REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001)"

Transkript

1 Til Københavns Fondsbørs Den 20. februar 2002 og pressen REGNSKABSMEDDELELSE NYKREDIT KONCERNEN (1. januar 31. december 2001) Nykredit A/S Kalvebod Brygge København V Tlf Fax

2 NYKREDIT KONCERNENS REGNSKABSRESULTAT 2001 For 2001 udviser Nykredit koncernens resultat før skat et overskud på mio. kr. og mio. kr. efter skat mod henholdsvis mio. kr. og mio. kr. i sidste regnskabsår. Resultatet er påvirket af - øgede basisindtægter, som steg 12% i forhold til at omkostningerne er steget med knap 4% i forhold til et fald i beholdningsindtjeningen med 176 mio. kr. til 330 mio. kr. - et fortsat lavt niveau for tab og nedskrivninger på fordringer på 84 mio. kr. mod en indtægt på 118 mio. kr. året før. Koncernens resultat afspejler en stigning i realkreditaktiviteterne ikke mindst i andet halvår Samtidig har aktiviteterne på bank- og forsikringsområdet fortsat den positive udvikling med stigende kundebestand i de to forretningsområder til følge. 31% af koncernens privatkunder har nu produkter fra to eller flere af koncernens forretningsenheder. Koncernens udlån er steget med 19 mia. kr. i Realkreditvirksomheden øgede udlånet med 14 mia. kr. - Banken øgede udlånet med 5 mia. kr. Realkreditvirksomheden har i 2001 oplevet en stigning i aktivitetsniveauet i forhold til året før, hvilket bl.a. kan tilskrives en mere aktiv salgsindsats og betydelig konverteringsaktivitet. Efterspørgslen rettede sig i stigende grad mod Tilpasningslån både i kroner og i euro. Tilpasningslån udgjorde 44% af det samlede antal nye lån. I årets sidste måneder noteredes en markant stigende interesse for eurolån og som noget nyt også blandt koncernens privatkunder. Udlån i euro udgjorde således mere end 17% af det samlede antal udbetalte lån, og blandt privatkunderne tegner eurolån i 2001 sig for over 13% målt på antal. Opgjort i beløb er tallene henholdsvis 25% og 19%. Nykredit Bank fik en resultatfremgang på 46% til 164 mio. kr. før skat, selvom volatile rentemarkeder i årets sidste del påvirkede beholdningsafkastet negativt. Bankens datterselskab Dansk Portefølje Bank A/S, som varetager bankkoncernens forvaltningsaktiviteter, fortsatte væksten i 2001 og øgede den samlede formue under forvaltning fra godt 25 mia. kr. til 34 mia. kr. 2

3 Forsikringsvirksomheden var i 2001 præget af en tilfredsstillende aktivitetsudvikling, men årsresultatet på minus 45 mio. kr. er kraftigt påvirket af uroen på de finansielle markeder i årets sidste del, som betød et kurstab på investeringsaktiverne. Mæglervirksomheden har i 2001 vist resultater på niveau med 2000, når der ses bort fra særlige omkostninger til et nyudviklet IT-system til brug for ejendomsmæglerne. Efter indregning af årets resultat udgør koncernens egenkapital 32,8 mia. kr. mod 31,0 mia. kr. i Koncernens ansvarlige kapital efter fradrag udgør 31,8 mia. kr., svarende til en solvensprocent på 11,1. Nykredit koncernen offentliggør halvårsresultatet den 21. august Nykredit Holding A/S og Nykredit A/S afholder ordinær generalforsamling den 15. april Eventuelle henvendelser, koncernchef Mogens Munk Rasmussen eller kommunikationschef Henrik Hougaard, telefon På Nykredits hjemmeside, kan Nykredits Årsrapport 2001 downloades i pdfformat, mens den trykte Årsrapport foreligger den 20. marts

4 NYKREDIT KONCERNENS HOVEDTAL Mio. kr BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på fordringer Resultat af forsikringsvirksomhed før skat Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat UDVALGTE HOVEDTAL FRA BALANCEN PR. 31. DECEMBER Udlån: Realkredit Bank Obligationer og aktier mv Indlån bank Udstedte obligationer Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Årets resultat i procent af gns. egenkapital 11,0 6,7 4,8 5,9 5,7 Basisindtjening før tab i procent af gns. egenkapital 7,5 7,3 5,3 6,4 7,3 Basisindtjening efter tab i procent af gns. egenkapital 8,2 7,4 4,8 6,9 6,8 Omkostninger i procent af basisindtægter 45,3 49,9 59,9 53,4 49,5 Nedskrivninger (korrektivkonto) Årets tabs- og nedskrivningsprocent 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Solvensprocent 13,1 12,9 12,0 12,1 11,1 Kernekapitalprocent 11,6 11,5 11,3 12,0 11,4 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere: - Nykredit Holding og konsoliderede datterselskaber Forsikring (ikke konsolideret) Note: I beholdningsindtjeningen er fratrukket omkostninger i forbindelse med investeringsfunktionen, jf. side 23. Balanceposten Obligationer og aktier mv. er bl.a. påvirket af konvertering og refinansiering af Tilpasningslån ultimo året. 4

5 BASISINDTJENING Koncernens basisindtjening før tab steg med 412 mio. kr. til mio. kr. Årets resultat er overordnet påvirket af større basisindtægter fra udlånsvirksomhed og fonds, et fortsat lavt niveau for udviklingen i tab og nedskrivninger på udlån, som netto har medført en udgift på 84 mio. kr. samt en ventet, afdæmpet vækst i koncernens driftsomkostninger og afskrivninger. De samlede basisindtægter blev i 2001 øget med 496 mio. kr. til mio. kr. Stigningen i basisindtægterne kan primært henføres til øget indtjening på udlånsvirksomheden. Stigningen i den gennemsnitlige pengemarkedsrente fra 4,4% til 4,7% har ligeledes medført en øget forrentning af fondsbeholdningen. Driftsomkostninger og afskrivninger udviser som ventet en stigning på 84 mio. kr. til mio. kr. Koncernens tab og nedskrivninger er fortsat på et meget lavt niveau. De samlede tab og nedskrivninger i realkreditvirksomheden blev en udgift på 44 mio. kr. mod en positiv nettodriftspåvirkning på 149 mio. kr. i For bankvirksomheden blev tab og nedskrivninger på 39 mio. kr., hvilket er på niveau med året før. For mæglervirksomheden udgør tab og nedskrivninger 1 mio. kr. BEHOLDNINGSINDTJENING Fondsbeholdningen består dels af langsigtede placeringer af Nykredit koncernens kapitalgrundlag og dels af kortsigtede likviditetsplaceringer som følge af tidsforskydninger i forbindelse med realkreditaktiviteterne. Overskudslikviditet som følge af tidsforskydninger skal placeres med et tilnærmelsesvist løbetidsmatch ifølge realkreditlovens balanceprincip. Nykredits beholdningsindtjening udgjorde 330 mio. kr. i 2001 mod 506 mio. kr. i Beholdningsindtjeningen er den indtægt af egenbeholdningen af fonds, der overstiger den risikofri pengemarkedsrente. Beholdningsindtjeningen er eksklusive kurs- og rentemarginaler i tilknytning til realkreditforretninger og handelsaktiviteterne i Nykredit Markets. Endvidere er beholdningsindtjeningen fratrukket omkostninger til investeringsfunktionen. Egenbeholdningen bestående af koncernens kapitalgrundlag var gennemsnitligt på 31,0 mia. kr. og blev forrentet med 5,8% i 2001 mod en risikofri pengemarkedsrente på 4,7%. I 2000 blev beholdningen forrentet med 6,2% mod en risikofri pengemarkedsrente på 4,4%. Beholdningsindtjeningen på egenbeholdningen af likviditet, obligationer og renteinstrumenter udviste et plus på 503 mio. kr. Beholdningen på gennemsnitligt 27,7 mia. kr. blev forrentet med 6,7%. For 2000 udgjorde beholdningsindtjeningen på renteområdet 354 mio. kr., svarende til en forrentning på 5,8%. 5

6 For aktier og aktieinstrumenter blev beholdningsindtjeningen minus 173 mio. kr. Nettobeholdningen blev forrentet med minus 1,4%. For 2000 udgjorde beholdningsindtjeningen på aktieområdet 152 mio. kr., svarende til en forrentning på 9,9%. Nykredit Østifterne Forsikrings beholdningsindtjening på minus 43 mio. kr. er ikke medregnet i ovenstående. Koncernens renterisiko var pr. 31. december 2001 på mio. kr. ved en generel renteændring på 1 procentpoint. Aktierisikoen ved et generelt kursfald på 10% var tilsvarende på 367 mio. kr. De korte renter faldt i 2001 med op til 1,5 procentpoint, mens de mellemlange og lange renter udviste et mindre fald. De europæiske aktiemarkeder faldt i gennemsnit med 16,9%, mens det danske KFX-indeks faldt med 13,8%. Benchmark for placering af Nykredits aktiebeholdning er 50% i Danmark og 50% i Europa. Beholdningsindtjeningen på obligationer blev positivt påvirket af faldet i de korte renter, mens beholdningsindtjeningen af aktiebeholdningen var præget af en negativ udvikling på aktiemarkederne. KONCERNENS BALANCE, EGENKAPITAL OG SOLVENS Koncernens balance udgjorde 580 mia. kr. ultimo 2001 mod 509 mia. kr. ultimo På aktivsiden blev koncernens udlån øget med 19 mia. kr. i løbet af Realkreditudlånet blev øget med 14 mia. kr., og bankudlånet voksede med 5 mia. kr. Obligationer og tilgodehavender hos kreditinstitutter er samlet steget med godt 50 mia. kr., hvilket bl.a. skyldes midlertidigt overskudslikviditet i forbindelse med en højere konverteringsaktivitet i 2001 end året før. Refinansieringen af Tilpasningslån ved årets udgang medvirkede ligeledes til en midlertidig forøgelse af obligationsbeholdningen. Refinansieringen på 33 mia. kr. mod 21 mia. kr. året før blev for størstedelen gennemført ved fastkursaftaler. 6

7 Koncernens egenkapital udgjorde ultimo året mio. kr. mod mio. kr. ved årets begyndelse. Egenkapitalen er forøget med mio. kr. Nykredit koncernens egenkapital og solvens Mio. kr Egenkapital: Egenkapital primo regnskabsåret Overført resultat Kapitalforhøjelse Overført fra hensættelser vedrørende ældre serier i Nykredit A/S Nedskrivning af goodwill Andre reguleringer Egenkapital ultimo regnskabsåret Solvens Vægtede aktiver Kapitalkrav med - kreditrisiko - markedsrisiko I alt Ansvarlig kapital ultimo Overdækning Solvensprocent opgjort på: - Ansvarlig kapital 12,1 11,1 - Kernekapitalens andel 12,0 11,4 Ultimo 2001 udgjorde koncernens ansvarlige kapital efter fradrag mio. kr. Kravet til den ansvarlige kapital er opgjort til mio. kr., hvorved overdækningen kan opgøres til mio. kr. Koncernens ansvarlige kapital ved årets afslutning udgør dermed 11,1% af de vægtede aktiver i forhold til det lovmæssige krav på 8%. Nykredit har ikke udnyttet mulighederne for at optage ansvarlig indskudskapital. 7

8 FORRETNINGSMÆSSIGE HOVEDBEGIVENHEDER OG FO- KUSOMRÅDER Nykredit koncernen fortsatte i 2001 med at se resultaterne af de senere års investeringer i udvikling af produkter, systemer og medarbejderkompetencer. Således kunne koncernen notere øget salg og volumen i de nyeste produktområder, ligesom koncernen - i et særdeles konkurrencebetonet marked - har fastholdt og på nogle områder forstærket sin markedsposition. Selvom realkreditvirksomheden har oplevet øget udlånsvirksomhed, tegner bank- og forsikringsaktiviteterne sig for en stadig stigende del af aktiviteterne. Krydskundeprocenten, dvs. andelen af kunder, der har produkter fra to eller flere af koncernens forretningsenheder, er steget til 27,8 fra 22,9 ved årets start. Denne positive udvikling forventes at fortsætte i de kommende år. Banken og forsikringsselskabet bidrager dermed til at fastholde koncernens kundebestand. Antallet af privatkunder i Nykredit Bank udgør ultimo Dertil kommer Nykredit Østifterne Forsikrings privatkunder. Afsætningen af Nykredit koncernens bank- og forsikringsprodukter forløber således tilfredsstillende. Men også omverdenens kendskab til, at Nykredit er andet og mere end realkredit, har i 2001 udviklet sig positivt. Målinger, som Gallup løbende har foretaget for Nykredit, viser, at kendskabet til Nykredits bank- og forsikringsprodukter er steget i 2001, og at Nykredit er rykket væsentlige trin op ad kendskabs- og præferencestigen målt på det samlede kendskab. Det fortsatte rentefald på specielt de korte realkreditobligationer har, ikke mindst i andet halvår 2001, gjort det fordelagtigt at nedkonvertere og omlægge fastforrentede lån til rentetilpassede lån. Det har betydet, at Nykredit koncernens aktivitet på realkreditområdet i 2001 har været betydeligt højere end i 2000, og det samlede realkreditudlån er steget yderligere. Hovedparten af konverteringsaktiviteten var rettet mod Tilpasningslån både i kroner og i euro. Tilpasningslån udgør 44% af det samlede antal udbetalte realkreditlån i Opgjort i beløb udgør Tilpasningslån 58% i 2001 af årets realkreditudlån. Siden Nykredit lancerede eurolån i 1998, har interessen for lån i euro været konstant stigende. Eurolån udgjorde 17% af det samlede nyudlån i 2001 målt i antal. Målt på bestanden har Nykredit en markedsandel på 54% og er dermed den største udbyder af eurolån i Danmark. Indtil 2001 har det primært været koncernens landbrugskunder, der har efterspurgt eurolån, men i andet halvår steg efterspørgslen efter lån i euro blandt privatkunderne markant. I årets sidste måneder var mere end hvert fjerde udbetalte lån i euro. Af det samlede antal lån i euro tegner privatkunderne i 2001 sig for 60% mod 19% i

9 NYE TILBUD TIL KUNDERNE Nykredit koncernens produktsortiment og serviceudbud blev med en række nye initiativer udvidet i årets løb. I januar lancerede Nykredit leasingløsninger til dansk landbrug og tilbyder landbrugskunderne en 100% finansiering af landbrugsmaskiner og -redskaber. En anden nyhed er Nykredit Landbrugsforsikring, hvor én forsikring dækker både bygninger, løsøre og indbo. Nykredit Østifterne Forsikring markedsførte Ejerskifteforsikring med KvalitetsMærke, som koncernens ejendomsmæglere solgte i mere end hver anden hushandel. På andelsboligområdet lanceredes Nykredit Nedsparing til andelsboligforeninger, hvilket er særligt interessant for andelsboligforeninger, der modtager offentlig støtte og er finansierede med indekslån, der ikke kan konverteres. I 2000 indgik Nykredit en aftale med Topdanmark om leverance af livsforsikringer, og i marts 2001 præsenteredes koncernens første livsforsikringprodukt - en Restgældsforsikring, der sikrer, at de efterladte kan blive boende i boligen, hvis den ene af forsørgerne falder bort. Præmie og forsikringssum nedskrives i samme takt som restgælden, hvilket betyder, at kunderne til enhver tid kun betaler for den forsikringssum, som de har behov for. I september 2001 etablerede Nykredit Bank Investeringscentret, der skal opbygge koncepter inden for langsigtet opsparing samt understøtte Nykredit koncernens afsætning af produkter inden for investering og pension. Det første tiltag var lanceringen af Nykredit Pensionsinvest, en pensionsordning, der kombinerer opsparing og livsforsikringer med professionel pleje af kundernes pensionsopsparing og mulighed for at supplere med en række forsikringer, der dækker kunden og familien i tilfælde af død, sygdom eller tab af arbejdsevne. Et andet nyt tilbud til privatkunderne er professionel arkitekthjælp til ombygninger eller forbedringer af boligen. En samarbejdsaftale med ArkitektHjælpen, der er en uafhængig virksomhed med et landsdækkende netværk på 250 arkitektfimaer, sikrer Nykredits kunder professionel hjælp til en fast, lav pris. Nykredit markedsførte et elektronisk Privatbudgetprogram, som boligejere kan bruge til at lægge budgetter og beregne de økonomiske konsekvenser af en bolighandel. Endelig er Nykredit blandt de første leverandører til det første elektroniske arkiv, e-boks, som blev lanceret i Her er det via internettet muligt elektronisk at samle og arkivere dokumenter som lønsedler, årsopgørelser etc., der fremsendes elektronisk. 9

10 PORTALER OG E-ALLIANCER Nykredit udbyggede i 2001 sin tilstedeværelse og dermed synlighed på internettet. Et af midlerne er at tilbyde koncernens kunder flere og bedre elektroniske tjenester og derved skabe et sammenhængende boligunivers. Et andet er samarbejde og alliancer med andre virksomheder og internetaktører. Seneste tiltag er en ny service- og selvbetjeningsportal, BoligGuiden.dk, der omfatter alle processer som boligkøbere og -sælgere møder. BoligGuiden giver bl.a. mulighed for at melde adresseændring, og den indeholder checklister og giver råd om den vifte af finansielle produkter, som Nykredit tilbyder. De besøgende kan ligeledes søge efter alle boliger, der er til salg i Nykredit koncernens regi, dvs. gennem Nybolig, Scheel & Orloff samt EjendomsRingen. BoligGuiden.dk har dagligt besøgende og har siden starten i september og frem til årets afslutning haft mere end besøg. En anden portalsatsning er andelsbolig.dk, som Nykredit driver i samarbejde med Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation, ABF. Andelsbolig.dk blev lanceret i 2000, og der har siden været stigende interesse for sitet. Dette skyldes bl.a., at knap 600 andelsboligforeninger informerer på andelsbolig.dk om foreningen og eventuelle ventelister. Endelig præsenterede Nykredit sammen med den TDC-ejede portal, opasia.dk, i juni 2001 et boligmagasin på nettet. I de kommende år vil e-aktiviteterne fortsat blive udbygget, og de vil være af stigende betydning for Nykredit koncernens videreudvikling. Det er således forventningen, at koncernens hjemmeside i 2003 vil levere 25% af samtlige købssignaler, og at kunder jævnligt anvender Nykredit koncernens e-medier. RATING Kreditvurderingsinstituttet Moody's Investors Service hævede i marts 2001 ratingen af Nykredits obligationer i kapitalcenter C og "Instituttet i øvrigt" til karakteren Aa2. VÆSENTLIGE IT-PROJEKTER Gennem 2001 har Nykredit udviklet og implementeret en lang række nye salgs- og procesunderstøttende systemer. Hertil kommer en betydelig udvikling og opdatering af øvrige ITsystemer, der understøtter Nykredits daglige drift og produktion, eksempelvis Work Flow Management system og kundevendte selvbetjeningssystemer. Den første implementering af Work Flow Management med tilhørende elektronisk arkiv påbegyndtes i 2001, og processen fortsætter gennem 2002 med yderligere forretningsprocesser. 10

11 2001 har ligeledes været præget af omfattende aktiviteter i forbindelse med indretningen af det nye domicil på Kalvebod Brygge i København samt udbygningen af den telefonbaserede kundebetjening og et Customer Relation Management system. NYT HOVEDSÆDE 1. juli 2001 tog Nykredit koncernen sit nye hovedsæde, beliggende på Kalvebod Brygge i København, i brug. Både opførelsen og indflytningen forløb planmæssigt og til tiden. De primære formål med at opføre et nyt hovedsæde var dels at samle koncernens københavnske aktiviteter på og omkring Kalvebod Brygge dels at skabe et domicil af høj kvalitet og med et godt arbejdsmiljø for ca. 700 medarbejdere. Ved at samle aktiviteterne under ét tag fremmes den fælles virksomhedskultur, ligesom arbejdet på tværs af selskaber, afdelinger og enheder er blevet lettere og mere effektivt i hverdagen for koncernens medarbejdere i København. Glaskuben, som hovedsædet kaldes, er tegnet af arkitekterne MAA Schmidt, Hammer & Lassen. Bygningen har kostet 500 mio. kr. BONUS I 2000 indførte Nykredit en bonusordning i forventning om, at en tættere kobling mellem opnåede resultater og løn øger motivationen hos medarbejderne til gavn for kunderne, koncernen og den enkelte medarbejder. Erfaringerne med brug af bonusløn i 2000 og 2001 har været positive, og der er skabt grundlag for en videreudvikling af bonusordningen de kommende år. For 2001 er det i lyset af de opnåede resultater besluttet, at bonus udgør 2,75% af den samlede lønsum. Heraf udbetales 1/3 til alle medarbejdere i forhold til den enkeltes løn, mens de resterende 2/3 fordeles efter en ledelsesmæssig vurdering af de opnåede resultater i de enkelte enheder. AFKASTKRAV Nykredit koncernen har i forbindelse med opstilling af interne afkastkrav opdelt koncernens egenkapital i følgende tre elementer: En forretningskapital, der er bestemt af de kapitalkrav, som lovgivningen fastsætter, en stødpudekapital til at sikre udlånsevnen i forbindelse med konjunkturtilbageslag og en strategikapital, der kan anvendes til strategiske opkøb og investeringer. Nykredits langsigtede afkastmål er fastlagt under hensyntagen til denne opdeling af egenkapitalen. Hele egenkapitalen skal give et markedskonformt investeringsafkast. Dette defineres som afkastet på Nykredits benchmarkbeholdning og varierer med udviklingen på obligationsog aktiemarkedet. 11

12 For forretningskapitalen er der krav om yderligere mer-afkast til aflønning af de risici, som hidrører fra Nykredits forretningsaktiviteter. Det er målsætningen, at dette mer-afkast ved udgangen af 2003 skal udgøre 5% før skat. Til sammenligning udgjorde Nykredit koncernens mer-afkast 6,3% før skat i 2001, idet året var positivt påvirket af høj aktivitet, lave tab og et fondsafkast noget over det beregnede benchmark. 12

13 RESULTAT I FORHOLD TIL FORVENTNINGER Ved offentliggørelsen af koncernens årsregnskab 2000 var forventningerne for året som helhed et ordinært resultat før skat i niveauet 2,2 2,4 mia. kr. Ved halvårsregnskabet opjusteredes forventningerne for året som helhed til et niveau omkring 2,5 mia. kr., som blev realiseret. Det faktiske resultat blev mio. kr. FORVENTNINGER TIL 2002 Realkreditvirksomheden vil i 2002 fortsat tegne sig for den altovervejende del af koncernens samlede resultat. På afsætningssiden forventes stigende aktivitet inden for produktområderne bank og forsikring og dermed en positiv udvikling i koncernkundebestanden. På realkreditmarkedet forventes aktiviteten i 2002 at være mere afdæmpet end i 2001, som især blev præget af et ekstraordinært konverteringsomfang i årets sidste del. Dermed forventes realkreditaktiviteterne at blive mere ligeligt fordelt mellem konverteringer samt ejerskifteog tillægsbelåning. Som følge af den afdæmpede aktivitet forventes basisindtægterne fra udlånsvirksomheden at være på et lavere niveau end i Basisindtægter fra fonds forventes ligeledes at være på et lavere niveau end i Der forventes en mindre stigning i koncernens kapacitetsomkostninger, som følge af øgede omkostninger på personale- og IT-området. Niveauet for tab og nedskrivninger forventes i 2002 at udgøre mio. kr., hvilket fortsat er på et lavt niveau. Resultatforventninger 2002 på hovedposter Mio. kr. Resultat 2001 Forventet 2002 Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds til Driftsomkostninger og afskrivninger til Tab og nedskrivninger på udlån til -250 Beholdningsindtjening til 800 Ordinært resultat før skat til Nykredit koncernen forventer i 2002 et ordinært resultat før skat i niveauet 2,3 til 2,6 mia. kr. Dette er baseret på de nævnte indtægts-, omkostnings- og tabsforudsætninger. Basisindtægter fra fonds og beholdningsindtjening er baseret på et uændret niveau i obligationsog aktiekurserne i forhold til udgangen af

14 NYKREDIT A/S Resultat Realkreditvirksomheden opnåede et resultat før skat for 2001 på mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet efter skat blev mio. kr. mod mio. kr. året før. Basis- og beholdningsindtjening i realkreditvirksomheden Mio. kr Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på udlån Resultat af kapitalandele Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Resultatet for 2001 blev positivt påvirket af øgede basisindtægter primært fra udlånsvirksomhed og i mindre omfang fra fondsbeholdningen samt et fortsat lavt niveau for tab og nedskrivninger på udlån. 14

15 NYKREDIT BANK KONCERNEN Nykredit Bank koncernen omfatter Nykredit Bank A/S (moderselskab), Nykredit Pantebreve A/S, Nykredit Finance plc samt Dansk Portefølje Bank A/S med datterselskabet Dansk Portefølje Administration A/S. Hertil kommer en 40% ejerandel af LeasIT A/S. Nykredit Bank koncernens resultat for 2001 blev et overskud på 164 mio. kr. før skat og 120 mio. kr. efter skat mod henholdsvis 112 mio. kr. og 70 mio. kr. i Egenkapitalen udgjorde mio. kr. ultimo 2001, hvilket er 420 mio. kr. højere end ultimo Koncernens solvens udgjorde ved årets udgang 9,4%. Resultatet lever ikke op til forventningerne ved årets begyndelse, idet volatile rentemarkeder i årets sidste del påvirkede beholdningsafkastet negativt. Selvom resultatudviklingen i 2001 er et skridt i den rigtige retning, har banken fortsat ikke nået et forretningsvolumen, der giver en tilfredsstillende forrentning af egenkapitalen. Resultatopgørelsen Koncernens basisindtjening er forbedret væsentligt i forhold til Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds udgør 617 mio. kr. i 2001 mod 562 mio. kr. i De forøgede indtægter skyldes bl.a., at forretningsomfanget med erhvervs- og privatkunder har vist fortsat fremdrift, og at Nykredit Markets har fastholdt sin markedsposition. Indtægter fra renter og kursreguleringer viser en fortsat vækst, men modsat viser gebyrindtægter et fald sammenlignet med Basis- og beholdningsindtjening for Nykredit Bank koncernen Mio. kr Basisindtægter af udlånsvirksomhed og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Basisindtjening før tab Tab og nedskrivninger på debitorer Basisindtjening efter tab Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Driftsomkostninger og afskrivninger udgør 406 mio. kr. og er dermed på niveau med 2000, når der ses bort fra udgifter i 2000 til afvikling af det tyske datterselskab. Tab og nedskrivninger på debitorer udgør netto 39 mio. kr. mod 30 mio. kr i Som i de foregående år ligger tab og hensættelser på et særdeles lavt niveau. Årets tabs- og hensættelsesprocent udgør 0,1 som i Beholdningsindtjeningen er i 2001 forbedret med 5 mio. kr. i forhold til Skat af årets resultat udgør 44 mio. kr., svarende til 27% af resultat før skat. 15

16 Koncernbalancen Balancen udgør 63,5 mia. kr. ved udgangen af 2001 mod 55,7 mia. kr. pr. 31. december Udlån viser i 2001 en stigning på godt 5 mia. kr. eller 30%. Udlån til erhverv og private er øget med henholdsvis godt 4 mia. kr. og knap 1 mia. kr. Nykredit Markets har i 2001 forsat aktivitetsniveauet på repo- og obligationsmarkederne, og beholdningen af obligationer er steget fra 20,3 mia. kr. ultimo 2000 til 22,8 mia. kr. ultimo Tilsvarende er gæld til centralbanker og kreditinstitutter forøget med 6 mia. kr. til 42,2 mia. kr. ved udgangen af Indlån udgør 8,7 mia. kr., hvilket er et fald på 1 mia. kr. i forhold til ultimo Nykredit Bank koncernen Mio. kr Udvalgte hovedtal fra balancen pr. 31. december Udlån Obligationer og aktier mv. Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån Egenkapital Aktiver i alt Nøgletal Årets resultat i procent af gns. egenkapital Årets tabs- og hensættelsesprocent Solvensprocent Kernekapitalprocent Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere 3,1 0,1 8,9 7, ,8 0,1 9,4 7,2 299 Egenkapital og solvens For at styrke kapitalgrundlaget er der i 2001 indbetalt ansvarlig kapital på i alt 600 mio. kr., heraf 300 mio. kr. som udvidelse af egenkapitalen og 300 mio. kr. som efterstillet kapitalindskud. Efter tillæg af årets resultat på 120 mio. kr. udgør egenkapitalen ultimo 2001 i alt mio. kr. Koncernens solvens udgør 9,4%, svarende til en stigning på 0,5 procentpoint sammenlignet med sidste år. Forventninger til 2002 Nykredit Bank forventer vækst på alle forretningsområder i Forretningsstrukturen vil dog også i 2002 medføre, at banken vil have et betydeligt indlånsunderskud. Aktivitetsvæksten vil resultere i øgede personale- og kapacitetsomkostninger. IT-området vil også i 2002 blive prioriteret højt, men de samlede udgifter forventes dog at vise et fald i for- 16

17 hold til Tab og hensættelser forventes fortsat at befinde sig på et lavt niveau, men med en stigende tendens sammenlignet med Bankens samlede resultat før skat forventes at stige væsentligt i NYKREDIT ØSTIFTERNE FORSIKRING A/S Nykredit Østifterne Forsikring har med udgangen af 2001 været en del af Nykredit koncernen i to år. I 2001 fortsatte arbejdet med at integrere Nykredit Østifterne Forsikring i koncernen. Hovedparten af forsikringsselskabets assurandører har nu arbejdsplads på Nykredits områdekontorer rundt om i landet, og i Århus og Odense er selskabets kundecentre flyttet sammen med Nykredit. Salgsmæssigt blev 2001 et gennembrudsår for afsætningen gennem nye salgskanaler, og det samlede forsikringssalg er 50% højere end i Samtidig udvikler krydskundeprocenten med øvrige Nykredit selskaber sig gunstigt. Forsikringsbestanden er vokset med 16% i Årsregnskabet Forsikringsvirksomheden bidrager i 2001 med et resultat efter skat på minus 45 mio. kr. Underskuddet skyldes et utilfredsstillende investeringsresultat som følge af en stor aktiebeholdning, idet selskabet netto har kurstab på investeringsaktiver på 49 mio. kr. Udviklingen i forsikringsaktiviteterne har derimod været tilfredsstillende. Basis- og beholdningsindtjening for Nykredit Østifterne Forsikring A/S Mio. kr Basisindtægter fra driften og fonds Driftsomkostninger og afskrivninger Erstatningsudgifter Basisindtjening Beholdningsindtjening Ordinært resultat før skat Skat Årets resultat Den periodiserede bruttopræmie er steget med 16% fra 721 mio. kr. i 2000 til 840 mio. kr. i Stigningen kan primært henføres til erhvervsområdet, men også privat- og landbrugsområderne udviser pæne vækstprocenter. Præmieindtægten for egen regning udgør 792 mio. kr. mod 698 mio. kr. i 2000, svarende til en stigning på 13%. Til selskabets Kernekunder er der i 2001 udbetalt Kernekundebonus med 24 mio. kr. Combined ratio (sum af erstatningsprocent og omkostningsprocent) udgør 113,2% for 2001 mod 112,8% i 2000 eksklusiv orkanen i

18 Forventninger til 2002 Salget via de nye salgskanaler og assurandørerne forventes at stige yderligere i 2002, og dermed vil væksten i forsikringsporteføljen fortsætte. Samlet forventer Nykredit Østifterne i 2002 et beskedent positivt resultat. NYKREDIT MÆGLER A/S Franchisegiverselskabet Nykredit Mægler A/S varetager Nykredit koncernens engagementer på ejendomsformidlingsområdet gennem franchisekæderne Nybolig, Scheel & Orloff samt EjendomsRingen Danmark. Nykredit Mæglers aktiviteter omfatter dermed 260 ejendomsmæglerbutikker, hvoraf der er 206 franchisemæglerbutikker. I forhold til sidste år har markedet for omsætning af fast ejendom været præget af færre antal handler, mens handelspriserne har været højere. Nykredit Mægler A/S fik et underskud på 41 mio. kr. i Resultatet er især påvirket af omkostninger til erhvervelse af et af Nykredit udviklet mæglersystem til brug for mæglerbutikkerne. Nykredit Mægler A/S Mio. kr Årets resultat Balance Egenkapital Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere Forventninger til 2002 Det forventes, at priserne på ejendomme i 2002 vil stige godt 3%, og prisudviklingen vil dermed komme ned i nærheden af den generelle inflationsudvikling. For 2002 forventes et positivt resultat. 18

19 NYKREDITS KONCERNDIAGRAM PR. 31. DECEMBER 2001 Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit Holding A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Bank A/S Aktiekapital: mio. kr. Egenkapital: mio. kr. Nykredit Østifterne Forsikring A/S Aktiekapital: 300 mio. kr. Egenkapital: 832 mio. kr. Dansk Portefølje Bank A/S Aktiekapital: 40 mio. kr. Egenkapital: 57 mio. kr. Nykredit Pantebreve A/S Aktiekapital: 15 mio. kr. Egenkapital: 41 mio. kr. Nykredit Mægler A/S Nykredit Finance plc Aktiekapital: 11 mio. kr. Egenkapital: 118 mio. kr. Aktiekapital: 3 mio. GBP Egenkapital: 3 mio. GBP Nykredit Ejendomme A/S Aktiekapital: 50 mio. kr. Egenkapital 335 mio. kr. 19

20 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS GENERELT Koncernregnskaberne og årsregnskaberne for Nykredit Holding A/S (Nykredit koncernen) og Nykredit A/S (Nykredit A/S konsolideret) er udarbejdet i overensstemmelse med realkreditloven samt Finanstilsynets bekendtgørelse om realkreditinstitutters regnskabsaflæggelse. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. KONSOLIDERING Koncernregnskaberne omfatter årsregnskaberne for moderselskaberne og disses dattervirksomheder, hvori der direkte eller indirekte ejes mere end 50% af stemmerettighederne eller på anden måde udøves bestemmende indflydelse. Virksomheder, som alene er overtaget i forbindelse med tabsbegrænsende foranstaltninger, er ikke konsolideret. Dattervirksomhedernes resultat indgår i moderselskabets regnskab med Resultat før skat i posten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, mens årets skat indgår i posten Skat. Koncernregnskaberne udarbejdes på grundlag af de enkelte virksomheders reviderede regnskab ved sammenlægning af ensartede regnskabsposter. Der foretages eliminering af interne indtægter og udgifter samt andre koncerninterne transaktioner og mellemværender. Forsikringskoncernens resultat indgår i koncernregnskabet med Resultat før skat i posten Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder, mens årets skat indgår i posten Skat. Regnskaber, der indgår i koncernregnskabet, udarbejdes efter ensartet regnskabspraksis. Den bogførte værdi af kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af virksomhedens egenkapital på erhvervelsestidspunktet. Forskelsbeløb føres direkte over egenkapitalen. Nyerhvervede dattervirksomheder medtages i koncernresultatet fra erhvervelsestidspunktet. Solgte virksomheder medtages til salgstidspunktet. Sammenligningstal korrigeres ikke for nyerhvervede eller frasolgte virksomheder. 20

HALVÅRSRAPPORT 2001 (1. januar 30. juni 2001) NYKREDIT KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 2001 (1. januar 30. juni 2001) NYKREDIT KONCERNEN Til Københavns Fondsbørs Den 15. august 2001 og pressen HALVÅRSRAPPORT 2001 (1. januar 30. juni 2001) NYKREDIT KONCERNEN Eventuelle henvendelser: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 eller

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004)

Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar juni 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. august 2004 Halvårsrapport 2004 Totalkredit A/S (1. januar - 30. juni 2004) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000

TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. februar 2001 TOTALKREDIT A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2000 TOTALKREDIT A/S s bestyrelse har på et møde den 26. februar 2001 behandlet regnskabet for

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. august 2002 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2002 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1. halvår

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2002 (1. januar 30. juni 2002) NYKREDIT KONCERNEN

HALVÅRSRAPPORT 2002 (1. januar 30. juni 2002) NYKREDIT KONCERNEN Til Københavns Fondsbørs Den 21. august 2002 og pressen HALVÅRSRAPPORT 2002 (1. januar 30. juni 2002) NYKREDIT KONCERNEN Eventuelle henvendelser: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 eller

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Realkredit Danmark koncernen

Realkredit Danmark koncernen Regnskab for 1. halvår 2000 mio. kr. 1. halvår 2000 1. halvår 1999 Bidragsindtægter 762 729 Netto renteindtægter mv. 530 739 Løbetidsforkortelse af obligationer 68-132 Netto rente mv. inkl. løbetidsforkortelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006)

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november KVARTALSRAPPORT 2006 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2006) Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november KVARTALSRAPPORT Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Basisindtjening udgjorde 533 mio. kr. mod 527 mio. kr. i Beholdningsindtjening

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30.

Til Københavns Fondsbørs og pressen. 9. november 2006. Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. november 2006 Kvartalsrapport 2006 Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 2006 30. september 2006) PERIODEN KORT FORTALT Normaliseret realkreditmarked i 2006 Markedets

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003

Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar december 2003 Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse Nykredit Bank og Nykredit Bank koncernen 1. januar 2003 31. december 2003 Kontakt: Bestyrelsesformand Henning Kruse Petersen

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001

Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Nykredit koncernens halvårsregnskab 2001 Koncernstruktur - 2001 Foreningen Nykredit Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit

Læs mere

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen

Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen REGNSKABSMEDDELELSE Nykredit Bank A/S og Nykredit Bank koncernen (1. januar til 31. december 2) Nykredit Bank A/S Bredgade 4 126 København K CVR nr. 1 51 96 8 Side 1

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2001 2000 2000 Nettorente- og gebyrindtægter... 82.584 74.143 148.406 Kursreguleringer... + 3.433-18.074 + 411 Andre ordinære

Læs mere

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen

Kvartalsmeddelelse kvartal 2001 for Sydbank-koncernen Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 10/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Nykredit koncernens årsregnskab 2002

Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Nykredit koncernens årsregnskab 2002 Årsregnskab 2002 Nykredit koncernen i 2002 Betydelig aktivitet i realkreditten Udlån og markedsandele Fremgang på privatområdet i banken Vækst i forsikringsselskabet

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet.

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige år og bedre end forventet. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Dato: 26.5.23 26.5.23 Side: Vor ref.: direktionen 1 Telefon: 9921 2223 Kvartalsrapport for 1. kvartal 23 fra Nordjyske Bank - resultat bedre end forrige

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

1. kvartal 1. kvartal Hele året

1. kvartal 1. kvartal Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 38.006 38.356 160.644 Kursreguleringer... - 1.412 + 5.475 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2011 med følgende overskrifter: København, 24. januar 2012 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2011 Selskabsmeddelelse nr. 9, 2012 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Halvårsrapport. Nykredit koncernen

Halvårsrapport. Nykredit koncernen Til Københavns Fondsbørs og pressen 20. august 2003 Halvårsrapport (1. januar 30. juni 2003) Eventuelle henvendelser: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 eller kommunikationsdirektør Nels

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr april 2002

Dato Direkte tlf.nr april 2002 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 12/02 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010

Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2010 Selskabsmeddelelse nr. 07/2010 11. maj 2010 Kontaktperson: bankdirektør Flemming Jensen tlf. 55 86 15 36 Side 1 af 8 Hovedpunkter Regnskabet for perioden 1. januar

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

1. halvår 1. halvår Hele året

1. halvår 1. halvår Hele året (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2000 1999 1999 Nettorente- og gebyrindtægter... 74.143 65.839 134.080 Kursreguleringer... - 18.074-1.747-11.922 Andre ordinære

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9

Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT. 1. kvartal GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL /9 Fondsbørsmeddelelse 29. april 2004 KVARTALSRAPPORT 1. kvartal 2004 GrønlandsBANKEN 1. KVARTAL 2004 1/9 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. kvartal 1. kvartal Hele året 2004 2003 2003 Netto

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2001 Realkredit Danmark A/S Jarmers Plads 2 1590 København V Tlf. 70 12 53 00 Fax 33 39 31 71 www.rd.dk CVR-nr. 13399174 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 i 2001 Realkredit Danmark

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11

Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003. Årsregnskabsmeddelelse 2002. Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Fondsbørsmeddelelse nr. 5 20. februar 2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Realkredit Danmark årsregnskabsmeddelelse 2002 1 /11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 2002 2001 Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015

Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Supplerende/korrigerende information til HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse: Side: 2. Ledelsespåtegning 3. Ledelsesberetning 4. Resultat- og totalindkomstopgørelse 1. halvår 2015 5.

Læs mere

Kvartalsrapport for kvartal 2004

Kvartalsrapport for kvartal 2004 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. oktober 2004 Kvartalsrapport for 1. 3. kvartal 2004 Hovedtal Regnskabet i mio. kr. 1. 3. kvt. 1. 3. kvt. Hele 2003 2004 2003 Netto

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2002

Halvårsrapport 1. halvår 2002 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2002 22. august 2002 Halvårsrapport 1. halvår 2002 Realkredit Danmark 1. halvår 2002 1/13 Realkredit Danmark koncernen BASISINDTJENING OG PERIODENS RESULTAT 1. halvår 1. halvår

Læs mere

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004

26. januar Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 2/ FIH regnskabsmeddelelse 2004 Københavns Fondsbørs Pressen 26. januar 2005 Fondsbørsmeddelelse 2/2005 - FIH regnskabsmeddelelse 2004 Årets resultat udviser en fremgang på 9 procent til 620 mio. kr. Tilgangen af nye hensættelser på

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 77.680 82.584 160.644 Kursreguleringer... + 500 + 3.433 + 7.161 Andre ordinære

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 11. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 5/2015 Periodemeddelelse 1. januar 31. marts 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Til Københavns Fondsbørs og pressen 28. april 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6, 2004 Kontaktperson: Keld Gammelgaard, tlf. 96 34 40 10 Kvartalsrapport 1. kvartal 2004 for Spar Nord Bank Resultat før skat

Læs mere

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen

Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit A/S dækkende perioden 1. januar til 31. december Med venlig hilsen Den 23. februar 2012 Til NASDAQ OMX København A/S ---------------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2011. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S

1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S PERIODEMEDDELELSE 1. kvartal 2010 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger: Sparekassen Lolland A/S (CVR-NR. 30065743) Adm. direktør Lynge Thang Jørgensen Nygade 4, 4900 Nakskov Tlf.: 5492 3344

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S

Periodemeddelelse. 1. januar 30. september 2015. for Jutlander Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 9. november 2015 Selskabsmeddelelse nr. 8/2015 Periodemeddelelse 1. januar 30. september 2015 for Jutlander Bank A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2009 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 27. april 2009 Fondsbørsmeddelelse nr. 5/2009 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2009 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE LR Realkredit A/S cvr.-nr ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE 2008 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Hovedtal Regnskabsoversigt for perioden 2004-2008 (mio. kr.) 2008 2007 2006 2005 2004 Nettorenteindtægter Udbytter Nettogebyrindtægter Driftsudgifter

Læs mere

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011

Periodemeddelelse. 1.. kvartal 2011 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aars, den 2. maj 2011 Fondsbørsmeddelelse nr. 9/2011 Periodemeddelelse 1.. kvartal 2011 for Sparekassen S Himmerland A/S Yderligere oplysninger:

Læs mere

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege

Periodemeddelelse. 1. januar 31. marts 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Storegade 29 4780 Stege Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk

Læs mere

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275

Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Halvårsrapport 2009 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab CVR-nr. 15134275 Nordea Kredit hovedtal 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 1.halvår 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse (mio. kr.) Netto

Læs mere

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003

Dato Direkte tlf.nr oktober 2003 Københavns Fondsbørs London Stock Exchange Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 15/03 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 direktionen@sydbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10

Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR /10 Fondsbørsmeddelelse 19. august 2003 HALVÅRSRAPPORT 2003 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2003 1/10 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår Hele året 2003 2002 2002 Netto rente- og gebyrindtægter...

Læs mere

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG

HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG ( 1000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 9 måneder Hele året 2002 2001 2001 Nettorente- og gebyrindtægter... 116.600 122.062 160.644 Kursreguleringer... + 1.262 + 9.802 + 7.161 Andre ordinære indtægter...

Læs mere

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU

Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW 5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95 QU Halvårsrapport 2005 1RUGHD.UHGLW5HDONUHGLWDNWLHVHOVNDE &95QU +DOYnUVUHVXOWDWPLRNU 8GOnQVY NVWPLDNU 6DPOHWXGOnQPLDNU 0DUNHGVDQGHOIRUWVDW JHW 5HVXOWDW Nordea Kredit opnåede i 1. halvår 2005 et resultat på

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003

Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003 Nykredit Realkredit koncernens årsrapport 2003 Årsrapport 2003 - agenda Et usædvanligt godt år Årets hovedbegivenheder Resultat i forretningsområderne 2003 regnskabet Forventninger til 2004 Koncernstruktur

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl. 13.00 i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V.

Der holdes pressemøde med præsentation af regnskabet i dag, den 9. februar kl. 13.00 i Nykredits hovedsæde, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Til Københavns Fondsbørs og pressen 9. februar 2006 Årsregnskabsmeddelelse Realkredit koncernen 1. januar 2005 31. december 2005 Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen Kommunikationsdirektør Nels Petersen

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal

Periodemeddelelse efter 3. kvartal NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 7. november 2012 Fondsbørsmeddelelse nr. 20/2012 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2012.. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Nykredit kort og godt Nykredit er en af Danmarks førende finanskoncerner med aktiviteter, der spænder fra realkredit over bank og forsikring til pension og ejendomsmægleraktivitet. Afsætningen sker under

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006

Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 17/2006 31. oktober 2006 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2006 1/13 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S

Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K. Nakskov, den 24. oktober 2007 Periodemeddelelse 3. kvartal 2007 for Sparekassen Lolland A/S Yderligere oplysninger Sparekassen Lolland

Læs mere

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S

Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Salling Bank A/S Box 119, DK-78 Skive Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 17 København K Meddelelse nr. 11 Skive, den 6. august 23 Hermed fremsendes halvårsrapport for 1. halvår 23 for Salling Bank A/S Følgende hovedtræk

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007

Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Side 1 af 10 OMX Den Nordiske Børs Nikolaj Plads 6 1067 København K 2. maj 2007 Kvartalsrapport 1. kvartal 2007 Forretningsomfang øget med 17%. Renteindtjening øget med 4,1 mio. kr. (+12,4%) - gebyrer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004)

Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2004) Til Københavns Fondsbørs og pressen 18. november Regnskabsmeddelelse Totalkredit A/S (1. januar 30. september ) Kontakt: Koncernchef Mogens Munk Rasmussen, tlf. 33 42 10 00 Koncerndirektør Niels Tørslev,

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2004

Halvårsrapport 1. halvår 2004 Fondsbørsmeddelelse nr. 6 17. august 2004 Halvårsrapport 1. halvår 2004 Realkredit Danmark 1. halvår 2004 1/15 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. halvår 1. halvår Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007.

Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen. Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007. Halvårsrapport 2007. Til OMX Københavns Fondsbørs A/S Luxembourg Stock Exchange Pressen Meddelelse nr. 28/2007 23. august 2007 Halvårsrapport 2007 Side 1 af 19 Hovedtal for BRFkredit koncernen (BRFkredit) Basis- /beholdningsindtjening

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2001

Årsregnskabsmeddelelse for 2001 Lemvig, den 12. februar 2002 Årsregnskabsmeddelelse for 2001 A/S NORDVESTBANK EN 5 regnskabsår i hovedtal Driftsregnskab (1.000 kr.) 2001 2000 1999 1998 1997 Netto rente- og gebyrindtægter... 209.704 203.086

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Nykredit koncernens halvårsrapport 2003

Nykredit koncernens halvårsrapport 2003 Nykredit koncernens halvårsrapport 2003 Koncernstruktur - 2003 Foreningen Nykredit Ejerandel 89,5% Industriens Realkreditfond Ejerandel 7,1% Foreningen Østifterne Ejerandel 3,4% Nykredit Holding A/S Nykredit

Læs mere

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 816 8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 Email: jyskebank@jyskebank.dk 26.04. Jyske Bankkoncernens kvartalsrapport for RESULTAT FØR SKAT PÅ

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Side 1 af 11 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 26. april 2006 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2006 Hovedtal for banken i mio. kr. 1. kvt. 2006 1. kvt. Hele Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S

Årsregnskabsmeddelelse for 2006 fra Sparekassen Himmerland A/S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sparekassen Himmerland A/S Aars afdeling Himmerlandsgade 74 9600 Aars Telefon 9862 1700 Telefax 9862 2903 himmerland.dk aars@himmerland.dk Cvr.

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.-3. kvartal 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11

Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT. 1. halvår 2005. GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 Fondsbørsmeddelelse 11/2005 12. august 2005 HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2005 GrønlandsBANKEN 1. HALVÅR 2005 1/11 (1.000 kr.) HOVEDTAL / NØGLETAL I SAMMENDRAG 1. halvår 1. halvår 2. kvartal 2. kvartal Året

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2005

Halvårsrapport for 1. halvår 2005 Side 1 af 12 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 10. august 2005 Halvårsrapport for 2005 Regnskabet i mio. kr. 2005 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter 250 213 426 Kursreguleringer

Læs mere

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002

Nordjyske Banks kvartalsrapport for kvartal 2002 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 14 København K Dato: 2.11.22 2.11.22 Side: 1 Vor ref.: Jens Ole Jensen Telefon: 9921 2223 Nordjyske Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 22 Nordjyske Bank har i

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009

Kvartalsregnskab 30.9.2009. Sammenslutningen Danske Andelskasser. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Sammenslutningen Danske Andelskasser Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009 Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.andelskassen.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 30.9.2009 30.9.2008 30.9.2009

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Side 1 af 9 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 20. april 2005 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2005 Regnskabet i mio. kr. 1. kvt. 2005 1. kvt. 2004 Hele 2004 Netto rente- og gebyrindtægter

Læs mere

Nykredit kort og godt

Nykredit kort og godt Om koncernen Læs mere om koncernen på www.nykredit.dk. Her findes aktuelle presse- og fondsbørsmeddelelser, analyser og organisationsbeskrivelser for og Totalkredit. koncernen Kalvebod Brygge 1-3 1780

Læs mere

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106

HDFR-Speciale Jyske Bank køber Vestjysk Bank Side 92 af 106 Side 92 af 106 ROE - forrentning af EK 2013 2012 2011 2010 2009 Jyske Bank 10,92 4,04 3,79 5,91 4,00 Vestjysk Bank -46,90-106,63-21,98 0,28-3,04 Jyske Bank mio. kr Resultat 1808 595 516 764 465 Egenkapital

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 58.172 37.441 Renteudgifter 2 45.844 35.377 Netto renteindtægter

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår

Halvårsrapport for 1. halvår Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 9. august 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 16/2005 Halvårsrapport for 1. halvår 2005... Bestyrelsen for Østjydsk Bank A/S har i dag behandlet

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til NASDAQ OMX København og pressen 6. november 2008 KVARTALSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. september 2008) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat 711 mio. kr. er på niveau med resultatet

Læs mere

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk

Årsrapport Himmerlandsgade Aars tlf fax sparhim.dk Årsrapport 2005 Himmerlandsgade 74 9600 Aars tlf. 98 62 17 00 fax 98 62 10 51 sparhim.dk Aars, februar 2006 Mange nye kunder og øget aktivitet gav pænt resultat i Sparekassen Himmerland i 2005 Resumé *

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014

NASDAQ OMX Copenhagen A/S. Årsregnskabsmeddelelse februar 2014 NASDAQ OMX Copenhagen A/S DIREKTIONEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 - Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

PERIODEN KORT FORTALT

PERIODEN KORT FORTALT Til OMX Den Nordiske Børs, København og pressen 14. august 2008 HALVÅRSRAPPORT 2008 Totalkredit A/S (1. januar 30. juni 2008) PERIODEN KORT FORTALT Fremgang i resultatet i forhold til Basisindtægterne

Læs mere

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013.

Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 6. november 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 35/2013 Periodemeddelelse efter 3. kvartal 2013. Under henvisning til reglerne om børsnoterede

Læs mere

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016

Hvidbjerg Bank, periodemeddelelse for 1.3. kvartal 2016 Hovedkontoret Østergade 2, Hvidbjerg 7790 Thyholm Telefon 9695 5200 Fax 9695 5249 CVR 6485 5417 www.hvidbjergbank.dk Email: post@hvidbjergbank.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København

Læs mere

Halvårsrapport - 2002

Halvårsrapport - 2002 Halvårsrapport - 22 Halvårsrapport - 22 Efter dannelsen af Nordjyske Bank ved fusionen mellem Egnsbank Nord og Vendsyssel Bank i marts måned 22 kan banken offentliggøre den første halvårsrapport for den

Læs mere

Kvartalsrapport kvartal 2005

Kvartalsrapport kvartal 2005 Kvartalsrapport 1.-3. kvartal 2005 Fondsbørsmeddelelse nr. 12/2005 1. november 2005 Realkredit Danmark 1.-3. kvartal 2005 1/14 Hovedtal - Realkredit Danmark koncernen PERIODENS RESULTAT 1.-3. kvartal 1.-3.

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk

Danske Andelskassers Bank A/S. Kvartalsregnskab pr. 30.9.2009. Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2009 2008 Renteindtægter 1 132.661 192.845 Renteudgifter 2 74.232 155.096 Netto renteindtægter 58.429

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2003

Årsregnskabsmeddelelse 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 3 5. februar 2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Realkredit Danmark Årsregnskabsmeddelelse 2003 1/11 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal Indeks BASISINDTJENING OG ÅRETS RESULTAT

Læs mere

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på

Nykredit Realkredit koncernens kvartalsrapport kan fra i dag downloades i pdf-format på Til Københavns Fondsbørs og pressen 17. november Kvartalsrapport Nykredit Realkredit koncernen (1. januar 30. september ) PERIODEN KORT FORTALT Resultat før skat på 3.598 mio. kr. Resultatet inkl. regulering

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon

Danske Andelskassers Bank A/S. Uddrag af Kvartalsrapport pr Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon Uddrag af Baneskellet 1, Hammershøj 8830 Tjele Telefon 87993000 www.dabank.dk Resultatopgørelse 1000 kr. Note 2007 2006 Renteindtægter 1 197.696 119.527 Renteudgifter 2 165.928 84.739 Netto renteindtægter

Læs mere