Regnskab Side 1 af 287

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regnskab 2008. Side 1 af 287"

Transkript

1 Regnskab 2008 Side 1 af 287

2 Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 2. Regnskabsprincipper 3. Udgiftsregnskabet med tilhørende bemærkninger 4. Diverse regnskabsoversigter (udgiftsregnskabet, omkostningsregnskabet, balancen, pengestrømsanalyse, omregningstabel, anlægsoversigt) 5. Hovedoversigt, tværgående artsoversigt og balancen Regnskabsoversigt 6. Konto 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 7. Konto 01 Forsyningsvirksomhed 8. Konto 02 Transport og infrastruktur 9. Konto 03 Undervisning og kultur 10. Konto 04 Sundhedsområdet 11. Konto 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 12. Konto 06 Fællesudgifter og administration, mv. 13. Konto 07 Renter, tilskud, udligning og skatter 14. Konto 08 Balanceforskydning 15. Bemærkninger til drift, refusion samt konto 07 og Anlægsarbejder 17. Fysiske aktiver 18. Personaleoversigt 19. Kautions og garantiforpligtigelser 20. Oversigt over overførselsbeløb fra 2008 til Omkostningskalkulation Side 2 af 287

3 Side 3 af 287 Regnskabsprincipper

4 Generelt Holbæk Kommunes regnskab aflægges i henhold til gældende lovgivning og efter de retningslinier, der er fastlagt af Indenrigs og Socialministeriet i Budget og Regnskabssystem for Kommuner. Regnskabet aflægges som et totalregnskab, der omfatter alle drifts, anlægs og kapitalposter. I regnskabet indgår tillige udgifter, indtægter, aktiver og gæld vedrørende de selvejende institutioner, som kommunen har driftsoverenskomst med. Kommunens regnskabspraksis er detaljeret fastlagt i bilag til kasse og regnskabsregulativet, men skal her skitseres overordnet: God bogføringsskik Kommunens bogføring skal foretages i overensstemmelse med god bogføringsskik. Den gode bogføringsskik kan beskrives som den praksis, der til enhver tid anses for god skik og brug blandt kyndige og ansvarsbevidste fagfolk inden for bogføringsområdet. Det er en forudsætning for god bogføringsskik, at reglerne i Budget og Regnskabssystem for Kommuner samt øvrige relevante forskrifter er fulgt. Regnskabsmaterialet omfatter de faktiske registreringer, herunder transaktionsspor, beskrivelser af bogføringen, aftaler om elektronisk datoudveksling, beskrivelser af systemer til at opbevare og fremfinde opbevaret regnskabsmateriale, øvrigt materiale og relevante oplysninger der er nødvendige for at kunne følge kontrolsporet således, at hver enkelt regnskabspost kan opløses i de tal, som de er sammensat af. Periodisering Regnskabet er udarbejdet for kalenderåret Indtægter og udgifter indregnes så vidt muligt i det regnskabsår, de vedrører jfr. transaktionsprincippet. Materielle anlægsaktiver Aktiver indregnes som hovedregel i balancen til anskaffelsessummen med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Anlægsaktiverne afskrives lineært over aktivernes forventede levetider. Ejendomsretten dokumenteres via bogførte fakturaer, leasingaftaler, tingbogsattester m.v. I omkostningsregnskabet udgiftsføres anlægsaktiver med anskaffelsessum under kr i anskaffelsesåret. Udgifter over kr , der medfører en væsentlig forbedring af et aktivs egenskaber eller en væsentlig forlængelse af et aktivs levetid, aktiveres sammen med det pågældende aktiv og afskrives over den nye levetid. Udgifter til mindre reparationer og lign. som ikke har væsentlig indflydelse på aktivets levetid eller egenskaber i øvrigt, udgiftsføres i det regnskabsår, hvori de afholdes. Side 4 af 287

5 Der afskrives ikke på materielle anlæg under opførelse. Afskrivning påbegyndes først i det år, hvor færdiggørelse og ibrugtagning finder sted. Som hovedregel er aktiverne fra de 5 gamle kommuner revurderet pr. 1/107 således, at de er registreret og værdiansat ud fra samme principper. Denne harmonisering er endnu ikke gennemført vedr. forsyningsområdet, idet man afventer den lovpligtige selskabsdannelse. Grunde og bygninger Grunde og bygninger anskaffet før 1. januar 1999 indregnes til ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2004 ( ) og er via en vurdering af restlevetid og tilbagediskontering reguleret til en værdi, der svarer til værdien af afskrivningerne i resten af bygningens levetid. Grunde og bygninger anskaffet efter 1. januar 1999 indregnes til anskaffelsessummen med fradrag af afskrivninger. Der afskrives ikke på grunde. Holbæk Kommune har iværksat et større arbejde med registrering af de kommunale bygningers vedligeholdelsestilstand. Når denne registrering er tilendebragt, vil der for de enkelte ejendomme blive foretaget en konkret vurdering af, hvorvidt indgangsværdien i åbningsbalancen 1/107 er fastsat med en korrekt levetid således, at den værdi bygningen er registreret til, giver et retvisende billede. Såfremt dette ikke er tilfældet, vil der blive korrigeret herfor. Øvrige materielle anlægsaktiver Øvrige materielle anlægsaktiver er indregnet til anskaffelsespris med fradrag af afskrivninger. Aktiver til over kr , der indgår som en del af et større anlæg registreres som et samlet anlæg, hvilket især vil være aktiver som inventar på skoler, institutioner m.v. Inventar indkøbt til samme formål aktiveres, når der er tale om en start/nybygning eller som en væsentlig modernisering eller udvidelse. Materielle anlægsaktivers forventede levetid er vedtaget som følgende: Administrationsbygninger, skoler, institutioner, pavilloner m.v år Ledninger og Tekniske anlæg og installationer år Maskiner og inventar 3 5 år ITudstyr m.v. Patenter, rettigheder, licenser til bl.a. software m.v. 3 år 5 år Side 5 af 287

6 Finansielt leasede anlægsaktiver De finansielt leasede aktiver skal indregnes i lighed med andre anlægsaktiver til kostprisen, der måles som den laveste af enten dagsværdien af det leasede aktiv eller nutidsværdien af minimumsleasingydelserne med tillæg af omkostninger. Dagsværdien er det beløb, som et aktiv forventes at kunne omsættes til ved en handel mellem uafhængige parter. Leasingaktiver skal registreres og afskrives efter samme regler som øvrige materielle anlægsaktiver. Såfremt der ikke er rimelig sikkerhed for, at Holbæk Kommune vil opnå ejendomsret til det leasede aktiv ved slutningen af leasingperioden, skal aktivet afskrives fuldt ud over den korteste periode af leasingperioden eller dets brugstid. Immaterielle anlægsaktiver Kun immaterielle anlægsaktiver erhvervet mod vederlag og med et beløb større end kr indregnes som anlægsaktiv. Finansielle anlægsaktiver Tilgodehavender Tilgodehavender er optaget i balancen til nominel værdi under de respektive regnskabsposter hertil. Ændringer i forventede tab på langfristede tilgodehavender fra primo til ultimo er indregnet i omkostningsregnskaber for Aktier og andelsbeviser Andele af selskaber som Holbæk kommune har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedens indre værdi, jfr. senest foreliggende årsregnskab, som svarer til kommunens ejerandel. For noterede aktier foretages indregningen til kursværdien pr. 31, december og for ikke noterede aktiver og andre kapitalandele (andelsbeviser o.lign.) foretages indregningen efter indre værdis metode. Værdien på obligationer er indregnet til kursværdien pr. 31. december Side 6 af 287

7 Omsætningsaktiver Varebeholdninger Udgifter til indkøb af råvarer, hjælpematerialer samt andre forbrugsvarer udgiftsføres på anskaffelsestidspunktet. Alle varebeholdninger der overstiger 1 mio. kr. skal indregnes. Varebeholdninger omfatter de samme varekategorier, hvis de registreres på samme funktion. Varebeholdninger på under 1 mio. kr. skal indregnes, såfremt der er væsentlige forskydninger i lagerets størrelse fra år til år, og hvis varelageret overstiger bagatelgrænsen på kr. Varelagre under kr. registreres ikke. Varebeholdninger måles til kostpris efter FIFOprincippet. Der afskrives ikke på denne kategori. Grunde og bygninger De grunde og bygninger Holbæk kommune besidder med videresalg for øje, er indregnet til kostpris, den offentlige ejendomsvurdering eller en af Byrådet vedtaget salgspris, såfremt denne er kendt. Der kan foretages opskrivning til den forventede salgspris. Likvide aktiver samt omsætningsaktiver værdipapirer Likvide beholdninger omfatter beholdninger samt kortfristede værdipapirer, der uden hindring kan omsættes til likvide beholdninger og hvorpå der kun er ubetydelig risiko for værdiændringer. Likvide beholdninger indregnes til nominel værdi og værdipapirer indregnes til dagskursen på balancedagen. Egenkapital I egenkapitalen er også indeholdt selvejende institutioner som kommunen har indgået driftsoverenskomst med. Finansielle gældsforpligtigelser Langfristet gæld til realkreditinstitutter og andre kreditinstitutter er optaget med restgælden på balancetidspunktet. Den kapitaliserede restleasingforpligtigelse vedrørende finansielt leasede anlægsaktiver indregnes i balancen som en gældsforpligtigelse og leasingydelsens rentedel indregnes over kontraktens løbetid i resultatopgørelsen. Side 7 af 287

8 Andre gældsforpligtigelser, som omfatter gæld til leverandør, andre myndigheder samt anden gæld måles til nominel værdi. Gæld i udenlandsk valuta reguleres til kursen ultimo regnskabsåret. Hensatte forpligtigelser Pensionsforpligtelsen over for medarbejdere er som udgangspunkt afdækket via pensionsforsikringer. Det gælder dog ikke altid eller i fuldt omfang for tjenestemænd. For tjenestemænd, som ikke er forsikringsmæssigt afdækket, foretages der således en aktuarmæssig opgørelse af forpligtelsen hvert 5. år. Opgørelse af forpligtelsen er baseret på en pensionsalder på 62 år. I omkostningsregnskabet fordeles der et kalkulatorisk tillæg til lønudgiften beregnet som 20,3% af den årlige pensionsgivende løn. For den lukkede lærergruppe beregnes der ikke nogen tilgang/afgang i pensionsforpligtigelsen i løbet af året, da ændringen af forpligtelsen skønnes at være af en sådan minimal størrelse (ca. 2% af den samlede pensionsforpligtelse), at den ikke vil påvirke egenkapitalen m.v. Der vil hvert 5. år sammen med aktuarmæssige opgørelse blive foretaget en ny beregning af gruppen. Herudover er der hensat beløb vedrørende bonusbetaling vedr. pilotjobcentre, fratrædelsesbeløb ved åremålsansættelse, erstatninger ved arbejdsskader, miljøforpligtigelser til oprensning, verserende retssager og reetablering i forbindelse med lejemål. Skyldige Feriepenge Hidtil har kommunens feriepengeforpligtigelse ikke været optaget i balancen og ændringerne i forpligtigelsen i årets løb har ikke været indregnet i omkostningsregnskabet. Fra regnskabsåret 2008 skal kommunen optage skyldige feriepenge i balancen. Der optages en forpligtigelse i regnskabet pr. 1/108 og modposten hertil er egenkapitalen. Ændring i feriepengeforpligtigelsen fra primo til ultimo indregnes i omkostningsregnskabet. Afregning til feriefonden indgår med samme beløb i omkostningsregnskabet som i udgiftsregnskabet. Feriepenge til personer der er rejst i løbet af 2008 er ikke indregnet i primosaldoen, men indgår i saldoen ultimo 2008, da der er udstedt feriekort. Der tages ikke højde for overført ferie fra det ene år til det andet da det forudsættes, at ligge på nogenlunde samme niveau fra år til år. Ligeledes foretages der ingen korrektioner vedr. medarbejdere, der i årets løb er flyttet internt i organisationen. Eventualforpligtigelser og garantier Afgivne garantier og forpligtigelser indregnes ikke i balancen, men anføres i fortegnelse over eventualforpligtigelser i årsregnskabet. Side 8 af 287

9 Op / Nedskrivninger Op og nedskrivninger skal under alle omstændigheder foretages under hensyntagen til forsigtighedsprincippet en udgift registreres når den truer, og en indtægt når den realiseres. Side 9 af 287

10 Udgiftsregnskabet med tilhørende Bemærkninger Side 10 af 287

11 Regnskab 2008 Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Opr. Budget Regnskab Korr. Budget Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER Skatter 2.427, , ,2 3,7 3,7 Generelle tilskud, mv. 623,7 635,7 646,8 23,1 11,1 indtægter i alt 3.051, , ,0 19,4 7,4 DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service 2.212, , ,4 139,2 25,8 ældreområdet 328,9 383,1 377,0 48,1 6,1 voksenområdet 292,6 335,1 337,4 44,8 2,3 børn og unge særlig indsats 301,1 328,2 333,3 32,2 5,1 børn og unge almindelige tilbud 798,0 819,8 797,0 1,0 22,8 teknik og miljø 132,2 128,7 127,8 4,4 0,9 kultur 114,7 115,0 112,7 2,0 2,3 konto 06 (politik, administration m.v.) 244,7 267,3 266,2 21,5 1,1 Overførsler 589,2 607,7 629,1 39,9 21,4 ældreområdet 24,8 24,7 24,5 0,3 0,2 voksenområdet 552,4 571,1 591,6 39,2 20,5 børn og unge særlig indsats 10,8 10,8 12,1 1,3 1,3 konto 06 (tjenestemandspension forsyningen) 1,2 1,1 0,9 0,3 0,2 Driftsudgifter i alt 2.801, , ,5 179,1 4,4 RENTER M.V. 13,5 13,5 21,4 7,9 7,9 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 236,7 65,2 69,1 167,6 3,9 ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) 00. Byudvikling, bolig og miljøforanst. (excl.byggem.) 9,5 20,7 20,0 10,5 0,7 02. Transport og infrastruktur (veje, stier) 32,5 48,3 23,3 9,2 25,0 03. Undervisning og kultur 58,1 113,9 70,2 12,1 43,7 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 105,9 138,1 88,9 17,0 49,2 06. Administration m.v. 3,6 4,2 4,2 0,6 Sum anlæg 206,0 324,6 206,6 0,6 118,0 Byggemodningsudgifter (incl. havnen) 27,2 48,7 48,7 21,5 Salg af grunde (incl. havnen) 39,5 35,0 35,0 4,5 Salg af ejendomme 23,8 23,8 23,8 Anlægsudgifter i alt 206,0 312,3 196,5 9,5 115,8 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 30,7 247,1 127,4 158,1 119,7 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift 44,2 44,0 15,2 29,0 28,8 Anlæg 31,8 51,2 24,1 7,7 27,1 Forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 I alt forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 Side 11 af 287

12 C. RESULTAT I ALT 43,1 254,3 136,3 179,4 118,0 D. FINANSIERING Låneoptagelse 19,2 25,1 38,0 18,8 12,9 Afdrag på lån 62,2 62,2 61,9 0,3 0,3 Finansforskydninger 24,1 27,2 75,3 51,2 48,1 Finansiering i alt 67,1 64,3 99,2 32,1 34,9 E. Regnskabsresultat herefter (c+d) 24,0 318,6 235,5 211,5 83,1 F. LIKVIDE AKTIVER Primo ,8 Regnskabsresultat (forbrug af likvide aktiver) 24,0 318,6 235,5 Kursregulering 4,6 G. LIKVID KAPITAL ULTIMO (negativ) 101,0 137,3 Positive tal er udgift, negative tal er indtægt. Side 12 af 287

13 Generelle bemærkninger til regnskab 2008 Hermed fremlægges Holbæk Kommunes andet regnskab, Regnskab Hovedkonklusionen for regnskab 2008 er, at året i højere grad end 2007, ligner et kommunalt normal år og mange af begyndervanskelighederne er overstået. Det har blandt andet betydet, at der i 2008, i modsætning til sidste år, er blevet søgt bevillinger til de øgede drifts og anlægsudgifter. Byrådet har i 2008 givet tillægsbevillinger incl. overførsel af bevillinger fra 2007 til 2008 til drift og anlæg på henholdsvis 183,5 mio.kr. og 106,3 mio.kr. Samtidig har 2008 været præget af Regeringens loft over serviceudgifterne på driften og anlægsloftet. Holbæk Kommune havde en driftsserviceramme på 2.251,2 mio.kr. og en bruttoanlægsramme på 206 mio.kr. Hvis kommunerne under et overskred disse rammer kunne Regeringen reducere den enkelte kommunes bloktilskud i Da rammerne blev gjort op viste det sig under et, at driftsrammen blev overskredet en smule, hvorimod anlægsrammen ikke blev opbrugt. Regeringen har derfor besluttet, at der ikke idømmes bod for eventuelle overskridelser af rammerne. Selv med diverse tiltag for at nedbringe driftsudgifterne har der været betydelig overskridelse af udgifterne i forhold til det oprindelige budget. Der har ikke været overskridelser i forhold til det korrigerede budget. Resultatet af regnskab 2008 Inden regnskabsresultatet for 2008 bedømmes, skal det bemærkes at supplementperioden blev rykket frem til den Denne fremrykning kan have påvirket regnskabsresultatet i såvel negativ som positiv retning, da regninger til/fra kommuner kan være udgifts/indtægtsført i det kommende regnskabsår, men henhører til Den tidlige afslutning af regnskabsåret skyldes hensynet til at kunne opgøre regnskabet til Velfærdsministeriet så sikkert som muligt ved udgangen af januar. Holbæk kommunes regnskabsresultat for regnskabsåret 2008 viser et underskud på 136 mio.kr. Resultatet fremkommer ved summen af underskud på det skattefinansierede område på 127 mio.kr. og underskud på det brugerfinansierede område på 9 mio.kr. Det oprindelige budget opererede med et overskud på 43 mio.kr. sammensat af overskud på 31 mio.kr. på det skattefinansierede område og et overskud på 12 mio.kr. på det brugerfinansierede område. Det korrigerede budget opererede med et underskud på 254 mio.kr. sammensat af et underskud på 247 mio.kr. på det skattefinansierede område og et underskud på 7 mio.kr. vedr. det brugerfinansierede område. Side 13 af 287

14 Indtægter De samlede indtægter har i forhold til budgettet fordelt sig således: Opr.budget Korr.budget Regnskab Skatter kr. Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster 251 Anden skat på fast ejendom 70 Grundskyld Skatter i alt Mindreindtægten fra grundskyld skyldes primært at kommunen har måttet tilbagebetale ejendomsskat fra tidligere år, som følge af omvurdering af jord og bygninger. Generelle tilskud m.v. Refusion af købsmoms Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedr. udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud Generelle tilskud m.v. i alt Udgiften til købsmoms skyldes tilbagebetaling af købsmoms vedr. salg grunde m.v. Merindtægten fra generelle tilskud er fra midtvejsregulering af tilskuddet, samt kompensation for ekstraordinære udgifter ved årets overenskomstforhandlinger. Driftsudgifter Regeringens loft over serviceudgifterne på driften var for Holbæk Kommune 2.251,3 mio.kr. og som det fremgår af regnskabet var de samlede serviceudgifter 2.351,4 mio.kr. eller en overskridelse på 100,1 mio.kr., og det kunne for Holbæk Kommune betyde, at der skulle betales en bod til staten på alt fra 0 til 100%, i forhold til hvordan det gik for kommunerne under et. Da drifts og anlægsrammerne blev gjort op viste det sig at kommunerne tilsammen overskred driftsrammen, hvorimod anlægsrammen ikke blev opbrugt, så regeringen vedtog i foråret 2009, at ingen kommune fik bod for eventuel overskridelse af rammerne. Som det fremgår af regnskabet var merforbruget i forhold til det oprindelige budget på 179,1 mio.kr. og det kan henføres til nedenstående områder: Mindre (+)/ merforbrug () ældreområdet (serviceudgifter) 48,1 mio.kr. voksenområdet (serviceudgifter) 44,8 mio.kr. børn og unge særlig indsats (serviceudgifter) 32,2 mio.kr. konto 06 (politik, administration m.v.) 21,5 mio.kr. voksenområdet (overførsler) 39,2 mio.kr. øvrige områder 6,7 mio.kr. I alt 179,1 mio.kr. Side 14 af 287

15 På ældreområdet har KL (Kommunernes Landsforening) lavet en rapport omkring de økonomiske problemer m.v., og de anførte blandt andet, at budgettet var for lavt. Merudgifterne har været til hjemmeplejen (beboere i eget hjem), pleje omsorg på plejecentrene, tomme boliger på ældreboligområdet samt mellemkommunale betalinger (indtægt) for beboere fra andre kommuner. På voksenområdet har merudgifterne hovedsageligt været til ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, forebyggende indsats for ældre og handicappede, hjælpemidler og boligindretning m.v., tilbud til voksne med særlige behov (stofmisbrugere, botilbud til længerevarende/midlertidigt ophold og aktivitets og samværstilbud) samt administrationsudgifter til Jobcenteret. På overførselsindkomstområdet har der været merudgifter til sygedagpenge, kontanthjælp, revalidering, løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i lønskudsstillinger (tidligere skånejob). Der har dog været betydelige mindreudgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsnet. Merudgiften til børn og unge (særlig indsats) har været til kommunale specialskoler, plejefamilier og opholdsteder m.v. for børn og unge samt til døgninstitutioner for børn og unge. Budgettet på administrationsområdet blev først gennemgået og rettet til i Bland andet derfor ses der merudgifter dels på bygninger, dels på forventede indtægter, der ikke kunne indfries. De samlede driftsudgifter er også påvirket af overførselsbeløbene fra det ene år til det andet. Overførslerne fra 2007 til 2008 androg 42,6 mio.kr. hvorimod overførslerne fra 2008 til 2009 blev på 48,5 mio.kr. Stigningen til 2009 på 5,9 mio.kr. kan skyldes opfordringen til enhederne/institutionerne om udskydelse af flest mulige udgifter til næste år, p.g.a. loftet over serviceudgifterne. Det skal samtidig bemærkes, at Byrådet har godkendt merudgifterne på driften, da der i forhold til det korrigerede budget ses et mindreforbrug på 4,4 mio.kr. Renter m.v. Nettorenteudgiften vedrører følgende: Opr.budget Korr.budget Regnskab kr. Renter af likvide aktiver 15,2 15,2 6,1 Renter af tilgodehavender 2,6 2,6 4,8 Renter af udlæg vedrørende tilgodehavender 0,7 0,7 1,0 Kurstab og kursgevinster 1,1 Renter af langfristet gæld 32,0 32,0 32,2 Renter i alt 13,5 13,5 21,4 Den mindre renteindtægt af likvide aktiver skyldes dels en lavere indlånsrente, samt en lavere likviditet end forventet. Side 15 af 287

16 Anlæg Bruttoanlægsrammen for Holbæk Kommune var 206 mio.kr. og udgifterne indenfor rammen (anlæg excl. byggemodning, forsyningen og ældreboliger) var 207,2 mio.kr. eller en overskridelse på 1,2 mio.kr. I lighed overskridelsen på driften blev kommunen heller ikke straffet for denne overskridelse, da andre kommuner ikke overskred deres ramme. Anlægsudgifterne på 206,6 mio.kr. har hovedsageligt været til kr. Byfornyelse Fritidsfaciliteter (haller og DGI) Kommunale veje og stier Folkeskoler Kulturel virksomhed (museer, Kulturkasernen, Mejerigården) Ungdomsskolen Børnehaver og integrerede daginstitutioner Administrationsbygninger Øvrige områder I alt Byggemodningsudgifterne på 48,7 mio.kr. er fordelt med 43,7 mio.kr. til boligformål og 5 mio.kr., til erhvervsformål. Salg af grunde har netto givet en indtægt på 35 mio.kr., og den er fordelt således: kr. Salg af grunde til boligformål Salg af grunde til erhvervsformål Tilbagekøb af grunde Nettosalg i alt Ved salg af ejendommene Tornved Byvej 9, Ringstedvej 17cd Holbæk, Jernbanevej 32 Tølløse, Materielpladsen i Undløse, Holbækvej 41 Jyderup (Jyderup Gl. Bibliotek) og Svinninge Gl. Rådhus har det givet en samlet indtægt på 23,8 mio.kr. v Det skattefinansierede områdes underskud på 127,4 mio.kr. kan henføres til 69,1 mio.kr. overskud på driftsvirksomhed, og 196,5 mio.kr., underskud på anlægsvirksomhed. Forsyningsvirksomheder Forsyningsvirksomhedernes drift og anlægsudgifter er sammensat således: Opr.budget Korr.budget Regnskab Drift kr. Varmeforsyningen Vandforsyningen Kloakforsyningen Affaldshåndtering Drift i alt Anlæg Varmeforsyningen Vandforsyningen Kloakforsyningen Affaldshåndtering Anlæg i alt Side 16 af 287

17 I det korrigerede budget for 2008 indgår også overførsler fra 2007, hvilket har medført at budgettet nogen steder se meget anderledes ud end selve regnskabet. Merudgiften på affaldshåndtering skyldes indførelse af ens affaldsspande i hele kommunen samt problemerne med den nye affaldsoperatør, der har medført store med tømning af affaldsspande eller mangel på samme. Netto har forsyningsvirksomhederne givet et underskud på 8,9 mio.kr. imod budgetteret overskud på 12,4 mio.kr. På sigt skal forsyningsvirksomhederne hvile i sig selv altså hverken give over eller underskud. Kommunen har p.t. en nettogæld til det brugerfinansierede område på 8,4 mio.kr., hvilket er en nedgang i forhold til primo 2008 med 9,8 mio.kr. Holbæk Kommunes gæld til forsyningsvirksomhederne skal kunne dækkes af summen af kommunens gennemsnitlige likviditet, likviditeten ultimo året og de deponerede beløb for forsyningsvirksomhederne. Denne regel har kommunen problemer med at leve op til, idet summen af den gennemsnitlige likviditet, likviditeten ultimo 2008, og de deponerede beløb for forsyningsvirksomhederne ultimo 2008 er 36 mio.kr. (negativ), mens nettogælden til forsyningsvirksomhederne er på 8,4 mio.kr. Finansiering I 2008 er der optaget lån til kr. Ordinær låneoptagelse (folkeskoleområdet, byfornyelse) Ældreboliger Agervænget 1416, Regstrup (finansiering af opførelsesudgifter)9.223 Ældreboliger Østergårdsvej, Undløse (finansiering af opførelsesudgifter) Låneoptagelse i alt Der har i 2008 været afdrag på lån på i alt 61,9 mio.kr. imod budgetteret 62,2 mio.kr. Udgiften på 75,3 mio.kr. under finansforskydninger dækker over mange udgifter/indtægter mellem borgerne, andre offentlige myndigheder, mellemregning mellem årene, gæld til leverandørerne m.v., Hovedparten af udgifterne skyldes nedgang i gælden til kommunens leverandører. Finansiel situation Kommunens finansielle situation er forværret med 240,1 mio.kr. (regnskabsresultatet 235,5 mio.kr. og kursregulering af obligationsbeholdningen 4,6 mio.kr.) i Den likvide beholdning udgjorde ved indgangen til ,8 mod 137,3 mio.kr. (negativ) ved udgangen af Ved vedtagelsen af budget 2008 forventedes et forbrug af likvide aktiver på 24 mio.kr. Efter overførslerne fra 2007 til 2008 på 166,8 mio.kr., tillægsbevillinger ved styringsinformationen ultimo september på 121,1 mio.kr. samt øvrige tillægsbevillinger i løbet af året på 6,7 mio.kr. var dette beløb imidlertid ændret til 318,6 mio.kr. I realiteten har kommunen brugt 211,5 mio.kr. (235,5 24)mere end oprindeligt budgetlagt, men 83,1 mio.kr. (318,6 235,5) mindre end bevilget. Merforbruget på 211,5 mio.kr. i forhold til oprindelige budget er hovedsageligt på driften, renter, forsyningsvirksomhedernes drift og på finansforskydninger (udgifter/indtægter mellem årene, leverandørernes tilgodehavender m.v.). Dog har der været forbedringer på generelle tilskud, anlægsudgifter og låneoptagelse. Side 17 af 287

18 Balancen Kommunens balance viser på aktivsiden hvor meget kommunens bygninger, forsyningsanlæg og jord er værd. Dertil kommer tilgodehavender og andre værdipapirer samt likviditeten. Passivsiden viser dels egenkapitalen, hensatte forpligtelser og diverse gældsforpligtelser. De samlede aktiver er faldet fra 3,8 mia.kr. til 3,5 mia.kr. Det skyldes et fald i omsætningsaktiverne på tilgodehavenderne med 0,1 mia.kr. og de likvide beholdninger med 0,2 mia.kr. Det modsvares på passivsiden af, at egenkapitalen er faldet med 0,2 mia.kr., og nettogælden vedr. fonds, legater, deposita m.v. er faldet med 0,1 mia.kr. Den samlede gældsforpligtelse er på 1,3 mia. kr. ultimo Det svarer til en gæld pr. indbygger på kr. Gælden er i løbet af 2008 faldet med 700 kr. Afslutning Som det fremgår af regnskabet har der i 2008 været et forbrug af den likvide beholdning på 235,5 mio.kr. Den likvide beholdning er faldet til 137,3 mio.kr. (negativ) og den gennemsnitlige kassebeholdning de sidste 365 dage er faldet fra 292 mio.kr. ultimo 2007 til 81 mio.kr. ultimo Hvis den gennemsnitlige kassebeholdning bliver negativ skal kommunen have dispensation fra kassekreditreglen (bliver sat under administration) hos Indenrigs og Socialministeriet, hvilket betyder, at kommunens handlefrihed må forventes at blive noget begrænset. For at kommunen ikke kommer i den situation bør der ske en opbremsning af driftsudgifterne, så det vedtagne budget for 2009 kan overholdes. Det kan for eksempel være reduktion af den vedtagne anlægsplan, eventuel fremrykning af indtægterne fra f.eks. ejendomsskat, forbrugsafgifter m.v. og ansøgning til Ministeriet om fritagelse for deponering i forbindelse med indgåelse af lejemålet af administrationsbygningen på havnen etape II. Side 18 af 287

19 Side 19 af 287 Diverse regnskabsoversigter

20 Regnskab 2008 Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Opr. Budget Regnskab Korr. Budget Regnskab A. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE INDTÆGTER Skatter 2.427, , ,2 3,7 3,7 Generelle tilskud, mv. 623,7 635,7 646,8 23,1 11,1 indtægter i alt 3.051, , ,0 19,4 7,4 DRIFTSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) Service 2.212, , ,4 139,2 25,8 ældreområdet 328,9 383,1 377,0 48,1 6,1 voksenområdet 292,6 335,1 337,4 44,8 2,3 børn og unge særlig indsats 301,1 328,2 333,3 32,2 5,1 børn og unge almindelige tilbud 798,0 819,8 797,0 1,0 22,8 teknik og miljø 132,2 128,7 127,8 4,4 0,9 kultur 114,7 115,0 112,7 2,0 2,3 konto 06 (politik, administration m.v.) 244,7 267,3 266,2 21,5 1,1 Overførsler 589,2 607,7 629,1 39,9 21,4 ældreområdet 24,8 24,7 24,5 0,3 0,2 voksenområdet 552,4 571,1 591,6 39,2 20,5 børn og unge særlig indsats 10,8 10,8 12,1 1,3 1,3 konto 06 (tjenestemandspension forsyningen) 1,2 1,1 0,9 0,3 0,2 Driftsudgifter i alt 2.801, , ,5 179,1 4,4 RENTER M.V. 13,5 13,5 21,4 7,9 7,9 RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT 236,7 65,2 69,1 167,6 3,9 ANLÆGSUDGIFTER (excl. Forsyningsvirksomhed) 00. Byudvikling, bolig og miljøforanst. (excl.byggem.) 9,5 20,7 20,0 10,5 0,7 02. Transport og infrastruktur (veje, stier) 32,5 48,3 23,3 9,2 25,0 03. Undervisning og kultur 58,1 113,9 70,2 12,1 43,7 05. Sociale opgaver og beskæftigelse 105,9 138,1 88,9 17,0 49,2 06. Administration m.v. 3,6 4,2 4,2 0,6 Sum anlæg 206,0 324,6 206,6 0,6 118,0 Byggemodningsudgifter (incl. havnen) 27,2 48,7 48,7 21,5 Salg af grunde (incl. havnen) 39,5 35,0 35,0 4,5 Salg af ejendomme 23,8 23,8 23,8 Anlægsudgifter i alt 206,0 312,3 196,5 9,5 115,8 RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 30,7 247,1 127,4 158,1 119,7 B. FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Drift 44,2 44,0 15,2 29,0 28,8 Anlæg 31,8 51,2 24,1 7,7 27,1 Forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 I alt forsyningsvirksomhed 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED 12,4 7,2 8,9 21,3 1,7 Side 20 af 287

21 C. RESULTAT I ALT 43,1 254,3 136,3 179,4 118,0 D. FINANSIERING Låneoptagelse 19,2 25,1 38,0 18,8 12,9 Afdrag på lån 62,2 62,2 61,9 0,3 0,3 Finansforskydninger 24,1 27,2 75,3 51,2 48,1 Finansiering i alt 67,1 64,3 99,2 32,1 34,9 E. Regnskabsresultat herefter (c+d) 24,0 318,6 235,5 211,5 83,1 F. LIKVIDE AKTIVER Primo ,8 Regnskabsresultat (forbrug af likvide aktiver) 24,0 318,6 235,5 Kursregulering 4,6 G. LIKVID KAPITAL ULTIMO (negativ) 101,0 137,3 Positive tal er udgift, negative tal er indtægt. Side 21 af 287

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12

1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 4 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 12 Regnskab 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 KOMMUNALE OPLYSNINGER 5 1.1 BYRÅDETS MEDLEMMER I PERIODEN 2010-2013 5 1.2 HOLBÆK ANDET 7 2 BORGMESTERENS FORORD 8 3 LEDELSES OG REVISOR PÅTEGNING 9 3.1. LEDELSES PÅTEGNING

Læs mere

Årsregnskab 2009. Årsberetning

Årsregnskab 2009. Årsberetning Årsregnskab Årsberetning Indhold Indhold Forord................................... 3 Anvendt regnskabspraksis........................ 5 Generelle bemærkninger........................ 11 Regnskabsopgørelse..........................

Læs mere

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012

REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 REGNSKAB 2011 OVERFØRSEL AF UFORBRUGTE BEVILLINGER TIL 2012 1 Generelle bemærkninger Generelle bemærkninger 1 GENERELLE BEMÆRKNINGER... 3 1.1. Indledning... 6 1.2. Ledelsens påtegning... 7 1.3. Hovedkonklusioner

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Regnskab 2013 Regnskab 2013

Regnskab 2013 Regnskab 2013 2013 2013 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse:... 3 Kommuneoplysninger... 4 Borgmesterens forord... 5 Anvendt regnskabspraksis... 6 soversigt... 11 sbemærkninger Væsentlige afvigelsesforklaringer...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Sorø Kommune Årsregnskab 2011

Sorø Kommune Årsregnskab 2011 ØKONOMI, PERSONALE OG UDVIKLING Sorø Kommune Årsregnskab 2011 WWW.SOROE.DK WWW.SOROE.DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Forord... 5 Kommuneoplysninger... 6 Borgmesterens forord... 7 Påtegninger...

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009.

1. Forord. Hermed foreligger Ballerup Kommunes årsregnskab for 2009. Indholdsfortegnelse side 1. Forord 3 2. Ledelsespåtegning 5 3. Revisionspåtegning 7 4. Kommunens årsberetning til regnskabet (generelle bemærkninger) 9 5. Anvendt regnskabspraksis 13 6. Kommunens årsregnskab

Læs mere

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk.

ÅRSBERETNING 2014 er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. ÅRS er klar! Assens Kommune udgiver endnu engang udelukkende sin årsberetning elektronisk. Derved er det hurtigt og let at navigere rundt i årsberetningen ved at klikke på billeder, overskrifter, i menuen

Læs mere

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune

Årsberetning for 2012. Syddjurs Kommune Årsberetning for 2012 Syddjurs Kommune Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse Ledelsens forord... 6 Kommunens årsberetning... 7 Personaleoversigt... 9 Anvendt regnskabspraksis... 10 Oversigt over væsentlige

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012

ÅRSBERETNING 2012. Årsregnskab for 2012 ÅRSBERETNING 2012 Årsregnskab for 2012 Læsevejledning Formålet med regnskabet er at redegøre for udviklingen i regnskabsåret set i forhold til den forventede udvikling, da budgettet blev vedtaget. Aflæggelsen

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design:

Indholdsfortegnelse. Regnskabets bilagsdel kan læses på: www.aalborgkommune.dk. Målgruppe: Udgiver: Tilrettelæggelse: Grafisk design: Årsberetning 2013 Side 2 Årsberetning 2013 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger til regnskab 2013... 4 Regnskab 2013... 10 Regnskabsopgørelse... 11 Finansieringsoversigt... 12 Balance...

Læs mere

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012

Ærø Kommune Ærø Kommune Årsregnskab 2012 Ærø Kommune Årsregnskab 1 Årsregnskab Indholdsfortegnelse Side KOMMUNEOPLYSNINGER 3 PÅTEGNINGER 5 Ledelsens påtegning 5 Revisionspåtegning 6 KOMMUNENS ÅRSBERETNING 8 Ledelses årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet)

Årsrapport 2012 - bilagssamling. (ikke layoutet) Årsrapport 2012 - bilagssamling (ikke layoutet) Indholdsfortegnelse Side 5 Indledning 6 Generelle bemærkninger 7 Anvendt regnskabspraksis 18 Resultatopgørelse 27 Noter til resultatopgørelse 28 Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2

Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Punkt nr. 1 - Kvartalsrapportering på kongeindikatorer og driftsmål Bilag 1 - Side -1 af 2 Bilag 1. Afrapportering af kongeindikatorer Der er ved regionsrådets møde den 10. marts 2015 fastlagt fire kongeindikatorer.

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007

Københavns Kommune. Københavns Kommunes. Regnskab 2007 Københavns Kommunes Regnskab 2007 Københavns kommune Økonomiforvaltningen April 2008 1 Indholdsfortegnelse Omkostningsbaseret regnskab 2007 Københavns Kommune...3 Revisionsdirektoratet...21 Borgerrådgiveren...25

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune

Borgmesterens forord. Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Borgmesterens forord Godt regnskabsresultat i Tønder Kommune Tønder Kommune kommer ud af 2013 med et overskud på driften på 95,9 mio. kr. Det er dermed 30,9 mio. kr. bedre end oprindeligt budgetteret.

Læs mere

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST

Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Revideret: 9.4.2015 Acadre 14-26574 UDKAST Indholdsfortegnelse: 2 l Kommuneoplysninger 3 l Borgmesterens forord 4 l Påtegninger: 4 Ledelsens påtegning 5 Den uafhængige revisors reviewerklæring 6 l Kommunens

Læs mere

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler

Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 15. maj 2007 Sag nr. 1 Emne: Regnskab 2006 for de nedlagte myndigheder og forberedelsesudvalget, samt efterregulering af delingsaftaler 9 bilag REGNSKAB

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97

Hovedoversigt til regnskab 3. Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5. Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab 2 Hovedoversigt til regnskab 3 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab 5 Oversigt over bevillingsudnyttelsen 97 Oversigt over driftsbevillinger overført fra 212 til

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 20. december 2002 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2002/1562-18 Fil-navn: orientering.december.2002 ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM

Læs mere