Definition årsrapport - ekstern

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Definition årsrapport - ekstern"

Transkript

1 Definition årsrapport - ekstern I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i den eksterne del af følgende udskrifter, der alle er opstillet efter Årsregnskabslovens regler for regnskabsklasse B: Årsrapport, drift, landbrug, personlig (bestillingsnumrene 511) Årsrapport, drift, landbrug, I/S-regnskab (bestillingsnumrene 511) Årsrapport, drift, forretning, personlig (bestillingsnumrene 513) Årsrapport, drift, forretning, I/S-regnskab (bestillingsnumrene 513) Årsrapport, drift, landbrug, selskab (bestillingsnumrene 540) Årsrapport, drift, forretning, selskab (bestillingsnumrene 543) Derudover indgår definitionerne for følgende, der kan vælges til (Reelt først krævet for regnskabsklasse C regnskaber): Pengestrømsopgørelse Hoved- og nøgletalsoversigt (5 års oversigt) 1. Indhold i dette dokument 2. Tekstlinier i "Resultatopgørelse" 3. Tekstlinier i "Balance" 4. Tekstlinier i "Pengestrømsopgørelse 5. Forkortelser anvendt i definitionen 6. Resultatopgørelse 7. Balance 8. Afsnittene 87 og Pengestrømsopgørelse 10. Hoved- og nøgletalsoversigt (5-års oversigt) 11. Links fif om brug af dette dokument 12. Spørgsmål til afklaring i dette dokument 1. Indhold i dette dokument I afsnittene 2 og 3 er der en beskrivelse af de linier, der kan forekomme i de 2 sammendragsafsnit med tal i den eksterne årsrapport. Det er afsnit 8 Resultatopgørelse og afsnit 9 Balance. Der er i disse afsnit lagt vægt på "Teksten". I afsnit 4 er der en beskrivelse af de linier, der kan forekomme i afsnit 10 Pengestrømsopgørelse i den eksterne årsrapport. Der er i dette afsnit lagt vægt på "Teksten". I afsnit 5 er der en beskrivelse af de forkortelser, der anvendes i de efterfølgende afsnit, hvor kontoopsamlingerne er defineret. I afsnit 6 er kontoopsamlingen til linierne i "Resultatopgørelse" (afsnit 8 i udskriften) beskrevet. I afsnit 7 er kontoopsamlingen til linierne i "Balance" (afsnit 9 i udskriften) beskrevet. I afsnit 8 er der beskrevet alle fejlkonti. Både de der ikke giver anledning til afstemningsfejl, og de konti der gør det. I afsnit 9 er kontoopsamlingen til linierne i "Pengestrømsopgørelse (afsnit 10 i udskriften) beskrevet. OBS! Den følgende tekstbeskrivelse er fælles for ekstern årsrapport, landbrug og ekstern årsrapport, forretning. Der forekommer derfor linier i det følgende, der alene udskrives i den ene henholdsvis den anden udskrift. Disse linier er generelt markeret med (*1) = landbrug og (*2) = forretning. 1 af 56

2 2. Tekstlinier i "Resultatopgørelse" Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 1 Nettoomsætning (*a) 2 Ændring i varelager (*a) 3 Private indtægter Var. 4 Andre driftsindtægter (*a), 5 Omkostninger til råvare og hjælpematerialer (*a) 6 Andre eksterne omkostninger (*a) = kan udelades i Selskaber (alt.note: Brutto) Bruttoresultat 7 Personaleomkostninger 8 Af og nedskrivning af anlægsaktiver 9 Gevinst ved salg af anlægsaktiver 9 Tab ved salg af anlægsaktiver 10 Andre driftsomkostninger Driftsresultat 11 Indtjening tilknyttet virksomhed Var. 12 Finansielle indtægter 13 Finansielle omkostninger Ordinært resultat før skat 14 Ekstraordinære indtægter 14 Ekstraordinære omkostninger Ekstraordinært resultat før skat Udelades når note 14 = 0 15 Skat af årets resultat Årets resultat KUN I PERSONLIGE Ingen disponering udskrives KUN I I/S: Resultatdisponering: Overskrift 2 af 56

3 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Udbetalt til interessenter Overført til kommende år KUN I SELSKABER: Resultatdisponering: Overskrift Udbytte for regnskabsåret Reserve for opskrivning efter indre værdis metode Øvrige reserver Overført overskud Udelades når Årets resultat < 0. Overført underskud Udelades når Årets resultat > 0. Disponering i alt Fejllinier (jf. afsnit 8 i dette dokument) 3. Tekstlinier i "Balance" Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) AKTIVER Overskrift 16 Rettigheder, udvikling mv. 16 Goodwill ((Flyttes til de enkelte)) 16 Projekter under udførelse Immaterielle anlægsaktiver 17 Grunde og bygninger 17 Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar 17 Flerårige afgrøder 17 Stambesætning Kan overføres i helhed til linien handelsbesætning Øvrige materielle aktiver Var. ((Flyttes til de enkelte, men alt kan ikke flyttes)) 17 Projekter under udførelse 17 Materielle. aktiver ikke erhvervsmæssige Materielle anlægsaktiver 3 af 56

4 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 18 Andel i tilknyttet virksomhed Var. 18 Værdipapirer 18 Finansielle aktiver ikke erhvervsmæssige ((Flyttes ned som del af næste linie)) Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver 19 Råvarer og hjælpematerialer 20 Varer under fremstilling 21 Fremstillede varer 22 Øvrig varelager Var. ((kan ikke flyttes til de enkelte, da kontoplan ikke opdelt, som ovenstående på anden virksomhed)) 23 Handelsbesætning Evt inkl. stambesætning Varebeholdninger 24 Tilgodehavende fra salg og tjenesteydelser (*c) 24 Hensættelse til tab på tilgodehavende (*c= er summeret L) 25 Igangværende arbejde 26 Tilgodehavende i tilknyttet virksomhed Var. 27 Tilgodehavende hos virksomhedsdeltagere og ledelse 28 Periodeafgrænsningsposter 29 Tilgodehavende skat (Kun i personlige)(positiv sum) 29 Tilgodehavende selskabsskat (Kun i selskaber)(positiv sum) 36 Udskudt skatteaktiv (kun hvis positiv sum) 30 Tilgodehavnde ikke erhvervsmæssig Tilgodehavender 31 Værdipapirer 32 Værdipapirer ikke erhvervsmæssig Værdipapirer (Kun hvis både virksomhed og privat) 33 Likvide beholdninger 34 Likvide beholdninger ikke erhvervsmæssig Likvide beholdninger (Kun hvis både virksomhed og 4 af 56

5 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) privat) Omsætningsaktiver Aktiver sideskift mellem aktiver og passiver (Fortegn: Bemærk at alle fortegn i balancens del med passiver er vendt i forhold til klasse A regnskaber) PASSIVER (overskrift) Indskudskapital (Kun i personlige) Virksomhedskapital (Kun i selskaber) Overkurs ved emission Reserve for opskrivninger Reserve efter indre værdi s metode Øvrige lovpligtige reserver Vedtægtsmæssige reserver Øvrige reserver Overført overskud eller underskud 35 Egenkapital (Personlige - kun denne sum i afsnit 9) Hensættelser til udskudt skat (kun hvis negativ sum) Andre hensatte forpligtelser Hensatte ikke erhvervsmæssig 36 Hensatte forpligtelser Ansvarlig lånekapital Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Pante- og gældsbreve Anden langfristet gæld Leasingforpligtelse Øvrig gæld Langfristet gæld ikke erhvervsmæssig Var. 5 af 56

6 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) 37 Langfristet gældsforpligtelse 38 Kortfristet del af langfristet gæld 39 Pengeinstitutter 40 Leverandører af vare og tjenesteydelser 41 Gæld til tilknyttet virksomhed Var. 42 Gæld til virksomhedsdeltagere og ledelse 43 Skyldig skat (kun i personlige) 43 Selskabsskat (kun i selskaber) 44 Anden gæld 45 Periodeafgrænsningsposter 46 Forslag til udbytte for regnskabsåret (kun i selskaber) 47 Kortfristet gæld ikke erhvervsmæssig Kortfristet gældsforpligtelse Gældsforpligtelser Passiver 48 Eventualforpligtelse Tekstnoter 49 Pantsætning og sikkerhedsstillelse Tekstnoter 50 Nærtstående parter Tekstnoter (delvis auto) Kun i I/S og selskaber 51 Ejerforhold Tekstnoter (delvis auto) Kun i I/S og selskaber 52 Øvrige forhold Var 4. Tekstlinier i "Pengestrømsopgørelse Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Årets resultat Private indtægter Var. Investeringsreguleringer 6 af 56

7 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Af og nedskrivninger Gevinst, tab ved salg af anlægsaktiver Indtjening tilknyttet virksomhed Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Ekstraordinære indtægter/-omkostninger Txt fortegnsstyret Skat af årets resultat Tilbageførsler i alt Ændring i varelager Ændring i handelsbesætning Evt inkl. stambesætning (se nf) Ændring i tilgodehavende mm. Ændring i kortfristet gæld ekskl. Kassekredit Ændring i driftskapital Pengestrøm fra drift før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Pengestrøm fra ordinær driftsaktivitet Udelades når (*e)-sum = 0 Ekstraordinære indtægter (eller tekst: udgifter) (*e)txt fortegnsstyret Tilknyttet virksomhed ekskl. anlægsafskrivninger Betalt skat (kun i selskaber) Pengestrøm fra driftsaktivitet Private indtægter Var (ikke i selskaber) Betalt skat (ikke i selskaber) Privat udtræk (ikke i selskaber) Privat investering mv. Privat finansiering mv. Pengestrøm fra privat (ikke i selskaber) Pengestrøm fra driftsaktivitet efter privat (ikke i selskaber) Immaterielle aktiver ((lægges sammen med immaterielle aktiver)) 7 af 56

8 Note Tekst i sammendragsafsnittet Tekst Noter til tekst (sum mm.) Immaterielle projekter under udførelse Grunde og bygninger Produktionsanlæg, driftsmateriel og inventar Flerårig afgrøde Var Stambesætning (Kun hvis ud i balance)(se of) Øvrige materielle aktiver Var. ((da alle konti ikke kan fordeles ud på ovenstående materielle aktiver beholdes linien, men teksten gøres variabel)) Projekter under udførelse Værdipapirer, anlægsaktiver Værdipapirer, omsætningsaktiver Pengestrøm fra investeringsaktivitet Likviditetsoverskud/-behov Langfristet gæld Kassekredit Ændring i selskabskapital Var Kun i I/S og selskaber Pengestrøm fra finansieringsaktivitet Ændring i pengestrøm i alt Likvider i alt primo Likvider i alt ultimo Fejl: Pengestrøm stemmer ikke Krav +/- 10 kr. *1) Kun i landbrugsregnskaber. *2) Kun i forretningsregnskaber. *3) Udskrives kun hvis der er ekstraordinære indtægter eller udgifter. 8 af 56

9 5. Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: (Oms) Betyder omsætningen på kontoen beregnet som summen af kasseomsætningen og efterposteringer (+ intern omsætning i den supplerende beretning). (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet som ultimo status + kasseomsætning + efterposteringer - primo status (og + interne posteringer i den supplerende beretning). (???) Betyder saldoen på kontoen beregnet som ultimo status + kasseomsætning + efterposteringer - primo status (og + interne posteringer i den supplerende beretning). (Pri) Betyder at primo status på kontoen opsamles. (Ult) Betyder at ultimo status på kontoen opsamles. (Sta.æn) Betyder statusændringen på kontoen beregnet som ultimo status - primo status. (vf) Betyder at der vendes fortegn på oplysningen, når den udskrives. (neg) Betyder at kun konti med negativ værdi indgår. (pos) Betyder at kun konti med positiv værdi indgår. (sp) Betyder at der kun indgår posteringer med disse specifikationsnumre. (V-kd) Betyder at der kun indgår posteringer med virksomhedskode 1 eller 2. (Ref.nr.) Betyder at oplysningen er gemt som supplerende oplysning på et referencenummer under sidste års tal. (Tekst) En tekst i parentes betyder at teksten ikke udskrives i sammendraget, men er en forklaring til specifikationen. (Tekst) er en subtotal i noten. (Tekst) er de eneste linier der udskrives i alternativ noter i selskabsregnskaber ((Tekst)) En tekst i dobbelt parentes betyder, at teksten er en forklarende underopdeling af en "(Tekst)" (udskrives ikke). Ref.nr.= 480xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, personlige landbrug. Ref.nr.= 481xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, personlige forretning. Ref.nr.= 486xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, selskaber landbrug. Ref.nr.= 487xxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, selskaber forretning. Ref.nr.= 48xxxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, ALLE Ref.nr.= 48Yxxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, landbrug Ref.nr.= 48Zxxx = Sidste års tal, driftsmæssigt, forretning Forklaring 48sxxx skal udbygges og være præcis 6. Resultatopgørelse Spec. Fortegn Kontonummer Type Sp. Nr. Ref.nr. 1 Nettoomsætning (*1) (Korn) (var.txt) (Oms) 48y (sp 10) 3883 (sp 10-29) (Frøafgrøder) (var.txt) (Oms) 48y (sp 30-34) (Handelsroer) (var.txt) (Oms) 48y (sp 35-39) (Kartofler) (var.txt) (Oms) 48y (sp 40-44) (Raps) (var.txt) (Oms) 48y (sp 45-49) (Ærter mv.) (var.txt) (Oms) 48y019 9 af 56

10 (sp 50-54) (Andre industriafgrøder mv.) (var.txt) (Oms) 48y (sp 55-64) (Gartneriafgrøder) (var.txt) (Oms) 48y (sp 65-69) (Grovfoder) (var.txt) (Oms) 48y030 (Energiafgrøder mv.) (var.txt) (Oms) 48y (sp 70-74) (Mælk) (var.txt) (Oms) 48y (sp 11) 3884 (sp 80-89) (Kvæg) (var.txt) (Oms) 48y (sp 12) 3884 (sp 90-99) (Svin) (var.txt) (Oms) 48y (sp 13) 3885 (sp 00-09) (Fjerkræ) (var.txt) (Oms) 48y (sp 10-19) 3599 (sp 10-19) 3880 (sp 14) 3885 (sp 10-19) (Pelsdyr) (var.txt) (Oms) 48y (sp 20-29) 3599 (sp 20-29) 3885 (sp 20-29) (Får) (var.txt) (Oms) 48y (sp 30-39) 3599 (sp 30-39) 3880 (sp 15) 3885 (sp 30-39) (Husdyr i øvrigt) (var.txt) (Oms) 48y (sp 00-09) 3594 (sp 40-99) (sp 00-09) 3599 (sp 40-99) 3880 (sp 16) 3885 (sp 40-49) 3885 (sp 50-59) 3885 (sp 60-69) 3885 (sp 70-79) 10 af 56

11 (Maskinstationsindtægter) HE (var.txt) 3804 (Oms) 48x106 (Skov, råstoffer mm.) HE (var.txt) (Oms) 48x111 (Andet hovedområde) HE (var.txt) 3839 (Oms) 48x112 (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 81) 48x246 (rel.til ) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 82) 48x249 (rel.til ) 5001 (sp 82) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 83) 48x252 (rel.til ) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 84) 48x255 (rel.til ) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 85) 48x258 (rel.til ) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 86) 48x261 (rel.til ) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 87) 48x264 (rel.til ) 5001 (sp 87) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 88) 48x267 (rel.til ) 5001 (sp 88) ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) 48x115 (Afrunding) 4759 (Oms) 48y114 + fra oms + fra status Redefineres 1 Nettoomsætning (*2) 9 Kun subtaler(es) (Varesalg) (var.txt) (Oms) 48z005 (Varesalg 2) (var.txt) (Oms) 48z006 (Varesalg 3) (var.txt) (Oms) 48z (sp 50-67) (Engrossalg) (var.txt) (Oms) 48z008 (Engrossalg 2) (var.txt) (Oms) 48z009 (Engrossalg 3) (var.txt) (Oms) 48z (sp 80-89) (Arbejde efter regning) (var.txt) (Oms) 48z011 (Arbejde efter regning 2) (var.txt) (Oms) 48z af 56

12 (Entreprise) (var.txt) (Oms) 48z013 (Entreprise 2) (var.txt) (Oms) 48z014 (Tilbudsarbejde) (var.txt) (Oms) 48z015 (Tilbudsarbejde 2) (var.txt) (Oms) 48z016 (Arbejde i øvrigt) (var.txt) (Oms) 48z017 (Kørsel) (var.txt) (Oms) 48z018 (Kørsel 2) (var.txt) (Oms) 48z019 (Honorar, salær, provision m.v.) (var.txt) (Oms) 48z020 (Maskinstationsindtægter) HE (var.txt) 3804 (Oms) 48x106 (Skov, råstoffer mm.) HE (var.txt) (Oms) 48x111 (Andet hovedområde) HE (var.txt) 3839 (Oms) 48x112 (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 81) 48x246 (rel.til ) 5001 (sp 81) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 82) 48x249 (rel.til ) 5001 (sp 82) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 83) 48x252 (rel.til ) 5001 (sp 83) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 84) 48x255 (rel.til ) 5001 (sp 84) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 85) 48x258 (rel.til ) 5001 (sp 85) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 86) 48x261 (rel.til ) 5001 (sp 86) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 87) 48x264 (rel.til ) 5001 (sp 87) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 88) 48x267 (rel.til ) 5001 (sp 88) ((Forskydn. igangv. arbejde mv.)) (Sta.æn) 48x115 (Afrunding) 4759 (Oms) 48x114 + fra oms + fra status Redefineres 2 Ændring i varelager Der udskrives kun summer med henvisning til statusnoterne 19 og af 56

13 (Ændring i flerårige afgrøder) F.txt (Sta.æn) 48y117 48z087 (Ændring i varer under fremstilling) F.txt (Sta.æn) 48y132 48y135 48y138 48y141 48y157 48y160 48y177 48y180 48y188 48y199 48y203 48y208 48y223 48y285 48y287 48y294 48z089 ((Stambesætning kvæg)) (Ult) 48y056 ((Stambesætning svin)) (ult) 48y063 ((Stambesætning fjerkræ)) (Ult) 48y069 ((Stambesætning pelsdyr)) 1520 (Ult) 48y075 ((Stambesætning får)) (Ult) 48y082 ((Stambesætning andre husdyr)) 1540 (Ult) 48y (sp 10) 1580 (sp 15) (Stambesætning) (var.txt) Sum (Sta.æn) ((Handelsbesætning kvæg)) (Ult) D/ 056 ((Handelsbesætning svin)) (ult) D/ 063 ((Handelsbesætning fjerkræ)) (Ult) D/ 069 ((Handelsbesætning pelsdyr)) (Ult) D/ 075 ((Handelsbesætning får)) (Ult) D/ 082 ((Handelsbesætning andre husdyr)) (Ult) D/ (sp 00-09) 1580 (sp 11-14) 1580 (sp 16-99) (Handelsbesætning) (var.txt) Sum (Sta.æn) 48z090 (Ændring i besætning) F.txt Sum (Sta.æn) Subtotal (Ændring i fremstillede varer) F.txt (Sta.æn) 48y y y012 48y015 48y018 48y021 48y023 48y025 48y032 48y034 48y051 48y057 48y064 48y af 56

14 48y076 48y083 48y090 48y107 48y116 48y152 48y283 48z091 3 Private indtægter var.txt ((Personlig indtjening)) (Saldo) 48x315 ((Personlige formueindtægter)) (Saldo) 48x x359 4 Andre driftsindtægter ((Produktionstilskud)) (Oms) 48y y y y017 48y020 48y031 48y054 48y061 48y080 48y087 48y110 48z110 ((EU-afkoblet støtte)) (Saldo) 48x276 ((Finansieringstilskud)) (Saldo) 48x (Tilskud) F.txt sum (Sygedagpenge) F.txt (Saldo) 48x113 (Maskinstationsindtægter) (var.txt) (Oms) 48x (Skov og råstoffer) (var.txt) Sum ((Skov og råstoffer)) (Oms) D/ 108 ((Lejeindtægt)) (Oms) D/ ((Forpagtningsindtægt)) x281 ((Udlejning, værelser mv.)) (Saldo) 48x241 (Lejeindtægter) (var.txt) sum 14 af 56

15 (Anden virksomhed 1 fri) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 00-69) 48x244 (Anden virksomhed 2 fri) (var.txt) 5001 (Saldo) (sp 00-69) 48x (sp 00-90) 5080 (sp 99) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 71) 48x247 (rel.til ) 5001 (sp 71) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 72) 48x250 (rel.til ) 5001 (sp 72) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 73) 48x253 (rel.til ) 5001 (sp 73) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 74) 48x256 (rel.til ) 5001 (sp 74) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 75) 48x259 (rel.til ) 5001 (sp 75) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 76) 48x262 (rel.til ) 5001 (sp 76) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 77) 48x265 (rel.til ) 5001 (sp 77) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 78) 48x268 (rel.til ) 5001 (sp 78) (NB Specifikation af 82xx-konti kan tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation ((Anden indtjening Indtægt tidl. år)) 3199 (Oms) D/ 108 ((Anden indtjening erstatninger)) 3186 (Oms) 48y y y y y079 48y086 D/ 108 ((Anden indtjening diverse erhverv)) (Oms) 48x (sp 00-09) 3880 (sp 17-99) 3883 (sp 00-09) 3883 (sp 75-99) 3884 (sp 00-79) 3885 (sp 80-99) 3886 (sp 00-49) 3886 (sp 68-79) 3886 (sp 90-99) hvis forretning tillægges(*2) 3883 (sp 10-74) 48z af 56

16 3884 (sp 80-99) 3885 (sp 00-79) + hvis landbrug tillægges(*1) 3886 (sp 50-67) 48x (sp 80-89) ((Anden indtjening div. indkomst)) (Saldo) 48x ((Anden indtjening formueindtægter)) (Saldo) 48x (sp 00-79) x360 (Anden indtjening) (var.txt) sum Andre driftsindtægter F.txt Sum afs. 8 5 Omkostninger til råvare og hjælpematerialer (*1) ((Udsæd)) (Oms) 48y ((Gødning)) (Oms) 48y ((Planteværn)) (Oms) 48y ((Diverse vedrørende markbrug)) (Oms) 48y (sp 00-39) (Omkostninger mark) F.txt Subtotal ((Kvæg)) (Oms) 48y055 ((Svin)) (Oms) 48y062 ((Fjerkræ)) (Oms) 48y068 ((Pelsdyr)) (Oms) 48y074 ((Får)) (Oms) 48y081 ((Husdyr i øvrigt)) (Oms) 48y (Indkøb besætning) F.txt Subtotal ((Korn)) 4400 (Oms) 48y (sp 80-89) ((Kraftfoder mv.)) (Oms) 48y147 ((Andet indkøbt foder)) (Oms) 48y149 ((Eget grovfoder)) (Oms) 48y151 ((Dyrlæge og medicin)) (Oms) 48y af 56

17 ((Diverse vedr. husdyrbrug)) (Oms) 48y (sp 40-49) (Omkostninger husdyr) F.txt Subtotal (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) (var.txt) ((skov m.v.)) (Oms) 48x158 ((maskinstation, skov, råstoffer HE)) (sp 50-99) (Ændring i indkøbt varelager) F.txt (Sta.æn) 48y y065 48y071 48y077 48y084 48y091 48y131 48y134 48y137 48y140 48y146 48y148 48y150 48y154 48y156 48y159 48y176 48y179 48y187 48y284 Ny 48y322 5 Omkostninger til råvare og hjælpematerialer (*2) 9 Kun subtaler(es) (Vare- og materialekøb) F.txt (Oms) 48z (Råvarekøb) F.txt (Oms) 48z (sp 00-49) (Køb af halvfabrikata) F.txt (Oms) 48z (sp 50-99) (Hjælpematerialer) F.txt (Oms) 48z (Øvrige råvarer og hjælpematerialer) (var.txt) 48x158 ((skov m.v.)) (Oms) ((maskinstation, skov, råstoffer HE)) (sp 50-99) (Ændring i indkøbt varelager) F.txt (Sta.æn) 48z af 56

18 6 Andre eksterne omkostninger Kun i landbrug: (Maskinstation mv.) (var.txt) (Oms) 48y Kun i forretning: (Tjenesteydelser til videresalg) (var.txt) (Oms) 48z (sp 00-19) (Underentreprenører) (var.txt) (Oms) 48z (sp 20-99) (Garanti- og serviceomkostninger) (var.txt) (Oms) 48z147 (Div.vedr. varekøb og materialer) (var.txt) 4430 (Oms) 48z (sp 00-99) (Salgsomkostninger og produktudv) (var.txt) (Oms) 48z149 (OBS! Lukkes se nedenfor) Fælles herfra: (Tab på debitorer) (var.txt) 4750 (Oms) 48x205 (Salgsomkostninger og produktudv) (var.txt) (Oms) D/ (sp 30-39) ((Vedligehold bygninger)) (Oms) D/ (sp 03) 4895 (sp 10-19) 1637 (sp 00-19) ((Vedligehold grundforbedring)) (Oms) D/ ((Vedligehold produktionsinventar(mark))) (Oms) D/ (sp 40-59) ((Vedligehold bygningsinventar(stald))) 4671 (Oms) D/ (sp 20-39) ((Vedligehold andet inventar)) (Oms) D/ (sp 60-79) 1637 (sp 80-99) (Vedligeholdelse) (var.txt) sum Subtotal 48x181 ((Småinventar)) 4680 (Oms) 48x321 ((Investeringsreguleringer)) (Saldo) 48x x x x x (sp 00-57) 48x385 (Investeringer over driften) (var.txt) sum 48x af 56

19 (Energi) (var.txt) (Oms) 48x (sp 10-12) 4899 (sp 18) 4895 (sp 40-79) 1635 (Lejeudgifter) (var.txt) (Oms) 48x (sp 00-09) 1638 (sp 20-29) (Forsikringer) (var.txt) (Oms) 48x (sp 14) 4896 (sp 10-19) 1638 (sp 10-14) 7361 (saldo) (Kontor, administration mv.) (var.txt) (Oms) D/ (sp 05-07) 4895 (sp 20-39) (Skatter mv.) (var.txt) (Oms) 48x (sp 15) 4896 (sp 20-29) 1638 (sp 15-19) (Diverse omkostninger) (var.txt) (Oms) 48x (sp 00-02) 4899 (sp 04) 4899 (sp 08-09) 4899 (sp 13) 4899 (sp 16-17) 4899 (sp 19-99) 4895 (sp 00-09) 4895 (sp 90-99) 4896 (sp 30-39) 4896 (sp 40-49) 4896 (sp 50-99) 1638 (sp 40-99) 7396 (Saldo) 7398 Bruttoresultat. Kun afs. 8 Herfra er noter landbrug-forretning ens 7 Personaleomkostninger (Lønninger) (var.txt) (Oms) (kun sum) 48x190 48x191 48x192 (Værdi af kost og logi) (var.txt) (Oms) 48x193 (Tilskud til personale) (var.txt) (Oms) 48x af 56

20 (Pensioner) (var.txt) 4725 (Oms) (sp 10-19) 48x195 (Andre omkostninger til social sikring) (var.txt) (Oms) 48x (Oms) (sp 00-09) 4725 (Oms) (sp 20-99) (Oms) (Øvrige personaleomkostninger) (var.txt) (Oms) 48x (Oms) 1638 (sp 00-09) Kun i selskaber kan fravælges Heraf løn bestyrelse (var.txt) (Oms) (sp 80-89) D/191 Heraf løn direktion (var.txt) (Oms) (sp 90-99) D/192 Gennemsnitligt antal ansatte (1 dec.) (plan 1) SupOpl 48x (plan 5) Noterne er uanset alternativ altid med Sidste års tal ved subtotaler (NB Specifikation af løn pr. medarbejder kan tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation 8 Af- og nedskrivning anlægsaktiver ((Afskrivninger nr ej anvendt)) (Oms) ((Goodwill)) 4948 (Oms) (sp 00-09) ((Rettigheder)) 4948 (Oms) (sp 10-29) ((Udvikling mv.)) 4948 (Oms) (sp 30-99) 1639 (sp 00-09) (Afskrivning immaterielle aktiver) F.txt Subtotal 48x215 ((Afskrivninger fast ejendom)) 4950 (Oms) (sp 00-19) 4950 (sp 21-99) (sp 10-19) ((Afskrivninger grundforbedring)) (Oms) 1639 (sp 20-29) ((Afskrivninger produktionsinventar(mark))) (Oms) 1639 (sp 40-49) ((Afskrivninger bygningsinventar(stald))) 4965 (Oms) 1639 (sp 30-39) ((Afskrivninger andet inventar mv.)) 4964 (Oms) (sp 50-59) ((Afskrivninger bl. driftsmidler mv.)) (Oms) 1639 (sp 60-89) 48x217 ((Særlige skattekonti)) (oms) 48x x (sp 00-09) 48x (sp x225 ((selskaber skat)) (Saldo) 48x227 ((selskaber skat)) x671 (Afskrivning af materielle anlægsaktiver) F.txt Subtotal 20 af 56

21 ((Goodwill)) (neg) 4930 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) (neg) 4930 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) (neg) 4930 (Oms) (sp 80-99) (Nedskrivning immaterielle aktiver) F.txt Subtotal 48x216 ((Jord)) (neg) 4932 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) (neg) 4930 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) (neg) 4932 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) (neg) 4932 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) (neg) 4932 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) (neg) 4933 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) (neg) 4933 (Oms) (sp 20-39) 48x218 ((Andet inventar/specialinventar)) (neg) 4933 (Oms) (sp 40-59) 48x220 ((Biler)) (neg) 4933 (Oms) (sp 60-79) 48x222 ((Andre bl. driftsmidler)) (neg) 4933 (Oms) (sp 80-99) 48x224 ((Gl nummer)) (neg) 4950 (Oms) (sp 20) 48x226 (Nedskrivning materielle aktiver) F.txt Subtotal 48x228 ((Goodwill)) (pos) 4930 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) (pos) 4930 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) (pos) 4930 (Oms) (sp 80-99) (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) F.txt Subtotal D/216 ((Jord)) (pos) 4932 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) (pos) 4930 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) (pos) 4932 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) (pos) 4932 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) (pos) 4932 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) (pos) 4933 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) (pos) 4933 (Oms) (sp 20-39) D/218 ((Andet inventar/specialinventar)) (pos) 4933 (Oms) (sp 40-59) D/220 ((Biler)) (pos) 4933 (Oms) (sp 60-79) D/222 ((Andre bl. driftsmidler)) (pos) 4933 (Oms) (sp 80-99) D/224 ((Gl nummer)) (pos) 4950 (Oms) (sp 20) D/226 (Tilbageført nedskrivn. Immat. aktiver) F.txt Subtotal D/228 9 Gevinst, tab salg af anlægsaktiver ((Goodwill)) 4940 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) 4940 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) 4940 (Oms) (sp 80-99) ((Jord)) 4941 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) 4940 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) 4941 (Oms) (sp 20-39) ((Driftsbygninger)) 4941 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) 4941 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) 4942 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) 4942 (Oms) (sp 20-39) ((Andet inventar/specialinventar)) 4942 (Oms) (sp 40-59) ((Biler)) 4942 (Oms) (sp 60-79) ((Andre bl. driftsmidler)) 4942 (Oms) (sp 80-99) ((Gl nummer)) (Oms) 48x231 (Gevinst ved salg af anlægsaktiver) F.txt Sum afs. 8 48x232 ((Goodwill)) 4943 (Oms) (sp 20-29) ((Rettigheder)) 4943 (Oms) (sp 30-79) ((Udvikling mv.)) 4943 (Oms) (sp 80-99) ((Jord)) 4944 (Oms) (sp 00-19) ((Grundforbedring)) 4943 (Oms) (sp 00-19) ((Beboelse)) 4944 (Oms) (sp 20-39) 21 af 56

22 ((Driftsbygninger)) 4944 (Oms) (sp 40-59) ((Installationer)) 4944 (Oms) (sp 60-99) ((Bygningsinventar/husdyr)) 4945 (Oms) (sp 00-19) ((Produktionsinventar/mark)) 4945 (Oms) (sp 20-39) ((Andet inventar/specialinventar)) 4945 (Oms) (sp 40-59) ((Biler)) 4945 (Oms) (sp 60-79) ((Andre bl. driftsmidler)) 4945 (Oms) (sp 80-99) ((Gl nummer)) 4991 (Oms) (sp 10-99) ((Gl nummer)) 4998 (Oms) (sp 11-99) (Tab ved salg af anlægsaktiver) F.txt Sum afs. 8 48x230 ((kun hvis både gevinst og tab)) Sum Sum i note D/ Andre driftsomkostninger ((Andre driftsomkostninger)) 4758 (oms) 48x206 ((Andre formueudgifter virksomhed)) 7395 (Saldo) (sp 00-79) 48x243 (Andre driftsomkostninger) (var.txt) Driftsresultat Kun afs Indtjening tilknyttet virksomhed 1 Alternativ noter: 1 Kun subtaler (ES) (Anden virksomhed 1) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 91 48x248 (rel.til ) 5001 (sp 91) 5080 (sp 91) (Anden virksomhed 2) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 92) 48x251 (rel.til ) 5001 (sp 92) 5080 (sp 92) (Anden virksomhed 3) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 93) 48x254 (rel.til ) 5001 (sp 93) 5080 (sp 93) (Anden virksomhed 4) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 94) 48x257 (rel.til ) 5001 (sp 94) 5080 (sp 94) (Anden virksomhed 5) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 95) 48x260 (rel.til ) 5001 (sp 95) 5080 (sp 95) (Anden virksomhed 6) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 96) 48x263 (rel.til ) 5001 (sp 96) 5080 (sp 96) (Anden virksomhed 7) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 97) 48x266 (rel.til ) 5001 (sp 97) 5080 (sp 97) (Udlejning) (var.txt) 5000 (Saldo) (sp 98) 48x269 (rel.til ) 5001 (sp 98) 5080 (sp 98) (NB Specifikation af 82xx-konti kan tilvælges se afsnittet Ekstra specifikation 12 Finansielle indtægter 22 af 56

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34

121 Pelsdyr X 3520 3539 Oms 3594 20-29 3599 20-29. 125 Får X 3570 3579 Oms 3594 30-34 3599 30-34 Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Definition skatteregnskab personligt

Definition skatteregnskab personligt Definition skatteregnskab personligt Her beskrives kontoopsamlingen til de personlige skatteregnskaber. Brug definitionen til at vælge det rigtige kontonummer, når du er i tvivl. 1. Virksomhedens resultat

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard

Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier. v/henrik Grønnegaard Regnskabsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter -baseret på Deloittes arbejde med E&S taksonomier v/henrik Grønnegaard XBRL-konference 31.03.2011 Hvordan har Deloitte grebet udfordringen an? Processen

Læs mere

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8)

Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Selskab, spec.sæt til minimalregnskab (C8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes som supplement til en ekstern årsrapport i forbindelse med udarbejdelse af selvangivelse for et selskab. Rapporten

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6)

Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Personlig virksomhed, årsrapport KAO (I6) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter kapitalafkastordningen.

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7)

Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Personlig virksomhed, årsrapport VSO (I7) Beskrivelse af rapporten: Rapporten anvendes til at lave det samlede regnskab (både virksomhedsdel og privat del) for en person, der beskattes efter virksomhedsskatteordningen.

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2014 (sammendrag)

Årsrapport 2014 (sammendrag) Dansk Revision Korsør godkendt revisionsaktieselskab Jens Baggesens Gade 35 DK-4220 Korsør korsoer@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 58 37 34 24 Telefax: +45 58 37 30 23 CVR: DK 29 91

Læs mere

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013

Andelsselskabet Klitmøller Vandværk Cvr-nr. 25064917. Årsrapport for 2013 Cvr-nr. 25064917 Årsrapport for 2013 Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 4 Virksomhedsoplysninger 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2009 Kvartalsrapport 1. kvartal 2009 Resultatopgørelse (alle tal i 1.000 kr.) Note 2008 31.03.08 31.03.09 31.03.09 2009 2009 Indtægter 2 Metroen takstindtægter 492.664 98.011 135.141 127.349 496.525 496.525

Læs mere

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8)

Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Personlig virksomhed, virksomhedsdel (handel) (H8) Beskrivelse af rapporten: Denne rapport anvendes til at udarbejde årsrapporten for en personlig drevet handelsvirksomhed (én ejer). Rapporten er primært

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 Intern årsrapport BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE

Læs mere

MEDIE DISTRIBUTION ApS

MEDIE DISTRIBUTION ApS MEDIE DISTRIBUTION ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/03/2013 Niels Bo Sørensen Blücher Dirigent Side 2

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget

Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Oversigt over udskriftsmuligheder i AMBudget Side Forside, budget Beretning 1 Budgetter og nøgletal 2 5 Bemærkninger 6 Specifikationer alle, ikke medtaget i eksempel Specifikationer kun valgte 7 Budgetter,

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5.

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12345678. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12345678 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (5. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2013 Hans Knudsen, advokat Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

SKANDERBY KONFIG.PAK 15

SKANDERBY KONFIG.PAK 15 SKANDERBY KONFIG.PAK 15 Nummer Navn Kontotype Type Sammentælling BogføringstypeVirksomhedsbogføringsgruppe Produktbogføringsgruppe Momsvirksomhedsbogf.gruppe Momsproduktbogf.gruppe 10000 Resultatopgørelse

Læs mere

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår)

PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) PCH Engineering A/S CVR-nr. 20 89 13 86 Årsrapport for 2014 (17. regnskabsår) Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse side 3 Ledelsesberetning side 4 Ledelsespåtegning side 5 Den uafhængige revisors

Læs mere

Horsens Fællesantenne - Forening

Horsens Fællesantenne - Forening Horsens Fællesantenne - Forening CVR-nr. 54 59 49 17 Regnskabssammendrag af årsrapport 2013 Nærværende regnskabssammendrag er bortset fra ledelsespåtegning, den uafhængige revisors erklæring, oplysninger

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04

Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Løgten-Skødstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 29 45 04 04 Årsrapport 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Dirigent

Læs mere

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Bårdesø & Omegns Elforsyning. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Bårdesø & Omegns Elforsyning Thygesensvej 9 5450 Otterup CVR-nummer: 12995717 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 (103. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 20. maj 2015 Dirigent

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler

Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler Årsrapport 2012 for Roskilde Stifts stiftsmidler September 2013 47639-13 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 647 af 1. juni 2011 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes der

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Egenkapital Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Skema i RL I. Virksomhedskapital II. Overkurs ved emission III. Reserve for opskrivninger

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2014 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2014 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10

REGNSKAB 2013-14. Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 REGNSKAB 2013-14 Skovdyrkerforeningen Østjylland a.m.b.a. Parallelvej 9A 8680 Ry Danmark CVR-nr. 38 67 78 10 Tel +45 86 89 32 22 soj@skovdyrkerne.dk www.skovdyrkerne.dk/soj SELSKABSOPLYSNINGER Selskabet

Læs mere

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965

Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534. Bruttofortjeneste 270.822 319.965 Resultatopgørelse Perioden 1. januar 2007-31. december 2007 1 2 Nettoomsætning 568.995 639.499 Andre eksterne omkostninger -298.173-319.534 Bruttofortjeneste 270.822 319.965 3 Løn, gager og personaleomkostninger

Læs mere

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014

Fonden Klosterhallen Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster. CVR-nr: 66 17 77 18. ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Idrætsvej 1 6240 Løgumkloster CVR-nr: 66 17 77 18 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2014 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 24/3 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning...

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Regnskab: Eksempel 2010

Regnskab: Eksempel 2010 Blandaware ApS Blandalen 22 3459 Blåstrup Regnskab: Side 2 Omsætning 259 - Vareforbrug og fremmed arbejde 1.605 - DÆKNINGSBIDRAG I -1.346 - Lønninger 0 - DÆKNINGSBIDRAG II -1.346 - Øvrige omkostninger

Læs mere

WATERFRONT COMMUNICATION A/S

WATERFRONT COMMUNICATION A/S WATERFRONT COMMUNICATION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2013 Finn Elkjær Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S

Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Øksenmølle-Fuglslev Vandværk I/S Årsrapport 2012 Resultatopgørelse for 01.01.2012-31.12.2012 Balance pr. 31.12.2012 Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 01.01.12-31.12.12

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014

Gelsted Vandværk v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle. CVR. nr. 20977310. Årsrapport for året 2014 v/formand Søren Hansen Engvej 67, Gelsted 4160 Herlufmagle CVR. nr. 20977310 Årsrapport for året 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Virksomhedsoplysninger...3 Bestyrelsens påtegning...4 Revisors

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14

Under Solen A/S. Solen 1 A 3390 Hundested. CVR nr. 26 09 76 14 Rådgivning & Revision Holsbjergvej 31-33 2620 Albertslund CVR nr. 28126131 Tlf. 43 32 81 12 Under Solen A/S Solen 1 A 3390 Hundested CVR nr. 26 09 76 14 og bilag til selvangivelsen for indkomståret 2012

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Resultatopgørelse for året 2012

Resultatopgørelse for året 2012 Resultatopgørelse for året 2012 Kontingentindtægter.. 2.773.816 2.113 Omkostninger kontingentopkrævinger. -130.248-176 Modtagne gaver og legater 1.839.568 1.735 Modtagne Tipsmidler 220.253 221 Øremærkegebyrer

Læs mere

Svendsen Granit ApS Gartnervej 32 4632 Bjæverskov CVR-nummer: 27079814 SPECIFIKATIONER TIL ÅRSRAPPORTEN OG SELVANGIVELSE 1. januar 2010 til 31. december 2010 Svendsen Granit ApS INDHOLDSFORTEGNELSE Den

Læs mere

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge

Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge Værebro Vandværk A.m.b.a. Hvedevej 8 4040 Jyllinge CVR-nummer: 51284615 ÅRSRAPPORT 1. januar 2013 til 31. december 2013 Godkendt på vandværkets ordinær generalforsamling afholdt den: Som dirigent: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61

Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Notora ApS CVR-nr. 35 46 97 61 Årsrapport 2013/14 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 5. november 2014. Michael Lauridsen Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps

Udkast. LIV I FJELSTERVANG Aps Udkast LIV I FJELSTERVANG Aps Peter Bangsvej 9, Fjelstervang 6933 Kibæk CVR.nr.: 10 08 03 63 SPECIFIKATIONER 2011 Indholdsfortegnelse SIDE Principper for opgørelse af skattepligtig indkomst 3. Opgørelse

Læs mere

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002

A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12. Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage CVR-nr. 24 25 52 12 Årsrapport 2002 A/S Houborg Plantage Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

"Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008

Beplantningsselskabet Staushede Aktieselskab CVR-nr. 11 13 32 15. Årsrapport 2008 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Frodesgade 125 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk "Beplantningsselskabet Staushede" Aktieselskab

Læs mere

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG

Kontoplan. 1 Regnskab uden moms. Stellar Office Pro 7.50-010. Side 1 Dato 14-04-2014. Kontonr 10000 OMSÆTNING 13000 VAREFORBRUG Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 10000 OMSÆTNING 10100 Varesalg Udg25 10999 OMSÆTNING IALT Sum 10000 10999 13000 VAREFORBRUG 13200 Varekøb Ind25 13360 Emballage Ind25 13740 Varelager,

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2014 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2014 81. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 09.03.15 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle

Foreningen Tybjerghus Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Smedebakken 30-32 Tybjerglille Bakker 4160 Herlufmagle Årsrapport for perioden 01.10.13 30.09.14 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk

Læs mere

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING

Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING HA-, HA(dat.)-, HA(jur.)-, BA(int.)-STUDIET 1. DEL Sommereksamen 7. august 2002 Skriftlig prøve i fag nr. 3533 + 3510 + 3511 + 3502 BOGFØRING Varighed: 3 timer Hjælpemidler: Ingen Denne 3-timers prøve

Læs mere

V A R E F O R B R U G I A L T

V A R E F O R B R U G I A L T Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1100 OMSÆTNING REGNINGSARBEJDE 1110 Regningsarbejde - materialer U 1120 Regningsarbejde

Læs mere

Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49

Den Erhvervsdrivende Fond Bellevuehallerne CVR-nr. 26 77 43 49 Den Erhvervsdrivende Fond "Bellevuehallerne" CVR-nr. 26 77 43 49 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er godkendt på det ordinære bestyrelsesmøde d. 5. maj 2015 Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33

Blaaholm A/S. Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for. 1. januar - 31. december 2011. CVR-nr. 29 13 97 33 Markedspladsen 25 DK-6800 Varde Tlf. 75 22 15 77 Fax 75 22 15 92 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Blaaholm A/S Limfjordsvej 13, 6715 Esbjerg N. Årsrapport for 1. januar - 31. december 2011 CVR-nr.

Læs mere

Handels- og servicevirksomhed

Handels- og servicevirksomhed Side 1 Kontonr Betegnelse Type Moms D/K Afd.Prj. Bær. T-nr 1000 D R I F T S R E G N S K A B 1001 O M S Æ T N I N G 1010 Varesalg indland U 1020 Varesalg EU 1030 Varesalg andre land 1190 OMSÆTNING I ALT

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78. INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 Opstillet uden revision eller review INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Erklæring

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Næsby Vandværk A.m.b.a.

Næsby Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 12 49 96 12 81. regnskabsår Indhold 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Resultatopgørelse 4 Balance 5 Noter 7 Ernst & Young P/S - Værkmestergade 25 - Postboks 330-8100 Aarhus

Læs mere

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4.

Periode regnskab. Måned 3 År 2012. Indholdsfortegnelse. Omsætning 1. Resultat 2. Balance 3. Øvrige eksterne omkostninger 4. Periode regnskab Måned 3 År 2012 Indholdsfortegnelse Side Omsætning 1 Resultat 2 Balance 3 Øvrige eksterne omkostninger 4 Anden gæld 5 Renter mv. netto 6 Forecast 7 Honorar 8 Noter 9 Omsætning Side 1 Omsætning

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67

Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Aarhus klatreklub Dortesvej 43 8220 Brabrand CVR-nr. 33 28 72 67 Foreningsregnskab 2012 Indhold 1 Foreningsoplysninger 1 Påtegninger Bestyrelsenspåtegning 2 Revisors erklæring om assistance 3 Bestyrelsesberetning

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR.

Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. Lynettens Vindkraft I/S c/o Kim Birkholm Frederiksen Teglholm Allé 9 B 1. th. 2450 København SV ÅRSREGNSKAB 2009 CVR NR. 18 66 11 01 Årsregnskabet er fremlagt og godkendt på interessentskabets ordinære

Læs mere

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013

I/S Vester Sottrup Vandværk. Årsrapport for 2013 Degneløkke 14 Vester Sottrup 6400 Sønderborg CVR-nr. 16661376 Årsrapport for 2013 80. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 11.03.14 Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005

Foreløbigt internt regnskab for 1/7 2004-30/6 2005 SKRIFTLIG KVALIFIKATIONSEKSAMEN FOR REGISTREREDE REVISORER 2005 26/8 2005 Bilag 2: Årsregnskab 2004/2005 i udkast for Strøm og Modstand A/S Strøm og Modstand A/S Transformatorvej 50, 9999 Elby Foreløbigt

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev

Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2011, I II, I Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-42};J Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78

Svendsens Hotelservice ApS Midtbyen 15 5700 Svendborg. CVR-nummer: 12 34 56 78 Midtbyen 15 5700 Svendborg CVR-nummer: 12 34 56 78 INTERNT ÅRSREGNSKAB 1. januar - 31. december 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Påtegninger Ledelsespåtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæring om review af

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere