Made in Denmark anno 2050

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Made in Denmark anno 2050"

Transkript

1 Nationaløkonomisk Institut Frichshuset, Hermodsvej Aaabyhøj, Denmark Made in Denmark anno 2050 Projektet støttes af TUBORGFONDET

2 Projektpræsentation

3 Made in Denmark anno 2050 Verdens økonomiske tyngdepunkt flytter sig væk fra Europa, og globaliseringens spilleregler fastslår, at man skal kunne sælge for at kunne købe, således at kun deltagere vinder, mens tilskuere taber. At Danmark med begrænset industriel base, med geografisk randplacering og uden råstoffer har kunnet opnå, og indtil nu opretholde, sin status som en af verdens rigeste økonomier med høj levestandard, velfærd og tryghed er i sidste instans kun muligt på grund af erhvervslivets evne og villighed til handel med omverdenen, dvs. deltagelse i globaliseringen. Men intet garanterer, at dette nødvendigvis vil forsætte i fremtiden. Hvis Danmark fortsat skal være en succesfuld deltager i globaliseringen, er mere viden om, hvad der skaber vindere og tabere i globaliseringen, nødvendig. Danmark har mere end en kvart million virksomheder. Dog er kun godt 5% i dag eksportaktive, og antallet er faldende. Alligevel vokser Danmarks samhandel med omverdenen, og de 100 største eksporterende virksomheder klarer cirka 50% af den samlede danske eksport. Men grundlæggende viden om, hvad der udmærker de eksportaktive virksomheder, dvs. hvad der rent faktisk er succeskriterier for, at et land bliver en velperformende handelsnation, findes kun i begrænset omfang. Projektet foretager derfor omfattende teoretiske og empiriske analyser, som leverer fundamental viden omkring virksomhedernes rolle i og evne til at skabe, forme og deltage i globaliseringen. Spørgsmålet er ikke længere: Hvad er globaliseringens årsager og konsekvenser? men snarere: Hvordan sikrer vi, at Danmark også i fremtiden deltager i globaliseringen? Danmarks forankring i den globale økonomi baserer sig på en begrænset gruppe af virksomheder Begrænsninger i den tidligere Globaliseringsforskning Fra 1950 og frem til i dag er den globale samhandel mere end 20-doblet, og de fleste økonomer er enige om, at globaliseringen er en grundlæggende faktor bag økonomisk vækst. Den hidtidige forskning har for det første belyst globaliseringens årsager, som f.eks. teknologiske forandringer, nedbrydning af handelsbarrierer etc., og for det andet globaliseringens konsekvenser for f.eks. velfærd og beskæftigelse. Til gengæld er globaliseringens kerneproces, nemlig den enkelte virksomheds beslutning om at eksportere dens varer, ydelser og viden, eller udflage hele eller dele af værdikæden gennem investeringer eller outsourcing, typisk blevet betragtet som en black box. Traditionelle teorier har fokuseret på at afbilde handel mellem lande uden hensyn til de bagvedliggende virksomheder, og udviklingen har indtil for nylig ikke været i stand til at belyse virksomhedernes heterogenitet mht. produktivitet og eksportevne. Disse begrænsninger inden for disciplinen International Økonomi har ført til en parallel forskningsgren International Business, som undersøger virksomheder og branchers internationale udvikling. Denne tilgang er imidlertid ofte baseret på et begrænset datagrundlag, hvilket er problematisk i relation til udvikling af generelle hypoteser og formulering af politiske tiltag. Indtil for nylig var forskningen vanskeliggjort af dårlige data, mangel på eksisterende teorier og spredning over discipliner Den konkurrencemæssigt flade verden Foruden begrænsninger i den traditionelle forskning har selve globaliseringsprocessen skiftet karakter i de seneste år. Selv om konkurrencepresset er blevet større med stigende åbenhed af de nationale økonomier, så er selve konkurrencevilkårene blevet mere ensartede. Traditionelle komparative fordele, som knytter sig til adgangen til produktionsfaktorer (f.eks. råstoffer og arbejdskraft), er ikke længere forbeholdt de virksomheder, som er gunstigt lokaliseret. I dag kan alle, også mindre og mellemstore virksomheder, lokalisere store dele af værdikæden i udlandet; f.eks. kan offshoring til Kina eller Indien udjævne ulemperne ved de høje lønninger på hjemmemarkedet. I dag kan virksomheder lokalisere store dele af værdikæden i udlandet

4 Disciplinen International Business har på det seneste analyseret den konkurrencemæssigt flade verden, hvor adgang til enkelte fysiske ressourcer i stigende omfang er lige for alle, og påpeget, at det er forskning og innovationsevne, evnen til at kombinere disse ressourcer på en unik måde, som er afgørende (Teece et al., 1997). Parallelt hertil har fagområdet International Økonomi udviklet metoder og modeller, som muliggør analyser baseret på heterogene firmaer, hvor spredning i virksomhedernes produktivitet (f.eks. drevet af forskning og innovation) er afgørende for deres eksportmuligheder (Melitz, 2003). Disse modeller er i stand til at afbilde komplekse globaliseringsmekanismer, hvor succesfulde nationale og internationale virksomheder erstatter og fortrænger mindre produktive virksomheder. Udviklingen har forskubbet balancen til fordel for forskning og innovationsevne som konkurrenceparameter Projektets nyudviklede tilgang De seneste års teoretiske og metodiske fremskridt sætter os i dag i stand til at kombinere den teoretiske og makro/meso-databaserede internationale økonomiske litteratur med den mikroog casebaserede internationale business-forskning, og projektet medvirker derved til at nytænke centrale forskningsspørgsmål, f.eks.: Nytænkning opnås ved at koble disciplinerne International Økonomi og International Business Årsager til forskelle i virksomheders produktivitet og eksportevne Betydningen af klynger og netværk i virksomheders internationalisering Learning og produktivitetsforøgelse som konsekvens af eksportaktivitet Valg og sekvensering af indtræden på forskellige eksportmarkeder Eksportmarkeders indvirkning på hjemmemarkedets industristruktur. Projektet er etableret i et samarbejde mellem den ved Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, etablerede forskningsgruppe Globalization and Industry Dynamics (GlobID) og det nye Center for Development of Global Business (DoGE), Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Med afsæt i GlobIDs forskning (bl.a. det af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv finansierede arbejde) er vi med dette projekt for første gang være i stand til at opstille modeller, hvor de enkelte virksomheders karakteristika mht. forskning, innovationsevne, produktegenskab mv. er i centrum. De i projektet nyudviklede modeltyper er i stand til at inkludere centrale elementer som: GlobID-udviklede modeltyper vil øge realismen Determinanter for varer og serviceydelsers eksportpotentiale Interaktion mellem udenlandske og indenlandske producenter Forhold internt i virksomheden som påvirker eksportevne Virksomhedens livscyklus og læringsproces i et internationaliseringsforløb Rollen af vidensakkumulation og produktkvalitet i eksport. Det danske datagrundlag giver unikke muligheder Projektet kobler de nyeste teoretiske landvindinger sammen med detaljerede empiriske undersøgelser baseret på virksomhedsdata. Data til projektet kobler virksomheds- og individoplysninger. I international sammenhæng er der en stigende udbredelse og anvendelse af koblede individ- og virksomhedsoplysninger (jf. Bernard et al., 2007), men den detaljerigdom og dækningsgrad, som de danske data tillader, er enestående. Den forholdsvis lange tidsdimension og oplysningerne fra udenrigshandelsstatistikken herunder virksomhedernes handel opdelt på otte-cifrede varekoder og indtræden på forskellige eksportmarkeder er i særlig grad unikke faktorer for projektet. Under projektets gennemførelse bliver dette enestående fundament af data yderligere suppleres med nye genererede survey-oplysninger, således at også de teoretisk relevante organisatoriske og strategiske forhold i virksomheden kan belyses. Desuden sikkrer projektets forankring ved GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, betydelige synergieffekter, bl.a. pga. data-overlap til igangværende forskning i Skabelsen af en af verdens mest detaljerede databaser om internationalisering Sammenspil af teorier og data sikrer det bedst mulige resultat

5 andre miljøer på Aarhus Universitet, herunder det af Tuborgfondet finansierede projekt om globaliseringens konsekvenser for arbejdsmarkedet. Eksempler på metodisk tilgang Startpunktet for de teoretiske fornyelser, som projektet generer, baseres på generelle ligevægtsmodeller af international sammenhandel med heterogene firmaer, som findes i disciplinen International Økonomi. I denne modeltype bliver handel mellem landene afbildet, således at eksportmarkeders til- og afgang er bestemte som model endogene variabler, og diverse spillover-kanaler, fortrængning, pris-effekter, ressourceforbrug (f.eks. arbejdskraft, kapital, told) etc. bliver kortlagt. Projektet bliver derved baseret på den nyeste teoretiske udvikling i kølvandet på Melitz (2003) og Bernard et al. (2003). Projektet fornyer de fundamentale modelspecifikationer ved at basere antagelser omkring eksportevne på de i projektet tilvirkede International Business forskningsresultater. Også de empiriske og økonometriske metoder i projektet bygger på den seneste tilgang i den empiriske forskning inden for International Økonomi. For eksempel er projektets analyse af danske virksomheders succes på forskellige eksportmarkeder baseret på såkaldte varighedsmodeller, hvor hazardraten (svarende til sandsynligheden for eksport- failure ), og betydningen af forskellige destinations- og virksomhedsspecifikke faktorer kan afdækkes. Via en fortsat kobling af teoretiske og empiriske metoder inden for International Økonomi og International Business er projektet i stand til at teste rivaliserende forklaringsmodeller for, hvad der bestemmer virksomheders eksportadfærd, og dermed give mulighed for teoretisk progression af international betydning. Baseret på state-of-the-art metoder Tester forklaringsmodeller Et internationalt projekt Som et centralt element bliver projektet gennemført i samarbejde med førende internationale forskere. De internationale deltagere bidrager som forskere, men også som medlemmer af en følgegruppe til projektet og vil således medvirke til at sikre projektets kvalitet og synlighed. Projektet skabe derved et hold af nogle af Europas mest fremtrædende forskere på området. Med deres respektive datatilgange - dog ikke med samme detaljeringsgrad som de danske data - skabes der en dimension på tværs af lande. Denne dimension er afgørende for undersøgelser omkring markedsinteraktion, konkurrence, læring og eksportevne, alt sammen forhold der i tidligere undersøgelser ikke er belyst tilstrækkeligt grundet mangelfulde data. Projektet analyser nogle af Danmarks største eksportmarkeder (Tyskland, Sverige og UK). I tæt samarbejde med internationale forskere Fokus på formidling Globalt Industriforum Projektets forskningsresultater skal synliggøres. Projektets resultater og ny viden omkring, hvilke internationaliseringsstrategier der lykkes og hvilke der ikke er hensigtsmæssige, er et værdifuldt bidrag til den individuelle virksomheds strategiske overvejelser samt fremtidige politiske tiltag, så som eksportfremmeinitiativer. Projektet skaber en meget konkret forståelse for, hvad der udgør en eksport-champion, og hvor den enkelte virksomheds muligheder ligger. For at gøre denne viden tilgængelig opererer projektet med flere formidlingskanaler. Med henblik på den akademiske verden gennemfør projektet ud over udgivelse af videnskabelige forskningsartikler, working papers og deltagelse i internationale akademiske konferencer, i alt 4 workshops (The Danish International Economics Workshop, DIEW). Disse arrangementer samler de danske forskere på området og præsenterer hvert år en internationalt anerkendt keynote-speaker. Med henblik på videnspredning og anvendelse til gavn for dansk erhvervsliv benytter projektet, ud over traditionelle formidlingsartikler, medie-dækning og casebaseret kontakt til erhvervslivet, en ny kontaktflade mellem erhvervslivet og forskningen: Konkret forståelse for, hvad der udgør en eksport champion Gennemførsel af konferencer og workshops. Skabelsen af et unik fysisk og virtuelt vidensnetværk

6 Globalt Industriforum. Konkret opbygger denne del af projektet et fysisk og virtuelt mødested for eksportaktive og interesserede virksomheder. Den fysiske del af Globalt Industriforum gennemfør i samarbejde med fire centrale danske brancheforeninger 4 eksportfokuserede seminarer (Industry Forum Meetings). Her bliver projektets resultater med særlig relevans for denne branches aktører og deres internationaliseringspotentiale fremlagt med henblik på at identificere generiske udfordringer og løsningsmodeller. Derudover afholder projektet 2 større konferencer under titlen Made in Denmark anno 2050, som præsenterer projektets resultater til et bredere publikum fra akademia, erhvervslivet og beslutningstagere. Den virtuelle del af vidensudvekslingen skabes i form af en internetbaseret portal om global konkurrenceevne og globale konkurrencedrivkræfter, hvor oplæg fra projektets konferencer, forskningsresultater samt yderligere inputs præsenteres på en ikke teknisk facon. Endelig bliver projektets nye viden formidlet og gøre tilgængelig for erhvervslivet via undervisningen. Centrale dele af projektets forskningsresultater indgå i relevante fag, for eksempel de ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, udbudte Master-uddannelser International Business og International Economic Consulting, hvor fremtidige medarbejdere med fokus på internationalisering kan rekrutteres, men også i form af undervisningsmoduler på MBA-uddannelserne. Sammenspil mellem forskning og undervisning Budget, tidsforløb og følgegruppe Projektets totale budget beløber sig til 12 mio. kroner, hvoraf 5,8 mio. kroner bliver dækket af Tuborgfondet. Projektet startet ved udgangen af 2008 og varer i 4 år. Der er 14 navngivne forskere tilknyttet projektet, heraf flere internationale forskere fra danske og udenlandske universiteter. Projektet inkluderer 2 ph.d.-forløb i hhv. International Økonomi og International Business og en 1-årig PostDoc-stilling. Projektets direkte udgifter til formidlingsaktiviteter beløber sig til 1 mio. kroner. Til projektet er der tilknyttet en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Tuborgfondet, og Dansk Industri. Følgegruppen mødes og vurderer projektets fremskridt i sammenhæng med de halvårlige fremskridtsrapporter. Møderne placeres i henholdsvis Aarhus og København i direkte tilknytning til projektets workshop-, seminar- og konferenceaktiviteter. Projektet løber over 4 år, med et totalt budget på 12 mio. kroner Følgegruppe med repræsentanter fra Dansk Industri, sikrer sammenspil mellem forskning og erhvervslivet Litteratur Bernard, A. B., S. Redding, J. B. Jensen & P. Schott (2007), Firms in International Trade, Journal of Economic Perspectives 21, pp Bernard, A.; J. Eaton; B. Jensen and S. Kortum (2003), Plants and Productivity in International Trade, American Economic Review, Vol. 93, pp Melitz, M.J. (2003), The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, Vol. 71 (6), pp Teece D.J., G. Pisano and A. Shuen (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, Vol. 18 (7), pp

7 Resumé af CV er Navngivne nationale og internationale projektdeltagere Professor Philipp J.H. Schröder, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: UK, Danmark, PhD: Aarhus Universitet Tidligere ansættelser: McKinsey & Co., Syddansk Universitet, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Ekspertise inden for international økonomi, industriøkonomi, globalisering. Leder af GlobID forskningsgruppen. Alsidig erfaring fra forskningsrådsprojekter og økonomisk rådgivning, såsom virksomheds- og policyrådgivning. Over 30 refereede publikationer. Rolle i projektet: projektleder, teoriudvikling, design af modeller, International Økonomi / International Business metoder/teori, case-kontakt. Projektet baseres på et erfarent internationalt forskerhold Professor Poul Houman Andersen, DoGE, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark, PhD: Handelshøjskolen i Aarhus Tidligere ansættelser: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. Ekspertise inden for international business, danske og udenlandske case- og branchebaserede undersøgelser. Omfattende projekt- og virksomhedserfaring. Over 40 refereede publikationer. Rolle i projektet: International Business teori/metode, case-kontakt. Post Doc Roger Bandick, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Sverige, PhD: Örebro University Ekspertise inden for empirisk international økonomi. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, svenske data. Assistant Professor Ingo Geishecker, Universität Göttingen, Tyskland. Uddannelse: Tyskland, UK, PhD: University of Nottingham, Tidligere ansættelser: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Freie Universität Berlin, Den Europæiske Centralbank. Ekspertise i empirisk international økonomi, tyske og engelske virksomheds- og handelsdata. Alsidig projekterfaring. Over 10 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, tyske data, danske data, undersøgelser på tværs af lande. Professor Sourafel Girma, University of Nottingham Business School, UK. Uddannelse: Ethopia, UK, PhD: Manchester University Tidligere ansættelser: University of Leicester. Ekspertise inden for industriøkonomi og international business, empiriske metoder. Diverse regeringsrådgivning og branchespecifikke projekter. Over 50 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske og teoretiske metoder/modeller, UK data. Professor Dr. Holger Görg, Universität Kiel, Tyskland. Uddannelse: Tyskland, Irland, PhD: University of Dublin Tidligere ansættelser: Trinity College Dublin, National University of Ireland, University of Nottingham. Ekspertise inden for empirisk forskning med anvendelse af virksomhedsdata, med fokus på eksportperformance, outsourcing, produktivitet. Diverse projekter ved Forskningsrådene i England, Irland og Tyskland. Tidligere co-director GEP, University of Nottingham. Over 80 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske metoder, UK og tyske data, undersøgelser på tværs af lande. Lektor Jørgen Ulff-Møller Nielsen, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark. Ekspertise inden for international økonomi, handelspolitik, politik tiltag og institutionelle forhold. Alsidig projekterfaring. Over 20 refereede publikationer. Rolle i projektet: Udvikling og anvendelse af teoretiske modeller. Lektor Jakob Roland Munch, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og CEBR. Uddannelse: Danmark, UK, USA, PhD: Aarhus Universitet Tidligere ansættelser: Det Økonomiske Råd. Ekspertise inden for International Økonomi samt danske virksomhedsdata.

8 Alsidig projekterfaring. Over 20 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, danske data. Adjunkt Daniel Nguyen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Uddannelse: USA, PhD: Purdue University Ekspertise inden for International Økonomi. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser og teoretiske modelleringer. Lektor Morten Rask, DoGE, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark, PhD: Aalborg Universitet, Tidligere ansættelser: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. Ekspertise inden for international business, danske caseundersøgelser. Omfattende projekt- og rådgivningserfaring. Over 10 refereede publikationer. Rolle i projektet: International Business metoder, case-kontakt. Post Doc Davide Sala, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Italy, USA, PhD: European University Institut Ekspertise inden for teoretiskog empirisk international økonomi. Rolle i projektet: Udvikling af teoretiske modeller, empiriske undersøgelser, danske data. Ph.d.-studerende Christian Gormsen Schmidt, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark, Frankrig. Rolle i projektet: Udvikling og anvendelse af teoretiske modeller. Lektor Valdemar Smith, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark. Tidligere ansættelser: Center for Forsknignsanalyse, Syddansk Universitet. Ekspertise inden for industriøkonomi, brancheforhold, danske virksomhedsdata. Alsidig projekt- og ledelseserfaring. Over 30 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, danske data, data strukturering. Lektor Frederic Warzynski, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Belgien, PhD: Catholic University of Leuven Tidligere ansættelser: Universidad Carlos III de Madrid. Ekspertise inden for industriøkonomi, økonometri, produktivitetsmåling. Alsidig projekt erfaring. Over 10 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, danske data. Yderligere er projektets bemanding baseret på de i projektet foretagne nyansættelser, de navngivne projektdeltageres kreds af co-autorer og yderligere forskere i GlobID s netværk. Derved vil store dele af delprojekterne blive bemandet med globaliseringsforskere fra andre forskergrupper ved Aarhus Universitet, de øvrige danske universiteter og udlandet. På nuværende tidspunkt inkluderer dette netværk forskere fra bl.a.: Københavns Universitet, Danmark Syddansk Universitet, Danmark Ålborg Universitet, Danmark Handels- og IngeniørHøjskolen, Aarhus Universitet, Danmark Institut for Økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Örebro University, Sverige Free University Berlin, Tyskland Universität Bamberg, Tyskland Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland European University Institute, Italy GEP, University of Nottingham, UK Vilnius University, Lithuania Catholic University of Leuven, Belgium Carleton University, Canada Tulane University, USA University of Otago, New Zealand Et stærkt netværk til den relaterede forskning på området

9 Projektaktiviteter i tidsoversigt Eksportør andele i samlet danske eksport 100 Andel i samlet dansk eksport, % Eksportører rangordnet efter størrelse, %

Findes der en opskrift på globaliseringssucces?

Findes der en opskrift på globaliseringssucces? Findes der en opskrift på globaliseringssucces? Forskning Professor Philipp J.H. Schröder Økonomisk Institut Business and Social Sciences Aarhus Universitet præsen TATION Hvorfor er globalisering godt?

Læs mere

FINDES DER EN OPSKRIFT FOR FREMTIDENS EKSPORTSUCCES? MADE IN DENMARK ANNO 2050

FINDES DER EN OPSKRIFT FOR FREMTIDENS EKSPORTSUCCES? MADE IN DENMARK ANNO 2050 FINDES DER EN OPSKRIFT FOR FREMTIDENS EKSPORTSUCCES? MADE IN DENMARK ANNO 2050 Professor Philipp J.H. Schröder Aarhus Universitet Business and Social Sciences præsen TATION Program Globalisering kilde:

Læs mere

Findes der en opskrift på Eksportsucces?

Findes der en opskrift på Eksportsucces? Findes der en opskrift på Eksportsucces? Professor Philipp J.H. Schröder Økonomisk Institut Business and Social Sciences Aarhus Universitet præsen TATION Hvorfor er globalisering godt? Varer og tjenester

Læs mere

INTERNATIONAL HANDEL ANNO

INTERNATIONAL HANDEL ANNO INTERNATIONAL HANDEL ANNO LEKTOR, INSTITUT FOR ØKONOMI UNI VERSITET OVERSIGT 1. International handel og udvikling i handelsteorien 2. International handel og finansiering af velfærdsstaten 2 1966 1967

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET. Eksportens DNA. Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms Allan Sørensen

AARHUS UNIVERSITET. Eksportens DNA. Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms Allan Sørensen AARHUS UNIVERSITET Eksportens DNA Aarhus Kommunes Internationaliseringsudvalg d 24 februar 2016 BNP indeks (realt) Verdens tyngepunkt flytter sig, men Kilde: Verdensbanken Uudnyttet eksportpotentiale?

Læs mere

Grønne virksomheder har den bedste eksportevne

Grønne virksomheder har den bedste eksportevne Grønne virksomheder har den bedste eksportevne Danske virksomheder inden for energi- og klimateknologi har en markant stærkere eksportevne end gennemsnittet, lyder det overraskende budskab fra et nyt,

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi 2004 Danmarks samhandel med andre lande 700000 600000

Læs mere

Eksportens DNA. Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms. Allan Sørensen AARHUS UNIVERSITET. Marts 2015

Eksportens DNA. Tuborg Research Centre for Globalisation and Firms. Allan Sørensen AARHUS UNIVERSITET. Marts 2015 AARHUS UNIVERSITET Eksportens DNA Marts 2015 1 2 Den lille åbne økonomi Kilde: Danmarks Statistik 3 Den lille åbne økonomi Kilde: Danmarks Statistik Danmarks handel med omverden Kilde: Danmarks Statistik

Læs mere

Konkurrence, vækst og velstand

Konkurrence, vækst og velstand Konkurrence, vækst og velstand Professor Philipp Schröder, PhD Aarhus Universitet, medlem af Konkurrencerådet Årsdage for offentligt indkøb - 2. marts 2017 Konkurrence? Vækst og velstand BNP=Værditilvækst

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER I

ØKONOMISKE PRINCIPPER I ØKONOMISKE PRINCIPPER I 1. årsprøve, 1. semester Forelæsning 10 Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Thustrup Kreiner www.econ.ku.dk/ctk/principperi anmarks samhandel med andre lande 700000 600000 Mio.

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering?

Velfærdsstat vs Velstandsstat. Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan Næs Gjerding, Department of Business and Management, Aalborg University Slide 1 LO-Aalborg 4. maj 2015 Velfærdsstat vs Velstandsstat Hvordan vil det forme sig med hhv en rød og en blå regering? Allan

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering.

BEDRE Overblik. Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. BEDRE Overblik Hvordan står det til i Aalborg? Årets tredje udgave af BEDRE Overblik retter spotlyset mod temaet eksport og globalisering. I en stadig mere globaliseret verden er det afgørende for væksten

Læs mere

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling

Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Aktionsforskningsgruppe i samarbejde mellem Taos Institute og MacMann Berg Invitation til at deltage i dagsordensættende og innovativ praksisudvikling Ambitionen Det er MacMann Bergs vision at være dagsordensættende

Læs mere

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt

Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Vedrørende Udkast til afslag på godkendelse af Kandidatuddannelse i Konkurrence- og eliteidræt Syddansk Universitet har med beklagelse kunnet konstatere, at Det Rådgivende Udvalg for vurdering af udbud

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Hvornår er små virksomheder små?

Hvornår er små virksomheder små? 31. oktober 216 216:18 Hvornår er små virksomheder små? Af Anne Katrine Bach Jensen, Jesper Moltrup-Nielsen og Peter Bøegh Nielsen 99 pct. af alle danske virksomheder inden for de private byerhverv kan

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark

Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark Organisation for erhvervslivet Maj 2010 Gode flyforbindelser sikrer vækst i Danmark AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Flyforbindelserne ud af Danmark er under pres og det kan betyde lavere

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)

1. Indledning. 2. Begrebsafklaring og definitioner. 3. Hvilken masteruddannelse? 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science) Master i udlandet 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Begrebsafklaring og definitioner... 3 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 3 2.2 MBA: Master of Business Administration... 3 3. Hvilken

Læs mere

Strategi 2020 Syddansk Universitet

Strategi 2020 Syddansk Universitet Strategi 2020 Syddansk Universitet Forord 3 PÅ VEJ MOD 2020 I 2012 påbegyndte SDU arbejdet med at udvikle en samlet strategi, som kan favne hele universitetet. Resultatet er nærværende strategi, som skal

Læs mere

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder

Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies. Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation Center Denmark Martin Scharff, Senior Consultant, Clean Technologies Udnyttelse af eksportpotentiale på udvalgte markeder Innovation vs. eksportfremme Marketing Salg og distribution Messedeltagelse

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Master i udlandet. University College Nordjylland

Master i udlandet. University College Nordjylland Master i udlandet University College Nordjylland Indhold 1. Indledning... 2 2. Begrebsafklaring og definitioner... 2 2.1 MA (Master of Arts) og MSc (Master of Science)... 2 2.2 MBA: Master of Business

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder!

Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Virksomheders internationalisering ikke kun for store virksomheder! Lektor Per Servais, Ph.D. Det Samfundsvidenskabelige fakultet Syddansk Universitet Odense Agenda Udgangspunkt; Traditionelle internationaliserings

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen

Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder. Jan Rose Skaksen Globalisering: Konsekvenser for velfærdsstat og virksomheder Jan Rose Skaksen Hvad er globalisering? Verden bliver mindre Virksomheder, forskere og private tænker i højere grad globalt end nationalt Resultat

Læs mere

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave

Opgaver til SAMFUNDSØKONOMI OG INTERNATIONALE FORHOLD 7. udgave 6.1 Redegør for de forhold, der påvirker konkurrenceforholdene for virksomhederne i et land. 6.2 Beskriv, hvilke hovedformer for økonomisk politik, der normalt anvendes i forbindelse med politiske bestræbelser

Læs mere

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings

Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen. Præsentation på Kommunernes Landsforenings Det danske produktivitetsproblem Peter Birch Sørensen Formand for Produktivitetskommissionen Præsentation på Kommunernes Landsforenings Erhvervskonference i Bella Centret d. 8. februar 2013 Dagsorden Produktiviteten

Læs mere

Nordisk perfektion i en ustabil omverden

Nordisk perfektion i en ustabil omverden Nordisk perfektion i en ustabil omverden Oplæg om Krise, kunnskap og konkurrencekraft Den 28. August 2013, Oslo Bengt-Åke Lundvall Aalborg Universitet Min baggrund Professor i Økonomi ved Aalborg Universitet

Læs mere

Alternative kølemetoder

Alternative kølemetoder Temadag om Alternative kølemetoder få mere at vide om alternative kølemetoder og hvor de kan bruges ÅRHUS 9. JUNI 2008 Hvilke alternative kølemetoder findes der og hvor anvendes de? Hør om den seneste

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere

ØKONOMISKE PRINCIPPER A

ØKONOMISKE PRINCIPPER A ØKONOMISKE PRINCIPPER A 1. årsprøve, 1. semester Pensum: Mankiw & Taylor kapitel 9 Claus Bjørn Jørgensen 1 En lille fortælling Der er to måder, man kan producere vindmøller på i Danmark... 2 1966 1968

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet

Om kvalitetsudvalget Uddannelses- og Forskningsministeriet Page 1 of 6 Bestyrelsesmøde nr. 72, den 29. april 2014 Pkt. 8. Bilag 3 Om kvalitetsudvalget Udvalg for Kvalitet og Relevans i de Videregående Uddannelser (Kvalitetsudvalget) blev nedsat af regeringen i

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse

Toplederuddannelse. Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Toplederuddannelse Styrk din forretningsudvikling med en international uddannelse Executive Management Programme INSEAD Opnå strategisk skarphed med den nyeste viden På vores toplederuddannelse Executive

Læs mere

REALIZE YOUR POTENTIAL

REALIZE YOUR POTENTIAL REALIZE YOUR POTENTIAL Master in Management of Technology EXECUTIVE MBA at iscenesætte forandringer handler om at tegne billeder af nye helheder Master in Management of Technology 2-årig masteruddannelse

Læs mere

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA

Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2016 STÅ STÆRKERE TAG EN MBA LEDERE DER ER KLAR TIL FREMTIDENS UDFORDRINGER SKABER FORUDSÆTNINGEN FOR VORES SUCCES Hos DESMI har vi sendt flere nøglemedarbejdere på MBA-uddannelsen på

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Kina vinder frem i kapløbet om robotter

Kina vinder frem i kapløbet om robotter Industrielle robotter Kina vinder frem i kapløbet om robotter Ny analyse foretaget af Teknologisk Institut viser at særligt Kina vinder frem på forskning i robotter Med 984 patenter i 2013, en stigning

Læs mere

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE

NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE NY TEKNOLOGI OG INNOVATION I VEJDIREKTORATET ANLÆGS- OG DRIFTSDIREKTØR, JENS JØRGEN HOLMBOE VEJDIREKTORATET PÅ VEJ MOD 2017 NYE STRATEGISKE TEMAER Bedre vej for pengene Nemt og sikkert frem o Bedre vej

Læs mere

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde

Bestyrelsesuddannelse. Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Bestyrelsesuddannelse Få den nyeste viden om fremtidens bestyrelsesarbejde Executive Board Programme INSEAD Skab værdi i bestyrelsen og bidrag til forretningsudviklingen På vores bestyrelsesuddannelse

Læs mere

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef

Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere. Charlotte Kjeldsen Krarup, Kontorchef Erhvervslivets krav til fremtidens medarbejdere Charlotte Kjeldsen Krarup, ckj@ebst.dk Kontorchef 1 Hvad er FORA? FORA er Erhvervs- og Byggestyrelsens enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse Vi

Læs mere

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder?

Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? KØBENHAVN D. 8. OKTOBER 2014 Udbud af konsulentopgave for REG LAB om analyseprojektet: Hvad driver succesfulde servicevirksomheder? REG LAB FLÆSKETORVET 68,1. 1711 KØBENHAVN V WWW.REGLAB.DK INFO@REGLAB.DK

Læs mere

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af fremmedsprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel udenlandske som

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde

Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde PH.D.ER I INDUSTRIEN BEHOV, UDFORDRINGER OG SAMARBEJDE DEKAN ESKILD HOLM NIELSEN DET TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE FAKULTET - AAU ATV-MØDE DEN 12. AUGUST 2015 1 Nuværende platforme for Ph.d. samarbejde Universitetets

Læs mere

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement?

Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Hvad er DEFF og hvordan kan DEFF og DeIC samarbejde om Datamanagement? Styregruppeformand Børge Obel DEFF 01-10-2013 DeIC konference 2013 1 Indhold Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

One-Stop-Science-Shop

One-Stop-Science-Shop One-Stop-Science-Shop - én indgang til universitetet for erhvervslivet Betydningen af OSSS for DTU og andre universiteter Knut Conradsen Professor, DTU Informatik Industribeskæftigelsen 1995-2009 FoU udgifter

Læs mere

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen

INNOVATIONSLEDELSE. Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Aarhus Universitet Forårssemesteret 2011 Master i offentlig ledelse INNOVATIONSLEDELSE Undervisere: Professor Mogens Dilling-Hansen, Aarhus universitet, Handels- og IngeniørHøjskolen Professor Christian

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Bilag om dansk forskeruddannelse 1

Bilag om dansk forskeruddannelse 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 6 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om dansk forskeruddannelse

Læs mere

okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet

okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet okal og regional rhvervsudvikling Akkrediteringsrådet Forskningsbaseret efteruddannelse Syddansk Universitet CERTIFICERET PROGRAM Bliv en haj til erhvervsudvikling Den offentlige indsats for at fremme

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk

Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk Innovation i logistik Mod en ny forståelse af supply chains som komplekse forsyningsnetværk, ph.d. Dept. of Operations Management TØF medlemsmøde om transportforskning Asia House 27. april 2010 Disposition

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen

Udvikling og produktion. Per Langaa Jensen Udvikling og produktion Per Langaa Jensen Out-sourcing til udlandet Sammenligning 2001-2006 Antal Job 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Danmark Finland Norge Holland Sverige Danmarks Statistik, Erhversstatistik

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen.

FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen. FIP-kursus samfundsfag hhx Sukkertoppen, Aarhus handelsgymnasium 15. 16. marts 2017 Workshop: Hvordan kan det særlige ved hhxlæreplanen udfoldes? 1 Jan Thykær Baggrund - Jan Thykær Statskundskab AU 1991

Læs mere

Få hindringer på de nære eksportmarkeder

Få hindringer på de nære eksportmarkeder ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juni 215 Få hindringer på de nære eksportmarkeder Danske virksomheder oplever få hindringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslande og emerging markets uden

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Udenlandske direkte investeringer i Danmark

Udenlandske direkte investeringer i Danmark Udenlandske direkte investeringer i Danmark Hvad er sammenhængen mellem lokale rammebetingelser og den geografiske placering af udenlandske arbejdssteder? December 2016 Opsummering 1 Opsummering Danmark

Læs mere

Hvad driver væksten?

Hvad driver væksten? Hvad driver væksten? Syddansk Vækstforum 18. november 2011 Nikolaj Malchow-Møller, professor, PhD Institut for Virksomhedsledelse og Økonomi Syddansk Universitet Har vi et vækstproblem? Få OECD lande har

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet

Internationalisering indhold og konsekvenser. Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Internationalisering indhold og konsekvenser Per Servais, Ph.D. Institut for Marketing & Management Syddansk Universitet Forskning på SDU vedr. Born Global virksomheder 897 fremstillingsvirksomheder undersøgt:

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 7 Indholdsfortegnelse INDLEDNING................................................. 7 1 HVAD ER VELFÆRD?....................................... 13 1.1. Velfærd................................................................

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark

En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Introduktion til Eir En forsknings og businesspark inden for sundhedsteknologi og videnskab i Nord Danmark Eir samler og udnytter synergierne mellem den basale og anvendelsesorienterede sundhedsteknologiske

Læs mere

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet

Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet November 2012 Danske fødevarevirksomheder investerer massivt i udlandet AF CHEFKONSULENT LARS ZØFTING-LARSEN, LZL@DI.DK Dansk fødevareindustri investerer massivt i udlandet, mens omfanget af investeringer

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET

MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Master of Business Administration Telefon: 9940 8255 Email: mba@aaumba.dk september 2015 MBA PÅ AALBORG UNIVERSITET Aalborg Universitet udbyder

Læs mere

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold

Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer. Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Innovationsfondens investeringer i avancerede materialer Esbjerg, 12. februar 2016 Vicedirektør Tore Duvold Vækst og beskæftigelse gennem viden Opdyrke og omsætte idéer til værdi for virksomheder, videnskab

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere