Definition årsrapport - ekstern

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Definition årsrapport - ekstern"

Transkript

1 Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B: Årsrapport, drift, landbrug, personlig (bestillingsnumrene 511) Årsrapport, drift, landbrug, I/S-regnskab (bestillingsnumrene 511) Årsrapport, drift, forretning, personlig (bestillingsnumrene 513) Årsrapport, drift, forretning, I/S-regnskab (bestillingsnumrene 513) Årsrapport, drift, landbrug, selskab (bestillingsnumrene 540) Årsrapport, drift, forretning, selskab (bestillingsnumrene 543) Derudover indgår definitionerne for følgende, der kan vælges til (Reelt først krævet for regnskabsklasse C regnskaber): Pengestrømsopgørelse Hoved- og nøgletalsoversigt (5 års oversigt) 1. Indhold i dette dokument 2. Tekstlinier i "Resultatopgørelse" 3. Tekstlinier i "Balance" 4. Tekstlinier i "Pengestrømsopgørelse 5. Forkortelser anvendt i definitionen 6. Resultatopgørelse 7. Balance 8. Afsnittene 87 og Pengestrømsopgørelse 10. Hoved- og nøgletalsoversigt (5-års oversigt) 11. Links fif om brug af dette dokument 12. Spørgsmål til afklaring i dette dokument 1. Indhold i dette dokument I afsnittene 2 og 3 er der en beskrivelse af de linier, der kan forekomme i de 2 sammendragsafsnit med tal i den eksterne årsrapport. Det er afsnit 8 Resultatopgørelse og afsnit 9 Balance. Der er i disse afsnit lagt vægt på "Teksten". I afsnit 4 er der en beskrivelse af de linier, der kan forekomme i afsnit 10 Pengestrømsopgørelse i den eksterne årsrapport. Der er i dette afsnit lagt vægt på "Teksten". I afsnit 5 er der en beskrivelse af de forkortelser, der anvendes i de efterfølgende afsnit, hvor kontoopsamlingerne er defineret. I afsnit 6 er kontoopsamlingen til linierne i "Resultatopgørelse" (afsnit 8 i udskriften) beskrevet. I afsnit 7 er kontoopsamlingen til linierne i "Balance" (afsnit 9 i udskriften) beskrevet. I afsnit 8 er der beskrevet alle fejlkonti. Både de der ikke giver anledning til afstemningsfejl, og de konti der gør det. I afsnit 9 er kontoopsamlingen til linierne i "Pengestrømsopgørelse (afsnit 10 i udskriften) beskrevet. OBS! Den følgende tekstbeskrivelse er fælles for ekstern årsrapport, landbrug og ekstern årsrapport, forretning. Der forekommer derfor linier i det følgende, der alene udskrives i den ene henholdsvis den anden udskrift. Disse linier er generelt markeret med (*1) = landbrug og (*2) = forretning. 1 af 56

2 2. Tekstlinier i "Resultatopgørelse" Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 1 Nettoomsætning (*a) 2 Ændring i varelager (*a) 3 Private indtægter Var. 4 Andre driftsindtægter (*a), 5 Omkostninger til råvare og hjælpematerialer (*a) 6 Andre eksterne omkostninger (*a) = kan udelades i Selskaber (alt.note: Brutto) Bruttoresultat 7 Personaleomkostninger 8 Af og nedskrivning af anlægsaktiver 9 Gevinst ved salg af anlægsaktiver 9 Tab ved salg af anlægsaktiver 10 Andre driftsomkostninger Driftsresultat 11 Indtjening tilknyttet virksomhed Var. 12 Finansielle indtægter 13 Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat 14 Ekstraordinære indtægter 14 Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinært resultat før skat Udelades når note 14 = 0 15 Skat af årets resultat Årets resultat KUN I PERSONLIGE Ingen disponering udskrives KUN I I/S: Resultatdisponering: Overskrift 2 af 56

3 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Udbetalt til interessenter Overført til kommende år KUN I SELSKABER: Resultatdisponering: Overskrift Udbytte for regnskabsåret Reserve for opskrivning efter indre værdis metode Øvrige reserver Overført overskud Udelades når Årets resultat < 0. Overført underskud Udelades når Årets resultat > 0. Disponering i alt Fejllinier (jf. afsnit 8 i dette dokument) 3. Tekstlinier i "Balance" Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) AKTIVER Overskrift 16 Rettigheder, udvikling mv. 16 Goodwill ((Flyttes til de enkelte)) 16 Projekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver 17 Grunde og bygninger 17 Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 17 Flerårige afgrøder 17 Stambesætning Kan overføres i helhed til linien handelsbesætning Øvrige materielle aktiver Var. ((Flyttes til de enkelte, men alt kan ikke flyttes)) 17 Projekter under udførelse 17 Materielle. aktiver ikke erhvervsmæssige Materielle anlægsaktiver 3 af 56

4 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 18 Andel i tilknyttet virksomhed Var. 18 Værdipapirer 18 Finansielle aktiver ikke erhvervsmæssige ((Flyttes ned som del af næste linie)) Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver 19 Råvarer og hjælpematerialer 20 Varer under fremstilling 21 Fremstillede varer 22 Øvrig varelager Var. ((kan ikke flyttes til de enkelte, da kontoplan ikke opdelt, som ovenstående på anden virksomhed)) 23 Handelsbesætning Evt inkl. stambesætning Varebeholdninger 24 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser (*c) 24 Hensættelse til tab på tilgodehavende (*c= er summeret L) 25 Igangværende arbejde 26 Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed Var. 27 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse 28 Periodeafgrænsningsposter 29 Tilgodehavende skat (Kun i personlige)(positiv sum) 29 Tilgodehavende selskabsskat (Kun i selskaber)(positiv sum) 36 Udskudt skatteaktiv (kun hvis positiv sum) 30 Tilgodehavnde ikke erhvervsmæssig Tilgodehavender 31 Værdipapirer 32 Værdipapirer ikke erhvervsmæssig Værdipapirer (Kun hvis både virksomhed og privat) 33 Likvide beholdninger 34 Likvide beholdninger ikke erhvervsmæssig Likvide beholdninger (Kun hvis både virksomhed og 4 af 56

5 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) privat) Omsætningsaktiver Aktiver sideskift mellem aktiver og passiver (Fortegn: Bemærk at alle fortegn i balancens del med passiver er vendt i forhold til klasse A regnskaber) PASSIVER (overskrift) Indskudskapital (Kun i personlige) Virksomhedskapital (Kun i selskaber) Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Reserve efter indre værdi s metode Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud 35 Egenkapital (Personlige - kun denne sum i afsnit 9) Hensættelser til udskudt skat (kun hvis negativ sum) Andre hensatte forpligtelser Hensatte ikke erhvervsmæssig 36 Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Pante- og gældsbreve Anden langfristet gæld Leasingforpligtelse Øvrig gæld Langfristet gæld ikke erhvervsmæssig Var. 5 af 56

6 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 37 Langfristet gældsforpligtelse 38 Kortfristet del af langfristet gæld 39 Pengeinstitutter 40 Leverandører af vare og tjenesteydelser 41 Gæld til tilknyttet virksomhed Var. 42 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 43 Skyldig skat (kun i personlige) 43 Selskabsskat (kun i selskaber) 44 Anden gæld 45 Periodeafgrænsningsposter 46 Forslag til udbytte for regnskabsåret (kun i selskaber) 47 Kortfristet gæld ikke erhvervsmæssig Kortfristet gældsforpligtelse Gældsforpligtelser Passiver 48 Eventualforpligtelse Tekstnoter 49 Pantsætning og sikkerhedsstillelse Tekstnoter 50 Nærtstående parter Tekstnoter (delvis auto) Kun i I/S og selskaber 51 Ejerforhold Tekstnoter (delvis auto) Kun i I/S og selskaber 52 Øvrige forhold Var 4. Tekstlinier i "Pengestrømsopgørelse Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Årets resultat Private indtægter Var. Investeringsreguleringer 6 af 56

7 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Af og nedskrivninger Gevinst, tab ved salg af anlægsaktiver Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære indtægter/-omkostninger Txt fortegnsstyret Skat af årets resultat Tilbageførsler i alt Ændring i varelager Ændring i handelsbesætning Evt inkl. stambesætning (se nf) Ændring i tilgodehavende mm. Ændring i kortfristet gæld ekskl. Kassekredit Ændring i driftskapital Pengestrøm fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra ordinær driftsaktivitet Udelades når (*e)-sum = 0 Ekstraordinære indtægter (eller tekst: udgifter) (*e)txt fortegnsstyret Tilknyttet virksomhed ekskl. anlægsafskrivninger Betalt skat (kun i selskaber) Pengestrøm fra driftsaktivitet Private indtægter Var (ikke i selskaber) Betalt skat (ikke i selskaber) Privat udtræk (ikke i selskaber) Privat investering mv. Privat finansiering mv. Pengestrøm fra privat (ikke i selskaber) Pengestrøm fra driftsaktivitet efter privat (ikke i selskaber) Immaterielle aktiver ((lægges sammen med immaterielle aktiver)) 7 af 56

8 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Immaterielle projekter under udførelse Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Flerårig afgrøde Var Stambesætning (Kun hvis ud i balance)(se of) Øvrige materielle aktiver Var. ((da alle konti ikke kan fordeles ud på ovenstående materielle aktiver beholdes linien, men teksten gøres variabel)) Projekter under udførelse Værdipapirer, anlægsaktiver Værdipapirer, omsætningsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Likviditetsoverskud/-behov Langfristet gæld Kassekredit Ændring i selskabskapital Var Kun i I/S og selskaber Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i pengestrøm i alt Likvider i alt primo Likvider i alt ultimo Fejl: Pengestrøm stemmer ikke Krav +/- 10 kr. *1) Kun i landbrugsregnskaber. *2) Kun i forretningsregnskaber. *3) Udskrives kun hvis der er ekstraordinære indtægter eller udgifter. 8 af 56

9 5. Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: (Oms) Betyder omsætningen på kontoen beregnet som summen af kasseomsætningen og efterposteringer (+ intern omsætning i den supplerende beretning). (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet som ultimo status + kasseomsætning + efterposteringer - primo status (og + interne posteringer i den supplerende beretning). (???) Betyder saldoen på kontoen beregnet som ultimo status + kasseomsætning + efterposteringer - primo status (og + interne posteringer i den supplerende beretning). (Pri) Betyder at primo status på kontoen opsamles. (Ult) Betyder at ultimo status på kontoen opsamles. (Sta.æn) Betyder statusændringen på kontoen beregnet som ultimo status - primo status. (vf) Betyder at der vendes fortegn på oplysningen, når den udskrives. (neg) Betyder at kun konti med negativ værdi indgår. (pos) Betyder at kun konti med positiv værdi indgår. (sp) Betyder at der kun indgår posteringer med disse specifikationsnumre. (V-kd) Betyder at der kun indgår posteringer med virksomhedskode 1 eller 2. (Ref.nr.) Betyder at oplysningen er gemt som supplerende oplysning på et referencenummer under sidste års tal. (Tekst) En tekst i parentes betyder at teksten ikke udskrives i sammendraget, men er en forklaring til specifikationen. (Tekst) er en subtotal i noten. (Tekst) er de eneste linier der udskrives i alternativ noter i selskabsregnskaber ((Tekst)) En tekst i dobbelt parentes betyder, at teksten er en forklarende underopdeling af en "(Tekst)" (udskrives ikke). Ref.nr.= 480xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, personlige landbrug. Ref.nr.= 481xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, personlige forretning. Ref.nr.= 486xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, selskaber landbrug. Ref.nr.= 487xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, selskaber forretning. Ref.nr.= 48xxxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, ALLE Ref.nr.= 48Yxxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, landbrug Ref.nr.= 48Zxxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, forretning Forklaring 48sxxx skal udbygges og være præcis 6. Resultatopgørelse Spec. Fortegn Kontonummer Type Sp. Nr. Ref.nr. 1 Nettoomsætning (*1) (Korn) (var.txt) (Oms) 48y (sp 10) 3883 (sp 10-29) (Frøafgrøder) (var.txt) (Oms) 48y (sp 30-34) (Handelsroer) (var.txt) (Oms) 48y (sp 35-39) (Kartofler) (var.txt) (Oms) 48y (sp 40-44) (Raps) (var.txt) (Oms) 48y (sp 45-49) (Ærter mv.) (var.txt) (Oms) 48y019 9 af 56

10 (sp 50-54) (Andre industriafgrøder mv.) (var.txt) (Oms) 48y (sp 55-64) (Gartneriafgrøder) (var.txt) (Oms) 48y (sp 65-69) (Grovfoder) (var.txt) (Oms) 48y030 (Energiafgrøder mv.) (var.txt) (Oms) 48y (sp 70-74) (Mælk) (var.txt) (Oms) 48y (sp 11) 3884 (sp 80-89) (Kvæg) (var.txt) (Oms) 48y (sp 12) 3884 (sp 90-99) (Svin) (var.txt) (Oms) 48y (sp 13) 3885 (sp 00-09) (Fjerkræ) (var.txt) (Oms) 48y (sp 10-19) 3599 (sp 10-19) 3880 (sp 14) 3885 (sp 10-19) (Pelsdyr) (var.txt) (Oms) 48y (sp 20-29) 3599 (sp 20-29) 3885 (sp 20-29) (Får) (var.txt) (Oms) 48y (sp 30-39) 3599 (sp 30-39) 3880 (sp 15) 3885 (sp 30-39) (Husdyr i øvrigt) (var.txt) (Oms) 48y (sp 00-09) 3594 (sp 40-99) (sp 00-09) 3599 (sp 40-99) 3880 (sp 16) 3885 (sp 40-49) 3885 (sp 50-59) 3885 (sp 60-69) 3885 (sp 70-79) 10 af 56

11 (Maskinstationsindtægter) HE (var.txt) 3804 (Oms) 48x106 (Skov, råstoffer mm.) HE (var.txt) (Oms) 48x111 (Andet hovedområde) HE (var.txt) 3839 (Oms) 48x112 (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 81) 48x246 (rel.til ) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 82) 48x249 (rel.til ) 5001 (sp 82) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 83) 48x252 (rel.til ) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 84) 48x255 (rel.til ) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 85) 48x258 (rel.til ) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 86) 48x261 (rel.til ) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 87) 48x264 (rel.til ) 5001 (sp 87) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 88) 48x267 (rel.til ) 5001 (sp 88) ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) 48x115 (Afrunding) 4759 (Oms) 48y114 + fra oms + fra status Redefineres 1 Nettoomsætning (*2) 9 Kun subtaler(es) (Varesalg) (var.txt) (Oms) 48z005 (Varesalg 2) (var.txt) (Oms) 48z006 (Varesalg 3) (var.txt) (Oms) 48z (sp 50-67) (Engrossalg) (var.txt) (Oms) 48z008 (Engrossalg 2) (var.txt) (Oms) 48z009 (Engrossalg 3) (var.txt) (Oms) 48z (sp 80-89) (Arbejde efter regning) (var.txt) (Oms) 48z011 (Arbejde efter regning 2) (var.txt) (Oms) 48z af 56

12 (Entreprise) (var.txt) (Oms) 48z013 (Entreprise 2) (var.txt) (Oms) 48z014 (Tilbudsarbejde) (var.txt) (Oms) 48z015 (Tilbudsarbejde 2) (var.txt) (Oms) 48z016 (Arbejde i øvrigt) (var.txt) (Oms) 48z017 (Kørsel) (var.txt) (Oms) 48z018 (Kørsel 2) (var.txt) (Oms) 48z019 (Honorar, salær, provision m.v.) (var.txt) (Oms) 48z020 (Maskinstationsindtægter) HE (var.txt) 3804 (Oms) 48x106 (Skov, råstoffer mm.) HE (var.txt) (Oms) 48x111 (Andet hovedområde) HE (var.txt) 3839 (Oms) 48x112 (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 81) 48x246 (rel.til ) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 82) 48x249 (rel.til ) 5001 (sp 82) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 83) 48x252 (rel.til ) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 84) 48x255 (rel.til ) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 85) 48x258 (rel.til ) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 86) 48x261 (rel.til ) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 87) 48x264 (rel.til ) 5001 (sp 87) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 88) 48x267 (rel.til ) 5001 (sp 88) ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) 48x115 (Afrunding) 4759 (Oms) 48x114 + fra oms + fra status Redefineres 2 Ændring i varelager Der udskrives kun summer med henvisning til statusnoterne 19 og af 56

13 (Ændring i flerårige afgrøder) F.txt (Sta.æn) 48y117 48z087 (Ændring i varer under fremstilling) F.txt (Sta.æn) 48y132 48y135 48y138 48y141 48y157 48y160 48y177 48y180 48y188 48y199 48y203 48y208 48y223 48y285 48y287 48y294 48z089 ((Stambesætning kvæg)) (Ult) 48y056 ((Stambesætning svin)) (ult) 48y063 ((Stambesætning fjerkræ)) (Ult) 48y069 ((Stambesætning pelsdyr)) 1520 (Ult) 48y075 ((Stambesætning får)) (Ult) 48y082 ((Stambesætning andre husdyr)) 1540 (Ult) 48y (sp 10) 1580 (sp 15) (Stambesætning) (var.txt) Sum (Sta.æn) ((Handelsbesætning kvæg)) (Ult) D/ 056 ((Handelsbesætning svin)) (ult) D/ 063 ((Handelsbesætning fjerkræ)) (Ult) D/ 069 ((Handelsbesætning pelsdyr)) (Ult) D/ 075 ((Handelsbesætning får)) (Ult) D/ 082 ((Handelsbesætning andre husdyr)) (Ult) D/ (sp 00-09) 1580 (sp 11-14) 1580 (sp 16-99) (Handelsbesætning) (var.txt) Sum (Sta.æn) 48z090 (Ændring i besætning) F.txt Sum (Sta.æn) Subtotal (Ændring i fremstillede varer) F.txt (Sta.æn) 48y y y012 48y015 48y018 48y021 48y023 48y025 48y032 48y034 48y051 48y057 48y064 48y af 56

14 48y076 48y083 48y090 48y107 48y116 48y152 48y283 48z091 3 Private indtægter var.txt ((Personlig indtjening)) (Saldo) 48x315 ((Personlige formueindtægter)) (Saldo) 48x x359 4 Andre driftsindtægter ((Produktionstilskud)) (Oms) 48y y y y017 48y020 48y031 48y054 48y061 48y080 48y087 48y110 48z110 ((EU-afkoblet støtte)) (Saldo) 48x276 ((Finansieringstilskud)) (Saldo) 48x (Tilskud) F.txt sum (Sygedagpenge) F.txt (Saldo) 48x113 (Maskinstationsindtægter) (var.txt) (Oms) 48x (Skov og råstoffer) (var.txt) Sum ((Skov og råstoffer)) (Oms) D/ 108 ((Lejeindtægt)) (Oms) D/ ((Forpagtningsindtægt)) x281 ((Udlejning, værelser mv.)) (Saldo) 48x241 (Lejeindtægter) (var.txt) sum 14 af 56

15 (Anden virksomhed 1 fri) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 00-69) 48x244 (Anden virksomhed 2 fri) (var.txt) 5001 (Saldo) (sp 00-69) 48x (sp 00-90) 5080 (sp 99) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 71) 48x247 (rel.til ) 5001 (sp 71) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 72) 48x250 (rel.til ) 5001 (sp 72) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 73) 48x253 (rel.til ) 5001 (sp 73) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 74) 48x256 (rel.til ) 5001 (sp 74) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 75) 48x259 (rel.til ) 5001 (sp 75) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 76) 48x262 (rel.til ) 5001 (sp 76) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 77) 48x265 (rel.til ) 5001 (sp 77) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 78) 48x268 (rel.til ) 5001 (sp 78) (NB Specifikation af 82xx-konti kan tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation ((Anden indtjening Indtægt tidl. år)) 3199 (Oms) D/ 108 ((Anden indtjening erstatninger)) 3186 (Oms) 48y y y y y079 48y086 D/ 108 ((Anden indtjening diverse erhverv)) (Oms) 48x (sp 00-09) 3880 (sp 17-99) 3883 (sp 00-09) 3883 (sp 75-99) 3884 (sp 00-79) 3885 (sp 80-99) 3886 (sp 00-49) 3886 (sp 68-79) 3886 (sp 90-99) hvis forretning tillægges(*2) 3883 (sp 10-74) 48z af 56

16 3884 (sp 80-99) 3885 (sp 00-79) + hvis landbrug tillægges(*1) 3886 (sp 50-67) 48x (sp 80-89) ((Anden indtjening div. indkomst)) (Saldo) 48x ((Anden indtjening formueindtægter)) (Saldo) 48x (sp 00-79) x360 (Anden indtjening) (var.txt) sum Andre driftsindtægter F.txt Sum afs. 8 5 Omkostninger til råvare og hjælpematerialer (*1) ((Udsæd)) (Oms) 48y ((Gødning)) (Oms) 48y ((Planteværn)) (Oms) 48y ((Diverse vedrørende markbrug)) (Oms) 48y (sp 00-39) (Omkostninger mark) F.txt Subtotal ((Kvæg)) (Oms) 48y055 ((Svin)) (Oms) 48y062 ((Fjerkræ)) (Oms) 48y068 ((Pelsdyr)) (Oms) 48y074 ((Får)) (Oms) 48y081 ((Husdyr i øvrigt)) (Oms) 48y (Indkøb besætning) F.txt Subtotal ((Korn)) 4400 (Oms) 48y (sp 80-89) ((Kraftfoder mv.)) (Oms) 48y147 ((Andet indkøbt foder)) (Oms) 48y149 ((Eget grovfoder)) (Oms) 48y151 ((Dyrlæge og medicin)) (Oms) 48y af 56

17 ((Diverse vedr. husdyrbrug)) (Oms) 48y (sp 40-49) (Omkostninger husdyr) F.txt Subtotal (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) (var.txt) ((skov m.v.)) (Oms) 48x158 ((maskinstation, skov, råstoffer HE)) (sp 50-99) (Ændring i indkøbt varelager) F.txt (Sta.æn) 48y y065 48y071 48y077 48y084 48y091 48y131 48y134 48y137 48y140 48y146 48y148 48y150 48y154 48y156 48y159 48y176 48y179 48y187 48y284 Ny 48y322 5 Omkostninger til råvare og hjælpematerialer (*2) 9 Kun subtaler(es) (Vare- og materialekøb) F.txt (Oms) 48z (Råvarekøb) F.txt (Oms) 48z (sp 00-49) (Køb af halvfabrikata) F.txt (Oms) 48z (sp 50-99) (Hjælpematerialer) F.txt (Oms) 48z (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) (var.txt) 48x158 ((skov m.v.)) (Oms) ((maskinstation, skov, råstoffer HE)) (sp 50-99) (Ændring i indkøbt varelager) F.txt (Sta.æn) 48z af 56

18 6 Andre eksterne omkostninger Kun i landbrug: (Maskinstation mv.) (var.txt) (Oms) 48y Kun i forretning: (Tjenesteydelser til videresalg) (var.txt) (Oms) 48z (sp 00-19) (Underentreprenører) (var.txt) (Oms) 48z (sp 20-99) (Garanti- og serviceomkostninger) (var.txt) (Oms) 48z147 (Div.vedr. varekøb og materialer) (var.txt) 4430 (Oms) 48z (sp 00-99) (Salgsomkostninger og produktudv) (var.txt) (Oms) 48z149 (OBS! Lukkes se nedenfor) Fælles herfra: (Tab på debitorer) (var.txt) 4750 (Oms) 48x205 (Salgsomkostninger og produktudv) (var.txt) (Oms) D/ (sp 30-39) ((Vedligehold bygninger)) (Oms) D/ (sp 03) 4895 (sp 10-19) 1637 (sp 00-19) ((Vedligehold grundforbedring)) (Oms) D/ ((Vedligehold produktionsinventar(mark))) (Oms) D/ (sp 40-59) ((Vedligehold bygningsinventar(stald))) 4671 (Oms) D/ (sp 20-39) ((Vedligehold andet inventar)) (Oms) D/ (sp 60-79) 1637 (sp 80-99) (Vedligeholdelse) (var.txt) sum Subtotal 48x181 ((Småinventar)) 4680 (Oms) 48x321 ((Investeringsreguleringer)) (Saldo) 48x x x x x (sp 00-57) 48x385 (Investeringer over driften) (var.txt) sum 48x af 56

19 (Energi) (var.txt) (Oms) 48x (sp 10-12) 4899 (sp 18) 4895 (sp 40-79) 1635 (Lejeudgifter) (var.txt) (Oms) 48x (sp 00-09) 1638 (sp 20-29) (Forsikringer) (var.txt) (Oms) 48x (sp 14) 4896 (sp 10-19) 1638 (sp 10-14) 7361 (saldo) (Kontor, administration mv.) (var.txt) (Oms) D/ (sp 05-07) 4895 (sp 20-39) (Skatter mv.) (var.txt) (Oms) 48x (sp 15) 4896 (sp 20-29) 1638 (sp 15-19) (Diverse omkostninger) (var.txt) (Oms) 48x (sp 00-02) 4899 (sp 04) 4899 (sp 08-09) 4899 (sp 13) 4899 (sp 16-17) 4899 (sp 19-99) 4895 (sp 00-09) 4895 (sp 90-99) 4896 (sp 30-39) 4896 (sp 40-49) 4896 (sp 50-99) 1638 (sp 40-99) 7396 (Saldo) 7398 Bruttoresultat. Kun afs. 8 Herfra er noter landbrug-forretning ens 7 Personaleomkostninger (Lønninger) (var.txt) (Oms) (kun sum) 48x190 48x191 48x192 (Værdi af kost og logi) (var.txt) (Oms) 48x193 (Tilskud til personale) (var.txt) (Oms) 48x af 56

20 (Pensioner) (var.txt) 4725 (Oms) (sp 10-19) 48x195 (Andre omkostninger til social sikring) (var.txt) (Oms) 48x (Oms) (sp 00-09) 4725 (Oms) (sp 20-99) (Oms) (Øvrige personaleomkostninger) (var.txt) (Oms) 48x (Oms) 1638 (sp 00-09) Kun i selskaber kan fravælges Heraf løn bestyrelse (var.txt) (Oms) (sp 80-89) D/191 Heraf løn direktion (var.txt) (Oms) (sp 90-99) D/192 Gennemsnitligt antal ansatte (1 dec.) (plan 1) SupOpl 48x (plan 5) Noterne er uanset alternativ altid med Sidste års tal ved subtotaler (NB Specifikation af løn pr. medarbejder kan tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation 8 Af- og nedskrivning anlægsaktiver ((Afskrivninger nr ej anvendt)) (Oms) ((Goodwill)) 4948 (Oms) (sp 00-09) ((Rettigheder)) 4948 (Oms) (sp 10-29) ((Udvikling mv.)) 4948 (Oms) (sp 30-99) 1639 (sp 00-09) (Afskrivning immaterielle aktiver) F.txt Subtotal 48x215 ((Afskrivninger fast ejendom)) 4950 (Oms) (sp 00-19) 4950 (sp 21-99) (sp 10-19) ((Afskrivninger grundforbedring)) (Oms) 1639 (sp 20-29) ((Afskrivninger produktionsinventar(mark))) (Oms) 1639 (sp 40-49) ((Afskrivninger bygningsinventar(stald))) 4965 (Oms) 1639 (sp 30-39) ((Afskrivninger andet inventar mv.)) 4964 (Oms) (sp 50-59) ((Afskrivninger bl. driftsmidler mv.)) (Oms) 1639 (sp 60-89) 48x217 ((Særlige skattekonti)) (oms) 48x x (sp 00-09) 48x (sp x225 ((selskaber skat)) (Saldo) 48x227 ((selskaber skat)) x671 (Afskrivning af materielle anlægsaktiver) F.txt Subtotal 20 af 56

21 ((Goodwill)) (neg) 4930 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) (neg) 4930 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) (neg) 4930 (Oms) (sp 80-99) (Nedskrivning immaterielle aktiver) F.txt Subtotal 48x216 ((Jord)) (neg) 4932 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) (neg) 4930 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) (neg) 4932 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) (neg) 4932 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) (neg) 4932 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) (neg) 4933 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) (neg) 4933 (Oms) (sp 20-39) 48x218 ((Andet inventar/specialinventar)) (neg) 4933 (Oms) (sp 40-59) 48x220 ((Biler)) (neg) 4933 (Oms) (sp 60-79) 48x222 ((Andre bl. driftsmidler)) (neg) 4933 (Oms) (sp 80-99) 48x224 ((Gl nummer)) (neg) 4950 (Oms) (sp 20) 48x226 (Nedskrivning materielle aktiver) F.txt Subtotal 48x228 ((Goodwill)) (pos) 4930 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) (pos) 4930 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) (pos) 4930 (Oms) (sp 80-99) (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) F.txt Subtotal D/216 ((Jord)) (pos) 4932 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) (pos) 4930 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) (pos) 4932 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) (pos) 4932 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) (pos) 4932 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) (pos) 4933 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) (pos) 4933 (Oms) (sp 20-39) D/218 ((Andet inventar/specialinventar)) (pos) 4933 (Oms) (sp 40-59) D/220 ((Biler)) (pos) 4933 (Oms) (sp 60-79) D/222 ((Andre bl. driftsmidler)) (pos) 4933 (Oms) (sp 80-99) D/224 ((Gl nummer)) (pos) 4950 (Oms) (sp 20) D/226 (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) F.txt Subtotal D/228 9 Gevinst, tab salg af anlægsaktiver ((Goodwill)) 4940 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) 4940 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) 4940 (Oms) (sp 80-99) ((Jord)) 4941 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) 4940 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) 4941 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) 4941 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) 4941 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) 4942 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) 4942 (Oms) (sp 20-39) ((Andet inventar/specialinventar)) 4942 (Oms) (sp 40-59) ((Biler)) 4942 (Oms) (sp 60-79) ((Andre bl. driftsmidler)) 4942 (Oms) (sp 80-99) ((Gl nummer)) (Oms) 48x231 (Gevinst ved salg af anlægsaktiver) F.txt Sum afs. 8 48x232 ((Goodwill)) 4943 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) 4943 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) 4943 (Oms) (sp 80-99) ((Jord)) 4944 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) 4943 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) 4944 (Oms) (sp 20-39) 21 af 56

22 ((Driftsbygninger)) 4944 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) 4944 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) 4945 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) 4945 (Oms) (sp 20-39) ((Andet inventar/specialinventar)) 4945 (Oms) (sp 40-59) ((Biler)) 4945 (Oms) (sp 60-79) ((Andre bl. driftsmidler)) 4945 (Oms) (sp 80-99) ((Gl nummer)) 4991 (Oms) (sp 10-99) ((Gl nummer)) 4998 (Oms) (sp 11-99) (Tab ved salg af anlægsaktiver) F.txt Sum afs. 8 48x230 ((kun hvis både gevinst og tab)) Sum Sum i note D/ Andre driftsomkostninger ((Andre driftsomkostninger)) 4758 (oms) 48x206 ((Andre formueudgifter virksomhed)) 7395 (Saldo) (sp 00-79) 48x243 (Andre driftsomkostninger) (var.txt) Driftsresultat Kun afs Indtjening tilknyttet virksomhed 1 Alternativ noter: 1 Kun subtaler (ES) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 91 48x248 (rel.til ) 5001 (sp 91) 5080 (sp 91) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 92) 48x251 (rel.til ) 5001 (sp 92) 5080 (sp 92) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 93) 48x254 (rel.til ) 5001 (sp 93) 5080 (sp 93) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 94) 48x257 (rel.til ) 5001 (sp 94) 5080 (sp 94) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 95) 48x260 (rel.til ) 5001 (sp 95) 5080 (sp 95) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 96) 48x263 (rel.til ) 5001 (sp 96) 5080 (sp 96) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 97) 48x266 (rel.til ) 5001 (sp 97) 5080 (sp 97) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 98) 48x269 (rel.til ) 5001 (sp 98) 5080 (sp 98) (NB Specifikation af 82xx-konti kan tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation 12 Finansielle indtægter 22 af 56

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis

God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis UDKAST af 8. januar 2009 God regnskabspraksis i DLBR Lovgivning, opstilling, indhold og anbefaling til anvendt regnskabspraksis Indhold 1. Indledning... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Målgruppe... 6 1.3 Strukturering...

Læs mere

God regnskabspraksis. i DLBR

God regnskabspraksis. i DLBR God regnskabspraksis i DLBR God regnskabspraksis i DLBR Forfatter: Faglig redaktion: Jens Faurholt Olesen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Carsten Hansen, Videncentret for Landbrug, Økonomi Martin Elkjær,

Læs mere

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR

A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 18. REGNSKABSÅR Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab IBDO aalborg@bdo.dk Visionsvej 51 www.bdo.dk DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 A. ENGGAARD A/S, ENTREPRENØR- OG BYGGEFIRMA ÅRSRAPPORT 2013

Læs mere

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012

CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 > BUUR L_s' INVEST A/S CVR-nr. 26 12 87 57 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2013. Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere

EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S. Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere EKSEMPELREGNSKAB FOR SELSKAB B A/S Vejledning til revisorer, regnskabskyndige og teknikere DENNE VEJLEDNING ER UDGIVET AF ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN APRIL 2011 Introduktion Dette eksempelregnskab er

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B

Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i. Regnskabsklasse B Årsrapportmodel efter årsregnskabsloven af 2001 for en erhvervsdrivende virksomhed i Regnskabsklasse B Foreningen af Statsautoriserede Revisorer FSR Oktober 2001 Regnskabsteknisk Udvalg Forord Denne årsrapportmodel

Læs mere

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32

WIRTEK A/S. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 N Jernes Vej Aalborg Øst 26042232 WIRTEK A/S ÅRSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den CVR-NR. 26 04 22 32 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger

Læs mere

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014

El-Gården Svendborg A/S. Årsrapport 2014 El-Gården Svendborg A/S Årsrapport 2014 CVR-nr. 83 83 71 28 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Svendborg, den 26. marts 2015 Lars Foged Dirigent Indhold Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Den

Læs mere

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014

Fonden DBK CVR-nr. 62523417. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Fonden DBK CVR-nr. 62523417 Årsrapport

Læs mere

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12

K/S Difko LXV (65) CVR nr. 24251020. Årsrapport 2011/12 CVR nr. 24251020 Årsrapport 2011/12 2 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Hoved og nøgletalsoversigt 8 Ledelsesberetning 9 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68

ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ENERGI VIBORG VAND A/S CVR. NR. 25 81 71 68 ÅRSRAPPORT 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger.

Indholdsfortegnelse. Koncernregnskab 1. januar - 31. december. Den uafhængige revisors påtegning. Selskabsoplysninger. Bodilsen Holding A/S Arsrapport for 2006 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåteg ning Den uafhængige revisors påtegning Selskabsoplysninger Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning Koncernregnskab 1. januar

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT

SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT Tlf.: 33126545 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BOO Kommunernes Revision Godkendt revisions aktieselskab Fælledvej 1 DK-SOOOOdense C SVENDBORG FORSYNINGSSERVICE A/S ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2011 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 211 A/S CVR: 11394914 Hoved & nøgletal 211 211 21 29 *) 28 *) 27 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 849.368 86.6 891.218 713.16 68.461 Resultat af finansielle

Læs mere

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed.

regnska b På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. s. 162 s. 163 På de følgende sider dokumenterer DR sit økonomiske regnskab for 2008, der er dækkende for hele DRs virksomhed. regnska b s. 164 s. 165 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelsen og direktionen

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR.

dew NORRIQ NETPARTNER ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære (leneralforsamling, Dirigent CVR-NR. Tlf: 96235400 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20222670 NORRIQ NETPARTNER AIS ÅRSRAPPORT 2012 dew Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B

ÅRSRAPPORT 2013. - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B ÅRSRAPPORT 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed i regnskabsklasse B Årsrapport 2013 - modelregnskab efter årsregnskabsloven for en erhvervsdrivende virksomhed

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914

ÅRSRAPPORT 2012 A/S CVR: 11394914 ÅRSRAPPORT 212 A/S CVR: 11394914 1 Hoved & nøgletal 212 212 211 2.1 29 *) 28 *) T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK T.DKK Resultatopgørelsen Nettoomsætning 956.835 849.368 86.6 891.218 713.16 Resultat af finansielle

Læs mere

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer.

Dansk Fjernvarme håber, at vejledningen kan være et nyttigt værktøj for fjernvarmeværkerne i arbejdet med de økonomiske data og systemer. FORORD Dansk Fjernvarme udgiver hermed den funktionsopdelte som en vejledning. Formålet med vejledningen er at anvise en metode for standardgruppering af regnskabsposter efter funktionsopdelte principper

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014

Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Årsrapport 2013 Driftsbudget 2013 og 2014 Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. FJERNVARME FJERNKØLING Indholdsfortegnelse 2 Fjernvarme Selskabsoplysninger...3 Påtegninger Ledelsespåtegning...4 Den uafhængige

Læs mere

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681

121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006. Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 . 121. ÅRSRAPPORT For året 1. oktober 2005 til 30. september 2006 Deslers Bogtrykkeri 65 45 54 54 2061681 A/S Bryggeriet Vestfyen 1 A/S Bryggeriet Vestfyen Dagsorden, generalforsamling den 4. december

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS

ÅRSRAPPORT 2003. Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS ÅRSRAPPORT 2003 P U R E S I L I C O N ÅRSRAPPORT 2003 Fotos: MIC, Søren Wesseltoft, BP Solar, Nokia, Bendix, TeknoGrafik og SunPower. POWER WIRELESS AUTOMOTIVE DETECTOR INFRARED MEMS P U R E S I L I C

Læs mere

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006

SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S. (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 SCANVAEGT INTERNATIONAL A/S (CVR nr. 25 01 37 19) ÅRSRAPPORT FOR 2005/2006 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE RESUME OM VIRKSOMHEDEN 1-2 LEDELSESPÅTEGNING 3 REVISIONSPÅTEGNING 4 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

Læs mere

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014

K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05. Årsrapport 2014 K/S Danske Immobilien Jernbanegade 2, 1 7900 Nykøbing Mors CVR-nr: 27 19 25 05 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 dirigent Jernbanegade

Læs mere