport 351, 2010 vedrørende en ny forbindelse over Roskilde Fjord 1. udkast sendes til kommentering i VD og i den øvrige projektgruppe. 8. Andet udkast til samlet rapport Miljøvurdering Alle bemærkninger til 1. udkast indarbejdes og fremsendes til afsluttende kommentering i VD.

24 14 af 21 Miljørådgiver klargør derefter materialet til trykning, der forestås af VD. Format aftales nærmere og designmanual udleveres af VD. 9. Bidrag til Sammenfattende VVM-redegørelse Miljørådgiver skal udarbejde input til kapitlet Miljøforhold i den sammenfattende VVMredegørelse, der udarbejdes af VD. 10. Afrapportering til VD Miljørådgiver skal ved månedsvise møder med VD afrapportere om miljøundersøgelserne og fremlægge alle miljøvurderinger. 11. Løbende projektkoordinering Miljørådgivers projektleder skal påregne at deltage i 15 projektkoordineringsmøder hos VD i København. Der etableres et projektkontor i VD i København, hvor det må forventes, at en forbindelsesofficer fra rådgiver skal sidde i 2-3 måneder og sikre koordinering i forhold til rådgiver for projektering. Denne periode forventes primært at være fra feb. april Øvrige tidspunkter kan aftales efter behov. 12. Øvrige opgaver Der skal udarbejdes input til myndighedsplan og opstilles en oversigt over nødvendige tilladelser og dispensationer fra øvrige myndigheder. Der vil i forbindelsen med den 2. offentlige høring i efteråret 2014 blive behov for input til besvarelse af høringssvar. Der skal påregnes deltagelse i 3 granskningsmøder omkring projektet og udarbejdes bistand til anlægsoverslaget i forhold til miljømæssige tiltag. Derudover skal forventes deltagelse i 3 risikoanalyser (á 1 dags varighed). 3. LØBENDE PROJEKTKOORDINERING VVM-undersøgelsen og de dertil knyttede projekteringsaktiviteter skal til dels foregå som en iterativ proces, hvor forslag vurderes og negative konsekvenser søges minimeret. VD s afdeling for Areal- og naboforhold (ANA) i Skanderborg leverer digitalt kortgrundlag. Rådgiver for projektering indsamler digitale ledningsoplysninger fra fremmede ledningsejere og leverer digitalt projektmateriale (grundkort). Ekst. Kortmateriale fra Banedanmarks forundersøgelse kan udleveres. Rådgiver for projektering beskriver endvidere de anlægstekniske forhold under udførelsen for både anlæg af ny bro og nedrivning af den eksisterende. Derudover beskrives mulighederne for at minimere de miljømæssige konsekvenser for havmiljøet i samarbejde med miljørådgiver.

25 15 af 21 Rådgiver vedrørende Hydrauliske modelberegninger vurderer konsekvenser m.h.t. vandgennemstrømning og sedimentation for projektet på basis af oplysninger fra hovedrådgiver om udførelsestakt samt anlægsudformning, både i anlægsfasen og i det færdige anlæg. Beregningscenarier for de hydrauliske modelberegninger fastlægges af VD i samarbejde med Miljørådgiver og Rådgiver vedrørende Hydrauliske modelberegninger. Miljørådgiver skal kommentere alle input til de hydrauliske modelberegninger og foretage alle miljørelaterede konsekvensvurderinger af de hydrauliske beregninger. Miljørådgiver leverer efter dialog med VD forslag til evt. støjafskærmning på land og evt. faunapassager og indarbejder forslagene i det digitale projektmateriale. De allerede gennemførte trafikberegninger fra Banedanmarks forundersøgelse kan forventes anvendt til miljørådgivers effektberegninger (energiforbrug, luftemissioner m.m.). Der skal gennemføres en kortlægning og forundersøgelse af kortlægning vedr. arkæologi og kulturhistorie på vand og på land som foretages i samarbejde med det lokale muséer, der gennemfører dels en arkivalsk kontrol, dels en arkæologisk analyse i h.t. VD s rapport 373 Arkæologi og større vejanlæg Samarbejdsbeskrivelse og vejledning fra Miljørådgiver skal behandle og sammenfatte resultaterne af den arkæologiske analyse. 4. ORGANISATION Vejdirektoratet forestår VVM-undersøgelsen med assistance fra eksterne rådgivere og forskellige fagafdelinger i VD. Projektchef: Erik StokLund Larsen Projektleder VVM: Projektleder Ulrik Larsen Projektleder Projektering: Projektleder Niels Gottlieb Projektleder for nedrivning af den eksisterende bro: Projektleder Trine Holst Veicherts Fagprojektleder Miljø: Biolog Marianne Ujväri Der er til projektledelsen knyttet et sekretariat, der bl.a. assisterer med projektstyring og koordinering, miljøfaglig sparring og risikoanalyser samt anlægsøkonomi. Projektorganisationen er vist på diagrammet i bilag 1 Der er til hver delopgave knyttet en fagkoordinator fra VD. Udarbejdelse og redigering af den samlede VVM-redegørelse forestås af projektledelsen, med bidrag fra de forskellige delopgaver.

26 16 af MILJØRÅDGIVERENS ORGANISATION Miljørådgiverens organisation skal dække alle relevante fagområder (evt. gennem underrådgivere) og have den fornødne ekspertise til at behandle alle miljørelaterede problemstillinger. 6. KVALITETSSIKRING Det forventes, at rådgiver kvalitetssikrer relevante dokumenter og leverancer til Vejdirektoratet. Rådgiver skal udarbejde en KS-plan, som skal godkendes af Vejdirektoratet. Der skal udarbejdes dokumentation for, at der er gennemført kvalitetssikring af vurderingerne, ligesom det skal sikres at rapporten rent sproglig er i orden. 7. AFRAPPORTERING Rådgiver skal levere den af Vejdirektoratet godkendte tekniske rapport vedrørende miljøvurdering efter nærmere aftale. Alle bemærkninger til 1. udkast indarbejdes og et 2. udkast fremsendes til afsluttende kommentering i Vejdirektoratet. Derudover skal der skal udarbejdes et bidrag vedr. miljøundersøgelserne til den sammenfattende rapport efter nærmere aftale. 8. TIDSPLAN Miljøundersøgelserne skal gennemføres inden for rammerne af tidsplanen i bilag 2. Leverancer fra andre delprojekter Kortgrundlag fra VD/ANA: ved projektstart Digitale tegninger på skitseprojektniveau af udvalgte løsningsforslag (fra rådgiver for projektering): 1. marts Digitale tegninger fra forundersøgelsen kan udleveres fra projektstart Hydrauliske modelberegninger fra Rådgiver for Hydrauliske modelberegninger: 1. februar 2013 Effektberegninger (fra Rådgiver vedr. Trafikberegninger): 1. marts 2013 Flyfotokortlægning af fokusområder for projektområdet. 1 oktober 2013 Kortlægning af nedenstående dyregrupper gennemført af anden rådgiver i sommeren 2013 leveres af VD senest 10. oktober 2013: o flagermus, bla. Bredøret flagermus, dam-, vand-, trold-, dværg-, langøret flagermus, syd- og brunflagermus undersøgt både sommer og sensommer (augustseptember). o Ynglesteder for markfirben, o Forekomst af aktuelle samt potentielle ynglesteder samt potentielle raste- og overvintringssteder for padder, bl.a. grønbroget tudse, stor vandsalamander, springfrø, spidssnudet frø, strandtudse o Forekomst af ynglende hav-, fjord- og dværgterner.

27 17 af 21 Hovedterminer For miljøundersøgelserne gælder følgende hovedterminer: Overdragelse af opgaven: 9. september 2013 Fremsendelse af forudsætningsnotat: 15.oktober 2013 Start på miljøkortlægning: 16. september 2013 Fremsendelse af kortlægningsrapport: 1. december 2013 Fremsendelse af supplerende kortlægningsrapport: 15. april 2014 Støjvurderinger: Basis 2010 og 2020 leveres 1. april udkast til rapporten Miljøvurdering : Leveres 1. maj udkast til rapporten Miljøvurdering : Leveres 15. juni 2014 Bidrag til Sammenfattende rapport: Leveres 15. juni 2014 Der forventes en kontrakt med en rådgiver for projektering omkring projektering m.m. i starten af oktober, som forventes at påbegynde arbejdet umiddelbart herefter. Det må forventes, at den største arbejdsindsats fra Miljørådgiver vil blive fra januar til juni ORGANISERING Der nedsættes en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Vejdirektoratet og konsulenten, der løbende koordinerer arbejdet.

28 10. BILAG 1 Organisationsdiagram SIDE 18 af 21

29 19 af BILAG TIDSPLAN

30 20 af 21

31 21 af 21

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014

Storstrømsbroen. Miljøvurdering VVM-redegørelse. Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 516-2014 Storstrømsbroen Miljøvurdering VVM-redegørelse Del 1 Rapport 517-2014 Dato: Oktober 2014 ISBN (NET): 978-87-93184-32-9 ISBN: 978-87-93184-31-2

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by

Udbudsbetingelser til offentligt udbud Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Byliv og erhvervsliv i den funktionsblandede by Side 1/39 1 UDBUDSBETINGELSER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Den ordregivende myndighed... 4 1.2.1 Kontaktperson...

Læs mere

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter

for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter Projekt- og ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning Aarhus Internationale Sejlsportscenter 28.01.2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Aarhus Internationale Sejlsportscenter 3 3. Overordnet tidsplan

Læs mere

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)

BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 24. oktober 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid 1 ORIENTERING OM UDBUD... 1 2 UDBUD... 3 2.1

Læs mere

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus

Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Afprøvning af den skoleunderstøttende metode Klub Penalhus Udbudsmateriale Socialstyrelsen April 2015 Indholdsfortegnelse 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser...

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13.

UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ UDBUDSMATERIALE D. 13. AUGUST 2014. 13. UDBUD AF RAMMEAFTALE VEDRØRENDE RÅD- GIVNING PÅ PROJEKTER UNDER KAMPAGNEN SKOLE+ 13. august 2014 Kampagnesekretariatet Borgergade 111 DK - 1300 København K T: +45 33 33 99 10 www.skole-plus.dk UDBUDSMATERIALE

Læs mere

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring

Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Høringsnotat Rute 54 Næstved-Rønnede VVM-undersøgelse - Indledende høring Dato August 2015 Dokument 15/09958 Sagsbehandler Lene Nøhr Michelsen Niels Juels Gade 13 Postboks 9018 1022 København K Telefon

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007

Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 Projektlederhåndbog 4. udgave 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...1-1 1.1 Læsevejledning...1-1 2. Organisation, styring og lovgrundlag...2-1 2.1 Organisation...2-1 2.1.1 Projektets parter...2-1 2.1.2

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret, Vinge. Udbud for projektering af byggemodning af de første 6 storparceller samt Deltaet i Deltakvarteret,

Læs mere

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014.

Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Betingelser for udbud af etablering af havmølleparken Horns Rev 3 Foreløbige udbudsbetingelser offentliggjort 18. juni 2014. Endelige udbudsbetingelser forventes offentliggjort i december 2014 efter forhandlinger

Læs mere

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge

Startsæt. Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Startsæt Informationsmateriale til tidligere anbragte unge Udbudsmateriale Servicestyrelsen 1. Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2. Udbudsbetingelser... 4 2.1. Den ordregivende myndighed...

Læs mere

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet

Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Masteruddannelsen på børne- og ungeområdet Udbudsmateriale Socialstyrelsen Juli 2014 Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af opgavens omfang og tidsplan... 3 2 Udbudsbetingelser... 4 2.1 Den ordregivende

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet

Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Banenotat, ny anlægsbudgettering på baneområdet Version 2 af 1. december 2010 1. Indledning... 3 2. Fasemodel... 3 3. Fælles tværgående datastruktur... 3 Standardtilbudslister... 6 Principper for vedligeholdelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. januar 2012 BUT Mindre totalentrepriser Vibeke Wegan viw@vd.dk 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet Udbudsbetingelser til offentligt udbud Digital klageportal til Natur- og Miljøklagenævnet 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse

UDBUDSBETINGELSER. Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812. Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse UDBUDSBETINGELSER Offentligt udbud nr. 2014/S 046-076812 Udbud af kanylebokse Udbud af kanylebokse Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning...

Læs mere

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted

Miljøredegørelse. - Høringsudgave. Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse - Høringsudgave Hastighedsopgradering gennem Ringsted Miljøredegørelse Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk ISBN: 978-87-7126-191-2 Forord Med den

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING

INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING December 2014 INDHENTELSE AF TILBUD VEDR. KAMPAGNE OM RETTEN TIL ETNISK LIGEBEHANDLING Udbudsmateriale Enheden for Antidiskrimination, Ankestyrelsen Udbudsmateriale vedrørende kampagne om retten til etnisk

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk

EU-udbud. Vedrørende levering af. Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn. April 2012. 1 af 34. www.indkobfyn.dk April 2012 EU-udbud Vedrørende levering af 1 af 34 Rottebekæmpelse til Fællesindkøb Fyn www.indkobfyn.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 1 1.2 Udbudsansvarlig...

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere