REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf Fax

2 NYKREDIT KONCERNENS REGNSKABSRESULTAT 2001 For 2001 udviser Nykredit koncernens resultat før skat et overskud på mio. kr. og mio. kr. efter skat mod henholdsvis mio. kr. og mio. kr. i sidste regnskabsår. Resultatet er påvirket af - øgede basisindtægter, som steg 12% i forhold til at omkostningerne er steget med knap 4% i forhold til et fald i beholdningsindtjeningen med 176 mio. kr. til 330 mio. kr. - et fortsat lavt niveau for tab og nedskrivninger på fordringer på 84 mio. kr. mod en indtægt på 118 mio. kr. året før. Koncernens resultat afspejler en stigning i realkreditaktiviteterne ikke mindst i andet halvår Samtidig har aktiviteterne på bank- og forsikringsområdet fortsat den positive udvikling med stigende kundebestand i de to forretningsområder til følge. 31% af koncernens privatkunder har nu produkter fra to eller flere af koncernens forretningsenheder. Koncernens udlån er steget med 19 mia. kr. i Realkreditvirksomheden øgede udlånet med 14 mia. kr. - Banken øgede udlånet med 5 mia. kr. Realkreditvirksomheden har i 2001 oplevet en stigning i aktivitetsniveauet i forhold til året før, hvilket bl.a. kan tilskrives en mere aktiv salgsindsats og betydelig konverteringsaktivitet. Efterspørgslen rettede sig i stigende grad mod Tilpasningslån både i kroner og i euro. Tilpasningslån udgjorde 44% af det samlede antal nye lån. I årets sidste måneder noteredes en markant stigende interesse for eurolån og som noget nyt også blandt koncernens privatkunder. Udlån i euro udgjorde således mere end 17% af det samlede antal udbetalte lån, og blandt privatkunderne tegner eurolån i 2001 sig for over 13% målt på antal. Opgjort i beløb er tallene henholdsvis 25% og 19%. Nykredit Bank fik en resultatfremgang på 46% til 164 mio. kr. før skat, selvom volatile rentemarkeder i årets sidste del påvirkede beholdningsafkastet negativt. Bankens datterselskab Dansk Portefølje Bank A/S, som varetager bankkoncernens forvaltningsaktiviteter, fortsatte væksten i 2001 og øgede den samlede formue under forvaltning fra godt 25 mia. kr. til 34 mia. kr. 2

3 Forsikringsvirksomheden var i 2001 præget af en tilfredsstillende aktivitetsudvikling, men årsresultatet på minus 45 mio. kr. er kraftigt påvirket af uroen på de finansielle markeder i årets sidste del, som betød et kurstab på investeringsaktiverne. Mæglervirksomheden har i 2001 vist resultater på niveau med 2000, når der ses bort fra særlige omkostninger til et nyudviklet IT-system til brug for ejendomsmæglerne. Efter indregning af årets resultat udgør koncernens egenkapital 32,8 mia. kr. mod 31,0 mia. kr. i Koncernens ansvarlige kapital efter fradrag udgør 31,8 mia. kr., svarende til en solvensprocent på 11,1. Nykredit koncernen offentliggør halvårsresultatet den 21. august Nykredit Holding A/S og Nykredit A/S afholder ordinær generalforsamling den 15. april Eventuelle henvendelser, koncernchef Mogens Munk Rasmussen eller kommunikationschef Henrik Hougaard, telefon På Nykredits hjemmeside, kan Nykredits Årsrapport 2001 downloades i pdfformat, mens den trykte Årsrapport foreligger den 20. marts

4 NYKREDIT KONCERNENS HOVEDTAL Mio. kr BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af forsikringsvirksomhed før skat Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER Udlån: Realkredit Bank Obligationer og aktier mv Indlån bank Udstedte obligationer Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Årets resultat i procent af gns. egenkapital 11,0 6,7 4,8 5,9 5,7 Basisindtjening før tab i procent af gns. egenkapital 7,5 7,3 5,3 6,4 7,3 Basisindtjening efter tab i procent af gns. egenkapital 8,2 7,4 4,8 6,9 6,8 Omkostninger i procent af basisindtægter 45,3 49,9 59,9 53,4 49,5 Nedskrivninger (korrektivkonto) Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Solvensprocent 13,1 12,9 12,0 12,1 11,1 Kernekapitalprocent 11,6 11,5 11,3 12,0 11,4 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere: - Nykredit Holding og konsoliderede datterselskaber Forsikring (ikke konsolideret) Note: I beholdningsindtjeningen er fratrukket omkostninger i forbindelse med investeringsfunktionen, jf. side 23. Balanceposten Obligationer og aktier mv. er bl.a. påvirket af konvertering og refinansiering af Tilpasningslån ultimo året. 4

5 BASISINDTJENING Koncernens basisindtjening før tab steg med 412 mio. kr. til mio. kr. Årets resultat er overordnet påvirket af større basisindtægter fra udlånsvirksomhed og fonds, et fortsat lavt niveau for udviklingen i tab og nedskrivninger på udlån, som netto har medført en udgift på 84 mio. kr. samt en ventet, afdæmpet vækst i koncernens driftsomkostninger og afskrivninger. De samlede basisindtægter blev i 2001 øget med 496 mio. kr. til mio. kr. Stigningen i basisindtægterne kan primært henføres til øget indtjening på udlånsvirksomheden. Stigningen i den gennemsnitlige pengemarkedsrente fra 4,4% til 4,7% har ligeledes medført en øget forrentning af fondsbeholdningen. Driftsomkostninger og afskrivninger udviser som ventet en stigning på 84 mio. kr. til mio. kr. Koncernens tab og nedskrivninger er fortsat på et meget lavt niveau. De samlede tab og nedskrivninger i realkreditvirksomheden blev en udgift på 44 mio. kr. mod en positiv nettodriftspåvirkning på 149 mio. kr. i For bankvirksomheden blev tab og nedskrivninger på 39 mio. kr., hvilket er på niveau med året før. For mæglervirksomheden udgør tab og nedskrivninger 1 mio. kr. BEHOLDNINGSINDTJENING Fondsbeholdningen består dels af langsigtede placeringer af Nykredit koncernens kapitalgrundlag og dels af kortsigtede likviditetsplaceringer som følge af tidsforskydninger i forbindelse med realkreditaktiviteterne. Overskudslikviditet som følge af tidsforskydninger skal placeres med et tilnærmelsesvist løbetidsmatch ifølge realkreditlovens balanceprincip. Nykredits beholdningsindtjening udgjorde 330 mio. kr. i 2001 mod 506 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen er den indtægt af egenbeholdningen af fonds, der overstiger den risikofri pengemarkedsrente. Beholdningsindtjeningen er eksklusive kurs- og rentemarginaler i tilknytning til realkreditforretninger og handelsaktiviteterne i Nykredit Markets. Endvidere er beholdningsindtjeningen fratrukket omkostninger til investeringsfunktionen. Egenbeholdningen bestående af koncernens kapitalgrundlag var gennemsnitligt på 31,0 mia. kr. og blev forrentet med 5,8% i 2001 mod en risikofri pengemarkedsrente på 4,7%. I 2000 blev beholdningen forrentet med 6,2% mod en risikofri pengemarkedsrente på 4,4%. Beholdningsindtjeningen på egenbeholdningen af likviditet, obligationer og renteinstrumenter udviste et plus på 503 mio. kr. Beholdningen på gennemsnitligt 27,7 mia. kr. blev forrentet med 6,7%. For 2000 udgjorde beholdningsindtjeningen på renteområdet 354 mio. kr., svarende til en forrentning på 5,8%. 5

6 For aktier og aktieinstrumenter blev beholdningsindtjeningen minus 173 mio. kr. Nettobeholdningen blev forrentet med minus 1,4%. For 2000 udgjorde beholdningsindtjeningen på aktieområdet 152 mio. kr., svarende til en forrentning på 9,9%. Nykredit Østifterne Forsikrings beholdningsindtjening på minus 43 mio. kr. er ikke medregnet i ovenstående. Koncernens renterisiko var pr. 31. december 2001 på mio. kr. ved en generel renteændring på 1 procentpoint. Aktierisikoen ved et generelt kursfald på 10% var tilsvarende på 367 mio. kr. De korte renter faldt i 2001 med op til 1,5 procentpoint, mens de mellemlange og lange renter udviste et mindre fald. De europæiske aktiemarkeder faldt i gennemsnit med 16,9%, mens det danske KFX-indeks faldt med 13,8%. Benchmark for placering af Nykredits aktiebeholdning er 50% i Danmark og 50% i Europa. Beholdningsindtjeningen på obligationer blev positivt påvirket af faldet i de korte renter, mens beholdningsindtjeningen af aktiebeholdningen var præget af en negativ udvikling på aktiemarkederne. KONCERNENS BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Koncernens balance udgjorde 580 mia. kr. ultimo 2001 mod 509 mia. kr. ultimo På aktivsiden blev koncernens udlån øget med 19 mia. kr. i løbet af Realkreditudlånet blev øget med 14 mia. kr., og bankudlånet voksede med 5 mia. kr. Obligationer og tilgodehavender hos kreditinstitutter er samlet steget med godt 50 mia. kr., hvilket bl.a. skyldes midlertidigt overskudslikviditet i forbindelse med en højere konverteringsaktivitet i 2001 end året før. Refinansieringen af Tilpasningslån ved årets udgang medvirkede ligeledes til en midlertidig forøgelse af obligationsbeholdningen. Refinansieringen på 33 mia. kr. mod 21 mia. kr. året før blev for størstedelen gennemført ved fastkursaftaler. 6

7 Koncernens egenkapital udgjorde ultimo året mio. kr. mod mio. kr. ved årets begyndelse. Egenkapitalen er forøget med mio. kr. Nykredit koncernens egenkapital og solvens Mio. kr Egenkapital: Egenkapital primo regnskabsåret Overført resultat Kapitalforhøjelse Overført fra hensættelser vedrørende ældre serier i Nykredit A/S Nedskrivning af goodwill Andre reguleringer Egenkapital ultimo regnskabsåret Solvens Vægtede aktiver Kapitalkrav med - kreditrisiko - markedsrisiko I alt Ansvarlig kapital ultimo Overdækning Solvensprocent opgjort på: - Ansvarlig kapital 12,1 11,1 - Kernekapitalens andel 12,0 11,4 Ultimo 2001 udgjorde koncernens ansvarlige kapital efter fradrag mio. kr. Kravet til den ansvarlige kapital er opgjort til mio. kr., hvorved overdækningen kan opgøres til mio. kr. Koncernens ansvarlige kapital ved årets afslutning udgør dermed 11,1% af de vægtede aktiver i forhold til det lovmæssige krav på 8%. Nykredit har ikke udnyttet mulighederne for at optage ansvarlig indskudskapital. 7

8 FORRETNINGSMÆSSIGE HOVEDBEGIVENHEDER OG FO- KUSOMRÅDER Nykredit koncernen fortsatte i 2001 med at se resultaterne af de senere års investeringer i udvikling af produkter, systemer og medarbejderkompetencer. Således kunne koncernen notere øget salg og volumen i de nyeste produktområder, ligesom koncernen - i et særdeles konkurrencebetonet marked - har fastholdt og på nogle områder forstærket sin markedsposition. Selvom realkreditvirksomheden har oplevet øget udlånsvirksomhed, tegner bank- og forsikringsaktiviteterne sig for en stadig stigende del af aktiviteterne. Krydskundeprocenten, dvs. andelen af kunder, der har produkter fra to eller flere af koncernens forretningsenheder, er steget til 27,8 fra 22,9 ved årets start. Denne positive udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Banken og forsikringsselskabet bidrager dermed til at fastholde koncernens kundebestand. Antallet af privatkunder i Nykredit Bank udgør ultimo Dertil kommer Nykredit Østifterne Forsikrings privatkunder. Afsætningen af Nykredit koncernens bank- og forsikringsprodukter forløber således tilfredsstillende. Men også omverdenens kendskab til, at Nykredit er andet og mere end realkredit, har i 2001 udviklet sig positivt. Målinger, som Gallup løbende har foretaget for Nykredit, viser, at kendskabet til Nykredits bank- og forsikringsprodukter er steget i 2001, og at Nykredit er rykket væsentlige trin op ad kendskabs- og præferencestigen målt på det samlede kendskab. Det fortsatte rentefald på specielt de korte realkreditobligationer har, ikke mindst i andet halvår 2001, gjort det fordelagtigt at nedkonvertere og omlægge fastforrentede lån til rentetilpassede lån. Det har betydet, at Nykredit koncernens aktivitet på realkreditområdet i 2001 har været betydeligt højere end i 2000, og det samlede realkreditudlån er steget yderligere. Hovedparten af konverteringsaktiviteten var rettet mod Tilpasningslån både i kroner og i euro. Tilpasningslån udgør 44% af det samlede antal udbetalte realkreditlån i Opgjort i beløb udgør Tilpasningslån 58% i 2001 af årets realkreditudlån. Siden Nykredit lancerede eurolån i 1998, har interessen for lån i euro været konstant stigende. Eurolån udgjorde 17% af det samlede nyudlån i 2001 målt i antal. Målt på bestanden har Nykredit en markedsandel på 54% og er dermed den største udbyder af eurolån i Danmark. Indtil 2001 har det primært været koncernens landbrugskunder, der har efterspurgt eurolån, men i andet halvår steg efterspørgslen efter lån i euro blandt privatkunderne markant. I årets sidste måneder var mere end hvert fjerde udbetalte lån i euro. Af det samlede antal lån i euro tegner privatkunderne i 2001 sig for 60% mod 19% i

9 NYE TILBUD TIL KUNDERNE Nykredit koncernens produktsortiment og serviceudbud blev med en række nye initiativer udvidet i årets løb. I januar lancerede Nykredit leasingløsninger til dansk landbrug og tilbyder landbrugskunderne en 100% finansiering af landbrugsmaskiner og -redskaber. En anden nyhed er Nykredit Landbrugsforsikring, hvor én forsikring dækker både bygninger, løsøre og indbo. Nykredit Østifterne Forsikring markedsførte Ejerskifteforsikring med KvalitetsMærke, som koncernens ejendomsmæglere solgte i mere end hver anden hushandel. På andelsboligområdet lanceredes Nykredit Nedsparing til andelsboligforeninger, hvilket er særligt interessant for andelsboligforeninger, der modtager offentlig støtte og er finansierede med indekslån, der ikke kan konverteres. I 2000 indgik Nykredit en aftale med Topdanmark om leverance af livsforsikringer, og i marts 2001 præsenteredes koncernens første livsforsikringprodukt - en Restgældsforsikring, der sikrer, at de efterladte kan blive boende i boligen, hvis den ene af forsørgerne falder bort. Præmie og forsikringssum nedskrives i samme takt som restgælden, hvilket betyder, at kunderne til enhver tid kun betaler for den forsikringssum, som de har behov for. I september 2001 etablerede Nykredit Bank Investeringscentret, der skal opbygge koncepter inden for langsigtet opsparing samt understøtte Nykredit koncernens afsætning af produkter inden for investering og pension. Det første tiltag var lanceringen af Nykredit Pensionsinvest, en pensionsordning, der kombinerer opsparing og livsforsikringer med professionel pleje af kundernes pensionsopsparing og mulighed for at supplere med en række forsikringer, der dækker kunden og familien i tilfælde af død, sygdom eller tab af arbejdsevne. Et andet nyt tilbud til privatkunderne er professionel arkitekthjælp til ombygninger eller forbedringer af boligen. En samarbejdsaftale med ArkitektHjælpen, der er en uafhængig virksomhed med et landsdækkende netværk på 250 arkitektfimaer, sikrer Nykredits kunder professionel hjælp til en fast, lav pris. Nykredit markedsførte et elektronisk Privatbudgetprogram, som boligejere kan bruge til at lægge budgetter og beregne de økonomiske konsekvenser af en bolighandel. Endelig er Nykredit blandt de første leverandører til det første elektroniske arkiv, e-boks, som blev lanceret i Her er det via internettet muligt elektronisk at samle og arkivere dokumenter som lønsedler, årsopgørelser etc., der fremsendes elektronisk. 9

10 PORTALER OG E-ALLIANCER Nykredit udbyggede i 2001 sin tilstedeværelse og dermed synlighed på internettet. Et af midlerne er at tilbyde koncernens kunder flere og bedre elektroniske tjenester og derved skabe et sammenhængende boligunivers. Et andet er samarbejde og alliancer med andre virksomheder og internetaktører. Seneste tiltag er en ny service- og selvbetjeningsportal, BoligGuiden.dk, der omfatter alle processer som boligkøbere og -sælgere møder. BoligGuiden giver bl.a. mulighed for at melde adresseændring, og den indeholder checklister og giver råd om den vifte af finansielle produkter, som Nykredit tilbyder. De besøgende kan ligeledes søge efter alle boliger, der er til salg i Nykredit koncernens regi, dvs. gennem Nybolig, Scheel & Orloff samt EjendomsRingen. BoligGuiden.dk har dagligt besøgende og har siden starten i september og frem til årets afslutning haft mere end besøg. En anden portalsatsning er andelsbolig.dk, som Nykredit driver i samarbejde med Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF. Andelsbolig.dk blev lanceret i 2000, og der har siden været stigende interesse for sitet. Dette skyldes bl.a., at knap 600 andelsboligforeninger informerer på andelsbolig.dk om foreningen og eventuelle ventelister. Endelig præsenterede Nykredit sammen med den TDC-ejede portal, opasia.dk, i juni 2001 et boligmagasin på nettet. I de kommende år vil e-aktiviteterne fortsat blive udbygget, og de vil være af stigende betydning for Nykredit koncernens videreudvikling. Det er således forventningen, at koncernens hjemmeside i 2003 vil levere 25% af samtlige købssignaler, og at kunder jævnligt anvender Nykredit koncernens e-medier. RATING Kreditvurderingsinstituttet Moody's Investors Service hævede i marts 2001 ratingen af Nykredits obligationer i kapitalcenter C og "Instituttet i øvrigt" til karakteren Aa2. VÆSENTLIGE IT-PROJEKTER Gennem 2001 har Nykredit udviklet og implementeret en lang række nye salgs- og procesunderstøttende systemer. Hertil kommer en betydelig udvikling og opdatering af øvrige ITsystemer, der understøtter Nykredits daglige drift og produktion, eksempelvis Work Flow Management system og kundevendte selvbetjeningssystemer. Den første implementering af Work Flow Management med tilhørende elektronisk arkiv påbegyndtes i 2001, og processen fortsætter gennem 2002 med yderligere forretningsprocesser. 10

11 2001 har ligeledes været præget af omfattende aktiviteter i forbindelse med indretningen af det nye domicil på Kalvebod Brygge i København samt udbygningen af den telefonbaserede kundebetjening og et Customer Relation Management system. NYT HOVEDSÆDE 1. juli 2001 tog Nykredit koncernen sit nye hovedsæde, beliggende på Kalvebod Brygge i København, i brug. Både opførelsen og indflytningen forløb planmæssigt og til tiden. De primære formål med at opføre et nyt hovedsæde var dels at samle koncernens københavnske aktiviteter på og omkring Kalvebod Brygge dels at skabe et domicil af høj kvalitet og med et godt arbejdsmiljø for ca. 700 medarbejdere. Ved at samle aktiviteterne under ét tag fremmes den fælles virksomhedskultur, ligesom arbejdet på tværs af selskaber, afdelinger og enheder er blevet lettere og mere effektivt i hverdagen for koncernens medarbejdere i København. Glaskuben, som hovedsædet kaldes, er tegnet af arkitekterne MAA Schmidt, Hammer & Lassen. Bygningen har kostet 500 mio. kr. BONUS I 2000 indførte Nykredit en bonusordning i forventning om, at en tættere kobling mellem opnåede resultater og løn øger motivationen hos medarbejderne til gavn for kunderne, koncernen og den enkelte medarbejder. Erfaringerne med brug af bonusløn i 2000 og 2001 har været positive, og der er skabt grundlag for en videreudvikling af bonusordningen de kommende år. For 2001 er det i lyset af de opnåede resultater besluttet, at bonus udgør 2,75% af den samlede lønsum. Heraf udbetales 1/3 til alle medarbejdere i forhold til den enkeltes løn, mens de resterende 2/3 fordeles efter en ledelsesmæssig vurdering af de opnåede resultater i de enkelte enheder. AFKASTKRAV Nykredit koncernen har i forbindelse med opstilling af interne afkastkrav opdelt koncernens egenkapital i følgende tre elementer: En forretningskapital, der er bestemt af de kapitalkrav, som lovgivningen fastsætter, en stødpudekapital til at sikre udlånsevnen i forbindelse med konjunkturtilbageslag og en strategikapital, der kan anvendes til strategiske opkøb og investeringer. Nykredits langsigtede afkastmål er fastlagt under hensyntagen til denne opdeling af egenkapitalen. Hele egenkapitalen skal give et markedskonformt investeringsafkast. Dette defineres som afkastet på Nykredits benchmarkbeholdning og varierer med udviklingen på obligationsog aktiemarkedet. 11

12 For forretningskapitalen er der krav om yderligere mer-afkast til aflønning af de risici, som hidrører fra Nykredits forretningsaktiviteter. Det er målsætningen, at dette mer-afkast ved udgangen af 2003 skal udgøre 5% før skat. Til sammenligning udgjorde Nykredit koncernens mer-afkast 6,3% før skat i 2001, idet året var positivt påvirket af høj aktivitet, lave tab og et fondsafkast noget over det beregnede benchmark. 12

13 RESULTAT I FORHOLD TIL FORVENTNINGER Ved offentliggørelsen af koncernens årsregnskab 2000 var forventningerne for året som helhed et ordinært resultat før skat i niveauet 2,2 2,4 mia. kr. Ved halvårsregnskabet opjusteredes forventningerne for året som helhed til et niveau omkring 2,5 mia. kr., som blev realiseret. Det faktiske resultat blev mio. kr. FORVENTNINGER TIL 2002 Realkreditvirksomheden vil i 2002 fortsat tegne sig for den altovervejende del af koncernens samlede resultat. På afsætningssiden forventes stigende aktivitet inden for produktområderne bank og forsikring og dermed en positiv udvikling i koncernkundebestanden. På realkreditmarkedet forventes aktiviteten i 2002 at være mere afdæmpet end i 2001, som især blev præget af et ekstraordinært konverteringsomfang i årets sidste del. Dermed forventes realkreditaktiviteterne at blive mere ligeligt fordelt mellem konverteringer samt ejerskifteog tillægsbelåning. Som følge af den afdæmpede aktivitet forventes basisindtægterne fra udlånsvirksomheden at være på et lavere niveau end i Basisindtægter fra fonds forventes ligeledes at være på et lavere niveau end i Der forventes en mindre stigning i koncernens kapacitetsomkostninger, som følge af øgede omkostninger på personale- og IT-området. Niveauet for tab og nedskrivninger forventes i 2002 at udgøre mio. kr., hvilket fortsat er på et lavt niveau. Resultatforventninger 2002 på hovedposter Mio. kr. Resultat 2001 Forventet 2002 Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds til Driftsomkostninger og afskrivninger til Tab og nedskrivninger på udlån til -250 Beholdningsindtjening til 800 Ordinært resultat før skat til Nykredit koncernen forventer i 2002 et ordinært resultat før skat i niveauet 2,3 til 2,6 mia. kr. Dette er baseret på de nævnte indtægts-, omkostnings- og tabsforudsætninger. Basisindtægter fra fonds og beholdningsindtjening er baseret på et uændret niveau i obligationsog aktiekurserne i forhold til udgangen af

14 NYKREDIT A/S Resultat Realkreditvirksomheden opnåede et resultat før skat for 2001 på mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet efter skat blev mio. kr. mod mio. kr. året før. Basis- og beholdningsindtjening i realkreditvirksomheden Mio. kr Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på udlån Resultat af kapitalandele Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Resultatet for 2001 blev positivt påvirket af øgede basisindtægter primært fra udlånsvirksomhed og i mindre omfang fra fondsbeholdningen samt et fortsat lavt niveau for tab og nedskrivninger på udlån. 14

15 NYKREDIT BANK KONCERNEN Nykredit Bank koncernen omfatter Nykredit Bank A/S (moderselskab), Nykredit Pantebreve A/S, Nykredit Finance plc samt Dansk Portefølje Bank A/S med datterselskabet Dansk Portefølje Administration A/S. Hertil kommer en 40% ejerandel af LeasIT A/S. Nykredit Bank koncernens resultat for 2001 blev et overskud på 164 mio. kr. før skat og 120 mio. kr. efter skat mod henholdsvis 112 mio. kr. og 70 mio. kr. i Egenkapitalen udgjorde mio. kr. ultimo 2001, hvilket er 420 mio. kr. højere end ultimo Koncernens solvens udgjorde ved årets udgang 9,4%. Resultatet lever ikke op til forventningerne ved årets begyndelse, idet volatile rentemarkeder i årets sidste del påvirkede beholdningsafkastet negativt. Selvom resultatudviklingen i 2001 er et skridt i den rigtige retning, har banken fortsat ikke nået et forretningsvolumen, der giver en tilfredsstillende forrentning af egenkapitalen. Resultatopgørelsen Koncernens basisindtjening er forbedret væsentligt i forhold til Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds udgør 617 mio. kr. i 2001 mod 562 mio. kr. i De forøgede indtægter skyldes bl.a., at forretningsomfanget med erhvervs- og privatkunder har vist fortsat fremdrift, og at Nykredit Markets har fastholdt sin markedsposition. Indtægter fra renter og kursreguleringer viser en fortsat vækst, men modsat viser gebyrindtægter et fald sammenlignet med Basis- og beholdningsindtjening for Nykredit Bank koncernen Mio. kr Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på debitorer Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Driftsomkostninger og afskrivninger udgør 406 mio. kr. og er dermed på niveau med 2000, når der ses bort fra udgifter i 2000 til afvikling af det tyske datterselskab. Tab og nedskrivninger på debitorer udgør netto 39 mio. kr. mod 30 mio. kr i Som i de foregående år ligger tab og hensættelser på et særdeles lavt niveau. Årets tabs- og hensættelsesprocent udgør 0,1 som i Beholdningsindtjeningen er i 2001 forbedret med 5 mio. kr. i forhold til Skat af årets resultat udgør 44 mio. kr., svarende til 27% af resultat før skat. 15

16 Koncernbalancen Balancen udgør 63,5 mia. kr. ved udgangen af 2001 mod 55,7 mia. kr. pr. 31. december Udlån viser i 2001 en stigning på godt 5 mia. kr. eller 30%. Udlån til erhverv og private er øget med henholdsvis godt 4 mia. kr. og knap 1 mia. kr. Nykredit Markets har i 2001 forsat aktivitetsniveauet på repo- og obligationsmarkederne, og beholdningen af obligationer er steget fra 20,3 mia. kr. ultimo 2000 til 22,8 mia. kr. ultimo Tilsvarende er gæld til centralbanker og kreditinstitutter forøget med 6 mia. kr. til 42,2 mia. kr. ved udgangen af Indlån udgør 8,7 mia. kr., hvilket er et fald på 1 mia. kr. i forhold til ultimo Nykredit Bank koncernen Mio. kr Udvalgte hovedtal fra balancen pr. 31. december Udlån Obligationer og aktier mv. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Årets resultat i procent af gns. egenkapital Årets tabs- og hensættelsesprocent Solvensprocent Kernekapitalprocent Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere 3,1 0,1 8,9 7, ,8 0,1 9,4 7,2 299 Egenkapital og solvens For at styrke kapitalgrundlaget er der i 2001 indbetalt ansvarlig kapital på i alt 600 mio. kr., heraf 300 mio. kr. som udvidelse af egenkapitalen og 300 mio. kr. som efterstillet kapitalindskud. Efter tillæg af årets resultat på 120 mio. kr. udgør egenkapitalen ultimo 2001 i alt mio. kr. Koncernens solvens udgør 9,4%, svarende til en stigning på 0,5 procentpoint sammenlignet med sidste år. Forventninger til 2002 Nykredit Bank forventer vækst på alle forretningsområder i Forretningsstrukturen vil dog også i 2002 medføre, at banken vil have et betydeligt indlånsunderskud. Aktivitetsvæksten vil resultere i øgede personale- og kapacitetsomkostninger. IT-området vil også i 2002 blive prioriteret højt, men de samlede udgifter forventes dog at vise et fald i for- 16

17 hold til Tab og hensættelser forventes fortsat at befinde sig på et lavt niveau, men med en stigende tendens sammenlignet med Bankens samlede resultat før skat forventes at stige væsentligt i NYKREDIT ØSTIFTERNE FORSIKRING A/S Nykredit Østifterne Forsikring har med udgangen af 2001 været en del af Nykredit koncernen i to år. I 2001 fortsatte arbejdet med at integrere Nykredit Østifterne Forsikring i koncernen. Hovedparten af forsikringsselskabets assurandører har nu arbejdsplads på Nykredits områdekontorer rundt om i landet, og i Århus og Odense er selskabets kundecentre flyttet sammen med Nykredit. Salgsmæssigt blev 2001 et gennembrudsår for afsætningen gennem nye salgskanaler, og det samlede forsikringssalg er 50% højere end i Samtidig udvikler krydskundeprocenten med øvrige Nykredit selskaber sig gunstigt. Forsikringsbestanden er vokset med 16% i Årsregnskabet Forsikringsvirksomheden bidrager i 2001 med et resultat efter skat på minus 45 mio. kr. Underskuddet skyldes et utilfredsstillende investeringsresultat som følge af en stor aktiebeholdning, idet selskabet netto har kurstab på investeringsaktiver på 49 mio. kr. Udviklingen i forsikringsaktiviteterne har derimod været tilfredsstillende. Basis- og beholdningsindtjening for Nykredit Østifterne Forsikring A/S Mio. kr Basisindtægter fra driften og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Erstatningsudgifter Basisindtjening Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Den periodiserede bruttopræmie er steget med 16% fra 721 mio. kr. i 2000 til 840 mio. kr. i Stigningen kan primært henføres til erhvervsområdet, men også privat- og landbrugsområderne udviser pæne vækstprocenter. Præmieindtægten for egen regning udgør 792 mio. kr. mod 698 mio. kr. i 2000, svarende til en stigning på 13%. Til selskabets Kernekunder er der i 2001 udbetalt Kernekundebonus med 24 mio. kr. Combined ratio (sum af erstatningsprocent og omkostningsprocent) udgør 113,2% for 2001 mod 112,8% i 2000 eksklusiv orkanen i

18 Forventninger til 2002 Salget via de nye salgskanaler og assurandørerne forventes at stige yderligere i 2002, og dermed vil væksten i forsikringsporteføljen fortsætte. Samlet forventer Nykredit Østifterne i 2002 et beskedent positivt resultat. NYKREDIT MÆGLER A/S Franchisegiverselskabet Nykredit Mægler A/S varetager Nykredit koncernens engagementer på ejendomsformidlingsområdet gennem franchisekæderne Nybolig, Scheel & Orloff samt EjendomsRingen Danmark. Nykredit Mæglers aktiviteter omfatter dermed 260 ejendomsmæglerbutikker, hvoraf der er 206 franchisemæglerbutikker. I forhold til sidste år har markedet for omsætning af fast ejendom været præget af færre antal handler, mens handelspriserne har været højere. Nykredit Mægler A/S fik et underskud på 41 mio. kr. i Resultatet er især påvirket af omkostninger til erhvervelse af et af Nykredit udviklet mæglersystem til brug for mæglerbutikkerne. Nykredit Mægler A/S Mio. kr Årets resultat Balance Egenkapital Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Forventninger til 2002 Det forventes, at priserne på ejendomme i 2002 vil stige godt 3%, og prisudviklingen vil dermed komme ned i nærheden af den generelle inflationsudvikling. For 2002 forventes et positivt resultat. 18

19 NYKREDITS KONCERNDIAGRAM PR. 31. DECEMBER 2001 Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit Holding A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Østifterne Forsikring A/S Aktiekapital: 300 mio. kr. Egenkapital: 832 mio. kr. Dansk Portefølje Bank A/S Aktiekapital: 40 mio. kr. Egenkapital: 57 mio. kr. Nykredit Pantebreve A/S Aktiekapital: 15 mio. kr. Egenkapital: 41 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Nykredit Finance plc Aktiekapital: 11 mio. kr. Egenkapital: 118 mio. kr. Aktiekapital: 3 mio. GBP Egenkapital: 3 mio. GBP Nykredit Ejendomme A/S Aktiekapital: 50 mio. kr. Egenkapital 335 mio. kr. 19

20 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Koncernregnskaberne og årsregnskaberne for Nykredit Holding A/S (Nykredit koncernen) og Nykredit A/S (Nykredit A/S konsolideret) er udarbejdet i overensstemmelse med realkreditloven samt Finanstilsynets bekendtgørelse om realkreditinstitutters regnskabsaflæggelse. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. KONSOLIDERING Koncernregnskaberne omfatter årsregnskaberne for moderselskaberne og disses dattervirksomheder, hvori der direkte eller indirekte ejes mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde udøves bestemmende indflydelse. Virksomheder, som alene er overtaget i forbindelse med tabsbegrænsende foranstaltninger, er ikke konsolideret. Dattervirksomhedernes resultat indgår i moderselskabets regnskab med Resultat før skat i posten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, mens årets skat indgår i posten Skat. Koncernregnskaberne udarbejdes på grundlag af de enkelte virksomheders reviderede regnskab ved sammenlægning af ensartede regnskabsposter. Der foretages eliminering af interne indtægter og udgifter samt andre koncerninterne transaktioner og mellemværender. Forsikringskoncernens resultat indgår i koncernregnskabet med Resultat før skat i posten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, mens årets skat indgår i posten Skat. Regnskaber, der indgår i koncernregnskabet, udarbejdes efter ensartet regnskabspraksis. Den bogførte værdi af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af virksomhedens egenkapital på erhvervelsestidspunktet. Forskelsbeløb føres direkte over egenkapitalen. Nyerhvervede dattervirksomheder medtages i koncernresultatet fra erhvervelsestidspunktet. Solgte virksomheder medtages til salgstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede eller frasolgte virksomheder. 20

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006

Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernens halvårsrapport 2006 Halvåret i overskrifter God aktivitet Godt fat i markedet Realkreditudlån normaliseret efter år med rekord Fortsat stærk udvikling i Totalkredit Kapitalforhøjelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 7. februar 2007 Til Københavns Fondsbørs og pressen 7. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2006 31. DECEMBER 2006 2006 KORT FORTALT Regnskabet for 2006 viser et resultat på 877 mio. kr.

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN

7. februar 2008. OMX Den Nordiske Børs og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN Til OMX Den Nordiske Børs og pressen 7. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2007 NYKREDIT BANK KONCERNEN 2007 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev 1.013 mio. kr. i forhold til 877 mio. kr.

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab. CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab er en del af Nordea koncernen. Nordeas vision er at være en Great European bank, anerkendt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Lån & Spar Bank A/S 27. februar 2007 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2006 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN

5. februar 2009. Til NASDAQ OMX København A/S og pressen ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN Til NASDAQ OMX København A/S og pressen 5. februar 2009 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2008 - NYKREDIT BANK KONCERNEN 2008 KORT FORTALT Koncernens resultat før skat blev et underskud på 295 mio. kr. i forhold

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk

Halvårsrapport 2006. Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Halvårsrapport 2006 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Tilfredsstillende 1. halvår 2006 for Sparekassen Himmerland Resumé * Antallet af garanter er i halvåret steget

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S

Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S Københavns Fondsbørs Årsregnskabsmeddelelse 2007 for Lån & Spar Bank A/S 28. februar 2008 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2007 1/ 13 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Beretning... 4 Forventninger til

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144

Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2004 26. april 2004 Kontaktperson: Hans Østergaard, bankdirektør Tel. 9712 1144 KVARTALSorientering pr. 31. marts 2004 (3 mdr.) KORT resumé Væksten fortsætter

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Kvartalsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Ringkjøbing Bank Torvet 2 6950 Ringkøbing Telefon: 99753200 Telefax: 97321546 Til NASDAQ OMX Copenhagen CVR. nr 17309404 SWIFT/BIC: RIBADK22 www.riba.dk info@riba.dk Fondsbørsmeddelelse Dato: 29.10.2008

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2000

Regnskabsmeddelelse 2000 Regnskabsmeddelelse 2000 for RealDanmark Realkredit Danmark BG Bank RealDanmark A/S Realkredit Danmark A/S BG Bank A/S H.C. Andersens Boulevard 1 Jarmers Plads 2 Højbro Plads 10 1553 København V 1590 København

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007

Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 Tabel 3.1 Resultatoplysninger for realkreditinstitutter 2007 20001 Nykredit Realkredit 1. Renteindtægter 32.017.861 2. Renteudgifter 28.533.433 A. Netto renteindtægter 3.484.428 3. Udbytte af aktier mv.

Læs mere

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen

Årsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen Årsrapport 26 Nykredit Realkredit koncernen Koncernchef Peter Engberg Jensen 7. februar 27 Hidtil bedste resultat 6. Nykredit Realkredit koncernen - resultat før skat 5.62* 5.895* 5. 4. 4.421 4.25 1.26

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Den 23. april 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. regnskabet for første kvartal af 2015. Vedlagt følger kvartalsrapport for DLR

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

7 2000 kort fortalt 8 Forretningsmæssige hovedbegivenheder og fokusområder 20 Resultat i forhold til forventninger 20 Forventninger til 2001

7 2000 kort fortalt 8 Forretningsmæssige hovedbegivenheder og fokusområder 20 Resultat i forhold til forventninger 20 Forventninger til 2001 Å R S R A P P O R T 2 0 0 0 2 N Y K R E D I T K O N C E R N E N S H O V E D T A L 5 N Y K R E D I T S G R U N D L A G 7 L E D E L S E N S K O N C E R N B E R E T N I N G 7 2000 kort fortalt 8 Forretningsmæssige

Læs mere

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004

Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Resultatopgørelse Mio. kr. Note 2003 2004 2003 2004 Renteindtægter 14,16 2.881 2.661 2.849 2.623 Renteudgifter 15,16 1.162 1.028 1.160 1.029 Netto renteindtægter 1.719 1.633 1.689 1.594 Udbytte af aktier

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493

RESULTATOPGØRELSE. Skat Beregnet skat af årets indkomst 74.178 40.175 6 Årets resultat -167.671-115.493 9 RESULTATOPGØRELSE Renteindtægter 2.398.138 2.056.805 1 Renteudgifter 541.476 420.007 2 Netto renteindtægter 1.856.663 1.636.798 Udbytte af aktier m.v. 42.805 48.870 Gebyrer og provisionsindtægter 256.612

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden. 1. januar 30. juni 2005 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2005 Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20, DK-2100 København Ø Telefon 39 15 01 02 CVR-nr. 20 76 68 16 Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32%

Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal 2008, svarende til en fremgang på 32% Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S og pressen 7. maj 2009 KVARTALSRAPPORT NYKREDIT BANK KONCERNEN 1. JANUAR 2009 31. MARTS 2009 Koncernens resultat før skat udgjorde 165 mio. kr. mod 125 mio. kr. i 1. kvartal

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014

DELÅRSRAPPORT. 1.-3. kvartal 2014 DELÅRSRAPPORT 1.-3. kvartal 2014 Selskabsmeddelelse nr. 10/2014 11. november 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedtal side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 9 Resultatopgørelse side 10 Balance

Læs mere

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede.

Udgifterne for året som helhed forventes at være uændrede. +DOYnUVUDSSRUW KDOYnU 1RUGHD%DQN'DQPDUN 1RUGHD%DQN'DQPDUN NRQFHUQHQ 5HVXPH Nordea Bank Danmark koncernens resultat for første halvår 2005 steg med 370 mio. kr. til 1.983 mio. kr. sammenlignet med første

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere