HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS"

Transkript

1 HÅNDBOG FOR DANSKE LIONSKLUBBER (Den grønne håndbog) INDEKS 1. Lions Clubs International 1.1. Generel information om lions 1.2. Historie 1.3. Logo 1.4. Hensigten med sammenslutningen 1.5. Lions formål 1.6. Regler for god lions-etik 2. Klubbens organisation 2.1. Indledning 2.2. Forpligtelser 2.3. Bestyrelsens sammensætning 2.4. Bestyrelsesmedlemmernes funktioner 2.5. Klubudvalg 2.6. Køreplan for start af ny klub 2.7. Chartringen 2.8. Charterfesten 2.9. Tiden derpå 3. Klublivet 3.1. Lionesser og Lady-lions 3.2. Klubhåndbogen 3.3. Convention og Europaforum lotterierne 3.4. Materiale fra LCI 3.5. Danske publikationer 3.6. Tjenesteemblemer og hæderstegn (awards) 3.7. Lions Danmark et servicekontor 3.8. Forsikringer i lions 3.9. Momsregler Skatter og afgifter 4. Distriktets organisation 4.1. Indledning 4.2 Linieorganisationen 4.3. Stabsfunktionen 4.4. Kabinettet 4.5. Distriktsguvernør (DG) 4.6. Vicedistriktsguvernør (VDG) 4.7. Immediate Past Distriktsguvernør (IPDG) 4.8. Regionsformanden (RF) 4.9. Zoneformanden (ZF) Distriktssekretæren (DS) Distriktskassereren (DK) Extension Chairman (EC) Membership Development Chairman (MDC) Uddannelses Chairman (UDC) Public Relations Chairman (PRC) International Relations Chairman (IRC) Youth Exchange Chairman (YEC) Youth Exchange Co-chairman (YECC) Lions Quest Chairman (LQC) IT Chairman (ITC) LEO Chairman (LEOC) Narko Chairman (NC) Ad-hoc Chairman 1

2 5. Multipeldistriktets organisation (MD106) 5.1. Indledning 5.2. Guvernørrådet (GR) 5.3. GR's embedsmænd 5.4. Direkte kontaktpersoner 5.5. GR's udvalgsformænd 6. Hovedaktiviteter, udvalg og fonde 6.1. IR-arbejdet 6.2. YE-arbejdet 6.3. Den selvejende institution Lions Kollegiet 6.4. Danske Lions Handicapfond 6.5. Lions Pris udvalg 6.6. Lions Quest Danmark 6.7. Misbrugskampagnen 6.8. Katastrofe- og Hjælpefonden 6.9. Grønlandsfonden LEO klubberne 7. Nordisk Samarbejdsråd (NSR) 7.1. Målsætning 7.2. Strategi 7.3. Opgaver 7.4. Organisation 7.5. Vedtægt m.v Økonomi 8. Europa-Forum 8.1. Formål 8.2. Indhold 8.3. Organisation 8.4. Regler m.v. 9. Den internationale organisation 9.1. Internationale love 9.2. International Convention 9.3. Den Internationale Bestyrelse Den Internationale Præsident og VicePræsidenterne Den lionspolitiske linie Lions Clubs International Foundation (LCIF) Convention, lions øverste myndighed 10. Vedtægter, statutter, regler og forretningsordner Vedtægt for Lions Clubs International Multipeldistrikt 106 Danmark Vedtægter for Lions Quest Vedtægter for Lions Kollegiet Vedtægt for Lions Kollegiets Aktivitetskonto Statutter for Lions Kollegiet Statutter for Danske Lions Klubbers Grønlandsfond Statutter for Danske Lions Klubbers Katastrofe- og Hjælpefond Statutter for LIONS Danmarks misbrugspulje Statutter for Lions Prisen Fundats for Danske Lions Handicapfond Forretningsorden for Nordisk Samarbejdsråd Regler for Europa-Forum Love (Constitution) for The International Association of Lions Clubs Vedtægter (By-Laws) for Lions Clubs International 11. Bilag Forkortelser Standardformulering af vedtægt og forretningsorden for en lionsklub 2

3 11.3. Forslag til tale til medlemsoptagelse Medlemskategorier (skematisk) Oversigt over valg/udpegninger og kriterier for valg Lions Retskrivningsordbog Organisationsoversigt (grafisk) 3

4 Forord Kære lions Vi havde et stille håb om, at den udbredte fortrolighed med IT blandt lions ville gøre en ny papirudgave af lionshåndbogen overflødig. En elektronisk udgave kan hele tiden være opdateret og kan tilpasses brugernes behov, og det er meget lettere at søge i den. Selv om håndbogen faktisk har ligget elektronisk i et pænt stykke tid, har erfaringerne og tilbagemeldingerne overbevist guvernørrådet om, at papirudgaven ikke kan undværes. Embedsmændene i Guvernørråd har lagt et stort arbejde i denne udgave af lionshåndbogen - Den grønne Håndbog. Hver en linie er gennemgået og meget stof er nyformuleret. Lions Clubs Internationals lov og vedtægt er opdateret og nyoversat og de gældende regler for NSR og Europaforum er oversat og medtaget. Vi har bibeholdt opdelingen i forklarende og uddybende tekst (Kapitlerne 1 9) og regelsættet (Kapitel 10). Vi har også bibeholdt den hidtidige opbygning af kapitlerne fra klub over distrikt og multipeldistrikt til internationalt i stedet for at emneopdele stoffet. Håndbogen er opdateret med de vedtagelser, der skete på Årsmødet Kommentarer og forslag til forbedringer modtages gerne. Med venlig lionshilsen Juni 2004 Palle Ømark Guvernørrådsformand Leif Blindbæk Redaktør 4

5 1. Lions Clubs International The International Association of Lions Clubs blev grundlagt i 1917 af Melvin Jones. Det skete i Chicago, Illinois, USA. I dag er lions en verdensomspændende organisation. Der er lions i 192 lande eller geografiske områder, og der er over klubber med ca. 1,4 mio. medlemmer. I 19 af de nye lande østpå er udviklingen i fuld gang, og der er nu (medio 2004) 482 klubber med ca medlemmer Generel information om lions. I lighed med mange andre serviceorganisationer har lions sin oprindelse i USA. Lions er i dag den største serviceorganisation, men den er ikke den ældste. Lions lever heller ikke på og for sin historie. Lions er kendt for den indsats, de gør her og nu, og de arbejder for fremtiden Historie. Melvin Jones, der var forsikringsmand, havde i et par år været medlem af Business Circle, en forening, hvis primære formål var at gavne medlemmernes egne interesser. Han så de store latente kræfter, medlemskredsen repræsenterede. Disse kræfter ville han organisere i en større enhed for uselvisk humanitært arbejde gennem de lokale, eksisterende klubber. Han fremlagde sine ideer i sin egen klub. Forslaget var dristigt, men det fik tilslutning, og i de følgende år fik han god brug for sit nærmest geniale organisationstalent. Den 7. juni 1917 blev The International Association of Lions Clubs (Lions Clubs International) stiftet i Chicago. Stiftelsen af lions skete ved at slutte en række Business Klubs sammen, og formålet var fra starten at forene klubbernes medlemmer i et uegennyttigt arbejde i klubbens naturlige virkeområde for de medmennesker, der havde behov for hjælp. Melvin Jones var født på Fort Thomas i Arizona i 1879 og virkede som generalsekretær for lions næsten helt frem til sin død i Han var gift med Rose Freeman, som hjalp til som hans sekretær, indtil hun døde i I juni 1956 blev han gift med Lillian M. Radigan. Den første verdenskongres, Convention, blev afholdt i Dallas i 1917, og den er blevet modellen for alle senere Conventions. Få år senere var der oprettet klubber i Canada, og i slutningen af 20-erne dækkede man store dele af Mellem- og Sydamerika. Ja selv i Kina var der klubber. I 1948 kom lions til Europa, hvor den første klub blev chartret i Stockholm den 24. marts 1948, og Sverige blev betegnet som distrikt MD 101. Lions kom til Danmark i 1950, hvor Lions Club København blev chartret den 15. september 1950, og Danmark fik betegnelsen Multipeldistrikt 106. Danmark har i dag ca. 313 klubber med over medlemmer Logo. Lions Clubs Internationals emblem er et stort guldfarvet L anbragt i et cirkelformet, blåt felt, omgivet af to løvehoveder, der ser i hver sin retning. Cirklen udtrykker enhed og fællesskab for medlemmer og klubber. Løvehovederne, der ser til begge sider, symboliserer medlemmerne, der spejder efter områder, hvor der er behov for en uselvisk indsats. For lions symboliserer den blå farve trofasthed, mod og engagement for en sag. Guldfarven er udtryk for ærlig hensigt, mildhed i dommen over andre, renhed i livsførelsen og gavmildhed i tanke og handling. Lions motto er We Serve - vi er til tjeneste 1.4. Hensigten med sammenslutningen er: - at skabe og medvirke til fællesskab og forståelse for medmenneskelige behov blandt alle folkeslag ved at tilbyde sig til engagement i samfundet og til international forståelse Lions formål: - at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. - at fremme principperne om en redelig ledelse af samfundet og godt medborgerskab - at være aktivt interesseret i samfundets medborgerlige, kulturelle, sociale og moralske velfærd. - at forene klubberne i venskab, godt kammeratskab og gensidig forståelse. - at danne et forum til fri drøftelse af alle problemer af almen interesse dog således, at klubbernes medlemmer ikke bør diskutere partipolitik og trosbekendelser. 5

6 - at opfordre personer til gennem deres medlemskab at tjene samfundet uden personlig økonomisk vinding, at fremme effektivitet og en høj etisk standard i handel, industri, i faglig sammenhæng, samt i offentlig og privat virksomhed Regler for god lions-etik. På det første Convention i Dallas, Texas, blev Lions Code of Ethics vedtaget som de leveregler, enhver lion bør tilstræbe at have som underlag for sin aktive tilværelse: - Betragt dit arbejde som et kald. Udfør det på en sådan måde, at det skaber tillid. - Stræb efter at gøre dit arbejde fremgangsrigt. Du må betinge dig passende belønning for din indsats, men ikke søge at vinde uretmæssige fordele. - Køb ikke din fremgang på andres bekostning. - Vær loyal mod dine medmennesker og ærlig mod dig selv. - Handl altid uselvisk. Opstår der tvivl om rigtigheden af din handlemåde, optræd da mod din næste, som du ønsker, at denne skal optræde mod dig. - Gør venskab til et mål - ikke et middel. Sandt venskab kræver intet til egen fordel og må aldrig gøres afhængig af gensidige tjenester. - Opfyld dine medborgerlige forpligtelser. Vær loyal mod dit land og dit samfund både i ord og gerning. - Hjælp dine medmennesker i deres vanskeligheder. De sørgende behøver din deltagelse, de svage og nødlidende din støtte. - Vær forsigtig i din kritik og fin i din anerkendelse. Byg op i stedet for at rive ned. 2. Klubbens organisation 2.1. Indledning. Klubben er den mindste organisatoriske enhed i The International Association of Lions Clubs, (LCI). En klubs virkeområde er den kommune, i hvilken klubben er hjemmehørende. (Ekstraordinært vedtaget af den internationale bestyrelse i november 1993). Medlemmerne er således ikke medlemmer af LCI, men er medlem af klubben. En grundlæggende betingelse for, at en klub kan blive optaget som medlem af LCI, er, at den har mindst 20 medlemmer. I praksis bør en klub have mindst medlemmer for at undgå, at der bliver for stor en belastning på det enkelte medlems fritid Forpligtelser. Ved sin chartring forpligter klubben sig til at virke i overensstemmelse med lionsorganisationens idealer og til at overholde de regler, der er fastsat i de internationale love. Når disse betingelser er overholdt, kan klubben organisere sig og arbejde, som den selv ønsker. Det anbefales, at den enkelte klub selv formulerer og vedtager sine egne vedtægter, der ikke må være i modstrid med de danske vedtægter (se afsnit 10.1) og/eller de internationale love og vedtægter (se afsnit og 10.14). Der findes et detaljeret forslag til standardvedtægter i afsnit 11.2) Dog må det siges, at medlemskabet af en international organisation ville være urimeligt og meningsløst, om man ikke alene derved følte en forpligtelse til at virke i fællesskab med andre klubber i organisationen, både på nationalt og internationalt plan Dannelse af nye klubber (Extension). Som en konsekvens af ovenstående, er det enhver lionsklubs pligt at være opmærksom på muligheden for at danne nye klubber og tage initiativ hertil. Se afsnit Bestyrelsens sammensætning. Sammensætningen af bestyrelsen kan variere fra klub til klub. En for danske lionsklubber typisk bestyrelse har følgende sammensætning (* = Obligatorisk): 6

7 - Præsident (P)* - Past Præsident (PP)* - Vicepræsident(er) (VP) - Sekretær (S)* - Kasserer (K)* - Klubmester (KM) - Medlemsudvalgsformand (M)* - Tailtwister (T) - Tailtwister behøver ikke at være bestyrelsesmedlem. Ny T kan vælges ved hvert møde. - 2 directorer (Benævnelsen anvendes sjældent i Danmark). Bestyrelsen kan dog efter ønske optage et eller flere ekstra bestyrelsesmedlemmer f.eks. til specialopgaver) Det foregående års P er vedtægtsmæssigt medlem af bestyrelsen. Desuden er der i et stort antal klubber vedtaget, at f.eks. VP eller S næste år rykker op som klubbens P. Derved er kontinuiteten i klubbens virke sikret både tilbage og fremover. Bestyrelsen tiltræder den 1. juli ved det nye klubårs begyndelse Bestyrelsesmedlemmernes funktioner Præsidentens (P) og vicepræsidentens (VP) funktioner. Udover det, der er anført i klubog multipeldistriktets vedtægter, er det P's - og i dennes forfald VP's - opgaver at: - lede klubben og sørge for, at den arbejder i overensstemmelse med organisationens love - tilrettelægge det kommende år sammen med den nye bestyrelse - nedsætte klubbens udvalg og udpege medlemmer til og formand for disse i den udstrækning, det ikke er sket på generalforsamlingen - foranledige regelmæssige bestyrelsesmøder afholdt - mindst en gang om måneden - følge og koordinere bestyrelsesmedlemmernes og udvalgsformændenes arbejde og sørge for, at de aflægger rapport på medlemsmøder - være opmærksom på mulighederne for afholdelse af eller deltagelse i aktiviteter samt på mulighederne for fremskaffelse af midler til disses gennemførelse - sørge for, at alle klubbens medlemmer drages ind i klubbens arbejde - tage initiativ til samarbejde med andre klubber både inden for og uden for landets grænser - deltage i distrikts- og årsmøde samt i andre møder, distriktet eller zonen indkalder til - deltage i charterfester m.v. i det område, hvor klubben er beliggende, resp. sørge for, at klubben er repræsenteret - være opmærksom på klubbens muligheder for at stifte nye klubber og tage initiativet hertil - sørge for forslag til ny bestyrelse for det næste klubår til forelæggelse på generalforsamlingen; dette efter samråd med den nye P - arrangere et overleveringsmøde mellem den gamle og den nye bestyrelse i tiden mellem generalforsamlingen og det nye klubårs begyndelse Klubsekretærens (S) funktioner. Sekretæren har en nøglestilling i klubben, idet S varetager dens administration bortset fra det økonomiske område. S's opgaver falder i tre afsnit: Vendt mod klubben og dens medlemmer, mod distriktet og mod LCI Over for klubben og dens medlemmer er det S's opgave at: - skrive de officielle referater fra bestyrelses- og medlemsmøder. Det anbefales - og langt de fleste klubber praktiserer det - at kopiere referaterne og sende dem til bestyrelses-, henholdsvis alle klubmedlemmer - medbringe matriklen og klubbens love og vedtægter og andet materiale til møderne, så man til enhver tid kan støtte sig til S, når man får brug for oplysninger. - føre klubbens officielle protokol, der er udleveret af LCI. Den består af løsblade, og meningen med hvert blad fremgår tydeligt. Nye blade rekvireres hos Lions Danmark 7

8 - bestille Chevron awards på Lions Danmarks kontor. Ved et medlems 10, 15, 20, etc. års medlemskab kan klubsekretæren bestille et vedhæng til lionsemblemet, som kaldes Monarch Chevron mærke. Det samme er tilfældet, hvis klubmedlemmet er chartermedlem af en klub. Dette vedhæng betegnes Charter Monarch Chevron mærke. - løbende beregne klubbens mødeprocent. (Se reglerne under pkt ) - føre statistik over de enkelte medlemmers fremmøde og rekvirere awards fra Lions Danmarks kontor til de medlemmer, som har været til stede ved alle klubmøder i løbet af året eller har forskriftsmæssig make up. P uddeler disse udmærkelser for 100 % fremmøde Over for distriktet er det S's opgave at: - virke som kontakt mellem distriktsledelsen og klubben og dens medlemmer - sørge for, at et medlem, som flytter til en anden by, bliver transfereret som medlem til klubben i denne by. Proceduren er beskrevet under transferering. (se pkt ) - sende eksemplarer af mødereferater, klubblade o.l. til DG eller DS efter nærmere anvisning. - sørge for, at klubbens officielle delegater til distrikts- og Årsmødet bliver tilmeldt rettidigt - være opmærksom på ændringer i de oplysninger, medlemmerne har afgivet til matriklen, og omgående meddele ændringerne til Lions Danmark - indføje oplysning om ny bestyrelse og kontrollere medlemmernes data på manuskript til matriklen, når den udsendes fra Lions Danmark i april måned. Manuskriptet returneres til Lions Danmark straks efter generalforsamlingen Over for LCI er det S's opgave at: - udfylde og indsende månedlig medlemsrapport. BEMÆRK: Speciel procedure for lions i Danmark - se afsnit udfylde og indsende blanketten PU 101 straks efter klubbens generalforsamling og inden 30/4. Begge eksemplarer sendes til Lions Danmark, som fordeler kopierne og sender dem samlet til de respektive modtagere. PU 101 oplyser distrikt og LCI om navnene på den nye P, S og K. - straks efter generalforsamlingen afleveres det materiale, der modtages fra LCI til den nyvalgte P og den nyvalgte S. Kuverterne indeholder materiale til brug ved planlægningen af det nye klubår, rapportblanketter m.v Medlemsrapport. S har pligt til at sende en ændringsblanket til Lions Danmark i samme måned, som der er sket ændringer som f.eks. nyt medlem, udmeldt medlem, genindtræden, adresseændring osv. Ændringsblankettens indsendelse til Lions Danmark er af stor vigtighed, da den danner grundlag for: - Medlemskartoteket - Udskrivning af månedlig medlemsrapport til LCI - Udgivelse af Matriklen - Udsendelse af The Lion - Grundlag for beregning af kontingent til distrikterne og for LCI. - Udarbejdelse af diverse statistikker PU 101 blanketten. Formålet med PU 101 blanketten er at oplyse distriktet og LCI om navnene på den nye bestyrelses præsident, sekretær, kasserer og medlemsudvalgsformand. Blanketten sendes til P med P-posten den 1. april sammen med matrikelkorrekturen og S udfylder blanketten. Både originalen og den gule kopi sendes snarest muligt og senest 30. april til Lions Danmark. Lions Danmark sender originalen videre til LCI og den gule kopi til den respektive DG. BEMÆRK, at denne distributionsmetode afviger fra instruktionen på blanketten, ifølge hvilken klubben skal sende kopien til DG. Oplysningerne på blanketten anvendes til: - ajourføring af den internationale matrikel i Oak Brook. 8

9 - ajourføring af ny bestyrelse hos tiltrædende DG Transferblanket - ME 20. Transferblanketten anvendes, når et medlem flytter fra klubbens område til en anden klubs område og ønsker at indtræde i klubben på sit nye hjemsted. Hvorfor anvendes blanketten? Der er flere årsager til at anvende blanketten. Følgende kan anføres: - at introducere medlemmet til den nye klub. - at attestere, at det drejer sig om en lion. - at informere LCI om, at det nye medlem i klubben allerede er lion, og at det derfor ikke skal betale indtrædelsesafgift. - at bevare medlemmets Lions-anciennitet. Ved en klubs 10-års jubilæum bør man være opmærksom på, at de medlemmer, der har været med i alle 10 år, kan få en Chevron, som bestilles hos Lions Danmark. Hvordan anvendes blanketten? I den gamle klub udfyldes blanketten af S, som sender originalen og den gule kopi og ændringsblanketten til Lions Danmark. Lions Danmark tager en kopi og originalen sendes til den nye klub. Den nye klub udfylder den nederste del af originalen og fremsender den til Lions Danmark sammen med ændringsblanketten, hvorefter Lions Danmark sender originalen og den gule kopi til USA sammen med månedsrapporten % møde award. Når et medlem i en lionsklub i en 12 måneders periode har deltaget i alle klubbens ordinære medlemsmøder eller opnået make-up for fraværelsen, kan klubbens sekretær bestille 100%-mødeaward for det pågældende tidsrum. Sekretæren skal blot opgive antal af mærker til Lions Danmarks kontor eller Oak Brook. Når medlemmerne i en række år (5, 10 år osv.) har haft 100 % fremmøde, kan der ligeledes fra hovedkontoret i Oak Brook eller Lions Danmark rekvireres særlige awards Regler for Make-up. 1. Et medlem, der af en eller anden grund ikke har deltaget i et klubmøde, kan alligevel blive opført som værende til stede (få make up ), hvis vedkommende i tidsrummet fra 13 dage før til 13 dage efter datoen for det forsømte møde enten: - deltager i et møde - ordinært eller ekstraordinært - i en hvilken som helst anden lionsklub. - deltager i et bestyrelsesmøde i egen klub. - deltager i et lovligt indvarslet møde i et stående udvalg under egen klub. - deltager i hvilket som helst møde eller aktivitet, arrangeret af egen klub. - deltager i et zonemøde, regionsmøde/midtvejsmøde. - deltager i et internationalt, regionalt eller distriktsmøde, lionsforum, Convention eller andet officielt lionsmøde. - aflægger besøg i LCI's hovedkontorer, enten i Oak Brook, USA, eller i et hvilket som helst andet kontor, beliggende uden for den pågældende lions hjemland. 2. Et medlem, som på grund af sygdom tvinges til at forsømme et eller flere møder, skal automatisk opføres som værende mødt, når tilfredsstillende bevis for sygdommen foreligger. 3. Et medlem, som tvinges til at forsømme et eller flere møder på grund af militærtjeneste eller borgerligt ombud, kan efter beslutning i klubben opføres som værende mødt. 4. Medlemmer, som ser sig tvunget til eller beordres til at udføre arbejdsopgaver over et længere tidsrum på et sted, hvor eller hvorfra de ikke har rimelig mulighed for at deltage i et klubmøde, kan efter beslutning i klubben få make-up for de derved forsømte møder. Det er klubsekretærens ansvar at verificere, at ovennævnte betingelser er opfyldt. 9

10 Visitors Cards. Når en lionsklub har gæster fra andre lionsklubber, bør det være en selvfølge, at værtsklubbens sekretær sørger for, at gæsternes klubsekretær underrettes om besøget. For det første kan det have betydning for mødestatistikken i gæstens klub (se make-up ), for det andet kan det være medbestemmende for tildelingen af 100%-møde award, og endelig har det betydning for arbejdet med at udbygge det gode samarbejde klubberne imellem. Dette gælder, hvad enten det drejer sig om klubber, der er naboer eller ligger på hver sin side af kloden. Denne udveksling af meddelelser om gæstebesøg sekretærerne imellem kan naturligvis ske pr. brev. Lettere er det at benytte Visitor-Cards, som er fremstillet til formålet. De fås ved henvendelse til Lions Danmark. Endelig er der stadig flere klubber, der har en adresse Beregning af mødeprocent. For hvert møde opgøres antallet af fremmødte, hvortil lægges antallet af de medlemmer, som kan opnå make-up. Det beregnes herefter, hvor stor en procentdel det således fremkomne antal udgør af hele medlemstallet den pågældende mødedato. For flere møder om måneden beregnes månedens mødeprocent ved at dividere summen af de enkelte mødeprocenter med antallet af møder. Medlemmer, der har forsømt et møde, kan naturligvis ikke opnå mere end ét make-up, ligesom medlemmer, der har været til stede ved mødet, ikke kan pynte på mødestatistikken ved make-up, selv om de opfylder betingelserne herfor. I øvrigt er det S's pligt over for alle implicerede at udføre funktionerne til den fastsatte tid. Lionsarbejdet er fritidsarbejde. Hvis en S er upræcis, svarer det til at disponere over kammeraternes fritid både til rykninger og til ændringer af planlægning af fritiden. Ingen kan tillade sig at disponere vilkårligt over andres fritid Klubmesterens (KM) funktioner. Klubmesteren har opsyn med og ansvaret for klubbens ejendele og skal sørge for forsvarlige opbevaringssteder for disse og for deres vedligeholdelse. Det påhviler endvidere klubmesteren at forestå praktiske arrangementer i forbindelse med klubmøderne, herunder træffe aftale om spisning m.v. og sørge for passende variation mht. bordplan (evt. ved nummersystem). Det er især vigtigt, at gæster og nye medlemmer placeres rigtigt. I nogle klubber er det skik, at klubmesteren tillige varetager hvervet som dirigent ved møderne og sikrer, at møderne begynder og slutter til tiden, og at de følger en fast plan Klubkassererens (K) funktioner Kassereren forestår forvaltningen af klubbens økonomiske midler. Bestyrelsen giver K fuldmagt til at disponere over disse midler; for større beløbs vedkommende eventuelt sammen med præsidenten. K administrerer alle ud- og indbetalinger og fører det i den forbindelse nødvendige bogholderi. Dette må til stadighed være fuldt ajourført, således at der såvel ved bestyrelses- som ved klubmøder kan besvares spørgsmål om disponible midler osv. Bogholderiet opdeles i to adskilte områder: Klubkassen og Aktivitetskassen. Ved anbringelse af klubbens midler skal der ligesom ved bogføringen ske en opdeling i de to områder, der ikke må sammenblandes, idet aktivitetsmidler må betragtes som offentlige midler. Den nærmere forretningsgang for varetagelse af kassererhvervet tilrettelægges af K selv evt. efter drøftelse med P og/eller revisor, og det bør herunder iagttages, at klubbens midler er anbragt forsvarligt (Bank eller girokonto) Klubkassen Denne omfatter klubbens egen administration. Klubbens opkrævning af kontingent hos medlemmerne foretages til de af generalforsamlingen vedtagne terminer. Omkostninger til administration, gæster, afgifter m.v. betales af klubkassen Aktivitetskassen Denne omfatter regnskab med alle pengegivende og pengeforbrugende aktiviteter (indsamlede midler). For aktiviteter, hvortil justitsministeriets (politiets) tilladelse kræves, skal der opstilles separat regnskab, som normalt udleveres til den myndighed, der har givet tilladelsen. Overskuddet indgår i aktivitetskassen med det separate regnskab som bilag. Aktivitetsmidlerne er indsat på en separat konto og kan kun anvendes til aktivitetsformål. Det anbefales 10

11 at afstemme aktivitetskontoen jævnligt med saldoen på kontoen for aktiviteter. Bemærk: Underskud på aktiviteter kan ikke bogføres på aktivitetskontoen. Underskud bør betales af klubkassen Regnskab Hvis generalforsamlingen afholdes, inden klubåret er afsluttet, skal årets foreløbige regnskab forelægges på generalforsamlingen med en prognose for resten af klubåret, idet endeligt regnskab må foreligge til godkendelse på første medlemsmøde i det nye klubår; revideret af klubbens valgte revisor. Edb system kan købes hos DK. Desuden kan klubberne benytte sig af et mindre regnskabssystem, der findes på Afgifter m.v. og deres opkrævning Følgende afgifter m.v. betales: - Medlemsafgift til distrikt og multipeldistrikt - Medlemsafgift til Lions Clubs International - Indmeldelsesgebyr for nye medlemmer Betaling af afgifter til distriktet samt betaling for depotvarer til multipeldistriktet sker omgående ved opgørelsens modtagelse. Der skal ikke sendes penge til LCI, idet opkrævningerne fra Lions Danmark udsendt i juni og december indeholder følgende: - Distriktsafgiften - Á conto afgift til LCI - Efterregulering til LCI, afgifter for til- og afgange samt betaling af depotvarer modtaget fra Oak Brook Medlemsafgift til distrikt og multipeldistrikt betales samlet halvårligt til distriktskassereren umiddelbart efter modtagelsen af opkrævningen. Opkrævningen udsendes af Lions Danmark til klubkassererne i juni for perioden 1/07 31/12 og beregnes efter medlemstallet pr. 31/5, og igen i december for perioden 1/1 30/6. beregnet efter medlemstallet pr. 30/11. Der betales ikke afgifter direkte til multipeldistriktet. Guvernørrådets administrationsomkostninger betales af distriktskasserne efter antal medlemmer pr og og efter det på Årsmødet vedtagne afgiftsbeløb pr. medlem. Begge afgifter fastsættes dels på de årlige distriktsmøder og dels på Årsmødet Medlemsafgifter til LCI Medlemsafgiften, som er en á conto afgift, betales halvårligt forud for perioderne 1/7-31/12 og 1/1-30/6. Opkrævning udsendes af Lions Danmark i juni og december og betales af klubkassereren sammen med distriktsafgiften og den halvårlige efterregulering. Betaling foregår til distriktets kasserer senest d. 15/7 og 15/1. Efterregulering fra LCI omfatter perioderne 1/10-31/3 og 1/4-30/9 og påføres opkrævningerne henholdsvis juni og december. Klubbens kasserer skal altså kun foretage 2 årlige indbetalinger og kun til distriktets kasserer. Medlemsafgiften opkræves efter antal medlemmer pr. 31/5 og 30/11. Efter vedtagelse på Convention 2003 udgør den internationale medlemsafgift pr. medlem pr. halvår følgende beløb: Medlemsafgift 2003/04 Conventionafgift 13,875 USD 0,25 USD 11

12 I alt pr. halvår 14,125 USD I 2004/05 udgør den halvårlige afgift 16,60 USD og i 2005/06 udgør den halvårlige afgift 19,50 USD. For nyoptagne medlemmer opkræves medlemsafgiften pro rata således. Optaget i: eller ,875 USD + 25 cent eller ,56 USD + 25 cent eller ,25 USD + 25 cent eller ,94 USD + 25 cent eller ,62 USD + 25 cent eller ,31 USD + 25 cent Kontoudtog fra LCI Alle klubber modtager hver måned et kontoudtog fra Lions Clubs International, men det er kun til orientering og kan bruges til kontrol af medlemstallet og den halvårlige efterregulering. Kontoudtoget omfatter afregning af alle internationale afgifter m.v., og indeholder følgende punkter: 1. Kassererens navn og adresse 2. Distrikt 3-5. Kontoudtogets datering 6. Kodenummer, der angiver bemærkninger til månedsrapporterne 7. Kontonummer 8. Klubbens internationale nummer 9. Klubbens navn 10. Gældende vekselkurs kr./usd 11. Beløb forfalden til betaling 12. Fakturadato 13. Fakturanummer 14. Forklarende tekst til posten 15. Opkrævet beløb eller krediteringer 16. Balance 17. Saldo OBS! Hvis slutbeløbet efterfølges af bogstaverne "CR", er der tale om et beløb, klubben har til gode hos LCI. 18. Månedsrapport for måned 19. Nyt medlemstal i henhold til LCI's kartotek 20. Nyt medlemstal i henhold til månedsrapporten OBS! Der skulle gerne være overensstemmelse mellem 19 og 20. Koder: 1. Den seneste månedsrapport var fejlagtig kodet. Klubbens korrekte identifikations- og kodenummer fremgår af forsiden og for at undgå forveksling og forsinkelser, vil vi være taknemmelige, om fremtidige rapporter bliver korrigeret. 2. Tak for den tilsendte aktuelle medlemsliste. Vi har foretaget ændringerne i overensstemmelse med omstående for at bringe vore oplysninger i overensstemmelse med klubbens. 3. På sidste månedsrapport er angivet et genoptaget medlem (eller transfermedlem). Vore oplysninger viser, at dette medlem har været uden for en klub i mere end 6 måneder, hvorfor vi har måttet optage ham/hende som nyt medlem. 12

13 4. Det totale medlemsantal på månedsrapporten skal inkludere alle uanset klassifikation. 5. Tak for den tilsendte medlemsliste. Vi har bragt vore oplysninger i overensstemmelse med totalen på den sidste månedsrapport. Vær god at foretage de nødvendige korrektioner. 6. Ændringsrapporten skal indsendes hver måned, så den er Lions Danmark i hænde senest den 1. i efterfølgende måned. Vi fremsender ikke medlemsliste medmindre, der er tale om økonomiske forandringer. 7. Vi beder jer kontakte os eller Lions Danmark omgående, hvis I har spørgsmål angående gebyrer, regnskab eller ændringer af medlemstal Indmeldelsesgebyr For nyoptagne medlemmer opkræves et gebyr på 25 USD. Hvis det nye medlem er et tidligere lionsmedlem, som genindtræder, er indmeldelsesgebyret også 25 USD, dog kan man skifte klub inden for 6 måneder uden gebyr (transfer) Udtræden Ved udtræden gives ikke refusion af betalt medlemsafgift Depotvarer Mange klubber har pålagt K at varetage beholdningskontrollen for de effekter, som klubben har erhvervet med videresalg til medlemmerne for øje, f.eks. emblemer, bannere, bilmærker o.l., således at K modtager indbetalinger, afregner for leverancer og er ansvarlig for genbestilling på Lions Danmarks kontor i Hillerød. Afregning skal foretages ved benyttelse af det indbetalingskort, der er vedlagt forsendelsen Convention og Europaforum lotterierne Det påhviler K at forestå salget af lodsedlerne i klubben og inden for den fastsatte tidsramme at sende udtrækningskuponerne og salgsbeløbet for Conventionlotteriet til Lions Danmark og for Europa Forum lotteriet til DK Tailtwisterens (T) funktioner. T skal sørge for et muntert islæt ved klubbens møder og dermed virke til fremme af en god kammeratlig tone. T skal idømme medlemmerne småbøder for forseelser såsom at komme for sent, ikke bære lionsemblemet eller af ren tilfældig begrundelse efter eget skøn. T's afgørelser kan ikke appelleres. Alle bøder afleveres ved mødets slutning til K. Bøderne bør almindeligvis ikke overstige nogle få kroner pr. medlem pr. møde. T bør have fast punkt på dagsordenen og bør ikke gribe vilkårligt ind i mødets gang Past Præsidentens (PP) funktioner. PP skal bistå P og den øvrige bestyrelse med råd og vejledning på basis af de erfaringer, PP har høstet i sit præsidentår. I mange klubber er det skik, at PP byder gæster og nye medlemmer velkommen, og at PP udfører repræsentative pligter for klubben osv.; ligesom det er naturligt, at man i relation til de nedsatte udvalg udnytter den indsigt og det kendskab til klubbens medlemmer, som PP har opnået i sit præsidentår Directors (D) funktioner. I bestyrelsen kan indvælges andre medlemmer, som ikke har eller behøver at have faste funktioner, men som man ønsker med i bestyrelsen i en periode, hvor deres særlige evner og erfaringer er af værdi. Begrebet Director bruges ikke ofte i danske lionsklubber Klubudvalg. Klubben er frit stillet ved valget af sin interne organisation. Uanset, hvorledes en klub vælger at organisere sig, vil det være nødvendigt at danne arbejdsgrupper eller udvalg til tilrettelæggelse - evt. også udførelse - af klubbens programpunkter og aktiviteter. 13

14 Hvad yderligere kan siges om udvalg, må derfor udelukkende blive af vejledende natur. Hver klub må nedsætte sine egne udvalg, tilpasset klubbens program inden for de lokale muligheder og tilpasset opgavernes arbejdsbyrde. Udvalgene kan være permanente eller temporære til løsning af en specifik opgave. Det er en god regel, at alle klubmedlemmer skal være inddraget i udvalgsarbejdet. Det enkelte medlems evner og interesse bør tilgodeses ved sammensætningen af udvalgene. Dog bør ingen - f.eks. pga. sin profession - være indlagt som permanent medlem af et bestemt udvalg. Det kan anbefales, at et bestyrelsesmedlem er medlem af i hvert fald de permanente udvalg. Derved sikres en koordinering mellem udvalgenes aktiviteter på det tidligst mulige stadium. LCI skelner mellem administrative udvalg og aktivitetsudvalg. - Administrative udvalg er f.eks.: - Medlemsudvalg (obligatorisk) - Programudvalg - Udvalg for vedtægter og statutter - Økonomi - PR-udvalg - Redaktør af klubblad - Ansvarlig for gæster - Lederudvikling Aktivitetsudvalg er f. eks.: - Ungdomsudvalg (YE) - Grønlandsudvalg - Internationale Relations udvalg (IR) - Blindeudvalg - LEO-udvalg - Miljøudvalg - Forebyggelse af og hjælp imod blindhed - Aktiviteter for hørehæmmede og døve - Diverse aktivitetsudvalg som f.eks. medborgerservice, velfærds-/socialudvalg, rekreation, offentlig service og internationale ungdomslejre. Det kan anbefales, at der udarbejdes en oversigt over medlemmernes fordeling i de forskellige udvalg. De enkelte udvalgs funktioner følger herunder: Medlemsudvalg. Medlemsudvalget er obligatorisk. Udvalget består af tre medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for en treårig periode. Udvalget består af en formand, en næstformand og et menigt medlem. I det første år er det valgte medlem menigt udvalgsmedlem, i det andet år næstformand og i det tredje år udvalgsformand. Medlemsudvalgets formand bør være medlem af bestyrelsen Nye medlemmer, en nødvendighed. Medlemsrekruttering er en afgørende faktor for klubbernes fremtidige succes. Hvis de ikke er opmærksomme på dette, vil alle medlemmerne i løbet af få år være i samme (høje) aldersgruppe, og det betyder, at rekruttering er vanskelig, fordi nye føler sig for unge i forhold til de øvrige medlemmer. Får en klub derimod hvert år to nye medlemmer, som er yngre end de øvrige medlemmer, får man en god udvikling og et positivt medlemstal. Statistikken viser, at lions i Danmark de seneste år har mistet 1,9 medlem pr. klub pr. år. Grundene er meget forskellige, men ingen organisation undgår afgang, hvilket i sig selv også kan være et sundhedstegn. Distriktets MDC hjælper og rådgiver ved medlemsrekruttering. Rekrutteringsarbejdet er ikke kun medlemsudvalgets opgave, men en opgave for samtlige medlemmer i klubben. 14

15 Forslag til nye medlemmer. Enhver lion kan fremsætte forslag til optagelse af (være sponsor for) et nyt medlem. Den enkelte klub fastsætter selv en fremgangsmåde for behandlingen af sådanne forslag. Dog må de væsentligste af de nedenfor anførte forhold være i orden, for at det nye medlem og klubkammeraterne skal befinde sig godt med hinanden. Forslag til medlemmer kan ske på flere måder, her nævnes de to mest anvendte: - Et eksisterende medlem forslår et nyt medlem til klubben. - Klubben laver samlet en liste over potentielle medlemmer i sit område, hvorefter listen gennemgås og navne, som der umiddelbart er modstand imod slettes. Herefter indbydes resten til et informationsmøde om lions og medlemskabet. Ved denne lejlighed bør distriktet støtte med en informationsperson Medlemsudvalgets opgave er at: - sikre, at det foreslåede medlem har de kvalifikationer, som er beskrevet i artikel III, stk. 3 i den internationale lov (se afsnit 10.13). Det kan ikke anbefales, at der stilles krav om klassifikation, f. eks. højst to fra hver branche, ikke far og søn i samme klub. Bestemmelserne herom i den internationale lov er ophævet forlængst. - arbejde for en passende tilgang af nye medlemmer til klubben, både ved selv at finde frem til og stille forslag om nye medlemmer, og ved at opmuntre andre klubmedlemmer til at komme med forslag. Hvorledes forslagene til nye medlemmer fremsættes, varierer fra klub til klub, men det kan f.eks. ske ved, at sponsor udfylder en egnet blanket. - indhente udtalelse fra vedkommendes tidligere klub i det tilfælde et medlem fra en anden klub søger optagelse i klubben. Principielt bør enhver lion, der søger om transfer optages i enhver klub. Transfermedlemmet har jo ikke meldt sig ud af organisationen og et medlem kan kun udtræde af organisationen af egen fri vilje eller ved manglende opfyldelse af sine forpligtelser over for organisationen. - sørge for, at P forelægger de indkomne forslag på et medlemsmøde til medlemmernes godkendelse. - påse at sponsor sørger for at en godkendt medlemskandidat og gerne dennes ledsager får fyldestgørende information om lionsorganisationen, om lions formål, om klubben, dens medlemmer, aktiviteter, klubbens forventninger til det nye medlem og hvad det nye medlem kan forvente af klubben, herunder kontingent og andre udgifter som det nye medlem kan forvente. Manglende information har vist sig at være årsag til en del nye medlemmers udmeldelse. (se sponsors tjekliste (www.106.dk / under Alt om MERL - tilrettelægge selve optagelsesceremonien i den form, der sædvanligvis er i klubben. Et eksempel på optagelsesceremoniens ordlyd er gengivet under bilagene i punkt Husk: En sponsor bør aldrig omtale for en kandidat, at vedkommende er foreslået som medlem eller invitere kandidaten til klubmøde med optagelse for øje, før kandidaten er gået igennem optagelsesproceduren. Det kan være pinligt at komme og fortælle vennen/familiemedlemmet, at vedkommende ikke er fundet værdig af de andre klubmedlemmer Dannelse af nye klubber (Extension). Udtrykket Extension bruges i lions om dannelse af nye klubber. Mange klubber ser en idé i at udvide lionsorganisationen med dannelsen af en ny klub i deres egen by eller i nabokommunen. Ved at starte en ny klub øges aktivitetsniveauet, og flere får mulighed for at deltage i lionsarbejde. Det kan være praktisk af hensyn til klubstørrelse at lave nye klubber. En god størrelse på en klub i Danmark er medlemmer, og der bør mindst være Det betyder, at der er mange til at tage fat på opgaverne, og samtidig er klubben attraktiv for en foredragsholder på et klubmøde. De mange medlemmer bidrager også til, at klubben får en god økonomi. Alle fire danske distrikter har valgt en person, der er ansvarlig for medlemspleje (MDC) og en for extension (EC). Begge poster kan indehaves af samme person, sædvanligvis benævnt MERL-chairman (MERLC). Distriktets EC skal kontaktes, inden der tages initiativ til extension. Se mere om dannelse af nye klubber i afsnit

16 Programudvalg. Det er programudvalgets opgave at: - udarbejde halv- eller helårlig program for klubbens virke. - påse, at de rette folk tager sig af programmerne. - følge med i tilrettelæggelsen af programmerne og hjælpe til med at skaffe foredragsholdere og anden underholdning, samt arrangere sammenkomster. Af særlige programmer kan der være tale om diskussioner, udflugter, Ladies Night, DG's besøg, ZF's besøg, møder for nye lions, foredrag af et ungt menneske, som klubben har sendt på ungdomslejr og meget andet. Kun fantasien sætter grænser (HUSK: aldrig partipolitik og religion). Programudvalget kan foreslå nedsættelse af underudvalg til at planlægge og gennemføre særligt krævende arrangementer Public Relations (PR) udvalg Pressesekretær. Der er tradition for, at den PR-ansvarlige arbejder tæt sammen med formanden for de aktuelle aktiviteter. Det er vigtigt at have tæt kontakt til bestyrelsen, eventuelt ved at den PR-ansvarlige deltager i bestyrelsens møder. Posten bør være flerårig De daglige opgaver: Medarbejder ved The Lion gennem information og artikler om klubbens aktiviteter, forsynet med nødvendige billeder. Kontakten til The Lion sker gennem indsendelse af materialet via distriktets PRC. Bladet satser på gode aktiviteter, interessant læsestof og ikke mindst: Et udtryk for den almindelige dialog i lions. Kontakten til den lokale presse er vigtig. Stik fingeren i jorden og find ud af, hvordan de lokale muligheder udnyttes bedst muligt. Et fast årligt struktureret klubprofileringsprogram af pressemeddelelser kunne se ud som følger: - Portræt af klubben (måske kun hvert andet år) - Ny bestyrelse (inkl. tilbageblik på året, der gik - samt tanker/idéer for det kommende klubår) - Aktiviteter (udarbejdes i samarbejde med udvalgsformand) - Donationer (overvej nøje, om der bør laves PR i hvert enkelt tilfælde - etiske og menneskelige hensyn) - Lionsaktiviteter nationalt og internationalt. Det er en god idé at vedligeholde en personlig kontakt til redaktionerne. Vær opmærksom på mulighederne i lokalradio og på lokale TV-kanaler. Landspressen kontaktes gennem PRC/PRD for at sikre, at det sker med rimelige intervaller, og at lions præsenterer sig med, hvad der også på landsplan kan betegnes som en god historie IT udvalg Udvalgets opgave er at støtte klubbens bestræbelser på at anvende de dele af den moderne informations- og kommunikationsteknologi, der er relevante for klubbens daglige arbejdsopgaver. En passende blanding af nørder og almindelige brugere vil være at foretrække. Udvalget kan blandt andet have de arbejdsopgaver, som står beskrevet i punkt og frem Vigtigste opgave Det er udvalgets vigtigste opgave at sikre, at medlemmer, der ikke ønsker at benytte sig af eller andre af disse tiltag, ikke på nogen måde får en dårligere eller langsommere information end den de i forvejen modtager Løbende registrering af medlemmernes adresser Statistisk skulle over halvdelen af medlemmerne have mulighed for at benytte . Det er derfor meget vigtigt, at der i klubben udvikles et system til ajourføring, der løbende kan opfange og formidle ændringer og tilføjelser Kontakt til ITC Relevante IT oplysninger sendes løbende til distriktets ITC, der vedligeholder distriktets liste, der normalt indeholder: - navn 16

17 - klubnavn - adresse - klubfunktion Listen kan stilles til rådighed for de af distriktets lions, der kan påvise et behov, som ITC kan acceptere. I tvivlsspørgsmål ligger afgørelsen hos DG Klubbens eget netværk IT udvalget skal sikre: - at læses dagligt - at alle meddelelser til klubben bliver forelagt alle medlemmerne på førstkommende ordinære klubmøde - at en meddelelse, der er til en gruppe eller til en til bestemt person, kommer rette vedkommende i hænde uden nævneværdig opsættelse. Det er især vigtigt, at alle meddelelser, der vedrører klubben, altid kommer Præsidenten i hænde hurtigst muligt. Har Præsidenten selv kan man vælge at lade ham/hende modtage en kopi af alle mails til klubben IT-gruppens eget initiativ For at få viden omkring IT-projekter i klubben spredt til distriktet m.fl., er det vigtigt, at der laves en rapport fra projektet. Denne rapport sendes til distriktets ITC Webmaster Det er klubbens beslutning om man vil have egen hjemmeside. Denne kan blandt andet bruges til at markedsføre klubben og dens aktiviteter i lokalområdet. Til denne opgave indstiller udvalget en egnet person som klubbens Webmaster, der endeligt udpeges af bestyrelsen. Det er webmasterens opgave at opbygge og vedligeholde klubbens hjemmeside under iagttagelse af de etiske regler, der i øvrigt gælder for al lionsaktivitet Internationale Relationer (IR) Udvalget bør bestå af tre medlemmer. Formanden udpeges i forbindelse med generalforsamlingen, så navnet kan blive angivet i matriklen. På grund af de kontakter udvalget gerne skulle få etableret, er det tilrådeligt, at man i klubben finder frem til en flerårig kontinuitet Samarbejdspartnere. IR-udvalget samarbejder med distriktets International Relation Chairman (IRC) og Multipeldistriktets International Relation Director (IRD), om fælles multipeldistriktopgaver ikke mindst NSR projekter. Disse to embedsmænd bør desuden holdes løbende ajour med klubbens IR-arbejde, således at klubben eventuelt kan inddrages, hvis andre dele af lionsorganisationen arbejder samme geografiske sted. Dette kan f.eks. ske ved kopi af de vigtigste IPbreve. Dels holder de andre ajour med nye tiltag, og fortæller om resultaterne af afsluttende IR-aktiviteter IR-udvalgets opgaver har bl.a. følgende hovedområder: - Oplysning og motivering til støtte for IR-arbejdet i klubben. Det kan være egne projekter eller udefra kommende projekter. - Styring af klubbens IR-projekter med tilhørende afrapportering. - Indberetning/oplysning om projekterne til distriktets International Relation Chairman (IRC), samt eventuel lionsklub, der måtte være i projektmodtagerområdet. - Etablering/vedligeholdelse af venskabsforbindelser med andre lionsklubber, et arbejde der af nogle klubber med stor succes er videreudviklet til fælles IR-projekter Hjælpemidler. Til gennemførelse af ovennævnte foreligger en detaljeret IR-håndbog, som sendes til alle klubber. Bogen er et værktøj, som er udarbejdet af multipellets IR-gruppe. Håndbogen ajourføres løbende efter behov. Ved henvendelse til IRC eller IRD kan der skaffes kontakter til andre lions, der har særlig kendskab til særlige områder, f.eks. sprog, transport, kontakter til andre NGO er el.lign. 17

18 Hjælpeprogrammer. IR-udvalget i klubben bør holde sig ajour med de internationale hjælpeprogrammer, som andre klubber har løbende, eller som distriktsledelsen foreslår. Også ikke-lions projekter kan det være gavnligt at følge med i. IR-udvalget bør selv have øjnene åbne for de muligheder, der her opstår. IR-udvalget bør tilstræbe, at projekter videst muligt gennemføres gennem lions i modtagerlandet (derude, hvor det sker). Er projektet for stort for klubben, så søg samarbejdspartnere i form af andre lions eller f.eks. i erhvervslivet. IR-udvalget bør påvirke klubbens aktivitetsbudget til at indeholde en rimelig andel af årets aktivitetsindkomster Venskabsforbindelser med andre lionsklubber (Korrespondanceforbindelser) praktiseres som oftest med klubber, som ligger uden for praktisk fysisk rækkevidde. Formålet er en eventuel gensidig inspiration og indsigt i, hvordan lionsarbejdet praktiseres i andre dele af verden. De resulterer ofte i, at de to klubber, specielt hvis den ene er beliggende i et udviklingsland, finder frem til fælles aktiviteter (joint projects), hvorved man opnår både at støtte et relevant projekt og få tilbagemelding om resultaterne Forbindelse baseret på personlige kontakter. Praktiseres som oftest kun mellem klubber, som ligger i rimelig geografisk afstand fra hinanden, så rejseomkostningerne ved gensidige besøg bliver overkommelige. Erfaringsmæssigt er det vigtigt for venskabet, at det ikke begrænses til selskabelige besøg, men at det udstrækkes til gensidig deltagelse i aktiviteter. Kun derved opbygges et holdbart venskab. Fælles for begge former for venskabsforbindelse er udveksling af klubblade, mødereferater og lignende. Såvel indgåelse som ophævelse af venskabsforbindelse skal meddeles IRC Internationale hjælpeorganisationer. IR-kontakten i klubben bør holde sig løbende ajour med de internationale hjælpeprogrammer, som andre klubber har løbende, eller som distriktsledelsen foreslår, og bør også selv have øjnene åbne for de muligheder, der opstår for hjælp til underudviklede områder. Når en mulighed opstår, er det IR-kontaktens opgave at motivere klubben til at yde hjælpen, og eventuelt motivere andre klubber til også at gå med i programmet, bl.a. ved at indsamle alle tilgængelige oplysninger om projektet. IRC skal også informeres om sådanne aktiviteter. Der findes mere om IR arbejdet under afsnit Youth Exchange (YE) udvalg YE-udvalget består oftest kun af få medlemmer. YE-udvalgs formanden oplyses til matriklen, så det her fremgår, hvem der er formand for udvalget og dermed er kontaktperson. Dette er til stor hjælp for de personer, der tager sig af Youth Exchange på distrikts niveau Samarbejdspartnere. Klubbens YE-udvalg samarbejder med distriktets Youth Exchange Chairman (YEC), Youth Exchange Co-chairman (YECC) og med multipeldistriktets Youth Exchange Director (YED) og Youth Exchange Deputy Chairman (YEDC) YE-arbejdets formål. Et af de allerførste punkter i de lionistiske ideer (Internationale love, art. II stk. 2c) fastslår, at hensigten med sammenslutningen skal være at skabe og opretholde en atmosfære af forståelse mellem verdens folk. Dette sigte må nødvendigvis være overvejende fremtidsorienteret, og udgangspunktet må være dem, der er unge i dag. Formålet er derfor at virke for, at så mange unge som muligt - i alderen år - får mulighed for alsidig kontakt til andre folkeslag, kulturer og miljøer verden over. Se flere enkeltheder om YE- arbejdet under afsnit Aktivitetsudvalg. Selv om mange aktiviteter ikke kræver en økonomisk indsats fra klubbens side (indsamling af briller og høreapparater, ture med handicappede, etablering af samvær for de gamle osv.), vil der være andre aktiviteter, som er betingede af, at der findes midler til rådighed. Der bør altid findes et aktivitetsudvalg i klubben. Dets opgave er først og fremmest at bistå med at lægge planer til fremskaffelse af penge til aktivitetskassen (pengegivende aktiviteter). Udvalget, som bør bestå af medlemmer, der har begge ben på jorden, må endvidere virke som økonomisk konsulent 18

19 for klubbens forskellige udvalg, og det bør deltage ved budgetlægningen for aktiviteterne, hvorunder det må sikre, at klubben og dens medlemmer ikke løber nogen unødig risiko. Hvis en risiko skal løbes, må det være klart, hvordan pengene til dækning af et evt. underskud i givet fald skal fremskaffes; f.eks. gennem tegning af risikoforsikring. Et evt. underskud må ikke dækkes af andre midler i aktivitetskassen. I nogle klubber udvider man udvalgets arbejdsområde til et reelt finansudvalg. Udvalget skal da udarbejde klubbens administrative budget og påse, at det bliver overholdt. Det skal overvåge, at klubkontingentet indgår i overensstemmelse med klubbens lov og vedtægter, og skal om nødvendigt yde bistand dertil. Det kan endvidere føre tilsyn med, at regninger til klubben bliver betalt prompte. Udvalget kan endvidere hjælpe K med råd og dåd ved udførelsen af K's pligter, f.eks. med arbejdet med revisionen og de finansielle rapporter, og det kan påse, at K afgiver månedlig finansiel rapport til bestyrelsen og kvartalsvis til klubben Ungdomsudvalg. Til udvalgets opgaver hører at organisere og støtte anlæg af idrætspladser og lejre, legepladser osv., oprettelse af ungdoms- og fritidsklubber samt iværksættelse af konkurrencer, fritidsbeskæftigelser og underholdning for børn og unge mennesker, herunder ikke mindst mentalt og fysisk handicappede. Der kan i mange tilfælde ydes værdifuld bistand til drenge- og pigespejderkorps. De nævnte opgaver varetages normalt af YE-udvalget LEO-udvalg. Udvalget kan nedsættes af en klub, som vil undersøge mulighederne for en LEO klub eller starte en klub. Udvalget bør have 2-3 medlemmer. Arbejdsopgaverne er i første række undersøgelse af følgende forhold: - er der et befolkningsmæssigt grundlag for LEO arbejde? - har klubben 3-4 medlemmer, der har lyst til at engagere sig i arbejdet i hvert fald de næste to år? - er klubben villig til at bruge kr. af aktivitetsmidlerne årligt på formålet? Udvalget kontakter distriktets LEO chairman, som kan hjælpe med alle spørgsmål. På et efterfølgende klubmøde deltager LEO chairman og nogle af distriktets LEO medlemmer for at informere, inden klubben træffer sin endelige beslutning. Har klubben truffet beslutning om oprettelse af en LEO klub, bliver de næste opgaver: - at udarbejde en liste over medlemsemner - at holde informationsmøder - at holde stiftende generalforsamling - at give vejledning til de unge - at vejlede i klubbens drift - at etablere samarbejde mellem lions- og LEO klubberne Blindeudvalg. Blindesagen har fra lions start været en stående aktivitet. Der vil altid lokalt være brug for hjælp til de blinde medborgere. F.eks. gennem arrangementer med udflugter, kørsel til og fra blindehjem o.l. aktiviteter. Udvalget bør samarbejde med det offentlige og med andre foreninger ved at støtte og supplere deres indsats Grønlandsudvalg. Hvad enten den enkelte klub for tiden er aktivt interesseret i grønlandsaktiviteter eller ikke, er det vigtigt, at klubben i forbindelse med generalforsamlingen på lige fod med øvrige udpegede udvalgsformænd også udpeger en Grønlands kontaktmand (G). Det er ikke nødvendigt med omfattende viden om Grønland, men det anbefales, at vedkommende interesserer sig for Grønland. Vedkommende er bindeleddet mellem klubben og bestyrelsen for Danske Lions Klubbers Grønlandsfond. Også her er det værdifuldt, at vedkommende har jobbet i flere år. Se mere om hjælpen til Grønland under afsnit Køreplan for start af en ny klub Udpegning af udvalg (to ildsjæle er nok) 19

20 Aftal og afhold møde med MDC/EC Nærværende plan gennemgås. Ny køreplan med mødedatoer fastlægges Fremstil liste over mulige emner. Ca. 100 emner, gerne flere, blandt: - Mænd og kvinder kendt fra erhvervslivet - Personlige bekendtskaber - Egne ledsagere. Er ikke målet, men de bør have muligheden Man bør her undgå at bevæge sig ind på andre klubbers naturlige område Første orienteringsmøde Forberedelse. Der reserveres passende lokale med alm. udstyr: OHP event. multimedieudstyr. Mulighed for let servering: Kaffe/Te, brød, vand, der betales af klubben. Der udsendes invitationer med ønske om tilmelding. Fra Lions Danmark i Hillerød skaffes et passende antal af: The Lion, Et par ord om lions, Lions i tiden og med tiden og visitkort Program ( ) - Velkomst v/ P i moderklub, evt. sponsor. Kort præsentation - Noget om, Hvad er lions, MDC/EC - Hvad laver moderklubben? - Hvad laver en tilsvarende klub v/ medlem fra en velfungerende pigeklub, blandet klub eller mandeklub (gerne ung og levende) - Mulighed for spørgsmål - Hvad skal der nu ske? - Udlevering af interesseskema - Aftale om næste møde - Opfordring til at tage personer med som man mener kunne have interesse for medlemskab - Personer, som har sagt nej tak, slettes af listen Andet orienteringsmøde Forberedelse. Forberedelse. Der reserveres passende lokale med alm. udstyr: OHP event. multimedieudstyr. Mulighed for let servering: Kaffe/Te, brød, vand, der betales af klubben. Der udsendes invitationer med ønske om tilmelding Program ( ) - Velkomst, sponsorudvalg, kort præsentation - Kort udgave om: Hvad er lions v/ MDC/EC - Hvad laver en typisk klub? (Ikke samme person som på 1. møde - Debat ved små borde om: - Hvad kunne klubben hedde? - Hvor kunne den holde sine møder? - Hvad kunne den lave af aktiviteter? - Hvad kunne være på programmet? - Hvis du skulle sidde i bestyrelsen, hvilken post skulle det så være på? - Kort debat om resultatet. Forslagene gemmes af sponsorudvalg - Spørgetid - Hvad skal der nu ske? 20

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6

Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 Gyldig fra: 07. november 2010 1/6 for Dansk Zoom8 Klub 1. Klubbens navn og adresse 1.1 Klubbens navn er Dansk Zoom8 Klub (Danish Zoom8 Association). Den officielle forkortelse er DZA. 1.2 Klubbens adresse

Læs mere

Vedtægter for All Of Dance

Vedtægter for All Of Dance Vedtægter for All Of Dance 1 Navn/Hjemsted All Of Dance Halsnæs kommune. 2 Formål Foreningens formål er, at tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven indenfor dans - og udbrede glæden

Læs mere

Vedtægter for Viborg Firmaidræt

Vedtægter for Viborg Firmaidræt Vedtægter for Viborg Firmaidræt 1. Foreningens navn: Foreningens navn er Viborg Firmaidræt (VFI). Stiftet den 10. maj 1950. 2. Foreningens hjemsted: Foreningen er hjemmehørende i Viborg kommune. 3. Foreningens

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg

Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag der ikke er kommet med i det trykte tillæg Forslag til ændringer af vedtægter for Danske Lionsklubbers Katastrofehjælp(25.2.2015) - side 2-3 Nye statutter for Lions Pris version 2 - side 4-6 Statutter

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser:

Indholdsfortegnelse. Kapitel I. Foreningens navn og formål: Kapitel II. Medlemskredsen: Kapitel III. Særlige medlemmer og anerkendelser: 13. juni 2009 Side 2 Indholdsfortegnelse Kapitel I. Foreningens navn og formål: 1 Foreningens navn og hjemsted Side 3 2 Foreningens formål Side 3 3 Uafhængig af partipolitik Side 3 Kapitel II. Medlemskredsen:

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB

VEDTÆGTER. HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB VEDTÆGTER for HOLSTEBRO Y s MEN s CLUB Vedtægter af 25. maj 2011 for Holstebro Y s Men s Club Side 1 af 8 1 LEDERNES OPGAVER Præsidenten - Har den overordnede ledelse af klubbens arbejde, herunder holder

Læs mere

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal.

VEDTÆGTER. Klubben har derudover til formål på forsvarlig vis, at drive de af klubben lejede/forpagtede lokaler og omgivelser, der udgør Ordrupdal. VEDTÆGTER Som vedtaget på generalforsamlingen den 24. februar 1983! Revideret i april 1985, februar 1995, februar 2000, juni 2001, april 2003 og marts 2014. Vedtægterne blev tidligere benævnt love. I marts

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING

VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 2005 Side 1 af 10 VEDTÆGTER FOR TELEGRAF-REGIMENTERNES SOLDATERFORENING 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Aktiviteter 5 Forretningsudvalg

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet.

Vedtægter for Spejderne i Ringsted. 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. Vedtægter for Spejderne i Ringsted 1: NAVN OG HJEMSTED Foreningens fulde og officielle navn er Spejderne i Ringsted - i daglig tale Samrådet. 2: FORMÅL Samrådets formål er at varetage de tilsluttede enheders

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Vedtægter for Middelfart Cykel Club

Vedtægter for Middelfart Cykel Club Vedtægter for Middelfart Cykel Club 1 Navn og hjemsted Stk.1. Foreningens navn er "Middelfart CykelClub". Stk. 2. Foreningen har hjemsted i Middelfart Kommune. Stk.3. Foreningen er medlem af Danmarks Cykle

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

Bredbåndsforeningen Firkløveren

Bredbåndsforeningen Firkløveren Vedtægter for Bredbåndsforeningen Firkløveren Navn og interesseområde 1 Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Firkløveren. Foreningen er stiftet den 8. december 2004 og dens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening

Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening Vedtægter 2015 for Fredensborg Søparks Antenneforening 1. Navn, Hjemsted og Formål Stk.2. Foreningens navn er Fredensborg Søparks Antenneforening. Dens hjemsted er Fredensborg. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Motionsklubben Amager

Vedtægter for Motionsklubben Amager Vedtægter for Motionsklubben Amager 1. Foreningens navn Foreningens navn er Motionsklubben Amager. Initialer: MA Stiftelse: 13. september 2001 2. Foreningens hjemsted Foreningen er hjemmehørende i Tårnby

Læs mere

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog

Chartret 6. april 1974. Klubhåndbog Chartret 6. april 1974 Klubhåndbog Opdateret 14. februar 2011 FORORD Denne klubhåndbog indeholder en samling af klubbeslutninger og retningslinjer, som har blivende betydning for klubbens virke. Klubben

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND

VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND VEDTÆGTER FOR NATURISTFORENINGEN SJÆLLAND 1. Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Naturistforeningen Sjælland, forkortet NFS. Foreningens hjemsted er på adressen Solbakkevej 4, Kyndeløse Sydmark,

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004.

19. Ikrafttræden Når Distriktskonferencen har godkendt disse vedtægter træder de i kraft straks, så de nye valgregler er gældende fra foråret 2004. Bilag til Distrikt Himmerlands generalforsamling på Rebild Efterskole 25. april 2015 Steder skrevet med rødt er ændringer/tilføjelser Punkter, hvor der er forslag til rettelser/tilføjelser: pkt:10, 17,

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København

Vedtægter for. Foreningen Veteranhjem København Vedtægter for Foreningen Veteranhjem København 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Foreningen Veteranhjem København. 1.2 Foreningens hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål 2.1 Foreningens formål

Læs mere

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter

Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Dykkerklubben Esbjerg Klubvedtægter Indhold: 1 Klubben...2 2 Tegning...2 3 Formål...2 4 Kontingent...2 5 Medlemskab...3 6 Bestyrelsen...3 7 Budget, regnskab og formueforhold...5 8 Generalforsamling...5

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub

Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub Vedtægter for Virum-Sorgenfri Tennisklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er VIRUM-SORGENFRI TENNISKLUB (VST). Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at fremme tennissporten

Læs mere

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune.

1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. Grundejerforeningen Kollekolleparken Side 1 af 5 Vedtægter I Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Kollekolleparken. Dens hjemsted er Furesø Kommune. 2 Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt

Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Vedtægter for Boligforeningen Lillebælt Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Boligforeningen Lillebælt. Boligorganisationen er stiftet ved en fusion mellem boligorganisationerne

Læs mere

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN

VEDTÆGTER for VARDE GARDEN VEDTÆGTER for VARDE GARDEN Navn: Foreningens navn: Varde Garden Stiftet den: 17 AUG 1963 Hjemsted: Varde kommune 1 2 Formål: Stk. 1. Foreningens formål er, at skabe musikinteresse og et godt kammeratskab

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune

Kapitel 3 Boligorganisationens ledelse Repræsentantskabet. Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Vedtægter for Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Kapitel 1 Navn, hjemsted og formål 1. Boligorganisationens navn er Funktionærernes Boligselskab i Lyngby/Tårbæk kommune Stk. 2. Organisationen

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S

FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S FORRETNINGSORDEN FOR BESTYRELSEN I MAD TIL HVER DAG I/S INDHOLD 1. Bestyrelsens valg og sammensætning 1 2. Konstitution 1 3. Bestyrelsesmøder 1 4. Beslutningsprotokol 2 5. Bestyrelsens forpligtelser 2

Læs mere

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet.

3 Foreningens hjemsted er Københavns kommune, Det Juridiske Fakultet ved Københavns Universitet. KAPITEL 1 NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er The European Law Student Association Copenhagen med binavn ELSA Copenhagen. Foreningens officielle forkortelse vil være ELSA Cph. Foreningen er

Læs mere

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B

F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B F O R R E T N I N G S O R D E N for Organisationsbestyrelsen i Boligforeningen 3B 1 Organisationsbestyrelsens ansvar Organisationsbestyrelsen har den overordnede ledelse af Boligforeningen 3B og dens afdelinger

Læs mere

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune.

b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 1. NAVN OG HJEMSTED: a) Foreningens navn er Mørke - Ådalens Net. b) Foreningen er en selvstændig forening hjemmehørende i Syddjurs kommune. 2. FORMÅL: Mørke - Ådalens Net er en almennyttig og ukommerciel

Læs mere

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram.

5. Enhver kan optages som medlem af partiet og eventuelt en lokalkreds, når vedkommende anerkender Retsforbundets idéprogram. RETSFORBUNDETS VEDTÆGTER Navn og formål 1. Partiets navn er Retsforbundet. 2. Eventuelle misbrug indberettes til landsledelsen. Landsledelsen træffer afgørelse om eventuel forfølgelse af sagen. 3. Partiets

Læs mere

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.

Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10. Forretningsorden for Grundejerforeningen Buresø Senest opdateret d. 07.10.2013 (Kan opdateres løbende og efter behov) Vedtaget den: 07.10.2013 Retningslinjer 1: Forretningsordenens hjemmel og formål Stk.

Læs mere

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB

LOVE og VEDTÆGTER 2014. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB LOVE og VEDTÆGTER 2014 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark SILKEBORG Y S MEN S CLUB INDHOLDSFORTEGNELSE: LOVE... 3 NAVN OG MOTTO... 3 FORMÅL OG OPGAVER... 3 MEDLEMSSKAB... 3 OPGØR AF MEDLEMSSKAB... 4

Læs mere

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub

Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub Vedtægter for Østjyllands Sportsløbehjul Klub 1. Navn og hjemsted Stk. 1.2.Klubbens navn er Østjyllands Sportsløbehjul Klub. Stk. 1.1 Klubbens hjemmeside er www.run4you.dk/dsk_g/dsk_g.html Stk. 2. Klubbens

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub

VEDTÆGTER. for. Skanderborg BMX-Klub VEDTÆGTER for Skanderborg BMX-Klub Indholdsfortegnelse: Indhold 1. Navn og hjemsted.... 3 2. Formål.... 3 3. Tilhørsforhold.... 3 4. Medlemskab og eksklusion... 3 5. Drift.... 3 6. Ledelse.... 3 7. Ledergruppens

Læs mere

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8

Grundejerforeningen Slagslunde Syd. Vedtægter 1/8 Vedtægter 1/8 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er. Foreningen har hjemsted i Slagslunde by i Egedal Kommune. Foreningens vedtægter og ændringer til disse skal godkendes af Egedal Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB

VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB VEDTÆGTER FOR SØLLERØD GOLFKLUB Tilrettet efter generalforsamlingen den 26. marts 2015 og endelig godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 30. marts 2015. 1 Hjemsted og formål Klubbens navn er Søllerød

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel

FORRETNINGSORDEN. for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. Forretningsordenens hjemmel FORRETNINGSORDEN for bestyrelsen i Ullerød Vandværk a.m.b.a. 1. Forretningsordenens hjemmel Denne forretningsorden er oprettet i henhold til Ullerød Vandværks vedtægter af 27. april 2010. Originaleksemplaret

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

2 Foreningens formål

2 Foreningens formål Vedtægt for Rytmekoret Slagelse 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Rytmekoret Slagelse. Foreningens hjemsted er Slagelse Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er, at udøve rytmisk kormusik

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB

VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB VEDTÆGTER FOR DET DANSKE HEDESELSKAB 3 1. NAVNE OG HJEMSTED Den selvejende institutions navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC)

Vedtægter. for. Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Vedtægter for Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) 1 Navn, hjemsted og adresse Foreningens navn er Frederikssund Erhvervs- og Turistcenter (FETC) Hjemstedet er Frederikssund Kommune per 1.1.2007.

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Danske Ølentusiaster

Vedtægter for Danske Ølentusiaster Vedtægter for Danske Ølentusiaster 1 Navn Stk. 1 - Foreningens navn er "Danske Ølentusiaster". 2 Formål Stk. 1 - Danske Ølentusiaster er en uafhængig landsdækkende ølforbruger- og interesseorganisation.

Læs mere

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel

Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel Vedtægter for Ex-Table 111 Hammel 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Ex-Table 111 Hammel, og den hjemsted er den til enhver tid herskende Formands bopæl. Må venskabets bånd aldrig briste. 2 Motto 3 Formål

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011

Informationsmøde. AGU og AB. Vedrørende planerne for sammenlægning af. Den 20 januar 2011 Informationsmøde Vedrørende planerne for sammenlægning af AGU og AB Den 20 januar 2011 Agenda for mødet Velkomst Præsentation af dirigent Præsentation af sammenlægningsplanerne Spørgsmål til planerne Kaffe/te/øl/vand

Læs mere

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB

FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB FORRETNINGSORDEN FOR IKAST OG OMEGNS MOTOR KLUB Bestyrelsen. 1. Valg af bestyrelse. a. Valg til bestyrelse sker i henhold til bestemmelserne i klubbens vedtægter. b. Suppleanter indtræder i bestyrelsen

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED FORMÅL VEDTÆGTER 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er: Trædballe - Uhrhøj Antenneforening. 1.2 Foreningens hjemsted er Vejle Kommune. 2 FORMÅL 2.1 Foreningens formål er at etablere, eje og drive fællesantenneanlæg

Læs mere

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS

Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Vedtægter for Brugerklubben SBSYS Kapitel 1: Brugerklubbens navn og formål November 2006 Revideret oktober 2007 Revideret november 2008 Revideret maj 2009 1 Foreningens navn er Brugerklubben SBSYS (herefter

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013

Vedtægter for den Selvejende institution. Horsens Krisecenter Marts 2013 Vedtægter for den Selvejende institution Horsens Krisecenter Marts 2013 1 Navn og hjemsted. Den selvejende institution, Horsens Krisecenter, har til formål midlertidigt at huse voldsramte kvinder og deres

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB

HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB HERNING VANDSKI og WAKEBOARD KLUB ORIGINALE vedtægter vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. december 2004. MÅ IKKE ÆNDRES FØR VEDTAGELSE PÅ GENERALFORSAMLING ÆNDRINGER noteres med sidenr. og linie.

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang"

Vedtægter for Grundejerforeningen Fuglevang Vedtægter for Grundejerforeningen "Fuglevang" 1. Grundejerforeningens navn er "Grundejerforeningen Fuglevang". Dens hjemsted er Kirke Såby. Dens værneting er Roskilde Herredsret. 2. Grundejerforeningen

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark

Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Foreningen af Sygehusmaskinmestre i Danmark Vedtægter 2012 2 Således vedtaget på ordinær generalforsamling i Brædstrup den 11. oktober1989. Således tekstmæssig (sprogmæssig) revideret og vedtaget på ordinær

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. 1.2 Foreningens hjemsted er Næstved Kommune 2 2.1 Foreningens formål er i nøje overensstemmelse med lokalplan

Læs mere

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune.

Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. VEDTÆGTER FOR KALUNDBORG GOLFKLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Kalundborg Golfklub, og den er stiftet den 14. marts 1974. Golfklubben har hjemsted i Kalundborg kommune. Golfklubben skal være medlem

Læs mere

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé

Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé Foreløbige vedtægter for Jordnær Gadevang Købmandscafé 1 Navn og hjemsted 1. Foreningen Jordnær Gadevang Købmandscafé har hjemsted i Hillerød Kommune, er stiftet den xxx. 2 Formål 1. Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål Vedtægter for Foreningen Samsø Energiakademi 28.marts 2014 Indhold 1 Navn og hjemsted... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskab... 3 4 Bestyrelsen... 3 5 Den ordinære generalforsamling... 4 6 Ekstraordinære generalforsamlinger...

Læs mere

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde

Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde Vedtægter for DAF Roskildeafdelingen hjemmehørende i postnummer 4000 Roskilde 1. Navn og hjemsted Lokalforeningens navn er DAF Roskildeafdelingen. Dens hjemsted er formandens adresse. 2. Formål Lokalforeningens

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening

Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening Vedtægter for Fredericia Tegnsprogsforening 1 Navn, stiftelsesdato og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Fredericia Tegnsprogsforening. 1.2 Foreningen er stiftet den 25. oktober 1903. 1.3 Tidligere navne:

Læs mere

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune.

Vedtægter. Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. Vedtægter Vedtægter for EDR Vestfyn afdelingen: 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er experimenterende Danske Radioamatører Vestfyn Afdeling og dens hjemsted er Middelfart kommune. 2. Formål: Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Dansk Kødkvæg

Vedtægter for Dansk Kødkvæg Vedtægter for Dansk Kødkvæg 1. Formål Dansk Kødkvæg har til formål at fremme kødkvægproducenternes interesser inden for avl, fodring, produktion, økonomi, afsætning og erhvervspolitik. Desuden har Dansk

Læs mere

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012

Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Vedtægter for Det danske Hedeselskab 2012 Det danske Hedeselskab Vedtægter 2 1. Navne og hjemsted Selskabets navn er Det danske Hedeselskab. Det danske Hedeselskab ( Hedeselskabet ) er en selvejende institution

Læs mere