Made in Denmark anno 2050

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Made in Denmark anno 2050"

Transkript

1 Nationaløkonomisk Institut Frichshuset, Hermodsvej Aaabyhøj, Denmark Made in Denmark anno 2050 Projektet støttes af TUBORGFONDET

2 Projektpræsentation

3 Made in Denmark anno 2050 Verdens økonomiske tyngdepunkt flytter sig væk fra Europa, og globaliseringens spilleregler fastslår, at man skal kunne sælge for at kunne købe, således at kun deltagere vinder, mens tilskuere taber. At Danmark med begrænset industriel base, med geografisk randplacering og uden råstoffer har kunnet opnå, og indtil nu opretholde, sin status som en af verdens rigeste økonomier med høj levestandard, velfærd og tryghed er i sidste instans kun muligt på grund af erhvervslivets evne og villighed til handel med omverdenen, dvs. deltagelse i globaliseringen. Men intet garanterer, at dette nødvendigvis vil forsætte i fremtiden. Hvis Danmark fortsat skal være en succesfuld deltager i globaliseringen, er mere viden om, hvad der skaber vindere og tabere i globaliseringen, nødvendig. Danmark har mere end en kvart million virksomheder. Dog er kun godt 5% i dag eksportaktive, og antallet er faldende. Alligevel vokser Danmarks samhandel med omverdenen, og de 100 største eksporterende virksomheder klarer cirka 50% af den samlede danske eksport. Men grundlæggende viden om, hvad der udmærker de eksportaktive virksomheder, dvs. hvad der rent faktisk er succeskriterier for, at et land bliver en velperformende handelsnation, findes kun i begrænset omfang. Projektet foretager derfor omfattende teoretiske og empiriske analyser, som leverer fundamental viden omkring virksomhedernes rolle i og evne til at skabe, forme og deltage i globaliseringen. Spørgsmålet er ikke længere: Hvad er globaliseringens årsager og konsekvenser? men snarere: Hvordan sikrer vi, at Danmark også i fremtiden deltager i globaliseringen? Danmarks forankring i den globale økonomi baserer sig på en begrænset gruppe af virksomheder Begrænsninger i den tidligere Globaliseringsforskning Fra 1950 og frem til i dag er den globale samhandel mere end 20-doblet, og de fleste økonomer er enige om, at globaliseringen er en grundlæggende faktor bag økonomisk vækst. Den hidtidige forskning har for det første belyst globaliseringens årsager, som f.eks. teknologiske forandringer, nedbrydning af handelsbarrierer etc., og for det andet globaliseringens konsekvenser for f.eks. velfærd og beskæftigelse. Til gengæld er globaliseringens kerneproces, nemlig den enkelte virksomheds beslutning om at eksportere dens varer, ydelser og viden, eller udflage hele eller dele af værdikæden gennem investeringer eller outsourcing, typisk blevet betragtet som en black box. Traditionelle teorier har fokuseret på at afbilde handel mellem lande uden hensyn til de bagvedliggende virksomheder, og udviklingen har indtil for nylig ikke været i stand til at belyse virksomhedernes heterogenitet mht. produktivitet og eksportevne. Disse begrænsninger inden for disciplinen International Økonomi har ført til en parallel forskningsgren International Business, som undersøger virksomheder og branchers internationale udvikling. Denne tilgang er imidlertid ofte baseret på et begrænset datagrundlag, hvilket er problematisk i relation til udvikling af generelle hypoteser og formulering af politiske tiltag. Indtil for nylig var forskningen vanskeliggjort af dårlige data, mangel på eksisterende teorier og spredning over discipliner Den konkurrencemæssigt flade verden Foruden begrænsninger i den traditionelle forskning har selve globaliseringsprocessen skiftet karakter i de seneste år. Selv om konkurrencepresset er blevet større med stigende åbenhed af de nationale økonomier, så er selve konkurrencevilkårene blevet mere ensartede. Traditionelle komparative fordele, som knytter sig til adgangen til produktionsfaktorer (f.eks. råstoffer og arbejdskraft), er ikke længere forbeholdt de virksomheder, som er gunstigt lokaliseret. I dag kan alle, også mindre og mellemstore virksomheder, lokalisere store dele af værdikæden i udlandet; f.eks. kan offshoring til Kina eller Indien udjævne ulemperne ved de høje lønninger på hjemmemarkedet. I dag kan virksomheder lokalisere store dele af værdikæden i udlandet

4 Disciplinen International Business har på det seneste analyseret den konkurrencemæssigt flade verden, hvor adgang til enkelte fysiske ressourcer i stigende omfang er lige for alle, og påpeget, at det er forskning og innovationsevne, evnen til at kombinere disse ressourcer på en unik måde, som er afgørende (Teece et al., 1997). Parallelt hertil har fagområdet International Økonomi udviklet metoder og modeller, som muliggør analyser baseret på heterogene firmaer, hvor spredning i virksomhedernes produktivitet (f.eks. drevet af forskning og innovation) er afgørende for deres eksportmuligheder (Melitz, 2003). Disse modeller er i stand til at afbilde komplekse globaliseringsmekanismer, hvor succesfulde nationale og internationale virksomheder erstatter og fortrænger mindre produktive virksomheder. Udviklingen har forskubbet balancen til fordel for forskning og innovationsevne som konkurrenceparameter Projektets nyudviklede tilgang De seneste års teoretiske og metodiske fremskridt sætter os i dag i stand til at kombinere den teoretiske og makro/meso-databaserede internationale økonomiske litteratur med den mikroog casebaserede internationale business-forskning, og projektet medvirker derved til at nytænke centrale forskningsspørgsmål, f.eks.: Nytænkning opnås ved at koble disciplinerne International Økonomi og International Business Årsager til forskelle i virksomheders produktivitet og eksportevne Betydningen af klynger og netværk i virksomheders internationalisering Learning og produktivitetsforøgelse som konsekvens af eksportaktivitet Valg og sekvensering af indtræden på forskellige eksportmarkeder Eksportmarkeders indvirkning på hjemmemarkedets industristruktur. Projektet er etableret i et samarbejde mellem den ved Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, etablerede forskningsgruppe Globalization and Industry Dynamics (GlobID) og det nye Center for Development of Global Business (DoGE), Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Med afsæt i GlobIDs forskning (bl.a. det af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv finansierede arbejde) er vi med dette projekt for første gang være i stand til at opstille modeller, hvor de enkelte virksomheders karakteristika mht. forskning, innovationsevne, produktegenskab mv. er i centrum. De i projektet nyudviklede modeltyper er i stand til at inkludere centrale elementer som: GlobID-udviklede modeltyper vil øge realismen Determinanter for varer og serviceydelsers eksportpotentiale Interaktion mellem udenlandske og indenlandske producenter Forhold internt i virksomheden som påvirker eksportevne Virksomhedens livscyklus og læringsproces i et internationaliseringsforløb Rollen af vidensakkumulation og produktkvalitet i eksport. Det danske datagrundlag giver unikke muligheder Projektet kobler de nyeste teoretiske landvindinger sammen med detaljerede empiriske undersøgelser baseret på virksomhedsdata. Data til projektet kobler virksomheds- og individoplysninger. I international sammenhæng er der en stigende udbredelse og anvendelse af koblede individ- og virksomhedsoplysninger (jf. Bernard et al., 2007), men den detaljerigdom og dækningsgrad, som de danske data tillader, er enestående. Den forholdsvis lange tidsdimension og oplysningerne fra udenrigshandelsstatistikken herunder virksomhedernes handel opdelt på otte-cifrede varekoder og indtræden på forskellige eksportmarkeder er i særlig grad unikke faktorer for projektet. Under projektets gennemførelse bliver dette enestående fundament af data yderligere suppleres med nye genererede survey-oplysninger, således at også de teoretisk relevante organisatoriske og strategiske forhold i virksomheden kan belyses. Desuden sikkrer projektets forankring ved GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, betydelige synergieffekter, bl.a. pga. data-overlap til igangværende forskning i Skabelsen af en af verdens mest detaljerede databaser om internationalisering Sammenspil af teorier og data sikrer det bedst mulige resultat

5 andre miljøer på Aarhus Universitet, herunder det af Tuborgfondet finansierede projekt om globaliseringens konsekvenser for arbejdsmarkedet. Eksempler på metodisk tilgang Startpunktet for de teoretiske fornyelser, som projektet generer, baseres på generelle ligevægtsmodeller af international sammenhandel med heterogene firmaer, som findes i disciplinen International Økonomi. I denne modeltype bliver handel mellem landene afbildet, således at eksportmarkeders til- og afgang er bestemte som model endogene variabler, og diverse spillover-kanaler, fortrængning, pris-effekter, ressourceforbrug (f.eks. arbejdskraft, kapital, told) etc. bliver kortlagt. Projektet bliver derved baseret på den nyeste teoretiske udvikling i kølvandet på Melitz (2003) og Bernard et al. (2003). Projektet fornyer de fundamentale modelspecifikationer ved at basere antagelser omkring eksportevne på de i projektet tilvirkede International Business forskningsresultater. Også de empiriske og økonometriske metoder i projektet bygger på den seneste tilgang i den empiriske forskning inden for International Økonomi. For eksempel er projektets analyse af danske virksomheders succes på forskellige eksportmarkeder baseret på såkaldte varighedsmodeller, hvor hazardraten (svarende til sandsynligheden for eksport- failure ), og betydningen af forskellige destinations- og virksomhedsspecifikke faktorer kan afdækkes. Via en fortsat kobling af teoretiske og empiriske metoder inden for International Økonomi og International Business er projektet i stand til at teste rivaliserende forklaringsmodeller for, hvad der bestemmer virksomheders eksportadfærd, og dermed give mulighed for teoretisk progression af international betydning. Baseret på state-of-the-art metoder Tester forklaringsmodeller Et internationalt projekt Som et centralt element bliver projektet gennemført i samarbejde med førende internationale forskere. De internationale deltagere bidrager som forskere, men også som medlemmer af en følgegruppe til projektet og vil således medvirke til at sikre projektets kvalitet og synlighed. Projektet skabe derved et hold af nogle af Europas mest fremtrædende forskere på området. Med deres respektive datatilgange - dog ikke med samme detaljeringsgrad som de danske data - skabes der en dimension på tværs af lande. Denne dimension er afgørende for undersøgelser omkring markedsinteraktion, konkurrence, læring og eksportevne, alt sammen forhold der i tidligere undersøgelser ikke er belyst tilstrækkeligt grundet mangelfulde data. Projektet analyser nogle af Danmarks største eksportmarkeder (Tyskland, Sverige og UK). I tæt samarbejde med internationale forskere Fokus på formidling Globalt Industriforum Projektets forskningsresultater skal synliggøres. Projektets resultater og ny viden omkring, hvilke internationaliseringsstrategier der lykkes og hvilke der ikke er hensigtsmæssige, er et værdifuldt bidrag til den individuelle virksomheds strategiske overvejelser samt fremtidige politiske tiltag, så som eksportfremmeinitiativer. Projektet skaber en meget konkret forståelse for, hvad der udgør en eksport-champion, og hvor den enkelte virksomheds muligheder ligger. For at gøre denne viden tilgængelig opererer projektet med flere formidlingskanaler. Med henblik på den akademiske verden gennemfør projektet ud over udgivelse af videnskabelige forskningsartikler, working papers og deltagelse i internationale akademiske konferencer, i alt 4 workshops (The Danish International Economics Workshop, DIEW). Disse arrangementer samler de danske forskere på området og præsenterer hvert år en internationalt anerkendt keynote-speaker. Med henblik på videnspredning og anvendelse til gavn for dansk erhvervsliv benytter projektet, ud over traditionelle formidlingsartikler, medie-dækning og casebaseret kontakt til erhvervslivet, en ny kontaktflade mellem erhvervslivet og forskningen: Konkret forståelse for, hvad der udgør en eksport champion Gennemførsel af konferencer og workshops. Skabelsen af et unik fysisk og virtuelt vidensnetværk

6 Globalt Industriforum. Konkret opbygger denne del af projektet et fysisk og virtuelt mødested for eksportaktive og interesserede virksomheder. Den fysiske del af Globalt Industriforum gennemfør i samarbejde med fire centrale danske brancheforeninger 4 eksportfokuserede seminarer (Industry Forum Meetings). Her bliver projektets resultater med særlig relevans for denne branches aktører og deres internationaliseringspotentiale fremlagt med henblik på at identificere generiske udfordringer og løsningsmodeller. Derudover afholder projektet 2 større konferencer under titlen Made in Denmark anno 2050, som præsenterer projektets resultater til et bredere publikum fra akademia, erhvervslivet og beslutningstagere. Den virtuelle del af vidensudvekslingen skabes i form af en internetbaseret portal om global konkurrenceevne og globale konkurrencedrivkræfter, hvor oplæg fra projektets konferencer, forskningsresultater samt yderligere inputs præsenteres på en ikke teknisk facon. Endelig bliver projektets nye viden formidlet og gøre tilgængelig for erhvervslivet via undervisningen. Centrale dele af projektets forskningsresultater indgå i relevante fag, for eksempel de ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, udbudte Master-uddannelser International Business og International Economic Consulting, hvor fremtidige medarbejdere med fokus på internationalisering kan rekrutteres, men også i form af undervisningsmoduler på MBA-uddannelserne. Sammenspil mellem forskning og undervisning Budget, tidsforløb og følgegruppe Projektets totale budget beløber sig til 12 mio. kroner, hvoraf 5,8 mio. kroner bliver dækket af Tuborgfondet. Projektet startet ved udgangen af 2008 og varer i 4 år. Der er 14 navngivne forskere tilknyttet projektet, heraf flere internationale forskere fra danske og udenlandske universiteter. Projektet inkluderer 2 ph.d.-forløb i hhv. International Økonomi og International Business og en 1-årig PostDoc-stilling. Projektets direkte udgifter til formidlingsaktiviteter beløber sig til 1 mio. kroner. Til projektet er der tilknyttet en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Tuborgfondet, og Dansk Industri. Følgegruppen mødes og vurderer projektets fremskridt i sammenhæng med de halvårlige fremskridtsrapporter. Møderne placeres i henholdsvis Aarhus og København i direkte tilknytning til projektets workshop-, seminar- og konferenceaktiviteter. Projektet løber over 4 år, med et totalt budget på 12 mio. kroner Følgegruppe med repræsentanter fra Dansk Industri, sikrer sammenspil mellem forskning og erhvervslivet Litteratur Bernard, A. B., S. Redding, J. B. Jensen & P. Schott (2007), Firms in International Trade, Journal of Economic Perspectives 21, pp Bernard, A.; J. Eaton; B. Jensen and S. Kortum (2003), Plants and Productivity in International Trade, American Economic Review, Vol. 93, pp Melitz, M.J. (2003), The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, Vol. 71 (6), pp Teece D.J., G. Pisano and A. Shuen (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, Vol. 18 (7), pp

7 Resumé af CV er Navngivne nationale og internationale projektdeltagere Professor Philipp J.H. Schröder, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: UK, Danmark, PhD: Aarhus Universitet Tidligere ansættelser: McKinsey & Co., Syddansk Universitet, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Ekspertise inden for international økonomi, industriøkonomi, globalisering. Leder af GlobID forskningsgruppen. Alsidig erfaring fra forskningsrådsprojekter og økonomisk rådgivning, såsom virksomheds- og policyrådgivning. Over 30 refereede publikationer. Rolle i projektet: projektleder, teoriudvikling, design af modeller, International Økonomi / International Business metoder/teori, case-kontakt. Projektet baseres på et erfarent internationalt forskerhold Professor Poul Houman Andersen, DoGE, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark, PhD: Handelshøjskolen i Aarhus Tidligere ansættelser: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. Ekspertise inden for international business, danske og udenlandske case- og branchebaserede undersøgelser. Omfattende projekt- og virksomhedserfaring. Over 40 refereede publikationer. Rolle i projektet: International Business teori/metode, case-kontakt. Post Doc Roger Bandick, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Sverige, PhD: Örebro University Ekspertise inden for empirisk international økonomi. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, svenske data. Assistant Professor Ingo Geishecker, Universität Göttingen, Tyskland. Uddannelse: Tyskland, UK, PhD: University of Nottingham, Tidligere ansættelser: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Freie Universität Berlin, Den Europæiske Centralbank. Ekspertise i empirisk international økonomi, tyske og engelske virksomheds- og handelsdata. Alsidig projekterfaring. Over 10 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, tyske data, danske data, undersøgelser på tværs af lande. Professor Sourafel Girma, University of Nottingham Business School, UK. Uddannelse: Ethopia, UK, PhD: Manchester University Tidligere ansættelser: University of Leicester. Ekspertise inden for industriøkonomi og international business, empiriske metoder. Diverse regeringsrådgivning og branchespecifikke projekter. Over 50 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske og teoretiske metoder/modeller, UK data. Professor Dr. Holger Görg, Universität Kiel, Tyskland. Uddannelse: Tyskland, Irland, PhD: University of Dublin Tidligere ansættelser: Trinity College Dublin, National University of Ireland, University of Nottingham. Ekspertise inden for empirisk forskning med anvendelse af virksomhedsdata, med fokus på eksportperformance, outsourcing, produktivitet. Diverse projekter ved Forskningsrådene i England, Irland og Tyskland. Tidligere co-director GEP, University of Nottingham. Over 80 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske metoder, UK og tyske data, undersøgelser på tværs af lande. Lektor Jørgen Ulff-Møller Nielsen, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark. Ekspertise inden for international økonomi, handelspolitik, politik tiltag og institutionelle forhold. Alsidig projekterfaring. Over 20 refereede publikationer. Rolle i projektet: Udvikling og anvendelse af teoretiske modeller. Lektor Jakob Roland Munch, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og CEBR. Uddannelse: Danmark, UK, USA, PhD: Aarhus Universitet Tidligere ansættelser: Det Økonomiske Råd. Ekspertise inden for International Økonomi samt danske virksomhedsdata.

8 Alsidig projekterfaring. Over 20 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, danske data. Adjunkt Daniel Nguyen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Uddannelse: USA, PhD: Purdue University Ekspertise inden for International Økonomi. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser og teoretiske modelleringer. Lektor Morten Rask, DoGE, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark, PhD: Aalborg Universitet, Tidligere ansættelser: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. Ekspertise inden for international business, danske caseundersøgelser. Omfattende projekt- og rådgivningserfaring. Over 10 refereede publikationer. Rolle i projektet: International Business metoder, case-kontakt. Post Doc Davide Sala, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Italy, USA, PhD: European University Institut Ekspertise inden for teoretiskog empirisk international økonomi. Rolle i projektet: Udvikling af teoretiske modeller, empiriske undersøgelser, danske data. Ph.d.-studerende Christian Gormsen Schmidt, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark, Frankrig. Rolle i projektet: Udvikling og anvendelse af teoretiske modeller. Lektor Valdemar Smith, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark. Tidligere ansættelser: Center for Forsknignsanalyse, Syddansk Universitet. Ekspertise inden for industriøkonomi, brancheforhold, danske virksomhedsdata. Alsidig projekt- og ledelseserfaring. Over 30 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, danske data, data strukturering. Lektor Frederic Warzynski, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Belgien, PhD: Catholic University of Leuven Tidligere ansættelser: Universidad Carlos III de Madrid. Ekspertise inden for industriøkonomi, økonometri, produktivitetsmåling. Alsidig projekt erfaring. Over 10 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, danske data. Yderligere er projektets bemanding baseret på de i projektet foretagne nyansættelser, de navngivne projektdeltageres kreds af co-autorer og yderligere forskere i GlobID s netværk. Derved vil store dele af delprojekterne blive bemandet med globaliseringsforskere fra andre forskergrupper ved Aarhus Universitet, de øvrige danske universiteter og udlandet. På nuværende tidspunkt inkluderer dette netværk forskere fra bl.a.: Københavns Universitet, Danmark Syddansk Universitet, Danmark Ålborg Universitet, Danmark Handels- og IngeniørHøjskolen, Aarhus Universitet, Danmark Institut for Økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Örebro University, Sverige Free University Berlin, Tyskland Universität Bamberg, Tyskland Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland European University Institute, Italy GEP, University of Nottingham, UK Vilnius University, Lithuania Catholic University of Leuven, Belgium Carleton University, Canada Tulane University, USA University of Otago, New Zealand Et stærkt netværk til den relaterede forskning på området

9 Projektaktiviteter i tidsoversigt Eksportør andele i samlet danske eksport 100 Andel i samlet dansk eksport, % Eksportører rangordnet efter størrelse, %

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

-udledning fra det samlede danske forbrug

-udledning fra det samlede danske forbrug Faktaark, oktober 2014 Resumé af "Measuring Denmark's Emissions" fra det samlede danske forbrug fra det samlede danske forbrug Danmark har forpligtet sig til ambitiøse mål for at begrænse udledningen af

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser

Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser Den 24. september 213 Danmark er blandt de lande i Europa, der har outsourcet flest arbejdspladser En undersøgelse blandt 15 europæiske lande viser, at der ikke outsources særlig mange job fra Europa målt

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Hvorfor satse på den maritime klynge?

Hvorfor satse på den maritime klynge? Danmarks Maritime Klynge Københavns Rådhus, 10. maj 2012 Hvorfor satse på den maritime klynge? Henrik Sornn-Friese CBS, Centre for Shipping Economics and Innovation De nemme svar Vi skal satse på den maritime

Læs mere

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense

Konferencen finder sted mandag den 16. september kl. 10-16 på Syddansk Universitet, Campusvej 55, Odense Invitation til konferencen VUC deler viden 2013 VUC Videnscenters første konference VUC deler viden 2013 viser resultater og deler viden om vigtige udviklingstendenser og projekter i og omkring VUC. Konferencen

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

OFFSHORE PÅ VINGERNE

OFFSHORE PÅ VINGERNE OFFSHORE PÅ VINGERNE Nyt projekt skal styrke og synliggøre dansk know how inden for havvindmølleteknologi Få adgang til markedet Opkvalificering af din virksomhed Få hjælp til at komme i gang Nyt, spændende

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

Projekt Forskel gør en forskel

Projekt Forskel gør en forskel Projekt Forskel gør en forskel Resumé Projekt Forskel gør en forskel sigter mod at optimere processen mht. at få flere højtuddannede nydanskere i arbejde i små og mellemstore virksomheder (SMV). Det gøres

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING

BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING BAGGRUNDEN FOR NØGLEINITIATIV #3 VIDENUDVEKSLING Baggrunden for initiativ 3: En styrket og synlig videnudveksling På det samfundsvidenskabelige fakultetet skaber vi ny viden gennem vores forskning. Vores

Læs mere

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth

IKT og digitalisering. - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Jobs og vækst i DK? IKT og digitalisering - jobs og vækst i DK? Jørgen Bardenfleth Regeringens IKT vækstteam - hvad var opgaven og blev målsætningen? To hovedspor i opgaven på at skabe jobs og vækst ved:

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011

InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 InViO Innovationssamarbejde Herning: Livsstil Bolig & Beklædning 9.11.2011 Invio Hvad for noget? Innovationsnetværk for videnbaseret Oplevelsesøkonomi 1. Juni 2010 31. maj 2014 InViO konsortium AAU ExCITe

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

NOCA Årsberetning 2013

NOCA Årsberetning 2013 NOCA Årsberetning 2013 Formand i NOCA, Lars Malmberg, Senior Vice President, Danske Bank, beretter om NOCA-året 2013 NOCAs Generalforsamling, torsdag d. 10. april 2014 INDLEDNING Året 2013 i NOCA var endnu

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012

Tysk økonomi vokser med en procent i 2012 En printervenlig PDF-version finder du HER Januar 2012 Deutsch Abonnement Tilmeld dig Legal & Tax Tilmeld dig News & Jobs Afbestil Members Update Arrangementer 25. Januar 2012 Handelskammerets nytårsreception

Læs mere

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd

Globaliseringen og dansk økonomi. Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Globaliseringen og dansk økonomi Peter Birch Sørensen Professor ved Københavns Universitets Økonomiske Institut og Formand for Det Økonomiske Råd Oversigt Hvorfor er der fokus på globalisering? Kendetegn:

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Viden skaber fremtidens vækst

Viden skaber fremtidens vækst DI Videnrådgiverne er et branchefællesskab i DI for virksomheder, der lever af at udvikle, skabe, formidle og omsætte viden til unikke løsninger indenfor vidt forskellige fagligheder. DI Videnrådgiverne

Læs mere

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark.

På den måde er international handel herunder eksport fra produktionsvirksomhederne - til glæde for både lønmodtagere og forbrugere i Danmark. Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33 4 60 32 24. maj 2014 Industriens lønkonkurrenceevne er stadig svækket i forhold til situationen i 2000. På trods af forbedringer siden 2008 har Danmark

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00

KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 KOMPETENCEBALANCE Dansk Erhverv: For få gode hoveder vælger Danmark Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Mandag den 7. september 2015, 05:00 Del: Det går skidt for Danmark i konkurrencen om at tiltrække

Læs mere

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger

Den samarbejdende virksomhed. - De danske forudsætninger Den samarbejdende virksomhed - De danske forudsætninger LO s arbejdsmiljøpolitiske udvalg d. 6. december 2006 Peter Hasle, Niels Møller & Vibeke Andersen Arbejdsmiljøinstituttet Økonomi i EU Hvem lider

Læs mere

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet

D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer. D1.2 Medarbejderomsætning og effektivitet BA Projekter i organisation 6. December 2011 Bo H. Eriksen/Frank Brandt Kristensen Institut for Marketing & Management www.sdu.dk/sod www.sdu.dk/iim 1 Emner D1.1 Strategisk ledelse af menneskelige ressourcer

Læs mere

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning

Map of the future. Innovation Bolig og Beklædning Map of the future Innovation Bolig og Beklædning Hvordan navigerer din virksomhed i fremtidens livsstils industri? Kunne det være interessant med et landkort over fremtidens ukendte territorier? Ville

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse

Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Fremtidens Maritime Ingeniøruddannelse Tiltag og visioner på Danmarks Tekniske Universitet Ulrik Dam Nielsen, lektor Ingrid Marie Vincent Andersen, projektkoordinator (Ph.D. studerende) Kick-off konference

Læs mere

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer

Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Maritim Sikkerhed, Sundhed og Miljø, Hotel Nyborg Strand, 26.-27. august 2010 Outsourcing af maritime funktioner fra Danmark til udlandet muligheder og udfordringer Henrik Sornn-Friese Center for Shipping

Læs mere

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005. Resumé OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Danish OECD Videnskab, teknologi og industri: Måltavle 2005 Sammendrag på dansk Resumé Den langsigtede tendens mod en videnbaseret økonomi

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi

CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR-analyse - et førende videncenter for dansk økonomi CEBR Centre for Economic and Business Research en del af Copenhagen Business School CEBR-analyse leverer altid Troværdighed i alle detaljer Vores

Læs mere

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1

Bilag om international udvekslingsmobilitet på videregående uddannelser - Hvem tager ud, og hvem kommer ind 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI 22.11.2005 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om international udvekslingsmobilitet på

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Notat til Produktivitetskommissionen

Notat til Produktivitetskommissionen Notat til Produktivitetskommissionen I Håndværksrådet er vi dybt optaget af produktivitetsproblemstillingen, og hvilken rolle vores medlemmer spiller i den sammenhæng. Derfor har vi over de seneste år

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE

FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE FREMTIDENS MARITIME INGENIØRUDDANNELSE Onsdag den 23. november kl. 12:30 til 16:00 Ny VÆKST V i Det Blå Danmark, Christiansborg Udredningsopgave for Den Danske Maritime Fond Ledet af ATV Akademimedlem

Læs mere

Tyskland nøglen til eksportsucces

Tyskland nøglen til eksportsucces Tyskland nøglen til eksportsucces deltagelse fra 2195 kr. HUSK 5. marts 2015 lær vejen ind på det tyske marked af virksomheder, der allerede er der. Hør kravene til danske underleverandører fra to af de

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør

Center for Logistik og Samarbejde - CLS. Peter Høy, Projektdirektør Center for Logistik og Samarbejde - CLS Peter Høy, Projektdirektør Aalborg Havn Den intelligente Havn Den intelligente havn har tre roller: 1. Konkurrencedygtig havnevirksomhed Udvikling af logistik og

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem

Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Uddannelse, Beskæftigelse og det danske produktivitetsproblem Carl-Johan Dalgaard JobCAMP 13 29. Oktober 2013 3 Spørgsmål 1.Hvori består det danske produktivitetsproblem? 2.Hvorfor har Danmark tabt så

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter

Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter August 2012 Udenlandske eksperter øger produktiviteten mere end danske eksperter AF KONSULENT CLAUS AASTRUP SEIDELIN, clas@di.dk Virksomheder, der henter udenlandske eksperter, opnår en årlig produktivitetsgevinst

Læs mere

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler

Hvorfor jeg interesserer mig for og forsker i hospitaler Samarbejde og bureaukrati på hospitaler: kan bureaukratisering styrke samarbejdet på tværs? Te m a d a g o m a k u t s y g e h u s e n e 1 2. m a j 2 0 1 5 THIM PRÆTORIUS Ph.d., Postdoc Institut for økonomi

Læs mere

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers

Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers Potsdam Berlin Madrid Kolding Lederuddannelsen Program i verdensklasse med fokus på Design Thinking og Gamechangers IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

NÅR HR SKABER BUNDLINJE

NÅR HR SKABER BUNDLINJE NÅR HR SKABER BUNDLINJE Mennesker & forretning Netværks- og kompetenceudviklingsforløb for HR chefer og erfarne HR-konsulenter HR spiller en central rolle i opnåelsen af de nordjyske virksomheders forretningsmæssige

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre

whole lot of science going on STRATEGI FOR Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo til venstre Logotype: CMYK U/C 0/0/0/70 Logo: CMYK U Logo: CMYK C 100/90/0/35 100/100/0/28 STRATEGI FOR Principopsætning på publikationer Principopsætning til andre formål end publikationer Vandret variant med logo

Læs mere

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse

HHX & HTX. meningsfuld uddannelse HHX & HTX meningsfuld uddannelse studieretning på hhx (internationalt orienteret) international sprog [fremmedsprog a, afsætningsøkonomi a og kulturforståelse b] sprog og økonomi - et sikkert valg har

Læs mere

Udpluk af hovedbudskaber

Udpluk af hovedbudskaber Udenrigsministeriet den 14. januar 2015 Kick-off åbent dialogmøde vedrørende ny strategisk platform for innovative partnerskaber og nye erhvervsinstrumenter i Udenrigsministeriet den 16. december 2014

Læs mere

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden

Nytænk. Produktiviteten. + reduceret lønandel. + fleksibel teknologi. + leverandører og kunder i h. + øget udvikling af viden Kundetilpassede løsning + Masseproduktion i små mæ + fleksibel teknologi + reduceret lønandel + øget udvikling af viden + leverandører og kunder i h = konkurrencedygtig fr Nytænk Produktiviteten 8. 9.

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne?

Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? Vækstpotentialet i dansk landbrug hvor skal vi se mulighederne? ved Henrik Zobbe, direktør/institutleder Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform

Anden pitch-runde. INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Anden pitch-runde INBIOM, Innovationsnetværket for Biomasse Food Network DK Innovationsnetværk Service Platform Innovationsnetværk for Biomasse v/ Anne-Luise Skov Jensen www.inbiom.dk Innovationsnetværk

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere