Made in Denmark anno 2050

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Made in Denmark anno 2050"

Transkript

1 Nationaløkonomisk Institut Frichshuset, Hermodsvej Aaabyhøj, Denmark Made in Denmark anno 2050 Projektet støttes af TUBORGFONDET

2 Projektpræsentation

3 Made in Denmark anno 2050 Verdens økonomiske tyngdepunkt flytter sig væk fra Europa, og globaliseringens spilleregler fastslår, at man skal kunne sælge for at kunne købe, således at kun deltagere vinder, mens tilskuere taber. At Danmark med begrænset industriel base, med geografisk randplacering og uden råstoffer har kunnet opnå, og indtil nu opretholde, sin status som en af verdens rigeste økonomier med høj levestandard, velfærd og tryghed er i sidste instans kun muligt på grund af erhvervslivets evne og villighed til handel med omverdenen, dvs. deltagelse i globaliseringen. Men intet garanterer, at dette nødvendigvis vil forsætte i fremtiden. Hvis Danmark fortsat skal være en succesfuld deltager i globaliseringen, er mere viden om, hvad der skaber vindere og tabere i globaliseringen, nødvendig. Danmark har mere end en kvart million virksomheder. Dog er kun godt 5% i dag eksportaktive, og antallet er faldende. Alligevel vokser Danmarks samhandel med omverdenen, og de 100 største eksporterende virksomheder klarer cirka 50% af den samlede danske eksport. Men grundlæggende viden om, hvad der udmærker de eksportaktive virksomheder, dvs. hvad der rent faktisk er succeskriterier for, at et land bliver en velperformende handelsnation, findes kun i begrænset omfang. Projektet foretager derfor omfattende teoretiske og empiriske analyser, som leverer fundamental viden omkring virksomhedernes rolle i og evne til at skabe, forme og deltage i globaliseringen. Spørgsmålet er ikke længere: Hvad er globaliseringens årsager og konsekvenser? men snarere: Hvordan sikrer vi, at Danmark også i fremtiden deltager i globaliseringen? Danmarks forankring i den globale økonomi baserer sig på en begrænset gruppe af virksomheder Begrænsninger i den tidligere Globaliseringsforskning Fra 1950 og frem til i dag er den globale samhandel mere end 20-doblet, og de fleste økonomer er enige om, at globaliseringen er en grundlæggende faktor bag økonomisk vækst. Den hidtidige forskning har for det første belyst globaliseringens årsager, som f.eks. teknologiske forandringer, nedbrydning af handelsbarrierer etc., og for det andet globaliseringens konsekvenser for f.eks. velfærd og beskæftigelse. Til gengæld er globaliseringens kerneproces, nemlig den enkelte virksomheds beslutning om at eksportere dens varer, ydelser og viden, eller udflage hele eller dele af værdikæden gennem investeringer eller outsourcing, typisk blevet betragtet som en black box. Traditionelle teorier har fokuseret på at afbilde handel mellem lande uden hensyn til de bagvedliggende virksomheder, og udviklingen har indtil for nylig ikke været i stand til at belyse virksomhedernes heterogenitet mht. produktivitet og eksportevne. Disse begrænsninger inden for disciplinen International Økonomi har ført til en parallel forskningsgren International Business, som undersøger virksomheder og branchers internationale udvikling. Denne tilgang er imidlertid ofte baseret på et begrænset datagrundlag, hvilket er problematisk i relation til udvikling af generelle hypoteser og formulering af politiske tiltag. Indtil for nylig var forskningen vanskeliggjort af dårlige data, mangel på eksisterende teorier og spredning over discipliner Den konkurrencemæssigt flade verden Foruden begrænsninger i den traditionelle forskning har selve globaliseringsprocessen skiftet karakter i de seneste år. Selv om konkurrencepresset er blevet større med stigende åbenhed af de nationale økonomier, så er selve konkurrencevilkårene blevet mere ensartede. Traditionelle komparative fordele, som knytter sig til adgangen til produktionsfaktorer (f.eks. råstoffer og arbejdskraft), er ikke længere forbeholdt de virksomheder, som er gunstigt lokaliseret. I dag kan alle, også mindre og mellemstore virksomheder, lokalisere store dele af værdikæden i udlandet; f.eks. kan offshoring til Kina eller Indien udjævne ulemperne ved de høje lønninger på hjemmemarkedet. I dag kan virksomheder lokalisere store dele af værdikæden i udlandet

4 Disciplinen International Business har på det seneste analyseret den konkurrencemæssigt flade verden, hvor adgang til enkelte fysiske ressourcer i stigende omfang er lige for alle, og påpeget, at det er forskning og innovationsevne, evnen til at kombinere disse ressourcer på en unik måde, som er afgørende (Teece et al., 1997). Parallelt hertil har fagområdet International Økonomi udviklet metoder og modeller, som muliggør analyser baseret på heterogene firmaer, hvor spredning i virksomhedernes produktivitet (f.eks. drevet af forskning og innovation) er afgørende for deres eksportmuligheder (Melitz, 2003). Disse modeller er i stand til at afbilde komplekse globaliseringsmekanismer, hvor succesfulde nationale og internationale virksomheder erstatter og fortrænger mindre produktive virksomheder. Udviklingen har forskubbet balancen til fordel for forskning og innovationsevne som konkurrenceparameter Projektets nyudviklede tilgang De seneste års teoretiske og metodiske fremskridt sætter os i dag i stand til at kombinere den teoretiske og makro/meso-databaserede internationale økonomiske litteratur med den mikroog casebaserede internationale business-forskning, og projektet medvirker derved til at nytænke centrale forskningsspørgsmål, f.eks.: Nytænkning opnås ved at koble disciplinerne International Økonomi og International Business Årsager til forskelle i virksomheders produktivitet og eksportevne Betydningen af klynger og netværk i virksomheders internationalisering Learning og produktivitetsforøgelse som konsekvens af eksportaktivitet Valg og sekvensering af indtræden på forskellige eksportmarkeder Eksportmarkeders indvirkning på hjemmemarkedets industristruktur. Projektet er etableret i et samarbejde mellem den ved Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, etablerede forskningsgruppe Globalization and Industry Dynamics (GlobID) og det nye Center for Development of Global Business (DoGE), Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Med afsæt i GlobIDs forskning (bl.a. det af Forskningsrådet for Samfund og Erhverv finansierede arbejde) er vi med dette projekt for første gang være i stand til at opstille modeller, hvor de enkelte virksomheders karakteristika mht. forskning, innovationsevne, produktegenskab mv. er i centrum. De i projektet nyudviklede modeltyper er i stand til at inkludere centrale elementer som: GlobID-udviklede modeltyper vil øge realismen Determinanter for varer og serviceydelsers eksportpotentiale Interaktion mellem udenlandske og indenlandske producenter Forhold internt i virksomheden som påvirker eksportevne Virksomhedens livscyklus og læringsproces i et internationaliseringsforløb Rollen af vidensakkumulation og produktkvalitet i eksport. Det danske datagrundlag giver unikke muligheder Projektet kobler de nyeste teoretiske landvindinger sammen med detaljerede empiriske undersøgelser baseret på virksomhedsdata. Data til projektet kobler virksomheds- og individoplysninger. I international sammenhæng er der en stigende udbredelse og anvendelse af koblede individ- og virksomhedsoplysninger (jf. Bernard et al., 2007), men den detaljerigdom og dækningsgrad, som de danske data tillader, er enestående. Den forholdsvis lange tidsdimension og oplysningerne fra udenrigshandelsstatistikken herunder virksomhedernes handel opdelt på otte-cifrede varekoder og indtræden på forskellige eksportmarkeder er i særlig grad unikke faktorer for projektet. Under projektets gennemførelse bliver dette enestående fundament af data yderligere suppleres med nye genererede survey-oplysninger, således at også de teoretisk relevante organisatoriske og strategiske forhold i virksomheden kan belyses. Desuden sikkrer projektets forankring ved GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, betydelige synergieffekter, bl.a. pga. data-overlap til igangværende forskning i Skabelsen af en af verdens mest detaljerede databaser om internationalisering Sammenspil af teorier og data sikrer det bedst mulige resultat

5 andre miljøer på Aarhus Universitet, herunder det af Tuborgfondet finansierede projekt om globaliseringens konsekvenser for arbejdsmarkedet. Eksempler på metodisk tilgang Startpunktet for de teoretiske fornyelser, som projektet generer, baseres på generelle ligevægtsmodeller af international sammenhandel med heterogene firmaer, som findes i disciplinen International Økonomi. I denne modeltype bliver handel mellem landene afbildet, således at eksportmarkeders til- og afgang er bestemte som model endogene variabler, og diverse spillover-kanaler, fortrængning, pris-effekter, ressourceforbrug (f.eks. arbejdskraft, kapital, told) etc. bliver kortlagt. Projektet bliver derved baseret på den nyeste teoretiske udvikling i kølvandet på Melitz (2003) og Bernard et al. (2003). Projektet fornyer de fundamentale modelspecifikationer ved at basere antagelser omkring eksportevne på de i projektet tilvirkede International Business forskningsresultater. Også de empiriske og økonometriske metoder i projektet bygger på den seneste tilgang i den empiriske forskning inden for International Økonomi. For eksempel er projektets analyse af danske virksomheders succes på forskellige eksportmarkeder baseret på såkaldte varighedsmodeller, hvor hazardraten (svarende til sandsynligheden for eksport- failure ), og betydningen af forskellige destinations- og virksomhedsspecifikke faktorer kan afdækkes. Via en fortsat kobling af teoretiske og empiriske metoder inden for International Økonomi og International Business er projektet i stand til at teste rivaliserende forklaringsmodeller for, hvad der bestemmer virksomheders eksportadfærd, og dermed give mulighed for teoretisk progression af international betydning. Baseret på state-of-the-art metoder Tester forklaringsmodeller Et internationalt projekt Som et centralt element bliver projektet gennemført i samarbejde med førende internationale forskere. De internationale deltagere bidrager som forskere, men også som medlemmer af en følgegruppe til projektet og vil således medvirke til at sikre projektets kvalitet og synlighed. Projektet skabe derved et hold af nogle af Europas mest fremtrædende forskere på området. Med deres respektive datatilgange - dog ikke med samme detaljeringsgrad som de danske data - skabes der en dimension på tværs af lande. Denne dimension er afgørende for undersøgelser omkring markedsinteraktion, konkurrence, læring og eksportevne, alt sammen forhold der i tidligere undersøgelser ikke er belyst tilstrækkeligt grundet mangelfulde data. Projektet analyser nogle af Danmarks største eksportmarkeder (Tyskland, Sverige og UK). I tæt samarbejde med internationale forskere Fokus på formidling Globalt Industriforum Projektets forskningsresultater skal synliggøres. Projektets resultater og ny viden omkring, hvilke internationaliseringsstrategier der lykkes og hvilke der ikke er hensigtsmæssige, er et værdifuldt bidrag til den individuelle virksomheds strategiske overvejelser samt fremtidige politiske tiltag, så som eksportfremmeinitiativer. Projektet skaber en meget konkret forståelse for, hvad der udgør en eksport-champion, og hvor den enkelte virksomheds muligheder ligger. For at gøre denne viden tilgængelig opererer projektet med flere formidlingskanaler. Med henblik på den akademiske verden gennemfør projektet ud over udgivelse af videnskabelige forskningsartikler, working papers og deltagelse i internationale akademiske konferencer, i alt 4 workshops (The Danish International Economics Workshop, DIEW). Disse arrangementer samler de danske forskere på området og præsenterer hvert år en internationalt anerkendt keynote-speaker. Med henblik på videnspredning og anvendelse til gavn for dansk erhvervsliv benytter projektet, ud over traditionelle formidlingsartikler, medie-dækning og casebaseret kontakt til erhvervslivet, en ny kontaktflade mellem erhvervslivet og forskningen: Konkret forståelse for, hvad der udgør en eksport champion Gennemførsel af konferencer og workshops. Skabelsen af et unik fysisk og virtuelt vidensnetværk

6 Globalt Industriforum. Konkret opbygger denne del af projektet et fysisk og virtuelt mødested for eksportaktive og interesserede virksomheder. Den fysiske del af Globalt Industriforum gennemfør i samarbejde med fire centrale danske brancheforeninger 4 eksportfokuserede seminarer (Industry Forum Meetings). Her bliver projektets resultater med særlig relevans for denne branches aktører og deres internationaliseringspotentiale fremlagt med henblik på at identificere generiske udfordringer og løsningsmodeller. Derudover afholder projektet 2 større konferencer under titlen Made in Denmark anno 2050, som præsenterer projektets resultater til et bredere publikum fra akademia, erhvervslivet og beslutningstagere. Den virtuelle del af vidensudvekslingen skabes i form af en internetbaseret portal om global konkurrenceevne og globale konkurrencedrivkræfter, hvor oplæg fra projektets konferencer, forskningsresultater samt yderligere inputs præsenteres på en ikke teknisk facon. Endelig bliver projektets nye viden formidlet og gøre tilgængelig for erhvervslivet via undervisningen. Centrale dele af projektets forskningsresultater indgå i relevante fag, for eksempel de ved Handelshøjskolen, Aarhus Universitet, udbudte Master-uddannelser International Business og International Economic Consulting, hvor fremtidige medarbejdere med fokus på internationalisering kan rekrutteres, men også i form af undervisningsmoduler på MBA-uddannelserne. Sammenspil mellem forskning og undervisning Budget, tidsforløb og følgegruppe Projektets totale budget beløber sig til 12 mio. kroner, hvoraf 5,8 mio. kroner bliver dækket af Tuborgfondet. Projektet startet ved udgangen af 2008 og varer i 4 år. Der er 14 navngivne forskere tilknyttet projektet, heraf flere internationale forskere fra danske og udenlandske universiteter. Projektet inkluderer 2 ph.d.-forløb i hhv. International Økonomi og International Business og en 1-årig PostDoc-stilling. Projektets direkte udgifter til formidlingsaktiviteter beløber sig til 1 mio. kroner. Til projektet er der tilknyttet en følgegruppe bestående af repræsentanter fra Tuborgfondet, og Dansk Industri. Følgegruppen mødes og vurderer projektets fremskridt i sammenhæng med de halvårlige fremskridtsrapporter. Møderne placeres i henholdsvis Aarhus og København i direkte tilknytning til projektets workshop-, seminar- og konferenceaktiviteter. Projektet løber over 4 år, med et totalt budget på 12 mio. kroner Følgegruppe med repræsentanter fra Dansk Industri, sikrer sammenspil mellem forskning og erhvervslivet Litteratur Bernard, A. B., S. Redding, J. B. Jensen & P. Schott (2007), Firms in International Trade, Journal of Economic Perspectives 21, pp Bernard, A.; J. Eaton; B. Jensen and S. Kortum (2003), Plants and Productivity in International Trade, American Economic Review, Vol. 93, pp Melitz, M.J. (2003), The Impact of Trade on Intra-industry Reallocations and Aggregate Industry Productivity. Econometrica, Vol. 71 (6), pp Teece D.J., G. Pisano and A. Shuen (1997), Dynamic Capabilities and Strategic Management, Strategic Management Journal, Vol. 18 (7), pp

7 Resumé af CV er Navngivne nationale og internationale projektdeltagere Professor Philipp J.H. Schröder, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: UK, Danmark, PhD: Aarhus Universitet Tidligere ansættelser: McKinsey & Co., Syddansk Universitet, Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung. Ekspertise inden for international økonomi, industriøkonomi, globalisering. Leder af GlobID forskningsgruppen. Alsidig erfaring fra forskningsrådsprojekter og økonomisk rådgivning, såsom virksomheds- og policyrådgivning. Over 30 refereede publikationer. Rolle i projektet: projektleder, teoriudvikling, design af modeller, International Økonomi / International Business metoder/teori, case-kontakt. Projektet baseres på et erfarent internationalt forskerhold Professor Poul Houman Andersen, DoGE, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark, PhD: Handelshøjskolen i Aarhus Tidligere ansættelser: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. Ekspertise inden for international business, danske og udenlandske case- og branchebaserede undersøgelser. Omfattende projekt- og virksomhedserfaring. Over 40 refereede publikationer. Rolle i projektet: International Business teori/metode, case-kontakt. Post Doc Roger Bandick, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Sverige, PhD: Örebro University Ekspertise inden for empirisk international økonomi. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, svenske data. Assistant Professor Ingo Geishecker, Universität Göttingen, Tyskland. Uddannelse: Tyskland, UK, PhD: University of Nottingham, Tidligere ansættelser: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Freie Universität Berlin, Den Europæiske Centralbank. Ekspertise i empirisk international økonomi, tyske og engelske virksomheds- og handelsdata. Alsidig projekterfaring. Over 10 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, tyske data, danske data, undersøgelser på tværs af lande. Professor Sourafel Girma, University of Nottingham Business School, UK. Uddannelse: Ethopia, UK, PhD: Manchester University Tidligere ansættelser: University of Leicester. Ekspertise inden for industriøkonomi og international business, empiriske metoder. Diverse regeringsrådgivning og branchespecifikke projekter. Over 50 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske og teoretiske metoder/modeller, UK data. Professor Dr. Holger Görg, Universität Kiel, Tyskland. Uddannelse: Tyskland, Irland, PhD: University of Dublin Tidligere ansættelser: Trinity College Dublin, National University of Ireland, University of Nottingham. Ekspertise inden for empirisk forskning med anvendelse af virksomhedsdata, med fokus på eksportperformance, outsourcing, produktivitet. Diverse projekter ved Forskningsrådene i England, Irland og Tyskland. Tidligere co-director GEP, University of Nottingham. Over 80 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske metoder, UK og tyske data, undersøgelser på tværs af lande. Lektor Jørgen Ulff-Møller Nielsen, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark. Ekspertise inden for international økonomi, handelspolitik, politik tiltag og institutionelle forhold. Alsidig projekterfaring. Over 20 refereede publikationer. Rolle i projektet: Udvikling og anvendelse af teoretiske modeller. Lektor Jakob Roland Munch, Økonomisk Institut, Københavns Universitet og CEBR. Uddannelse: Danmark, UK, USA, PhD: Aarhus Universitet Tidligere ansættelser: Det Økonomiske Råd. Ekspertise inden for International Økonomi samt danske virksomhedsdata.

8 Alsidig projekterfaring. Over 20 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, danske data. Adjunkt Daniel Nguyen, Økonomisk Institut, Københavns Universitet. Uddannelse: USA, PhD: Purdue University Ekspertise inden for International Økonomi. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser og teoretiske modelleringer. Lektor Morten Rask, DoGE, Institut for Ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark, PhD: Aalborg Universitet, Tidligere ansættelser: Aalborg Universitet, Aarhus Universitet. Ekspertise inden for international business, danske caseundersøgelser. Omfattende projekt- og rådgivningserfaring. Over 10 refereede publikationer. Rolle i projektet: International Business metoder, case-kontakt. Post Doc Davide Sala, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Italy, USA, PhD: European University Institut Ekspertise inden for teoretiskog empirisk international økonomi. Rolle i projektet: Udvikling af teoretiske modeller, empiriske undersøgelser, danske data. Ph.d.-studerende Christian Gormsen Schmidt, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark, Frankrig. Rolle i projektet: Udvikling og anvendelse af teoretiske modeller. Lektor Valdemar Smith, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Danmark. Tidligere ansættelser: Center for Forsknignsanalyse, Syddansk Universitet. Ekspertise inden for industriøkonomi, brancheforhold, danske virksomhedsdata. Alsidig projekt- og ledelseserfaring. Over 30 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, danske data, data strukturering. Lektor Frederic Warzynski, GlobID, Nationaløkonomisk Institut, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Uddannelse: Belgien, PhD: Catholic University of Leuven Tidligere ansættelser: Universidad Carlos III de Madrid. Ekspertise inden for industriøkonomi, økonometri, produktivitetsmåling. Alsidig projekt erfaring. Over 10 refereede publikationer. Rolle i projektet: Empiriske undersøgelser, danske data. Yderligere er projektets bemanding baseret på de i projektet foretagne nyansættelser, de navngivne projektdeltageres kreds af co-autorer og yderligere forskere i GlobID s netværk. Derved vil store dele af delprojekterne blive bemandet med globaliseringsforskere fra andre forskergrupper ved Aarhus Universitet, de øvrige danske universiteter og udlandet. På nuværende tidspunkt inkluderer dette netværk forskere fra bl.a.: Københavns Universitet, Danmark Syddansk Universitet, Danmark Ålborg Universitet, Danmark Handels- og IngeniørHøjskolen, Aarhus Universitet, Danmark Institut for Økonomi, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet Örebro University, Sverige Free University Berlin, Tyskland Universität Bamberg, Tyskland Eberhard Karls Universität Tübingen, Tyskland European University Institute, Italy GEP, University of Nottingham, UK Vilnius University, Lithuania Catholic University of Leuven, Belgium Carleton University, Canada Tulane University, USA University of Otago, New Zealand Et stærkt netværk til den relaterede forskning på området

9 Projektaktiviteter i tidsoversigt Eksportør andele i samlet danske eksport 100 Andel i samlet dansk eksport, % Eksportører rangordnet efter størrelse, %

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013

Måling af virksomhedernes designkapacitet og designpotentiale. D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 D2i Working Paper N O 1 / 31. maj 2013 ISBN: 9788791070464 Postdoc Susanne Jensen sjen@sam.sdu.dk Poul Rind Christensen Professor rind@sam.sdu.dk Kiki Dreyer Mikkelsen Videnskabelig assistent kdm@sam.sdu.dk

Læs mere

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd

Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009. DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd 1. april 2014 Evaluering af bevillinger givet under Programkomitéen for det Kreative og Innovative Samfund 2006-2009 DAMVAD for Det Strategiske Forskningsråd For information on obtaining additional copies,

Læs mere

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov

Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar 2011 REGERINGEN Flere højtuddannede og bedre match med erhvervslivets behov Møde i Vækstforum den 21. januar

Læs mere

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion

Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Torben Pilegaard Jensen, Lene Sønderup Olesen & Jens Olav Dahlgaard Professionshøjskolernes udviklingsforpligtelse, videnbasering og videncenterfunktion Kortlægning og kvalitative studier Publikationen

Læs mere

Videnudveksling med samfundet kort fortalt

Videnudveksling med samfundet kort fortalt Videnudveksling med samfundet kort fortalt 2 Videnudveksling med samfundet kort fortalt Denne publikation er udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat under Danske Universiteters udvalg for Innovation og Teknologioverførsel

Læs mere

Outsourcings effekter på dansk økonomi og industri

Outsourcings effekter på dansk økonomi og industri Outsourcings effekter på dansk økonomi og industri Af Maria Holm Bohsen Vejleder: Philipp Schröder BA - økonomi Nationaløkonomisk institut Handelshøjskolen, Aarhus Universitet 2009 Side 1 af 72 1. Indledning

Læs mere

Produktion i Danmark Indhold

Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark Indhold Produktion i Danmark... 1 1. Visionen for indsatsen... 3 2. Det teknologiske/forretningsmæssige fokus i indsatsen... 4 3. Definition af målgruppe... 5 4. Målsætningerne for

Læs mere

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet

Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Det danske innovations- og forskningssystem i spændingsfeltet mellem Ørsted og Grundtvig Bengt-Åke Lundvall, Aalborg Universitet Indledning Jeg er blevet bedt om på nogle få sider at beskrive det danske

Læs mere

SBi 2011:02. Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar

SBi 2011:02. Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar SBi 2011:02 Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar Virksomheders stedstilknytning, byfornyelse og socialt ansvar Jacob Norvig Larsen Anne Clementsen Ellen Højgaard Jensen Jesper

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi

Picking the Winners? En Analyse af Regeringens Globaliseringsstrategi D E T S A M F U N D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T Ø k o n o m i s k I n s t i t u t K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Kandidatspeciale Andreas Fensholm Picking the Winners? En Analyse

Læs mere

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder

Produktion. Fem fremtidsbilleder for danske. produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Produktion 2025 Fem fremtidsbilleder for danske produktionsvirksomheder Maj 2010 Indholdsfortegnelse Center for Industriel Produktion

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar

Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar Regeringen Maj 2008 Forord Danske virksomheder klarer sig godt i disse år. Det går godt for den danske konkurrenceevne, og Danmark er generelt højt placeret

Læs mere

INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: FORMIDLING: HVEM UDGØR CRT? UDVALGTE ARTIKLER: 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011

INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: FORMIDLING: HVEM UDGØR CRT? UDVALGTE ARTIKLER: 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011 ÅRSBERETNING 2 S I D E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 4-5 FORMANDENS BERETNING 2011 6-7 DIREKTØRENS BERETNING 2011 3 INDBLIK I UDVALGTE VIDENSOMRÅDER 2010: 8-9 ADAM, LINE OG ALLE DE ANDRE 10-11

Læs mere

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder.

Flere vækstvirksomheder. 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Flere vækstvirksomheder 4 anbefalinger fra Danmarks Vækstråd til, hvordan erhvervslivet kan bidrage til udvikling af nye vækstvirksomheder. Maj 2010 Forord Danmark har længe været blandt de rigeste lande

Læs mere

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet

Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet Rapport om knapheden på fremmedsprogskompetencer i erhvervslivet - og virkningerne på den europæiske økonomi Rapporten er udarbejdet for Europa-Kommissionen,

Læs mere

Beredskab af viden og teknologi

Beredskab af viden og teknologi DI SÅDAN Også i denne serie: Indsigt i kundens verden Idé og konceptudvikling Lean-tanken når innovationsprojekter gennemføres Markedsintroduktion Ledelse og innovationskultur Innovationsprocessen Beredskab

Læs mere

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring

Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring WORKING PAPER 2006-02 Per Blenker Poul Dreisler John Kjeldsen Uddannelse i Entrepreneurship Universiteternes nye udfordring En ramme til forståelse og udvikling af entrepreneurielle universitetsmiljøer

Læs mere

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk

Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam. Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Aalborg Universitet Rektor Finn Kjærsdam Sendt pr. e-mail: rektor@adm.aau.dk aau@aau.dk Akkreditering og godkendelse af ny masteruddannelse Master of Business Administration Masteruddannelsen Master of

Læs mere

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres

Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres Innovation i en krisetid - Danmarks innovationsevne under pres August 2009 AgroTech Institut for Jordbrugs- og FødevareInnovation Alexandra Instituttet Bioneer DBI - Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst

Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Det danske arbejdsmarked og EU-udvidelsen mod øst Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Med bidrag af Vibeke Borchsenius, Camilla Hvidtfeldt, Claus Aastrup Jensen, Jonas Helth

Læs mere

Forskning i frivillighed og civilsamfund

Forskning i frivillighed og civilsamfund Forskning i frivillighed og civilsamfund Med dette oplæg ønsker Frivilligrådet at give sit bidrag til overvejelserne om iværksættelse af et nyt ambitiøst forskningsprogram om frivillighed og civilsamfund

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland

Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Entreprenørskab og forretningsudvikling i Region Midtjylland Sådan arbejder Region Midtjylland med at styrke nye virksomheders udvikling og vækst Region Midtjylland Vækstforum Entreprenørskab og vækst

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere