Definition årsrapport - ekstern

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Definition årsrapport - ekstern"

Transkript

1 Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B: Årsrapport, drift, landbrug, personlig (bestillingsnumrene 511) Årsrapport, drift, landbrug, I/S-regnskab (bestillingsnumrene 511) Årsrapport, drift, forretning, personlig (bestillingsnumrene 513) Årsrapport, drift, forretning, I/S-regnskab (bestillingsnumrene 513) Årsrapport, drift, landbrug, selskab (bestillingsnumrene 540) Årsrapport, drift, forretning, selskab (bestillingsnumrene 543) Derudover indgår definitionerne for følgende, der kan vælges til (Reelt først krævet for regnskabsklasse C regnskaber): Pengestrømsopgørelse Hoved- og nøgletalsoversigt (5 års oversigt) 1. Indhold i dette dokument 2. Tekstlinier i "Resultatopgørelse" 3. Tekstlinier i "Balance" 4. Tekstlinier i "Pengestrømsopgørelse 5. Forkortelser anvendt i definitionen 6. Resultatopgørelse 7. Balance 8. Afsnittene 87 og Pengestrømsopgørelse 10. Hoved- og nøgletalsoversigt (5-års oversigt) 11. Links fif om brug af dette dokument 12. Spørgsmål til afklaring i dette dokument 1. Indhold i dette dokument I afsnittene 2 og 3 er der en beskrivelse af de linier, der kan forekomme i de 2 sammendragsafsnit med tal i den eksterne årsrapport. Det er afsnit 8 Resultatopgørelse og afsnit 9 Balance. Der er i disse afsnit lagt vægt på "Teksten". I afsnit 4 er der en beskrivelse af de linier, der kan forekomme i afsnit 10 Pengestrømsopgørelse i den eksterne årsrapport. Der er i dette afsnit lagt vægt på "Teksten". I afsnit 5 er der en beskrivelse af de forkortelser, der anvendes i de efterfølgende afsnit, hvor kontoopsamlingerne er defineret. I afsnit 6 er kontoopsamlingen til linierne i "Resultatopgørelse" (afsnit 8 i udskriften) beskrevet. I afsnit 7 er kontoopsamlingen til linierne i "Balance" (afsnit 9 i udskriften) beskrevet. I afsnit 8 er der beskrevet alle fejlkonti. Både de der ikke giver anledning til afstemningsfejl, og de konti der gør det. I afsnit 9 er kontoopsamlingen til linierne i "Pengestrømsopgørelse (afsnit 10 i udskriften) beskrevet. OBS! Den følgende tekstbeskrivelse er fælles for ekstern årsrapport, landbrug og ekstern årsrapport, forretning. Der forekommer derfor linier i det følgende, der alene udskrives i den ene henholdsvis den anden udskrift. Disse linier er generelt markeret med (*1) = landbrug og (*2) = forretning. 1 af 56

2 2. Tekstlinier i "Resultatopgørelse" Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 1 Nettoomsætning (*a) 2 Ændring i varelager (*a) 3 Private indtægter Var. 4 Andre driftsindtægter (*a), 5 Omkostninger til råvare og hjælpematerialer (*a) 6 Andre eksterne omkostninger (*a) = kan udelades i Selskaber (alt.note: Brutto) Bruttoresultat 7 Personaleomkostninger 8 Af og nedskrivning af anlægsaktiver 9 Gevinst ved salg af anlægsaktiver 9 Tab ved salg af anlægsaktiver 10 Andre driftsomkostninger Driftsresultat 11 Indtjening tilknyttet virksomhed Var. 12 Finansielle indtægter 13 Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat 14 Ekstraordinære indtægter 14 Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinært resultat før skat Udelades når note 14 = 0 15 Skat af årets resultat Årets resultat KUN I PERSONLIGE Ingen disponering udskrives KUN I I/S: Resultatdisponering: Overskrift 2 af 56

3 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Udbetalt til interessenter Overført til kommende år KUN I SELSKABER: Resultatdisponering: Overskrift Udbytte for regnskabsåret Reserve for opskrivning efter indre værdis metode Øvrige reserver Overført overskud Udelades når Årets resultat < 0. Overført underskud Udelades når Årets resultat > 0. Disponering i alt Fejllinier (jf. afsnit 8 i dette dokument) 3. Tekstlinier i "Balance" Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) AKTIVER Overskrift 16 Rettigheder, udvikling mv. 16 Goodwill ((Flyttes til de enkelte)) 16 Projekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver 17 Grunde og bygninger 17 Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 17 Flerårige afgrøder 17 Stambesætning Kan overføres i helhed til linien handelsbesætning Øvrige materielle aktiver Var. ((Flyttes til de enkelte, men alt kan ikke flyttes)) 17 Projekter under udførelse 17 Materielle. aktiver ikke erhvervsmæssige Materielle anlægsaktiver 3 af 56

4 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 18 Andel i tilknyttet virksomhed Var. 18 Værdipapirer 18 Finansielle aktiver ikke erhvervsmæssige ((Flyttes ned som del af næste linie)) Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver 19 Råvarer og hjælpematerialer 20 Varer under fremstilling 21 Fremstillede varer 22 Øvrig varelager Var. ((kan ikke flyttes til de enkelte, da kontoplan ikke opdelt, som ovenstående på anden virksomhed)) 23 Handelsbesætning Evt inkl. stambesætning Varebeholdninger 24 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser (*c) 24 Hensættelse til tab på tilgodehavende (*c= er summeret L) 25 Igangværende arbejde 26 Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed Var. 27 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse 28 Periodeafgrænsningsposter 29 Tilgodehavende skat (Kun i personlige)(positiv sum) 29 Tilgodehavende selskabsskat (Kun i selskaber)(positiv sum) 36 Udskudt skatteaktiv (kun hvis positiv sum) 30 Tilgodehavnde ikke erhvervsmæssig Tilgodehavender 31 Værdipapirer 32 Værdipapirer ikke erhvervsmæssig Værdipapirer (Kun hvis både virksomhed og privat) 33 Likvide beholdninger 34 Likvide beholdninger ikke erhvervsmæssig Likvide beholdninger (Kun hvis både virksomhed og 4 af 56

5 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) privat) Omsætningsaktiver Aktiver sideskift mellem aktiver og passiver (Fortegn: Bemærk at alle fortegn i balancens del med passiver er vendt i forhold til klasse A regnskaber) PASSIVER (overskrift) Indskudskapital (Kun i personlige) Virksomhedskapital (Kun i selskaber) Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Reserve efter indre værdi s metode Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud 35 Egenkapital (Personlige - kun denne sum i afsnit 9) Hensættelser til udskudt skat (kun hvis negativ sum) Andre hensatte forpligtelser Hensatte ikke erhvervsmæssig 36 Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Pante- og gældsbreve Anden langfristet gæld Leasingforpligtelse Øvrig gæld Langfristet gæld ikke erhvervsmæssig Var. 5 af 56

6 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 37 Langfristet gældsforpligtelse 38 Kortfristet del af langfristet gæld 39 Pengeinstitutter 40 Leverandører af vare og tjenesteydelser 41 Gæld til tilknyttet virksomhed Var. 42 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 43 Skyldig skat (kun i personlige) 43 Selskabsskat (kun i selskaber) 44 Anden gæld 45 Periodeafgrænsningsposter 46 Forslag til udbytte for regnskabsåret (kun i selskaber) 47 Kortfristet gæld ikke erhvervsmæssig Kortfristet gældsforpligtelse Gældsforpligtelser Passiver 48 Eventualforpligtelse Tekstnoter 49 Pantsætning og sikkerhedsstillelse Tekstnoter 50 Nærtstående parter Tekstnoter (delvis auto) Kun i I/S og selskaber 51 Ejerforhold Tekstnoter (delvis auto) Kun i I/S og selskaber 52 Øvrige forhold Var 4. Tekstlinier i "Pengestrømsopgørelse Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Årets resultat Private indtægter Var. Investeringsreguleringer 6 af 56

7 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Af og nedskrivninger Gevinst, tab ved salg af anlægsaktiver Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære indtægter/-omkostninger Txt fortegnsstyret Skat af årets resultat Tilbageførsler i alt Ændring i varelager Ændring i handelsbesætning Evt inkl. stambesætning (se nf) Ændring i tilgodehavende mm. Ændring i kortfristet gæld ekskl. Kassekredit Ændring i driftskapital Pengestrøm fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra ordinær driftsaktivitet Udelades når (*e)-sum = 0 Ekstraordinære indtægter (eller tekst: udgifter) (*e)txt fortegnsstyret Tilknyttet virksomhed ekskl. anlægsafskrivninger Betalt skat (kun i selskaber) Pengestrøm fra driftsaktivitet Private indtægter Var (ikke i selskaber) Betalt skat (ikke i selskaber) Privat udtræk (ikke i selskaber) Privat investering mv. Privat finansiering mv. Pengestrøm fra privat (ikke i selskaber) Pengestrøm fra driftsaktivitet efter privat (ikke i selskaber) Immaterielle aktiver ((lægges sammen med immaterielle aktiver)) 7 af 56

8 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Immaterielle projekter under udførelse Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Flerårig afgrøde Var Stambesætning (Kun hvis ud i balance)(se of) Øvrige materielle aktiver Var. ((da alle konti ikke kan fordeles ud på ovenstående materielle aktiver beholdes linien, men teksten gøres variabel)) Projekter under udførelse Værdipapirer, anlægsaktiver Værdipapirer, omsætningsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Likviditetsoverskud/-behov Langfristet gæld Kassekredit Ændring i selskabskapital Var Kun i I/S og selskaber Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i pengestrøm i alt Likvider i alt primo Likvider i alt ultimo Fejl: Pengestrøm stemmer ikke Krav +/- 10 kr. *1) Kun i landbrugsregnskaber. *2) Kun i forretningsregnskaber. *3) Udskrives kun hvis der er ekstraordinære indtægter eller udgifter. 8 af 56

9 5. Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: (Oms) Betyder omsætningen på kontoen beregnet som summen af kasseomsætningen og efterposteringer (+ intern omsætning i den supplerende beretning). (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet som ultimo status + kasseomsætning + efterposteringer - primo status (og + interne posteringer i den supplerende beretning). (???) Betyder saldoen på kontoen beregnet som ultimo status + kasseomsætning + efterposteringer - primo status (og + interne posteringer i den supplerende beretning). (Pri) Betyder at primo status på kontoen opsamles. (Ult) Betyder at ultimo status på kontoen opsamles. (Sta.æn) Betyder statusændringen på kontoen beregnet som ultimo status - primo status. (vf) Betyder at der vendes fortegn på oplysningen, når den udskrives. (neg) Betyder at kun konti med negativ værdi indgår. (pos) Betyder at kun konti med positiv værdi indgår. (sp) Betyder at der kun indgår posteringer med disse specifikationsnumre. (V-kd) Betyder at der kun indgår posteringer med virksomhedskode 1 eller 2. (Ref.nr.) Betyder at oplysningen er gemt som supplerende oplysning på et referencenummer under sidste års tal. (Tekst) En tekst i parentes betyder at teksten ikke udskrives i sammendraget, men er en forklaring til specifikationen. (Tekst) er en subtotal i noten. (Tekst) er de eneste linier der udskrives i alternativ noter i selskabsregnskaber ((Tekst)) En tekst i dobbelt parentes betyder, at teksten er en forklarende underopdeling af en "(Tekst)" (udskrives ikke). Ref.nr.= 480xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, personlige landbrug. Ref.nr.= 481xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, personlige forretning. Ref.nr.= 486xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, selskaber landbrug. Ref.nr.= 487xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, selskaber forretning. Ref.nr.= 48xxxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, ALLE Ref.nr.= 48Yxxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, landbrug Ref.nr.= 48Zxxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, forretning Forklaring 48sxxx skal udbygges og være præcis 6. Resultatopgørelse Spec. Fortegn Kontonummer Type Sp. Nr. Ref.nr. 1 Nettoomsætning (*1) (Korn) (var.txt) (Oms) 48y (sp 10) 3883 (sp 10-29) (Frøafgrøder) (var.txt) (Oms) 48y (sp 30-34) (Handelsroer) (var.txt) (Oms) 48y (sp 35-39) (Kartofler) (var.txt) (Oms) 48y (sp 40-44) (Raps) (var.txt) (Oms) 48y (sp 45-49) (Ærter mv.) (var.txt) (Oms) 48y019 9 af 56

10 (sp 50-54) (Andre industriafgrøder mv.) (var.txt) (Oms) 48y (sp 55-64) (Gartneriafgrøder) (var.txt) (Oms) 48y (sp 65-69) (Grovfoder) (var.txt) (Oms) 48y030 (Energiafgrøder mv.) (var.txt) (Oms) 48y (sp 70-74) (Mælk) (var.txt) (Oms) 48y (sp 11) 3884 (sp 80-89) (Kvæg) (var.txt) (Oms) 48y (sp 12) 3884 (sp 90-99) (Svin) (var.txt) (Oms) 48y (sp 13) 3885 (sp 00-09) (Fjerkræ) (var.txt) (Oms) 48y (sp 10-19) 3599 (sp 10-19) 3880 (sp 14) 3885 (sp 10-19) (Pelsdyr) (var.txt) (Oms) 48y (sp 20-29) 3599 (sp 20-29) 3885 (sp 20-29) (Får) (var.txt) (Oms) 48y (sp 30-39) 3599 (sp 30-39) 3880 (sp 15) 3885 (sp 30-39) (Husdyr i øvrigt) (var.txt) (Oms) 48y (sp 00-09) 3594 (sp 40-99) (sp 00-09) 3599 (sp 40-99) 3880 (sp 16) 3885 (sp 40-49) 3885 (sp 50-59) 3885 (sp 60-69) 3885 (sp 70-79) 10 af 56

11 (Maskinstationsindtægter) HE (var.txt) 3804 (Oms) 48x106 (Skov, råstoffer mm.) HE (var.txt) (Oms) 48x111 (Andet hovedområde) HE (var.txt) 3839 (Oms) 48x112 (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 81) 48x246 (rel.til ) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 82) 48x249 (rel.til ) 5001 (sp 82) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 83) 48x252 (rel.til ) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 84) 48x255 (rel.til ) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 85) 48x258 (rel.til ) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 86) 48x261 (rel.til ) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 87) 48x264 (rel.til ) 5001 (sp 87) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 88) 48x267 (rel.til ) 5001 (sp 88) ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) 48x115 (Afrunding) 4759 (Oms) 48y114 + fra oms + fra status Redefineres 1 Nettoomsætning (*2) 9 Kun subtaler(es) (Varesalg) (var.txt) (Oms) 48z005 (Varesalg 2) (var.txt) (Oms) 48z006 (Varesalg 3) (var.txt) (Oms) 48z (sp 50-67) (Engrossalg) (var.txt) (Oms) 48z008 (Engrossalg 2) (var.txt) (Oms) 48z009 (Engrossalg 3) (var.txt) (Oms) 48z (sp 80-89) (Arbejde efter regning) (var.txt) (Oms) 48z011 (Arbejde efter regning 2) (var.txt) (Oms) 48z af 56

12 (Entreprise) (var.txt) (Oms) 48z013 (Entreprise 2) (var.txt) (Oms) 48z014 (Tilbudsarbejde) (var.txt) (Oms) 48z015 (Tilbudsarbejde 2) (var.txt) (Oms) 48z016 (Arbejde i øvrigt) (var.txt) (Oms) 48z017 (Kørsel) (var.txt) (Oms) 48z018 (Kørsel 2) (var.txt) (Oms) 48z019 (Honorar, salær, provision m.v.) (var.txt) (Oms) 48z020 (Maskinstationsindtægter) HE (var.txt) 3804 (Oms) 48x106 (Skov, råstoffer mm.) HE (var.txt) (Oms) 48x111 (Andet hovedområde) HE (var.txt) 3839 (Oms) 48x112 (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 81) 48x246 (rel.til ) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 82) 48x249 (rel.til ) 5001 (sp 82) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 83) 48x252 (rel.til ) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 84) 48x255 (rel.til ) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 85) 48x258 (rel.til ) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 86) 48x261 (rel.til ) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 87) 48x264 (rel.til ) 5001 (sp 87) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 88) 48x267 (rel.til ) 5001 (sp 88) ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) 48x115 (Afrunding) 4759 (Oms) 48x114 + fra oms + fra status Redefineres 2 Ændring i varelager Der udskrives kun summer med henvisning til statusnoterne 19 og af 56

13 (Ændring i flerårige afgrøder) F.txt (Sta.æn) 48y117 48z087 (Ændring i varer under fremstilling) F.txt (Sta.æn) 48y132 48y135 48y138 48y141 48y157 48y160 48y177 48y180 48y188 48y199 48y203 48y208 48y223 48y285 48y287 48y294 48z089 ((Stambesætning kvæg)) (Ult) 48y056 ((Stambesætning svin)) (ult) 48y063 ((Stambesætning fjerkræ)) (Ult) 48y069 ((Stambesætning pelsdyr)) 1520 (Ult) 48y075 ((Stambesætning får)) (Ult) 48y082 ((Stambesætning andre husdyr)) 1540 (Ult) 48y (sp 10) 1580 (sp 15) (Stambesætning) (var.txt) Sum (Sta.æn) ((Handelsbesætning kvæg)) (Ult) D/ 056 ((Handelsbesætning svin)) (ult) D/ 063 ((Handelsbesætning fjerkræ)) (Ult) D/ 069 ((Handelsbesætning pelsdyr)) (Ult) D/ 075 ((Handelsbesætning får)) (Ult) D/ 082 ((Handelsbesætning andre husdyr)) (Ult) D/ (sp 00-09) 1580 (sp 11-14) 1580 (sp 16-99) (Handelsbesætning) (var.txt) Sum (Sta.æn) 48z090 (Ændring i besætning) F.txt Sum (Sta.æn) Subtotal (Ændring i fremstillede varer) F.txt (Sta.æn) 48y y y012 48y015 48y018 48y021 48y023 48y025 48y032 48y034 48y051 48y057 48y064 48y af 56

14 48y076 48y083 48y090 48y107 48y116 48y152 48y283 48z091 3 Private indtægter var.txt ((Personlig indtjening)) (Saldo) 48x315 ((Personlige formueindtægter)) (Saldo) 48x x359 4 Andre driftsindtægter ((Produktionstilskud)) (Oms) 48y y y y017 48y020 48y031 48y054 48y061 48y080 48y087 48y110 48z110 ((EU-afkoblet støtte)) (Saldo) 48x276 ((Finansieringstilskud)) (Saldo) 48x (Tilskud) F.txt sum (Sygedagpenge) F.txt (Saldo) 48x113 (Maskinstationsindtægter) (var.txt) (Oms) 48x (Skov og råstoffer) (var.txt) Sum ((Skov og råstoffer)) (Oms) D/ 108 ((Lejeindtægt)) (Oms) D/ ((Forpagtningsindtægt)) x281 ((Udlejning, værelser mv.)) (Saldo) 48x241 (Lejeindtægter) (var.txt) sum 14 af 56

15 (Anden virksomhed 1 fri) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 00-69) 48x244 (Anden virksomhed 2 fri) (var.txt) 5001 (Saldo) (sp 00-69) 48x (sp 00-90) 5080 (sp 99) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 71) 48x247 (rel.til ) 5001 (sp 71) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 72) 48x250 (rel.til ) 5001 (sp 72) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 73) 48x253 (rel.til ) 5001 (sp 73) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 74) 48x256 (rel.til ) 5001 (sp 74) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 75) 48x259 (rel.til ) 5001 (sp 75) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 76) 48x262 (rel.til ) 5001 (sp 76) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 77) 48x265 (rel.til ) 5001 (sp 77) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 78) 48x268 (rel.til ) 5001 (sp 78) (NB Specifikation af 82xx-konti kan tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation ((Anden indtjening Indtægt tidl. år)) 3199 (Oms) D/ 108 ((Anden indtjening erstatninger)) 3186 (Oms) 48y y y y y079 48y086 D/ 108 ((Anden indtjening diverse erhverv)) (Oms) 48x (sp 00-09) 3880 (sp 17-99) 3883 (sp 00-09) 3883 (sp 75-99) 3884 (sp 00-79) 3885 (sp 80-99) 3886 (sp 00-49) 3886 (sp 68-79) 3886 (sp 90-99) hvis forretning tillægges(*2) 3883 (sp 10-74) 48z af 56

16 3884 (sp 80-99) 3885 (sp 00-79) + hvis landbrug tillægges(*1) 3886 (sp 50-67) 48x (sp 80-89) ((Anden indtjening div. indkomst)) (Saldo) 48x ((Anden indtjening formueindtægter)) (Saldo) 48x (sp 00-79) x360 (Anden indtjening) (var.txt) sum Andre driftsindtægter F.txt Sum afs. 8 5 Omkostninger til råvare og hjælpematerialer (*1) ((Udsæd)) (Oms) 48y ((Gødning)) (Oms) 48y ((Planteværn)) (Oms) 48y ((Diverse vedrørende markbrug)) (Oms) 48y (sp 00-39) (Omkostninger mark) F.txt Subtotal ((Kvæg)) (Oms) 48y055 ((Svin)) (Oms) 48y062 ((Fjerkræ)) (Oms) 48y068 ((Pelsdyr)) (Oms) 48y074 ((Får)) (Oms) 48y081 ((Husdyr i øvrigt)) (Oms) 48y (Indkøb besætning) F.txt Subtotal ((Korn)) 4400 (Oms) 48y (sp 80-89) ((Kraftfoder mv.)) (Oms) 48y147 ((Andet indkøbt foder)) (Oms) 48y149 ((Eget grovfoder)) (Oms) 48y151 ((Dyrlæge og medicin)) (Oms) 48y af 56

17 ((Diverse vedr. husdyrbrug)) (Oms) 48y (sp 40-49) (Omkostninger husdyr) F.txt Subtotal (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) (var.txt) ((skov m.v.)) (Oms) 48x158 ((maskinstation, skov, råstoffer HE)) (sp 50-99) (Ændring i indkøbt varelager) F.txt (Sta.æn) 48y y065 48y071 48y077 48y084 48y091 48y131 48y134 48y137 48y140 48y146 48y148 48y150 48y154 48y156 48y159 48y176 48y179 48y187 48y284 Ny 48y322 5 Omkostninger til råvare og hjælpematerialer (*2) 9 Kun subtaler(es) (Vare- og materialekøb) F.txt (Oms) 48z (Råvarekøb) F.txt (Oms) 48z (sp 00-49) (Køb af halvfabrikata) F.txt (Oms) 48z (sp 50-99) (Hjælpematerialer) F.txt (Oms) 48z (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) (var.txt) 48x158 ((skov m.v.)) (Oms) ((maskinstation, skov, råstoffer HE)) (sp 50-99) (Ændring i indkøbt varelager) F.txt (Sta.æn) 48z af 56

18 6 Andre eksterne omkostninger Kun i landbrug: (Maskinstation mv.) (var.txt) (Oms) 48y Kun i forretning: (Tjenesteydelser til videresalg) (var.txt) (Oms) 48z (sp 00-19) (Underentreprenører) (var.txt) (Oms) 48z (sp 20-99) (Garanti- og serviceomkostninger) (var.txt) (Oms) 48z147 (Div.vedr. varekøb og materialer) (var.txt) 4430 (Oms) 48z (sp 00-99) (Salgsomkostninger og produktudv) (var.txt) (Oms) 48z149 (OBS! Lukkes se nedenfor) Fælles herfra: (Tab på debitorer) (var.txt) 4750 (Oms) 48x205 (Salgsomkostninger og produktudv) (var.txt) (Oms) D/ (sp 30-39) ((Vedligehold bygninger)) (Oms) D/ (sp 03) 4895 (sp 10-19) 1637 (sp 00-19) ((Vedligehold grundforbedring)) (Oms) D/ ((Vedligehold produktionsinventar(mark))) (Oms) D/ (sp 40-59) ((Vedligehold bygningsinventar(stald))) 4671 (Oms) D/ (sp 20-39) ((Vedligehold andet inventar)) (Oms) D/ (sp 60-79) 1637 (sp 80-99) (Vedligeholdelse) (var.txt) sum Subtotal 48x181 ((Småinventar)) 4680 (Oms) 48x321 ((Investeringsreguleringer)) (Saldo) 48x x x x x (sp 00-57) 48x385 (Investeringer over driften) (var.txt) sum 48x af 56

19 (Energi) (var.txt) (Oms) 48x (sp 10-12) 4899 (sp 18) 4895 (sp 40-79) 1635 (Lejeudgifter) (var.txt) (Oms) 48x (sp 00-09) 1638 (sp 20-29) (Forsikringer) (var.txt) (Oms) 48x (sp 14) 4896 (sp 10-19) 1638 (sp 10-14) 7361 (saldo) (Kontor, administration mv.) (var.txt) (Oms) D/ (sp 05-07) 4895 (sp 20-39) (Skatter mv.) (var.txt) (Oms) 48x (sp 15) 4896 (sp 20-29) 1638 (sp 15-19) (Diverse omkostninger) (var.txt) (Oms) 48x (sp 00-02) 4899 (sp 04) 4899 (sp 08-09) 4899 (sp 13) 4899 (sp 16-17) 4899 (sp 19-99) 4895 (sp 00-09) 4895 (sp 90-99) 4896 (sp 30-39) 4896 (sp 40-49) 4896 (sp 50-99) 1638 (sp 40-99) 7396 (Saldo) 7398 Bruttoresultat. Kun afs. 8 Herfra er noter landbrug-forretning ens 7 Personaleomkostninger (Lønninger) (var.txt) (Oms) (kun sum) 48x190 48x191 48x192 (Værdi af kost og logi) (var.txt) (Oms) 48x193 (Tilskud til personale) (var.txt) (Oms) 48x af 56

20 (Pensioner) (var.txt) 4725 (Oms) (sp 10-19) 48x195 (Andre omkostninger til social sikring) (var.txt) (Oms) 48x (Oms) (sp 00-09) 4725 (Oms) (sp 20-99) (Oms) (Øvrige personaleomkostninger) (var.txt) (Oms) 48x (Oms) 1638 (sp 00-09) Kun i selskaber kan fravælges Heraf løn bestyrelse (var.txt) (Oms) (sp 80-89) D/191 Heraf løn direktion (var.txt) (Oms) (sp 90-99) D/192 Gennemsnitligt antal ansatte (1 dec.) (plan 1) SupOpl 48x (plan 5) Noterne er uanset alternativ altid med Sidste års tal ved subtotaler (NB Specifikation af løn pr. medarbejder kan tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation 8 Af- og nedskrivning anlægsaktiver ((Afskrivninger nr ej anvendt)) (Oms) ((Goodwill)) 4948 (Oms) (sp 00-09) ((Rettigheder)) 4948 (Oms) (sp 10-29) ((Udvikling mv.)) 4948 (Oms) (sp 30-99) 1639 (sp 00-09) (Afskrivning immaterielle aktiver) F.txt Subtotal 48x215 ((Afskrivninger fast ejendom)) 4950 (Oms) (sp 00-19) 4950 (sp 21-99) (sp 10-19) ((Afskrivninger grundforbedring)) (Oms) 1639 (sp 20-29) ((Afskrivninger produktionsinventar(mark))) (Oms) 1639 (sp 40-49) ((Afskrivninger bygningsinventar(stald))) 4965 (Oms) 1639 (sp 30-39) ((Afskrivninger andet inventar mv.)) 4964 (Oms) (sp 50-59) ((Afskrivninger bl. driftsmidler mv.)) (Oms) 1639 (sp 60-89) 48x217 ((Særlige skattekonti)) (oms) 48x x (sp 00-09) 48x (sp x225 ((selskaber skat)) (Saldo) 48x227 ((selskaber skat)) x671 (Afskrivning af materielle anlægsaktiver) F.txt Subtotal 20 af 56

21 ((Goodwill)) (neg) 4930 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) (neg) 4930 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) (neg) 4930 (Oms) (sp 80-99) (Nedskrivning immaterielle aktiver) F.txt Subtotal 48x216 ((Jord)) (neg) 4932 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) (neg) 4930 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) (neg) 4932 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) (neg) 4932 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) (neg) 4932 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) (neg) 4933 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) (neg) 4933 (Oms) (sp 20-39) 48x218 ((Andet inventar/specialinventar)) (neg) 4933 (Oms) (sp 40-59) 48x220 ((Biler)) (neg) 4933 (Oms) (sp 60-79) 48x222 ((Andre bl. driftsmidler)) (neg) 4933 (Oms) (sp 80-99) 48x224 ((Gl nummer)) (neg) 4950 (Oms) (sp 20) 48x226 (Nedskrivning materielle aktiver) F.txt Subtotal 48x228 ((Goodwill)) (pos) 4930 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) (pos) 4930 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) (pos) 4930 (Oms) (sp 80-99) (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) F.txt Subtotal D/216 ((Jord)) (pos) 4932 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) (pos) 4930 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) (pos) 4932 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) (pos) 4932 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) (pos) 4932 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) (pos) 4933 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) (pos) 4933 (Oms) (sp 20-39) D/218 ((Andet inventar/specialinventar)) (pos) 4933 (Oms) (sp 40-59) D/220 ((Biler)) (pos) 4933 (Oms) (sp 60-79) D/222 ((Andre bl. driftsmidler)) (pos) 4933 (Oms) (sp 80-99) D/224 ((Gl nummer)) (pos) 4950 (Oms) (sp 20) D/226 (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) F.txt Subtotal D/228 9 Gevinst, tab salg af anlægsaktiver ((Goodwill)) 4940 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) 4940 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) 4940 (Oms) (sp 80-99) ((Jord)) 4941 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) 4940 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) 4941 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) 4941 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) 4941 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) 4942 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) 4942 (Oms) (sp 20-39) ((Andet inventar/specialinventar)) 4942 (Oms) (sp 40-59) ((Biler)) 4942 (Oms) (sp 60-79) ((Andre bl. driftsmidler)) 4942 (Oms) (sp 80-99) ((Gl nummer)) (Oms) 48x231 (Gevinst ved salg af anlægsaktiver) F.txt Sum afs. 8 48x232 ((Goodwill)) 4943 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) 4943 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) 4943 (Oms) (sp 80-99) ((Jord)) 4944 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) 4943 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) 4944 (Oms) (sp 20-39) 21 af 56

22 ((Driftsbygninger)) 4944 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) 4944 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) 4945 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) 4945 (Oms) (sp 20-39) ((Andet inventar/specialinventar)) 4945 (Oms) (sp 40-59) ((Biler)) 4945 (Oms) (sp 60-79) ((Andre bl. driftsmidler)) 4945 (Oms) (sp 80-99) ((Gl nummer)) 4991 (Oms) (sp 10-99) ((Gl nummer)) 4998 (Oms) (sp 11-99) (Tab ved salg af anlægsaktiver) F.txt Sum afs. 8 48x230 ((kun hvis både gevinst og tab)) Sum Sum i note D/ Andre driftsomkostninger ((Andre driftsomkostninger)) 4758 (oms) 48x206 ((Andre formueudgifter virksomhed)) 7395 (Saldo) (sp 00-79) 48x243 (Andre driftsomkostninger) (var.txt) Driftsresultat Kun afs Indtjening tilknyttet virksomhed 1 Alternativ noter: 1 Kun subtaler (ES) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 91 48x248 (rel.til ) 5001 (sp 91) 5080 (sp 91) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 92) 48x251 (rel.til ) 5001 (sp 92) 5080 (sp 92) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 93) 48x254 (rel.til ) 5001 (sp 93) 5080 (sp 93) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 94) 48x257 (rel.til ) 5001 (sp 94) 5080 (sp 94) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 95) 48x260 (rel.til ) 5001 (sp 95) 5080 (sp 95) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 96) 48x263 (rel.til ) 5001 (sp 96) 5080 (sp 96) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 97) 48x266 (rel.til ) 5001 (sp 97) 5080 (sp 97) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 98) 48x269 (rel.til ) 5001 (sp 98) 5080 (sp 98) (NB Specifikation af 82xx-konti kan tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation 12 Finansielle indtægter 22 af 56

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

Definition årsrapport B, drift

Definition årsrapport B, drift Definition årsrapport B, drift Dato: 27-11-2009 I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser:

I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: Definition årsrapport B, landbrug, forretning (Udkast) Dette afsnit indeholder definition af kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

OpstilingafklasseB-virksomhed

OpstilingafklasseB-virksomhed OpstilingafklasseB-virksomhed RESULTATOPGØRELSE1.JANUAR 31.DECEMBER NETTOOMSÆTNING 2009 2008 t Ændring i varelager Ændring i igangværende arbejder Tilskud Andre driftsindtægter Omkostninger til råvare

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P

Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P Definition årsrapport ekstern opdelt i V/P I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat - disponering

Læs mere

Definition skattebilag selskab

Definition skattebilag selskab Definition skattebilag selskab 15.09.2016 1. Skattepligtig indkomst 2. Oversigt skattemæssige underskud 3. Skatteberegning 4. Noten "Periodisering omkostninger / indtægter" 5. Skatteafstemning Fortegn

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 15.09.2016 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Definition skattebilag personligt

Definition skattebilag personligt Definition skattebilag personligt 17.11.2017 1. Virksomhedens resultat 2. Virksomhedens resultat - disponering af overskud 3. Virksomhedens resultat - disponering af underskud 4. Virksomhedens resultat

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Selskab, intern årsrapport (D7)

Selskab, intern årsrapport (D7) Selskab, intern årsrapport (D7) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde den interne årsrapport for et selskab. Rapporten er meget detaljeret. Der er endvidere en pengestrømsopgørelse

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a

12 Bilag. Bilag 1. Balancen. 1a, stk. 3, litra a 12 Bilag Bilag 1 Balancen ÅRL bilag 2, skema 1 Aktiver ANLÆGSAKTIVER I. Immaterielle anlægsaktiver 1. Færdiggjorde udviklingsprojekter 2. Erhvervede patenter, licenser osv. 3. Goodwill 4. Udviklingsprojekter

Læs mere

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS

LOLLIPOP INVESTMENTS IVS LOLLIPOP INVESTMENTS IVS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2015 Richard Kaldal Andersen Dirigent Side 2

Læs mere

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015

FITIT IVS. Årsrapport 21. juni december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 FITIT IVS Årsrapport 21. juni 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/02/2015 Mathias Hedegaard Dirigent Side 2 af 9 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016

KØBENHAVNS YOGA ApS. Østerbrogade København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2016 KØBENHAVNS YOGA ApS Østerbrogade 56 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/07/2016 Jørn Troelsen Nørtoft

Læs mere

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016

Stampe Invest ApS. Nygårdparken Herning. Årsrapport 16. juni december 2016 Stampe Invest ApS Nygårdparken 43 7400 Herning Årsrapport 16. juni 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/01/2017 Hanne Thomsen Dirigent

Læs mere

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS

MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS MEDICAL DISTRIBUTION HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/06/2015 Gry Hafstrøm Dirigent Side 2 af

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016

MC REVISION A/S. Havnegade Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2016 MC REVISION A/S Havnegade 26 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/12/2016 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS

STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS STAUN MILJØRÅDGIVNING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2015 Hans Chr. Schmidt Dirigent (Urevideret)

Læs mere

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer:

Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg. CVR-nummer: Lægeklinikken Budolfi Plads Kim Mølenberg Alment Praktiserende Læge ApS Budolfi Plads 1, 2.th 9000 Aalborg CVR-nummer: 10 13 96 27 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 (11. regnskabsår) Godkendt

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016

Business Trust ApS. Smedekærvej Kastrup. Årsrapport 18. maj december 2016 Business Trust ApS Smedekærvej 13 2770 Kastrup Årsrapport 18. maj 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 07/05/2017 John Willem Norden

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

CPH-BILER ApS. Årsrapport 6. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den CPH-BILER ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/08/2015 Yassine Akharraz Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014

BMS Rengøring ApS CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2014 CVR-nummer: 35035206 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (2. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2015 Dirigent Boyan Krasimirov Ivanov INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014

Viking Isolering ApS Amagertorv 15, København K. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 30. september december 2014 Amagertorv 15, 2. 1160 København K CVR-nr: 35 52 68 97 ÅRSRAPPORT 30. september 2013-31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 10/7 2015 Frederik Glob Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr )

A & H Huse ApS Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr ) Mørkholtvej 8, Gårslev, 7080 Børkop (CVR-nr. 30281683) Årsrapport for 2013 (7. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13. marts 2014 Preben Buhl

Læs mere

HAO HAO MULTI HOUSE ApS

HAO HAO MULTI HOUSE ApS HAO HAO MULTI HOUSE ApS Årsrapport 6. november 2013-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2015 Ming Xia Jørgensen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport 2010. Årsrapport 2008-09. DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09.

Årsrapport 2010. Årsrapport 2008-09. DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09. Årsrapport 2010 Årsrapport 2008-09 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09.2009 DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N Indholdsfortegnelse 2 Årsrapport Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr:

Danbyggeri ApS Langebrogade København K. ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni CVR-nr: Danbyggeri ApS Langebrogade 5 1411 København K ÅRSRAPPORT 1. juli 2014 til 30. juni 2015 CVR-nr: 33585594 4. Regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets generalforsamling, den 29/12

Læs mere

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015

2200 HOLDING IVS. Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N. Årsrapport 4. december december 2015 2200 HOLDING IVS Fafnersgade 3, 2 tv 2200 København N Årsrapport 4. december 2014-3. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/05/2016 Mads Clausen

Læs mere

Ejendoms Invest A/S CVR-nr

Ejendoms Invest A/S CVR-nr Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2010 (dirigent) CVR-nr. 12 34 56 78 Årsrapport 2009 - Uddrag Anvendt regnskabspraksis - Uddrag Årsrapporten for for 2009

Læs mere

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

BO'S BILER ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den BO'S BILER ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/07/2014 Stine Kiel Wolff Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår

Test Regnskab ApS. Regnskabsvej 7. 6920 Videbæk. CVR-nr. 12345678. Årsrapport for 2014/15. 5. regnskabsår Regnskabsvej 7 6920 Videbæk CVR-nr. 12345678 Årsrapport for 2014/15 5. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling Videbæk, den 28. september 2015 Peter Hansen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

INTERNATIONAL TECH ApS

INTERNATIONAL TECH ApS INTERNATIONAL TECH ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/12/2013 Torben Madsen Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

FM Landbrug ApS CVR: Årsrapport

FM Landbrug ApS CVR: Årsrapport FM Landbrug ApS CVR: 32320589 2013 01.01.2013 31.12.2013 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 30. april 2014 Dirigent: Frands Nielsen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015

DM Entreprise ApS. Kongevejen Helsingør. Årsrapport 1. januar december 2015 DM Entreprise ApS Kongevejen 80 3000 Helsingør Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/04/2016 Dusan Maric Dirigent

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

Definition årsrapport - ekstern

Definition årsrapport - ekstern Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse

Læs mere

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport

Reborn Incorporated IVS. Årsrapport Hovedgaden 11, 1. th. 3460 Birkerød CVR-nr. 36690615 Årsrapport 20-03-2015-31-12-2015 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23-06-2016 Kevin Sass

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015

FORTIUM A/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 FORTIUM A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 04/06/2015 Christian Worm Mortensen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS

HUNDSBÆK PLANTAGE ApS HUNDSBÆK PLANTAGE ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20/05/2015 Finn P. Nielsen Dirigent (Urevideret) Side

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N INTERNT REGNSKAB 2016 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Resultatopgørelse - intern.........................

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12

Henrik Petersen ApS. Årsrapport for 2011/12 Kratmosevej 20 2950 Vedbæk CVR-nr. 70164019 Årsrapport for 2011/12 30. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. februar 2013 Henrik Petersen Dirigent

Læs mere

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS

Vejle Egnens Tømrer- & Snedkerfirma ApS Bystedparken 50, 7080 Børkop (CVR-nr. 26303508) Årsrapport for 2013 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014 Johnny Damkjær Dirigent

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013

BOLIG ENERGI ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 BOLIG ENERGI ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/11/2013 Svend Aggerholm Dirigent (Urevideret) Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015

LK HARBOØRE ApS. Havnegade 26, Thyborøn. Årsrapport 1. juli juni 2015 LK HARBOØRE ApS Havnegade 26, 1 7680 Thyborøn Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/12/2015 Jørgen Riise Dirigent Side

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015

OCULAR ApS. Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli juni 2015 OCULAR ApS Willemoesgade 3, kl 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30/11/2015 Martin Meyer Nielsen Dirigent

Læs mere

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

SETRA ANLÆG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den SETRA ANLÆG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17/07/2014 Niels Yde Nielsen Dirigent Side 2 af 10 Indhold

Læs mere

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ANDERSEN CONSULT ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ANDERSEN CONSULT ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/06/2013 Lars Siggaard Andersen Dirigent Side 2 af 13

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016

Smedjen af 2015 APS. Lundbyvej Svendborg. Årsrapport 1. juli juni 2016 Smedjen af 2015 APS Lundbyvej 69 5700 Svendborg Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/09/2016 Kåre Nielsen Dirigent

Læs mere

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TVM BYG ApS. Årsrapport 2. november december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TVM BYG ApS Årsrapport 2. november 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/06/2014 Torben Valsø Møller Dirigent Side 2 af 11 Indhold

Læs mere

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr

Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr Randers Int. Hestetransport ApS CVR-nr. 27 42 99 04 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24. februar 2014. Peter Brodersen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Din Revisor Partner ApS

Din Revisor Partner ApS Din Revisor Partner ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 24/05/2013 Svend Erik Underbjerg Dirigent Side 2 af

Læs mere

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012

Gefion Seafood ApS Vognmagervej Viborg. CVR-nummer: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2012 Gefion Seafood ApS Vognmagervej 14 8800 Viborg CVR-nummer: 32775527 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 Godkendt på selskabets generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS

MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS MALERFIRMA MARTIN SKAARUP THOMSEN ApS Årsrapport 3. februar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/05/2013 Martin Skaarup Thomsen Dirigent

Læs mere

DANSKOV VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

DANSKOV VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den DANSKOV VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Gunnar Jensen Dirigent Side 2 af 14 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016

MPS Trading A/S. Årsrapport for 2016 c/o Tune Erhvervspark Tune Parkvej 5 4030 Tune CVR-nr. 14738444 Årsrapport for 2016 26. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, hvor revision fremover

Læs mere