UDKAST Forslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDKAST 220113. Forslag"

Transkript

1 Fremsat den {FREMSAT} af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) (Harmonisering af klageadgang og øget mulighed for at hæve faget matematik til B-niveau i stx-uddannelsen) 1 I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 5. juli 2010, foretages følgende ændringer: 1. 12, stk. 4, affattes således:»stk. 4. Mindst et af fagene biologi, fysik, kemi, matematik eller naturgeografi skal afsluttes på mindst B-niveau. Dette gælder dog ikke elever, der har fire fremmedsprog.«2. I 14, stk. 1, udgår»offentlige«, og som 2. pkt. indsættes:»kravet gælder ikke institutioner efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser).«3. 14, stk. 2, affattes således:»stk. 2. Rektor træffer afgørelse om oprettelse af konkrete studieretninger og kan herunder træffe afgørelse om oprettelse af blandede studieretningsklasser.«4. I 25, stk. 1, 2. pkt., ændres»6,0«til:»2,0« , stk. 1, affattes således:»efter nærmere regler fastsat af børne- og undervisningsministeren kan klager over rektors afgørelser indbringes for ministeren.«2 I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 862 af 5. juli 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 20, stk. 1, 2. pkt., ændres»6,0«til:»2,0«.

2 2. 22, nr. 3, affattes således:»3) Prøve i to til fire valgfag, der mindst skal omfatte a) to fag på B-niveau, b) et fag på B-niveau og to fag på C-niveau, c) et fag på B-niveau og et fag på C-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau, d) et fag på A-niveau, der ikke er engelsk eller historie, og et fag på C-niveau eller e) engelsk eller historie på A-niveau og enten et fag på B-niveau eller to fag på C-niveau.«3. 23, nr. 3, affattes således:»3) Prøve i to til fem valgfag, der som minimum skal omfatte: a) to fag på B-niveau og et fag på C-niveau, b) to fag på B-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau, c) et fag på A-niveau, der ikke er engelsk eller historie, og to fag på C-niveau eller d) engelsk eller historie på A-niveau og enten et fag på B-niveau og to fag på C-niveau eller tre fag på C-niveau.«4. 35, stk. 1, affattes således:»efter nærmere regler fastsat af børne- og undervisningsministeren kan klager over et kursus leders afgørelser indbringes for ministeren.«3 I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 5. juli 2010, foretages følgende ændringer: 1. I 23, stk. 1, 2. pkt., ændres»6,0«til:»2,0« , stk. 1, affattes således:»efter nærmere regler fastsat af børne- og undervisningsministeren kan klager over en skoles afgørelser indbringes for ministeren.«4 Loven træder i kraft den 1. august 2013.

3 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedpunkter 1.2. Lovforslagets baggrund 2. Lovforslagets indhold 2.1. Harmonisering af klageadgangen på de gymnasiale uddannelser med andre uddannelsesområder Gældende ret Den foreslåede ordning 2.2. Sidestilling af matematik med de naturvidenskabelige fag i forhold til kravet om, at mindst et af disse fag i stx-uddannelsen skal vælges på B-niveau Gældende ret Den foreslåede ordning 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet 5. Administrative konsekvenser for borgerne 6. Miljømæssige konsekvenser 7. Forholdet til EU-retten 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. 9. Sammenfattende skema 1. Indledning 1.1. Lovforslagets hovedpunkter Lovforslaget, der vedrører de tre love om indholdet i de gymnasiale uddannelser (herefter uddannelseslove), indeholder forslag til ændringer, der skal harmonisere klageadgangen på det gymnasiale uddannelsesområde med andre uddannelsesområder. Derudover indgår der i lovforslaget forslag til en ændring, der skal ses som et led i et serviceeftersyn af de gymnasiale uddannelser. Endelig indgår der forslag om visse ordensmæssige ændringer i lovteksten Lovforslagets baggrund Efter indgåelsen af gymnasieforliget den 28. maj 2003 mellem de daværende regeringspartier (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristeligt Folkeparti blev der med start fra skoleåret indført et studieretningsgymnasium på de treårige gymnasiale uddannelser til afløsning af det tidligere grengymnasium, ligesom også hfuddannelsen blev væsentligt fornyet, ikke mindst i kraft af etableringen af kultur- og samfundsfaggruppen og naturvidenskabelig faggruppe. Alle uddannelserne har fået lærerteam som et meget centralt omdrejningspunkt for undervisningen, og ikke mindst fagsamarbejdet i studieretningerne og i faggrupperne er en stor opgave for lærerteamene og for ledelserne af institutionerne. Det præcise indhold i forliget er siden blevet justeret ved politiske aftaler af henholdsvis 13. december 2007 og 2. april 2009, der er blevet fulgt op af lov- og regelændringer. Sideløbende hermed har de gymnasiale institutioner gennemgået en omstillingsproces og arbejdet på at realisere reformens intentioner. Realiseringen er kommet langt i kraft af en stor indsats på skolerne. En række evalueringer, analyser og meningstil-

4 kendegivelser har vist, hvad der er opnået af resultater, samtidig med at der også peges på, hvor der fortsat er behov for en udfoldning af reformerne. I regeringsgrundlaget»et Danmark, der står sammen«fra oktober 2011 står der følgende:»regeringen ønsker generelt at øge kvaliteten af ungdomsuddannelserne, herunder de gymnasiale uddannelser, som udgør den primære vej til videregående uddannelse. Der er bl.a. behov for at nedbringe klassestørrelserne, der mange steder er blevet en alvorlig barriere for ordentlig indlæring. Regeringen vil med udgangspunkt i sine uddannelsespolitiske målsætninger foretage et serviceeftersyn af de gymnasiale uddannelsers indhold og rammer.«regeringen har taget initiativ til indførelse af et fleksibelt klasseloft på 28 elever i de gymnasiale fuldtidsuddannelser, jf. lov nr. 469 af 29. maj 2012 (jf. L130, Folketingstidende ). Regeringen har endvidere som led i det omtalte serviceeftersyn i foråret 2012 iværksat en udviklingsplan for de gymnasiale uddannelser. En del af udviklingsplanen er, at alle gymnasiale uddannelsesinstitutioner er blevet indbudt til at deltage i rammeforsøg og udviklingsprojekter, samtidig med, at der har været mulighed for at søge tilskud til udvikling af nationalt udbudte efteruddannelseskurser. Forsøgene og projekterne skal bruges til at udfolde og udvikle målene med gymnasiereformen. Planen indeholder både nye indsatsområder og en fortsættelse af tidligere igangsatte indsatser. I en næste fase af udviklingsplanen vil der komme flere forsøg og udviklingsprojekter. Endelig indgår det i serviceeftersynet, at der skal gennemføres en række justeringer af reglerne om uddannelserne, så uhensigtsmæssige bestemmelser og unødvendige bindinger eller begrænsninger bliver fjernet eller ændret. Dette lovforslag er første led i denne bestræbelse, idet de fleste justeringer dog vil blive gennemført ved efterfølgende bekendtgørelsesændringer inden for de gældende bemyndigelser, men med inddragelse af partierne bag gymnasiereformen. 2. Lovforslagets indhold 2.1. Harmonisering af klageadgangen på de gymnasiale uddannelser med andre uddannelsesområder Gældende ret De gymnasiale uddannelseslove indeholder hver især bestemmelser om, at en elev/kursist»kan klage til [ministeren] over [lederens] afgørelser i pædagogiske anliggender«( 39 i gymnasieloven, 35 i hf-loven og 37 i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)), mens klageadgangen til ministeriet på andre uddannelsesområder er begrænset til retlige spørgsmål eller helt afskåret. Klageadgangen er nærmere udmøntet i de respektive uddannelsesbekendtgørelser (kapitel 16 i bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2010 om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen), kapitel 11 i bekendtgørelse nr. 735 af 22. juni 2010 om uddannelsen til toårigt hf (hf-bekendtgørelsen), kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 307 af 11. april 2011 om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hfenkeltfagsbekendtgørelsen), kapitel 14 i bekendtgørelse nr. 691 af 23. juni 2010 om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) og kapitel 15 i bekendtgørelse nr. 740 af 23. juni 2010 om uddannelsen til højere teknisk eksamen (htx-bekendtgørelsen)). De gældende uddannelseslove indeholder desuden hver især en bestemmelse om, at børne- og undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om, at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter. Reglerne om klage er udmøntet i bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser (almen eksamensbekendtgørelse), jf. bekendtgørelse nr. 862 af 16. august Af bekendtgørelsen fremgår, at der i forbindelse med forhold omkring prøver og eksamen på uddannelserne på gymnasialt niveau kan klages til ministeriet (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) over en skoles afgørelse i en række spørgsmål af skønsmæssig karakter, herunder forhold vedrørende eksaminationsgrundlaget, prøveforløbet og bedømmelsen. Andre forhold i forbindelse med prøveaflæggelsen kan derimod kun påklages til ministeriet, for så vidt angår retlige spørgsmål. Det gælder f.eks. en skoles afgørelse om bortvisning fra prøven som følge af en bekræftet formodning om, at eksaminanden har anvendt uretmæssig hjælp ved prøven, og om, hvorvidt en eksaminand med specifikke vanskeligheder har fået den nødvendige støtte ved prøven.

5 Klageadgangen til ministeriet på alle andre uddannelsesområder er for alle afgørelser, der træffes vedrørende prøver og eksamen, begrænset til retlige spørgsmål. Der afholdes på årsbasis mere end enkeltstående prøvebegivenheder. Ministeriet har ingen statistik over, hvor mange eksaminander der klager over forhold vedrørende prøverne, idet de fleste klager afgøres endeligt af den enkelte skole. Med virkning fra september 2010 blev klagereglerne ændret således, at en skoles tilbud om ombedømmelse på baggrund af en afgørelse om at imødekomme en klage fra en eksaminand over bedømmelsen af dennes skriftlige besvarelse, derefter indebar, at ombedømmerne skal træffe en egentlig forvaltningsretlig afgørelse på baggrund af alle relevante oplysninger i sagen. Eksaminandens klage over en karakter kan indebære, at ombedømmerne træffer afgørelse om, at karakteren kan nedsættes. Disse afgørelser beror i vidt omfang på et fagligt skøn og kan i dag påklages til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Der indbringes i dag kun et meget begrænset antal sager til styrelsen, der vedrører klager over bedømmelsen og andre afgørelser, hvor skønnet er et tema for klagen. I 2011 var der 50 klager. En del af disse klager vedrører reelt klager, der udspringer af retlige forhold, som f.eks. manglende overholdelse af de konkrete læreplaners krav i forbindelse med prøveafholdelsen Den foreslåede ordning Med henblik på at harmonisere det gymnasiale uddannelsesområde med andre uddannelsesområder foreslås det, at klageadgangen begrænses til retlige spørgsmål. Dette sker bl.a. i naturlig forlængelse af, at de almengymnasiale uddannelsesinstitutioner i sammenhæng med kommunalreformen overgik til at blive selvejende institutioner med en højere grad af selvstændighed. Med forslaget gennemføres en harmonisering af rammerne for behandling af klagesager vedrørende de gymnasiale uddannelser med andre uddannelsesområder ved selvejende institutioner med udbud af ungdomsuddannelser. Efter regler i uddannelsesbekendtgørelserne, jf. afsnit ovenfor, er der adgang til at klage til ministeriet over skolens leders afgørelser af klager fra eleverne/kursisterne over pædagogiske beslutninger, der er truffet på skolen. Det er ikke vurderingen, at begrænsningen af klageadgangen vil forringe elevernes og kursisternes retssikkerhed. Sagernes genstand vedrører altovervejende forhold, hvor skolen selv har de bedste forudsætninger for at træffe den bedste afgørelse. Prøvelsen i disse klagesager er da også i praksis begrænset, således at der ikke sker en nærmere efterprøvning af skolens leders faglige skøn, men alene ses på, om reglerne er fulgt. Der indkommer kun et begrænset antal af denne slags klager i løbet af et år, og langt de fleste af disse angår lederens afgørelser af klager over afsluttende standpunktskarakterer. En begrænsning af klageadgangen til alene at omfatte retlige spørgsmål vil i realiteten generelt ikke føre til andre afgørelser end i dag, men det vil formalisere dén tilbageholdende efterprøvelsespraksis, der i praksis er ført. De foreslåede ændringer af de gymnasiale uddannelseslove indebærer i sig selv ingen udvidelse eller begrænsning af ministerens adgang til at fastsætte nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen. Med henblik på at harmonisere det gymnasiale uddannelsesområde med andre uddannelsesområder også i forbindelse med prøver og eksamen er det hensigten, at reglerne i den almene eksamensbekendtgørelse ændres, så klageadgangen til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen for alle afgørelser vedrørende prøver og eksamen begrænses til retlige spørgsmål. Ændringen, der vil kunne træde i kraft den 1. september 2013 og få virkning for de eksamensterminer, der påbegyndes efter denne dato, indebærer ingen ændring i klagesagsbehandlingen på den enkelte skole, herunder at en klage i henhold til den almene eksamensbekendtgørelses kapitel 10 over en karakter fortsat kan indebære, at en ombedømmelse kan betyde, at karakteren bliver sat ned. Når ændringen gennemføres, vil den enkelte eksaminand lige som i dag fortsat kunne klage til skolen over også forhold af skønsmæssig karakter, herunder om eksaminanden har fået den korrekte bedømmelse. Det bliver herefter skolen henholdsvis bedømmerne, der træffer den endelige afgørelse. Lovforslaget indebærer, at en begrænsning af klageadgangen også på prøve- og eksamensområdet til alene at omfatte retlige spørgsmål i realiteten generelt ikke vil føre til andre afgørelser end i dag. Der sker ikke med lovforslaget ændringer i ministeriets tilsyn med de gymnasiale uddannelser.

6 Der henvises til lovforslagets 1, nr. 5, 2, nr. 4, og 3, nr. 2, og de specielle bemærkninger hertil Sidestilling af matematik med de naturvidenskabelige fag i forhold til kravet om, at mindst et af disse fag i stx-uddannelsen skal vælges på B-niveau Gældende ret Alle elever i uddannelsen til studentereksamen (stx-uddannelsen) skal efter de gældende bestemmelser have fagene fysik og matematik på mindst C-niveau, jf. gymnasielovens 10, stk. 2, og 12. Det er et krav, at der i grundforløbet indgår undervisning i matematik og et eller to naturvidenskabelige fag, og i studieretningsforløbet er der krav om, at både fysik og matematik indgår på mindst C-niveau. Derudover skal mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi indgå i det enkelte studieretningsforløb på mindst C-niveau. Rektor fastlægger på forhånd hvilke. Ud over ovennævnte gælder der et krav om, at mindst ét af de naturvidenskabelige fag dvs. biologi, fysik, kemi og naturgeografi skal afsluttes på B-niveau. Dette gælder dog ikke for en bestemt gruppe af særligt sprogligt orienterede elever, nemlig elever, der har fire fremmedsprog, jf. 12, stk. 4, 2. pkt. Endvidere kan elever, der har tre fremmedsprog, vælge at afslutte matematik på B-niveau i stedet for ét af de nævnte fag, jf. 12, stk. 4, 3. pkt. Den nuværende affattelse af bestemmelserne trådte i kraft fra og med skoleåret som en imødekommelse af særligt sprogligt orienterede elever som en udmøntning af den seneste politiske aftale om justering af gymnasiereformen fra april 2009, jf. lov nr af 27. december 2009 (jf. L7, Folketingstidende ) Den foreslåede ordning Faget matematik på B-niveau er i dag et specifikt adgangskrav på mange af de videregående uddannelser, og det har vist sig, at behovet for at tage matematik på B-niveau i dag tegner sig for i alt ca. en ottendedel af stx-studenternes samlede aktivitet på gymnasiale suppleringskurser (GSK). Af disse tager knap ni ud af 10 faget, fordi de ikke allerede har det på B-niveau som modsætning til dem, der tager faget som GSK, fordi de har brug for at forbedre karakteren. Dette er således én af forklaringerne på den vækst i brugen af gymnasial supplering, som er set i de seneste år. Det foreslås på den baggrund, at muligheden for at lade matematik på B-niveau træde i stedet for et løft af ét af de naturvidenskabelige fag til B-niveau gøres til en mulighed for alle uanset antallet af fremmedsprog. Forslaget skal således være med til at underbygge den generelle studiekompetence, som stx-uddannelsen skal give dimittenderne. Behovet for, at stx-studenterne skal supplere i faget matematik B efter eksamen, må alt andet lige antages at blive reduceret, hvis elevernes mulighed for at løfte niveauet inden for rammerne af selve uddannelsen udvides. Ændringen vil omvendt medføre, at færre elever vil få et naturvidenskabeligt fag på B-niveau i løbet af stxuddannelsen. Forventningen er, at det især vil få betydning for biologi og naturgeografi. Det beror for det første på, at de elever, der måtte vælge matematik B, fordi de i tide er blevet opmærksomme på de specifikke adgangskrav til en ønsket videregående uddannelse, ofte også vil være nødt til at have fysik B eller kemi B for at kunne leve op til disse krav. For det andet beror det på, at fysik B og kemi B i højere grad end biologi B og naturgeografi B vil indgå som egentligt studieretningsfag, mens de andre fag oftere tages som valgfag. Ændringen vil endvidere få den sideeffekt, at der vil blive færre elever, som i stx-uddannelsen får tre fremmedsprog. Dette forventes især at få betydning for antallet af elever med latin C. Dette fag antages i dag i et vist omfang valgt af elever med henblik på derved at opnå det 3. eller 4. fremmedsprog, som giver mulighed for at benytte mulighederne efter 12, stk. 4, 2. og 3. pkt. Det forventes, at uddannelseslovgivningen skal justeres igen i forbindelse med en opsummering af erfaringer fra skoleåret vedrørende rammeforsøg og udviklingsprojekter omfattet af den i afsnit 1.2. nævnte udviklingsplan. Når denne opsummering finder sted, skal effekten af de ændrede regler vedrørende matematik B på antallet af elever med latin C vurderes, så der kan tages stilling til, om en eventuel negativ effekt på antallet af latinelever har et omfang, der

7 giver grundlag for at foreslå en tilbagevenden til den nuværende retstilstand eller andre kompenserende tiltag. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1, og de specielle bemærkninger hertil. 3. Økonomiske og administrative konsekvenser for stat, regioner og kommuner Lovforslaget forventes at afstedkomme en maksimal mindreudgift på ca. 4 mio. kr. i 2017 og frem. Den vurderede maksimale mindreudgift er angivet med betydelig usikkerhed, da der er tale om, at elever kan vælge matematik på B-niveau og således mindske behovet for at måtte tage matematik på B-niveau som GSK på et senere tidspunkt. Det angivne mindreforbrug angiver en situation, hvor halvdelen af alle elever, der senere måtte have behov for matematik på B-niveau som led i optagelse på en videregående uddannelse, når at tage det som et led i deres gymnasiale uddannelse og således ikke får brug for at tage det som gymnasial supplering. Mio. kr Skønnet provenu i alt, mio. kr., 2013-pl 1 2 3, Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Lovforslaget vurderes ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 5. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget har ingen administrative konsekvenser for borgerne. 6. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 7. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige aspekter. 8. Hørte myndigheder og organisationer m.v. Et udkast til lovforslaget har været sendt i høring hos: [.] 9. Sammenfattende skema Økonomiske konsekvenser for stat, regioner og kommuner Positive konsekvenser/mindreudgifter 1 mio. kr. i 2014, 2 mio. kr. i 2015, 3,5 mio. kr. i 2016 og 4 mio. kr. i 2017 og frem Ingen Administrative konsekvenser for Ingen stat, regioner og kommuner Økonomiske og administrative Ingen Ingen konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for Ingen Ingen borgerne Miljømæssige konsekvenser Ingen Ingen Forholdet til EU-retten Forslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter. Negative konsekvenser/merudgifter Ingen

8 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 (Gymnasieloven) Til nr. 1 ( 12, stk. 4) Det foreslås med lovforslagets 1, nr. 1, at matematik sidestilles med de naturvidenskabelige fag, således at alle elever også elever, der ikke har tre fremmedsprog kan vælge at afslutte matematik på B-niveau i stedet for ét af de andre fag. De gældende bestemmelser om minimumskravene til stx-uddannelsens indhold af matematik og naturvidenskabelige fag fremgår af 10, stk. 2, og 12 i lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven). Alle elever skal have fagene fysik og matematik på mindst C-niveau. Det er efter 10, stk. 2, et krav, at der i grundforløbet indgår undervisning i matematik og et eller to naturvidenskabelige fag, og i studieretningsforløbet er der efter 12, stk. 1, krav om, at både fysik og matematik indgår på mindst C-niveau. Derudover skal mindst to af fagene biologi, kemi og naturgeografi indgå i det enkelte studieretningsforløb på mindst C-niveau, jf. 12, stk. 3. Rektor fastlægger på forhånd hvilke. Derudover gælder der efter 12, stk. 4, 1. pkt., endelig et krav om, at mindst ét af fagene biologi, fysik, kemi og naturgeografi skal afsluttes på B- niveau. Dette gælder dog ikke for elever, der har fire fremmedsprog, jf. 12, stk. 4, 2. pkt. Elever, der har tre fremmedsprog, kan efter 12, stk. 4, 3. pkt., vælge at afslutte matematik på B-niveau i stedet for ét af de nævnte fag. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.2. Til nr. 2 ( 14, stk. 1) Der foreslås med lovforslagets 1, nr. 2, en præcisering af bestemmelsen i lovens 14, stk. 1, om institutionernes udbud af studieretninger. Efter den gældende 14, stk. 1, skal alle offentlige skoler udbyde mindst fire studieretninger, hvoraf der er mindst én studieretning med overvejende humanistisk-sproglige studieretningsfag, én studieretning med overvejende samfundsfaglige studieretningsfag og én studieretning med overvejende naturvidenskabelige studieretningsfag. Termen»offentlige skoler«anvendes ikke i øvrigt i lovgivningen om stx-uddannelsen, hvorfor det foreslås, at der i stedet gøres eksplicit undtagelse fra kravet, for så vidt angår institutioner efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen. Ændringen er redaktionel. Til nr. 3 ( 14, stk. 2) Der foreslås med lovforslagets 1, nr. 3, en nyaffattelse af lovens 14, stk. 2. Efter den gældende 14, stk. 2, i loven skal hver skole oprette mindst lige så mange studieretningshold som antallet af hold i grundforløbet. Rektor træffer afgørelse om oprettelse af konkrete studieretninger og kan herunder træffe afgørelse om oprettelse af blandede studieretningshold. Bestemmelsen om, at hver skole skal oprette mindst lige så mange studieretningshold som antallet af hold i grundforløbet, hidrører fra indførelsen af gymnasiereformen, hvor de almengymnasiale institutioner var amtskommunale. Bestemmelsen skal ses som et led i de konkrete økonomiske forudsætninger bag reformen. Bestemmelsen har siden i kraft af de almengymnasiale institutioners overgang til statsligt selveje, jf. lov nr. 590 af 24. juni 2005, og indførelsen af det fleksible klasseloft, jf. lov nr. 469 af 29. maj 2012, mistet sin praktiske betydning og fremstår i dag som en barriere for en hensigtsmæssig klasseomdannelse efter grundforløbet. Den foreslås derfor ophævet.

9 Samtidig foretages en redaktionel ændring i den tilbageværende bestemmelse om rektors kompetence, hvorved termen»studieretningshold«ændres til»studieretningsklasser«, der også anvendes i i bekendtgørelse nr. 692 af 23. juni 2010 om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen). Ministeren vil fortsat kunne fastsætte rammer for skolernes oprettelse af studieretninger samt fastsætte, at visse studieretninger skal udbydes og oprettes, jf. lovens 14, stk. 4. Regler om etablering af blandede studieretninger fremgår i dag af stx-bekendtgørelsens 31-32, mens regler om udbud og oprettelse af studieretninger fremgår af bekendtgørelsens kapitel 5. Til nr. 4 ( 25, stk. 1, 2. pkt.) Der foreslås med lovforslagets 1, nr. 4, en ændring som følge af den nye karakterskala, der blev indført med bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Efter den gældende 25, stk. 1, i loven kan skolens leder i særlige tilfælde nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis det vurderes, at eleven ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb. Det fremgår p.t. af bestemmelsen, at det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for nægtelse af oprykning, at eleven har under 6,0 i gennemsnit. Med ændringen kommer der rettelig til at stå 2,0 i gennemsnit. Til nr. 5 ( 39, stk. 1) Der foreslås med lovforslagets 1, nr. 5, en nyaffattelse af 39, stk. 1. Efter den gældende 39, stk. 1, i loven kan en elev klage til børne- og undervisningsministeren over rektors afgørelser i pædagogiske anliggender inden to uger, fra afgørelsen er meddelt eleven. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Derudover fastsætter ministeren nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, jf. 39, stk. 2. De pågældende bemyndigelser er udmøntet dels i kapitel 16 i stx-bekendtgørelsen, dels i kapitel 10 i den almene eksamensbekendtgørelse. Med forslaget vil bemyndigelsen til at fastsætte regler om adgangen til at klage til børne- og undervisningsministeren over rektors afgørelser efter uddannelsesreglerne give mulighed for at begrænse klageadgangen til retlige spørgsmål. Denne mulighed vil blive udnyttet ved en efterfølgende ændring af stxbekendtgørelsens kapitel 16. Tilsvarende ændringer vil blive foretaget i den almene eksamensbekendtgørelses kapitel 10. Den foreslåede ændring af klageadgangen vil ikke medføre nogen ændring af den almene eksamensbekendtgørelses regler om klageadgang ud over, at det for fremtiden udelukkende vil være retlige spørgsmål i forbindelse med skolens henholdsvis ombedømmernes afgørelser, der kan påklages til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Bemyndigelsen vil endvidere kunne bruges til at fastsætte regler om klagefrister og klageproceduren, herunder at klage indgives til institutionen med henblik på genvurdering, før en klage sendes til ministeriet. Bekendtgørelser på det gymnasiale uddannelsesområde, der er udstedt i medfør af andre af lovens bemyndigelsesbestemmelser, vil tillige blive gennemgået med henblik på en lignende harmonisering af klagereglerne. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.1. Til 2 (Hf-loven) Til nr. 1 ( 20, stk. 1, 2. pkt.)

10 Der foreslås med lovforslagets 2, nr. 1, en ændring som følge af den nye karakterskala, der blev indført med bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Efter den gældende 20, stk. 1, i lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven) kan kursets leder i særlige tilfælde nægte en kursist oprykning til 2. hf, hvis det vurderes, at kursisten ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb. Det fremgår p.t. af bestemmelsen, at det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for nægtelse af oprykning, at kursisten har under 6,0 i gennemsnit. Med ændringen kommer der rettelig til at stå 2,0 i gennemsnit. Til nr. 2 ( 22, nr. 3) Der foreslås med lovforslagets 2, nr. 2, en præcisering af 22, nr. 3, litra c og d, og tilføjelse af litra e. Den gældende 22, nr. 3, i loven fastsætter kravene til, hvor mange valgfag der skal indgå i en samlet hfeksamen efter et toårigt kursusforløb og på hvilke niveauer. Bestemmelsen kan i sin gældende affattelse give indtryk af, at det ikke er muligt at vælge at løfte niveauet i de obligatoriske fag engelsk eller historie til A- niveau, hvilket er utilsigtet. Kursisterne kan således godt vælge at løfte niveauet i et disse fag til A-niveau. Det har imidlertid betydning for kravet til antal og niveauer af de resterende valgfag. Ændringen er redaktionel. Til nr. 3 ( 23, nr. 3) Der foreslås med lovforslagets 2, nr. 3, en præcisering af 23, nr. 3, litra b og c, og tilføjelse af litra d. Den gældende 23, nr. 3, i loven fastsætter kravene til, hvor mange valgfag der skal indgå i en samlet hfeksamen som enkeltfagseksamen og på hvilke niveauer. Bestemmelsen kan i sin gældende affattelse give indtryk af, at det ikke er muligt at vælge at løfte niveauet på de obligatoriske fag engelsk og historie til A- niveau, hvilket er utilsigtet. Kursisterne kan således godt vælge at løfte niveauet i et disse fag til A-niveau. Det har imidlertid betydning for kravet til antal og niveauer af de resterende valgfag. Ændringen er redaktionel. Til nr. 4 ( 35, stk. 1) Der foreslås med lovforslagets 2, nr. 4, en nyaffattelse af 35, stk. 1. Efter den gældende 35, stk. 1, i loven kan en kursist klage til børne- og undervisningsministeren over kursets leders afgørelser i pædagogiske anliggender inden to uger, fra afgørelsen er meddelt kursisten. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Derudover fastsætter ministeren nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, jf. 35, stk. 2. De pågældende bemyndigelser er udmøntet dels i kapitel 11 i bekendtgørelse nr. 735 af 22. juni 2010 om uddannelsen til toårigt hf (hf-bekendtgørelsens) og kapitel 12 i bekendtgørelse nr. 307 af 11. april 2011 om hf-uddannelsen tilrettelagt som enkeltfagsundervisning for voksne (hfenkeltfagsbekendtgørelsen), dels i kapitel 10 i den almene eksamensbekendtgørelse. Med forslaget vil bemyndigelsen til at fastsætte regler om adgangen til at klage til børne- og undervisningsministeren over kursets leders afgørelser efter uddannelsesreglerne give mulighed for at begrænse klageadgangen til retlige spørgsmål. Denne mulighed vil blive udnyttet ved en efterfølgende ændring af hfbekendtgørelsens kapitel 11 og hf-enkeltfagsbekendtgørelsens kapitel 12. Tilsvarende ændringer vil blive foretaget i den almene eksamensbekendtgørelses kapitel 10. Den foreslåede ændring af klageadgangen vil ikke medføre nogen ændring af den almene eksamensbekendtgørelses regler om klageadgang ud over, at det for fremtiden udelukkende vil være retlige spørgsmål i forbindelse med kursets henholdsvis ombedømmernes afgørelser, der kan påklages til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen.

11 Bemyndigelsen vil endvidere kunne bruges til at fastsætte regler om klagefrister og klageproceduren, herunder at klage indgives til institutionen med henblik på genvurdering, før en klage sendes til ministeriet. Bekendtgørelser på det gymnasiale uddannelsesområde, der er udstedt i medfør af andre af lovens bemyndigelsesbestemmelser, vil tillige blive gennemgået med henblik på en lignende harmonisering af klagereglerne. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.1. Til 3 (Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)) Til nr. 1 ( 23, stk. 1, 2. pkt.) Der foreslås med lovforslagets 3, nr. 1, en ændring som følge af den nye karakterskala, der blev indført med bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 om karakterskala og anden bedømmelse. Efter den gældende 23, stk. 1, i lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) kan skolens leder i særlige tilfælde nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis det vurderes, at eleven ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb. Det fremgår p.t. af bestemmelsen, at det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for nægtelse af oprykning, at eleven har under 6,0 i gennemsnit. Med ændringen kommer der rettelig til at stå 2,0 i gennemsnit. Til nr. 2 ( 37, stk. 1) Der foreslås med lovforslagets 3, nr. 2, en nyaffattelse af 37, stk. 1. Efter den gældende 37, stk. 1, i loven kan en elev klage til børne- og undervisningsministeren over skolens afgørelser i pædagogiske anliggender inden to uger, fra afgørelsen er meddelt eleven. Ministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Derudover fastsætter ministeren nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter, jf. 37, stk. 2. De pågældende bemyndigelser er udmøntet dels i kapitel 14 i bekendtgørelse nr. 691 af 23. juni 2010 om uddannelsen til højere handelseksamen (hhx-bekendtgørelsen) og kapitel 15 i bekendtgørelse nr. 740 af 23. juni 2010 om uddannelsen til højere tekniske eksamen (htx-bekendtgørelsen), dels i den almene eksamensbekendtgørelses kapitel 10. Med forslaget vil bemyndigelsen til at fastsætte regler om adgangen til at klage til børne- og undervisningsministeren over skolens afgørelser efter uddannelsesreglerne give mulighed for at begrænse klageadgangen til retlige spørgsmål. Denne mulighed vil blive udnyttet ved en efterfølgende ændring af hhxbekendtgørelsens kapitel 14 og htx-bekendtgørelsens kapitel 15. Tilsvarende ændringer vil blive foretaget i den almene eksamensbekendtgørelses kapitel 10. Den foreslåede ændring af klageadgangen vil ikke medføre nogen ændring af den almene eksamensbekendtgørelses regler om klageadgang ud over, at det for fremtiden udelukkende vil være retlige spørgsmål i forbindelse med skolens henholdsvis ombedømmernes afgørelser, der kan påklages til Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen. Bemyndigelsen vil endvidere kunne bruges til at fastsætte regler om klagefrister og klageproceduren, herunder at klage indgives til institutionen med henblik på genvurdering, før en klage sendes til ministeriet. Bekendtgørelser på det gymnasiale uddannelsesområde, der er udstedt i medfør af andre af lovens bemyndigelsesbestemmelser, vil tillige blive gennemgået med henblik på en lignende harmonisering af klagereglerne. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit 2.1.

12 Til 4 (Ikrafttrædelsesbestemmelse) Det foreslås, at lovforslaget træder i kraft den 1. august Bestemmelsen indebærer, at ændringerne får virkning for alle klassetrin. Med hensyn til ændringen af uddannelseslovenes klagebestemmelser vedrørende klage over lederens afgørelser i pædagogiske anliggender vil de deraf følgende ændringer af uddannelsesbekendtgørelserne træde i kraft samtidig hermed, dvs. den 1. august Ændringer i klagereglerne i den almene eksamensbekendtgørelses kapitel 10 påregnes gennemført med ikrafttræden den 1. september Den i bemærkningerne til lovforslagets 1, nr. 5, 2, nr. 4, og 3, nr. 2, omtalte gennemgang af øvrige bekendtgørelser på det gymnasiale uddannelsesområde med henblik på en lignende harmonisering af klagereglerne vil blive foretaget, når de enkelte bekendtgørelser i øvrigt skal ændres. For ændringen om sidestilling af matematik med de naturvidenskabelige fag i forhold til kravet om, at mindst et af disse fag i stx-uddannelsen skal vælges på B-niveau, betyder det i praksis, at ændringen også vil kunne få betydning for elever, der på tidspunktet for lovforslagets fremsættelse går i 1.g, når disse elever i skoleåret skal vælge valgfag i 2.g.

13 Bilag 1 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 860 af 5. juli 2010, foretages følgende ændringer: , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Mindst et af fagene biologi, fysik, kemi eller naturgeografi skal afsluttes på mindst kemi, matematik eller naturgeografi skal afslut-»stk. 4. Mindst et af fagene biologi, fysik, B-niveau. Dette gælder dog ikke elever, der har tes på mindst B-niveau. Dette gælder dog ikke fire fremmedsprog. Elever, der har tre fremmedsprog, kan vælge matematik på B-niveau i elever, der har fire fremmedsprog.«stedet for mindst et af de fag, der er nævnt i 1. pkt., på B-niveau. 14. Alle offentlige skoler skal udbyde mindst fire studieretninger, hvoraf der er mindst én studieretning med overvejende humanistisksproglige studieretningsfag, én studieretning med overvejende samfundsfaglige studieretningsfag og én studieretning med overvejende naturvidenskabelige studieretningsfag. 2. I 14, stk. 1, udgår»offentlige«, og som 2. pkt. indsættes:»kravet gælder ikke institutioner efter lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hfkurser).«stk. 2. Hver skole skal oprette mindst lige så mange studieretningshold som antallet af hold i grundforløbet. Rektor træffer afgørelse om oprettelse af konkrete studieretninger og kan herunder træffe afgørelse om oprettelse af blandede studieretningshold , stk. 2, affattes således:»stk. 2. Rektor træffer afgørelse om oprettelse af konkrete studieretninger og kan herunder træffe afgørelse om oprettelse af blandede studieretningsklasser.«

14 25. Rektor kan i særlige tilfælde nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis det vurderes, at eleven ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb. Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for at nægte oprykning, at eleven har under 6,0 i gennemsnit I 25, stk. 1, 2. pkt., ændres»6,0«til:»2,0«. 39. En elev kan klage til undervisningsministeren over rektors afgørelser i pædagogiske anliggender inden 2 uger, fra afgørelsen er meddelt eleven, jf. dog stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om klage over afgørelser i forbindelse med prøver og eksamen, herunder om at omprøve og ombedømmelse kan resultere i en lavere karakter , stk. 1, affattes således:»efter nærmere regler fastsat af børne- og undervisningsministeren kan klager over rektors afgørelser indbringes for ministeren.«2 I lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hf-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 862 af 5. juli 2010, foretages følgende ændringer: 20. Kursets leder kan i særlige tilfælde nægte en kursist oprykning til 2. hf, hvis det vurderes, at kursisten ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb. Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for at nægte oprykning, at kursisten har under 6,0 i gennemsnit I 20, stk. 1, 2. pkt., ændres»6,0«til:»2,0«. 22. En samlet hf-eksamen efter et 2-årigt kursusforløb omfatter følgende: --- 3) Prøve i to til fire valgfag, der mindst skal omfatte 2. 22, nr. 3, affattes således:»3) Prøve i to til fire valgfag, der mindst skal

15 --- a) to fag på B-niveau, b) et fag på B-niveau og to fag på C- niveau, c) et fag på B-niveau og et fag på C- niveau, hvis kursisten har et sprogfag på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau, eller d) et fag på A-niveau bortset fra engelsk og historie og et fag på C-niveau. omfatte a) to fag på B-niveau, b) et fag på B-niveau og to fag på C- niveau, c) et fag på B-niveau og et fag på C- niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau, d) et fag på A-niveau, der ikke er engelsk eller historie, og et fag på C-niveau eller e) engelsk eller historie på A-niveau og enten et fag på B-niveau eller to fag på C-niveau.«23. En samlet hf-eksamen som enkeltfagseksamen omfatter følgende: --- 3) Prøve i to til fem valgfag, der som minimum skal omfatte: a) to fag på B-niveau og et fag på C- niveau, b) to fag på B-niveau, hvis kursisten har et sprogfag på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau, eller c) et fag på A-niveau bortset fra engelsk og historie og to fag på C-niveau , nr. 3, affattes således:»3) Prøve i to til fem valgfag, der som minimum skal omfatte: a) to fag på B-niveau og et fag på C- niveau, b) to fag på B-niveau, hvis kursisten har et sprogfag, der ikke er engelsk, på mindst B-niveau eller fysik på mindst B-niveau, c) et fag på A-niveau, der ikke er engelsk eller historie, og to fag på C-niveau eller d) engelsk eller historie på A-niveau og enten et fag på B-niveau og to fag på C-niveau eller tre fag på C-niveau.«35. En kursist kan klage til undervisningsministeren over kursets leders afgørelser i pædagogiske anliggender inden 2 uger, fra afgørelsen er meddelt kursisten, jf. dog stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom , stk. 1, affattes således:»efter nærmere regler fastsat af børne- og undervisningsministeren kan klager over et kursus leders afgørelser indbringes for ministeren.«3

16 I lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), jf. lovbekendtgørelse nr. 861 af 5. juli 2010, foretages følgende ændringer: 23. Skolens leder kan i særlige tilfælde nægte en elev oprykning til næste klassetrin, hvis det vurderes, at eleven ikke har opnået et tilstrækkeligt udbytte af det hidtil gennemførte undervisningsforløb. Det er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig forudsætning for nægtelse af oprykning, at eleven har under 6,0 i gennemsnit. Stk. 2. Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om skolens adgang til at nægte en elev oprykning. 1. I 23, stk. 1, 2. pkt., ændres»6,0«til:»2,0«. 37. En elev kan klage til undervisningsministeren over skolens afgørelser i pædagogiske anliggender inden 2 uger, fra afgørelsen er meddelt eleven, jf. dog stk. 2. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom , stk. 1, affattes således:»efter nærmere regler fastsat af børne- og undervisningsministeren kan klager over en skoles afgørelser indbringes for ministeren.«4 Loven træder i kraft den 1. august 2013.

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Forslag. Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) Lovforslag nr. L 171 Folketinget 2012-13 Fremsat den 28. februar 2013 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af gymnasieloven, hf-loven og lov om uddannelserne

Læs mere

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til

Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. til 1 af 15 28-12-2009 10:33 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk (Lempelser for begyndersprog og naturvidenskabelige fag, færre timer i almen studieforberedelse,

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til

Forslag. Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10. Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) til Lovforslag nr. L 7 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven),

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af

Bekendtgørelse af lov om almen voksenuddannelse og om anerkendelse af LBK nr 1073 af 04/09/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.63P.391 Senere ændringer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område. Lovforslag nr. L 58 Folketinget Lovforslag nr. L 58 Folketinget 2009-10 Fremsat den 11. november 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område (Behandling

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 766 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. januar 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 167 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 180.44C.021 Fremsat den 25. marts 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017

DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 DEN NYE GYMNASIEREFORM AUGUST 2017 Med baggrund i Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til højere forberedelseseksamen (hfloven) LBK nr 767 af 09/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 152.68M.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Tilskud til særligt

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen)

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved skriftlige afgangsprøver i folkeskolen) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 192 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Ændring af censorordningen ved

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 128 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 128 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne- og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 L 33 Bilag 11 Offentligt Til lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Bekendtgørelse af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) LBK nr 1076 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr

Læs mere

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux.

Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Sammendrag. Lovforslag om styrkelse af de gymnasiale uddannelser og ændring i andre love herunder eud og eud med eux. Regeringen har indgået aftale med: Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance,

Læs mere

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010

Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Sagsfremstilling til møde i Viby Gymnasium og HF s bestyrelse den 17. juni 2010 Punkt. nr. 3 Dagsordenspunkt: Udbud af studieretninger og frie valgfag for skoleåret 2011-2012 Sagsfremstilling: Bestyrelsen

Læs mere

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium:

Følgegruppen har på sit 6. møde primært drøftet følgende temaer med særlig vægt på det almene gymnasium: Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser 8. juni 2007 Rapport nr. 4 til Undervisningsministeren fra Følgegruppen for Reformen af de Gymnasiale Uddannelser Følgegruppen har på sit 6. møde

Læs mere

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning

- hvad reformen indebar, herunder AT - hvad er der sket af justeringer - studieretninger, antal, krav og opbygning Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 197 Offentligt BUU d. 8. maj 2012 Opdrag: Teknisk gennemgang af gymnasiereformen BUU har særlig interesse for - hvad reformen indebar, herunder

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til. Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om Rådet for Ungdomsuddannelser Kapitel 1 Rådet for Ungdomsuddannelser 1. Undervisningsministeren nedsætter Rådet for

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Lovtidende A. Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser Lovtidende A Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser I medfør af 47, stk. 1 og 4, 48, stk. 1, 2, 4 og 5, 49 a, stk. 1, og 55 i lov om institutioner

Læs mere

GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen)

GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) GL s svar til Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen (stx-bekendtgørelsen) Undervisningsministeriet har bedt om GL s bemærkninger til udkast til uddannelsesbekendtgørelserne

Læs mere

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2012-13 Fremsat den 11. oktober 2012 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Martin Lidegaard, fg.) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium

Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium 94 KOMMENTARER Almendannelse, naturvidenskab og matematik i det almene gymnasium Torben Christoffersen, fhv. kontorchef i Gymnasieafdelingen i Undervisningsministeriet Om morgenen kl. 4.45 den 28. maj

Læs mere

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 1 af 6 28-12-2009 12:52 LOV nr 95 af 18/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 19-02-2004 Undervisningsministeriet Senere ændringer til forskriften LOV nr 590 af 24/06/2005 2 LOV nr 573 af 09/06/2006

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag til. Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid

Læs mere

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat

Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Lovforslag om de gymnasiale uddannelser er nu fremsat Ministeren for Børn, Undervisning og Ligestilling har nu fremsat lovforslag om de gymnasiale uddannelser med forventet vedtagelse ultimo december 2016.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 41 Folketinget 2013-14 Fremsat den 10. oktober 2013 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og

Læs mere

Konkrete bemærkninger:

Konkrete bemærkninger: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Departementet Vedrørende sags.nr.: 16/09939 Den 23. september 2016 Høring over udkast til lov om de gymnasiale uddannelser Ministeriet har med brev af

Læs mere

Større skriftlig opgave i 2hf

Større skriftlig opgave i 2hf Større skriftlig opgave i 2hf Den større skriftlige opgave skal skrives i perioden: fredag d. 4. december kl. 14. til fredag d. 11. december kl. 14. Du har 7 dage til at skrive din individuelle opgave.

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til Lovforslag nr. L 33 Folketinget 2010-11 Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser

Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser BEK nr 930 af 03/07/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 14. april 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen, j.nr.060.13n.271

Læs mere

Til kommende elever 2013

Til kommende elever 2013 Til kommende elever 2013 Velkommen til Roskilde Gymnasium Faglighed Forskellighed Fællesskab STX Gymnasiet er en 3-årig gymnasial uddannelse, der er studieforberedende og giver adgang til alle videregående

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2015 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen som omfatter mindst 8 prøver og et studieretningsprojekt. Fagene bestemmes ved udtrækning af Undervisningsministeriet

Læs mere

STX og HF Udbud 2013-14

STX og HF Udbud 2013-14 STX og HF Udbud 2013-14 STX Studentereksamen varer 3 år. Du får en bred viden om mange forskellige fag. Du er selv med til at beslutte nogle af de fag, du skal arbejde med i din skoletid, selv om der også

Læs mere

2012/1 LSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til

2012/1 LSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016. Forslag. til 2012/1 LSF 171 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 104.94N.391 Fremsat den 28. februar 2013

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1

Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om naturvidenskab i stx og htx efter gymnasiereformen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)

Bekendtgørelse af lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx) LBK nr 1074 af 04/09/2013 (Historisk) Udskriftsdato: 12. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 092.72L.391 Senere ændringer til forskriften LOV nr 630

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og

Forslag. Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og Lovforslag nr. L 23 Folketinget 2011-12 Fremsat den 16. november 2011 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om erhvervsakademiuddannelser

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

UDKAST 050115. Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser UDKAST 050115 (Ændringer i forhold til gældende tekst er fremhævet med korrektur) Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser I medfør af 6, stk. 2 og 4, 7, stk. 2, og 8, stk. 2, i lov om

Læs mere

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi

- Samfundsfag A, Matematik A samt et tredje relevant fag. Det tredje fag kunne fx være Erhvervsøkonomi 23.02.2015. NYT FRA FAGKONSULENTEN I SAMFUNDSFAG NYHEDSBREV NR. 27 - om regeringens gymnasieudspil og samfundsfag Af Bent Fischer-Nielsen Regeringens udspil Gymnasier til fremtiden. Parat til at læse videre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven) 2007/2 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 154.384.021 Fremsat den 27. februar 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen

Notat. Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Notat Opfølgning på Det naturvidenskabelige fagområde før og efter reformen Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) offentliggjorde i november 2012 en rapport om det naturvidenskabelige fagområde før og efter

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) (Målretning af SVU

Læs mere

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til

Forslag. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april til 2007/2 LSV 56 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., Afdelingen for gymnasiale uddannelser, j.nr. 044.142.021 Vedtaget af Folketinget ved 3.

Læs mere

Gymnasiale uddannelser

Gymnasiale uddannelser Gymnasiale uddannelser Giver adgang til videregående uddannelse Stx Alment gymnasium Hf Højere forberedelseseksamen (2 år) Hhx Handelsgymnasium Htx Teknisk gymnasium Eks. 1, stx: Matematik Fysik Kemi Eks.

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Forslag. Lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser 2007/2 LSV 143 (Gældende) Udskriftsdato: 12. januar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 052.017.021 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 4. juni 2008 Forslag

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005

Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 ørne- og Undervisningsudvalget 2011-12 UU alm. del ilag 196 Offentligt ilag til UU Teknisk gennemgang af gymnasiereformen 8. maj 2012 Justeringer af gymnasiereformen siden 2005 Siden gymnasiereformens

Læs mere

Eksamensinformation skoleåret 12/13

Eksamensinformation skoleåret 12/13 Eksamensinformation skoleåret 12/13 Der er kommet ny eksamensbekendtgørelse, der trådte i kraft 1. september 2012 og har virkning for eksamener efter denne dato. Dette skriv indeholder to dele; en del

Læs mere

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf)

Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Hjemmesidevejledning for udbud af gymnasiale uddannelser (stx, htx, hhx, hf) Undervisningsministeriets krav til informationer på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider Hjemmesidevejledning 1 Udbud af

Læs mere

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Udkast. Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om social pension (Forhøjelse af supplerende pensionsydelse og pensionstillæg til folkepensionister) 1 I lov om social pension, jf. lovbekendtgørelse nr. 1005 af

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Bekendtgørelse af lov om Danmarks Evalueringsinstitut LBK nr 782 af 15/06/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 002.96Q.541 Senere ændringer til

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag. til Børne- og Undervisningsudvalget 2013-14 L 42 Bilag 1 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale

Læs mere

Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Kapitel 1. Uddannelsernes formål

Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser. Kapitel 1. Uddannelsernes formål Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser Kapitel 1 Uddannelsernes formål 1. Formålet med uddannelserne omfattet af denne lov er at forberede eleverne til videregående uddannelse, herunder at de tilegner

Læs mere

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag

Gymnasiets opbygning 1 STUDENTEREKSAMEN STX. Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag 1 STUDENTEREKSAMEN STX Optagelse Struktur Grundforløb og studieretninger Valgfag Hvad giver en studentereksamen (STX) dig? 2 Den bredest mulige adgang til videregående uddannelser Studiekompetence - så

Læs mere

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet

Forslag. Lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 BUU Alm.del Bilag 58 Offentligt Lovforslag nr. L Forslagsnummer Folketinget -NaN Fremsat den xx. xx 2015 af undervisningsminister (Christine Antorini) Forslag til

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start.

Læs mere

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14

Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 Udbud af studieretninger ved Århus Statsgymnasium I skoleåret 13/14 2. fremmedsprog og kunstneriske fag har betydning for dine muligheder for valg af studieretninger. I skemaet nedenfor kan du ved at vælge

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på

Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på Fremtidssikring af hf- en del af gymnasieudspillet fokus på toårigt hf Side 1 Det nedsatte hf-udvalg arbejder med følgende temaer: Justeret struktur med mulighed for spor mod akademisk bachelor, erhvervsakademi-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen BEK nr 776 af 26/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 070.41N.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011

Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Eksamensregler for 1.g, 2.g og 3.g sommer 2011 Studentereksamen Studentereksamen er en samlet eksamen, for nuværende 2.g og 3.g elever omfatter den mindst 10 prøver og et studieretningsprojekt, og for

Læs mere

Nærmere adgangsregler for uddannelsen

Nærmere adgangsregler for uddannelsen Børne- og Undervisningsudvalget, Udvalget for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser 2012-13 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143, FIV Alm.del endeligt svar på spørgsmål 143 Offentligt

Læs mere

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen/prøve skal man være tilstede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende eksamen og prøver. Mød altid i god tid til en eksamen/prøve. Ved skriftlig eksamen/prøve skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start,

Læs mere

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser

Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008. 1. Reform af de gymnasiale uddannelser Fagvalg i de gymnasiale uddannelser 2005-2008 af Hanne ech Dette notat er en opdatering af notatet Studenterne 2009 fra de 3-årige gymnasiale uddannelser, da elevernes eksamensresultater nu er opdateret

Læs mere

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til

Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag. til Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 71 Offentligt Fremsat den X. februar 2011 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 130 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til

Forslag. Lovforslag nr. L 130 Folketinget Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) til Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014

Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Skatteministeriet J. nr. 14-3357630 Udkast 7. oktober 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse

Læs mere

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål.

Ved mundtlig eksamen skal man være til stede i god tid og gerne en eksaminationstid før man selv skal trække spørgsmål. Eksamensregler Regler vedrørende EKSAMEN Mød altid i god tid til en eksamen. Ved skriftlig eksamen skal man sidde på sin plads og være klar senest 10 minutter før prøvens start. Man skal altså møde senest

Læs mere

BILAG: Høringssvar fra udbydere af den 2-årige stx Aalborg d. 12. september 2016 Høringssvar vedrørende udkast til Lov om de gymnasiale uddannelser fra Foreningen af studenterkursusrektorer. 1) Optagelse

Læs mere

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen

UDKAST AF 8. MAJ 2013. Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen UDKAST AF 8. MAJ 2013 Bekendtgørelse om uddannelsen til studentereksamen I medfør af 13, stk. 3 og 6, 14, stk. 4, 15, stk. 3, 18, stk. 4, 19, stk. 2, 21, stk. 2, 22, 29, 30, 38, stk. 2, 39, stk. 1, 40,

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 108 af 04/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension Socialudvalget 2014-15 L 79 Bilag 1 Offentligt Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser LBK nr 786 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 26. september 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 17/07586 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser BEK nr 128 af 06/02/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 072.81S.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 108 af

Læs mere

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene.

For at sikre dig en god start er der i begyndelsen indlagt et særligt introduktionskursus på 4 uger, der går på tværs af fagene. 1 HF HF-eksamen varer 2 år. Du får en bred faglig viden i løbet af uddannelsen, hvor der lægges vægt på anvendelsen i hverdagen og i studier. Flere fag er obligatoriske, men der er også mulighed for selv

Læs mere

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag

Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og gymnasiale enkeltfag BEK nr 1064 af 11/09/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/11451 Senere

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008

Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne. Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen på hhx, htx og stx samt fagområdeevalueringer 2008 Spørgeskemaundersøgelse blandt stxlederne Bilag til evaluering af gymnasiereformen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om den almindelige og forhøjede deltagerbetaling ved almen voksenuddannelse og almengymnasiale uddannelser BEK nr 216 af 10/03/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, j.nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser

Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser Side 1 af 13 Bekendtgørelse om optagelse i de gymnasiale uddannelser (Optagelsesbekendtgørelsen) BEK nr 1341 af 08/12/2006 (Gældende) LOV Nr. 575 af 09/06/2006 LBK Nr. 444 af 08/05/2007 LBK Nr. 445 af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14

Forslag. Lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Lovforslag nr. L 98 Folketinget 2013-14 Fremsat den 11. december 2013 af ministeren for forskning, innovation og videregående uddannelser (Morten Østergaard) Forslag til Lov om ændring af lov om statens

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2

Spørgsmål 1: Vil ministeren kommentere alle de rejste punkter i LVU s høringssvar af 24. oktober 2007, jf. L 56 bilag 2 Uddannelsesudvalget (2. samling) L 56 - Svar på Spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Ministeren Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 www.uvm.dk

Læs mere

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v.

Forslag. Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. Lovforslag nr. L 195 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af undervisningsministeren (Tina Nedergaard) Forslag til Lov om studiekompetencegivende eksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse

Læs mere

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til

Forslag. Fremsat den 14. oktober 2010 af Tina Nedergaard. til 2010/1 LSF 33 (Gældende) Udskriftsdato: 30. januar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Institutionsafdelingen, j. nr. 059.68G.031 Fremsat den 14. oktober 2010 af

Læs mere