Udbud af stk. aktier à nom. DKK 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af 53.722.347 stk. aktier à nom. DKK 5"

Transkript

1 Udbud af stk. aktier à nom. DKK 5 Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med udbuddet af i alt stk. nye aktier à nom. DKK 5 ("Transaktionsaktierne") i Greentech Energy Systems A/S ("Greentech" eller "Selskabet") ("Udbuddet"). Transaktionsaktierne udstedes til GWM Renewable Energy II S.p.A. ("GWM RE") som vederlag for apportindskuddet af hele aktiekapitalen i GWM Renewable Energy S.p.A. ("GWM") og en ejerandel på 50,03% i Global Litator S.L. ("Global Litator") (de "Overdragne Ejerandele" og "Transaktionen"). Emissionen er en rettet emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til en markedskurs på DKK 18,85 pr. Transaktionsaktie. Der udstedes ikke yderligere aktier i Greentech i forbindelse med offentliggørelsen af dette Prospekt eller Transaktionen. Udbuddet er ikke garanteret, men GWM RE har i henhold til en apportindskudsaftale indgået mellem GWM RE og Greentech den 5. maj 2011 ("Apportindskudsaftalen") med tillæg dateret 24. juni 2011 ("Tillægget") forpligtet sig til at tegne op til stk. Transaktionsaktier, svarende til 100% af Udbuddet. Før Udbuddet havde Greentech udstedt i alt stk. aktier à nom. DKK 5 (de "Eksisterende Aktier"), og efter Udbuddet vil Selskabet have udstedt i alt stk. aktier à nom. DKK 5 ("Aktierne"). Inden Transaktionen ejede GWM RE stk. Eksisterende Aktier, og GWM RE vil efter Transaktionen eje i alt stk. Aktier, svarende til 60,4% af Selskabets samlede aktiekapital. Transaktionsaktierne forventes udstedt på eller umiddelbart efter Prospektdatoen i henhold til bemyndigelsen til bestyrelsen i 4a i Selskabets Vedtægter til at udstede Aktier. Transaktionsaktierne forventes registreret i VP SECURITIES A/S på eller umiddelbart efter Prospektdatoen. Transaktionsaktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen senest tre børsdage efter udstedelsen. Selskabets Eksisterende Aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i fondskode ("ISIN") DK Transaktionsaktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen i ISIN-koden for de Eksisterende Aktier. Investering i Aktierne indebærer betydelige risici. Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer" for en gennemgang af udvalgte risikofaktorer, som potentielle investorer bør overveje, før de investerer i Aktierne. Prospektet må ikke distribueres eller på anden måde gøres tilgængeligt, og Transaktionsaktierne må ikke, hverken direkte eller indirekte, udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller et sådant salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Prospektet må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, og Transaktionsaktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges, i nogen andre jurisdiktioner uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, eller et sådant salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Transaktionsaktierne er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Transaktionsaktierne er ikke og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer ("U.S. Securities Act"). Dette Prospekt er dateret den 11. august 2011 ("Prospektdatoen"). 1

2 MEDDELELSE TIL INVESTORER Visse termer i dette Prospekt er defineret i afsnit 26, "Definitioner og ordliste". Dette Prospekt er udarbejdet i henhold til dansk lovgivning, herunder lovbekendtgørelse nr. 298 af 8. april 2011 om værdipapirhandel med senere ændringer (værdipapirhandelsloven), Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004 af 29. april 2004 og Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2009 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og for offentlige udbud af værdipapirer over EUR (prospektbekendtgørelsen). Prospektet er underlagt dansk lovgivning. Dette Prospekt er udarbejdet i forbindelse med Transaktionsaktiernes optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Prospektet er udarbejdet på dansk og oversat til engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem det danske Prospekt og den engelske oversættelse er det danske Prospekt gældende. Oplysningerne i Prospektet gælder pr. datoen på forsiden af Prospektet, medmindre andet er udtrykkeligt angivet. Udlevering af dette Prospekt eller tegning af Transaktionsaktierne kan under ingen omstændigheder betragtes som en tilkendegivelse af, at oplysningerne i dette Prospekt på noget tidspunkt efter datoen på forsiden af dette Prospekt ("Prospektdatoen") er korrekte, eller at der ikke er sket nogen ændringer i Selskabets forhold efter denne dato. Enhver væsentlig ny omstændighed, materiel fejl eller ukorrekthed i forbindelse med oplysningerne i Prospektet, som kan påvirke vurderingen af Aktierne, herunder Transaktionsaktierne, vil blive offentliggjort som et tillæg til Prospektet, hvis dette kræves i henhold til gældende love og regler i Danmark. Investorer må ved deres beslutning om at investere i Aktierne henholde sig til deres egen vurdering af Selskabet, herunder fordele og risikofaktorer i forbindelse hermed. Ethvert køb af Aktierne bør foretages på grundlag af de vurderinger, som den pågældende investor måtte finde nødvendige, herunder det juridiske grundlag og de juridiske konsekvenser af Udbuddet samt mulige skattemæssige konsekvenser, før der træffes beslutning om investering i Aktierne. Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning, og Selskabet har ikke taget og vil ikke tage skridt i nogen jurisdiktion med undtagelse af Danmark, som kunne resultere i et offentligt udbud af Transaktionsaktierne. Udlevering af Prospektet og salg af Aktierne er i visse jurisdiktioner begrænset ved lov. Personer, der kommer i besiddelse af dette Prospekt, er forpligtet af Selskabet til at indhente oplysninger om og påse efterlevelsen deraf. Prospektet må ikke anvendes med henblik på eller i forbindelse med et tilbud til eller en opfordring fra personer i en jurisdiktion eller under omstændigheder, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er tilladt. Prospektet udgør ikke et tilbud om at sælge eller en opfordring til at købe nogen af Transaktionsaktierne i nogen jurisdiktion. Selskabet påtager sig ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side. Selskabet er ansvarligt for Prospektet i henhold til gældende dansk lovgivning, og ingen anden person afgiver nogen direkte eller indirekte erklæring om nøjagtigheden eller fuldstændigheden af Prospektet eller de oplysninger eller udtalelser, der er indeholdt heri. Det er ikke tilladt nogen at give oplysninger eller fremsætte erklæringer, der ikke er indeholdt i Prospektet, og sådanne oplysninger og erklæringer kan i givet fald ikke betragtes som godkendt af Selskabet. Selskabet påtager sig ikke noget ansvar for sådanne oplysninger eller udtalelser. Meddelelse til investorer i USA Transaktionsaktierne er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af disse myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Transaktionsaktierne er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller i henhold til værdipapirlovgivning i nogen enkeltstat i USA. Overdragelse og udbud eller salg af Transaktionsaktierne er kun tilladt i forbindelse med et udbud eller salg i henhold til Regulation S. Udbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab. Udbuddet er underlagt danske oplysningsforpligtelser, der afviger fra oplysningsforpligtelserne i henhold til amerikansk ret. De regnskaber, der er indeholdt i dette Prospekt, er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards ("IFRS") som godkendt af EU og er muligvis ikke sammenlignelige med amerikanske selskabers regnskaber. Det kan være vanskeligt at håndhæve investorers rettigheder og krav i henhold til den amerikanske føderale værdipapirlovgivning, da Selskabet er hjemmehørende i Danmark, og nogle eller alle Selskabets ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan være hjemmehørende i Danmark, Italien, Frankrig eller England. Det kan vise sig ikke at være muligt at anlægge sag mod et ikke-amerikansk selskab eller dets ledende medarbejdere eller bestyrelse ved en domstol uden for USA vedrørende overtrædelse af den amerikanske værdipapirlovgivning. Det kan være vanskeligt at få fuldbyrdet domme, der er afsagt af amerikanske domstole mod et ikke-amerikansk selskab og dets tilknyttede selskaber. Meddelelse til investorer i Storbritannien Dette Prospekt udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien eller 2) 'investment professionals' som defineret i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller 2

3 3) "high net worth entities" og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under et "Relevante Personer"). Transaktionsaktierne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at købe eller på anden måde erhverve Transaktionsaktierne vil kun blive indgået med Relevante Personer. Personer, der ikke er Relevante Personer, bør ikke handle ud fra eller basere sig på oplysningerne i dette Prospekt. Meddelelse til investorer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret Prospektdirektivet (hver især en "Relevant Medlemsstat"), foretages intet udbud af Transaktionsaktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende Transaktionsaktierne, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, til enhver tid kan foretages et udbud af Transaktionsaktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat: til juridiske enheder, der er bemyndiget eller har tilladelse til at operere på de finansielle markeder eller, hvis de ikke er bemyndiget eller har tilladelse hertil, hvis formål udelukkende er at investere i værdipapirer, til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af følgende kriterier: 1) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet balancesum på mere end EUR og 3) en årlig nettoomsætning på mere end EUR , som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra "kvalificerede investorer" som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet, eller under alle andre omstændigheder, der ikke kræver, at Selskabet offentliggør et prospekt i henhold til artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket et "udbud af Transaktionsaktierne til offentligheden" vedrørende Transaktionsaktierne i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om Udbuddets vilkår og Transaktionsaktierne, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om køb eller tegning af Transaktionsaktierne, som denne måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet gennemføres i den pågældende Relevante Medlemsstat. Udtrykket "Prospektdirektiv" betyder direktiv 2003/71/EF og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater. Meddelelse til investorer i andre jurisdiktioner uden for Danmark Transaktionsaktierne er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen sådan myndighed har afgivet nogen erklæring eller udtalelser om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Meddelelse vedrørende fremadrettede udsagn Dette Prospekt indeholder fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagt er udsagn vedrørende hensigter, vurderinger eller nuværende forventninger vedrørende blandt andet driftsresultater, økonomisk stilling, likviditet, fremtidsudsigter, vækst, strategier og Selskabets branche og kan identificeres ved brugen af fremadrettet terminologi, herunder termerne "vurderer," "skønner," "forudser," "forventer," "agter," "kan," "vil," "søger" eller "skulle" eller, i de enkelte tilfælde, tilsvarende negative udsagn eller andre variationer eller tilsvarende terminologi. Disse fremadrettede udsagn omfatter alle forhold, der ikke er historiske kendsgerninger. De forekommer en række steder i hele Prospektet, herunder men ikke begrænset til afsnittene "Risikofaktorer" og Del I, afsnit 13 "Resultatforventerne til regnskabsåret 2011" og omfatter blandt andet udsagn vedrørende: udsagn om forventninger til regnskabsåret 2011 strategi, forventninger og vækstmuligheder driftsmæssige og økonomiske mål udbyttepolitik planlagte investeringer og virksomhedskøb generelle økonomiske tendenser samt tendenser i brancher og markeder konkurrenceforholdene, som den Sammenlagte Koncern driver virksomhed under. De fremadrettede udsagn indebærer naturligt risici og usikkerhed, da de vedrører begivenheder og afhænger af forhold, der måske eller måske ikke vil forekomme i fremtiden. De fremadrettede udsagn afspejler Ledelsens nuværende synspunkter og antagelser med hensyn til fremtidige begivenheder og er behæftet med risici og usikkerheder, herunder sådanne som er baseret på omstændigheder, der ligger uden for Selskabets kontrol. De faktiske og fremtidige resultater og udviklingen kan afvige væsentligt fra, hvad der er angivet i disse udsagn. Bortset fra eventuelle prospekttillæg, som Selskabet skal offentliggøre i henhold til dansk ret, agter Selskabet ikke og påtager sig ikke nogen forpligtelse til at opdatere de fremadrettede udsagn i dette Prospekt efter Prospektdatoen. 3

4 INDHOLDSFORTEGNELSE MEDDELELSE TIL INVESTORER... 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 4 ANSVARSERKLÆRING... 8 RESUMÉ... 9 RESUMÉ AF REGNSKABSOPLYSNINGER RESUMÉ AF UDBUDDET RISIKOFAKTORER DEL I - SELSKABSOPLYSNINGER ANSVARLIGE REVISORER UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER HOVED- OG NØGLETAL RISIKOFAKTORER BESKRIVELSE AF SELSKABET GREENTECH GWM FORRETNINGSOVERSIGT DEN SAMMENLAGTE KONCERN GREENTECH KONCERNEN GWM KONCERNEN ORGANISATIONSSTRUKTUR GREENTRECH KONCERNEN GWM KONCERNEN KONTORER, FACILITETER OG MILJØFORHOLD KONTORER OG FACILITETER MILJØFORHOLD FORSIKRING OG RISIKODÆKNING GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER GREENTECH GWM GRUPPO ZILIO SISTEMES ENERGETICS CONESA I, S.L DEN SAMMENLAGTE KONCERN KAPITALBEREDSKAB FORSKNING OG UDVIKLING, PATENTER OG LICENSER TRENDOPLYSNINGER RESULTATFORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET

5 14 BESTYRELSE, DIREKTION OG ANDRE NØGLEMEDARBEJDERE LEDELSESSTRUKTUR BESTYRELSE DIREKTION NØGLEMEDARBEJDERE BESTYRELSESMEDLEMMERNES, DIREKTIONSMEDLEMMERNES, OG NØGLEMEDARBEJDERNES TIDLIGERE AKTIVITETER INTERESSEKONFLIKTER DIREKTIONS- OG BESTYRELSESMEDLEMMERS SAMT NØGLEMEDARBEJDERES EJERSKAB AF AKTIER OG HANDEL MED SELSKABETS AKTIER VEDERLAG OG GODER VEDERLAGSPOLITIK BESTYRELSE DIREKTION NØGLEMEDARBEJDERE RETNINGSLINIER FOR INTICAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS BESTYRELSENS BEFØJELSER BESTYRELSESMØDER BESTYRELSESUDVALG BESTYRELSENS, DIREKTIONENS OG NØGLEMEDARBEJDERNES KONTRAKTVILKÅR ERKLÆRING VEDRØRENDE COPORATE GOVERNANCE MEDARBEJDERE GREENTRECH KONCERNEN GWM KONCERNEN STØRRE AKTIONÆRER TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER GREENTECH KONCERNEN GWM KONCERNEN OPLYSNINGER OM SELSKABETS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER INDLEDNING KRYDSREFERENCER GWM PROFORMA REGNSKABSOPLYSNINGER UDBYTTE RETSTVISTER VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I SELSKABETS FINANSIELLE ELLER HANDELSMÆSSIGE STILLING YDERLIGERE OPLYSNINGER SELSKABETS AKTIEKAPITAL WARRANTPROGRAMMER UDVIKLING I SELSKABETS AKTIEKAPITAL RESUMÉ AF SELSKABETS VEDTÆGTER BESKRIVELSE AF SELSKABETS AKTIER GENERALFORSAMLING OPLYSNINGSPLIGT VÆSENTLIGE KONTRAKTER

6 22.1 VÆSENTLIGE KONTRAKTER - GREENTECH KONCERNEN ØVRIGE KONTRAKTER - GREENTECH KONCERNEN VÆSENTLIGE KONTRAKTER - GWM KONCERNEN OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER TILGÆNGELIGE OPLYSNINGER OPLYSNINGER OM KAPITALBEHOLDNING DEFINITIONER OG ORDLISTE DEL II - UDBUDDET ANSVARLIGE FOR UDBUDDET RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED UDBUDDET NØGLEOPLYSNINGER OM KAPITALFORHOLD OG ANVENDELSE AF PROVENU ERKLÆRING OM DRIFTSKAPITAL KAPITALFORHOLD OG GÆLD INTERESSER I UDBUDDET BAGGRUND FOR UDBUDDET OG ANVENDELSE AF PROVENU OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONSAKTIERNE VÆRDIPAPIRTYPE OG ISIN LOVVALG OG VOLDGIFT REGISTRERING VALUTA VALUTAKONTROLBESTEMMELSER I DANMARK TRANSAKTIONSAKTIERNES RETTIGHEDER BESLUTNINGER, BEMYNDIGELSER OG GODKENDELSER UDSTEDELSESDATO FOR TRANSAKTIONSAKTIERNE DE EKSISTERENDE AKTIERS OG TRANSAKTIONSAKTIERNES NEGOTIABILITET OG OMSÆTTELIGHED DANSK LOVGIVNING VEDRØRENDE PLIGTMÆSSIGE KØBSTILBUD, INDLØSNING AF AKTIER OG OPLYSNINGSPLIGT OFFENTLIGE KØBSTILBUD PÅ SELSKABET BESKATNING UDBUDSBETINGELSER UDBUDSBETINGELSER PROVENU FRA UDBUDDET FORHÅNDSTILSAGN TEGNINGSPERIODE HANDEL OG OFFICIEL NOTERING FORVENTET TIDSPLAN FOR DE VIGTIGSTE BEGIVENHEDER TILBAGEKALDELSE ELLER SUSPENSION AF UDBUDDET BETALING GENNEMFØRELSE AF UDBUDDET JURISDIKTIONER, HVOR UDBUDDET GENNEMFØRES, OG RESTRIKTIONER KNYTTET TIL UDBUDDET HENSIGT HOS SELSKABETS STØRRE AKTIONÆRER ELLER MEDLEMMER AF SELSKABETS BESTYRELSE OG DIREKTION OM AT DELTAGE I UDBUDDET FORDELINGSPLAN KURSFORSKEL BETALINGSFORMIDLERE

7 6 OPTAGELSE TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING MARKET MAKING STABILISERING LOCK-UP AFTALER OMKOSTNINGER UDVANDING YDERLIGERE OPLYSNINGER RÅDGIVERE FOR SELSKABET ADGANG TIL PROSPEKTET BILAG A - VEDTÆGTER... A-1 BILAG B - KONCERNREGNSKAB FOR GWM... B-1 BILAG C - FORKORTET ÅRSREGNSKAB 2010 FOR SISTEMES ENERGETICS CONESA I, S.L... C-1 7

8 ANSVARSERKLÆRING Greentech Energy Systems A/S er ansvarligt for dette Prospekt i henhold til dansk lovgivning. SELSKABETS ERKLÆRING Vi erklærer herved, at vi har gjort vores bedste for at sikre, at oplysningerne i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udladt oplysninger, der kan påvirke dets indhold. Herlev, 11. august 2011 Greentech Energy Systems A/S Bestyrelse Peter Høstgaard-Jensen (formand) (Professionelt bestyrelsesmedlem) Luca Rovati (Administrerende direktør for Rottapharm Madaus) Jean-Marc Janailhac (Administrerende direktør for Veolia Environmental Services South Europe) Benjamin Guest (Managing partner og Portfolio manager i Hazel Capital LLP) Valerio Andreoli Bonazzi (Administrerende direktør for Epico og for Hydrowatt Abruzzo S.p.A) Direktionen Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini (Adm. direktør) Eugenio de Blasio (Vice adm. direktør) Mark Nikolaj Fromholt (Økonomidirektør) 8

9 RESUMÉ Dette resumé bør læses som en indledning til Prospektet og i sammenhæng med de mere detaljerede oplysninger, som fremgår andetsteds i Prospektet. Enhver beslutning om investering i de Udbudte Aktier bør træffes på baggrund af dette Prospekt i sin helhed. Oplysningerne bør læses i sammenhæng med det øvrige indhold af dette Prospekt. Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer" for en gennemgang af visse faktorer, der bør vurderes omhyggeligt, før der træffes beslutning om at investere i de Udbudte Aktier. Visse termer, der anvendes i dette resumé er defineret senere i Prospektet, jf Del I, afsnit 26 "Definitioner og ordliste". Hvis et krav vedrørende oplysningerne i dette Prospekt indbringes for en domstol, kan den sagsøgende investor i henhold den relevante nationale lovgivning være forpligtet til at betale omkostningerne til oversættelse af Prospektet, inden retssagen indledes. De fysiske eller juridiske personer, som har udfærdiget dette resumé eller eventuelle oversættelser deraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resuméet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af dette Prospekt. GREENTECH KONCERNEN Greentech er et energiselskab, som udvikler, opfører og driver vedvarende energiprojekter. Selskabet har hovedsæde i Storkøbenhavn i Danmark, der er anerkendt som et foregangsland i vindenergiens historie. Greentech har aktiviteter i Danmark, Tyskland, Italien, Polen og Norge. Greentech specialiserer sig i at producere elektricitet ved vind- og solkraft, som udgør 100% af Selskabets installerede bruttokapacitet. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Greentech's forretningsmodel er at være aktiv i hele livscyklussen af et vind- eller solenergiprojekt og er engageret i både udvikling, opførelse og drift af vind- eller solenergiprojekter. Greentechs varierede portefølje på tværs af disse tre særskilte faser af forretningsmodellen giver Selskabet mulighed for at balancere en stabil pengestrøm fra projekter i drift og kapitaltunge opførelsesprogrammer, der på kort sigt giver omsætningsvækst, mod en projektpipeline i udvikling, der giver vækstmuligheder på mellemlang sigt. Markedet for vind- og solenergi anses for at være meget gunstigt takket være miljømæssige, lovmæssige og teknologiske tendenser. Selskabet er af den opfattelse, at dette gunstige markedsmiljø vil fortsætte i den nærmeste fremtid. Greentech modtager på baggrund af dette visse tilskud, garanterede minimumspriser for elektricitet og anden regeringsstøtte til at udvide den vedvarende energisektor. Derudover kan en stigning i engrosprisen på elektricitet have en positiv effekt på vedvarende energis konkurrencedygtighed og stimulere til vækst. I forhold til den geografiske spredning af Selskabets portefølje er Selskabet i stand til at drage fordel af såvel modne markeder som Danmark og Tyskland som af det aktuelt attraktive prissætningssystem i Italien og Polen. BAGGRUND FOR TRANSAKTIONEN Greentech har historisk haft gode resultater med at udvikle og drive vindmølleprojekter i Europa. Som anført i Selskabets årsrapport for 2010 har det opdateret dets strategi for at sikre en konstant stigende produktion af vedvarende energi og med en ambition om at bidrage positivt til en bæredygtig vækst i en verden, hvor klima, miljø og uafhængighed af knappe ressourcer fremover forventes at drive den politiske og økonomiske udvikling. Greentech ønsker at reducere afhængigheden af et enkelt marked og teknologi, og Greentech har derfor en strategi om at udbygge sine grønne aktiviteter gennem øget fokus på nye markeder og teknologier. Virksomhedssammenlægningen af Greentech og GWM er første skridt i implementeringen af den nye strategi. GWM's virksomhed passer godt ind i Greentechs forretning med en række kompetencer og med primær fokus på solenergi- og miljøprojekter. Formålet med Transaktionen er at skabe en samlet koncern bestående af Greentech Koncernen og GWM Koncernen, som har til hensigt at blive en førende energikoncern inden for branchen for vedvarende energi og miljø i Europa. 9

10 BESKRIVELSE AF TRANSAKTIONEN Greentech og GWM RE indgik den 5. maj 2011 en Apportindskudsaftale med Tillæg i henhold til hvilken GWM RE skal indskyde 1) aktier i GWM, svarende til GWM's samlede aktiekapital, og 2) GWM RE's ejerandel på 50,03% i Global Litator som vederlag for Greentech's udstedelse af indtil Aktier til GWM RE. Der er aftalt en værdi af de Overdragne Ejerandele på EUR baseret bl.a. på en forudsætning om, at GWM har likvider på EUR 45 mio. I tilfælde af, at 1) ejerandelen i Global Litator på grund af vilkår i projektfinansieringsaftalerne vedrørende "Change of Control" ikke kan overdrages til Greentech, eller 2) GWM har likvider på mindre end EUR 45 mio., skal værdien af de Overdragne Ejerandele nedjusteres i overensstemmelse med en værdiansættelsesrapport udarbejdet af en international bank, idet der tages højde for eventuelle skattemæssige virkninger. Tegningskursen for Transaktionsaktierne er i Apportindskudsaftalen aftalt til DKK 18,85 pr. Transaktionsaktie, som blev fastsat som markedskursen på Aktierne på tidspunktet for Apportindskudsaftalens indgåelse, hvilket var højere end den vægtede gennemsnitlige handelskurs på Aktien i de foregående 12 måneder (DKK 16,64), 6 måneder (DKK 17,22), 3 måneder (DKK 17,33), 1 måned (DKK 18,81), de sidste fem handelsdage (DKK 18,68), og den 5. maj 2011 (DKK 18,60) samt enhver kurs betalt af GWM for Aktier i de seks måneder forud for 5. maj Gennemførelsen af Apportindskudsaftalen og dermed Transaktionen afhænger bl.a. af: Gennemførelsen af en due diligence undersøgelse af GWM og Global Litator med et for Greentech tilfredsstillende resultat Afgivelse af en værdiansættelsesrapport udarbejdet af en af Greentech udpeget international bank, som bekræfter, at værdien af de Overdragne Ejerandele mindst svarer til værdien af Transaktionsaktierne. Afgivelse af en vurderingsberetning udarbejdet af Ernst & Young i overensstemmelse med Selskabsloven, som erklærer, at værdien af de Overdragne Ejerandele mindst svarer til værdien af Transaktionsaktierne. Godkendelse fra Finanstilsynet af det prospekt, der udarbejdes i forbindelse med optagelsen til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Den 24. maj 2011 besluttede GWM RE 1) at flytte adresse fra Luxemborg til Italien, 2) at vedtage nye vedtægter som et italiensk aktieselskab (og dermed blive underlagt italiensk lov), samt 3) at skifte navn fra "GWM Renewable Energy I S.A." til "GWM Renewable Energy II S.p.A.". Den forudsatte juridiske due diligence gennemgang er forestået af advokatfirmaet Bonelli Erede Pappalardo, Rom, der i juni-juli 2011 har gennemført en juridisk due diligence undersøgelse af GWM og Global Litator. Bonelli Erede Pappalardo har i juli 2011 afgivet en due diligence-rapport, som efter Ledelsens vurdering ikke indeholder forhold, der har en væsentlig negativ betydning for vurderingen af GWM og Global Litator. Selskabet har udpeget Lazard & Co. S.r.l. ("Lazard") til at foretage en værdiansættelse af de Overdragne Ejerandele. Lazard har den 18. juli 2011 foretaget en værdiansættelse af de Overdragne Ejerandele, hvor median-værdien i det interval, som Lazard kommer frem til i værdiansættelsen, svarer til den i Apportindskudsaftalen aftalte pris. Ernst & Young har den 26. juli 2011 udarbejdet og afgivet en vurderingsberetning i overensstemmelse med Selskabsloven, som erklærer, at værdien af de Overdragne Ejerandele mindst svarer til værdien af Transaktionsaktierne. Da samtlige betingelser for gennemførelsen af Apportindskudsaftalen herefter er opfyldt, har Bestyrelsen dags dato besluttet at udstede Transaktionsaktier til GWM RE uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, i henhold til bemyndigelsen til Bestyrelsen indeholdt i Vedtægternes 4a. 10

11 KONKURRENCEMÆSSIGE STYRKER Differentieret forretningsmodel Den sammenlagte Koncerns portefølje vil, efter gennemførelsen af Transaktionen, omfatte en række forskellige teknologier og forretningsområder, og vil være baseret på de fire primære byggesten, der er opsummeret nedenfor: Vindkraft: Den Sammenlagte Koncern 1) vil have i alt 222 MW (brutto) vindmølleprojekter i drift i Danmark, Tyskland, Italien og Polen. Selskabet har endvidere indgået aftale om køb af en vindmøllepark på 30 MW beliggende i Spanien. Købet er betinget, men forventes endeligt effektueret i september 2011 og vil dermed forøge den Sammenlagte Koncerns operationelle portefølje af vindmølleprojekter til 252 MW (brutto), 2) vil have yderligere 24 MW under opførelse i Italien og 3) har på nuværende tidspunkt en pipeline af projekter på 750 MW under udvikling i Italien, Norge og Polen. Solenergi: Den Sammenlagte Koncern vil have solcelleanlæg på i alt 40 MW i drift, og yderligere 1 MW er under opførelse. 30 MW er under udvikling og der forventes tilføjet yderligere 36,3 MW til porteføljen før udgangen af 2011 via 4 opkøb. Porteføljen på mellemlang sigt omfatter projekter på sammenlagt 37 MW i Italien og Spanien. Vandkraft, biomasse og biogas: GWM (via dets datterselskab Gruppo Zilio) udvikler 4 kraftvarme projekter med forventet opførelse i slutningen af 2011/begyndelsen af Endvidere forventes i alt 52 MW vandkraft at blive udviklet og opført i løbet af de næste to år i Montenegro og Serbien. Vand- og spildvandsbehandling: Gruppo Zilio har udviklet og solgt 30 vandbehandlingsanlæg og 5 spildevandsanlæg. Endvidere har Gruppo Zilio indleveret 6 patentansøgninger vedrørende kemiske processer, som gør det muligt at filtrere drikkevand med en markant reduktion i driftsomkostninger i forhold til traditionelle metoder. Inden for civil og industrielle spildevandsanlæg tilbyder Gruppe Zilio desuden downstream integration med kraftvarmeproduktion. Den Sammenlagte Koncern vil efter gennemførelsen af Transaktionen have en portefølje af vedvarende energiprojekter og -anlæg beliggende primært i Danmark, Norge, Tyskland, Polen, Italien, og Spanien. Disse markeder er forskellige i forhold til modenheden i deres respektive industrier for vedvarende energi. Dermed opnår den Sammenlagte Koncern en afbalanceret portefølje med modne markeder (f.eks. Danmark, Tyskland og Spanien), markeder, der i øjeblikket er attraktive (f.eks. Italien) og potentielt attraktive fremtidige markeder (f.eks. Polen, Norge, Serbien, Montenegro, Albanien og Ungarn). Ved at afbalancere den Sammenlagte Koncerns portefølje af projekter, ved løbende at udvikle nye projekter, efterhånden som andre projekter overgår til kommerciel drift, og ved at søge at sprede og afbalancere projekterne mellem forskellige grader af investeringsafkast og dertilhørende risici for hvert enkelt projekt, vil den Sammenlagte Koncern opnå en naturlig afdækning mellem drifts- og udviklingsmuligheder samt de risici der ligger i de enkelte teknologier. Den Sammenlagte Koncern vil derfor have væsentlig fleksibilitet med hensyn til at forfølge nye og attraktive vækstprojekter både med hensyn til tilgængelige teknologier på tværs af de fire primære forretningsområder eller på nye forretningsområder samt med hensyn til geografisk spredning og således drage fordel af nye markedstendenser og -muligheder. Den Sammenlagte Koncern vil muligvis også kunne drage fordel af de forskellige teknologier og teknologiske know-how til at udvide omfanget af projekter på det enkelte marked og således tilføre yderligere vækstpotentiale. Endvidere kan den geografiske dækning og erfaring med at gå ind på forskellige markeder være med til at forbedre den Sammenlagte Koncerns muligheder for at forfølge vækstmuligheder på nye geografiske markeder, hvor den vedvarende energisektor måske stadigvæk er på det tidlige udviklingsstadie. Lokal tilstedeværelse på hovedmarkederne Den Sammenlagte Koncern agter at følge en strategi om at centralisere kernefunktioner og -kompetencer og samtidig opretholde en stærk lokal forankring på dens hovedmarkeder. Uanset at det er hensigten, at den Sammenlagte Koncern fortsat skal have hovedsæde i København, Danmark, vil der blive opretholdt en lokal tilstedeværelse på andre hovedmarkeder som f.eks. Italien, Spanien og Polen, og den Sammenlagte Koncern vil efter gennemførelsen af Transaktionen have en væsentlig tilstedeværelse med 49 medarbejdere på dens største marked, Italien. 11

12 Selvom det overordnede ansvar for at udvikle fremtidige projekter ligger hos Direktionen, vil den Sammenlagte Koncern drage nytte af dens omfattende lokale kendskab og tilstedeværelse til at identificere potentielle projekter. Desuden vil den Sammenlagte Koncern kunne udnytte dens decentrale tilgang, når først projekterne overgår til opførelses- eller driftsfasen, og derved levere værdifuld lokal kendskab og overblik. Attraktiv økonomisk profil Efter gennemførelsen af Transaktionen vil den Sammenlagte Koncern have en estimeret likvid beholdning på TEUR og en soliditet på 55%. Under den seneste tids finanskrise har virksomheder med aktiviteter inden for vedvarende energi i vid udstrækning været afskåret fra at forfølge attraktive projekter som følge af restriktioner med hensyn til at opnå den nødvendige gælds- og egenkapitalfinansiering. Den Sammenlagte Koncerns attraktive økonomiske profil efter gennemførelsen af Transaktionen vil give den Sammenlagte Koncern en væsentlig fordel med hensyn til at sikre tredjepartsfinansiering til attraktive vækstprojekter, i modsætning til dens konkurrenter, der måske fortsat vil lide under de økonomiske begrænsninger, som har hersket i kølvandet på finanskrisen. Endvidere er forretningsområderne i den Sammenlagte Koncern karakteriseret ved stabile indtægter og forudsigelige pengestrømme, når først de enkelte projekter påbegynder kommerciel drift. Dette giver ikke blot den Sammenlagte Koncern en høj grad af gennemsigtighed med hensyn til den fremtidige indtjening og pengestrømme, men giver også mulighed for en høj finansiel gearing for de enkelte projekter, hvilket igen giver en høj egenkapitalforrentning. Virksomhedssammenslutningen af Greentech Koncernen og GWM Koncernen vil også give den Sammenlagte Koncern bedre mulighed for at tilpasse sin kredit- og risikostyring ved at afbalancere likviditets- og refinansieringsrisici gennem porteføljestyring. Velkvalificerede og erfarne medarbejdere Efter gennemførelsen af Transaktionen vil den Sammenlagte Koncern have en erfaren gruppe af Nøglemedarbejdere strategisk placeret på hvert enkelt af den Sammenlagte Koncerns hovedmarkeder. Greentech Koncernen og GWM Koncernen har hver især opnået gode resultater med at udvikle projekter inden for deres respektive ekspertiseområder. Kombinationen af Nøglemedarbejdernes tekniske know-how og viden om lokale forhold vil gøre den Sammenlagte Koncern bedre i stand til at styre den Sammenlagte Koncerns projekter i de enkelte udviklings-, opførelses og driftsfaser og til at tackle de risici, der er forbundet med at udvikle projekter inden for vedvarende energi og miljø. Ledelsen er overbevist om, at den Sammenlagte Koncern vil kunne udnytte den Sammenlagte Koncerns ekspertise til at videreudvikle og udvide den Sammenlagte Koncerns forretningsområder til yderligere at konsolidere den Sammenlagte Koncerns markedsposition og til at skabe tættere relationer med lokale myndigheder og samarbejdspartnere. Stærk aktionærkreds og strategiske partnerskaber Efter gennemførelsen af Transaktionen vil GWM RE eje i alt stk. Aktier, svarende til 60,4% af den samlede aktiekapital i Selskabet og vil således være storaktionær i Selskabet. Storaktionærerne i GWM RE er bl.a. Rovati-familien (Rottapharm-Madaus) og Renewable Holdings (investerings-holdingselskab for Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini). De strategiske minoritetsaktionærer i GWM Renewable Energy Group omfatter Pirelli Group og bankkoncernen Intesa Sanpaolo S.p.A, som begge er store internationale koncerner med en solid økonomisk baggrund. Endvidere har Greentech tætte industrielle relationer med to af de største energiproducenter i Europa, Électricité de France (EDF) og Polska Grupa Energetyczna (PGE), som kan hjælpe den Sammenlagte Koncern til at opnå bedre vilkår omkring leverings- og finansieringsaftaler, og som også muligvis vil øge antallet af projektmuligheder for den Sammenlagte Koncern. ANVENDELSE AF PROVENU Udbuddet omfatter udstedelse af stk. Transaktionsaktier, der udstedes mod apportindskud af de Overdragne Ejerandele til en kurs på DKK 18,85 pr. Aktie, der anses for værende markedskursen på tidspunktet for Apportindskudsaftalens indgåelse. Selskabet modtager ikke noget kontant provenu fra Udbuddet. 12

13 RISIKOFAKTORER Før der træffes beslutning om at købe Aktier, bør investorerne omhyggeligt overveje nedenstående væsentlige risikofaktorer. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, den Sammenlagte Koncern står overfor. Andre risici, som den Sammenlagte Koncern på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til, eller som Ledelsen i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få en negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed og udvikling samt aktiekurs. Operationelle risici Risici forbundet med sammenlægningen og integrationen af aktiviteterne i GWM og Greentech Risici forbundet med indhentelse af de nødvendige tilladelser til opførelse og drift af projekter inden for vedvarende energi Risici forbundet med begrænsninger i antallet af egnede sites Risici forbundet med vejrforhold og tekniske nedbrud Risici forbundet med opførelsen af den Sammenlagte Koncerns projekter inden for vedvarende energi Risici forbundet med finansiering Risici forbundet med tilslutning til elektricitets- og fordelingsnet Risici forbundet med afhængigheden af leverandører til installation, eftersyn og vedligeholdelse Risici forbundet med rentabiliteten af projekter inden for vedvarende energi Risici forbundet med lovgivningsmæssige og regulatoriske ændringer Kreditrisici forbundet med salg af elektricitet og Grønne Certifikater Risici forbundet med udsving i elektricitetspriser og omsætning Risici forbundet med omkostninger til elproduktion fra vedvarende energikilder sammenlignet med omkostninger til elproduktion fra andre energikilder Risici forbundet med afhængighed af Nøglemedarbejdere Risici forbundet med skade på miljøet og mennesker i projekter inden for vedvarende energi, der er drevet af den Sammenlagte Koncern Risici forbundet med følgerne af erhvervelser og investeringer Finansielle risici Risici forbundet med gældsforpligtelser Klausuler kan begrænse den finansielle og driftsmæssige fleksibilitet Renterisici Skattemæssige risici Risici forbundet med Aktierne og Udbuddet GWM RE vil eje et betydeligt antal Aktier efter Udbuddet Risici forbundet med markedskursen Risici forbundet med udstedelse af yderligere aktier og udvanding Markedskursen på Aktierne kan være svingende Særlige risici for udenlandske investorer Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici 13

14 RESUMÉ AF REGNSKABSOPLYSNINGER Greentech Koncernen Nedenstående regnskabsoplysninger er et uddrag af Selskabets årsrapport for 2010 med sammenligningstal for 2009, som er godkendt af Bestyrelsen den 28. marts 2011 til fremlæggelse på Selskabets ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 19. april Nedenstående regnskaber indeholder tillige sammenligningstal for 2008, der stammer fra Selskabets årsrapport for 2009, som er godkendt af Bestyrelsen den 29. marts 2010 til fremlæggelse på Selskabets ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 20. april De offentliggjorte årsrapporter for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010 indeholder Ledelsens beretning samt årsregnskab og konsolideret årsregnskab, inkl. noter. De konsoliderede årsregnskaber i dette Prospekt indeholder ikke Ledelsens beretninger, som de fremgår af Selskabets offentliggjorte årsrapporter. Selskabets regnskabsoplysninger for perioden 1. januar 31. marts 2011 og 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med indregnings- og målingskriterierne i IFRS som vedtaget af EU, samt yderligere danske oplysningskrav for delårsrapporter for børsnoterede selskaber og er ikke revideret eller reviewet. Der henvises til afsnittet "Regnskabsoplysninger" for en detaljeret gennemgang af Selskabets regnskabsoplysninger. Udvalgte regnskabsoplysninger og nøgletal for regnskabsårene for Greentech Koncernen Udvalgte regnskabsoplysninger og nøgletal for perioden 1. januar marts 2011 og 2010 samt for regnskabsårene : 14

15 Tre måneder sluttende 31. marts År sluttende 31. december TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Omsætning EBITDA (130) Resultat af primær drift (EBIT) 187 (1.154) (42.860) (39.732) (600) Resultat af finansielle poster (141) (185) (12.011) (2.020) (1.681) Årets resultat 4 (1.013) (52.119) (40.529) (2.530) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet (1.180) (3.467) (9.597) (1.001) Pengestrøm fra investeringsaktivitet (717) (3.828) (22.769) ( ) Heraf til investering i materielle aktiver (715) (3.387) (21.607) (41.328) ( ) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (882) (638) Pengestrømme i alt (2.779) (7.933) (26.095) (81.455) Nøgletal Bruttomargin før nedskrivninger 35,4% 41,8% 30,8% 33,9% 40,8% EBITDA-margin 50,8% NA 21,2% 21,4% 28,9% Soliditetsgrad 61,4% 67,9% 60,6% 67,4% 71,6% Egenkapitalforrentning 0,0% -0,44% -24,9% -16,2% -1,0% Resultat pr. aktie (EPS Basic), DKK/EUR 0,00 (0,02) (1,07) (0,84) (0,05) Indre værdi pr. aktie 3,55 4,78 3,55 4,80 5,60 Kurs/indre værdi 0,65 0,54 0,61 0,67 0,55 Børskurs ultimo, EUR 2,32 2,56 2,16 3,20 3,09 Gennemsnitligt antal ansatte GWM Koncernen Nedenstående regnskabsoplysninger er et uddrag af GWMs årsrapport for 2010 som er godkendt af Bestyrelsen den 6. juni Da Selskabet er stiftet i 2010 er der ikke sammenligningstal for 2009 eller tidligere. Årsrapporten for regnskabsåret 2010 er revideret og indeholder Ledelsens beretning samt konsolideret årsregnskab, inkl. noter. Årsrapporten er vedlagt som bilag til dette Prospekt. Regnskabsoplysninger for perioden 1. januar 31. marts 2011 for GWM er udarbejdet i overensstemmelse med indregnings- og målingskriterierne i IFRS som vedtaget af EU og er ikke revideret eller reviewet. 15

16 Pengestrømsopgørelsen er ikke udarbejdet pr. den 31. marts Da Selskabet er stiftet i marts måned 2010 er der ikke sammenligningstal for perioden 1. januar 31. marts Tre måneder sluttende 31. marts År sluttende 31. december TEUR TEUR Omsætning EBITDA (812) (778) Resultat af primær drift (EBIT) (282) (2.089) Resultat af finansielle poster (808) (1.108) Årets resultat (960) (2.712) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet - (188) Pengestrøm fra investeringsaktivitet - (63.232) Heraf til investering i materielle aktiver - (34.379) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal Bruttomargin 20,9% 22,2% EBITDA-margin -25,4% -3,7% Soliditetsgrad 37,2% 42,0% Egenkapitalforrentning -1,3% -3,6% Gennemsnitligt antal ansatte Proforma regnskabsoplysninger Nedenstående proforma konsoliderede balance og resultatopgørelse for Greentech for regnskabsåret 2010 og 1. kvartal 2011 viser med tilbagevirkende kraft virkningen af GWM RE's indskud i Greentech af følgende investeringer: 1) 100% ejerandel besiddet af GWM RE i GWM 16

17 2) 50,03% ejerandel besiddet af GWM RE i Global Litator foretaget i henhold til Apportindskudsaftalen underskrevet af Greentech og GWM RE den 5. maj På baggrund af Apportindskudsaftalen træder Transaktionen i kraft på Closing-datoen af denne aftale, som forventes at være senest den 11. august For en gennemgang af Proforma Regnskabsoplysninger henvises til Del I, afsnit 20.4 "Proforma Regnskabsoplysninger". Greentech proforma Tre måneder sluttende 31. marts År sluttende 31. december TEUR TEUR Omsætning Resultat af primær drift (EBIT) (723) (43.035) Resultat af finansielle poster (1.085) (15.607) Årets resultat (1.756) (55.550) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Nøgletal Bruttomargin før nedskrivninger 31,8% 27,9% Soliditetsgrad 54,5% 54,1% Egenkapitalforrentning -0,6% -18,2% Gennemsnitligt antal ansatte

18 RESUMÉ AF UDBUDDET Der henvises til afsnittet "Udbuddet" for en fuldstændig beskrivelse af Udbuddet. Udsteder: Greentech Energy Systems A/S, CVR nr Udbud: Udbuddet består af stk. Transaktionsaktier á nom. DKK 5. Provenu: Udbudskurs: ISIN/Fondskode: Handelssymbol: Stemmerettigheder: Udbytterettigheder: Udbuddet omfatter udstedelse af stk. Transaktionsaktier, der udstedes mod apportindskud af de Overdragne Ejerandele til markedskursen på DKK 18,85 pr. Aktie. Selskabet modtager ikke noget kontant provenu fra Udbuddet. DKK 18,85 pr. Aktie DK GES Aktionærer har ret til én stemme på generalforsamlingen for hver Aktie á nom. DKK 5. Transaktionsaktierne bærer ret til udbytte, der udloddes af Greentech efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Aktieudstedende institut: Nordea Bank Danmark A/S Issuer Services Postboks København C Lovvalg og jurisdiktion: Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. Salgs- og overdragelsesbegrænsninger: Der gælder visse salgs- og overdragelsesbegrænsninger for Transaktionsaktierne. Der henvises til Del II, afsnit 5 "Udbudsbetingelser". Adgang til Prospektet: Prospektet kan med visse undtagelser ses på Selskabets hjemmeside hvis man overholder gældende salgsbegrænsninger. Forventet tidsplan for de vigtigste begivenheder: Offentliggørelse af Prospektet: 11. august 2011 Udbuddet gennemføres, når Transaktionsaktierne er udstedt, og kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den (eller umiddelbart derefter): 11. august 2011 Optagelse til handel og officiel notering af Transaktionsaktierne, hvilket forventes at ske den: 15. august 2011 Udvanding: Udbuddet medfører en udvandingseffekt for de nuværende aktionærer (undtagen GWM RE) på ca. 50,4%. 18

19 SELSKABETS FINANSKALENDER Bestyrelsen har truffet beslutning om, at oplysninger, der skal offentliggøres bliver offentliggjort på følgende datoer: Kvartalsrapport for 2. kvartal 2011: 29. august 2011 Kvartalsrapport for 3. kvartal november

20 RISIKOFAKTORER En investering i Selskabets Aktier indebærer en høj grad af risiko. Følgende risikofaktorer, der af Ledelsen vurderes som væsentlige for den Sammenlagte Koncern efter gennemførelsen af sammenlægningen af Greentech og GWM, bør sammen med de øvrige oplysninger i dette Prospekt overvejes omhyggeligt, inden der træffes en investeringsbeslutning vedrørende Aktierne. Hvis nogen af de nedenstående risici indtræffer, kan det få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller fremtidige vækstmuligheder. I sådanne tilfælde kan markedskursen på Aktierne, herunder Transaktionsaktierne, falde, og investorerne kan tabe hele eller en del af deres investering i Aktierne. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, den Sammenlagte Koncern står overfor. Andre risici, som den Sammenlagte Koncern på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til, eller som Ledelsen i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få en negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed og udvikling samt aktiekurs. Prospektet indeholder også fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. Selskabets faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forudsiges i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Prospekt. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan materialisere sig i større eller mindre omfang og få uforudsete konsekvenser. Potentielle investorer opfordres til at inddrage følgende risici i deres vurdering og samtidig være opmærksom på, at listen over risici er udarbejdet på baggrund af den Sammenlagte Koncerns aktiviteter, men at listen ikke er udtømmende, og at den ikke er opstillet i nogen prioriteret rækkefølge. Det er ikke muligt at kvantificere betydningen af de enkelte risikofaktorer, idet hver af nedennævnte risikofaktorer kan materialisere sig i større eller mindre grad eller kan få uforudsete konsekvenser. OPERATIONELLE RISICI Selvom Greentech Koncernen og GWM Koncernen hver især foretager en nøje vurdering inden der påbegyndes udvikling, opførelse og idriftsættelse af et projekt, hvor projektrisici bliver identificeret og i størst muligt omfang søges minimeret eller elimineret, vil der uvægerligt være visse risici forbundet med den Sammenlagte Koncerns aktiviteter. De risici, der anses for at have betydning for en vurdering af den Sammenlagte Koncerns fremtidige virksomhed, udvikling og forretningsmuligheder, er beskrevet nedenfor. Risici forbundet med sammenlægningen og integrationen af aktiviteterne i GWM og Greentech Transaktionen omfatter GWM RE's indskud i Greentech af hele aktiekapitalen i GWM og ejerandelen på 50,03% i Global Litator. Da alle aktiviteterne i GWM Koncernen er blevet opkøbt fra en række eksterne tredjeparter eller etableret af GWM i 2010 og 2011, har GWM en begrænset driftsmæssig historie. En virksomhedssammenlægning som Transaktionen og de transaktioner, der blev gennemført i GWM forud for Prospektdatoen, indebærer forskellige risici, der er sædvanlige i forbindelse med en virksomhedssammenlægning, i form af vanskeligheder i forbindelse med integration af budget- og rapporteringsprocedurer, driftssystemer og personale i en koncern af en væsentlig større størrelse. Denne proces kræver blandt andet tilpasning og integration af ledelseskontrolsystemerne i selskaberne i den Sammenlagte Koncern. Hvorvidt Transaktionen bliver vellykket afhænger således af den Sammenlagte Koncerns evne til at integrere ledelseskontrolsystemerne i selskaberne i den Sammenlagte Koncern. Der er en risiko for, at integrationsprocessen kan blive forsinket, og/eller at der kan forekomme fejl i ledelsesrapporteringen, idet den integrationsproces, der blev påbegyndt af den Sammenlagte Koncern, muligvis ikke bliver gennemført effektivt eller muligvis bliver gennemført på en måde og inden for en tidshorisont, der er anderledes end forventet. Derudover kan integrationen resultere i omkostninger, der er større end budgetteret, eller tab af omsætning, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, fremtidsudsigter og driftsresultat. Risici forbundet med indhentelse af de nødvendige tilladelser til opførelse og drift af projekter inden for vedvarende energi 20

21 I forbindelse med opførelse og drift af et projekt inden for vedvarende energi skal der indhentes tilladelser fra forskellige nationale, regionale og lokale myndigheder. Procedurerne for tildeling af de påkrævede tilladelser varierer fra land til land. Der kan forekomme en væsentlig forsinkelse, hvis de regulatoriske forhold i et land eller en region ændrer sig i løbet af projektudviklingsfasen, for eksempel hvis en national eller lokal regering ændrer de eksisterende procedurer eller krav til opnåelse af de nødvendige tilladelser. Den Sammenlagte Koncern kan ikke give nogen sikkerhed for tidshorisonten for opnåelsen af drifts- og byggetilladelser eller sikkerhed for, at tilladelser vil kunne opnås for projekter inden for vedvarende energi, som på nuværende tidspunkt er under udvikling. Selvom Greentech Koncernen og GWM Koncernen hver især nøje overvåger driftsforholdene på deres eksisterede projekter og anlæg inden for vedvarende energi, kan der være en risiko for bortfald af driftstilladelserne for disse projekter, hvis Greentech Koncernen eller GWM Koncernen eksempelvis ikke overholder vilkårene for tilladelserne. Enhver manglende eller forsinket opnåelse af tilladelser, koncessioner og/eller nødvendige godkendelser vedrørende anlæggene under udvikling, og enhver tilbagekaldelse, annullering eller manglende fornyelse af tilladelser og godkendelser vedrørende eksisterende anlæg, samt protester fra tredjeparter over udstedelsen af sådanne tilladelser, koncessioner og godkendelser, kan tvinge den Sammenlagte Koncern til at modificere eller reducere sine udviklingsmål inden for specifikke områder eller teknologier, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Risici forbundet med begrænsninger i antallet af egnede sites Den Sammenlagte Koncern tilstræber at opføre projekter inden for vedvarende energi i områder med passende forhold. Derudover skal følgende begrænsninger tages i betragtning: topografiske begrænsninger, forskellige servitutter (især adgangsservitutter), det lokale og nationale elektricitetsnets tilslutningskapacitet og forskellige miljøbegrænsninger som følge af beliggenhed i nærheden af beboelsesområder eller områder, der er følsomme eller beskyttede i henhold til national og/eller lokal lovgivning. Derudover kan der enten lokalt, regionalt eller nationalt være fastsat et øvre loft for det antal projekter inden for vedvarende energi, der må opføres i et givent geografisk område. Den Sammenlagte Koncern kan derfor være i konkurrence med andre projektudviklere om et begrænset antal tilladelser og sites i visse geografiske områder. Eksempelvis er konkurrencesituationen for nettilslutning i Polen særlig skarp. Selvom den Sammenlagte Koncern forventer, at udvidelsen af det polske elektricitetsnet vil kunne være med til at afhjælpe dette problem, kan denne konkurrencesituation for visse projekters vedkommende resultere i forsinkelser i projektudviklingen eller i en situation, hvor projekterne må opgives. Såfremt der sker en yderligere begrænsning i mulighederne for opførelse af projekter inden for vedvarende energi, og/eller den Sammenlagte Koncern ikke længere er i stand til at finde et tilstrækkeligt antal egnede sites til udvikling af mere rentable projekter inden for vedvarende energi, kan dette få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Risici forbundet med vejrforhold og tekniske nedbrud Den Sammenlagte Koncern producerer elektricitet gennem vindenergianlæg og solanlæg, som i sagens natur er afhængige af vejrforholdene på de sites, hvor de er opført. Særligt produktionen af elektricitet fra vind- og solenergikilder er afhængig af klimaforhold, som er uforudsigelige, og er underlagt sæsonbetonede fænomener, som bevirker, at produktionen af energi er uregelmæssig hen over året. Negative vejrforhold og, over en længere periode, manglende vind for vindenergianlæggenes vedkommende eller sol for solcelleanlæggenes vedkommende, herunder når der sammenlignes med prognoserne for vind/sol og relaterede vejrforhold, der var anvendt i et bestemt anlægs udvikling, kan medføre en reduktion i eller en forstyrrelse af anlæggets drift og en deraf følgende reduktion i den mængde energi, der produceres. For at minimere denne risiko går Selskabet eksempelvis kun ind i vindprojekter i områder, hvor vejrforholdene er blevet kortlagt over en periode på minimum ét år. Som oftest vil der herudover være data fra referencemålestationer over en længere periode til understøttelse af de målte data. Der kan ikke gives sikkerhed for, at observerede vejrforhold, vil være de samme som de, der blev fastsat i projektudviklingsfasen. En vedvarende tilbagegang eller variation i forholdene kan få en væsentlig negativ 21

22 indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. I forbindelse med udførelsen af sine aktiviteter er den Sammenlagte Koncern eksponeret mod risikoen for, at der opstår fejl i dens elproduktionsanlæg, eller at driften uventet bliver forstyrret på grund af ulykker, nedbrud eller fejlfunktion af udstyr eller kontrolsystemer, fejl komponenter til anlægget, naturkatastrofer, krig og andre lignende ekstraordinære begivenheder, eller arbejde, der er nødvendigt for at bringe et anlæg i overensstemmelse med forskrifter, herunder sådanne, som kræves for at drage fordel af regulatoriske begunstigelser. Genoprettelse af elproduktionen efter en begivenhed af denne art kan indebære øgede omkostninger eller medføre tab. Selvom den Sammenlagte Koncern har implementeret en politik for opnåelse af forsikringsdækning af de primære risici, der er forbundet med den Sammenlagte Koncerns virksomhed, kan der ikke gives sikkerhed for, at den Sammenlagte Koncerns forsikringspolicer er eller vil være tilstrækkelige til at dække eventuelle tab som følge af større forstyrrelser på den Sammenlagte Koncerns projekter inden for vedvarende energi, reparation og udskiftning af beskadigede sites eller følgerne af søgsmål anlagt af tredjemand. Såfremt den Sammenlagte Koncern pådrager sig et alvorligt udækket tab eller et tab, som i væsentlig grad overstiger forsikringsdækningen, kan de deraf følgende udgifter få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling eller driftsresultat. Den Sammenlagte Koncerns forsikringspolicer gennemgås hvert år af dens forsikringsselskaber. Såfremt forsikringspræmierne stiger, vil den Sammenlagte Koncern muligvis ikke være i stand til at bevare en forsikringsdækning, der svarer til den nuværende dækning, eller den Sammenlagte Koncern vil muligvis kun være i stand til at opretholde sådan dækning til en væsentligt højere præmie. De forøgede omkostninger kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Risici forbundet med opførelsen af den Sammenlagte Koncerns projekter inden for vedvarende energi Den Sammenlagte Koncern kan i opførelsesfasen for projekter inden for vedvarende energi støde på forskellige forhindringer så som ugunstige vejrforhold, problemer med tilslutningen til transmissionsnettet, konstruktionsfejl, leveringssvigt fra leverandører eller uventede forsinkelser som følge af søgsmål anlagt af tredjemand. Sådanne forhold kan medføre væsentlige forsinkelser i færdiggørelsen og den kommercielle idriftsættelse af de enkelte projekter inden for vedvarende energi. Den Sammenlagte Koncern kan ligeledes være forpligtet til at betale erstatning eller kan miste retten til at drage fordel af forhøjede tariffer i henhold til gældende lovgivning i tilfælde af forsinket levering af projekterne. Forsinkelser i opførelsen af den Sammenlagte Koncerns projekter inden for vedvarende energi kan således få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Risici forbundet med finansiering Før opførelsen af et projekt inden for vedvarende energi påbegyndes, er det typisk nødvendigt for det enkelte projektselskab at fremskaffe finansiering. Den Sammenlagte Koncerns finansiering vil som oftest bestå af en projektfinansiering på ca % af den totale investering, der tilvejebringes af en eller flere banker. Den resterende del af finansieringen tilvejebringes normalt ved hjælp af egenkapitalinvesteringer. Selvom den Sammenlagte Koncern forventer fortsat at styrke sit kapitalgrundlag, og det forventes, at mulighederne for at opnå bankfinansiering vil stige i takt med, at den finansielle krise aftager, vil den Sammenlagte Koncern muligvis opleve vanskeligheder i forbindelse med fremskaffelsen af den nødvendige finansiering. Hvis den Sammenlagte Koncern ikke kan fremskaffe den nødvendige finansiering, vil den muligvis ikke kunne opføre sine projekter, hvilket kan gøre det nødvendigt for den Sammenlagte Koncern at sælge alle eller en del af sådanne projekter. Derudover kan de relevante finansieringsaftaler indeholde finansielle klausuler eller andre begrænsninger og betingelser, som gælder for det enkelte til formålet etablerede projektselskab, hvilket kan begrænse virksomheden og den videre udvikling af det pågældende projektselskab. Sådanne omstændigheder kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. 22

23 Risici forbundet med tilslutning til elektricitets- og fordelingsnet Anlæggets kapacitet til at producere energi fra vedvarende energikilder er tæt knyttet til dets kapacitet til at distribuere den elektricitet, der produceres, til transmissionsnettet og (mindre hyppigt) til det lokale distributionsnet. Geografisk nærhed til elektricitetsnettet og nettets stabilitet og driftssikkerhed er således væsentlige faktorer i fastsættelsen af den faktiske kapacitet til at distribuere den elektricitet, den Sammenlagte Koncern producerer. I næsten alle europæiske lande halter udviklingen af eltransmissionsnettet efter behovet i det overordnede elektricitetssystem og producenternes krav til transmissionsforbindelser. Beliggenheden af netforbindelsespunkter har en direkte indvirkning på opførelses- og driftsomkostningerne, og da antallet af tilgængelige velbeliggende sites falder, kan den Sammenlagte Koncern være nødt til at vælge mindre tilgængelige sites, som ligger længere væk fra nettet, med deraf følgende øgede omkostninger til opførelse, drift og vedligeholdelse. Endvidere skal elproduktionsanlæg overholde specifikke tekniske krav defineret af den relevante netværksoperatør. Hvis et anlæg ikke overholder sådanne krav, vil det muligvis ikke kunne opnå forbindelse til nettet eller, for eksisterende anlægs vedkommende, muligvis blive afkoblet fra nettet. Afhjælpende teknisk arbejde med henblik på at opfylde sådanne krav kan kræve yderligere omkostninger og/eller kan i tilfælde af nyligt opførte anlæg medføre forsinkelser i disses færdiggørelse. Elektricitetsnet er desuden underlagt risikoen for fejlfunktion og manglende tilgængelighed på grund af forhold, der ligger uden for den Sammenlagte Koncerns kontrol, hvilket kan gøre det umuligt at distribuere den energi, der produceres på produktionsanlæggene til nettet. Enhver af ovenstående forhold kan medføre en reduktion i mængden af elektricitet, der sælges af den Sammenlagte Koncern, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Risici forbundet med afhængigheden af leverandører til installation, eftersyn og vedligeholdelse Historisk set er det typisk leverandøren af udstyr til projekter inden for vedvarende energi, der installerer udstyret og servicerer og vedligeholder det i en given periode efter installationen. Den primære risiko ved denne fremgangsmåde er afhængigheden af leverandørens evne og vilje til at servicere og vedligeholde udstyret til den Sammenlagte Koncerns tilfredshed og opfylde de lokale regler og love, herunder særligt i relation til installation. Den Sammenlagte Koncern har historisk set anvendt leverandører, der har opnået gode resultater inden for installation af vindenergiprojekter på de enkelte markeder, hvorpå Selskabets opererer, og den Sammenlagte Koncern har indgået standardsamarbejdsaftaler, som omfatter sædvanlige leverings- og funktionsgarantier fra leverandøren. Uanset disse foranstaltninger kan der ikke gives sikkerhed for, at leverandørerne rettidigt vil opfylde deres forpligtelser over for det relevante projektselskab, eller at garantierne i kontrakterne vil være tilstrækkelige til at sikre den Sammenlagte Koncern mod tab, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat og evne til at nå sine mål. Risici forbundet med rentabiliteten af projekter inden for vedvarende energi Den økonomiske model for den Sammenlagte Koncerns projekter inden for vedvarende energi er generelt baseret på langsigtede finansieringsplaner (typisk fra år), som er følsomme over for de indtægter, der genereres af de enkelte projekter inden for vedvarende energi. Indtægterne påvirkes bl.a. af udsving som følge af vejrforhold, efterspørgslen på elektricitet, rammerne for elektricitetskøbsaftaler, lokal lovgivning og prisniveauet (undtaget hvor der gælder særlige aftaler), skattebegunstigelser, tilskud eller offentlig støtte fra visse myndigheder. Selvom Greentech Koncernen og GWM Renewable Energy Koncernen hver især nøje overvåger hver af disse faktorer og forsøger at beskytte sig selv mod risiciene i sine kontrakter, kan den ikke give sikkerhed for udstyrets pålidelighed, kundernes betalingsevne, ændringer i drifts- og vedligeholdelsesomkostninger, renteændringer og ændringer i låneomkostningerne, midlertidige eller permanente driftsforstyrrelser på anlæg inden for vedvarende energi, ændringer i tariffer og tilskud eller nogen anden begivenhed, som kunne 23

24 medføre en forringet rentabilitet for den Sammenlagte Koncerns projekter og anlæg inden for vedvarende energi. Enhver påvirkning i indtægtsstrømmene kan få betydning for den Sammenlagte Koncerns evne til at overholde afdragsvilkårene for finansieringen af projekter inden for vedvarende energi og kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Risici forbundet med lovgivningsmæssige og regulatoriske ændringer Den Sammenlagte Koncern driver virksomhed i en sektor, der er underlagt en høj grad af regulering. Selskaberne i den Sammenlagte Koncern er underlagt en række love og regler i de lande, hvori de opererer. Den Sammenlagte Koncern og de anlæg, den driver, er underlagt nationale og lokale love og regler, der påvirker mange forskellige aspekter af elektricitetsproduktionen. Sådanne love og regler vedrører blandt andet opførelse af anlæg (indhentelse af byggetilladelser og andre administrative godkendelser), drift af anlæg og miljøbeskyttelse (love og regler vedrørende landskab, støj og forurening). Disse love og regler påvirker således den måde, hvorpå den Sammenlagte Koncern driver virksomhed. Regulatoriske begrænsninger kan endvidere påvirke omsætningen fra elektricitet produceret fra visse vedvarende energikilder. Love og regler, der gælder for aktiviteten med at producere elektricitet fra vedvarende energikilder, varierer fra land til land og er underlagt ændringer. Enhver fremtidig ændring i de gældende lovgivningsmæssige og regulatoriske rammer (såsom vedtagelse af mere restriktive eller mindre gunstige regulatoriske bestemmelser), pålæggelse af forpligtelser til at modificere og tilpasse eksisterende anlæg, andre efterlevelsesforhold vedrørende anlæggets drift (såsom nye overvågnings- og kontrolprocedurer) eller mekanismer til prioriteret afsendelse af den producerede elektricitet kan kræve ændringer i driftsmæssige og salgsrelaterede vilkår og/eller kan kræve øgede investeringer eller produktionsomkostninger eller kan forsinke udviklingen af den Sammenlagte Koncerns virksomhed, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Endvidere er nationale og lokale love inden for vedvarende energi ofte komplekse og fragmentariske, og de relevante myndigheders anvendelse og fortolkning heraf er til tider uforudsigelig og inkonsistent. Det medfører usikkerhed og kan give anledning til juridiske tvister, som kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Kreditrisici forbundet med salg af elektricitet og Grønne Certifikater I Danmark og Tyskland sælges elektricitet til det elektricitetsselskab, der ligger i det område, hvor anlæggene er placeret. Kreditrisikoen er dermed knyttet til elektricitetsselskaberne, men da disse typisk er helt eller delvist statsejede, er risikoen begrænset. I Spanien sælges elektricitet enten på grundlag af i) et system med garanterede afregningspriser, hvorefter al elektricitet kan sælges til et fast pris, eller ii) et puljeprissystem, der består af et fast element (eller præmie) og et variabelt element (eller puljepris) med en øvre og nedre grænse, der skal sikre, at ejerne ikke over- eller underkompenseres. Således anses kreditrisikoen i Spanien for at være relativt lav. I Italien sælges elektriciteten over en elbørs, hvor aktørerne kun må deltage, hvis de kan opfylde deres forpligtelser. I Polen sælges elektriciteten til de nationale elektricitetsselskaber. Derfor må kreditrisikoen i Italien og Polen anses for at være relativt lav. De Grønne Certifikater handles i Polen og Italien over et børssystem, hvor administrator af børssystemet garanterer for betalingen af de Grønne Certifikater. Risikoen for manglende afregning af Grønne Certifikater er derfor lav i Polen og Italien. Som følge af den betydning det har for den Sammenlagte Koncern at handle disse Grønne Certifikater på sine nøglemarkeder i Polen og Italien, kan enhver manglende eller forsinket afregning få en væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat. Risici forbundet med udsving i elektricitetspriser og omsætning Elektricitetspriser kan være helt eller delvist baseret på faste tariffer udstukket af nationale og/eller andre regulatoriske myndigheder, eller de kan være fastsat af markedet. Til en vis grad påvirkes nationale incitamentspolitikker også af behovet for at opfylde forpligtelser vedrørende nedbringelse af udledningen af miljøskadelige stoffer og den gradvise stigning i mængden af ren energi, der sendes på markedet (for eksempel i henhold til Kyoto-protokollen). 24

25 Et projekt inden for vedvarende energi vurderes generelt at have en teknisk levetid på år. Med undtagelse af Spanien, Tyskland og Danmark har de markeder, hvorpå den Sammenlagte Koncern opererer, ikke systemer, der garanterer en 20-årig fast pris på elektriciteten. Der er således en risiko for, at de variable indtægter, der genereres fra de vedvarende energianlæg fra periode til periode ikke kan servicere den afdragsprofil, der er aftalt med långiverne. På det italienske marked sælger Greentech Koncernen i øjeblikket både elektricitet og Grønne Certifikater til Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), den nationale energiadministrationsmyndighed i Italien. I Polen sælger Greentech Koncernen elektricitet i henhold til aftaler med elektricitetsselskabet Energa Gdansk, hvor prisen er fastsat for et år ad gangen og opdelt mellem priser fastsat af den polske myndighed "Energy Regulatory Office" og priser på de Grønne Certifikater, som fastlagt mellem parterne. Herudover svinger den Sammenlagte Koncerns omsætning fra år til år i de lande, hvorpå den Sammenlagte Koncern opererer, afhængigt af antallet og størrelsen af projekter, der er sat i drift inden for vedvarende energi. Den Sammenlagte Koncerns omsætning og driftsresultat kan således variere betydeligt fra et regnskabsår til et andet. En års- eller periodesammenligning af den Sammenlagte Koncerns omsætning afspejler således ikke nødvendigvis den langsigtede udviklingstendens i den Sammenlagte Koncerns virksomhed og kan ikke nødvendigvis anses for at være en relevant indikator for fremtidig indtjening. Selvom den Sammenlagte Koncern til stadighed søger at minimere den risiko, der er forbundet med udsving i priser og omsætning, kan ethvert sådant udsving få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Risici forbundet med omkostninger til elproduktion fra vedvarende energikilder sammenlignet med omkostninger til elproduktion fra andre energikilder Energiproduktion fra vedvarende energikilder har oplevet en kontinuerlig vækst i de senere år, til dels på grund af en række politiske incitamenter vedtaget på nationalt, europæisk og internationalt plan for at støtte udviklingen inden for dette område. En vigtig ændring blev gennemført på europæisk plan i 2009 med vedtagelsen af EUs klima- og energipakke. Målet er inden 2020 at nedbringe udledningen af drivhusgasser med 20% i forhold til niveauet i 1990 og at opnå en andel af vedvarende energi på 20% af det samlede energiforbrug i EU. Efterspørgslen efter energianlæg, der producerer elektricitet fra vedvarende energikilder såsom vind- og solenergi mv. afhænger til dels af omkostningerne til elproduktion fra vedvarende energikilder sammenlignet med omkostningerne til elproduktion fra andre energikilder. Omkostningerne til elproduktion fra vedvarende energikilder afhænger primært af omkostningerne forbundet med opførelse, finansiering og vedligeholdelse af energianlægget. Selvom udviklingsperspektiverne for vedvarende energikilder ikke udelukkende afhænger af deres økonomiske konkurrenceevne sammenlignet med andre energikilder, spiller de vilkår, under hvilke råolie, kul, naturgas, andre fossilbrændstoffer samt uran kan leveres, en afgørende rolle i forhold til vurderingen af det økonomiske incitament til at anvende disse energikilder i stedet for vedvarende energikilder. Den seneste tids høje priser på fossilbrændstoffer, særligt på olie og naturgas, har forøget konkurrencedygtigheden på pris for elektricitet produceret fra vedvarende energikilder. Stigningen i priserne på fossilt brændstof er også en fordel for atomenergi, som ikke afgiver nogen CO2, og som ikke er afhængig af vejrforholdene. På grund af den nylige hændelse på Fukushima-atomkraftværket i Japan er der imidlertid ikke politisk opbakning til anvendelse af/investering i atomkraft i øjeblikket. En svækket konkurrenceevne for elektricitet fra vedvarende energikilder målt på bl.a. teknologiske fremskridt i udnyttelsen af andre energiressourcer, fund af nye store forekomster af olie, gas eller kul, eller en nedgang i priserne på disse brændstoffer, kan svække efterspørgslen efter elektricitet produceret fra vedvarende energikilder. Et fald i efterspørgslen efter vedvarende energi kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Risici forbundet med afhængighed af Nøglemedarbejdere Den Sammenlagte Koncerns fremtidige succes afhænger i væsentlig grad af Direktionens og en række Nøglemedarbejderes fulde engagement, idet disse hver især gennem deres erfaring og ekspertise bidrager til den Sammenlagte Koncerns udvikling. 25

26 Selvom Greentech Koncernen og GWM Koncernen hver især vurderer, at deres respektive drifts- og ledelsesmæssige struktur vil sikre kontinuitet i forhold til virksomhedens drift, kan fratræden af ethvert medlem af Direktionen og/eller Nøglemedarbejdere uden umiddelbar og passende erstatning få en negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns konkurrencedygtighed og opnåelsen af dens vækstmål, hvilket kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Risici forbundet med skade på miljøet og mennesker i projekter inden for vedvarende energi, der er drevet af den Sammenlagte Koncern Som led i deres aktiviteter beskæftiger Greentech Koncernen og GWM Koncernen sig hver især med projekter inden for vedvarende energi, som i visse tilfælde kan medføre ændringer i det omgivende naturlige miljø, der kan påvirke landskabet eller give anledning til ulykker, støjforurening eller ændringer i det eksisterende plante- og dyreliv. Den Sammenlagte Koncern kan ikke give sikkerhed for, at projekterne inden for vedvarende energi ikke vil være kilde til sådanne ulykker, støjforurening eller ændringer i det eksisterende plante- og dyreliv. Selvom den Sammenlagte Koncerns parker er underlagt en række restriktioner, der er anført i de enkelte tilladelser og gældende lokale love og regler, kan den blive pålagt yderligere restriktioner, hvilket kan begrænse den Sammenlagte Koncern i at drive et given anlæg til fuld kapacitet eller overhovedet. Derudover er den Sammenlagte Koncern eksponeret mod ulykker, både under opførelsen af et projekt og i forbindelse med driften af en park, og sådanne ulykker kan resultere i legemsbeskadigelse eller tingskade eller medføre miljø- eller sundhedsmæssige påvirkninger. Selvom den Sammenlagte Koncern søger at undgå sådanne ulykker, kan der ikke gives sikkerhed for, at de foranstaltninger, der træffes, vil være effektive, eller at den Sammenlagte Koncern ikke vil lide et tab som følge af sådanne ulykker. Alle de forhold, der er nævnt ovenfor, kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Risici forbundet med følgerne af erhvervelser og investeringer Den Sammenlagte Koncern kan i fremtiden foretage erhvervelser eller finansielle investeringer forbundet med eksterne væksttransaktioner inden for den Sammenlagte Koncerns forskellige forretningsenheder eller andre aktivitetsområder. Vederlaget kan i visse af disse erhvervelser eller investeringer skulle betales i form af aktier i Greentech Koncernen, hvilket kan medføre en udvanding af de eksisterende aktionærers kapitalandele. Sådanne transaktioner frembyder desuden visse risici i relation til integrationen af de tilkøbte virksomheder og medarbejdere, manglende mulighed for at opnå planlagte synergier, vanskeligheder med at bevare ensartede standarder, kontroller, politikker og procedurer, indregning af uforudsete forpligtelser og udgifter, eller regler gældende for sådanne transaktioner. Disse risici kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling, driftsresultat eller evne til at nå sine mål. Særligt på grund af den stærke konkurrence inden for vedvarende energi kan der ikke gives sikkerhed for, at den Sammenlagte Koncern vil være i stand til at gennemføre alle de eksterne væksttransaktioner, som den i fremtiden måtte påtænke. Hvis den Sammenlagte Koncern anvender gældsfinansiering til at foretage disse erhvervelser eller investeringer, kan vilkårene for den pågældende gældsfinansiering endvidere få en negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns finansielle stilling. FINANSIELLE RISICI Risici forbundet med gældsforpligtelser Den Sammenlagte Koncern har betydelige gældsforpligtelser. Pr. 31. marts 2011 udgjorde den Sammenlagte Koncerns samlede udestående gæld til tredjemand og finansielle leasingforpligtelser EUR 189,9 mio. mod en samlet egenkapital på EUR 304,7 mio. Et sådant gældsætningsniveau og den deraf følgende gearing kan få væsentlige konsekvenser for den Sammenlagte Koncerns aktionærer, herunder uden begrænsning: 26

27 at den Sammenlagte Koncern muligvis vil skulle afsætte en væsentlig del af sine pengestrømme til at servicere sin gæld, hvilket kan reducere de midler, der er til rådighed til at finansiere erhvervelser og til at finansiere driften, anlægsinvesteringer, driftskapital og andre generelle virksomhedsrelaterede formål, og at den Sammenlagte Koncern muligvis ikke vil være i stand til at sikre sig nye kreditfaciliteter på kommercielt attraktive vilkår eller overhovedet, når det er nødvendigt. Disse eller andre konsekvenser eller begivenheder kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns evne til at opfylde sine gældsforpligtelser efterhånden som de forfalder og dermed få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat. Endvidere vil den Sammenlagte Koncern i fremtiden muligvis optage yderligere gæld, og de risici, der i dag er forbundet hermed, kan således blive forstærket. Der kan ikke gives sikkerhed for, at den Sammenlagte Koncerns virksomhed vil generere tilstrækkelige pengestrømme fra driften, eller at det i fremtiden vil være muligt for den Sammenlagte Koncern at opnå tilstrækkelig gælds- og egenkapitalfinansiering, til at gøre det muligt for den Sammenlagte Koncern at betale sin gæld efterhånden som den forfalder eller finansiere andre likviditetsbehov. Hvis fremtidige pengestrømme fra driften og andre kapitalressourcer ikke er tilstrækkelige til at betale gældsforpligtelserne efterhånden som de forfalder eller til at finansiere den Sammenlagte Koncerns likviditetsbehov, kan den Sammenlagte Koncern blive tvunget til at: indskrænke eller udsætte sine forretningsaktiviteter og anlægsinvesteringer, sælge aktiver i det omfang dette er muligt i henhold til kontrakterne, optage yderligere gæld eller egenkapital og/eller omstrukturere eller refinansiere hele eller en del af sin gæld før forfaldstidspunktet. Der kan ikke gives sikkerhed for, at den Sammenlagte Koncern vil være i stand til at gennemføre nogen af disse alternativer rettidigt eller på tilfredsstillende vilkår, eller overhovedet, og den Sammenlagte Koncerns gældsætning kan begrænse dens mulighed for at forfølge ethvert af ovenstående alternativer. Klausuler kan begrænse den finansielle og driftsmæssige fleksibilitet Visse af den Sammenlagte Koncerns lån er underlagt visse finansielle klausuler, herunder blandt andet restriktioner på datterselskabslån, restriktioner på ydelse af sikkerheder og garantier, restriktioner vedrørende afhændelse af aktiver og salg eller notering af datterselskaber samt restriktioner på udlodning af udbytte. Disse klausuler kan begrænse den Sammenlagte Koncerns evne til at finansiere sine fremtidige aktiviteter og kapitalbehov og gennemføre opkøb og andre forretningsaktiviteter, som kan være i den Sammenlagte Koncerns interesse. I tilfælde af misligholdelse af gældsaftalerne kan långiverne opsige deres forpligtelser i henhold hertil og foranledige, at alle eller en del af de beløb, der tilkommer dem, forfalder til betaling. Lån i henhold til andre gældsaftaler, som indeholder bestemmelser om cross default eller cross acceleration kan som følge heraf også blive fremrykket og forfalde til betaling. Den Sammenlagte Koncern kan være ude af stand til at betale sådanne gældsforpligtelser i sådanne tilfælde. Der kan ikke gives sikkerhed for, at de forpligtelser, der er indeholdt i ovennævnte gældsaftaler, vil blive opfyldt, og enhver manglende opfyldelse kan få en væsentlig negativ indvirkning på Koncernens virksomhed, finansielle stilling, fremtidsudsigter og driftsresultat. Renterisici Den Sammenlagte Koncern har udestående gældsforpligtelser, der løbende forrentes, og dets projekter inden for vedvarende energi er typisk finansieret med en høj andel af projektfinansieringsgæld. Den Sammenlagte Koncerns politik er at indgå rentesikringsaftaler med henblik på at minimere denne risiko. En markant stigning i renteniveauet kan imidlertid få en negativ indvirkning på rentabiliteten af den Sammenlagte Koncerns projekter inden for vedvarende energi og projekternes levedygtighed i udviklingsfasen og kan dermed få en negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns finansielle stilling eller evne til at nå sine mål. 27

28 Skattemæssige risici Den Sammenlagte Koncern har aktiviteter i en række lande, hvilket eksponerer den mod forskellig skattelovgivning og anvendelse af forskellige regler vedrørende beskatning. Gældende skatter kan stige betydeligt som følge af ændringer i skattelovgivningen i de lande, hvor den Sammenlagte Koncern driver virksomhed, eller som følge af lokale skattemyndigheders fortolkning af skattelovgivningen. Endvidere kan lokale skattemyndigheder gennemføre skatterevisioner i relation til selskabsskat, moms og sociale ydelser og pålægge yderligere skatter og andre boder, hvilket kan øge det beløb, som den Sammenlagte Koncern skal betale i skat, og få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat. Skattemæssige tab indregnet under udskudt skat afhænger af muligheden for at modregne skattemæssige tab i anden skattepligtig indkomst eller fremtidig skattepligtig indkomst inden for den relevante skattejurisdiktion. Hvis den fremtidige skattepligtige indtjening bliver mindre end forventet, kan det medføre en reduktion af det udskudte skatteaktiv. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der ikke vil forekomme en uventet reduktion i udskudte skatteaktiver. En sådan reduktion kan få en væsentlig negativ indvirkning på den Sammenlagte Koncerns virksomhed, finansielle stilling og driftsresultat. RISICI FORBUNDET MED AKTIERNE OG UDBUDDET GWM RE vil eje et betydeligt antal Aktier efter Udbuddet Efter Udbuddet vil GWM RE eje i alt 60,4% af Aktierne. Derudover skal GWM RE fremsætte et pligtmæssigt tilbud om køb af alle udestående Aktier og vil således muligvis skulle købe yderligere Aktier, hvilket yderligere vil øge selskabets ejerandel. GWM RE vil derfor kunne udøve betydelig kontrol over forhold, der sendes til afstemning blandt samtlige aktionærer, herunder forhold som deklarering af udbytte, kapitalforhøjelser, vedtægtsændringer, valg og afsættelse af medlemmer af Bestyrelsen samt beslutning om indgåelse af visse transaktioner. GWM RE vil også kunne udøve kontrol over retningen af Greentechs aktiviteter og andre anliggender gennem repræsentation i Bestyrelsen. Der kan ikke gives sikkerhed for, at GWM REs interesser ikke vil være i modstrid med andre aktionærers interesser. Denne koncentration af ejerskab kan forsinke, udskyde eller forhindre eller foranledige en ændring i kontrollen med Selskabet samt fusioner, opkøb, konsolideringer eller andre former for sammenlægning, som kan være til skade for de andre aktionærer. Risici forbundet med markedskursen Markedskursen på Selskabets Aktier kan være meget svingende. Aktiemarkedet som helhed har oplevet store udsving, som ikke altid har været relateret til driftsresultaterne i de enkelte selskaber. Der kan ikke gives sikkerhed for, at sådanne udsving ikke kan få en negativ indvirkning på kursen på Selskabets Aktier, selvom de i øvrigt ikke har noget med Selskabets aktiviteter at gøre. Risici forbundet med udstedelse af yderligere aktier og udvanding Selskabet kan i fremtiden beslutte eller kan som betaling for visse aktiver være nødt til at udstede yderligere Aktier. Bestyrelsen er pt. bemyndiget til i tiden indtil den 31. december 2014 at forhøje Selskabets aktiekapital med indtil DKK ,00, hvoraf DKK er blevet udstedt forud for eller i forbindelse med Udbuddet. Selskabets bemyndigelse kan blive forlænget og/eller udvidet på Selskabets generalforsamling. Hvis der udstedes yderligere Aktier med henblik på at rejse yderligere kapital kan aktionærernes ejerandel i Selskabet blive udvandet, og værdien af potentielle investorers investering kan blive reduceret. Endvidere kan salg af et betydeligt antal Aktier på det offentlige marked foretaget af GWM RE eller andre eksisterende eller fremtidige aktionærer eller Greentech, eller opfattelsen af at et sådant salg kunne være forestående, reducere markedskursen på Aktierne. Markedskursen på Aktierne kan være svingende Markedskursen på Aktierne kan være meget svingende og underlagt betydelige udsving som følge af forskellige faktorer, hvoraf mange ligger uden for den Sammenlagte Koncerns kontrol og ikke nødvendigvis er relateret til den Sammenlagte Koncerns virksomhed, aktiviteter eller fremtidsudsigter. Faktorer, der potentielt kan påvirke kursen på Aktierne, omfatter faktiske eller forventede udsving i driftsresultatet, nye vedvarende energiprojekter igangsat af den Sammenlagte Koncern eller dens konkurrenter, omstændigheder, tendenser eller ændringer på de markeder, hvorpå den Sammenlagte Koncern opererer, ændringer i markedets værdiansættelse af andre tilsvarende selskaber, ledelsesmæssige ændringer samt generelle makroøkonomiske forhold. 28

29 Særlige risici for udenlandske investorer Greentech er et aktieselskab registreret i henhold til dansk ret, hvilket kan gøre det svært for aktionærer bosiddende uden for Danmark at udnytte eller håndhæve visse rettigheder. De rettigheder, der gælder for ejere af Aktier, er underlagt dansk lovgivning og Vedtægterne. Disse rettigheder kan afvige fra de rettigheder, aktionærer i andre jurisdiktioner typisk har. Det kan for eksempel være vanskeligt eller umuligt for investorer uden for Danmark at forkynde stævning eller at få fuldbyrdet en dom afsagt uden for Danmark mod Selskabet i forbindelse med Udbuddet eller deres rettigheder som aktionærer. Det kan ligeledes være vanskeligt for aktionærer bosiddende uden for Danmark at udøve deres stemmeret, ligesom det kan være vanskeligt for dem at udnytte deres fortegningsret til aktier i Selskabet. Aktionærer uden for Danmark er udsat for valutarisici Aktierne er prissat i danske kroner. Således vil værdien af Aktierne sandsynligvis svinge, da valutakursen mellem den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er bosiddende, og danske kroner svinger. Hvis den danske krone falder i forhold til den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er bosiddende, vil værdien af Aktierne falde. 29

30 DEL I - SELSKABSOPLYSNINGER 30

31 1 ANSVARLIGE Der henvises til afsnittet "Ansvarserklæring" ovenfor. 31

32 2 REVISORER 2.1 NAVN OG ADRESSE PÅ SELSKABETS REVISOR Selskabets revisor er: Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab CVR nr Gyngemose Parkvej Søborg Danmark Selskabets regnskab for regnskabsårene , der henvises til i dette Prospekt, er revideret af PWC, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Ernest & Young er revisor for GWM Koncernen, og PWC Statsauthoriseret Revisionsaktieselskab blev derfor afløst af Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab, på Selskabets generalforsamling den 19. april 2011 Både Ernst & Young, Godkendt Revisionspartnerselskab og PWC, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab er medlemmer af FSR (Foreningen af Statsautoriserede Revisorer). 32

33 3 UDVALGTE REGNSKABSOPLYSNINGER 3.1 HOVED- OG NØGLETAL Greentech Koncernen Nedenstående regnskabsoplysninger er et uddrag af Selskabets årsrapport for 2010 med sammenligningstal for 2009, som er godkendt af Bestyrelsen den 28. marts 2011 til fremlæggelse på Selskabets ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 19. april Nedenstående regnskaber indeholder tillige sammenligningstal for 2008, der stammer fra Selskabets årsrapport for 2009, som er godkendt af Bestyrelsen den 29. marts 2010 til fremlæggelse på Selskabets ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 20. april De offentliggjorte årsrapporter for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010 indeholder Ledelsens beretning samt årsregnskab og konsolideret årsregnskab, inkl. noter. De konsoliderede årsregnskaber i dette Prospekt indeholder ikke Ledelsens beretninger, som de fremgår af Selskabets offentliggjorte årsrapporter. Selskabets regnskabsoplysninger for perioden 1. januar 31. marts 2011 og 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med indregnings- og målingskriterierne i IFRS som vedtaget af EU, samt yderligere danske oplysningskrav for delårsrapporter for børsnoterede selskaber og er ikke revideret eller reviewet. Der henvises til afsnit 9 "Gennemgang af drift og regnskaber" for en detaljeret gennemgang af Selskabets regnskabsoplysninger Udvalgte regnskabsoplysninger og nøgletal for regnskabsårene for Greentech Koncernen Udvalgte regnskabsoplysninger og nøgletal for perioden 1. januar marts 2011 og 2010 samt for regnskabsårene : 33

34 Tre måneder sluttende 31. marts År sluttende 31. december TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Omsætning EBITDA (130) Resultat af primær drift (EBIT) 187 (1.154) (42.860) (39.732) (600) Resultat af finansielle poster (141) (185) (12.011) (2.020) (1.681) Årets resultat 4 (1.013) (52.119) (40.529) (2.530) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet (1.180) (3.467) (9.597) (1.001) Pengestrøm fra investeringsaktivitet (717) (3.828) (22.769) ( ) Heraf til investering i materielle aktiver (715) (3.387) (21.607) (41.328) ( ) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet (882) (638) Pengestrømme i alt (2.779) (7.933) (26.095) (81.455) Nøgletal Bruttomargin før nedskrivninger 35,4% 41,8% 30,8% 33,9% 40,8% EBITDA-margin 50,8% NA 21,2% 21,4% 28,9% Soliditetsgrad 61,4% 67,9% 60,6% 67,4% 71,6% Egenkapitalforrentning 0,0% -0,44% -24,9% -16,2% -1,0% Resultat pr. aktie (EPS Basic), DKK/EUR 0,00 (0,02) (1,07) (0,84) (0,05) Indre værdi pr. aktie 3,55 4,78 3,55 4,80 5,60 Kurs/indre værdi 0,65 0,54 0,61 0,67 0,55 Børskurs ultimo, EUR 2,32 2,56 2,16 3,20 3,09 Gennemsnitligt antal ansatte GWM Koncernen Nedenstående regnskabsoplysninger er et uddrag af GWMs årsrapport for 2010 som er godkendt af Bestyrelsen den 6. juni Da Selskabet er stiftet i 2010 er der ikke sammenligningstal for 2009 eller tidligere. Årsrapporten for regnskabsåret 2010 er revideret og indeholder Ledelsens beretning samt konsolideret årsregnskab, inkl. noter. Årsrapporten er vedlagt som bilag til dette Prospekt. Regnskabsoplysninger for perioden 1. januar 31. marts 2011 for GWM er udarbejdet i overensstemmelse med indregnings- og målingskriterierne i IFRS som vedtaget af EU og er ikke revideret eller reviewet. 34

35 Pengestrømsopgørelse er ikke udarbejdet pr. 31. marts Da Selskabet er stiftet i marts måned 2010 er der ikke sammenligningstal for perioden 1. januar 31. marts Tre måneder sluttende 31. marts År sluttende 31. december TEUR TEUR Omsætning EBITDA (812) (778) Resultat af primær drift (EBIT) (282) (2.089) Resultat af finansielle poster (808) (1.108) Årets resultat (960) (2.712) Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver i alt Aktiekapital Egenkapital Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Pengestrøm fra driftsaktivitet - (188) Pengestrøm fra investeringsaktivitet - (63.232) Heraf til investering i materielle aktiver - (34.379) Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Pengestrømme i alt Nøgletal Bruttomargin 20,9% 22,2% EBITDA-margin -25,4% -3,7% Soliditetsgrad 37,2% 42,0% Egenkapitalforrentning -1,3% -3,6% Gennemsnitligt antal ansatte

36 4 RISIKOFAKTORER Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer" ovenfor. 36

37 5 BESKRIVELSE AF SELSKABET 5.1 GREENTECH Navn og registreret hjemsted Selskabet er et aktieselskab. Selskabets juridiske navn er Greentech Energy Systems A/S, og dets registrerede hjemsted og domicil er: Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 tv Herlev Danmark Hjemsted: Herlev kommune Telefon: Telefax: Hjemmeside: Selskabets registreringsnummer i Erhvervs- og selskabsstyrelsen er CVR-nr Selskabets binavne er GES Wind Development I A/S og GES Development A/S Stiftelsesdato og lovvalg Selskabet blev registreret første gang i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen den 3. oktober Selskabet er underlagt gældende lovgivning i Danmark Formål Selskabets formål er at deltage og investere i projekter og selskaber, der har til formål at producere energi på kommerciel basis ved udnyttelse af vedvarende energiformer, se Bilag A - Vedtægter Regnskabsår og regnskabsaflæggelse Selskabets regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december. Selskabet udarbejder kvartalsrapporter Hovedbankforbindelse Selskabets primære danske bankforbindelse er: Nordea Bank Danmark A/S Vesterbrogade København C Selskabets historie og udvikling Greentech blev oprindeligt grundlagt som et aktieselskab den 3. oktober 1924 under navnet Sydfyns Diskontobank. Sydfyns Diskontobank var en lokal dansk bank. I 1991 blev Sydfyns Diskontobank et investeringsselskab, og navnet blev ændret til Top-Sydfyn Invest A/S og efterfølgende til Cederholm & Voss Danmark i 1992, hvor der blev fokuseret på ejendomsinvestering. I 1998 ændrede Cederholm & Voss Danmark navn til Greentech Energy Systems A/S og besluttede sig for at fokusere på vedvarende energi. 37

38 I 2000 påbegyndte Greentech en ekspansion, der fokuserede på at opbygge en portefølje af vindenergiprojekter på forskellige udviklingsstadier og på flere forskellige attraktive markeder. Følgende er en liste over de vigtigste hændelser i Greentech siden påbegyndelsen af ekspansionen: 2000: Salg af alle aktierne i det græske datterselskab Wind Park of Rhodes. Nedlægning af alle aktiviteter i Grækenland. Erhvervelse af 3 MW vindenergiprojekt i Frørup, Danmark 2001: Erhvervelse af 13 MW vindenergiprojekter placeret i Milbak, Oppelstrup og Hannesborg i Danmark. 2002: Erhvervelse af Energia Verde S.r.l. på Sardinien som led i Selskabets første skridt ind på det italienske marked, som siden hen har ført til udviklingen af fire projekter på Sardinien med en samlet nettokapacitet på ca. 160 MW. 2003: Erhvervelsen af selskabet Wiatropol International sp. z o.o. i Polen, hvorigennem Greentech fik adgang til det polske marked. 2005: Indgåelse i et joint venture med PGE Group, der er det statsejede forsyningsselskab i Polen for yderligere at undersøge mulige vindenergiprojekter i Polen. Greentech og PGE Group ejer hver 50% af aktierne i Eolica Wojciechowo, der selv ejer et vindenergiprojekt under udvikling med ny kapacitet på 32,2 MW. 2006: Påbegyndelse af opførelsen af det 98,9 MW store Monte Grighine-vindenergiprojekt i kommunerne Villaurbana, Siamana og Mogorella på Vestsardinien, Italien. Greentech forsatte undersøgelsen af det lokale marked i Polen og gennemførte opførelsen af Selskabets første helejede vindenergiprojekt i Polczyno, Polen, med en nominel netto produktionskapacitet på 1,6 MW. 2007: Erhvervelse ved udstedelse af nye aktier af VEI 1 A/S, der er en vindenergiprojektudvikler baseret i Danmark. Afslutning af opførelse og opstart af drift af Selskabets første vindenergiprojekt på Sardinien, Italien, på 21 MW. Greentech stifter et nyt datterselskab i Italien med navnet Greentech Energy Systems Italia S.r.l. Greentech gennemfører en kontant rettet emission på nye aktier, der er placeret hos internationale institutionelle investorer og får tilført et bruttoprovenu på ca. DKK 1,1 mia. (ca. EUR 153 mio.) den største kapitaludvidelse på NASDAQ OMX Copenhagen i : Greentech udsteder nye aktier som betaling for købet af Cagliari II projektet på 24 MW. Finansieringsaftalen vedrørende Minerva Messina projektet træder i kraft. Finansieringsaftalen vedrørende Energia Verde projektet træder i kraft. 2009: Greentech etablerer et strategisk partnerskab med EDF Energies Nouvelles. Aftalen inkluderer et salg af 50% af Monte Grighine projektet. 2010: De to store italienske projekter: Minerva Messina og Monte Grighine med en samlet nettokapacitet på 98 MW bliver fuldt operationelle. GWM bliver største aktionær i Greentech. 38

39 En ny international bestyrelse indsættes. Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini udnævnes til adm. direktør. Eugenio de Blasio indsættes som viceadministrerende direktør, og Mark Fromholt fortsætter som økonomidirektør. Greentech udsteder nye aktier i en rettet emission til markedskurs (DKK 15,87) til en begrænset kreds af institutionelle investorer. Bruttoprovenuet fra kapitalforhøjelsen udgør EUR 8,3 mio Greentech og GWM RE indgik den 5. maj 2011 en Apportindskudsaftale, i henhold til hvilken GWM RE indskyder hele GWM RE's ejerandel i GWM og Global Litator mod udstedelsen af Transaktionsaktierne. Den 24. juni 2011 blev der indgået et Tillæg til Apportindskudsaftalen Investeringer Greentech indgår aftale om køb af vindmøllepark på 30 MW beliggende i Catalonien, Spanien. Dette er Selskabets første investering på det spanske marked. Greentech indgår aftale om projektfinansiering til den nyligt erhvervede vindmøllepark i Spanien. De væsentligste investeringer i Greentech siden 2008 kan beskrives på følgende måde: TEUR Q Investering I 2011 investerede Greentech TEUR 300 i opførelsen af vindmølleparken i Cagliari II-projektet og TEUR 397 i udviklingen af projekter i Polen. I 2010 investerede Greentech TEUR i opførelsen af vindmølleparken i Minerva Messina-projektet, TEUR i opførelsen af vindmølleparken i Cagliari II-projektet og TEUR i udviklingen af projekter i Polen og Italien. I 2009 investerede Greentech TEUR i opførelsen af vindmølleparken i Minerva Messina-projektet, TEUR i opførelsen af vindmølleparken i Monte Grighine-projektet, TEUR i opførelsen af Cagliari II-projektet og TEUR i udviklingen af projekter i Polen og Italien. I 2008 investerede Greentech TEUR i opførelsen af vindmølleparken i Monte Grighine-projektet, TEUR i opførelsen af vindmølleparken i Minerva Messina-projektet, TEUR i udviklingen og opførelsen af vindmølleparken i Cagliari II-projektet og TEUR i erhvervelsen/udviklingen af projekter i Italien og Polen. Fremtidige investeringer Selskabet har den 9. juni 2011 indgået aftale med Gamesa Energia S.A. om køb af en vindmøllepark på 30 MW (Tarragona) beliggende I Catalonien, Spanien. Investeringen finansieres gennem egenkapitalsfinansieringsandel på 25%, medens den resterende investering vil blive finansieret gennem projektfinansieringsfaciliteter, som netop er opnået. For en beskrivelse af Tarragona se Del I, afsnit "Beskrivelse af Greentech Koncernens portefølje". Ledelsen har forpligtet Greentech til investeringer i Cagliari II-projektet i Sardinien. Pr. 30. juni 2011 udestod der fortsat ca. TEUR af denne forpligtelse, men beløbet forfalder ikke til betaling før i Selskabet har til hensigt at finansiere investeringen gennem projektfinansieringsfaciliteter, som på nuværende tidspunkt er under forhandling. Ledelsen har ikke forpligtet Greentech til yderligere investeringer. 39

40 5.2 GWM Navn og registreret hjemsted GWM er et aktieselskab (på italiensk societá per azioni) registreret og organiseret i henhold til lovgivningen i Italien. GWM har sit registrerede hjemsted på Via XXIV Maggio, 43, 00187, Rom (Italien). Telefon: Telefax: Hjemmeside: GWM s registreringsnummer i selskabsregistret i Rom er GWM har ingen registrerede binavne. GWM's levetid udløber den 31. december Stiftelsesdato GWM blev første gang registreret i Roms selskabsregister den 18. marts Formål GWM's formål er at udvikle og investere i aktiviteter relateret til produktion af energi fra vedvarende kilder Regnskabsår og regnskabsaflæggelse GWM's regnskabsår følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december Revisor GWM's revisorer er: Reconta Ernst & Young S.p.A. Via Po Rom Italien Hovedbankforbindelse GWM's primære italienske bankforbindelse er: Intesa SanPaolo S.p.A. Via del Corso Rom, Italien BIC: BCITITMM Selskabets historie og udvikling 2009 GWM RE, eneaktionær i GWM, blev stiftet i november 2009 med det primære formål at skabe en international industrikoncern med aktiviteter inden for grøn energi GWM blev stiftet i marts Alle aktiviteterne i GWM Koncernen blev opkøbt eksternt fra tredjemand eller etableret af GWM i 2010 og Der eksisterede således ingen koncernstruktur forud for GWM opkøbte Lux Energía Solar, et forsyningsselskab inden for solceller med aktiviteter i Spanien. 40

41 GWM indgik en joint venture aktionæroverenskomst med Foresight-koncernen vedrørende opkøbet af Global Litator og drift og vedligeholdelse af dets solcelleanlæg beliggende i Cordoba (Spanien). GWM indgik en joint venture-aftale med Solar Utility S.p.A. ("Solar Utility"), et 100%-ejet selskab af Pirelli & C. Ambiente S.p.A. ("Pirelli Ambiente"), et selskab i Pirelli-koncernen, baseret på et 60%/40% strategisk samarbejde i GP Energia S.r.l. ("GP Energia") med henblik på at udvikle en fælles strategi inden for solcellebranchen. Solar Utility indskød i GP Energia (i) 3 fuldt operationelle solcelleanlæg: Nardò Nanni, Torremaggiore og Ugento, samt (ii) ejerandele i projektdatterselskaber: 100% i Solar Utility Salento S.r.l. og 60% i Solar Prometheus S.r.l. og dettes datterselskaber, med en samlet installeret bruttokapacitet på 7 MW. Samtidig tegnede GWM aktier i en kapitalforhøjelse i GP Energia på et kontantbeløb på EUR 10 mio. Solar Utility solgte de resterende 40% i Solar Prometheus S.r.l. til GP Energia, som betaling for at øge sin ejerandel i GP Energia til 44%. GWM udviklede og opførte følgende fem anlæg: (i) Montetosto, et anlæg på 8,7 MW beliggende i Cerveteri (Lazio); (ii) De Marinis, et anlæg på 1 MW beliggende Foggia (Apulien); (iii) Mercurio, et anlæg på 1 MW beliggende i Ragusa (Sicilien); (iv) Ferrante, et anlæg på 1 MW beliggende i Trinitapoli (Apulien) og (v) Nardó Caputo, et anlæg på 9 MW beliggende i Lecce (Apulien). GWM erhverver via dets datterselskab GZ Ambiente S.r.S., Gruppo Zilio GWM erhvervede 43,8% af aktierne i Solar Utility i GP Energia og blev derved den eneste aktionærer i dette selskab, samt tilgodehavender skyldige til Solar Utility fra GP datterselskaber. Det samlede vederlag var ca. MEUR 13. Solar Utility investerede efterfølgende omkring MEUR 25 i GWM RE, som modydelse for en minoritetsandel på 16,9% i samme selskab Investeringer Lux Energia Solar blev omstruktureret og omdøbt til GWM Renewables Energy Spain S.L. ("GWM Spain"). I 2010 foretog GWM følgende investeringer: TEUR i erhvervelsen af 2 idriftsatte solcelleanlæg i Spanien med en samlet installeret kapacitet på 3,2 MW (et af disse anlæg blev efterfølgende solgt i januar 2011) TEUR i erhvervelsen af en ejerandel på 50,03% i et idriftsat solcelleanlæg i Spanien med en installeret kapacitet på 10 MW via en joint venture-aftale med Foresight Group TEUR i erhvervelsen af MG Energia S.r.l., som via dets 100%-ejede datterselskab AB Energia S.r.l. ejer 3 solcelleanlæg med en samlet installeret kapacitet på 3 MW (2 MW i Apulien og 1 MW i Sicilien) TEUR i joint venture selskabet med Solar Utility (et selskab i Pirelli-koncernen) om styring af solcelleanlæg med en samlet installeret kapacitet på 7 MW (rundt om i Apulien) og om opførelse af et solcelleanlæg på 10 MW i Apulien TEUR i opførelsen af et solcelleanlæg på 9 MW beliggende i Cerveteri (Lazio) via et joint venture med familien Diaz della Vittoria Pallavicini TEUR i opkøbet, via GZ Ambiente S.r.l., af 60% af Gruppo Zilio TEUR i erhvervelsen af en ejerandel på 20,21% i Greentech. 41

42 Fremtidige investeringer GWM's investeringskomité har godkendt opførelsen af et solcelleanlæg på 1MW i Enna (Siciien). GWM's samlede egenkapitalinvestering forventes at udgøre TEUR 650. Der gennemgås og analyseres i øjeblikket flere andre muligheder, men investeringskomitéen har ikke godkendt andre investeringer. Den 30. juni 2011 underskrev GP Energia en optionsaftale med Solar Utility, i henhold til hvilken Solary Utility blev tildelt en uigenkaldelig put-option om salg til GP Energia af 2 forretningsområder, der består af tre solcelleanlæg i Italien (Alessano Tetti, Alessano Strutture og Ugento 2) mod et vederlag på TEUR Put-optionen kan udnyttes indtil 31. december

43 6 FORRETNINGSOVERSIGT 6.1 DEN SAMMENLAGTE KONCERN Indledning Greentech har historisk haft gode resultater med at udvikle og drive vindmølleprojekter i Europa. Som anført i årsrapporten for 2010 har Greentech opdateret sin strategi for at sikre en konstant stigende produktion af vedvarende energi og med en ambition om at bidrage positivt til en bæredygtig vækst i en verden, hvor klima, miljø og uafhængighed af knappe ressourcer fremover forventes at drive den politiske og økonomiske udvikling. Greentech ønsker at reducere afhængigheden af et enkelt marked og teknologi, og Greentech har derfor en strategi om at udbygge sine grønne aktiviteter gennem øget fokus på nye markeder og teknologier. Virksomhedssammenlægningen af Greentech og GWM er første skridt i implementeringen af den nye strategi. GWM's virksomhed passer godt ind i Greentechs forretning med en række kompetencer og med primær fokus på solenergi- og miljøprojekter. Formålet med Transaktionen er at skabe en samlet koncern bestående af Greentech Koncernen og GWM Koncernen, som har til hensigt at blive en førende energikoncern inden for branchen for vedvarende energi og miljø i Europa Beskrivelse af Transaktionen Greentech og GWM RE indgik den 5. maj 2011 en Apportindskudsaftale med Tillæg i henhold til hvilken GWM RE skal indskyde 1) aktier i GWM, svarende til GWM's samlede aktiekapital, og 2) GWM RE's ejerandel på 50,03% i Global Litator som vederlag for Greentech's udstedelse af indtil Aktier til GWM RE. Der er aftalt en værdi af de Overdragne Ejerandele på EUR baseret bl.a. på en forudsætning om, at GWM har likvider på EUR 45 mio. I tilfælde af, at 1) ejerandelen i Global Litator på grund af vilkår i projektfinansieringsaftalerne vedrørende "Change of Control" ikke kan overdrages til Greentech, eller 2) GWM har likvider på mindre end EUR 45 mio., skal værdien af de Overdragne Ejerandele nedjusteres i overensstemmelse med en værdiansættelsesrapport udarbejdet af en international bank, idet der tages højde for eventuelle skattemæssige virkninger. Tegningskursen for Transaktionsaktierne er i Apportindskudsaftalen aftalt til DKK 18,85 pr. Transaktionsaktie, som blev fastsat som markedskursen på Aktierne på tidspunktet for Apportindskudsaftalens indgåelse, hvilket var højere end den vægtede gennemsnitlige handelskurs på Aktien i de foregående 12 måneder (DKK 16,64), 6 måneder (DKK 17,22), 3 måneder (DKK 17,33), 1 måned (DKK 18,81), de sidste fem handelsdage (DKK 18,68), og den 5. maj 2011 (DKK 18,60) samt enhver kurs betalt af GWM for Aktier i de seks måneder forud for 5. maj Gennemførelsen af Apportindskudsaftalen og dermed Transaktionen afhænger bl.a. af: Gennemførelsen af en due diligence undersøgelse af GWM og Global Litator med et for Greentech tilfredsstillende resultat Afgivelse af en værdiansættelsesrapport udarbejdet af en af Greentech udpeget international bank, som bekræfter, at værdien af de Overdragne Ejerandele mindst svarer til værdien af Transaktionsaktierne. Afgivelse af en vurderingsberetning udarbejdet af Ernst & Young i overensstemmelse med Selskabsloven, som erklærer, at værdien af de Overdragne Ejerandele mindst svarer til værdien af Transaktionsaktierne. Godkendelse fra Finanstilsynet af det prospekt, der udarbejdes i forbindelse med optagelsen til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. Den 24. maj 2011 besluttede GWM RE 1) at flytte adresse fra Luxemborg til Italien, 2) at vedtage nye vedtægter som et italiensk aktieselskab (og dermed blive underlagt italiensk lov), samt 3) at skifte navn fra "GWM Renewable Energy I S.A." til "GWM Renewable Energy II S.p.A.". 43

44 Den forudsatte juridiske due diligence gennemgang er forestået af advokatfirmaet Bonelli Erede Pappalardo, Rom, der i juni-juli 2011 har gennemført en juridisk due diligence undersøgelse af GWM og Global Litator. Bonelli Erede Pappalardo har i juli 2011 afgivet en due diligence-rapport, som efter Ledelsens vurdering ikke indeholder forhold, der har en væsentlig negativ betydning for vurderingen af GWM og Global Litator. Selskabet har udpeget Lazard & Co. S.r.l. ("Lazard") til at foretage en værdiansættelse af de Overdragne Ejerandele. Lazard har den 18. juli 2011 foretaget en værdiansættelse af de Overdragne Ejerandele, hvor median-værdien i det interval, som Lazard kommer frem til i værdiansættelsen, svarer til den i Apportindskudsaftalen aftalte pris. Ernst & Young har den 26. juli 2011 udarbejdet og afgivet en vurderingsberetning i overensstemmelse med Selskabsloven, som erklærer, at værdien af de Overdragne Ejerandele mindst svarer til værdien af Transaktionsaktierne. Da samtlige betingelser for gennemførelsen af Apportindskudsaftalen herefter er opfyldt, har Bestyrelsen dags dato besluttet at udstede Transaktionsaktier til GWM RE uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer, i henhold til bemyndigelsen til Bestyrelsen indeholdt i Vedtægternes 4a Strategi Efter gennemførelsen af Transaktionen vil den Sammenlagte Koncern følge en vækstpolitik for de nuværende virksomheder via følgende hovedelementer: Geografisk spredning Det er den Sammenlagte Koncerns hensigt fortsat at arbejde på geografisk spredning, som vil give den Sammenlagte Koncern mulighed for at positionere sig på markeder, hvor efterspørgslen efter grøn energi er størst og på samme tid begrænse sin eksponering over for risici i forhold til lokale vejrforhold og lokale lovmæssige risici. Teknologisk spredning Den Sammenlagte Koncern vil følge en strategi om teknologisk spredning på tværs af de forskellige vedvarende energikilder og miljøprojekter med henblik på at minimere risikoen for den Sammenlagte Koncern afledt af de enkelte teknologier samt at maksimere antallet af investeringer og vækstmuligheder inden for nuværende eller nye markeder for vedvarende energi eller miljøprojekter. Endvidere vil denne strategi gøre det muligt for den Sammenlagte Koncern yderligere at udnytte kendskabet til det regulatoriske miljø og knowhow til at udvikle og drive projekter inden for vedvarende energi og miljø på alle de markeder, hvor den Sammenlagte Koncern er til stede. Stordriftfordele Den Sammenlagte Koncern vil yderligere udnytte og optimere sin organisatoriske organisation for at opnå stordriftfordele. Organisationsmæssige fordele kan opnås ved at optimere og centralisere medarbejdere og medarbejderfunktioner som f.eks. projektudvikling, opførelse, drift, regnskab, it og juridisk afdeling, samtidig med at der opretholdes en lokal tilstedeværelse på den Sammenlagte Koncerns hovedmarkeder. Ved at centralisere den Sammenlagte Koncerns funktioner vil man kunne opnå løbende videndeling og effektiv udnyttelse af personaleressourcerne til udvikling og drift af den Sammenlagte Koncerns projekter inden for vedvarende energi og miljø Konkurrencemæssige styrker Differentieret forretningsmodel Den sammenlagte Koncerns portefølje vil, efter gennemførelsen af Transaktionen, omfatte en række forskellige teknologier og forretningsområder, og vil være baseret på de fire primære byggesten, der er opsummeret nedenfor: Vindkraft: Den Sammenlagte Koncern 1) vil have i alt 222 MW (brutto) vindmølleprojekter i drift i Danmark, Tyskland, Italien og Polen. Selskabet har endvidere indgået aftale om køb af en 44

45 vindmøllepark på 30 MW beliggende i Spanien. Købet er betinget, men forventes endeligt effektueret i september 2011 og vil dermed forøge den Sammenlagte Koncerns operationelle portefølje af vindmølleprojekter til 252 MW (brutto), 2) vil have yderligere 24 MW under opførelse i Italien og 3) har på nuværende tidspunkt en pipeline af projekter på 750 MW under udvikling i Italien, Norge og Polen. Solenergi: Den Sammenlagte Koncern vil have solcelleanlæg på i alt 40 MW i drift, og yderligere 1 MW er under opførelse. 30 MW er under udvikling og der forventes tilføjet yderligere 36,3 MW til porteføljen før udgangen af 2011 via 4 opkøb. Porteføljen på mellemlang sigt omfatter projekter på sammenlagt 37 MW i Italien og Spanien. Vandkraft, biomasse og biogas: GWM (via dets datterselskab Gruppo Zilio) udvikler 4 kraftvarme projekter med forventet opførelse i slutningen af 2011/begyndelsen af Endvidere forventes i alt 52 MW vandkraft at blive udviklet og opført i løbet af de næste to år i Montenegro og Serbien. Vand- og spildvandsbehandling: Gruppo Zilio har udviklet og solgt 30 vandbehandlingsanlæg og 5 spildevandsanlæg. Endvidere har Gruppo Zilio indleveret 6 patentansøgninger vedrørende kemiske processer, som gør det muligt at filtrere drikkevand med en markant reduktion i driftsomkostninger i forhold til traditionelle metoder. Inden for civil og industriel spildevandsanlæg tilbyder Gruppe Zilio desuden downstream integration med kraftvarmeproduktion. Den Sammenlagte Koncern vil efter gennemførelsen af Transaktionen have en portefølje af vedvarende energiprojekter og -anlæg beliggende primært i Danmark, Norge, Tyskland, Polen, Italien, og Spanien. Disse markeder er forskellige i forhold til modenheden i deres respektive industrier for vedvarende energi. Dermed opnår den Sammenlagte Koncern en afbalanceret portefølje med modne markeder (f.eks. Danmark, Tyskland og Spanien), markeder, der i øjeblikket er attraktive (f.eks. Italien) og potentielt attraktive fremtidige markeder (f.eks. Polen, Norge, Serbien, Montenegro, Albanien og Ungarn). Ved at afbalancere den Sammenlagte Koncerns portefølje af projekter, ved løbende at udvikle nye projekter, efterhånden som andre projekter overgår til kommerciel drift, og ved at søge at sprede og afbalancere projekterne mellem forskellige grader af investeringsafkast og dertilhørende risici for hvert enkelt projekt, vil den Sammenlagte Koncern opnå en naturlig afdækning mellem drifts- og udviklingsmuligheder samt de risici der ligger i de enkelte teknologier. Den Sammenlagte Koncern vil derfor have væsentlig fleksibilitet med hensyn til at forfølge nye og attraktive vækstprojekter både med hensyn til tilgængelige teknologier på tværs af de fire primære forretningsområder eller på nye forretningsområder samt med hensyn til geografisk spredning og således drage fordel af nye markedstendenser og -muligheder. Den Sammenlagte Koncern vil muligvis også kunne drage fordel af de forskellige teknologier og teknologiske know-how til at udvide omfanget af projekter på det enkelte marked og således tilføre yderligere vækstpotentiale. Endvidere kan den geografiske dækning og erfaring med at gå ind på forskellige markeder være med til at forbedre den Sammenlagte Koncerns muligheder for at forfølge vækstmuligheder på nye geografiske markeder, hvor den vedvarende energisektor måske stadigvæk er på det tidlige udviklingsstadie. Lokal tilstedeværelse på hovedmarkederne Den Sammenlagte Koncern agter at følge en strategi om at centralisere kernefunktioner og -kompetencer og samtidig opretholde en stærk lokal forankring på dens hovedmarkeder. Uanset at det er hensigten, at den Sammenlagte Koncern fortsat skal have hovedsæde i København, Danmark, vil der blive opretholdt en lokal tilstedeværelse på andre hovedmarkeder som f.eks. Italien, Spanien og Polen, og den Sammenlagte Koncern vil efter gennemførelsen af Transaktionen have en væsentlig tilstedeværelse med 49 medarbejdere på dets største marked, Italien. Selvom det overordnede ansvar for at udvikle fremtidige projekter ligger hos Direktionen, vil den Sammenlagte Koncern drage nytte af dens omfattende lokale kendskab og tilstedeværelse til at identificere potentielle projekter. Desuden vil den Sammenlagte Koncern kunne udnytte dens decentrale tilgang, når først projekterne overgår til opførelses- eller driftsfasen, og derved levere værdifuld lokal kendskab og overblik. Attraktiv økonomisk profil Efter gennemførelsen af Transaktionen vil den Sammenlagte Koncern have en estimeret likvid beholdning på TEUR og en soliditet på 55%. Under den seneste tids finanskrise har virksomheder med 45

46 aktiviteter inden for vedvarende energi i vid udstrækning været afskåret fra at forfølge attraktive projekter som følge af restriktioner med hensyn til at opnå den nødvendige gælds- og egenkapitalfinansiering. Den Sammenlagte Koncerns attraktive økonomiske profil efter gennemførelsen af Transaktionen vil give den Sammenlagte Koncern en væsentlig fordel med hensyn til at sikre tredjepartsfinansiering til attraktive vækstprojekter, i modsætning til dens konkurrenter, der måske fortsat vil lide under de økonomiske begrænsninger, som har hersket i kølvandet på finanskrisen. Endvidere er forretningsområderne i den Sammenlagte Koncern karakteriseret ved stabile indtægter og forudsigelige pengestrømme, når først de enkelte projekter påbegynder kommerciel drift. Dette giver ikke blot den Sammenlagte Koncern en høj grad af gennemsigtighed med hensyn til den fremtidige indtjening og pengestrømme, men giver også mulighed for en høj finansiel gearing for de enkelte projekter, hvilket igen giver en høj egenkapitalforrentning. Virksomhedssammenslutningen af Greentech Koncernen og GWM Koncernen vil også give den Sammenlagte Koncern bedre mulighed for at tilpasse sin kredit- og risikostyring ved at afbalancere likviditets- og refinansieringsrisici gennem porteføljestyring. Velkvalificerede og erfarne medarbejdere Efter gennemførelsen af Transaktionen vil den Sammenlagte Koncern have en erfaren gruppe af Nøglemedarbejdere strategisk placeret på hvert enkelt af den Sammenlagte Koncerns hovedmarkeder. Greentech Koncernen og GWM Koncernen har hver især opnået gode resultater med at udvikle projekter inden for deres respektive ekspertiseområder. Kombinationen af Nøglemedarbejdernes tekniske know-how og viden om lokale forhold vil gøre den Sammenlagte Koncern bedre i stand til at styre den Sammenlagte Koncerns projekter i de enkelte udviklings-, opførelses og driftsfaser og til at tackle de risici, der er forbundet med at udvikle projekter inden for vedvarende energi og miljø. Ledelsen er overbevist om, at den Sammenlagte Koncern vil kunne udnytte den Sammenlagte Koncerns ekspertise til at videreudvikle og udvide den Sammenlagte Koncerns forretningsområder til yderligere at konsolidere den Sammenlagte Koncerns markedsposition og til at skabe tættere relationer med lokale myndigheder og samarbejdspartnere. Stærk aktionærkreds og strategiske partnerskaber Efter gennemførelsen af Transaktionen vil GWM RE eje i alt stk. Aktier, svarende til 60,4% af den samlede aktiekapital i Selskabet og vil således være storaktionær i Selskabet. Storaktionærerne i GWM RE er bl.a. Rovati-familien (Rottapharm-Madaus) og Renewable Holdings (investerings-holdingselskab for Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini). De strategiske minoritetsaktionærer i GWM Renewable Energy Group omfatter Pirelli Group og bankkoncernen Intesa Sanpaolo S.p.A, som begge er store internationale koncerner med en solid økonomisk baggrund. Endvidere har Greentech tætte industrielle relationer med to af de største energiproducenter i Europa, Électricité de France (EDF) og Polska Grupa Energetyczna (PGE), som kan hjælpe den Sammenlagte Koncern til at opnå bedre vilkår omkring leverings- og finansieringsaftaler, og som også muligvis vil øge antallet af projektmuligheder for den Sammenlagte Koncern Markedsbeskrivelse Globale markeder for vedvarende energi oversigt Af den samlede globale installerede kapacitet på GW i 2009 stammede GW fra vedvarende energikilder. Der er fortsat positive vækstrater inden for vedvarende energikilder (7% vækst i 2009 i forhold til ), som kan henføres til stigende investeringer gennem offentlige-private samarbejder og som opretholdes af specifikke politiske mål (i 2005 var der kun 55 lande, der havde vedtaget en specifik politik omkring vedvarende energi, men i starten af 2010 var tallet steget til over 100) 3. 1 Ren21m, Press Release, 15 July Renewables 2010 Global Status Report REN21, side 13 3 Renewables 2010 Global Status Report REN21, side 9 46

47 I de senere år er der sket en kraftig vækst i vind- og solenergi. Andre vedvarende energikilder (f.eks. vandkraft, biomasse, og geotermisk energi) har generelt ligget uændret eller oplevet moderat vækst, startende fra et veletableret grundlag. 4 For at nå målet om at halvere energirelateret CO2-udledning, som er et mål, der blev fastsat i rapporten fra ETP (Energy Technology Perspectives), skal der gennemføres en yderligere og væsentlig forbedring af den vedvarende energis bidrag til elektricitetsproduktionen 5. Ledelsen vurderer derfor, at markedet for vedvarende energi fortsat har rigelig plads til vækst. Kilde: Renewables 2010 Global Status Report REN21, side 15 Halvdelen af de i 2008 og 2009 foretagne investeringer i ny elektricitetsproduktion var i såkaldte "nye vedvarende energikilder" (som ikke omfatter markedet for vandkraft, der fortsat udgør størstedelen af de vedvarende energikilder). 6 Kilde: Renewables 2010 Global Status Report REN21, side 53 4 Renewables 2010 Global Status Report REN21, side 15 5 Clean Energy Progress Report IEA, side 40 6 Renewables 2010 Global Status Report REN21, side 53 47

48 Vandkraft Med en elektricitetskapacitet på 980 MW (+3,2% i forhold til 2008) 2, er vandkraft i dag den væsentligste ressource blandt de vedvarende energikilder og bidrager til elektricitetsproduktionen i 160 lande. Selvom investeringsomkostningerne kan være meget høje, har denne ressource en væsentlig langsigtet økonomisk fordel, da de årlige driftsomkostninger forbundet med produktionen er meget lave. 7 Vindkraft Den samlede installerede vindenergikapacitet udgjorde 159 GW i og 195GW i Der var en stigning på 38 GW i nyinstalleret kapacitet i 2009 og på 36 GW i Der har været kraftig vækst inden for vindenergi i de seneste år. Vindenergi udvikles i den industrialiserede verden af miljømæssige hensyn, men er også attraktivt i udviklingslandene, da vindenergi hurtigt kan installeres i områder, som det ikke er let at føre elektricitet frem til. 11 Solenergi Det anslås, at den akkumulerede installerede kapacitet af solcelleanlæg nåede ca. 40 GW ved udgangen af 2010, i forhold til 1,5 GW i Solstrålerne kan indfanges og anvendes gennem termiske solfangere (som anvendes til opvarmning af luft, vand og væsker) og gennem solceller, som omdanner sollyset direkte til elektricitet. 13 Solceller genererer elektricitet i en lang række lande, og det er den hurtigst voksende elproduktionsteknologi i verden. 14 Biomasse På verdensplan var der i 2009 en elektrisk kapacitet fra biomasse på 54 GW 2. På nuværende tidspunkt er det primært skovbrug, landbrug og affald, der anvendes til at generere elektricitet og varme fra biomasse. Biomasse har traditionelt været en hyppigt anvendt varmekilde, og i de senere år har en række europæiske lande og nogle udviklingslande (f.eks. Kina og Indien) væsentligt øget deres anvendelse af biomasse til elproduktion. De mest udviklede lande i EU med hensyn til biomasse er Tyskland, Finland og Sverige. 15 Markeder for vedvarende energi: overblik over den Sammenlagte Koncerns markeder Italien I 2010 nåede det italienske elektricitetsmarked et forbrug svarende til 305 TWh (+ 1,9% i forhold til 2009), med en årlig produktion på 298 TWh (+1,9% i forhold til 2009) 16. Nettoproduktionen fra vedvarende energikilder udgjorde 74 TWh (+8,5% i forhold til 2009), hvoraf vandkraft udgjorde 50 TWh, vindenergi udgjorde 8,4 TWh og solenergi 1,6 TWh. Vind- og solenergi udgjorde tilsammen 13,4% af den vedvarende energi målt på produktionen i I lighed med den globale tendens var produktionen fra vandkraft i 2010 stabil på 50,6TWh (+2,9% i forhold til 2009) var et vigtigt år for solcellebranchen takket være "Salva Alcoa"-loven, som fastsatte en række økonomiske incitamenter for anlæg, der blev gennemført i Dette var i høj grad med til at løfte væksten Survey of Energy Resources (WEC), executive summary, side 18 8 Renewables 2010 Global Status Report REN21, side 13 9 Clean Energy Progress Report IEA, side Renewables 2010 Global Status Report REN21, side Survey of Energy Resources (WEC), executive summary side Clean Energy Progress Report IEA, side Survey of Energy Resources (WEC), executive summary, side Clean Energy Progress Report IEA, side Renewables 2010 Global Status Report REN21, side Dati statistici sull energia in Italia - Terna, table 1 17 Dati statistici sull energia in Italia - Terna, table 4 18 Dati statistici sull energia in Italia - Terna, table 4 48

49 i installeret kapacitet, som steg med 2,1 GW i 2010, og dette tal forventes yderligere at blive forøget, når først alle de anlæg, der blev opført i 2010, begynder kommerciel drift. 19 De forskellige geografiske træk i de italienske regioner har ført til en overvægt af specielle dominerende teknologier i forskellige regioner. Biomasseproduktion er i vid udstrækning udviklet i Norditalien, den største vindkapacitet er hovedsageligt installeret i andre områder med en bedre vindgenereringsprofil, solcelleanlæg har historisk set været anvendt i det nordlige Italien, men den seneste investeringstendens har været fokuseret på regionerne i det centrale og sydlige Italien, som generelt har et højere antal soltimer. Spanien I 2010 nåede det spanske elektricitetsmarked en produktion svarende til 276 TWh (+2,9% i forhold til 2009). Vandkraftproduktionen udgjorde 38 TWh, vindenergi udgjorde 43 TWh, og solenergi udgjorde 7,3 TWh. Den installerede kapacitet svarede til 103 GW. 20 Solenergiproduktionen (7,3 TWh) kommer fra en elproduktionskapacitet på 4,2 GW primært solcelleanlæg og udgør 2,6% af den samlede produktion. Den installerede vindkapacitet udgjorde 20 GW, svarende til ca. 15,6%. 21 Den installerede vindkapacitet i begyndelsen af 2011, svarende til 21 GW, er kun overgået af tre lande: Kina, USA og Tyskland, som har langt større befolkninger og områder. Der blev installeret 1,5 GW vindenergikapacitet i 2010, hvilket var den største stigning i den Europæiske Union. 22 Ligesom i Italien er der i Spanien forskellige geografiske træk. På det spanske fastland bestod den installerede kapacitet pr. 31. december 2010 primært af: 26% naturgas, 20% vind, 17% vandkraft, 12% kul, 8% atomkraft og 4% solenergi. 23 Polen I 2009 udgjorde den samlede producerede elektricitet i Polen 148,7 TWh 24. Produktionen i 2009 fra vedvarende kilder udgjorde 8,3 TWh, hvor 1 TWh kom fra vindmølleparker, 0,5 TWh fra biomasse og 2,4 fra vandkraftværker 25. I september 2010 svarede den samlede solenergikapacitet til ca. 0,01 MW 26, og kapaciteten fra vandkraft udgjorde ca. 948 MW 27. Vindenergi har taget føringen blandt de vedvarende energikilder i de senere år. Ifølge Energy Regulatory Authority udgjorde den samlede kapacitet fra vindmølleparker, som var frigivet til anvendelse, MW 28 pr. 30. september Det største projekt, der er gennemført til dato, er vindmølleparken i Margonin, opført af EDP Renováveis, med en kapacitet på 120 MW 29. Danmark I 2009 faldt energiforbruget med 4,0% (i forhold til 2008) fra 843 PJ i 2008 til 809 PJ i 2009 som følge af en væsentlig opbremsning i den økonomiske aktivitet 30. Andelen af vedvarende energi steg fra 18,8% (2008) til 19 Solar Energy Report Energy&Strategy Politecnico di Milano, side Preliminary report 2010 Red Electrica de Espana, side 7 21 Preliminary report 2010 Red Electrica de Espana, side 7 22 Spanish Wind energy industry: Proven Efficiency- Spanish Wind Energy Association (AEE), side 6 23 Preliminary report 2010 Red Electrica de Espana, side National Report to the European Commission - The President of the Energy Regulatory Office in Poland 2010 July, side National Report to the European Commission - The President of the Energy Regulatory Office in Poland 2010 July, side Wind Energy in Poland Listopad Raport 2010, side Wind Energy in Poland Listopad Raport 2010, side Wind Energy in Poland Listopad Raport 2010, side Wind Energy in Poland Listopad Raport 2010, side Energistatistik 2009 Energistyrelsen, side 3 49

50 19,7% (2009) 31. I 2009 udgjorde elektricitet fra vedvarende kilder 27,4% af den indenlandske danske elforsyning. 32 I 2009 udgjorde produktionen af vedvarende energi 121,6 PJ (-0,7% i forhold til 2008). Mellem 1990 og 2009 steg produktionen fra vedvarende energi med 155%. 33 Vindkraft faldt til 24,2 PJ i 2009, en nedgang å 3,0% i forhold til 2008 som følge af ugunstige vindforhold. 34 I 2009 udgjorde vindkraftproduktionen 19,3% af den indenlandske elforsyning mod 18,8% i 2008 og blot 1,9% i Vindkraftkapaciteten udgjorde 3,5 GW i 2009 mod 3,2 GW året før. Kapaciteten fra landbaserede og offshore vindmøller udgjorde henholdsvis 2,8 GW og 0,7 GW i I 1990 var den samlede vindkraftkapacitet 0,3 GW. 35 Det samlede antal vindmøller var stort set uændret fra 2008 til Som følge af, at der i en årrække har været en tendens mod færre men større vindmøller, var der i færre møller end i Dette skyldes en reduktion på mere end i antallet af møller op til 999 kw og en stigning på over 500 i antallet af større møller. 36 Tyskland Ifølge foreløbige data pr. 23. marts 2011 fra det tyske ministerium for miljø, naturbeskyttelse og reaktorsikkerhed (BMU) om udviklingen af vedvarende energikilder i Tyskland i 2010 steg andelen af vedvarende energi af det samlede elektricitetsforbrug til 16,8% (i sammenligning med 16,3% i 2009) 37, i en situation, hvor det samlede elektricitetsforbrug steg med 4,3% i forhold til 2009 efter den økonomiske genopretning 38. Af den samlede energi repræsenterede vedvarende energikilder 275 TWh (+9% i forhold til 2009). 39 Væksten i de vedvarende energikilder afspejlede den økonomiske genopretning og den efterfølgende stigning i efterspørgslen på energi og de vedvarende energikilder øgede deres andel af det samlede energiforbrug til ca. 11,0% (i forhold til 10,4% i 2009), heraf biomasse med en andel på 7,9%, vindenergi med en andel på ca. 1,5%, vandkraft med en andel på ca. 0,8% og andre vedvarende energikilder med en andel på ca. 0,9%. 40 I 2010 blev der installeret 1,6 GW vindkraftkapacitet, hvilket var en nedgang på 19% i forhold til Ved udgangen af 2010 udgjorde den samlede vindkraftkapacitet udgøre 27,2 GW 41. Som følge af ugunstige vindforhold udgjorde vindkraftproduktionen i ,5 TWh (hvilket var under niveauet fra 2007 på 39,7 TWh). 42 Ikke desto mindre er vindkraft fortsat den primære vedvarende energiteknologi i Tyskland, og dækker ca. 6% af det samlede elektricitetsforbrug 43. Elproduktion fra vandkraft udgjorde ca. 19,7 TWh (dvs. på samme niveau som i 2009, hvor det var 19,1 TWh). Der var kun en marginal stigning i kapaciteten. 44 Elproduktion fra biomasse fortsatte væksten i Der blev produceret ca. 12,8 TWh fra biogas (+19% i forhold til 2009). Sammen med andre biogene energikilder (solid og flydende biomasse, og affald) leverede 31 Energistatistik 2009 Energistyrelsen, side 8 32 Energistatistik 2009 Energistyrelsen, side 3 33 Energistatistik 2009 Energistyrelsen, side 7 34 Energistatistik 2009 Energistyrelsen, side 7 35 Energistatistik 2009 Energistyrelsen, side 9 36 Energistatistik 2009 Energistyrelsen, side 9 37 Renewable energy sources AGee Stat, side 4 38 Renewable energy sources AGee Stat, side 4 39 Renewable energy sources AGee Stat, side 3 40 Renewable energy sources AGee Stat, side 4 41 Renewable energy sources AGee Stat, side 4 42 Renewable energy sources AGee Stat, side 6 43 Renewable energy sources AGee Stat, side 7 44 Renewable energy sources AGee Stat, side 4 50

51 biogas omkring 33,5 TWh i 2010 (+10% i forhold til 2009). 45 Biogas havde en andel af elektricitetsforbruget på ca. 5,5% 46. For så vidt angår markedet for solceller steg den samlede installerede kapacitet i 2010 med ca. 7,4 GW til 17,3 GW (installeret kapacitet svarende til 9,9 GW i 2009) og med en elproduktion på omkring 12 TWh. Biomasse havde en andel af elektricitetsforbruget på ca. 2%. 47 Vand- og spildevandsbehandling Inden for vandbehandling fokuserer GWM primært på Italien, hvor Ledelsen vurderer, at markedet er på vej ind i en ekspansionsfase efter en at en række nationale dispensationer vedrørende koncentrationen af giftstoffer i drikkevand er blevet ophævet af EU. Som følge heraf er der en risiko for, at mange områder (særligt Toscana, Lazio og andre områder i det centrale Italien) må lukke deres vandboringer Ledelsen vurderer, at op mod 100 kommuner kan blive påvirket, hvilket kan generere en omsætning på op til EUR 25 mio. inden for de næste tre år. For så vidt angår spildevand er fokus på de store forsyningsselskaber, som har behov for at nedbringe deres omkostninger til bortskaffelse af affald. Markedsposition Nedenfor vises en figur over de børsnoterede aktører, der inden for produktion af vedvarende energi kan sammenlignes mht. geografi og forretningsområde, og som har base i Europa. Den største aktør er Iberdola Renewables med en kapacitet på over MW. Fem af aktørerne har en kapacitet på over MW. Greentech vil udvide sin kapacitet efter transaktionen, og vil blive placeret som nummer 11 på listen. Note: Data henviser til 31. december 2010 netto installereret kapacitet når en opdeling er mulig. De kilder, der anvendes til Iberdrola Renewables, Falck Renewables, ERG Renew, Alerion og Terna Energy specificerer ikke klart, hvorvidt kapaciteten er netto. Kilder: Iberdrola Renewables 2010 regnskabspræsenation, side 5 - Acciona 2010 årsrapport, side 11 - EDP Renováveis 2010 årsrapport, side Enel Green Power 2010 årsrapport, side 6 - EDF Energies Nouvelles 2010 regnskabspræsentation, side 9 - Falck 2011 Analytikerpræsentation, side 4 - ERG 2010 årsrapport, side 10 - Theolia 2010 årsrapport, side 6 - Alerion 2010 regnskabspræsentation, side 4 - Fersa, kvartal delårsrapport, side 3 - Terna 2010 regnskabspræsentation, side 5 - Greentech 2010 årsrapport, side 7 - Arise Windpower 2010 årsrapport, side Renewable energy sources AGee Stat, side 7 46 Renewable energy sources AGee Stat, side 7 47 Renewable energy sources AGee Stat, side 7 51

52 Tabellen neden viser i stedet for en opdeling af den installerede kapacitet på vandkraft, solenergi, vindenergi og øvrig. Forud for Transaktionen havde Greentech 100% fokus på vindenergi, men efter handlen vil 20% af den installerede kapacitet være inden for solenergi fordeling af installeret kapacitet Total Vand Sol Vind Andet Iberdrola Renovables** * % 0% 97% 3% Acciona Energy % 4% 81% 2% EDP Renovavais % 0% 100% 0% Enel Green Power** % 0% 43% 15% EDF Energie Nouvelle** % 9% 84% 7% Falck Renewables 498 0% 1% 90% 9% ERG Renew 310 0% 0% 100% 0% Theolia 283 0% 0% 100% 0% Alerion 206 0% 2% 95% 3% Greentech Energy System efter transaktion 199 0% 16% 84% 0% Terna Energy 181 0% 0% 96% 4% Greentech Energy System 166 0% 0% 100% 0% Arise Windpower 47 0% 0% 100% 0% * Opdeling i produktionsdata ** Opdeling i vand/sol ikke mulig Note: Data refererer til 31. december 2010 netto installeret kapacitet, når en opdeling er mulig. De anvendte kilder for Iberdrola Renewables, Falck Renewables, ERG Renew, Alerion og Terna Energy specificerer ikke klart, hvorvidt kapaciteten er netto. Kilder: Iberdrola Renovables 2010 præsentation af resultater, side 5 - Acciona 2010 årsrapport, side 11 - EDP Renováveis 2010 årsrapport, side Enel Green Power 2010 årsrapport, side 6 - EDF Energies Nouvelles 2010 præsentation af resultater, side 9 - Falck 2011 Analyst Presentation, side 4 - ERG 2010 årsrapport, side 10 - Theolia 2010 årsrapport side 6 - Alerion 2010 FY præsentation, side 4 - Fersa, kvartal resultater, side 3 - Terna 2010 præsentation af resultater, side 5 - Greentech 2010 årsrapport, side 7 - Arise Windpower 2010 årsrapport, side GREENTECH KONCERNEN Indledning Greentech er et energiselskab, som udvikler, opfører og driver vedvarende energiprojekter. Selskabet har hovedsæde i Storkøbenhavn i Danmark, der er anerkendt som et foregangsland i vindenergiens historie. Greentech har aktiviteter i Danmark, Tyskland, Italien, Polen og Norge. Greentech specialiserer sig i at producere elektricitet ved vind- og solkraft, som udgør 100% af Selskabets installerede bruttokapacitet. Selskabet er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Greentech's forretningsmodel er at være aktiv i hele livscyklussen af et vind- eller solenergiprojekt og Selskabet er engageret i både udvikling, opførelse og drift af vind- eller solenergiprojekter. Greentechs varierede portefølje på tværs af disse tre særskilte faser af forretningsmodellen giver Selskabet mulighed for at balancere en stabil pengestrøm fra projekter i drift og kapitaltunge opførelsesprogrammer, der på kort sigt giver omsætningsvækst, mod en projektpipeline i udvikling, der giver vækstmuligheder på mellemlang sigt. Markedet for vind- og solenergi anses for at være meget gunstigt takket være miljømæssige, lovmæssige og teknologiske tendenser. Selskabet er af den opfattelse, at dette gunstige markedsmiljø vil fortsætte i den nærmeste fremtid. Greentech modtager på baggrund af dette visse tilskud, garanterede minimumspriser for elektricitet og anden regeringsstøtte til at udvide den vedvarende energisektor. Derudover kan en stigning i engrosprisen på elektricitet have en positiv effekt på vedvarende energis konkurrencedygtighed og stimulere til vækst. I forhold til den geografiske spredning af Selskabets portefølje er Selskabet i stand til at drage fordel af såvel modne markeder som Danmark og Tyskland som af det aktuelt attraktive prissætningssystem i Italien og Polen. 52

53 Selskabet er i gang med at opføre et projekt i Italien med en bruttokapacitet på 24 MW, som forventes at blive idriftsat i løbet af 3. kvt Endvidere forventer Greentech at påbegynde opførelsen af to vindenergiprojekter i Polen i 2011 med en samlet bruttokapacitet på 62,2 MW. Ud over disse opførelsestiltag har Greentech yderligere 460 MW i sin udviklingsportefølje i Italien og yderligere 245 MW i sin udviklingsportefølje i Polen. Nedenstående tabel viser en opdeling af Selskabets kapacitet i vedvarende energi-projektporteføljen baseret på de forskellige udviklingsstadier. Installeret kapacitet Under opførelse Under udvikling Vind (i MW) 31-mar dec mar mar-11 Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Danmark 15,45 15,45 15,45 15,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Tyskland 36,90 30,15 36,90 30,15 0,00 0,00 0,00 0,00 Polen 1,60 1,60 1,60 1,60 0,00 0,00 307,00 291,00 Italien 168,20 118,75 168,20 118,75 24,00 24,00 460,00 413,00 Norge 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 Vind, i alt 222,15 165,95 222,15 165,95 24,00 24,00 797,00 734,00 Sol Italien 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 Sol, i alt 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 Koncern, i alt 222,15 165,95 222,15 165,95 24,00 24,00 827,00 764,00 Note: Ved brutto forstås den samlede kapacitet/produktion af projekterne i de enkelte lande. Ved netto forstås Selskabets ejerandel heraf. Nedenstående tabel viser for 2008 og 2009 Selskabets opdeling af kapaciteten i vedvarende energiprojektporteføljen baseret på de forskellige udviklingsstadier. I nedenstående tabel er endvidere inkluderet den realiserede produktion i samme tidsrum: Installeret kapacitet Under opførelse Under udvikling Realiseret produktion Vind 31-dec dec dec dec dec dec dec dec-08 Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Brutto Netto Netto Netto (i MW) (i MW) (i MW) (i MW) (i MW) (i MW) (i MW) (i MW) (i MW) (i MW) (i MW) (i MW) (i MWh) (i MWh) Danmark 15,5 15,5 15,5 15,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,2 Tyskland 36,9 30,2 36,9 30,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, , ,8 Polen 1,6 1,6 1,6 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 306,8 290,7 321,7 305, , ,7 Italien 21,0 21,0 21,0 21,0 171,2 114,5 171,2 164,0 565,0 463,2 545,0 498, , ,0 Norge 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 3,5 30,0 3,5 - - Vind, i alt 75,0 68,2 75,0 68,2 171,2 114,5 171,2 164,0 901,8 757,4 896,7 807, , ,7 Koncern, i alt 75,0 68,2 75,0 68,2 171,2 114,5 171,2 164,0 901,8 757,4 896,7 807, , ,7 Note: Ved brutto forstås den samlede kapacitet/produktion af projekterne i de enkelte lande. Ved netto forstås Selskabets ejerandel heraf Beskrivelse af Greentech Koncernens portefølje Nedenstående tabel viser Greentechs omsætning fra de forskellige segmenter fra 2008 til

54 Omsætning fordelt pr. geografisk segment Tre måneder sluttende 31. marts År sluttende 31. december TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Danmark Tyskland Italien Polen I alt Vindenergiprojekter i drift Pr. Prospektdatoen har Greentech 222MW bruttokapacitet i driftsfasen, placeret i Danmark, Tyskland, Italien og Polen. Selskabet har endvidere indgået aftale om køb af en vindmøllepark på 30 MW beliggende i Spanien. Købet forventes effektueret i september Danmark Selskabets danske vindenergiprojekter i Milbak, Oppelstrup, Hannesborg og Frørup har en samlet bruttokapacitet på 15MW. Projekterne producerede i 2010 tilsammen MWh. Elektricitetsprisen fra de danske vindenergiprojekter fastsættes i henhold til overgangsordningen af 1999, i henhold til hvilken produktion fra 2011 og fremover afregnes med EUR 48,3/MWh eller markedsprisen, hvis denne er højere. Greentech har i 1. halvår 2011 afregnet produktionen til en gennemsnitlig pris på EUR 53,7/MWh. Lokation Fabrikant Antal møller Kapacitet (brutto) (MW) Igangsat Greentech ejerandel Produktion Produktion (brutto) MWh (brutto) MWh Produktion 2008 (brutto) MWh Milbak NEG. Micon 5 3, % 5.402, , ,4 Oppelstrup NEG. Micon 10 7, % , , ,0 Hannesborg Nordex 2 1, % 2.342, , ,5 Frørup Nordex 2 2, % 3.070, , ,3 Danmark 19 15, , , ,2 Tyskland Gennem dets 100% ejede datterselskab VEI 1 A/S er Greentech ejer af tre vindenergiprojekter i drift i Tyskland: i. Gehlenberg: Nær Oldenburg i Niedersachsen. Elektriciteten afsættes til en fast pris på EUR 91,0/MWh i henhold til tysk lovgivning. ii. Wormlage: Greentech ejer 50% af Wormlage-projektet, der ligger mellem Dollechen og Wormlage i Brandenburg. Elektriciteten afsættes til en fast pris på EUR 85,3/MWh i henhold til tysk lovgivning. iii. Tiefenthal: Greentech ejer 50% af projektet i nærheden af Würzburg i Bayern. Elektriciteten afsættes til en fast pris på EUR 85,3/MWh for to af Tiefenthal vindmøllerne og EUR 83,6/MWh for de andre to Tiefenthal vindmøller i henhold til tysk lovgivning. Lokation Fabrikant Antal møller Kapacitet (brutto) (MW) Igangsat Greentech ejerandel Produktion 2010 (brutto) MWh Produktion 2009 (brutto) MWh Produktion 2008 (brutto) MWh Gehlenberg Enercon 13 23, % , , ,1 Wormlage Vestas 5 7, % , , ,3 Tiefental Vestas 4 6, % , , ,1 Tyskland 22 36, , , ,4 Italien Gennem 100% ejede datterselskaber er Greentech ejer af tre vindenergiprojekter i drift i Italien: 54

55 i. Energia Verde-projektet i kommunerne Uta og Assemini på Sardinien blev sat i drift i september Både elektricitet og Grønne Certifikater sælges til markedspriser, der i 2010 udgjorde EUR 74,6/MWh for elektricitet og EUR 87,4/MWh for grønne certifikater. ii. Monte Grighine projektet i kommunerne Villaurbana, Siamana og Mogorella på det vestlige Sardinien blev sat i drift i juni Projektet ejes 50% af Greentech og 50% af EDF Energie Nouvelles. Projektet er Greentechs største til dato med en brutto vindenergikapacitet på 98,9 MW. Både elektricitet og Grønne Certifikater sælges til markedspriser, der i 2010 udgjorde EUR 74,4/MWh for elektricitet og EUR 87,4/MWh for grønne certifikater. iii. Messina-projektet nær byen Randazzo på den nordøstlige del af Sicilien i kommunerne Rocella Valdemone, Montalbano Elicona og San Piero Patti blev sat i drift i juni Både elektricitet og Grønne Certifikater sælges til markedspriser, der i 2010 udgjorde EUR 81,3/MWh for elektricitet og EUR 87,4/MWh for grønne certifikater. Lokation Fabrikant Antal møller Kapacitet (brutto) (MW) Igangsat Greentech ejerandel Produktion 2010 (brutto) MWh Produktion 2009 (brutto) MWh Produktion 2008 (brutto) MWh Energia Verde Nordex 14 21, % , , ,0 Monte Grighine Nordex 43 98, % ,4 0,0 0,0 Minerva Messina Nordex 21 48, % ,2 0,0 0,0 Italien , , , ,0 Polen Polczyno-projektet blev sat i drift i august 2006 og sælger elektricitet til den polske forsyningsvirksomhed Energa til en pris fastsat en gang årligt af Energy Regulatory Office, mens de Grønne Certifikater sælges til Energa under en særskilt aftale til en pris aftalt af parterne en gang årligt. Afregningsprisen var i 2010 EUR 49,4/MWh for elektricitet og EUR 67,1/MWh for de grønne certifikater. Lokation Fabrikant Antal møller Kapacitet (brutto) (MW) Igangsat Greentech ejerandel Produktion 2010 (brutto) MWh Produktion 2009 (brutto) MWh Produktion 2008 (brutto) MWh Polczyno Enercon 2 1, % 2.583, , ,7 Polen 2 1, , , ,7 Spanien Selskabet har den 9. juni 2011 indgået aftale med Gamesa Energia S.A. om køb af en vindmøllepark på 30 MW (Tarragona) beliggende I Catalonien Spanien. Greentechs køb af vindmølleparken er betinget af en skriftlig bekræftelse fra den regionale administrative myndighed i Catalonien vedrørende lovgivning om "change of control" i ejerskab af vindmølleparker, som blev indført ved årets begyndelse. Bekræftelsen forventes indhentet inden september Tarragona-projektet blev sat i drift i slutningen af 2009 og er underlagt afregningspriser fastlagt i RD 661/2007. For 2010 har projektet opnået en samlet afregningspris på EUR 77,8/MWh. Pr. marts 2011 har projektet valgt afregning i henhold til den garanterede pris på EUR 79,1/MWh. Denne afregningspris reguleres årligt med prisindekset. Lokation Fabrikant Antal møller Kapacitet (brutto) (MW) Igangsat Greentech ejerandel Produktion 2010 (brutto) MWh Produktion 2009 (brutto) MWh Produktion 2008 (brutto) MWh Tarragona Gamesa 14 28, % ,0 0,0 0,0 Spanien 14 28, ,0 0,0 0,0 Vindenergiprojekter under opførelse Selskabet påbegyndte i 2008 byggeaktiviteter på det på Sardinien placerede Cagliari II-projekt, som er på 24 MW. Byggeaktiviteterne blev imidlertid sat i bero i 2009 som følge af Selskabets manglende evne til at sikre projektfinansiering. Som følge af en nyligt indgået aftale med Nordex vedrørende levering af vindmøller til dette projekt blev levering og opførelse af vindmøllerne påbegyndt i april måned Greentech er primo 2011 blevet informeret om, at forundersøgelsesdommeren i Cagliari midlertidigt har sat stop for alt byggeri på projektet. Byggestoppet sker ifølge de indhentede oplysninger af forebyggende 55

56 årsager, idet der ifølge den offentlige anklager angiveligt er begået uregelmæssigheder i forbindelse med udviklingen af projektet i perioden fra 2003 til Greentech og Selskabets juridiske rådgivere er ikke enige heri og vil straks indgive klage over det midlertidige byggestop. Greentech forventer at kunne genoptage byggeriet snarest. Idriftsættelsen af vindmøllerne forventes derfor fortsat at ske i august 2011, og indtægtsgivende produktion forventes opnået fra september Lokation Fabrikant Antal møller Kapacitet (brutto) (MW) Forventet igangsat Greentech ejerandel Produktion 2010 (brutto) MWh Produktion 2009 (brutto) MWh Produktion 2008 (brutto) MWh Cagliari II Nordex 16 24,0 september % 0,0 0,0 0,0 Italien 16 24,0 0,0 0,0 0,0 Vindenergiprojekter under udvikling Udviklingen af et vindmølleprojekt tager som udgangspunkt 2-5 år. Projektet er i denne periode udsat for en række påvirkninger, idet der som oftest vil ske ændringer i den nationale og regionale lovgivning, der medfører ændringer i de forudsætninger, der lå til grund for projektet. Der er således tale om en dynamisk udviklingsproces, hvor projektets størrelse og kapacitet kan ændres som følge af ændrede forudsætninger. Projektet kan blive stoppet i kortere eller længere perioder som følge af lokal lovgivning, hvis regionen f.eks. indfører nye prioriteter, moratorier eller ændrer på ansøgningsprocessen. Greentech har siden 2002 været aktiv som projektudvikler i Italien og siden 2003 i Polen. For at give en mere udtømmende beskrivelse af udviklingsaktiviteterne i Greentech er der nedenfor foretaget en kortfattet gennemgang af de overordnede krav til udviklingsprocessen. Projektudviklingen foregår ved en parallel sikring af de aftaler med de tilladelser, der er nødvendige for den færdige udvikling og dermed tilladelsen til at påbegynde byggeri. De væsentligste af disse aftaler og tilladelser er gengivet i nedenstående tabel: Aftaler Udviklingsaftale Jordlejeaftaler Royaltyaftaler, kommune/region Opstilling af vindmålemast Tilladelser Miljøgodkendelse Byggetilladelse Nettilslutning Godkendelse som leverandør af vedvarende energi Udviklingsaftalen, hvis denne vurderes at være nødvendig på det enkelte marked, sikrer samarbejdet med den lokale udvikler, der tilfører processen lokalt kendskab og som oftest sikrer, at projektet udvikles i henhold til lokale normer og standarder. Det næste nødvendige skridt er sikring af jordlejeaftaler, der omfatter adgang og brugsret til den jord, der er nødvendig for opstillingen af møller, transformerstation, interne veje i projektet, kabelgrave og kranpladser. Disse aftaler skal i størst muligt omfang begrænses rent økonomisk, således at jordlejeafgift først betales, når anlægget er opført og sat i drift. Der kan ofte være tale om jordlejeaftaler i et enkelt projekt, hvorfor denne proces er særdeles vanskelig og ofte meget tidskrævende. I visse kommuner skal der ligeledes betales en afgift af de anlæg, der opstilles i kommunen. Det er derfor vigtigt meget tidligt i udviklingsforløbet at få et overblik over de økonomiske krav fra den involverede kommune, idet disse kan få markant indflydelse på rentabiliteten af det enkelte projekt. Kommunens krav udmønter sig enten i en fast årlig betaling i forhold til det antal møller, der er opstillet, eller en procentdel af den opnåede indkomst fra anlægget. Et af de første aktive skridt i udviklingsprocessen er opstillingen af en vindmålemast. Denne opstilling kræver indgåelsen af en jordlejeaftale samt en tilladelse fra den involverede kommune. 56

57 Sideløbende med indgåelsen af ovennævnte aftaler påbegyndes arbejdet med at opnå de nødvendige tilladelser. Tilladelserne kan i princippet inddeles i fire kategorier: Miljøtilladelsen, der omfatter en behandling af anlæggets indvirkning på det lokale miljø. Nettilslutning, der omfatter en lang række underliggende aftaler og tilladelser fra ejeren af det net, hvortil anlægget skal forbindes. Byggetilladelsen, der omfatter en lang række instansers holdninger til projektet. Disse holdninger vil som oftest give anledning til en række begrænsninger og anvisninger, der er anført som forudsætninger for byggetilladelsen. Godkendelsen som grøn leverandør, der er en forudsætning for tildelingen af grønne certifikater. For at opnå ovenstående tilladelser skal der foreligge et omfattende dokumentationsmateriale, herunder: Miljøundersøgelser Undersøgelse om indvirkning på flora og fauna Undersøgelse af støj-, skygge- og visuelle gener Indvirkning på luftfart (privat og militær) Micrositing af projektet, herunder valg af: o Mølletype o Placering af møller o Placering af transformerstation o Kabellægning o Tilslutning til transmissionsnettet o Adgangsveje etc. Transportstudier Vindstudier (krav om minimum 12 måneders vindmålinger fra siten) Geologiske undersøgelser Arkæologiske undersøgelser Telekommunikation. Der er for henholdsvis Italien og Polen nationale/regionale forhold, som skal iagttages. For Italien er der i de fleste regioner nu indført et Autorizzazione Unica-system (AU), hvor en lang række tilladelser samles i én tilladelse, der opnås ved en central behandling af en samlet ansøgning. Dette er ikke tilfældet i Polen, hvilket medfører, at udvikleren må indhente alle tilladelser hos de enkelte relevante instanser. Endvidere er det i Polen op til udvikleren at forberede det materiale, der gør den involverede kommune i stand til at ændre anvendelsen af jordarealerne fra landbrug til vindmølleformål, ligesom udvikleren må udarbejde en detaljeret rapport om anlæggets indvirkning på det eksisterende net. Italien Status for Selskabets udviklingsportefølje i Italien er: Aftaler Tilladelser Projekt Kapacit et (MW) Ejerandel Jordleje Royalty Cagliari III 13,5 100% Brindisi 70,0 100% Due Serri (option på køb) 8,0 80% Monte Grighine II 60,0 100% Carbonia 23,0 100% Francavilla Fontana 140,0 100% Apricena 60,0 100% Jordleje Målemast Udviklingsaftale Vindmålinger start Vindmålinger slut Indlevering AU Indlevering VIA Opnået AU Opnået VIA Indlevering Nettilslutning Opnået nettilslutning Opnået/opfyldt Delvist opnået/opfyldt Ikke opnået/opfyldt Ingen af de ovenstående projekter forventes at være klar til opførelse i Det mest fremskredne projekt er: 57

58 Brindisi Brindisi-projektet (70MW) er beliggende i Puglien. Nye retningslinier for opnåelse af tilladelser er I 2010/11 implementeret i regionen og Greentech har formået at effektuere disse nye krav. Der er dog stadig væsentlig usikkerhed om tidspunktet for opnåelse af de endelige tilladelser, men da vindmålinger fra projektet har vist attraktive vindforhold, har Ledelsen stor focus på dette project. Polen Status for Selskabets udviklingsportefølje i Polen er: Projekt Kapacitet (MW) Ejerandel Jordleje Ustka 29,9 100% Parnowo 12,5 100% Puck 12,0 100% Wojciechowo 32,2 50% Porzecze 42,0 100% Osieki 12,5 100% Smolecin 66,7 100% Offshore 99,0 100% Aftaler Opstilling af vindmålemast Vindmålinger start Vindmåling er slut Indlevering byggetilladelse Tilladelser Indlevering miljøgodkendelse Opnået byggetilladelse Opnået miljøgodkendelse Nettilslutningskrav modtaget Opnået nettilslutning Opnået/opfyldt Delvist opnået/opfyldt Ikke opnået/opfyldt Af de ovenstående projekter forventer Selskabet, at følgende vil påbegynde opførelsesfasen i 2011/12: Wojciechowo For Wojciechowo-projektet (32 MW), som ejes i et 50/50-joint venture med det største polske statsejede energiselskab PGE, er forhandlingerne om opnåelse af projektfinansiering ved at blive afsluttet ligesom forhandlingerne om vindmøllelevererance og etablering af infrastruktur forventes afsluttet snarest. Opførelsen af dette projekt på 32 MW forventes påbegyndt i 4. kvt Ustka For Ustka-projektet (30 MW) er aftale om nettilslutning opnået. Forhandlingerne med vindmølleleverandøren om levering af vindmøller til projektet samt forhandlinger om etablering af infrastruktur forløber tilfredsstillende. Forhandlinger om projektfinansiering påbegyndes snarest. Dette projekt kan opføres og drives i et 50/50-joint venture med EDF Energies Nouvelles, såfremt EDF Energies Nouvelles vælger at udnytte den i samarbejdsaftalen mellem Selskabet og EDF fastlagte option. Opførelsen af projektet forventes påbegyndt i 1. halvår Norge Greentech har endvidere en option på et udviklingsprojekt i Norge. Projektet Kollsnes er beliggende ved Bergen og er på 30 MW. De norske myndigheder har i 2010 givet afslag på den af projektselskabet indleverede projektansøgning. Dette afslag er anket til det Norske Olie- og Energidepartement, og der forventes en afklaring på den indleverede anke i løbet af de kommende 18 måneder. 6.3 GWM KONCERNEN Indledning GWM Koncernen har aktiviteter inden for udvikling, opførelse og styring af vedvarende energiprojekter via en diversificeret portefølje af kraftværker. GWM's virksomhed fokuserer på at fremstille elektricitet fra vedvarende energikilder, herunder især via solenergi. GWM har også aktiviteter i miljøsektoren via GZ Ambiente og Gruppo Zilio. Den udstedte og udestående fuldt indbetalte aktiekapital i GWM pr. Prospektdatoen udgjorde EUR , opdelt på stk. ordinære aktier med en pålydende værdi på EUR 1,00. GWM er et 100% ejet datterselskab af GWM RE. 58

59 6.3.2 Beskrivelse af GWM Koncernens portefølje Projekter i drift Solceller GWM er på nuværende tidspunkt aktiv på to hovedmarkeder: Italien og Spanien, med en samlet installeret kapacitet på 40 MW. GWM har 13 anlæg i drift, hvoraf 11 ligger i Italien og to i Spanien. Nedenstående tabel viser den installerede kapacitet for GWM's solcellekraftværk pr. Prospektdatoen opdelt på markeder. Solceller (installeret MW) Brutto Netto Italien 28,3 24,0 Spanien 11,9 7,0 I alt 39,2 31,0 GWM har haft solcelleaktiviteter i Italien og Spanien siden Nedenstående tabel viser anlæg drevet af GWM pr. Prospektdatoen. Ejer Lokation Område Beliggenhed Kapacitet Kapacitet (Brutto) MW Nettilslutning Ejerskab i % (Netto) MW Cerveteri Energia S.r.l. Montestosto Roma Cerveteri (RM) 8,742 mar-11 51,00% 4,458 AB Energia S.r.l. De Marinis FG Manfredonia (Foggia) 0,990 mar % 0,990 AB Energia S.r.l. Ferrante Costanza FG Trinitapoli (Foggia) 0,990 apr % 0,990 AB Energia S.r.l. Mercurio RG Ragusa (Sicilia) 0,909 apr % 0,909 De Stern 12 S.r.l. Nardò Caputo LE Nardò (Lecce) 9,768 apr % 9,768 Solar Prometheus S.r.l. (1) Vaglio 1 PZ Vaglio Basilicata (PZ) 1,017 dec % 1,017 Solar Prometheus S.r.l. (1) Vaglio 2 PZ Vaglio Basilicata (PZ) 1,960 dec % 1,960 GP Energia S.r.l. Ugento 1 LE Ugento (LE) 0,980 dec % 0,980 GP Energia S.r.l. Torremaggiore FG Torremaggiore (FG) 0,994 dec % 0,994 GP Energia S.r.l. Nardò Nanni LE Nardò (Lecce) 0,942 dec % 0,942 Solar Utility Salento S.r.l. Alessano Bortone LE Alessano (Lecce) 0,976 dec % 0,976 Italien Total Italien 28,268 23,984 La Castilleja Energia S.L.U. La Castilleja Spanien Cordoba (Spanien) 9,800 sep-08 50,03% 4,903 Lux Sol de Malaga S.L. (2) Fotocampilos Spanien Malaga (Spanien) 2,100 maj % 2,100 Spanien Total Spanien 11,900 7,003 Total TOTAL 40,168 30,987 Note (1): Note (2): Vaglio 1 og Vaglio 2 er ejet af Solar Prometheus S.r.l. via 4 datterselskaber: Bosco Solar S.r.l., Valle Solar S.r.l., Giova Solar S.r.l. og Lux Solar S.r.l. Fotocampillos er ejet af Lux Sol de Malaga S.L. via 18 datterselskaber: Fotocampillos 1-18 S.L. Italien I Italien har GWM en række projekter kørende via de nedenfor beskrevne projektselskaber. GP Energia GP Energia har fuldt operationelle solcelleanlæg på 16,6 MW i Apulien, hvoraf ca. 7 MW var forbundet til nettet i 2008 og 2009, hvorved man nød godt af højere afregningspriser (på italiensk, II Conto Energia). Solcelleanlæggene i denne portefølje har en afregningspris på mellem EUR 504/MWh 297/MWh. 59

60 Navn Lokation Modultype Produktion Antal Kapacitet Nettilslutning Ejerskab i % 2010 (netto) moduler (Brutto) MW kwh (1) Nardò Caputo Nardò (LE), Apulia, Italy LDK , Polycrystalline ,77 apr % n.a. AIDE SOLAR XSTZ 180 Wp Monorystalline, ILB Vaglio (PZ), Basilicata, Italy Vaglio 1 Helios EW 175W-M Monocrystalline ,02 apr % Vaglio 2 Vaglio (PZ), Basilicata, Italy SOLAR FUN SF 230 Wp, Polycrystalline ,96 Dec Feb % Ugento 1 Ugento (LE), Apulia, Italy Sun Trina 175D, Polycrystalline ,98 dec % ALEO S Wp Polycrystalline, Suntech STP Torremaggiore (FG), Apulia, Italy Torremaggiore /Ub-1, Polycrystalline ,99 dec % Nardo Nanni Nardò (LE), Apulia, Italy Ecostream SF M170/175/180, Polycrystalline ,94 okt % Alessano Bortone Alessano (LE) (, Apulia, Italy Trina TSM-P05 210/220/230Wp, Polycrystalline ,98 dec % Total GPE , Note (1): Pr. 31. december 2010 havde GWM en ejerandel af disse anlæg på 51%, og nettoproduktionen afspejler netop denne ejerandel. Cerveteri Energia I 2010 blev tilladelserne og rettighederne vedrørende solcelleanlægget Montetosto, Cerveteri (Rom) overdraget til Cerveteri Energia S.r.l., et projektselskab etableret af GWM og Sigieri og Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini. Anlæggets samlede installerede kapacitet udgør 8,7 MW. Anlægget påbegyndte kommerciel drift i marts 2011 og modtager den garanterede afregningspris for Produktion Kapacitet Antal 2010 Lokation Modultype (Brutto) Nettilslutning Ejerskab moduler (netto) MW MWh Cerveteri (RM), Lazio, Italy Ecoware ECWE M, Monocrystalline ,74 March % n.a. AB Energia Solcelleanlægget De Marinies påbegyndte kommerciel drift i marts 2011 og modtager den garanterede afregningspris for 2010, som andrager EUR 346/MWh. Opførelsen af solcelleanlægget Mercurio blev afsluttet i april Anlægget vil modtage den garanterede afregningspris for 2010, som andrager EUR 346/MWh. Opførelsen af solcelleanlægget Ferrante blev afsluttet i april Anlægget vil modtage den garanterede afregningspris for 1. kvt. 2011, som andrager 314/MWh. Navn Lokation Modultype Antal moduler Kapacitet (Brutto) MW Nettilslutning Ejerskab i % Produktion 2010 (netto) kwh (1) De Marinis Manfredonia (FG), Apulia, Italy ECOWARE ECW P, Polycrystalline ,99 mar % n.a. Ferrante Trinitapoli (BT), Apulia, Italy ECOWARE ECW230-60P, Polycrystalline ,99 maj % n.a. Mercurio Ragusa (RG), Sicily, Italy ECOWARE ECWE M, Monocrystalline ,91 jun % n.a. Total AB ,89 n.a. Spanien GWM Spain Solcelleanlægget Fotocampilos i Campillos, Malaga, genererer likviditet i henhold til afregningspriser fastlagt i RD 661/2007, som andrager EUR 476/MWh. Den installerede kapacitet udgør 2,1 MWp. Lokation Malaga, Spain Modultype TRINA TSM-175D, Monocrystalline Antal moduler Kapacitet (Brutto) MW Nettilslutning Ejerskab Produktion 2010 (netto) kwh ,1 May %

61 Global Litator Projektet La Castilleja omfatter et solcelleanlæg med en nominel el-kapacitet på 9,8 MW og en installeret maksimal kraft på 10,27644 MWp. Anlægget er færdigudviklet og har opnået alle nødvendige licenser og tilladelser. Det er i drift under afregningspriser fastlagt i RD 661/2007, som andrager 451/MWh. Lokation Cordoba, Spain Modultype CANADIAN CS6P 200/210/220/230; ISOFOTON IS 160/24, 170/24, 190/18, 200/18, 210, 220/32; SOLARWATT P210/215/220/225/230 GET AK, Polycrystalline e monocrystalline Antal moduler Kapacitet (Brutto) MW Nettilslutning ,8 September 2008 Ejerskab 50.03% Produktion 2010 (netto) kwh Miljø GWM har aktiviteter i miljøsektoren via Gruppo Zilio, som er et 100%-ejet datterselskab af GZ Ambiente. Gruppo Zilio er et førende italiensk selskab inden for bygge- og entreprenørarbejde med stor erfaring i branchen for miljø og vedvarende energi. Gruppo Zilio blev grundlagt i slutningen af 1950erne af brødrene Zilio og fokuserede oprindelig på design og opførelse af termohydrauliske anlæg. Efter mange års driftsaktivitet udvidede Gruppo Zilio sit udbud af serviceydelser og ekspertiseområde og ændrede strukturen af selskabet til de fire specialiserede forretningsenheder, der er beskrevet nedenfor. Miljø Udformning og konstruktion af anlæg til filtrering af drikkevand og spildevand. Gruppo Zilio hjælper offentlige myndigheder og private selskaber med at designe og opføre anlæg til filtrering af drikkevand gennem selektiv eliminering af mikro-forureningskomponenter som f.eks. arsenik, bor, fluor, nikkel, vanadium, uran, nitrat, sulfat, fosfor og klorider. Inden for drift og vedligehold har Gruppo Zilio pr. Prospektdatoen installeret over 60 anlæg i Italien. Siden 2000 har Gruppo Zilio udviklet og solgt 30 vandbehandlingsanlæg med en gennemsnitlig kapacitet på 58,5 m3/t og 5 spildevandsanlæg med en gennemsnitlig kapacitet på 124 l/s. Den teknologiske viden, som Gruppo Zilio har udviklet i denne forretningsenhed, repræsenterer selskabets potentielle konkurrencefordel. Gruppo Zilio har indleveret 6 patentansøgninger vedrørende kemiske processer, som gør det muligt at filtrere drikkevand med en markant reduktion i driftsomkostninger i forhold til traditionelle metoder. Inden for civil og industriel spildevandsrensning tilbyder Gruppe Zilio desuden downstream integration med kraftvarmeproduktion. Denne kraftvarmeproduktion bidrager, også ved at generere varme, til tørreprocessen og reducerer derved energiforbruget. Energi Opførelse og vedligeholdelse af kraftværk til produktion af energi både fra konventionelle og vedvarende energikilder. Gruppo Zilio har stor erfaring i at designe og opføre solcelleanlæg, hydroelektriske kraftværk, biomasse- og biogasanlæg (koncernen indarbejder systemer baseret på Guascors, en førende spansk energikoncern, egenudviklede teknologi) samt kraftvarmeanlæg, som anvender metangas eller vegetabilsk olie. Gruppo Zilio har gennem tiden opført kraftværk baseret på vedvarende energi med en samlet kapacitet på 10 MW baseret på hydroelektriske installationer, 3 kraftvarmeanlæg med en samlet kapacitet på 5 MWe plus 26 MWt samt 4 biodieselanlæg med en samlet kapacitet på 6 MWe. Solceller Gruppo Zilio fungerer som entreprenør og drifts- og vedligeholdsselskab for både GWM og tredjemand. Gruppo Zilio er i stand til at anvende såvel fast montering som sporingsteknologi. Gruppo Zilio udfører alle aktiviteter forbundet med udviklingen af et solcelleprojekt lige fra udvælgelse af den bedste type (for så vidt angår beliggenhed, solbestråling, ejendom mv.) til opførelse og efterfølgende drift og vedligeholdelse af anlægget. Gruppo Zilio fungerede som entreprenørselskab for GWM på solcelleanlæggene Nardò Caputo og Montetosto (henholdsvis 10 MW og 9MW), og er ved at opføre solcelleanlægget Enna (1MW). Service. Den nyligt udviklede Service Division specialiserer sig i tele-monitoring og drift og vedligehold af eksisterende anlæg både for GWM Renewable Energy-koncernens installerede 61

62 kapacitet og for tredjemand. I april 2011 indgik Gruppo Zilio en servicekontrakt om drift og vedligeholdelse med De Stern 12 S.r.l. for et samlet beløb på EUR 2,1 mio. Omsætningen i regnskabsåret 2010 udgjorde ca. EUR 20 mio. og forventes at udgøre EUR 40,3 mio. i regnskabsåret 2011, opdelt på følgende områder: EUR 28 mio. i Solceller EUR 8 mio. i Miljø EUR 4 mio. i Energi Projekter i pipelinen Inden for solenergi fokuserer GWM på opkøb af: Tilladelser til at opføre solenergianlæg for yderligere at udvikle disse tilladelser ved brug af Gruppo Zilio som byggeherre. Fuldt udviklede eller opførte og idriftssatte solenergianlæg. Alle vedvarende energiprojekter i forretningsenheden "miljø" er internt udviklet gennem datterselskabet GZ Ambiente. GWM's investeringskriterier for de enkelte projekter i porteføljen, inkl. opkøb, inden for solenergi og miljø er anført i tabellen nedenfor. Geografisk dækning Størrelse Status på udviklingen af projektet Teknologi Integration Solenergi Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo, Marche, Lazio, Sicilien, Sardinien og Spanien (med forbehold for gældende regulatorisk/juridisk godkendelse) Anlæg der skal opføres: mellem 1 og 5 MW (flere eller mange anlæg vil muligvis også blive overvejet) Idriftsatte anlæg: anlæg med mindre end/mere end 10 MW, med forbehold for den gældende afregningspris de modtager (dvs, Conto Energia 1 eller 2) Nyetablering: sjælden (f.eks. Cerveteri II) Bemyndigelse: evaluering af mulig gennemførelse Idriftsatte anlæg: med forbehold for den gældende afregningspris de modtager (dvs, Conto Energia 1 eller 2) Fast: ja Solsporing: ja (særligt enkelt-aksel) Øvrigt: underovervejelse Jord: ja Drivhus: nej Tagtop: ja Miljø Italien, Spanien, Polen, Serbien, Albanien og Montenegro Vandbehandling: ca. 1 MW Vandkraft: 2 MW+ Slambehandling: ca. 1 MW Biomasse: ca. 1 MW Vandbehandling: greenfield/offentlig licitation Vandkraft: greenfield Spildevandsrensning: nyetablering/offentlig licitation Biomasse: nyetablering Vandbehandling Vandkraft Slambehandling Biomasse Øvrige n.a. Tidspunkt for Med forbehold for gældende budget Med forbehold for gældende budget gennemførelse Finansiering Gennemsnitlig D/E ratio. 80% Gennemsnitlig D/E ratio. 80% Forventet investeringsafkastgrad (IRR) IRR på eller større end 12% IRR på eller større end 12% 62

63 Navn Lokation Kapacitet (Brutto) MW Nettilslutning Ejerskab i % Produktion 2010 (netto) kwh Enna 1 Enna, Sicily 0,997 Exp. on Aug % n.a. Alessano Tetti Lecce, Apulia 0,140 apr % n.a. Alessano Strutture Lecce, Apulia 0,700 apr % n.a. Ugento 2 Lecce, Apulia 0,979 apr % n.a. Perseus S. Vito - Ostuni, Apulia 3,000 Jul-10; Nov % n.a. Leonida Apulia 11, % Nardò 2 Nardò, Apulia 7,000 Exp. on 1Q12 100% n.a. Viso I Spain 7,500 sep-08 51% Viso II Spain 6,000 sep-08 51% Total 37,32 GWM er for nuværende i gang med at opføre et fast solcelleanlæg i Enna (Sicilien), som forventes at have en nominel installeret kapacitet på 0,997 MW og forventede NEH på ca kwh/m2. Opførelsen forventes afsluttet inden udgangen af august Godkendelsesprocessen blev gennemført, og det tekniske projekt blev fuldt udviklet af Gruppo Zilio, som også er entreprenør på projektet. Anlægget er beliggende i et industriområde, hvilket giver mulighed for yderligere 5% i tilskud om året i 20 år. Projektet opnåede fuld godkendelse i januar GWM's samlede egenkapitalinvestering i projektet forventes at udgøre EUR Alessano Tetti, Alessano Strutture, Ugento 2 Den 30. juni 2011 underskrev GP Energia en optionsaftale med Solar Utility, i henhold til hvilken Solary Utility blev tildelt en uigenkaldelig put-option om salg til GP Energia af 2 forretningsområder, der består af tre solcelleanlæg i Italien (Alessano Tetti, Alessano Strutture og Ugento 2) mod et vederlag på TEUR Put-optionen kan udnyttes indtil 31. december Perseus GWM forhandler om overtagelsen af tre faste solcelleanlæg på hver 1 MW beliggende i Apulien. Sælgeren er en førende europæisk energiproducent, som er ved at afhænde sine italienske aktiver. Alle anlæggene er allerede forbundet til nettet og modtager den garanterede afregningspris for GWM har foretaget tekniske, skatte/regnskabsmæssige og juridiske due diligence-undersøgelser og er ved at evaluere betingelserne for den planlagte akkvisition. Købsprisen forventes at ligge på mellem EUR 3,5 og 3,8 mio. per MW med en anslået egenkapitalandel på 20% af prisen. Leonida Projektet vedrører den planlagte akkvisition af 11 solcelleanlæg med en samlet kapacitet på 10,3 MW i Apulien. Nettilslutningerne blev foretaget i december 2009 og september Anlæggene er beliggende i Apulien, nærmere betegnet i kommunerne Lizzano, Fragagnano, Mesagne, Maruggio, Santeramo in Colle, Neviano, Aradeo og Troia. Anlæggene er individuelt godkendte og forbundet som led i "DIA"-godkendelsesprocessen, og ejes af fem projektselskaber. Modulerne er multikrystalline, og installationerne er faste. 6,4 MW modtager den garanterede afregningspris for 2009, og 3,9 MW modtager den garanterede afregningspris for Der foretages i øjeblikket juridiske, tekniske og økonomiske/skattemæssige due diligence undersøgelser af projekterne. 63

64 Nardò 2 Projektet henviser til udviklingen af at fast solcelleanlæg på 7 MW beliggende i Nardó (Apulien), tæt på de andre anlæg, som GWM allerede ejer i samme kommune. Bemyndigelsen er oprindeligt udviklet af Solar Utility og derefter solgt til GP Energia. Betalingen er med forbehold for opnåelse af den endelige godkendelse (forventes i 3. kvt. 2011), og prisen forventes at blive fastsat til markedsprisen. Udover ovenståede projekt under opførelse har GWM identificeret en pipeline af projekter med en planlagt samlet installeret kapacitet på ca. 227 MW, hvoraf ca. 71,5 MW vil komme fra solcellesektoren, 98 MW vil komme fra vindsektoren og 57,5 MW vil komme fra miljøsektoren i Italien, Serbien og Montenegro. Nedenstående tabel viser projekterne i den af GWM identificerede pipeline, inklusive projekter, som GWM har en forkøbsret til eller eksklusivitet til. Anlæg Teknologi Beliggenhed Bruttokapacitet, MW Forbindelse Ejerandel Kapacitet 2010, netto, kwh Kortsigtet pipeline (2011) Perseus Solcelleanlæg Leonida Solcelleanlæg Nardò 2 Solcelleanlæg Puglien, Italien 3,0 Jul 10 og Nov % n.a. Puglien, Italien 11, % Puglien, Italien 7,0 forv. Q % n.a. Mellem- og langsigtet pipeline ( ) Sicilien, Sicilien Solcelleanlæg Italien 17,4 forv % n.a. Valore Kraftvarme Lazio, Italien 5,0 forv Afventer. n.a. Juzna Morava Vandkraft Serbien 10,0 forv Afventer. n.a. Pcinja Vandkraft Serbien 10,0 forv Afventer. n.a. Bistrica Vandkraft Montenegro 17,5 forv % n.a. Bjelojevicka Vandkraft Montenegro 15,0 forv % n.a. I alt 95,9 Sicilien Gruppo Zilio udvikler en portefølje af tilladelser til opførelse af solenergianlæg på Sicilien med en samlet kapacitet på 17,4 MW, som forventes at blive opnået i forskellige stadier inden udgangen af 2011 samt i 1. halvår Når disse bemyndigelser er opnået, forventes det, at anlæggene vil blive opført i henhold til entreprenør-aftalerne mellem Gruppo Zilio og GWM. Valore Valore vedrører den planlagte udvikling, opførelse og vedligeholdelse af 4 kraftvarmeanlæg, som anvender vegetabilsk olie. Det forventes, at disse anlæg vil blive placeret i Lazio-regionen (Italien) med en samlet installeret kapacitet på 4 MW. Juzna Morava Koncessionen på Juzna Morava-projektet i Serbien er ejet af et serbisk selskab, hvis bestyrelsesformand og ejer hjalp GWM med at foretage undersøgelsen af projektet. Ifølge den tekniske analyse, der er foretaget, har floden et potentiale på en installeret kapacitet på 10 MW. Analysen bygger på en opdeling af disse 10 MW i 5 anlæg, som hver især forventes at have en nominel kapacitet på 2 MW med en Kaplan-turbine. Floden ligger 340 km fra Beograd i den sydøstlige del af Serbien og tæt på byen Vladicin. Den nuværende ejer har opnået elle de lokale tilladelser og afventer den relevante tilladelse fra miljømyndighederne. Det forventes, at opførelsesfasen kan begynde inden udgangen af august

65 Pcinja En foreløbig teknisk analyse af projektet blev overdraget til Gruppo Zilios ingeniører. Floden har potentialet til en installeret kapacitet på 10 MW. Pcinjafloden ligger i det sydøstlige Serbien 2 km syd for Vranje, der ligger 380 km fra Beograd. Den nærmeste elektricitets-transmissionslinje ligger ca. 500 meter fra floden. Godkendelsesprocedurerne er ikke påbegyndt, men GWM forventer, at en periode på 9 måneder vil være tilstrækkeligt til at overholde alle de gældende krav. Bistrica Koncessionen er ejet af et selskab, der kontrolleres af en østrigsk gruppe investorer, mens de resterende 15% ejes af den ingeniør, der udviklede projektet. Majoritetsejeren mangler likviditet og er ikke i stand til at foretage de investeringer, der kræves for at videreføre projektet. Som følge heraf søger ingeniøren nu tredjepartsinvestorer men vil ikke desto mindre bevare sin ejerandel på 15% af projektet. Projektet er fremsendt til de lokale myndigheder for at opnå de fornødne tilladelser. Projektet er også overdraget til Gruppo Zilios team af vandkraftingeniører, så de kan analysere og evaluere de foretagne studier. Projektet indeholder muligheden for at opføre et vandkraftanlæg på 17,5 MW (et anlæg med 4 turbiner). Bistricafloden ligger i det nordlige Montenegro ca. 80 km fra Podgorica og tæt på byen Kolasin. Den nærmeste elektricitets-transmissionslinje ligger ca. 6 km fra floden. Alle de regulatoriske forhold er afsluttet, og alle de fornødne tilladelser er indhentet, så opførelsen kan igangsættes. Bjelojevicka Koncessionen er ejet af den samme majoritetsejer som i Bistrica. Projektet er udviklet og overdraget til Gruppo Zilio med henblik på analyse og evaluering. Ifølge det foretagne feasibility-studie er det muligt at opføre 15 MW, hvor to kraftværker har en nominel kapacitet på 5 MW og en nominel kapacitet på 10 MW. Det forventes, at disse kraftværker vil blive bygget i det nordlige Montenegro ca. 100 km. fra Podgorica og tæt på byen Mojkovac. Den nærmeste elektricitets-transmissionslinje ligger ca. 5km fra floden. Det sidste skridt i godkendelsesprocessen er at opnå byggetilladelse, som forventes opnået inden udgangen af sommeren. 65

66 7 ORGANISATIONSSTRUKTUR 7.1 GREENTRECH KONCERNEN Struktur Selskabet er moderselskab for Greentech Koncernen. Efter Transaktionen vil GWM være datterselskab til Greentech. Organisationsdiagrammet nedenfor viser Greentech Koncernen, herunder ejerandel og stemmerettigheder i Greentechs direkte og inddirekte datterselskaber før Transaktionen: 66

67 7.1.2 Datterselskaber Nedenstående tabel viser Greentech Koncernens datterselskaber i Danmark, Italien og Polen før Prospektdatoen og angiver bla. navnet på hvert enkelt datterselskab, stiftelsesland samt ejerandel: Navn Hjemsted Ejerandel 2010 VEI 1 A/S Danmark 100% VE 1 ApS Danmark 100% VE 2 ApS Danmark 100% VE 4 ApS Danmark 100% VE 5 ApS Danmark 100% VE 7 ApS Danmark 100% VE 8 ApS Danmark 100% Gehlenberg ApS Danmark 100% Energia Verde Srl. Italien 100% Energia Alternativa Srl. Italien 100% PMB Engineering Srl. Italien 100% Parco Eolico Pugliese Srl. Italien 100% South Wind 1 Srl. Italien 100% South Wind 2 Srl. Italien 100% Minerva Messina Srl. Italien 100% GES Italia Srl. Italien 100% Wiatropol International Sp. z o.o. Polen 100% Eolica Polczyno Sp. z o.o. Polen 100% Wiatropol Ustka Sp. z o.o. Polen 100% Wiatropol Smolecin Sp. z o.o. Polen 100% Wiatropol Puck Sp. z o.o. Polen 100% 7.2 GWM KONCERNEN Struktur Diagrammet nedenfor viser organisationsstrukturen for GWM Renewable Energy-koncernen samt driftsselskaber før Prospektdatoen. 67

68 7.2.2 Datterselskaber Nedenstående tabel viser GWM Renewable Energy-koncernens datterselskaber i Italien og Spanien før Prospektdatoen og angiver bla. navnet på hvert enkelt datterselskab, stiftelsesland samt ejerandel. Selskabsnavn Hjemsted Ejerandel GWM Renewable Energy S.p.A. Italien 100 MG Energia S.r.l. Italien 100 AB Energia S.r.l. Italien 100 GP Energia S.r.l. Italien 100 De Stern 12 S.r.l. Italien 100 Solar Utility Salento S.r.l. Italien 100 Solar Prometheus S.r.l. Italien 100 Bosco Solar S.r.l. Italien 100 Giova Solar S.r.l. Italien 100 Lux Solar S.r.l. Italien 100 Valle Solar S.r.l. Italien 100 Cerveteri Energia S.r.l. Italien 51 (1) Cerveteri Energia II S.r.l. Italien 100 GZ Ambiente S.r.l. Italien 60 (2) Gruppo Zilio S.p.A. Italien 60 (2) Global Litator S.L. Spanien 50,03 (3) La Castilleja Energia S.L.U. Spanien 50,03 (3) GWM RE Spain S.L. Spanien 100 Lux Sol de Malaga S.L. Spanien 100 Note (1): Den resterende minoritetsinteresse på 49% ejes af Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini (24,5%) og Moroello Diaz della Vittoria Pallavicini (24,5%). Note (2): Den resterende 40% minoritetsinteresse ejes af følgende medlemmer af Zilio-familien, (i) Adriano Zilio (2%); Alessandro Zilio (3%); (ii) Damiano Zilio (19%); og (iv) Simone Zilio (16%). Note (3): Den resterende minoritetsinteresse på 49,97% ejes af Foresight-koncernen. 68

69 8 KONTORER, FACILITETER OG MILJØFORHOLD 8.1 KONTORER OG FACILITETER Den Sammenlagte Koncern ejer ingen fast ejendom. De ejendomme, den Sammenlagte Koncern lejer, er ikke underlagt servitutter, der væsentligt begrænser den Sammenlagte Koncerns brug af disse ejendomme Greentech Koncernen Selskabet driver virksomhed fra lejede lokaler på adressen Marielundvej 48, 1., 2730 Herlev. Selskabets danske datterselskaber er også beliggende på denne adresse. De lejede lokaler omfatter 862 kvadratmeter og består udelukkende af administrative faciliteter. Lejemålet kan opsiges med 6 måneders varsel fra Selskabets side, dog ikke tidligere end den 1. juni Den årlige husleje reguleres årligt og udgør pt. TEUR 113. Selskabet har et kontor i Rom, Italien. Kontoret drives fra lejede lokaler på adressen Via XXIV Maggio 43, IT Rome. De lejede lokaler består udelukkende af administrative faciliteter. Lejeaftalen kan opsiges med 90 dages varsel af begge parter. Den årlige leje er TEUR 36. Selskabet har et kontor i Gdansk, Polen. Kontoret drives fra lejede lokaler på adressen jaskowa Dolina 81, PL Gdansk. De lejede lokaler består udelukkende af administrative faciliteter. Lejeaftalen kan opsiges med 90 dages varsel af begge parter. Den årlige leje er TEUR GWM Koncernen GWM driver virksomhed fra lejede lokaler på adressen Via XXIV Maggio 43, Rom, Italien GP Energia og dets datterselskaber Cerveteri Energia S.r.l., Cerveteri Energia II S.r.l., MG Energia S.r.l. og GZ Ambiente S.r.l. er også beliggende på denne adresse. Lokalerne består udelukkende af administrative faciliteter. Lejeaftalen udløber den 20. oktober Den årlige husleje reguleres årligt og udgør pt. TEUR 198. GWM har også et kontor i Milano, Italien. Kontoret drives fra lejede lokaler på adressen Via Verdi 2, Milano. Lokalerne omfatter 390 kvadratmeter og består udelukkende af administrative faciliteter. Lejeaftalen udløber den 30. august Den årlige husleje reguleres årligt og udgør pt. TEUR 177. GWM har også et kontor i Madrid, Spanien. Kontoret drives fra lejede lokaler på adressen Calle Alfonso XII 38, 5º Dcha, Madrid. Lokalerne omfatter 250 kvadratmeter og består udelukkende af administrative faciliteter. Lejemålet kan opsiges med en måneds varsel. Den årlige husleje er TEUR 48 det første år og TEUR 54 i efterfølgende år. 8.2 MILJØFORHOLD Den Sammenlagte Koncern er sig sin rolle som samfundsaktør i en lokal, national og international kontekst meget bevidst. Dette betyder, at den Sammenlagte Koncern vil arbejde målrettet for at sikre, at kerneforretningen og aktiviteterne udvikles på en miljømæssigt ansvarlig måde ved at leve op til lovgivningskrav i de lande og lokalsamfund, hvor den Sammenlagte Koncern opererer. Den Sammenlagte Koncern aktiviteter er uden særlige miljørisici, idet strømproduktionen fra den Sammenlagte Koncern projekter ikke udleder sundhedsskadelige partikler eller drivhusgasser. Der skal opnås miljøtilladelser til alle den Sammenlagte Koncern projekter og den Sammenlagte Koncern er på alle projektstadier underlagt omfattende miljølovgivning og regler, som med påbud om undersøgelser og analyser sikrer hensynet til vindmølleparkernes omgivelser, dvs. dyre- og planteliv, beboere og landskab. Den Sammenlagte Koncern søger i videst muligt omfang at begrænse miljøpåvirkningen fra sine forretningsaktiviteter. Den Sammenlagte Koncern forpligter sig bl.a. til at foretage genplantning af træer og 69

70 buske på tilsvarende arealer, hvis beplantning i et område må fjernes af hensyn til den Sammenlagte Koncerns byggeaktiviteter. 8.3 FORSIKRING OG RISIKODÆKNING Den Sammenlagte Koncern har en politik om at være forsikret mod de primære risici, der er forbundet med den Sammenlagte Koncerns virksomhed, i det omfang det er muligt at opnå forsikringsdækning herfor og med forbehold for sådanne forsikringsmæssige undtagelser, dækningsbegrænsninger og selvrisici, der sædvanligvis pålægges af forsikringsselskaberne på markedet. På grund af lovmæssige forskelligheder i de enkelte lande samt med henblik på at sikre overensstemmelse med krav fra de banker, der finansierer projekterne, tegner den Sammenlagte Koncern specifikke forsikringer for hvert enkelt projekt. Den Sammenlagte Koncern tegner forsikringer for de enkelte projekter, der dækker bestemte, identificerede risici. Risikoidentificeringen tager højde for lokale forhold på byggepladsen samt lovgivningsmæssige forhold i det område, hvor projektet vil blive placeret. Den Sammenlagte Koncern har en dynamisk risikostyringspolitik. Udover at sikre en tilstrækkelig forsikringsdækning søger den Sammenlagte Koncern at mindske risiciene forbundet med dets virksomhed i de markeder, hvor den Sammenlagte Koncern driver virksomhed. Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer". 70

71 9 GENNEMGANG AF DRIFT OG REGNSKABER Ledelsens gennemgang og analyse af den finansielle stilling og driftsresultat Denne gennemgang og den efterfølgende analyse skal læses i sammenhæng med resten af Prospektet. 9.1 GREENTECH Generelt Faktorer, som har væsentlig indflydelse på Greentechs økonomiske resultat Idriftsættelse af vindenergiprojekter Selskabet genererer ingen omsætning fra dets vedvarende energiprojekter, før de er fuldt idriftsat. Hvis et vedvarende energiprojekt begynder at generere elektricitet i løbet af regnskabsåret, vil de pågældende aktiver blive fuldt indregnet, hvorimod helårsomsætning fra driften ikke vil blive medtaget før i det efterfølgende år. Timing af idriftsættelse har indvirkning på direkte sammenligninger mellem regnskabsårene og beregningen af afkast på den investerede kapital. Forskelle imellem lovgivning og prisfastsættelsesvilkår Lovgivning, prisfastsættelsesvilkår og -systemer og niveauet af offentlige tilskud varierer kraftigt i de lande, hvor Greentech har aktiviteter, og dette medfører forskellige grader af lønsomhed. Særligt kan Greentechs økonomiske resultater afhænge af direkte og indirekte støtteordninger, skatteincitamenter, bestemmelser og kontraktjusteringer og -fornyelse og den tid, der kræves for at opnå tilladelser og godkendelser til projekter. Omskiftelige vejrforhold Selskabet driver virksomhed med generering af elektricitet fra vedvarende energikilder. Rentabiliteten af f.eks. et vindenergiprojekt er afhængig af vindforholdene på siten, som kan variere fra tid til anden og således adskille sig fra de vindforhold, der blev observeret på siten under projektudviklingsfasen. Selskabet kan ikke give sikkerhed for, at observerede vejrforhold, vil være de samme som de, der blev fastsat i projektudviklingsfasen. Som følge heraf vil vejrforholdene påvirke Greentechs økonomiske resultat fra år til år. Vejrforholdene har direkte indvirkning på omsætning og driftsindtægter. Der henvises til "Risikofaktorer Operationelle risici". Køb og salg af virksomheder Greentech har og vil fremover aktivt foretage opkøb af virksomheder primært inden for udvikling, opførelse og drift af vedvarende energiprojekter. Disse opkøb har påvirket/vil påvirke Selskabets regnskab i det år, hvor den enkelte transaktion blev/bliver gennemført. Omsætningen varierer i henhold til antallet af og prisen på den enkelte transaktion. Finansieringspolitik og renteomkostninger Greentechs vækststrategi består i at opkøbe, udvikle og finansiere opførelsen af vedvarende energiprojekter. Finansieringen håndteres af Selskabet for hvert enkelt projekt, både i form af gælds- og egenfinansiering. Som følge heraf øger opførelsen af flere projekter i et enkelt år væsentligt Greentechs eksponering mod gæld og binder en større del af egenkapitalen end i året før. Gældsfinansiering er den primære finansieringskilde for Greentechs projekter. Følgelig medfører en stigning i renten en væsentlig stigning i Greentechs renteomkostninger. Resultatopgørelse Nedenfor er vist væsentlige poster fra resultatopgørelsen i Selskabets koncernregnskab udarbejdet i overensstemmelse med IFRS: Omsætning Omsætningen fra salg af elektricitet indregnes fra det tidspunkt, hvor produktionen er leveret til elektricitetsnettet. Omsætning fra grønne certifikater og andre incitamentssystemer indregnes på det tidspunkt, hvor den relaterede elektricitet produceres. 71

72 Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger består af de omkostninger, der er afholdt for at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer og hjælpematerialer samt vedligeholdelse og afskrivninger mv. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til lønninger, kontorlokaler, kontoromkostninger, salgsomkostninger, rejseomkostninger, rådgivning og afskrivninger mv. Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder i koncernregnskabet I Selskabets resultatopgørelse indregnes den forholdsmæssige andel af de associerede virksomheders resultat efter skat og efter eliminering af forholdsmæssig andel af intern avance/tab. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab samt nedskrivninger vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta, amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser samt tillæg og godtgørelser under acontoskatteordningen mv. Endvidere medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringsaftaler. Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Skat af årets resultat Greentech er sambeskattet med alle danske datterselskaber. Den aktuelle danske selskabsskat fordeles mellem de sambeskattede selskaber i forhold til disses skattepligtige indkomster. Selskaber i Greentech Koncernen, der anvender skattemæssige underskud i andre selskaber i Greentech Koncernen, betaler sambeskatningsbidrag til Greentech svarende til skatteværdien af de udnyttede underskud, mens selskaber i Greentech Koncernen, hvis skattemæssige underskudanvendes af andre selskaber i Greentech Koncernen, modtager sambeskatningsbidrag fra Greentech svarende til skatteværdien af de udnyttede underskud (fuld fordeling). De sambeskattede selskaber indgår i acontoskatteordningen. Årets skat, som består af årets aktuelle og udskudte skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og indregnes på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer på egenkapitalen. Driftsresultat Sammenligning mellem 1. kvartal 2011 og 1. kvartal 2010 Nedenfor er vist et uddrag af Selskabets konsoliderede regnskabsoplysninger for 1. kvartal 2011 og 1. kvartal De regnskabsmæssige oplysninger er hverken revideret eller reviewet. 72

73 Tre måneder sluttende 31. marts TEUR TEUR Omsætning Produktionsomkostninger (3.440) (1.667) Bruttoresultat før nedskrivninger Adminstrationsomkostninger (1.208) (2.445) Nedskrivninger på igangværende vindmølleprojekter 0 0 Kapitalandele i dattervirksomheder 0 0 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (491) 94 Andre driftsomkostninger 0 0 Resultat af primær drift 187 (1.154) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (1.304) (356) Resultat før skat 46 (1.339) Skat af årets resultat Årets resultat 4 (1.013) Omsætning Greentechs omsætning steg med ca. 86% fra TEUR pr. 31. marts 2010 til TEUR pr. 31. marts Stigningen kunne henføres til følgende forhold: i. I 2010 påbegyndte Greentech produktion fra Minerva Messina-projektet. Produktionen i 1. kvartal 2010 var ganske begrænset, hvorimod projektet har været i fuld drift i de første tre måneder af ii. Produktionen fra projekterne i Danmark, Polen og Tyskland var højere i 1. kvartal 2011 end i 1. kvartal 2010 som følge af bedre vindforhold. Tabellen nedenfor viser Greentechs omsætning for 1. kvartal 2011 og 1. kvartal 2010 opdelt på geografiske områder: Omsætning fordelt pr. geografisk segment Tre måneder sluttende 31. marts TEUR TEUR Danmark Tyskland Italien Polen I alt

74 Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne steg med ca. 106% fra TEUR pr. 31. marts 2010 til TEUR pr. 31. marts Det primære forhold, der påvirkede denne ændring, var Greentechs større portefølje af idriftsatte vindenergiprojekter mellem disse perioder, som nødvendigvis medførte højere omkostninger til vedligeholdelse og afskrivninger. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne faldt med ca. 50% fra TEUR pr. 31. marts 2010 til TEUR pr. 31. marts Faldet kan primært henføres til, at hensættelser til lønninger i opsigelsesperioden på ca. TEUR var indeholdt pr. 31. marts 2010 vedrørende medlemmer af Direktionen, mens der kun var hensat TEUR 93 pr. 31. marts 2011 som følge af den implementerede omstrukturering. Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) EBITDA steg med TEUR fra TEUR (159) pr. 31. marts 2010 til TEUR pr. 31. marts Stigningen i EBITDA skyldtes, at Selskabet havde større installeret kapacitet i indeværende periode samt et fald i administrationsomkostninger. Finansielle poster, netto Finansielle poster, netto, lå på stort set samme niveau i de to perioder og udgjorde TEUR (141) pr. 31. marts Finansielle poster, netto, er til dels påvirket af højere renteomkostninger forbundet med finansieringen af Greentechs større portefølje af idriftsatte vindenergiprojekter mellem perioderne. Dette er imidlertid opvejet af en gunstig udvikling i dagsværdien af finansielle instrumenter, som havde en positiv effekt på de finansielle indtægter med TEUR pr. 31. marts Resultat før skat Nettoresultatet før skat blev forbedret fra et underskud på TEUR pr. 31. marts 2010 til et overskud på TEUR 46 pr. 31. marts Dette skyldes en stigning i driftsindtægter mellem perioderne samt faldende administrationsomkostninger. Skat Greentech havde en skatteudgift på TEUR 42 i 1. kvartal Dette var et direkte resultat af de rentable operationelle projekter i porteføljen. Resultat efter skat Nettoresultatet efter skat blev forbedret fra et underskud på TEUR pr. 31. marts 2010 til et overskud på TEUR 4 pr. 31. marts Dette skyldes en stigning i driftsindtægter mellem perioderne samt faldende administrationsomkostninger. Sammenligning mellem regnskabsårene 2010 og 2009 Nedenfor vises uddrag af Selskabets reviderede koncernregnskabstal pr. 31. december 2010 og 31. december 2009: 74

75 År sluttende 31. december TEUR TEUR Omsætning Produktionsomkostninger (10.132) (6.697) Bruttoresultat før nedskrivninger Adminstrationsomkostninger (6.862) (4.507) Nedskrivninger på igangværende vindmølleprojekter (1.605) (22.725) Kapitalandele i dattervirksomheder (37.951) (15.034) Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder (953) 98 Andre driftsomkostninger 0 (1.001) Resultat af primær drift (42.860) (39.732) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (14.344) (3.116) Resultat før skat (54.871) (41.752) Skat af årets resultat Årets resultat (52.119) (40.529) Nettoomsætning Greentechs omsætning steg med ca. 44% fra TEUR i 2009 til TEUR i Den væsentlige stigning i omsætningen skyldes idriftsættelse af 2 nye projekter i Italien med en nettokapacitet på 97,75 MW. Af denne kapacitet er det dog kun produktionen fra 48,3 MW, som indregnes i omsætningen. Den realiserede produktion fra Monte Grighine-projektet, som ejes i et 50/50-joint venture med EDF Energies Nouvelles, indregnes i regnskabsposten "Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder". Nettoomsætningen fra Monte Grighine-projektet androg i 2010 TEUR Omsætning fra Danmark, Tyskland og Polen var negativt påvirket af ugunstige vindforhold på markederne i 2010 i sammenligning med Tabellen nedenfor viser Greentechs omsætning for regnskabsårene 2010 og 2009 opdelt på geografiske områder: 75

76 Omsætning fordelt pr. geografisk segment År sluttende 31. december TEUR TEUR Danmark Tyskland Italien Polen I alt Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne steg med ca. 51% fra TEUR i 2009 til TEUR i Stigningen var en direkte konsekvens af, at Greentech opererer med en større aktivbase. I 2010 påbegyndte Greentech driften af Minerva Messina, hvilket medførte højere driftsomkostninger og højere afskrivninger. Tab på salg af vindmølleprojekt Tab på salg af vindmølleprojekt vedrører salget af 50% af Monte Grighine-projektet, som i 2009 blev solgt til EDF Energies Nouvelles. Det endelige tab kan ikke opgøres, før projektet er fuldt gennemført, da Greentech afholder alle omkostninger og risici forbundet med projektets gennemførelse. I 2009 vurderede Ledelsen de forventede omkostninger forbundet med gennemførelsen, og omkostningsførte i alt TEUR vedrørende salget. I 2010 er der medtaget en yderligere hensættelse på TEUR for at dække de forventede færdiggørelsesomkostninger. Nedskrivning på vindmølleprojekter Ledelsen gennemførte i 2009 en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af vindmøller og vindmøller under opførelse. I regnskabet for 2009 foretog Ledelsen en nedskrivning på vindmølleprojekter på TEUR Nedskrivningerne blev foretaget som følge af en række eksterne forhold, som efter Ledelsens vurdering samlet set mindskede sandsynligheden for at gennemføre udvikling af visse projekter samt på grund af højere omkostninger forbundet med gennemførelsen af Minerva Messina-projektet. Ledelsen har i 2010 foretaget en gennemgang af Selskabets aktiviteter, herunder de operationelle aktiver, med særligt henblik på at fastsætte værdien af Selskabets udviklingsportefølje. Særligt for udviklingsprojekter i Italien har Ledelsen foretaget en dybdegående gennemgang af projekterne, herunder foretaget en vurdering af forventninger til opnåelse af endelige byggetilladelser. Endvidere har Ledelsen foretaget en vurdering af placeringen af disse udviklingsprojekter, særligt den politiske indstilling/vilje til vindkraft samt de faktiske vindforhold i de enkelte regioner, og sikkerheden for at kunne udvikle/opføre vindmølleprojekter på normale anerkendte forretningsmæssige vilkår. Endelig har Ledelsen foretaget en vurdering af forventningerne til de fremtidige afregningspriser for den producerede elektricitet i Italien samt den indvirkning en regulering heraf vil have på afkastgraden af de påkrævede investeringer. Tilsvarende vurdering er foretaget af Selskabets polske udviklingsportefølje. På grundlag af ovenstående er der i regnskabet for 2010 foretaget en nedskrivning for værdiforringelse på TEUR af Selskabets anlægsaktiver. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne steg med ca. 52% fra TEUR i 2009 til TEUR i Stigningen kunne henføres til hensættelser i 2010 på TEUR til lønninger og andre omkostninger afholdt i opsigelsesperioden for medlemmer af Direktionen og andre ledende medarbejdere, der blev afskediget i Selskabet. 76

77 År sluttende 31. december TEUR TEUR Løn og gager Fratrædelsesgodtgørelse Pensionsbidrag Andre omkostninger til social sikring Aktiebaseret vederlæggelse Aktiverede lønomkostninger (741) (1.230) Personaleomkostninger i alt Bestyrelse (honorar) Direktion (gage) Direktion (fratrædelsesgodtgørelse) Direktion (pension) Direktion (aktiebaseret vederlæggelse) Vederlag til bestyrelse og direktion i alt Andre driftsomkostninger Greentech afholdt ingen øvrige driftsomkostninger i 2010, men i 2009 var der engangsomkostninger forbundet med finansieringsløsninger, som Greentech arbejdede på i begyndelsen af 2009 for at opfylde Selskabets likviditetsbehov. I forbindelse med indgåelsen af den endelige aftale med EDF EN vedrørende et salg af 50% af Monte Grighine-projektet afbrød Greentech forhandlingerne vedrørende andre løsninger, hvilket medførte omkostninger på TEUR Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Greentechs EBITDA steg fra TEUR i 2009 til TEUR i Stigningen kunne generelt henføres til den øgede produktionskapacitet, som blev operationel i Finansielle poster, netto Finansielle nettoomkostninger steg fra TEUR pr. 31. december 2009 til en nettoomkostning på TEUR pr. 31. december Finansielle poster, netto, er til dels påvirket af højere renteomkostninger forbundet med Greentechs større portefølje af idriftsatte vindenergiprojekter mellem perioderne. Ledelsen har i forbindelse med færdiggørelsen af årsrapporten for 2010 foretaget en gennemgang af den regnskabsmæssige behandling af de indgåede finansieringsaftaler, herunder ligeledes de til finansieringsaftalerne pålagte renteafdækningsinstrumenter. Selskabets ledelse har, ved vurderingen af de pålagte ændringer i lånevilkårene og renteafdækningsinstrumentet i forbindelse med genåbning af finansieringen til Minerva Messina-projektet og det ekstraordinære afdrag på Energia Verde-finansieringen, fundet det rigtigst, at der for begge finansieringer regnskabsmæssigt er tale om to aftaler i form af en finansieringsaftale og et renteafdækningsinstrument. Som følge heraf er der i finansieringsomkostningerne for 2010 indregnet værdien af renteafdækningsinstrumenterne, som andrager TEUR Resultat før skat Nettounderskud før skat faldt fra et underskud på TEUR i 2009 til et underskud på TEUR i Faldet kunne primært henføres til stigningen i administrations- og finansielle omkostninger. Skat Selskabet havde i 2010 en skatteindtægt på TEUR 2.752, hvoraf TEUR vedrørte en udskudt skattemæssig justering. Greentech havde i 2009 en skatteindtægt på TEUR 1.223, hvoraf TEUR vedrørte en udskudt skattemæssig justering. 77

78 Nettoresultat Nettoresultatet faldt fra et underskud på TEUR i 2009 til et underskud på TEUR Denne nedgang kunne primært henføres til stigningen i administrations- og finansielle omkostninger. Sammenligning mellem regnskabsårene 2009 og 2008 Nedenfor vises Selskabets reviderede regnskabstal pr. 31. december 2009 og 31. december 2008: År sluttende 31. december TEUR TEUR Omsætning Produktionsomkostninger (6.697) (6.641) Bruttoresultat før nedskrivninger Adminstrationsomkostninger (4.507) (3.639) Nedskrivninger på igangværende vindmølleprojekter (22.725) 0 Kapitalandele i dattervirksomheder (15.034) (954) Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Andre driftsomkostninger (1.001) (1.000) Resultat af primær drift (39.732) (600) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (3.116) (3.291) Resultat før skat (41.752) (2.281) Skat af årets resultat (249) Årets resultat (40.529) (2.530) Nettoomsætning Greentechs omsætning faldt med ca. 10% fra TEUR pr. 31. december 2008 til TEUR pr. 31. december Dette skyldtes ugunstige vindforhold i 1. og 4. kvartal 2009 på alle produktionssites. Produktionsomkostninger Produktionsomkostningerne var på samme niveau i 2008 og 2009 og udgjorde ca. TEUR Dette skyldtes, at der ikke blev installeret ny kapacitet i Tab på salg af vindmølleprojekt Tab på salg af vindmølleprojekt vedrører salget af 50% af Monte Grighine-projektet, som i 2009 blev solgt til EDF Energies Nouvelles. Det endelige tab kan ikke opgøres, før projektet er fuldt gennemført, da Greentech afholder alle omkostninger og risici forbundet med projektets gennemførelse. I 2009 vurderede Ledelsen de forventede omkostninger forbundet med gennemførelsen, og omkostningsførte i alt TEUR vedrørende salget. 78

79 Nedskrivning på vindmølleprojekter I 2008 foretog Ledelsen en nedskrivning af udviklingsporteføljen på TEUR 954, som vedrørte beslutninger om ikke at overtage og opføre udvalgte udviklingsprojekter, hvorved aktiverede omkostninger i disse projekter blev afskrevet. Ledelsen gennemførte i 2009 en værdiforringelsestest af den regnskabsmæssige værdi af vindmøller og vindmøllerunder opførelse. I regnskabet for 2009 foretog Ledelsen en nedskrivning på vindmølleprojekter på TEUR Nedskrivningerne blev foretaget som følge af en række eksterne forhold, som efter Ledelsens vurdering samlet set mindskede sandsynligheden for at gennemføre udvikling af visse projekter samt på grund af højere omkostninger forbundet med gennemførelsen af Minerva Messina-projektet. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne steg med ca. 24% fra TEUR pr. 31. december 2008 til TEUR pr. 31. december Stigningen kunne delvist henføres til en udvidelse af organisationen både i Danmark og Italien, delvist til højere omkostninger forbundet med Selskabets forhandlinger om at fremskaffe finansiering. År sluttende 31. december TEUR TEUR Løn og gager Pensionsbidrag Andre omkostninger til social sikring Personaleomkostninger i alt Bestyrelse (honorar) Direktion (gage) Vederlag til bestyrelse og direktion i alt Andre driftsomkostninger Både i 2008 og 2009 afholdt Greentech øvrige driftsomkostninger på TEUR forbundet med finansieringsløsninger, som Greentech arbejdede med for Monte Grighine-projektet. Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Greentechs EBITDA faldt med ca. 33% fra TEUR pr. 31. december 2008 til TEUR pr. 31. december Nedgangen kunne primært henføres til de ugunstige vindforhold og stigningen i administrationsomkostninger i Finansielle poster, netto Der var en mindre stigning i netto finansielle omkostninger på TEUR 339 fra 2008 til Dette skyldes primært, at projektfinansieringen til Energia Verde-projektet blev operationel i 2008 men først havde fuld indvirkning på helårsresultatet for Resultat før skat Nettounderskud før skat steg fra et underskud på TEUR i 2008 til et underskud på TEUR i Denne stigning skyldes primært nedskrivning og salget af et vindmølleprojekt i 2009 som beskrevet ovenfor. 79

80 Skat Greentech havde i 2009 en skatteindtægt på TEUR 1.223, hvoraf TEUR vedrørte en udskudt skattemæssig justering. I 2008 havde Greentech en skatteudgift på TEUR 249, hvoraf TEUR 737 vedrørte betalbar skat for året, og TEUR 488 vedrørte en skattemæssig regulering. Nettoresultat Nettounderskuddet steg fra et underskud på TEUR pr. 31. december 2008 til et underskud på TEUR pr. 31. december 2009 primært som følge af nedskrivninger og tab på salg af et vindmølleprojekt i GWM Generelt Erhvervelsen af GWM har en væsentlig betydning for Greentech. Som følge af erhvervelsen får Selskabet tilført en lang række væsentlige og afgørende kompetencer indenfor projektfinansiering, udvikling og opførelse af projekter, juridiske kompetencer samt en styrkelse af ledelsesmæssige kompetencer. Endvidere får Selskabet tilført nye aktiviteter indenfor sol- og hydroenergi samt udbreder aktiviteterne til det spanske marked. Endeligt forøges Selskabets operationelle nettoproduktionskapacitet fra 166 MW til 197 MW, Selskabets balance forøges fra ca. EUR 300 mio. til ca. EUR 500 mio. ligesom Selskabets omsætning forventes at blive væsentligt forøget som følge af erhvervelsen af GWM. Faktorer, som har væsentlig indflydelse på GWMs økonomiske resultat Køb og salg af virksomheder GWM har og vil fremover aktivt foretage opkøb af virksomheder primært inden for udvikling, opførelse og drift af vedvarende energiprojekter. Disse opkøb har påvirket/vil påvirke GWMs regnskab i det år, hvor den enkelte transaktion blev/bliver gennemført. Omsætningen varierer i henhold til antallet af og prisen på den enkelte transaktion. Opførelse og vedligeholdelse af energianlæg GWM opfører og vedligeholder kraftværker til produktion af energi både fra konventionelle og vedvarende energikilder. Vedligeholdelse af energianlæg er som udgangspunkt en indtægtsgivende aktivitet, som varetages over flere år, hvorimod opførelse af energianlæg kræver en kontinuerlig opnåelse af nye projekter/byggeopgaver. GWMs evne til at opnå nye projekter samt den generelle udvikling på markedet kan have direkte indvirkning på omsætning og driftsindtægter. Endvidere kan prisen på nye byggeopgaver variere, hvilket ligeledes kan have direkte indvirkning på omsætning og driftsindtægter. Idriftsættelse af solenergiprojekter GWM genererer ingen omsætning fra dets vedvarende energiprojekter, før de er fuldt idriftsat. Hvis et vedvarende energiprojekt begynder at generere elektricitet i løbet af regnskabsåret, vil de pågældende aktiver blive fuldt indregnet, hvorimod helårsomsætning fra driften ikke vil blive medtaget før i det efterfølgende år. Timing af idriftsættelse har indvirkning på direkte sammenligninger mellem regnskabsårene og beregningen af afkast på den investerede kapital. Forskelle imellem lovgivning og prisfastsættelsesvilkår Lovgivning, prisfastsættelsesvilkår og -systemer og niveauet af offentlige tilskud varierer kraftigt i de lande, hvor GWM har aktiviteter, og dette medfører forskellige grader af lønsomhed. Særligt kan GWMs økonomiske resultater afhænge af direkte og indirekte støtteordninger, skatteincitamenter, bestemmelser og kontraktjusteringer og -fornyelse og den tid, der kræves for at opnå tilladelser og godkendelser til projekter. Omskiftelige vejrforhold Selskabet driver virksomhed med generering af elektricitet fra vedvarende energikilder. Rentabiliteten af f.eks. et solenergiprojekt er afhængig af vejrforholdet på siten, som kan variere fra tid til anden og således adskille sig fra de vejrforhold, der blev observeret på siten under projektudviklingsfasen eller opkøbsperioden. GWM kan ikke give sikkerhed for, at observerede vejrforhold, vil være de samme som de, der blev fastsat i projektudviklingsfasen/opkøbsperioden. Som følge heraf vil vejrforholdene påvirke GWMs 80

81 økonomiske resultat fra år til år. Vejrforholdene har direkte indvirkning på omsætning og driftsindtægter. Der henvises til "Risikofaktorer Operationelle risici". Finansieringspolitik og renteomkostninger GWMs vækststrategi består i at opkøbe vedvarende energiprojekter. Finansieringen håndteres af GWM for hvert enkelt projekt, både i form af gælds- og egenfinansiering. Som følge heraf øger opkøb af flere projekter i et enkelt år væsentligt GWMs eksponering mod gæld og binder en større del af egenkapitalen end i året før. Gældsfinansiering er den primære finansieringskilde for GWMs projekter. Følgelig medfører en stigning i renten en væsentlig stigning i GWMs renteomkostninger. Resultatopgørelse Nedenfor er vist væsentlige poster fra resultatopgørelsen i GWMs koncernregnskab udarbejdet i overensstemmelse med IFRS: Omsætning Omsætning indregnes, i det omfang det er sandsynligt, at økonomiske fordele vil tilgå GWM, og omsætningen kan måles pålideligt. Omsætningen måles til dagsværdien af det modtagne vederlag, fratrukket rabatter, nedslag samt skatter og afgifter. GWM vurderer sine salgskontrakter i forhold til specifikke kriterier med henblik på at fastlægge, om den agerer som principal eller agent. Koncernen har konkluderet, at den agerer som principal i forhold til alle dens salgskontrakter. Nedenstående specifikke indregningskriterier skal endvidere overholdes før omsætning indregnes. Varesalg Indtægter ved salg af varer indregnes på tidspunktet for overdragelse af ejendomsretten, som normalt finder sted ved levering eller afsendelse. Salg af elektricitet Indtægter ved salg af elektricitet indregnes fra tidspunktet, hvor produktionen er leveret til elektricitetsnettet, men endnu ikke faktureret og opgøres på baggrund af aflæsning af installerede produktionsmålere. Omsætningen måles med udgangspunkt i overensstemmelse med de gældende lovregler i produktionslandet. Igangværende leverancer af serviceydelser Igangværende leverancer af serviceydelser indregnes i resultatopgørelsen på grundlag af færdiggørelsesgraden, og kun hvor resultatet af den leverede serviceydelser kan opgøres pålideligt. Offentlige tilskud Offentlige tilskud indregnes, når der er rimelig sikkerhed for, at tilskuddet vil blive modtaget, og at virksomheden vil opfylde de betingelser, der er knyttet til tilskuddet. Når tilskuddet vedrører en omkostningspost, indregnes det som en indtægt på et systematisk grundlag over den periode der er nødvendig for at tilskuddet kan matches med de tilknyttede omkostninger, for hvilke de skal kompensere. Tilskud tilknyttet et aktiv indregnes som en periodeafgrænsningspost og indregnes efterfølgende i resultatopgørelsen i lige store beløb over det tilknyttede aktivs forventede brugstid. Når Koncernen modtager ikke-monetære tilskud, indregnes de til nominel værdi. Efterfølgende måles og indregnes i resultatopgørelsen over det pågældende aktivs forventede brugstid med lige store årlige rater. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger består af de omkostninger, der er afholdt for at opnå årets omsætning. I kostprisen indgår råvarer og hjælpematerialer, personaleomkostninger samt vedligeholdelse og afskrivninger mv. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger indeholder omkostninger til lønninger, kontorlokaler, kontoromkostninger, salgsomkostninger, rejseomkostninger, rådgivning og afskrivninger mv. Finansielle indtægter og omkostninger Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renter, kursgevinster og -tab samt nedskrivninger vedrørende gæld og transaktioner i fremmed valuta samt amortisering af finansielle aktiver og forpligtelser 81

82 mv. Endvidere medtages realiserede og urealiserede gevinster og tab vedrørende afledte finansielle instrumenter, der ikke kan klassificeres som sikringsaftaler. Udbytte fra kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder indtægtsføres i moderselskabets resultatopgørelse i det regnskabsår, hvor udbyttet deklareres. Skat af årets resultat Aktuel skat Aktuelle skatteaktiver og -forpligtelser for regnskabsperioden måles med det beløb som forventes at blive modtaget fra eller betalt til skattemyndighederne. Skattesatserne og -reglerne anvendt til at opgøre beløbet, svarer til dem, som er anvendt eller primært anvendt for balancedagen i de lande, hvori Koncernen driver virksomhed og genererer skattepligtig indkomst. Aktuel skat, som vedrører poster indregnet direkte på egenkapitalen, indregnes på egenkapitalen og ikke i resultatopgørelsen. Udskudt skat Udskudt skat indregnes for alle midlertidige forskelle pr. balancedagen mellem den skattemæssige og regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser ved anvendelse af den balanceorienterede gældsmetode. Udskudte skatteforpligtelser indregnes for alle skattemæssige, midlertidige forskelle, bortset fra: Hvor den udskudte skatteforpligtelse opstår som følge af førstegangsindregning af goodwill eller af et aktiv eller en forpligtelse i en transaktion, som ikke er en virksomhedsovertagelse og, på tidspunktet for transaktionen, hverken har effekt på resultatet eller på den skattepligtige indkomst eller skattemæssige underskud; Vedrørende skattepligtige midlertidige forskelle hidrørende fra kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder eller andele i joint ventures, hvor tidspunktet for tilbageførsel af de midlertidige forskelle kan kontrolleres, og det er sandsynligt, at de midlertidige forskelle ikke vil blive tilbageført inden for den nærmeste fremtid. Udskudte skatteaktiver indregnes for alle fradragsberettigede midlertidige forskelle og alle fremførbare uudnyttede skattemæssige fradrag og underskud, i det omfang det er sandsynligt, at der vil være en skattepligtig indkomst til rådighed, hvori de fradragsberettigede midlertidige forskelle og de fremførbare uudnyttede skattemæssige fradrag og underskud kan anvendes bortset fra: Hvor det udskudte skatteaktiv vedrørende den fradragsberettigede midlertidige forskel opstår som følge af den første indregning af et aktiv eller en forpligtelse i en transaktion, som ikke er en virksomhedssammenslutning og, på tidspunktet for transaktionen at den hverken har effekt på resultatet eller på den skattepligtige indkomst eller det skattemæssige underskud; Vedrørende fradragsberettigede midlertidige forskelle forbundet med kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder og andele i joint ventures indregnes udskudte skatteaktiver kun i det omfang, det er sandsynligt, at de midlertidige forskelle vil blive tilbageført i den nærmeste fremtid, og der vil være skattepligtig indkomst, hvori de midlertidige forskelle kan anvendes. De udskudte skatteaktivers regnskabsmæssige værdi revurderes på hver balancedato og nedskrives, i det omfang det ikke længere er sandsynligt, at der i fremtiden vil blive frembragt tilstrækkelig skattepligtig indkomst til, at det udskudte skatteaktiv vil kunne udnyttes helt eller delvist. Ikke-indregnede udskudte skatteaktiver revurderes på hver balancedag og indregnes, i det omfang det er blevet sandsynligt, at der i fremtiden vil være skattepligtig indkomst, hvori det udskudte skatteaktiv kan anvendes. Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser måles på grundlag af de skattesatser, som forventes at være gældende i det år, hvor aktiver realiseres eller forpligtelsen afvikles, på basis af de skattesatser (og skatteregler) som er gældende på balancedagen. Udskudt skat forbundet med poster som ikke er indregnet i resultatopgørelsen indregnes ikke resultatopgørelsen. Udskudte skatteposter indregnes i sammenhæng med den underliggende transaktion enten i anden totalindkomst eller direkte på egenkapitalen. 82

83 Udskudte skatteaktiver og -forpligtelser modregnes, såfremt der eksisterer en juridisk bindende rettighed til at modregne aktuelle skatteaktiver i aktuelle indkomstskatteforpligtelser, og de udskudte skatter vedrører samme skattepligtige enhed og samme skattemyndighed. Driftsresultat Regnskabsåret 2010 Da GWM er stiftet den 18. marts 2010 er der ikke sammenligningstal for Nedenfor vises uddrag af Selskabets reviderede koncernregnskabstal pr. 31. december Årsrapporten for GWM 2010 er vedlagt som bilag til Prospektet: 2010 TEUR Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter 116 Andre driftsomkostninger 0 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 25 Resultat af primær drift Finansielle indtægter 68 Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat 531 Årets resultat for forsættende aktiviteter Skat af ophørte aktiviteter -46 Årets resultat

84 Nettoomsætning GWMs omsætning androg TEUR i Tabellen nedenfor viser GWMs omsætning for 2010 opdelt på forretningssegmenter: Omsætning fordelt pr. forretningssegment 2010 TEUR Salg af elektricitet og incitamenter herved Opførelse og vedligeholdelse af energianlæg Ændringer i igangværende arbejder Øvrige 286 I alt Omsætningen består primært af: Salg af elektricitet, TEUR og tilskudsordninger TEUR vedrørende samlet el-produktion på ca. 30 MW Salg vedrørende opførelse og vedligeholdelse af energianlæg, primært vedrørende aktiviteter udført af Gruppo Zilio. Tilskud til solcelleanlæg afhænger af anlæg, som er taget i brug mellem 1. januar 2008 og 31. december Den ministrielle forordning giver tilskud til den producerede energi, som varierer alt efter anlæggenes beskaffenhed og nominelle kapacitet. Dette tilskud gives af GSE (Gestore della Rete Elettica) i en periode på op til 20 år. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger var i 2010 TEUR og kan specificeres således: Produktionsomkostninger 2010 TEUR Afskrivninger af solcelleanlæg Jordlejeaftaler 189 Service- og vedligeholdelsesomkostninger Råvarer Ændringer i varelager (5) Personaleomkostninger 569 I alt Omkostninger til råvarer (TEUR 7.692) vedrører primært råvarer anvendt i forbindelse med opførelse af solcelleanlæg samt øvrige råvarer til brug for opførelse af energianlæg. Service- og vedligeholdelsesomkostninger (TEUR 6,494) vedrører primært omkostninger til eksterne parter i forbindelse med opførelse og vedligeholdelse af solcelleanlæg, afholdte konsulentomkostninger i forbindelse med opførelse af solcelleanlæg samt forsikring og øvrige omkostninger i relation til opførelse af solcelleanlæg. Administrationsomkostninger 84

85 Administrationsomkostningerne androg TEUR i Administrationsomkostninger kan specificeres således: Administrationsomkostninger 2010 TEUR Personaleomkostninger 857 Afskrivninger 43 Service- og konsulentomkostninger Husleje og leasingomkostninger 331 Hensættelse til tab 118 Øvrige 89 I alt Service- og konsulentomkostninger kan specificeres således: Service- og konsulentomkostninger 2010 TEUR Omkostninger til eksterne konsulenter Omkostninger til ledelsesorganer Omkostninger fra konsulentaftaler med nærtstående parter 917 Køb- og stiftelsesomkostninger, datterselskaber 645 Rejseomkostninger 250 Kontorholdsomkostninger 164 Bankomkostninger 147 Øvrige omkostninger 435 I alt Personaleomkostninger for 2010 kan specificeres således: 2010 TEUR Løn og gager Pensionsbidrag 65 Andre omkostninger til social sikring 307 Øvrige personaleomkostninger 5 Personaleomkostninger i alt Personaleomkostninger fordeles således: Produktionsomkostninger 569 Administrationsomkostninger Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) GWMs EBITDA var i 2010 negativ med TEUR

86 Finansielle poster, netto Finansielle nettoomkostninger pr. 31. december 2010 androg TEUR 1.108, hvoraf de finansielle omkostninger var TEUR De finansielle omkostninger kan specificeres således: Finansielle omkostninger 2010 TEUR Rente af bankgæld 548 Øvrige finansielle omkostninger 541 Renteomkostninger, moderselskab 82 Valutakursreguleringer 5 I alt Resultat før skat Nettounderskud før skat var i 2010 TEUR Skat GWM havde i 2010 en skatteindtægt på TEUR 531 bestående af en udskudt skattemæssig justering på TEUR 949 og en skyldig skat på TEUR Nettoresultat Årets resultat 2010 for GWM var et underskud på TEUR GRUPPO ZILIO Gruppo Zilio S.p.A. er et førende italiensk selskab inden for anlægsopførelse og -konstruktion med stor erfaring i branchen for miljø og vedvarende energi, udformning af anlæg til produktion af energi fra biomasse og miljøprojekter. Gruppo Zilio S.p.A. udfører tillige konstruktion, levering, installering, opstart (entreprenørvirksomhed) samt drift og vedligeholdelse af solcelleanlæg, herunder levering af reservedele. Sammenligning mellem regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 Nedenfor vises Gruppo Zilios ikke-reviderede regnskabstal for regnskabsårene 2010, 2009 og Resultaterne for perioderne 1. januar 31. december 2008, 1. januar 31. december 2009 og 1. januar 31. maj 2010 var ikke under GWM s kontrol, da GWM, igennem sit nystiftede datterselskab GZ Ambiente S.r.l., erhvervede 60% af stemmerettighederne i Gruppo Zilio S.p.A. i juni Regnskabsoplysninger for Gruppo Zilio er udarbejdet i overensstemmelse med indregnings- og målingskriterierne i IFRS, som i al væsentlighed er i overensstemmelse med den regnskabspraksis anvendt af Selskabet. Gruppo Zilio udgør alene en del af GWM's samlede aktiviteter og regnskabstallene for 2008 og 2009 for Gruppo Zilio kan derfor ikke direkte sammenlignes med regnskabstallene for 2010 for GWM EUR'000 EUR'000 EUR'000 Omsætning Produktionsomkostninger (15.888) (3.338) (4.852) Bruttoresultat Administrationsomkostninger (2.421) (2.142) (1.611) Tab på salg vindmølleprojekt og nedskrivninger på igangværende projekter Andre driftsindtægter

87 Andre driftsomkostninger (137) (125) (163) Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (395) (182) (123) Resultat før skat 342 (3) 96 Skat af årets resultat (220) (69) (78) Årets resultat 122 (72) 18 Sammenligning mellem regnskabsårene 2010 og 2009 Omsætning Gruppo Zilios omsætning blev mere end tredoblet fra TEUR i 2009 til TEUR i Denne store stigning kunne henføres primært til GWM Koncernen Selskabets forretningsenhed for solcelleanlæg stod for over 80% af den samlede omsætning i I årets løb fungerede Gruppo Zilio som entreprenør ved opførelsen af følgende anlæg: Cerveteri-anlægget rekvireret af GWM (8,7 MW i Lazio-regionen), 2 faste solcelleanlæg på henholdsvis 2 MW (Apulien) og 500 KW (Basilicata), rekvireret af to førende europæiske aktører i solenergibranchen, samt et solcelleanlæg på 500 kw (Marche-regionen) rekvireret af en offentlig enhed. Produktionsomkostninger I nedenstående tabel specificeres produktionsomkostningerne for regnskabsårene 2010 og 2009: For regnskabsåret 2010 For regnskabsåret 2009 Operationel leasing (71) (73) Omkostninger til service og andre omkostninger (6.982) (1.436) Omkostninger til råmaterialer, leverancer, (8.316) (1.792) hjælpematerialer og varer Ændringer i beholdninger af færdigvarer Personaleomkostninger til produktion (569) (342) Produktionsomkostninger i alt (15.888) (3.338) Råmaterialer og serviceomkostningerne steg i takt med omsætningsfremgangen fra TEUR til TEUR i Stigningen kunne direkte henføres til Gruppo Zilios vækst i solcellebranchen og den større brug af eksterne ydelser til opførelse af solenergianlæg. Disse omkostningers andel af omsætningen steg med 25 procentpoint som følge af en højere andel af udliciterede aktiviteter (f.eks. elektrisk og teknisk design, visse dele af anlægsbyggeriet mv.) med henblik på at overholde leveringstiderne for de aftalte arbejder. Det er Gruppo Zilios politik at anvende eksterne ressourcer ved stort arbejdspres uden at gøre strukturen for tung. Personaleomkostningerne steg således alene til TEUR 569. Dette medfører, at råmaterialer og serviceydelser steg proportionelt mere end omsætningen. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger, som primært består af personaleomkostninger, omkostninger forbundet med serviceydelser, konsulentydelser, husleje og afskrivninger, steg med 13% som følge af højere udgifter til lønninger og andre omkostninger afholdt i perioden. Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) 87

88 Gruppo Zilios resultat af primær drift steg fra TEUR 180 i 2009 til TEUR 736 i Stigningen kunne generelt henføres til større aktivitet i solcellebranchen. Finansielle poster, netto De finansielle omkostninger steg fra TEUR 182 pr. 31. december 2009 til TEUR 394 pr. 31. december Finansielle poster er primært påvirket af den rente (beløbet udgjorde TEUR 185), der betales på aktionærlånet ydet af holdingselskabet GZ Ambiente. Resultat før skat Resultat før skat steg fra et underskud på TEUR 3 i 2009 til et overskud på TEUR 342 i Stigningen kunne primært henføres til aktivitetsfremgangen. Skat Gruppo Zilio betalte selskabsskat på TEUR 220 i 2010 og TEUR 69 i Årets resultat Årets resultat steg fra et underskud på TEUR 72 i 2009 til et overskud på TEUR 122 i Stigningen kunne primært henføres til aktivitetsfremgangen i Gruppo Zilio. Sammenligning mellem regnskabsårene 2009 og 2008 Omsætning Gruppo Zilios omsætning faldt fra TEUR i 2008 til TEUR i 2009 som følge af en nedgang i nyetablerede rensningsanlæg. I 2009 genererede forretningsenheden for solenergi ikke nogen væsentlig omsætning, da der i 2009 alene blev arbejdet med udvikling af tilladelser og projekter. Produktionsomkostninger I nedenstående tabel specificeres produktionsomkostningerne for regnskabsårene 2009 og 2008: For regnskabsåret 2009 For regnskabsåret 2008 Operationel leasing (73) (123) Omkostninger til service og andre omkostninger (1.436) (1.833) Omkostninger til råmaterialer, leverancer, (1.792) (2.529) hjælpematerialer og varer Ændringer i beholdninger af færdigvarer 305 (55) Personaleomkostninger til produktion (342) (312) Produktionsomkostninger i alt (3.338) (4.852) Omkostninger til råmaterialer og leverancer samt omkostninger forbundet med serviceydelser faldt med 26% i takt med den lavere omsætning og nedgangen i opførelsen af anlæg. Gruppo Zilio anvender normalt en høj andel af udlicitering af aktiviteter (f.eks. elektrisk og teknisk design, visse dele af anlægsbyggeriet mv.) for at overholde leveringstiderne ved stort arbejdspres og samtidig opretholde en let organisationsstruktur. Dette medfører, at produktionsomkostningerne faldt proportionelt mere end omsætning. Administrationsomkostninger Administrationsomkostningerne steg fra TEUR i 2008 til TEUR i 2009 som følge af højere omkostninger til lønninger, konsulentydelser og andre udgifter afholdt i perioden. Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) Gruppo Zilios driftsresultat faldt fra TEUR 219 i 2008 til TEUR 180 i 2009 som følge af det ovenfor beskrevne udsving i bruttoresultatet. 88

89 Finansielle poster, netto De finansielle omkostninger steg fra TEUR 123 pr. 31. december 2008 til TEUR 182 pr. 31. december 2009 som følge af omsætningsnedgangen. Resultat før skat Resultat før skat steg fra et overskud på TEUR 96 i 2008 til et underskud på TEUR 9 i Udviklingen kunne primært henføres til nedgangen i omsætningen og driftsresultat. Skat Gruppo Zilio betalte selskabsskat på TEUR 69 i 2009 og TEUR 78 i Årets resultat Årets resultat faldt fra et overskud på TEUR 18 i 2008 til et underskud på TEUR 72 i SISTEMES ENERGETICS CONESA I, S.L Generelt Selskabet har den 9. juni 2011indgået en betinget aftale om erhvervelse af selskabet Sistemes Energetics Conesa I, S. L. ( Conesa ), hvori en vindmøllepark på 28 MW beliggende i Katalonien, Spanien, indgår. Der henvises til Del 1, afsnit Conesa har til formål at opføre og drive vindmølleparken, som er sat i drift i slutningen af For en gennemgang af driften i 2010, henvises ligeledes til Del 1, afsnit Der er i bilag 3 til Prospektet vedlagt et uddrag af et tilpasset årsregnskab 2010 for Conesa, som indeholder resultatopgørelse, balance, udvalgte noter samt revisionspåtegning. Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med spanske regler for aflæggelse af årsregnskaber samt i overensstemmelse med de generelle spanske regnskabsstandarder. Selskabet har foretaget en gennemgang af den anvendte regnskabspraksis og har konkluderet, at denne i al væsentlighed er i overensstemmelse med den af Selskabet anvendte regnskabspraksis i relation til indregning og måling. Der er i proforma tallene foretaget en mindre tilpasning af den regnskabsmæssige behandling af udskudt skat, som har medført en regulering af anlægsaktiver og udskudt skat med TEUR 127, jf. Del 1, afsnit Årsregnskabet for Conesa 2010 er ikke præsentationsmæssigt aflagt efter samme skabelon som Selskabet, hvorfor der i bilag 3 er foretaget en delvis tilpasning af årsregnskabet for Conesa til den af Selskabet anvendte præsentationsskabelon. Årsrapporten 2010 for Conesa er forsynet med en revisionspåtegning, som indeholder 2 forbehold: 1. Vedlagte forkortede udgave af anvendte regnskabsprincipper og noter til regnskabet indeholder ikke oplysning om, at der pr. 31. december 2010 findes en negativ arbejdskapital på t. euro, primært hidrørende fra en kreditlinje med et tilknyttet selskab. Denne kreditlinje, der forfalder en gang om året og er bogført under Kortfristet gæld til tilknyttede og associerede selskaber med en saldo ved årets slutning på t. euro, kan være medvirkende til at rejse tvivl om kontinuiteten i selskabets aktiviteter, og noterne indeholder heller ikke oplysning om forhold, der kunne bidrage til at mindske eller fjerne en sådan tvivl, herunder finansiel støtte fra eneste anpartshaver. Ovenstående forbehold vil ikke længere være relevant ved Selskabets overtagelse af Conesa, da den omtalte kreditlinje fra et tilknyttet selskab, vil blive erstattet af en langvarig projektfinansiering. Greentech har medio juli 2011 underskrevet et bindende term sheet og er i afsluttende forhandlinger med en større spansk bank med henblik på at sikre finansiering af projektet. Dette forventes at være på plads i løbet af august Vedlagte årsregnskab indeholder ikke samtlige de oplysninger, der i henhold til 229 i Lov om Kapitalselskaber 48 skal foreligge vedrørende interessekonflikter hos selskabsledelsen, eftersom det for visse af de i Note 15 i den forkortede udgave af anvendte regnskabsprincipper og noter anførte 48 Lov implementeret i Spanien 89

90 selskaber ikke er angivet, at eneste leder eller nærtstående parter ( 231 i Lov om Kapitalselskaber 49 ) direkte eller indirekte deltager i disse selskabers kapital. Ovenstående forbehold vil ligeledes ikke være relevant ved Selskabets overtagelse, da alle påkrævede oplysninger vil blive indarbejdet fremadrettet. Driftsresultat Da vindmølleparken først er idriftsat i slutningen af 2009, er der ikke foretaget sammenholdelse af driftsresultatet for 2009 og Nedenfor vises uddrag af de reviderede regnskabstal for Conesa pr. 31. december Uddrag af årsregnskabet 2010 for Conesa er vedlagt som bilag til Prospektet: 2010 TEUR Revideret Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger 0 Resultat af primær drift Finansielle indtægter 2 Finansielle omkostninger Resultat før skat 711 Skat af årets resultat -199 Årets resultat 512 Omsætning Omsætningen androg TEUR Omsætningen stammer fra den realiserede produktion på 60,6 GWh, som er underlagt afregningspriser fastlagt i RD 661/2007. For 2010 har projektet opnået en samlet afregningspris på EUR 77,8/MWh. Produktionsomkostninger Produktionsomkostninger var i 2010 TEUR og kan specificeres således: 49 Lov implementeret i Spanien 90

91 Produktionsomkostninger 2010 TEUR Afskrivninger af vindmøllepark Jordlejeaftaler 396 Service- og vedligeholdelsesomkostninger 62 Forsikring 30 Øvrige 151 I alt Resultat før renter, skat og afskrivninger (EBITDA) I 2010 har Conesa realiseret et EBITDA på TEUR Finansielle omkostninger Finansielle omkostninger androg i 2010 TEUR 1.266, som var relateret til det af tilknyttede selskaber ydede lån til finansiering af opførelse af vindmølleparken. Resultat før skat Resultatet før skat udgjorde i 2010 TEUR 711. Skat Conesa havde i 2010 en skyldig skat på TEUR 199, som følge af det realiserede resultat for perioden. Nettoresultat Årets resultat for 2010 udgjorde et overskud på TEUR DEN SAMMENLAGTE KONCERN Statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der har eller kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på den Sammenlagte Koncerns virksomhed. Den Sammenlagte Koncerns virksomhed er særligt påvirket af de politiske initiativer, der igennem de seneste år har været taget på den Sammenlagte Koncerns hovedmarkeder med henblik på fremme af vedvarende energi, herunder særligt tariffer for afregning af elektricitet produceret gennem vedvarende energi (for en gennemgang af de gældende tariffer se Del I, afsnit "Beskrivelse af Greentech Koncernens portefølje" og afsnit "Beskrivelse af GWM Koncernens portefølje"). Ledelsen er ikke bekendt med andre statslige, økonomiske, skattemæssige, monetære eller politiske initiativer, der kan få væsentlig direkte eller indirekte indflydelse på den Sammenlagte Koncerns virksomhed. 91

92 10 KAPITALBEREDSKAB Præsentation af primære likviditetskilder og anvendelse heraf Nedenstående tabel viser en oversigt over Greentechs pengestrømme for 1. kvartal henholdsvis 2011 og 2010 samt for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008: Tre måneder sluttende 31. marts År sluttende 31. december TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Resultat af primær drift 187 (1.154) (42.860) (39.732) (835) Årets af- og nedskrivninger på materielle aktiver Årets regnskabsmæssige tab ved afståelse af aktivitet og nedskrivninger på igangværende projekter Andre reguleringer 605 (252) (1) Ændring i driftskapital (3.088) (2.614) (9.512) (4.116) Pengestrømme fra drift før renter 225 (2.990) (5.135) (72) Udbytte fra associeret virksomhed Renteindbetalinger Renteudbetalinger (1.653) (619) (4.063) (2.925) (2.669) Pengestrømme fra ordinær drift (1.024) (3.438) (8.494) (981) Betalt skat (156) (29) (1.103) (527) (20) Pengestrømme fra driftsaktivitetet (1.180) (3.467) (9.597) (1.001) Køb af materielle aktiver (715) (3.387) (21.607) (41.328) ( ) Salg af materielle aktiver Kapitalforhøjelse i associerede virksomheder (4) (440) (1.177) 0 0 Køb af dattervirksomheder / kapitalforhøjelser i dattervirksomheder (666) Køb af andre kapitalandele 0 (1) (11) 0 0 Pengestrømme fra investeringsaktivitet (717) (3.828) (22.769) ( ) Ændring i sikringskonti 1 (1) (3.042) (1.704) Provenu fra kapitalforhøjelse Lån til associerede virksomheder (342) 48 (5.158) (331) 0 Afdrag på gæld til kreditinstitutter (541) (774) (11.348) (7.266) (6.199) Optagelse af lån i kreditinstitutter Ændring i andre langfristede betalinger (11.722) Pengestrømme fra finansieringsaktivitet (882) (638) Årets pengestrømme (2.779) (7.933) (26.095) (81.455) Kursregulering af likvide midler primo (4) (16) (69) 26 (51) Likvide midler primo Likvide midler ultimo

93 Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet steg for 1. kvartal 2011 til TEUR i forhold til TEUR for 1. kvartal Stigningen skyldtes primært et forbedret driftsresultat. Pengestrømme fra driftsaktivitet for regnskabsåret 2010 faldt til TEUR i forhold til TEUR for regnskabsåret Denne reduktion skyldtes et øget behov for driftskapital. Stigningen i driftskapital var primært relateret til refunderbar moms i Italien i forbindelse med byggeri af vindenergiprojekter og Grønne Certifikater. For regnskabsåret 2008 udgjorde pengestrømme fra driftsaktivitet TEUR Dette kunne primært henføres til ændringen i driftskapitalen. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet for 1. kvartal 2011 steg til TEUR -717 i forhold til TEUR for 1. kvartal Stigningen skyldtes primært afslutningen af byggeaktiviteter i Pengestrømme fra investeringsaktivitet for regnskabsåret 2010 faldt til TEUR i forhold til TEUR for regnskabsåret Ændringen var drevet af to faktorer: (i.) I regnskabsåret 2009 solgte Greentech 50% af Monte Grighine-projektet til EDF EN for en nettopengestrøm på TEUR og (ii.) I regnskabsåret 2010 købte Greentech materielle aktiver til en værdi af TEUR , hvorimod Greentech for regnskabsåret 2009 købte materielle aktiver til en værdi af TEUR Disse investeringer vedrørte primært byggeriet af Minerva Messina- og Monte Grighine-projekterne. For 2008 udgjorde pengestrømme fra investeringsaktivitet TEUR , som primært kunne henføres til byggeriet af Minerva Messina- og Monte Grighine-projekterne. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet for 1. kvartal 2011 faldt til TEUR -882 i forhold til TEUR -638 for 1. kvartal Reduktionen kunne først og fremmest henføres til yderligere lån til associerede virksomheder. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet for regnskabsåret 2010 steg til TEUR i forhold til TEUR for regnskabsåret Stigningen skyldtes primært en forøgelse af aktiekapitalen på TEUR og lån fra kreditinstitutter på TEUR I 2008 udgjorde pengestrømme fra finansieringsaktivitet TEUR , som primært vedrørte lån fra kreditinstitutter på TEUR Lånene var relateret til Energia Verde- og Minerva Messina-projekterne. Erklæring om Selskabets driftskapital Selskabet er af den opfattelse, at den nuværende driftskapital er tilstrækkelig til at dække Selskabets nuværende behov. Ved udvidelse af nuværende aktivitetsniveauer, herunder iværksættelse af byggeprojekt og/eller opkøb af operationelle projekter, har Selskabet behov for yderligere finansiering i form af projektfinansiering og egenkapitalfinansiering. Finansiel og handelsmæssig stilling Der er ikke sket ændringer i Selskabets finansielle eller handelsmæssige stilling siden offentliggørelsen af Selskabets resultat for 1. kvartal 2011 den 26. maj 2011 undtagen for den i afsnit omtalte betingede aftale om køb af en vindmøllepark på 30 MW beliggende i Spanien. 93

94 Oversigt over kapitalforhold og gæld Selskabets kapitalforhold og gæld pr. 31. marts 2011 er vist i nedenstående opstilling: Kapitaliserings- og gældsoversigt pr. 31. marts 2011 TEUR Egenkapital Samlet gæld heraf afsikret ved pant i projekter: Bankgæld Finansielle instrumenter I alt afsikret gæld svarende til ca. 85% af den samlede gæld heraf ikke afsikret gæld: Leverandører af varer/tjenesteydelser Anden gæld I alt ikke afsikret gæld Markedsrisici Renterisiko Selskabet har udestående gældsforpligtelser, der løbende forrentes. Selskabets vedvarende energiprojekter er finansieret med en høj andel af projektfinansieringsgæld. Derfor kan en markant stigning i renteniveauet have modsat rettet effekt på profitabiliteten for Selskabets vedvarende energiprojekter og afgørelsen af, hvorvidt projekterne i udviklingsfasen er rentable, og dermed have en negativ konsekvens for Selskabets finansielle stilling eller dets evne til at opnå målsætningerne. Selskabet indgår i forbindelse med alle nye låneaftaler rentesikringskontrakter for at sikre, at lånene er fast forrentede. Dette er nødvendigt både for at opfylde kravene fra de banker, der finansierer projekterne, og for at sikre Selskabet stabile pengestrømme fra dets vindenergiprojekter. Nedenstående tabel viser en oversigt over Greentechs gæld til kreditinstitutter pr. 31. marts 2011 og 2010, samt pr. 31. december 2010, 2009 og 2008: Regnskabsmæssig værdi Tre måneder sluttende 31. marts År sluttende 31. december Fast/Variabel Valuta Udløb TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Fast DKK Variabel DKK Variabel DKK Fast DKK Variabel DKK Variabel DKK Variabel DKK Fast EUR Variabel EUR Fast EUR Variabel PLN Variabel EUR Fast EUR

95 I alt Koncernens rentebærende finansielle forpligtelser er i princippet variabelt forrentet, men renterisikoen reduceres i stor udstrækning ved hjælp af sikringsinstrumenter. En rentændring på 1% ville pr. 31. december 2010 påvirke resultatet med et beløb på ca. TEUR 53 (2009: TEUR 341) med en tilsvarende egenkapitalpåvirkning. Ændringen i følsomheden i forhold til sidste år skyldtes en væsentlig ændring i Selskabets likviditet efter de foretagne investeringer. I relation til sikringsinstrumenterne vil en rentestigning pr. 31. december 2010 betyde en forbedring af årets resultat på ca. TEUR med en tilsvarende egenkapitalpåvirkning. Greentechs rentebærende finansielle forpligtelser pr. 31. december 2010 var som følger: Regnskabs- Forfaldsoversigt år 1-4 år 5 år - I alt* Dagsværdi ** mæssig værdi Målt til dagsværdi Finansielle instrumenter*/** Målt til amortiseret kostpris Kreditinstitutter Leverandører af varer og Tjenesteydelser Skyldig købesum Anden gæld I alt finansielle forpligtelser * Dagsværdien af de finansielle forpligtelser beregnes ud fra diskonterede pengestrømsmodeller på grundlag af balancedagens markedsrenter og lånevilkår. ** De finansielle instrumenter handles ikke på et aktivt marked baseret på officielle kurser, men er individuelle aftaler. Dagsværdien af de finansielle instrumenter opgøres ud fra værdiansættelsesmetoder for markedsbaserede data som renter. Valutarisiko Der er en god ligevægt mellem Greentechs modtagne og afgivne pengestrømme og mellem aktiver og forpligtelser. Pr. 31. december 2010 er 2,7% af Greentechs nettorentebærende gæld optaget i DKK, 96,6% i EUR og 0,7% i PLN, og det er de i disse valutaer, Greentech genererer sine indtægter. Ligeledes betaler Selskabet normalt for vindmøller i EUR, hvilket er den valuta, i hvilken Greentech forventer at generere størstedelen af sine fremtidige indtægter. Risikoen er dermed udelukkende en præsentationsmæssig risiko, som skyldes, at Greentech udarbejder sit regnskab i EUR, mens en del af Selskabets indtægter, omkostninger og investeringer er i andre valutaer, primært PLN (Polen), og DKK (Danmark). Som konsekvens heraf kan Selskabets fremtidige regnskabstal for drift og investeringer blive påvirket af mulige valutakursudsving igennem hele processen, fra budgettering og investering til en indbetaling eller udbetaling har fundet sted. Likviditetsrisiko i forbindelse med projektfinansiering Greentechs forretningsmodel er koncentreret om at udvikle, bygge og drive vedvarende energiprojekter. Dette kræver, at Greentech sørger for den fornødne finansiering i form af gæld og/eller egenkapital. Selskabet kan ikke garantere, at det fortsat vil kunne opnå tilstrækkelig finansiering til sine aktiviteter. Hvis Selskabet ikke er i stand til at skaffe finansiering, kan det have en negativ indvirkning på Selskabets forretning, finansielle stilling, resultatet eller mulighed for at opnå målsætningerne. 95

96 Gæld Nedenstående tabel viser en oversigt over Greentechs gæld for 1. kvartal henholdsvis 2011 og 2010 samt for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008: Tre måneder sluttende 31. marts År sluttende 31. december TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Finansielle instrumenter Kreditinstitutioner Leverandører af varer og tjenesteydelser Skyldig købesum Anden gæld I alt Gæld til kreditinstitutter faldt med TEUR 570 fra TEUR pr. 31. december 2010 til TEUR ved udgangen af 1. kvartal Faldet skyldtes afdrag på lån til kreditinstitutter. Nedenstående tabel viser en oversigt over Greentechs nettogæld for 1. kvartal henholdsvis 2011 og 2010 samt for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 i overensstemmelse med IFRS: Ændring i nettogæld Tre måneder sluttende 31. marts År sluttende 31. december TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Finansielle forpligtelser Likvide beholdninger Indestående på sikringskonti Udlån til associerede virksomheder Deposita Andre tilgodehavender Grønne certifikater Tilgodehavender fra salg I alt netto gæld Nettogælden faldt med TEUR 24 fra TEUR pr. 31. december 2010 til TEUR pr. 31. marts

97 11 FORSKNING OG UDVIKLING, PATENTER OG LICENSER Foruden som anført nedenfor har den Sammenlagte Koncern ikke nogen forsknings- og udviklingsaktiviteter, der giver anledning til registrerbare immaterielle rettigheder, og har ikke afholdt omkostninger i den henseende i de seneste tre regnskabsår. Den Sammenlagte Koncern beskæftiger sig dog med almindelig produktudvikling inden for den Sammenlagte Koncerns forretningsområder. Ud over to varemærkeansøgninger vedrørende regenerering af filtre og arsenik behandling (TRIMEX og Andel Polary), har Gruppo Zilio indgivet følgende seks patentansøgninger: 1. proces til rensning af vand genereret fra regenerering af adsorptionsmaterialer. Gruppo Zilio er unikt i stand til at rense og fjerne fluoridindhold fra brugt vand, der stammer fra filtrering af fluorid med adsorbent materialer, 2. proces for regenerering af adsorptionsmaterialer, der anvendes til at fjerne fluor under filtrering fra planter, der fjerner fluorid fra drikkevand, 3. proces, der fjerner arsenikindhold fra drikkevand, 4. proces for regenerering af adsorptionsmaterialer, der anvendes til at fjerne arsenikindhold fra drikkevand, 5. proces for udarbejdelse af specifikke materialer til rensningssystemet (mineralsk oxid-hydroxid er fremstillet af phosphat / calcium), og 6. proces for udarbejdelse af specifikke materiale til rensningssystem (mineralsk oxid-hydroxid fremstillet af råvarer). 97

98 12 TRENDOPLYSNINGER Ledelsen har ikke oplysninger om kendte tendenser, usikkerheder, krav, forpligtelser eller begivenheder, der med rimelighed kan forventes at få en væsentlig indvirkning på Selskabets virksomhed i det indeværende regnskabsår. 98

99 13 RESULTATFORVENTNINGER TIL REGNSKABSÅRET 2011 Ledelsens påtegning Ledelsens forventninger til regnskabsåret 2011 for den Sammenlagte Koncern er anført nedenfor. Forventningerne er udarbejdet til brug for Prospektet. Vi har udarbejdet og præsenteret resultatforventningerne til regnskabsåret 2011 inklusiv hovedforudsætningerne under Metodik og forudsætninger i henhold til den Sammenlagte Koncerns regnskabspraksis, der er i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarders (IFRS) bestemmelser om indregning og måling samt de almindelige interne procedurer for udarbejdelse af Selskabets forventninger til en fremtidig periode. Den anvendte regnskabspraksis for den Sammenlagte Koncern er anført i "Note 1" til Selskabets reviderede koncernregnskab for 2010 samt det reviderede koncernregnskab for GWM, der er vedlagt som bilag til dette Prospekt. Efter vores opfattelse er de væsentlige forudsætninger der er lagt til grund for resultatforventningerne til regnskabsåret 2011 beskrevet under Metodik og forudsætninger. Resultatforventningerne til regnskabsåret 2011 er baseret på en række forudsætninger, og mange af de væsentlige forudsætninger, der er anvendt ved udarbejdelsen af disse oplysninger ligger uden for vores kontrol eller indflydelse. Resultatforventningerne til regnskabsåret 2011 udgør bestyrelsens og direktionens bedste skøn pr. offentliggørelsesdatoen for dette Prospekt. De faktiske resultater kan afvige fra resultatforventningerne til regnskabsåret 2011, idet forventede begivenheder ofte ikke indtræder som forventet, og afvigelserne kan være væsentlige. Resultatforventningerne til regnskabsåret 2011 i dette afsnit bør læses i sammenhæng med afsnittet Risikofaktorer, der er medtaget i afsnit 4 i dette prospekt. Herlev, 11. august 2011 Greentech Energy Systems A/S Bestyrelse Peter Høstgaard-Jensen (formand) (Professionelt bestyrelsesmedlem) Luca Rovati (Administrerende direktør for Rottapharm Madaus) Jean-Marc Janailhac (Administrerende direktør for Veolia Environmental Services South Europe) Benjamin Guest (Managing partner og Portfolio manager i Hazel Capital LLP) Valerio Andreoli Bonazzi (Administrerende direktør for Epico og for Hydrowatt Abruzzo S.p.A) Direktionen Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini (Adm. direktør) Eugenio de Blasio (Vice adm. direktør) Mark Nikolaj Fromholt (Økonomidirektør) 99

100 Erklæring afgivet af uafhængig revisor om resultatforventninger for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 Til læserne af dette Prospekt Vi har undersøgt resultatforventningerne for Greentech Energy Systems A/S for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011, som er medtaget i afsnit 13 "Resultatforventninger - Resultatforventninger til regnskabsåret 2011". Resultatforventningerne udarbejdes på grundlag af de væsentlige forudsætninger, som er beskrevet i afsnit 13 "Resultatforventninger - Fremadrettede udsagn" og afsnit 13 "Resultatforventninger - Metoder og budgetforudsætninger", herunder den for selskabet gældende regnskabspraksis, der er beskrevet i afsnit 13 "Resultatforventninger - Metoder og budgetforudsætninger". Selskabets ledelse har ansvaret for resultatforventningerne og for de forudsætninger, som resultatforventningerne er baseret på. Vores ansvar er på grundlag af vores undersøgelse at afgive en konklusion om, hvorvidt resultatforventningerne i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og den for selskabet gældende regnskabspraksis. Erklæringen er udarbejdet alene til brug for aktionærer og investorer med henblik på tegning af aktier i selskabet. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske standard for andre erklæringsopgaver med sikkerhed (RS 3000) med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at resultatforventningerne i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og den for selskabet gældende regnskabspraksis. Som led i vores arbejde har vi efterprøvet, om resultatforventningerne er udarbejdet på grundlag af de oplyste forudsætninger og den for selskabet gældende regnskabspraksis, herunder har vi kontrolleret den indre talmæssige sammenhæng i resultatforventningerne. Ledelsens resultatforventninger er baseret på forudsætninger om fremtidige begivenheder og ledelsestiltag. De faktiske resultater vil sandsynligvis afvige fra de i resultatforventningerne angivne, idet forudsatte begivenheder ofte ikke indtræder som forventet. Disse afvigelser kan være væsentlige. Vores arbejde har ikke omfattet en vurdering af, om de anvendte forudsætninger er velbegrundet, eller om resultatforventningerne kan realiseres, og vi udtrykker derfor ikke nogen konklusion herom. Konklusion Det er vores opfattelse, at resultatforventningerne for Greentech A/S for perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 i alle væsentlige henseender er udarbejdet på grundlag af de i afsnit 13 "Resultatforventninger - Fremadrettede udsagn" og afsnit 13 "Resultatforventninger - Metoder og budgetforudsætninger" beskrevne forudsætninger og i overensstemmelse med den for selskabet gældende regnskabspraksis. Supplerende oplysning Uden at det har påvirket vores konklusion, skal vi henvise til ledelsens beskrivelse af den regnskabsmæssige behandling af apportindskuddet af GWM Renewable Energy S.p.A. i Greentech A/S, hvoraf det fremgår, at apportindskuddet indregnes som en omvendt overtagelse i henhold til IFRS 3 i koncernregnskabet for 2011 for Greentech A/S. I afsnit 13 har ledelsen afgivet information der muliggør en sammenligning af resultatforventningerne til produktion (Gwh), omsætning og EBITDA for 2011 med den realiserede produktion (Gwh), omsætning og EBITDA som vil blive præsenteret i koncernregnskabet for København, 11. august 2011 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Eskild Jakobsen statsautoriseret revisor Jan C. Olsen statsautoriseret revisor 100

101 Fremadrettede udsagn Udsagnene i dette afsnit "Resultatforventninger til regnskabsåret 2011", herunder de nedenfor anførte forventninger, udgør fremadrettede udsagn. Forventningerne er baseret på en række forudsætninger og skøn, som er behæftet med usikkerhed og væsentlige forretningsmæssige, driftsmæssige og økonomiske risici, hvoraf kun et begrænset antal er inden for den Sammenlagte Koncerns kontrol. De faktiske resultater vil sandsynligvis blive påvirket af indtrædelsen af ikke-forudsatte begivenheder, manglende indtrædelse af forudsatte begivenheder eller den tidsmæssige placering af forudsatte begivenheder, som hver især kan medføre, at tallene afviger væsentligt fra Direktionens og Bestyrelsens nuværende forventninger. Disse fremadrettede udsagn udgør ingen garanti for fremtidige resultater, og de faktiske resultater kan afvige væsentligt fra hvad, der er udtalt eller underforstået i disse fremadrettede udsagn som følge af en række forhold, herunder, men ikke begrænset til, de forhold, der er beskrevet under "Metodik og forudsætninger" samt de forhold, der er beskrevet i "Risikofaktorer". Undtagen som det måtte kræves i henhold til lovgivningen eller NASDAQ OMX Copenhagens regler påtager Selskabet sig ingen forpligtelse til at offentliggøre resultaterne af nogen fremtidige ændringer, der måtte blive foretaget til forventningerne eller til at opdatere forventningerne, så de afspejler begivenheder eller omstændigheder efter Prospektdatoen. Investorerne opfordres til ikke at lægge for stor vægt på nogen af de nedenfor anførte udsagn. Metodik og forudsætninger Forventningerne til regnskabsåret 2011 for den Sammenlagte Koncern for perioden 1. januar- 31. december 2011 er baseret på den realiserede produktion/omsætning og EBITDA for de første 5 måneder af 2011 samt skøn og forudsætninger til den Sammenlagte Koncerns produktion/omsætning og EBITDA for de resterende 7 måneder af De anførte skøn og forudsætninger er udarbejdet i overensstemmelse med de internationale regnskabsstandarders (IFRS) bestemmelser om indregning og måling samt de almindelige interne procedurer for udarbejdelse af Selskabets forventninger til en fremtidig periode. Den anvendte regnskabspraksis for den Sammenlagte Koncern er anført i "Note 1" til Selskabets reviderede koncernregnskab for 2010 samt det reviderede koncernregnskab for GWM, der er vedlagt som bilag til dette Prospekt. Selvom Ledelsen vurderer, at de anvendte forudsætninger er rimelige i lyset af Direktionens og Bestyrelsens nuværende forventninger til fremtidige begivenheder, er de skøn, der ligger til grund for disse forudsætninger, i sagens natur forbundet med væsentlige forretningsmæssige, økonomiske, regulatoriske, miljømæssige og konkurrencemæssige risici og usikkerhed, som kan medføre, at de faktiske resultater afviger væsentligt fra de forventede. Fremadrettede finansielle oplysninger er spekulative, og det er sandsynligt, at en eller flere af forudsætningerne ikke vil indtræffe i det antagne omfang, om overhovedet. Det er Ledelsens vurdering, at de væsentligste forudsætninger for den Sammenlagte Koncerns resultatforventning for regnskabsåret 2011 relaterer sig til: Forudsætninger, som kan kontrolleres af Selskabet Implementering af forventede omkostningsbesparelser og synergieffekter Forudsætninger, som ikke kan kontrolleres af Selskabet Energipriser, herunder navnlig fastholdelse af nuværende tariffer Vejrforhold Generel økonomisk udvikling, herunder renteniveau Efterspørgsel efter enterprenør- og service- og vedligeholdelsesarbejder 101

102 Endvidere har Selskabet lagt følgende specifikke forudsætninger til grund: Nettoproduktion Forudsætninger, som kan kontrolleres af Selskabet At der sker en væsentlig stigning i nettoproduktionen for 2011, dels som følge af apportindskuddet af GWM s aktivitet i Selskabet og dels som følge af erhvervelse af vindmølleparken Conesa i Spanien, som forventes gennemført i 4. kvartal 2011, jf. Del I, afsnit At vindprojekter i Italien på i alt 24 MW og idriftsættes ultimo året, jf. Del I, afsnit Forudsætninger, som ikke kan kontrolleres af Selskabet Normal drift i resten af 2011 og et gennemsnitsår i relation til vindforhold og antal solskinstimer. Omsætning Forudsætninger, som ikke kan kontrolleres af Selskabet Det forventes, at følgende afregningspriser (elektricitet og grønne certifikater) for den ovenstående nettoproduktion er gældende i 2011: Vind Sol Afregningspriser EUR/MWh Danmark 53,7 Tyskland 85,3-91,1 Polen 118 Italien 155 Spanien 81,15 Italien Spanien At et væsentligt antal licitationer inden for Miljø og Energi vil blive åbnet i 2. halvår 2011, da en række vandboringer i Italien vil blive tvunget til at lukke som følge af vandforurening. Dette vil medføre, at den Sammenlagte Koncern opnår en omsætning på ca. EUR 25 mio., jf. Del I afsnit EBITDA At EBITDA vil blive påvirket i negativ retning af de til gennemførelse af Transaktionen forventede omkostninger, som skal udgiftsføres i At de forventede stordriftsfordele i den Sammenlagte Koncern ikke vil have fuld effekt i Resultatforventninger til regnskabsåret 2011 Ledelsens opdaterede resultatforventninger til 2011 for den Sammenlagte Koncern, sammenholdt med Greentechs realiserede resultater for 2009 og 2010 samt de i forbindelse med offentliggørelse af årsrapporten for 2010 for Greentech udmeldte forventninger til 2011 kan specificeres således: Selskabets forventninger Realiseret 2009 Realiseret 2010 Estimat 2011 (marts 2011) Opdateret estimat 2011 Produktion (GWh) , Omsætning (MEUR) 10,1 14, EBITDA (MEUR) 2,2 3,

103 Ved en gennemgang af de opdaterede forventninger til 2011 bør der lægges vægt på, at den opdaterede omsætning for 2011 omfatter omsætning fra aktiviteter i forretningsområdet Miljø og Energi, som ikke vedrører produktionen af GWh. Endvidere er EBITDA for aktiviteter i forretningsområdet Miljø langt lavere end i forretningsområderne vind- og solenergi. Der forventes stadig et overskud for 2011 som kan henføres til den ved Apportindskuddet forventede badwill, som i henhold til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) skal indtægtsføres i Resultatforventninger for den sammenlagte koncern for perioden fra Prospektdatoen til 31. december 2011 Ovenstående resultatforventninger for 2011 er udarbejdet som en sammenlægning af virksomhederne Greentech og GWM for hele regnskabsåret Regnskabsmæssigt bliver apportindskuddet af GWM i Greentech behandlet som en omvendt overtagelse i henhold til IFRS 3 i koncernregnskabet for Greentech for Dette indebærer, at Greentech alene indregnes i GWM fra Prospektdatoen. De forventede realiserede resultater for den sammenlagte koncern (5 måneder for Greentech og fuldt år for GWM) for 2011 er således ikke sammenlignelige med ovennævnte udtrykte forventninger. Indregning af Greentech i GWM fra Prospektdatoen vil indebære følgende resultatforventning for 2011 som vil kunne sammenholdes med koncernregnskabet for Produktion, GWh Omsætning, MEUR EBITDA, MEUR Der forventes tillige et positivt resultat for 2011 som kan henføres til den ved Apportindskuddet forventede badwill, som i henhold til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) skal indtægtsføres i 2011 Det forventede resultat for 2011 kan endvidere blive påvirket af yderligere af- og nedskrivninger samt omkostninger m.v. som følge af færdiggørelse af købsprisallokeringen. 103

104 14 BESTYRELSE, DIREKTION OG ANDRE NØGLEMEDARBEJDERE 14.1 LEDELSESSTRUKTUR Selskabet er et dansk aktieselskab med en Bestyrelse og en Direktion, som forestår ledelsen af Selskabet. De to organer er uafhængige og uden personsammenfald BESTYRELSE Bestyrelsen varetager Selskabets overordnede og strategiske ledelse, herunder ansættelse af Direktionen, fastlæggelse af strategi, handlingsplaner, mål og budgetter og udstikker rammerne for risikostyring og kontrolprocedurer m.v. Bestyrelsen har følgende forretningsadresse: c/o Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1. tv., 2730 Herlev. Bestyrelsens størrelse vurderes at være passende, idet Bestyrelsen med fem medlemmer er tilstrækkeligt stor til at have en nuanceret sammensætning af kompetence og erfaring, og samtidig ikke er større end at medlemmerne hurtigt kan samles. Der er ikke medarbejdervalgte medlemmer af Bestyrelsen, da Selskabet indtil nu ikke har opfyldt kravet om at have mere end 35 ansatte som anført i Selskabsloven. Alle Bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år. Selskabet lægger stor vægt på at have en bestyrelse, som har den viden og professionelle erfaring, der er relevant for Selskabet. Medlemmerne af Bestyrelsen har erfaring i og kompetencer inden for vedvarende energiproduktion, salg af energi, projektudvikling samt fremskaffelse af international finansiering, og er derfor i stand til at interagere med og give Selskabets Direktionen værdifuld feedback. Bestyrelsen består i dag af følgende fem medlemmer: Peter Høstgaard-Jensen (Formand) Luca Rovati (Næstformand) Jean-Marc Janailhac Benjamin Guest Valerio Andreoli Bonazzi Peter Høstgaard-Jensen (1945) (Formand) Nationalitet: Dansk Peter Høstgaard-Jensen blev valgt til formand for Selskabets bestyrelse i oktober Peter Høstgaard- Jensen er kandidatuddannet kemiingeniør og business-uddannet og har særlige kompetencer inden for energi- og strømdistribution. Derudover har han mangeårig erfaring med ledelse inden for strøm- og energiproducerende virksomheder. Indtil den 30. juni 2005 var Peter Høstgaard-Jensen administrerende direktør i Elsam A/S, et dansk elselskab. Peter Høstgaard-Jensen har for øjeblikket følgende andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter: Aalborg Energie Technik A/S (bestyrelsesformand) Aalborg Engineering Holding A/S og Aalborg Engineering A/S (bestyrelsesformand) EnviScan A/S (bestyrelsesformand) 104

105 Fonden "Energibyen Frederikshavn" (bestyrelsesformand) NOVI Innovation A/S (bestyrelsesformand) Det Danske Hedeselskab og Dalgasgroup A/S (Næstformand) Cemtec Fonden (bestyrelsesmedlem) BK Aalborg A/S (bestyrelsesmedlem) Nordenergie Renewables A/S og Nordenergie A/S (bestyrelsesmedlem) Xergi A/S (bestyrelsesmedlem) Derudover har Peter Høstgaard-Jensen tidligere (inden for de seneste fem år) haft følgende ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter: Nordjyllands Innovations- og Kompetencecenter for VE (bestyrelsesformand) NOVI Management A/S (bestyrelsesformand) Swire Blue Ocean A/S (bestyrelsesformand) Hedegaard A/S (bestyrelsesmedlem) Hededanmark A/S (bestyrelsesmedlem) Orbicon A/S (bestyrelsesmedlem) Aalborg CSP A/S (bestyrelsesmedlem) DONG Energy Power A/S (bestyrelsessuppleant) Luca Rovati (1961) (Næstformand) Nationalitet: Italiensk Luca Rovati blev valgt til bestyrelsen i oktober Luca Rovati har en uddannelse inden for økonomi og er autoriseret virksomhedskonsulent og revisor. Luca Rovati har særlige kompetencer inden for vedvarende energi. Luca Rovati er administrerende direktør og næstformand i Rottapharm Madaus S.p.A., et italiensk medicinalfirma. Luca Rovati har ingen andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter i andre selskaber og har ikke inden for de seneste fem år haft sådanne poster. Jean-Marc Janailhac (1954) Nationalitet: Fransk Jean-Marc Janailhac blev valgt til bestyrelsen i oktober Jean-Marc Janailhac har en uddannelse inden for økonomi og har særlige kompetencer inden for miljø. Jean-Marc Janailhac er administrerende direktør i Veolia Environmental Services South Europe, som er et datterselskab af affaldshåndteringsdivisionen i Veolia Environment-koncernen. Jean-Marc Janailhac har for øjeblikket følgende andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter: Veolia Servizi Ambientali Italien (bestyrelsesformand) Veolia Servicios Ambientales Spanien (bestyrelsesformand) Veolia Servicii Pentru Mediu Rumænien (bestyrelsesformand) Fabregue SA - Frankrig (bestyrelsesmedlem) Derudover har Jean-Marc Janailhac tidligere (inden for de seneste fem år) været bestyrelsesmedlem i Marius Pedersen A/S, men har ikke haft andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter i andre selskaber inden for de seneste fem år. 105

106 Benjamin Guest (1973) Nationalitet: Engelsk Benjamin Guest blev valgt til bestyrelsen i oktober Benjamin Guest er uddannet teknikumingeniør og har særlige kompetencer relateret til cleantech fondsforvaltning samt kommunikation med aktiemarkedet. Benjamin Guest er stifter af, ledende partner og investeringschef i Hazel Capital LLP. Benjamin Guest har følgende ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter i andre selskaber og partnerskaber. Oxis Energy ltd (Storbritannien) (bestyrelsesformand) Hazel Renewable Energy VCT 1 plc (Storbritannien) (bestyrelsesmedlem/non-executive director) Santa Ana Master Fund (Caymanøerne) (bestyrelsesmedlem/non-executive director) HRE Willow Ltd (Storbritannien) (bestyrelsesmedlem/non-executive director) Hazel Global Cleantech Equity Fund (Dublin) (bestyrelsesmedlem/non-executive director) Quietrevolution Ltd (Storbritannien) (bestyrelsesmedlem/non-executive director) Archway Ltd (bestyrelsesmedlem/non-executive director) Lux Energy Ltd (bestyrelsesmedlem/non-executive director) Hazel Cleantech Opportunities Fund 1 LP (partner) New Enterprise LLP (partner) Ingenious Film Partners 2 LP (partner) Derudover har Benjamin Guest tidligere (inden for de sidste fem år) været bestyrelsesmedlem/non-executive director i Nur Energie Limited (Storbritannien), bestyrelsesmedlem/non-executive director i Lux Energia Solar SU samt partner i Ingenious Film Partners 1 LP. Valerio Andreoli Bonazzi (1970) Nationalitet: Italiensk Valerio Andreoli Bonazzi blev valgt til bestyrelsen i oktober Valerio Andreoli Bonazzi har en uddannelse inden for finansiering og har særlige kompetencer relateret til vandkraft, biomasse, sol- og vindenergi. Valerio Andreoli Bonazzi har arbejdet for flere førende finansielle og industrielle institutioner i Italien og andre lande, og er stifter og storaktionær i Epico-koncernen, der har været involveret i vedvarende energi siden 1999 med særligt fokus på vandkraft. Valerio Andreoli Bonazzi er administrerende direktør i Epico og i datterselskabet Hydrowatt Abruzzo S.p.A. samt bestyrelsesmedlem i Hydrowatt Abruzzo S.p.A. Valerio Andreoli Bonazzi er derudover Vice President i Epico Usa Inc., der er Epico-koncernens amerikanske datterselskab. Valerio Andreoli Bonazzi har ingen andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter i andre selskaber og har ikke inden for de seneste fem år haft sådanne poster DIREKTION Direktionen ansættes af Bestyrelsen, der fastlægger de retningslinjer og vilkår, Direktionen løser sine opgaver på baggrund af. Direktionen fører strategien ud i livet, og Direktionen står også for den daglige ledelse, organisering og udvikling af Selskabet, styring af aktiver og forpligtelser, bogføring samt rapportering. Indsatsen evalueres af Bestyrelsen. 106

107 Direktionen har følgende forretningsadresse: c/o Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1. tv., 2730 Herlev. Direktionen består i dag af følgende tre medlemmer: Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini (adm. direktør) Eugenio de Blasio (vice adm. direktør) Mark Fromholt (økonomidirektør) Adm. direktør - Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini (1969) Nationalitet: Italiensk Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini har været administrerende direktør i Selskabet siden november Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini har en uddannelse inden for økonomi (bestod med udmærkelse). Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini har for øjeblikket følgende andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter: GWM og GWM RE (bestyrelsesformand) GWM Global Wealth Management Group S.A. (bestyrelsesmedlem) Rottapharm Madaus S.p.A. (investeringschef og bestyrelsesmedlem) Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini har ingen andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter i andre selskaber og har ikke inden for de seneste fem år haft sådanne poster. Vice adm. direktør - Eugenio de Blasio (1968) Nationalitet: Italiensk Eugenio de Blasio har været vice administrerende direktør i Selskabet siden november Eugenio de Blasio har en uddannelse inden for erhvervsøkonomi (bestod med udmærkelse) og er autoriseret revisor. Eugenio de Blasio er også administrerende direktør i GWM Renewable Energy S.p.A. Derudover har Eugenio de Blasio tidligere (inden for de seneste fem år) haft følgende ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter: GWM Merchant S.p.A (stifter og administrerende direktør) Inprendo Advisory S.p.A (bestyrelsesmedlem og direktør) H2i S.p.A (direktør og medlem af investeringskomitéen) IGP (Italian Growth Partners) (non- executive vice president) Økonomidirektør - Mark Fromholt (1968) Nationalitet: Dansk Mark Fromholt har været ansat i Selskabet siden 2007 og har været Selskabets økonomidirektør siden Mark Fromholt er uddannet cand.merc.aud. og statsautoriseret revisor. Mark Fromholt har for øjeblikket ingen andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter i selskaber uden for Greentech Koncernen, men han var bestyrelsesmedlem i Photonic Energy A/S indtil april Udover den nævnte bestyrelsespost har Mark Fromholt ikke haft andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter uden for Greentech Koncernen inden for de seneste fem år. 107

108 14.4 NØGLEMEDARBEJDERE Selskabets nøglemedarbejdere og deres forretningsadresser er følgende: Kasper Johnbeck (driftschef). Kasper Johnbeck's forretningsadresse er: c/o Greentech Energy Systems A/S, Marielundvej 48, 1. tv., 2730 Herlev. Roberto Pierantoni (chef for virksomhedsudvikling). Roberto Pierantoni's forretningsadresse er: Pallazzo Pallavicini, Via XXIV Maggio 43, Roma. Slawomir Sikorski (adm. direktør i Wiatropol). Slawomir Sikorski's forretningsadresse er: ul. Jaskowa Dolina 81, Gdansk. Driftschef - Kasper Johnbeck (1973) Nationalitet: Dansk Kasper Johnbeck har været ansat i Selskabet som driftschef siden Kasper Johnbeck startede i Selskabet efter otte års ansættelse i NEG-Micon/Vestas, hvor han varetog service og vedligeholdelse i Europa og de amerikanske afdelinger. Kasper Johnbeck er uddannet elektriker og har en uddannelse som vindmølletekniker fra Vestas' Academy. Kasper Johnbeck har i øjeblikket ingen ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter i selskaber uden for Greentech Koncernen, og har ikke haft nogle ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter uden for Greenetech Koncernen inden for de sidste fem år. Chef for virksomhedsudvikling - Roberto Pierantoni (1965) Nationalitet: Italiensk Roberto Pierantoni har været ansat i Selskabet som chef for virksomhedsudvikling siden marts Roberto Pierantoni er uddannet teknikumingeniør. Roberto Pierantoni har for øjeblikket igen andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter i selskaber uden for Greentech Koncernen, men han er medlem af bestyrelsen i Eolica Wojciechowo, et selskab, som er 50% ejet af Greentech Koncernen og 50% ejet af Polish Utility PGE EO. Adm. direktør i Wiatropol - Slawomir Sikorski (1959) Nationalitet: Polsk Slawomir Sikorski har været ansat i Selskabet som Wiatropols administrerende direktør siden juli Slawomir Sikorski har en uddannelse i virksomhedsledelse, har afsluttet videregående studier om energimarkedet samt en executive MBA. Slawomir Sikorski har for øjeblikket ingen andre ledelsesfunktioner/bestyrelsesposter i selskaber uden for Greentech Koncernen, men han er medlem af bestyrelsen i Eolica Wojciechowo, et selskab som er 50% ejet af Greentech Koncernen og 50% ejet af Polish Utility PGE EO. Han er også administrerende direktør i Wiatropol Ustka Sp.z o.o., Wiatropol Smolęcin Sp.z o.o., Wiatropol Puck Sp.z o.o. og Wiatropol Parnowo Sp. z o.o., der alle er selskaber inden for Greentech Koncernen BESTYRELSESMEDLEMMERNES, DIREKTIONSMEDLEMMERNES, OG NØGLEMEDARBEJDERNES TIDLIGERE AKTIVITETER Inden for de seneste fem år har ingen af Bestyrelsens eller Direktionens medlemmer eller Nøglemedarbejderne 1) været dømt for svigagtige lovovertrædelser eller 2) været genstand for offentlige anklager og/eller offentlige sanktioner fra myndigheder eller tilsynsorganer (herunder udpegede faglige organer) eller 3) været frakendt retten til at fungere som medlem af en udsteders bestyrelse, direktion eller tilsynsorgan eller til at varetage en udsteders ledelse eller andre anliggender. Ingen af medlemmerne i Bestyrelsen eller Direktionen eller Nøglemedarbejdere har inden for de seneste fem år deltaget i direktionen, bestyrelsen eller været stiftere af eller ledende medarbejdere i selskaber, som har 108

109 indledt konkursbehandling eller anden bobehandling, har indgået frivillig ordninger med kreditorer eller er trådt i likvidation INTERESSEKONFLIKTER Ingen Bestyrelsens eller Direktionens medlemmer eller Nøglemedarbejdere har interessekonflikter i forhold til deres hverv som medlemmer af Bestyrelsen, Direktionen eller som Nøglemedarbejdere. Der er ingen familierelationer mellem disse personer. Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini og Eugenio de Blasio er hhv. formand for GWM og GWM RE og administrerende direktør i GWM. Luca Rovati er næstformand for Rottapharm Madaus, der er en større aktionær i GWM RE og det italienske selskab Fidim Srl (familien Rovatis holdingselskab i Italien) investerer i øjeblikket i aktier i GWM RE. Herudover er Selskabet ikke bekendt med, at medlemmer af Bestyrelsen eller Direktionen er udpeget i henhold til en aftale eller overenskomst med Selskabets større aktionærer, kunder, leverandører eller andre parter. Benjamin Guest er ledende partner i Hazel Capital og det er muligt, selvom det dog ikke er tilfældet for øjeblikket, at Hazel Capital og Selskabet kommer til at konkurrere om de samme aftaler på markedet. Derudover har de offentlige kapitalfonde Hazel Capital for øjeblikket investeret i Greentech aktier, hvilket stiller krav til fortroligheden i Hazel Capital. Dette styres ved at følge opfyldelseskrav i Storbritannien samt opdeling af pligter i Hazel Capital, idet Benjamin Guest ikke foretager investeringsbeslutninger i forhold til Greentech aktier. Herudover bestrider ingen af medlemmerne af Bestyrelsen eller Direktionen eller Selskabets Nøglemedarbejdere hverv i andre selskaber, der kan føre til en interessekonflikt i forhold til disse selskaber, enten fordi Selskabet har en kapitalandel i det pågældende selskab, eller fordi Selskabet og det pågældende selskab har et løbende samarbejde. Forretningsordnen for Bestyrelsen fastsætter, at hvis det er sandsynligt, at der opstår en interessekonflikt, må de personer, der berøres af en sådan interessekonflikt, ikke deltage i behandlingen af det pågældende emne DIREKTIONS- OG BESTYRELSESMEDLEMMERS SAMT NØGLEMEDARBEJDERES EJERSKAB AF AKTIER OG HANDEL MED SELSKABETS AKTIER Bestyrelsen kontrollerer pr. Prospektdatoen aktier i Selskabet, fordelt som følger: Peter Høstgaard-Jensen aktier Luca Rovati 0 aktier Jean-Marc Janailhac 0 aktier Benjamin Guest 0 aktier* Valerio Andreoli Bonazzi 0 aktier * Igennem sit samarbejde med Hazel Capital LLP, repræsenterer Benjamin Guest en aktiebesiddelse på aktier. Direktionen kontrollerer pr. Prospektdatoen aktier i Selskabet, fordelt som følger: Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini aktier* Eugenio de Blasio Mark Fromholt aktier** * Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini og Eugenio de Blasio repræsenterer via deres stillinger i GWM RE en aktiebesiddelse på aktier. ** Deruover besidder Mark Fromholt warrants i Selskabet. Nøglemedarbejdere kontrollerer pr. Prospektdatoen 0 aktier i Selskabet, fordelt som følger: Kasper Johnbeck Roberto Pierantoni Slawomir Sikorski * Kasper Johnbeck besidder warrants i Selskabet 0 aktier* 0 aktier 0 aktier Foruden som beskrevet ovenfor besidder ingen af medlemmerne af Selskabets Direktion, Bestyrelse eller Nøglemedarbejdere optioner til Selskabets Aktier. 109

110 15 VEDERLAG OG GODER 15.1 VEDERLAGSPOLITIK Den Sammenlagte Koncerns vederlagspolitik bliver evalueret løbende i lyset af den Sammenlagte Koncerns behov for at rekruttere og fastholde kvalificerede medarbejdere med de for den Sammenlagte Koncerns relevante kompetencer. Den Sammenlagte Koncerns organisation baseres på en række medarbejdere med stor ekspertise inden for deres respektive områder. Det er derfor vigtigt for den Sammenlagte Koncerns fortsatte udvikling, at disse ekspertiser kan fastholdes. Dette har hidtil været sikret gennem markedskonforme lønaftaler og arbejdsforhold, den enkelte medarbejder har anset som positive BESTYRELSE Bestyrelsens honorar for 2011 forventes samlet at udgøre TEUR 280 mod TEUR 279 i 2010 og TEUR 340 i Bestyrelsesmedlemmerne er ikke omfattet af incitamentsprogrammer (optionsprogrammer, bonusaflønning eller lignende). Selskabet har ikke ydet lån, stillet garantier eller påtaget sig andre forpligtelser over for eller på vegne af Bestyrelsen eller nogen af dens medlemmer. Ingen medlemmer af Bestyrelsen er berettiget til nogen form for vederlag ved fratræden fra hvervet som bestyrelsesmedlem. Selskabet har ikke afsat midler eller foretaget hensættelser til pensionsydelser, fratrædelsesordninger eller lignende til Bestyrelsen, og Selskabet er ikke forpligtet hertil DIREKTION Direktionens samlede honorar i 2010 udgjorde TEUR bestående af TEUR i lønninger, TEUR i fratrædelsesgodtgørelse, TEUR 30 i pension, og TEUR 124 i aktiebaseret vederlæggelse. Den 25. februar 2010 indgik bestyrelsen en aftale med Martin M. Kristensen, den tidligere direktør i Selskabet, om fratrædelse som direktør i Selskabet, og den 17. november 2010 fratrådte Kaj Larsen som administrerende direktør i Selskabet. Siden den 17. november 2010 har Direktionen bestået af Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini (adm. direktør), Eugenio de Blasio (vice adm. direktør) og Mark Fromholt (økonomidirektør). Da Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini og Eugenio de Blasio blev ansat i Direktionen så sent på året, har de hver især oppebåret løn fra Selskabet i 2010 på TEUR 43. Lønnen til Mark Fromholt udgjorde i 2010 TEUR 281. Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini og Eugenio de Blasio er tillige begge bestyrelsesmedlemmer i GWM og i GP Energia S.r.l., hvorfra de hver har modtaget henholdvis TEUR 24 og TEUR 12 i 2010 i bestyrelseshonorar. Alle pensioner finansieres af løbende præmiebetalinger til pensionskasser, og der er ingen faste hensættelser til pension, pensionering eller lign. Selskabet har ikke ydet lån, stillet garantier eller påtaget sig andre forpligtelser over for eller på vegne af Direktionen eller nogen af dens medlemmer. Ingen medlemmer af Direktionen er berettiget til nogen form for vederlag ved fratræden fra hvervet som direktionsmedlem, undtagen almindeligt vederlag i opsigelsesperioden. Selskabet har ikke afsat midler eller foretaget hensættelser til pensionsydelser, fratrædelsesordninger eller lignende til Direktionen, og Selskabet er ikke forpligtet hertil NØGLEMEDARBEJDERE Nøglemedarbejdernes samlede honorar i 2010 udgjorde TEUR

111 Kasper Johnbeck er omfattet af det i 2009 udstedte warrantprogram og er i den forbindelse tildelt warrants. Ingen øvrige nøglemedarbejdere er omfattet af incitamentsprogrammer (optionsprogrammer, bonusaflønning eller lignende). Selskabet har ikke ydet lån, stillet sikkerhed eller påtaget sig andre forpligtelser for eller på vegne af Nøglemedarbejdere. Ingen Nøglemedarbejder er berettiget til nogen form for vederlag ved fratrædelse. Selskabet har ikke afsat midler eller foretaget hensættelser til pensionsydelser, fratrædelsesordninger eller lignende til Nøglemedarbejderne, og Selskabet er heller ikke forpligtet hertil RETNINGSLINIER FOR INTICAMENTSAFLØNNING AF DIREKTIONEN Selskabet vedtog i 2008 overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af medlemmer af Direktionen. Retningslinjerne skal behandles og godkendes på Selskabets ordinære generalforsamling. Incitamentsaflønning af medlemmer af Direktionen bruges generelt til at sikre optimale incitamenter til at opnå gode resultater for Selskabet både på kort og på længere sigt, herunder sikre, at medlemmerne af Direktionen fokuserer på øget værdiskabelse. Bestyrelsen har valgt kun at bruge kendte og gennemskuelige typer vederlag for at sikre størst mulig åbenhed omkring incitamentsaflønning. Der er indgået konkrete aftaler om incitamentsaflønning med de enkelte medlemmer af Direktionen, og det konkrete vederlag til hvert enkelt direktionsmedlem fordelt på brugte incitamentselementer oplyses i årsrapporten for det følgende år. Størrelsen og sammensætningen af incitamentsaflønningen til hvert enkelt medlem af Direktionen afhænger af en række faktorer, herunder Greentech Koncernens overordnede resultater. Andre faktorer omfatter de individuelle medlemmers indsats og resultater på de områder, der varetages af de enkelte direktionsmedlemmer. Ved fastsættelse af konkrete bonus- og aktieoptionsprogrammer, skal Bestyrelsen sikre, at indholdet, herunder de specifikke benchmarks, ikke skaber incitamenter for Direktionen, der ikke er i overensstemmelse med Selskabets interesser. Resultatafhængig bonus variabel løn Bestyrelsen kan tildele en årlig bonus til de enkelte medlemmer af Direktionen. En sådan bonus må maksimalt have en værdi svarende til 25% af den faste årsløn inklusive pension i tildelingsåret. Størrelsen af den årlige bonus afhænger af, om direktionsmedlemmet opnår en række nærmere definerede klare mål. Derudover kan Bestyrelsen beslutte at tilbyde Direktionen en ekstraordinær bonusordning og/eller resultatkontrakt. Sådanne ordninger kan have en løbetid på ét år, og bonus kan udløses ved indtrædelsen af en særlig begivenhed. Værdien af sådanne ekstraordinære bonusordninger og/eller resultatkontrakter må ikke overstige 50% af direktionsmedlemmets faste årsløn inklusiv pension for hvert regnskabsår. Optioner Bestyrelsen må én gang om året tildele de enkelte direktionsmedlemmer optioner til køb eller tegning af aktier (warrants) i Selskabet. Disse tildelinger foretages med hensyntagen til direktionsmedlemmets stilling og ansvar samt loyalitet og motivation. Den skønnede nutidsværdi af de tildelte optioner må ikke overstige 50% af direktionsmedlemmets faste årsløn inklusiv pension på tildelingstidspunktet for hvert regnskabsår. Den skønnede nutidsværdi af optionerne er beregnet ved hjælp af Black & Scholes modellen og i overensstemmelse med de beregningsmetoder, der anvendes i IFRS. 111

112 På tildelingstidspunktet må udnyttelseskursen på optioner ikke være mindre end markedskursen på tildelingstidspunktet. Optioner kan udnyttes tidligst to år efter tildelingsdagen og senest fem år efter tildelingsdagen. Bestyrelsen kan fastsætte en kortere udnyttelsesperiode. Udnyttelse skal finde sted inden for de åbne handelsvinduer i forbindelse med Selskabets delårs- og helårsregnskabsmeddelelser. Hvis et medlem af Direktionen opsiger sin ansættelse og en sådan opsigelse ikke skyldes væsentlig misligholdelse fra Greentech Koncernens side, hvis Greentech Koncernen opsiger et medlem af Direktionen pga. misligholdelse, eller hvis Greentech Koncernens berettiget bortviser medlemmet af Direktionen, bortfalder alle resterende optioner, der ikke er udnyttet på fratrædelsestidspunktet. Sådanne optioner ophører automatisk uden varsel på fratrædelsestidspunktet, medmindre andet aftales skriftligt. Medarbejderordninger Bestyrelsen kan beslutte, at medlemmer af Direktionen, på lige fod med andre medarbejdere, kan modtage medarbejderaktier, medarbejderobligationer eller deltage i andre bonusordninger, der tilbydes medarbejdere i Greentech Koncernen som en generel ordning i henhold til ligningslovens 7A på visse definerede kriterier. Værdien af sådanne ordninger må ikke overstige de til enhver tid fastsatte grænser for sådanne skattefrie tildelinger. 112

113 16 BESTYRELSENS ARBEJDSPRAKSIS 16.1 BESTYRELSENS BEFØJELSER Bestyrelsen varetager Selskabets overordnede og strategiske ledelse, herunder ansættelse af Direktionen, fastlæggelse af strategi, handlingsplaner, mål og budgetter, og udstikker rammerne for risikostyring og kontrolprocedurer m.v BESTYRELSESMØDER Bestyrelsens møder afholdes i henhold til en møde- og arbejdskalender med fem faste årlige møder samt efter behov. I 2010 blev der afholdt 20 møder inklusive telefonbestyrelsesmøder (mod 26 møder året før). Ordinære bestyrelsesmøder har en fast dagsorden, hvor drift og resultater gennemgås, og hvor aktuelle emner og nye projekter behandles og godkendes. Bestyrelsen gennemgår en gang årligt forretningsordenen og påser, at rammer og procedurer er i orden. Risikostyring og kapital- og aktiestruktur er også faste emner på dagsordenen. Årsrapporten gennemgås på mødet i marts sammen med revisor, hvor også regnskabspraksis gennemgås og drøftes BESTYRELSESUDVALG Selskabet har ingen bestyrelsesudvalg BESTYRELSENS, DIREKTIONENS OG NØGLEMEDARBEJDERNES KONTRAKTVILKÅR Bestyrelse Navn Stilling Tiltrædelsesdato i nuværende stilling Peter Høstgaard-Jensen Bestyrelsesformand 15. oktober 2010 Luca Rovati Bestyrelsesnæstformand 15. oktober 2010 Jean-Marc Janailhac Bestyrelsesmedlem 15. oktober 2010 Benjamin Guest Bestyrelsesmedlem 15. oktober 2010 Valerio Andreoli Bonazzi Bestyrelsesmedlem 15. oktober 2010 Hvervets udløb Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 Vederlag ved ophør Direktion Navn Stilling Tiltrædelsesdato i nuværende stilling Sigieri Diaz della Vittoria Pallavicini Eugenio de Blasio Hvervets udløb Adm. direktør 17. november 2010 N/A 0* Vice adm. direktør 17. november 2010 N/A Mark Fromholt Økonomidirektør 11. april 2008 N/A * Bortset fra sædvanligt vederlag i opsigelsesperioden. Nøglemedarbejdere Navn Stilling Tiltrædelsesdato i nuværende stilling Hvervets udløb Kasper Johnbeck Driftschef Maj 2008 N/A 0* Vederlag ved ophør 0* 0* Vederlag ved ophør 113

114 Roberto Pierantoni Chef for virksomhedsudvikling Slawomir Sikorski Adm. direktør i Wiatropol * Bortset fra sædvanligt vederlag i opsigelsesperioden. Marts 2011 Juli 2010 N/A N/A 0* 0* 16.5 ERKLÆRING VEDRØRENDE COPORATE GOVERNANCE Bestyrelsen anser anbefalingerne fra Komitéen for god selskabsledelses anbefalinger som en vigtig inspirationskilde i sit arbejde. Selskabet efterlever langt de fleste anbefalinger, men har på følgende områder valgt en anden praksis: Bestyrelse har ikke en formaliseret selvevaluering, men en løbende dialog om, hvordan Bestyrelsen fungerer, og hvordan arbejdet kan optimeres. Det samme gælder for evalueringen af Direktionens arbejde og af samarbejdet mellem Direktion og Bestyrelse. Denne mere uformelle og løbende tilgang passer bedre til Selskabet. Selskabet har ingen aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Selskabet mener, at det afgørende er hvert bestyrelsesmedlems engagement, arbejdsindsats og kompetencer - ikke medlemmets alder. Enkelte medlemmer har flere bestyrelsesposter end anbefalingerne foreskriver. Selskabet vurderer, at dette ikke er nogen hindring, da det er hvert bestyrelsesmedlems engagement, arbejdsindsats, kompetencer og bidrag til Selskabet, der er afgørende - ikke antallet af bestyrelsesposter. Selskabet har - henset til Selskabets størrelse - hidtil ikke fundet det nødvendigt at nedsætte bestyrelsesudvalg. I stedet har Direktionen i konkrete sager trukket på særlige kompetencer og viden hos medlemmer af Bestyrelsen. Den samlede Bestyrelse varetager også funktionen som revisionsudvalg. Selskabets arbejde med frivillig integrering af samfundsansvar har endnu ikke manifesteret sig i konkrete politikker på området. Selskabet har på hjemmesiden under "Corporate Governance" i sin erklæring vedrørende god selskabsledelse forholdt sig systematisk til anbefalingerne efter "følg eller forklar"-princippet. En detaljeret erklæring fra Selskabets kan hentes på under "Investor", "Corporate Governance". 114

115 17 MEDARBEJDERE 17.1 GREENTRECH KONCERNEN Ledelsen har i 2010/2011 fortsat de strukturelle ændringer af Selskabets organisation og styrket Selskabets lokale enheder i Italien og Polen, således at en lang række af opgaverne nu kan udføres direkte fra disse lokale organisationer. Greentech har som led i ovenstående ændringer samt en tilpasning af omkostningsstrukturen i slutningen af 2010 og starten af 2011 reduceret medarbejderstaben i Danmark, ligesom der er sket enkelte reduktioner i og rokeringer mellem nogle af Greentech Koncernens selskaber. Det samlede medarbejderantal pr. 1. marts 2011 er 23 fraregnet medarbejdere i opsagt stilling. Pr. Prospektdatoen har Selskabet 21 medarbejdere. Selskabets medarbejderantal har i de seneste år udviklet sig således (pr. 31. december): År Danmark Tyskland Italien Polen Norge Samlet antal medarbejdere Greentech Koncernens medarbejdere, som er i uopsagt stilling pr. 1. marts 2011, har en gennemsnitsalder på 39 år og har pr. udgangen af 2010 en gennemsnitsanciennitet i Selskabet på 2 år og 8 mdr. Kønsfordelingen i Greentech Koncernen er som følger: Kvinder: 43% Mænd: 57 % Greentech Koncernen er i dag - målt på penge, personale og produktion - blandt de små aktører i branchen og den internationale kontekst, som Selskabet opererer i. Greentech værdsætter og ønsker i sine ekspansionsbestræbelser at fastholde og udvikle den kultur, som kendetegner en lille organisation, og som er karakteriseret ved dynamiske arbejdsprocesser og en høj grad af fleksibilitet og ansvarsfølelse blandt medarbejderne. Samtidig er selvstændigt initiativ og samarbejde af afgørende betydning for, at organisationen kan fungere. Pålidelighed er vigtigt i forhold til samspillet med omverdenen GWM KONCERNEN GWMs ansatte blev alle ansat i løbet af 2010, hvilket også var GWMs første hele driftsår. Pr. Prospektdatoen har GWM Koncernen 66 medarbejdere. Den følgende tabel viser antallet af medarbejdere i GWM Koncernen pr. 31. december 2010 og pr. 30. juni År Italien Spanien Samlede antal medarbejdere * / ** 5 66 * Hvoraf 24 var Gruppo Zilio-medarbejdere og 18 er GWM-medarbejdere. ** Hvoraf 29 var Gruppo Zilio-medarbejdere og 32 er GWM-medarbejdere. I perioden 1. januar marts 2011 steg GWMs medarbejderantal som et resultat af implementeringen af de administrative og juridiske afdelinger. 115

116 Medarbejdernes gennemsnitsalder er 38 år. Kønsfordelingen i GWM Koncernen er som følger (pr. 30. juni 2011): Kvinder: 36% Mænd: 64% GWM-teamet er opbygget af forretningsenheder (f.eks. solenergi, vind og miljø) med visse centraliserede fælles funktioner (f.eks. administration, corporate finance, køb og salg af virksomheder samt juridisk afdeling). Teamet har kvalificerede personer med erfaring inden for vedvarende energi, jura, teknik og finans som opsummeret nedenfor: et fokuseret team med stor erfaring med køb og salg af virksomheder samt aktiviteter indenfor transaktionssupport, der kombinerer ekspertise inden for energisektoren med organisations- og udførelsesevner et fokuseret team af juridiske eksperter med erfaring inden for flere forskellige juridiske områder, herunder virksomhed, skat, ejendom, immaterielle rettigheder, økonomi samt retstvister, der hver især har specifik reference til vedvarende energi et yderst erfarent team af finansielle eksperter inden for vedvarende energi, der har erfaring og kendskab til komplekse og detaljerede økonomiske modeller, forretningsplanlægning samt projektfinansiering, et teknisk team med forretningsviden, der dækker levering af services inden for alle hovedområder (teknisk rådgivning, konstruktion og opførelse) ved at kombinere omfattende teknisk og videnskabelig baggrund med kompetencer inden for virksomhedsudvikling. 116

117 18 STØRRE AKTIONÆRER Nedenstående aktionærer har i henhold til værdipapirhandelslovens 29 og selskabslovens 55 meddelt Selskabet, at de ejer mindst 5% af aktiekapitalen eller stemmerettighederne: Aktionær GWM Renewable Energy II S.p.A. GWM/Société d Investissement à Capital Variable Global Wealth Management SA Antal Aktier forud for Udbuddet Ejerandel og stemmerettigheder forud for Udbuddet (%) Antal Aktier efter Udbuddet Ejerandel og stemmerettigheder efter Udbuddet (%) , , , , , ,81 Greentech Koncernen ejede pr. Prospekdatoen egne Aktier à DKK 5, svarende til en pålydende værdi på DKK og i alt 0,33% af aktiekapitalen og 0,33 af stemmerettighederne i Selskabet forud for Udbuddet. Bogført værdi af de egne Aktier er TEUR Selskabet har ikke bemyndigelse til at offentliggøre selskabsmeddelelser vedrørende større aktiebesiddelser, medmindre Selskabet forud har modtaget meddelelse derom fra en aktionær. Således kan der være sket ændringer til ejerandele og stemmerettigheder for de større aktionærer i forhold til det ovenfor angivne. Selskabet er ikke bekendt med, at det direkte eller indirekte kontrolleres af andre, ligesom Selskabet ikke har kendskab til eventuelle aftaler, som senere kan medføre, at andre overtager kontrollen med Selskabet. 117

118 19 TRANSAKTIONER MED NÆRTSTÅENDE PARTER 19.1 GREENTECH KONCERNEN Greentechs nærtstående parter omfatter Selskabets Bestyrelse, Direktion og Nøglemedarbejdere, idet de udøver betydelig indflydelse på Selskabets drift. Nærstående parter omfatter desuden disse personers familiemedlemmer samt virksomheder, hvori disse personer har væsentlige interesser. Selskabets storaktionær, GWM RE, anses for nærtstående part efter Transaktionen. Med undtagelse af aflønning og goder, der modtages som følge af medlemskab af Selskabets Bestyrelse, ansættelse i Selskabet eller aktiebesiddelser i Selskabet eller det nedenfor anførte, er der ikke indgået væsentlige transaktioner med Bestyrelsen, Direktionen, eller Nøglemedarbejdere eller virksomheder uden for Greentech Koncernen, som de pågældende parter har interesser i. Der henvises til Del I, afsnit 15 "Vederlag og goder" for yderligere oplysninger om vederlag til Bestyrelsen, Direktionen og Nøglemedarbejderne. Samhandel med nærtstående parter har omfattet følgende: TEUR Koncern Salg af tjenesteydelser til tilknyttede virksomheder Salg af tjenesteydelser til associerede virksomheder Køb af tjenesteydelser fra bestyrelsesmedlem (advokathonorar) Køb af tjenesteydelser fra direktionsmedlem (GWM) (Administrationshonorar) GWM KONCERNEN Selskabets storaktionær, GWM RE, anses for nærtstående part. GWM RE har i 2010 ydet lån på i alt TEUR til GWM. Der er i 2010 påløbet TEUR 85 i rente på disse lån. Der er endvidere i januar 2011 ydet et yderligere lån på TEUR fra GWM RE til GWM. Der henvises til Del I, afsnit 20.4 "Proforma regnskabsoplysninger" på side 127 for yderligere oplysninger om disse lån. Nærtstående parter omfatter også virksomheder uden for GWM koncernen, som GWM RE har interesser i. GWM s nærtstående parter omfatter endvidere GWM s bestyrelse og direktion, idet de udøver betydelig indflydelse på GWM s drift. Nærstående parter omfatter desuden disse personers familiemedlemmer samt virksomheder, hvori disse personer har væsentlige interesser. Med undtagelse af aflønning og goder, der modtages som følge af medlemskab af GWM s bestyrelse, ansættelse i GWM, er der ikke indgået væsentlige transaktioner med GWM s bestyrelse eller direktion, eller Nøglemedarbejdere eller virksomheder uden for GWM Koncernen, som de pågældende parter har interesser i. Samhandel med nærtstående parter har omfattet følgende: TEUR GWM Salg af tjenesteydelser til associerede virksomheder 169 N/A N/A Køb af tjensteydelser fra aktionær (GWM RE) 917 N/A N/A Køb af tjenesteydelser fra tilknyttede virksomheder 58 N/A N/A Da GWM er stiftet i 2010 har der ikke været transaktioner med nærtstående parter i 2008 og

119 20 OPLYSNINGER OM SELSKABETS AKTIVER OG PASSIVER, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER 20.1 INDLEDNING Nedenstående regnskabsoplysninger er et uddrag af Selskabets årsrapport for 2010 med sammenligningstal for 2009, som er godkendt af Bestyrelsen den 28. marts 2011 til fremlæggelse på Selskabets ordinære generalforsamling, der blev afholdt den 19. april Regnskaberne nedenfor indeholder endvidere sammenligningstal for De offentliggjorte årsrapporter for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010 er reviderede og indeholder Ledelsens beretning samt årsregnskab og konsolideret årsregnskab, inkl. noter. De konsoliderede årsregnskaber i dette Prospekt indeholder ikke Ledelsens beretninger, som de fremgår af Selskabets offentliggjorte årsrapporter. Selskabets regnskabsoplysninger for perioden 1. januar 31. marts 2011 og 2010 er udarbejdet i overensstemmelse med indregnings- og målingskriterierne i IFRS som vedtaget af EU, samt yderligere danske oplysningskrav for delårsrapporter for børsnoterede selskaber og er ikke revideret eller reviewet. Resultatopgørelse for perioden 1. januar marts 2011 og 2010 samt for regnskabsårene 2010, 2009 og Koncern Q Q TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Ikke revideret Ikke revideret Revideret Revideret Revideret Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat før nedskrivninger Tab ved salg af vindmølleprojekt Nedskrivninger på igangværende vindmølleprojekter/ kapitalandele i dattervirksomheder Bruttoresultat Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Fordeles således: Aktionærer i Greentech Energy Systems A/S Minoritetsinteresser

120 Balance pr. 31. marts 2011 og 2010 samt pr. 31. december 2010, 2009 og Aktiver Langfristede aktiver Koncern Q Q TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Ikke revideret Ikke revideret Revideret Revideret Revideret Vindmøller Vindmøller under opførelse Inventar Materielle aktiver i alt Kapitalandele i dattervirksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Andre kapitalandele Udlån til dattervirksomheder Udlån til associerede virksomheder Deposita Forudbetalinger Bankindestående på sikringskonto Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Andre langfristede aktiver i alt LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT Kortfristede aktiver Grønne certifikater Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder Forudbetalinger Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT AKTIVER I ALT

121 Passiver Koncern Q Q TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Ikke revideret Ikke revideret Revideret Revideret Revideret Aktiekapital Overkurs ved emission Reserve for valutakursregulering Overført resultat Majoritetens andel af egenkapital Minoritetsinteresser EGENKAPITAL I ALT Hensættelse til udskudt skat Andre hensættelser Kreditinstitutter Dagsværdi af finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld til kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til dattervirksomheder Skyldig købesum, Messina Selskabsskat Anden gæld Dagsværdi af finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt FORPLIGTELSER I ALT EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT

122 Pengestrømsopgørelse for perioden 1. januar marts 2011 og 2010 samt for regnskabsårene 2010, 2009 og Koncern Q Q TEUR TEUR TEUR TEUR TEUR Ikke revideret Ikke revideret Revideret Revideret Revideret Resultat af primær drift Årets af- og nedskrivninger på materielle aktiver Årets regnskabsmæssige tab ved afståelse af aktivitet og nedskrivninger på igangværende projekter Andre reguleringer Ændring i driftskapital Pengestrømme fra drift før renter Udbytte fra associeret virksomhed Udbytte fra dattervirksomhed Renteindbetalinger Renteudbetalinger Pengestrømme fra ordinær drift Betalt skat Pengestrømme fra driftsaktivitetet Køb af materielle aktiver Salg af materielle aktiver Køb af dattervirksomheder / kapitalforhøjelser i dattervirksomheder Kapitalforhøjelse i associerede virksomheder Køb af andre kapitalandele Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i sikringskonti Provenu fra kapitalforhøjelse Lån til associerede virksomheder Afdrag på gæld til kreditinstitutter Optagelse af lån i kreditinstitutter Ændring i andre langfristede betalinger Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme Kursregulering af likvide midler primo Likvide midler primo Likvide midler ultimo

123 20.2 KRYDSREFERENCER I henhold til Kommissionens Forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, indarbejdelse af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering (Prospektforordningen) skal Prospektet indeholde reviderede regnskabsoplysninger for de seneste tre regnskabsår. I henhold til Prospektdirektivets artikel 28 og 18 stk. 2 i Bekendtgørelse nr. 223 af 10. marts 2010 om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og for offentlige udbud af værdipapirer over EUR (Prospektbekendtgørelsen) indgår følgende oplysninger i Prospektet ved henvisning til Selskabets årsrapporter for regnskabsårene 2010, 2009 og 2008 samt Selskabets delårsrapporter for perioden 1. januar marts 2011 og 2010 (som offentliggjort gennem NASDAQ OMX Copenhagen og som er tilgængelige på Selskabets hjemmeside Krydsreferencetabel Oplysningselement for Greentech Reference Ledelsespåtegning for Q Selskabets kvartalsmeddelelse Q1 2011, side 21 Ledelsesberetning for Q Selskabets kvartalsmeddelelse Q1 2011, side 3-5 Noter for Q Selskabets kvartalsmeddelelse Q1 2011, side Ledelsespåtegning for regnskabsåret 2010 Selskabets årsrapport 2010, side 32 Ledelsesberetning for regnskabsåret 2010 Selskabets årsrapport 2010, side 2-9 Revisionspåtegning for regnskabsåret 2010 Selskabets årsrapport 2010, side 33 Anvendt regnskabspraksis for regnskabsåret 2010 Selskabets årsrapport 2010, side Noter for regnskabsåret 2010 Selskabets årsrapport 2010, side Ledelsespåtegning for regnskabsåret 2009 Selskabets årsrapport 2009, side 32 Ledelsesberetning for regnskabsåret 2009 Selskabets årsrapport 2009, side 5-9 Revisionspåtegning for regnskabsåret 2009 Selskabets årsrapport 2009, side 33 Anvendt regnskabspraksis for regnskabsåret 2009 Selskabets årsrapport 2009, side Noter for regnskabsåret 2009 Selskabets årsrapport 2009, side Ledelsespåtegning for regnskabsåret 2008 Selskabets årsrapport 2008, side 33 Ledelsesberetning for regnskabsåret 2008 Selskabets årsrapport 2008, side 5-9 Revisionspåtegning for regnskabsåret 2008 Selskabets årsrapport 2008, side 34 Anvendt regnskabspraksis for regnskabsåret 2008 Selskabets årsrapport 2008, side Noter for regnskabsåret 2008 Selskabets årsrapport 2008, side

124 20.3 GWM Nedenstående regnskabsoplysninger er et uddrag af GWMs årsrapport for 2010 som er godkendt af Bestyrelsen den 6. juni Da Selskabet er stiftet i 2010 er der ikke sammenligningstal for 2009 eller tidligere. Årsrapporten for regnskabsåret 2010 er revideret og indeholder Ledelsens beretning samt konsolideret årsregnskab, inkl. noter. Årsrapporten er vedlagt som bilag til dette Prospekt. Regnskabsoplysninger for perioden 1. januar 31. marts 2011 for GWM er udarbejdet i overensstemmelse med indregnings- og målingskriterierne i IFRS som vedtaget af EU og er ikke revideret eller reviewet. Da Selskabet er stiftet i marts måned 2010 er der ikke sammenligningstal for perioden 1. januar 31. marts Resultatopgørelse for perioden 1. januar marts 2011 og regnskabsåret GWM Q TEUR TEUR Ikke revideret Revideret Omsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger 0 0 Resultat af kapitalandele i associerede virksomheder Resultat af primær drift Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat for forsættende aktiviteter Skat af ophørte aktiviteter Årets resultat Fordeles således: Aktionærer i GWM Renewable Energy S.p.A Minoritetsinteresser

125 Balance pr. 31. marts 2011 og pr. 31. december Aktiver Langfristede aktiver Q TEUR TEUR Ikke revideret GMW Revideret Solenergianlæg Solenergianlæg under opførelse Bygninger og grunde Inventar Materielle aktiver i alt Goodwill Patenter og rettigheder Øvrige immaterielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Deposita og forudbetalinger Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender 9 17 Andre langfristede aktiver i alt LANGFRISTEDE AKTIVER I ALT Kortfristede aktiver Varebeholdning Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender Tilgodehavende selskabsskat Øvrige finansielle omsætningsaktiver Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger KORTFRISTEDE AKTIVER I ALT AKTIVER BESTEMT FOR SALG AKTIVER I ALT

126 Passiver GWM Q TEUR TEUR Ikke revideret Revideret Aktiekapital Overkurs ved emission Overført resultat Majoritetens andel af egenkapital Minoritetsinteresser EGENKAPITAL I ALT Hensættelse til udskudt skat Øvrige hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Gæld til leasingselskab Andre finansielle forpligtelser Finansielle forpligtelser til nærtstående Dagsværdi af finansielle instrumenter Anden glæd Provisioner Øvrige langfristede forpligtelser Langfristede forpligtelser i alt Kortfristet del af langfristet gæld til kreditinstitutter Leverandører af varer og tjenesteydelser Gæld til moderselskab Selskabsskat Anden gæld Dagsværdi af finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser i alt FORPLIGTELSER I ALT FORPLIGTELSER AKTIVER BESTEMT FOR SALG EGENKAPITAL OG FORPLIGTELSER I ALT

127 Pengestrømsopgørelse for regnskabsåret GWM 2010 TEUR Revideret Årets resultat Årets af- og nedskrivninger på materielle aktiver Årets af- og nedskrivninger på immaterielle aktiver 13 Andre reguleringer 162 Ændring i driftskapital 363 Pengestrømme fra driftsaktivitetet -188 Køb af materielle aktiver -682 Salg af materielle aktiver Køb af dattervirksomheder / kapitalforhøjelser i dattervirksomheder Køb af andre kapitalandele Pengestrømme fra investeringsaktivitet Provenu fra kapitalforhøjelse Optagelse af nye leasingforpligtelser 431 Optagelse af lån hos moderselskab Optagelse af lån i kreditinstitutter Andre finansielle aktiver og passiver -518 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrømme Likvide midler Bankgæld og likvide midler vedrørende aktiver bestemt for salg -797 Likvide midler ultimo, netto En væsentlig del af aktiviteten I GWM har historisk set været relateret til det 60% ejede datterselskab Gruppo Zilio. For en gennemgang af de ureviderede regnskabstal, der er udarbejdet i overensstemmelse med den regnskabspraksis anvendt af Selskabet, for Gruppo Zilio, henvises til Del 1, afsnit PROFORMA REGNSKABSOPLYSNINGER Ikke-reviderede Proforma Regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2010 Nedenstående proforma konsoliderede balance og resultatopgørelse for Greentech for regnskabsåret 2010 ( Proforma Regnskabsoplysningerne ) viser med tilbagevirkende kraft virkningen af GWM RE's indskud i Greentech af følgende investeringer: 1) 100% ejerandel besiddet af GWM RE i GWM 127

128 2) 50,03% ejerandel besiddet af GWM RE i Global Litator foretaget i henhold til Apportindskudsaftalen underskrevet af Greentech og GWM RE den 5. maj 2011 og Tillæg af den 24. juni På baggrund af Apportindskudsaftalen træder Transaktionen i kraft på Closing-datoen af denne aftale, som forventes at være senest den 11. august Transaktionen behandles regnskabsmæssigt som en omvendt virksomhedsovertagelse, hvor Greentech (den juridiske overtagende virksomhed) erhverves af GWM (den juridiske overtagne virksomhed), da størstedelen af stemmerettighederne i den sammenlagte enhed efter virksomhedssammenslutningen vil være ejet af GWM RE (jf. Note 10 Regnskabsmæssig behandling af den omvendte virksomhedsovertagelse ). Proforma Regnskabsoplysningerne afspejler endvidere effekten af andre væsentlige transaktioner gennemført af Greentech og GWM efter den 31. december 2010 og før Closing-datoen, jf. nedenfor, primært Greentechs overtagelse af Conesa Sistemes Energetics Conesa I S.L. ( Conesa ). Proforma Regnskabsoplysningerne er udarbejdet i henhold til kravene i EF Forordning 809/2004 med henblik på medtagelsen deraf i Prospektet. Oplysningerne præsenteres i tabelformat med udgangspunkt i Greentechs koncernbalance pr. 31. december 2010 og resultatopgørelse for Proforma Regnskabsoplysningerne er udarbejdet som proforma-reguleringer til historiske data. Dette er foretaget i overensstemmelse med EF Forordning 809/2004 og anbefalinger udstedt af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg ( CESR ) i februar 2005 vedrørende udarbejdelse af proforma regnskabsoplysninger. Proforma koncernbalancen pr. 31. december 2010 og proforma koncernresultatopgørelsen for 2010 er udarbejdet som om Transaktionen havde fundet sted den 1. januar Den regnskabspraksis og de kriterier, som Greentech har anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2010, fremgår af noterne til Greentech s årsrapport for Den regnskabspraksis og de kriterier, som GWM har anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2010, fremgår af noterne til GWM s årsrapport for Den regnskabspraksis og de kriterier, som Conesa har anvendt ved udarbejdelsen af årsrapporten for 2010 til brug for udarbejdelsen af Proforma Regnskabsoplysningerne fremgår af uddrag af årsregnskabet 2010 for Conesa, som er vedlagt som bilag til Prospektet. Proforma regnskabsoplysningerne er aflagt i TEUR. Opstillingen af Proforma koncernbalancen 31. december 2010 og resultatopgørelsen for 2010 omfatter følgende kolonner: 1) i første kolonne fremgår det historiske koncernregnskab for Greentech pr. 31. december 2010, som er aflagt i overensstemmelse med IFRS og revideret af PWC, som afgav sin revisionspåtegning den 28. marts ) i anden kolonne under overskriften GL 31. december 2010 historisk fremgår GWM RE s ejerandel på 50,3% i Global Litator S.L. som indskydes i Greentech. 3) i tredje kolonne under overskriften GWM 31. december 2010 fremgår det historiske regnskab for GWM pr. 31. december 2010, som er revideret af Reconta Ernst & Young S.p.A., som afgav sin revisionspåtegning den 6. juni ) i de efterfølgende kolonner (kolonne fire til elleve), samlet under overskriften GWM proformareguleringer fremgår reguleringer for at: a) præsentere resultatet af aktiviteter opkøbt af GWM i 2010 som om de var foretaget den 1. januar 2010, b) med tilbagevirkende kraft at vise de i 2011 gennemførte transaktioner der er foretaget af GWM i henhold til Apportindskudsaftalen, c) indskud af kontanter fra GWM RE til GWM og d) Konvertering af GWM RE-lån til egenkapital i GWM i henhold til Apportindskudsaftalen. For yderligere oplysninger henvises til Note 2 og 9 i Noterne til Proforma Regnskabsoplysningerne. 5) i den efterfølgende kolonne (tolvte kolonne) under overskriften GWM 31. december 2010 proforma fremgår en GWM proformakonsolidering af de i 3) og 4) ovenfor anførte forhold. 128

129 6) i de efterfølgende kolonner (trettende og fjortende kolonne) under overskriften Regnskabsmæssig behandling af den omvendte virksomhedsovertagelse, fremgår den foreløbige regnskabsmæssige behandling af den omvendte virksomhedsovertagelse. For yderligere oplysninger henvises til Note 10 i Noterne til Proforma Regnskabsoplysningerne. 7) i den den femtende kolonne under overskriften Greentech 31. december 2010 proforma, før overtagelsen af Conesa fremgår den konsoliderede proforma balance og resultatopgørelse for Greentech og GWM. 8) i de efterfølgende kolonner under overskifterne Greentechs overtagelse af Conesa, Conesa 31. december 2010 historisk og Den regnskabsmæssige behandling af Conesa-overtagelsen fremgår reguleringer for at: a) regnskabsmæssigt behandle Greentechs overtagelse af Conesa i henhold til aftalen af 9. juni 2011 mellem Greentech, Gamesa Inversiones Energeticas Renovables SCR og Gamesa Energia S.A.; b) indregne Conesas aktiver, forpligtelser og resultater; c) regnskabsmæssigt behandle den foreløbige købesumsfordeling vedrørende Conesa. For yderligere oplysninger henvises til Note 11. 9) i den sidste kolonne under overskriften Greentech 31. december 2010 proforma fremgår den konsoliderede proforma balance og resultatopgørelse, inkl. overtagelsen af Conesa. Proforma regnskabsoplysningerne omhandler i sagens natur en hypotetisk situation og afspejler derfor ikke Selskabets reelle finansielle stilling eller resultater. Proforma regnskabsoplysningerne er derfor alene til orientering og derfor ikke nødvendigvis retningsgivende for det samlede driftsresultat eller finansielle stilling for den Sammenlagte Koncern såfremt Transaktionen havde fundet sted den 1. januar Oplysningerne er ikke nødvendigvis retningsgivende for driftsresultatet eller den finansielle stilling for den sammenlagte Koncern i fremtiden. Formålet og de anvendte metoder ved opstilling og udarbejdelse af Proforma Regnskabsoplysningerne er forskellig i forhold til metoderne anvendt ved opstilling og udarbejdelse af historiske regnskabsoplysninger. Derfor bør proforma koncernbalancen og resultatopgørelsen læses og fortolkes separat. Der bør ikke foretages nogen regnskabsmæssig sammenligning mellem de to opgørelser. Med henblik på udarbejdelsen af Proforma regnskabsoplysningerne er der foretaget en foreløbig opgørelse af dagsværdien for de erhvervede nettoaktiver i Greentech samt for Conesa, jf. Note 10 og 11. Den endelige købesumsfordeling vil GWM og Greentech foretage via yderligere analyser og vurderinger af dagsværdier for de overtagne nettoaktiver efter Prospektdatoen eller endelig overtagelse af Conesa. Fordelingen kan således blive ændret eftefølgende. Med hensyn til den omvendte virksomhedsovertagelse er den foreløbigt opgjorte negative forskel i værdien mellem de indskudte nettoaktiver og købsprisen midlertidigt identificeret som badwill. Ved færdiggørelse af købsprisallokeringen kan der identificeres yderligere aktiver eller forpligtelser, som ikke er indeholdt i de vedhæftede Proforma Regnskabsoplysninger. Dette kan have indvirkning på det fremtidige økonomiske resultat eksempelvis ved ændring i afskrivninger eller andre resultatposter. Dagsværdien for de erhvervede nettoaktiver i Conesa er foreløbigt indregnet under Goodwill. Som beskrevet i Note 11 kan der ved færdiggørelse af købsprisallokeringen identificeres yderligere aktiver eller forpligtelser, som ikke er indeholdt i de vedhæftede Proforma Regnskabsoplysninger. Dette kan have indvirkning på det fremtidige økonomiske resultat, eksempelvis ved ændring i afskrivninger eller andre resultatposter. 129

130 Proforma koncernbalance pr. 31. december 2010 Beløb i EUR ' Greentech 31. december 2010, histo risk GL. 31. december 2010, histo risk GWM 31. december 2010, histo risk Virkning af GWM - virkso mhed ssammensl utninger i 2010 Udvanding af investeringe n i GP Energia S.r.l. Overtagelse af Ugento o g A lessano GWM pro fo rma-reguleringer Kø b af GP Energias S.r.l.'s mino ritetsin teresser Salg af A lbarreal Overfø rsel af Greentechaktier Ko nverterin g af GWM 's aktio nærlån Ko ntant indskud fra GWM R E R egnskabsmæssig behandling af o mvendt o vertagelse (note 1) (Note 2) (Note 3) (Note 4) (Note 5) (Note 6) (Note 7) (Note 8) (Note 9) (Note 10) (note 11) (note 11) (note 11) Vindmøller/solenergianlæg Vindmøller/solenergianlæg under opførelse Grunde og bygninger Inventar M aterielle anlægsaktiver i alt Immaterielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder (23.829) Kapitalandele i dattervirksomheder ( ) (10.142) - Andre kapitalandele Udlån til associerede virksomheder Deposita og forudbetalinger Bankindestående på sikringskonto Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Andre langfristede aktiver (23.829) ( ) (829) LANGFRISTEDE AKTIVER (23.829) ( ) (829) Varebeholdninger Grønne certifikater Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender (27.047) Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter Likvide beholdninger (13.616) (10.142) KORTFRISTEDE AKTIVER (13.616) (10.142) Aktiver bestemt for salg (7.615) AKTIVER I ALT (13.616) (7.615) ( ) (829) Aktiekapital (38.144) (3) Overkurs ved emission (76.399) Øvrige reserver og overført resultat ( ) (3.095) (4.622) 39 - (195) - (6.316) - (18.933) ( ) (826) ( ) Egenkapital, der kan henfø res til moderselskabets aktionærer (4.622) ( ) (829) M inoritetsinteresser (4.640) (5.068) EGENKAP ITAL I ALT (9.262) (5.029) ( ) (829) Hensættelse til udskudt skat Andre hensættelser Langfristet gæld (2.200) (4.075) - - (7.285) Dagsværdi af finansielle instrumenter Andre langfristede forpligtelser Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser (2.200) (4.075) - - (7.285) Kortfristet gæld (279) Leverandørgæld Skyldig købesum Selskabsskat Anden gæld Dagsværdi af finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser (279) FORP LIGTELSER I ALT (2.200) (4.354) (7.285) Forpligtelser forbundet med aktiver bestemt for salg (2.586) P ASSIVER I ALT (13.616) (7.615) ( ) (829) GWM 31. december 2010 pro fo rma Greentech 31. december 2010 pro fo rma fø r o vertagelse af Conesa Greentech so vertagel se af C o nesa C o nesa histo riske tal inkl. IF R S regulering er R egnskab smæssig behandling af o vertagels e af C o nesa Greentech 31. december 2010 pro fo rma 130

131 Proforma koncernresultatopgørelse for regnskabsåret 2010 Beløb i EUR ' Greentech 31. december 2010, histo risk Greentech GWM pro fo rma-reguleringer 31. Virkning af Udvanding C o nesa R egnskabs GL. 31. GWM 31. Kø b af GP GWM 31. december GWM - af Overtagelse Overfø rsel R egnskabsmæssig histo riske mæssig december december Energias Ko nverterin Ko ntant december 2010 Greentechs virkso mhed investeringe af Ugento Salg af af behandling af o mvendt tal inkl. behandling 2010, 2010, S.r.l.'s g af GWM 's indskud fra 2010 pro fo rma o vertagelse ssammensl n i GP o g A lbarreal Greentechaktier reguleringer o vertagelse o vertagelse IF R S af histo risk histo risk mino ritetsin aktio nærlån GWM R E pro fo rma fø r af C o nesa utninger i Energia A lessano teresser o vertagelse 2010 S.r.l. af C o nesa af Conesa (note 1) (Note 2) (Note 3) (Note 4) (Note 5) (Note 6) (Note 7) (Note 8) (Note 9) (Note 10) (note 11) (note 11) (note 11) Omsætning Produktionsomkostninger (10.132) - (16.207) (2.928) (19.136) - - (29.268) - (2.617) - (31.885) Bruttoresultat før nedskrivninger Tab ved salg af vindmølleprojekt (1.605) (1.605) (1.605) Nedskrivning på vindmølleprojekter Nedskrivning på kapitalandele i dattervirksomheder (37.951) (37.951) (37.951) B rutto resultat (35.045) (29.288) (27.240) Administrationsomkostninger (6.862) - (6.848) (336) (7.184) - - (14.046) - (81) - (14.127) Andre driftsindtægter (omkostninger) (178) (62) - - (62) (62) Resultat af kapitalandele i associeret virksomhed (953) (653) (25) (1.606) (1.606) Resultat af primær drift (42.860) (653) (2.089) (1.464) - (25) (45.002) (43.035) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (14.344) - (1.176) (996) - (257) (2.394) - - (16.738) - (1.273) - (18.011) Resultat før skat (54.871) (653) (3.197) (370) - (257) (3.789) - (25) (59.338) (58.642) Skat af årets resultat (57) (10) (195) Å rets resultat af fo rtsættende aktiviteter (52.119) (653) (2.666) (428) - (186) (3.254) - (25) (56.051) (55.550) Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter - - (46) (238) Årets resultat (52.119) (653) (2.712) (666) - (186) (3.254) - (25) (56.051) (55.550) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet (52.110) (653) (2.460) (375) - (186) (107) (2.928) - (25) (55.716) (55.215) M inoritetsinteresser (9) - (252) (291) (327) - - (336) (336) Greentech 31. december 2010 pro fo rma 131

132 Noter til proforma regnskabsoplysninger Som beskrevet ovenfor viser første, anden og tredje kolonne af proforma koncernbalancen og resultatopgørelsen under overskrifterne Greentech 31. december 2010 historisk, GL 31. december 2010 historisk og GWM 31. december 2010 historisk de historiske regnskaber for de ovennævnte virksomheder, for regnskabsåret De øvrige kolonner afspejler de proforma-reguleringer, der er nødvendige for med tilbagevirkende kraft at vise virkningerne af indskuddet i Greentech af GWM og Global Litator S.L. og de øvrige proforma-reguleringer vedrørende Transaktionen, som faktisk er indtruffet eller forventes at indtræffe i De proforma-reguleringer, der skal foretages til de historiske regnskaber for GWM og Greentech pr. 31. december 2010, er vist nedenfor. Af de foretagne proforma reguleringer (note 2-9) vil reguleringerne foretaget i note 2, 5, 6 og 8 have fortsat konsekvens for udsteder, hvorimod note 3, 4, 7 og 9 er af engangskarakter. Note 1. Indskud af ejerandel i Global Litator Kolonnen med overskriften GL 31. December 2010, historisk viser GWM RE s apportindskud i Greentech i form af ejerandelen på 50,03% i Global Litator S.L. i henhold til Apportindskudsaftalen. I henhold til aftalen af 18. marts 2010 mellem GWM RE og Foresight Luxembourg Solar 2 S.a.r.l. (som ejer de resterende 49,97% af GL) er GL et joint venture mellem de to aktionærer, som har det som deres formål at investere i solenergiprojekter i Spanien. Med hensyn til den regnskabsmæssige behandling af indskuddet af ejerandelen er der således foretaget en foreløbig forhøjelse af posten Kapitalandele i associerede virksomheder med TEUR og en tilsvarende forhøjelse af posten Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer. Posten i kolonne 2 Resultat i kapitalandele i associeret virksomhed i resultatopgørelsen omfatter andelen af det tab, som fremkommer ved værdiansættelse af investeringen i GL efter den indre værdis metode for regnskabsåret, 2010, svarende til TEUR 653. Nedenstående tabel viser udvalgte hovedtal for GL for regnskabsåret 2010: Beløb i EUR 000 Aktiver i alt Forpligtelser i alt Egenkapital Omsætning Årets resultat (1.305) Note 2. Virkning af GWM-virksomhedssammenslutninger i 2010 I den fjerde kolonne under overskriften Virkning af GWM-virksomhedssammenslutninger i 2010 vises reguleringer foretaget i proforma-resultatopgørelsen for at illustrere den resultatmæssige effekt af de dattervirksomheder, der af GWM blev erhvervet i løbet af 2010, som om de var erhvervet med virkning fra den 1. januar Proforma-reguleringerne omfatter således resultatopgørelsestal for de aktiviteter, der er erhvervet af GWM i 2010 for perioden fra 1. januar 2010 til tidspunktet for GWM s erhvervelse af de enkelte aktiviteter. Dette medfører bl.a. en yderligere omsætning på TEUR 4.068, et resultat af primær drift på TEUR 626 og en reduktion af årets resultat på TEUR Note 3. Udvanding af investeringen i GP Energia Den 11. januar 2011 besluttede GP Energia, et 60%-ejet italiensk datterselskab af GWM, at forhøje sin aktiekapital med et samlet beløb på TEUR Kapitalforhøjelsen er tegnet af Solar Utility, som indtil kapitalforhøjelsen ejede 40 % af selskabskapitalen i GP Energia. Kapitalforhøjelsen blev foretaget ved en gældskonvertering af en del af Solar Utility s tilgodehavende i GP Energia. Proforma-reguleringerne omfatter således: 132

133 - I balancen en forøgelse af egenkapitalen på TEUR 2.200, hvoraf TEUR 663 kan henføres til posten Minoritetsinteresser og TEUR til posten Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer samt en reduktion af langfristede gældsforpligtelser med TEUR I resultatopgørelsen ingen indvirkning, da tilgodehavendet ikke var rentebærende. Efter gældskonverteringen blev Solar Utilitys ejerandel i GP Energia forøget fra 40% til 43,8%. Note 4. Overtagelse af Ugento og Alessano Den 30. juni 2011 indgik GP Energia i forbindelse med en omstrukturering af GWM-koncernen en optionsaftale med Solar Utility, der gav Solar Utility en uigenkaldelig put-option på at sælge to solcelleanlæg beliggende i Italien (Ugento og Alessano) samt tilhørende finansieringsaftaler til GP Energia. Put-optionen kan udnyttes indtil den 31. december 2012 mod et vederlag på henholdsvis TEUR for de to aktiviteter. Som følge heraf omfatter de væsentlige proforma-reguleringer: - I balancen, en stigning i posten Solenenergianlæg på TEUR og i posten Langfristet gæld på TEUR som følge af de aktiver og forpligtelser, der overtages af GP Energia ved udnyttelse af Solar Utilitys put-option. - I balancen, en stigning i posten Skyldig købesum på TEUR I balancen, en stigning i posten Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer på TEUR 19 vedrørende den foreløbige indregning som badwill af forskellen mellem købesummen og den bogførte værdi af de overtagne aktiver og forpligtelser. - I resultatopgørelsen en negativ regulering der kan henføres til posten Finansielle omkostninger med TEUR 257, hvilket afspejler et estimat over skyldige renter på finansieringsaftaler vedrørende de solcelleanlæg, som overføres til GP Energia, som om disse aftaler havde været i kraft den 1. januar 2010 og en stigning i posten Skat af årets resultat på TEUR 71, relateret til den tilhørende skatteeffekt heraf. Der er ikke overvejet anden indvirkning i resultatopgørelsen, da solcelleanlæggene var under opførelse pr. 31. december Note 5. Køb af GP Energias minoritetsinteresser Efter de i Note 3 og Note 4 beskrevne transaktioner generhvervede GWM den 6. juli 2011 de resterende 43,8% af selskabskapitalen i GP Energia fra Solar Utility og blev derved eneaktionær i selskabet. Købsprisen var TEUR og endvidere erhvervede GWM af Solar Utility udestående tilgodehavender i GP s datterselskaber på i alt TEUR De væsentligste proforma-reguleringer i balancen omfatter således: I balancen en reduktion i posten Likvide beholdninger på TEUR , hvoraf TEUR kan henføres til købet af minoritetsandelen på 49% i GP Energia, og TEUR til købet af tilgodehavendet. I balancen en reduktion i egenkapitalen på samlet TEUR 9.262, hvoraf TEUR kan henføres til posten Minoritetsinteresser som følge afkøbet af Solar Utility s aktier i GP Energia. I balancen en reduktion i posterne Langfristet gæld og Kortfristet gæld på henholdsvis TEUR og TEUR 279, som følge af ovennævnte køb af Solar Utility s tilgodehavender hos GP Energia. Note 6. Salg af Albarreal Den 28. januar 2011 traf generalforsamlingen i Lux Energia Solar S.L., et 61,35% ejet datterselskab af GWM, beslutning om at nedskrive aktiekapitalen i selskabet med TEUR via nedskrivning af stk. aktier, som var ejet af minoritetsaktionæren i LUX Energy Ltd. Kapitalnedsættelsen blev gennemført ved overdragelse af ejerskabet af det 100% ejede projekt Albarreal til minoritetsaktionæren. De væsentlige proforma-reguleringer omfatter således: - I balancen en reduktion i posterne Aktiver bestemt for salg og Forpligtelser forbundet med aktiver bestemt for salg med henholdsvis TEUR og TEUR og en tilsvarende reduktion i nettoegenkapitalen med TEUR 5.029, svarende til den regnskabsmæssigeværdi af Albarreal, som overdrages til Lux Energy Ltd. 133

134 - I resultatopgørelsen en forøgelse i posten Årets resultat efter skat fra ophørte aktiviteter på TEUR 284 med henblik på at udligne resultatet for datterselskabet for 2010, under antagelse af, at transaktionen var foretaget den 1. januar Note 7. Overførsel af Greentech-aktier I henhold til Købsaftalen af 24. juni 2011 har GWM overdraget sin ejerandel på 20,21% i Greentech omfattende stk. ordinære aktier, til sine eneaktionær, GWM RE for et beløb på TEUR (svarende til en værdi på EUR 2,5278/DKK 18,85 pr. aktie, svarende til Transaktionens udstedelseskurs). Efter aktieoverdragelsen vil GWM ikke besidde Greentech-aktier på tidspunktet for indskuddet af GWM i Greentech. De væsentlige proforma-reguleringer i balancen omfatter således: - En reduktion i posten Kapitalandele i associerede virksomheder på TEUR , som udgør den regnskabsmæssige værdi af GWM s ejerandel på 20,21% i Greentech. - En stigning i posten Andre tilgodehavender på TEUR , som udgør tilgodehavendet hos GWM RE for salget af Greentech-aktierne. - En stigning i posten Overkurs ved emission på TEUR 2.428, som udgør forskellen mellem salgssummen for Greentech-aktierne og den regnskabsmæssige værdi. Der er ikke indregnet nogen effekt ved salget af Greentech-aktierne i proforma resultatopgørelsen eftersom proforma balancen og proforma resultatopgørelsen afspejler den sammenlagte Koncern. - En stigning i posten Selskabsskat på TEUR 790, som udgør beskatningen af gevinsten ved salget af aktierne. Det bemærkes, at GWM RE og Greentech den 24. juni 2011 underskrev et Tillæg til Apportindskudsaftalen til ændring af 4, hvorefter overførslen til GWM RE af GWM s ejerandel i Greentech skal ske gennem salget fra GWM til eneaktionæren, som beskrevet ovenfor, og ikke gennem udlodning fra GWM til eneaktionæren GWM RE som tidligere fastsat. Note 8. Konvertering af GWM's aktionærlån I henhold til Apportindskudsaftalen har GWM RE den 18. juli 2011 konverteret aktionærlån ydet til GWM for et samlet beløb på TEUR til egenkapital. De konverterede aktionærlån omfatter: 1) et lån på TEUR ydet til GWM den 27. oktober 2010, som forrentedes med Euribor 3 måneder + 1,5% p.a. 2) et lån på TEUR ydet til GWM den 27. september 2010, som forrentedes med Euribor 3 måneder + 1,5% p.a. 3) et lån på TEUR ydet til GWM den 3. januar 2011, som forrentedes med Euribor 3 måneder + 2,5% p.a. 4) påløbne renter indtil 31. december 2010 på ovennævnte lån på TEUR 35. De væsentlige proforma-reguleringer omfatter således: - I balancen: En reduktion i posten Langfristet gæld på TEUR 7.285, som afspejler konverteringen til egenkapital af de lån, der blev ydet i september og oktober En stigning i posten Likvide beholdninger på TEUR , som afspejler det i januar 2011 ydede lån. Den tilsvarende akkumulerede stigning i posten Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer på TEUR , som omfatter det samlede beløb for lån konverteret til egenkapital inklusiv renter. - I resultatopgørelsen: 134

135 En reduktion i posten Finansielle omkostninger på TEUR 35, som kan henføres til nedgangen renter i 2010 på de lån, der blev ydet i september og oktober En stigning i posten Skat af årets resultat på TEUR 10, som svarer til skatteeffekten af faldet i årets finansielle omkostninger. Note 9. Kontant indskud fra GWM RE I henhold til Apportindskudsaftalen af 5. maj 2011, som ændret ved Tillæg af 24. juni 2011, antages GWM RE på Prospektdatoen at have en likvid beholdning på TEUR , som selskabet kan indskyde i GWM som aktiekapital eller anden form for egenkapital (herunder betaling for de overdragne Greentech-aktier som beskrevet i Note 7). Proforma-reguleringerne omfatter således: En stigning i posten Likvide beholdninger på TEUR En stigning i posten Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer på TEUR En reduktion i posten Andre tilgodehavender på TEUR , som udgør betalingen fra GWM RE af det skyldige beløb til GWM for ejerandelen i Greentech. Der er ikke gjort yderligere vurderinger om anvendelsen af det indskudte kontantbeløb. Dette som følge af at GWM Koncernen har til hensigt at anvende sådanne finansielle ressourcer til støtte i dets udviklingsplaner og til driften. Endelig bemærkes det, at såfremt det indskudte beløb er lavere end TEUR ved Prospektdatoen, skal værdien af indskuddet i Greentech justeres tilsvarende. Note 10. Regnskabsmæssig behandling af omvendt virksomhedsovertagelse Identificering af den regnskabsmæssige overtagne virksomhed Regnskabsmæssigt er apportindskuddet af GWM og Global Litator i Greentech behandlet som om Greentech overtages af GWM. Dette selvom Greentech er den juridisk overtagende virksomhed og vil være den enhed, som udsteder aktier til GWM's aktionærer som modydelse for indskuddet. I henhold til IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger kræves det, at alle forhold forbundet med virksomhedssammenslutningen vurderes, når det skal afgøres, hvilken enhed der er den regnskabsmæssige overtagende virksomhed. Vurderingen af de kriterier, der er indeholdt i IFRS 3 indikerer, at GWM er den regnskabsmæssige overtagende virksomhed, da den største del af stemmerettighederne i den Sammenlagte Koncern efter virksomhedssammenslutningen vil være ejet af GWM RE, som ejer GWM. Beregning af dagsværdien (købsprisen) af indskuddet Da Transaktionen udgør en omvendt virksomhedsovertagelse, anses omkostningerne ved virksomhedssammenslutningen at være afholdt af GWM. Med henblik på at opgøre købsprisen for virksomhedssammenslutningen i Proforma Regnskabsoplysningerne er dagsværdien af vederlaget overdraget af den regnskabsmæssige overtagende virksomhed, GWM, for dennes ejerandel i den regnskabsmæssige overtagne virksomhed, Greentech. I henhold til IFRS 3, er dagsværdien (købsprisen) opgjort som antallet af kapitalandele, som GWM ville udstede for at give de resterende aktionærer i Greentech den samme procentvise ejerandel i den Sammenlagte Koncern, som den omvendte virksomhedsovertagelse medfører. I henhold til Apportindskudsaftalen udsteder Greentech, ved gennemførelsen af Transaktionen, stk. nye aktier til GWM RE. Som følge heraf vil GWM RE, som ejer stk. aktier forud for Transaktionen, eje i alt stk. aktier efter Transaktionen, hvilket i alt vil give en ejerandel på 60,4% i den Sammenlagte Koncern. Dagsværdien (købsprisen) på Greentech er derefter fastsat på grundlag af dagsværdien af antallet af kapitalandele, som GWM teoretisk skulle udstede for at give Greentech den samme procentvise ejerandel i den Sammenlagte Koncern, som den omvendte virksomhedsovertagelse medfører, svarende til procentdelen på 39,6%. Antallet af egenkapitalinstrumenter, der skal udstedes, er derfor stk. aktier. Den tilsvarende dagsværdi er opgjort til EUR , som svarer til en dagsværdi på EUR pr. aktie. Det skal bemærkes, at den anslåede dagsværdi (købspris) af Greentech på EUR 133 mio. 135

136 nogenlunde svarer til den dagsværdi (købspris), der ville være opstået, hvis man på datoen for Apportindskudsaftalen overdrog Greentech, til Selskabets børsværdi. Allokering af overskydende Købspris Nedenstående tabel vises i sammendrag den foreløbige købsprisallokering foretaget af Greentech's ledelse med henblik på udarbejdelsen af Proforma Regnskabsoplysningerne. Beløb i EUR'000 Anslået dagsværdi (købspris) Foreløbig dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser Negativ forskel mellem købsprisen og den foreløbige dagsværdi af de overtagne nettoaktiver Foreløbigt allokeret til: Badwill Med henblik på udarbejdelsen af Proforma Regnskabsoplysningerne er allokeringen af den negative forskel mellem købsprisen på Greentech, som beregnet ovenfor, og den foreløbigt opgjorte dagsværdi af de overtagne aktiver og forpligtelser foreløbigt allokeret til badwill. Greentechs Ledelse har med reference til IFRS 3.36 foretaget en fornyet gennemgang med henblik på at sikre, at der er foretaget en korrekt identifikation og måling af de aktiver og forpligtelser som GWM overtager som konsekvens af Transaktionen. Denne gennemgang har ikke givet anledning til ændring af den foreløbigt opgjorte forskelsværdi. GWM Koncernen vil efter gennemførelsen af Transaktionen færdiggøre købsprisanalysen og herunder indhente alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere og måle de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser. Således er der foreløbigt foretaget en forøgelse af posten Øvrige reserver og overført resultat på TEUR for at gøre rede for den foreløbige allokering af den negative forskelsværdi af Købsprisen. Herudover er der beregnet en reduktion af posten Øvrige reserver og overført resultat på TEUR vedrørende den omvendte virksomhedsovertagelse, hvilket resulterer i en samlet reduktion på TEUR Som det fremgår af kolonne 13 og 14 indebærer den regnskabsmæssige behandling af virksomhedssammenslutningen, at egenkapitaleffekten p.t. er opgjort til TEUR 0, idet Greentech indregnes til regnskabsmæssige værdier. Med henblik på at afspejle Greentechs selskabskapitalstruktur reduceres frie reserver, jf. ovenfor med brutto med TEUR og netto med TEUR , jf. nedenstående opstilling: Indregning og præsentation af Greentech s aktiekapital og overkurs ved emission ved kapitaludvidelsen på trods af regnskabsmæssig behandling af transaktion efter reglerne om omvendt virksomhedsovertagelse, hvor GWM er overtagende part, mens Greentech er den juridisk overtagende virksomhed TEUR Tilbageførsel af GWM s aktiekapital og overkurs, jf. proforma koncernbalance pr. 31. december 2010 ( ) TEUR Nettoreduktion af egenkapitalposten Øvrige reserver og overført resultat, jf. proforma koncernbalance pr. 31. december 2010, kolonne 14 TEUR Foreløbig forskelsværdi ved indregning af Greentech TEUR Bruttoreduktion af egenkapitalposten Øvrige reserver og overført resultat, jf. proforma koncernbalance pr. 31. december 2010, før indregning af foreløbig forskelsværdi TEUR I henhold til IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger er der foreløbig med henblik på at afspejle Greentechs aktiekapitalstruktur, som den forventes at se ud efter Transaktionen, foretaget en reduktion af posten Aktiekapital på TEUR Herefter udgør proforma aktiekapitalen for den samlede koncern efter Transaktionen, som angivet i den sidste kolonne, TEUR , som udgøres af Greentechs historiske 136

137 aktiekapital og den forventede stigning på baggrund af indskuddet fra GWM og GL. Tilsvarende er der foretaget en justering af posten Overkurs ved emission på TEUR med henblik på at afspejle Greentechs forventede overkurs efter Transaktionen. Endelig er der foretaget en reduktion af posten Øvrige reserver og overført resultat på TEUR med henblik på at afspejle de ovennævnte justeringer og fordele den samlede koncerns resterende reserver. Proforma-resultatopgørelsen afspejler elimineringen af resultatandelen af GWM s 20% ejerandel af Greentech fra og med datoen for overtagelsen (oktober 2010) frem til 31. december 2010, svarende til et underskud på TEUR (rapporteret i GWM's historiske resultatopgørelse pr. 31. december 2010). Denne regulering er foretaget da Greentech i proforma resultatopgørelsen er konsolideret fuldt ud for hele året. Proforma resultatopgørelsen afspejler derudover elimineringen af den gevinst, der var indregnet på datoen for overtagelsen af 20% ejerandelen i Greentech i oktober Denne er opgjort som forskellen mellem den pris, der blev betalt for ejerandelen på 20%, og den indre værdi (baseret på børskursen) af Greentechinvesteringen på samme dato, svarende til TEUR Denne eliminering er foretaget, da der er tale om en (koncernintern) engangsgevinst, som skal elimineres i proforma resultatopgørelsen. Endelig omfatter Proforma resultatopgørelsen elimineringen af en nedskrivning på TEUR 1.960, som vedrører den nedskrivning som pr. 31. december 2010 er foretaget i GWM historiske resultatopgørelse. Nedskrivningen er opgjort som forskellen mellem regnskabsmæssig værdi og børskurs pr 31. december 2010 for aktieposten i Greentech. Ovennævnte justeringer af resultatopgørelsen giver en samlet nettoeffekt for regnskabsåret 2010 på TEUR Note 11. Overtagelsen af Conesa og den regnskabsmæssige behandling af købesummen I henhold til aftalen af 9. juni 2011 mellem Greentech, Gamesa Inversiones Energeticas Renovables SCR og Gamesa Energia S.A., overtages Conesa af Greentech inden 23. september 2011 for en pris på TEUR I Proforma Regnskabsoplysningerne antages overtagelsen af Conesa at være fundet sted pr. 31. december 2010, dog således at den med hensyn til resultatopgørelsen antages at være fundet sted pr. 1. januar Greentech har ved aftalens indgåelse betalt TEUR 6.000, mens den resterende del af købesummen på TEUR skal erlægges inden 30. september Proforma-justeringerne omfatter således i den sekstende kolonne en stigning i posten Kapitalandele i dattervirksomheder på TEUR og en tilsvarende reduktion af posten Likvide beholdninger. I den syttende kolonne fremgår under overskriften Conesa 31. december 2010 historiske tal inkl. IFRS reguleringer Conesas årsregnskab for 2010, samt de væsentligste IFRS justeringer til Greentechs regnskabsprincipper. De væsentligste IFRS-justerede aktiver, forpligtelser og resultat for Conesa for regnskabsåret 2010 indgår på den baggrund i Proforma Regnskabsoplysningerne. I den attende kolonne fremgår under overskriften Regnskabsmæssig behandling af overtagelse af Conesa den foreløbige fordeling af forskellen mellem købsprisen for Conesa og den dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser, som foreløbig er indregnet under Goodwill med TEUR Derudover er ved elimineringen af kapitalandelen i Conesa, foretaget tilbageførsel af den regnskabsmæssige værdi for Conesa s egenkapital, herunder Conesa s selskabskapital TEUR 3. Greentech vil efter overtagelsen analysere købesummen med henblik på, at indhente alle nødvendige oplysninger for at identificere og måle de overtagne aktiver og forpligtelser. Ved den endelige opgørelse af købsprisallokeringen kan der identificeres yderligere aktiver eller forpligtelser, som ikke er indeholdt i de vedhæftede Proforma Regnskabsoplysninger. Dette kan have indvirkning på det fremtidige økonomiske resultat, eksempelvis ved ændring i afskrivninger eller andre resultatposter. Nedenstående tabel viser Greentechs foreløbige købesumsallokering med henblik på udarbejdelsen af Proforma Regnskabsoplysningerne: 137

138 Beløb i EUR 000 Købspris 10,142 Foreløbig dagsværdi efter IFRS af overtagne aktiver og forpligtelser (*) (829) Forskel ml. købspris og foreløbig dagsværdi af overtagne nettoaktiver 9,313 Foreløbig allokeret til: Goodwill 9,313 (*) pr. 31. december 2010 Andre forudsætninger Skattevirkninger vedrørende proforma-reguleringerne er beregnet ved anvendelse af en skatteprocent på 27,50 %, svarende til den gældende skatteprocent for indtægter i Italien, da skattevirkninger udelukkende gælder for proforma-reguleringer vedrørende de italienske enheder i GWM Koncernen. Transaktionsomkostninger er ikke inkluderet i Proforma Regnskabsoplysningerne. De vil blive indregnet i den periode hvor disse afholdes. Tilsvarende indgår engangsgevinster og -tab ikke i Proforma Regnskabsoplysningerne. Ikke-reviderede Proforma Regnskabsoplysninger for 1. kvartal 2011 Nedenstående ikke-reviderede proforma konsoliderede balance og resultatopgørelse for Greentech for 1. kvartal 2011 ( Proforma Regnskabsoplysningerne for 1. kvartal ) viser med tilbagevirkende kraft virkningen af GWM RE's indskud i Greentech af følgende investeringer: 1) 100% ejerandel besiddet af GWM RE i GWM 2) 50,03% ejerandel besiddet af GWM RE i Global Litator foretaget i henhold til Apportindskudsaftalen underskrevet af Greentech og GWM RE den 5. maj 2011 ( Transaktionen ) og Tillæg af den 24. juni På baggrund af Apportindskudsaftalen træder Transaktionen i kraft på Closing-datoen for denne aftale, som forventes at være senest den 11. august Transaktionen behandles regnskabsmæssigt som en omvendt virksomhedsovertagelse, hvor Greentech (den juridiske overtagende virksomhed) erhverves af GWM (den juridiske overtagne virksomhed), da størstedelen af stemmerettighederne i den sammenlagte enhed efter virksomhedssammenslutningen vil være ejet af GWM RE (jf. Note 10 Regnskabsmæssig behandling af den omvendte virksomhedsovertagelse ). Proforma Regnskabsoplysningerne afspejler endvidere effekten af andre væsentlige transaktioner gennemført af Greentech og GWM efter den 31. december 2010 og før Closing-datoen, jf. nedenfor, primært Greentechs overtagelse af Conesa Sistemes Energetics Conesa I S.L. ( Conesa ). Proforma Regnskabsoplysningerne for 1. kvartal 2011 er udarbejdet i henhold til kravene i EF Forordning 809/2004 med henblik på medtagelsen heraf i Prospektet. Oplysningerne er præsenteres i tabelformat med udgangspunkt i Greentechs ikke-reviderede koncernregnskab for 1. kvartal Ved opstilling af Proforma Regnskabsoplysningerne for 1. kvartal 2011 er udarbejdet en række proformareguleringer til historiske data. Dette er i overensstemmelse med EF Forordning 809/2004 og anbefalinger udstedt af Det Europæiske Værdipapirtilsynsudvalg ( CESR ) i februar 2005 vedrørende udarbejdelse af proforma regnskabsoplysninger. Proforma Regnskabsoplysningerne er udarbejdet med tilbagevirkende kraft for proforma koncernbalancen og proforma koncernresultatopgørelsen for 1. kvartal 2011, som om Transaktionen havde fundet sted den 1. januar Den regnskabspraksis og de kriterier, som Greentech har anvendt ved udarbejdelsen af perioderapporteringen for 1. kvartal 2011, fremgår af noterne til Greentech s årsrapport for Den regnskabspraksis og de kriterier, som GWM har anvendt ved udarbejdelsen af perioderapporteringen for 1. kvartal 2011, fremgår af noterne til GWM s årsrapport for

139 Den regnskabspraksis og de kriterier, som Conesa har anvendt ved udarbejdelsen af perioderapporteringen for 1. kvartal 2011, til brug for udarbejdelsen af Proforma Regnskabsoplysningerne fremgår af uddrag af årsregnskabet 2010 for Conesa, som er vedlagt som bilag til Prospektet. Proforma regnskabsoplysningerne for 1. kvartal 2011 er præsenteret i TEUR. Opstillingen af proforma koncernbalancen og resultatopgørelsestabellerne for 1. kvartal omfatter følgende kolonner: 1) i første kolonne fremgår det ikke-reviderede og ikke reviewede periodekoncernregnskab for Greentech pr. 31. marts 2011, som er aflagt i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsregnskaber. 2) i anden kolonne under overskriften GL 31. marts 2011 historisk fremgår GWM RE s ejerandel på 50,03% i Global Litator S.L., som indskydes i Greentech. 3) i tredje kolonne under overskriften GWM 31. marts 2011 historisk fremgår det historiske ikkereviderede og ikke reviewede periodekoncernregnskab for GWM pr. 31. marts ) i de efterfølgende kolonner (kolonne fire til otte), samlet under overskriften GWM proformareguleringer fremgår reguleringer for at: a) med tilbagevirkende kraft at vise virkningerne af de gennemførte transaktioner, der er foretaget af GWM i henhold til Apportindskudsaftalen, b) Indskud af kontanter fra GWM RE til GWM og c) Konvertering af GWM RE-lån til egenkapital i GWM i henhold til Apportindskudsaftalen. For yderligere oplysninger henvises til Note 2 til 6 i Noterne til Proforma Regnskabsoplysningerne for 1. kvartal ) i den efterfølgende kolonne (niende kolonne) under overskriften GWM 31. marts 2011 proforma fremgår en GWM proforma konsolidering af de i 3) og 4) ovenfor anførte forhold. 6) i de efterfølgende kolonner (tiende og elvte kolonne) under overskriften Regnskabsmæssig behandling af den omvendte virksomhedsovertagelse fremgår den foreløbige regnskabsmæssige behandling af den omvendte virksomhedsovertagelse. For yderligere oplysninger henvises til Note 7 i Noterne til Proforma Regnskabsoplysningerne for 1. kvartal ) i den tolvte kolonne under overskriften Greentech 31. marts 2011 proforma, før overtagelsen af Conesa fremgår den konsoliderede proforma resultatopgørelse og balance for Greentech og GWM. 8) i de efterfølgende kolonner under overskifterne Greentechs overtagelse af Conesa, Conesa 31. marts 2011 historisk og Den regnskabsmæssige behandling af Conesa-overtagelsen fremgår reguleringer for at: a) regnskabsmæssigt behandle Greentechs overtagelse af Conesa i henhold til aftalen af 9. juni 2011 mellem Greentech, Gamesa Inversiones Energeticas Renovables SCR og Gamesa Energia S.A.; b) indregne Conesas aktiver, forpligtelser og resultater; c) regnskabsmæssigt behandle den foreløbige købesumsfordeling vedrørende Conesa. For yderligere oplysninger henvises til Note 8. 9) i den sidste kolonne under overskriften Greentech 31. marts 2011 proforma fremgår den konsoliderede proforma balance og resultatopgørelse, inkl. overtagelsen af Conesa. Proforma Regnskabsoplysningerne for 1. kvartal 2011 omhandler en hypotetisk situation og er alene til orientering og derfor ikke nødvendigvis retningsgivende for det samlede driftsresultat eller finansielle stilling for den Sammenlagte Koncern, som måtte være blevet opnået, hvis Transaktionen havde fundet sted den 1. januar Oplysningerne er ikke nødvendigvis retningsgivende for driftsresultatet eller den finansielle stilling for den Sammenlagte Koncern, i fremtiden. Formålet og de anvendte metoder ved opstilling og udarbejdelse af Proforma Regnskabsoplysningerne er forskellig i forhold til metoderne anvendt ved opstilling og udarbejdelse af historiske regnskabsoplysninger. Derfor bør proforma koncernbalancen og resultatopgørelsen læses og fortolkes separat. Der bør således ikke foretages nogen regnskabsmæssig sammenligning mellem de to opgørelser. Med henblik på udarbejdelsen af Proforma Regnskabsoplysningerne er der foretaget en foreløbig opgørelse af dagsværdien for de erhvervede nettoaktiver i Greentech samt for Conesa, jf. Note 7 og 8. Den endelige købesumsfordeling vil GWM og Greentech foretage via yderligere analyser og vurderinger af dagsværdier for de overtagne nettoaktiver efter Closing-datoen. Som oplyst i Note 7 og 8 er de foreløbige dagsværdiansættelser foretaget udelukkende med henblik på at udarbejde Proforma Regnskabsoplysninger. Disse kan således blive ændret. Med hensyn til den omvendte virksomhedsovertagelse er den foreløbigt 139

140 opgjorte negative forskel i værdien af de indskudte nettoaktiver midlertidigt identificeret som badwill. Ved færdiggørelse af købsprisallokeringen kan der identificeres yderligere aktiver eller forpligtelser, som ikke er indeholdt i Proforma Regnskabsoplysningerne. Disse reguleringer kan have indvirkning på det fremtidige økonomiske resultat, eksempelvis ved ændringer i afskrivninger, amortiseringer eller andre resultatposter. Dagsværdien for de erhvervede nettoaktiver i Conesa er foreløbigt indregnet under Goodwill. Som beskrevet i Note 8 kan der ved færdiggørelse af købsprisallokeringen identificeres yderligere aktiver eller forpligtelser, som ikke er indeholdt i de vedhæftede Proforma Regnskabsoplysninger. Dette kan have indvirkning på det fremtidige økonomiske resultat, eksempelvis ved ændring i afskrivninger eller andre resultatposter. 140

141 Proforma koncernbalance pr. 31. marts 2011 Beløb i EUR ' Greentech 31. marts 2011, histo risk Glo bal Litato r 31. marts 2011, histo risk GWM 31. marts 2011, histo risk Overtagelse af Ugento o g A lessano GWM pro fo rma-reguleringer Kø b af GP Energias S.r.l.'s mino ritetsin teresser Overfø rsel af Greentechaktier Ko nverterin g af GWM 's aktio nærlån (Note 1) (Note 2) (Note 3) (Note 4) (Note 5) (Note 6) (Note 7) (Note 8) (Note 8) (Note 8) Vindmøller/solenergianlæg Vindmøller/solenergianlæg under opførelse Grunde og bygninger Inventar M aterielle anlægsaktiver i alt Immaterielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder (24.863) Kapitalandele i dattervirksomheder ( ) (10.142) - Andre kapitalandele Udlån til associerede virksomheder Deposita og forudbetalinger Bankindestående på sikringskonto Udskudt skatteaktiv Andre tilgodehavender Andre langfristede aktiver (24.863) ( ) (1.091) LANGFRISTEDE AKTIVER (24.863) ( ) (1.091) Varebeholdninger Grønne certifikater Tilgodehavender fra salg Tilgodehavender hos associerede virksomheder Periodeafgrænsningsposter Andre tilgodehavender (27.047) Tilgodehavende selskabsskat Periodeafgrænsningsposter (aktiv) Likvide beholdninger (13.616) (10.142) KORTFRISTEDE AKTIVER (13.616) (10.142) AKTIVER I ALT (13.616) ( ) (1.091) Aktiekapital (38.144) (3) Overkurs ved emission (75.364) Øvrige reserver og overført resultat ( ) (743) 19 (4.543) (5.267) - (19.967) ( ) (1.088) ( ) Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer (4.543) ( ) (1.091) M inoritetsinteresser (4.718) EGENKAP ITAL I ALT (9.262) ( ) (1.091) Hensættelse til udskudt skat Andre hensættelser Langfristet gæld (4.075) - (31.479) Dagsværdi af finansielle instrumenter Andre langfristede forpligtelser Periodeafgrænsningsposter Langfristede forpligtelser (4.075) - (31.479) Kortfristet gæld (279) Leverandørgæld Skyldig købesum Selskabsskat Anden gæld Dagsværdi af finansielle instrumenter Periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser (279) FORP LIGTELSER I ALT (4.354) 790 (31.479) P ASSIVER I ALT (13.616) ( ) (1.091) Ko ntant indskud fra GWM R E GWM 31. marts 2011 pro fo rma R egnskabsmæssig behandling af o mvendt o vertagelse Greentech pro fo rma 31. marts 2011 Greentechs o vertagelse af Conesa C o nesa histo riske tal inkl. IF R S reguleringer R egnskabsmæssig behandling af o vertagelse af Conesa Greentech 31. marts 2011 pro fo rma 141

142 Proforma koncernresultatopgørelse for 1. kvartal Beløb i EUR '000 Greentech 31. marts 2011, histo risk Glo bal Litato r 31. marts 2011, histo risk GWM 31. marts 2011, histo risk Overtagelse af Ugento o g A lessano GWM pro fo rma-reguleringer Kø b af GP Energias S.r.l.'s mino ritetsin teresser Overfø rsel af Greentechaktier Ko nverterin g af GWM 's aktio nærlån Ko ntant indskud fra GWM R E GWM 31. marts 2011 pro fo rma R egnskabsmæssig behandling af omvendt overtagelse Greentech pro fo rma 31. marts 2011 Greentechs o vertagelse af Conesa C o nesa histo riske tal inkl. IF R S reguleringer R egnskabsmæssig behandling af o vertagelse af Conesa Greentech 31. marts 2011 pro fo rma (Note 1) (Note 2) (Note 3) (Note 4) (Note 5) (Note 6) (Note 7) (Note 8) (Note 8) (Note 8) Omsætning Produktionsomkostninger (3.440) - (2.532) (2.532) - - (5.972) - (682) - (6.654) Bruttoresultat før nedskrivninger Tab på salg af vindmølleprojekt Nedskrivning på vindmølleprojekter Nedskrivning på kapitalandele i dattervirksomheder B rutto resultat Administrationsomkostninger (1.208) - (2.465) (2.465) - - (3.673) - (25) - (3.698) Andre driftsindtægter (omkostninger) Resultat af kapitalandele i associeret virksomhed (491) (69) (1.086) - (560) (560) Resultat af primær drift 187 (69) (282) (282) (1.086) - (1.250) (723) Finansielle indtægter Finansielle omkostninger (1.304) - (853) (64) (722) - - (2.026) - (267) - (2.293) Resultat før skat 46 (69) (1.090) (64) (959) (1.086) - (2.068) (1.808) Skat af årets resultat (42) (54) Å rets resultat af fo rtsættende aktiviteter 4 (69) (998) (47) (904) (1.086) - (2.055) (1.794) Årets resultat efter skat af ophørte aktiviteter Årets resultat 4 (69) (960) (47) (866) (1.086) - (2.017) (1.756) Fordeles således: Aktionærer i moderselskabet 4 (69) (241) (47) (119) (1.086) - (1.269) (1.008) M inoritetsinteresser - - (719) - (28) (747) - - (747) (747) 142

143 NOTER TIL PROFORMA REGNSKABSOPLYSNINGERNE FOR 1. KVARTAL Første, anden og tredje kolonne af proforma koncernbalancen og resultatopgørelsen indeholder under overskrifterne Greentech 31. marts 2011 historisk, Global Litator 31. marts 2011 historisk og GWM 31. marts 2011 historisk de historiske perioderegnskaber for de ovennævnte virksomheder for 1. kvartal De øvrige kolonner afspejler de proformareguleringer, der er nødvendige for med tilbagevirkende kraft at vise virkningerne af indskuddet i Greentech af GWM og Global Litator og de øvrige proforma-reguleringer vedrørende Transaktionen, som faktisk er indtruffet eller forventes at indtræffe i De proforma-reguleringer, der skal foretages til perioderegnskabet for 1. kvartal 2011 for GWM og Greentech, er vist nedenfor (jf. Note 1 til Note 8). Af de foretagne proforma reguleringer (note 2-6) vil reguleringerne foretaget i note 3 og 5 have fortsat konsekvens for udsteder, hvorimod note 2, 4 og 6 er af engangskarakter. Note 1. Indskud af ejerandel i Global Litator Kolonnen med overskriften GL 31. marts 2011 historisk viser GWM RE s apportindskud i Greentech i form af ejerandelen på 50,03% i Global Litator S.L. i henhold til Apportindskudsaftalen. I henhold til aftalen af 18. marts 2010 mellem GWM RE og Foresight Luxembourg Solar 2 S.a.r.l. (som ejer de resterende 49,97% af GL) er GL et joint venture mellem de to aktionærer, som har det som deres formål at investere i solenergiprojekter i Spanien. Med hensyn til den regnskabsmæssige behandling af indskuddet af ejerandelen er der således foretaget en foreløbig forhøjelse af posten Kapitalandele i associerede virksomheder med TEUR og en tilsvarende forhøjelse af posten Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer. Posten i kolonne 2 resultatat af kapitalandele i associeret virksomhed i resultatopgørelsen omfatter andelen af det tab, som fremkommer ved værdiansættelse af investeringen i GL efter den indre værdis metode for 1. kvartal, 2011, svarende til TEUR 69. Nedenstående tabel viser udvalgte hovedtal for GL for 1. kvartal 2011: Beløb i EUR 000 Aktiver i alt Forpligtelser i alt Egenkapital Omsætning Årets resultat (139) Note 2. Overtagelse af Ugento og Alessano Den 30. juni 2011 indgik GP Energia i forbindelse med en omstrukturering af GWMkoncernen en optionsaftale med Solar Utility, der gav Solar Utility en uigenkaldelig put-option på at sælge to solcelleanlæg beliggende i Italien (Ugento og Alessano) samt tilhørende finansieringsaftaler til GP Energia. Put-optionen kan udnyttes indtil den 31. december 2012 mod et vederlag på i alt TEUR for de to aktiviteter. Som følge heraf omfatter de væsentlige proforma-reguleringer: I balancen, en stigning i posten Solenenergianlæg på TEUR og i posten Langfristet gæld på TEUR som følge af de aktiver og forpligtelser, der overtages af GP Energia ved udnyttelse af Solar Utilitys putoption. I balancen, en stigning i posten Skyldig købesum på TEUR I balancen, en stigning i posten Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer på TEUR 19 vedrørende den foreløbige 143

144 indregning som badwill af forskellen mellem købesummen og den regnskabsmæssige værdi af de overtagne aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen, en negativ regulering, der kan henføres til posten Finansielle omkostninger, med TEUR 64, hvilket afspejler et estimat over skyldige renter på finansieringsaftaler vedrørende de solcelleanlæg, som overføres til GP Energia, som om disse aftaler havde været i kraft den 1. januar 2011, og en stigning i posten Skat af årets resultat på TEUR 17 relateret til den tilhørende skatteeffekt heraf. Der er ikke overvejet anden indvirkning i resultatopgørelsen. Note 3. Køb af GP Energias minoritetsinteresser GWM generhvervede den 6. juli 2011 de resterende 43.8% af selskabskapitalen i GP Energia fra Solar Utility og blev derved eneaktionær i selskabet. Købsprisen var TEUR 9.262, og endvidere erhvervede GWM Solar Utilitys udestående tilgodehavender i GP s datterselskaber på i alt TEUR De væsentlige proforma-reguleringer i balancen omfatter således: I balancen, en reduktion i posten Likvide beholdninger på TEUR , hvoraf TEUR kan henføres til købet af minoritetsandelen på 43.8% i GP Energia og TEUR til købet af tilgodehavenderne fra GP s dattervirksomheder. I balancen, en reduktion i egenkapitalen på samlet TEUR 9.262, hvoraf TEUR kan henføres til posten Minoritetsinteresser som følge af købet af Solar Utilitys aktier i GP Energia. I balancen, en reduktion i posterne Langfristet gæld og Kortfristet gæld på henholdsvis TEUR og TEUR 279 som følge af ovennævnte køb af Solar Utilitys tilgodehavender hos GP Energia. Note 4. Overdragelse af Greentech-aktier I henhold til Købsaftalen af 24. juni 2011 har GWM overdraget sin ejerandel på 20,21% i Greentech, omfattende stk. ordinære aktier, til sin eneaktionær, GWM RE, for et beløb på TEUR 27,047 (svarende til en værdi på EUR 2,5278/DKK 18,85 pr. aktie, svarende til Transaktionens udstedelseskurs). Efter aktieoverdragelsen vil GWM ikke besidde Greentech-aktier på tidspunktet for indskuddet af GWM i Greentech. De væsentlige proforma-reguleringer i balancen omfatter således: - En reduktion i posten Kapitalandele i associerede virksomheder på TEUR , som udgør den regnskabsmæssige værdi af GWM s ejerandel på 20,21% i Greentech. - En stigning i posten Andre tilgodehavender på TEUR , som udgør tilgodehavendet hos GWM RE for salget af Greentech-aktierne. - En stigning i posten Overkurs ved emission på TEUR 1.394, som udgør forskellen mellem den kontante betaling fra moderselskabet, GWM RE, fra salget af Greentechaktierne til dette og den regnskabsmæssige værdi af investeringen i GWM (efter skat). Der er ikke indregnet nogen effekt ved salget af Greentech-aktierne i proforma resultatopgørelsen eftersom proforma balancen og proforma resultatopgørelsen afspejler den sammenlagte Koncern. - En stigning i posten Selskabsskat på TEUR 790, som udgør beskatningen af gevinsten ved salget af aktierne. Det bemærkes, at GWM RE og Greentech den 24. juni 2011 underskrev et Tillæg til Apportindskudsaftalen til ændring af afsnit 4, hvorefter overførslen til GWM RE af GWM s ejerandel i Greentech skal ske gennem salget fra GWM til eneaktionæren, som beskrevet ovenfor, og ikke gennem udlodning fra GWM til eneaktionæren GWM RE som tidligere fastsat. Note 5. Konvertering af GWM's aktionærlån I henhold til Apportindskudsaftalen har GWM RE den 18. juli 2011, konverteret aktionærlån ydet til GWM for et samlet beløb på TEUR til egenkapital. De konverterede aktionærlån, omfatter: 144

145 1) et lån på TEUR ydet til GWM den 27. oktober 2010, som forrentes med Euribor 3 måneder +1,5% p.a. 2) et lån på TEUR ydet til GWM den 27. september 2010, som forrentes med Euribor 3 måneder +1,5% p.a. 3) et lån på TEUR ydet til GWM den 3. januar 2011, som forrentes med Euribor 3 måneder +2,5% p.a. 4) påløbne renter indtil 31. marts 2011 på ovennævnte lån på TEUR 229. De væsentlige proforma-reguleringer omfatter således: - I balancen: En reduktion i posten Langfristet gæld på TEUR , som afspejler konverteringen til egenkapital af de lån, der blev ydet i september og oktober Den tilsvarende akkumulerede stigning i posten Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer på TEUR , som omfatter det samlede beløb for lån konverteret til egenkapital inklusiv renter. - I resultatopgørelsen: En reduktion i posten Finansielle omkostninger på TEUR 195, som kan henføres til nedgangen i påløbne renter i 1. kvartal 2011 på de lån, der blev ydet i september og oktober 2010 og januar En stigning i posten Skat af årets resultat på TEUR 54, som svarer til skatteeffekten af faldet i periodens finansielle omkostninger. Note 6. Kontant indskud fra GWM RE I henhold til Apportindskudsaftalen af 5. maj 2011, som ændret ved Tillæg af 24. juni 2011, antages GWM RE på Closing-datoen at have en likvid beholdning på TEUR , som selskabet kan indskyde i GWM som aktiekapital eller anden form for egenkapital (herunder betaling for de overdragne Greentech-aktier som beskrevet i Note 4). Proformareguleringerne omfatter således: En stigning i posten Likvide beholdninger på TEUR En stigning i posten Egenkapital, der kan henføres til moderselskabets aktionærer på TEUR En reduktion i posten Andre tilgodehavender på TEUR , som udgør betalingen fra GWM RE af det skyldige beløb til GWM for ejerandelen i Greentech. Der er ikke foretaget yderligere vurderinger om anvendelsen af det indskudte kontantbeløb. Dette som følge af at GWM Koncernen har til hensigt at anvende sådanne finansielle ressourcer til støtte i dets udviklingsplaner og til driften. Endelig bemærkes det, at såfremt det indskudte beløb er lavere end TEUR ved Closing, skal værdien af indskuddet i Greentech justeres tilsvarende. Note 7. Regnskabsmæssig behandling af omvendt overtagelse Identificering af den regnskabsmæssige overtagne virksomhed Regnskabsmæssigt er apportindskuddet af GWM og Global Litator i Greentech behandlet som om Greentech overtages af GWM. Dette selvom Greentech er den juridiske overtagende virksomhed og vil være den enhed, som udsteder aktier til GWM's aktionærer som modydelse for indskuddet. I henhold til IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger kræves det, at alle forhold forbundet med virksomhedssammenslutningen vurderes, når det skal afgøres, hvilken enhed der er den regnskabsmæssige overtagende virksomhed. Vurderingen af de kriterier, der er indeholdt i IFRS 3 peger mod at GWM er den regnskabsmæssigt overtagende virksomhed af Greentech, da den største del af stemmerettighederne i den sammenlagte koncern efter virksomhedssammenslutningen vil være ejet af GWM RE, som ejer GWM. 145

146 Beregning af dagsværdien (købsprisen) af indskuddet Da Transaktionen udgør en omvendt virksomhedsovertagelse, anses omkostningerne ved virksomhedssammenslutningen at være afholdt af GWM (den regnskabsmæssige overtagende virksomhed). Med henblik på at opgøre købsprisen for virksomhedssammenslutningen i Proforma Regnskabsoplysningerne er dagsværdien af vederlaget overdraget af den regnskabsmæssige overtagende virksomhed, GWM, for dennes ejerandel i den regnskabsmæssige overtagne virksomhed, Greentech, foretaget. I henhold til IFRS 3, er dagsværdien (købsprisen) opgjort som antallet af kapitalandele, som GWM ville udstede for at give de resterende aktionærerne i Greentech den samme procentvise ejerandel i den Sammenlagte koncern, som den omvendte virksomhedsovertagelse medfører. I henhold til Apportindskudsaftalen udsteder Greentech, ved gennemførelsen af Transaktionen, stk. nye aktier til GWM RE. Som følge heraf vil GWM RE, som ejer stk. aktier forud for Transaktionen, eje i alt stk. aktier efter Transaktionen, hvilket i alt vil give en ejerandel på 60,4 % i den Sammenlagte Koncern. Dagsværdien (købsprisen) på Greentech, er derefter fastsat på grundlag af dagsværdien af antallet af kapitalandele, som GWM teoretisk skulle udstede for at give de resterende aktionærerne i Greentech den samme procentvise ejerandel i den Sammenlagte Koncern, som den omvendte virksomhedsovertagelse medfører, svarende til en procentdel på 39,6%. Antallet af egenkapitalinstrumenter, der skal udstedes, er derfor opgjort til stk. aktier. Den tilsvarende dagsværdi er opgjort til EUR , som svarer til en dagsværdi på EUR 3,544 pr. aktie. Det skal bemærkes, at den anslåede dagsværdi (købspris) af Greentech på EUR 133 mio. nogenlunde svarer til den dagsværdi (købspris), der ville være opstået, hvis man på datoen for Apportindskudsaftalen overdrog Greentech, til Selskabets børsværdi. Allokering af Købspris Nedenstående tabel viser i sammendrag den foreløbige købsprisallokering foretaget af Greentech's ledelse, med henblik på udarbejdelsen af Proforma Regnskabsoplysningerne. Beløb I EUR'000 Anslået dagsværdi (købspris) Foreløbig dagsværdi af overtagne aktiver og forpligtelser (*) Negativ forskel mellem købsprisen og den foreløbige dagsværdi af de overtagne nettoaktiver Foreløbigt allokeret til: Badwill (*) Regnskabsmæssig værdi pr. 31. marts 2011 Med henblik på udarbejdelsen af Proforma Regnskabsoplysningerne er allokeringen af den negative forskel mellem købsprisen på Greentech, som beregnet ovenfor, og den dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser foreløbigt allokeret til badwill. Greentechs Ledelse har med reference til IFRS 3.36 foretaget en fornyet gennemgang med henblik på at sikre, at der er foretaget en korrekt identifikation og måling af de aktiver og forpligtelser som GWM overtager som konsekvens af Transaktionen. Denne gennemgang har ikke givet anledning til ændring af den foreløbigt opgjorte forskelsværdi. GWM Koncernen vil efter gennemførelsen af Transaktionen færdiggøre købsprisanalysen og herunder indhente alle de oplysninger, der er nødvendige for at identificere og måle de overtagne identificerbare aktiver og forpligtelser. Således er der foreløbigt foretaget en forøgelse af posten Øvrige reserver og overført resultat på TEUR som konsekvens af den foreløbige allokering af den negative forskelsværdi af købsprisen. Herudover er der beregnet en reduktion af posten Øvrige reserver og overført resultat på TEUR 74,278 vedrørende den omvendte virksomhedsovertagelse, hvilket resulterer i en samlet reduktion på TEUR Som det fremgår af kolonne 10 og 11 indebærer den regnskabsmæssige behandling af 146

147 virksomhedssammenslutningen, at egenkapitaleffekten p.t. er opgjort til TEUR 0, idet Greentech indregnes til regnskabsmæssige værdier. Med henblik på at afspejle Greentech selskabskapitalstruktur reduceres frie reserver, jf. ovenfor med brutto med TEUR og netto med TEUR , jf. nedenstående opstilling: Indregning og præsentation af Greentech s aktiekapital og overkurs ved emission ved kapitaludvidelsen på trods af regnskabsmæssig behandling af transaktion efter reglerne om omvendt virksomhedsovertagelse, hvor GWM er overtagende part, mens Greentech er den juridisk overtagende virksomhed TEUR Tilbageførsel af GWM s aktiekapital og overkurs m.v. TEUR Nettoreduktion af egenkapitalposten Øvrige reserver og overført resultat, jf. proforma koncernbalance pr. 31. marts 2011, kolonne 11 TEUR Foreløbig forskelsværdi ved indregning af Greentech TEUR Bruttoreduktion af egenkapitalposten Øvrige reserver og overført resultat, jf. proforma koncernbalance pr. 31. marts 2011, før indregning af foreløbig forskelsværdi TEUR I henhold til IFRS 3 Virksomhedssammenslutninger er der foreløbig med henblik på at afspejle Greentechs aktiekapitalstruktur, som den forventes at se ud efter Transaktionen, foretaget en reduktion af posten Aktiekapital på TEUR Herefter udgør proforma aktiekapitalen for den samlede koncern efter Transaktionen, som angivet i den sidste kolonne, TEUR , som udgøres af Greentechs historiske aktiekapital og den forventede stigning på baggrund af indskuddet fra GWM og GL. Tilsvarende er der foretaget en justering af posten Overkurs ved emission på TEUR med henblik på at afspejle Greentechs forventede overkurs efter Transaktionen. Endelig er der foretaget en reduktion af posten Øvrige reserver og overført resultat på TEUR med henblik på at afspejle de ovennævnte justeringer og fordele den samlede koncerns resterende reserver. Proforma resultatopgørelsen afspejler elimineringen af resultatandelen af GWM s 20% ejerandel af Greentech fra og med 1. januar 2011 til 31. marts 2011, svarende til TEUR 1 (rapporteret i GWM's historiske resultatopgørelse pr. 31. marts 2011). Denne regulering er foretaget da Greentech i proforma resultatopgørelsen er konsolideret fuldt ud for hele perioden. Herudover omfatter Proforma resultatopgørelsen eliminering af tilbageførslen af en nedskrivning på TEUR 1.086, som er foretaget i GWM s resultatopgørelse pr. 31. marts Tilbageførslen er opgjort som forskellen mellem regnskabsmæssig værdi og børskurs pr. 31. marts 2011 for aktieposten i Greentech, som rapporteret i GWM s resultatopgørelse for 1. kvartal Ovennævnte justeringer af resultatopgørelsen giver en samlet nettoeffekt for 1. kvartal 2011 på TEUR Note 8. Overtagelsen af Conesa og den regnskabsmæssige behandling af købesummen I henhold til aftalen af 9. juni 2011 mellem Greentech, Gamesa Inversiones Energeticas Renovables SCR og Gamesa Energia S.A., overtages Conesa af Greentech inden 23. september 2011 for en pris på TEUR I Proforma Regnskabsoplysningerne antages overtagelsen af Conesa at være fundet sted pr. 31. marts 2011, dog således at den med hensyn til resultatopgørelsen antages at være fundet sted pr. 1. januar Greentech har ved aftalens indgåelse betalt TEUR 6.000, mens den resterende del af købesummen på TEUR skal erlægges inden 30. september Proformajusteringerne omfatter således i den trettende kolonne en stigning i posten Kapitalandele i 147

148 dattervirksomheder på TEUR og en tilsvarende reduktion af posten Likvide beholdninger. I den fjortende kolonne fremgår under overskriften "Conesa historiske tal inkl. IFRS reguleringer" Conesas perioderegnskab for 1. kvartal 2011, hvoraf fremgår visse foreløbige justeringer efter IFRS med henblik på at tilpasse de historiske tal til Greentechs regnskabsprincipper. Conesas foreløbige IFRS-justerede aktiver, forpligtelser og resultat for 1. kvartal 2011 indgår på den baggrund i Proforma Regnskabsoplysningerne. I den femtende kolonne fremgår under overskriften "Regnskabsmæssig behandling af overtagelse af Conesa" den foreløbige fordeling af forskellen mellem købsprisen for Conesa og dagsværdien af de overtagne aktiver og forpligtelser, som foreløbig er indregnet under goodwill med TEUR Derudover er ved elimineringen af kapitalandelen i Conesa, foretaget tilbageførsel af den regnskabsmæssige værdi for Conesa s egenkapital, herunder Conesa s selskabskapital TEUR 3. Greentech vil efter overtagelsen analysere købesummen med henblik på at indhente alle nødvendige oplysninger for at identificere og måle de overtagne aktiver og forpligtelser. Ved den endelige opgørelse af købsprisallokeringen kan der identificeres yderligere aktiver eller forpligtelser, som ikke er indeholdt i de vedhæftede Proforma Regnskabsoplysninger. Dette kan have indvirkning på det fremtidige økonomiske resultat, eksempelvis ved ændring i afskrivninger eller andre resultatposter. Nedenstående tabel viser Greentechs foreløbige købesumsallokering med henblik på udarbejdelsen af Proforma Regnskabsoplysningerne: Beløb i EUR 000 Købspris Foreløbig dagsværdi efter IFRS af overtagne aktiver og forpligtelser (*) (1.091) Forskel ml. købspris og foreløbig dagsværdi af overtagne nettoaktiver Foreløbig allokeret til: Goodwill (*) pr. 31. marts 2011 Andre forudsætninger Skattevirkninger vedrørende proforma-reguleringerne er beregnet ved anvendelse af en skatteprocent på 27,50%, svarende til den gældende skatteprocent for indtægter i Italien, da skattevirkninger udelukkende gælder for proforma-reguleringer vedrørende de italienske enheder i GWM Koncernen. Transaktionsomkostninger indgår ikke i Proforma Regnskabsoplysningerne. De vil blive indregnet i den periode hvor disse er afholdt. Tilsvarende indgår engangsgevinster og -tab ikke i Proforma Regnskabsoplysningerne. 148

149 Den uafhængige revisors erklæring om proforma regnskabsoplysninger Til læserne af dette prospekt Vi har gennemgået de ureviderede proforma regnskabsoplysninger ( proforma regnskabsoplysninger ) for Greentech Energy Systems A/S ("Selskabet") omfattende den ureviderede proforma balance pr. 31. marts 2011, den ureviderede proforma balance pr. 31. december 2010, den ureviderede proforma resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. marts 2011, den ureviderede proforma resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. december 2010 samt noter til de ureviderede proforma regnskabsoplysninger, der er medtaget i Del I, afsnit 20 i Selskabets prospekt af 11. august 2011, og som er udarbejdet efter Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004. Proforma regnskabsoplysningerne er udarbejdet på det i "Ikke-reviderede Proforma Regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2010" og "Ikke-reviderede Proforma Regnskabsoplysninger for 1. kvartal 2011" beskrevne grundlag alene for at illustrere, hvorledes indskuddet af GWM Renewable Energy II S.p.A. s aktieposter i GWM Renewable Energy S.p.A. ( GWM ) og Global Litator S.L. ( GL ) kunne have påvirket den ureviderede koncernbalance pr. 31. marts 2011, koncernbalancen pr. 31. december 2010 og den ureviderede resultatopgørelse for perioden 1. januar 31. marts 2011 samt resultatopgørelsen for perioden 1. januar 31. december Proforma regnskabsoplysningerne omhandler i sagens natur en hypotetisk situation og afspejler derfor ikke Selskabets reelle finansielle stilling eller resultater. Ledelsens ansvar for proforma regnskabsoplysningerne Selskabets direktion og bestyrelse har ansvaret for at udarbejde proforma regnskabsoplysningerne i henhold til bestemmelserne i Kommissionens Forordning (EF) Nr. 809/2004. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion i henhold til Bilag II, pkt. 7 i Kommissionens Forordning (EF) 809/2004 om, hvorvidt proforma regnskabsoplysningerne er blevet indsamlet på forsvarlig vis på det beskrevne grundlag, og at dette grundlag er i overensstemmelse med Selskabets anvendte regnskabspraksis. Denne konklusion forudsætter ikke en revision af de historiske ikke justerede regnskabsoplysninger, justeringer foretaget for at bringe GWM og GL s regnskabspraksis i overensstemmelse med Selskabets regnskabspraksis eller de i noterne beskrevne forudsætninger. Da de historiske regnskabsoplysninger for Selskabet, GWM og GL for perioden 1. januar 31. marts 2011 ikke er revideret, påtager vi os ikke noget ansvar herfor. Da de historiske regnskabsoplysninger for perioden 1. januar 31. december 2010 for Selskabet og GL, som danner grundlag for proforma regnskabsoplysningerne, er revideret af anden revisor, påtager vi os ikke noget ansvar herfor. Det udførte arbejde Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den danske revisionsstandard for Andre erklæringsopgaver med sikkerhed end revision og review af historiske finansielle oplysninger (RS 3000). Vi har planlagt og udført vores arbejde med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at proforma regnskabsoplysningerne er blevet indsamlet på forsvarlig vis på det beskrevne grundlag, og at dette grundlag er i overensstemmelse med Selskabets anvendte regnskabspraksis. Vores arbejde har først og fremmest bestået af en sammenholdelse af de ikke justerede regnskabsoplysninger med de i "Ikke-reviderede Proforma Regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2010" og "Ikke-reviderede Proforma Regnskabsoplysninger for 1. kvartal 2011" beskrevne dokumenter, en vurdering af de beviser, der understøtter de foretagne justeringer, samt drøftelser af proforma regnskabsoplysningerne med Selskabets ledelse. Ledelsen har på nuværende tidspunkt ikke afsluttet arbejdet med købsprisallokering, herunder indhentelse af information og dokumentationsmateriale til brug for fastlæggelse af dagsværdier, hvorfor ledelsen forventer, at der kan komme væsentlige ændringer til den anførte illustrative foreløbige købsprisallokering og at disse kan have væsentlig indvirkning på de anførte illustrative foreløbige påvirkninger på proforma resultatopgørelsens poster. Der er således betydelige usikkerheder ved den illustrative foreløbige købsprisallokering og de anførte afledte påvirkninger på proforma resultatopgørelsens poster. 149

150 Vi har ikke foretaget revision eller review af de af ledelsen udarbejdede proforma regnskabsoplysninger og udtrykker således ingen konklusion herom. Det er vores opfattelse, at den udførte gennemgang giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Konklusion På baggrund af vores arbejde er det vores konklusion, at: a) Proforma regnskabsoplysningerne er blevet indsamlet på forsvarlig vis på det i afsnittene "Ikke-reviderede Proforma Regnskabsoplysninger for regnskabsåret 2010" og "Ikke-reviderede Proforma Regnskabsoplysninger for 1. kvartal 2011" beskrevne grundlag; og b) Dette grundlag er i overensstemmelse med Selskabets regnskabspraksis. Denne erklæring afgives udelukkende til brug for indeholdelse i prospektet vedrørende den rettede emission til fordel for GWM Renewable Energy II S.p.A. samt noteringen af de i Del II, afsnit 4 beskrevne aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. Erklæringen har derfor ingen relevans i andre jurisdiktioner og bør ikke anvendes til noget andet formål end det ovenfor beskrevne offentlige udbud. Vi påtager os ikke noget ansvar for dispositioner, der foretages på baggrund af oplysningerne i denne erklæring i forbindelse med andre transaktioner, herunder salg af værdipapirer, end det offentlige udbud af de Del II, afsnit 4 beskrevne aktier på NASDAQ OMX Copenhagen. København, 11. august 2011 Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Eskild Jakobsen statsautoriseret revisor Jan C. Olsen statsautoriseret revisor 150

151 20.5 UDBYTTE Udbytte vedtages på Selskabets ordinære generalforsamling på baggrund af den godkendte årsrapport for det seneste regnskabsår. Det vedtagne udbytte må ikke overstige det af Bestyrelsen anbefalede beløb. Udlodning af ekstraordinært udbytte kan kun ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen og i henhold til en erklæring fra Selskabets Bestyrelse og eksterne revisor. Selskabet ønsker at skabe afkast til aktionærerne gennem en vedvarende langsigtet stigning i aktiekursen. Således sigter Bestyrelsen mod at øge Selskabets værdi ved at geninvestere et eventuelt overskud i rentabel vækst, og Selskabet forventes ikke at udlodde udbytte. Denne udbyttepolitik forventes at være gældende i de kommende 3-4 år. Selskabet har ikke udloddet udbytte for den periode, der dækkes af de historiske regnskabsoplysninger, der indgår i Prospektet 20.6 RETSTVISTER Greentech Koncernen Igangværende og nyligt afsluttede rets- og voldgiftssager Bortset fra som anført nedenfor er Selskabet ikke bekendt med nogen eventuelle stats-, retseller voldgiftssager, der kan få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Opsigelse af tidligere administrerende direktør Den 25. februar 2010 blev Selskabets daværende administrerende direktør Martin M. Kristensen afskediget. I henhold til vilkårene i hans direktørkontrakt blev Martin M. Kristensen opsagt med et varsel på 24 måneder, det vil sige pr. 29. februar Selskabet har i årsregnskabet for 2010 foretaget hensættelse til dækning af Martin M. Kristensens løn i opsigelsesperioden. I den fratrædelsesaftale, der er forhandlet mellem Selskabet og Martin M. Kristensen i forbindelse med opsigelsen, indgik en bestemmelse, som ifølge Martin M. Kristensen medfører, at han ved Transaktionens gennemførelse vil være berettiget til en yderligere opsigelsesperiode på 24 måneder, således at den samlede opsigelsesperiode udgør 48 måneder. Selskabet har afvist Martin M. Kristensens krav. Hvis Martin M. Kristensen får medhold i sit krav, risikerer Selskabet at skulle betale op til TEUR 605. Selskabet bekendt har Martin M. Kristensen ikke anlagt en retssag pr. Prospektdatoen. Minerva Messina-projektet Selskabet erhvervede i % af aktierne i projektselskabet Minerva Messina Srl fra et selskab kontrolleret af den lokale developer Vito Nicastri, som havde bidraget i udviklingen og opførelsen af Minerva Messina-projektet. Selskabet opnåede med erhvervelsen 100% ejerskab over Minerva Messia Srl. Det italienske mafiapoliti beslaglagde dog også i 2010 den nyligt erhvervede 15%-ejerandel i Minerva Messia Srl, idet det italienske mafiapoliti påstod, at Vito Nicastri havde forbindelser til mafiaen og idet det italienske mafiapoliti antog, at et selskab kontrolleret af Vito Nicastri fortsat ejede aktierne. Der foregår fremskredne forhandlinger om en ophævelse af beslaglæggelsen, og Selskabet forventer, at der findes en mindelig løsning i sagen. Cagliari II-projektet Selskabet påbegyndte i 2008 byggeaktiviteter på det på Sardinien placerede Cagliari IIprojekt, som er på 24 MW. Byggeaktiviteterne blev imidlertid sat i bero i 2009 som følge af Selskabets manglende evne til at sikre projektfinansiering. Som følge af en nyligt indgået 151

152 aftale med Nordex vedrørende levering af vindmøller til dette projekt blev levering og opførelse af vindmøllerne påbegyndt i april måned Greentech er primo 2011 blevet informeret om, at forundersøgelsesdommeren i Cagliari midlertidigt har sat stop for alt byggeri på projektet. Byggestoppet sker ifølge de indhentede oplysninger af forebyggende årsager, idet der ifølge den offentlige anklager angiveligt er begået uregelmæssigheder i forbindelse med udviklingen af projektet i perioden fra 2003 til Greentech og Selskabets juridiske rådgivere er ikke enige heri og vil straks indgive klage over det midlertidige byggestop. Greentech forventer at kunne genoptage byggeriet snarest. Idriftsættelsen af vindmøllerne forventes derfor fortsat at ske i august 2011, og indtægtsgivende produktion forventes opnået fra september GWM Koncernen Igangværende og nyligt afsluttede rets- og voldgiftssager Bortset fra nedenstående er GWM Koncernen ikke og har ikke i 12 måneder forud for Prospektdatoen været part i nogen eventuelle stats-, rets- eller voldgiftssager, der kan få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling. Den 16. februar 2011 meddelte retten i Treviso AB Energia S.r.l. påbud ('decreto ingiuntivo') om inden 40 dage at betale EUR med tillæg af renter og omkostninger. Beløbet vedrører finansiel rådgivning, der angiveligt skulle være ydet til AB Energia S.r.l. af Fortesa S.p.A. (under likvidation) i forbindelse med en projektfinansieringsaftale indgået med Centrobanca S.p.A. før marts AB Energia S.r.l. blev den 14. april 2010 solgt af Fortesa S.p.A. på gældsfri basis til MG Energia S.r.l. (hvor GWM er eneaktionær) med en gæld til Fortesa S.p.A. på EUR ,60, hvorfor Fortesa S.p.A. anses af GWM for fuldt indfriet. Fortesa S.p.A. blev ikke engageret til yderligere opgaver efter købet. AB Energia S.r.l. har gjort indsigelse mod påbuddet. Tvister eller mulige tvister GWM er ikke bekendt med nogen tvister eller mulige tvister eller statslige undersøgelser, der kan få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets virksomhed, driftsresultat og finansielle stilling VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I SELSKABETS FINANSIELLE ELLER HANDELSMÆSSIGE STILLING Bortset fra indgåelsen af Apportindskudsaftalen er der ikke siden afslutningen på 1. kvartal 2011 indtruffet begivenheder, der har væsentlig indflydelse på Selskabets finansielle eller handelsmæssige stilling. 152

153 21 YDERLIGERE OPLYSNINGER 21.1 SELSKABETS AKTIEKAPITAL Selskabets registrerede Aktiekapital udgjorde før Transaktionen DKK bestående af Aktier à nom. DKK 5. Efter Transaktionen vil Aktiekapitalen udgøre DKK bestående af Aktier à nom. DKK 5. Selskabet har én aktieklasse, og Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Greentech Koncernen ejede pr. Prospekdatoen egne Aktier à DKK 5, svarende til en pålydende værdi på DKK og i alt 0,33% af aktiekapitalen og 0,33 af stemmerettighederne i Selskabet forud for Udbuddet. Bogført værdi af de egne Aktier er TEUR Aktierne er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN-kode DK og med symbolet "GES" WARRANTPROGRAMMER Det fremgår af 4d i Selskabets Vedtægter, at Selskabets bestyrelse på bestyrelsesmøder afholdt henholdsvis den 24. april 2008 og den 11. februar 2009 har tildelt warrants på i alt nom. DKK på følgende vilkår: (i) Den 24. april 2008 er der tildelt ledende medarbejdere stk. warrants i henhold til særskilte warrantaftaler. Warrantenes pålydende værdi er DKK 5,00 svarende til en samlet nominel værdi af warrantene på DKK Tegningskursen er børskurs DKK 80,10. Kursen er beregnet som gennemsnittet af den officielle børskurs (alle handler) noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 14-dagesperioden forud for tildelingen. (ii) Den 11. februar 2009 er der tildelt ledende medarbejdere stk. warrants i henhold til særskilte warrantaftaler. Warrantenes pålydende værdi er DKK 5,00 svarende til en samlet nominel værdi af warrantene på DKK Tegningskursen er børskurs DKK 20,20. Kursen er fastsat til lukkekursen den 10. februar 2009 på NASDAQ OMX Copenhagen. (iii) Warrantene lyder på navn og berettiger indehaverne til at tegne aktier for et nominelt beløb, der svarer til det nominelle beløb af warrantene, i intet tilfælde dog til en kurs på under pålydende værdi. (iv) Aktierne kan tegnes i perioden 2 år fra tildelingstidspunktet og frem til og med 3 år efter tildelingstidspunktet dog kun i de 6-ugers-perioder, der ligger umiddelbart efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelser og delårsrapporter (jf. vilkårene i de særskilt udarbejdede warrantaftaler) efter hvilken tegningsperiodes udløb de udstedte warrants er uden gyldighed. (v) Indehaverne af warrantene har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. (vi) Dersom Selskabets aktiekapital nedsættes til dækning af tab, reduceres aktietegningsrettighederne i samme forhold, som Selskabets kapital nedsættes. Ved kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer og udstedelse af nye warrants sker der ikke ændring af aktietegningsretten. I tilfælde af Selskabets opløsning, herunder fusion eller spaltning, kan Selskabet kræve, at warrantindehaveren med et varsel på 2 uger udnytter eller frafalder 153

154 aktietegningsretten, inden opløsning mv. besluttes. Ikke udnyttede dele af aktietegningsretten bortfalder uden kompensation. (vii) For kapitalforhøjelser ved udnyttelse af warrantene, nævnt under 4d, pkt. 1. og 2, ved tegning af aktier gælder, at det mindste og største beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes for de to tildelinger, udgør kr (ved fuldtegning). (viii) Kontant indskud skal ske senest samtidig med tegning af de nye aktier. Aktiernes pålydende værdi skal være kr. 5,00 eller multipla heraf. (ix) Aktier udstedt i medfør af denne bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn og kan ikke overdrages til ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet på tidspunktet for tegningen. Warrantprogrammet af 24. april 2008 er udløbet, og ingen medarbejdere har udnyttet deres warrants i henhold til dette warrantprogram. Tegningsperioden for warrantprogrammet af 11. februar 2009 startede 11. februar Der er ikke nogle medarbejdere som indtil videre har udnyttet deres warrants i henhold til dette warrantprogram. I henhold til warrantaftalen finder Aktieoptionslovens 4 og 5 anvendelse. Dette betyder, at hvis warrantindehaverens ansættelsesforhold i Selskabet ophører på grund af warrantindehaverens opsigelse, før warrantindehaveren udnytter en tildelt warrant, bortfalder retten til at udnytte denne warrant. Endvidere bortfalder retten til eventuelle tildelinger efter ansættelsens ophør. Dette gælder dog ikke, såfremt warrantindehaveren fratræder, fordi warrantindehaveren når den alder, der gælder for tilbagetrækning fra det pågældende erhverv eller for Selskabet generelt, eller fordi warrantindehaveren kan oppebære folkepension eller alderspension fra Selskabet. Videre fremgår, at hvis ansættelsesforholdet ophører på grund af Selskabets opsigelse, før warrantindehaveren udnytter tildelte warrants, bevarer warrantindehaveren retten hertil, som om warrantindehaveren fortsat er ansat. Endvidere bevarer warrantindehaveren ret til en i forhold til warrantindehaverens ansættelsestid i regnskabsåret forholdsmæssig andel af de tildelinger, som warrantindehaveren ville have haft ret til i henhold til aftale eller sædvane, hvis warrantindehaveren havde været ansat ved regnskabsårets afslutning. Dette gælder dog ikke, hvis opsigelsen skyldes warrantindehaverens misligholdelse af ansættelsesforholdet, eller hvis warrantindehaveren er blevet bortvist berettiget. 154

155 21.3 UDVIKLING I SELSKABETS AKTIEKAPITAL Ændringerne i Selskabets aktiekapital siden 2002 fremgår af nedenstående tabel: Dato Kapitaludvidelse (transaktionstype) Nominel kapital forhøjelse (DKK) Antal aktier (stk.) Tegningskurs (DKK) Aktiekapital efter udvidelsen (nom. DKK) Samlet antal aktier (stk.) 1. juni december 2003 Udnyttelse af warrants (1) , marts 2004 Apportemission (2) , april 2004 Kontant indskud , august 2005 Apportemission (3) , januar 2006 Kontant rettet emission , marts 2006 Apportemission (4) , februar 2007 Apportemission (5) , februar 2007 Kontant rettet emission , marts 2007 Gældskonvertering (6) , september 2007 Gældskonvertering (7) , oktober 2007 Kontant rettet emission , april 2008 Apportemission (8) , september 2010 Apportemission (9) , november 2010 Kontant rettet emission , (1) Udnyttelse af optioner til Ledelsen og Bestyrelsen (2) Aktier udstedt som betaling for Wiatropol International sp. z o.o. (3) Aktier udstedt som betaling for tilgodehavender i Wiatropol International sp.z.o.o. og som betaling for royalty til World Wide Wind A/S. (4) Aktier udstedt som betaling for udviklingen af Monte Grigine project (5) Aktier udstedt som betaling for aktier i VEI 1 A/S. (6) Aktier udstedt som konvertering af gæld til World Wide Wind A/S. (7) Aktier udstedt som konvertering til selskaber kontolleret af Erik Damgaard Nielsen eller relaterede parter. (8) Aktier udstedt som betaling for Cagliari II projektet i Energia Alternativa Srl. (9) Aktier udstedt som delbetaling for Cagliari III projektet i Energia Alternativa Srl RESUMÉ AF SELSKABETS VEDTÆGTER Nedenstående er en kort beskrivelse af Selskabet og visse bestemmelser indeholdt i Selskabets Vedtægter pr. Prospektdatoen samt en kort beskrivelse af visse bestemmelser i Selskabsloven. Beskrivelsen foregiver ikke at være fuldstændig, og der tages i enhver henseende forbehold for indholdet i Selskabets Vedtægter og dansk lovgivning. Formålsparagraf Selskabet blev etableret som en dansk sparekasse i 1924, hvorfor stiftelsesoverenskomstens formålsparagraf ikke har relevans for Selskabets nuværende aktiviteter. I henhold til Vedtægternes 3 er Selskabets formål at deltage og investere i projekter og selskaber, der har til formål at producere energi på kommerciel basis ved udnyttelse af vedvarende energiformer. Resumé af bestemmelser vedrørende medlemmer af Bestyrelsen og Direktionen Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen modtager for sit arbejde et vederlag, som fastsættes af generalforsamlingen, jf. Vedtægternes 13. På Bestyrelsens første møde efter valget, konstituerer Bestyrelsen sig og vælger af sin midte en formand ("Formand") og en næstformand ("Næstformand") for 1 år ad gangen. Bestyrelsen indkaldes til møde af Formanden, der har pligt til at indkalde til et møde, såfremt et medlem af Bestyrelsen eller en Direktør forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne, heriblandt Formanden eller Næstformanden, er 155

156 til stede. De i Bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er Formandens stemme afgørende. Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelsen af sit hverv. Over forhandlingerne i Bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Revisionsprotokollen forelægges til ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, jf. Vedtægternes 14. Selskabet tegnes af 2 medlemmer af Bestyrelsen i forening eller af ét medlem af Bestyrelsen i forening med 1 direktør, jf. Vedtægternes 15. Der henvises til afsnittet "Bemyndigelser" nedenfor for en beskrivelse af Bestyrelsens nuværende bemyndigelser til udstedelse af yderligere Aktier i Selskabet. Det følger af Vedtægternes 19, at Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af Bestyrelse og Direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt på Selskabets generalforsamling den 23. april 2008 og kan findes på Selskabets hjemmeside ( Bemyndigelser Bemyndigelse til kapitalforhøjelse Det følger af Vedtægternes 4a, at Selskabets Bestyrelse er bemyndiget til at udvide den nominelle aktiekapital ad en eller flere gange med indtil DKK ,00. De nye aktier kan efter Bestyrelsens nærmere bestemmelse indbetales kontant, ved gældskonvertering eller ved apportindskud, herunder ved hel eller delvis overtagelse af aktier eller indskudskapital i et andet selskab m.v. Forhøjelse kan efter Bestyrelsens nærmere bestemmelse ske uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer. Foretages forhøjelsen kontant eller ved gældskonvertering er det en betingelse at tegningen sker til markedskurs, dog ikke under kurs 105 pr. aktiebeløb på DKK 100. I henhold til de samme vilkår kan Bestyrelsen endvidere tildele en af Bestyrelsen fastsat aktionærkreds fortegningsret. Denne bemyndigelse gælder indtil den 31.december Aktier udstedt i medfør af denne bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn og kan ikke overdrages til ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger. De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til ovenstående bemyndigelse og tidspunktet fra hvilket, de nye aktier giver ret til fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af Bestyrelsen. Bemyndigelse til udstedelse af konvertible gældsbreve Det følger af Vedtægternes 4b, at Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil 1. januar 2013 med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr , dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes, mod konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal udstedelse ske på markedsvilkår. 156

157 Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. januar 2013 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr ved konvertering af de konvertible gældsbreve, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes. Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn eller ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger. De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til ovenstående bemyndigelse og tidspunktet fra hvilket, de nye aktier giver ret til fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af Bestyrelsen. Bemyndigelse til udstedelse af warrants (A) I henhold til Vedtægternes 4c kan Selskabet efter Bestyrelsens beslutning indtil den 1. januar 2013 ad en eller flere gange udstede indtil 1 million stk. warrants (nom. kr aktiekapital), hvor 1 stk. warrant giver ret til tegning af 1 stk. aktie af nominelt kr. 5,00. Efter udnyttelse af bemyndigelsen den 23. april 2008 og 11. februar 2009, jf. "Warrantprogrammer" nedenfor, er bemyndigelsen reduceret til udstedelse af stk. warrants (nom. kr aktiekapital). (B) Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. januar 2013, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt kr aktiekapital i forbindelse med udnyttelse af warrants. Efter udnyttelse af bemyndigelsen den 23. april 2008 og 11. februar 2009, jf. "Warrantprogrammer" ovenfor, er bemyndigelsen reduceret til en kapitalforhøjelse på i alt nom. kr aktiekapital. Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn eller ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet på tidspunktet for tegningen. Den i (A) og (B) indeholdte bemyndigelse kan fornyes for en eller flere perioder på indtil fem år ad gangen. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af Bestyrelsen fastsatte vilkår. Aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen skal i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger BESKRIVELSE AF SELSKABETS AKTIER Stemmerettigheder Hver aktie á nom. DKK 5 giver ret til én stemme. Der pålægges ingen begrænsninger i aktionærernes udøvelse af deres stemmeret på generalforsamlingen udover de krav, der fremgår af Vedtægternes 11 og 12. I henhold til Vedtægternes 11 er enhver aktionær berettiget til at deltage i en generalforsamling, når vedkommende har løst et adgangskort på Selskabets kontor senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse og samtidig har dokumenteret sit ejerskab af de pågældende Aktier og sin identitet som den person, der er noteret i ejerbogen. 157

158 Af Vedtægternes 12 fremgår, at enhver aktionær, der har erhvervet Aktier ved overdragelse, ikke er berettiget til at udøve sin stemmeret før pågældende aktionær er indført i Selskabets ejerbog eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse. Ret til udbytte Alle Aktier udstedt i Selskabet giver samme ret til udbytte. Selskabets ordinære generalforsamling beslutter på baggrund af Bestyrelsens anbefaling, om der skal udloddes udbytte samt eventuelt udbyttebeløb. I henhold til Vedtægternes 6 sker udbyttebetaling i henhold til de gældende regler for værdipapirer registreret i VP. Fortegningsrettigheder I henhold til dansk lovgivning har alle aktionærer fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelser, der sker ved kontantindskud. En forhøjelse af aktiekapitalen kan vedtages af generalforsamlingen eller af bestyrelsen i henhold til en generalforsamlingsbemyndigelse. I forbindelse med en forhøjelse af Selskabets aktiekapital kan generalforsamlingen vedtage afvigelser fra aktionærernes generelle fortegningsret. I henhold til Selskabsloven skal en beslutning om afvigelse fra aktionærernes generelle fortegningsret vedtages med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer samt af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Begrænsninger i aktiernes omsættelighed Der gælder ingen indskrænkninger i Aktiernes omsættelighed. Rettigheder ved likvidation I tilfælde af likvidation af Selskabet er Selskabets aktionærer berettiget til at deltage i udlodningen af overskydende aktiver i forhold til deres nominelle aktiebeholdning efter betaling af Selskabets kreditorer. Aktiernes rettigheder Ingen aktier har særlige rettigheder. Registrering af Aktier I henhold til Vedtægternes 5a udstedes Aktierne på navn eller til ihændehaver. Aktierne registreres i aktionærens eget kontoførende institut. I henhold til Vedtægternes 5 føres Selskabets ejerbog af VP Services A/S, CVR. nr , Weidekampsgade 14, 2300 København S. Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, dog undtaget Selskabslovens regler om tvangsindløsning. Ejerbegrænsninger Der er ingen begrænsninger i retten til at eje Aktier i henhold til Selskabets Vedtægter eller dansk lovgivning. Bestemmelser i Vedtægterne eller andre regler, som kan føre til, at en ændring i kontrollen med Selskabet forsinkes En aktionær kan ikke udøve stemmeret for sine Aktier på generalforsamlinger, der er indkaldt forinden Aktierne enten er blevet noteret i ejerbogen eller aktionæren har anmeldt og dokumenteret sin erhvervelse, jf. afsnittet "Generalforsamling" nedenfor GENERALFORSAMLING Generalforsamlingen er Selskabets øverste myndighed i alle forhold med de begrænsninger, der er fastlagt i dansk lovgivning og Vedtægterne. Selskabets generalforsamlinger afholdes i henhold til Vedtægterne på Selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport 158

159 kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven. Generalforsamlingen indkaldes af Bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via Selskabets hjemmeside. Indkaldelse skal dog ske skriftligt til de aktionærer, der har anmodet herom. Endvidere foretages indkaldelse via Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. I henhold til Vedtægternes 8 skal ekstraordinær generalforsamling afholdes, når Bestyrelsen eller revisor eller repræsentantskabet finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, dog er det for den ordinære generalforsamlings vedkommende tilstrækkeligt at henvise til Vedtægternes 9, såfremt der ikke er fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for Bestyrelsen senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager Selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler herom. I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusiv dagen for dennes afholdelse, gør Selskabet følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside: 1) Indkaldelsen 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag 5) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og pr. brev. Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultater. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt blot én stemmeberettiget deltager fremsætter anmodning herom, eller såfremt dirigenten finder det hensigtsmæssigt. En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort til generalforsamlingen. Herudover er repræsentanter for pressen berettiget til at deltage i generalforsamlingen. Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme. En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan desuden møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig har ret til at møde sammen 159

160 med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge en skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til Selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end ét år. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. Alle generalforsamlingsbeslutninger kan vedtages med simpelt flertal med forbehold alene for de ufravigelige bestemmelser i Selskabsloven og Selskabets Vedtægter. Beslutninger vedrørende vedtægtsændringer skal vedtages med 2/3 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer samt af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Visse beslutninger, som begrænser en aktionærs ejerskab eller stemmeret, skal vedtages med et flertal på 9/10 af de på generalforsamlingen afgivne stemmer samt af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. Beslutninger om at øge aktionærernes forpligtelser over for Selskabet kræver enstemmighed OPLYSNINGSPLIGT Selskabsloven og værdipapirhandelsloven indeholder specifikke regler om kravet til aktionærerne om at meddele selskabet om aktieposter, der udgør mindst 5 pct. af aktiekapitalen eller aktiekapitalens stemmerettigheder, eller som overskrider grænserne 5, 10, 15, 20, 25, 50, 90, eller 100 pct. af aktiekapitalen eller aktiekapitalens stemmerettigheder eller grænserne på en tredjedel eller to tredjedele af aktiekapitalen eller aktiekapitalens stemmerettigheder. Der henvises til "Del II, afsnit 4 "Oplysninger om Transaktionsaktierne" for nærmere oplysninger om ejerskabsgrænser. 160

161 22 VÆSENTLIGE KONTRAKTER 22.1 VÆSENTLIGE KONTRAKTER - GREENTECH KONCERNEN Apportindskudsaftalen Greentech og GWM RE indgik den 5. maj 2011 Apportindskudsaftalen med Tillæg i henhold til hvilken GWM RE skal indskyde i Greentech 1) EUR aktier, svarende til GWM's samlede aktiekapital, og 2) dets ejerandel på 50,03% i Global Litator som vederlag for Greentech's udstedelse af indtil Aktier til GWM RE, jf. Del I, afsnit 6 "Beskrivelse af Transaktionen". Samarbejdsaftale med EDF Energie Nouvelle ("EDF EN") Greentech indgik i maj 2009 en samarbejdsaftale med EDF EN, i henhold til hvilken Greentech gav EDF EN en option på erhvervelse af minimum 50% af Greentechs andel i vindmølleprojekter i Italien og Polen, når disse projekter er fuldt udviklede og klar til opførelse. Optionen omfatter: Vindmølleprojekter, som ved aftalens indgåelse var under udvikling. For disse projekter gælder, at optionen udløber efter ti år. Fremtidige vindmølleprojekter, som ikke blev specificeret ved aftalens indgåelse, men som Greentech har til hensigt at udvikle, og som vil være fuldt udviklede og klar til opførelse senest den 31. december Ved udnyttelsen af optionen skal EDF EN betale en forholdsmæssig andel af de omkostninger, der er påløbet i udviklingsperioden samt et "success fee" pr. MW, der erhverves. Aktionæroverenskomst vedr. Monte Grighine-projektet mellem Greentech og EDF EN Greentech og EDF EN har den 27. maj 2009 indgået en aktionæroverenskomst ("Aktionæroverenskomsten i GMG") om etableringen af et joint venture selskab for i fællesskab at operere vindmølleparken Greentech Monte Grighine ("GMG"). Nedenstående beskrivelse udgør udelukkende et resume af Aktionæroverenskomsten i GMG og skal ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af alle forhold i denne overenskomst. I henhold til Aktionæroverenskomsten i GMG skal EDF EN have to direktører mens Greentech skal have en direktør i GMG. Greentech og EDF EN har ens stemmeret (på 50:50 basis), således at generalforsamlingsbeslutninger kræver enstemmighed. Aktionæroverenskomsten i GMG indeholder desuden en mekanisme til løsning af eventuelle fastlåste situationer, der måtte opstå på bestyrelses- eller aktionærniveau. Som følge af EDF EN s flertal i direktionen, har EDF EN retten til konsolidering af resultatet i koncernregnskabet. Aktionæroverenskomsten i GMG fastlægger bestemmelser om forkøbsret vedrørende en aktionærs eventuelle påtænkte salg, transport, overdragelse eller afhændelse af aktier i GMG. Dette gælder ikke påtænkte overdragelser til tilknyttede selskaber, så længe det pågældende tilknyttede selskab skriftligt indvilger i at være underlagt betingelserne i Aktionæroverenskomsten i GMG. Det er ikke tilladt aktionærerne at pantsætte eller behæfte deres respektive aktier i GMG uden den andens aktionærs skriftlige samtykke. Aktionæroverenskomsten i GMG ophører enten ved fælles aftale mellem aktionærerne eller ved, at en af parterne ikke længere er aktionær i GMG ØVRIGE KONTRAKTER - GREENTECH KONCERNEN Typisk kontraktkompleks i forbindelse med en vindmøllepark Greentech Koncernen driver elleve vindmølleparker i Danmark, Italien, Polen og Tyskland, jf. Del I, afsnit "Beskrivelse af Greentech Koncernens portefølje". De typiske og som regel vigtigste kontrakter i det kontraktkompleks, som Greentech Koncernen underskriver og/eller indgår i forbindelse med opførelsen af en vindmøllepark er: 161

162 Mølleleveranceaftaler Det relevante koncernselskab indgår en aftale med en vindmølleproducent om køb af et bestemt antal af en nærmere angivet type vindmølle til opstilling i den pågældende vindmøllepark. Betaling erlægges typisk i afdrag. Som led i kontrakten kan det relevante koncernselskab have forpligtet sig til at indgå en serviceaftale med vindmølleproducenten. Sådanne aftaler indeholder typisk ingen opsigelsesbestemmelser. Desuden kan vindmølleproducenten og det relevante koncernselskab indgå aftale vedrørende mangler og garanti. Aftale(r) om bygnings- og elektricitetsarbejder Det relevante koncernselskab indgår en aftale med et joint venture med leverandører/entreprenører vedrørende bygningsarbejder (fundament, adgangsveje, kranplatforme m.v.) og elektricitetsarbejder (understation, kabling m.v.) i den pågældende vindmøllepark. Betaling erlægges typisk i afdrag. Låneaftale Det relevante koncernselskab indgår typisk en eller flere låneaftaler og sikrer derved en eller flere kreditfaciliteter til finansiering af opførelsen af vindmølleparken. Med henblik på at sikre lånene stilles der typisk forskellige former for sikkerhed, bl.a. 1) pant i fordringer, 2) pantebreve, 3) kontopantsætninger, 4) kvotepantsætninger, 5) overdragelse af alle indtægter fra salg af elektricitet, grønne certifikater samt eventuelle forsikringssummer, 6) sikkerhed i vindmølleparkselskabernes aktier samt 7) diverse kautioner. Endvidere indeholder låneaftalen typisk bestemmelser om f.eks. oplysningsforpligtelser, klausuler og misligholdelsesbegivenheder. Banken kan i nogle tilfælde opsige låneaftalen med omgående virkning, hvis det relevante koncernselskab misligholder visse af aftalens kreditbetingelser, eller hvis der sker ændringer i vindmølleparkselskabets ejerforhold. Foruden låneaftalen kan aktionærerne indgå en støtteaftale, som pålægger aktionærer i en vindmøllepark at bidrage yderligere egenkapital under visse omstændigheder. Aftale om leje af jord Vindmølleparkselskabet indgår typisk en aftale om leje eller fremleje af eller brugsret til jord med en jordejer og/eller -forpagter, således at det relevante koncernselskab gennem aftalen erhverver retten til at opstille, drive og vedligeholde et antal vindmøller på den pågældende jord. Aftalerne indgås typisk for et fast åremål med mulighed for forlængelse. Projektselskabet betaler typisk et engangsbeløb ved byggeriets begyndelse og derefter et årligt gebyr til jordejer og/eller -forpagter. Dette gebyr kan eventuelt reguleres. Det relevante projektselskab kan typisk opsige aftalen, hvis vindmøllerne ikke længere skal opstilles på den pågældende jord som følge af planændringer, eller hvis de nødvendige tilladelser til opførelsen af vindmølleparken ikke kan indhentes eller ikke længere eksisterer. Jordejer og/eller -forpagter kan typisk opsige aftalen, hvis det relevante projektselskab ikke efter skriftligt påkrav indbetaler de aftalte afdrag. Aftale om leverance og salg af elektricitet Det relevante projektselskab indgår typisk en aftale med et lokalt elektricitetsselskab om salg og leverance af vindmølleparkens samlede elektricitetsproduktion. Aftalen er enten tidsbestemt, dog således at aftalen automatisk forlænges i ét år af gangen, hvis den ikke opsiges med tre måneders skriftligt varsel til udløb, eller aftalen kan være uden udløb men med mulighed for, at den kan opsiges med en måneds varsel til udgangen af et kvartal VÆSENTLIGE KONTRAKTER - GWM KONCERNEN Aktionæroverenskomst vedr. Global Litator GWM RE og Foresight Luxembourg Solar 2 S.a.r.l. ("Foresight Luxembourg") har den 18. marts 2010 indgået en aktionæroverenskomst ("Aktionæroverenskomsten i Global Litator") om etableringen af et joint venture selskab for i fællesskab at investere i solenergiprojekter i Spanien. Nedenstående beskrivelse udgør udelukkende et resume af Aktionæroverenskomsten i Global Litator og skal ikke betragtes som en udtømmende beskrivelse af alle forhold i denne overenskomst. 162

163 I henhold til Aktionæroverenskomsten i Global Litator har GWM RE og Foresight Luxembourg forpligtet sig til at erhverve henholdsvis 50,03% og 49,97% af aktiekapitalen i Global Litator, som bl.a. skulle optræde som bydende joint venture-selskab i forbindelse med erhvervelsen af hele aktiekapitalen i La Castilleja Energia S.L.U. ("La Castilleja"). Den 26. marts 2010 erhvervede La Castilleja et solcelleanlæg på ca. 10 MW i La Carlota i den spanske provins Córdoba. Der henvises til afsnittet "Låneaftale og Momsfacilitetsaftale indgået af La Castilleja den 26. marts 2010" nedenfor for yderligere oplysninger. I henhold til Aktionæroverenskomsten i Global Litator skal Global Litator og La Castilleja hver have to direktører, hvoraf den ene (i begge selskaber) skal kunne udpeges og afskediges af hver af de to aktionærer efter eget skøn. Direktørerne i La Castilleja udpeges af Global Litator efter samme metode. GWM RE og Foresight Luxembourg har ens stemmeret (på 50:50 basis), således at generalforsamlingsbeslutninger kræver enstemmighed. Aktionæroverenskomsten i Global Litator indeholder desuden en mekanisme til løsning af eventuelle fastlåste situationer, der måtte opstå på bestyrelses- eller aktionærniveau. Aktionæroverenskomsten i Global Litator fastlægger bestemmelser om forkøbsret vedrørende en aktionærs eventuelle påtænkte salg, transport, overdragelse eller afhændelse af aktier i Global Litator. Dette gælder ikke påtænkte overdragelser til tilknyttede selskaber, så længe det pågældende tilknyttede selskab skriftligt indvilger i at være underlagt betingelserne i Aktionæroverenskomsten i Global Litator. Det er ikke tilladt aktionærerne at pantsætte eller behæfte deres respektive aktier i Global Litator uden den andens aktionærs skriftlige samtykke. Aktionæroverenskomsten i Global Litator ophører enten ved fælles aftale mellem aktionærerne eller ved, at en af parterne ikke længere er aktionær i Global Litator. Aktionæroverenskomsten i Global Litator er underlagt spansk ret. Låneaftale og Momsfacilitetsaftale indgået af La Castilleja den 26. marts Den 26. marts 2010 indgik La Castilleja (som låntager), ejer af solcelleanlægget i den spanske provins Córdoba, en facilitetsaftale ("Castilleja Facilitetsaftalen") for et samlet beløb på indtil TEUR med Caixa d Estalvis i Pensions de Barcelona (som Agent), Natixis S.A., Spanish branch og Bayerische Landesbank (under ét og sammen med Agenten "Långiverne"). Castilleja Facilitetsaftalen indeholder følgende to trancher: 1) en lånefacilitet på et samlet beløb på indtil TEUR til brug for delvis finansiering af projektets omkostninger ("Lånet") og 2) en momsfacilitet på indtil TEUR til betaling af momsudgiften vedrørende projektet ("Momsfaciliteten" og sammen med Lånet "Faciliteterne"). Hvert lånebeløb i forbindelse med Lånet tilbagebetales af låntager halvårligt indtil den endelige udløbsdato, som er den 25. marts Der beregnes rente fra hver udbetaling, som tilskrives og forfalder halvårligt, svarende til en variabel margin (fra 280 bp til 350 bp i henhold til betingelserne, der fremgår af Castilleja Facilitetsaftalen) plus Euribor 6M med tillæg af den rentesats, der er gældende i det Relevante Interbankmarked. Momsfaciliteten har været fuldt trukket og er tilbagebetalt. Låntager har desuden med hver Långiver indgået en renteafdækningsaftale med henblik på delvist at afdække renteudsvingsrisikoen ("Afdækningsaftalerne"). I henhold til Castilleja Facilitetsaftalen skal der på visse betingelser og i visse tilfælde af tilbagekaldelse eller opsigelse ske frivillig eller obligatorisk førtidsindfrielse af Faciliteterne, som er almindelige for denne slags transaktioner. Låntager og GWM RE har som sikkerhed for Faciliteterne og Afdækningsaftalerne bl.a. forpligtet sig at give visse tilsagn og stille visse former for sikkerhed, herunder førsteprioritetspant i aktierne i Global Litator og låntager, førsteprioritetspant i rettigheder, der udspringer af projektkontiene og i henhold til samtlige projektdokumenter og afdækningsaftaler. 163

164 Castilleja Facilitetsaftalen er underlagt spansk ret. Facilitetsaftale af 29. september 2010 indgået mellem Cerveteri Energia S.r.l. og Banca IMI S.p.A. Den 29. september 2010 indgik Cerveteri Energia S.r.l. (som låntager), projektselskabet oprettet til solcelleanlægget i Cerveteri i den italienske provins Rom, en facilitetsaftale ("Facilitetsaftalen") for et samlet beløb på indtil TEUR ("Faciliteten") med Banca IMI S.p.A. som Mandated Lead Arranger, Långiver og Agent. Faciliteten er opdelt i følgende to trancher: 1) en anlægsinvesteringsfacilitet på et samlet beløb på indtil TEUR til finansiering af anlæggets byggeomkostninger ("Anlægsinvesteringsfaciliteten") og 2) en Momsfacilitet på indtil TEUR til finansiering af momsudgifter i forbindelse med byggeudgifterne ("Momsfaciliteten" og sammen med Anlægsinvesteringsfaciliteten "Faciliteterne"). Hvert lånebeløb i forbindelse med Anlægsinvesteringsfaciliteten og Momsfaciliteten tilbagebetales af låntager halvårligt i henhold til en amortiseringsplan, som udløber henholdsvis den 30. juni 2027 og 31. december For hvert lånebeløb i henhold til Anlægsinvesteringsfaciliteten beregnes en rente med årlig tilskrivning, som svarer til EURIBOR plus en variabel margin i henhold til betingelserne i Facilitetsaftalen (fra 225 bp til 350 bp) og som betales halvårligt. Renten, der pålægges hver udbetaling under Momsfaciliteten og tilskrives årligt, svarer til EURIBOR plus 185 bp. I henhold til Facilitetsaftalen skal der på visse betingelser og i visse tilfælde af tilbagekaldelse eller opsigelse ske frivillig eller obligatorisk førtidsindfrielse af Faciliteterne, som er almindelige for denne slags transaktioner. Låntager skal desuden delvist afdække renterisikoen ved at indgå afdækningsaftaler. Tilbagebetaling af Faciliteterne er bl.a. sikret ved pantsættelse af låntagers kvoter og af projektets konti, pantebrev med førsteprioritet på den jord anlægget er placeret på, et særligt pant i henhold til italiensk ret (privilegio speciale) samt transport til sikkerhed af visse af låntagers tilgodehavender. Facilitetsaftalen er underlagt italiensk ret. Facilitetsaftale af 13. maj 2011 indgået af De Stern 12 S.r.l. Den 13. maj 2011 indgik De Stern 12 S.r.l. (som låntager), et 100% ejet datterselskab af GWM, en facilitetsaftale, som senere er ændret og integreret ved en Tillægsaftale dateret 19. maj 2011 ("De Stern Facilitetsaftalen") med Meliorbanca S.p.A. (som Agent), MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (sammen med Agenten "Mandated Lead Arrangers" eller de "Oprindelige Långivere") og Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("Depotbanken"), for et samlet beløb på indtil EUR 32 mio. De Stern Facilitetsaftalen indeholder følgende to trancher, som hver især er til låntagers rådighed indtil 30. september 2011: 1) en lånefacilitet på et samlet beløb på indtil EUR 28 mio. til brug for finansiering af omkostningerne vedrørende Nardò solcelleanlægget ("Seniorfaciliteten") og 2) en Momsfacilitet på indtil EUR 4 mio. til betaling af momsudgiften vedrørende projektet ("Momsfaciliteten" og sammen med Seniorfaciliteten "Faciliteterne"). Hvert lånebeløb i henhold til Seniorfaciliteten skal af låntager tilbagebetales halvårligt indtil den endelige udløbsdato, som er den 30. juni Hvert lånebeløb i henhold til Momsfaciliteten skal af låntager tilbagebetales halvårligt indtil den endelige udløbsdato, som er den 31. december For hvert lånebeløb i henhold til Seniorfaciliteten beregnes en rente med årlig tilskrivning, som svarer til den gældende margin (som er 270 bp indtil færdiggørelse af opførelsen af projektet og 280 bp herefter plus 6M EURIBOR. Renten, der pålægges hver udbetaling under Momsfaciliteten udgør 190 bp p.a. Låntager skal desuden indgå renteafdækningsaftaler med henblik på at afdække renteudsvingsrisikoen ("Afdækningsaftalerne"). 164

165 I henhold til De Stern Facilitetsaftalen skal der på visse betingelser og i visse tilfælde af tilbagekaldelse eller opsigelse ske frivillig eller obligatorisk førtidsindfrielse af Faciliteterne, som er almindelige for denne slags transaktioner. Tilbagebetaling af Faciliteterne er bl.a. sikret ved pantsættelse af låntagers aktier og af projektets konti, pantebrev med førsteprioritet på den jord, anlægget er placeret på, et særligt pant i henhold til italiensk ret (privilegio speciale) samt transport til sikkerhed af visse af låntagers tilgodehavender. De Stern Facilitetsaftalen er underlagt italiensk ret. 165

166 23 OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND, EKSPERTUDTALELSER OG INTERESSEERKLÆRINGER Der indgår ikke ekspertudtalelser eller erklæringer i dette Prospekt. Ledelsen bekræfter, at hvis oplysningerne stammer fra tredjemand, er de gengivet korrekt, og at der efter Ledelsens overbevisning ud fra de oplysninger, der er offentliggjort af tredjemand, ikke er udeladt fakta, som kan medføre, at de gengivne oplysninger er unøjagtige eller vildledende. 166

167 24 TILGÆNGELIGE OPLYSNINGER Følgende dokumenter ligger til gennemsyn inden for almindelig forretningstid alle dage (undtagen lørdage, søndage og helligdage) på Selskabets hovedsæde på adressen Marielundvej 48, 1., 2730 Herlev: I. Selskabets Vedtægter II. Selskabets årsrapporter for regnskabsårene 2008, 2009 og 2010 udarbejdet i overensstemmelse med IFRS III. årsrapporter for Selskabets datterselskaber for de seneste to regnskabsår IV. Selskabets ureviderede sammendragne delårsregnskab for 1. kvartal 2011 med sammenligningstal for 1. kvartal 2010 V. det danske Prospekt VI. årsrapporter for GWM og dets datterselskaber for regnskabsåret 2010, i det omfang de findes og er udarbejdet i overensstemmelse med IFRS VII. De dokumenter, der omtales i Selskabslovens 156, d.v.s. eksemplarer af 1) Selskabets seneste reviderede årsrapport, 2) en erklæring fra Bestyrelsen vedrørende væsentlige begivenheder opstået efter offentliggørelsen af årsrapporten og 3) en erklæring fra revisor vedrørende Bestyrelsens erklæring VIII. En vurderingsberetning fra Selskabets eksterne revisor, herunder en erklæring fra Bestyrelsen, i henhold til selskabslovens 36, jf. 160 Selskabets årsrapporter og Vedtægter kan desuden rekvireres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Hverken indholdet af eller af Greentechs øvrige hjemmesider er indarbejdet ved henvisning eller udgør på anden måde en del af dette Prospekt. 167

168 25 OPLYSNINGER OM KAPITALBEHOLDNING Der henvises til Del I, afsnit 7 "Organisationsstruktur Greentechs væsentligste datterselskaber" for oplysninger om væsentlige investeringer foretaget af Greentech i andre selskaber. 168

169 26 DEFINITIONER OG ORDLISTE Nedenstående tabel indeholder definitioner af ord og udtryk, der er anvendt i nærværende Prospekt Aktier Anbefalingerne Apportindskudsaftalen Bestyrelsen Danske kroner eller DKK Direktionen Euro eller EUR Eksisterende Aktionærer Eksisterende Aktier Finanstilsynet Forretningsorden Global Litator Greentech Greentech Koncernen Gruppo Zilio Grønne certifikater GWM GWM Koncernen GWM RE GWM Renewable Energy Group Ledelsen NASDAQ OMX Copenhagen Nøglemedarbejdere Prospekt Eksisterende Aktier samt Transaktionsaktierne Anbefalinger for god selskabsledelse udstedt i april 2010 af Komitéen for god selskabsledelse Apportindskudsaftale indgået den 5. maj 2011 mellem GWM RE og Greentech i henhold til hvilken GWM RE har forpligtet sig til at tegne op til stk. Transaktionsaktier, svarende til 100% af Udbuddet. Greentechs bestyrelse Den gældende møntfod i Danmark Greentechs direktion Den fælles europæiske valuta Enhver, der pr. Prospektdatoen er registreret i VP som aktionær i Selskabet Selskabets aktiekapital på nom. DKK ,00 fordelt på stk. aktier à nom. DKK 5 umiddelbart før Udbuddet Det danske finanstilsyn Selskabets forretningsorden for Bestyrelsen og Direktionen Global Litator S.L. Greentech Energy Systems A/S Greentech samt dets konsoliderede datterselskaber Gruppo Zilio S.p.A. Et grønt certifikat er et bevis for, at der er produceret én MWh CO2 fri strøm. Ved salg af elektricitet sælges også grønne certifikater for hvilke sælgeren modtager et ekstra beløb foruden prisen for elektriciteten GWM Renewables Energy S.p.A. GWM samt dets konsoliderede datterselskaber GWM Renewables Energy II S.p.A. GWM RE, Global Litator og GWM Koncernen Bestyrelsen og Direktionen NASDAQ OMX Copenhagen A/S Greentechs nøglemedarbejdere Nærværende dokument udstedt af Greentech i forbindelse med Udbuddet og dateret 11. august 2011 Prospektdato 11. august

170 Prospektdirektiv Direktiv 2003/71/EF (med senere ændringer, herunder 2010 Ændringsdirektivet i det omfang dette er implementeret i den Relevante Medlemsstat ) Prospektforordning Regulation S Kommissionens Forordning (EF) nr. 809/2004 af 29. april 2004 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF for så vidt angår oplysninger i prospekter samt disses format, indarbejdelse af oplysninger ved henvisning og offentliggørelse af sådanne prospekter samt annoncering Regulation S bekendtgjort i henhold til U.S Securities Act Relevant Medlemsstat Enhver medlemsstat af EØS, der har gennemført Prospektdirektivet Sammenlagte Koncern Selskabet Selskabsloven Større Aktionærer Greentech Koncernen og GWM Koncernen Greentech Lov nr. 322 af 11. april 2011 med senere ændringer Aktionærer, der til Selskabet har oplyst, at de ejer mere end 5% af Greentechs registrerede aktiekapital Tillægget Tillæg til Apportindskudsaftalen indgået den 24. juni Transaktion Transaktionsaktier Udbud Udbudskurs U.S. Securities Act Vedtægter VP Værdipapirhandelsloven Apportindskud af den samlede aktiekapital i GWM og ejerandelen på 50,03% i Global Litator, begge ejet af GWM RE nye aktier à nom. 5 kr. Rettet emission af nye aktier i Greentech à nom. DKK 5 DKK 18,85 pr. Transaktionsaktie U.S. Securities Act of 1933 med senere ændringer Greentechs vedtægter VP Securities A/S Lov nr. 298 af 8. april 2011 med senere ændringer 170

171 DEL II - UDBUDDET 171

172 1 ANSVARLIGE FOR UDBUDDET Der henvises til afsnittet "Ansvarserklæring". 172

173 2 RISIKOFAKTORER I FORBINDELSE MED UDBUDDET Der henvises til afsnittet "Risikofaktorer". 173

174 3 NØGLEOPLYSNINGER OM KAPITALFORHOLD OG ANVENDELSE AF PROVENU 3.1 ERKLÆRING OM DRIFTSKAPITAL Selskabet vurderer, at Selskabets nuværende kapitalberedskab vil være tilstrækkeligt til at dække dets nuværende kapitalbehov, dvs. i en periode på mindst 12 måneder efter Prospektdatoen. Ved udvidelse af nuværende aktivitetsniveauer, herunder iværksættelse af byggeprojekt og/eller opkøb af operationelle projekter, har Selskabet behov for yderligere finansiering i form af projektfinansiering og egenkapitalfinansiering. 3.2 KAPITALFORHOLD OG GÆLD Selskabets kapitalforhold og gæld pr. 31. marts 2011 er vist i nedenstående opstilling: Kapitaliserings- og gældsoversigt pr. 31. marts 2011 TEUR Egenkapital Samlet gæld heraf afsikret ved pant i projekter: Bankgæld Finansielle instrumenter I alt afsikret gæld svarende til ca. 85% af den samlede gæld heraf ikke afsikret gæld: Leverandører af varer/tjenesteydelser Anden gæld I alt ikke afsikret gæld Der har ikke været væsentlige ændringer i Selskabets kapitalforhold siden 31. marts 2011 undtagen for den i afsnit omtalte betingede aftale om køb af en vindmøllepark på 30 MW beliggende i Spanien. Selskabet har ikke nogen gæld, som er garanteret. 3.3 INTERESSER I UDBUDDET Ud over det nedenfor beskrevne er Selskabet ikke bekendt med interesser i eller interessekonflikter i relation til Udbuddet, der er væsentlige for Selskabet. Udbuddet er en rettet emission til GWM RE uden fortegningsret til Selskabets eksisterende aktionærer i henhold til Apportindskudsaftalen mellem GWM RE og Greentech. Inden Udbuddet havde GWM RE stk. Eksisterende Aktier og kunne dermed udøve betydelig indflydelse i Selskabet. For at sikre, at Transaktionen gennemføres efter armslængde-princippet har Bestyrelsen derfor udpeget Lazard Ltd. til at udarbejde en vurderingsrapport over de Overdragne Ejerandele til bekræftelse af værdien heraf og Borelli Erede Pappalardo til at udføre en due diligence-undersøgelse af de Overdragne Ejerandele. Yderligere er tegningskursen på DKK 18,85 pr. Transaktionsaktie, der er aftalt i Apportindskudsaftalen, højere en den vægtede gennemsnitlige handelskurs på Aktierne inden indgåelsen af Apportindskudsaftalen. For en nærmere beskrivelse af Apportindskudsaftalen henvises til Del I, afsnit 6 "Forretningsoversigt - Sammenlagte Koncern - Beskrivelse af Transaktionen". Luca Rovati er medlem af bestyrelsen og næstformand i Rottapharm Madaus, der er en stor investor i GWM RE, og Luca Rovati har derfor en interesse i Udbuddet. Luca Rovati har ikke deltaget i bestyrelsens overvejelser vedrørende Transaktionen. 174

175 3.4 BAGGRUND FOR UDBUDDET OG ANVENDELSE AF PROVENU Baggrund for Udbuddet Baggrunden for Udbuddet er sammenlægningen af Greentech og GWM i form af apportindskud af de Overdragne Ejerandele. Anvendelse af provenu Udbuddet omfatter udstedelse af stk. Transaktionsaktier, der udstedes mod apportindskud af de Overdragne Ejerandele til en kurs på DKK 18,85 pr. Aktie, der anses for værende markedskursen på tidspunktet for Apportindskudsaftalens indgåelse. Selskabet modtager ikke noget kontant provenu fra Udbuddet. 175

176 4 OPLYSNINGER OM TRANSAKTIONSAKTIERNE 4.1 VÆRDIPAPIRTYPE OG ISIN Transaktionsaktierne vil være samme aktieklasse som de Eksisterende Aktier og vil blive udstedt i og handlet i DKK. De Eksisterende Aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN-koden DK Transaktionsaktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen i ISIN-koden for de Eksisterende Aktier. 4.2 LOVVALG OG VOLDGIFT Udbuddet gennemføres i henhold til dansk lovgivning. Prospektet er udarbejdet med henblik på at opfylde de standarder og betingelser, der er gældende i henhold til dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå som følge af Udbuddet, skal indbringes for domstolene i Danmark. 4.3 REGISTRERING Alle Aktier, herunder Transaktionsaktierne, udstedes som navnenoterede aktier, der skal registres på navn i Selskabets ejerbog. Aktierne kan desuden registreres som udstedt til ihændehaver. Alle Transaktionsaktier leveres elektronisk ved tildeling til konti hos VP gennem en dansk bank eller andet institut, der er godkendt som kontoførende for de pågældende aktier. VP's adresse er Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S. Transaktionsaktierne eksisterer udelukkende i elektronisk form. 4.4 VALUTA Udbuddet gennemføres i danske kroner. Transaktionsaktierne er denomineret i danske kroner. 4.5 VALUTAKONTROLBESTEMMELSER I DANMARK Der er ingen dansk lovgivning, dekreter eller bestemmelser, der begrænser eksport eller import af kapital (bortset fra visse investeringer i områder i henhold til gældende resolutioner vedtaget af FN og EU), herunder, men ikke begrænset til, fremmed valuta, eller som påvirker overførsel af udbytte, renter eller andre betalinger til ejere af Transaktionsaktierne, der ikke bor i Danmark. For at forhindre hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme skal personer, der rejser ind eller ud af Danmark med beløb (herunder, men ikke begrænset til, kontanter og rejsechecks) svarende til EUR eller derover, deklarere sådanne beløb til SKAT, når de rejser ind eller ud af Danmark. 4.6 TRANSAKTIONSAKTIERNES RETTIGHEDER Efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i forbindelse med Udbuddet vil Transaktionsaktierne have samme rettigheder som de Eksisterende Aktier, herunder med hensyn til ret til udbytte, fra Udbuddets gennemførelse. Der kan ikke gives sikkerhed for, at Selskabet vil udlodde udbytte til aktionærerne i fremtiden. Eventuelt udbytte udbetales i danske kroner. Eventuelt udbytte udbetales i overensstemmelse med VP's regler via aktionærens konto i dennes kontoførende institut eller anden finansielle formidler. Der gælder ingen begrænsninger vedrørende udbytte eller særlige procedurer i forbindelse med aktionærer, der ikke er bosiddende i Danmark. Udbytte, der ikke er hævet inden for tre år fra udbetalingstidspunktet, fortabes og tilfalder Selskabet. Der henvises til afsnittet "Beskatning" nedenfor for en kort beskrivelse af visse skattemæssige konsekvenser i forbindelse med udbytte eller udlodninger til ejere af Transaktionsaktierne. 176

177 Alle Aktier har en stemme pr. Aktie à nom. DKK 5. I tilfælde af opløsning eller likvidation af Selskabet er Transaktionsaktierne berettiget til en forholdsmæssig del af Selskabets Aktier efter betaling af Selskabets kreditorer. I henhold til dansk lovgivning har alle aktionærer fortegningsret i forbindelse med kapitalforhøjelser, der sker ved kontantindskud. En forhøjelse af aktiekapitalen kan vedtages af generalforsamlingen eller af bestyrelsen i henhold til en generalforsamlingsbemyndigelse. I forbindelse med en forhøjelse af Selskabets aktiekapital kan generalforsamlingen vedtage afvigelser fra aktionærernes generelle fortegningsret. I henhold til Selskabsloven skal en beslutning om afvigelse fra aktionærernes generelle fortegningsret vedtages med mindst 2/3 flertal af de på generalforsamlingen afgivne stemmer samt af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital. I henhold til Vedtægterne, har ingen Aktier særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine Aktier indløse helt eller delvist. Der henvises til Del I, afsnit 21 "Yderligere oplysninger" for en beskrivelse af de Eksisterende Aktiers rettigheder og Vedtægterne pr. Prospektdatoen, der er medtaget som Bilag A til Prospektet. Vedtægterne indeholder ikke bestemmelser om ombytning. 4.7 BESLUTNINGER, BEMYNDIGELSER OG GODKENDELSER Det følger af Vedtægterne, at Selskabets Bestyrelse er bemyndiget til at udvide den nominelle aktiekapital ad en eller flere gange med indtil DKK ,00. De nye aktier kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelser indbetales kontant, ved gældskonvertering eller ved apportindskud, herunder ved hel eller delvis overtagelse af aktier eller indskudskapital i et andet selskab m.v. Forhøjelse kan efter Bestyrelsens nærmere bestemmelse ske uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer. Foretages forhøjelsen kontant eller ved gældskonvertering er det en betingelse at tegningen sker til markedskurs, dog ikke under kurs 105 pr. aktiebeløb på DKK 100. Under samme vilkår kan Bestyrelsen endvidere tildele en af Bestyrelsen fastsat aktionærkreds fortegningsret. Denne bemyndigelse gælder indtil den 31.december Aktier udstedt i medfør af denne bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn og kan ikke overdrages til ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger. De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til ovenstående bemyndigelse og tidspunktet fra hvilket, de nye aktier giver ret til fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af Bestyrelsen. På to bestyrelsesmøder i Greentech den 11. august 2011 blev det vedtaget at udnytte bemyndigelsen til at udstede aktier i henhold til Vedtægternes 4a som vederlag for apportindskuddet af de Overdragne Ejerandele. 4.8 UDSTEDELSESDATO FOR TRANSAKTIONSAKTIERNE Transaktionsaktierne vil blive registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen snarest muligt efter tegning af Transaktionsaktierne, hvilket forventes at ske omkring den 11. august

178 4.9 DE EKSISTERENDE AKTIERS OG TRANSAKTIONSAKTIERNES NEGOTIABILITET OG OMSÆTTELIGHED De Eksisterende Aktier er, og Transaktionsaktierne vil være negotiable i henhold til dansk lov samt frit omsættelige DANSK LOVGIVNING VEDRØRENDE PLIGTMÆSSIGE KØBSTILBUD, INDLØSNING AF AKTIER OG OPLYSNINGSPLIGT Pligtmæssige købstilbud De gældende bestemmelser om pligtmæssige købstilbud er anført i værdipapirhandelslovens kapitel 8 og den i henhold hertil udstedte bekendtgørelse. Værdipapirlovens 31 indeholder regler vedrørende offentlige købstilbud på aktier i selskaber, der er optaget til handel på et reguleret marked (herunder NASDAQ OMX Copenhagen) eller en alternativ markedsplads. Overdrages en aktiepost direkte eller indirekte i et selskab, der har en eller flere aktieklasser optaget til handel på et reguleret marked eller en alternativ markedsplads, skal erhververen give alle selskabets aktionærer mulighed for at afhænde deres aktier på identiske betingelser, hvis overdragelsen medfører, at erhververen opnår bestemmende indflydelse. Bestemmende indflydelse foreligger, når erhververen direkte eller indirekte besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, medmindre det i særlige tilfælde klart kan påvises, at et sådant ejerforhold ikke udgør bestemmende indflydelse. En erhverver, der ikke besidder mere end halvdelen af stemmerettighederne i et selskab, har alligevel bestemmende indflydelse, hvis vedkommende: har beføjelse til at udpege eller afsætte flertallet af medlemmerne i bestyrelsen eller et tilsvarende ledelsesorgan, og dette organ har en bestemmende indflydelse over selskabet har beføjelse til at styre selskabets finansielle og driftsmæssige forhold i henhold til vedtægterne eller aftale har beføjelse til på grundlag af aftale med andre aktionærer at råde over flertallet af stemmerettighederne i selskabet, eller besidder mere end en tredjedel af stemmerettighederne i selskabet samt det faktiske flertal af stemmerne på generalforsamlingen eller i et andet ledelsesorgan og derved besiddelse af den faktiske bestemmende indflydelse over selskabet. Warrants, købsoptioner og andre potentielle stemmerettigheder, som aktuelt kan udnyttes, skal tages med i betragtning ved vurderingen af, om en erhverver har bestemmende indflydelse. Såfremt særlige forhold gør sig gældende kan Finanstilsynet meddele fritagelse fra forpligtelsen til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud. Tvangsmæssig indløsning af aktier (squeeze-out) I henhold til selskabslovens 70 kan aktier i et selskab indløses helt eller delvist af en aktionær, der ejer mere end ni tiendedele af aktiekapitalen og en tilsvarende del af stemmerettighederne i selskabet. I henhold til selskabslovens 73 kan en minoritetsaktionær desuden forlange at få sine aktier indløst af en majoritetsaktionær, der ejer mere end ni tiendedele af aktiekapitalen og en tilsvarende del af stemmerne. Større aktiebesiddelser I henhold til værdipapirhandelslovens 29 skal en aktionær i et børsnoteret selskab hurtigst muligt give meddelelse til det børsnoterede selskab og Finanstilsynet, når dennes aktiepost udgør mindst 5% af stemmerettighederne i selskabet, eller den pålydende værdi udgør 178

179 mindst 5% af aktiekapitalen, og når en ændring i en allerede meddelt aktiepost bevirker, at grænserne på 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 50% eller 90% samt grænserne på 1/3 og 2/3 af stemmerettighederne eller den pålydende værdi er nået eller ikke længere er nået. Indberetningen skal indeholde oplysning om fulde navn, adresse eller, når det gælder virksomheder, hjemsted, antal aktier og deres nominelle værdi og aktieklasser samt oplysning om det grundlag, hvorpå beregningen af aktiebesiddelsen er foretaget. Manglende overholdelse af oplysningsforpligtelserne straffes med bøde. Når selskabet har modtaget meddelelse, skal indholdet af meddelelsen offentliggøres snarest muligt. Desuden gælder den generelle indberetningspligt i henhold til selskabsloven samt særlige forpligtelser til indberetning vedrørende Bankens insidergruppe i henhold til værdipapirhandelsloven OFFENTLIGE KØBSTILBUD PÅ SELSKABET Der er ikke fremsat købstilbud fra tredjemand vedrørende Selskabets Aktier i foregående eller indeværende regnskabsår. Efter gennemførelse af Udbuddet vil GWM RE eje i alt stk. Aktier, svarende til 60,4% af Selskabets samlede aktiekapital og skal derfor offentliggøre et pligtmæssigt købstilbud i henhold til værdipapirhandelslovens BESKATNING Skat i Danmark I det følgende gives en beskrivelse af visse danske skattemæssige overvejelser i relation til en investering i Transaktionsaktierne. Beskrivelse er kun til generel oplysning og tilsigter ikke at udgøre udtømmende skattemæssig eller juridisk rådgivning. Beskrivelsen er udelukkende baseret på gældende skattelovgivning i Danmark pr. Prospektdatoen. Dansk skattelovgivning kan ændre sig, eventuelt med tilbagevirkende kraft. Det skal fremhæves at beskrivelsen ikke omfatter samtlige mulige skattemæssige konsekvenser af en investering i Transaktionsaktierne. Beskrivelsen dækker ikke investorer, for hvem der gælder særlige skatteregler, herunder professionelle investorer, og er derfor muligvis ikke relevant for f.eks. visse institutionelle investorer, forsikringsselskaber, pensionsselskaber, banker, børsmæglere eller investorer, der er underlagt særlige regler vedrørende selskabsskat af aktier. Resuméet vedrører ikke beskatning af personer og selskaber, der beskæftiger sig med køb og salg af aktier som næring. Salg forudsættes at være salg til tredjemand. Det anbefales, at eksisterende aktionærer og potentielle investorer i Transaktionsaktierne rådfører sig med deres skatterådgiver med hensyn til de aktuelle skattemæssige konsekvenser af at købe, eje, forvalte og afhænde Transaktionsaktierne på grundlag af deres individuelle forhold. Investorer, som kan være berørt af skattelovgivningen i andre jurisdiktioner, bør rådføre sig med egne skatterådgivere med hensyn til de skattemæssige konsekvenser i relation til deres individuelle forhold, idet disse kan afvige væsentligt fra det beskrevne. Generelle regler om beskatning af udbytte og aktier Beskatning af investorer med fuld skattepligt i Danmark Fysiske personer, der har bopæl i Danmark, eller som har opholdt sig i Danmark i mindst seks måneder, samt selskaber m.v., der enten er registreret i Danmark, eller hvis ledelse har sit sæde i Danmark, betegnes normalt som fuldt skattepligtige i Danmark. Hvis den fysiske person eller selskabet er fuldt skattepligtig i andre lande, kan der gælde særlige regler, som dette Prospekt ikke dækker, herunder danske selskaber med udenlandske datterselskaber, der har indkomst gælder der giver mulighed for dansk CFC-beskatning. 179

180 Beskatning af udbytte Fysiske personer For fysiske personer beskattes udbytte som aktieindkomst. For indkomståret 2011 skal der betales 28% af aktieindkomst op til DKK (DKK for ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb) og 42% af aktieindkomst, der overstiger dette beløb. De relevante beløbsgrænser er for indkomståret 2011 og reguleres årligt. Beløbsgrænserne for 2011 gælder dog også for 2012 og De nævnte beløb omfatter al aktieindkomst for den pågældende person henholdsvis de pågældende ægtefæller. Satsen på 28% nedsættes til 27% fra og med indkomståret Ved udbetaling af udbytte indeholdes normalt 28% i udbytteskat (27% fra og med indkomståret 2012). Selskabet er ansvarlig for betaling af den indeholdte udbytteskat i forbindelse med udbetaling af udbytte. Selskaber m.m. For selskabsaktionærer skelnes der mellem "datterselskabsaktier", "koncernselskabsaktier" og "porteføljeaktier" i forhold til beskatning af udbytte og avance på aktier: Et selskab kan uanset ejerperiode skattefrit modtage udbytte af: "Datterselskabsaktier": Aktier, som selskabet ejer mindst 10% af, og hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende i EU/EØS eller et land, der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark "Koncernselskabsaktier": Aktier i et selskab, som aktionæren er sambeskattet med, eller aktionæren og selskabet opfylder betingelserne for international sambeskatning Udbytte af aktier, der hverken er "datterselskabsaktier" eller "koncernselskabsaktier", dvs. "porteføljeaktier", indregnes ved beregningen af selskabets skattepligtige indkomst. Den skattepligtige indkomst beskattes med 25%. Selskabet er ansvarlig for at indeholde 25% skat af udbytte i forbindelse med udbetaling af udbytte. Der gælder særlige regler vedrørende visse holdingselskaber ("mellemholdingselskaber") for at forhindre omgåelse af 10%-kravet. Fysiske personer med pensionsmidler Investorer har mulighed for inden for visse rammer at placere pensionsmidler i aktier, hvorved nettoafkastet vil være omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven og beskattes med 15% efter lagerprincippet. Pensionsafkastskat indeholdes normalt af depotbanken. Den normale skat på 28% af udbytte indeholdes ikke, når kontoen er registreret som en pensionskonto. Aktieavancebeskatning Fysiske personer Reglerne for beskatning af fysiske personers avance og tab på aktier blev ændret med virkning pr. 1. januar Der gælder særlige overgangsregler for beskatning af salg af aktier den 1. januar 2006 eller senere, som er erhvervet senest den 31. december Disse regler er ikke beskrevet nedenfor. Realiserede fortjenester beskattes som aktieindkomst. For indkomståret 2011skal der betales 28% af aktieindkomst op til DKK (DKK for ægtefæller, der er samlevende ved indkomstårets udløb) og 42% af aktieindkomst, der overstiger dette beløb. De relevante beløbsgrænser er for indkomståret 2011 og reguleres årligt. Beløbsgrænserne for 2011 gælder dog også for 2012 og De nævnte beløb omfatter al aktieindkomst for den pågældende person henholdsvis de pågældende ægtefæller. Satsen på 28% nedsættes til 27% fra og med indkomståret Tab kan modregnes i skattepligtig fortjeneste og udbytte af andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Hvis personen er gift, og de samlede tab på børsnoterede 180

181 aktier overstiger personens årlige aktieindkomst, kan det resterende tab modregnes i ægtefællens aktieindkomst, forudsat at ægtefællerne er samlevende ved indkomstårets udgang. Er der herefter uudnyttede tab kan disse fremføres uden tidsbegrænsning til modregning i skattepligtige fortjenester og udbytter fra andre aktier, der er optaget til handel på et reguleret marked. Muligheden for fradrag er imidlertid betinget af, at SKAT har modtaget meddelelse om erhvervelsen af aktierne, herunder identitet og antal, tidspunktet for erhvervelsen og købsprisen inden slutdatoen for indlevering af selvangivelse i det indkomstår, hvor erhvervelsen skete. Avance/tab opgøres efter gennemsnitsmetoden, hvorefter anskaffelsesprisen opgøres i forhold til den samlede anskaffelsespris for alle aktier i selskabet, som investor ejer. FIFOmetoden anvendes til at afgøre, hvilke aktier, der afstås. Fysiske personer med pensionsmidler Inden for visse grænser kan investorerne investere pensionsmidler i Transaktionsaktierne. Nettoafkastet vil herved være omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven. Nettoafkastet forstås som værende summen af modtaget udbytte og renter samt summen af avancer fratrukket tab i det pågældende år. Nettoafkastet vil blive beskattet med 15% efter lagerprincippet. I henhold til lagerprincippet opgøres årets skattepligtige avance eller tab som forskellen mellem aktiernes indre værdi ved begyndelsen og ved udgangen af skatteåret. Beskatning vil således ske på et periodiseret grundlag, uanset at der ikke er afhændet nogen aktier, eller at der ikke er realiseret avancer eller tab realiseret. Pensionsafkastskat indeholdes normalt af depotbanken. Selskaber m.m. Et selskab er fritaget for skat af avancer og tab fra afståelse af: (A) "Datterselskabsaktier": Aktier, som selskabet ejer mindst 10% af, og hvor det udbyttebetalende selskab er hjemmehørende i EU/EØS eller er et land, der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark (B) "Koncernselskabsaktier": Aktier i et selskab, som aktionæren er sambeskattet med, eller aktionæren og selskabet opfylder betingelserne for international sambeskatning Aktier, som ikke er "datterselskabsaktier" eller "koncernselskabsaktier", dvs. "porteføljeaktier" beskattes efter lagerprincippet og indregnes således ved beregningen af den skattepligtige indkomst. Tab kan fratrækkes, ligeledes i anden selskabsskatteindkomst. Den skattepligtige indkomst beskattes med 25%. Der gælder særlige regler vedrørende visse holdingselskaber ("mellemholdingselskaber") for at forhindre omgåelse af 10%-kravet. Overgang fra "datterselskabsaktier"/"koncernselskabsaktier" til "porteføljeaktier", og omvendt, behandles som en afståelse af aktierne og genanskaffelse af aktier til aktiernes markedskurs på dette tidspunkt. Beskatning af investorer med fuld skattepligt i Danmark Beskatning af udbytte Fysiske personer I forbindelse med udlodning af udbytte fra et dansk selskab til en person bosiddende i udlandet indeholdes normalt udbyttekildeskat på 28%. Satsen nedsættes til 27% fra og med indkomståret Selskabet er ansvarlig for betaling af den indeholdte udbytteskat på vegne af aktionæren. Har Danmark indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med det land, hvori aktionæren er hjemmehørende, kan aktionæren ansøge de danske skattemyndigheder om tilbagebetaling af 181

182 den del af den indeholdte udbytteskat, der overstiger den udbyttekildeskat, som Danmark i henhold til dobbeltbeskatningsoverenskomsten er berettiget til at oppebære. Hvis den fysiske person, der modtager udbyttet, ejer mindre end 10% af aktierne i det selskab, der udlodder udbyttet, og personen er hjemmehørende i en stat, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med eller en anden ordning om udveksling af oplysninger mellem landenes skattemyndigheder, kan der efter anmodning indeholdes skat af udbyttet med en nedsat sats på 15%. Aktionæren kan herefter tilbagesøge den overskydende udbyttekildeskat. For fysiske personer bosiddende i USA, Storbritannien, Norge, Sverige, Schweiz, Canada, Tyskland, Benelux-landene, Irland og Grækenland er der mulighed for at der kun indeholdes udbytteskat med den i dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og bopælslandet fastsatte sats. For at kunne benytte denne ordning skal aktionærer, der opfylder betingelserne, deponere deres aktier i en dansk bank, og aktiebeholdningen skal registreres i VP. Aktionærerne skal endvidere fremvise dokumentation fra den pågældende udenlandske skattemyndighed for deres skattemæssige tilhørsforhold og for, at de opfylder betingelserne i henhold til den pågældende overenskomst. Dokumentationen skal ske ved udfyldelse af en formular, som fås fra de danske skattemyndigheder. Aktionæren kan normalt aftale med depotbanken, at banken fremskaffer den pågældende formular. Fysiske personer, investering af pensionsmidler Fysiske personer bosiddende i udlandet er ikke fuldt skattepligtige til Danmark og er således ikke omfattet af pensionsafkastbeskatningsloven. Udbytteskal skal således indeholdes i henhold til de almindelige regler, jf. ovenfor. Selskaber m.m. Selskaber hjemmehørende i udlandet kan skattefrit modtage udbytter af datterselskabs- eller koncernselskabsaktier, når beskatningen af udbyttet skal frafaldes eller nedsættes efter bestemmelserne i moder/datterselskabsdirektivet (direktiv 90/435/EØF) eller efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Færøerne, Grønland eller den stat, hvor selskabet er hjemmehørende. For så vidt angår koncernselskabsaktier er det ligeledes en betingelse, at det udbyttemodtagende selskab, er hjemmehørende i EU/EØS. Udbytte fra porteføljeaktier beskattes altid, uanset ejerperiode. Det udbyttebetalende selskab indeholder normalt udbytteskat på 28%. Satsen nedsættes til 27% fra og med indkomståret Hvis det modtagende selskab er hjemmehørende i en stat, der har en dobbeltbeskatningsoverenskomst med Danmark med en lavere udbytteskattesats, kan skattesatsen efter anmodning nedsættes til den i dobbeltbeskatningsoverenskomsten fastsatte sats. Aktionæren kan herefter tilbagesøge den overskydende udbyttekildeskat fra de danske skattemyndigheder. Hvis det selskab, der modtager udbyttet, ejer mindre end 10% af aktierne i det selskab, der udlodder udbyttet, og personen er hjemmehørende i en stat, som Danmark har indgået en dobbeltbeskatningsoverenskomst med eller en anden ordning om udveksling af oplysninger mellem landenes skattemyndigheder, kan der efter anmodning indeholdes skat af udbyttet med en nedsat sats på 15%. Aktionæren kan herefter tilbagesøge den overskydende udbyttekildeskat fra de danske skattemyndigheder. Fast driftssted i Danmark Aktionærer, der har fast driftssted i Danmark, hvortil aktierne kan henføres, beskattes efter de samme regler, som aktionærer der er fuldt skattepligtige i Danmark, Aktieavancebeskatning Fysiske personer Som udgangspunkt er fysiske personer, der ikke er bosiddende i Danmark, ikke skattepligtige i Danmark af avance ved salg af aktier. Udenlandske aktionærer, der ejer næringsaktier gennem et fast driftssted i Danmark, er begrænset skattepligtige til Danmark for så vidt angår aktieavancer og -tab på sådanne aktier. 182

183 Selskaber Udenlandske selskaber, der har fast driftssted i Danmark, hvortil aktierne kan henføres, beskattes efter de samme regler, som selskaber der er fuldt skattepligtige i Danmark, 183

184 5 UDBUDSBETINGELSER 5.1 UDBUDSBETINGELSER Udbuddet omfatter udstedelse af stk. Transaktionsaktier à nom. DKK 5, der udstedes mod apportindskud af aktierne i GWM og ejerandelen på 50,03% i Global Litator som beskrevet i Del I, afsnit "Beskrivelse af Transaktionen" til markedskursen på DKK 18,85 pr. Aktie. Selskabet modtager ikke noget kontant provenu fra Udbuddet. Tegningskursen for Transaktionsaktierne er aftalt til DKK 18,85 pr. Transaktionsaktie, som blev vurderet som markedskursen på Aktierne på tidspunktet for Apportindskudsaftalens indgåelse, og som var højere end den vægtede gennemsnitlige handelskurs på Aktien i de foregående 12 måneder (DKK 16,64), 6 måneder (DKK17,22), 3 måneder (DKK 17,33), 1 måned (DKK 18,81), de sidste fem handelsdage (DKK 18,68), og den 5. maj 2011 (DKK 18,60) samt enhver kurs betalt af GWM RE for Aktier i de seks måneder forud for den 5. maj PROVENU FRA UDBUDDET Udbuddet omfatter udstedelse af stk. Transaktionsaktier mod apportindskud af de Overdragne Ejerandele. Selskabet modtager ikke noget kontant provenu fra Udbuddet. 5.3 FORHÅNDSTILSAGN GWM RE har i henhold til Apportindskudsaftalen forpligtet sig til at tegne op til stk. Transaktionsaktier, svarende til 100% af Udbuddet. 5.4 TEGNINGSPERIODE Transaktionsaktierne skal tegnes senest den 15. august HANDEL OG OFFICIEL NOTERING Optagelse til handel og officiel notering af Transaktionsaktierne på NASDAQ OMX Copenhagen forventes at finde sted den 15. august Transaktionsaktierne vil først blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen, når kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske omkring den 11. august FORVENTET TIDSPLAN FOR DE VIGTIGSTE BEGIVENHEDER Offentliggørelse af Prospektet: 11. august 2011 Gennemførelse af Udbuddet: Udbuddet gennemføres, når Transaktionsaktierne er tegnet, og kapitalforhøjelsen er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 11. august Optagelse til handel og officiel notering af Transaktionsaktierne forventes at ske: 15. august TILBAGEKALDELSE ELLER SUSPENSION AF UDBUDDET Udbuddet kan ikke trækkes tilbage. 5.8 BETALING Betaling for Transaktionsaktierne sker i form af overdragelse af de Overdragne Ejerandele. 184

185 5.9 GENNEMFØRELSE AF UDBUDDET Udbuddet bliver gennemført, når Transaktionsaktierne er udstedt af Selskabet og registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, hvilket forventes at ske den 11. august Gennemførelsen af Udbuddet vil blive offentliggjort i en selskabsmeddelelse, der forventes udsendt gennem NASDAQ OMX Copenhagen den 11. august JURISDIKTIONER, HVOR UDBUDDET GENNEMFØRES, OG RESTRIKTIONER KNYTTET TIL UDBUDDET Her vil Udbuddet blive fremsat Udbuddet består af en rettet emission til GWM RE, Italien Begrænsninger gældende for udbuddet Generelle begrænsninger Udlevering af dette Prospekt og Udbuddet kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov, og dette Prospekt må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring fra personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt, eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe eller tegne nye aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Selskabet forudsætter, at personer, som måtte komme i besiddelse af dette Prospekt, gør sig bekendt med og overholder sådanne begrænsninger. Selskabet påtager sig ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om den pågældende person er en Eksisterende Aktionær eller en potentiel køber eller tegner af Transaktionsaktierne. Dette Prospekt må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt i, og Transaktionsaktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Dette Prospekt må ikke distribueres til eller på anden måde gøres tilgængeligt, og Transaktionsaktierne må ikke, direkte eller indirekte, udbydes eller sælges i nogen jurisdiktion uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud eller salg er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og Selskabet kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til de gældende love forventer Selskabet, at nogle eller alle investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke kan modtage Prospektet og muligvis ikke vil kunne tegne Transaktionsaktierne. Selskabet fremsætter ikke noget tilbud eller nogen opfordring til nogen person under nogen omstændigheder, der kan være ulovlige. Salgsrestriktioner i USA Transaktionsaktierne er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af det amerikanske børstilsyn (Securities and Exchange Commission), børstilsyn i enkeltstater i USA eller andre amerikanske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af disse myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en kriminel handling i USA. Transaktionsaktierne er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller i henhold til værdipapirlovgivning i nogen enkeltstat i USA. Overdragelse og udbud eller salg af Transaktionsaktierne er kun tilladt i forbindelse med et udbud eller salg i henhold til Regulation S. Enhver person, der ønsker at tegne Transaktionsaktier, vil blive anset for, ved at acceptere modtagelse af Prospektet og Transaktionsaktier, at have erklæret, garanteret og aftalt, enten at vedkommende erhverver Transaktionsaktierne i en offshore transaktion som defineret i Regulation S i henhold til Regulation S, eller i henhold til en effektiv registreringserklæring i 185

186 overensstemmelse med U.S. Securities Act, eller i henhold til en undtagelse fra eller i en transaktion, der ikke er underlagt registreringskravene i U.S. Securities Act og i overensstemmelse med gældende værdipapirlove i amerikanske enkeltstater. Derudover kan et tilbud om at sælge eller et salg af Transaktionsaktier i USA fra en mægler eller fondshandler (uanset om denne deltager i Udbuddet eller ej) indtil udløbet af 40 dage efter Tegningsperiodens afslutning udgøre en overtrædelse af registreringskravene i U.S. Securities Act, hvis et sådant tilbud om at sælge eller salg sker på anden måde end i overensstemmelse med fritagelser i henhold til U.S. Securities Act. Som følge af restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer Selskabet, at nogen eller alle investorer hjemmehørende i USA muligvis ikke vil kunne tegne Transaktionsaktierne. Salgsbegrænsninger i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret Prospektdirektivet (hver især en "Relevant Medlemsstat"), foretages intet udbud af Transaktionsaktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende Transaktionsaktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, til enhver tid kan foretages et udbud af Transaktionsaktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat: (a) til juridiske enheder, der er bemyndiget eller bestemt til at operere på de finansielle markeder eller, hvis de ikke er bemyndiget eller bestemt hertil, hvis formål udelukkende er at investere i værdipapirer, (b) til enhver juridisk enhed, som opfylder mindst to af følgende kriterier: 1) et gennemsnit på mindst 250 medarbejdere i det seneste regnskabsår, 2) en samlet balancesum på mere end EUR og 3) en årlig nettoomsætning på mere end EUR , som anført i det seneste års- eller koncernregnskab, (c) til færre end 100 fysiske eller juridiske personer (bortset fra "kvalificerede investorer" som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet, eller (d) under alle andre omstændigheder, der ikke kræver, at Selskabet offentliggør et prospekt i henhold til artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket et "udbud af Transaktionsaktierne til offentligheden" vedrørende Transaktionsaktierne i en Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om Udbuddets vilkår og Transaktionsaktierne, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om køb eller tegning af Transaktionsaktierne, som denne måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet gennemføres i den pågældende Relevante Medlemsstat. Udtrykket "Prospektdirektiv" betyder direktiv 2003/71/EF og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater. Salgsrestriktioner i Storbritannien Dette Prospekt udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien eller 2) 'investment professionals' som defineret i paragraf 19(5) i Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Bekendtgørelsen") eller 3) "high net worth entities" og andre, til hvem det lovligt kan videreformidles, som defineret i paragraf 49(2)(a) til (d) i Bekendtgørelsen (alle sådanne personer betegnes under et "Relevante Personer"). Transaktionsaktierne er kun tilgængelige for, og enhver opfordring, ethvert tilbud eller enhver aftale om at købe eller på anden måde erhverve Transaktionsaktierne vil kun blive indgået 186

187 med Relevante Personer. Personer, der ikke er Relevante Personer, bør ikke handle ud fra eller basere sig på oplysningerne i dette Prospekt. Salgsbegrænsninger i Canada, Australien og Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark Transaktionsaktierne er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen sådan myndighed har afgivet nogen erklæring eller udtalelser om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Som følge af restriktioner i henhold til gældende lovgivning forventer Selskabet, at visse eller alle investorer hjemmehørende i Canada, Australien, Japan eller andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil kunne tegne Transaktionsaktierne HENSIGT HOS SELSKABETS STØRRE AKTIONÆRER ELLER MEDLEMMER AF SELSKABETS BESTYRELSE OG DIREKTION OM AT DELTAGE I UDBUDDET Transaktionsaktierne er tildelt til GWM RE. Ingen andre personer vil tegne Aktier i forbindelse med Udbuddet 5.12 FORDELINGSPLAN Transaktionsaktierne er tildelt til GWM RE KURSFORSKEL Ingen personer er blevet tildelt ret til at tegne Transaktionsaktier til favørkurs, hvorfor der ikke gælder nogen kursforskel BETALINGSFORMIDLERE Ikke relevant 187

188 6 OPTAGELSE TIL HANDEL OG OFFICIEL NOTERING De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under følgende ISIN: DK Transaktionsaktierne forventes udstedt gennem VP SECURITIES A/S på eller umiddelbart efter den 11. august Transaktionsaktierne vil blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen senest tre børsdage efter udstedelsen. 6.1 MARKET MAKING Selskabet har ikke indgået market maker-aftaler. 6.2 STABILISERING Der vil ikke blive gennemført stabilisering efter Udbuddet. 188

189 7 LOCK-UP AFTALER Der er ikke indgået nogen lock-up aftaler. 189

190 8 OMKOSTNINGER Udbuddet omfatter udstedelse af stk. Transaktionsaktier mod apportindskud af de Overdragne Ejerandele. Selskabet modtager ikke noget kontant provenu fra Udbuddet. De skønnede omkostninger, der skal betales af Selskabet i forbindelse med Udbuddet, forventes af udgøre DKK 7,5 mio. 190

191 9 UDVANDING Udbuddet omfatter udstedelse af stk. Transaktionsaktier à nom. DKK 5, der udstedes mod apportindskud af hele aktiekapitalen i GWM og ejerandelen på 50,03% i Global Litator til markedskursen på DKK 18,85 pr. Transaktionsaktie. Selskabet modtager ikke nogen kontant betaling i forbindelse med Udbuddet. Alle Transaktionsaktier tegnes af GWM RE. Da Udbuddet udelukkende tegnes af GWM RE, vil den forventede udvandingseffekt blive ca. 50,4% og ændre de Større Aktionærers ejerandel som anført i nedenstående tabel: Før Udbuddet Udbuddet Efter Udbuddet Aktier (stk.) Ejerforh old (%) Aktier (stk.) Storaktionærer GWM Renewable Energy S.p.A ,21% Andel af Udbuddet (%) Antal aktier Ejerforhol d (%) Ejerforhold (%) inkl. udnyttels e af Option 100,00 % ,40% 60,40% GWM/Société d'investissement à Capital Variable ,93% - 0,00% ,44% 3,44% Global Wealth Managment SA, Schweiz ,67% - 0,00% ,81% 2,81% Bestyrelse Peter Høstgaard-Jensen ,02% - 0,00% ,01% 0,01% Luca Rovati - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% Jean-Marc Janailhac - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% Benjamin Guest - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% Valerio Andreoli Bonazzi - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% Direktion Sigeri Diaz della Vittoria Pallavicini - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% Eugenio de Blasio - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% Mark Nikolaj Fromholt ,05% - 0,00% ,02% 0,02% Ansatte - 0,0-0,0-0,00% 0,00% Andre aktionærer ,12% - 0,00% ,32% 33,32% Nye aktionærer - 0,00% - 0,00% - 0,00% 0,00% I alt ,00% ,00 % ,00% 100,00% 191

192 10 YDERLIGERE OPLYSNINGER 10.1 RÅDGIVERE FOR SELSKABET Juridiske rådgivere for Selskabet Kromann Reumert Sundkrogsgade København Ø Danmark Revisor Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab Gyngemose Parkvej Søborg Danmark 10.2 ADGANG TIL PROSPEKTET Prospektet kan ses på Selskabets hjemmeside hvis man overholder gældende salgsbegrænsninger. 192

193 BILAG A - VEDTÆGTER V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr ) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene GES Wind Development I A/S og GES Development A/S. Udgået. 2. Selskabets formål: 3. Selskabets formål er at deltage og investere i projekter og selskaber, der har til formål at producere energi på kommerciel basis ved udnyttelse af vedvarende energiformer. Selskabets aktiekapital: Selskabets aktiekapital er ,00, som er fuldt indbetalt i aktier á kr. 5, a. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse: Selskabets bestyrelse er bemyndiget til i en eller flere emissioner at udvide den nominelle aktiekapital med indtil DKK ,00. De nye aktier kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelser indbetales kontant, ved gældskonvertering eller ved apportindskud, herunder ved hel eller delvis overtagelse af aktier eller indskudskapital i et andet selskab m.v. Forhøjelse kan efter bestyrelsens nærmere bestemmelse ske uden fortegningsret for Selskabets hidtidige aktionærer. Foretages forhøjelsen kontant eller ved gældskonvertering er det en betingelse at tegningen sker til markedskurs, dog ikke under kurs 105. Under samme vilkår kan bestyrelsen endvidere tildele en af bestyrelsen fastsat kreds fortegningsret. Denne bemyndigelse gælder indtil den 31/ Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn og kan ikke overdrages til ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. A-1

194 I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger. De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af bestyrelsen. 4b. Bemyndigelse til optagelse af konvertible gældsbreve: Selskabets bestyrelse er bemyndiget til indtil 1. januar 2013 med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer ad én eller flere gange at træffe beslutning om optagelse af lån på op til kr , dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes, mod konvertible gældsbreve, der giver ret til tegning af aktier i Selskabet. Lånene skal indbetales kontant. I øvrigt fastsætter bestyrelsen de nærmere vilkår for de konvertible gældsbreve, der udstedes i henhold til bemyndigelsen. Såfremt aktionærernes fortegningsret fraviges, skal udstedelse ske på markedsvilkår. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil 1. januar 2013 at forhøje selskabskapitalen ad én eller flere gange med eller uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer med indtil i alt nominelt kr ved konvertering af de konvertible gældsbreve, dog højst halvdelen af Selskabets aktiekapital på det tidspunkt, hvor beslutningen træffes. Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn eller ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. I øvrigt skal aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger. De nærmere vilkår for aktietegning i henhold til nærværende bemyndigelse og tidspunktet, fra hvilket de nye aktier giver fuldt udbytte og andre rettigheder i Selskabet, fastsættes af bestyrelsen. Bemyndigelse til udstedelse af warrants: 4c. 1. Selskabet kan efter bestyrelsens beslutning indtil den 1. januar 2013 ad en eller flere gange udstede indtil 1 million stk. warrants (nominelt kr aktiekapital), hvor 1 stk. warrant giver ret til tegning af 1 stk. aktie af nominelt kr. 5,00. Efter udnyttelse af bemyndigelsen den 23. april 2008 og 11. februar 2009, jf. 4d, er bemyndigelsen reduceret til udstedelse af stk. warrants (nominelt kr aktiekapital). 2. Bestyrelsen er bemyndiget til i perioden indtil den 1. januar 2013 ad én eller flere gange, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer og mod kontant betaling, at gennemføre en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt kr aktiekapital i forbindelse med udnyttelse af warrants. Efter udnyttelse af bemyndigelsen den 23. april 2008 og 11. februar 2009, jf. 4d, er bemyndigelsen reduceret til en kapitalforhøjelse med indtil i alt nominelt kr aktiekapital. Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn eller ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være A-2

195 forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet på tidspunktet for tegningen. 3. Den i punkt 1. og 2. indeholdte bemyndigelse kan fornyes for en eller flere perioder for indtil fem år ad gangen. 4. For warrants udstedt i henhold til bemyndigelsen gælder i øvrigt de af bestyrelsen fastsatte vilkår. Aktier udstedt i medfør af bemyndigelsen skal i enhver henseende tillægges samme rettigheder som Selskabets eksisterende aktier, derunder at hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver 1 stemme på Selskabets generalforsamlinger. 4d. Udstedelse af warrants: Selskabets bestyrelse har på bestyrelsesmøder afholdt henholdsvis den 24. april 2008 og den 11. februar 2009 tildelt warrants på i alt nominelt kr på følgende vilkår: 1. Den 24. april 2008 er der tildelt ledende medarbejdere stk. warrants i henhold til særskilte warrantaftaler. Warrantenes pålydende værdi er kr. 5,00 svarende til en nominel værdi af warrantene på kr Tegningskursen er børskurs 80,10. Kursen er beregnet som gennemsnittet af den officielle børskurs (alle handler) noteret på NASDAQ OMX Copenhagen i 14-dages-perioden forud for tildelingen. 2. Den 11. februar 2009 er der tildelt ledende medarbejdere stk. warrants i henhold til særskilte warrantaftaler. Warrantenes pålydende værdi er kr. 5,00 svarende til en nominel værdi af warrantene på kr Tegningskursen er børskurs 20,20. Kursen er fastsat til lukkekursen den 10. februar 2009 på NASDAQ OMX Copenhagen. 3. Warrantene lyder på navn og berettiger indehaverne til at tegne aktier for et nominelt beløb, der svarer til det nominelle beløb af warrantene, i intet tilfælde dog til en kurs på under pålydende værdi. 4. Aktierne kan tegnes i perioden 2 år fra tildelingstidspunktet og frem til og med 3 år efter tildelingstidspunktet dog kun i de 6-ugers-perioder, der ligger umiddelbart efter offentliggørelsen af årsregnskabsmeddelelser og delårsrapporter (jf. vilkårene i de særskilt udarbejdede warrantaftaler) efter hvilken tegningsperiodes udløb de udstedte warrants er uden gyldighed. 5. Indehaverne af warrantene har fortegningsret til de aktier, der tegnes på grundlag af de udstedte warrants. 6. Dersom Selskabets kapital nedsættes til dækning af tab, reduceres aktietegningsrettighederne i samme forhold, som Selskabets kapital nedsættes. Ved kapitalforhøjelse, udstedelse af konvertible obligationer og udstedelse af nye warrants sker der ikke ændring af aktietegningsretten. I tilfælde af Selskabets opløsning, herunder fusion eller spaltning, kan Selskabet kræve, at warrantindehaveren med et varsel på 2 uger udnytter eller frafalder aktietegningsretten, inden opløsning mv. besluttes. Ikke udnyttede dele af aktietegningsretten bortfalder uden kompensation. 7. For kapitalforhøjelser ved udnyttelse af warrantene, nævnt under 4d, pkt. 1. og 2, ved tegning af aktier gælder, at det største beløb, hvormed aktiekapitalen skal kunne forhøjes for de to tildelinger, samlet udgør kr (ved fuldtegning). A-3

196 8. Kontant indskud skal ske senest samtidig med tegning af de nye aktier. Aktiernes pålydende værdi skal være kr. 5,00 eller multipla heraf. 9. Aktier udstedt i medfør af nærværende bemyndigelse skal være omsætningspapirer og skal udstedes lydende på navn og kan ikke overdrages til ihændehaver. Der skal ikke gælde nogen indskrænkninger i omsætteligheden af aktierne, og ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse. Aktierne giver ret til udbytte og andre rettigheder i Selskabet på tidspunktet for tegningen. Ejerbog Selskabets ejerbog føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr a. Aktiernes omsættelighed: Aktierne kan udstedes på navn eller ihændehaver. Aktierne er omsætningspapirer og frit omsættelige. Ingen aktier har særlige rettigheder. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist, dog undtaget Selskabslovens regler om tvangsindløsning. 6. Udbytte: Udbyttebetaling til aktionærerne sker i henhold til de gældende regler for værdipapirer registreret i VP Securities A/S. 7. Mortifikation: Mortifikation af Selskabets aktier sker i henhold til de gældende regler for værdipapirer registreret i VP Securities A/S. Omkostningerne ved mortifikation sker på aktieejernes bekostning. 8. Generalforsamling: Selskabets generalforsamlinger afholdes på Selskabets hjemsted eller i Region Hovedstaden. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i så god tid, at den reviderede og godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i Årsregnskabsloven. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen via Selskabets hjemmeside. Indkaldelse skal dog ske skriftligt til de aktionærer, der har anmodet herom. Endvidere foretages indkaldelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system. A-4

197 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller revisor eller repræsentantskabet finder det hensigtsmæssigt. Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne skal indkaldes senest 2 uger efter, at det skriftligt er forlangt af aktionærer, der ejer 5 pct. af aktiekapitalen. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen, dog er det for den ordinære generalforsamlings vedkommende tilstrækkeligt at henvise til Vedtægternes 9, såfremt der ikke er fremkommet forslag til behandling på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne behandlet på den ordinære generalforsamling, såfremt aktionæren skriftligt fremsætter krav herom over for bestyrelsen, senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes. Modtager Selskabet kravet senere end 6 uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes i overensstemmelse med selskabslovgivningens regler herom. I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for dennes afholdelse, gør Selskabet følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden: 1) Indkaldelsen, 2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen, 3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, 4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag, og 5) De formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og per brev. 9. Ordinær generalforsamling: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling, på hvilken årsrapporten med revisionspåtegning og ledelsesberetning fremlægges for aktionærerne, skal omfatte: 1. Bestyrelsens beretning. 2. Godkendelse af årsrapporten. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 5. Valg af revisorer. 6. Eventuelt indkomne forslag. 10. Dirigent: Bestyrelsen vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultater. Stemmeafgivning sker skriftligt, såfremt blot én stemmeberettiget mødedeltager fremsætter ønsker herom, eller såfremt dirigenten finder det hensigtsmæssigt. A-5

198 11. Stemmeret og møderet på generalforsamlingen: En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som Selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen. Enhver aktionær, der er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, jf. ovenfor, og som ønsker at deltage i en generalforsamling, skal senest tre dage før dens afholdelse anmode om adgangskort til generalforsamlingen. Herudover er repræsentanter for pressen berettiget til at deltage i generalforsamlingen. 12. Udøvelse af stemmeret og afgivelse af fuldmagt til generalforsamlingen: Hvert aktiebeløb på kr. 5,00 giver én stemme. En aktionær har ret til at møde ved fuldmægtig og kan møde sammen med en rådgiver. En fuldmægtig kan ligeledes møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. En fuldmagt til Selskabets ledelse kan ikke gives for længere tid end ét år. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre Selskabsloven foreskriver særlige regler om repræsentation og majoritet. Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 13. Bestyrelse: Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3 6 medlemmer. Bestyrelsens medlemmer afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Bestyrelsen modtager for dens arbejde et vederlag, som fastsættes af generalforsamlingen. 14. Bestyrelsens virke: På bestyrelsens første møde efter valget, konstituerer den sig og vælger af sin midte en formand og en næstformand for 1 år ad gangen. Bestyrelsen indkaldes til møde af formanden, der har pligt til at indkalde til et møde, såfremt et medlem af bestyrelsen eller en direktør forlanger det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede, heriblandt formand eller næstformand. De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. A-6

199 Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden de nærmere bestemmelser om udførelsen af dens hverv. Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Revisionsprotokollen forelægges i ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer. 15. Tegningsregler: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 1 medlem af bestyrelsen i forening med 1 direktør. Direktion: Direktionen ansættes af bestyrelsen. 16. Direktionen deltager uden stemmeret i bestyrelsens møder. 17. Revision: Revision af Selskabets regnskaber foretages af en af generalforsamlingen valgt statsautoriseret revisor. Revisor afgår hvert år, men genvalg kan finde sted. Revisors honorar fastsættes af bestyrelsen. Regnskabsår: Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 18. Årsrapporten underskrives af direktionen og bestyrelsen samt forsynes med revisorernes påtegning. Årsregnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser. Nettooverskuddet anvendes under iagttagelse af lovgivningens regler og efter forslag fra bestyrelsen efter generalforsamlingens bestemmelse. Selskabets regnskaber offentliggøres i henhold til gældende lovgivning. 19. Retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion: Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af bestyrelse og direktion. Retningslinjerne er behandlet og godkendt på Selskabets generalforsamling den 23. april 2008 og kan findes på Selskabets hjemmeside. Elektronisk kommunikation: 20. A-7

200 Alle dokumenter og al kommunikation fra Selskabet til de enkelte aktionærer kan sendes elektronisk ved , og generelle meddelelser vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, medmindre andet følger af Selskabsloven. Selskabet kan til enhver tid vælge at kommunikere med almindelig brevpost. Selskabet er forpligtet til at anmode aktionærer, der er navnenoterede i ejerbogen, om en elektronisk adresse, hvortil meddelelser mv. kan sendes. Det er aktionærens ansvar at sikre, at Selskabet er i besiddelse af den korrekte -adresse. Aktionærerne kan på Selskabets hjemmeside finde nærmere oplysninger om kravene til de anvendte systemer samt om fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Foranstående vedtægter er godkendt på Selskabets generalforsamling henholdsvis den 14. og 30. maj 1991 samt 7. marts Endvidere er vedtægten ændret ved bestyrelsesbeslutning af 21. december 1993 ligesom ændringer er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. januar 1998 samt med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 25. maj 1999, ved den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 29. november 2000, ved bestyrelsesbeslutning af den 22. november 2001, ved den ordinære generalforsamling den 3. april 2002, ved den ordinære generalforsamling 24. marts 2003, ved bestyrelsesbeslutning af den 30. november 2003, ved bestyrelsesbeslutning af den 27. februar 2004, ved den ordinære generalforsamling afholdt den 29. marts 2004, ved den ordinære generalforsamling afholdt den 25. april 2005, ved bestyrelsesmøde afholdt den 2. maj 2005, ved bestyrelsesmøde afholdt den 18. juli 2005, ved bestyrelsesmøde afholdt den 30. december 2005, ved generalforsamlingstiltrædelse af 30. januar 2006, ved bestyrelsesbeslutning af 6. marts 2006, ved generalforsamlingsbeslutning af 19. april 2006, ved ekstraordinær generalforsamling den 8. november 2006, ved bestyrelsesbeslutning af 7. februar 2007, ved bestyrelsesbeslutning af 1. marts 2007, ved den ordinære generalforsamling afholdt den 26. april 2007, ved bestyrelsesbeslutning af 3. september 2007, ved bestyrelsesbeslutning af 17. oktober 2007, ved den ordinære generalforsamling afholdt den 23. april 2008, ved bestyrelsesbeslutning af 24. april 2008, ved bestyrelsesbeslutning af 30. april 2008, ved fusionen med GES Wind Development I A/S den 20. august 2008 og den 21. august 2008, ved bestyrelsesmøde afholdt den 11. februar 2009, på de ordinære generalforsamlinger afholdt den 18. maj 2009 og den 20. april 2010, ved bestyrelsesmøde afholdt den 15. september 2010, ved bestyrelsesmøde afholdt den 26. november 2010, og ved bestyrelsesmøde afholdt den 7. juli I bestyrelsen: Peter Høstgaard-Jensen Luca Rovati Benjamin Guest Valerio Andreoli Bonazzi Jean-Marc Janailhac A-8

201 BILAG B - KONCERNREGNSKAB FOR GWM GWM Renewable Energy Group LEDELSESBERETNING vedr. koncernregnskabet pr. 31. december 2010 Disclaimer Denne ledelsesberetning er en ikke autoriseret oversættelse fra engelsk til dansk. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem den danske oversættelse og den engelske version er det den engelske version, der er gældende Via Ventiquattro Maggio, Rome Aktiekapital: EUR ,00 fuldt indbetalt Roms selskabsregisternr Moms- og skattekode: B-1

202 BESTYRELSE Formand Administrerende direktør Bestyrelsesmedlem SIGIERI DIAZ DELLA VITTORIA PALLAVICINI EUGENIO DE BLASIO DANIELE CAMPONESCHI REVISIONSKOMITÉ Formand Autoriseret revisor Autoriseret revisor GIAN MARCO COMMITTERI GIANFRANCO PALLARIA MARCO MOROLLI B-2

203 Ledelsesberetning 1. Generelle oplysninger 1. Koncernstruktur 2. Beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer 3. Selskabsstruktur 4. Miljø og medarbejdere 5. Forskning og udvikling 6. Egne aktier eller aktier i moderselskaber 7. Ledelses- og koordineringsaktiviteter 8. Transaktioner med nærtstående parter 9. Afdækningsaktiviteter 2. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning 3. Resultatforventninger for det kommende regnskabsår Årsregnskab pr Balance Resultatopgørelse Forklarende noter B-3

204 LEDELSESBERETNING B-4

205 1 - Generelle oplysninger Til selskabets aktionærer fremlægger vi hermed koncernregnskabet for GWM Renewable Energy S.p.A. (herefter også benævnt GWM Koncernen eller Koncernen ) pr. 31. december GWM Renewable Energy S.p.A. ( GWM ) er et aktieselskab (på italiensk societá per azioni) registreret og organiseret i henhold til lovgivningen i Italien Koncernstruktur Holdingselskabet i Koncernen, GWM Renewable Energy S.p.A., hvori GWM Renewable Energy II S.p.A. (tidligere GWM Renewable Energy I SA Luxembourg) er eneaktionær, blev stiftet i marts Koncernen kan drive virksomhed inden for produktion af energi fra vedvarende energikilder og i miljøbranchen, herunder igennem opstart af, investering i og forvaltning af investeringer i andre selskaber eller virksomheder af enhver art, både i Italien og i udlandet, som har et virksomhedsformål svarende til eller forbundet med Koncernens eget. I 2010 erhvervede Koncernen igennem særligt stiftede selskaber enten direkte eller indirekte kapitalandele i følgende koncernselskaber og driftsselskaber: MG Energia S.r.l. (koncernselskab) Italien direkte ejerskab 100,00% AB Energia S.r.l. Italien indirekte ejerskab 100,00% (Antal solcelleanlæg: 3); Lux Energia Solar SL (koncernselskab) Spanien direkte ejerskab 61,35% Albarreal (No. 11 Special Purpose Vehicle) Spanien indirekte ejerskab 61,35% Fotocampillos (No. 19 Special Purpose Vehicle) Spanien indirekte ejerskab 61,35% (Antal solcelleanlæg: 2); GP Energia S.r.l. (koncernselskab) Italien direkte ejerskab 60,00% Solar Utility Salento S.r.l. Italien indirekte ejerskab 60,00% Solar Prometheus S.r.l. Italien indirekte ejerskab 60,00% Bosco Solar S.r.l. Italien indirekte ejerskab 60,00% Valle Solar S.r.l. Italien indirekte ejerskab 60,00% Giova Solar S.r.l. Italien indirekte ejerskab 60,00% Lux Solar S.r.l. Italien indirekte ejerskab 60,00% GP Nardò S.r.l. Italien indirekte ejerskab 60,00% De Stern 12 S.r.l. Italien indirekte ejerskab 60,00% (Antal solenergianlæg: 7) GZ Ambiente S.r.l. (koncernselskab) Italien direkte ejerskab 60,00% Group Zilio SpA Italien indirekte ejerskab 60,00% Cerveteri Energia S.r.l. Italien direkte ejerskab 51,00% (Antal solenergianlæg: 1) Cerveteri Energia II S.r.l. Italien direkte ejerskab 100,00% Alle aktiviteterne i GWM-koncernen og dets datterselskaber blev opkøbt eksternt fra en række tredjeparter eller er etableret af GWM i Der eksisterede således ingen koncernstruktur forud for I marts 2010 opkøbte GWM selskabet Lux Energía Solar S.L., et forsyningsselskab inden for solceller med aktiviteter i Spanien. Som følge af den strategiske rolle, som Spanien forventes at få for GWM Renewable Energy Koncernens fremtidige vækst, blev Lux Energía Solar i marts 2011 omstruktureret og omdøbt til GWM Renewable Energy Spain S.L. ( GWM Spain ). B-5

206 GWM indgik i maj 2010 en joint venture-aftale med Solar Utility S.p.A. ( Solar Utility ), et 100%-ejet datterselskab af Pirelli & C. Ambiente S.p.A. ( Pirelli Ambiente ), et selskab i Pirellikoncernen, baseret på et 60%/40% strategisk samarbejde i GP Energia S.r.l. ( GP Energia ) med henblik på at udvikle en fælles strategi inden for solcellebranchen. I juli 2010 indskød Solar Utility i GP Energia (i) 3 fuldt operationelle solcelleanlæg: Nardò Nanni, Torremaggiore og Ugento, samt (ii) ejerandele i projektdatterselskaber: 100% i Solar Utility Salento S.r.l. og 60% i Solar Prometheus S.r.l. og dettes datterselskaber, med en samlet installeret bruttokapacitet på 7 MW. Samtidig tegnede GWM aktier i forbindelse med en kapitalforhøjelse i GP Energia for et kontantbeløb på EUR 10 mio. Solar Utility solgte i november 2010 de resterende 40% i Solar Prometheus S.r.l. til GP Energia, som betaling for at øge sin ejerandel i GP Energia til 44%. I 2010 udviklede og begyndte GWM opgørelsen af følgende fem anlæg: (i) Montetosto, et anlæg på 8,7 MW beliggende i Cerveteri (Lazio); (ii) De Marinis, et anlæg på 1 MW beliggende Foggia (Apulien); (iii) Mercurio, et anlæg på 1 MW beliggende i Ragusa (Sicilien); (iv) Ferrante, et anlæg på 1 MW beliggende i Trinitapoli (Apulien) og (v) Nardó Caputo, et anlæg på 9,8 MW beliggende i Nardó (Apulien). Som led i projektet om produktion af energi fra vedvarende kilder som f.eks. vind og sol samt miljøaktiviteter erhvervede selskabet, igennem det nyligt stiftede GZ Ambiente S.r.l., 60% af Gruppo Zilio S.p.A.. Selskabet er førende inden for udformning af anlæg til produktion af energi fra biomasse og miljøprojekter. Zilio Koncernen udfører tillige konstruktion, levering, installering, opstart (entreprenørvirksomhed) samt drift og vedligeholdelse af solcelleanlæg, herunder levering af reservedele. I årets løb erhvervede Koncernen 20,21% af aktiekapitalen i Greentech Energy System A/S, et dansk selskab, som er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen Danmark, og som er markedsførende inden for vindenergibranchen. Det associerede selskab er et energiselskab, som udvikler, installerer og driver vedvarende energiprojekter i Italien, Polen, Tyskland og Nordeuropa. Greentech har historisk haft gode resultater med at udvikle og drive vindmølleprojekter i Europa og arbejder på at sikre en konstant stigende produktion af vedvarende energi. I nedenstående skema vises et sammendrag af Selskabets investeringer. GWM Renewable Energy Nuværende koncernstruktur Updated as of December 31, ,03% GWM RENEWABLE ENERGY I S.A. (Luxembourg) 100% Foresight Luxembourg Solar 2 S.à.r.l. (Luxembourg) 49,97% GWM Renewable Energy S.p.A. (Italien) Lux Energy Ltd (UK) 38,65% 40% Zilio (Italien) Solar Utility (Italien) 31% 1991 S.r.l. (Italien) 9% Diaz della Vittoria Pallavicini (Italien) 49% GWM SICAV 5,95% 100% 61,35% 60% 60% 100% 51% 20,21% Global Litator S.L. (Spanien) MG Energia S.r.l. (Italien) 100% 100% 100% LuxEnergia Solar S.L. (Spanien) GZ Ambiente S.r.l. (Italien) 100% GP Energia S.r.l. (Italien) Cerveteri Energia II S.r.l. (Italien) Cerveteri Energia S.r.l. (Italien) 100% Greentech Energy Systems A/S (Danmark) La Castilleja Energia S.L.U. (Spanien) Solcelleanlæg LA CARLOTA 10 MW (Cordoba) AB Energia S.r.l. (Italien) 100% Solcelleanlæg FERRANTE 1 MW (Puglia) Solcelleanlæg MERCURIO 1 MW (Sicilia) SolcelleanlægDE MARINIS 1 MW (Puglia) LuxSol de Malaga S.L. (Spanien) 100% N.18 SPV 2,1 MW (Malaga) AlbarrealSolar Nueva Energia S.L. (Spanien) 100% N.10 SPV 1,1 MW (Albarrealde Taljo, Toledo) Gruppo Zilio S.p.A. 100% 100% 100% 100% 100% Solar Utility SalentoSrl (Puglia, Italien) Solcelleanlæg ALESSANO BORTONE 1 MW Solcelleanlæg TORREMAGGIORE 1 MW (Puglia) Solcelleanlæg NARDO NANNI 1 MW (Puglia) Solcelleanlæg UGENTO 1 1 MW (Puglia) Solar Prometheus Srl (Basilicata, Italien) 100% BoscoSolar Srl Valle Solar Srl GiovaSolar Srl LuxSolar Srl Solcelleanlæg MONTETOSTO 8,7 MW (Lazio) Solcelleanlæg VAGLIO1 1 MW Solcelleanlæg VAGLIO2 2 MW GWM A.M. 5,66% Solenergi Miljø 100% GP Nardò Srl (Italien) 100% De Stern12 Srl Solcelleanlæg NARDO CAPUTO 9,8 MW Vindenergi Strictly Private & Confidential B-6

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer.

DONG Energy offentliggør i dag lukning af sit udbud, herunder tidlig lukning af udbuddet til private investorer. Selskabsmeddelelse Nr. 18/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

Stabiliseringsperiode begynder

Stabiliseringsperiode begynder Selskabsmeddelelse Nr. 7/2016 Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup www.nets.eu CVR-nr. 37427497 23. september 2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE,

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S

Novo Nordisk A/S forhøjer det indikative udbudskursinterval for børsnoteringen af NNIT A/S MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGØRELSE ER ULOVLIG

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 31. juli 2017 Vestjysk Bank offentliggør beslutning om fortegningsretsemission Vestjysk Bank har truffet

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring

Tryg A/S giver meddelelse om privatplacering af aktier i forbindelse med finansieringen af købet af Alka Forsikring Til NASDAQ København Meddelelse nr. 20-2017 5. december 2017 MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I USA (HERUNDER USA'S TERRITORIER OG BESIDDELSER,

Læs mere

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016

Selskabsmeddelelse. Stabiliseringsperiode begynder. Nr. 21/2016 Selskabsmeddelelse Nr. 21/2016 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN Denne meddelelse udgør ikke

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission

Alm. Brand A/S Alm. Brand A/S offentliggør prospekt i forbindelse med en fuldt garanteret fortegningsemission ALM. BRAND Direktionssekretariatet Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 Telefax 35 26 62 38 www.almbrand.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Ref SLB/hdg Selskabsmeddelelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet:

Prospektmeddelelse. Udbuddet kan sammenfattes som følger: Udbuddet: FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 142 1 af 7 Prospektmeddelelse Victoria Properties A/S offentliggør i dag prospekt vedrørende en delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier samt et

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Udbud af aktier i Danske Bank A/S

Udbud af aktier i Danske Bank A/S Må ikke offentliggøres, publiceres eller distribueres i Australien, Canada, Hong Kong, Japan, Sydafrika eller USA. Dette materiale er ikke et tilbud om salg af værdipapirer i USA. Værdipapirer må ikke

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens

Skælskør Bank udbyder nye aktier for at styrke bankens solvens Denne meddelelse eller kopi heraf må, hverken direkte eller indirekte, medtages, sendes eller distribueres til eller i USA, Canada, Australien, eller Japan eller i nogen jurisdiktion, hvori en sådan fremsendelse

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Meddelelse nr. 25-2010 17. august 2010 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte aktieemission med fortegningsret for eksisterende aktionærer. Amagerbanken offentliggør i dag prospekt i forbindelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R

N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R N Y E B E K E N D T G Ø R E L S E R F O R P R O S P E K T E R Som en konsekvens af de seneste års ændringer til Prospektdirektivet 1 ( Ændringsdirektivet ) og Prospektforordningen 2 ( Ændringsforordningen

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S

Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Anbefalet Købstilbud til aktionærerne i Alm. Brand Pantebreve A/S Tilbudsannonce Alm. Brand Bank A/S, CVR nr. 81753512, Midtermolen 7, 2100 København Ø ( Alm. Brand Bank eller Banken ), fremsætter herved

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012

Nyhedsbrev. Capital Markets. Juli 2012 Juli 2012 Nyhedsbrev Capital Markets Nye prospektbekendtgørelser Den 1. juli 2012 blev væsentlige ændringer til prospektdirektivet implementeret i dansk ret gennem udstedelsen af nye prospektbekendtgørelser.

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Nasdaq OMX Copenhagen A/S Skjern, 22. november 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 21/2012 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S

Indberetning af ledende medarbejderes transaktioner med aktier og tilknyttede værdipapirer i Chr. Hansen Holding A/S S E L S K A B S M E D D E L E L S E N R. 5 / 2 0 1 0 3. juni 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER SYDAFRIKA

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010

Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 15/2010 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Hørsholm, den 30. september 2010 indkalder til ekstraordinær generalforsamling med henblik på at muliggøre et aktieudbud stor opbakning fra

Læs mere

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen)

BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september (Delårsrapportbekendtgørelsen) BEK nr 559 af 01/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Erhvervsstyrelsen, j.nr. 2016-1425 Senere ændringer

Læs mere

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia.

Jeudan udbyder nye aktier for DKK 1 mia. Ikke til offentliggørelse eller distribution i Australien, Canada, Japan eller USA Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Jeudan A/S ( Værdipapirer ) i Australien, Canada,

Læs mere

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS

Kapitel 1 Pligt til at udarbejde halvårsrapport. gældsinstrumenter, der er optaget til handel i Grønland eller på et reguleret marked i et EU/EØS UDKAST Bekendtgørelse for Grønland om udarbejdelse af delårsrapporter for virksomheder, der har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked, og hvor virksomheden er omfattet af årsregnskabsloven

Læs mere

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier

Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier Side 1 af 5 24. november 2015 Tilbud til aktionærerne om tilbagekøb af B-aktier i Auriga Industries A/S (cvr. nr. 34629218) Finlandsgade 14 8200 Aarhus N Danmark Dette Tilbagekøbstilbud er ikke rettet

Læs mere

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North

European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Fondsmeddelelse nr. 7/2010 Søborg den 31. august 2010 European LifeCare Group A/S offentliggør halvårsregnskab og indleder afnotering fra Nasdaq OMX/First North Halvårsregnskab 2010 For koncernen udgjorde

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014

Til Nasdaq Copenhagen. 5. februar 2015. Nykredit Realkredit A/S offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni 2014 Til Nasdaq Copenhagen 5. februar 2015 offentliggør tillæg 3 til basisprospekt af 17. juni offentliggør tillæg 3 til basisprospekt for udstedelse af særligt dækkede obligationer, realkreditobligationer,

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Jeudan offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Tegningsforhold på 5:1 (en ny aktie for hver fem eksisterende aktier) Udbud på op til 1.155.014 stk. nye aktier af nominelt DKK 100

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009

Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 Selskabsmeddelelse nr. 208, 2009 H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 23. december

Læs mere

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier

Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af nye aktier Zealand Pharma fastsætter udbudskursen til DKK 86 pr. aktie i forbindelse med sin børsnotering og udbud af 4.336.047 nye aktier Selskabsmeddelelse Nr. 5/2010 23. november 2010 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission

Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission Finanstilsynet Nasdaq Copenhagen A/S Vestjysk Bank A/S Torvet 4-5 7620 Lemvig Telefon 96 63 20 00 6. september 2017 Vestjysk Bank offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsretsemission I forlængelse

Læs mere

GWM RENEWABLE ENERGY. EGM Greentech Energy Systems A/S København, den 15. oktober 2010

GWM RENEWABLE ENERGY. EGM Greentech Energy Systems A/S København, den 15. oktober 2010 GWM RENEWABLE ENERGY VI SKABER GRØN N ENERGI FOR EN BÆREDYGTIG B FREMTID EGM Greentech Energy Systems A/S København, den 15. oktober 2010 1 Indholdsfortegnelse GWM Renewable Energy Introduktion og forventninger

Læs mere

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S

AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007. for COMENDO A/S Bilag 1 Vilkårene for udstedelsen af tegningsoptionerne, nominelt DKK 320.575, jf. vedtægternes 6.4, er følgende: AKTIEOPTIONSPLAN af 2. juli 2007 for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger

1. En beskrivelse af den alternative investeringsfonds investeringsstrategi og investeringsmålsætninger OPLYSNINGER I HENHOLD TIL FAIF-LOVENS 62 Dette dokument skal oplyse investorer om risici i forbindelse med investering i Prime Office A/S. Dokumentet følger punkter, som disse er oplistet i 62 i lov om

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009

BANG & OLUFSEN A/S MEDDELELSE NR. 08.22 16. APRIL 2009 Bang & Olufsen a/s offentliggør i dag et prospekt i forbindelse med en garanteret fortegningsemission i forholdet 1 : 2 til kurs 19 DKK pr. B-aktie á nominelt 10 DKK med et bruttoprovenu på i alt cirka

Læs mere

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen

Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 217 26. september 2016 1 af 1 Victoria Properties A/S - redegørelse fra bestyrelsen I henhold til 23 i bekendtgørelse nr. 562 af 2. juni 2014 om overtagelsestilbud ( Overtagelsesbekendtgørelsen

Læs mere

TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782)

TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782) TK Development A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 24256782) Udbud af 14.021.905 stk. nye aktier à nom. DKK 15 til DKK 15 pr. aktie med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer i TK Development A/S i

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management

Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Redegørelse fra bestyrelsen i Nordicom A/S om det pligtmæssige offentlige købstilbud fremsat den 5. oktober 2016 af Park Street Asset Management Limited Købestilbuddet fremsættes i form af et tilbudsdokument

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2011, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Toldbodgade 53 DK- 1253 København K Telefon: +45 33 30 66 25 Fax: +45 33 30 66 04 www.dkti.dk info@dkti.dk CVR.: 30 20 71 49

Læs mere

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering

ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval i forbindelse med Selskabets børsnotering Selskabsmeddelelse 1/2011 København, 3. marts 2011 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008

Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2008 OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Århus, 25. august 2008 Halvårsrapport for Prime Office A/S, 1. halvår 2008 Bestyrelsen for Prime Office

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER

BERLIN IV A/S VEDTÆGTER BERLIN IV A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Berlin IV A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte i ejendomme, herunder ved ejerskab af aktier (kapitalandele)

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr )

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr ) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr.

Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. Prospekttillæg nr. 1 til prospekt af 9. marts 2010 for PARKEN Sport & Entertainment A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 15 10 77 07) Præcisering af beskrivelse af forventninger for 2010 for Lalandia Dette

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011

GET IN THE GUAVA GEAR. First North Meddelelse. 31. marts 2011 X GET IN THE GUAVA GEAR Y Z First North Meddelelse 31. marts 2011 København den 31. marts 2011 Guava A/S offentliggør årsrapport for 2009/10 (18 måneder) Positiv EBITDA udvikling sammenholdt med årsrapporten

Læs mere

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning

Vedtægter for. I&T Alpha A/S. CVR-nr Tlf Fax I&T Alpha A/S. Dalgasgade 25, Herning Vedtægter for CVR-nr. 34 69 92 24 1. Navn 1.1 Selskabets navn er i likvidation. 2. Hjemsted 2.1 Selskabets hjemstedskommune er Herning. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at besidde andele i afdeling I&T

Læs mere

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S.

AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S. J.nr. 000328-0247 nk/lat 2012 - AKTIONÆRVILKÅR (VILKÅR) FOR BESIDDELSE AF AKTIER I COWI HOLDING A/S (COWI) B-AKTIER ANSATTE I COWI- KONCERNEN, HERUNDER I COWI A/S Januar 2012 Bech-Bruun Advokatfirma Langelinie

Læs mere

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr.

Selskabsmeddelelse. ISS offentliggør prospekt og fastsætter et indikativt kursinterval for børsnoteringen. København, 3. marts 2014 Nr. Selskabsmeddelelse København, 3. marts 2014 Nr. 1/2014 MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES ELLER UDLEVERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL AUSTRALIEN ELLER JAPAN ISS offentliggør prospekt og

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere