Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S"

Transkript

1 Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2013

2 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt Selskabets spildevandsanlæg og kontraktlige tilknyttede anlæg, samt evt. tømningsordning Stik Skelbrønd Privat kloak i selskabets spildevandsopland Vejafvanding Tilslutningspligt Selskabets spildevandsanlæg... 7 Kapitel 3 - Selskabets budget og regnskab 3.1 Godkendelse Budget og regnskab... 8 Kapitel 4 - Selskabets indtægter 4.1 Generelt Tilslutningsbidrag Udstykning af boligejendomme Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone Forøget bebygget areal for erhvervsejendomme i landzone Blandet bolig og erhverv Bidragets størrelse Forfaldstidspunkt Pristalsregulering Vandafledningsbidrag Generelt Vandafledningsbidragets beregning Boligenheders forbrug Erhvervsejendommes forbrug Virksomheder med en årlig vandafledningsmængde på m3 eller derover Blandet beboelse og erhverv Afledning uden vandforbrug eller uden registreret vandforbrug Måler Bimåler Særbidrag Vejbidrag Statsveje Kommunale veje og private fællesveje Andre spildevandsanlæg (overtagelse eller tilslutning) Overtagelse af andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg Overtagelse af andre spildevandsanlæg, der allerede er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes selskabets spildevandsanlæg Kontraktligt medlemskab af Fredericia Spildevand A/S Modtagelse af slam Side 1

3 Indholdsfortegnelse (fortsat) Side Kapitel 5 - Ledningsbrud/refusion ved vandspild 5.1 Vandspild der ikke ledes til spildevandsanlægget Vandspild tilledt spildevandsanlægget Afværgepumpninger, filterskyllevand, kølevand, genanvendt 17 Kapitel 6 Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke Kapitel 7 Fælles bestemmelser Kapitel 8 Målerdata Kapitel 9 Vedtægtens ikrafttræden Bilag 1 Hvem ejer kloakken Bilag 2 Kontraktligt medlemskab af Fredericia Spildevand A/S Side 2

4 Forord Lovgrundlag og omfang Fredericia Spildevand A/S har udarbejdet denne betalingsvedtægt gældende for ejendomme, der er tilsluttet spildevandsselskabets anlæg eller på anden måde tilsluttet Fredericia Spildevand A/S. Selskabets CVR-nr Betalingsvedtægten er udarbejdet i henhold til: Lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., LBK nr. 633 af (betalingsloven) Miljøbeskyttelsesloven, LBK nr. 879 af Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. (spildevandsbekendtgørelsen), LBK nr af Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LOV nr. 469 af Konsekvenslov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, LOV nr af Fredericia Byråd har efterfølgende godkendt denne betalingsvedtægt. Priser fremgår af selskabets prisliste. Betalingsvedtægten erstatter tidligere vedtægt af 1. januar For tømning af hustanke findes et særskilt regulativ. Side 3

5 Kapitel 1 Definitioner Ved en boligenhed forstås en bolig med selvstændig køkken i f.eks. et parcelhus, et rækkehus, et stuehus til en landbrugsejendom, en bolig i en etageejendom, en andelslejlighed, en ejerlejlighed eller et sommerhus. Ved en ejendom forstås i overensstemmelse med udstykningslovens 2 et matrikelnummer eller flere matrikelnumre, der ifølge notering i matriklen skal holdes samlet. Som erhvervsejendomme regnes alle ejendomme, der ikke kan henføres til beboelse alene, dvs. industriog håndværksvirksomheder, institutioner, hoteller, kontorer og ejendomme med blandet bolig og erhverv, herunder landbrugsejendomme, der afleder andet end husspildevand til selskabet spildevandsanlæg. Ved forsyningsområdet forstås de områder, hvori eksisterende og kommende spildevandsanlæg ejet af selskabet ifølge den gældende spildevandsplan leverer spildevandsforsyning. Ved en helårsbolig forstås en bolig, der er registreret som helårsbolig, og som alene anvendes til beboelse. Ved husspildevand forstås sanitært spildevand, der afledes fra husholdninger, herunder afløb fra toiletter, køkken og bad. Ved en hustank forstås en bundfældningstank (trixtank, septiktank el.lign.) eller en samletank. Ved kontraktligt medlemskab forstås en ejendom, der ikke rent fysisk er tilsluttet selskabets anlæg, men som har indgået kontrakt med Selskabet om udførelse, drift og vedligeholdelse af ejendommens spildevandsanlæg, jf. betalingslovens 7a. Ved andre spildevandsanlæg forstås spildevandsanlæg i Fredericia Kommune, der ikke er ejet af selskabet, men omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. Ved en samletank forstås en lukket beholder uden afløb. Ved selskabet forstås Fredericia Spildevand A/S. Ved spildevand forstås alt vand, der afledes fra beboelse, virksomheder, øvrig bebyggelse samt fra befæstede arealer. Definitionen af spildevand omfatter således husspildevand, processpildevand, kølevand, regnvand fra tagarealer og befæstede arealer samt perkolat fra lossepladser. Endvidere omfattes vand fra omfangsdræn, og drænvand fra kirkegårde af definitionen. Ved spildevandsanlæg forstås åbne og lukkede ledninger og andre anlæg, der tjener til afledning og/eller behandling af spildevand m.v. i forbindelse med udledning til vandløb, søer eller havet eller til afledning til jorden eller anden form for bortskaffelse. Spildevandsanlæg, som ikke er etableret af eller overtaget af selskabet og dermed ikke er omfattet af 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, men som omfattes af 7 a i betalingsloven, er private, selv om de drives og vedligeholdes af selskabet. Ved spildevandsplan forstås den til enhver tid gældende spildevandsplan for Fredericia Kommune. Ved tag- og overfladevand forstås regnvand fra tagarealer og andre helt eller delvist befæstede arealer som f.eks. flisebelagte arealer, P-pladser, veje og jernbaner. Tag- og overfladevand må ikke indeholde andre stoffer, end hvad der sædvanligt tilføres regnvand i forbindelse med afstrømning fra sådanne arealer, eller have en væsentlig anden sammensætning. Side 4

6 Ved tilslutning af en ejendom forstås fysisk tilkobling af ejendommens interne spildevandsanlæg til selskabets spildevandsanlæg. Ved tømningsordningen forstås Fredericia Kommunes obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke. Fredericia Spildevand A/S varetager driften og administrationen af tømningsordningen. Side 5

7 Kapitel 2 Vedtægtens område 2.1 Generelt Vedtægten gælder for alle tilsluttede ejendomme og anlæg som leverer spildevand til selskabets anlæg, samt for ejendomme, der får tilslutningspligt til selskabets anlæg. 2.2 Selskabets spildevandsforsyningsanlæg og kontraktlige tilknyttede anlæg, samt tømningsordning Selskabet har desuden ansvar for at etablere, drive og vedligeholde private spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet selskabet, jf. betalingslovens 7 a. Fredericia Kommune har pålagt selskabet at have ansvaret for tømning af private septiktanke (bundfældningstanke). 2.3 Stik I områder, der jf. spildevandsplanen er omfattet af selskabets forsyningsområde, er selskabet forpligtet til at føre stikledning frem til grundgrænsen for en ejendom eller til områdeafgrænsningen for et privat spildevandsanlæg. Hvis selskabet etablerer tryksatte systemer på privat ejendom i det åbne land til spildevandsforsyning af ejendommen, påhviler drift og vedligeholdelsesforpligtelsen selskabet. Selve stikledningen mellem pumpen og tilslutningen til forsyningens net ved ejendomsskel udføres af ejendommens ejer, der ligeledes har drift og vedligehold af stikledningen. Selskabet tinglyser retten til at have pumpestationen og placeringer heraf på ejendommen. 2.4 Skelbrønd Selskabet kan kræve etablering af skelbrønde ved nye udstykninger og tilslutninger. Skelbrønde ejes af den pågældende ejendom og skelbrønden etableres højst 1 meter inde på ejendommen fra ejendomsskel. Uanset skelbrøndens placering, er selskabet kun forpligtet til at vedligeholde stikledningen frem til ejendommens skel. Har selskabet etableret pumpebrønde med elforsyning i forbindelse med tryksatte systemer til spildevandsforsyning af private ejendomme, tilkommer ejerskab, drifts- og vedligeholdelsesforpligtelsen selskabet. Selskabet tinglyser retten til at have pumpebrønden på ejendommen. Selskabet afholder omkostninger i forbindelse med tinglysning. 2.5 Privat kloak i selskabets spildevandsopland Detailkloak i selskabets spildevandsoplande, der fungerer som ejendommens interne afløbssystem, udgør ikke en del af selskabets anlæg. 2.6 Vejafvanding Anlæg, der kun anvendes til vejafvanding, herunder rendestensbrønde med stik, hører under vejanlæg. 2.7 Tilslutningspligt Alle ejere af fast ejendom inden for selskabets forsyningsområde er i henhold til miljøbeskyttelseslovens 28, stk. 4, forpligtede til at tilslutte sig selskabets anlæg, når tilslutningsmulighed foreligger, samt at deltage i betalingen i henhold til denne vedtægts bestemmelser. Side 6

8 2.8 Selskabets spildevandsanlæg Selskabets spildevandsanlæg er som hovedregel afsluttet ved skel af den enkelte ejendom. Eksempler og præciseringer kan ses i bilag 1. Selskabets spildevandsanlæg omfatter ikke dræn, rørlagte vandløb, afvandingskanaler, anlæg til vejafvanding m.m. Side 7

9 Kapitel 3 Selskabets budget og regnskab 3.1 Godkendelse Selskabets bestyrelse vedtager hvert år budgettet og godkender regnskabet for selskabets udgifter og indtægter. Budgettet udarbejdes på grundlag af foreliggende oplysninger om selskabets forventede udgifter og indtægter. Regnskabet følger kalenderåret. 3.2 Budget og regnskab Selskabet udarbejder regnskab på grundlag af årsregnskabsloven. Derudover udarbejder selskabet et reguleringsmæssigt regnskab efter reglerne i vandsektorloven og regler fastsat i medfør heraf til brug for fastsættelse af takster m.v. Selskabets regnskab omfatter udgifter til anlæg og drift, herunder vedligeholdelse og administration af selskabets spildevandsanlæg og privatejede spildevandsanlæg, der er kontraktligt tilknyttet selskabet efter betalingslovens 7 a, samt indtægter fra afledere af spildevand i selskabets forsyningsområde, der er tilsluttet eller kontraktligt tilknyttet spildevandsanlæg tilhørende selskabet. For obligatorisk tømningsordning udformes et selvstændigt regnskab, der omfatter udgifter til etablering, drift og administration af tømningsordning samt indtægter fra de ejendomme, der er omfattet af ordningen. Side 8

10 Kapitel 4 - Selskabets indtægter 4.1 Generelt Selskabets udgifter dækkes grundlæggende af følgende indtægter: tilslutningsbidrag vandafledningsbidrag særbidrag vejbidrag bidrag fra modtagelsen af slam/spildevand bidrag fra tømningsordningen (se kap. 6) 4.2 Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidrag betales som udgangspunkt af ejendomme, der får tilslutningsmulighed, og som ikke tidligere har været tilsluttet, eller betalt tilslutningsbidrag til selskabets spildevandsanlæg. Tilslutningsbidrag betales således af den til enhver tid værende ejer af ejendommen Udstykning af boligejendomme Ved udstykning fra en boligejendom opkræves supplerende tilslutningsbidrag for den eller de frastykkede parceller, der ikke ved udstykningen er forsynet med stik, når selskabet fører stik frem til de frastykkede parcellers grundgrænse Matrikulære ændringer af erhvervsejendomme i byzone Ved forøgelse af grundarealet (arealoverførsel eller matrikulær sammenlægning) for en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter arealudvidelsen, minus det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før arealforøgelsen. Det supplerende tilslutningsbidrag kan dog kun opkræves, hvis den ejendom, hvorfra arealet overføres, ikke tidligere har betalt tilslutningsbidrag, og hvis denne ejendom ikke i forvejen er tilsluttet et spildevandsanlæg tilhørende selskabet. Supplerende tilslutningsbidrag opkræves, når arealoverførslen er registeret i matriklen. Ved udstykning af en erhvervsejendom i byzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me), hvis ejendommene, der udstykkes, før udstykningen er blevet pålignet tilslutningsbidrag efter en betalingsvedtægt udarbejdet efter 1. juli 1997, og der ved påligningen af bidrag er gjort brug af dispensationsadgangen, der nu fremgår af betalingsloven 2, stk. 8 (fastsættelse af et lavere tilslutningsbidrag). Det supplerende tilslutningsbidrag for de(n) frastykkede ejendom(me) beregnes som: Det bidrag, der før udstykningen kan beregnes efter denne vedtægt for den ejendom, der udstykkes, fratrukket det bidrag, der ved anvendelse af dispensationsadgangen oprindeligt blev opkrævet for ejendommen, der udstykkes. Det supplerende bidrag for en frastykket erhvervsejendom kan dog aldrig overstige det standardtilslutningsbidrag, der efter denne vedtægt kan opkræves selvstændigt for den frastykkede ejendom. Der opkræves ikke supplerende tilslutningsbidrag i øvrige tilfælde, hvor en erhvervsejendom i byzone udstykkes. Supplerende tilslutningsbidrag opkræves, når den frastykkede ejendom har tilslutningsmulighed Forøget bebygget areal for erhvervsejendomme i landzone Ved forøgelse af det bebyggede areal for erhvervsejendomme i landzone opkræves et supplerende tilslutningsbidrag, der beregnes som: Det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen efter udvidelsen af det bebyggede areal, fratrukket det bidrag, der efter denne vedtægt kan beregnes for ejendommen før forøgelsen af det bebyggede areal. Side 9

11 4.2.4 Blandet bolig og erhverv For ejendomme med blandet boliger og erhverv opkræves tilslutningsbidrag som for erhvervsejendomme, dog mindst et standardbidrag pr boligenhed på ejendommen. For ejendomme med blandet bolig og erhverv opkræves, ved forøgelse af grundarealet og anden forøgelse af beregningsgrundlaget for tilslutningsbidraget, bidrag efter reglerne for erhvervsejendomme. Ved udstykning fra ejendomme med blandet bolig og erhverv opkræves tilsvarende bidrag efter reglerne om erhvervsejendomme, hvis udstykningen sker til erhvervsanvendelse, eller til blandet bolig og erhverv. Ved udstykning til ren boliganvendelse pålignes tilslutningsbidrag efter reglerne om udstykning fra en boligejendom Bidragets størrelse Tilslutningsbidraget opkræves som et standardbidrag, der i 1997 udgjorde kr. eksklusive moms for en boligenhed og kr. eksklusive moms pr. påbegyndt 800 m 2 grundareal for erhvervsejendomme. Det aktuelle bidrags størrelse fremgår af selskabets prisliste. Se i øvrigt afsnit om pristalsregulering. Tilslutningsbidrag for en boligejendom opkræves ud fra det antal boligenheder, der lovligt kan opføres på arealet efter den på påligningstidspunktet gældende planlægning. Selskabet fastsætter om nødvendigt antallet af boligenheder ved et skøn. Selskabet kan fastsætte et lavere antal boligenheder, hvor det som følge af den aktuelle udnyttelse af ejendommen eller på andet grundlag må antages, at ejendommen kun vil blive udnyttet med et lavere antal boligenheder. For erhvervsejendomme i landzone fastsættes et skønnet grundareal ud fra bebygget areal og en skønnet bebyggelsesprocent. For ubebyggede erhvervsejendomme i landzone skønnes et bebygget areal. For ejendomme, der ikke er tilsluttet for tag- og overfladevand, skal tilslutningsbidraget fastsættes til 60 pct. af standardtilslutningsbidraget. Hvis en ejendom, der ikke tidligere har været tilsluttet for tag- og overfladevand, tilsluttes tag- og overfladevand, opkræves et supplerende tilslutningsbidrag svarende til 40 pct. af det tilslutningsbidrag, der kan opkræves på tilslutningstidspunktet. For ejendomme, der gentilsluttes gælder reglerne i pkt Selskabet kan i særlige tilfælde fastsætte tilslutningsbidraget lavere end standardtilslutningsbidraget, dog aldrig lavere end de faktisk afholdte udgifter Forfaldstidspunkt Tilslutningsbidraget forfalder til betaling, når der foreligger mulighed for fysisk tilslutning af ejendommen(dvs. at stikledning, der er forbundet til selskabets spildevandsanlæg, er ført frem til grundgrænsen). Dette gælder også selvom ejendommen er ubebygget. For spildevandsanlæg med kontraktlig tilknytning til selskabet, forfalder bidraget til betaling ved kontraktens indgåelse. Ved udstykning og andre ændringer i beregningsgrundlaget forfalder tilslutningsbidraget til betaling dog ved ændringen af beregningsgrundlaget, herunder ved udstykningens gennemførelse. Ved opkrævning fastsættes en forfaldsdato og en seneste frist for bidragets betaling Pristalsregulering Tilslutningsbidraget reguleres årligt efter det af Danmarks Statistik udarbejdede omkostningsindeks for anlæg og jordarbejder. Det regulerede tilslutningsbidrag fremgår af selskabets prisliste. Side 10

12 4.3 Vandafledningsbidrag Generelt Alle ejendomme, der er fysisk tilsluttet selskabets anlæg eller kontraktligt tilknyttet selskabet, betaler vandafledningsbidrag. Bidraget opkræves hos ejeren af ejendommen på opkrævningstidspunktet. Der kan laves en administrationsaftale, således lejeren opkræves direkte. Ejeren vil dog altid være ansvarlig for at betalingen sker. Hvis en ejendom afleder spildevand eller vand, der kan sidestilles med spildevand, uden at der har været et vandforbrug, skal der som udgangspunkt også betales vandafledningsbidrag herfor. Dette gælder f.eks. spildevand, der fremkommer i forbindelse med en virksomheds fabrikationsprocesser, vand fra afværgepumpninger og perkolat fra lossepladser, der særskilt tilledes selskabets spildevandsanlæg. Selskabet kan kræve betaling for afledning af spildevand til spildevandsanlægget lejlighedsvis eller over kortere perioder - de såkaldte "gæstetilledninger", selvom der ikke er tale om en permanent tilslutning til selskabets spildevandsanlæg. Der kan f.eks. være tale om tilledning fra mobile køretøjer, torvestader, festivaller, koncerter, anlægsarbejder o. lign. Selskabet fastsætter et skøn over den tilledte vandmængde og fastsætter et gebyr for tilledningen Vandafledningsbidragets beregning Vandafledningsbidraget opkræves af Fredericia Spildevand A/S og dækker både anlægs- og driftsudgifter. Vandafledningsbidraget udgøres af to elementer: Et fast bidrag Et variabelt bidrag Det faste bidrag opkræves pr. spildevandsstikledning som er ført frem til ejendommen. Det variable vandafledningsbidrag beregnes som et bidrag pr. m 3 målt eller et skønnet vandforbrug. Begge bidrag fastsættes af selskabet én gang årligt ved budgetvedtagelsen for det kommende regnskabsår. Taksternes størrelse fremgår af selskabets prisliste. Vandafledningsbidrag opkræves som et a conto beløb 2 gange årligt. Beløbene fastsættes i forhold til tidligere års forbrug. Årsafregning følger kalenderåret og foretages én gang årligt. Vandafledningsbidraget opkræves fra det tidspunkt, hvor ejendommen tilsluttes selskabets spildevandsanlæg. Hvis der ikke er tale om en permanent fysisk tilslutning til selskabets anlæg, betales vandafledningsbidraget fra det tidspunkt, hvor afledningen påbegyndes. Ejendomme, der er kontraktligt tilknyttet Selskabet spildevandsanlæg efter betalingslovens 7 a, betaler vandafledningsbidrag fra det tidspunkt, hvor anlægget tages i brug. For ejendommen hvor Selskabet driver spildevandspumper (tryksatte systemer), som er tilsluttet ejendommens el-system, kompenserer selskabet for pumpens strømforbrug. En gang om året afregnes et beløb med ejendommens ejer, som fastsættes efter det målte vandforbrug og kwh-prisen på at pumpe 1 m 3 spildevand. Side 11

13 4.3.3 Boligenheders forbrug For boligenheder, hvor der er krævet installeret vandmåler, beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug. Bidrag kan endvidere afregnes efter målere opsat uden krav herom, hvis de er godkendt af vandforsyningen eller selskabet vælger at godkende afregning efter den pågældende måler. For boligenheder, hvor der ikke kan afregnes efter vandmåler, afregnes efter normalvandforbruget, der er 150 m 3 pr. år. Vandafledningsbidrag opkræves som et a conto beløb 2 gange årligt. Beløbene fastsættes i forhold til tidligere års forbrug. Årsafregning følger kalenderåret og foretages en gang årligt Erhvervsejendommes forbrug For erhvervsejendomme beregnes vandafledningsbidraget efter målt vandforbrug (hovedmåler), såfremt måleren er godkendt af det pågældende vandforsyningsselskab. Er der ikke opsat en godkendt vandmåler, skønner selskabet vandforbruget. En ejer, der ikke afregner efter måler, er dog berettiget til at opsætte en måler, der på forhånd skal godkendes af Selskabet. Erhvervsejendomme kan søge selskabet om fradrag for vand, der medgår i produktionen og ikke tilledes kloaksystemet. For at få fradrag skal det vandforbrug, der ønskes fradrag for, kunne henregnes til erhvervsdelen, det vil sige til den primære produktion. Fradrag kræver endvidere, at den vandmængde, der ønskes fradrag for ledes gennem en bimåler. Alternativt kan der opsættes en af selskabet godkendt bimåler på afløb. Bimåleren måler så den mængde, der skal betales for. Selskabet kan undtagelsesvis godkende fradrag i vandforbruget, der ikke er baseret på en måleraflæsning, hvis det ikke er muligt at benytte bimåler. En række forhold skal i så fald være opfyldt. Erhvervsvirksomheden skal kunne fremlægge et grundlag, som på overbevisende måde og uden selskabet deltagelse, kan godtgøre et vandforbrug til produktion, der ikke efterfølgende afledes til selskabets spildevandsanlæg (f.eks. på baggrund af dokumentation fra anerkendte forskningsinstitutter eller organisationer). Fradrag gives i så fald kun, hvis selskabet i forvejen har godkendt at det ikke er muligt at benytte bimåler, samt opgørelsesmåden. Virksomheden skal selv søge selskabet om fradrag. Ved virksomhedsophør skal bimålere for procesvand aflæses og nedtages. Selskabet skal underrettes herom. Vandafledningsbidrag opkræves som et a conto beløb 2 gange årligt. Beløbene fastsættes i forhold til tidligere års forbrug. Årsafregning følger kalenderåret og foretages en gang årligt Virksomheder med en årlig vandafledningsmængde på m3 eller derover. Erhvervsejendomme og virksomheder med en årlig vandafledningsmængde på m 3 derover afregnes månedsvist efter faktisk registreret forbrug. pr. år eller Virksomhederne aflæser den afledte mængde ved hver måneds udgang. Aflæsningerne sendes til Fredericia Spildevand A/S senest 10 dage efter månedens udløb. Såfremt aflæsningen ikke tilsendes selskabet vil et forbrug blive skønnet ud fra tidligere indberetninger. Det skønnede forbrug kan korrigeres i forhold til faktisk forbrug ved næste afregning. Betalingsbetingelserne for disse virksomheder fastsættes til 30 dage netto. Side 12

14 4.3.6 Blandet beboelse og erhverv Ejendomme med blandet beboelse og erhverv pålignes vandafledningsbidrag efter reglerne om erhvervsejendomme. Hvis vandforbruget ikke måles, kan selskabet ved skøn over vandforbruget benytte reglerne om normalvandforbrug pr. boligenhed vedrørende de boligenheder, der er på ejendommen Afledning uden vandforbrug eller uden registreret vandforbrug. Ved afgiftspligtig afledning, der ikke skyldes et vandforbrug, fx fra afværgepumpninger, regnvand på vaskepladser opgøres den afgiftspligtige mængde ud fra den afledte mængde. Selskabet kan i disse tilfælde kræve, at der for den afgiftspligtiges regning etableres måling af de afledte mængder med en af Selskabet godkendt måler. Tilsvarende er den afgiftspligtige berettiget til for egen regning at opsætte målere til registrering af de afledte mængder. Målere og opsætning skal være godkendt af selskabet før opsætningen. Hvor der ikke sker måling af de afledte mængder, fastsættes disse skønsmæssigt af selskabet. Ejendomme der helt eller delvist anvender regnvand til vask og/eller toiletskyl opkræves efter skønnet forbrug. Boligenheder, som har fået afbrudt vandforsyningen til boligen, men hvor ejeren fortsat har tilmeldt sin folkeregisteradresse på ejendommens boligenhed og dermed overvejende sandsynligt fortsat afleder spildevand fra boligenheden, afregnes efter et forbrug på 150 m³ medmindre særlige forhold gør sig gældende. selskabet afgør, hvornår der er tale om et særligt forhold Måler Vandmålere leveres og serviceres normalt af det lokale vandforsyningsselskab. Er dette ikke tilfældet, skal vandmålere opsættes og serviceres af en autoriseret VVS-mester. Vandmålere skal være med i en kontrolordning, og skal desuden udskiftes efter anmodning fra selskabet. Omkostninger ved etablering, drift og nedtagning betales af ejeren Bimåler Anvendes til at registrere vandforbrug til produktion i erhvervsejendomme. Øvrige forhold svarer til tilsvarende for målere i afsnit Særbidrag Der betales særbidrag, når der til selskabets anlæg tilledes spildevand med et højere forureningsindhold end almindeligt husspildevand, og når tilledningen giver anledning til særlige foranstaltninger i forbindelse med etablering af ekstra anlæg og drift af selskabet. Ved særlige foranstaltninger forstås ændret el-forbrug, øget kemikalieforbrug, ændringer i slammængder og/eller beskaffenhed, personaletimer, brugsvand, gasrensning mv. Særbidraget fastsættes individuelt. Særbidraget skal dække alle selskabet udgifter i forbindelse med administration, etablering og drift af de særlige foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere og behandle det tilledte spildevand. Særbidraget skal desuden dække de ekstra omkostninger, selskabet har vedrørende dokumentation, administration og opkrævning af særbidraget. Særbidrag beregnes for COD, N og P, når koncentrationerne af COD overstiger 450 mg/l, N overstiger 40 mg/l og P overstiger 9 mg/l. Beregningen laves ud fra de analyseresultater, der foreligger på det afledte spildevand. Der fastsættes et a conto bidrag på 80% af sidste års afregning. A conto bidraget opkræves i årets 1. kvartal. Afregning af særbidraget sker en gang årligt, når årets beregningsgrundlag foreligger. Særbidraget beregnes som angivet i selskabets prisliste. Side 13

15 4.5 Vejbidrag Statsveje For statsveje beregnes et årligt vejbidrag efter en vandmængde på 0,12 m 3 vand pr. m 2 matrikulært areal, hvorfra spildevandet tilledes selskabets anlæg. Bidraget beregnes på baggrund af det matrikulære areal for den vejstrækning, der er tilsluttet selskabets anlæg Kommunale veje og private fællesveje For afledning af vejvand fra kommunale veje og private fællesveje betaler kommunen et årligt bidrag til Selskabet på 1 til 8 % af udgiften til spildevandsanlæggene, herunder udgifter til etablering af forsinkelsesbassiner, overløbsbygværker og anlæg til rensning af regnvand (dvs. anlægsprogrammet). Bidraget fremgår hvert år af selskabets prisliste. Der fastsættes et a conto bidrag på 80% af sidste års afregning. A conto bidraget opkræves i årets 1. kvartal. Afregning af vejbidraget sker en gang årligt, når årets beregningsgrundlag foreligger. 4.6 Andre spildevandsanlæg Overtagelse af andre spildevandsanlæg, der ikke er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg Fredericia Kommunes Byråd kan med hjemmel i kommunens spildevandsplan træffe beslutning om, at selskabet skal overtage sådanne andre spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes de berørte ejendomme i området af betalingsvedtægten. Selskabet yder i sådanne tilfælde godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi, og der opkræves standardtilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget forfalder ved overtagelsen for ejendomme, der allerede er tilsluttet det overtagne anlæg eller har tilslutningsmulighed til dette. Efter overtagelsen af anlægget opkræves endvidere vandafledningsbidrag efter vedtægtens regler. Selskabet fastsætter anlæggets værdi, afhængigt af tilstand, funktion, alder mv. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Spildevandsanlæg, som ligger udenfor offentlige vejarealer, skal inden overtagelsen sikres ved en tinglyst deklaration med kortbilag. Ejeren afholder alle udgifter i forbindelse med tinglysningen. Ejendommene afholder selv eventuel restgæld for de overtagne spildevandsanlæg. Hvis der er tinglyst pant i anlæggene, kan selskabet kræve indfrielse og aflysning heraf ved overtagelsen, herunder ved om ønsket at benytte godtgørelsen for anlæggets værdi forlods hertil Overtagelse af andre spildevandsanlæg, der allerede er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg Fredericia Kommunes Byråd kan med hjemmel i kommunens spildevandsplan træffe beslutning om at selskabet skal overtage sådanne andre spildevandsanlæg, der på overtagelsestidspunktet er tilsluttet selskabets spildevandsanlæg. Ved overtagelsen omfattes det overtagne anlæg af betalingsvedtægten. Der kan ved overtagelsen opkræves tilslutningsbidrag fra ejendomme, der har tilslutningsmulighed til det overtagne anlæg, men ikke er blevet tilsluttet. Selskabet yder godtgørelse for det overtagne spildevandsanlægs værdi. Selskabet fastsætter anlæggets værdi, afhængigt af tilstand, funktion, alder mv. I mangel af enighed afgøres spørgsmål om godtgørelsens størrelse af taksationsmyndigheden. Side 14

16 Spildevandsanlæg, som ligger udenfor offentlige vejarealer, skal inden overtagelsen sikres ved en tinglyst deklaration med kortbilag. Ejeren afholder alle udgifter i forbindelse med tinglysningen. Ejendommene afholder selv eventuel restgæld for de overtagne spildevandsanlæg. Hvis der er tinglyst pant i anlæggene, kan selskabet kræve indfrielse og aflysning heraf ved overtagelsen, herunder ved om ønsket at benytte godtgørelsen for anlæggets værdi forlods hertil Overtagelse af spildevandsanlæg udført som privat byggemodning Udførelse af privat byggemodning kræver byrådets tilladelse. Hvis anlægget forudsættes overtaget af selskabet, skal der, forinden anlægget udføres, træffes aftale mellem selskabet og byggemodneren om den økonomiske afregning, der skal finde sted ved selskabets overtagelse af anlægget. Der skal herunder træffes aftale om betaling af tilslutningsbidrag og evt. økonomisk godtgørelse for anlæggets værdi. Endvidere træffes aftale om selskabets forudgående godkendelse af spildevandsanlæggets detailprojektering, herunder at tekniske krav om kapacitet og kvalitet, forud for etableringen, ligesom spildevandsselskabet kan betinge en aftale om overtagelse af, at anlæggets kvalitet m.v. vurderes af en selvstændig og uafhængig entreprenør på byggemodnerens bekostning. Selskabet kan kræve fejl og mangler afhjulpet af byggemodneren for dennes regning, og kan også kræve at overtage byggemodnerens rettigheder mod den udførende entreprenør med hensyn til garanti og mangelsudbedring, herunder vedrørende mangler, der konstateres efter overtagelsen. Efter selskabets overtagelse af spildevandsanlægget betaler de berørte ejendomme vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. Hvis anlægget forudsættes overtaget af selskabet, stilles der de nødvendige betingelser for at bygherren på selskabets vegne opfylder de udbudsretlige forpligtelser, som påhviler selskabet. Byggemodneren er forpligtet til overfor selskabet at stillet en garanti på et beløb, der svarer til tilslutningsbidragene for de pågældende ejendomme, til sikkerhed for betalingen heraf og for færdiggørelse af byggemodningen og udbedring af fejl og mangler i det anlæg, selskabet skal overtage. Tilslutningsbidragene forfalder ved overtagelsen af anlægget, for ejendomme der er tilsluttet eller har tilslutningsmulighed for det overtagne anlæg Andre spildevandsanlæg, som tilsluttes selskabets spildevandsanlæg For andre spildevandsanlæg, som tilsluttes selskabets spildevandsanlæg, fastsætter selskabet et tilslutningsbidrag. Bidraget for tilslutning fordeles på de berørte ejendomme. De af tilslutningen berørte ejendomme betaler efter tilslutning vandafledningsbidrag efter vedtægtens almindelige bestemmelser herom. Ejendomme, der senere tilsluttes spildevandsanlægget, pålignes tilsvarende tilslutningsbidrag til selskabet. Tilslutningsbidraget forfalder ved tilslutningen til selskabets spildevandsanlæg. Ejendomme uden for spildevandsplanens område kan søge tilslutning til den selskabets spildevandsanlæg under følgende forudsætninger: 1. Selskabet kan acceptere tilslutning 2. Betaling af tilslutningsbidrag og løbende vandafledningsbidrag efter selskabets til en hver tids gældende betalingsvedtægt. 3. Ejendommens tilslutning til selskabets anlæg og pligten til herefter at være tilsluttet og betale bidrag kan evt. tinglyses. Tinglysningsudgiften afholdes i såfald af selskabet. Side 15

17 4.7 Kontraktlig medlemskab af Fredericia Spildevand A/S Når kommunen giver ejere af helårsboliger i det åbne land et påbud efter miljøbeskyttelseslovens 30 stk. 4 om forbedret spildevandsrensning, skal påbuddet følges af et tilbud om kontraktligt medlemskab af selskabet. Kontraktligt medlemskab indebærer, at selskabet på ejerens vegne skal forestå udførelse, drift og vedligeholdelse af en spildevandsløsning, der rensemæssigt opfylder kommunens påbud. Hvis grundejeren ønsker et mere omkostningskrævende anlæg, end selskabet tilbyder, må ejeren selv bekoste differencen. Der skal betales standardtilslutningsbidrag til selskabet. Dette dækker selve rensningens etablering, herudover skal grundejeren afholde alle øvrige udgifter til etablering af det nødvendige ledningsanlæg, herunder evt. bundfældningstank, den nødvendige fremføring af el og vand til renseanlægget mv. Ejeren accepterer tilbuddet ved at underskrive en kontrakt med selskabet. Et eksempel på standardkontrakten er vist i bilag 2. Tilslutningsbidraget forfalder ved kontraktens indgåelse, og vandafledningsbidrag kan opkræves fra spildevandsløsningens ibrugtagning. 4.8 Modtagelse af slam m.m. Til fuld dækning af administrative, driftmæssige og anlægsmæssige udgifter ved modtagelsen af slam fra f.eks. bundfældningstanke (trix og septiktanke) og spildevand fra opsamlingstanke, opkræves et behandlingsbidrag pr. m 3 i overensstemmelse med selskabets prisliste. Det for hvert år gældende behandlingsbidrag fremgår af selskabets prisliste. Side 16

18 Kapitel 5 - Ledningsbrud / Refusion ved vandspild 5.1 Vandspild der ikke ledes til spildevandsanlægget Selskabet kan vælge at refundere for vandspild, der ikke er tilledt kloakken, når særlige betingelser er opfyldt: Ved beregning af refusionens størrelse tages udgangspunkt i de sidste 3 års forbrug med samme ejer/bruger. Findes et sådan grundlag ikke, foretages et skøn. Vandspildet skal være forårsaget af en skade eller uheld, der kan dokumenteres, f.eks. ved kvittering fra blikkenslager. Det skal sandsynliggøres, at vandet ikke er tilledt kloakken, f.eks. ved udtalelse fra en kloakmester, blikkenslager eller lignende. Hvis der sker refusion, fratrækkes refusionen et administrationsgebyr, jf. selskabets prisliste. Sager om vandspild følger den normale forældelse, dvs. ønske om refusion højst kan vedrøre 3 år tilbage fra tidspunktet, hvor ønsket om refusion blev rejst. 5.2 Vandspild tilledt spildevandsanlægget. Selskabet opkræver vandafledningsbidrag, når vandet er ledt til selskabets spildevandsanlæg. 5.3 Afværgepumpninger, filterskyllevand og kølevand. Selskabet kan fritage for eller nedsætte vandafledningsbidraget ved tilledning af vand fra afværgepumpninger. Selskabet kan nedsætte vandafledningsbidraget ved tilledning af skyllevand, filterskyllevand eller kølevand. Ved afgørelse om fritagelse eller nedsættelse træffes en konkret afgørelse på baggrund af betingelserne i Miljøstyrelsens vejledning om betalingsregler for spildevandsanlæg. Kapitel 6 - Bidrag til den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke For deltagelse i den obligatoriske tømningsordning for bundfældningstanke opkræves følgende bidrag: - Tømningsbidrag - Behandlingsbidrag - Administrationsbidrag, herunder opkrævningsomkostninger Bidragene til tømningsordningen for bundfældningstanke fastsættes på grundlag af budgettet for tømningsordningen for bundfældningstanke det pågældende år. Bidrag til tømningsordningen fremgår af selskabets prisliste. Som administrationsgrundlag for tømningsordning henvises til Fredericia Kommunes tømningsregulativ Regulativ for tømning og kontrol af hustanke i Fredericia Kommune. Fredericia Kommune afgør, hvilke ejendomme som skal være omfattet af tømningsordningen. Side 17

19 Kapitel 7 - Fælles bestemmelser Betalingsfrist. I påligningen angives bidragets forfaldstid og seneste frist for rettidig betaling. Hvor forfaldstidspunktet ikke fremgår af denne betalingsvedtægt fastsættes det af selskabet ved påligningen. Hæftelse. Betaling af tilslutningsbidrag og vandafledningsbidrag samt bidrag til selskabets tømningsordning påhviler den, der har tinglyst adkomst på vedkommende ejendom på påligningstidspunktet. For bidraget hæfter ejeren af ejendommen på påligningstidspunktet uanset senere ejerskifte. Hvor ejeren af en fast ejendom og ejeren af en bygning på grunden ikke er den samme, påhviler tilslutningsbidrag ejeren af grunden, hvorimod vandafledningsbidrag påhviler ejeren af bygningen. For ejerlejlighedsejendomme pålignes ejerforeningen kloakbidraget som en fælles udgift, jf. ejerlejlighedslovens 6. Hvor bidraget ikke vedrører en bestemt fast ejendom, opkræves det hos den, der afleder/afleverer spildevand mv. til selskabets anlæg. Renter og inddrivelse Betales bidrag ikke inden forfaldstid, fremsender selskabet rykkere med tillæg af gebyr og morarenter med en ny betalingsfrist, og en varsling om, at sagen vil overgå til inddrivelse hos Restanceinddrivelsesmyndigheden hos SKAT, såfremt der ikke betales. Hvis der fortsat ikke betales, overgår sagen til inddrivelse hos restanceinddrivelsemyndigheden hos SKAT. Der er udpantningsret for restancer mv. Renter og gebyr beregnes i henhold til selskabets prisliste. Moms Selskabet er momsregisteret og alle bidrag pålægges moms efter sædvanlige regler herom. Klage Selskabets afgørelser efter betalingsvedtægten kan efter betalingsloven ikke påklages. Ændring af betalingsvedtægten Selskabet kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne vedtægt i henhold til de i lovgivningen fastsatte regler. Ændringer skal godkendes af byrådet. Side 18

20 Kapitel 8 - Målerdata Brugere tilsluttet eller på anden vis tilknyttet til Selskabet har pligt til at medvirke ved aflæsning af vandmålere og til at videregive oplysningerne om vandforbruget (målerdata) til Selskabet. Målerdata, som ikke indberettes rettidigt, tillægges gebyrer efter udsendelse af rykker. Hvis en tilsluttet eller tilknyttet bruger ikke ønsker at medvirke ved aflæsning af vandmåleren, kan Selskabet fastsætte et skønnet realistisk forbrug for ejendommen. Det skønnede forbrug må for en boligenhed dog ikke overstige 600 m 3 pr. år. Ny måler Hvor opgørelse af afgiftspligtige mængder(eller fradrag i disse) skal ske efter måler, sker dette første gang med virkning fra det regnskabsår, hvor måleren forud for årets begyndelse har været behørigt installeret. Hvor mængden opgøres ud fra en anden af selskabet dokumentationsform, skal denne godkendelse tilsvarende have foreligget forud for årets begyndelse. Målerfejl Hvor der som følge af målerfejl mv. er tale om et for lavt vandforbrug/afledning, kan selskabet fastsætte det pågældende vandforbrug/afledning ved et skøn. Hvor der som følge af målerfejl mv. må antages at være tale om et for højt målt vandforbrug/afledning, kan selskabet tilsvarende fritage for betaling af en del af mængden ud fra et skøn. Kapitel 9 - Vedtægtens ikrafttræden Nærværende betalingsvedtægt er godkendt af Fredericia Byråd. Vedtægten træder i kraft den 1. januar Betaling af tidligere pålignede men endnu ikke betalte bidrag og afgifter skal ske i overensstemmelse med de tidligere bestemmelser. I øvrigt ophæves de tidligere gældende regler. Side 19

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for. Fredericia Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand A/S Med virkning fra 1. januar 2012 Indholdsfortegnelse Side Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Definitioner... 4 Kapitel 2 - Vedtægtens område 2.1 Generelt...

Læs mere

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi

Betalingsvedtægt for Fredericia Spildevand og Energi for Fredericia Spildevand og Energi Med virkning fra 1. maj 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Forord... 5 Lovgrundlag og omfang... 5 Kapitel 1... 6 Definitioner... 6 Kapitel 2... 8 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Randers Kommune Betalingsvedtægt for Randers Kommunes spildevandsanlæg Revideret december 2006 Med virkning fra 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse Forord Lovgrundlag og omfang... 3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S

Betalingsvedtægt for. Hjørring Vandselskab A/S Betalingsvedtægt for Hjørring Vandselskab A/S Ikrafttrædelse dato 25 maj 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord Lovgrundlag og omfang 4 Kapitel 1 Vedtægtens område 4 1.1 Generelt 4 1.2 Vandselskabets anlæg

Læs mere

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S Hillerød Spildevand A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består af følgende virksomheder: Hillerød Forsyning Holding A/S, Hillerød

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Ringkøbing-Skjern Kommune Forsyningen juli 2007 B E T A L I N G S V E D T Æ G T S i d e 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1.0 Vedtægtens område...

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg. under. Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Hedensted Spildevand A/S. 1. Vedtægtens område. 2. Hedensted Spildevand A/S s budget og

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S 1 INDHOLD 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE... 1 2 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S BUDGET OG REGNSKAB... 4 3 HOFOR SPILDEVAND KØBENHAVN A/S INDTÆGTER...5 4 PRIVATE

Læs mere

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag.

Kapitel 3. Kloakforsyningens indtægter. Kloakforsyningens udgifter dækkes af tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag samt vejbidrag. Betalingsvedtægt for Frederikssund kommunale Kloakforsyning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001, har Kommunalbestyrelsen vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.

Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3. Betalingsvedtægt for Svendborg Spildevand A/S Kapitel 1 Vedtægtens område 2 Kapitel 2 Budget og regnskab 3 Kapitel 3 Indtægter 4 3.1 Tilslutningsbidrag 4 3.2 Vandafledningsbidrag 7 3.3 Særbidrag 9 3.4

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af Vestforsyning Spildevand A/S

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. jf. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 med senere ændringer, har bestyrelsen i Rebild

Læs mere

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt

Thisted Vand A/S. Betalingsvedtægt Thisted Vand A/S Betalingsvedtægt 1 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1... 3 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2... 3 Thisted Vand A/S budget og regnskab... 3 Kapitel 3... 4 Thisted Vand A/S indtægter... 4 A.

Læs mere

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune

Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Betalingsvedtægt for kloakforsyningen i Faxe Kommune 1. januar 2007 Indholdsfortegnelse SIDE 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB

Læs mere

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012

ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S. Med virkning fra den 1. januar 2012 ENERGIFORSYNINGEN BETALINGSVEDTÆGT FOR KØGE AFLØB A/S Med virkning fra den 1. januar 2012 Side2 1. INDLEDNING I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 633

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s - 2015 Indholdsfortegnelse 1. Grundlag... 3 2. Område... 3 3. Budget og regnskab... 3 4. Indtægter... 3 4.1 Tilslutningsbidrag... 4 4.2 Vandafledningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt. Spildevand

Betalingsvedtægt. Spildevand Betalingsvedtægt Spildevand Udgave: 1. januar 2015 Indholdsfortegnelse 3.1 Tilslutningsbidrag 3 3.1.1 Bidragets størrelse 3 3.1.2 Supplerende tilslutningsbidrag 4 3.1.3 Forfaldstidspunkt 4 3.1.4 Pristalsregulering

Læs mere

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Rødovre Spildevand A/S Indledning I medfør af lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 716 af 23. juni 2001 har Rødovre Kommunalbestyrelse vedtaget

Læs mere

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s

Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Betalingsvedtægt for Haderslev Spildevand a/s Vedtægt 2011, revideret 2013 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens grundlag... 3 2 Vedtægtens område... 3 3 Budget og regnskab... 3 4 Indtægter... 4 4.1 Tilslutningsbidrag...

Læs mere

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune

Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune Betalingsvedtægt for offentlige spildevandsanlæg i Roskilde Kommune I medfør af lov om betalingsregler m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.716

Læs mere

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S

Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk. Betalingsvedtægt. for Bornholms Spildevand A/S Industrivej 1 3700 Rønne Telefon: 5690 5600 post@bornholmsforsyning.dk www.bornholmsforsyning.dk Betalingsvedtægt for Bornholms Spildevand A/S 1. januar 2014 Indhold 1 Vedtægtens område... 3 2 Budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015

Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Betalingsvedtægt for Vallensbæk Kloakforsyning A/S 2015 Indledning I medfør af lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v. (betalingsloven), har Vallensbæk Kloakforsyning

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT

VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT VESTFORSYNING SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT gældende pr. 1. januar 2014 Indholdsfortegnelse Indhold side Indledning 1 Kapitel 1, Vedtægtens område 1 Kapitel 2, Definitioner 1 Kapitel 3, Afgrænsning af

Læs mere

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for Håndtering af spildevand Forord I Egedal Kommune udføres den overordnede håndtering af spildevand af Egedal Forsyning. Egedal Forsyning er organiseret i en række aktieselskaber. Spildevandsanlægget

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S

BETALINGSVEDTÆGT. For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 1 BETALINGSVEDTÆGT For spildevandsanlæg tilhørende Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S 2 Indholdsfortegnelse 1. FORORD...4 2. VEDTÆGTENS OMRÅDE...4 3. SPILDEVANDSFORSYNINGSSELSKABETS BUDGET OG

Læs mere

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune

Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune Betalingsvedtægt for NFS Spildevand A/S Spildevandsforsyningsselskabet i Nyborg Kommune December 2010 Indholdsfortegnelse 1 Vedtægtens område... 3 2 NFS Spildevand A/S` budget og regnskab... 3 3 NFS Spildevand

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S

HOLBÆK SPILDEVAND A/S. Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S HOLBÆK SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Holbæk Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Forord... 3 Kapitel 1: Grundlag for vedtægten... 4 Kapitel 2: Vedtægtens

Læs mere

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S

Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Betalingsvedtægt 2015 Lemvig Vand og Spildevand A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1Vedtægtens område... 3 2 Definitioner... 3 3 Afgrænsning af Spildevandsselskabets opgaver... 4 4 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015

Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune Januar 2015 I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING

Takstblad for Mariagerfjord Vand a s fra og med den 1. januar 2015 SPILDEVANDSFORSYNING Takstbladet er udarbejdet med baggrund i Mariagerfjord Vand a s betalingsvedtægt for spildevand, godkendt af Mariagerfjord Byråd den 19. 12. 2014. Betalingsvedtægten kan ses og downloades på Mariagerfjord

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR FREDERIKSHAVN SPILDEVAND A/S Betalingsvedtægt for Frederikshavn Spildevand A/S, spildevandsforsyningsselskabet i Frederikshavn Kommune I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber

Læs mere

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014

Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg Januar 2014 Bilag 6 BM4-13 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 1.1 Lovgrundlag m.v. 1.2 Vedtægtens område 1.3 Definitioner Kapitel 2 2.1 Spildevandsforsyningens budget og

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand 2015 Aarhus Vand A/S Indholdsfortegnelse Forord 1. BETALINGSVEDTÆGTENS OMRÅDE... 5 2. BUDGET OG REGNSKAB FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING... 5 3. BIDRAG FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING...

Læs mere

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE

TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE TOLDBODVEJ 20 ǀ 7100 VEJLE Jan. 2014 Indhold KAPITEL 1 Vedtægtens område 04 KAPITEL 2 Vejle Spildevands budget og regnskab 05 KAPITEL 3 Vejle Spildevands indtægter 05 KAPITEL 4 Private spildevandsanlæg

Læs mere

Betalingsvedtægten 2011

Betalingsvedtægten 2011 1 Betalingsvedtægten 2011 Opdateret 01.01. 2011 2 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Ajourført udgave af betalingsvedtægten altid kan ses på vores hjemmeside: www.aalborgforsyning.dk/kloak Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg)

Vejle Spildevands budget og regnskab. Udtræden af Vejle Spildevand A/S (ophævelse af tilslutningspligten til Vejle Spildevands spildevandsanlæg) Betalingsvedtægt Vejle Spildevand A/S Januar 2015 Indhold KAPITEL 1 KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 KAPITEL 8 KAPITEL 9 BILAG 1 BILAG 2 Vedtægtens område Vejle Spildevands budget

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Gældende fra den 01-05-2015 Indhold Kapitel 1 Vedtægtens område... 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab... 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets

Læs mere

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014

Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 Betalingsvedtægt for HOFOR Spildevand København A/S 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Definitioner...3 2 Vedtægtens område...4 3 Budget og regnskab...4 4 Tilslutningsbidrag...5 5 Vandafledningsbidrag...6 6

Læs mere

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S

BETALINGSVEDTÆG T. Frederiksberg Kloak A/S BETALINGSVEDTÆG T Frederiksberg Kloak A/S 1 Indhold 1. Grundlag for vedtægten...3 2. Vedtægtens område...3 3. Forsyningens organisering...4 4. Information...4 5. Ordforklaring...4 6. Hovedledninger...5

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND

BETALINGSVEDTÆGT. Spildevandsforsyningen. Januar 2015 ÆRØVAND BETALINGSVEDTÆGT Spildevandsforsyningen Januar 2015 ÆRØVAND 1 Betalingsvedtægt for spildevandsforsyningen under Ærø Vand A/S. I henhold til lov om betalingsregler for spildevandsanlæg mv., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue

Referat fra mødet i Miljøudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Miljøudvalget, 30-10-2013 Referat fra mødet i Miljøudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Herredets Tingstue Mødetidspunkt: Kl. 8:00-10:00

Læs mere

Betalingsvedtægt 2014

Betalingsvedtægt 2014 Betalingsvedtægt 2014 1 INDLEDNING... 4 KAPITEL 1. ORGANISATION... 4 KAPITEL 2. DEFINITIONER... 4 KAPITEL 3. VEDTÆGTENS OMRÅDE... 6 A. FORSYNINGSOMRÅDER... 6 B. TILSLUTNING... 6 KAPITEL 4. FORSYNINGENS

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S

BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S BETALINGSVEDTÆGT FOR HOFOR SPILDEVAND ALBERTSLUND A/S 1 INDHOLD 1 DEFINITIONER...3 2 VEDTÆGTENS OMRÅDE...5 3 SELSKABETS BUDGET OG REGNSKAB...6 4 SELSKABETS INDTÆGTER... 7 5 TILSLUTNINGSBIDRAG...8 6 VANDAFLEDNINGSBIDRAG...

Læs mere

Aalborg Forsyning, Kloak A/S

Aalborg Forsyning, Kloak A/S 1. januar 2015 Aalborg Forsyning, Kloak A/S Betalingsvedtægt for Spildevandsanlæg Indholdsfortegnelse Kap. 1: Vedtægtens område 3 Kap. 2: Kloakselskabets budget og regnskab 3 Kap. 3: Kloakselskabets indtægter

Læs mere

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S

Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Gentofte Spildevand A/S og Gladsaxe Spildevand A/S 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Kapitel 1. Organisation... 1 Kapitel 2. Definitioner... 1 Kapitel 3. Vedtægtens område...

Læs mere

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014

BETALINGSVEDTÆGT FOR SPILDEVANDSANLÆG JAMMERBUGT FORSYNING A/S - 2014 Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Indledning... 4 1 Vedtægtens område... 4 2 Budget og regnskab... 5 3 Forsyningens indtægter... 5 3.1 Tilslutningsbidrag... 5 3.1.1 Tilslutningsbidragets størrelse... 6

Læs mere

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S

Betalingsvedtægt. for Silkeborg Spildevand A/S Betalingsvedtægt for Silkeborg Spildevand A/S inkl. regulativ for tømning af bundfældningstanke og kontrakt mellem spildevandsforsyningen og ejer af andet spildevandsanlæg Indhold 1. Vedtægtens område

Læs mere

ADMINISTRATIONSPRAKSIS

ADMINISTRATIONSPRAKSIS Betalingsvedtægt for kloakforsyning i Faxe kommune Side 1 DEFINITIONER 1 Ad 1 VEDTÆGTENS OMRÅDE 1 Ad 2 KLOAKFORSYNINGENS BUDGET OG REGNSKAB 2 Ad 2.1. ADMINISTRATIONSBIDRAG 2 Ad 2.2. FORRENTNING 2 Ad 3

Læs mere

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV

PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 VAND AFFALD SPILDEVAND ERHVERV PRISER 2013 I denne prisliste kan du få et overblik over Provas takster og gebyrer i 2013. Prislisten her henvender sig primært til virksomheder. Der foreligger

Læs mere

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat

Priser 2015 Vand Affald Spildevand. Privat Priser 2015 Vand Affald Spildevand Privat PRISER 2015 Denne prisliste giver dig overblik over priser og gebyrer for 2015. Prislisten henvender sig primært til dig som privat person. Der foreligger en tilsvarende

Læs mere

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand

Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Betalingsvedtægt for håndtering af spildevand Indholdsfortegnelse Forord 1. Betalingsvedtægtens område 4 2. Budget og regnskab for spildevandshåndtering 4 3. Indtægter vedrørende spildevandshåndtering

Læs mere

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015

Betalingsvedtægt. Varde Kloak og Spildevand A/S. Gældende fra 1. januar 2015 Betalingsvedtægt Varde Kloak og Spildevand A/S Gældende fra 1. januar 2015 Version: 3.0 - opdateret 2. december 2014 Indhold Betalingsvedtægt for Varde Kloak og Spildevand A/S...3 Kapitel 1 Vedtægtens

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S

Vedtægt for kloakbetaling. i Fredensborg Spildevand A/S Vedtægt for kloakbetaling i Fredensborg Spildevand A/S Indhold side Kapitel 1 Vedtægtens område 3 Kapitel 2 Spildevandsselskabets budget og regnskab 4 Kapitel 3 Spildevandsselskabets indtægter 4 Kapitel

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem

i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler for spildevandsanlæg m.v, jf. pt. lovbekendtgørelse nr. 633 af 7. juni 2010 (betalingsloven) mellem Kontrakt Faxe Spildevand A/S CVR-nr. 31 49 83 41 Jens Chr. Skous Vej 1 4690 Haslev Tlf.: 70 26 02 07 Fax: 56 37 34 99 post@faxeforsyning.dk www.faxeforsyning.dk i henhold til 7 a. i lov om betalingsregler

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S

Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S Tillægsregulativ for Kalundborg Vandforsyning A/S 1 Vandforsyningens organisation Kalundborg Vandforsyning A/S ejer vandforsyningen, som tidligere var ejet af Kalundborg Kommune (herefter "Vandforsyningen").

Læs mere

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand

DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand DANVA notat om vilkår for målere til brug for afregning af spildevand Titel: Udgiver: Udarbejdet af: Vilkår for målere DANVA Vandhuset Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg DANVAs Normalregulativgruppe under

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land Vi forsøger at skabe mindst mulige gener for trafikken og de berørte ejendomme. Effektiv rensning af spildevandet Lolland Kommune har besluttet, at udpegede ejendomme i det åbne

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Vejle Kommune Att. Nina Schou Gerken 7. november 2012 Sag 12/04610 / CF E-mail: nisge@vejle.dk; post@vejle.dk; tekniskforvaltning@vejle.dk; kakor@vejle.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Betalingsregler Verdo Vand A/S

Betalingsregler Verdo Vand A/S Betalingsregler Verdo Vand A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1968 Indholdsfortegnelse 1. Tilslutningsbidrag... 3 1.1 Indledende bestemmelser... 3 1.2

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Glostrup Kommune Att.: Birgitte Harpelund og Ole Rønsholdt 30. oktober 2012 Sag 12/04661 CF E-mail: birgitte.harpelund@glostrup.dk; miljo.teknik@glostrup; ole.ronsholdt@glostrup.dk; Nikoline.Andersen@glostrup.dk

Læs mere

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013

PRISER vand & afløb. 1. januar. Billund Vand Takster 2013 PRISER vand & afløb 1. januar 2013 Takstbladet for Billund Vand A/S. Priser og afgifter er vedtaget af Billund Vand A/S den 8. november 2012 og godkendt af Billund Byråd d. 17. december 2012 Vær opmærksom

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Randers Kommune Att. Poul Hjøllund E-mail: poul.hjollund@randers.dk; randers.kommune@randers.dk; poul.erik.oest@randers.dk 21. december 2012 Sag 12/04584 / CF Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken

3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012. Plejecenter ved Snorrebakken 3. tillæg til Spildevandsplan 2005-2012 Plejecenter ved Snorrebakken Teknik & Miljø, December 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Lovgrundlag...3 3. Eksisterende forhold...3 4. Fremtidige

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift.

Forsyningssekretariatet fører tilsyn med, om der anvendes midler fra kommunale vandselskaber til aktiviteter, der ikke er forbundet med deres drift. Faaborg-Midtfyn Kommune Att.: Torben Gregersen 16. november 2012 Sag 12/04659 / CF Mail: tg@faaborgmidtfyn.dk; fmk@faaborgmidtfyn.dk; moso@faaborgmidtfyn.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND

TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND Horten Advokat Line Markert Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 159978 TYPEPROBLEMSTILLINGER VED TILSLUT- NING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND 1. INDLEDNING Vordingborg

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE

Det åbne land KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE KLOAKERING AF EJENDOMME I DET ÅBNE LAND HVORFOR KLOAKERING AF EJENDOMME? TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME I ISHØJ KOMMUNE TILSLUTNING AF UKLOAKEREDE EJENDOMME 2012 UDGIFTS FORDELING GRÆNSEFLADER MELLEM

Læs mere

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt

Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt Bilag 3 Orientering om kloakering dele af Rågeleje-Udsholt 29. Januar 2015 SIDE 1 Hvorfor skal Rågeleje-Udsholt kloakeres? Kloakeringen sker iht. tillæg 4 og 5 til Gribskov Kommunes spildevandsplan 2013-2017

Læs mere

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder

Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder Administrationsgrundlag for Lokal Afledning af Regnvand (LAR) i Svendborg i fælleskloakerede områder 25. februar 2015 Sagsnr. P00059 Udarbejdet af: LIL Baggrund og formål Vand og Affald har i samarbejde

Læs mere

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30

Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1. Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Borgermøde om kloakering af sommerhusområderne etape 1 Mariagerfjord Vand a s Fredag den 13. december 2013 kl. 13.30 Dagsorden 1. Indledning 2. Spildevandsplan 3. Ny renseanlægsstruktur 4. Projektomfang

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B1236008 - JJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 29. juni 2015 af Østre Landsrets 20. afdeling (landsdommerne Tine Vuust, B. Tegldal og Nanna Bille (kst.)). 20. afd. nr. B-1236-14: Snogebæk

Læs mere

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet

Ca. 60 lodsejere/medejere, som repræsenterede 42 ejendomme ud af de aktuelle 60 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering i det åbne

Læs mere

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010

Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape. 29. april 2010 Orientering om kloakering af SANDET Præsentation af kloakeringsprojektet 2. etape 29. april 2010 # 1 Hvorfor kloakering af SANDET? Fordi: - Nedsivning ikke er mulig - Spildevandet forurener Arresø - Risiko

Læs mere

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet

Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10. www.bonnerup.net. 42 lodsejere/medejere, som repræsenterede de aktuelle 48 ejendomme i projektet Bonnerup Consult ApS Fynsvej 56 5500 Middelfart Email: info@bonnerup.net Tlf. 64 40 08 10 Fax. 64 40 07 10 www.bonnerup.net Mødereferat Møde vedr.: Orienteringsmøde for lodsejerne i forbindelse med kloakering

Læs mere

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller.

Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Ikke pligt til at betale tilslutningsbidrag til spildevandsselskab ved udstykning af parceller. Forvaltningsret 2.1 - Veje og vand 2.2. Anpartsselskabet B købte i 1999 et areal af kommune K og betalte

Læs mere

Kloakering i det åbne land

Kloakering i det åbne land Kloakering i det åbne land NK-Forsyning A/S September 2013 Spildevand Din ejendom skal kloakeres Efter spildevandsplanen for Næstved Kommune skal flere landsbyer og ejendomme i det åbne land kloakeres.

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde vedrørende kloakprojektet Askø-Dannemare 16. november 2011 Dannemare Forsamlingshus Centralisering af spildevandsrensning og kloakering af det åbne land Askø-Dannemare

Læs mere

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse

Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Afgørelse Fredericia Kommune Att. Karsten Damm 20. januar 2014 Sag 12/05565 / CF E-mail: karsten.damm@fredericia.dk; kommunen@fredericia.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser april 2015

PRIVATKUNDER Priser april 2015 PRIVATKUNDER Priser april 2015 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 8 Varme - tilslutningsbidrag 9 Vand - tilslutningsbidrag 11 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S

Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Herning Vand A/S Ålykkevej 5 7400 Herning Tlf.: 9999 2299 CVR 2581 0619 EAN 5 790001 899202 Bilag Betalingsvedtægt for Spildevandsforsyning i Herning Vand A/S Grænseflader til private kloakker m.v. 1 Der

Læs mere

PRIVATKUNDER Priser januar 2014

PRIVATKUNDER Priser januar 2014 PRIVATKUNDER Priser januar 2014 INDHOLD Elpriser 3 Varmepriser 4 Vandpriser 5 Spildevandspriser 6 El - tilslutningsbidrag 7 Varme - tilslutningsbidrag 8 Vand - tilslutningsbidrag 10 Spildevand - tilslutningsbidrag

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m.

Dagsorden. Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup. 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Dagsorden Borgerinformation om kloakering af Ydbyvej v/gettrup 1. Orientering 2. Projektgennemgang 3. Spørgsmål m.m. Hvem er Thisted Vand? Thisted Kommune Ejer 100% alle aktier Thisted Drikkevand A/S Før

Læs mere

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården

Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Velkommen til informationsmøde omkring kloakering af Stenbæk og Klintegården Aftenens program - Velkomst og indledning ved Peter B. Andreasen, direktør Langeland Forsyning - Kloakering af sommerhusområderne

Læs mere

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra "fremmed boring".

Fremmed boring Hvis golfklubben får ledningsført vand fra et fælles vandværk taler man om vand fra fremmed boring. Marts 2012 VANDAFGIFTER Notatet beskriver generelt de per 1. januar 2012 gældende afgifter vedrørende vandforbrug og spildevand samt muligheder for godtgørelse og tilbagesøgning: A. Vandforbrug: Vandafgift

Læs mere

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013

Spildevandskloakering i Liseleje Informationsmøde 04.04.2013 Informationsmøde 04.04.2013 1 Dagsorden 1. Velkomst v./ Finn Ellegaard a. Valg af ordstyrer og referent b. Introduktion 2. Lovgrundlag mv. for kloakeringen v./halsnæs Kommune Team Miljø 3. Spildevandskloakeringen

Læs mere

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Hillerød Kommune Att. Martin Lund. E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Hillerød Kommune Att. Martin Lund 22. oktober 2013 Sag 12/05584 / CF E-mail: malu@hillerod.dk; hillerod@hillerod.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet fører tilsyn

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV

SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV SALGSBETINGELSER GRUNDSALG TIL ERHVERV 1. Parterne 1.1. Sælger: Assens Kommune, Rådhus Allé 5, 5610 Assens 1.2. Køber: Adresse Cpr.nr./CVR. nr. 2. Ejendommen 2.1. Arealet / ejendommen er en ubebygget erhvervsparcel,

Læs mere

Betalingsbetingelser m.v. for

Betalingsbetingelser m.v. for Betalingsbetingelser m.v. for Tønder Forsyning A/S og dennes datterselskaber Udarbejdet: juni2010 Revideret: nov. 2010 Version: 2. udgave INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hæftelse... 3 3. Fakturering

Læs mere