BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S"

Transkript

1 BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1

2 Indhold 1. Grundlag for vedtægten Vedtægtens område Forsyningens organisering Information Ordforklaring Hovedledninger Stikledninger m.v Private spildevandsanlæg Udtræden af og genindtræden i Kloakforsyningen Målerdata Kloakforsyningens indtægter Betaling Fælles bestemmelser Ejerskifte eller brugerskifte Vedtægtens ikrafttræden...17 Bilag 1. Offentligt og privat ansvarsområde

3 1. Grundlag for vedtægten 1.1 I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, har selskabet vedtaget en betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg eller på anden måde tilknyttet kloakforsyningen. Betalingsvedtægten er vedtaget den 5. november 2013 og godkendt af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 9. december Bestemmelser vedrørende kloakforsyningens priser er omfattet af lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold samt Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget m.v. i medfør af 3, stk. 4-7, i lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010, som ændret ved lov nr. 902 af 4. juli Bestemmelser om etablering af spildevandsanlæg følger af lov nr. 653 af 15. juni 2010 om miljøbeskyttelse. 2. Vedtægtens område 2.1 Vedtægten gælder for spildevandsanlæg under Frederiksberg Kloak A/S. Kloakforsyningens ledningsnet afsluttes (se bilag 1) enten ved den enkelte ejendom ved matrikelskel eller ved nedgangs- eller spulebrønd eller ved første tilslutning til den offentlige stikledning, afhængig af hvilken af de nævnte muligheder, der ligger nærmest hovedkloakken. Alle ejere af fast ejendom inden for en kloakforsyningens opland (her Frederiksberg Kommune) er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4 forpligtede til at tilslutte sig det offentlige spildevandsanlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt til at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Enhver ejer, hvis ejendom ligger i Frederiksberg Kommune, har ret til tilslutning til selskabets spildevandsanlæg. 2.2 Etablering, drift og vedligeholdelse af rendestensbrønde og ledninger, der udelukkende tjener vejes afvanding, er Kloakforsyningen uvedkommende. 2.3 Frederiksberg Kommune udarbejder som myndighed en overordnet spildevandsplan, som fastsætter servicemål og øvrige overordnede forhold, hvorunder Kloakforsyningen skal arbejde. 3

4 3. Forsyningens organisering 3.1 Frederiksberg Kloak A/S er et spildevandsforsyningsselskab, som ejes af Frederiksberg Kommune gennem selskabet Frederiksberg Energi A/S. Om selskabets styrelse gælder i øvrigt bestemmelserne i selskabets vedtægter. 3.2 I forbindelse med beregning af vandafledningsbidrag modtager Kloakforsyningen forbrugsdata fra vandselskaber og egen producenter i kloakforsyningens opland. 4. Information 4.1 Kloakforsyningen stiller den nødvendige information om forsyningen til rådighed for kunderne, herunder opdaterede oplysninger om forsyningens adresse, telefonnummer, faxnummer, e- postadresse, hjemmeside og eventuelle kontaktpersoner. 4.2 Betalingsvedtægten udleveres ved henvendelse til selskabets adresse, Stæhr Johansens Vej 38, 2000 Frederiksberg, tlf Den kan også ses på og downloades fra Her findes desuden information om ejerskab, priser m.v. 5. Ordforklaring 5.1 Følgende definitioner anvendes i betalingsvedtægten: Kloakforsyningen og selskabet bruges som betegnelse for Frederiksberg Kloak A/S Ved spildevandsanlæg forstås åbne såvel som lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden. Ved kloakforsyning forstås anlæggelse og drift af ethvert anlæg og enhver ledning, åben som lukket, der tjener til transport, rensning og/eller udledning af spildevand, herunder regnvand, der afledes gennem separate anlæg. Ved en hovedkloakledning forstås ledningssystemet til transport af spildevand fra stikledning til renseanlæg, jf. bilag 1. Ved stikledning forstås ledningen fra hovedledningen til ejendommens matrikel skel, se bilag 1. Som hovedregel kan der kun etableres ét spildevandsstik pr. matrikelnummer. Ved spildevand forstås i princippet alt vand, der afledes fra beboelse, erhvervsvirksomheder, øvrig bebyggelse samt befæstede arealer, dvs. arealer, der er uigennemtrængelige for vand, fx asfalterede arealer. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, filterskyllevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer og vand fra lossepladser, kaldet perkolat. Vand fra omfangsdræn fra kloakerede bygninger og drænvand fra kirkegårde betragtes almindeligvis også som spildevand 4

5 En boligenhed defineres som en énfamiliesbolig med selvstændigt køkken og vil således bl.a. omfatte et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed, et sommerhus eller lignende. Ved erhvervsejendom forstås alle ejendomme, der ikke kan henregnes til beboelse alene, dvs. industri- og håndværksvirksomheder, skoler, hoteller, kirker, sportsanlæg, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder også landbrugsejendomme, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg med andet end husspildevand fra boligen. Ejer er grundejeren, når der ikke er tale om ejerlejlighedsforhold. For ejendomme med en eller flere ejerlejligheder angiver betegnelsen ejerne af de enkelte ejerlejligheder. Hvis der på en ejendom med ejerlejligheder er tinglyst en bestemmelse i ejendommens vedtægter om, at ejerforeningen er forpligtet over for Kloakforsyningen, anses ejerforeningen dog som ejer efter betalingsvedtægten. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på ejendommen ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig, fast ejendom efter tinglysningslovens 19. Hvis en bygning eller lejlighed ejes af flere ejere, skal disse udpege en af ejerne, som kan modtage information og tegne ejerkredsen over for Kloakforsyningen. En nedgangsbrønd er en brønd (gamle brønde Ø 1 m og nye brønde Ø 1,25 m), der giver personadgang til ledningssystemet. En spulebrønd er en brønd (typisk Ø 315mm eller Ø 425mm), der giver adgang til spuling af underjordiske kloakledninger. 6. Hovedledninger 6.1 Hovedkloakledninger, herunder bassiner, planlægges, anlægges og vedligeholdes af selskabet. 7. Stikledninger m.v. 7.1 I offentligt kloakerede områder er kloakforsyningen forpligtet til at føre stikledning frem til matrikelskel for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Det er kloakforsyningen, der afgør, hvornår den fysiske tilslutning skal være gennemført. Kloakforsyningen har kun den fysiske vedligeholdelse af den offentlige del af stikledningen (f.eks. ved brud på stikledning), mens driftsansvaret for stikledningen fra ejendommen og helt frem til hovedledningen påhviler ejendommens ejer (f.eks. ved forstoppelser ). Se bilag 1. 5

6 8. Private spildevandsanlæg 8.1 Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at selskabet skal overtage private spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 8.2 Kommunalbestyrelsen kan gennem kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at selskabet skal overtage private spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Kloakforsyningen yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves efter overtagelsen af anlægget vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens regler. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. 8.3 Udførelse af privat byggemodning kræver Kommunalbestyrelsens tilladelse. Hvis et spildevandsanlæg forudsættes overtaget af selskabet, træffes der, forinden anlægget udføres, aftale om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved selskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Efter selskabets overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. 8.4 For private spildevandsanlæg, som tilsluttes offentlige spildevandsanlæg, fastsætter selskabet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter betalingsvedtægtens almindelige bestemmelser herom. 6

7 9. Udtræden af og genindtræden i Kloakforsyningen 9.1 Hvis kommunens spildevandsplan har udpeget et eller flere områder, hvor kommunalbestyrelsen er indstillet på at lade ejendommene udtræde af det offentligt kloakerede forsyningsområde for hele eller dele af det tilledte spildevand, og der er eller kan indgås en aftale om udtræden af Kloakforsyningen med grundejere inden for de pågældende områder, kan selskabet foretage tilbagebetaling af et beløb ved hel eller delvis udtræden af Kloakforsyningen. Beløbet, der tilbagebetales, kan maksimalt fastsættes til det standardtilslutningsbidrag, der kan opkræves på det tidspunkt, hvor aftalen om udtræden indgås. Hvis en boligejendom/erhvervsejendom alene udtræder for tag- og overfladevand ved etablering af faskine, udgør tilbagebetalingsbeløbet pr. boligenhed/pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal maksimalt 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. Kan der for flerfamilieejendomme ikke dokumenteres tidligere afholdt tilslutningsbidrag for regnvand pr. boligenhed, er der dog for disse ejendomme kun mulighed for tilbagebetaling pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal. Hvis en bolig/erhvervsvirksomhed udtræder for alt spildevand, kan Kloakforsyningen efter et konkret skøn foretage tilbagebetaling af et beløb maksimalt svarende til det standardtilslutningsbidrag, der kunne være opkrævet på det tidspunkt, hvor aftalen om ejendommens udtræden indgås. 9.2 Hvis Kloakforsyningen kan sandsynliggøre, at den har etableret særlige foranstaltninger eller anlæg til behandling af en boligs/erhvervsejendoms spildevand, og at disse foranstaltninger eller anlæg endnu ikke er afskrevet, kan Kloakforsyningen, når en ejendom udtræder af den offentlige kloakforsyning, kræve økonomisk kompensation. Den kompensation, der kan kræves, fastsættes efter en konkret vurdering af de endnu ikke afskrevne udgifter til de særlige anlæg eller foranstaltninger. 9.3 Når der i spildevandsplanen er udpeget områder, hvor Kloakforsyningen er indstillet på at tillade udtræden af kloakforsyning, kan Kloakforsyningen fastsætte en frist for accept af tilbuddet om tilbagebetaling. 9.4 En ejendom, der tidligere er udtrådt af offentligt kloakeret forsyningsområde helt eller delvis, kan ved hel eller delvis genindtræden (generhvervelse af retten til at aflede spildevand til det offentlige spildevandsanlæg) pålignes et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan ikke overstige de faktiske udgifter, som Kloakforsyningen har afholdt i forbindelse med gentilslutningen, og kan maksimalt udgøre det tilslutningsbidrag, der kunne opkræves på gentilslutningstidspunktet. Såfremt ejendommen/virksomheden har fået tilbagebetalt et beløb ved ophævelse af tilslutningspligten, skal det beløb, der opkræves ved gentilslutningen, dog som minimum udgøre det tidligere tilbagebetalte beløb. 7

8 10. Målerdata Tilsluttede og tilknyttede brugere af kloakforsyningen har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Kloakforsyningen Efter anmodning fra Vandforsyningen er kunden forpligtet til at foretage aflæsning af måleren. Undlader kunden at indberette målerstanden, kan Vandforsyningen sende en påmindelse om aflæsning og opkræve gebyr herfor. Har Vandforsyningen herefter endnu ikke modtaget kundens indberetning, foretages med rimeligt varsel kontrolaflæsning af kundens måler mod betaling af gebyr. Såfremt der ikke opnås adgang til kontrolaflæsning, eller der ikke efterfølgende modtages aflæsning, rekvireres fogedens assistance for adgang til kontrolaflæsning for kundens regning. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Kloakforsyningen fastsætte et skønnet, realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må dog ikke for en boligenhed overstige 600 m 3 pr. år. 11. Kloakforsyningens indtægter Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Taksten skal med virkning fra 2011 holdes inden for det prisloft, som Kloakforsyningen årligt får fastsat af Forsyningssekretariatet, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering og økonomiske forhold samt tilhørende bekendtgørelser Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der ikke tidligere har været tilsluttet eller har betalt tilslutningsbidrag til et offentligt spildevandsanlæg. Der opkræves endvidere tilslutningsbidrag i følgende tilfælde: Supplerende tilslutningsbidrag ved matrikulære ændringer m.v. A. Der opkræves ved udstykning fra en boligejendom supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når Kloakforsyningen fører stik frem til de frastykkede parcellers matrikelskel. B. Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel, matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. 8

9 Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg. C. Ved udstykning af en erhvervsejendom opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommen, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. 2, stk. 8. Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, minus det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Bidraget opkræves, når den frastykkede ejendom tilsluttes. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde En ændret anvendelse af et areal eller en forøgelse af afledningen udløser ikke nyt tilslutningsbidrag. Dette betyder dog ikke, at Kloakforsyningen i forbindelse med meddelelse af tilslutningstilladelse ikke kan stille vilkår for tilslutningen. I medfør heraf kan der f.eks. stilles vilkår, som sikrer, at den hydrauliske kapacitet (d.v.s. evnen til at føre vand) af såvel eksisterende hovedkloakker som eksisterende stikledninger ikke overskrides. Kloakforsyningen har derfor ingen forpligtelse til vederlagsfrit at forøge en stiklednings hydrauliske kapacitet, hvis denne ikke er tilstrækkelig til uforsinket bortskaffelse af regn- og spildevand fra en ejendom, hvor arealanvendelsen ændres Kloakforsyningens forsyningsforpligtelse kan anses for opfyldt, når der er fremført stik til ejendommens matrikelskel eller til områdeafgrænsningen af et privat spildevandsanlæg, og tilslutningsbidraget er derfor principielt alene en betaling herfor. Dette indebærer, at brugerne kan opkræves betaling for serviceydelser, som de er direkte årsag til. Dette kan f.eks. dreje sig om permanent eller midlertidig lukning af en stikledning, genåbning af denne, forøgelse af en stiklednings hydrauliske kapacitet og etablering af en ny stikledning som erstatning for en eksisterende stikledning. Ligeledes kan grundejeren afkræves betaling for tilkaldelse af Kloakforsyningen ved driftsproblemer, som skyldes grundejerens manglende vedligeholdelse af ejendommens egne spildevandsanlæg eller stikledningen til ejendommen. Udgifter til egentlig istandsættelse (renovering) af offentlige stikledninger afholdes af Kloakforsyningen. 9

10 11.2 Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der i prisniveau 1. juli 1997 udgør kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Kloakforsyningen kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes for denne del af spildevandet, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede byggeomkostningsindeks. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår endvidere af kommunens takstblad Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når ejendommen tilsluttes Vandafledningsbidrag. Alle ejendomme på Frederiksberg, der er fysisk tilsluttet et offentligt spildevandsanlæg, betaler alene et variabelt vandafledningsbidrag. I det omfang der afledes spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, til det offentlige kloaksystem, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag for afledningen af dette vand. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tillades tilledt den offentlige kloak. Der betales endvidere vandafledningsbidrag i situationer, hvor der ikke er tale om en permanent tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, men hvor der sker tilledning lejlighedsvis eller over kortere perioder de såkaldte gæstetilledninger. Bekendtgørelse om fastsættelse af den variable del af vandafledningsbidraget er trådt i kraft den 6. september Bekendtgørelsen er en opfølgning på lov nr. 902 af 4. juli 2013 om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. Ved lovændringen er indført en trappebetalingsmodel for den variable del af vandafledningsbidraget for ejendomme med erhvervsmæssige virksomheder med et vandforbrug større end 500 m3 vand om året. 10

11 Trappemodellen indebærer, at kubikmetertaksten falder med stigende vandforbrug. Den variable del af vandafledningsbidraget skal således opkræves efter differentierede takster, der gælder for vandforbrug til og med 500 m3 (takst 1), vandforbrug på over 500 og til og med m3 (takst 2) samt vandforbrug på over m3 (takst 3). Den variable del af vandafledningsbidraget skal herefter af spildevandsforsyningsselskabet beregnes som vandforbruget på de enkelte trin multipliceret med den kubikmetertakst, der er fastsat for det pågældende trin. Alle, der afregnes efter trappemodellen, skal betale den samme takst for de første 500 m³ henholdsvis for forbruget over 500 m³ og til og med m³. Det er dog alene ejendomme, hvor der findes erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, der vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst 1. Herudover gælder særlige regler for ejendomme, der afregnes efter det såkaldte justerede betalingsprincip, og ejendomme, der har nedsættelse eller fritagelse for betaling efter lovens 2 b. Vandafledningsbidragets beregning: Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m³ målt eller skønnet vandforbrug. Kubikmetertaksterne som følge af trappemodellen skal fastsættes således, at takst 2 i 2018 er 20 % lavere end takst 1, og takst 3 er 60 % lavere end takst 1. Kubikmetertaksterne fastsættes dog i perioden i perioden , som følger: Reduktion af takst 2 i procent af takst 1 Reduktion af takst 3 i procent af takst Alene ejendomme, hvorfra der drives erhverv, der opererer på markedsmæssige vilkår, vil være berettiget til at blive afregnet efter trappemodellen. Øvrige ejendomme skal således betale den højeste takst, dvs. takst Vandafledningsbidraget beregnes som et bidrag pr. m 3 målt eller skønnet vandforbrug. Vandafledningsbidraget pr. m 3 fastsættes af Kloakforsyningen én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår på grundlag af Kloakforsyningens budget og det af Forsyningssekretariatet udmeldte prisloft, jf. lov nr. 469 af 12. juni 2009 om vandsektorens organisering. Kubikmetertakstens størrelse fremgår af Forsyningens takstblad for det enkelte budgetår. 11

12 Vandafledningsbidraget opkræves desuagtet ejendommens anvendelse - fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes det offentlige spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til det offentlige spildevandsanlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. I det omfang et vandselskab i forbindelse med brud på en vandledning som tilfører en ejendom vand, træffer afgørelse om at reducere vandforbruget, skal det reducerede vandforbrug lægges til grund ved beregning af vandafledningsbidraget. Selvom et vandselskab ikke træffer afgørelse om reduktion af vandforbruget i forbindelse med et ledningsbrud, kan der ske reduktion i vandafledningsbidraget, når der er dokumentation for ledningsbrud samt dokumentation for, at vandet ikke er tilledt kloakken. Efter en konkret vurdering kan der ske nedsættelse for betaling af vandafledningsbidrag for tilledning af filterskyllevand og kølevand til det offentlige spildevandsanlæg, såfremt tilledningen af filterskyllevandet eller kølevandet giver anledning til færre omkostninger for Kloakforsyningen end tilledning af almindeligt spildevand, og når miljømæssige hensyn taler herfor. Efter en konkret vurdering kan der ske nedsættelse eller fritagelse for betaling af vandafledningsbidrag for regnvand opsamlet i VA-godkendte anlæg til toiletskyl og vask, hvis det opsamles og anvendes i overensstemmelse med regler fastsat i medfør af lov om vandforsyning. Nedsættelse eller fritagelse for vandafledningsbidrag i denne situation kan ske, når miljømæssige hensyn taler herfor. Det anvendte regnvand skal dog under alle omstændigheder måles af Kloakforsyningens måler, som der betales målerleje af efter gældende takster Boligenheder For boligenheder, hvor der er installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug multipliceret med kubikmetertaksten for trin 1. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom. I så tilfælde betales vandafledningsbidrag efter målt forbrug fra den førstkommende 1. januar efter, at Kloakforsyningen har modtaget skriftlig underretning om, at vandforsyningsselskabet har godkendt den installerede måler. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, fastsættes normalvandforbruget til 170 m 3 pr. år Erhvervsejendomme, hvorfra der udelukkende drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug under hensynstagen til kubikmetertaksterne på trin 1, 2 og 3. 12

13 Eksempel: En ejendom med et årligt vandforbrug på m³ betaler for de første 500 m³ efter den højeste takst (takst 1), for de næste m³ betaler efter den mellemste takst (takst 2) og for de resterende m³ betaler efter den laveste takst (takst 3). Erhvervsejendomme kan opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes kloaksystemet. Fradrag kræver, at den vandmængde, der ønskes fradrag for, ledes gennem en bimåler, eller at virksomheden i øvrigt er i stand til at godtgøre størrelsen af den vandmængde, der ønskes fritaget Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv på markedsmæssige vilkår For erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, beregnes vandafledningsbidraget efter målt eller skønnet vandforbrug. Vandforbruget multipliceres med kubikmetertaksten for trin 1. Erhvervsejendomme, hvorfra der ikke drives erhverv, som opererer på markedsmæssige vilkår, kan ligeledes opnå fradrag for vand, der medgår i produktionen eller af anden grund ikke tilledes spildevandsanlægget. Vilkår nævnt under punkt 2 finder anvendelse Ejendomme med blandet anvendelse For ejendomme, hvorfra der delvist drives erhverv, der opererer på markedsvilkår, beregnes den variable del af vandafledningsbidraget kun efter trappemodellen for en del af vandforbruget. Den variable del af vandafledningsbidraget beregnes således efter trappemodellen, dvs. efter de ovenfor nævnte trin 1, 2 og 3, for den del af ejendommens vandforbrug, som ejendommens ejer har opgivet som anvendt til erhverv på markedsmæssige vilkår ved tilmelding til trappemodellen. Den resterende del af ejendommens vandforbrug beregnes efter takst 1. Eksempel: Det sidst kendte årsforbrug for en ejendom er m³. Ejendommens ejer har ved trappetilmeldingen opgivet, at 40 % af ejendommens vandforbrug anvendes af erhverv, der opererer på markedsvilkår. Ejendommen opkræves a conto således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³ afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³afregnes efter takst 1, og m³ afregnes efter takst 2. 13

14 Efter endelig aflæsning af vandmåler opgøres vandforbruget for det pågældende år til m³, hvorefter spildevandsforsyningsselskabet foretager en endelig afregning. Ejendommens endelige afregning bliver således: m³ afregnes efter trappemodellen, dvs. 500 m³afregnes efter takst 1, og m³afregnes efter takst m³ afregnes efter takst 1. Samlet set skal ejendommen afregnes således: m³afregnes efter takst 1, og m³afregnes efter takst 2. Den procentandel, som ejeren i trappetilmeldingen har opgivet som den andel af det samlede vandforbrug, som stammende fra erhverv på markedsmæssige vilkår, anvendes ved den endelige afregning Alle ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand, skal betale særbidrag, såfremt afledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering og drift af Kloakforsyningens spildevandsanlæg. Kloakforsyningen skal opkræve særbidraget i overensstemmelse med reglerne i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om særbidrag for særligt forurenet spildevand Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes det offentlige spildevandsanlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet det offentlige spildevandsanlæg Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Kloakforsyningen på 8 pct. af anlægsudgifterne til kloakledningsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand. 12. Betaling Tilslutningsbidrag, vandafledningsafgift og forskudsvist afholdte omkostninger til arbejde ved stikledning, som Kloakforsyningen har foretaget, påhviler ejendomsejeren. 14

15 Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, betragtes bygningen som en selvstændig fast ejendom efter tinglysningslovens 19. I sådanne tilfælde påhviler anlægsbidraget ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsafgift m.v., der vedrører afledning af spildevand fra ejendommens, påhviler ejeren af bygningen Forbruget af vand og bortledning af spildevand afregnes samlet. Endelig afregning af forbruget finder sted én gang årligt på et tidspunkt fastlagt efter Kloakforsyningens afregningsplan, med mindre der afregnes for en kortere periode end et år Taksten skal på opkrævningen opføres med individuelle poster for hver art af afgift Ejeren/brugeren modtager en regning i forhold til sit vandforbrug med anvisninger om betaling. Regninger skal betales inden for den frist, der er angivet på regningen. Overskrider ejeren/brugeren betalingsfristen, er Kloakforsyningen berettiget til at opkræve gebyr og renter Kloakforsyningen er berettiget til acontoopkrævning. Acontobeløb opkræves som udgangspunkt i lige store rater. Acontobeløbet kan ændres, hvis Kloakforsyningen skønner, at der vil ske en ændring i betalingen for den samlede ydelse. En sådan ændring kan også foretages efter ejerens/brugerens anmodning Sker betalingen af acontobeløb eller endelig afregning ikke inden for den angivne betalingsfrist, sender Kloakforsyningen en rykker med en ny betalingsfrist på 8 dage, og der beregnes renter og tillægges gebyr. Såfremt det samlede beløb ikke er indbetalt efter udløbet af fristen, fremsendes en 2. rykkerskrivelse med tillæg af gebyr og renter samt varsling om lukning af vandet. Betales heller ikke inden for denne frist, får ejeren/brugeren en 3. rykkerskrivelse med tillæg af endnu et gebyr og renter samt en varsling om, at sagen vil overgå til Inddrivelsesmyndigheden, jf. lov 1333 af 19. december 2008 om inddrivelse af gæld til det offentlige. Ved en ejers eller brugers gentagne misligholdelse af sin pligt til at betale taksten kan Kloakforsyningen kræve betaling af et depositum til sikkerhed for ejerens/brugerens kommende betalinger til Kloakforsyningen. Depositumbetalingen kan maksimalt udgøre et beløb svarende til et års kloakudgift for enheden Ejeren/brugeren kan som hovedregel aftale en betalingsordning med Kloakforsyningen. En forudsætning herfor er, at det skyldige beløb skal være betalt inden 3 måneder, og at evt. nye regninger betales rettidigt. En betalingsordning vil ikke kunne aftales, såfremt rykkerskrivelser skyldes, at en allerede aftalt betalingsordning ikke overholdes. Kloakforsyningen kræver renter og gebyr i forbindelse med oprettelsen af en betalingsordning. 15

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4.

Redegørelse. Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund Forsyning. Pernille Aagaard Truelsen. Advokat, Ph.D. Åboulevarden 49, 4. Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-11767 Redegørelse Vedrørende klimatilpasningsprojekter i Frederikssund

Læs mere

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel

Bilag til. IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Bilag til IDEKATALOG FOR ØSTBYPARKEN - klimatilpasning af en almen bydel Boligforeningen ØsterBO VEJLE SPILDEVAND Vejle Spildevand A/S Vejle Kommune Rambøll GBL Notat REDEGØRELSE FOR JURIDISKE MULIGHEDER

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning

Normalregulativ for almene vandforsyninger. Vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger Vejledning Titel: Normalregulativ for almene vandforsyninger, vejledning Redaktion: Naturstyrelsen Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 DK-2100 København Ø

Læs mere

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR

BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR BESTEMMELSER FOR LEVERING AF GAS FRA HOFOR 1 INDHOLD 1. DEFINITIONER... 4 2. EJERSKAB OG VEDLIGEHOLDELSE AF LEDNINGER, HOVEDHANER M.V...5 3. INDLÆGNING AF STIKLEDNING OG HOVEDHANE...6 4. FORHOLD OMKRING

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk

Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard. E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Att. Leif Damgaard 6. januar 2014 Sag / CF E-mail: ld@ltk.dk; stj@ltk.dk; miljoplan@ltk.dk Revideret afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 med fradrag for efterbetaling

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST

januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Fremsat den januar 2014 af ministeren for by, bolig og landdistrikter (Carsten Hansen) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om byfornyelse

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand

Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private projekter vedrørende tag- og overfladevand NOTAT Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr.NST-4400-00020 Ref. ancma Den 7. februar 2013 Vejledende notat om reglerne for spildevandsforsyningsselskabers medfinansiering af kommunale og private

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Boligreguleringsloven

Boligreguleringsloven 1 Boligreguleringsloven Indholdsfortegnelse Lovens gyldighedsområde... 2 Huslejeregulering for beboelseslejligheder... 3 Vedligeholdelse og opretning...14 Vedligeholdelseskonto i Grundejernes Investeringsfond...19

Læs mere

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger

Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriets vejledning nr. 132 af 21. december 2004 Titel: Udgiver: Vejledning om forsøg med salg af almene familieboliger Socialministeriet

Læs mere

Struer Forsyning Fjernvarme A/S

Struer Forsyning Fjernvarme A/S Struer Forsyning Fjernvarme A/S ALMINDELIGE OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Struer Forsyning ALMINDELIGE- OG TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde

Læs mere