Kloakmesterarbejde en håndbog

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kloakmesterarbejde en håndbog"

Transkript

1 Kloakmesterarbejde en håndbog

2 Kloakmesterarbejde en håndbog 6. udgave, 1. oplag 2009 Erhvervsskolernes Forlag 2009 Forlagsredaktør: Heidi Parsberg Madsen, Faglig redaktør: Ole W. Hansen Omslag: Henrik Stig Møller Omslagsfoto: Henrik Stig Møller Tegninger: Strunge Grafik Grafisk tilrettelæggelse og dtp: Strunge Grafik Tryk: Preses Nams, Riga ISBN: Bestillingsnummer: Bogens hjemmeside: Bogen er sat med Minion og Rotis sans serif Bogen er trykt på 115 g Silk Erhvervsskolernes Forlag ønsker at takke følgende for udlån af illustrationer og fotos: Uponor A/S Aarsleff A/S DS Certificering A/S Lauridsen Handel & Import A/S BioKube DANVA TCT Rottebekæmpelsesselskabet ApS Dansk Landbrugsrådgivning Hans Brix Forlaget har under produktion af bogen forgæves forsøgt at komme i kontakt med alle rettighedshavere. Rettighedshavere kan ved henvendelse til forlaget modtage honorar for deres materiale. Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden gengivelse af denne bog eller dele heraf er ikke tilladt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder forbeholdes. Erhvervsskolernes Forlag Munkehatten Odense SØ Tlf Fax

3 Forord 3 Forord 6. udgave I 6. udgave af Kloakmesterarbejde en håndbog er foretaget indholdsmæssige opdateringer samt tekstmæssige tilføjelser og rettelser. Der er indsat to nye tabeller (figur 3.7 og figur 7.34). Entreprenørbranchens Forlagsfond vil takke følgende faglærere for arbejdet med opdateringen: Jesper Nielsen, AMU-Vest Heino Jensen, AMU-Vest Forord 5. udgave Hermed foreligger 5. udgave af Håndbog i kloakmesterarbejde. For at markere, at der er tale om en helt ny, omskrevet udgave, har håndbogen samtidig fået ny titel: Kloakmesterarbejde en håndbog. Siden oktober 2003, hvor 4. udgave blev udgivet, er der sket meget inden for afløbsområdet. Dels i forhold til europæiske standarder og normer og dels i forhold til dansk lovgivning. 1. februar 2005 trådte der ændringer i kraft i form af tillæg til Bygningsreglement BR 95 og BRS 98. Tillæggene berører alle, der arbejder med afløbsinstallationer, og bygningsreglementerne omfatter nu stort set alle de funk tionskrav til afløbsinstallationer, der hidtil har været fastsat i DS 432. Ud over en gennemgribende opdatering af håndbogens kapitler med hensyn til ny lovgivning og nye standarder samt nye materialer og udførelsesmetoder, foreligger 5. udgave i nyt layout i farver. Entreprenørbranchens Forlagsfond ønsker specielt at gøre opmærksom på ændringerne i følgende kapitler: Kapitel 7 Kloakering i det åbne land Kapitel 14 Sikkerhed og arbejdsmiljø Kloakeringsområdet er under stadig udvikling mht. materialer og udførelsesmetoder, og specielt inden for lovgivning og standardisering, finder der løbende en tilpasning og harmonisering sted i forhold til EU. Denne håndbog har derfor fået sin egen hjemmeside, hvor man kan finde relevant ekstramateriale til brug for undervisningen, opdatering af teknisk stof, ajourføring i forhold til lovgivning og standarder samt henvisninger til relevante links. Håndbogens hjemmeside har adressen Kloakmesterarbejde en håndbog henvender sig først og fremmest til anlægsstruktører og personer, der forbereder sig til at aflægge kloakmesterprøven. Entreprenørbranchens Forlagsfond er imidlertid ikke i tvivl om,

4 at tekniske forvaltninger, rådgivende ingeniører og autoriserede kloakmestervirksomheder kan få stor glæde af bogen. Entreprenørbranchens Forlagsfond ønsker at takke forfatterne, der med stor faglig indsigt har medvirket til udgivelsen af håndbogen: Peter Hjortdal Andersen, VIA University College, Horsens Ole Christiansen, Arbejdstilsynet Heino Jensen, AMU-Vest Lars Konradsen, PURUS as Henning Nielsen, AMU Center Nordjylland Entreprenørbranchens Forlagsfond November 2007

5 Indhold 5 Indhold 1 Afløbssystemer... 9 Det begyndte med dårlig hygiejne Udviklingen af afløbssystemet Udviklingen af ledningsmaterialer Afløbssystemets opbygning Andre kloakeringsprincipper Regnvandsanlæg Andre toiletanlæg Projektering af afløbsinstallationer Projektmateriale Planlægning Forundersøgelse Tilslutningsforhold Projektering af afløbsinstallationer Faldfordeling og faldændringer Projektering af dræninstallationer Tegningsmateriale Signaturer på afløbstegninger Afløbstekniske forkortelser Fald og koter Standardløsninger og fuldstændige afløbsinstallationer Særlige byggedele Dimensionering Det teoretiske grundlag Praktisk rørhydraulik Vandføring Funktionskrav i henhold til DS Afløbsstrømme Regnvandsstrøm, q R Dimensionering af afløbsledninger Regnvandsledninger Fællesledninger Drænledninger Ledninger med pumpede afløbsstrømme Praktisk ledningsdimensionering iht. DS Bygning af afløbsinstallationer Planlægning Afsætning Jordbunds- og grundvandsforhold

6 6 Indhold Vand og tørholdelse Etablering af ledningsgrav Bygning af afløbsanlæg Krav til afløbsmaterialer Afløbsmaterialer historisk set Kriterier for valg af materialer Generelle materialeegenskaber Materiale- og produktkontrol Komponenter Materialer og komponenter til afløbsinstallationer Brønde Særlige formstykker Rensning af regn- og spildevand Lovgrundlag Spildevandstyper Spildevandsbortskaffelse Rensning af spildevand Rensning af regnvand Kloakering i det åbne land Administrative forhold Spildevandsanlæg i det åbne land Biologisk sandfilteranlæg Rodzoneanlæg Hybridanlæg Kloakering med tryksatte systemer Spildevandsanlæg med afløb til samletank Vaskepladser Klorholdigt spildevand Spildevand fra mælkerum Renovering af spildevandsanlæg Nedsivning og udledning af tag- og overfladevand Drift og vedligeholdelse Kloakering i landbruget Generelt Lokalisering af husdyrbrug Myndighedsgodkendelse Autoriseret kloakmesterarbejde Spildevand fra avls- og driftsbygninger Vaskepladser til landbrugsmaskiner

7 Indhold 7 Afløb og gulve i tankrum og malkestalde Tag- og overfladevand Møddinger og ensilagepladser Gylleanlæg Kildeseparation At-anvisning Udskilleranlæg til olie, benzin og fedt Udskilleranlæg Olie- og benzinudskilleranlæg Udskilleranlæg til regnvand Udskilleranlæg til specielle forhold Fedtudskilleranlæg Drift og vedligeholdelse Dimensionering af udskilleranlæg Dimensionering af fedtudskillere Bestemmelse af den dimensionsgivende spildevandsstrøm 316 Dimensionering af slamfang Eksempler på dimensionering af fedtudskillere Pumpeanlæg Pumper historisk set Spildevandspumper Pumpers opbygning og funktion Vedligeholdelse af pumpeanlæg Dimensionering af pumpeanlæg Renovering af afløbssystemer Forundersøgelser Krav til anlægget efter renovering Renovering Kvalitetssikring i autoriserede virksomheder Drift og vedligeholdelse af afløbsanlæg Lovkrav Brugervejledning Driftsvejledning Afløbsanlæg i landbrug Vedligeholdelsesvejledning forebyggende vedligeholdelse 396 Afhjælpning af driftsforstyrrelser Sikkerhedsforanstaltninger Renseværktøj

8 8 Indhold 14 Sikkerhed og arbejdsmiljø Arbejdsmiljøloven Anmeldelser og tilladelser Arbejdsbeskrivelse Sundhedsfare Uheld Erhvervssygdomme Arbejdspladsvurdering, APV Strategi for et bedre arbejdsmiljø Rygepolitik Regler om arbejdsmiljø Det lovmæssigegrundlag Byggeriets retskilder Entrepriseret og ansvarsforhold Servitutter og tinglysning Stikord

9 1 Afløbssystemer

10 10 Afløbssystemer Dette kapitel giver indblik i afløbssystemernes historie og udvikling og indeholder desuden en kort beskrivelse af de forskellige former for hovedafløbssystemer med tilhørende bygværker, afløbsinstallationer i forbindelse med en ejendom, dræninstallationer og alternative kloakeringsprincipper. Det begyndte med dårlig hygiejne De første danske afløbssystemer blev etableret i midten af 1800-tallet. Regnvandet skulle ledes væk fra gaderne sammen med den latrin, der blev tømt ud på gaderne, hvis den ikke blev fjernet af de såkaldte natmænd. Natmænd Ejendommens latringruber var ofte placeret under trappen til de øvrige etager. Gruben var en delvis nedgravet, opmuret beholder uden bund og tit uden låg. Selv om det meste af afføringen sivede ud i undergrunden, skulle gruben af og til tømmes af natmanden. Husejeren betalte pr. læs, men gruben kunne ofte indeholde flere læs, og så blev kun det øverste lag kørt bort. Stanken må til tider have været uudholdelig! De første afløbssystemer blev bygget til kun at lede spildevandet væk inde fra husene. I slutningen af 1800-tallet blev de første vandklosetter installeret. Omkring år 1900 kæmpede København, og senere andre større byer, for at slippe af med natrenovationen, hvor natmændene tømte husenes latrintønder. En opbevaring og tømning, der stank, og som en embedslæge udtrykte det: Ofte gav anledning til betydeligt griseri, selv om der var indført blikfaldrør, så latrintønden ikke skulle bæres ned ad trappen. Lægerne arbejdede aktivt for at forbedre byens hygiejniske tilstand, som var særdeles ringe: Ekskrementer kan indeholde levende smittedygtige sygdomskim,... faren for smitte er størst, mens de er friske,

11 Udviklingen af afløbssystemet 11 og Så længe vi bevarer nedbæringen af latrinen og omhældningen i gårdtønden, så længe bevarer vi også en stadig åben kilde til udbredelse af smitstof inden for byens område. Eller, som en læge udtalte om smitterisikoen, så rammer den ikke kun dem, der bærer potter og tønder, men også vi andre udsættes derved. Sygdommene, som lægen omtaler, var tyfus, kolera, diarré og tuberkulose. Under kolerapandemien i 1853 nåede infektionen Danmark. I København blev ca ramt med ca dødsfald til følge. På det tidspunkt boede der omkring mennesker inden for Københavns volde. Latrintønderne var en videreudvikling af gruberne, som man havde anvendt gennem århundreder. I tæt bebyggelse var gruberne udført som stenkister i gårdene, der havde direkte forbindelse til gårdens latrinhus (retirade). Der var tale om en stor teknologisk udvikling på det tidspunkt. Fra gruberne var der direkte nedsivning til undergrunden og grundvandet, som ofte var en porøs masse, som mere eller mindre er gennemtrukket med disse væmmelige væsker, der efterlader et dynd, som farver grunden dybt ned, hvorom man kan overbevise sig, når den opbrydes under en rendesten. Endvidere: Fækalierne, som produceredes i huset, lod man ligge, så længe der var plads til dem, og blev huset overfyldt, skrabede man dem gennem et firkantet hul uden for på møddingen, der var anbragt umiddelbart op ad latrinhuset. Men denne mødding bestod ofte kun af et i jorden gravet hul. Kom det højt, var dens sider begrænsede af kampesten, men om bund var der kun meget sjældent tale. Latrin Latrin er en betegnelse, der bruges om de menneskelige affaldsprodukter. Ordet latrin bruges også om en bygning eller et rum, hvor mennesker forretter deres nødtørft. Retirade Retirade betyder egentlig at trække sig tilbage evt. for at søge ro eller beskyttelse. Retirade bruges ligesom ordet latrin om det sted, mennesker trækker sig tilbage til, når de skal forrette deres nødtørft. Drikkevand fra brønde i disse områder var i sagens natur af en speciel karakter. Interessen for etablering af rigtige afløbssystemer voksede, fordi sammenhængen mellem forurening af drikkevand og sygdomme i stigende grad blev erkendt af lægerne. Kolera er eksempelvis en sygdom, som smitter gennem vand. Udviklingen af afløbssystemet Nogle af de første afløbssystemer i byerne var et separatsystem, der kun tog spildevand. Regnvandet løb på gaderne og blev hvis terræn-

12 12 Afløbssystemer forholdene var til det, også ledt til en spildevandsledning. Ret hurtigt blev fællessystemet med spildevand og regnvand i samme ledning dog det mest udbredte. Blandingen af spildevand og regnvand blev så direkte, som det var muligt, ledt til nærmeste vandløb eller sø, jf. figur 1.1. Figur 1.1 Et tidligt afløbssystem. Udledning af urenset spildevand forurenede imidlertid de berørte vandløb eller søer, hvilket var den væsentligste årsag til, at man i 1950 erne begyndte at bygge renseanlæg og i større omfang systemer med separate ledninger. På det tidspunkt blev vand fra tage og veje betragtet som rent vand, og det var kun spildevand fra køkkener, toiletter, vaskerum osv., der skulle ledes frem til renseanlæggene. Først i 1980 erne begyndte man at blive opmærksom på, at især vejvand er forurenet. I dag er omkring halvdelen af afløbssystemerne fællessystemer, figur 1.2, og halvdelen er separatsystemer, figur 1.4. Figur 1.2 Fællessystem i dag.

13 Udviklingen af ledningsmaterialer 13 Den bymæssige udvikling og den voksende udledning af spildevand i 1960 erne og 1970 erne udsatte vandmiljøet for en kraftig belastning. Kravene til rensning af spildevand voksede, og det førte i 1987 til vedtagelsen af en vandmiljøplan, hvor der blev stillet krav til rensning af spildevandet. Afløbssystem, renseanlæg og vandmiljø indgår i et sammenhængende kredsløb hvilket bliver tydeligt, når det regner. Skal renseanlæggene fungere og kravene til udledning overholdes, kan der kun ledes en vis vandmængde frem til anlægget. Det overskydende spildevand må opmagasineres i bassiner eller ledninger. Såfremt bassinernes eller ledningernes kapacitet ikke er tilstrækkelig, vil der under regn blive ledt en blanding af spildevand fortyndet med regnvand direkte til recipienten via afløbssystemets overløbsbygværker. Tidligere var en opspædningsgrad på 1 del spildevand og 3-5 dele regnvand ret almindelig. Med den stigende miljøbevidsthed er opspædningsgraden flere steder valgt til ca. 10. Det betyder færre aflastninger, idet mange lette regnskyl ikke medfører overløb. I figur 1.3 angives sammenhængen mellem opspædningsgrad og antal aflastninger pr. år. Der er således en tæt sammenhæng mellem kvaliteten af afløbssystem, renseanlæg og vandmiljø. Kvaliteten af ældre ledninger og bygværker kan ikke leve op til den standard, der kræves i dag. Det gælder både rør og rørsamlinger og de materialer, der blev anvendt til brønde og bygværker. Det er desværre også en kendsgerning, at mange af de afløbssystemer, der blev bygget med nyere materialer i 1960 erne og 1970 erne, ikke altid var af tilstrækkelig høj kvalitet. Det gik for stærkt, og der var langt fra den samme fokus på kvalitetssikring, som der er i dag. Udviklingen af ledningsmaterialer Opspædningsgrad Spildevand + regnvand Frem til begyndelsen af 1970 erne blev der næsten udelukkende anvendt støbejernsrør, glaserede lerrør og betonrør som afløbsledninger. Allerede i midten af 1800-tallet begyndte man at benytte betonrør, men først i 1940 erne kom der normer for rørene. Frem til begyndelsen af 1960 erne var der dog fortsat store variationer i rørenes dimensioner, styrke og tæthed. Siden er betonrørenes kvalitet blevet væsentligt forbedret. Antal dage pr. år 1 del + 1 del Ca del + 2 dele Ca del + 4 dele Ca del + 10 dele Ca. 6 Figur 1.3 Sammenhæng mellem opspædingsgrad og antal aflastninger pr. år.

14 14 Afløbssystemer Frem til 1960 erne blev rørene overvejende samlet ved hjælp af tjæret pakgarn (hamp) og fint opslemmet ler, cementmørtel eller asfalt. Støbning med asfalt blev overvejende benyttet efter 1940 erne. Fra 1950 erne anvendes tillige forskellige former for asfaltkit og tætningsbånd. Fra 1960 erne anvendes de første former for tætningsringe af plast og gummi. Omkring 1970 starter udviklingen af gummiringssamlinger til afløbsledninger. Anvendelsen af plastrør begynder for alvor i 1970 erne og fra starten kun med runde gummiringssamlinger, O-ringe. I dag benyttes læberinge. Gummiringssamlinger til både beton- og plastrør blev frem til midten af 1980 erne udført med løse gummiringe. Gummiringen skærpede kravene til ensartede rørdimensioner, men nogle af de første typer gummiringe var så vanskelige at håndtere, at de ikke altid blev anvendt i større udstrækning. En del af de første gummiringstyper havde samtidig en begrænset tæthed. Glaserede lerrør blev fremstillet med fastsiddende gummiringe allerede i 1970 erne. Figur 1.4 Separatsystem ved et hus. I sidste halvdel af 1970 erne og begyndelsen af 1980 erne skete der en væsentlig produktudvikling af rør, rørsamlinger og gummiringe. Produktionsmetoderne blev forbedret, og der blev fastlagt nye normer for afløbssystemer og installationer samt prøvning af især beton- og plastrør. Specielt blev kravene til tæthed skærpet. Støbning og komprimering af betonrør blev endvidere væsentligt forbedret med bl.a. større styrke til følge. I slutningen af 1980 erne begyndte plast at dominere de mindre rørdimensioner (Ø 100 mm og Ø 150 mm), og i dag anvendes der stort set ikke betonrør til afløbsinstallationer. Regnvand Spildevand

15 Afløbssystemets opbygning 15 Afløbssystemets opbygning Et afløbssystem fra de enkelte ejendomme og frem til recipienten består af flere dele: Afløbsinstallationen, evt. med dræn. Hovedkloakken. Forskellige bygværker på hovedkloakken. Renseanlægget. Som tidligere nævnt findes der to typer afløbssystemer, jf. figur 1.5: Fællessystemet, hvor spildevand, regnvand og drænvand transporteres i den samme ledning. Separatsystemet, hvor spildevand og regnvand/drænvand transporteres i hver sin ledning. Recipient Ordet recipient er latin og betyder: Den, der modtager, her spildevand. Figur 1.5 Fællessystem (a) Separatsystem (b). a b Fællessystemet Dimensionen af en hovedafløbsledning i et fællessystem bestemmes af regnvandsmængden, som ofte er 100 gange større end spildevandsmængden. Ved tørvejr vil spildevandet således kun fylde ganske lidt i bunden af ledningen. Dimensionen bestemmes således, at hovedafløbsledningen kan klare de fleste regnskyl, men ikke alle. Dimensioneringen baseres på oplysninger om regnskyl over en lang årrække i Danmark. Det medfører, at der visse steder i et fællessystem skal etableres mulighed for overløb fra ledningerne i de såkaldte overløbsbygværker, jf. figur 1.6. Figur 1.6 Afløbssystem med overløbsbygværk.

16 16 Afløbssystemer Ved store regnskyl kan der være tale om store mængder spildevand, der er blandet med regnvand, som løber ud i recipienten. Under hensyn til recipientens kapacitet etableres der et bassin i forbindelse med mange overløbsbygværker, hvor vandet kan opbevares, indtil der igen er plads i afløbsledningerne. Bassiner kan også bygges midt inde i systemet, jf. efterfølgende afsnit Forskellige bygværker på hovedafløbsledningerne. Hvis fællessystemets ledninger og bygværker ikke har tilstrækkelig kapacitet, vil lavtliggende kældre og områder i terrænet blive oversvømmet. Figur 1.7 Normal rørgrav i fællessystem (a) og i separatsystem (b). Separatsystemet Hovedafløbsledninger i separatsystemer bygges i Danmark med de to ledninger forskudt for hinanden i rørgraven, således at spildevandsledningen normalt placeres nederst og regnvandsledningen øverst, jf. figur 1.7. Når spildevandsledningen placeres nederst, er det dels af hensyn til afvandingen af kældre og dels fordi, spildevandsledningen har større fald end regnvandsledningen. Der findes separatsystemer, hvor ledningerne placeres lodret over hinanden for at spare udgravning og brønde. De to ledninger får således fælles nedgangsbrønde. Endvidere findes der separatsystemer med en separat spildevandsledning, hvor regnvandet afledes i grøfter. Det separate regnvand ledes normalt direkte til en recipient. Er der tale om store mængder overfladevand fra veje og parkeringspladser, renses overfladevandet ofte i et sandfang og en olieudskiller, jf. efterfølgende afsnit Forskellige bygværker på hovedafløbsledningerne. På samme måde som ved fællessystemet bygges der bassiner, som kan opbevare vandmængder under store regnskyl. Dels for at undgå store ledningsdimensioner eller oversvømmelser, og dels for at undgå ødelæggelse af forholdene i vandløb, hvor store vandmængder kan skade dyrelivet samt sider og bund. Vandet ledes efter regnskyllet til henholdsvis ledninger og recipient, hastigheden afhænger af anlæggets kapacitet. Afløbsinstallationen Afløbsinstallationen er den del af et afløbssystem, der er etableret i bygningen og i jorden på ejendommens grund, jf. figur 1.8. Grundejeren ejer i dag alene den del af stikledningen, der er på ejendommens grund, i modsætning til tidligere, hvor stikledningen tilhørte grundejeren frem til tilslutningen på hovedafløbsledningen.

17 Afløbssystemets opbygning 17 Opsamling af spildevand sker i ejendommens installationsgenstande, dvs. vaske, bad, toilet, vaskemaskine, opvaskemaskine etc. Spildevandstransporten foregår gennem ledninger under og uden for huset til stikledningen, der er forsynet med en inspektionsbrønd, og videre til hovedafløbsledningen. Figur 1.8 Afløbsinstallation, stikledning og hovedafløbsledning. I ejendommens afløbsinstallation kan der desuden være olie-/benzinudskiller, fedtudskiller, syreneutralisator samt anlæg til opsamling og genbrug af regnvand. Ved store anlæg kan der også være åbne eller lukkede bassiner til opbevaring af afløbsvand eller regnvand. Disse bassiner benyttes dels ved store parkeringsarealer, hvor mængden af spildevand kan overstige kapaciteten ved tilslutningspunktet på afløbsledningen, dels til opsamling af store spildevandsmængder i tilfælde hvor myndighedernes udlederkrav ikke kan overholdes på grund af spildevandets sammensætning. Ud over afledning af spildevand og regnvand omfatter en afløbsinstallation også afledning af drænvand. Drænvand skal normalt føres til regnvandsledningen. Specielt i forbindelse med separatsystemer medfører dette krav ofte, at drænvand og regnvand må pumpes ved ejendomme med kældre. Installation af bassiner og pumper kan medføre en væsentlig fordyrelse af ejendommens anlægsudgifter samt udgifter til drift og vedligeholdelse af afløbsinstallationen. I nogle tilfælde gives der derfor dispensation, således at regn- og drænvand kan ledes direkte til separatsystemets spildevandsledning. Hvis der imidlertid ikke er tilstrækkeligt kendskab til ejendommens spildevandsmængder ved spidsbelastninger, kan konsekvensen blive kælderoversvømmelser fra mindre spildevandsledninger. Hovedafløbsledninger Hovedafløbsledninger er systemet af afløbsledninger fra de enkelte ejendomme frem til renseanlæg og recipient. Mange oprindelige, direkte udløb til recipienten er ofte samlet i en såkaldt afskærende ledning frem til renseanlægget.

18 18 Afløbssystemer Systemet af hovedafløbsledninger er opbygget som et fællessystem eller et separatsystem. En bys afløbssystem er ofte sammensat af begge systemer, idet den ældre del typisk frem til omkring er bygget som et fællessystem og resten som et separatsystem. Mange steder er den ældre del af fællessystemet blevet separeret som led i en fornyelse af afløbssystemet. Forskellige bygværker på hovedafløbsledningerne Figur 1.9 Eksempel på overløbsbygværk, plan og snit. T = Tilløb A = Afskærende ledning O = Overløbsledning S = Skummekant R = Rist K = Overløbskant Figur 1.10a Åbent regnvandsbassin. Figur 1.10b Regnvandsbassin i separatsystem udformet som sø. Overløbsbygværker I overløbsbygværket, jf. figur 1.9, sker der en deling af spildevandet. En del af spildevandet løber ud over en overløbskant til et bassin eller direkte til en recipient. Den anden del af spildevandet, der løber videre i afløbsledningen, ledes oftest direkte til renseanlægget (afskærende ledning). Når vandet passerer overløbskanten, ledes det sædvanligvis til en skummekant og igennem en rist, der fjerner de største urenheder. Bassiner Bassiner findes i flere forskellige udgaver, jf. figur De mest almindelige er åbne eller lukkede bassiner i fællessystemer. Bassinerne har fast bund for at hindre nedsivning fra bassinet til grundvandet. I de senere år er rørbassiner blevet meget udbredt. På hovedafløbsledningen monteres en række store rør på Ø mm, som danner et integreret bassin i systemet. Figur 1.10c Lukket regnvandssystem.

19 Afløbssystemets opbygning 19 I forbindelse med separatsystemer for regnvand bygges der sædvanligvis åbne bassiner med eller uden fast bund og med eller uden et permanent vandspejlsniveau. Bassiner med permanent vandspejlsniveau bruges eksempelvis ofte i parker, så vandstanden i bassinet kan holdes konstant af hensyn til dyrelivet. Udskillere anvendes i stigende omfang i forbindelse med separate regnvandsledninger. Udskillere er ofte sammenbygget med et sandfang, der kan fjerne mest mulig forurening før udløbet i recipienten, jf. figur Pumpestation I begge typer afløbssystemer (fællessystemer og separatsystemer), hvor der ikke kan etableres tilstrækkeligt fald, uden at der skal graves meget dybt, kan der være behov for at pumpe afløbsvandet, jf. figur En af fordelene ved separatsystemet er, at man ofte kan projektere anlægget, så regnvandet ikke skal pumpes. Pumpestationer indrettes enten med tørt opstillede pumper eller dykpumper. Sædvanligvis er pumpestationer udstyret med automatisk overvågning. Pumpestationer på hovedafløbsledninger er, af hensyn til eventuelle pumpeudfald, oftest forsynet med to eller flere pumper. I forbindelse med overvågning og muligheden for at tvangsstarte pumper via overvågningsanlægget udstyres pumpestationer i fællessystemer ofte med en lille og en stor pumpe i modsætning til tidligere, hvor man installerede to store pumper, som enkeltvis kunne tage regnvandsmængden. Herved spares der både anlægs- og driftsudgifter. For det første er den lille pumpe billigere i anskaffelse, for det andet kan den lille pumpe klare driften alene i langt de fleste timer, hvor det kun er spildevand, der skal pumpes. Renseanlæg behandles i kapitel 6 Rensning af regn- og spildevand. Figur 1.11 Eksempel på udskiller sammenbygget med sedimentationsbassin/sandfang og regnvandsbassin før en recipient. Figur 1.12 Anlæg med pumpestation.

20 20 Afløbssystemer Andre kloakeringsprincipper Rensning, opbevaring og transport af spildevand kan foretages vha. andre systemer end et traditionelt hovedafløbssystem frem til et renseanlæg. De andre systemer anvendes i forbindelse med enligt beliggende ejendomme, landbrug, mindre landsbysamfund og fritidshuse, der ikke er ført offentlig kloak frem til. Sådanne steder kan spildevandet enten nedsives via et pileanlæg med nedsivning/ nedsivningsanlæg eller udledes til et vandløb fra et minirenseanlæg, et biologisk sandfilteranlæg eller på andre måder. Disse kloakeringsprincipper beskrives senere i bogen. Her skal kort omtales: Nedsivning. Samletanke. Tryksystem. Vakuumsystem. Nedsivning Nedsivningsanlæg består af en sædvanlig afløbsinstallation frem til en bundfældningstank, tidligere septiktank, jf. figur Der må kun ledes spildevand til nedsivningsanlægget. Regnvand og drænvand skal ledes til et separat nedsivningsanlæg. Bundfældningstanke findes i forskellige udgaver, men de skal altid have mindst to kamre. Herfra ledes det mekanisk rensede spildevand til en fordelerbrønd, som enten kan være en pumpebrønd eller en brønd, hvor vandet selv fordeler sig til strengene med fordelerrør. I dag anvendes næsten udelukkende specielle rør til nedsivningen, mens det tidligere var almindeligt med en sivebrønd, brøndringe fyldt med sten. Figur 1.13 Princippet i afløbsinstallation med nedsivning. Tidligere adskilte man det sorte spildevand fra toilettet og det øvrige grå spildevand. Kun det sorte spildevand blev ledt til bundfældningstanken, mens det grå spildevand normalt blev ledt gennem en 30 cm køkkenbrønd, inden det blev ledt ud i jorden. Disse konstruktioner kan stadig findes på landet og ved ældre fritidshuse.

21 Andre kloakeringsprincipper 21 Samletanke Visse steder er der ikke andre løsningsmuligheder end at anvende en samletank. Spildevandet samles i en tank på minimum 6 m 3. Når tanken er fuld, tømmes den efter myndighedernes anordninger, og indholdet køres til et renseanlæg. Selv om der spares på vandet, og der bruges specielle vandbesparende foranstaltninger, er denne løsning ofte dyr i drift, fordi det er forholdsvis store mængder, der skal tømmes og transporteres. Tryksystem I et tryksystem trykkes spildevandet til et renseanlæg i tætte afløbsledninger eller til et gravitationssystem med normale faldforhold. Afløbsinstallationen til pumpebrønden opbygges på sædvanlig vis. Pumpen er forsynet med et skærehoved, som findeler affaldet i spildevandet, så problemer ikke opstår i de små trykledninger, der kan følge terrænets stigninger og fald i almindelig frostfri dybde. Vakuumsystem I et vakuumsystem suges afløbsvandet til en central brønd med et konstant undertryk, vakuum. De enkelte installationsgenstande er normalt forsynet med en ventil, der skal åbnes efter brug. Systemet kendes fra toiletter på tog og færger. Der kan endvidere være tale om at lede spildevandet på normal vis til centrale brønde, der fx tømmes (suges) på grundlag af en tids- eller niveaustyring. I dette system kan der anvendes normale installationsgenstande. Det er særdeles vigtigt, at vakuumsystemets ledninger og brønde er helt tætte, så der ikke suges grundvand ind i systemet til transport eller tilbagestuvning, som i værste fald giver anledning til oversvømmelse. Ud over de små ledningsdimensioner er den store fordel ved tryk- og vakuumsystemet, at ledninger kan pløjes ned eller trækkes i eksisterende rør, og at ledningsføringen er uafhængig af terrænforholdene. Regnvand ledes hverken til tryk- eller vakuumsystemer.

Kloakrørlægger. en håndbog

Kloakrørlægger. en håndbog Kloakrørlægger en håndbog Kloakrørlægger en håndbog 1. udgave, 1. oplag 2011 Erhvervsskolernes Forlag 2011 Forlagsredaktør: Ole W. Hansen Omslag: Stig Bing Omslagsfoto: Colourbox Tegninger: Dorthe Møller,

Læs mere

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND

KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND KÆLDER- OVERSVØMMELSER SIKRING MOD OPSTIGENDE KLOAKVAND Rørcenter-anvisning 021 September 2013 Kælderoversvømmelser Sikring mod opstigende kloakvand Rørcenter-anvisning 021 1. udgave, 1. oplag, 2013 Rørcentret,

Læs mere

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER

VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER VANDBREMSER REGULERING AF VANDSTRØMME I AFLØBSSYSTEMER Rørcenter-anvisning 019 Maj 2013 Vandbremser Regulering af vandstrømme i afløbssystemer Rørcenter-anvisning 019 1. udgave, 1. oplag 2013 Rørcentret,

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 25 2003 Retningslinier for etablering af

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE

Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk Byfornyelse og Spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for etablering af pileanlæg med nedsivning op til 30 PE Økologisk byfornyelse og spildevandsrensning Nr. 26 2003 Retningslinier for

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse

FAKTUELT. Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Fag- & Indkøbsmesse FAKTUELT FAKTUELT nr. 1 7 D e c e m b e r 2011 Ny titel til kloakmesteren? VVS og EL installatører har det allerede, skal kloakmesteren have tilsvarende titel? Læs mere side 37 Fag- & Indkøbsmesse 2012

Læs mere

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring

Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe. Handlingsplan for skybrudssikring Dansk Brandteknik a.s. Rosenkæret 31 Gladsaxe Handlingsplan for skybrudssikring Titel: Handlingsplan for skybrudssikring Rekvirent: Dansk Brandteknik a.s., Rosenkæret 31, Gladsaxe Rådgiver: Teknologisk

Læs mere

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1

9HMOHGQLQJ IRU QHGVLYQLQJVDQO J RS WLO 3( 5HYLVLRQ RNWREHU 1 9HMOHGQLQJIRU QHGVLYQLQJVDQO JRSWLO 3( 5HYLVLRQRNWREHU 1 2 Indhold,QGOHGQLQJ 1.1 Generelt 5 1.2 Afløbsanlæg med nedsivning 5 1.3 Vejledningens anvendelsesområde 6 $GPLQLVWUDWLYHEHVWHPPHOVHU 2.1 Love, bekendtgørelser

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012

BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4. udgave September 2012 RØRCENTRET BRUG AF REGNVAND Til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger Rørcenter-anvisning 003, 4.

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere

Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Retningslinier for indretning og drift af sandfang og benzin- og olieudskillere Teknik og Miljø, Miljøafdelingen September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Definitioner og tilladelser...4 1.1 Olieudskilleranlæg...4

Læs mere

ER du klar til næste skybrud?

ER du klar til næste skybrud? se mere på www.klimatilpas.nu ER du klar til næste skybrud? Forebyg før det er for sent Masser af gode råd om klimatilpasning Få et gratis klimatilpasningstjek af din bolig klimatilpas.nu 1 Få et gratis

Læs mere

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1

HÅNDBOG FOR HUSEJERE. Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 HÅNDBOG FOR HUSEJERE Husejerforeningen i Lyngbyvejskvarteret 2004 1 FORORD, 3.UDGAVE Siden udgivelsen af 2. udgave af håndbogen er en del informationer i bogen blevet forældet, samtidig med at nye er kommet

Læs mere

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012

Københavns kommunes. Skybrudsplan 2012 Københavns kommunes Skybrudsplan 2012 02 Skybrudsplan 2012 forord Vores klima er under forandring. Voldsomme regnskyl vil fremover forekomme hyppigere, og de vil blive mere intense. Københavnerne skal

Læs mere

Vejledning til bygningsejere

Vejledning til bygningsejere GI forsøg & udvikling få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Illustration: COWI A/S Få bugt med grundfugt i ældre ejendomme Vejledning til bygningsejere Udarbejdet for GI

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn

Funktionspraksis for afløbssystemer under regn Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under regn 2005 IDA Spildevandskomiteen Ingeniørforeningen i Danmark - IDA Spildevandskomiteen Skrift nr. 27 Funktionspraksis for afløbssystemer under

Læs mere

Enfamiliehuse og tilbygninger

Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Enfamiliehuse og tilbygninger Bygningsreglement BR10 Skal du opføre et enfamiliehus, et rækkehus, en tilbygning eller en udestue, er der en række regler og forhold, du skal

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Fårvang. Udløbsdato 03-10-2014. Lb. nr. H-14-02683-0017. Kommunenr./Ejendomsnr. for ejendommen Sælger: Dorthe Lysdahl dresse Teglgårdsparken 144 Postnr. 8882 Dato 03-04-2014 By Fårvang Udløbsdato 03-10-2014 H-14-0-0017 Kommunenr./Ejendomsnr. 740-717 Matrikel/Ejerlav: 11FM Truust By,

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. By Skørping. Udløbsdato. Lb. nr. Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097. Vigtige oplysninger om huseftersyn 2 for ejendommen Sælger: Lis Kirkegaard Bejder dresse sbakken 1 Postnr. 9520 Dato By Skørping Udløbsdato Kommunenr./Ejendomsnr. 840-1097 Matrikel/Ejerlav: 2I Teglgård, Skørping Internt sagsnummer HB213028

Læs mere

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr.

Huseftersyn. Tilstandsrapport for ejendommen. Sælger: KØBENHAVNS KOMMUNE. By København S. Udløbsdato 06-07-2015. Lb. nr. for ejendommen Sælger: KØBENHVNS KOMMUNE dresse Ove Billes Vej 12 Postnr. 2300 Dato 06-01-2015 By København S Udløbsdato 06-07-2015 Kommunenr./Ejendomsnr. 101-423034 Matrikel/Ejerlav: 928 Sundbyvester,

Læs mere