Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015"

Transkript

1 Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem Afrapportering på omstillingsarbejdet, efteråret 2015

2 Baggrund Hermed præsenteres resultatet af arbejdet med omstillingen Fælles indsats på plejecentre, bosteder og i eget hjem. Dokumentet indeholder forslag til, hvordan Holbæk Kommune kan udvikle området Aktiv hele livet, sådan at det på kort og langt sigt imødekommer en række udfordringer. Det drejer sig blandt andet om realisere reduktioner i det kommunale budget, men også om at styrke service og indsatser, sådan at der fremover, på tværs at kommunale og private initiativer, kan leveres nogle mere sammenhængende tilbud til kommunens borgere. Forslagene i dette slutdokument er blevet til på baggrund af tre temamøder afholdt i løbet af efteråret Her mødtes en bred kreds af borgere, foreninger, politikere og medarbejdere med viden og erfaringer inden for emnerne til en drøftelse af, hvordan området kan udvikles. Forud for temamøderne havde omstillingens styregruppe udvalgt tre emner. Fælles for emnerne var, at styregruppen vurderede at der her var og er et særligt potentiale for en udvikling og en effekt. Det drejer sig om: Hjemmeplejens serviceniveau Involvering af frivillige Sygepleje på sygeplejeklinikker Omstillingens deltagere har været inddelt i tre arbejdsgrupper en for hvert emne. Nærværende dokument præsenterer arbejdsgruppernes arbejde og anbefalinger. For hvert emne præsenteres nogle overordnede værdier. Værdierne udtrykker arbejdsgruppens grundlæggende holdning til emnet. De konkrete forslag fra arbejdsgruppen udgør anbefalingerne og er skabt med afsæt i værdierne. For hvert emne er der desuden udarbejdet en kort beskrivelse af emnets betydning og effekten for borgerne og kvaliteten i indsatsen. En konkret ambition for omstillingen Der er en politisk forventning at omstillingsgruppen, giver konkrete bud på indsatser, som vil kunne iværksættes i umiddelbar i forlængelse af omstillingen. Den økonomiske ambition er at der skabes rum for en budgetmæssig reduktion på kr. 10,5 mio. kr. i 2016 og yderligere 8 mio. kr. i En række af arbejdsgruppens forslag vedrører initiativer, der kan realiseres hurtigt og have en budgetmæssig effekt her og nu. Under arbejdet er der også fremkommet mange forslag til indsatser, som har effekter der rækker ud over Det drejer sig typisk om indsatser, der har en forebyggende karakter og hvor den økonomiske effekt i sagens natur først vil kunne realiseres efter en længere periode. Disse konkrete forslag indgår på lige fod med forslag, der har en effekt på kort sigt. 2

3 Emne 1 - Hjemmeplejens serviceniveau Hvad handler emnet om? En analyse af Holbæk Kommunes serviceniveau fra 2015 viser, at Holbæk sammenlignet med andre kommuner har et forholdsvist højt serviceniveau. Områderne, hvor Holbæk Kommune ligger særligt højt er: Antallet af modtagere af hjemmehjælp Visiterede hjemmehjælpstimer Forbyggende hjemmebesøg En umiddelbar forklaring er, at Holbæk Kommune råder over få plejeboliger. Derfor modtager borgere, der kunne have gavn af en plejebolig, i stedet hjemmepleje. Analyserne indikerer, at der er god grund til at se på hvordan serviceniveauet skal se ud fremover, så der både kvalitetsmæssigt og økonomisk findes et mere bæredygtigt niveau. Arbejdsgruppen har på den baggrund drøftet muligheden for at styrke og tilpasse indsatserne omkring borgere der modtager hjemmehjælp. Det handler blandt andet om at fortsætte rehabiliteringsindsatserne og gennem forebyggelse give borgeren mulighed for at klare sig selv før han eller hun får brug for mere omfangsrig hjemmehjælp. De bærende værdier Det giver livskvalitet at kunne klare sig selv Vi skal hjælpe borgerne til at hjælpe sig selv Et aktivt liv er et godt liv Livskvalitet er individuel Medinddrag borgeren og netværket Konkrete forslag 1. Brug ledige ældreboliger eller byg klynger af boliger til ældre Idéen vil gøre det lettere for ældre borgere at skabe fællesskaber, da de bor tættere på hinanden. Der skal bygges klyngehuse hvor unge og ældre kan bo sammen. Det skal være tiltalende for den målgruppe, der ikke ønsker at bo på et plejecenter. For hjemmeplejen vil det betyde at der bruges færre ressourcer på kørsel mellem borgerne. Hjemmeplejeren kan således gå fra dør til dør. 3

4 Økonomisk effekt: Etableringen af ældreboliger vil kræve en væsentlig investering. Der vil være en driftsmæssig besparelse i form af sparede udgifter til kørsel og hjemmeplejen kan bruge tiden på kerneopgaven at yde pleje. 2. Visitationskriterier for hjælp til indkøb ændres. Ideen vil ændre kriterier for hvem der kan få hjælp til indkøb. Der kan etableres et frivilligt indkøbskops, som hjælper de ældre på vej med indkøbene. Det skal undersøges nærmere hvordan den kommunale hjælp specifikt kan indrettes. 404 borgere er visiteret til indkøbsordning og af dem modtager de 189 også hjælp fra hjemmeplejen til bestilling af varer. Økonomisk effekt: Visitationskriterier som reducerer hjælp til indkøb vil betyde færre kommunale udgifter. Hvis alle borgere selv betaler for indkøbsordningen vil besparelsen årligt udgøre 2.1 mio. kr. Hvis borgere der får hjælp fra hjemmeplejen til at bestille varer fortsat skal have indkøbsordning vil besparelsen årligt udgøre 1.1 mio. kr. 3. Transport til dagcentre og træning Arbejdsgruppen har flere opfattelser af fordele og ulemper ved betalt visteret kørsel og udarbejdet to forslag vedrørende dette emne. a) Borgere skal fremover selv betale for transport til dagcentre og træning Tiltaget vil betyde, at borgere fremover ikke får betalt transporten til deres visterede aktiviteter. Forslaget vil sidestille transporten til træning og dagcentre med andre borgeres kørsel til forskellige aktiviteter. Med forslaget skal der være en særlig opmærksomhed på, om der er nogle grupper som tabes, fordi de bliver hjemme og ikke kommer frem til træning mv. Dermed kan tiltaget øge udgifterne til hjemmepleje på langt sigt. Økonomisk effekt: Egenbetalingen til kørsel vil give en kommunal besparelse på kr. årligt, når ordningen er fuldt implementeret. Det må forventes at besparelsen i 2016 er på kr. Forslaget er beregnet med en egenbetaling 50 kr. pr. dag og indeholder nogle usikkerhedsfaktorer i forhold til beregningen. b) Al transport til dagcentre og træning skal fremover være gratis Holbæk Kommune investerer i ældres mobilitet ved at tilbyde gratis transport til og fra visiterede aktiviteter. Forslaget vil betyde, at flere borgere vil benytte de visterede aktiviteter, hvilket vil føre til mindre ensomhed et styrket netværk for den enkelte ældre. Faktorer der er med til at styrke sundhed og livskvalitet. Økonomisk effekt: Der er foretaget en skønsmæssig beregning, der viser, at hvis al kørsel til træning og dagcentre fremover skal tilbydes til alle, vil der være en merudgift til dette på ca. 5 mio. kr. årligt. 4. Etablering af en Følge med hjem-ordning Ordningen skal forebygge genindlæggelser blandt ældre borgere, som udskrives fra sygehuset. Ordningen skal sammensættes efter evidens fra flere forsøg i Region Sjælland. En sygeplejerske eller en anden medarbejder er i kontakt med patienten og sikrer at forholdene i hjemmet imødekommer den tidlige udskrivning. Ordningen kan også indebære, at den udskrivende afdeling henviser til ét eller flere opfølgende hjemmebesøg, som koordineres i samarbejde med kommunens hjemmesygepleje. Det vil betyde en del flere besøg og eller telefonkontakter med borgere, der ikke er kendte i hjemmeplejen. 4

5 Det forventes, at Region Sjælland kommer med en rapport på de forskellige tiltag, der har været og vil pege på hvilke tiltag det vil være hensigtsmæssigt at sætte i værk i Holbæk. Ordningen bør derfor afvente deres arbejde. Økonomisk effekt: Holbæk Kommune har betydelige udgifter i forbindelse med medfinansiering af genindlæggelser. Den økonomiske effekt kan ikke beregnes, da vi ikke kender indsatserne på nuværende tidspunkt. 5. Inviter borgere til 70-års info-dag Når borgere er fyldt 70 år inviteres de til en festlig dag, hvor de informeres om forskellige forebyggende muligheder og tilbud. Dagen skal medvirke til, at man får kendskab til de kommunale og frivillige forebyggende tilbud, får viden om hvad man gør for at få og bevare et aktivt liv, og derved muliggøre en tidlig indsats når borgeren får brug for hjælp i en senere alder. Økonomisk effekt: Der skal investeres ressourcer til koordination og afholdelse af 70- års infodagen Det skønnes at fire årlige arrangementer vil kræve en ressourcemæssig investering på kr. pr år. Der vil være en langsigtet effekt ved det forebyggende tiltag, som er vanskeligt at estimere nøje. Den samlede økonomiske effekt på Hjemmeplejens serviceniveau En række effekter har ikke været mulige at beregne nærmere, men såfremt visitationskriterier for hjælp til indkøb ændres og der indføres egenbetaling på transport til dagcentre og træning, kan den samlede økomiske effekt i 2016 være mellem kr. Tilsvarende effekt vil i 2017 kunne være mellem kr. 5

6 Emne 2 Involvering af frivillige Hvad handler emnet om? Der foregår mange frivillige aktiviteter på både plejecentre, på bosteder og i lokalområderne. De frivillige aktiviteter har en forebyggende effekt på borgernes sundhed og øger livskvaliteten. Arbejdsgruppen har beskæftiget sig med, hvordan ressourcerne, som findes i det frivillige engagement, kan skabe endnu mere liv og flere oplevelser for beboerne på kommunens plejecentre og bosteder samtidig med at de frivillige føler sig velkommne og værdsat for deres indsats. De Aktive Centre er forbilleder for, hvad der kan ske, når man åbner kommunale centre op for frivillige og borgere. Arbejdsgruppen har beskæftiget sig med hvordan man sikrer, at arbejdet på de Aktive Centre fortsat lykkes, og hvordan det kan styrkes yderligere. Gruppen har også beskæftiget sig med, hvordan frivillige og netværk kan inddrages mere på både plejecentre og i bosteder. Ligeledes peges der også på et potentiale ved at inddrage de unge og det øvrige foreningsliv mere i de ældre og handicappedes hverdag, for derved at styrke sammenhængen på tværs af generationer og interesser. Hvad bidrager Involvering af frivillige med? Ambitionen er, at skabe et mere aktivt liv for beboere og borgere, som ikke er en del af et fællesskab. Involvering af frivillige vil på kort sigt betyde, at medarbejderressourcerne kan fokuseres omkring de opgaver, som hverken kan eller skal løses af frivillige eller af netværket. På længere sigt vil en endnu bedre involvering af frivillige betyde, at flere borgere kan leve et mere aktivt liv med mindre behov for indgribende støtte. De bærende værdier Borgerens trivsel skal være centrum for en fælles, respektfuld indsats mellem pårørende, medarbejdere, frivillige og lokalsamfund. Frivillige bør ikke erstatte medarbejdere men de kan bidrage til en bedre løsning af kerneopgaven. Byg ikke frivilligheden som en del af plejen frivillige yder ikke pleje, men livskvalitet. De frivillige skal organiseres, så både frivillige, pårørende, borgere og personale bakker op om den frivillige indsats og rammerne for den. 6

7 Konkrete forslag fra gruppen Arbejdsgruppen fandt frem til mere end 20 konkrete idéer, som her er præsenteret i overordnede temaer: 1. Spise-fællesskaber: Forskellige former for frivillige spisefællesskaber kan gøre det nemmere og hyggeligere for de svageste borgere at spise sund og nærende mad til gavn for deres generelle helbredstilstand. 2. Generationsprojekter: Børn, unge og ældre kan opleve øget livskvalitet og mindre ensomhed gennem fælles aktiviteter som f.eks. sang, musik, spil, cykelture, historiefortælling eller IT-undervisning. 3. Sundhedsfremmende aktiviteter: Frivillige aktiviteter, der fremmer både den fysiske og den mentale sundhed kan virke forebyggende på f.eks. livsstilssygdomme og depressioner blandt udsatte borgere. 4. De nære relationer: Mange udviklingshæmmede og andre svage borgere har ikke et socialt netværk i form af familie og venner, som kan hjælpe med de praktiske daglige gøremål. Det kan derfor give en stor personlig gevinst for borgerne og samtidig være en hjælp for det daglige personale, hvis Holbæk Kommune udvikler en metode, der kan støtte opbygningen af nære relationer mellem frivillige og de svageste borgere. 5. Foreningerne mere på banen: Kommunens mange foreninger rummer et hav af aktiviteter og ressourcer, der kan bringes i spil både på plejecentre, på bosteder og ved at borgere kommer ud og deltager i foreningslivet. Et af forslagene går på, at foreninger, der modtager kommunale tilskud opfordres til at glæde andre ved at skabe aktiviteter for ældre eller borgere på bosteder. 6. Åbne plejecentre og bosteder: Ved med respekt og nysgerrighed at åbne kommunale plejecentre og bosteder op for omverdenen, vil der automatisk blive inviteret mere liv og flere oplevelser indenfor og det kan være med til at aflivet eventuelle myter om de folk, der bor der til gensidig glæde og gavn for alle. Den samlede økonomiske effekt på Involvering af frivillige Idéerne under Involvering af frivillige er alle sundhedsfremmende initiativer i bred forstand og som rækker ud i fremtiden. Det har ikke været muligt at beregne effekterne af idéerne. Men når inddragelse af frivillige alligevel er med som emne i denne omstillingsgruppe, så skyldes det antagelsen om, at frivillige kan bidrage til øget livskvalitet og sundhed hos nogle af kommunens mest udsatte borgere. En anden vigtig antagelse er, at en øget inddragelse af frivillige kan medvirke til at skabe en større trivsel blandt medarbejderne men et muligt fald i sygefraværet til følge. Det er vanskeligt at sætte kroner og ører på trivsel og livskvalitet, men engagementet og idérigdommen i arbejdsgruppen viser, at der er mange gode idéer at tage fat på idéer som over tid kan bidrage til at skabe besparelser gennem sundere og gladere borgere og medarbejdere. 7

8 Emne 3 Sygepleje på sygeplejeklinikker Hvad handler emnet om? Holbæk Kommunes hjemmesygepleje har typisk været leveret af sygeplejersker, som kører ud til borgere, der er visiteret til at modtage sygeplejeydelser. Dette har hidtil været den eneste måde hvorpå sygeplejen i hjemmeplejen kunne ydes. Når en sygeplejerske planlægger sin arbejdsdag, skal hun, udover de faglige opgaver, planlægge kørslen, så der bruges mindst mulig tid på transport. Dette betyder, at borgerne ikke kan tildeles faste tider for sygeplejebesøg. Da sygeplejerskerne desuden dækker et stort geografisk område, og plejen også finder sted i weekender og på helligdage, vil borgerne ofte møde mange forskellige sygeplejersker. Skiftet i sygeplejersker kan betyde, at det er vanskeligt at koordinere den specifikke pleje af fx en borgers sår. For at imødekomme disse udfordringer besluttede byrådet i foråret 2015 at etablere en sygeplejeklinik på Elisabethcentret i Holbæk, mens endnu to klinkker er planlagt til opstart i starten af 2016 en i Mørkøv, og yderligere én i Holbæk på Stenhusbakken. Hvad bidrager Sygepleje på sygeplejeklinikker med? Klinikkerne sikrer en forbedret faglig kvalitet i hjemmesygeplejen, da der vil være en eller få faste sygeplejersker, der er tilknyttet klinikkerne. Kvalitetsløftet betyder fx på sårområdet, at behandlingen kan optimeres, når det er den samme sygeplejerske, der følger behandlingen af et sår. Endvidere vil klinikkerne sikre en ensartet kvalitet i sygeplejebehandlingen i hele kommunen. En samling af sygeplejen i klinikker betyder, at hjemmesygeplejerskerne kan bruge en større del af deres tid på sygepleje, i stedet for transport mellem patienterne. Der vil være faglige synergier med omgivelserne, når en klinik etableres under samme tag som andre aktivitets- eller sundhedstilbud i de Aktive Centre eller dagcentrene. Klinikkerne kan udnytte fx telemedicinsk teknologi mere systematisk. Det drejer sig om kontakten med borgeren i hjemmet og om kontakten mellem sygeplejerske og specialister. Klinikkerne giver mere personlig frihed, da borgeren har mulighed for at bestille en tid der passer ham eller hende. Klinikkerne kan mindske ensomheden blandt ældre. Når de kommer til klinikken har de også mulighed for at møde frivillige og benytte de aktivitetstilbud der findes i det Aktive Center eller dagcentret. 8

9 De bærende værdier Det skal være en fordel for borgeren man skal have lyst til at komme i klinikkerne. Det skal give bedre kvalitet i sygeplejen. Det skal være let at komme til en klinik. Derfor skal klinkkerne være smart placeret i de ældres nærområder rundt omkring i kommunen. Konkrete forslag fra gruppen Hvis der skal etableres flere sygeplejeklinikker end de nuværende, er der en række muligheder og forhold, der skal tage i betragtning. Det drejer sig om antallet af klinikker og hvordan der sikres et tilstrækkeligt befolkningsunderlag for driften af klinikkernes tilbud. Arbejdsgruppen har drøftet følgende modeller: Etablering af 2 klinikker I en opstartsperiode etableres yderligere to klinikker uden for Holbæk by. Således at der i alt er 5 klinikker i kommunen. Klinikkerne kan medvirke til at afprøve hvordan tilbuddet modtages i andre dele af kommunen, hvor transporttiden typisk vil være lidt længere. Visitation: Uanset antallet af klinikker er det afgørende, at der kommer nok kunder i butikken til at opretholde en fornuftig drift af hver enkelt klinik. Med geografisk spredte klinikker kan det sandsynligvis gøres frivilligt for visiterede borgere om de vil modtage sygeplejen i hjemmet eller på en af klinikkerne. Borgere der ikke er mobile skal fortsat modtage plejen i hjemmet. Økonomisk effekt: Etableringen af en klinik koster erfaringsmæssigt Det vil således kræve en investering på godt ½ mio. kr. at etablere yderligere to klinikker. Der vil være en årlig driftsmæssig besparelse på kørslen på ca kr. pr klinik ved to klinikker. I alt kr. pr. år Det forventes desuden at den øvrige driftsmæssige besparelse på biler vil svare til 1 bil pr. år, pr, klinik, i alt ca kr. Der forventes ingen yderligere driftsudgifter til lokaler da klinikkerne vil ligge i lokaler, der i forvejen drives af Aktiv Hele Livet. På længere sigt vil der være en besparelse i udgifterne til pleje som en positiv følge af fx forbedret sårbehandling. Såfremt klinikkerne etableres i 2016 er den årlige besparelse fra 2017 estimeret til kr. som følge af den bedre pleje. Etablering af 5 sygeplejeklinikker Der etableres 5 sygeplejeklinikker således at der opnås kapacitet til at varetage den samlede hjemmesygepleje på klinikker i Holbæk Kommune. Klinikkerne skal spredes geografisk i hele kommunen, så at alle borgere kan komme til en klinik uden længere transporttid. Etableres der 5 klinikker anbefaler arbejdsgruppen, at de etableres på både de Aktive Centre og på dagcentrene. Hver placering har sine fordele: På de Aktive Centre vil borgerne drage nytte af klinikkens nærhed til centrenes øvrige aktiviteter. Der vil på den måde være mulighed for at planlægge sit besøg i klinikken med andre ærinder. Er man ikke bruger af de Aktive Centre giver et besøg i klinikken mulighed for at opdage de tilbud centrene har. Dermed kan klinikkerne indirekte bidrage til at 9

10 mindske ensomhed. Med placering af klinikker på dagcentre i tilknytning til plejecentrene vil andre fordele gøre sig gældende. Her kan de ansatte på klinikkerne knyttes tættere til plejen af de svageste beboere på centrene og dermed styrke helhedsblikket i Aktiv Hele Livet. Visitation: Etableres der 5 klinikker, ud over de tre eksisterende, skal det det sikres, at der er nok borgere, der benytter sig af ordningen. Det vil sandsynligvis betyde, at borgere, som er tilstrækkeligt mobile, skal visiteres til sygepleje i klinik i stedet for eget hjem. Modellen vil således ikke indeholde frit valg af stedet for sygeplejen. Ved et større antal klinikker vil borgerne til gengæld have kortere afstand til klinikken end en model med færre sygeplejeklinikker. Økonomisk effekt: Etablering af 5 klinikker forudsætter en anlægsinvestering på 1,25 1,5 mio. kr. Der vil desuden være en årlig driftsmæssig besparelse på kørslen på i alt ca kr. Der forventes ingen yderligere driftsudgifter til lokaler, da klinikkerne vil ligge i lokaler, der i forvejen drives af Aktiv Hele Livet. Det forventes desuden at den driftsmæssige besparelse på biler vil ligge på ca kr. årligt. Såfremt klinikkerne etableres i 2016 er den årlige besparelse fra 2017 estimeret til 1 mio. kr. som følge af den bedre pleje på især sår. Den samlede økonomiske effekt af Sygepleje på sygeplejeklinikker Såfremt der besluttes at etablere yderligere 2 klinikker kan der i 2016 forventes en estimeret effekt på ca 0,5 mio. kr. under forudsætning af en investering på kr. I 2017 kan effekten af investeingen forventes at være cirka kr. Besluttes det derimod at etablere 5 klinikker, kan der i 2016 forventes en estimeret økonomisk effekt på ca kr., forudsat at der investeres mellem kr. I 2017 kan effekten af investeringen forventes at være kr. 10

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab

Aktiv hele livet. Indledning. Beskrivelse af omstillingens indhold. Holbæk i Fællesskab, Budget 2015-18. Motivation og hovedbudskab Indledning Motivation og hovedbudskab Aktiv hele livet Fremtidens velfærd er ikke blot et spørgsmål om de indsatser, vi som kommune leverer til vores borgere. Fremtidens velfærd skabes i fællesskabet mellem

Læs mere

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet

Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Høring Aktiv hele Livet Budgettet, der er vedtaget for Holbæk Kommune i 2017, nødvendiggør serviceændringer, som skal i høring i Ældrerådet Fristen for høringen er 3. februar 2017 kl. 12.00. Høringssvarene

Læs mere

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik

- sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Det gode Seniorliv i Hedensted Kommune - sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik Tiden er kommet til at der formuleres nye sigtelinjer for fremtidens seniorpolitik. Sigtelinjer, som angiver retning, mål

Læs mere

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015

Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Referat fra temagruppen Involvering af frivillige og andre på plejecentre og bosteder den 30. september 2015 Tema Uddybende kommentarer Værdier for kommunens samarbejde med frivillige Byg ikke frivilligheden

Læs mere

Læring og trivsel hos børn og unge

Læring og trivsel hos børn og unge Læring og trivsel hos børn og unge Omstillingsgruppens anbefalinger Materiale til byrådet - juni 2014 På baggrund af de første to møder i omstillingsgruppen er der formuleret tre temaer: Større sammenhæng

Læs mere

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud:

Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i Kommune: Ringsted Kommune. Tilskud: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Ringsted Kommune Tilskud: 5.460.000,- Link til værdighedspolitik: https://ringsted.dk/kommunen/politikker-planer/politikker#780

Læs mere

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed

DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder. Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune

Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Værdighedspolitik i Syddjurs Kommune Godkendt af byrådet d. 27. april 2016 Forord Byrådet i Syddjurs Kommune har d. 27. april 2016 godkendt Værdighedspolitik 2016-2020. Politikken beskriver, hvordan kommunens

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen www.ballerup.dk Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses

Læs mere

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE

VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE Hele VÆRDIGHEDSPOLITIK HOLBÆKAktiv KOMMUNE Livet1 Med værdighedspolitikken ønsker vi at sætte mere fokus på værdighed for borgere i Holbæk Kommune. At blive ældre må aldrig

Læs mere

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU

FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU FORSLAG TIL MODGÅENDE FORANSTALTNINGER UDOVER ALLEREDE IVÆRKSATTE I 2016 - SSU Nr. Tekst Anslået beløb (1000 kr) 2016 2017 2018 2019 1a* Robotstøvsuger -212-363 -363-363 1b* Rengøring hver 4. uge, borgere

Læs mere

Information til pårørende

Information til pårørende Information til pårørende Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg byder velkommen til pårørende 1 Kære pårørende Vi ønsker dig velkommen som pårørende. Denne mappe indeholder informationer målrettet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale.

Fjerne aktivitetstimerne på plejecentrene Anbefales. Ø kan ikke anbefale. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - Balancekatalog 2015 SSU 8.6.16: Sagen udsat til 20.6.16 Godkendt af SSU 20.4.2016

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering.

20.000 5.32 Integreret pleje - ændring i servicenivau -2.520-2.520-2.520-2.520 SSU 10.6.15: Anbefales til prioritering. IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Balancekatalog 20.000 5.32 Integreret pleje -

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Generelle oplysninger

Generelle oplysninger Social-, Børne- og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen se under vejledninger

Læs mere

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle

Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger: Kollektiv trafik et tilbud til alle Anbefalinger fra omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle Uddrag fra kommissoriet for omstillingsgruppen Kollektiv trafik et tilbud til alle:

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Social-,Børne-og Integrationsministeriet Ansøgningsskemaet skal vedhæftes elektronisk til ansøgningen via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016

Politik for værdig ældrepleje. Sundhed og Velfærd Maj 2016 , Politik for værdig ældrepleje Sundhed og Velfærd Maj 2016 1 Politik for værdig ældrepleje Forord Formålet med Brønderslev Kommunes værdighedspolitik er at sikre, at alle ældre borgere får en værdig ældrepleje.

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver

1. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområde 50.52 Tilbud til ældre pensionister 1. Beskrivelse af opgaver Bevillingen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle aldersgrupper når det gælder visiterede ydelser

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79

Sorø Kommune. Kvalitetsstandard. Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Sorø Kommune Kvalitetsstandard Visiteret dagcentertilbud Serviceloven 79 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generel information om kvalitetsstandarder...3 Hvad er en kvalitetsstandard?...3 Sorø

Læs mere

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem

Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Besparelser på ældreområdet Ofte stillede spørgsmål - og de svar, du kan give på dem Derfor skal vi spare på pleje og omsorg, og sådan kommer vi videre Pengene skal passe Esbjerg Kommunes udgifter stiger

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG

Prioriteringsskema budget 2013 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG DRIFT Inspirationsforslag Lb. Nr. SSU-I-01 Overskrift: Aktivitetsmedarbejder på plejecentrene Udvalg: SSU / Område: Plejecentre Funktion: 05.32.32 BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG Ved godkendelse af

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe

Formålet med indsatsen De planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Oversigt over mulige indsatser under puljen til løft af det kommunale ældreområde Hovedområde 1: Bedre forhold for de svageste ældre (prædefineret) Bemærk at udgiftsposter markeret med * kan op- eller

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2015-2019 frivilligheden blomstrer Bærende principper fælles pejlemærker Tænkes sammen med fra politik til praksis 3 5 7 9 11 frivilligheden

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet

Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Bilag Analyse af ældrecentrenes kapacitet Indhold Indledning...3 Et samlet dagcenter...3 De økonomiske konsekvenser...4 Et samlet aflastnings- og rehabiliteringscenter...5 De økonomiske konsekvenser...6

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales.

2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene Forslag anbefales. Ikke indarbejdede ændringer Nr. Social- og sundhedsudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - 2015 Ændringer p.gr.a. SSU 17.8.16: 2.400 Fast tilknyttet læge til plejecentrene

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Midler til løft af ældreområdet

Midler til løft af ældreområdet Midler til løft af ældreområdet 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Formålet med indsatsen Planlagte aktiviteter Initiativets målgruppe Økonomi Styrke rehabilieringsindsatsen Forbedring

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010

Det koordinerede borgerforløb. Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb Sundheds- og Ældreafdelingen januar 2010 Det koordinerede borgerforløb... 1 Resumé... 2 1. Oplæg til ny organisering af rehabilitering og det sammenhængende borgerforløb...

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND

ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND ET VÆRDIGT SENIORLIV I ALBERTSLUND Albertslund Kommunes værdighedspolitik sundhed-plejeogomsorg@albertslund.dk Indledning Albertslund Kommunes vision er, at borgerne skal leve godt og længe også i den

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik,

i plejen Mad og ernæring En værdig død Andet 0 Udarbejdelse af værdighedspolitik, Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Esbjerg Kommune Tilskud: 20.136.000 kr. Link til værdighedspolitik: http://www.esbjergkommune.dk/omkommunen/politikker/retningslinjer/v%c3%a6rdighedspolitik.aspx

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015

Velfærdsteknologi Handleplan Februar 2015 I Fællesoffentlig strategi for digital velfærd 2013-2020 indgår et fælleskommunalt program, som rummer nedenstående fire projekter; hjælp til løft, vasketoilet, spiserobot og bedre brug af hjælpemidler.

Læs mere

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016

Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Politik for en værdig ældrepleje i Lolland Kommune 2016 Værdighed mangfoldigheden af det levede liv Forventningerne til et værdigt seniorliv er ligeså mangfoldige, som til det liv, borgeren har levet.

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Økonomiske konsekvenser vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet Notat Sekretariatet Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen dig selv på www.nyborg.dk Sagsansvarlig: Tlf. E-mail: Sagsnr. 450-2014-711 06-02-2014 Økonomiske er vedr. ansøgning af pulje til løft af ældreområdet

Læs mere

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014

Indstilling. Udbud af hjemmeplejen. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 25. april 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Den 25. april 2014 Udbud af hjemmeplejen 1. Resumé Regeringen har vedtaget at forenkle reglerne for frit valg i hjemmeplejen. Det foreslås derfor, at de private

Læs mere

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg

R A P P O R T. Marker denne tekst og indsæt billede her. Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg R A P P O R T Marker denne tekst og indsæt billede her Omorganisering af de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg Sundhedscenter Vest januar 2014 h j e m m e b e s ø g S i d e 2 I N D H O L D S F O R T

Læs mere

Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente

Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente Click here to en ter text. Opgangsfællesskab for yngre deme nte - Caroline Schmi dts Mind e «edocad dresscivilcode» Caroline Schmidts Minde - Opgangsfællesskab for yngre demente 2014-27445/ 2014-267035

Læs mere

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre

Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre BILAG 4 Dato 02-02-2016 Sagsnr. 1-1010-251/1 kiha kiha@sst.dk Udmøntning af satspuljen Styrket sammenhæng for de svageste ældre Hermed inviteres regioner og kommuner til i samarbejde at søge om midler

Læs mere

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016

ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV VÆRDIGHEDSPOLITIK 2016 ET VÆRDIGT ÆLDRELIV Foto: Thomas Vilhelm Layout: KKdesign Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg/Kommunikationsog Presseafdelingen

Læs mere

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune

Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 8. december 2015 Kommissorium for analyse og ny strategi i Ældre og Sundhed, Frederikssund Kommune 1. Baggrund for analysen I Ældre og Sundhed har opgaverne udviklet sig meget over de senere år. Ældrebefolkningen

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i SEL

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i SEL TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til aktiviteter med forebyggende og sundhedsfremmende formål jf. 79 i SEL Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter med et forebyggende og sundhedsfremmende

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Hjemmepleje Nord/Øst 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Sygeplejen i fremtiden?

Sygeplejen i fremtiden? Sygeplejen i fremtiden? Den 5. november 2010 Silkeborg Workshop Fagidentitet og professionsudvikling i relation til det kommunale område. Inge Bank Sundheds- og Omsorgschef i Silkeborg Kommune 1 Fremtidens

Læs mere

Sammen om det gode liv

Sammen om det gode liv Sammen om det gode liv Silkeborg Kommune Værdighedspolitik 2016-2017 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 5 Borgeren er mester i eget liv... 6 Vision og mission... 7 Livskvalitet... 8 Selvbestemmelse...

Læs mere

Forebyggende tiltag Sundhed

Forebyggende tiltag Sundhed DANSKE ÆLDRERÅDs holdning til aktuelle ældrepolitiske områder Bestyrelsen i DANSKE ÆLDRERÅD har drøftet en række ældrepolitiske områder og er enige om følgende holdninger og opfordringer. Områderne er

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for :

Aktive borgere Fredensborg Kommune skaber rammer for at ældre selv får mulighed for : Seniorrådets forslag til ældrepolitik med indbyggede værdighedskriterier 7. Februar 2016 Indledning Fredensborg Kommune har revideret sin ældrepolitik i lyset af den lov om værdighed i ældreplejen, som

Læs mere

Ældre- og Handicapforvaltningen

Ældre- og Handicapforvaltningen [16] Ældre- og Handicapforvaltningen I KORTE TRÆK Ældre- og Handicapforvaltningen beskæftiger sig med hjemmehjælp, hjemmesygepleje, hjælpemidler, ældreboliger, plejeboliger, personlige tillæg, befordringsgodtgørelse,

Læs mere

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering

Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Strategi: Velfærdsteknologi og digitalisering Fremtidens senior- og handicapservice 2014 2018 Indledning Strategien er en del af den samlede strategi for Fremtidens senior- og handicapservice 2014-2018,

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Senior- og værdighedspolitik

Senior- og værdighedspolitik Social og Sundhed Senior- og værdighedspolitik Maj 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 En nuanceret forståelse af værdighed... 2 Fokusområder... 3 Livskvalitet... 3 Selvbestemmelse... 4 Kvalitet,

Læs mere

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer

Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik / med Ældrerådets kommentarer Beskrivelse af udmøntning af værdighedspolitik 26.05.2016/ med Ældrerådets kommentarer Tema i værdighedspolitikken - Mål for indsatsen Livskvalitet a. At borgeren kan få gode oplevelser og deltage i sociale

Læs mere

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012

Sagsnr.: 2012/ Dato: 13. november 2012 Notat til Udvalget for Voksne og Sundhed. Sagsnr.: 2012/0013299 Dato: 13. november 2012 Titel: Udmøntning af Budget 2013 Sagsbehandler: Tina Juel Højager I forbindelse med vedtagelsen af budgettet for

Læs mere

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen

- Vi bringer livskvalitet. Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Center for Sundhed & Ældre, Hjemmeplejen - Vi bringer livskvalitet Giv dig selv en tryg tilværelse. Vi har et godt øje til dig Vælg støtte fra Frederikshavn Kommune. Et godt øje

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune

En værdig ældrepleje. Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune En værdig ældrepleje Værdighedspolitik, Hørsholm Kommune Indhold 1. Baggrund... 1 2. Udarbejdelse af værdighedspolitik... 1 3. Værdig ældrepleje i Hørsholm Kommune... 1 4. Flere varme hænder i ældreplejen

Læs mere

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen:

Odsherred Kommunes værdighedspolitik fokuserer på følgende fire politisk definerede pejlemærker for øget indsats for værdighed i ældreplejen: Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Odsherred Kommune Tilskud: kr. 8,292 mio. Link til værdighedspolitik: http://www.odsherred.dk/sites/default/files/odsherred_kommu

Læs mere

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015

Katalog med indsatser til Ældrepulje 2015 Katalog med er til Ældrepulje 2015 Det er muligt at søge ift. følgende emner: 1. Styrket rehabiliterings- og genoptrænings 2. Bedre praktisk hjælp og personlig pleje 3. Bedre forhold for de svageste ældre

Læs mere

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE

UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE D A G S O R D E N REGION HOVEDSTADEN UDVALGET VEDRØRENDE UDSATTE BORGERE Tirsdag den 14. august 2012 Kl. 15.00-17.00 Regionsgården, mødelokale H5 Møde nr. 2 Medlemmer: Lise Müller (formand) (F) Per Seerup

Læs mere

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats

Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Side 1 Arbejdsvisioner for samarbejde med Ringsted Kommune om fælles sundhedsindsats Resume 17. april 2012 Brevid: 1601938 Primær Sundhed Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 Dir.tlf.: 57 87 56 40 primaersundhed

Læs mere

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016.

Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN December 2016 Aftale mellem Kommunalbestyrelsen i Lemvig Kommune og Ældre-Området for 2016. EKSISTERENDE VISION, VÆRDIER, MÅL OG RESULTATFORVENTNINGER Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017

Det Gode Liv. - Velfærdsteknologi for dig. Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Det Gode Liv - Velfærdsteknologi for dig Velfærdsteknologisk Strategi 2014-2017 Indhold Hvad er velfærdsteknologi? Velfærdsteknologi til fremtidens udfordringer Det gode liv for borgeren og det gode arbejdsliv

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET

Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Livskvalitet ER ALTID I CENTRUM FOR DEN ÆLDRE, DE PÅRØRENDE OG PERSONALET Velkommen Filskov Friplejehjem er blevet til på initiativ af lokalbefolkningen i Filskov. Efter kommunens beslutning om at lukke

Læs mere

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune

Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Værdighedspolitik for ældreplejen i Frederikshavn Kommune Det er borgerens liv. Derfor ved borgeren bedst, hvad der er brug for. Borgeren er herre i eget hus og liv. Vi motiverer og bakker op. Vi forventer

Læs mere

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr.

Udviklingsplan Værdighedspolitik Ny bevilling. Forventet forbrug 2016 Kr. Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Udviklingsplan Værdighedspolitik 2016 Indsatser Beskrivelse af aktiviteter Budget 2016 kr. Forventet forbrug 2016 Kr. Forventes overført til 2017 kr. Ny bevilling 2017 kr. 12.264.000 5.364.000 6.900.000

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere