Regnskab Side 1 af 287

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2008. Side 1 af 287"

Transkript

1 Regnskab 2008 Side 1 af 287

2 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet, balancen, pengestrømsanalyse, omregningstabel, anlægsoversigt) 5. Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og balancen Regnskabsoversigt 6. Konto 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 7. Konto 01 Forsyningsvirksomhed 8. Konto 02 Transport og infrastruktur 9. Konto 03 Undervisning og kultur 10. Konto 04 Sundhedsområdet 11. Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 12. Konto 06 Fællesudgifter og administration, mv. 13. Konto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter 14. Konto 08 Balanceforskydning 15. Bemærkninger til drift, refusion samt konto 07 og Anlægsarbejder 17. Fysiske aktiver 18. Personaleoversigt 19. Kautions og garantiforpligtigelser 20. Oversigt over overførselsbeløb fra 2008 til Omkostningskalkulation Side 2 af 287

3 Side 3 af 287 Regnskabsprincipper

4 Generelt Holbæk Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs og Socialministeriet i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts, anlægs og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag til kasse og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, aftaler om elektronisk datoudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, øvrigt materiale og relevante oplysninger der er nødvendige for at kunne følge kontrolsporet således, at hver enkelt regnskabspost kan opløses i de tal, som de er sammensat af. Periodisering Regnskabet er udarbejdet for kalenderåret Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører jfr. transaktionsprincippet. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Anlægsaktiverne afskrives lineært over aktivernes forventede levetider. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer, leasingaftaler, tingbogsattester m.v. I omkostningsregnskabet udgiftsføres anlægsaktiver med anskaffelsessum under kr i anskaffelsesåret. Udgifter over kr , der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Side 4 af 287

5 Der afskrives ikke på materielle anlæg under opførelse. Afskrivning påbegyndes først i det år, hvor færdiggørelse og ibrugtagning finder sted. Som hovedregel er aktiverne fra de 5 gamle kommuner revurderet pr. 1/107 således, at de er registreret og værdiansat ud fra samme principper. Denne harmonisering er endnu ikke gennemført vedr. forsyningsområdet, idet man afventer den lovpligtige selskabsdannelse. Grunde og bygninger Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 indregnes til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 ( ) og er via en vurdering af restlevetid og tilbagediskontering reguleret til en værdi, der svarer til værdien af afskrivningerne i resten af bygningens levetid. Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Holbæk Kommune har iværksat et større arbejde med registrering af de kommunale bygningers vedligeholdelsestilstand. Når denne registrering er tilendebragt, vil der for de enkelte ejendomme blive foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt indgangsværdien i åbningsbalancen 1/107 er fastsat med en korrekt levetid således, at den værdi bygningen er registreret til, giver et retvisende billede. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der blive korrigeret herfor. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr , der indgår som en del af et større anlæg registreres som et samlet anlæg, hvilket især vil være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller som en væsentlig modernisering eller udvidelse. Materielle anlægsaktivers forventede levetid er vedtaget som følgende: Administrationsbygninger, skoler, institutioner, pavilloner m.v år Ledninger og Tekniske anlæg og installationer år Maskiner og inventar 3 5 år ITudstyr m.v. Patenter, rettigheder, licenser til bl.a. software m.v. 3 år 5 år Side 5 af 287

6 Finansielt leasede anlægsaktiver De finansielt leasede aktiver skal indregnes i lighed med andre anlægsaktiver til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Leasingaktiver skal registreres og afskrives efter samme regler som øvrige materielle anlægsaktiver. Såfremt der ikke er rimelig sikkerhed for, at Holbæk Kommune vil opnå ejendomsret til det leasede aktiv ved slutningen af leasingperioden, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af leasingperioden eller dets brugstid. Immaterielle anlægsaktiver Kun immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag og med et beløb større end kr indregnes som anlægsaktiv. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Ændringer i forventede tab på langfristede tilgodehavender fra primo til ultimo er indregnet i omkostningsregnskaber for Aktier og andelsbeviser Andele af selskaber som Holbæk kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jfr. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31, december og for ikke noterede aktiver og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Værdien på obligationer er indregnet til kursværdien pr. 31. december Side 6 af 287

7 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Alle varebeholdninger der overstiger 1 mio. kr. skal indregnes. Varebeholdninger omfatter de samme varekategorier, hvis de registreres på samme funktion. Varebeholdninger på under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger bagatelgrænsen på kr. Varelagre under kr. registreres ikke. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOprincippet. Der afskrives ikke på denne kategori. Grunde og bygninger De grunde og bygninger Holbæk kommune besidder med videresalg for øje, er indregnet til kostpris, den offentlige ejendomsvurdering eller en af Byrådet vedtaget salgspris, såfremt denne er kendt. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagskursen på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Finansielle gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Side 7 af 287

8 Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandør, andre myndigheder samt anden gæld måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Hensatte forpligtigelser Pensionsforpligtelsen over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Det gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket, foretages der således en aktuarmæssig opgørelse af forpligtelsen hvert 5. år. Opgørelse af forpligtelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år. I omkostningsregnskabet fordeles der et kalkulatorisk tillæg til lønudgiften beregnet som 20,3% af den årlige pensionsgivende løn. For den lukkede lærergruppe beregnes der ikke nogen tilgang/afgang i pensionsforpligtigelsen i løbet af året, da ændringen af forpligtelsen skønnes at være af en sådan minimal størrelse (ca. 2% af den samlede pensionsforpligtelse), at den ikke vil påvirke egenkapitalen m.v. Der vil hvert 5. år sammen med aktuarmæssige opgørelse blive foretaget en ny beregning af gruppen. Herudover er der hensat beløb vedrørende bonusbetaling vedr. pilotjobcentre, fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse, erstatninger ved arbejdsskader, miljøforpligtigelser til oprensning, verserende retssager og reetablering i forbindelse med lejemål. Skyldige Feriepenge Hidtil har kommunens feriepengeforpligtigelse ikke været optaget i balancen og ændringerne i forpligtigelsen i årets løb har ikke været indregnet i omkostningsregnskabet. Fra regnskabsåret 2008 skal kommunen optage skyldige feriepenge i balancen. Der optages en forpligtigelse i regnskabet pr. 1/108 og modposten hertil er egenkapitalen. Ændring i feriepengeforpligtigelsen fra primo til ultimo indregnes i omkostningsregnskabet. Afregning til feriefonden indgår med samme beløb i omkostningsregnskabet som i udgiftsregnskabet. Feriepenge til personer der er rejst i løbet af 2008 er ikke indregnet i primosaldoen, men indgår i saldoen ultimo 2008, da der er udstedt feriekort. Der tages ikke højde for overført ferie fra det ene år til det andet da det forudsættes, at ligge på nogenlunde samme niveau fra år til år. Ligeledes foretages der ingen korrektioner vedr. medarbejdere, der i årets løb er flyttet internt i organisationen. Eventualforpligtigelser og garantier Afgivne garantier og forpligtigelser indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtigelser i årsregnskabet. Side 8 af 287

9 Op / Nedskrivninger Op og nedskrivninger skal under alle omstændigheder foretages under hensyntagen til forsigtighedsprincippet en udgift registreres når den truer, og en indtægt når den realiseres. Side 9 af 287

10 Udgiftsregnskabet med tilhørende Bemærkninger Side 10 af 287

11 Regnskab 2008 Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Opr. Budget Regnskab Korr. Budget Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER Skatter 2.427, , ,2 3,7 3,7 Generelle tilskud, mv. 623,7 635,7 646,8 23,1 11,1 indtægter i alt 3.051, , ,0 19,4 7,4 DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service 2.212, , ,4 139,2 25,8 ældreområdet 328,9 383,1 377,0 48,1 6,1 voksenområdet 292,6 335,1 337,4 44,8 2,3 børn og unge særlig indsats 301,1 328,2 333,3 32,2 5,1 børn og unge almindelige tilbud 798,0 819,8 797,0 1,0 22,8 teknik og miljø 132,2 128,7 127,8 4,4 0,9 kultur 114,7 115,0 112,7 2,0 2,3 konto 06 (politik, administration m.v.) 244,7 267,3 266,2 21,5 1,1 Overførsler 589,2 607,7 629,1 39,9 21,4 ældreområdet 24,8 24,7 24,5 0,3 0,2 voksenområdet 552,4 571,1 591,6 39,2 20,5 børn og unge særlig indsats 10,8 10,8 12,1 1,3 1,3 konto 06 (tjenestemandspension forsyningen) 1,2 1,1 0,9 0,3 0,2 Driftsudgifter i alt 2.801, , ,5 179,1 4,4 RENTER M.V. 13,5 13,5 21,4 7,9 7,9 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 236,7 65,2 69,1 167,6 3,9 ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) 00. Byudvikling, bolig og miljøforanst. (excl.byggem.) 9,5 20,7 20,0 10,5 0,7 02. Transport og infrastruktur (veje, stier) 32,5 48,3 23,3 9,2 25,0 03. Undervisning og kultur 58,1 113,9 70,2 12,1 43,7 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 105,9 138,1 88,9 17,0 49,2 06. Administration m.v. 3,6 4,2 4,2 0,6 Sum anlæg 206,0 324,6 206,6 0,6 118,0 Byggemodningsudgifter (incl. havnen) 27,2 48,7 48,7 21,5 Salg af grunde (incl. havnen) 39,5 35,0 35,0 4,5 Salg af ejendomme 23,8 23,8 23,8 Anlægsudgifter i alt 206,0 312,3 196,5 9,5 115,8 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 30,7 247,1 127,4 158,1 119,7 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift 44,2 44,0 15,2 29,0 28,8 Anlæg 31,8 51,2 24,1 7,7 27,1 Forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 I alt forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 Side 11 af 287

12 C. RESULTAT I ALT 43,1 254,3 136,3 179,4 118,0 D. FINANSIERING Låneoptagelse 19,2 25,1 38,0 18,8 12,9 Afdrag på lån 62,2 62,2 61,9 0,3 0,3 Finansforskydninger 24,1 27,2 75,3 51,2 48,1 Finansiering i alt 67,1 64,3 99,2 32,1 34,9 E. Regnskabsresultat herefter (c+d) 24,0 318,6 235,5 211,5 83,1 F. LIKVIDE AKTIVER Primo ,8 Regnskabsresultat (forbrug af likvide aktiver) 24,0 318,6 235,5 Kursregulering 4,6 G. LIKVID KAPITAL ULTIMO (negativ) 101,0 137,3 Positive tal er udgift, negative tal er indtægt. Side 12 af 287

13 Generelle bemærkninger til regnskab 2008 Hermed fremlægges Holbæk Kommunes andet regnskab, Regnskab Hovedkonklusionen for regnskab 2008 er, at året i højere grad end 2007, ligner et kommunalt normal år og mange af begyndervanskelighederne er overstået. Det har blandt andet betydet, at der i 2008, i modsætning til sidste år, er blevet søgt bevillinger til de øgede drifts og anlægsudgifter. Byrådet har i 2008 givet tillægsbevillinger incl. overførsel af bevillinger fra 2007 til 2008 til drift og anlæg på henholdsvis 183,5 mio.kr. og 106,3 mio.kr. Samtidig har 2008 været præget af Regeringens loft over serviceudgifterne på driften og anlægsloftet. Holbæk Kommune havde en driftsserviceramme på 2.251,2 mio.kr. og en bruttoanlægsramme på 206 mio.kr. Hvis kommunerne under et overskred disse rammer kunne Regeringen reducere den enkelte kommunes bloktilskud i Da rammerne blev gjort op viste det sig under et, at driftsrammen blev overskredet en smule, hvorimod anlægsrammen ikke blev opbrugt. Regeringen har derfor besluttet, at der ikke idømmes bod for eventuelle overskridelser af rammerne. Selv med diverse tiltag for at nedbringe driftsudgifterne har der været betydelig overskridelse af udgifterne i forhold til det oprindelige budget. Der har ikke været overskridelser i forhold til det korrigerede budget. Resultatet af regnskab 2008 Inden regnskabsresultatet for 2008 bedømmes, skal det bemærkes at supplementperioden blev rykket frem til den Denne fremrykning kan have påvirket regnskabsresultatet i såvel negativ som positiv retning, da regninger til/fra kommuner kan være udgifts/indtægtsført i det kommende regnskabsår, men henhører til Den tidlige afslutning af regnskabsåret skyldes hensynet til at kunne opgøre regnskabet til Velfærdsministeriet så sikkert som muligt ved udgangen af januar. Holbæk kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2008 viser et underskud på 136 mio.kr. Resultatet fremkommer ved summen af underskud på det skattefinansierede område på 127 mio.kr. og underskud på det brugerfinansierede område på 9 mio.kr. Det oprindelige budget opererede med et overskud på 43 mio.kr. sammensat af overskud på 31 mio.kr. på det skattefinansierede område og et overskud på 12 mio.kr. på det brugerfinansierede område. Det korrigerede budget opererede med et underskud på 254 mio.kr. sammensat af et underskud på 247 mio.kr. på det skattefinansierede område og et underskud på 7 mio.kr. vedr. det brugerfinansierede område. Side 13 af 287

14 Indtægter De samlede indtægter har i forhold til budgettet fordelt sig således: Opr.budget Korr.budget Regnskab Skatter kr. Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster 251 Anden skat på fast ejendom 70 Grundskyld Skatter i alt Mindreindtægten fra grundskyld skyldes primært at kommunen har måttet tilbagebetale ejendomsskat fra tidligere år, som følge af omvurdering af jord og bygninger. Generelle tilskud m.v. Refusion af købsmoms Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Generelle tilskud m.v. i alt Udgiften til købsmoms skyldes tilbagebetaling af købsmoms vedr. salg grunde m.v. Merindtægten fra generelle tilskud er fra midtvejsregulering af tilskuddet, samt kompensation for ekstraordinære udgifter ved årets overenskomstforhandlinger. Driftsudgifter Regeringens loft over serviceudgifterne på driften var for Holbæk Kommune 2.251,3 mio.kr. og som det fremgår af regnskabet var de samlede serviceudgifter 2.351,4 mio.kr. eller en overskridelse på 100,1 mio.kr., og det kunne for Holbæk Kommune betyde, at der skulle betales en bod til staten på alt fra 0 til 100%, i forhold til hvordan det gik for kommunerne under et. Da drifts og anlægsrammerne blev gjort op viste det sig at kommunerne tilsammen overskred driftsrammen, hvorimod anlægsrammen ikke blev opbrugt, så regeringen vedtog i foråret 2009, at ingen kommune fik bod for eventuel overskridelse af rammerne. Som det fremgår af regnskabet var merforbruget i forhold til det oprindelige budget på 179,1 mio.kr. og det kan henføres til nedenstående områder: Mindre (+)/ merforbrug () ældreområdet (serviceudgifter) 48,1 mio.kr. voksenområdet (serviceudgifter) 44,8 mio.kr. børn og unge særlig indsats (serviceudgifter) 32,2 mio.kr. konto 06 (politik, administration m.v.) 21,5 mio.kr. voksenområdet (overførsler) 39,2 mio.kr. øvrige områder 6,7 mio.kr. I alt 179,1 mio.kr. Side 14 af 287

15 På ældreområdet har KL (Kommunernes Landsforening) lavet en rapport omkring de økonomiske problemer m.v., og de anførte blandt andet, at budgettet var for lavt. Merudgifterne har været til hjemmeplejen (beboere i eget hjem), pleje omsorg på plejecentrene, tomme boliger på ældreboligområdet samt mellemkommunale betalinger (indtægt) for beboere fra andre kommuner. På voksenområdet har merudgifterne hovedsageligt været til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning m.v., tilbud til voksne med særlige behov (stofmisbrugere, botilbud til længerevarende/midlertidigt ophold og aktivitets og samværstilbud) samt administrationsudgifter til Jobcenteret. På overførselsindkomstområdet har der været merudgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i lønskudsstillinger (tidligere skånejob). Der har dog været betydelige mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Merudgiften til børn og unge (særlig indsats) har været til kommunale specialskoler, plejefamilier og opholdsteder m.v. for børn og unge samt til døgninstitutioner for børn og unge. Budgettet på administrationsområdet blev først gennemgået og rettet til i Bland andet derfor ses der merudgifter dels på bygninger, dels på forventede indtægter, der ikke kunne indfries. De samlede driftsudgifter er også påvirket af overførselsbeløbene fra det ene år til det andet. Overførslerne fra 2007 til 2008 androg 42,6 mio.kr. hvorimod overførslerne fra 2008 til 2009 blev på 48,5 mio.kr. Stigningen til 2009 på 5,9 mio.kr. kan skyldes opfordringen til enhederne/institutionerne om udskydelse af flest mulige udgifter til næste år, p.g.a. loftet over serviceudgifterne. Det skal samtidig bemærkes, at Byrådet har godkendt merudgifterne på driften, da der i forhold til det korrigerede budget ses et mindreforbrug på 4,4 mio.kr. Renter m.v. Nettorenteudgiften vedrører følgende: Opr.budget Korr.budget Regnskab kr. Renter af likvide aktiver 15,2 15,2 6,1 Renter af tilgodehavender 2,6 2,6 4,8 Renter af udlæg vedrørende tilgodehavender 0,7 0,7 1,0 Kurstab og kursgevinster 1,1 Renter af langfristet gæld 32,0 32,0 32,2 Renter i alt 13,5 13,5 21,4 Den mindre renteindtægt af likvide aktiver skyldes dels en lavere indlånsrente, samt en lavere likviditet end forventet. Side 15 af 287

16 Anlæg Bruttoanlægsrammen for Holbæk Kommune var 206 mio.kr. og udgifterne indenfor rammen (anlæg excl. byggemodning, forsyningen og ældreboliger) var 207,2 mio.kr. eller en overskridelse på 1,2 mio.kr. I lighed overskridelsen på driften blev kommunen heller ikke straffet for denne overskridelse, da andre kommuner ikke overskred deres ramme. Anlægsudgifterne på 206,6 mio.kr. har hovedsageligt været til kr. Byfornyelse Fritidsfaciliteter (haller og DGI) Kommunale veje og stier Folkeskoler Kulturel virksomhed (museer, Kulturkasernen, Mejerigården) Ungdomsskolen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Administrationsbygninger Øvrige områder I alt Byggemodningsudgifterne på 48,7 mio.kr. er fordelt med 43,7 mio.kr. til boligformål og 5 mio.kr., til erhvervsformål. Salg af grunde har netto givet en indtægt på 35 mio.kr., og den er fordelt således: kr. Salg af grunde til boligformål Salg af grunde til erhvervsformål Tilbagekøb af grunde Nettosalg i alt Ved salg af ejendommene Tornved Byvej 9, Ringstedvej 17cd Holbæk, Jernbanevej 32 Tølløse, Materielpladsen i Undløse, Holbækvej 41 Jyderup (Jyderup Gl. Bibliotek) og Svinninge Gl. Rådhus har det givet en samlet indtægt på 23,8 mio.kr. v Det skattefinansierede områdes underskud på 127,4 mio.kr. kan henføres til 69,1 mio.kr. overskud på driftsvirksomhed, og 196,5 mio.kr., underskud på anlægsvirksomhed. Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhedernes drift og anlægsudgifter er sammensat således: Opr.budget Korr.budget Regnskab Drift kr. Varmeforsyningen Vandforsyningen Kloakforsyningen Affaldshåndtering Drift i alt Anlæg Varmeforsyningen Vandforsyningen Kloakforsyningen Affaldshåndtering Anlæg i alt Side 16 af 287

17 I det korrigerede budget for 2008 indgår også overførsler fra 2007, hvilket har medført at budgettet nogen steder se meget anderledes ud end selve regnskabet. Merudgiften på affaldshåndtering skyldes indførelse af ens affaldsspande i hele kommunen samt problemerne med den nye affaldsoperatør, der har medført store med tømning af affaldsspande eller mangel på samme. Netto har forsyningsvirksomhederne givet et underskud på 8,9 mio.kr. imod budgetteret overskud på 12,4 mio.kr. På sigt skal forsyningsvirksomhederne hvile i sig selv altså hverken give over eller underskud. Kommunen har p.t. en nettogæld til det brugerfinansierede område på 8,4 mio.kr., hvilket er en nedgang i forhold til primo 2008 med 9,8 mio.kr. Holbæk Kommunes gæld til forsyningsvirksomhederne skal kunne dækkes af summen af kommunens gennemsnitlige likviditet, likviditeten ultimo året og de deponerede beløb for forsyningsvirksomhederne. Denne regel har kommunen problemer med at leve op til, idet summen af den gennemsnitlige likviditet, likviditeten ultimo 2008, og de deponerede beløb for forsyningsvirksomhederne ultimo 2008 er 36 mio.kr. (negativ), mens nettogælden til forsyningsvirksomhederne er på 8,4 mio.kr. Finansiering I 2008 er der optaget lån til kr. Ordinær låneoptagelse (folkeskoleområdet, byfornyelse) Ældreboliger Agervænget 1416, Regstrup (finansiering af opførelsesudgifter)9.223 Ældreboliger Østergårdsvej, Undløse (finansiering af opførelsesudgifter) Låneoptagelse i alt Der har i 2008 været afdrag på lån på i alt 61,9 mio.kr. imod budgetteret 62,2 mio.kr. Udgiften på 75,3 mio.kr. under finansforskydninger dækker over mange udgifter/indtægter mellem borgerne, andre offentlige myndigheder, mellemregning mellem årene, gæld til leverandørerne m.v., Hovedparten af udgifterne skyldes nedgang i gælden til kommunens leverandører. Finansiel situation Kommunens finansielle situation er forværret med 240,1 mio.kr. (regnskabsresultatet 235,5 mio.kr. og kursregulering af obligationsbeholdningen 4,6 mio.kr.) i Den likvide beholdning udgjorde ved indgangen til ,8 mod 137,3 mio.kr. (negativ) ved udgangen af Ved vedtagelsen af budget 2008 forventedes et forbrug af likvide aktiver på 24 mio.kr. Efter overførslerne fra 2007 til 2008 på 166,8 mio.kr., tillægsbevillinger ved styringsinformationen ultimo september på 121,1 mio.kr. samt øvrige tillægsbevillinger i løbet af året på 6,7 mio.kr. var dette beløb imidlertid ændret til 318,6 mio.kr. I realiteten har kommunen brugt 211,5 mio.kr. (235,5 24)mere end oprindeligt budgetlagt, men 83,1 mio.kr. (318,6 235,5) mindre end bevilget. Merforbruget på 211,5 mio.kr. i forhold til oprindelige budget er hovedsageligt på driften, renter, forsyningsvirksomhedernes drift og på finansforskydninger (udgifter/indtægter mellem årene, leverandørernes tilgodehavender m.v.). Dog har der været forbedringer på generelle tilskud, anlægsudgifter og låneoptagelse. Side 17 af 287

18 Balancen Kommunens balance viser på aktivsiden hvor meget kommunens bygninger, forsyningsanlæg og jord er værd. Dertil kommer tilgodehavender og andre værdipapirer samt likviditeten. Passivsiden viser dels egenkapitalen, hensatte forpligtelser og diverse gældsforpligtelser. De samlede aktiver er faldet fra 3,8 mia.kr. til 3,5 mia.kr. Det skyldes et fald i omsætningsaktiverne på tilgodehavenderne med 0,1 mia.kr. og de likvide beholdninger med 0,2 mia.kr. Det modsvares på passivsiden af, at egenkapitalen er faldet med 0,2 mia.kr., og nettogælden vedr. fonds, legater, deposita m.v. er faldet med 0,1 mia.kr. Den samlede gældsforpligtelse er på 1,3 mia. kr. ultimo Det svarer til en gæld pr. indbygger på kr. Gælden er i løbet af 2008 faldet med 700 kr. Afslutning Som det fremgår af regnskabet har der i 2008 været et forbrug af den likvide beholdning på 235,5 mio.kr. Den likvide beholdning er faldet til 137,3 mio.kr. (negativ) og den gennemsnitlige kassebeholdning de sidste 365 dage er faldet fra 292 mio.kr. ultimo 2007 til 81 mio.kr. ultimo Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning bliver negativ skal kommunen have dispensation fra kassekreditreglen (bliver sat under administration) hos Indenrigs og Socialministeriet, hvilket betyder, at kommunens handlefrihed må forventes at blive noget begrænset. For at kommunen ikke kommer i den situation bør der ske en opbremsning af driftsudgifterne, så det vedtagne budget for 2009 kan overholdes. Det kan for eksempel være reduktion af den vedtagne anlægsplan, eventuel fremrykning af indtægterne fra f.eks. ejendomsskat, forbrugsafgifter m.v. og ansøgning til Ministeriet om fritagelse for deponering i forbindelse med indgåelse af lejemålet af administrationsbygningen på havnen etape II. Side 18 af 287

19 Side 19 af 287 Diverse regnskabsoversigter

20 Regnskab 2008 Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Opr. Budget Regnskab Korr. Budget Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER Skatter 2.427, , ,2 3,7 3,7 Generelle tilskud, mv. 623,7 635,7 646,8 23,1 11,1 indtægter i alt 3.051, , ,0 19,4 7,4 DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service 2.212, , ,4 139,2 25,8 ældreområdet 328,9 383,1 377,0 48,1 6,1 voksenområdet 292,6 335,1 337,4 44,8 2,3 børn og unge særlig indsats 301,1 328,2 333,3 32,2 5,1 børn og unge almindelige tilbud 798,0 819,8 797,0 1,0 22,8 teknik og miljø 132,2 128,7 127,8 4,4 0,9 kultur 114,7 115,0 112,7 2,0 2,3 konto 06 (politik, administration m.v.) 244,7 267,3 266,2 21,5 1,1 Overførsler 589,2 607,7 629,1 39,9 21,4 ældreområdet 24,8 24,7 24,5 0,3 0,2 voksenområdet 552,4 571,1 591,6 39,2 20,5 børn og unge særlig indsats 10,8 10,8 12,1 1,3 1,3 konto 06 (tjenestemandspension forsyningen) 1,2 1,1 0,9 0,3 0,2 Driftsudgifter i alt 2.801, , ,5 179,1 4,4 RENTER M.V. 13,5 13,5 21,4 7,9 7,9 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 236,7 65,2 69,1 167,6 3,9 ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) 00. Byudvikling, bolig og miljøforanst. (excl.byggem.) 9,5 20,7 20,0 10,5 0,7 02. Transport og infrastruktur (veje, stier) 32,5 48,3 23,3 9,2 25,0 03. Undervisning og kultur 58,1 113,9 70,2 12,1 43,7 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 105,9 138,1 88,9 17,0 49,2 06. Administration m.v. 3,6 4,2 4,2 0,6 Sum anlæg 206,0 324,6 206,6 0,6 118,0 Byggemodningsudgifter (incl. havnen) 27,2 48,7 48,7 21,5 Salg af grunde (incl. havnen) 39,5 35,0 35,0 4,5 Salg af ejendomme 23,8 23,8 23,8 Anlægsudgifter i alt 206,0 312,3 196,5 9,5 115,8 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 30,7 247,1 127,4 158,1 119,7 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift 44,2 44,0 15,2 29,0 28,8 Anlæg 31,8 51,2 24,1 7,7 27,1 Forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 I alt forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 Side 20 af 287

21 C. RESULTAT I ALT 43,1 254,3 136,3 179,4 118,0 D. FINANSIERING Låneoptagelse 19,2 25,1 38,0 18,8 12,9 Afdrag på lån 62,2 62,2 61,9 0,3 0,3 Finansforskydninger 24,1 27,2 75,3 51,2 48,1 Finansiering i alt 67,1 64,3 99,2 32,1 34,9 E. Regnskabsresultat herefter (c+d) 24,0 318,6 235,5 211,5 83,1 F. LIKVIDE AKTIVER Primo ,8 Regnskabsresultat (forbrug af likvide aktiver) 24,0 318,6 235,5 Kursregulering 4,6 G. LIKVID KAPITAL ULTIMO (negativ) 101,0 137,3 Positive tal er udgift, negative tal er indtægt. Side 21 af 287

Bilag 2-1 Hovedoversigt

Bilag 2-1 Hovedoversigt Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et

Læs mere

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Odense Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

Bilag - Principper for økonomisk styring

Bilag - Principper for økonomisk styring Bilag - Principper for økonomisk styring Anvendt regnskabspraksis Udkast til økonomiudvalgsmøde den 18. januar 2011 Allerød Kommune Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Regnskabsopgørelse

Læs mere

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015

Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH

Note 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6

Læs mere

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007

ODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007

Læs mere

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013

Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner.

Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Side - 1 - Anvendt regnskabspraksis Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med Budget- og Regnskabssystemet for kommuner. Med virkning fra regnskab 2010 er regnskabspraksis ændret for det omkostningsbaserede

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens

Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens Bilag 16 Anvendt regnskabspraksis Sammenhæng til Økonomiregulativet Dette bilag er en uddybning af afsnit 11.1 i økonomiregulativet om registrering af kommunens aktiver Indledende bemærkninger: Formålet

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis

Anvendt regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Generelt Kalundborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retnings-linjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg

Regnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015

Anvendt regnskabspraksis årsregnskab 2015 årsregnskab 2015 Generelt Albertslund kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet i Budget- og Regnskabssystem

Læs mere

Københavns Kommunes regnskabspraksis

Københavns Kommunes regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 1 2. God bogføringsskik... 2 3. Drifts- og anlægsregnskabet... 2 3.1 Indregning af indtægter og udgifter... 2 4. Præsentation af balancen... 2 5. Materielle anlægsaktiver... 2

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab.

Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Forslag til Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver i Mariagerfjord kommunes omkostningsregnskab. Mariagerfjord kommunes regnskabspraksis for aflæggelse af det omkostningsbaserede regnskab

Læs mere

103 Anvendt regnskabspraksis

103 Anvendt regnskabspraksis 103 Generelt Hedensted Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Social- og Indenrigsministeriet (SIM) i Budget- og Regnskabssystem for

Læs mere

Retningslinjer for omkostningsregistrering

Retningslinjer for omkostningsregistrering Retningslinjer for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Tillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune

Faaborg-Midtfyn Kommune Faaborg-Midtfyn Kommune Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 INDHOLD Side Kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 3 Noter til balance: Generel note vedr. rettelser 4 Note 1, Materielle anlægsaktiver spildevandsområdet

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr

Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S. EAN Nr Egedal og Frederikssund Kommuners Hjælpemiddeldepot I/S EAN Nr. 5798008080807 Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger 2 Ledelsenspåtegningr 3 Bestyrelsens påtegning 4 Revisionens påtegning

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Noter. Grunde og bygninger

Noter. Grunde og bygninger 11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6

De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705. REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)

Bilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.) Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle

Læs mere

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering

Budget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

:08 Side 1 af 18

:08 Side 1 af 18 4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2010

1.7 Regnskabsopgørelse 2010 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

Årsregnskab 2014. Årsberetning

Årsregnskab 2014. Årsberetning Årsregnskab 2014 Årsberetning Byrådsbehandling 29. april 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 2 Anvendt regnskabspraksis... 3 Generelle bemærkninger..... 9 Regnskabsopgørelse... 16 Finansieringsoversigt...

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 29.2.2008 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 27. marts 2008 Sagsid.: 00.32.00-K01-1-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Korrigeret Positive tal angiver udgifter ---------- hele

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek.

Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Regnskabspraksis for registrering af fysiske aktiver herunder etablering af anlægskartotek. Betænkning nr. 1369 om "Det fremtidige budget- og regnskabssystem for kommuner og amter" (omkostningsreformen)

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Fredericia Golfbane A/S

Fredericia Golfbane A/S CVR-nr. 15 77 01 98 Årsrapport 2012/13 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Selskabsoplysninger 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 6 Balance 7 Noter 9 Ledelsespåtegning

Læs mere

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune

Bilag. Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Den 26. november 2007. Århus Kommune Bilag Den 26. november 2007 Bilag 2: Redegørelse for etablering af åbningsbalancen (Primokorrektioner) Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling I forbindelse med aflæggelsen af åbningsbalancen

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS

DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS DEN FORENEDE GRUPPE KØBENHAVN IVS Produktionsvej 1 2600 Glostrup Årsrapport 4. juli 2014-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/06/2016 Juliett

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007

Region Syddanmark. Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Region Syddanmark Åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse: Side 1 Indledning...3 2 Ledelsespåtegning...4 3 Revisionspåtegning...5 4 Anvendt regnskabspraksis i Region Syddanmark...6 4.1 Indledning...6

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab

Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere