Regnskab Side 1 af 287

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2008. Side 1 af 287"

Transkript

1 Regnskab 2008 Side 1 af 287

2 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet, balancen, pengestrømsanalyse, omregningstabel, anlægsoversigt) 5. Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og balancen Regnskabsoversigt 6. Konto 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 7. Konto 01 Forsyningsvirksomhed 8. Konto 02 Transport og infrastruktur 9. Konto 03 Undervisning og kultur 10. Konto 04 Sundhedsområdet 11. Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 12. Konto 06 Fællesudgifter og administration, mv. 13. Konto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter 14. Konto 08 Balanceforskydning 15. Bemærkninger til drift, refusion samt konto 07 og Anlægsarbejder 17. Fysiske aktiver 18. Personaleoversigt 19. Kautions og garantiforpligtigelser 20. Oversigt over overførselsbeløb fra 2008 til Omkostningskalkulation Side 2 af 287

3 Side 3 af 287 Regnskabsprincipper

4 Generelt Holbæk Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs og Socialministeriet i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts, anlægs og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag til kasse og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, aftaler om elektronisk datoudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, øvrigt materiale og relevante oplysninger der er nødvendige for at kunne følge kontrolsporet således, at hver enkelt regnskabspost kan opløses i de tal, som de er sammensat af. Periodisering Regnskabet er udarbejdet for kalenderåret Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører jfr. transaktionsprincippet. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Anlægsaktiverne afskrives lineært over aktivernes forventede levetider. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer, leasingaftaler, tingbogsattester m.v. I omkostningsregnskabet udgiftsføres anlægsaktiver med anskaffelsessum under kr i anskaffelsesåret. Udgifter over kr , der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Side 4 af 287

5 Der afskrives ikke på materielle anlæg under opførelse. Afskrivning påbegyndes først i det år, hvor færdiggørelse og ibrugtagning finder sted. Som hovedregel er aktiverne fra de 5 gamle kommuner revurderet pr. 1/107 således, at de er registreret og værdiansat ud fra samme principper. Denne harmonisering er endnu ikke gennemført vedr. forsyningsområdet, idet man afventer den lovpligtige selskabsdannelse. Grunde og bygninger Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 indregnes til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 ( ) og er via en vurdering af restlevetid og tilbagediskontering reguleret til en værdi, der svarer til værdien af afskrivningerne i resten af bygningens levetid. Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Holbæk Kommune har iværksat et større arbejde med registrering af de kommunale bygningers vedligeholdelsestilstand. Når denne registrering er tilendebragt, vil der for de enkelte ejendomme blive foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt indgangsværdien i åbningsbalancen 1/107 er fastsat med en korrekt levetid således, at den værdi bygningen er registreret til, giver et retvisende billede. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der blive korrigeret herfor. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr , der indgår som en del af et større anlæg registreres som et samlet anlæg, hvilket især vil være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller som en væsentlig modernisering eller udvidelse. Materielle anlægsaktivers forventede levetid er vedtaget som følgende: Administrationsbygninger, skoler, institutioner, pavilloner m.v år Ledninger og Tekniske anlæg og installationer år Maskiner og inventar 3 5 år ITudstyr m.v. Patenter, rettigheder, licenser til bl.a. software m.v. 3 år 5 år Side 5 af 287

6 Finansielt leasede anlægsaktiver De finansielt leasede aktiver skal indregnes i lighed med andre anlægsaktiver til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Leasingaktiver skal registreres og afskrives efter samme regler som øvrige materielle anlægsaktiver. Såfremt der ikke er rimelig sikkerhed for, at Holbæk Kommune vil opnå ejendomsret til det leasede aktiv ved slutningen af leasingperioden, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af leasingperioden eller dets brugstid. Immaterielle anlægsaktiver Kun immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag og med et beløb større end kr indregnes som anlægsaktiv. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Ændringer i forventede tab på langfristede tilgodehavender fra primo til ultimo er indregnet i omkostningsregnskaber for Aktier og andelsbeviser Andele af selskaber som Holbæk kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jfr. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31, december og for ikke noterede aktiver og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Værdien på obligationer er indregnet til kursværdien pr. 31. december Side 6 af 287

7 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Alle varebeholdninger der overstiger 1 mio. kr. skal indregnes. Varebeholdninger omfatter de samme varekategorier, hvis de registreres på samme funktion. Varebeholdninger på under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger bagatelgrænsen på kr. Varelagre under kr. registreres ikke. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOprincippet. Der afskrives ikke på denne kategori. Grunde og bygninger De grunde og bygninger Holbæk kommune besidder med videresalg for øje, er indregnet til kostpris, den offentlige ejendomsvurdering eller en af Byrådet vedtaget salgspris, såfremt denne er kendt. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagskursen på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Finansielle gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Side 7 af 287

8 Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandør, andre myndigheder samt anden gæld måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Hensatte forpligtigelser Pensionsforpligtelsen over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Det gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket, foretages der således en aktuarmæssig opgørelse af forpligtelsen hvert 5. år. Opgørelse af forpligtelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år. I omkostningsregnskabet fordeles der et kalkulatorisk tillæg til lønudgiften beregnet som 20,3% af den årlige pensionsgivende løn. For den lukkede lærergruppe beregnes der ikke nogen tilgang/afgang i pensionsforpligtigelsen i løbet af året, da ændringen af forpligtelsen skønnes at være af en sådan minimal størrelse (ca. 2% af den samlede pensionsforpligtelse), at den ikke vil påvirke egenkapitalen m.v. Der vil hvert 5. år sammen med aktuarmæssige opgørelse blive foretaget en ny beregning af gruppen. Herudover er der hensat beløb vedrørende bonusbetaling vedr. pilotjobcentre, fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse, erstatninger ved arbejdsskader, miljøforpligtigelser til oprensning, verserende retssager og reetablering i forbindelse med lejemål. Skyldige Feriepenge Hidtil har kommunens feriepengeforpligtigelse ikke været optaget i balancen og ændringerne i forpligtigelsen i årets løb har ikke været indregnet i omkostningsregnskabet. Fra regnskabsåret 2008 skal kommunen optage skyldige feriepenge i balancen. Der optages en forpligtigelse i regnskabet pr. 1/108 og modposten hertil er egenkapitalen. Ændring i feriepengeforpligtigelsen fra primo til ultimo indregnes i omkostningsregnskabet. Afregning til feriefonden indgår med samme beløb i omkostningsregnskabet som i udgiftsregnskabet. Feriepenge til personer der er rejst i løbet af 2008 er ikke indregnet i primosaldoen, men indgår i saldoen ultimo 2008, da der er udstedt feriekort. Der tages ikke højde for overført ferie fra det ene år til det andet da det forudsættes, at ligge på nogenlunde samme niveau fra år til år. Ligeledes foretages der ingen korrektioner vedr. medarbejdere, der i årets løb er flyttet internt i organisationen. Eventualforpligtigelser og garantier Afgivne garantier og forpligtigelser indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtigelser i årsregnskabet. Side 8 af 287

9 Op / Nedskrivninger Op og nedskrivninger skal under alle omstændigheder foretages under hensyntagen til forsigtighedsprincippet en udgift registreres når den truer, og en indtægt når den realiseres. Side 9 af 287

10 Udgiftsregnskabet med tilhørende Bemærkninger Side 10 af 287

11 Regnskab 2008 Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Opr. Budget Regnskab Korr. Budget Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER Skatter 2.427, , ,2 3,7 3,7 Generelle tilskud, mv. 623,7 635,7 646,8 23,1 11,1 indtægter i alt 3.051, , ,0 19,4 7,4 DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service 2.212, , ,4 139,2 25,8 ældreområdet 328,9 383,1 377,0 48,1 6,1 voksenområdet 292,6 335,1 337,4 44,8 2,3 børn og unge særlig indsats 301,1 328,2 333,3 32,2 5,1 børn og unge almindelige tilbud 798,0 819,8 797,0 1,0 22,8 teknik og miljø 132,2 128,7 127,8 4,4 0,9 kultur 114,7 115,0 112,7 2,0 2,3 konto 06 (politik, administration m.v.) 244,7 267,3 266,2 21,5 1,1 Overførsler 589,2 607,7 629,1 39,9 21,4 ældreområdet 24,8 24,7 24,5 0,3 0,2 voksenområdet 552,4 571,1 591,6 39,2 20,5 børn og unge særlig indsats 10,8 10,8 12,1 1,3 1,3 konto 06 (tjenestemandspension forsyningen) 1,2 1,1 0,9 0,3 0,2 Driftsudgifter i alt 2.801, , ,5 179,1 4,4 RENTER M.V. 13,5 13,5 21,4 7,9 7,9 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 236,7 65,2 69,1 167,6 3,9 ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) 00. Byudvikling, bolig og miljøforanst. (excl.byggem.) 9,5 20,7 20,0 10,5 0,7 02. Transport og infrastruktur (veje, stier) 32,5 48,3 23,3 9,2 25,0 03. Undervisning og kultur 58,1 113,9 70,2 12,1 43,7 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 105,9 138,1 88,9 17,0 49,2 06. Administration m.v. 3,6 4,2 4,2 0,6 Sum anlæg 206,0 324,6 206,6 0,6 118,0 Byggemodningsudgifter (incl. havnen) 27,2 48,7 48,7 21,5 Salg af grunde (incl. havnen) 39,5 35,0 35,0 4,5 Salg af ejendomme 23,8 23,8 23,8 Anlægsudgifter i alt 206,0 312,3 196,5 9,5 115,8 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 30,7 247,1 127,4 158,1 119,7 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift 44,2 44,0 15,2 29,0 28,8 Anlæg 31,8 51,2 24,1 7,7 27,1 Forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 I alt forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 Side 11 af 287

12 C. RESULTAT I ALT 43,1 254,3 136,3 179,4 118,0 D. FINANSIERING Låneoptagelse 19,2 25,1 38,0 18,8 12,9 Afdrag på lån 62,2 62,2 61,9 0,3 0,3 Finansforskydninger 24,1 27,2 75,3 51,2 48,1 Finansiering i alt 67,1 64,3 99,2 32,1 34,9 E. Regnskabsresultat herefter (c+d) 24,0 318,6 235,5 211,5 83,1 F. LIKVIDE AKTIVER Primo ,8 Regnskabsresultat (forbrug af likvide aktiver) 24,0 318,6 235,5 Kursregulering 4,6 G. LIKVID KAPITAL ULTIMO (negativ) 101,0 137,3 Positive tal er udgift, negative tal er indtægt. Side 12 af 287

13 Generelle bemærkninger til regnskab 2008 Hermed fremlægges Holbæk Kommunes andet regnskab, Regnskab Hovedkonklusionen for regnskab 2008 er, at året i højere grad end 2007, ligner et kommunalt normal år og mange af begyndervanskelighederne er overstået. Det har blandt andet betydet, at der i 2008, i modsætning til sidste år, er blevet søgt bevillinger til de øgede drifts og anlægsudgifter. Byrådet har i 2008 givet tillægsbevillinger incl. overførsel af bevillinger fra 2007 til 2008 til drift og anlæg på henholdsvis 183,5 mio.kr. og 106,3 mio.kr. Samtidig har 2008 været præget af Regeringens loft over serviceudgifterne på driften og anlægsloftet. Holbæk Kommune havde en driftsserviceramme på 2.251,2 mio.kr. og en bruttoanlægsramme på 206 mio.kr. Hvis kommunerne under et overskred disse rammer kunne Regeringen reducere den enkelte kommunes bloktilskud i Da rammerne blev gjort op viste det sig under et, at driftsrammen blev overskredet en smule, hvorimod anlægsrammen ikke blev opbrugt. Regeringen har derfor besluttet, at der ikke idømmes bod for eventuelle overskridelser af rammerne. Selv med diverse tiltag for at nedbringe driftsudgifterne har der været betydelig overskridelse af udgifterne i forhold til det oprindelige budget. Der har ikke været overskridelser i forhold til det korrigerede budget. Resultatet af regnskab 2008 Inden regnskabsresultatet for 2008 bedømmes, skal det bemærkes at supplementperioden blev rykket frem til den Denne fremrykning kan have påvirket regnskabsresultatet i såvel negativ som positiv retning, da regninger til/fra kommuner kan være udgifts/indtægtsført i det kommende regnskabsår, men henhører til Den tidlige afslutning af regnskabsåret skyldes hensynet til at kunne opgøre regnskabet til Velfærdsministeriet så sikkert som muligt ved udgangen af januar. Holbæk kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2008 viser et underskud på 136 mio.kr. Resultatet fremkommer ved summen af underskud på det skattefinansierede område på 127 mio.kr. og underskud på det brugerfinansierede område på 9 mio.kr. Det oprindelige budget opererede med et overskud på 43 mio.kr. sammensat af overskud på 31 mio.kr. på det skattefinansierede område og et overskud på 12 mio.kr. på det brugerfinansierede område. Det korrigerede budget opererede med et underskud på 254 mio.kr. sammensat af et underskud på 247 mio.kr. på det skattefinansierede område og et underskud på 7 mio.kr. vedr. det brugerfinansierede område. Side 13 af 287

14 Indtægter De samlede indtægter har i forhold til budgettet fordelt sig således: Opr.budget Korr.budget Regnskab Skatter kr. Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster 251 Anden skat på fast ejendom 70 Grundskyld Skatter i alt Mindreindtægten fra grundskyld skyldes primært at kommunen har måttet tilbagebetale ejendomsskat fra tidligere år, som følge af omvurdering af jord og bygninger. Generelle tilskud m.v. Refusion af købsmoms Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Generelle tilskud m.v. i alt Udgiften til købsmoms skyldes tilbagebetaling af købsmoms vedr. salg grunde m.v. Merindtægten fra generelle tilskud er fra midtvejsregulering af tilskuddet, samt kompensation for ekstraordinære udgifter ved årets overenskomstforhandlinger. Driftsudgifter Regeringens loft over serviceudgifterne på driften var for Holbæk Kommune 2.251,3 mio.kr. og som det fremgår af regnskabet var de samlede serviceudgifter 2.351,4 mio.kr. eller en overskridelse på 100,1 mio.kr., og det kunne for Holbæk Kommune betyde, at der skulle betales en bod til staten på alt fra 0 til 100%, i forhold til hvordan det gik for kommunerne under et. Da drifts og anlægsrammerne blev gjort op viste det sig at kommunerne tilsammen overskred driftsrammen, hvorimod anlægsrammen ikke blev opbrugt, så regeringen vedtog i foråret 2009, at ingen kommune fik bod for eventuel overskridelse af rammerne. Som det fremgår af regnskabet var merforbruget i forhold til det oprindelige budget på 179,1 mio.kr. og det kan henføres til nedenstående områder: Mindre (+)/ merforbrug () ældreområdet (serviceudgifter) 48,1 mio.kr. voksenområdet (serviceudgifter) 44,8 mio.kr. børn og unge særlig indsats (serviceudgifter) 32,2 mio.kr. konto 06 (politik, administration m.v.) 21,5 mio.kr. voksenområdet (overførsler) 39,2 mio.kr. øvrige områder 6,7 mio.kr. I alt 179,1 mio.kr. Side 14 af 287

15 På ældreområdet har KL (Kommunernes Landsforening) lavet en rapport omkring de økonomiske problemer m.v., og de anførte blandt andet, at budgettet var for lavt. Merudgifterne har været til hjemmeplejen (beboere i eget hjem), pleje omsorg på plejecentrene, tomme boliger på ældreboligområdet samt mellemkommunale betalinger (indtægt) for beboere fra andre kommuner. På voksenområdet har merudgifterne hovedsageligt været til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning m.v., tilbud til voksne med særlige behov (stofmisbrugere, botilbud til længerevarende/midlertidigt ophold og aktivitets og samværstilbud) samt administrationsudgifter til Jobcenteret. På overførselsindkomstområdet har der været merudgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i lønskudsstillinger (tidligere skånejob). Der har dog været betydelige mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Merudgiften til børn og unge (særlig indsats) har været til kommunale specialskoler, plejefamilier og opholdsteder m.v. for børn og unge samt til døgninstitutioner for børn og unge. Budgettet på administrationsområdet blev først gennemgået og rettet til i Bland andet derfor ses der merudgifter dels på bygninger, dels på forventede indtægter, der ikke kunne indfries. De samlede driftsudgifter er også påvirket af overførselsbeløbene fra det ene år til det andet. Overførslerne fra 2007 til 2008 androg 42,6 mio.kr. hvorimod overførslerne fra 2008 til 2009 blev på 48,5 mio.kr. Stigningen til 2009 på 5,9 mio.kr. kan skyldes opfordringen til enhederne/institutionerne om udskydelse af flest mulige udgifter til næste år, p.g.a. loftet over serviceudgifterne. Det skal samtidig bemærkes, at Byrådet har godkendt merudgifterne på driften, da der i forhold til det korrigerede budget ses et mindreforbrug på 4,4 mio.kr. Renter m.v. Nettorenteudgiften vedrører følgende: Opr.budget Korr.budget Regnskab kr. Renter af likvide aktiver 15,2 15,2 6,1 Renter af tilgodehavender 2,6 2,6 4,8 Renter af udlæg vedrørende tilgodehavender 0,7 0,7 1,0 Kurstab og kursgevinster 1,1 Renter af langfristet gæld 32,0 32,0 32,2 Renter i alt 13,5 13,5 21,4 Den mindre renteindtægt af likvide aktiver skyldes dels en lavere indlånsrente, samt en lavere likviditet end forventet. Side 15 af 287

16 Anlæg Bruttoanlægsrammen for Holbæk Kommune var 206 mio.kr. og udgifterne indenfor rammen (anlæg excl. byggemodning, forsyningen og ældreboliger) var 207,2 mio.kr. eller en overskridelse på 1,2 mio.kr. I lighed overskridelsen på driften blev kommunen heller ikke straffet for denne overskridelse, da andre kommuner ikke overskred deres ramme. Anlægsudgifterne på 206,6 mio.kr. har hovedsageligt været til kr. Byfornyelse Fritidsfaciliteter (haller og DGI) Kommunale veje og stier Folkeskoler Kulturel virksomhed (museer, Kulturkasernen, Mejerigården) Ungdomsskolen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Administrationsbygninger Øvrige områder I alt Byggemodningsudgifterne på 48,7 mio.kr. er fordelt med 43,7 mio.kr. til boligformål og 5 mio.kr., til erhvervsformål. Salg af grunde har netto givet en indtægt på 35 mio.kr., og den er fordelt således: kr. Salg af grunde til boligformål Salg af grunde til erhvervsformål Tilbagekøb af grunde Nettosalg i alt Ved salg af ejendommene Tornved Byvej 9, Ringstedvej 17cd Holbæk, Jernbanevej 32 Tølløse, Materielpladsen i Undløse, Holbækvej 41 Jyderup (Jyderup Gl. Bibliotek) og Svinninge Gl. Rådhus har det givet en samlet indtægt på 23,8 mio.kr. v Det skattefinansierede områdes underskud på 127,4 mio.kr. kan henføres til 69,1 mio.kr. overskud på driftsvirksomhed, og 196,5 mio.kr., underskud på anlægsvirksomhed. Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhedernes drift og anlægsudgifter er sammensat således: Opr.budget Korr.budget Regnskab Drift kr. Varmeforsyningen Vandforsyningen Kloakforsyningen Affaldshåndtering Drift i alt Anlæg Varmeforsyningen Vandforsyningen Kloakforsyningen Affaldshåndtering Anlæg i alt Side 16 af 287

17 I det korrigerede budget for 2008 indgår også overførsler fra 2007, hvilket har medført at budgettet nogen steder se meget anderledes ud end selve regnskabet. Merudgiften på affaldshåndtering skyldes indførelse af ens affaldsspande i hele kommunen samt problemerne med den nye affaldsoperatør, der har medført store med tømning af affaldsspande eller mangel på samme. Netto har forsyningsvirksomhederne givet et underskud på 8,9 mio.kr. imod budgetteret overskud på 12,4 mio.kr. På sigt skal forsyningsvirksomhederne hvile i sig selv altså hverken give over eller underskud. Kommunen har p.t. en nettogæld til det brugerfinansierede område på 8,4 mio.kr., hvilket er en nedgang i forhold til primo 2008 med 9,8 mio.kr. Holbæk Kommunes gæld til forsyningsvirksomhederne skal kunne dækkes af summen af kommunens gennemsnitlige likviditet, likviditeten ultimo året og de deponerede beløb for forsyningsvirksomhederne. Denne regel har kommunen problemer med at leve op til, idet summen af den gennemsnitlige likviditet, likviditeten ultimo 2008, og de deponerede beløb for forsyningsvirksomhederne ultimo 2008 er 36 mio.kr. (negativ), mens nettogælden til forsyningsvirksomhederne er på 8,4 mio.kr. Finansiering I 2008 er der optaget lån til kr. Ordinær låneoptagelse (folkeskoleområdet, byfornyelse) Ældreboliger Agervænget 1416, Regstrup (finansiering af opførelsesudgifter)9.223 Ældreboliger Østergårdsvej, Undløse (finansiering af opførelsesudgifter) Låneoptagelse i alt Der har i 2008 været afdrag på lån på i alt 61,9 mio.kr. imod budgetteret 62,2 mio.kr. Udgiften på 75,3 mio.kr. under finansforskydninger dækker over mange udgifter/indtægter mellem borgerne, andre offentlige myndigheder, mellemregning mellem årene, gæld til leverandørerne m.v., Hovedparten af udgifterne skyldes nedgang i gælden til kommunens leverandører. Finansiel situation Kommunens finansielle situation er forværret med 240,1 mio.kr. (regnskabsresultatet 235,5 mio.kr. og kursregulering af obligationsbeholdningen 4,6 mio.kr.) i Den likvide beholdning udgjorde ved indgangen til ,8 mod 137,3 mio.kr. (negativ) ved udgangen af Ved vedtagelsen af budget 2008 forventedes et forbrug af likvide aktiver på 24 mio.kr. Efter overførslerne fra 2007 til 2008 på 166,8 mio.kr., tillægsbevillinger ved styringsinformationen ultimo september på 121,1 mio.kr. samt øvrige tillægsbevillinger i løbet af året på 6,7 mio.kr. var dette beløb imidlertid ændret til 318,6 mio.kr. I realiteten har kommunen brugt 211,5 mio.kr. (235,5 24)mere end oprindeligt budgetlagt, men 83,1 mio.kr. (318,6 235,5) mindre end bevilget. Merforbruget på 211,5 mio.kr. i forhold til oprindelige budget er hovedsageligt på driften, renter, forsyningsvirksomhedernes drift og på finansforskydninger (udgifter/indtægter mellem årene, leverandørernes tilgodehavender m.v.). Dog har der været forbedringer på generelle tilskud, anlægsudgifter og låneoptagelse. Side 17 af 287

18 Balancen Kommunens balance viser på aktivsiden hvor meget kommunens bygninger, forsyningsanlæg og jord er værd. Dertil kommer tilgodehavender og andre værdipapirer samt likviditeten. Passivsiden viser dels egenkapitalen, hensatte forpligtelser og diverse gældsforpligtelser. De samlede aktiver er faldet fra 3,8 mia.kr. til 3,5 mia.kr. Det skyldes et fald i omsætningsaktiverne på tilgodehavenderne med 0,1 mia.kr. og de likvide beholdninger med 0,2 mia.kr. Det modsvares på passivsiden af, at egenkapitalen er faldet med 0,2 mia.kr., og nettogælden vedr. fonds, legater, deposita m.v. er faldet med 0,1 mia.kr. Den samlede gældsforpligtelse er på 1,3 mia. kr. ultimo Det svarer til en gæld pr. indbygger på kr. Gælden er i løbet af 2008 faldet med 700 kr. Afslutning Som det fremgår af regnskabet har der i 2008 været et forbrug af den likvide beholdning på 235,5 mio.kr. Den likvide beholdning er faldet til 137,3 mio.kr. (negativ) og den gennemsnitlige kassebeholdning de sidste 365 dage er faldet fra 292 mio.kr. ultimo 2007 til 81 mio.kr. ultimo Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning bliver negativ skal kommunen have dispensation fra kassekreditreglen (bliver sat under administration) hos Indenrigs og Socialministeriet, hvilket betyder, at kommunens handlefrihed må forventes at blive noget begrænset. For at kommunen ikke kommer i den situation bør der ske en opbremsning af driftsudgifterne, så det vedtagne budget for 2009 kan overholdes. Det kan for eksempel være reduktion af den vedtagne anlægsplan, eventuel fremrykning af indtægterne fra f.eks. ejendomsskat, forbrugsafgifter m.v. og ansøgning til Ministeriet om fritagelse for deponering i forbindelse med indgåelse af lejemålet af administrationsbygningen på havnen etape II. Side 18 af 287

19 Side 19 af 287 Diverse regnskabsoversigter

20 Regnskab 2008 Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Opr. Budget Regnskab Korr. Budget Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER Skatter 2.427, , ,2 3,7 3,7 Generelle tilskud, mv. 623,7 635,7 646,8 23,1 11,1 indtægter i alt 3.051, , ,0 19,4 7,4 DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service 2.212, , ,4 139,2 25,8 ældreområdet 328,9 383,1 377,0 48,1 6,1 voksenområdet 292,6 335,1 337,4 44,8 2,3 børn og unge særlig indsats 301,1 328,2 333,3 32,2 5,1 børn og unge almindelige tilbud 798,0 819,8 797,0 1,0 22,8 teknik og miljø 132,2 128,7 127,8 4,4 0,9 kultur 114,7 115,0 112,7 2,0 2,3 konto 06 (politik, administration m.v.) 244,7 267,3 266,2 21,5 1,1 Overførsler 589,2 607,7 629,1 39,9 21,4 ældreområdet 24,8 24,7 24,5 0,3 0,2 voksenområdet 552,4 571,1 591,6 39,2 20,5 børn og unge særlig indsats 10,8 10,8 12,1 1,3 1,3 konto 06 (tjenestemandspension forsyningen) 1,2 1,1 0,9 0,3 0,2 Driftsudgifter i alt 2.801, , ,5 179,1 4,4 RENTER M.V. 13,5 13,5 21,4 7,9 7,9 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 236,7 65,2 69,1 167,6 3,9 ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) 00. Byudvikling, bolig og miljøforanst. (excl.byggem.) 9,5 20,7 20,0 10,5 0,7 02. Transport og infrastruktur (veje, stier) 32,5 48,3 23,3 9,2 25,0 03. Undervisning og kultur 58,1 113,9 70,2 12,1 43,7 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 105,9 138,1 88,9 17,0 49,2 06. Administration m.v. 3,6 4,2 4,2 0,6 Sum anlæg 206,0 324,6 206,6 0,6 118,0 Byggemodningsudgifter (incl. havnen) 27,2 48,7 48,7 21,5 Salg af grunde (incl. havnen) 39,5 35,0 35,0 4,5 Salg af ejendomme 23,8 23,8 23,8 Anlægsudgifter i alt 206,0 312,3 196,5 9,5 115,8 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 30,7 247,1 127,4 158,1 119,7 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift 44,2 44,0 15,2 29,0 28,8 Anlæg 31,8 51,2 24,1 7,7 27,1 Forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 I alt forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 Side 20 af 287

21 C. RESULTAT I ALT 43,1 254,3 136,3 179,4 118,0 D. FINANSIERING Låneoptagelse 19,2 25,1 38,0 18,8 12,9 Afdrag på lån 62,2 62,2 61,9 0,3 0,3 Finansforskydninger 24,1 27,2 75,3 51,2 48,1 Finansiering i alt 67,1 64,3 99,2 32,1 34,9 E. Regnskabsresultat herefter (c+d) 24,0 318,6 235,5 211,5 83,1 F. LIKVIDE AKTIVER Primo ,8 Regnskabsresultat (forbrug af likvide aktiver) 24,0 318,6 235,5 Kursregulering 4,6 G. LIKVID KAPITAL ULTIMO (negativ) 101,0 137,3 Positive tal er udgift, negative tal er indtægt. Side 21 af 287

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006

Tommerup Kommune Årsregnskab for 2006 Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Indenrigs- og Sundhedsministeriet i Budget- og Regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat.

Ændringen har ingen indvirkning på kommunens udgiftsbaserede regnskabsresultat. Generelt Jammerbugt Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinjer, der er fastlagt af Økonomi- og Indenrigsministeriet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).

Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279

Læs mere

Hovedkonto 9. Balance

Hovedkonto 9. Balance Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt

Læs mere

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen

6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen 3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger

Læs mere

4.6. Afstemning af statuskonti mv.

4.6. Afstemning af statuskonti mv. 4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser

Læs mere

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret.

Ligeledes indregnes alle udgifter, der vedrører året, hvis udgifterne er opgjort og blevet faktureret. Bilag 8 Retningsliner for omkostningsregistrering Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis Det omkostningsbaserede årsregnskab for Kalundborg Kommune aflægges i overensstemmelse med budget- og regnskabssystem

Læs mere

Regnskab. Regnskab 2009 1/42

Regnskab. Regnskab 2009 1/42 Regnskab 2009 Regnskab 2009 1/42 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE...2 2. KOMMUNEOPLYSNINGER...3 3. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS...4 3.1.1 Generelt...4 3.1.2 God bogføringsskik...4 3.1.3 Ændringer

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis

2.5.1. Principper for anvendt regnskabspraksis Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Dato: 6. oktober 2011 Sagsnr.: 201106827-1 Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5037 Fax +45 8888 5501

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

1.7 Regnskabsopgørelse 2011

1.7 Regnskabsopgørelse 2011 1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler.

Notat. AffaldVarme Århus. Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale regnskabsregler. Notat AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune Forskelle (og ligheder) mellem årsregnskabsloven og de kommunale. AffaldVarme Århus aflægger regnskab efter de kommunale regler, hvilket ifølge Indenrigs-

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune

Kommunernes Revision A/S. Langå Kommune Langå Kommune Årsregnskab for 2006 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Side Kommunens årsregnskab 2006 Anvendt regnskabspraksis 4 Driftsregnskab: Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE

Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Nordfyns Kommune Den selvejende institution BOGENSE BØRNEHAVE Årsregnskab for 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 2 Bestyrelsens påtegning 2 Revisionspåtegning 3 Årsregnskab 2007 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Bilag 1 - Regnskabspraksis

Bilag 1 - Regnskabspraksis Bilag 1 - Regnskabspraksis Aarhus kommunes regnskabspraksis beskriver den gældende praksis for registreringerne af udgifter og indtægter i Aarhus Kommunes regnskab. - 91 - Regnskabspraksis for indregning

Læs mere

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab

9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.4 - side 1 Dato: April 2013 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2013 9.4. Vejledning om formkrav i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskab Indledning Af kapitel 7.2

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS

SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS SVENDBORG KOMMUNE REGNSKABSPRAKSIS Generelle principper for registrering i kommunens balance Rev. 5. december 2007 1. Indledning Generelt Svendborg Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning

Læs mere

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser

Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014

Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 Model til 60 fællesskabets årsregnskab 2014 WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING 1 WWW.BDO.DK Forord Ajourført Model til 60 fællesskabers

Læs mere

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014

Skatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014 Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger - 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse

Læs mere

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730.

RANDERS KOMMUNE. Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007. Delberetning for regnskabsåret 2007 730. RANDERS KOMMUNE Beretning nr. 2 (side 12-26) Revision af kommunens åbningsbalance pr. 1. januar 2007 Delberetning for regnskabsåret 2007 730.000 Side 12 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...................................................

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

Hovedkonto 7. Renter og finansiering Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti

Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares

Læs mere

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS

FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige

Forord. Anlægsniveau svarende til det oprindelige Regnskab 2012 Regnskab 2012 2 Indhold Forord...4 Ledelsens påtegning....6 Revisionspåtegning.... 7 Anvendt regnskabspraksis....9 Resultatopgørelse (Udgiftsbaseret regnskabsopgørelse).... 12 Balance....14

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester

FORORD. Venlig hilsen. Poul Lindor Nielsen Borgmester 1 REGNSKAB FORORD Ved udgangen af kan vi se tilbage på et år, hvor den akutte økonomiske krise aftog, men hvor den overordnede samfundsøkonomi stadig var præget af ledighed og tilbageholdenhed blandt investorer.

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro Industrivej 40, 9440 Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2007/08 for perioden 1. juli 2007-30. juni 2008 (12 måneder) 50. regnskabsår Ordinær generalforsamling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10

Indholdsfortegnelse. 1.7 Regnskabsopgørelse 2012... 9 1.8 Finansieringsoversigt... 10 Indholdsfortegnelse Side: Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 6 1.5 Befolkningsudvikling... 6 1.6 Låneoptagelse

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010

Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 Henning Pedersen Carl Sivesgaard Mogens Hav Christensen Anette Frederiksen Niels Studsgaard Lisbeth Lund Lone Grøn registrerede revisorer FRR Blokhus Vandværk A.m.b.a. Årsrapport for 2010 CVR-nr. 32 20

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014

TERNDRUP VANDVÆRK. Årsrapport for 2014 c/o Formand Jan Lisberg Bogfinkevej 4 9575 Terndrup CVR-nr. 11882110 Årsrapport for 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Revisors erklæring om opstilling af årsregnskab 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Tjebberup Vandværk a.m.b.a.

Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Tjebberup Vandværk a.m.b.a. Årsregnskab 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse 1. januar - 31. december 7 Balance

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE

ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE ÅRSREGNSKAB 2008 BALLERUP KOMMUNE Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 4 3. Revisionspåtegning 5 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 7 5. Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012

pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 pwc VIRKSOMHEDEN ARKIV Andelsboligforeningen Kildegårdsparken II Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling 2013 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Balanceforskydninger

Balanceforskydninger Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 MÅL OG RAMMEBESKRIVELSER Bevillingsområde 80.84 Afdrag

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN

GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN GRUNDEJERFORENINGEN BAKKEN Kassereren Bakken 27 3050 Humlebæk ÅRSRAPPORT 2012 Havnegade 2 Postbox 5 4300 Holbæk CVR-nr. 33 78 05 24 T: 5943 8100 F: 5943 8191 E: rir@rir.dk www.rir.dk Uafhængigt medlem

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk. Årsregnskabet for året 2013 Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Årsregnskabet for året 2013 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk CVR: 34 58 99 92 Uafhængigt medlem af DFK International

Læs mere

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21

Præstø Søsportscenter. Årsrapport for perioden. 1. januar - 31. december 2013. SE-nr. 30 02 46 21 Årsrapport for perioden 1. januar - 31. december 2013 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 5 Ledelsesberetning

Læs mere

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg

Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Holstebro-Struer Trafikhavns Tankanlæg Årsregnskab 2012 Internt (Årsregnskabet er indarbejdet i årsrapporten for Holstebro-Struer Trafikhavn) Indholdsfortegnelse Anvendt regnskabspraksis 1 Resultatopgørelse

Læs mere

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010

Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 1. UDKAST 28.10.2009 Svendborg Affald A/S under stiftelse Ryttermarken 21 5700 Svendborg Udkast til: Åbningsbalance pr. 1. januar 2010 Indhold: Påtegninger Ledelsespåtegning Revisionspåtegning Ledelsesberetning

Læs mere

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår

Gjøl Private Vandværk I/S. Årsrapport for 2012 26. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro Årsrapport for 2012 26. regnskabsår CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20.

Læs mere

Finansiering. (side 12-19)

Finansiering. (side 12-19) Finansiering (side 12-19) 12 BUDGET 2016 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2017-2019 Finansiering Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og

Læs mere

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår)

ABF Lundbis. Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C. Årsrapport for 2010. (32. regnskabsår) Lundbyesgade 7, 7A og Bissensgade 18, 8000 Århus C Årsrapport for 2010 (32. regnskabsår) Vedtaget på andelsboligforeningens ordinære generalforsamling, den / 2011 dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning...

Læs mere

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.9 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Hovedkonto 9 Balance Hovedkonto 9 udgør kommunens samlede balance. Overordnet består balancen af materielle,

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge

Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge Andelsselskabet Strøby Egede Vandværk Stevnsvej 103 A, Strøby Egede 4600 Køge (CVR-nr. 47 49 97 12) Årsrapport for 2014 Galoche Allé 6 4600 Køge T: 56 64 05 00 F: 56 64 05 25 E: post@addere.dk W: addere.dk

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ullerslev Kommune. Årsberetning og regnskab. Økonomiafdelingen den 18. april 2007

Ullerslev Kommune. Årsberetning og regnskab. Økonomiafdelingen den 18. april 2007 Ullerslev Kommune Årsberetning og regnskab Økonomiafdelingen den 18. april 2007 Indholdsfortegnelse Forsidefoto: Gadekæret i Kissendrup Side 3 Ledelsens forord Side 4 Revisionserklæring om review af årsregnskabet

Læs mere

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden

Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009. 73. ordinære generalforsamling. Dagsorden www.softenvand.dk Årsrapport 1. februar 2008 til 31. januar 2009 73. ordinære generalforsamling onsdag den 18. marts 2009 kl. 19.00 i Søften Forsamlingshus Dagsorden på generalforsamlingen 1. Valg af dirigent.

Læs mere