Ramme- og aktivitetsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ramme- og aktivitetsplan 2004-2007"

Transkript

1 Danmarks JordbrugsForskning Ramme- og aktivitetsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

2

3 Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, vision og strategi... 5 DJF s planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer... 9 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Kompetenceudvikling i DJF Kommercialisering/nye forretningsområder Forskning Spidskompetencer Tværfaglige centre og konsortier Interne DJF netværk Forskningsfaciliteter ved DJF Andre samarbejdsrelationer Myndighedsberedskab Indledning Temaer for myndighedsberedskabet Organisering af myndighedsberedskabet Forskningsafdelinger Afdeling for Råvarekvalitet Afdeling for Husdyravl og Genetik Afdeling for Husdyrernæring og Fysiologi Afdeling for Husdyrsundhed og Velfærd Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø Afdeling for Jordbrugsteknik Afdeling for Havebrugsproduktion Afdeling for Plantebiologi Afdeling for Plantebeskyttelse Skadedyrlaboratoriet Afdelinger for teknisk støtte til forskning og drift af anlæg Direktionen Administrationen Afdeling for Mark- og Stalddrift, Foulum Afdeling for Centerdrift, Foulum Afdeling for Centerdrift, Flakkebjerg Afdeling for Sortsafprøvning

4 Kommunikationsafdeling Ændringer i Danmarks JordbrugsForsknings faglige profil og kompetence som følge af økonomisk betingede tilpasninger i perioden Fremtidige forskningsbehov Nye teknologier til gyllebehandling og for reduktion af lugtgener fra husdyrproduktionen Forbedret udnyttelse af fosfor i foder Reduktion af vandløbenes fosforbelastning Videnopbygning vedrørende sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder Innovativ udnyttelse af merværdierne i fødevarekæden Kortlægning af genomer Genomets udtryk og funktion Bioinformatik Dyremodeller medicinproduktion, sygdomme og stress Konkurrencedygtigt GMO-frit dansk korn af høj kvalitet Udnyttelse af energi og næringsstoffer Forædling og ernæringsmæssige konsekvenser af planter med modificeret cellevægsstruktur Velfærdsfremmende produktionsprincipper Omstilling til det multifunktionelle jordbrug Klimaændringer og behovet for tilpasning i jordbruget Jordens frugtbarhed Produktkvalitet i gartneriprodukter Reduceret pesticidforbrug Sensor- og Robotteknologi Ressourcer Tabel 1. Omsætnings- og bevillingsoversigt, kr Tabel 2. Budgetterede udgifter angivet på afdelinger og enheder, kr Tabel 3. Foreløbig opgørelse over personale ved DJF pr Tabel 4. Antal årsværk fordelt på indsatsområder (anslåede værdier) Tabel 5. Citationer og impact factor for publicerede tidsskriftsartikler, institutionen DJF

5 Forord Danmarks JordbrugsForsknings Ramme- og aktivitetsplan indeholder en beskrivelse af igangværende og planlagte forsknings- og udviklingsaktiviteter som led i Fødevareministeriets forsknings- og udviklingsordninger. Ramme- og aktivitetsplanen indeholder en konkretisering af mål og delmål fra Danmarks JordbrugsForsknings Strategi og Handleplan. Den indeholder operationelle målsætninger og udvalgte markante milepæle både for hele DJF, for afdelingerne, for forskergrupperne i forskningsafdelingerne og funktionerne i støtteafdelingerne. Ramme- og aktivitetsplanen er i Danmarks JordbrugsForskning det centrale faglige og økonomiske planlægnings- og styringsværktøj på det taktiske operationelle niveau. Gennem Ramme- og aktivitetsplanen sikres opfyldelse af dels de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden, dels visionens mål. Ramme- og aktivitetsplanen er et 4-årigt proaktivt styringsinstrument med 1-årigt perspektiv på produktionsmålene og de udvalgte markante milepæle. Ramme- og aktivitetsplanen omfatter alle DJF s aktiviteter og er således dækkende for DJF s forskningsaktiviteter i den pågældende planperiode. Ramme- og aktivitetsplanens mål, delmål, produktionsmål og udvalgte markante milepæle justeres og opdateres en gang årligt. Ramme- og aktivitetsplanen indgår som led i det samlede ledelsessystem i Fødevareministeriets forskningsvirksomhed, der bygger på følgende elementer: Den nationale strategi for jordbrugsforskningen Den nationale strategi for fiskeriforskningen Fødevareministeriets Rådgivende Forskningudvalgs Strategi Danmarks JordbrugsForsknings Mission, Vision, Værdigrundlag og Strategi 2009 Danmarks JordbrugsForsknings Resultatkontrakt Danmarks JordbrugsForsknings Handleplan Danmarks JordbrugsForsknings Årsrapport Strategi er en strategiplan for Fødevareministeriets Rådgivende Forskningsudvalg om ministeriets forskningsaktiviteter. Strategien omfatter forskningsaktiviteterne inden for det samlede fødevare-, jordbrugs og fiskeriområde med følgende fire indsatsområder: Samspil mellem fødevarer og sundhed Fødevarers betydning for livskvalitet Samspil mellem fødevarer og miljø i primærproduktionen En konkurrencedygtig og bæredygtig jordbrugsog fødevareindustri der spænder fra forbrugeren til primærproduktionen Arne Jensen 3

6

7 Indledning DJF s mission, vision og strategi Mission Det er Danmarks JordbrugsForsknings opgave at bidrage til samfundets videngrundlag inden for jordbrugs- og fødevareområdet. Det nationale og internationale videngrundlag på jordbrugs- og fødevareområdet Uvildig rådgivning af myndigheder, erhverv og forbruger Sunde og sikre fødevarer af høj kvalitet En effektiv og konkurrencedygtig jordbrugs- og fødevareproduktion En miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne Teknologiudvikling og innovation Kandidat- og forskeruddannelser Vision Visionen, der udtrykker DJF s udviklingsambition, er at være: Internationalt førende på centrale, strategiske områder inden for jordbrugs- og fødevareforskningen for at kunne bidrage til en konkurrencedygtig produktion af fødevarer og en miljø- og samfundsmæssig forsvarlig udnyttelse af naturressourcerne En primær leverandør af viden og videnbaserede løsninger inden for sit område Anerkendt af myndigheder, erhverv og samfund som en kvalificeret, uafhængig og effektiv samarbejdspartner og leverandør af viden En aktiv formidler af nationalt og internationalt samarbejde inden for jordbrugs- og fødevareforskningen med tilgrænsende fagområder Værdier Værdierne udtrykker tilsammen hvorledes medarbejdere i DJF forholder sig til samfundet som helhed, til kunder, samarbejdspartnere og til hinanden. Værdierne 1-4 er fælles for alle medarbejdere i Fødevareministeriet og værdierne 5-10 er særlige for DJF, hvor vi lægger vægt på værdierne arbejdsglæde og medmenneskelighed ligesom forskning og udvikling samt troværdig formidling af forskningsresultater i høj grad er baseret på værdierne Værdigrundlaget er medarbejdernes og ledelsens holdningsmæssige fundament for realisering af DJF s mission og vision. 1. Faglighed 2. Engagement 3. Ansvarlighed 4. Åbenhed 5. Arbejdsglæde 6. Medmenneskelighed 7. Kreativitet 8. Innovation 9. Professionalisme 10. Uafhængighed De enkelte afdelinger i DJF har udviklet egne værdier med særlig relevans for de forskningsmæssige og driftsmæssige traditioner inden for hver deres specifikke fagområder. Hvad vi i DJF forstår ved de fælles værdier 1. Faglighed Vi er kreative og løser opgaverne på et højt fagligt niveau Vi arbejder målrettet og effektivt Vi opnår faglig respekt og troværdighed gennem engagement og ansvarlighed 2. Engagement Vi er engagerede, fordi medarbejdere og ledelse har klare målsætninger Vi er motiverede, fordi vi inddrages i beslutningerne om opgavers løsning Vi belønner engagement med selvstændighed i løsning af arbejdsopgaver 5

8 Indledning 3. Ansvarlighed Vi påtager os alle ansvar for løsning af arbejdsopgaver Vi har alle ansvar for at komme med forslag til forbedringer Vi tager alle ansvar for det gode fysiske og psykiske arbejdsmiljø 4. Åbenhed Vi er åbne overfor andres synspunkter Vi er åbne overfor, at mennesker er forskellige Vi respekterer at medmennesker og samfundet har behov for integritet 5. Arbejdsglæde Vi arbejder aktivt for at skabe trivsel i et godt socialt miljø Vi anvender humor og smil i kommunikation mellem medarbejdere Vi arbejder for spændende og udfordrende jobs i et internationalt miljø 6. Medmenneskelighed Vi søger menneskelig mangfoldighed Vi viser tolerance og social ansvarlighed Vi viser omsorg for kollegaer 7. Kreativitet Vi udvikler vores viden og kompetencer Vi udvikler vore ideer i et internationalt miljø Vi søger viden og inspiration i tilgrænsende fagområder 8. Innovation Vi kommercialiserer DJF s viden Vi bidrager til etablering af nye virksomheder med udgangspunkt i DJF s forskning Vi udtager patenter og varemærkebeskyttelse 9. Professionalisme Vi løser opgaverne på et højt intellektuelt og fagligt niveau Vi indgår i tværfagligt samarbejde med respekt for intellektuelle rettigheder Vi udnytter ressourcerne optimalt og afleverer opgaver til tiden 10. Uafhængighed Vi er i enhver henseende loyale overfor vore forskningsresultater Vi er redelige i analyse, diskussion og formidling af vore resultater Vi beskytter vore egne intellektuelle ejendomsrettigheder Strategi DJF s strategi beskriver den fremgangsmåde og de virkemidler, hvormed DJF vil nå de mål, der er fastsat i DJF s mission og vision. Det drejer sig om valg af faglig udvikling og disponering af de ressourcer, der danner grundlaget for at DJF kan realisere sine mål. Strategien er formuleret som ni delstrategier, der hver især indgår som elementer i Fødevareministeriets koncernstrategi på de pågældende områder. Forskning DJF s hovedaktivitet er forskningen, og det er aktiviteter inden for forskningen, der udgør grundlaget for hovedparten af DJF s øvrige opgaver. Derfor har delstrategien for forskningen en fremtrædende placering i DJF s samlede strategi. DJF vil: Udføre langsigtet basal, strategisk og anvendelsesorienteret forskning og udvikling som basis for opbygning af ny viden og udvikling af nye løsninger Være visionær i valget og etableringen af indsats- og fokusområder for forskningen Øge forskningskompetencen og udbygge det internationale engagement i forskning og udvikling gennem deltagelse i internationale projekter i samarbejde med førende forskningscentre i verden Forstærke og udbygge sin forskning og udvikling gennem fokusering, helhedsorientering og tværfaglighed Tiltrække flere internationalt anerkendte forskere med høj faglig og personlig kompetence Lægge større vægt på formidling af videnskabelige resultater i internationalt anerkendte tidsskrifter 6

9 Indledning Myndighedsberedskab Den tværfaglige og helhedsorienterede forskning er DJF s grundlag for at varetage myndighedsberedskabet. Der er derfor også tætte bånd mellem delstrategien for forskningen og delstrategien for myndighedsberedskabet. DJF vil: Være visionær og fremsynet i valget af forskningsemner for at kunne leve op til initiativforpligtelsen og fremtidens behov for myndighedsrådgivning Levere en forskningsbaseret varetagelse af denne forpligtelse, der lever op til kravene om kvalitet, uafhængighed, hurtighed, præcision og anvendelighed Indfri forventningerne på dette område uanset om det gælder konkrete spørgsmål fra Folketinget, ministeren eller udredningsarbejder som basis for lovgivning og politikformulering Kvalitet i forskning og rådgivning Der er stigende opmærksomhed på og krav om kvalitet inden for forskning og rådgivning. DJF vil derfor: Forstærke indsatsen på at udvikle og beskrive metoder og procedurer til at kvalitetssikre forskningen og driften af støttefunktioner Bidrage til udvikling af metoder til at vurdere og synliggøre den samfunds- og erhvervsmæssige nytte af DJF s forskning Foretage internationale evalueringer af DJF s forskning og øvrige aktiviteter Vurdere og udbygge forholdet til samarbejdspartnere og interessenter Sikre at DJF s medarbejdere har de nødvendige kompetencer til at kunne opnå den optimale kvalitet i forskning og rådgivning Kommunikation, formidling og anvendelse af IT Formidlingen af resultaterne af DJF s forskning og udvikling er af stor betydning for, at resultaterne af forskningen finder anvendelse i erhverv og samfund. DJF vil derfor: Udbygge sin rolle som leverandør af forskningsbaseret viden og løsninger inden for jordbrugs- og fødevareområdet i samarbejde med myndigheder og erhverv Sikre hurtig og effektiv kommunikation samt formidling af informationer til brugere, således at DJF s resultater kan udnyttes hurtigst og bedst muligt, og således at DJF er synlig i det danske og det internationale samfund Have et effektivt og kompatibelt internt samt eksternt kommunikationssystem med henblik på at medarbejderne kan yde en motiveret, målret- tet og effektiv indsats for at kunne yde formidling af høj kvalitet Udbygge brugen af Internettet som redskab for dialog mellem DJF og samarbejdspartnere såvel i Danmark som i udlandet Innovation og beskyttelse af ejendomsrettigheder Udnyttelsen af forskningsresultater til praktisk anvendelse - enten som nye teknologier eller nye produkter eller i form af nye virksomheder - vil få stadig større betydning. DJF ønsker at forstærke sin rolle på dette område - både som selvstændig aktør og som samarbejdspartner - og vil derfor: Forstærke sin indsats indenfor vidensyntese, innovation og teknologiudvikling Udvikle samarbejdet med innovationsmiljøer Øge antallet af patentansøgninger og antallet af udtagne patenter Styrke kontrakt- og aftalegrundlaget for at beskytte medarbejdernes og DJF s intellektuelle ejendomsrettigheder Bidrage til dannelse af nye virksomheder på grundlag af resultaterne fra DJF s forskning og udvikling Kompetence- og personaleudvikling Dygtige medarbejdere er en afgørende forudsætning for DJF som videnproducerende virksomhed. DJF vil derfor: Styrke sin status som en attraktiv arbejdsplads for nuværende medarbejdere og som forudsætning for rekruttering og fastholdelse af højt kvalificerede nye medarbejdere Videreudvikle kompetencer der kan understøtte DJF s mission og vision under hensyntagen til de enkelte medarbejderes behov for at skabe balance mellem udfordringer, kreativitet og effektivitet i den personlige udvikling samt give mulighed for jobudveksling såvel nationalt som internationalt Fremme en virksomhedskultur - hvor samarbejde på alle niveauer - samt ros og konstruktiv kritik - er centrale elementer Øge indsatsen for at alle medarbejdere uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold får lige udviklingsmuligheder Videreudvikle ledernes kompetence under hensyntagen til den enkelte leders behov. Lederudviklingen baseres på DJF s personalepolitik og ledervurdering 7

10 Indledning Kandidat- og forskeruddannelser DJF s kompetence skal i højere grad udnyttes i diplomuddannelser og i uddannelse af bachelors, kandidater og ph.d.-studerende. DJF vil derfor: Styrke indsatsen inden for uddannelserne gennem udvikling af samarbejdet med relevante forsknings- og uddannelsesinstitutioner i Danmark og i udlandet Øge indsatsen i vejledningen af specialestuderende og ph.d.-studerende Styrke engagementet i relevante forskerskoler Etablere konsortier og uddannelsesnetværk med relevante universiteter og forskningsinstitutioner Økonomisk styring og effektivitet Der er stigende krav til prioritering, effektivisering og rationalisering inden for offentlig virksomhed. Derfor skal DJF s økonomiske og faglige styring fortsat udvikles. DJF vil: Foretage aktiv prioritering af DJF s ressourcer og videreføre effektiviseringer og rationaliseringer Udvikle aktivitets- og ressourcestyringen Styrke koblingen mellem den faglige og den økonomiske styring Udvikle controllerfunktionen i administrationen Udvikle projekt og kontraktsstyringskonceptet Organisations- og virksomhedsudvikling DJF skal fortsat udvikles og skal være i stand til i en dynamisk verden at tage fremtidens udfordringer og muligheder op. DJF vil: Udvikle de bedst mulige faglige og organisatoriske netværk internt i DJF for at kunne producere tværfaglige løsninger Løbende vurdere behovet for at tilpasse organisationen og de faglige indsatsområder Udvikle en sikkerhedskultur, hvor alle medarbejdere erkender et sikkerhedsmæssigt ansvar for sig selv, for sine kollegaer og for DJF s værdier Lægge vægt på at skabe et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø og en miljømæssig forsvarlig drift Sikre forskningsfaciliteter, apparatur og infrastruktur af høj standard som grundlag for forskning og udvikling på højt internationalt niveau 8

11 Indledning DJF s planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer DJF anvender følgende planlægnings-, styrings- og rapporteringsværktøjer: Mission, Vision, Værdigrundlag og Strategi 2009 Mission og vision beskriver grundlaget for DJF s eksistens og ambition. Værdigrundlaget er det etiske og moralske fundament, hvorpå DJF vil realisere sin mission og sin vision og udtrykker dermed, hvorledes medarbejdere og ledelse i DJF ønsker at fremstå i forhold til hinanden - såvel internt i virksomheden - som i forhold til eksterne samarbejdspartnere - kunder specifikt - og i samfundet generelt. Strategien er den overordnede fremgangsmåde og de virkemidler, hvormed DJF vil nå de mål, som er fastsat i missionen og visionen. Strategien indeholder DJF s overordnede målsætninger for udviklingen (development objectives). Disse målsætninger er formuleret således, at strategien er retningsgivende, samtidig med at den er holdbar. D.v.s. den forholder sig til helt grundlæggende strukturelle udviklingstendenser og er dermed i høj grad uafhængig af konjunkturelle forhold. Strategien er øverste niveau i planlægnings- og styringshierarkiet. Strategien er endvidere et prospektivt planlægningsinstrument og et offentligt dokument, der kan indgå i DJF s vifte af information udadtil. Forskning og Udvikling i Danmarks Jordbrugs- Forskning - Mål og Midler Næste niveau er Forskning og Udvikling i Danmarks JordbrugsForskning - Mål og Midler, der indeholder mission, vision, værdigrundlag og strategi i hovedtræk og en beskrivelse af DJF s fokusområder samt de specifikke målsætninger på indsatsniveau. Forskning og Udvikling i Danmarks Jordbrugs- Forskning - Mål og Midler indeholder en beskrivelse af DJF s 10 forskningsafdelinger med en oversigt over afdelingernes forskergrupper. Beskrivelsen, der indeholder afdelingernes mission, vision, mål, faglige profil og forskningens perspektiver er samtidig en gennemgang og beskrivelse af DJF s 10 faglige indsatsområder. Herudover indeholder Forskning og Udvikling i Danmarks JordbrugsForskning - Mål og Midler en beskrivelse af DJF s 6 afdelinger til støtte for forskningen med en oversigt over afdelingernes funktioner. Beskrivelsen, der indeholder afdelingernes mission, vision, mål, faglige og tekniske profil, er samtidig en gennemgang og beskrivelse af DJF s støttefunktioner. Forskning og Udvikling i Danmarks Jordbrugs- Forskning - Mål og Midler er en prioriteret række af aktiviteter som Danmarks JordbrugsForskning planlægger at iværksætte for at opfylde missionens formål. Samtidig gives en overordnet beskrivelse af DJF s organisation. Forskning og Udvikling i Danmarks Jordbrugs- Forskning - Mål og Midler er som strategien et overordnet prospektivt planlægningsinstrument og er endvidere et offentligt dokument, som kan benyttes udadtil. Forskning og Udvikling i Danmarks JordbrugsForskning - Mål og Midler justeres, hvis udviklingen på det operationelle niveau gør det nødvendigt, jf. nedenfor. Resultatkontrakter med et 4-årigt perspektiv - rullende Er en gensidigt forpligtende aftale mellem departementet og Danmarks JordbrugsForskning om dels de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden, dels de aftalte vilkår for gennemførelsen af aktiviteterne. Kontraktens mål og resultatkrav justeres og opdateres en gang årligt i en rullende proces. Resultatkontrakten er ikke som Ramme- og aktivitetsplanen dækkende for alle DJF s forsknings- og udviklingsaktiviteter, men er en aftale mellem DJF og Fødevareministeriet (FVM), der angiver produktionsmål for en række udvalgte aktiviteter hos DJF. Ramme- og aktivitetsplaner med et 4-årigt perspektiv - rullende med produktionsmål og markante milepæle for første år Ramme- og aktivitetsplanen er tredje niveau og indeholder en konkretisering af mål og delmål fra Forskning og Udvikling i Danmarks Jordbrugs- Forskning - Mål og Midler i form af operationelle målsætninger og udvalgte markante milepæle både for DJF, for afdelingerne, for forskergrupperne i forskningsafdelingerne og funktionerne i støtteafdelingerne. Ramme- og aktivitetsplanen er i Danmarks JordbrugsForskning det centrale faglige og økonomiske planlægnings- og styringsværktøj på det taktiske operationelle niveau. Gennem Ramme- og aktivitetsplanen sikres opfyldelse af dels de mål og resultatkrav, der skal nås i perioden, dels visionens mål. Ramme- og aktivitetsplanen er et 4-årigt proaktivt styringsinstrument med 1-årigt perspektiv på produktionsmålene og de udvalgte markante milepæle. Ramme- og aktivitetsplanen omfatter alle DJF s aktiviteter og er således dækkende for DJF s forskningsaktiviteter i den pågældende planperiode. 9

12 Indledning Ramme- og aktivitetsplanens mål, delmål, produktionsmål og udvalgte markante milepæle justeres og opdateres en gang årligt. Resultatopgørelser af Ramme- og aktivitetsplanens produktionsmål og markante milepæle for det afsluttede år Gennem resultatopgørelsen dokumenteres og beskrives opfyldelse eller manglende opfyldelse af Ramme- og aktivitetsplanens produktionsmål og udvalgte markante milepæle og mål, dels de mål og resultatkrav, der skal nås i resultatkontraktens periode, dels visionens mål. Årsrapport I årsrapporten gives en helhedsorienteret afrapportering af Danmarks JordbrugsForsknings faglige- og økonomiske resultater i det forløbne år, dels de mål og resultatkrav, der skal nås i resultatkontraktens periode, dels visionens mål. Årsberetning I årsberetningen gives en almen tilgængelig og populærvidenskabelig beskrivelse af de faglige- og økonomiske resultater, som Danmarks Jordbrugs- Forskning har opnået i det forløbne år. Årsberetningen udgives såvel på dansk som på engelsk. 10

13 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling DJF er en sektorforskningsinstitution under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. DJF er en statsvirksomhed med forskningsaktiviteter på centre i Foulum, Bygholm, Årslev, Flakkebjerg og Sorgenfri. Hertil kommer 4 forsøgsstationer samt Afdelingen for Sortsafprøvning i Tystofte. To forskergrupper er placeret ved Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole i København. Ud over de basale drifts- og administrative funktioner er der til støtte for forskningen etableret enheder, der varetager opgaver vedr. mark- og stalddrift, biblioteks- og IT funktioner samt informations- og dokumentationsvirksomhed. DJF råder således over de mest moderne laboratorier og forsøgsfaciliteter, herunder stalde, væksthuse og semifieldanlæg. Dertil kommer et jordareal på ca ha til forskning og forsøg samt foderproduktion. Virksomheden har ca medarbejdere heraf 322 videnskabelige medarbejdere fordelt på de forskellige centre og lokaliteter. Omsat til årsværk drejer det sig om 657 forskningsårsværk, 236 årsværk inden for infrastruktur og servicefunktioner samt 53 årsværk til ledelse og administration. Årligt omsætter DJF for 538 mio. kr., hvoraf 309 mio. kr. er driftsindtægter, mens yderligere 229 mio. kr modtages som nettobevilling/statstilskud. DJF ledes af en bestyrelse udnævnt af Fødevareministeren. Bestyrelsen består af 16 medlemmer som repræsenterer relevant ekstern forskning, erhvervsrelaterede brugere af forskningen samt institutionens medarbejdere. Bestyrelsen har følgende sammensætning: Direktør Jens Kampmann (formand) Gårdejer Lindhart Nielsen (næstformand) Direktør Lisbeth Damsgaard Professor Henriette Giese Professor Birger Lindberg Møller Prorektor Vibeke Dantzer Gårdejer Kaj Ole Petersen Husmand Ib Jensen Gårdejer Kaj Kristensen Direktør Anette Toft Gartneriejer Poul Thage Pedersen Gårdejer Henrik Refsgaard Seniorforsker Martin Tang Sørensen Seniorforsker Inge Fomsgaard Forsøgsmedarbejder Jens Jørgen Jensen Direktionen består af Arne Jensen, administrerende direktør samt Ole Olsen og Søren A. Mikkelsen, vicedirektører. Direktionen er ansvarlig for den daglige ledelse af DJF under ansvar over for bestyrelsen. Direktionen sikrer, at institutionen administreres i overensstemmelse med gældende lovgivning. Organisation DJF s organisation er en linie-matrix organisation, hvor forskningen udføres i projekter, der går på tværs af linieorganisationen. DJF lægger vægt på helhedsorienterede og tværgående aktiviteter og fremmer forskningssamarbejdet mellem forskningsdiscipliner inden for dyre- og planteområder. Derved kan DJF igangsætte og håndtere forskning, som går på tværs af fagområder, discipliner, emner og forskningstyper. Dette muliggør, at DJF kan sikre forskningsmæssig nytænkning og dermed bedre understøtte den samfundsmæssige udvikling. 11

14 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling DJF s aktiviteter er organiseret i en to-strenget struktur, der består af henholdsvis en forskningsmæssig streng og en streng med støttefunktioner, der varetager driftsmæssige opgaver. Forskningen er organiseret i 10 afdelinger, og støttefunktionerne er opdelt i 6 afdelinger. Herudover betjener direktionen sig af en administration. Organisationen er illustreret i nedenstående organogram: 12

15 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Kompetenceudvikling i DJF Opgaven i centrum - og værdierne som fundament DJF s mission, vision og strategi er udgangspunktet for den fortsatte udvikling af organisationen og DJF s menneskelige ressourcer. I overensstemmelse med statens personale- og ledelsespolitik er opgaven i centrum. Den centrale udfordring er dermed at sørge for, at DJF s organisation hele tiden understøtter den bedst mulige opgaveløsning og at medarbejderne er klædt optimalt på til at udføre nuværende og fremtidige opgaver. Fundamentet for en organisations opgaveløsning er dens basale værdier. Ideelt set udfører alle DJF s medarbejdere deres opgaver på grundlag af fælles, bredt accepterede værdier, som udtrykker fælles holdninger til, hvorledes medarbejdere og ledelse i DJF forholder sig til hinanden og til samarbejdspartnere, kunder, interessenter og til samfundet som helhed. DJF har med udgangspunkt i Fødevareministeriets overordnede værdiprojekt i de sidste par år arbejdet intensivt med at blive en værdibaseret virksomhed. Det foreløbige resultat er, at DJF er ved at implementere de fire centrale værdier faglighed, engagement, ansvarlighed og åbenhed i hele organisationen. De fire værdier er suppleret med yderligere 6 særligt prioriterede DJF-interne værdier. 1 For det første værdierne arbejdsglæde og medmenneskelighed på det personalemæssige område. For det andet følgende værdier særligt rettet mod forskning, udvikling og formidling: Kreativitet, innovation, professionalisme og uafhængighed. DJF stræber efter at praktisere værdibaseret ledelse på en sådan måde, at behovet for detaljerede regler for adfærden i organisationen mindskes. Ambitionen er at DJF til enhver tid består af højt kvalificerede medarbejdere med evne og vilje til selvledelse på basis af de fælles værdier. Nødvendige regler og aftaler skal være i god overensstemmelse med værdierne. De enkelte afdelinger i DJF har udviklet egne tolkninger af værdierne med særlig relevans for de forskningsmæssige og driftsmæssige traditioner inden for hver deres specifikke fagområder. DJF vil i de kommende år fortsætte arbejdet med implementering af værdierne samt løbende diskutere værdigrundlaget i relation til erfaringer med at praktisere værdierne og til DJF s generelle udvikling. 1 Værdierne er fortsat under drøftelse i chefgruppen og Hovedsamarbejdsudvalget Konkret vil værdierne blive indarbejdet i personalepolitikken og de vil præge udviklingen på ledelsesog organisationsområdet, prioriteringerne indenfor kompetenceudvikling, den interne og eksterne kommunikation og samarbejdsprocesserne i DJF. Der vil fortsat blive lagt vægt på både centrale og decentrale opfølgninger på løbende værdimålinger. Udvikling af DJF som organisation DJF s organisationsstruktur er som udgangspunkt en god og hensigtsmæssig ramme om løsning af DJF s aktuelle opgaver. Linieorganisationen er opdelt i 10 forskningsafdelinger med klare forskningsfaglige profiler og 6 afdelinger til støtte for forskningen med hver deres afgrænsede funktioner. Denne organisering sikrer en fokuseret opgaveløsning og et entydigt tilhørsforhold for medarbejderne. De konkrete opgaver løses dels indenfor afdelingernes rammer, men også ofte på tværs af afdelingerne i form af matrixopbyggede projektgrupper, hvor medarbejdere fra flere afdelinger indgår. Dette sikrer fleksibel inddragelse af relevant ekspertise, når en given opgave fordrer dette. Nye opgaver og ændrede ydre vilkår fordrer imidlertid konstant organisatorisk nytænkning. Ledelsen og samarbejdsudvalgene drøfter løbende, hvordan DJF kan optimere organiseringen af arbejdet, så effektiv opgaveløsning på et højt kvalitetsniveau ikke begrænses af strukturelle forhold. Det er i sagens natur svært at forudsige den fremtidige udvikling og dermed kravene til DJF som organisation. Følgende udviklingsområder anses for centrale i de kommende år: Årlig planlægningsproces med bred involvering af ledere og medarbejdere Skabelsen af ramme- og aktivitetsplanen er en løbende intern proces med vægt på målrettet dialog om udvikling af de faglige indsatsområder og tilpasning af organisationen, herunder afdelingernes størrelse, og hvorvidt der kan opnås gevinster ved tværgående samarbejde og evt. centralisering af visse funktioner. Planens tilblivelsesproces er vigtig for både kreativitet og præcision i formulering af visioner, mål og milepæle og for kendskab og ejerskab til planens indhold blandt DJF s ledere og medarbejdere. I september 2003 blev der afholdt et 2-dages seminar for chefgruppen og forsknings-/funktionsledere om planen med vægt på de tværgående afsnit i planen for

16 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Afdelingerne er på baggrund af et pilotprojekt i færd med at formulere ramme- og aktivitetsplaner på afdelings- og gruppeniveau. Processen vil blive evalueret og videreudviklet i de kommende år med henblik på bred og aktiv involvering i formulering af planen og på, at planen kan være færdig hvert år i december. Planlægningsprocessen vil blive udgangspunktet for en fælles årsrytme i DJF. Chefgruppen og forsknings- og funktionsledere vil fremover mødes kort efter sommerferien som startskud på planlægningsprocessen. DJF - en dynamisk, innovativ og fleksibel projektorganisation De fleste af DJF s opgaver løses bedst gennem projektorganisering. Dette gælder især på forskningsområdet, men også støtteafdelingernes aktiviteter er samlet i store og små projekter. Nogle projekter finder sted indenfor en gruppes eller afdelings rammer, mens andre går på tværs af linieorganisationen og ofte inddrager mange eksterne interessenter. Forskningsprojekternes livscyklus fra idéudvikling over konkretisering, planlægning og finansiering til gennemførelse, evaluering, resultatformidling og opfølgning er den røde tråd i forskerens hverdag og dermed basis for DJF s samlede virksomhed. Stadig mere komplicerede opgaver og samarbejdsforhold i kombination med øgede krav til effektivitet i forskningsprocessen samt til målrettet samarbejde med aftagerne af den producerede viden (relevante erhverv og samfundet i almindelighed) fordrer øget innovationsevne, fleksibilitet og dynamik i arbejdsorganisering og (sam-) arbejdsprocesser. DJF lever på mange måder allerede op til disse krav, men der skal i de kommende år sættes fokus på, hvordan projektorganiseringen optimeres, og hvad dette betyder for den nuværende linieorganisations opgaver og styringsformer. Linieorganisationen skal stimulere til og skabe gode rammer om tværgående projekter, hvor dette fremmer en relevant, nyskabende og helhedsorienteret forskning, og hvor et matrixorganiseret projekt sikrer den bedste opgaveløsning. En arbejdsgruppe vedr. større synergi i DJF ved forbedret samarbejde mellem afdelingerne har bl.a. peget på, at optimering af den tværfaglige struktur i DJF fordrer øget brug af matrixorganisering, fokus på DJF som samlet virksomhed, mere tværfagligt samarbejde mellem lederne og større opmærksomhed på sociale og kommunikative aspekter i et godt teamwork. Der er særlig fokus på behovet for tværgående faglige netværk, dels som forudsætning for videndeling og idéudvikling, dels som egentlige operative netværk med synlige projekter på tværs af liniestrukturen. Anbefalingerne er i god overens- stemmelse med analyser af, hvilke faktorer der skaber excellente forskningsmiljøer. Aktuelle konkrete initiativer på projektområdet er implementering af et aktivitets- og ressourcestyringssystem (ARS), som i sammenhæng med øvrige administrative styringssystemer vil forbedre mulighederne for ensartet administrativ projektstyring på højt professionelt niveau. Et andet eksempel er fornyelse af projektlederuddannelsen, som er et fælles uddannelsesprojekt i Fødevareministeriet. DJF s medarbejdere skal gennem kurser og praktisk træning øge kompetencen til at deltage i og for manges vedkommende også lede opgaveløsning i samarbejde med skiftende projektteams. En fælles DJF- kultur som samlende faktor i en geografisk spredt institution med høj faglig differentiering DJF er resultatet af en fusion mellem Statens Jordbrugstekniske Forsøg, Statens Husdyrbrugsforsøg og Statens Planteavlsforsøg samt den 1. januar 2004 også Statens Skadedyrlaboratorium. Som delvis udflyttet statsinstitution er faciliteterne og medarbejdere spredt på flere lokaliteter i hele landet, hvilket på den ene side rummer mange muligheder, men også medfører særlige udfordringer m.h.t. at skabe og vedligeholde en fælles DJF-kultur og en klar medarbejderidentifikation med hele institutionen og ikke blot den afdeling eller det center, hvor den enkelte har sit daglige virke. Som videninstitution er DJF samtidig præget af faglige ekspertmiljøer med hver sine faglige fokusområder og naturlige samarbejdspartnere. Der er som tidligere nævnt store potentialer i at anvende DJF s mange forskellige ekspertiser i et helhedsorienteret perspektiv, og det udgør et vigtigt område for organisationsudvikling at fremme en sådan tværgående synergi mellem specialiserede kompetencer. Fælles værdier, tværgående netværkssamarbejde og intern videndeling er allerede nævnt som vigtige midler. Aktuelt overvejes supplerende muligheder som flere interne, tværgående kurser, etablering af en DJF personaleforening med aktiviteter rettet mod at skabe øget fællesskab, identifikation og en klarere DJF-kultur, ændring af den redaktionelle linie i det interne DJF-blad ( Bladet ), så det fremtræder som et samlende personaleblad, en fælles kompetencedatabase dækkende alle medarbejdere samt udvidede muligheder for videndeling via IT. 14

17 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Videreudvikling af DJF s sikkerhedskultur - et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø I løbet af de sidste 2 år er der etableret en udvidet sikkerhedsorganisation, så alle enheder/grupper i DJF nu har en sikkerhedsleder og en sikkerhedsrepræsentant. Alle afdelinger har et lokalt sikkerhedsudvalg og koordineringen på institutionsniveau sker gennem et hovedsikkerhedsudvalg. Interne undersøgelser og drøftelser viser, at det fysiske arbejdsmiljø gennemgående fungerer tilfredsstillende, mens usikkerhed om fremtiden og stigende arbejdspres medfører signaler om, at der skal gøres en mere aktiv indsats for at bevare og udvikle et godt psykisk arbejdsmiljø. Det sætter fokus på trivselsfaktorer som et godt internt samarbejde, tryghed, god ledelse, fleksibel arbejdstilrettelæggelse, indflydelse på arbejdets indhold, informationsniveauet o.m.a. DJF vil fortsat arbejde med både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø på basis af tilfredshedsundersøgelser, værdimålinger, ledelsesevaluering og arbejdspladsvurderinger. DJF har en abonnementsaftale med Nordic Mental Corporation, som tilbyder anonym rådgivning. Endvidere er det under overvejelse at tilbyde forskellige forebyggende sundhedstiltag til medarbejderne. Der ansøges om midler til et pilotprojekt fra puljen til styrkelse af den sundhedsfremmende og forebyggende indsats på arbejdspladsen. En attraktiv arbejdsplads - styrkelse af positive incitamenter Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere med gode personlige og faglige kompetencer er afgørende for DJF, som derfor må være attraktiv for både nuværende og kommende medarbejdere. En attraktiv arbejdsplads kan karakteriseres på mange måder. Interne drøftelser viser, at faktorer som oplevelse af at være en del af en succes, gode udviklingsmuligheder for den enkelte, godt teamwork, et godt socialt miljø, et spændende og udfordrende fagligt miljø og højt engagement er blandt de vigtigste. Dette giver et fingerpeg om, hvilke incitamenter, DJF skal satse på overfor medarbejderne. Virksomhedskulturen, de fysiske rammer, de individuelle udfoldelsesmuligheder, gode karriereveje, internationale muligheder for forskerne, en troværdig personalepolitik og en god og troværdig ledelse kan fremhæves. Lønforholdene er også et vigtigt incitament. De fleste medarbejdere er efterhånden overgået til det nye lønsystem, hvor der er bedre muligheder for honorering i relation til kvalifikationer, funktioner og præstationer. DJF s lønpolitik vil fortsat søge at skabe incitamenter for gode individuelle og kollektive præstationer. Mangfoldighed, ligestilling og social ansvarlighed Statens nye personale- og ledelsespolitik peger på mangfoldighed som et ud af fire hovedpunkter i de kommende års udfordringer. Arbejdet med mangfoldighed, ligestilling og social ansvarlighed vil fortsat være højt prioriteret i DJF. Nye initiativer kan være en mere aktiv indsats i relation til medarbejdere af anden etnisk herkomst end dansk og en øget mangfoldighed mht. uddannelse og baggrund indenfor de forskellige faggrupper, desuden en større ledelsesmæssig bevidsthed om at forskelle kan være en styrke i f.eks. ledelse og projektvirksomhed samt et øget netværkssamarbejde med offentlige myndigheder og andre virksomheder om temaer i relation til det rummelige arbejdsmarked. Arbejdet på dette område vil fortsat være forankret i Hovedsamarbejdsudvalget. Strategisk og systematisk kompetenceudvikling DJF prioriterer strategisk og systematisk kompetenceudvikling højt, fordi DJF som videnvirksomhed er afhængig af, at alle medarbejderes kompetencer til enhver tid er optimale i forhold til kvalificeret varetagelse af institutionens arbejdsopgaver. Der er formuleret en kompetencestrategi, som skal medvirke til at realisere DJF s værdier, mission, vision og målsætninger. Kompetencestrategien er en væsentlig del af grundlaget for virkeliggørelse af personalepolitikkens målsætninger om DJF som en attraktiv arbejdsplads. Strategien opererer med et bredt kompetencebegreb og at kompetenceudvikling kan foregå på mange forskellige måder. Konkrete aktiviteter kan vedrøre hele organisationen, et enkelt forskningscenter, en afdeling, en enhed/gruppe, et projekt, en faggruppe/medarbejderkategori eller være individuelt rettet mod en enkelt medarbejder. Herudover nævnes muligheden for tværgående samarbejde om fælles initiativer med relevante institutioner, f.eks. indenfor Fødevareministeriet. Prioritering og planlægning sker med udgangspunkt i DJF s strategi, resultatkontrakt og rammeog aktivitetsplan. Konkrete individuelle aftaler indgås i forbindelse med de årlige MU-samtaler. Behovet for vedvarende kompetenceudvikling udspringer af DJF s langsigtede vision og af de store interne og eksterne forandringer og udfordringer organisationen står overfor i de kommende år. 15

18 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling DJF vil styrke virksomhedens position som nationalt og internationalt anerkendt forskningsinstitution. Dette skal bl.a. ske ved at fremme fleksible og dynamiske ledelses- og organisationsformer og gennem kompetenceudvikling på alle niveauer, ved at udnytte de mange muligheder i øget digitalisering og ved at skabe vedvarende kvalitetsudvikling, et godt arbejdsmiljø og en høj social og etisk ansvarlighed i virksomheden. Som statsinstitution er DJF omfattet af OK 02- aftalen om strategisk og systematisk kompetenceudvikling, og det er et af Finansministeriets personalepolitiske minimumskrav, at der i de statslige institutioner arbejdes målrettet med kompetenceudvikling. Den nye statslige personale- og ledelsespolitik lægger også vægt på gode medarbejdere som afgørende for de statslige arbejdspladser. Der er i forbindelse med overenskomstaftalerne afsat midler til formålet i tre fonde: Kompetencefonden, udviklings- og omstillingsfonden og ELU-fonden. DJF har gennem de sidste par år arbejdet aktivt og målrettet med kompetenceudvikling, bl.a. med støtte fra de nævnte fonde. Et fælles udgangspunkt - implementering af resultaterne fra Projekt KOM NU 2 Den grundlæggende idé med projektet, som gennemføres i 2003 og begyndelsen af 2004, er at ansvarliggøre alle DJF s medarbejdere for udvikling af de faglige og personlige kompetencer, som der individuelt og indenfor arbejdsfællesskaberne i DJF er behov for. I følge overenskomstaftalen for skal alle medarbejdere være omfattet af en individuel kompetenceudviklingsplan aftalt i forbindelse med en årlig medarbejderudviklingssamtale. Da DJF er kendetegnet ved intensivt, projektorganiseret samarbejde mellem mange faggrupper er det også meget vigtigt, at teambaseret opgaveløsning og teamlæring fungerer effektivt. Projektet skal medvirke til at skabe det fornødne grundlag for, at såvel individuel som gruppeorienteret kompetenceudvikling kan ske på en måde, som er til gavn for såvel realisering af DJF s overordnede mål som for afdelingernes og den enkelte medarbejders muligheder for at løse opgaverne. Projektets generelle og langsigtede perspektiv er således kompetenceudvikling forankret i DJF s strateg og tilrettelagt systematisk. Projektet sætter konkret fokus på dialogen mellem ledelse og medarbejdere i DJF, specielt som den kommer til udtryk i medarbejderudviklingssamtalerne (MUS). For at sikre en koordineret kompetenceudvikling med udgangspunkt i gruppers og afde- 2 Kompetence- og organisationsudvikling - MUS under nye udfordringer 16 lingers særlige behov er der endvidere lagt vægt på at introducere gruppeudviklingssamtaler (GRUS) som metode og på ledelsesudvikling i DJF, bl.a. på basis af ledelsesevaluering og lederudviklingssamtaler (LUS). Et internt kompetencenetværk er igangsat og alle afdelinger har i den forbindelse udpeget en kompetencekoordinator. I forbindelse med implementering af projektets resultater fra 2004 og fremefter vil der blive arbejdet med udvikling af en fælles årsrytme i DJF. På den måde kommer udviklingssamtaler og behovsanalyser i afdelingerne til at hænge tæt sammen med den årlige planlægningsproces i forbindelse med rammeog aktivitetsplanen. Dette fremmer dels målrettede afdelingsvise kompetenceplaner og udviklingsprojekter, dels at der kan tages strategisk velbegrundede fælles initiativer på centralt DJF-niveau, f.eks. i form af tværgående kursusforløb og støtte til nyskabende projekter. Ledelsesudvikling Statens nye personale- og ledelsespolitik lægger stor vægt på professionalisering af ledelsen på det statslige område. I DJF blev et ledelsesudviklingsforløb påbegyndt medio bestående af i alt 5 lederkonferencer samt 8 interne ledernetværksgrupper. Konferencerne har indholdsmæssigt været en blanding mellem drøftelse af aktuelle DJF-forhold og emner orienteret mod udvikling af en mere fælles ledelseskultur i DJF samt introduktion til udvalgte ledelsesmæssige værktøjer. Forløbet har været afgørende for et fælles arbejde med strategier og planer for DJF s videre udvikling og har bidraget til at skabe et grundlag for en fælles ledelseskultur i organisationen. På baggrund af en af konferencerne er en ledelsesevaluering under gennemførelse. På basis af resultaterne herfra vil der blive tilrettelagt fælles og individuelle tilbud om ledelsesudvikling til DJF s ledere. Som led i ledelsesevalueringen vil der blive formuleret en ledelsespolitik for DJF på basis af bl.a. følgende ledelsesaspekter: Personaleledelse Forskningsledelse Økonomisk ledelse Sikkerhedsledelse Driftsledelse Miljøledelse Hertil kan føjes en kulturdimension dækkende f.eks. mangfoldighed, ligestilling og social ansvarlighed.

19 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling DJF er på den ene side stærkt præget af regelstyring, som i ledelsespolitikken rettes mod løsning af forudsigelige opgaver. På den anden side står den mere avancerede værdiledelse og fordringen om selvledelse, som er fundamentet ved løsning af komplekse, besværlige og uforudsigelige opgaver. Der skal i ledelsespolitikken være maksimal overensstemmelse mellem værdigrundlaget og de regler, der styres efter. DJF har i en årrække været en af hovedpartnerne i fælles projektlederkurser udbudt gennem DFFE målrettet fødevareministeriets forskningsinstitutioner. På basis af disse erfaringer og med de samme partnere blev der ultimo 2002 gennemført et forskningslederkursus. Projektlederkurserne er under revidering og vil fremover omfatte såvel et spor for forskere og et spor for teknisk-administrativt ansatte. Kurserne vil blive afviklet i samarbejde mellem alle Fødevareministeriets institutioner. Kompetenceudvikling i afdelingerne Kompetenceudvikling er som nævnt ikke et nyt fænomen i DJF s afdelinger og afdelingerne er omdrejningspunktet for de fremtidige initiativer. Der er gennem mange år gennemført interne kurser, medarbejdere deltager i eksterne kurser, der arbejdes i udviklingsprojekter, afholdes workshops, deltagelsen i nationale og internationale konferencer er stor, man lærer i høj grad gennem kollegial sparring, der gennemføres løbende evalueringer og refleksioner over erfaringer, forskningsresultater fremlægges og diskuteres på interne seminarer o.s.v. Kompetencestrategien peger imidlertid på, at der er behov for at styrke målretningen, omfanget og synligheden af det, der sker i afdelingerne. Formålet er dels at sikre et højt niveau m.h.t. fremtidssikrede kompetencer, dels at optimere anvendelsen af de interne ressourcer og øge mulighederne for tværgående samspil om fælles aktiviteter. Synergien på tværs skulle dermed gerne blive styrket. Et andet vigtigt opmærksomhedspunkt er de enkelte gruppers og enheders behov for faglig og teambaseret kompetenceudvikling. Det interne kompetencenetværk vil få en vigtig rolle i behovsanalyse, idéudvikling og koordination af afdelingernes aktiviteter. Rollen som kompetencekoordinator skal i den forbindelse fastlægges nøjere. På basis af gode erfaringer fra et igangværende kompetenceudviklingsprojekt i Afdeling for Mark og Stalddrift vil behovet for lignende initiativer i andre afdelinger blive drøftet. Afdeling for Plantebeskyttelse er udvalgt til at deltage i et tværinstitutionelt projekt om personale- og ledelsesværktøjer ved offentlige forskningsinstitutioner - med Videnskabsministeriet som initiativtager. Projektet omfatter i alt 14 institutioner, blev iværksat primo 2003 og varer ca. 1½ år. Projektsamarbejdet er igangsat og et større analysearbejde er under gennemførelse. Resultaterne fra projektet vil indgå i DJF s videre arbejde med at udvikle gode værktøjer på de nævnte områder. Kompetenceudvikling for faggrupper DJF s personale består af en række faggrupper med hver deres kendetegn, opgaver og udviklingsbehov. Gennem seminarer og gruppevise drøftelser er der identificeret behov, ønsker og idéer til kurser og udviklingsprojekter. I 2003 er der opnået ekstern støtte til et uddannelsesprojekt for de HK-ansatte. Lignende initiativer forventes igangsat for andre faggrupper efter nærmere vurdering. Længst fremme er et projekt om Strategisk kompetenceudvikling i videntunge forskningsinstitutioner. Formålet er at forbedre grundlaget for målrettet kompetence- og karriereudvikling for VIP-medarbejdere, herunder skabe bedre forudsætninger for videndeling og samarbejde på tværs af afdelings- og institutionsgrænser. Projektet er støttet økonomisk af ELU-fonden, men endnu ikke igangsat. Individuel kompetenceudvikling med støtte fra Kompetencefonden DJF modtager i lighed med andre statslige virksomheder en andel af de kompetencemidler, som blev aftalt som led i Kompetencepakken. Midlerne tilføres gennem de tre år, som overenskomsterne løber. De andrager for DJF s vedkommende ca kr. pr. år og kan anvendes til individuelt aftalt kompetenceudvikling for institutionens medarbejdere. Der er formuleret kriterier for midlernes anvendelse og de hidtil modtagne midler er uddelt til en lang række forskellige uddannelsesformål. Hertil kommer mindre beløb afsat i DJF s egen kompetencepulje, herunder medfinansiering af kurser for afskedigede medarbejdere. Der vil fortsat blive prioriteret centrale midler til disse formål. 17

20 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling Incitamentspulje DJF s kompetencemidler anvendes bl.a. til at stimulere spændende og nyskabende initiativer indenfor kompetenceudvikling i eller på tværs af afdelingerne. Formålet er: Øget incitament til udvikling af leder- og medarbejderkompetencer i overensstemmelse med DJF s strategi og behov Hurtigere realisering af nye idéer indenfor kompetenceudvikling Øget videndeling og synergi på tværs af DJF s afdelinger Videreudvikling af DJF s tilrettelæggelse af processer og metoder m.h.t. strategisk og systematisk kompetenceudvikling, bl.a. i forlængelse af projekt KOM NU Intern og ekstern synliggørelse af DJF som en attraktiv arbejdsplads med høj prioritet til udvikling af de menneskelige ressourcer Der afsættes en årlig pulje på 2,5 3,0 mio. kr. Midlerne administreres af Personaleenheden efter kriterier fastlagt i chefgruppen og Hovedsamarbejdsudvalget. 18

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Rammeplan 2006-2009. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Rammeplan 2006-2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 Indledning... 5 DJF s mission, faglig profil, vision, værdier og strategier... 5 DJF s planlægnings-,

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2005. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2005. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Aktivitetsplan 2005 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling... 5 Kompetenceudvikling... 7 Kommercialisering og

Læs mere

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Danmarks JordbrugsForskning. Aktivitetsplan 2006. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Aktivitetsplan 2006 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Forord... 3 DJF i hovedtræk, organisation og udvikling... 5 Kompetenceudvikling... 7 Innovation... 9 Forskningsafdelinger...

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU).

Analysen har på flere møder været drøftet med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (VTU). NOTAT Indledning Regeringen besluttede den 20. juni 2006 at afslutte sonderingerne om et nyt forskningslandskab med institutionernes tilbagemeldinger senest 15. september 2006. Nedenstående analyse er

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ

7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ 7LO DERQQHQWHUSn 9HMOHGQLQJRPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ 6HSWHPEHU Rettelser til 'Vejledning om nye lønsystemer i staten' +HUPHGIUHPVHQGHVUHWWHOVHUWLO)LQDQVPLQLVWHULHWVRJ&)8V9HMOHGQLQJ RPQ\HO QV\VWHPHULVWDWHQ

Læs mere

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling

På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling OUH - Udviklingsplan 2011-14 På vej mod nyt OUH Konsolidering og udvikling Odense, Svendborg, Ringe, Nyborg, Faaborg, Ærø Direktionen Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4

Direktørens beretning... 3. En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4. Søfartsstyrelsens organisering... 4 Videnregnskab 2001 Indhold Direktørens beretning... 3 Videnfortælling En kort beskrivelse af hvem og hvad vi er i Søfartsstyrelsen... 4 Søfartsstyrelsens organisering... 4 Søfartsstyrelsens mission Hvorfor

Læs mere

Aalborg Kommunes HR-strategi

Aalborg Kommunes HR-strategi Aalborg Kommunes HR-strategi HR-strategien er en strategi, der fortæller, hvordan vi i Aalborg Kommune har fokus på udvikling og innovation gennem medarbejderudvikling, lederudvikling og udvikling af kommunens

Læs mere

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab

Personalepolitik. Kommunikation. Trivsel. Mission, vision og værdier. arbejdsforhold. faglighed, fornyelse og fællesskab Personalepolitik Trivsel Kommunikation Mission, vision og værdier arbejdsforhold faglighed, fornyelse og fællesskab Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Mission, vision og værdier 4 3 Vores strategi 2012-2016

Læs mere

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver

MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR. Praksis og perspektiver MODERNISERING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR Praksis og perspektiver April 2003 FORORD Kvalitetsudvikling har høj prioritet blandt regeringens mål for den offentlige sektors fornyelse. En løbende kvalitetsudvikling

Læs mere

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe

KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? SCKK ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER. Staten. Kompe Kompe KOMPETENCESTRATEGI HVORDAN? ET INSPIRATIONSHÆFTE TIL STATENS ARBEJDSPLADSER SCKK Staten Kompetencestrategi hvordan? ISBN-nr. 87-988053-5-5 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates)

IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer. (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) IMPEL Ledelseshåndbog for miljøadministrationer (Oversat fra Engelsk: IMPEL Management Reference Book for Environmental Inspectorates) Orientering fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2005 IMPEL Ledelseshåndbog for

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK

Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Statens Kompe Læringsmiljø i staten Hvad, hvorfor og hvordan? et inspirationshæfte om læring på jobbet SCKK Læringsmiljø i staten hvad, hvorfor og hvordan? ISBN-nr: 87-991479-0-4 Tekst: Statens Center

Læs mere

Projekthåndbog Marts 2009 0

Projekthåndbog Marts 2009 0 PROJEKTHÅNDBOG Projekthåndbog Marts 2009 0 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 HENSIGT... 3 HVORFOR EN PROJEKTHÅNDBOG?... 3 HVAD BETEGNER PROJEKTER GENERELT?... 5 PROJEKTTYPER PÅ UCN - RELATIONEL BETRAGTNING?...

Læs mere

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger

Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger 4. oktober 2004 Folkeskolens svar på OECD s anbefalinger - Tilbagemelding til undervisningsministeren fra KL, Danmarks Lærerforening, Lederforeningen, Danmarks Skolelederforening, Skole og Samfund, Børne-

Læs mere

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør

Med venlig hilsen Anders Møller Direktør Forord Parkering København har gennem de seneste fem år arbejdet systematisk med udviklingen af virksomheden. Efter at være blevet etableret som kontraktstyret virksomhed og med en ny ledelse, blev der

Læs mere

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort

Region Hovedstaden. Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort Region Hovedstaden Region Hovedstadens Innovationspolitik 2020 Nyt, nyttigt, nyttiggjort 1 region hovedstadens innovationspolitik 2020 Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Januar 2013 Oplag

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut

Selskabet. Komplementar. Bestyrelse. Direktion. Revision. Pengeinstitut Årsrapport 2012/13 Selskabet Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Voergaardvej 2 9200 Aalborg SV Telefon: 98 18 72 00 Hjemmeside: www.beierholm.dk Regnskabsår: 01.05-30.04 CVR-nr.: 32 89

Læs mere

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød

Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød December 2010 Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere ved Retten i Hillerød Kompetenceudviklingsstrategi for kontormedarbejdere

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere