Bilag 2. Faktoranalyser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 2. Faktoranalyser"

Transkript

1 Bilag 2. Faktoranalyser Indhold 1. Motivation... 2 Mål for indre opgavemotivation... 2 Mål for public service motivation Mål for medarbejderindflydelse Mål for vægtning og tilstedeværelse af karrieremuligheder og faglighed Faktoranalyser til måling af arbejdsbelastning Faktoranalyse til måling af ledernes ledelsesstil

2 Bilag 2. Faktoranalyser Som beskrevet i bilag 1 hvor der er blevet redegjort for rapportens metoder, gøres der i undersøgelsens analyser brug af indekser med henblik på at måle de forskellige begreber, der analyseres i rapporten. Kort sagt går indekskonstruktion ud på at sætte forskellige indikatorer, der måler den samme dimension, sammen til et indeks. Det kan fx være 3 forskellige spørgsmål, der måler en medarbejders jobmotivation. Fordelen ved et indeks er, at det giver et mere pålideligt mål for et begreb, fordi det reducerer fejlmarginen, at der er flere faktorer, der måler en og samme ting. Derudover giver indeks en større sikkerhed for, at man rent faktisk måler det, man ønsker at måle. En indekskonstruktion kræver dog, at man sikrer sig, at de forskellige indikatorer, der sættes sammen i indeks, måler den samme dimension. Dette gøres gennem faktoranalyser, der måler, om forskellige indikatorer måler den samme bagvedliggende dimension. I nærværende bilag præsenteres de faktoranalyser, der danner grundlag for de forskellige indeks og mål, der anvendes i undersøgelsen herunder, fx indeks for medarbejdernes indre opgavemotivation, medarbejdernes indflydelse på arbejdspladsens organisatoriske forhold, medarbejdernes arbejdes grad af fysisk belastning mv. I bilaget rapporteres faktoranalysernes loadings (jo tættere disse er på 1, jo større er sandsynligheden for, at indikatorerne måler den samme dimension) samt Cronbach s alpha der sikrer, at reliabiliteten (pålideligheden) er i orden. Cronbach s alpha skal helst være over 0,7, men værdier ned til 0,5 er acceptable. Faktoranalyser til måling af motivation I dette afsnit præsenteres de forskellige mål for medarbejdernes jobmotivation. I undersøgelsen ser vi nærmere på, hvorvidt medarbejdernes indre opgavemotivation og public service motivation har en sammenhæng med, hvor meget medarbejderne arbejder, herunder om de arbejder på fuld tid eller på deltid. Nedenunder præsenteres først målene for medarbejdernes indre opgavemotivation og herefter målene for medarbejdernes public service motivation. Mål for indre opgavemotivation Indre opgavemotivation knytter sig til, hvorvidt medarbejderne finder deres arbejdsopgaver spændende og personligt udfordrende, og om de dermed er motiveret af selve indholdet i deres arbejdsopgaver. Begrebet er målt med en række spørgsmål, der tidligere er brugt til folkeskolelærere, FOA medlemmer, fysioterapeuter samt et repræsentativt udsnit af offentlige og private lønmodtagere. Spørgsmålene går på, om medarbejderne nyder deres daglige arbejdsopgaver, om de finder deres arbejde spændende, om de føler en personlig tilfredsstillelse ved at udføre deres arbejde etc. (for et fuldstændigt overblik over spørgsmålene, der måler medarbejdernes indre opgavemotivation se tabel 1). I lighed med den eksisterende litteratur fungerer målet yderst godt i denne sammenhæng. Faktoranalysen (se tabel 1) viser, at alle loadings er høje, og Cronbachs alpha er meget tilfredsstillende med en værdi på 0,89. 2

3 Tabel 1: Faktoranalyse af spørgeskemaspørgsmål beregnet til at måle indre opgavemotivation.. Jeg nyder i høj grad mit daglige arbejde 0,828 Jeg kan godt lide at udføre de fleste af mine arbejdsopgaver 0,725 Mit arbejde er meget spændende 0,747 Jeg glæder mig altid til at tage på arbejde 0,792 Jeg føler stor personlig tilfredsstillelse ved at udføre mit arbejde 0,830 Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Kun en faktor med Eigenværdi over 1 blev udtrukket. Cronbach's Alpha: 0,89 På baggrund af de fem spørgsmål dannes derfor et sumindeks, som skaleres til at gå fra 0 til 100, hvor 100 er maksimal indre opgavemotivation (jf. figur 1). Figur 1: Grafisk illustration af indekset for indre opgavemotivation 3

4 Mål for public service motivation Public service motivation handler om, hvorvidt individer er motiveret af at gøre en samfundsmæssig indsats. De anvendte spørgeskemaspørgsmål er dels afprøvet internationalt i mange undersøgelser (oprindeligt konstrueret af Perry, 1996), dels afprøvet i Danmark blandt folkeskolelærere, socialrådgivere, fysioterapeuter mv. I undersøgelsen har vi inddraget tre af de klassiske dimensioner, nemlig compassion (følelsesbaseret motivation for at hjælpe andre, især folk i nød), commitment to the public interest (normativ motivation for at bidrage samfundsmæssigt) og self-sacrifice (viljen til at ofre sig selv for at bidrage til alle). Tabel 2 er en faktoranalyse med de anvendte spørgeskemaspørgsmål, og den viser en ekstremt klar faktorstruktur, der følger den teoretiske forventning. De mørke celler markerer de givne spørgeskemaspørgsmål, der måler den samme dimension. De teoretiske dimensioner fremgår af kolonnerne. Som det ses af tabellen, måler fx spørgsmålene Det er vigtigt for mig at bidrage til det fælles bedste, Det er min borgerpligt at gøre noget, der tjener samfundets bedste, Det er meget vigtigt for mig, at de offentlige ydelser er i orden og Jeg så helst, at offentligt ansatte gør det, der er bedst for hele samfundet en og samme motivation nemlig commitment to the public interest (normativ motivation for at bidrage samfundsmæssigt). Tabel 2: Faktoranalyse af spørgeskemaspørgsmål til måling af public service motivation Commitment to the public interest Self-sacrifice Compassion a) Det er vigtigt for mig at bidrage til det fælles bedste 0,539 0,029 0,132 b) Det er min borgerpligt at gøre noget, der tjener samfundets bedste 0,753-0,060-0,027 c) Det er meget vigtigt for mig, at de offentlige ydelser er i orden 0,631 0,042 0,044 d) Jeg så helst, at offentligt ansatte gør det, der er bedst for hele samfundet e) Det er vigtigere for mig at gøre en forskel i forhold til samfundet end at opnå personlig vinding f) Jeg er villig til at risikere at skulle tilsidesætte mine personlige behov for samfundets skyld 0,731-0,060-0,074 0,263-0,482 0,046 0,022-0,869 0,007 g) Jeg er klar til at lide afsavn for samfundets skyld -0,052-0,918-0,006 h) Jeg sætter samfundsmæssige forpligtigelser over hensynet til mig selv -0,040-0,843 0,024 i) Jeg bliver følelsesmæssigt berørt, når jeg ser mennesker i nød -0,089-0,012 0,762 j) For mig er hensyntagen til andres velfærd meget vigtig 0,059 0,007 0,798 k) Daglige begivenheder minder mig ofte om, hvor afhængige vi er af hinanden Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. 0,133-0,051 0,535 På baggrund af ovenstående faktoranalyser konstrueres sumindeks for hver af de tre dimensioner, og Cronbach's Alpha er meget tilfredsstillende for dem alle. De specifikke værdier er: Self-sacrifice 0.88, commitment to the public interest 0.77 og compassion: Derudover konstrueres et samlet indeks for normativ PSM (commitment to the public interest og self-sacrifice) og et indeks for følelsesmæssig PSM (compassion). Alle disse indeks skaleres til at gå fra 0 til 100 efter samme princip som for indre opgavemotivation. 4

5 Faktoranalyser til måling af medarbejderindflydelse I nærværende rapport undersøges det, om der er nogen sammenhæng mellem medarbejdernes indflydelse på deres arbejdsplads, og hvorvidt de arbejder på deltid eller ej. Ligeledes undersøges det, om medarbejdernes vægt på indflydelse har betydning for om, medarbejderne er på fuld tid eller deltid. Teoretisk skelnes der mellem medarbejderindflydelse på organisatoriske forhold (personalepolitik, arbejdspladsens økonomiske forhold etc.) og indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse. Indflydelse på egen arbejdstilrettelæggelse måles med spørgsmål som Hvor meget indflydelse oplever du, at du selv har på, hvordan arbejdstiden organiseres? og Hvor meget indflydelse oplever du, at du selv har på, hvordan det daglige arbejde tilrettelægges? Indflydelse på arbejdspladsens organisatoriske forhold måles blandt andet ved spørgsmålene Hvor meget indflydelse oplever du, at du selv har på arbejdspladsens personalepolitik?, Hvor meget indflydelse oplever du, at du selv har på arbejdspladsens økonomiske beslutninger? I alt er der er syv spørgsmål, der måler medarbejdernes faktiske indflydelse. En faktoranalyse roteret med oblimin rotation viser, at der som forventet er to klare dimensioner, som kan fortolkes som hhv. medarbejderindflydelse på arbejdstilrettelæggelsen og medarbejderindflydelse på arbejdspladsens organisatoriske forhold (tabel 3). For begge typer medarbejderindflydelse konstrueres et sumindeks med de spørgsmål, der er skraveret i tabel 3. For begge dimensioner er Cronbach s alpha yderst tilfredsstillende (for medarbejderindflydelse på arbejdstilrettelæggelse er Cronbach's alpha= 0,750, og for medarbejderindflydelse på arbejdspladsens organisatoriske forhold er Cronbach's alpha 0,862). Tabel 3: Faktoranalyse af faktisk medarbejderindflydelse a) Jeg har stor indflydelse på organiseringen af min arbejdstid (om nuværende arbejdsplads) b) Jeg har stor indflydelse på tilrettelæggelsen af mit arbejde (om nuværende arbejdsplads) c) Hvor meget indflydelse oplever du, at du selv har på, hvordan arbejdstiden organiseres? d) Hvor meget indflydelse oplever du, at du selv har på, hvordan det daglige arbejde tilrettelægges? e) Hvor meget indflydelse oplever du, at du selv har på arbejdspladsens personalepolitik? f) Hvor meget indflydelse oplever du, at du selv har på arbejdspladsens økonomiske beslutninger? g) Hvor meget indflydelse oplever du, at du selv har på planer for arbejdspladsens udvikling? Extraction Method: Principal Axis Factoring. Medarbejderindflydelse på arbejdstilrettelæggelsen Medarbejderindflydelse på arbejdspladsens organisatoriske forhold 0,817-0,057 0,848-0,042 0,753 0,049 0,700 0,089 0,079 0,637-0,045 0,666 0,000 0,824 Der er kun to spørgeskemaspørgsmål, der vedrører respondenternes vægtning af medarbejderindflydelse. Det er egentlig for lidt til at lave faktoranalyse og i underkanten til at konstruere indeks, men da samvariationen mellem de to spørgsmål er rigtig høj, bliver Cronbach's alpha faktisk til- 5

6 fredsstillende (0,804). Hvis man laver en faktoranalyse (tabel 4), viser den også høje loadings. Også indikatorerne for medarbejdernes vægtning af medarbejderindflydelse lægges sammen til et indeks der går fra 0 til 100. Tabel 4: Faktoranalyse af vægt på medarbejderindflydelse: a) Hvordan vægter du følgende forhold i forbindelse med dit arbejde? - At have indflydelse på organiseringen af min arbejdstid b) Hvordan vægter du følgende forhold i forbindelse med dit arbejde? - At have indflydelse på tilrettelæggelsen af mit arbejde Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha:0,804 Vægt på medarbejderindflydelse 0,824 0,824 Faktoranalyser til måling af vægtning og tilstedeværelse af karrieremuligheder og faglighed Med henblik på at måle medarbejderens karriereorientering er respondenterne blevet bedt om at vurdere, hvordan de vægter forskellige forhold på deres arbejdsplads. I undersøgelsen skelnes der teoretisk set mellem medarbejderens vægtning af arbejdspladsens faglige udviklingsmuligheder samt medarbejdernes vægting af muligheder for karriere på arbejdspladsen. Med henblik på at måle medarbejdernes vægting af faglige udviklingsmuligheder er respondenterne blandt andet blevet spurgt om, hvordan de vægter, at der er gode muligheder for faglig udvikling, og at der er et fagligt engagement på arbejdspladsen. Medarbejdernes vægt på arbejdspladsens karrieremuligheder er blevet målt ved fx at bede medarbejderne vurdere, hvor meget de lægger vægt på, at der er gode karrieremuligheder på deres arbejdsplads, samt at der er mulighed for at få en lederstilling. Ud over at måle medarbejdernes vægt på karrieremuligheder eller faglig udvikling er medarbejderne også blevet bedt om at vurdere, i hvilket omfang der er muligheder for karriere samt gode faglige udviklingsmuligheder på deres arbejde. Som det fremgår af tabel 5 til 8 peger faktoranalyserne og reliabilitetstests på, at der er et godt grundlag for at konstruere gode indeks der måler medarbejderens vægtning af faglige udviklingsmuligheder, medarbejdernes vægtning af karrieremuligheder, medarbejdernes vurdering af tilstedeværelsen af karrieremuligheder samt medarbejdernes vurdering af tilstedeværelsen af muligheder for faglig udvikling på deres arbejdsplads. De sammensatte indekser går fra 0 til 100, hvor en høj værdi betyder høj vægtning/høj tilstedeværelse af de undersøgte forhold. 6

7 Tabel 5: Faktoranalyse af spørgsmål til måling af vægtning af faglige udviklingsmuligheder a) Hvordan vægter du følgende forhold i forbindelse med dit arbejde? - At der er gode muligheder for faglig udvikling b) Hvordan vægter du følgende forhold i forbindelse med dit arbejde? - At der er et fagligt engagement på arbejdspladsen c) Hvordan vægter du følgende forhold i forbindelse med dit arbejde? - At arbejdet giver mig nogle personlige udviklingsmuligheder d) Hvordan vægter du følgende forhold i forbindelse med dit arbejde? - At kunne levere et arbejde af høj faglig kvalitet Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha: 0,750 0,660 0,745 0,729 0,612 Tabel 6: Faktoranalyse af spørgsmål til måling af vægtning af mulighed for karriere a) Hvordan vægter du følgende forhold i forbindelse med dit arbejde? - At der er udviklingsmuligheder i form af mere ansvar og indflydelse b) Hvordan vægter du følgende forhold i forbindelse med dit arbejde? - At der er gode karrieremuligheder c) Hvordan vægter du følgende forhold i forbindelse med dit arbejde? - At der er mulighed for at få en lederstilling Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha: 0,689 0,600 0,744 0,624 Tabel 7: Faktoranalyse af spørgsmål til måling af arbejdspladsens karrieremuligheder a) Der er gode karrieremuligheder (om nuværende arbejdsplads) b) Der er gode muligheder for at få en lederstilling (om nuværende arbejdsplads) c) Der er gode udviklingsmuligheder i form af mere ansvar og indflydelse (om nuværende arbejdsplads) 0,829 0,658 0,651 Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha: 0,753 Tabel 8: Faktoranalyse af spørgsmål til måling af arbejdspladsens grad af faglighed Der er et stærkt fagligt engagement (om nuværende arbejdsplads) 0,702 Arbejdet giver mig nogle personlige udfordringer (om nuværende arbejdsplads) 0,737 Mit arbejde giver mig mulighed for at levere et arbejde af høj faglig kvalitet (om nuværende arbejdsplads) 0,671 Der er gode muligheder for faglig udvikling (om nuværende arbejdsplads) 0,677 Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha: 0,788. Faktoranalyser til måling af arbejdsbelastning I denne undersøgelse af deltidsarbejde på regionale arbejdspladser bliver det analyseret nærmere, hvorvidt der er en sammenhæng mellem graden af arbejdsbelastning og medarbejdernes beskæftigelsesgrad. Er medarbejdere, der oplever en stor grad af arbejdsbelastning på deres arbejde, oftere 7

8 på deltid? Det er ikke blot vigtigt at se på medarbejdernes grad af arbejdsbelastning samlet set, det er også afgørende at skelne mellem forskellige typer arbejdsbelastning for at kunne se nærmere på, hvorvidt nogle typer arbejdsbelastning har større betydning for medarbejdernes beskæftigelsesgad end andre. I spørgeskemaundersøgelsen er medarbejderne blevet bedt om fx at angive, i hvilken grad deres arbejde er fysisk hårdt, i hvilken grad deres arbejde kræver et højt arbejdstempo, i hvilken grad arbejdsmiljøet på deres arbejdsplads er godt mv. I nedenstående faktoranalyse har vi valgt at tvinge analysen til at fremfinde 4 faktorer. Det har vi gjort fordi vi er interesseret i at skelne mellem arbejdsmiljø i form af det kollegiale miljø og ledelsens kvaliteter. Som det ses af analysen, er der én dimension der knytter sig til arbejdets grad af fysisk belastning (Cronbach s alpha: 0,775), én dimension der måler graden af travlhed på jobbet (Cronbach s alpha: 0,722), én dimension der handler om det kollegiale arbejdsmiljø (Cronbach s alpha: 0,684) samt én dimension der handler om ledelsens kvaliteter (Cronbach s alpha: 0,879). De forskellige dimensioner sættes sammen til 4 indekser, der hver går fra 0-100, og hvor en høj værdi fx indikerer en høj grad fysisk belastning eller høj grad af godt arbejdsmiljø. Tabel 9: Faktoranalyse af spørgsmål til måling af arbejdsbelastning: Pattern Matrix a Factor Mit arbejde er fysisk hårdt 0,007 0,754 0,115-0,008 Mit arbejde er primært stillesiddende -0,005 0,845-0,092 0,017 Mine arbejdsdage er ofte hektiske 0,021 0,065 0,725-0,057 Mit arbejde kræver et højt arbejdstempo -0,013-0,053 0,784 0,058 Arbejdsmiljøet på mit arbejde er godt 0,146-0,032-0,066 0,692 Jeg føler mig godt tilpas, når jeg er sammen med mine kolleger -0,050 0,025 0,038 0,749 Jeg føler mig set af min ledelse 0,789-0,013 0,028 0,076 Jeg føler generelt, at ledelsen er opmærksom på medarbejdernes ønsker 0,967 0,013-0,015-0,043 Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Rotation Method: Oblimin with Kaiser Normalization. Rotation converged in 5 iterations. Et femte aspekt, der kan have betydning for medarbejdernes oplevelse af arbejdsbelastning, er, i hvilket omfang medarbejderne sidder over for borgere eller patienter, der er i krise. Med henblik på at måle betydningen af denne form for arbejdsbelastning er medarbejderne blevet bedt om at angive, i hvilken grad de sidder over for patienter/borgere, der er i krise, samt i hvilken grad de oplever kontakten til patienter og borgere som mere belastende end deres øvrige arbejdsopgaver. De to spørgsmål, der måler arbejdsbelastning i form af graden kontakt til patienter/ borgere i krise, giver en Cronbach s alpha på 0,570. 8

9 Tabel 10: Faktoranalyse af spørgsmål til måling af arbejdsbelastning: patient/borger kontakt I forbindelse med mit arbejde sidder jeg ofte over for patienter/brugere, der er i krise 0,631 Kontakten til patienter/brugere er mere belastende end mine øvrige opgaver 0,631 Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach s Alpha: 0,570. Faktoranalyse til måling af ledernes ledelsesstil Offentlige ledere har forskellige måder at lede deres medarbejdere på. Spørgsmålet er, om der er nogen sammenhæng mellem ledernes ledelsesstil og prioriteringer på den ene side og andelen af deltidsansatte vs. fuldtidsansatte i ledernes medarbejderstab på den anden side. Ledernes ledelsesstil er i undersøgelsen blevet målt ved at spørge til, i hvilken grad de udøver deres lederjob på forskellige måder, samt hvordan de prioriterer forskellige arbejdsopgaver. Nogle spørgsmål går på, i hvilken grad lederne har fokus på regler, performance og kontrol, mens andre spørgsmål måler, i hvilken grad lederne har fokus på værdiledelse, at motivere de ansatte samt at være i dialog med de ansatte. Med andre ord skelner vi for det første mellem hård og blød ledelse. Faktoranalyserne nedenunder viser, at de forskellige items, der måler de to ledelsesstile, fungerer relativt godt sammen. Spørgsmålene, der måler graden af hård ledelse, giver således en Cronbach s alpha på 0,608, mens spørgsmålene, der måler graden af blød ledelse eller værdiledelse, giver en Cronbach s alpha på 0,828. Spørgsmålene sættes på baggrund heraf sammen til et indeks der går fra for henholdsvis ledernes grad af hård og kontrollerende ledelse (høj værdi=høj grad af kontrollerende ledelse) og ledernes grad af værdibaseret ledelse (høj værdi=høj grad af værdibaseret ledelse). Tabel 11: Faktoranalyser af spørgsmål til måling af lederens ledelsesstil: Hård ledelse: fokus på performance, regler og kontrol: I hvilken grad udøver du dit lederjob på følgende måder?: Ved at fastsætte regler og retningslinjer. 0,734 I hvilken grad udøver du dit lederjob på følgende måder?: Ved at holde øje med og følge op på medarbejdernes resultater, hvis der er problemer. Hvordan prioriterer du som leder i praksis følgende ledelsesopgaver?: Fastlæggelse af regler/retningslinjer Hvordan prioriterer du som leder i praksis følgende ledelsesopgaver?: Kvalitetssikring af medarbejdernes arbejde 0,348 0,685 0,372 Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha: 0,608. 9

10 Tabel 12: Faktoranalyser af spørgsmål til måling af lederens ledelsesstil: Blød ledelse: fokus på dialog, motivation, ros og værdier I hvilken grad udøver du dit lederjob på følgende måder? Ved at facilitere dialog og samarbejde. 0,766 Ved at bidrage til at styrke medarbejdernes motivation. 0,825 Ved at rose medarbejdere, der klarer sig godt. 0,737 Ved at tydeliggøre, hvilke værdier der gælder i organisationen. 0,642 Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha: 0,828. Ud over, at vi ser på betydningen af kontrollerende ledelsesstil versus værdibaseret ledelsesstil ser vi også på, om der er sammenhæng mellem i hvilken grad lederne prioriterer henholdsvis faglig ledelse, personaleledelse, strategisk ledelse og administrativ ledelse. Lederne er både blevet spurt om hvilken af de fire typer af ledelse de bruger henholdsvis mest, næst mest, tredje mest og mindst tid på samt hvordan de mener at afvejningen mellem de ledelsestyper burde være for at det er tale om god ledelse i deres lederstilling. Nedenstående fire faktoranalyser viser, at spørgsmålene der måler ledernes prioritering af de forskellige ledelsestyper fungerer godt sammen da der er høje loadings hele vejen igennem og da Cronbach's Alpha ligger mellem lige under 0,7 og 0,93 for alle fire faktoranalyser. På baggrund heraf sættes spørgsmålene sammen til fire indeks der måler ledernes prioritering af henholdsvis faglig ledelse, personaleledelse, strategisk ledelse og administrativ ledelse (høj værdi=at lederne prioriterer den enkelte ledelsestype højt). Tabel 13: Faktoranalyser af spørgsmål til måling af lederens prioritering af faglig ledelse Hvordan bruger du i praksis din tid? (faglig ledelse) 0,932 Hvordan mener du afvejningen af (faglig ledelse) bør være for at det er tale om god ledelse i din 0,932 lederstilling? Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha: 0,850. Tabel 14: Faktoranalyser af spørgsmål til måling af lederens prioritering af personaleledelse Hvordan bruger du i praksis din tid? (personaleledelse) 0,915 Hvordan mener du afvejningen af (personaleledelse) bør være for at det er tale om god ledelse i din lederstilling? Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha: 0,806. 0,915 10

11 Tabel 15: Faktoranalyser af spørgsmål til måling af lederens prioritering af strategisk ledelse Hvordan bruger du i praksis din tid? (strategisk ledelse) 0,915 Hvordan mener du afvejningen af (strategisk ledelse) bør være for at det er tale om god ledelse i din lederstilling? Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha: 0,806. 0,915 Tabel 16: Faktoranalyser af spørgsmål til måling af lederens prioritering af administrativ ledelse Hvordan bruger du i praksis din tid? (administrativ ledelse) 0,871 Hvordan mener du afvejningen af (administrativ ledelse) bør være for at det er tale om god ledelse i din lederstilling? Note: Extraction Method: Principal Axis Factoring. Cronbach's Alpha: 0,681. 0,871 11

Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold

Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold Bilag 3 Regressionsanalyser samt deskriptive analyser Indhold Tabel 1: Undersøgte regionalt ansatte efter, om de er på fuldtid eller deltid... 4 Tabel 2: Fuldtidsansatte efter deres overvejelser om at

Læs mere

Baggrundsnotat: Folkeskolelærernes motivation og opfattelse af arbejdstidsreglerne

Baggrundsnotat: Folkeskolelærernes motivation og opfattelse af arbejdstidsreglerne Baggrundsnotat: Folkeskolelærernes motivation og opfattelse af arbejdstidsreglerne Lotte Bøgh Andersen (lotte@ps.au.dk) Stefan Boye Ronni Laursen Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Introduktion...

Læs mere

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE

LEDELSESADFÆRD OG PERFORMANCE LEAP LEADERSHIP AND PERFORMANCE [Employee Post-Treatment Survey, SHORT] Velkommen til spørgeskemaet! I spørgeskemaet bliver du bedt om at tage stilling til en række udsagn om din leders ledelsesstil. Med din leder mener vi [Nærmeste

Læs mere

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk

Lærernes motivation. Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk Lærernes motivation Lotte Bøgh Andersen (KORA og AU) lotte@ps.au.dk AARHUS UNIVERSITET INSTITUT FOR STATSKUNDSKAB Forestil jer en helt almindelig elev i 7. klasse på Ellevangskolen Det er længe side, at

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse

Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bilag 1: Spørgeskemaer og kvantitativ analyse Bortfaldsanalyse: Spørgeskema om organisering Spørgeskemaet om organiseringen af MED-systemet blev sendt til i alt 99 respondenter. Respondenterne var enten

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul

regionale Ingvild Olsen Jens Line Louise Kjær Guul Deltidsbeskæftigelse på regionale arbejdspladser Sammenfatning Ingvild Olsen Lotte Bøgh Andersen Vibeke Lehmannn Nielsen Jens Blom Hansen Thomas Pallesen Line Scott Nesbit Louise Kjær Guul Sammenfatning

Læs mere

Overvejende uenig 100 (1,4%) 105 (1,5%) 99 (1,4%) 79 (1,1%) 169 (2,4%) Helt uenig 74 (1%) 56 (0,8%) 44 (0,6%)

Overvejende uenig 100 (1,4%) 105 (1,5%) 99 (1,4%) 79 (1,1%) 169 (2,4%) Helt uenig 74 (1%) 56 (0,8%) 44 (0,6%) Lærerskema Besvarelsesprocent Lærerskemaet er sendt til knap 14.838 lærere, og af dem har 5.740 gennemført spørgeskemaet. Det giver en svarprocenten på knap 39 %. Svarprocenten er noget lavere på de almene

Læs mere

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA

Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA Public Service Motivation et skjult potentiale i den offentlige sektor? Lene Holm Pedersen, CBS & KORA 2 Program: 1. Begreber: Performance og PSM 2. Hvorfor skulle der være en sammenhæng? 3. Kan sammenhængen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet.

Når vi senere i skemaet spørger dig om uddannelsesinstitutionen, vil vi bede dig tænke på det svar, du netop har givet. SPØRGESKEMA Vi vil nu stille dig en række spørgsmål om dig og din arbejdsplads. Spørgsmålene handler om ledelse, det at være orienteret imod at bidrage samfundsmæssigt og organisatoriske værdier. Nogle

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011

Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Undersøgelse om distancearbejde, april 2011 Hovedresultater: Mere end to ud af fem danskere benytter distancearbejde i deres nuværende job Blandt danskere der distancearbejder gælder det, at næsten hver

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005

Lederne og det psykiske arbejdsmiljø. Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Lederne og det Specialanalyse fra Det Danske Ledelsesbarometer 2005 Ledernes Hovedorganisation, december 2005 INDLEDNING Gennem de seneste 10-15 år har begrebet skiftet. I dag lægges der langt mere vægt

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Benchmarkingrapport Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 211 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Forberedelsesskema til MUS

Forberedelsesskema til MUS Forberedelsesskema til MUS I ÅRET DER GIK Emne Stikord 1. Opfølgning Er aftalerne/målene fra sidste samtale gennemført? Hvordan er det gået med at gennemføre aftalerne/målene? - tilfredsstillende? - mindre

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005

Høje-Taastrup Kommune. Trivselsundersøgelse 2005. April 2005 Høje-Taastrup Kommune Trivselsundersøgelse 2005 April 2005 Trivselsundersøgelsen 2005 Hovedrapport Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Indledning... 6 3. Udførelse og udviklingsmuligheder i arbejdet...

Læs mere

Arbejdsmiljø for de sociale klasser

Arbejdsmiljø for de sociale klasser Arbejdsmiljø for de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I analysen er der fokus på både det fysiske og psykiske

Læs mere

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet

Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Rapport: Faktorstrukturen for spørgsmål i Studiemiljø2011, Aarhus Universitet Herrmann, Kim Jesper 1 & Anna Bager Center for Uddannelse og Læring, Aarhus Universitet Nærværende rapport har til formål at

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD. Indledning

Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD. Indledning Beregning af indikatorer i trivselsmålingen på EUD Indledning Dette notat beskriver udregningen af de indikatorer, der anvendes i forbindelse med visningen af resultaterne af trivselsmålingen på erhvervsuddannelserne.

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler?

Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Hvad er sammenhængen mellem ledelse, mål og resultater på de danske gymnasieskoler? Christian Bøtcher Jacobsen Aarhus Universitet SLIDE 2 Baggrund Store ledelsesmæssige omlægninger på gymnasierne de seneste

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø

Krise og arbejdsmiljø. Ledernes syn på finanskrisen og dens betydning for det psykiske arbejdsmiljø Krise og arbejdsmiljø Ledernes syn på finanskrisen og dens for det psykiske arbejdsmiljø Ledernes Hovedorganisation juli 2009 1 Indledning Den nuværende finanskrise har på kort tid og med stort kraft ramt

Læs mere

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2016 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 16 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 92% ( besvarelser ud af 66 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen

KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR. Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen KOMMUNALT ANSATTE PSYKOLOGERS ARBEJDSVILKÅR Fastholdelse, udvikling og ændringer Guide til dialogmøder på arbejdspladsen Kommunalt ansatte psykologers arbejdsvilkår SIDE 1 SIDE 2 Kommunalt ansatte psykologers

Læs mere

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred

Resumé af tidsudvikling ( ) i Arbejdsmiljø og Helbred Resumé af tidsudvikling (2012-2014) i Arbejdsmiljø og Helbred Undersøgelsen Arbejdsmiljø og Helbred 2014 er baseret på en stikprøve på 50.000 beskæftigede lønmodtagere i Danmark mellem 18 og 64 år. Disse

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller.

Udvalgte dele af resultaterne af undersøgelsen fremlægges her generelt i form af ukommenterede tabeller. Undersøgelse om kompetenceudvikling IDAs Kompetence- og Uddannelsesudvalg har gennemført en spørgeundersøgelse om kompetenceudvikling blandt foreningens medlemmer. Undersøgelsen er gennemført via IDAs

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten---

Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Højtuddannedes karriereveje til og fra staten--- Bestilt af Akademikernes Centralorganisation og Personalestyrelsen Finansieret af ELU Udarbejdet af Rambøll Management Struktur for dagens præsentation

Læs mere

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100.

Bettina Carlsen Maj Procenttallene er afrundet til nærmeste hele tal, hvorfor den samlet procentandel ikke nødvendigvis summerer til 100. Bettina Carlsen Maj 2011 FTFs ungdomsundersøgelse 2011 De unge sygeplejerskers forventninger til og oplevelse af arbejdslivet Nærværende notat vil præsentere de 538 beskæftigede sygeplejerskers oplevelse

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Økonomiske incitamenter og professionelle normer

Økonomiske incitamenter og professionelle normer Økonomiske incitamenter og professionelle normer Lotte Bøgh Andersen præsen TATION Disposition Incitamenter Professionalisme, herunder diskussion af forsk. faggruppers professionalisme Professionelle normer

Læs mere

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007

Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 KVALITET I DEN OFFENTLIGE SEKTOR SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 92 00 - Fax 11 1 Fakta om motivationsundersøgelse 1 April 2007 Et stort flertal af de

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 215 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 215) Svarprocent: 83% (85 besvarelser ud af 13 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole

Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole Benchmarkingrapport Aalborg Handelsskole 2010 Medarbejdertrivselsundersøgelse 2010 Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning Karakterbogen har til formål at gøre det relativt enkelt at se de forskellige

Læs mere

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen

Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Udarbejdet af: AC FOA FTF KTO Sundhedskartellet Danske Regioner Dansk Sygeplejeråd Foreningen af Speciallæger HK/Kommunal LO Yngre Læger Et stærkt offentligt sundhedsvæsen Juni 2010 Vi har et godt offentligt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Ny organisering giver bedre service for borgerne

Ny organisering giver bedre service for borgerne F O A F A G O G A R B E J D E Ny organisering giver bedre service for borgerne Undersøgelse i FOAs Medlemspuls Kvalitetsreformen Januar 2007 Forord FOAs godt 200.000 medlemmer arbejder i forreste række

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA

Aktiv i IDA. En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Aktiv i IDA En undersøgelse om de aktive medlemmer i IDA Ingeniørforeningen 2012 Aktiv i IDA 2 Hovedresultater Formålet med undersøgelsen er at få viden, der kan styrke arbejdet med at fastholde nuværende

Læs mere

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen

Trivselsmåling 2011 - Dagplejen Trivselsmåling 2011 - Dagplejen 1 Trivselsmåling 2011 Billund kommune har i starten af 2011 gennemført en trivselsmåling for hele kommunen. Trivselsmålingen er en del af KTO/Sundhedskartellets aftale om

Læs mere

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning

En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010 Sammenfatning 2010 1 Del 1 Sammenfatning En spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer i Dansk Psykolog Forening 2010. Rapporten

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Arbejdspladsskemaet Det korte skema.

Arbejdspladsskemaet Det korte skema. Arbejdspladsskemaet Det korte skema. I det korte skema ønskede vi både at reducere antallet af skalaer og antallet af spørgsmål i forhold til det mellemlange skema. Vi startede derfor på en frisk med at

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011

Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter. Sammenfatningsrapport 4. april 2011 Arbejdsmiljøundersøgelse blandt praktiserende fysioterapeuter Sammenfatningsrapport 4. april 2011 1. Køn Svarprocent: 99% (N=224) Spørgsmålstype: Vælg en Kvinde 137 61% Mand 87 39% Svar i alt 224 2. Private

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S

IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 2016 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC MEDARBEJDERTRIVSELS- OG APV UNDERSØGELSE 6 AFDELINGER BENCHMARKINGRAPPORT ASPEKT R&D A/S IBC Medarbejdertrivsels- og APV undersøgelse 6 Afdelinger (kun undervisere) Læsevejledning Benchmarkingrapporten

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn

Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn FOA, Analysesektionen 8. november 2007 Det siger FOAs medlemmer om deres fag, arbejdsforhold og løn Dette notat er udarbejdet på baggrund af svarene i en medlemsundersøgelse, som FOA har gennemført via

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen

Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Kort vejledning i anvendelse af NFA s spørgeskema om social kapital på arbejdspladsen Seniorforsker Vilhelm Borg Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø November 2014, 1.udgave I denne vejledning

Læs mere

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1

Modul 12. Gennemgående case. Arpil 2014 Lektor Grethe E. Nielsen. Ergoterapeutuddannelsen. University College Lillebælt 1 Modul 12 Ledelsesopgaven Ergoterapeutiske ydelser den samfundsmæssige ramme Placering og organisering af ergoterapeutiske ydelser og arbejdsopgaver Muliggørelse udviklingstankegang i CMCE (evt.) Gennemgående

Læs mere

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400

Jord til Bord BAR. Kontaktoplysninger: Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Kontaktoplysninger: BAR Jord til Bord Jordbrugets Arbejdsmiljøudvalg Sekretariat Torsøvej 7 8240 Risskov Tel.: 87 403 400 Arbejdstagersekretariat Kampmannsgade 4 1790 København V Tel.: 88 920 991 Under

Læs mere

Motivation og styring i første linje

Motivation og styring i første linje Motivation og styring i første linje Lotte Bøgh Andersen Professor Aarhus Universitet og KORA Det Nationale Institut for Kommuner og Regioners Analyse og Forskning Disposition 1. Hvad er motivation? 2.

Læs mere

Kære medarbejdere og ledere i regionerne

Kære medarbejdere og ledere i regionerne op med nærværet Kære medarbejdere og ledere i regionerne Der er regionalt og lokalt iværksat mange gode tiltag for at øge trivslen og nærværet. Det er dette arbejde, disse gode tanker, ideer og initiativer

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd

Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 223 Offentligt Talepapir 28. januar 2015 Samråd i Finansudvalget den. 30. januar 2015 om god arbejdsgiveradfærd Følgende spørgsmål skal behandles

Læs mere

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer

Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer 2005 Kort oversigt over skalaerne i de nye Tre-dækker II spørgeskemaer I forbindelse med udviklingen af tre-dækker II har vi lagt vægt på at udvikle korte skalaer til brug for forskningen ( forskerskemaet

Læs mere

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede

Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede 1 Ansatte i relationsfag er mere psykisk belastede Ansatte i relationsfag er udsat for et dårligt psykisk arbejdsmiljø. Det skaber en nedslidning af de ansatte, som føler, at de ikke kan leve op til de

Læs mere

APV 2015 Arbejdspladsvurdering

APV 2015 Arbejdspladsvurdering APV 15 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 15) Svarprocent: 87% (77 besvarelser ud af 89 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

APV 2014 Arbejdspladsvurdering

APV 2014 Arbejdspladsvurdering APV 14 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 14) Svarprocent: % (6 besvarelser ud af 6 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering og

Læs mere

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D

Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse 2013 Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Datarapportering Medarbejdertrivselsundersøgelse Ørestad Gymnasium Udarbejdet af ASPEKT R&D Ørestad Gymnasium Medarbejdertrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Ørestad Gymnasium Der har deltaget i alt medarbejdere

Læs mere

APV 2013 Arbejdspladsvurdering

APV 2013 Arbejdspladsvurdering APV 213 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 213) Svarprocent: 82% ( besvarelser ud af 98 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

Trivsel og APV - 2012

Trivsel og APV - 2012 Trivsel og APV - 2012 Svar angivet i % med mindre andet er nævnt INDHOLD BG kort fortalt Trivsel overordnet og fordelt på områder APV Konklusioner SVARPROCENT - APV 2009 2012 Besvarelser - styk 57 (70

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK

NR. 24, JULI 2006 SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK ASE ANALYSE NR. 24, JULI 2006 www.ase.dk SAMARBEJDSEVNER OG SPÆNDENDE OPGAVER JA TAK Denne analyse fokuserer på, hvordan lønmodtagere finder et nyt job, samt hvordan virksomheder finder nye medarbejdere,

Læs mere

Bilag 1: Undersøgelsens metoder

Bilag 1: Undersøgelsens metoder Bilag 1: Undersøgelsens metoder Indhold Registerundersøgelsen... 2 Spørgeskemaundersøgelsen... 3 Datagrundlag og svarprocent... 3 Fordeling af respondenter på faggrupper... 5 Måleniveauer... 6 Indekskonstruktioner...

Læs mere

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn

Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø. Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Her er gjort plads til institutionens/firmaets eget logo og navn Hvilken afdeling arbejder du i? Hvad er din stilling? Psykisk arbejdsmiljø De følgende spørgsmål handler

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere