HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål 1.6. Regler for god lions-etik 2. Klubbens organisation 2.1. Indledning 2.2. Forpligtelser 2.3. Bestyrelsens sammensætning 2.4. Bestyrelsesmedlemmernes funktioner 2.5. Klubudvalg 2.6. Køreplan for start af ny klub 2.7. Chartringen 2.8. Charterfesten 2.9. Tiden derpå 3. Klublivet 3.1. Lionesser og Lady-lions 3.2. Klubhåndbogen 3.3. Convention og Europaforum lotterierne 3.4. Materiale fra LCI 3.5. Danske publikationer 3.6. Tjenesteemblemer og hæderstegn (awards) 3.7. Lions Danmark et servicekontor 3.8. Forsikringer i lions 3.9. Momsregler Skatter og afgifter 4. Distriktets organisation 4.1. Indledning 4.2 Linieorganisationen 4.3. Stabsfunktionen 4.4. Kabinettet 4.5. Distriktsguvernør (DG) 4.6. Vicedistriktsguvernør (VDG) 4.7. Immediate Past Distriktsguvernør (IPDG) 4.8. Regionsformanden (RF) 4.9. Zoneformanden (ZF) Distriktssekretæren (DS) Distriktskassereren (DK) Extension Chairman (EC) Membership Development Chairman (MDC) Uddannelses Chairman (UDC) Public Relations Chairman (PRC) International Relations Chairman (IRC) Youth Exchange Chairman (YEC) Youth Exchange Co-chairman (YECC) Lions Quest Chairman (LQC) IT Chairman (ITC) LEO Chairman (LEOC) Narko Chairman (NC) Ad-hoc Chairman 1

2 5. Multipeldistriktets organisation (MD106) 5.1. Indledning 5.2. Guvernørrådet (GR) 5.3. GR's embedsmænd 5.4. Direkte kontaktpersoner 5.5. GR's udvalgsformænd 6. Hovedaktiviteter, udvalg og fonde 6.1. IR-arbejdet 6.2. YE-arbejdet 6.3. Den selvejende institution Lions Kollegiet 6.4. Danske Lions Handicapfond 6.5. Lions Pris udvalg 6.6. Lions Quest Danmark 6.7. Misbrugskampagnen 6.8. Katastrofe- og Hjælpefonden 6.9. Grønlandsfonden LEO klubberne 7. Nordisk Samarbejdsråd (NSR) 7.1. Målsætning 7.2. Strategi 7.3. Opgaver 7.4. Organisation 7.5. Vedtægt m.v Økonomi 8. Europa-Forum 8.1. Formål 8.2. Indhold 8.3. Organisation 8.4. Regler m.v. 9. Den internationale organisation 9.1. Internationale love 9.2. International Convention 9.3. Den Internationale Bestyrelse Den Internationale Præsident og VicePræsidenterne Den lionspolitiske linie Lions Clubs International Foundation (LCIF) Convention, lions øverste myndighed 10. Vedtægter, statutter, regler og forretningsordner Vedtægt for Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark Vedtægter for Lions Quest Vedtægter for Lions Kollegiet Vedtægt for Lions Kollegiets Aktivitetskonto Statutter for Lions Kollegiet Statutter for Danske Lions Klubbers Grønlandsfond Statutter for Danske Lions Klubbers Katastrofe- og Hjælpefond Statutter for LIONS Danmarks misbrugspulje Statutter for Lions Prisen Fundats for Danske Lions Handicapfond Forretningsorden for Nordisk Samarbejdsråd Regler for Europa-Forum Love (Constitution) for The International Association of Lions Clubs Vedtægter (By-Laws) for Lions Clubs International 11. Bilag Forkortelser Standardformulering af vedtægt og forretningsorden for en lionsklub 2

3 11.3. Forslag til tale til medlemsoptagelse Medlemskategorier (skematisk) Oversigt over valg/udpegninger og kriterier for valg Lions Retskrivningsordbog Organisationsoversigt (grafisk) 3

4 Forord Kære lions Vi havde et stille håb om, at den udbredte fortrolighed med IT blandt lions ville gøre en ny papirudgave af lionshåndbogen overflødig. En elektronisk udgave kan hele tiden være opdateret og kan tilpasses brugernes behov, og det er meget lettere at søge i den. Selv om håndbogen faktisk har ligget elektronisk i et pænt stykke tid, har erfaringerne og tilbagemeldingerne overbevist guvernørrådet om, at papirudgaven ikke kan undværes. Embedsmændene i Guvernørråd har lagt et stort arbejde i denne udgave af lionshåndbogen - Den grønne Håndbog. Hver en linie er gennemgået og meget stof er nyformuleret. Lions Clubs Internationals lov og vedtægt er opdateret og nyoversat og de gældende regler for NSR og Europaforum er oversat og medtaget. Vi har bibeholdt opdelingen i forklarende og uddybende tekst (Kapitlerne 1 9) og regelsættet (Kapitel 10). Vi har også bibeholdt den hidtidige opbygning af kapitlerne fra klub over distrikt og multipeldistrikt til internationalt i stedet for at emneopdele stoffet. Håndbogen er opdateret med de vedtagelser, der skete på Årsmødet Kommentarer og forslag til forbedringer modtages gerne. Med venlig lionshilsen Juni 2004 Palle Ømark Guvernørrådsformand Leif Blindbæk Redaktør 4

5 1. Lions Clubs International The International Association of Lions Clubs blev grundlagt i 1917 af Melvin Jones. Det skete i Chicago, Illinois, USA. I dag er lions en verdensomspændende organisation. Der er lions i 192 lande eller geografiske områder, og der er over klubber med ca. 1,4 mio. medlemmer. I 19 af de nye lande østpå er udviklingen i fuld gang, og der er nu (medio 2004) 482 klubber med ca medlemmer Generel information om lions. I lighed med mange andre serviceorganisationer har lions sin oprindelse i USA. Lions er i dag den største serviceorganisation, men den er ikke den ældste. Lions lever heller ikke på og for sin historie. Lions er kendt for den indsats, de gør her og nu, og de arbejder for fremtiden Historie. Melvin Jones, der var forsikringsmand, havde i et par år været medlem af Business Circle, en forening, hvis primære formål var at gavne medlemmernes egne interesser. Han så de store latente kræfter, medlemskredsen repræsenterede. Disse kræfter ville han organisere i en større enhed for uselvisk humanitært arbejde gennem de lokale, eksisterende klubber. Han fremlagde sine ideer i sin egen klub. Forslaget var dristigt, men det fik tilslutning, og i de følgende år fik han god brug for sit nærmest geniale organisationstalent. Den 7. juni 1917 blev The International Association of Lions Clubs (Lions Clubs International) stiftet i Chicago. Stiftelsen af lions skete ved at slutte en række Business Klubs sammen, og formålet var fra starten at forene klubbernes medlemmer i et uegennyttigt arbejde i klubbens naturlige virkeområde for de medmennesker, der havde behov for hjælp. Melvin Jones var født på Fort Thomas i Arizona i 1879 og virkede som generalsekretær for lions næsten helt frem til sin død i Han var gift med Rose Freeman, som hjalp til som hans sekretær, indtil hun døde i I juni 1956 blev han gift med Lillian M. Radigan. Den første verdenskongres, Convention, blev afholdt i Dallas i 1917, og den er blevet modellen for alle senere Conventions. Få år senere var der oprettet klubber i Canada, og i slutningen af 20-erne dækkede man store dele af Mellem- og Sydamerika. Ja selv i Kina var der klubber. I 1948 kom lions til Europa, hvor den første klub blev chartret i Stockholm den 24. marts 1948, og Sverige blev betegnet som distrikt MD 101. Lions kom til Danmark i 1950, hvor Lions Club København blev chartret den 15. september 1950, og Danmark fik betegnelsen Multipeldistrikt 106. Danmark har i dag ca. 313 klubber med over medlemmer Logo. Lions Clubs Internationals emblem er et stort guldfarvet L anbragt i et cirkelformet, blåt felt, omgivet af to løvehoveder, der ser i hver sin retning. Cirklen udtrykker enhed og fællesskab for medlemmer og klubber. Løvehovederne, der ser til begge sider, symboliserer medlemmerne, der spejder efter områder, hvor der er behov for en uselvisk indsats. For lions symboliserer den blå farve trofasthed, mod og engagement for en sag. Guldfarven er udtryk for ærlig hensigt, mildhed i dommen over andre, renhed i livsførelsen og gavmildhed i tanke og handling. Lions motto er We Serve - vi er til tjeneste 1.4. Hensigten med sammenslutningen er: - at skabe og medvirke til fællesskab og forståelse for medmenneskelige behov blandt alle folkeslag ved at tilbyde sig til engagement i samfundet og til international forståelse Lions formål: - at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. - at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab - at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd. - at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse. - at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser. 5

6 - at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed Regler for god lions-etik. På det første Convention i Dallas, Texas, blev Lions Code of Ethics vedtaget som de leveregler, enhver lion bør tilstræbe at have som underlag for sin aktive tilværelse: - Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid. - Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele. - Køb ikke din fremgang på andres bekostning. - Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv. - Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig. - Gør venskab til et mål - ikke et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester. - Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning. - Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte. - Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned. 2. Klubbens organisation 2.1. Indledning. Klubben er den mindste organisatoriske enhed i The International Association of Lions Clubs, (LCI). En klubs virkeområde er den kommune, i hvilken klubben er hjemmehørende. (Ekstraordinært vedtaget af den internationale bestyrelse i november 1993). Medlemmerne er således ikke medlemmer af LCI, men er medlem af klubben. En grundlæggende betingelse for, at en klub kan blive optaget som medlem af LCI, er, at den har mindst 20 medlemmer. I praksis bør en klub have mindst medlemmer for at undgå, at der bliver for stor en belastning på det enkelte medlems fritid Forpligtelser. Ved sin chartring forpligter klubben sig til at virke i overensstemmelse med lionsorganisationens idealer og til at overholde de regler, der er fastsat i de internationale love. Når disse betingelser er overholdt, kan klubben organisere sig og arbejde, som den selv ønsker. Det anbefales, at den enkelte klub selv formulerer og vedtager sine egne vedtægter, der ikke må være i modstrid med de danske vedtægter (se afsnit 10.1) og/eller de internationale love og vedtægter (se afsnit og 10.14). Der findes et detaljeret forslag til standardvedtægter i afsnit 11.2) Dog må det siges, at medlemskabet af en international organisation ville være urimeligt og meningsløst, om man ikke alene derved følte en forpligtelse til at virke i fællesskab med andre klubber i organisationen, både på nationalt og internationalt plan Dannelse af nye klubber (Extension). Som en konsekvens af ovenstående, er det enhver lionsklubs pligt at være opmærksom på muligheden for at danne nye klubber og tage initiativ hertil. Se afsnit Bestyrelsens sammensætning. Sammensætningen af bestyrelsen kan variere fra klub til klub. En for danske lionsklubber typisk bestyrelse har følgende sammensætning (* = Obligatorisk): 6

7 - Præsident (P)* - Past Præsident (PP)* - Vicepræsident(er) (VP) - Sekretær (S)* - Kasserer (K)* - Klubmester (KM) - Medlemsudvalgsformand (M)* - Tailtwister (T) - Tailtwister behøver ikke at være bestyrelsesmedlem. Ny T kan vælges ved hvert møde. - 2 directorer (Benævnelsen anvendes sjældent i Danmark). Bestyrelsen kan dog efter ønske optage et eller flere ekstra bestyrelsesmedlemmer f.eks. til specialopgaver) Det foregående års P er vedtægtsmæssigt medlem af bestyrelsen. Desuden er der i et stort antal klubber vedtaget, at f.eks. VP eller S næste år rykker op som klubbens P. Derved er kontinuiteten i klubbens virke sikret både tilbage og fremover. Bestyrelsen tiltræder den 1. juli ved det nye klubårs begyndelse Bestyrelsesmedlemmernes funktioner Præsidentens (P) og vicepræsidentens (VP) funktioner. Udover det, der er anført i klubog multipeldistriktets vedtægter, er det P's - og i dennes forfald VP's - opgaver at: - lede klubben og sørge for, at den arbejder i overensstemmelse med organisationens love - tilrettelægge det kommende år sammen med den nye bestyrelse - nedsætte klubbens udvalg og udpege medlemmer til og formand for disse i den udstrækning, det ikke er sket på generalforsamlingen - foranledige regelmæssige bestyrelsesmøder afholdt - mindst en gang om måneden - følge og koordinere bestyrelsesmedlemmernes og udvalgsformændenes arbejde og sørge for, at de aflægger rapport på medlemsmøder - være opmærksom på mulighederne for afholdelse af eller deltagelse i aktiviteter samt på mulighederne for fremskaffelse af midler til disses gennemførelse - sørge for, at alle klubbens medlemmer drages ind i klubbens arbejde - tage initiativ til samarbejde med andre klubber både inden for og uden for landets grænser - deltage i distrikts- og årsmøde samt i andre møder, distriktet eller zonen indkalder til - deltage i charterfester m.v. i det område, hvor klubben er beliggende, resp. sørge for, at klubben er repræsenteret - være opmærksom på klubbens muligheder for at stifte nye klubber og tage initiativet hertil - sørge for forslag til ny bestyrelse for det næste klubår til forelæggelse på generalforsamlingen; dette efter samråd med den nye P - arrangere et overleveringsmøde mellem den gamle og den nye bestyrelse i tiden mellem generalforsamlingen og det nye klubårs begyndelse Klubsekretærens (S) funktioner. Sekretæren har en nøglestilling i klubben, idet S varetager dens administration bortset fra det økonomiske område. S's opgaver falder i tre afsnit: Vendt mod klubben og dens medlemmer, mod distriktet og mod LCI Over for klubben og dens medlemmer er det S's opgave at: - skrive de officielle referater fra bestyrelses- og medlemsmøder. Det anbefales - og langt de fleste klubber praktiserer det - at kopiere referaterne og sende dem til bestyrelses-, henholdsvis alle klubmedlemmer - medbringe matriklen og klubbens love og vedtægter og andet materiale til møderne, så man til enhver tid kan støtte sig til S, når man får brug for oplysninger. - føre klubbens officielle protokol, der er udleveret af LCI. Den består af løsblade, og meningen med hvert blad fremgår tydeligt. Nye blade rekvireres hos Lions Danmark 7

8 - bestille Chevron awards på Lions Danmarks kontor. Ved et medlems 10, 15, 20, etc. års medlemskab kan klubsekretæren bestille et vedhæng til lionsemblemet, som kaldes Monarch Chevron mærke. Det samme er tilfældet, hvis klubmedlemmet er chartermedlem af en klub. Dette vedhæng betegnes Charter Monarch Chevron mærke. - løbende beregne klubbens mødeprocent. (Se reglerne under pkt ) - føre statistik over de enkelte medlemmers fremmøde og rekvirere awards fra Lions Danmarks kontor til de medlemmer, som har været til stede ved alle klubmøder i løbet af året eller har forskriftsmæssig make up. P uddeler disse udmærkelser for 100 % fremmøde Over for distriktet er det S's opgave at: - virke som kontakt mellem distriktsledelsen og klubben og dens medlemmer - sørge for, at et medlem, som flytter til en anden by, bliver transfereret som medlem til klubben i denne by. Proceduren er beskrevet under transferering. (se pkt ) - sende eksemplarer af mødereferater, klubblade o.l. til DG eller DS efter nærmere anvisning. - sørge for, at klubbens officielle delegater til distrikts- og Årsmødet bliver tilmeldt rettidigt - være opmærksom på ændringer i de oplysninger, medlemmerne har afgivet til matriklen, og omgående meddele ændringerne til Lions Danmark - indføje oplysning om ny bestyrelse og kontrollere medlemmernes data på manuskript til matriklen, når den udsendes fra Lions Danmark i april måned. Manuskriptet returneres til Lions Danmark straks efter generalforsamlingen Over for LCI er det S's opgave at: - udfylde og indsende månedlig medlemsrapport. BEMÆRK: Speciel procedure for lions i Danmark - se afsnit udfylde og indsende blanketten PU 101 straks efter klubbens generalforsamling og inden 30/4. Begge eksemplarer sendes til Lions Danmark, som fordeler kopierne og sender dem samlet til de respektive modtagere. PU 101 oplyser distrikt og LCI om navnene på den nye P, S og K. - straks efter generalforsamlingen afleveres det materiale, der modtages fra LCI til den nyvalgte P og den nyvalgte S. Kuverterne indeholder materiale til brug ved planlægningen af det nye klubår, rapportblanketter m.v Medlemsrapport. S har pligt til at sende en ændringsblanket til Lions Danmark i samme måned, som der er sket ændringer som f.eks. nyt medlem, udmeldt medlem, genindtræden, adresseændring osv. Ændringsblankettens indsendelse til Lions Danmark er af stor vigtighed, da den danner grundlag for: - Medlemskartoteket - Udskrivning af månedlig medlemsrapport til LCI - Udgivelse af Matriklen - Udsendelse af The Lion - Grundlag for beregning af kontingent til distrikterne og for LCI. - Udarbejdelse af diverse statistikker PU 101 blanketten. Formålet med PU 101 blanketten er at oplyse distriktet og LCI om navnene på den nye bestyrelses præsident, sekretær, kasserer og medlemsudvalgsformand. Blanketten sendes til P med P-posten den 1. april sammen med matrikelkorrekturen og S udfylder blanketten. Både originalen og den gule kopi sendes snarest muligt og senest 30. april til Lions Danmark. Lions Danmark sender originalen videre til LCI og den gule kopi til den respektive DG. BEMÆRK, at denne distributionsmetode afviger fra instruktionen på blanketten, ifølge hvilken klubben skal sende kopien til DG. Oplysningerne på blanketten anvendes til: - ajourføring af den internationale matrikel i Oak Brook. 8

9 - ajourføring af ny bestyrelse hos tiltrædende DG Transferblanket - ME 20. Transferblanketten anvendes, når et medlem flytter fra klubbens område til en anden klubs område og ønsker at indtræde i klubben på sit nye hjemsted. Hvorfor anvendes blanketten? Der er flere årsager til at anvende blanketten. Følgende kan anføres: - at introducere medlemmet til den nye klub. - at attestere, at det drejer sig om en lion. - at informere LCI om, at det nye medlem i klubben allerede er lion, og at det derfor ikke skal betale indtrædelsesafgift. - at bevare medlemmets Lions-anciennitet. Ved en klubs 10-års jubilæum bør man være opmærksom på, at de medlemmer, der har været med i alle 10 år, kan få en Chevron, som bestilles hos Lions Danmark. Hvordan anvendes blanketten? I den gamle klub udfyldes blanketten af S, som sender originalen og den gule kopi og ændringsblanketten til Lions Danmark. Lions Danmark tager en kopi og originalen sendes til den nye klub. Den nye klub udfylder den nederste del af originalen og fremsender den til Lions Danmark sammen med ændringsblanketten, hvorefter Lions Danmark sender originalen og den gule kopi til USA sammen med månedsrapporten % møde award. Når et medlem i en lionsklub i en 12 måneders periode har deltaget i alle klubbens ordinære medlemsmøder eller opnået make-up for fraværelsen, kan klubbens sekretær bestille 100%-mødeaward for det pågældende tidsrum. Sekretæren skal blot opgive antal af mærker til Lions Danmarks kontor eller Oak Brook. Når medlemmerne i en række år (5, 10 år osv.) har haft 100 % fremmøde, kan der ligeledes fra hovedkontoret i Oak Brook eller Lions Danmark rekvireres særlige awards Regler for Make-up. 1. Et medlem, der af en eller anden grund ikke har deltaget i et klubmøde, kan alligevel blive opført som værende til stede (få make up ), hvis vedkommende i tidsrummet fra 13 dage før til 13 dage efter datoen for det forsømte møde enten: - deltager i et møde - ordinært eller ekstraordinært - i en hvilken som helst anden lionsklub. - deltager i et bestyrelsesmøde i egen klub. - deltager i et lovligt indvarslet møde i et stående udvalg under egen klub. - deltager i hvilket som helst møde eller aktivitet, arrangeret af egen klub. - deltager i et zonemøde, regionsmøde/midtvejsmøde. - deltager i et internationalt, regionalt eller distriktsmøde, lionsforum, Convention eller andet officielt lionsmøde. - aflægger besøg i LCI's hovedkontorer, enten i Oak Brook, USA, eller i et hvilket som helst andet kontor, beliggende uden for den pågældende lions hjemland. 2. Et medlem, som på grund af sygdom tvinges til at forsømme et eller flere møder, skal automatisk opføres som værende mødt, når tilfredsstillende bevis for sygdommen foreligger. 3. Et medlem, som tvinges til at forsømme et eller flere møder på grund af militærtjeneste eller borgerligt ombud, kan efter beslutning i klubben opføres som værende mødt. 4. Medlemmer, som ser sig tvunget til eller beordres til at udføre arbejdsopgaver over et længere tidsrum på et sted, hvor eller hvorfra de ikke har rimelig mulighed for at deltage i et klubmøde, kan efter beslutning i klubben få make-up for de derved forsømte møder. Det er klubsekretærens ansvar at verificere, at ovennævnte betingelser er opfyldt. 9

10 Visitors Cards. Når en lionsklub har gæster fra andre lionsklubber, bør det være en selvfølge, at værtsklubbens sekretær sørger for, at gæsternes klubsekretær underrettes om besøget. For det første kan det have betydning for mødestatistikken i gæstens klub (se make-up ), for det andet kan det være medbestemmende for tildelingen af 100%-møde award, og endelig har det betydning for arbejdet med at udbygge det gode samarbejde klubberne imellem. Dette gælder, hvad enten det drejer sig om klubber, der er naboer eller ligger på hver sin side af kloden. Denne udveksling af meddelelser om gæstebesøg sekretærerne imellem kan naturligvis ske pr. brev. Lettere er det at benytte Visitor-Cards, som er fremstillet til formålet. De fås ved henvendelse til Lions Danmark. Endelig er der stadig flere klubber, der har en adresse Beregning af mødeprocent. For hvert møde opgøres antallet af fremmødte, hvortil lægges antallet af de medlemmer, som kan opnå make-up. Det beregnes herefter, hvor stor en procentdel det således fremkomne antal udgør af hele medlemstallet den pågældende mødedato. For flere møder om måneden beregnes månedens mødeprocent ved at dividere summen af de enkelte mødeprocenter med antallet af møder. Medlemmer, der har forsømt et møde, kan naturligvis ikke opnå mere end ét make-up, ligesom medlemmer, der har været til stede ved mødet, ikke kan pynte på mødestatistikken ved make-up, selv om de opfylder betingelserne herfor. I øvrigt er det S's pligt over for alle implicerede at udføre funktionerne til den fastsatte tid. Lionsarbejdet er fritidsarbejde. Hvis en S er upræcis, svarer det til at disponere over kammeraternes fritid både til rykninger og til ændringer af planlægning af fritiden. Ingen kan tillade sig at disponere vilkårligt over andres fritid Klubmesterens (KM) funktioner. Klubmesteren har opsyn med og ansvaret for klubbens ejendele og skal sørge for forsvarlige opbevaringssteder for disse og for deres vedligeholdelse. Det påhviler endvidere klubmesteren at forestå praktiske arrangementer i forbindelse med klubmøderne, herunder træffe aftale om spisning m.v. og sørge for passende variation mht. bordplan (evt. ved nummersystem). Det er især vigtigt, at gæster og nye medlemmer placeres rigtigt. I nogle klubber er det skik, at klubmesteren tillige varetager hvervet som dirigent ved møderne og sikrer, at møderne begynder og slutter til tiden, og at de følger en fast plan Klubkassererens (K) funktioner Kassereren forestår forvaltningen af klubbens økonomiske midler. Bestyrelsen giver K fuldmagt til at disponere over disse midler; for større beløbs vedkommende eventuelt sammen med præsidenten. K administrerer alle ud- og indbetalinger og fører det i den forbindelse nødvendige bogholderi. Dette må til stadighed være fuldt ajourført, således at der såvel ved bestyrelses- som ved klubmøder kan besvares spørgsmål om disponible midler osv. Bogholderiet opdeles i to adskilte områder: Klubkassen og Aktivitetskassen. Ved anbringelse af klubbens midler skal der ligesom ved bogføringen ske en opdeling i de to områder, der ikke må sammenblandes, idet aktivitetsmidler må betragtes som offentlige midler. Den nærmere forretningsgang for varetagelse af kassererhvervet tilrettelægges af K selv evt. efter drøftelse med P og/eller revisor, og det bør herunder iagttages, at klubbens midler er anbragt forsvarligt (Bank eller girokonto) Klubkassen Denne omfatter klubbens egen administration. Klubbens opkrævning af kontingent hos medlemmerne foretages til de af generalforsamlingen vedtagne terminer. Omkostninger til administration, gæster, afgifter m.v. betales af klubkassen Aktivitetskassen Denne omfatter regnskab med alle pengegivende og pengeforbrugende aktiviteter (indsamlede midler). For aktiviteter, hvortil justitsministeriets (politiets) tilladelse kræves, skal der opstilles separat regnskab, som normalt udleveres til den myndighed, der har givet tilladelsen. Overskuddet indgår i aktivitetskassen med det separate regnskab som bilag. Aktivitetsmidlerne er indsat på en separat konto og kan kun anvendes til aktivitetsformål. Det anbefales 10

11 at afstemme aktivitetskontoen jævnligt med saldoen på kontoen for aktiviteter. Bemærk: Underskud på aktiviteter kan ikke bogføres på aktivitetskontoen. Underskud bør betales af klubkassen Regnskab Hvis generalforsamlingen afholdes, inden klubåret er afsluttet, skal årets foreløbige regnskab forelægges på generalforsamlingen med en prognose for resten af klubåret, idet endeligt regnskab må foreligge til godkendelse på første medlemsmøde i det nye klubår; revideret af klubbens valgte revisor. Edb system kan købes hos DK. Desuden kan klubberne benytte sig af et mindre regnskabssystem, der findes på Afgifter m.v. og deres opkrævning Følgende afgifter m.v. betales: - Medlemsafgift til distrikt og multipeldistrikt - Medlemsafgift til Lions Clubs International - Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer Betaling af afgifter til distriktet samt betaling for depotvarer til multipeldistriktet sker omgående ved opgørelsens modtagelse. Der skal ikke sendes penge til LCI, idet opkrævningerne fra Lions Danmark udsendt i juni og december indeholder følgende: - Distriktsafgiften - Á conto afgift til LCI - Efterregulering til LCI, afgifter for til- og afgange samt betaling af depotvarer modtaget fra Oak Brook Medlemsafgift til distrikt og multipeldistrikt betales samlet halvårligt til distriktskassereren umiddelbart efter modtagelsen af opkrævningen. Opkrævningen udsendes af Lions Danmark til klubkassererne i juni for perioden 1/07 31/12 og beregnes efter medlemstallet pr. 31/5, og igen i december for perioden 1/1 30/6. beregnet efter medlemstallet pr. 30/11. Der betales ikke afgifter direkte til multipeldistriktet. Guvernørrådets administrationsomkostninger betales af distriktskasserne efter antal medlemmer pr og og efter det på Årsmødet vedtagne afgiftsbeløb pr. medlem. Begge afgifter fastsættes dels på de årlige distriktsmøder og dels på Årsmødet Medlemsafgifter til LCI Medlemsafgiften, som er en á conto afgift, betales halvårligt forud for perioderne 1/7-31/12 og 1/1-30/6. Opkrævning udsendes af Lions Danmark i juni og december og betales af klubkassereren sammen med distriktsafgiften og den halvårlige efterregulering. Betaling foregår til distriktets kasserer senest d. 15/7 og 15/1. Efterregulering fra LCI omfatter perioderne 1/10-31/3 og 1/4-30/9 og påføres opkrævningerne henholdsvis juni og december. Klubbens kasserer skal altså kun foretage 2 årlige indbetalinger og kun til distriktets kasserer. Medlemsafgiften opkræves efter antal medlemmer pr. 31/5 og 30/11. Efter vedtagelse på Convention 2003 udgør den internationale medlemsafgift pr. medlem pr. halvår følgende beløb: Medlemsafgift 2003/04 Conventionafgift 13,875 USD 0,25 USD 11

12 I alt pr. halvår 14,125 USD I 2004/05 udgør den halvårlige afgift 16,60 USD og i 2005/06 udgør den halvårlige afgift 19,50 USD. For nyoptagne medlemmer opkræves medlemsafgiften pro rata således. Optaget i: eller ,875 USD + 25 cent eller ,56 USD + 25 cent eller ,25 USD + 25 cent eller ,94 USD + 25 cent eller ,62 USD + 25 cent eller ,31 USD + 25 cent Kontoudtog fra LCI Alle klubber modtager hver måned et kontoudtog fra Lions Clubs International, men det er kun til orientering og kan bruges til kontrol af medlemstallet og den halvårlige efterregulering. Kontoudtoget omfatter afregning af alle internationale afgifter m.v., og indeholder følgende punkter: 1. Kassererens navn og adresse 2. Distrikt 3-5. Kontoudtogets datering 6. Kodenummer, der angiver bemærkninger til månedsrapporterne 7. Kontonummer 8. Klubbens internationale nummer 9. Klubbens navn 10. Gældende vekselkurs kr./usd 11. Beløb forfalden til betaling 12. Fakturadato 13. Fakturanummer 14. Forklarende tekst til posten 15. Opkrævet beløb eller krediteringer 16. Balance 17. Saldo OBS! Hvis slutbeløbet efterfølges af bogstaverne "CR", er der tale om et beløb, klubben har til gode hos LCI. 18. Månedsrapport for måned 19. Nyt medlemstal i henhold til LCI's kartotek 20. Nyt medlemstal i henhold til månedsrapporten OBS! Der skulle gerne være overensstemmelse mellem 19 og 20. Koder: 1. Den seneste månedsrapport var fejlagtig kodet. Klubbens korrekte identifikations- og kodenummer fremgår af forsiden og for at undgå forveksling og forsinkelser, vil vi være taknemmelige, om fremtidige rapporter bliver korrigeret. 2. Tak for den tilsendte aktuelle medlemsliste. Vi har foretaget ændringerne i overensstemmelse med omstående for at bringe vore oplysninger i overensstemmelse med klubbens. 3. På sidste månedsrapport er angivet et genoptaget medlem (eller transfermedlem). Vore oplysninger viser, at dette medlem har været uden for en klub i mere end 6 måneder, hvorfor vi har måttet optage ham/hende som nyt medlem. 12

13 4. Det totale medlemsantal på månedsrapporten skal inkludere alle uanset klassifikation. 5. Tak for den tilsendte medlemsliste. Vi har bragt vore oplysninger i overensstemmelse med totalen på den sidste månedsrapport. Vær god at foretage de nødvendige korrektioner. 6. Ændringsrapporten skal indsendes hver måned, så den er Lions Danmark i hænde senest den 1. i efterfølgende måned. Vi fremsender ikke medlemsliste medmindre, der er tale om økonomiske forandringer. 7. Vi beder jer kontakte os eller Lions Danmark omgående, hvis I har spørgsmål angående gebyrer, regnskab eller ændringer af medlemstal Indmeldelsesgebyr For nyoptagne medlemmer opkræves et gebyr på 25 USD. Hvis det nye medlem er et tidligere lionsmedlem, som genindtræder, er indmeldelsesgebyret også 25 USD, dog kan man skifte klub inden for 6 måneder uden gebyr (transfer) Udtræden Ved udtræden gives ikke refusion af betalt medlemsafgift Depotvarer Mange klubber har pålagt K at varetage beholdningskontrollen for de effekter, som klubben har erhvervet med videresalg til medlemmerne for øje, f.eks. emblemer, bannere, bilmærker o.l., således at K modtager indbetalinger, afregner for leverancer og er ansvarlig for genbestilling på Lions Danmarks kontor i Hillerød. Afregning skal foretages ved benyttelse af det indbetalingskort, der er vedlagt forsendelsen Convention og Europaforum lotterierne Det påhviler K at forestå salget af lodsedlerne i klubben og inden for den fastsatte tidsramme at sende udtrækningskuponerne og salgsbeløbet for Conventionlotteriet til Lions Danmark og for Europa Forum lotteriet til DK Tailtwisterens (T) funktioner. T skal sørge for et muntert islæt ved klubbens møder og dermed virke til fremme af en god kammeratlig tone. T skal idømme medlemmerne småbøder for forseelser såsom at komme for sent, ikke bære lionsemblemet eller af ren tilfældig begrundelse efter eget skøn. T's afgørelser kan ikke appelleres. Alle bøder afleveres ved mødets slutning til K. Bøderne bør almindeligvis ikke overstige nogle få kroner pr. medlem pr. møde. T bør have fast punkt på dagsordenen og bør ikke gribe vilkårligt ind i mødets gang Past Præsidentens (PP) funktioner. PP skal bistå P og den øvrige bestyrelse med råd og vejledning på basis af de erfaringer, PP har høstet i sit præsidentår. I mange klubber er det skik, at PP byder gæster og nye medlemmer velkommen, og at PP udfører repræsentative pligter for klubben osv.; ligesom det er naturligt, at man i relation til de nedsatte udvalg udnytter den indsigt og det kendskab til klubbens medlemmer, som PP har opnået i sit præsidentår Directors (D) funktioner. I bestyrelsen kan indvælges andre medlemmer, som ikke har eller behøver at have faste funktioner, men som man ønsker med i bestyrelsen i en periode, hvor deres særlige evner og erfaringer er af værdi. Begrebet Director bruges ikke ofte i danske lionsklubber Klubudvalg. Klubben er frit stillet ved valget af sin interne organisation. Uanset, hvorledes en klub vælger at organisere sig, vil det være nødvendigt at danne arbejdsgrupper eller udvalg til tilrettelæggelse - evt. også udførelse - af klubbens programpunkter og aktiviteter. 13

14 Hvad yderligere kan siges om udvalg, må derfor udelukkende blive af vejledende natur. Hver klub må nedsætte sine egne udvalg, tilpasset klubbens program inden for de lokale muligheder og tilpasset opgavernes arbejdsbyrde. Udvalgene kan være permanente eller temporære til løsning af en specifik opgave. Det er en god regel, at alle klubmedlemmer skal være inddraget i udvalgsarbejdet. Det enkelte medlems evner og interesse bør tilgodeses ved sammensætningen af udvalgene. Dog bør ingen - f.eks. pga. sin profession - være indlagt som permanent medlem af et bestemt udvalg. Det kan anbefales, at et bestyrelsesmedlem er medlem af i hvert fald de permanente udvalg. Derved sikres en koordinering mellem udvalgenes aktiviteter på det tidligst mulige stadium. LCI skelner mellem administrative udvalg og aktivitetsudvalg. - Administrative udvalg er f.eks.: - Medlemsudvalg (obligatorisk) - Programudvalg - Udvalg for vedtægter og statutter - Økonomi - PR-udvalg - Redaktør af klubblad - Ansvarlig for gæster - Lederudvikling Aktivitetsudvalg er f. eks.: - Ungdomsudvalg (YE) - Grønlandsudvalg - Internationale Relations udvalg (IR) - Blindeudvalg - LEO-udvalg - Miljøudvalg - Forebyggelse af og hjælp imod blindhed - Aktiviteter for hørehæmmede og døve - Diverse aktivitetsudvalg som f.eks. medborgerservice, velfærds-/socialudvalg, rekreation, offentlig service og internationale ungdomslejre. Det kan anbefales, at der udarbejdes en oversigt over medlemmernes fordeling i de forskellige udvalg. De enkelte udvalgs funktioner følger herunder: Medlemsudvalg. Medlemsudvalget er obligatorisk. Udvalget består af tre medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en treårig periode. Udvalget består af en formand, en næstformand og et menigt medlem. I det første år er det valgte medlem menigt udvalgsmedlem, i det andet år næstformand og i det tredje år udvalgsformand. Medlemsudvalgets formand bør være medlem af bestyrelsen Nye medlemmer, en nødvendighed. Medlemsrekruttering er en afgørende faktor for klubbernes fremtidige succes. Hvis de ikke er opmærksomme på dette, vil alle medlemmerne i løbet af få år være i samme (høje) aldersgruppe, og det betyder, at rekruttering er vanskelig, fordi nye føler sig for unge i forhold til de øvrige medlemmer. Får en klub derimod hvert år to nye medlemmer, som er yngre end de øvrige medlemmer, får man en god udvikling og et positivt medlemstal. Statistikken viser, at lions i Danmark de seneste år har mistet 1,9 medlem pr. klub pr. år. Grundene er meget forskellige, men ingen organisation undgår afgang, hvilket i sig selv også kan være et sundhedstegn. Distriktets MDC hjælper og rådgiver ved medlemsrekruttering. Rekrutteringsarbejdet er ikke kun medlemsudvalgets opgave, men en opgave for samtlige medlemmer i klubben. 14

15 Forslag til nye medlemmer. Enhver lion kan fremsætte forslag til optagelse af (være sponsor for) et nyt medlem. Den enkelte klub fastsætter selv en fremgangsmåde for behandlingen af sådanne forslag. Dog må de væsentligste af de nedenfor anførte forhold være i orden, for at det nye medlem og klubkammeraterne skal befinde sig godt med hinanden. Forslag til medlemmer kan ske på flere måder, her nævnes de to mest anvendte: - Et eksisterende medlem forslår et nyt medlem til klubben. - Klubben laver samlet en liste over potentielle medlemmer i sit område, hvorefter listen gennemgås og navne, som der umiddelbart er modstand imod slettes. Herefter indbydes resten til et informationsmøde om lions og medlemskabet. Ved denne lejlighed bør distriktet støtte med en informationsperson Medlemsudvalgets opgave er at: - sikre, at det foreslåede medlem har de kvalifikationer, som er beskrevet i artikel III, stk. 3 i den internationale lov (se afsnit 10.13). Det kan ikke anbefales, at der stilles krav om klassifikation, f. eks. højst to fra hver branche, ikke far og søn i samme klub. Bestemmelserne herom i den internationale lov er ophævet forlængst. - arbejde for en passende tilgang af nye medlemmer til klubben, både ved selv at finde frem til og stille forslag om nye medlemmer, og ved at opmuntre andre klubmedlemmer til at komme med forslag. Hvorledes forslagene til nye medlemmer fremsættes, varierer fra klub til klub, men det kan f.eks. ske ved, at sponsor udfylder en egnet blanket. - indhente udtalelse fra vedkommendes tidligere klub i det tilfælde et medlem fra en anden klub søger optagelse i klubben. Principielt bør enhver lion, der søger om transfer optages i enhver klub. Transfermedlemmet har jo ikke meldt sig ud af organisationen og et medlem kan kun udtræde af organisationen af egen fri vilje eller ved manglende opfyldelse af sine forpligtelser over for organisationen. - sørge for, at P forelægger de indkomne forslag på et medlemsmøde til medlemmernes godkendelse. - påse at sponsor sørger for at en godkendt medlemskandidat og gerne dennes ledsager får fyldestgørende information om lionsorganisationen, om lions formål, om klubben, dens medlemmer, aktiviteter, klubbens forventninger til det nye medlem og hvad det nye medlem kan forvente af klubben, herunder kontingent og andre udgifter som det nye medlem kan forvente. Manglende information har vist sig at være årsag til en del nye medlemmers udmeldelse. (se sponsors tjekliste (www.106.dk / under Alt om MERL - tilrettelægge selve optagelsesceremonien i den form, der sædvanligvis er i klubben. Et eksempel på optagelsesceremoniens ordlyd er gengivet under bilagene i punkt Husk: En sponsor bør aldrig omtale for en kandidat, at vedkommende er foreslået som medlem eller invitere kandidaten til klubmøde med optagelse for øje, før kandidaten er gået igennem optagelsesproceduren. Det kan være pinligt at komme og fortælle vennen/familiemedlemmet, at vedkommende ikke er fundet værdig af de andre klubmedlemmer Dannelse af nye klubber (Extension). Udtrykket Extension bruges i lions om dannelse af nye klubber. Mange klubber ser en idé i at udvide lionsorganisationen med dannelsen af en ny klub i deres egen by eller i nabokommunen. Ved at starte en ny klub øges aktivitetsniveauet, og flere får mulighed for at deltage i lionsarbejde. Det kan være praktisk af hensyn til klubstørrelse at lave nye klubber. En god størrelse på en klub i Danmark er medlemmer, og der bør mindst være Det betyder, at der er mange til at tage fat på opgaverne, og samtidig er klubben attraktiv for en foredragsholder på et klubmøde. De mange medlemmer bidrager også til, at klubben får en god økonomi. Alle fire danske distrikter har valgt en person, der er ansvarlig for medlemspleje (MDC) og en for extension (EC). Begge poster kan indehaves af samme person, sædvanligvis benævnt MERL-chairman (MERLC). Distriktets EC skal kontaktes, inden der tages initiativ til extension. Se mere om dannelse af nye klubber i afsnit

16 Programudvalg. Det er programudvalgets opgave at: - udarbejde halv- eller helårlig program for klubbens virke. - påse, at de rette folk tager sig af programmerne. - følge med i tilrettelæggelsen af programmerne og hjælpe til med at skaffe foredragsholdere og anden underholdning, samt arrangere sammenkomster. Af særlige programmer kan der være tale om diskussioner, udflugter, Ladies Night, DG's besøg, ZF's besøg, møder for nye lions, foredrag af et ungt menneske, som klubben har sendt på ungdomslejr og meget andet. Kun fantasien sætter grænser (HUSK: aldrig partipolitik og religion). Programudvalget kan foreslå nedsættelse af underudvalg til at planlægge og gennemføre særligt krævende arrangementer Public Relations (PR) udvalg Pressesekretær. Der er tradition for, at den PR-ansvarlige arbejder tæt sammen med formanden for de aktuelle aktiviteter. Det er vigtigt at have tæt kontakt til bestyrelsen, eventuelt ved at den PR-ansvarlige deltager i bestyrelsens møder. Posten bør være flerårig De daglige opgaver: Medarbejder ved The Lion gennem information og artikler om klubbens aktiviteter, forsynet med nødvendige billeder. Kontakten til The Lion sker gennem indsendelse af materialet via distriktets PRC. Bladet satser på gode aktiviteter, interessant læsestof og ikke mindst: Et udtryk for den almindelige dialog i lions. Kontakten til den lokale presse er vigtig. Stik fingeren i jorden og find ud af, hvordan de lokale muligheder udnyttes bedst muligt. Et fast årligt struktureret klubprofileringsprogram af pressemeddelelser kunne se ud som følger: - Portræt af klubben (måske kun hvert andet år) - Ny bestyrelse (inkl. tilbageblik på året, der gik - samt tanker/idéer for det kommende klubår) - Aktiviteter (udarbejdes i samarbejde med udvalgsformand) - Donationer (overvej nøje, om der bør laves PR i hvert enkelt tilfælde - etiske og menneskelige hensyn) - Lionsaktiviteter nationalt og internationalt. Det er en god idé at vedligeholde en personlig kontakt til redaktionerne. Vær opmærksom på mulighederne i lokalradio og på lokale TV-kanaler. Landspressen kontaktes gennem PRC/PRD for at sikre, at det sker med rimelige intervaller, og at lions præsenterer sig med, hvad der også på landsplan kan betegnes som en god historie IT udvalg Udvalgets opgave er at støtte klubbens bestræbelser på at anvende de dele af den moderne informations- og kommunikationsteknologi, der er relevante for klubbens daglige arbejdsopgaver. En passende blanding af nørder og almindelige brugere vil være at foretrække. Udvalget kan blandt andet have de arbejdsopgaver, som står beskrevet i punkt og frem Vigtigste opgave Det er udvalgets vigtigste opgave at sikre, at medlemmer, der ikke ønsker at benytte sig af eller andre af disse tiltag, ikke på nogen måde får en dårligere eller langsommere information end den de i forvejen modtager Løbende registrering af medlemmernes adresser Statistisk skulle over halvdelen af medlemmerne have mulighed for at benytte . Det er derfor meget vigtigt, at der i klubben udvikles et system til ajourføring, der løbende kan opfange og formidle ændringer og tilføjelser Kontakt til ITC Relevante IT oplysninger sendes løbende til distriktets ITC, der vedligeholder distriktets liste, der normalt indeholder: - navn 16

17 - klubnavn - adresse - klubfunktion Listen kan stilles til rådighed for de af distriktets lions, der kan påvise et behov, som ITC kan acceptere. I tvivlsspørgsmål ligger afgørelsen hos DG Klubbens eget netværk IT udvalget skal sikre: - at læses dagligt - at alle meddelelser til klubben bliver forelagt alle medlemmerne på førstkommende ordinære klubmøde - at en meddelelse, der er til en gruppe eller til en til bestemt person, kommer rette vedkommende i hænde uden nævneværdig opsættelse. Det er især vigtigt, at alle meddelelser, der vedrører klubben, altid kommer Præsidenten i hænde hurtigst muligt. Har Præsidenten selv kan man vælge at lade ham/hende modtage en kopi af alle mails til klubben IT-gruppens eget initiativ For at få viden omkring IT-projekter i klubben spredt til distriktet m.fl., er det vigtigt, at der laves en rapport fra projektet. Denne rapport sendes til distriktets ITC Webmaster Det er klubbens beslutning om man vil have egen hjemmeside. Denne kan blandt andet bruges til at markedsføre klubben og dens aktiviteter i lokalområdet. Til denne opgave indstiller udvalget en egnet person som klubbens Webmaster, der endeligt udpeges af bestyrelsen. Det er webmasterens opgave at opbygge og vedligeholde klubbens hjemmeside under iagttagelse af de etiske regler, der i øvrigt gælder for al lionsaktivitet Internationale Relationer (IR) Udvalget bør bestå af tre medlemmer. Formanden udpeges i forbindelse med generalforsamlingen, så navnet kan blive angivet i matriklen. På grund af de kontakter udvalget gerne skulle få etableret, er det tilrådeligt, at man i klubben finder frem til en flerårig kontinuitet Samarbejdspartnere. IR-udvalget samarbejder med distriktets International Relation Chairman (IRC) og Multipeldistriktets International Relation Director (IRD), om fælles multipeldistriktopgaver ikke mindst NSR projekter. Disse to embedsmænd bør desuden holdes løbende ajour med klubbens IR-arbejde, således at klubben eventuelt kan inddrages, hvis andre dele af lionsorganisationen arbejder samme geografiske sted. Dette kan f.eks. ske ved kopi af de vigtigste IPbreve. Dels holder de andre ajour med nye tiltag, og fortæller om resultaterne af afsluttende IR-aktiviteter IR-udvalgets opgaver har bl.a. følgende hovedområder: - Oplysning og motivering til støtte for IR-arbejdet i klubben. Det kan være egne projekter eller udefra kommende projekter. - Styring af klubbens IR-projekter med tilhørende afrapportering. - Indberetning/oplysning om projekterne til distriktets International Relation Chairman (IRC), samt eventuel lionsklub, der måtte være i projektmodtagerområdet. - Etablering/vedligeholdelse af venskabsforbindelser med andre lionsklubber, et arbejde der af nogle klubber med stor succes er videreudviklet til fælles IR-projekter Hjælpemidler. Til gennemførelse af ovennævnte foreligger en detaljeret IR-håndbog, som sendes til alle klubber. Bogen er et værktøj, som er udarbejdet af multipellets IR-gruppe. Håndbogen ajourføres løbende efter behov. Ved henvendelse til IRC eller IRD kan der skaffes kontakter til andre lions, der har særlig kendskab til særlige områder, f.eks. sprog, transport, kontakter til andre NGO er el.lign. 17

18 Hjælpeprogrammer. IR-udvalget i klubben bør holde sig ajour med de internationale hjælpeprogrammer, som andre klubber har løbende, eller som distriktsledelsen foreslår. Også ikke-lions projekter kan det være gavnligt at følge med i. IR-udvalget bør selv have øjnene åbne for de muligheder, der her opstår. IR-udvalget bør tilstræbe, at projekter videst muligt gennemføres gennem lions i modtagerlandet (derude, hvor det sker). Er projektet for stort for klubben, så søg samarbejdspartnere i form af andre lions eller f.eks. i erhvervslivet. IR-udvalget bør påvirke klubbens aktivitetsbudget til at indeholde en rimelig andel af årets aktivitetsindkomster Venskabsforbindelser med andre lionsklubber (Korrespondanceforbindelser) praktiseres som oftest med klubber, som ligger uden for praktisk fysisk rækkevidde. Formålet er en eventuel gensidig inspiration og indsigt i, hvordan lionsarbejdet praktiseres i andre dele af verden. De resulterer ofte i, at de to klubber, specielt hvis den ene er beliggende i et udviklingsland, finder frem til fælles aktiviteter (joint projects), hvorved man opnår både at støtte et relevant projekt og få tilbagemelding om resultaterne Forbindelse baseret på personlige kontakter. Praktiseres som oftest kun mellem klubber, som ligger i rimelig geografisk afstand fra hinanden, så rejseomkostningerne ved gensidige besøg bliver overkommelige. Erfaringsmæssigt er det vigtigt for venskabet, at det ikke begrænses til selskabelige besøg, men at det udstrækkes til gensidig deltagelse i aktiviteter. Kun derved opbygges et holdbart venskab. Fælles for begge former for venskabsforbindelse er udveksling af klubblade, mødereferater og lignende. Såvel indgåelse som ophævelse af venskabsforbindelse skal meddeles IRC Internationale hjælpeorganisationer. IR-kontakten i klubben bør holde sig løbende ajour med de internationale hjælpeprogrammer, som andre klubber har løbende, eller som distriktsledelsen foreslår, og bør også selv have øjnene åbne for de muligheder, der opstår for hjælp til underudviklede områder. Når en mulighed opstår, er det IR-kontaktens opgave at motivere klubben til at yde hjælpen, og eventuelt motivere andre klubber til også at gå med i programmet, bl.a. ved at indsamle alle tilgængelige oplysninger om projektet. IRC skal også informeres om sådanne aktiviteter. Der findes mere om IR arbejdet under afsnit Youth Exchange (YE) udvalg YE-udvalget består oftest kun af få medlemmer. YE-udvalgs formanden oplyses til matriklen, så det her fremgår, hvem der er formand for udvalget og dermed er kontaktperson. Dette er til stor hjælp for de personer, der tager sig af Youth Exchange på distrikts niveau Samarbejdspartnere. Klubbens YE-udvalg samarbejder med distriktets Youth Exchange Chairman (YEC), Youth Exchange Co-chairman (YECC) og med multipeldistriktets Youth Exchange Director (YED) og Youth Exchange Deputy Chairman (YEDC) YE-arbejdets formål. Et af de allerførste punkter i de lionistiske ideer (Internationale love, art. II stk. 2c) fastslår, at hensigten med sammenslutningen skal være at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. Dette sigte må nødvendigvis være overvejende fremtidsorienteret, og udgangspunktet må være dem, der er unge i dag. Formålet er derfor at virke for, at så mange unge som muligt - i alderen år - får mulighed for alsidig kontakt til andre folkeslag, kulturer og miljøer verden over. Se flere enkeltheder om YE- arbejdet under afsnit Aktivitetsudvalg. Selv om mange aktiviteter ikke kræver en økonomisk indsats fra klubbens side (indsamling af briller og høreapparater, ture med handicappede, etablering af samvær for de gamle osv.), vil der være andre aktiviteter, som er betingede af, at der findes midler til rådighed. Der bør altid findes et aktivitetsudvalg i klubben. Dets opgave er først og fremmest at bistå med at lægge planer til fremskaffelse af penge til aktivitetskassen (pengegivende aktiviteter). Udvalget, som bør bestå af medlemmer, der har begge ben på jorden, må endvidere virke som økonomisk konsulent 18

19 for klubbens forskellige udvalg, og det bør deltage ved budgetlægningen for aktiviteterne, hvorunder det må sikre, at klubben og dens medlemmer ikke løber nogen unødig risiko. Hvis en risiko skal løbes, må det være klart, hvordan pengene til dækning af et evt. underskud i givet fald skal fremskaffes; f.eks. gennem tegning af risikoforsikring. Et evt. underskud må ikke dækkes af andre midler i aktivitetskassen. I nogle klubber udvider man udvalgets arbejdsområde til et reelt finansudvalg. Udvalget skal da udarbejde klubbens administrative budget og påse, at det bliver overholdt. Det skal overvåge, at klubkontingentet indgår i overensstemmelse med klubbens lov og vedtægter, og skal om nødvendigt yde bistand dertil. Det kan endvidere føre tilsyn med, at regninger til klubben bliver betalt prompte. Udvalget kan endvidere hjælpe K med råd og dåd ved udførelsen af K's pligter, f.eks. med arbejdet med revisionen og de finansielle rapporter, og det kan påse, at K afgiver månedlig finansiel rapport til bestyrelsen og kvartalsvis til klubben Ungdomsudvalg. Til udvalgets opgaver hører at organisere og støtte anlæg af idrætspladser og lejre, legepladser osv., oprettelse af ungdoms- og fritidsklubber samt iværksættelse af konkurrencer, fritidsbeskæftigelser og underholdning for børn og unge mennesker, herunder ikke mindst mentalt og fysisk handicappede. Der kan i mange tilfælde ydes værdifuld bistand til drenge- og pigespejderkorps. De nævnte opgaver varetages normalt af YE-udvalget LEO-udvalg. Udvalget kan nedsættes af en klub, som vil undersøge mulighederne for en LEO klub eller starte en klub. Udvalget bør have 2-3 medlemmer. Arbejdsopgaverne er i første række undersøgelse af følgende forhold: - er der et befolkningsmæssigt grundlag for LEO arbejde? - har klubben 3-4 medlemmer, der har lyst til at engagere sig i arbejdet i hvert fald de næste to år? - er klubben villig til at bruge kr. af aktivitetsmidlerne årligt på formålet? Udvalget kontakter distriktets LEO chairman, som kan hjælpe med alle spørgsmål. På et efterfølgende klubmøde deltager LEO chairman og nogle af distriktets LEO medlemmer for at informere, inden klubben træffer sin endelige beslutning. Har klubben truffet beslutning om oprettelse af en LEO klub, bliver de næste opgaver: - at udarbejde en liste over medlemsemner - at holde informationsmøder - at holde stiftende generalforsamling - at give vejledning til de unge - at vejlede i klubbens drift - at etablere samarbejde mellem lions- og LEO klubberne Blindeudvalg. Blindesagen har fra lions start været en stående aktivitet. Der vil altid lokalt være brug for hjælp til de blinde medborgere. F.eks. gennem arrangementer med udflugter, kørsel til og fra blindehjem o.l. aktiviteter. Udvalget bør samarbejde med det offentlige og med andre foreninger ved at støtte og supplere deres indsats Grønlandsudvalg. Hvad enten den enkelte klub for tiden er aktivt interesseret i grønlandsaktiviteter eller ikke, er det vigtigt, at klubben i forbindelse med generalforsamlingen på lige fod med øvrige udpegede udvalgsformænd også udpeger en Grønlands kontaktmand (G). Det er ikke nødvendigt med omfattende viden om Grønland, men det anbefales, at vedkommende interesserer sig for Grønland. Vedkommende er bindeleddet mellem klubben og bestyrelsen for Danske Lions Klubbers Grønlandsfond. Også her er det værdifuldt, at vedkommende har jobbet i flere år. Se mere om hjælpen til Grønland under afsnit Køreplan for start af en ny klub Udpegning af udvalg (to ildsjæle er nok) 19

20 Aftal og afhold møde med MDC/EC Nærværende plan gennemgås. Ny køreplan med mødedatoer fastlægges Fremstil liste over mulige emner. Ca. 100 emner, gerne flere, blandt: - Mænd og kvinder kendt fra erhvervslivet - Personlige bekendtskaber - Egne ledsagere. Er ikke målet, men de bør have muligheden Man bør her undgå at bevæge sig ind på andre klubbers naturlige område Første orienteringsmøde Forberedelse. Der reserveres passende lokale med alm. udstyr: OHP event. multimedieudstyr. Mulighed for let servering: Kaffe/Te, brød, vand, der betales af klubben. Der udsendes invitationer med ønske om tilmelding. Fra Lions Danmark i Hillerød skaffes et passende antal af: The Lion, Et par ord om lions, Lions i tiden og med tiden og visitkort Program ( ) - Velkomst v/ P i moderklub, evt. sponsor. Kort præsentation - Noget om, Hvad er lions, MDC/EC - Hvad laver moderklubben? - Hvad laver en tilsvarende klub v/ medlem fra en velfungerende pigeklub, blandet klub eller mandeklub (gerne ung og levende) - Mulighed for spørgsmål - Hvad skal der nu ske? - Udlevering af interesseskema - Aftale om næste møde - Opfordring til at tage personer med som man mener kunne have interesse for medlemskab - Personer, som har sagt nej tak, slettes af listen Andet orienteringsmøde Forberedelse. Forberedelse. Der reserveres passende lokale med alm. udstyr: OHP event. multimedieudstyr. Mulighed for let servering: Kaffe/Te, brød, vand, der betales af klubben. Der udsendes invitationer med ønske om tilmelding Program ( ) - Velkomst, sponsorudvalg, kort præsentation - Kort udgave om: Hvad er lions v/ MDC/EC - Hvad laver en typisk klub? (Ikke samme person som på 1. møde - Debat ved små borde om: - Hvad kunne klubben hedde? - Hvor kunne den holde sine møder? - Hvad kunne den lave af aktiviteter? - Hvad kunne være på programmet? - Hvis du skulle sidde i bestyrelsen, hvilken post skulle det så være på? - Kort debat om resultatet. Forslagene gemmes af sponsorudvalg - Spørgetid - Hvad skal der nu ske? 20

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26

Lions Club Søllerød s Klubhåndbog. Klubhåndbog. LC Søllerød. Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Klubhåndbog LC Søllerød Klubhåndbog 20150622 V505.docx Side 1/26 Indholdsfortegnelse 1 Formål og Lions Organisation.... 5 1.1 Klubhåndbogens formål.... 5 1.2 Sådan er Lions opbygget (år 2009).... 5 1.3

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN

Skakhåndbogen - Afsnit 2 GODE RÅD OG VEJLEDNING FOR KLUBBEN 2. 2-2 2.1 Start en ny skakklub... 2-2 2.1.1 Spillested... 2-2 2.1.2 Dansk Skak Union hjælper nye klubber i gang... 2-2 2.1.3 PR-arbejde... 2-2 2.2 Skakklubbens love... 2-3 2.3 Skakklubbens daglige ledelse...

Læs mere

Skakhåndbogen Version 13.2

Skakhåndbogen Version 13.2 Skakhåndbogen Version 13.2 Copyright September 2004 ved Dansk Skak Union i Denne version 13.2 er en opdatering af Skakhåndbogens 13. udgave i en elektronisk version til nedhentning fra Dansk Skak Unions

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER

INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER INFO-MAPPE FOR GOLFKLUBBER Udgave af 20. maj 2003 Annullerer alle tidligere udgaver januar 2003 1 INDHOLD 2 OPBYGNING AF EN GOLFKLUB 3 BANEN 1:1 Indholdsfortegnelse 1:2 Forord 2:1 Gode argumenter for etablering

Læs mere

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion

ÆLDREIDRÆT. fra idé til handling. livsglæde samvær motion ÆLDREIDRÆT fra idé til handling livsglæde samvær motion Forord Uge 17 i foråret 2005 blev der gennemført en landsdækkende kampagne "Gang i ældre". Kampagnens formål var at få flere ældre over 60 år til

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG Udgave 01-06-2015 Gruppe: 000 Dato: 01-06-2015 Side: 2 (2) INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Lysegrå kapitler udgået eller ikke færdiredigerede:

Læs mere

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010

3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 3. Lyngby Gruppes Lederhåndbog 2010 1 11. april 2010 2. udgave redigeret på lederweekend 2010 Redaktion: Jesper Palner, Roar Borgen, Martha Johansen Ansvarlig: Gruppestaben 2 1 Indledning... 5 2 Strategi

Læs mere

Forord. Opdatering af håndbogen

Forord. Opdatering af håndbogen Forord Denne håndbog er tænkt som en hjælp til de spørgsmål, som foreningens medlemmer måtte have. Den skal derfor afspejle SSF1896. Det er først og fremmest medlemmernes håndbog. Bestyrelsen opfordrer

Læs mere

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG

KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG KONGELIG DANSK AEROKLUB Danmarks Luftsports-Forbund DRIFTSHÅNDBOG INDHOLDSFORTEGNELSE - GRUPPER Gruppe: 000 Side: 1 (2) De nedtonede grupper er planlagte, men ikke færdigbearbejdede grupper. 000 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops

Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer. Bilag til Workshops Servicekonferencen 2014 De 3 overleveringer - vigtigt for alle generationer Indholdsfortegnelse: Bilag til Workshops Workshop 2 - Materiale fra SK 2013: Interesse for servicearbejde... 2 Workshop 3 - Rekruttering

Læs mere

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole

Personalepolitik på Glamsbjerg Fri- og Efterskole Indholdsfortegnelse Skolens historie - kort 2 Skolens vedtægter 2 Friskolens målsætning 10 Efterskolens værdigrundlag 10 Overordnet personalepolitisk målsætning 10 Lønforhold 11 Efter- og videreuddannelse

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Håndbog for Gildebrødre

Håndbog for Gildebrødre Håndbog for Gildebrødre 2014 Kære gildebrødre! Med fornyelsen af denne håndbog for gildebrødre håber vi at kunne give alle et godt redskab til brug i deres gildetid. Vi håber, at den vil blive brugt flittigt,

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Skolestart kræver en hjælpende hånd!

Skolestart kræver en hjælpende hånd! Skolestart kræver en hjælpende hånd! INDHOLDSFORTEGNELSE 1. HVAD SKAL DER TIL FOR, AT ØKONOMIEN KAN BÆRE?....7 Hvor kommer indtægterne fra?...8 Hvor skal vi bo?....10 Bæredygtighedsmodel....10 Økonomien

Læs mere

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer

Hold fast og skab plads. samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Hold fast og skab plads samarbejde mellem kommunerne og de faglige organisationer Indhold 2 Forord 4 Hvorfor denne pjece? 6 Det rummelige arbejdsmarked 8 Arbejdsevnemetode 11 Beskæftigelsesindsatslov 14

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11

Vejledning i udbud af kommunal tandpleje. April 2013. Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Vejledning i udbud af kommunal tandpleje April 2013 Amaliegade 17 1256 København K Tlf. 70 25 77 11 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1 Indledning... 4 1.1 Vejledningens fokus og formål... 4 1.2 Opbygning

Læs mere

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin

Kursushåndbog. Om planlægning af kurser i egen organisation. - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin Kursushåndbog Om planlægning af kurser i egen organisation - trin for trin [ 4 ] Center for frivilligt socialt arbejde Redaktion

Læs mere

Håndbog. for. Region. Midtjylland

Håndbog. for. Region. Midtjylland Håndbog for Region Midtjylland Første udgave 2003 Revideret 2004 Revideret 2005 Revideret 2007 Revideret 2008 Revideret 2009 Revideret 2010 (ingen rettelser) Revideret 2011 Revidere 2012 Oktober 2012 Side

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013

SKRIFTLIG BERETNING. Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 SKRIFTLIG BERETNING Dansk Fodbolddommer-Union (Danske Fodbolddommere) 2013 Dette dokument indeholder den skriftlige beretning for Dansk Fodbolddommer- Union (herefter blot benævnt DFU / Danske Fodbolddommere

Læs mere

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8.

2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde i bestyrelsen 5. Kontakt udadtil 6. Undervisningens indhold 7. Ansættelse og afskedigelse 8. Publikation: Hvorfor og hvordan? - Skolebestyrelsen Hæfte 1 Skolebestyrelsen Hæfte 1 Hvorfor og hvordan? Første hæfte af otte i serien om skolebestyrelsen. De øvrige er: 2. Tilsyn 3. Budget 4. Samarbejde

Læs mere