Kravspecifikation A+E:3D Software

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kravspecifikation A+E:3D Software"

Transkript

1 Side 1 af 1 Bilag9/projektnr , 1

2 Side 2 af 2 Indholdsfortegnelse Tilføjelser... 4 Punktertildiskussion... 4 Rapport... 4 Introduktion... 5 Hvilkeproblemerskalprogrammetløse?... 5 Målgruppe... 5 Funktionellekrav... 6 Platform... 6 Brugerflow... 6 Menu... 7 Venstremenu... 7 Centermenu(nuværendeprojekt)... 8 Højremenu... 9 Projektoversigt(Projektoversigt)... 9 MainWindow Datastrukturforprojekter Import Udvekslingsformater: Beregningskerne RelationmellemværdieriBE06ogA+E:3D Input trin Mål(sætning) trin Beregning trin Scene Styring Øvrigefunktioner Bilag9/projektnr , 2

3 Side 3 af 3 Anbefalinger Energiforbrug Indeklima Dagslysforhold Systemforudregningogprogressionifeedback Rapport trin Designkrav Layout Visningpåskærm Brugergrænseflade Ikke funktionellekrav Performancebegrænsninger Distribution Sprog Projektbegrænsninger Ressourcer Kvalitet Tid Løsningsmål Prioriteretudviklingsplan Appendix Bilag9/projektnr , 3

4 Side 4 af 4 Tilføjelser Udvekslingsformat o Dwg o Obj o FBX o Converter Nymenustruktur Feedbackafsnit Rapport ImportGatewayerblevettilProjektoversigt,hvorderertilføjetendel. Punkter til diskussion Rapport Skalalleimporteredeskitseriprojektetautomatisktilføjestilrapporten? o JA: Tilføjtilrapport knap erdenikkeoverflødig? o NEJ: TilføjtilRapportskalisåfaldgøresmeretydelig HvisbrugerenautomatiskgårvideretilRapport,erskitsensåautomatisk gemt/tilføjetirapportoversigten?ellersskalvihaveengem/tilføj knapi rapportenogså En fjernfrarapport knaperisåfaldennødvendighed Automatisknavngivning?SkalA+Eautomatisknavngiveskitserfortløbende,skitse01,02 etc?somfxautodesksprogrammergørdet. Bilag9/projektnr , 4

5 Side 5 af 5 Introduktion DennekravspecifikationomhandlerudviklingenafsoftwareprogrammetA+E:3Difase1,somløberfra periodenmarts2010 februar2011.målsætningenmedfase1eratudvikleenprototypeafa+e:3d,der indeholderalledegrundlæggendefunktioner,somdetkrævesførendprogrammetkanudgives. Derersåledestaleomenmålsætning,dersigtermodentidligbetaversionafprogrammetvedafslutningen affase1ifebruar2011. A+E:3Deretberegningsprogram,hvorarkitekterogandrerådgivereviaetoverskueligtoglettilgængeligt interfacekanberegneenergiforbrug,dagslysforholdogindeklimaforholdpå3dskitsemodelleraf bygninger.a+e:3dbenyttersbi sberegningskerneversion somgrundlagforberegningerneog A+E:3DkanoverordnetbetegnessomenvidereudbygningafBE06programmetmedet3Dinterface,hvor deunderlæggendeberegningsparametrestadigerdesamme.detnyskabendeer,atarealetafbygningen automatiskangivesgennemenimporteret3dskitsemodelogatbrugerinterfacetblivermereintuitivtog visuelt. A+E:3Dvildogiførsteomgangkunindeholdeetudvalgtafalledetilgængeligeberegningsparametrefra Be06programmet. Formåletmeddennekravspecifikationatformulereenfællesforventningsafklaringpåkravenetilfase1 således,atdetmerespecifikkedesignafprogrammetsamtdentekniskeudviklingkanpåbegyndes. Hvilke problemer skal programmet løse? Nyforskningviseratbygningersoverordnedeudformningspillerenkritiskrolleilavenergiarkitektur:De skitser,somarkitekterudførerideniterativedesignprocestidligtiprojekteringsforløbet,kanvære afgørendeforbygningerssamledeprimærenergiforbrug. Mentraditionelleenergiberegningsprogrammererudvikletsomtungedokumentationsværktøjertilbrug sentiprojekteringsforløbet,hvilketikkegørdetmuligtforarkitekter,ingeniørerogbygherreratindgåen lavenergidialogtidligtiprocessen. Dererderforetstortbehovforatudvikleetdigitaltværktøjforarkitektoniskenergioptimeringtidligti designfasen. Målgruppe Målgruppenfordetteprojekter: Bilag9/projektnr , 5

6 Side 6 af 6 Primærtarkitekteriskitseringsfaseniintegrerededesignprocesser(sombyggerifysiskemodeller (skummodeller)ogsimple3d modeller) Ismåfirmaer,hvorallearkitekterskitserer Istorefirmaer,hvorisæretsegmentafofteungearkitekterskitserer Sekundærtingeniører,somindgåriintegrerededesignprocesserfromdayone(ogsomskalkunneudveksle simple3d modellermedarkitekter) Fællesformålgruppernesaktiviteteriskitseringsfasener,atdeterdehelhedsorienteredekonceptuelle ideer,derskalkvalificerespådettetidspunktogikkedetaljeløsninger. MålgruppenfordetteprojekterIKKE: projekterendearkitekter projekterendeingeniører udførende Funktionelle krav Platform Beta/Releaseversion( ) 2 3år 3 5år WindowsOS MacOS A+Eskalvidereudviklestiletwebbaseretværktøjog understøtteallestørrebrowsere(firefox,safari,ie,chrome) Brugerflow 1. Opretprojekt Bilag9/projektnr , 6

7 Side 7 af 7 EksempelvisKlampenborgskolen.Alleskitserderimporteresidetteprojektkansammenlignesi rapporten. 2. Importskitse Tileksisterendeprojektellertilnytprojekt 3. Trin1 3 Udfylddataogslidersitrin1 3.Åbnerduennyskitseisammeprojekt,viltrin1+2huskede generiskedata,somdutidligereharindtastet.dimensioner,opvarmetetagearealogantaletager måantagesatværeunikkefraskitsetilskitse,hvorimodkontekstogfunktionmåantagesatvære generiske. 4. Gemtilrapport a. Gem(somnuværendenavn,dvs.overskrivevt.identiskskitse) b. Gemsom(nyparameterevariationafsammeskitse) 5. Trin4:Rapport Rapportmedoversigtoverenellerflereskitser/variationerafsammeprojekt Menu MenueniA+Eerinddelti3områder: VenstreMenu CenterMenu HøjreMenu Venstre menu NytProjekt Opretnytprojekt,fxKlampenborgskolen.NB!Detteerkuntilnyeprojekter,dvs.enny byggesag.hvis brugerenderimodønskerattilføjeennyskitse/parametervariationtilsitalleredeeksisterendeprojekt foregårdetteicentermenuellerprojektoversigt Indstillinger Generelleindstillingeriprogrammet Hjælp Bilag9/projektnr , 7

8 Side 8 af 8 Herkanbrugerenlæsevejledningerbådehvadangårbetjeningafprogrammetsåvelsområdog anbefalinger,derrelaterersigtilenergiogarkitektur Afslutprogram Herlukkesprogrammet.Indeholderprojektetbrugerhandlingersomikkeergemt,spørgerendialogboks, ommanvilgemmeprojektetindemanafslutter.programmetkanogsåafsluttesvedattrykkepåkrydseti øverstehøjrehjørneafskærmbilledet. Center menu (nuværende projekt) DenmidterstemenuergrundlæggendeenkomprimeretversionafProjektoversigt en,hvordevigtigste funktionerervistsom hotkeys,dvs.genvejsikoner,såmanikkebehøveratfremkaldeprojektoversigten hvergangmanønskeratforetagebasalehandlinger,somfxatåbneellergemmeenskitse. Midterstemenuindeholderudelukkendefunktioner,somerknyttettildetigangværendeprojekt.Herkan mansåledesikkeoprettenytprojekt,menudelukkendeåbneoggemmeskitsevariationeridetaktive projekt. GenvejtilProjektoversigt(husikon) EttrykpåhusikonetkalderProjektoversigtenfrem. Currentfile Herkanbrugerensenavnetpådennuværendeskitse,somderarbejdespå.Viadropdownmenuenkan brugerehurtigtåbnedesenestaktivefileriprojektetskitser. Importérnyskitse(børværeet åben ikon) Herkanbrugerenimportereennyskitse Gem&Gemsom BrugerenskalkunnegemmesitprojektsomenA+E:3Dfilviaenfilbrowser,dersomdefaultgemmeriA+E programmappen(projektoversigten).programmetskalkunnehuskedensti,hvorprogrammetsidsthar gemtetprojekt. Bilag9/projektnr , 8

9 Side 9 af 9 Højre menu Højremenuviserfremskridtetidenigangværendeskitse,sombrugerenarbejdermed.Vedattrykkepåde fireknapperinput,mål,beregningograpportkanbrugerenskiftemellemdeforskelligetriniprogrammet. Tilhøjrekanderevt.visesenillustrationaffremskridtet(degulecirkler) Projektoversigt (Projektoversigt) Se flowcharta+e.doc forenkompletoversigtovermuligebrugerhandlingeriprojektoversigten (Input/Outout) DaA+Eskalhåndteremangeforskelligeprojekterpr.brugererdetvigtigtmedeneffektivogbrugervenlig oversigt,hvormanhurtigtkanfindefremtildetønskedeprojektogdetstilhørendeskitser. Bilag9/projektnr , 9

10 Side 10 af 10 Main Window 1. Nytprojekt Vedattrykkepåmappeikonet,kanbrugerenopretteetnytprojekt.Endialogboksvilbedebrugeren omatindtastenavnpåprojektet.dereftersendesbrugerenvideretilskitseoversigtenhvorfrahun kanimportereskitsertilprojektet. 2. Projektoversigt Eriprincippetenindbyggetfilbrowser,somviseralleprojekter,dereroprettetiA+E. Indekseringenkansorteresudfraparametresomsidstændret,størrelse,navneetc. a. Skitseoversigt:hverprojektmappeindeholderenoversigtafalleskitserog skitsevariationer.iskitseoversigtenvisesderetbilledeaf3dgeometrienforhver skitse+variationsamtdevigtigstenøgletal.ikonernefrafeedbackvinduetitrin3bliver ogsåvisther,såledesatbrugerenkanforetageenhurtigtvisuelkoblingtildenenkelte skitsevariationogdensresultater(fxrødthus ikon=negativenergiramme). Skitseoversigt Bilag9/projektnr , 10

11 Side 11 af Senestearbejde(recentwork) Viserde4senesteprojektermedthumbnailafenellerflere(?)skitser.Trykpåthumbnailforat åbneprojektmappeindhold. ImportérSkitse Brugerenskalkunneindlæseen.skitsefilviaenfilbrowser,somkanindlæselokaltfracomputeren. ProgrammetskalkunnehuskedenstihvorenSkitsefilsidsterblevetimporteretfra.Derer2 valgmulighedernårmanimportererskitsen,somerrepræsenteretviacheckbokse Importtileksisterendeprojekt(er) Importtilnytprojekt Datastruktur for projekter Nenenståendesk lustrerdatastrukturenidetenkelteprojekt. Projektnavn o Skitse01 Variation01 Variation02 Variation03 o Skitse02 Variant01 o Skitse03 Variant01 Variation02 Variation04 Klampenborgskolen o Klampenborgskolen_kubisk Klampenborgskolen_kubisk01 Klampenborgskolen_kubisk02 Klampenborgskolen_kubisk03 o Klampenborgskolen_rektangulær Klampenborgskolen_rektangulær01 o Klampenborgskolen_triangulær Klampenborgskolen_triangulær_90%glas Klampenborgskolen_triangulær_20%glas Klampenborgskolen_triangulær_syd Bilag9/projektnr , 11

12 Side 12 af 12 Import Indlæsning af 3D model NårSkitsenimportereserdetetkrav,atA+Ekanlæsefølgendedata: Dimensioner o Skitse enssamledeydre skal detindvendigeerirrelevantidennesammenhæng. Dimensionerneanvendestilatudregneopvarmetareal(somangivesitrin1) Facader o Individuellefacader,såledesatderkanudregnesfacadearealforhverenkelt facadeorientering.påsigtogsåpr.etage o Skalkunnelæsehældningerpåfacader Begrænsninger Ifase1erA+Ebegrænsettilatkunnelæsesimpel(firkantet)geometri.Nærmeredefinitionaf simpel følger ManskalIKKEkunneeditere3Dmodellenrun time,ejhellerkunneændrehældningprfacade.det vilsåledeskunværebygningenssamledehøjde,dergennemparameteretetagehøjde,kanændres. A+Eskalikke tolke etageinddelingerigeometrien,ejhellervisedenpåmodellen(dvs.uanset hvormangeetagerdererperfacade,visesdennesoménsamletflade.nb!) Bilag9/projektnr , 12

13 Side 13 af 13 Udvekslingsformater: IdenneversionafA+E,vildetkunværemuligtatimportere3Dskitserviaétbestemtformat.Pt.erder4 muligheder: 1..DWG,somerkompatibeltmedmajoritetenaf3Dbaseredetegneprogrammer.BrugenafA+Evil forudsætte,atarkitektenkangemmesinskitsesom.dwgisittegneprogram. a. Fordele:Højkompatabilitetmedandretegneprogrammer. b. Ulemper:Proprietærformat(lukketdatastruktur),licensbaseret(2500Euro/år),upopulært blandtopensourcetilhængere. 2..OBJ,someretopensourceformat,derunderstøttesafmange,menikkealle,større tegneprogrammer(53stk.seher) a. Fordele:Opensource,dvs.fritilgængelighedtilkildekoden. b. Ulemper:Autodesk(archi/autoCAD)kanikkegemmeiobj. 3..FBXfiler,erAutodesksegetsvarpåObj. a. Fordele:Ikkelicensbaseret(menhellerikkeopensource) b. Ulemper:Proprietærformat(lukketdatastruktur) 4. Converter:Enfjerdemulighederatudvikleenconverter,dervilfungereresommiddelwaremellem brugerenstegneprogramoga+e.arkitektenkansåledesgemmesinskitseihendesforetrukne formatforderefteratindlæsedeticonverteren,dergørskitsenlæseligfora+e a. Fordele:Formatdiskussionenvilbliveeliminerethelt,derfindesopensourceconverterevi kanbyggeviderepå b. Ulemper:usikkerhedomudviklingstid,megenvedligeholdelsevednyeopdateringentil formateretc. NoteJJ:Enkombinationaf2+3virkerumiddelbartsomdenoptimaleløsningiFase1,hvorderFase2+3kan udvidesmedmulighed4.ilpresearcherpt.samtlaverteknisketests. Ifremtidigeversionsigtesderefteratunderstøtteimportafflerefilmformater,hvorArchicad(.PLN),Revit (RVT),Vectorworks(MCD)ogSketchUp(SKP)ernævntfraentidligerekravspecifikation.Ligeledeserdetet krav,atmanifremtidigeversionerskalkunneeksporteredenmodificerede3dmodelfraa+etilsamme format,sommanimportereri.ligeledeserbimkompatibilitetenovervejelse,derskalmedidensamlede softwarearkitektur Beregningskerne Be06erudvalgtsomdenberegner,derdannergrundlagetforA+E3D sanalyser.projektgruppenhar inddeltparametrenefrabe06ifølgende3hovedkategorier,somudfyldestrinvist: 1. Input Bilag9/projektnr , 13

14 Side 14 af Mål 3. Beregning Brugerensproceserdogiteratividenforstand,atderkanvendestilbageogændresiparametrefra tidligeretrinundervejsiforløbet.ihøjremenukanbrugerenskiftemellemdeforskelligetrin. Relation mellem værdier i BE06 og A+E:3D SevedlagteExcelarkforenkompletoversigtoverrelationenmellemA+EogBE06 Input trin 1 Nårbrugerenharindlæstskitsefilen,vilprogrammetautomatiskviseendialogbokssomskaludfyldes. A+Ekanlæse3Dmodellensdimensionerogdermedgenerereværdierift.overfladearealermm.Nb!Viskal tagehøjdefor,atbrugerenitrin3kanændreetagehøjdeogdermedogsåbygningenssamlede overfladeareal. Dimensioner(inputlæsesfraSkitse en) o Overfladearealpåallefacader o Facader o Hældningpåfacader Funktion dropdownmenu Funktionernebrugestilatindlæsedefaultværdierpåalleparametreundtagenklimaskærmen (ydervægge,tage,gulve,vinduer,yderdøre,fundamenter,skyggeosv.) o Kontor&administration o Fritliggendebolig o Sammenbyggedeboliger Angivantalboligenheder o Etagebolig o Skole/Institution Opvarmetareal o Udregnetautomatiskudfrabygningensdimensioner.SeTrin1!B65forregneregel. o Kanindtastesmanuelt Detskalværemuligtatlåsedennemanuelleindtastning,sådenikkeændres,hvis eksempelvisetagehøjdesenerehenændresitrin3. Antaletager o Angivantaletager NB!Programmetskaldetektereromsamletbygningshøjde/antaletagergiveren etagehøjdepå2,5.setrin1!b60forregneregel. Kontekst o Bygningshøjde:Lav højsetrin1kontekstslidersiexcelark Bilag9/projektnr , 14

15 Side 15 af 15 o o Afstandtilbygninger:Spredt tæt: Kompleks AtimporterekontekstensomenseparatSkitsefil,erblevetnævntsomenmulighed.Dette forudsætterdognyemellemregningerforhvordanbe06skaltolkedennekontekst. Angivorientering o AngivorienteringpåbygningviaenrotationsGUImedenminiudgaveaf3Dmodellen KlimadataangivessomdeafulttilDanmark; (Vedinternationalversionskalderligeledeskunneangivesklimadataforandrelandeviaendropdown menu) Nårskemaeterudfyldtkanbrugerentrykkepå trin2 knappenforatgåvidere. Mål(sætning) trin 2 Vedmouse over/aktiveringafdetrekategorierogderesvalgmulighederskaldervisesenforklarendetekst ihøjrevindue 1. Energiramme NB!Vedmouse overdefirevalgmuligheder,skaldervisesentekstsomangiverkwforbrug,så arkitektenharnogetmerekonkretatforholdesigtilendde4checkbokse. SeTrin2!B10:F10fordisse4KWværdier. Dagslys Indeklima 1 SeAppendiks1fortekst. Bilag9/projektnr , 15

16 Side 16 af 16 DenangivnemålsætningharindflydelsepåhvilkenfeedbackoganbefalingersomA+Egiverbrugerenunder trin3og4. Målsætning,energiramme slider o BR o LE2015 o LE2020 o LE2025 Målsætning,Dagslys slider AndelafetagearealmedDagslysfaktorover2%: o 90% o 80% o 70% o 60% Bilag9/projektnr , 16

17 Side 17 af 17 o 50% Målsætning,indeklima slider Andelaftidpåellerover26degC o 40%% o 30% o 20% o 10% o 0% Nårskemaeterudfyldtkanbrugerentrykkepå trin3 knappenforatgåvidere. Beregning trin 3 3Dmodellenfødesaltidmednogledefaultværdier,somkanændres/varieresafbrugerenitrin3viaen rækkeslidersihøjrevindue.defaultværdiernedelesopi3kategorier;rum,materialeogteknologi. Bilag9/projektnr , 17

18 Side 18 af 18 Ændringerafsliderensværdierudregnesdynamiskidetsamlederesultat.Ift.dedynamiskeberegningerer detetkrav,ata+eharenhurtigreaktionstidsåledesatændringeriparametrenegiverenøjeblikkelig feedbackianalysen. Faneblad 1: Rum sliders Generelt: Rumhøjde Mulighedforatændrepåetagehøjde.Harindvirkenpådagslysogvarmetab.Etagehøjdeændrer bygningenshøjdeiscenen,dvs.3dmodellen,menkvm2+antaletagererkonstante.angivelserne afbygningensdimensioneriscenenændrersigogså. Gulv/Lofthøjde Facade Somudgangspunktstarterbrugerenmedatindstilleværdierforallefacader.Derefterkanmandefinere indstillingerfordenenkeltefacade.viaencheckbox,kanbrugerenskiftemellemalleogenkelt.hvisen facadepå3dmodellenmarkeresiscenenskiftercheckboksenautomatisktilenkelt. Særligereglerforindstillingerafallefacaderogenkeltfacader: 1. Ændrermanalle,efterenenkeltfacadeerindstillet,skalendialogboksadvareom,atman overskriverindstillingernefordenenkeltefacade 2. Mulighedforat låse deforskelligeenkeltfacader,dvs.debliverudeladthvisbrugerenindstiller underalle. Selectionafflader:kanskevedatmarkerefladenpå3Dmodellenellervedatvælgefacadenr.fraenlistei højrepanel. Glasareal Glastype Varmetab Bevægeligsolafskærmning Fastsolafskærmning Faneblad 2: Materiale sliders Generelt: U værdiallefacader U værditag Bilag9/projektnr , 18

19 Side 19 af 19 U værditærrendæk Varmekapacitet Faneblad 3: Teknologi sliders Installationerfødesaltidmeddefaultværdier,sombrugerenkanændreefterønske3slider niveauer: typisk,bedre,bedst. Alle Belysning Ventilation Varme Køle Solceller Solfangere Tilføjtilrapport: Deterhensigten,atbrugerenanvenderendeltidpåateksperimenteremedforskelligeindstillingerafde ovennævnteparametre.forattilbydeetsammenligningsgrundlag,skaldetværemuligtattilføjeforskellige variationerafparametreneitrin3tilrapporten.detkanbådegøresfraskitsetilskitse,fx; Klamepnborgskolen_kvadratog Klampenborgskolen_rektangulær menogsåsomparametervariationerafdenenkelteskitsefx Klampenborgskolen_kvadrat01 Klampenborgskolen_kvadrat02 Klampenborgskolen_kvadrat_nyEnergiramme Derskaldesudentilføjesenfjernfrarapportknap Bilag9/projektnr , 19

20 Side 20 af 20 Scene Sceneerbetegnelsenfordetvindue,hvori3Dmodellenvises.Nårbrugereneritrin1,2og4vil scenevinduetanvendestilatviseindholdetfradisse(dialogboksmedskemaer/rapportmm.) Iscenenkanbrugerense3Dskitsen,densorienteringsamtdeoverordnededimensioner(højde,bredde, dybde). Styring Styring3Dviewkanforegåviamus+keyboardellerviadengrafiskebrugergrænseflade(GUI).Deprimære behovvilværezoomogrotationomkringmodellen. Styringmedmusogkeyboardforsøgersigsåvidtmuligtatefterlignedealleredeeksisterende konventioner,sommankenderdemfraøvrigetegneprogrammer.styringenviaguiskalfølgedenormer, sommankenderfrakortoglign.servicessomfxgoogleearth Bilag9/projektnr , 20

21 Side 21 af 21 Øvrige funktioner Orientering af 3D model Be06>Bygning>Klimaskærm>Vinduerogyderdøre>Skema1>Orientering> Detskalviadengrafiskebrugergrænsefladeiscenevinduetværemuligtatændre3Dmodellens kompasorienteringer.orienteringskalkunneændrespr.1.dogregnerbe06kunpåmellemorientering dvs.pr.45grader. Valg af flader på 3D model Valgaffladerkanskepå2følgendemåder: 1.Viacheckbokseøverstiscenevinduetkanbrugerenmarkereallefacaderellerindividuellefacader 2.Trykpå3Dmodellen:nårbrugerentrykkerpåenfladepå3Dmodellenbliverdennemarkeret.Nårfladen ermarkeretkandissetildelesværdierift.isoleringogandelglassombeskrevetitrin3. Click Ctrl+click Anbefalinger Action Function Selectsurface Selectmultilpesurfaces Påbaggrundafbrugerensinputsamtformuleredemålsætningift.energiklasse,viletprogramvinduei A+E:3Dløbendeanbefaleenrækketiltag,derkanbringebrugerentætterepådennemålsætning. Energiforbrug SeTrin6forudregning Indeklima SeTrin6forudregning Bilag9/projektnr , 21

22 Side 22 af 22 Dagslysforhold SeTrin6forudregning System for udregning og progression i feedback Matrix til at definere og håndtere story telling Ih.t.kravspekoggrafikkanvianvendeenmatrixtilatstruktureredenstorytelling/feedback,som programmetskaludløse,delssomteksterpåskærmen,delsirapporten. Matricensakser Udgangspunktetformatriceneratderskalgivesenfeedbackih.t.denmålsætning,sombrugeren definereratmodellen,derskalafprøves,skalhave. Heriligger,atderafhensyntilbrugerenskaletableresenhjælpeforklaringiprogrammetom forudsætningerforfeedback.forklaringenskaluddybe,hvordanprogrammetsætterforskelligedefaultsi deforskelligeparametre,foratprogrammetefterfølgendekanangiveanbefalingerforvidereudviklingaf modellen.kravenetilhvordaninputskalstruktureresskalværemegetlettilgængeligeogsikresåstor metodefrihediøvrigtsommuligt. Målsætningersættesfor Energiramme Dagslys Indeklima Defaultssættesforparametrene: Rum Materialer Teknologi DefaultsudgørX aksenimatricen,mensmålsætningerudgøry aksenimatricen. Målsætninger: Bilag9/projektnr , 22

23 Side 23 af 23 Brugerenangiverambitionsniveauformålsætningerne,samtafprøverdereftermålsætningerforførstog fremmestdagslys,dernæstindeklima,ogdernæstforenergi.indenforhvertparameterligegrderetantal niveauer(lav middel høj/god middel dårligetc.) Dagslys: Minimumskraver2%.Enskærpelseafanbitionsniveauetkangåpåenstigende% delafbygningen,derskal haveminimumdagslysfaktor=2(fra40 90%).Dererp.t.5niveauer Indeklima: Minimumskraveratovertemperaturermaxtolereres40%aftiden.Enskærpelseafambitionsniveauetgår påatnebringedettetaltil0%.dererp.t.femniveauer Energiramme: Minimumerstandard.Enskærpelseafambitionsniveauetgårpåatsætterammenlavereif.tfremtidig forventning.dererp.t.fireniveauer. Parametre: Iprogrammetliggerderiøjeblikketgennemsnitlig10skalatrinindenforhverunderkategoriaf parametrene. Parametreneafprøvesv.h.a.sliderne.udfradedefaultværdier,somprogrammetharsatvedimportaf modellen,if.t.detambitionsniveau,dererangivetafbrugerenforovnst.målsætninger. Programmetskaludløsealertsoggiveanbefalinger,hvismodellenindledningsvisgårunder målsætningerne,oghvisdenunderbearbejdningstadigerundermålsætningerne Detbetyder,atviskaludviklealertsif.t.ommålsætningerneoverholdesitreforskelligescenarier: Ingenmålsætningernås Enudaftremålsætningernås Toudaftremålsætningernås Anbefalingerneskalif.t.detteindikerehvilkeparametre,derskalregulerespå,foratallemålsætninger nås.brugerenskalgivesanvinsingerpå,v.h.a.sliders,atkunnereguleresigiretningafhøjereniveaufor målsætning.dvs.atforhvert(nødvendigt)ledisliderneskalliggeenindikationaf,omniveauethøjnespr. parameter. Bilag9/projektnr , 23

24 Side 24 af 24 Rapport trin 4 Outputerenrapport,derviserenergi ogindeklimaprofil,samtpåpegerhvilkekriterier,derskalarbejdes med.detteskalfremgåafside1.påefterfølgendesiderskalprogrammetsanbefalingerkunnelæses. Anbefalingerneskalkunnevælgesfrairapportgenereringen. Rapportenerdeltopitotrin; 1. Trin1 a. Hertil ogfravælgerduhvilkevariationer/skitserderskalmedidenendeligerapport b. Hertil ogfravælgerduhvilkeanbefalingerderskalmedidenendeligerapport 2. Trin2 a. Oversigtoveralledevariationer/skitserduhartilføjettildenendeligerapport,som indeholderfølgendepunkter: i. Energiforbrug ii. Indeklima Bilag9/projektnr , 24

25 Side 25 af 25 iii. Dagslysforhold iv. Anbefalinger Rapportenkangemmessompdf. Skalmankunnetilføjegemteskitsersomikkeertilføjettilrapporten?(hvisaltsåikkealleskitserautomatisk tilføjesrapporten) Designkrav Layout Nedenforkangrid etfora+e slayoutses.alleelementeridengrafiskebrugerfladeerstruktureretefter denneinddeling,delsforatsikrekonsistensibrugeroplevelsen,delsforatsikrekonsistensiudviklingen. Bilag9/projektnr , 25

26 Side 26 af 26 Visning på skærm Programmetkørersomen windowed applikationogafspillessåledesikkeifuldskærm. Designeteroptimerettilenminimumsskærmopløsningoppå1024x768pixels.Nårbrugerenstarter programmetvilendialogboxgivemulighedforatvælgeenandenopløsning.placeringafindholdeti programvinduernetilpassersigefterdenvalgteopløsning,hvorfølgendereglergælder; Variabelbredde:scenevindue+feedbackvindue Variabelhøjde:scenevindue+parametervindue Designetertilpassetenvisningbådepåfladskærmeogtraditionelleskærme. Bilag9/projektnr , 26

27 Side 27 af 27 Brugergrænseflade Lookandfeel ia+esoftwareskalværedetenkleogdetskitsemæssige.sliderefremforindtastningeraf værdier,dynamiskesøjlediagrammer,lagkagediagrammerogalert boxe. Strukturenskalkommeafdenskitserendetilgangtilbygningenogsimuleringenafden. Ikke funktionelle krav Performancebegrænsninger Distribution A+Edistribueresonline,hvorprogrammetskalkunnedownloadesgratissomeneksekvérinstallationsfilfra hjemmesiden. DaA+Eiførsteombæringskalværeetgratisprogramfordanskebrugereerderikkebehovforatudvikle sikkerhedsforanstaltningerift.licenseringoglicensnøgler Sprog Sprogeterdansk.Applikationsarkitekturenskaldogtagehøjdefor,atA+Efrafase3(2012)ogfremadskal kunneunderstøtteandresprog. Projektbegrænsninger Ressourcer BE06 SBI sberegningskerneliggertilgrundforalleberegningerderforetagesia+e.dasbiikkeumiddelbarthar mulighedforatvidereudvikleellertilpasseberegningskernentila+e,erudviklingenafsidstnævnte begrænsetafderammer,sombe06opstiller.derforerområdersomeksempelviszoneindeling(zonering) af3dgeometriogmacoskompatibilitetikkemuligepånuværendetidspunkt. Kvalitet Målsætningenmedfase1erentidligbetaversion,derillustrererprogrammetsgrundlæggendefunktioner ogdetsfremadrettedepotentiale.fokuserprimærtrettetpåatfærdiggøreenfunktionelversionaf programmet,somkananvendestilmeningsfuldetestogworkshopsmedslutbrugergruppen.deter hensigtenatsidstnævnteskalværemedtilatformeprogrammetfunktionaliteter,nårreleaseversionen færdiggøresidenefterfølgendefase2. Bilag9/projektnr , 27

28 Side 28 af 28 Tid Fase1ophørerifebruar2011,hvormålsætningenerathaveudvikletentidligbetaversionafprogrammet. Dogskalderafkvalitativeogstrategiskehensyntageshøjdeforfølgendemilepæle: Medioseptember:Ansøgningsfristfornæstestøtterunde. DetvilværeoptimaltatkunnefremviseenPrototypederkanillustrereprogrammetspotentiale. PrototypenskalkunneimporteresimpleSkitse erogregnepånoglefåudvalgteparametre. November:A+E:3Dskalafprøvespåudvalgteslutbrugeremhp.feedbackafprogrammet. Verticalslice enversionderviserenudsnitafhvertkomponent,dvs.importafskitse,trin1 3, rapport. Løsningsmål Hvaderdevigtigstefeatures/egenskaberforA+E:3D?(iprioriteretrækkefølge) 1. Brugervenlighed&Grafiskdesignafbrugergrænseflade a. Brugerinterfacetskalværelet,moderneogsimpelt 2. Performance a. Reaktionstidenpåudregningenskalværelynhurtig 3. Skalerbarhed a. Ift.udvidelseaffilformaterellerinternationaliseringafprogrammet Prioriteret udviklingsplan 17.september Medionovember Februar Bilag9/projektnr , 28

29 Side 29 af 29 Appendix 1 Energiramme Bygningers samlede energiforbrug skal beregnes og dokumenteres med en energirammeberegning. for at der kan opnås bygge og ibrugtagningstilladelse. Formålet med energirammen er at sikre et lavt energiforbrug uden at indskrænke friheden til at formgive. Populært sagt har man metodefrihed under ansvar og kan skrue op og ned for de enkelte elementer, så længe den samlede sum overholder retningslinjerne i den samlede ramme. Dette giver friheden til at formgive og se rammen som et afsæt til at formulere nye arkitektoniske bud, der ikke blot opfylder drifts og byggetekniske krav, men også skaber kreative, originale formgivninger og integrerede løsninger, hvor æstetiske proportioner og tekniske krav smelter lykkeligt sammen i en helhed BR anvendes til at betegne Bygningsreglementets standardkrav i 2010 LE2015 anvendes til at betegne den frivillige lavenergiklasse, der vil blive standardkrav i Denne er beskrevet i BR. LE2020 anvendes til at betegne den frivillige lavenergiklasse, der skal blive standard i Denne er under udvikling. LE2025 anvendes til at betegne visionerne for en nul energiklasse, der kan blive standard i Denne er endnu ikke under udvikling. Her skal du angive din målsætning for hvor hvor ambitiøs din energiramme skal være. Dagslys Arbejdsrum skal have tilgang af dagslys, så rummene er velbelyste. Dagslystilgangen vil normalt være tilstrækkeligt, når vinduesarealet ved sidelys svarer til 10% af gulvarealet eller ved ovenlys 7% af gulvarealet (BR 95). Med dagslysadgang følger normalt også udsyn. Arbejdsrum skal forsynes med vinduer, der er anbragt, så personer i rummet kan se ud på omgivelserne (BR 95). Mulighed for at følge med i vejrliget og livet udenfor spiller en positiv rolle. Da belysningsstyrken for dagslyset varierer meget, beskrives denne i stedet for med en dagslysfaktor. Dagslysfaktoren er forholdet mellem belysningsstyrken på en flade inde og den samtidige belysningsstyrke på en vandret flade i det fri, når himlen er jævnt overskyet uden skyggende Bilag9/projektnr , 29

30 Side 30 af 30 bygninger. Dagslysfaktoren kan beregnes eller måles i eksisterende bygninger. Tallet har ikke direkte nogen dokumenteret betydning for gene eller symptomfrekvens, men det siger sagkyndige noget om behovet for at bruge elektrisk belysning. En dagslysfaktor større end 0,02 vil give et passende dagslysniveau for en normal arbejdsdag, og har i en årrække været Arbejdstilsynets krav til dagslysforholdene. Arbejdspladser uden dagslysadgang kan kun tillades (af kommunalbestyrelsen), hvis arten af virksomhedens produktion ikke tillader dagslys (BR 95). Jo større en del af et rum, der har en dagslysfaktor der er 0,02 og derover, jo lysere rum. Her skal du angive din målsætning for hvor stor en del af dine rum, du ønsker en dagslysfaktor, der er over 0,02. Indeklima Indeklimaet er i princippet alt der påvirker vores velbefindende og helbred inde i en bygning. Indeklimaet hænger uløseligt sammen med energiforbruget, idét hovedparten af det bygningsrelaterede energiforbrug netop går til at regulere indeklimaet. Et andet aspekt i forbindelse med erhvervsbyggeri er, at et dårligt indeklima giver nedsat produktivitet. Det vil sige, at man i princippet skal bruge flere medarbejdere og dermed en større bygning, hvis indeklimaet er dårligt. Derfor opnår man i virkeligheden ikke en miljøgevinst ved at spare energi på bekostning af indeklimaet snarere tværtimod. Det betyder at man skal planlægge bygninger og renoveringer intilligent, så man både opnår et godt indeklima og et lavt energiforbrug. Og det betyder meget for tilfredsheden med indeklimaet, at brugerne har mulighed for selv at påvirke faktorer som temperatur og belysning. En vejledning til evaluering af indeklimaet i nye bygninger og ved renoveringer er defineret i den europæiske standard; EN 15251:2007 Indoor environmental input parameters for design and assessment of energy performance of buildings addressing indoor air quality, thermal environment, Bilag9/projektnr , 30

31 Side 31 af 31 lighting and acoustics. Standarden er udgivet af European Standardisation Organisation (CEN, Det termiske indeklima Temperaturpåvirkninger som f.eks. kulde, varme, træk og overtemperaturer det vil sige alle de påvirkninger, som vi mennesker opfatter ved hjælp af vores hud og termoreceptorer. Her skal du angive din målsætning for hvor stor en procentdel af året du vil acceptere temperaturer på over 26 grader. Bilag9/projektnr , 31

Dit redskab til energirigtigt byggeri. A+E:3D er et redskab for arkitekter, med henblik på a t arkitekter, ingeniører og

Dit redskab til energirigtigt byggeri. A+E:3D er et redskab for arkitekter, med henblik på a t arkitekter, ingeniører og STARTSIDE Dit redskab til energirigtigt byggeri A+E:3D er et redskab for arkitekter, med henblik på a t arkitekter, ingeniører og forskellige arkitektonis ke, geometriske og formmæssige løsningsmodeller

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk

Lyskvalitet og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Lyskvalitet og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Problem: vi har begrænsede energi-resourcer kunstlys bruger energi hele

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER

TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER TEMADAG OM VINDUER, GLAS OG FACADER STEFFEN PETERSEN ASSISTANT PROFESSOR STP@IHA.DK UNI VERSITET FREMTID / INNOVATION / NYHEDER Hænger krav til øgede vinduesarealer sammen med krav til max. temperatur,

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys

Ungt Lys. Dansk Center for Lys Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

Dansk Center for Lys UNGT LYS

Dansk Center for Lys UNGT LYS Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner etc. Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, netværk,

Læs mere

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi.

Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Solafskærmningers egenskaber Af Jacob Birck Laustsen, BYG-DTU og Kjeld Johnsen, SBi. Indførelsen af skærpede krav til energirammen i det nye bygningsreglement BR07og den stadig større udbredelse af store

Læs mere

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER

AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER AB Lindstrand 08/2013 EVALUERING AF DAGSLYS I BOLIGER IFM. OPSÆTNING AF ALTANER 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS

BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS BYGNINGSREGLEMENTETS EKSEMPELSAMLING DAGSLYS I NYT KONTORHUS KONSEKVENSER FOR DAGSLYS VED FORSKELLIGE VINDUES- PLACERINGER OG -UDFORMNINGER I NYT KONTORHUS. ENERGISTYRELSENS EKSEMPELSAMLING OM ENERGI SBI

Læs mere

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København

Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Hvordan spiller facaden solafskærmningen sammen med installationerne? Kjeld Johnsen, SBi, AAU-København Indeklimaets Temadag 2017 Teknologisk Institut 26.9.2017 Fra introduktionen: Hvad er afgørende for,

Læs mere

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet

Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Erfaringer med nye energitillæg g til bygningsreglementet Møde i Lysteknisk Selskab 7. februar 2007. Jens Eg Rahbek Installationer, IT og Indeklima COWI A/S Parallelvej 2 2800 Lyngby 45 97 10 63 jgr@cowi.dk

Læs mere

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008

SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger. 1. udgave, 2008 SBi-anvisning 219 Dagslys i rum og bygninger 1. udgave, 2008 90 80 70 60 50 40 30 20 Dagslys i rum og bygninger Dagslys i rum og bygninger Kjeld Johnsen Jens Christoffersen SBi-anvisning 219 Statens Byggeforskningsinstitut,

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet

Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Energirigtige og sunde skoler - en udfordring for samfundet Konferencen Den gode skole, 14. marts i Århus Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut Et par tal om skoler 1700 folkeskoler

Læs mere

Bilag A. Indholdsfortegnelse

Bilag A. Indholdsfortegnelse Bilag A Fortolkning af visse bestemmelser i Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 96 af 13. februar 2001 om faste arbejdssteders indretning, som ændret ved bekendtgørelse nr. 721 af 22. juni 2006. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer?

Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Fremtidens lavenergibyggeri - kan vi gøre som vi plejer? Energiseminar 11. maj 2011 Tine S. Larsen Lektor Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk Tine Steen Larsen lektor Indeklima

Læs mere

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen

Røde Vejmølle Parken. Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Røde Vejmølle Parken Be10 beregning Dato 20120309 Udført Cenergia/Vickie Aagesen Krav Forudsætninger Bygningen er opført 1971 Opvarmet etageareal Før 160 m2 Efter 172 m2 Derudover er der følgende arealer,

Læs mere

BR s nye energibestemmelser

BR s nye energibestemmelser BR s nye energibestemmelser (Dokumentation iflg. SBI-anvisning 213 og Be06, samt energimærkning af nye og gamle bygninger) Vibeke Clausen, Lysteknisk Selskab EU-direktiv: Energy Performance of Buildings

Læs mere

Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010

Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010 Fysisk APV Serviceafdelingens opgaver skoleåret 2009 2010 Jf. årshjulet for sikkerhedsarbejdet på Kolind skole gennemføres hermed APV trin 1 for 75 fløjen med faglokaler. Dette er en opsummering på arbejdet,

Læs mere

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet.

BYGGERI. Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. BYGGERI Retningslinjer for 2020 standard kritiske barrierer for at nå målet. Chefkonsulent Marie Louise Hansen Disposition Baggrund for 2020-arbejdet Bærende principper En gennemgang af klassens hovedelementer

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 7. februar 2007 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk uden lys intet liv på jord uden lys kan vi ikke se verden omkring os Uden lys kan vi ikke skabe smukke, oplevelsesrige bygninger med et godt synsmiljø

Læs mere

Diagrammer & forudsætninger

Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTURENERGIRENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Diagrammer & forudsætninger ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING: DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i ii ii ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING:

Læs mere

Måleprogrammet i Komforthusene

Måleprogrammet i Komforthusene Måleprogrammet i Komforthusene Komforthus Konference Aalborg, 10. november 2009 Tine S. Larsen Adjunkt, PhD Institut for Byggeri og Anlæg Aalborg Universitet tsl@civil.aau.dk http://www.civil.aau.dk/~i6tsl/

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Lys temadag 14. sept. 2010, Arkitektskolen Aarhus. Lys og sundhed

Lys temadag 14. sept. 2010, Arkitektskolen Aarhus. Lys og sundhed Lys temadag 14. sept. 2010, Arkitektskolen Aarhus Lys og sundhed BEFREITES WOHNEN LICHT OEFFNUNG Simultan farvekontrast Lys som synsskabende faktor Lys som sundhedsskabende faktor (6.5.1, stk. 1) BR 2008

Læs mere

Beregning af dagslys i bygninger

Beregning af dagslys i bygninger By og Byg Anvisning 203 Beregning af dagslys i bygninger Jens Christoffersen Kjeld Johnsen Erwin Petersen 1. udgave, 2002 Titel Beregning af dagslys i bygninger Serietitel By og Byg Anvisning 203 Udgave

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Dagslys. Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet. Kjeld Johnsen, SBi, AAU

Dagslys. Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet. Kjeld Johnsen, SBi, AAU Dagslys Potentialer i dagslys og kunstlys som kvaliteter ved indeklimaet Kjeld Johnsen, SBi, AAU Lys og Luft - Potentialer og udfordringer på indeklimaområdet 10. juni 2010 Potentialer Trivsel Læring Produktivitet

Læs mere

ANALYSE: LYS GRUPPE

ANALYSE: LYS GRUPPE Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lys i lejligheder... 3 2.1 Placering, orientering & indretning... 3 2.2 Valg af lysåbninger og glasareal... 4 2.2.1 Vinduesareal for alrum:... 4 2.2.2 Vinduesareal

Læs mere

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten

BR15 høringsudkast. Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse. Niels Hørby, EnergiTjenesten BR15 høringsudkast Tilbygning, ændret anvendelse og sommerhuse Niels Hørby, EnergiTjenesten Tilbygning og ændret anvendelse Reglerne gælder for: Tilbygning Fx en ny tagetage eller udvidelse af en bygning

Læs mere

Dagslys i rum og bygninger. Kjeld Johnsen Jens Christoffersen

Dagslys i rum og bygninger. Kjeld Johnsen Jens Christoffersen Dagslys i rum og bygninger Kjeld Johnsen Jens Christoffersen SBi-anvisning 219 Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2008 Titel Dagslys i rum og bygninger Serietitel SBi-anvisning 219 Udgave

Læs mere

ÉNFAMILIEHUSE - PASSIVHUS / LAVENERGIKLASSE [0]

ÉNFAMILIEHUSE - PASSIVHUS / LAVENERGIKLASSE [0] NY LAVENERGIKLASSE I 2020 ÉNFAMILIEHUSE - PASSIVHUS / LAVENERGIKLASSE [0] Komforthuse, som er bygget efter passivhus-standard. www.komforthusene.dk Energiklasser Energiklassen er et udtryk for, hvor meget

Læs mere

Ungt Lys. Dansk Center for Lys. Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner

Ungt Lys. Dansk Center for Lys. Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Dansk Center for Lys Medlemsorganisation med 600 medlemmer: producenter, ingeniører, arkitekter, designere, kommuner Den hurtige genvej til viden om lys: LYS, kurser, medlemsmøder, debat, konferencer,

Læs mere

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020

Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Elforbruget i belysningsanlæg offentlige og private bygninger 2008-2020 Vibeke Clausen og Kenneth Munck Dansk Center for Lys Eksisterende byggerier 60% 50% Belysnings andel af elforbruget 40% 30% 20% 10%

Læs mere

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer

Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Energimærkningsordningen - lovgivning og procedurer Kirsten Engelund Thomsen Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet God energirådgivning - Hvordan 30. oktober 2007 Indhold Baggrunden

Læs mere

mod en 2020-lavenergistrategi

mod en 2020-lavenergistrategi Arkitektur og energi Arkitektur mod og en energi 2020-lavenergistrategi mod en 2020-lavenergistrategi Rob Marsh Arkitekt MAA PhD Seniorforsker Statens Byggeforskningsinstitut Aalborg Universitet Historisk

Læs mere

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense

Energirammerapport. Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Energirammerapport Rosenlundparken bygninge, 5400 Bogense Dato for udskrift: 20-08-2015 15:13 Udarbejdet i Energy10 af Bedre Bolig Rådgivning ApS, Peter Dallerup - bbr@bedreboligraadgivning.dk Baggrundsinformation

Læs mere

ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER

ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER BILAG 1 ANALYSE AF METODER OG VÆRKTØJER TIL VURDERING AF DAGSLYS I SAGSBEHANDLINGEN AF ALTANER Dette notat er en analyse af, om dagslysværktøjet fortsat skal anvendes, herunder om det bør bruges direkte

Læs mere

Dagslys. Betydningen av dagslys i bygninger hvad er godt og hvad er vigtig for at sikre sundhed og velvære? Jens Christoffersen, VELUX A/S

Dagslys. Betydningen av dagslys i bygninger hvad er godt og hvad er vigtig for at sikre sundhed og velvære? Jens Christoffersen, VELUX A/S Dagslys Betydningen av dagslys i bygninger hvad er godt og hvad er vigtig for at sikre sundhed og velvære? Jens Christoffersen, VELUX A/S Title/Department/Archive/Author 1 Visual aspects of light M. Knoop

Læs mere

Se lyset: dagslys og kunstlys

Se lyset: dagslys og kunstlys Se lyset: dagslys og kunstlys Kjeld Johnsen, SBi, AAU-Cph Kontormiljø.2014 Se lyset: Dagslys og kunstlys Oversigt Dagslys og potentialer Hvorfor er (dags-)lyset så vigtigt? - Lys og døgnrytme Hvordan bygger

Læs mere

Projektering af dagslys i byggeri

Projektering af dagslys i byggeri Projektering af dagslys i byggeri Bilag Simon Kristoffersen Bygningskonstruktøruddannelsen Specialerapport 7. semester, F2012 VIA University College, Campus Holstebro Vejleder: Christian Vrist 29-03-2012

Læs mere

Bygningsreglementet 2015

Bygningsreglementet 2015 Bygningsreglementet 2015? BR15 Hvad sker der, hvad betyder det Peter Noyé Ekspertisechef, Bæredygtighed, Indeklima og Energi NIRAS Hvad laver vi indenfor indeklima og energi April 2015 Nyt BR15 2 STATUS

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005

Bygningsreglementet. Energibestemmelser. v/ Ulla M Thau. LTS-møde 25. august 2005 Bygningsreglementet Energibestemmelser v/ Ulla M Thau LTS-møde 25. august 2005 Baggrund Slide 2 Energimæssig ydeevne Den faktisk forbrugte eller forventede nødvendige energimængde til opfyldelse af de

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I

H E N R Y J E N S E N A/S - R Å D G I V E N D E I N G E N I Ø R E R F R I NOTAT Sag: Danmarks Keramikmuseum - Grimmerhus - 12-265 Emne: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Dato: 04-12-2012 Vedr.: Dispensation for overholdelse af energiklasse 2015 Tilbygningen

Læs mere

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse

Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Klimabyggeriets vartegn - Green Lighthouse Reto M. Hummelshøj, COWI Gruppeleder, Energi i Bygninger rmh@cowi.dk # Program og forudsætninger Studievejledning og Faculty lounge på Københavns Universitet,

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut,, Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov Konklusioner 1 Beton og energibestemmelser Varmeakkumulering i

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder 4.3 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse fx til brug i program- og i projektgranskningsfasen Arbejdsrum 1 på faste arbejdssteder 2 Placering og indretning 1 Bliver alle rum indenfor virksomhedens

Læs mere

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering

Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering ARKITEKTURENERGIRENOVERING ARKITEKTUR ENERGI RENOVERING Designguide for energi, dagslys- og indeklimarenovering DIAGRAMMER OG FORUDSÆTNINGER i i Energirenovering Friheden, Hvidovre 1200 lejligheder: 38-110

Læs mere

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk

Energikrav i 2020: Nulenergihuse. Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energikrav i 2020: Nulenergihuse Svend Svendsen Professor i Bygningsenergi DTU BYG ss@byg.dtu.dk www.byg.dtu.dk Energi Problem Fossil energi Miljø trussel Forsyning usikker Økonomi dyrere Løsning Besparelser

Læs mere

Vinduer og dagslys $I.MHOG-RKQVHQ'DJVO\VJUXSSHQ6WDWHQV%\JJHIRUVNQLQJVLQVWLWXW6%, Felt- og spørgeskemaundersøgelse. Generelt om kontor og indeklima

Vinduer og dagslys $I.MHOG-RKQVHQ'DJVO\VJUXSSHQ6WDWHQV%\JJHIRUVNQLQJVLQVWLWXW6%, Felt- og spørgeskemaundersøgelse. Generelt om kontor og indeklima Vinduer og dagslys $I.MHOG-RKQVHQ'DJVO\VJUXSSHQ6WDWHQV%\JJHIRUVNQLQJVLQVWLWXW6%, Lyset, og i særlig grad dagslyset, har altid været omtalt som en meget væsentlig faktor for vores oplevelse af rum. Ikke

Læs mere

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt.

Der har henover sommeren været en debat i pressen om, at de danske energikrav til nybyggeriet ikke er ambitiøse nok. Det er ikke korrekt. Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 353 Offentligt Talepapir til samråd i EPU alm. del den 19. august 2010 samrådsspørgsmål Æ af 28. juni 2010, stillet efter ønske fra Anne Grete Holmsgaard

Læs mere

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1

Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Bilag 5: Energiforhold - Lavenergiklasse 1 Notat NV009.B Viby J, 20-11-2009 rev. 11-12-2009 projekt nr. 100509-0002 ref. BOB/MHJE Side 1/8 Multimediehuset, Århus Energiforhold Lavenergiklasse 1 Indledning

Læs mere

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger

Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Dagslys, dagslyskvaliteter og dagslysets betydning for brugere af bygninger og boliger Per Arnold Andersen Afdelingsleder, Arkitekt MAA Dagslys, Energi og Indeklima VELUX A/S Vi er skabt til et liv udendørs

Læs mere

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer.

Høringssvaret er opbygget i to dele: en række generelle kommentarer, og dernæst en gennemgang af de kapitler, hvortil FRI har kommentarer. Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Dok.nr: 47986 v1 Ref.: REG/hg E-mail: REG@FRINET.DK 6. maj 2010 Høringssvar til Bygningsreglement 2010 BR10 Foreningen af Rådgivende Ingeniører,

Læs mere

Hvem er EnergiTjenesten?

Hvem er EnergiTjenesten? Hvem er EnergiTjenesten? Processen for BR15 6. februar 2015 Bygningsreglementet sendes i høring 20. marts 2015 Høringsfristen udløber Sommer 2015 Forventes vedtaget i folketinget med ca. 6 måneder overlap

Læs mere

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton

Termisk masse og varmeakkumulering i beton. Termisk masse og varmeakkumulering i beton Termisk masse og varmeakkumulering i beton Teknologisk Institut, Byggeri, Beton, Lars Olsen Bygningsreglementets energibestemmelser Varmeakkumulering i beton Bygningers varmekapacitet Bygningers energibehov

Læs mere

Dagslys i energioptimerede bygninger

Dagslys i energioptimerede bygninger Dagslys i energioptimerede bygninger Thomas Nørgaard arkitekt maa CHRISTENSEN & CO ARKITEKTER . Fornemmelse for lys Formen og rummet Dagslys i energioptimerede bygninger . Fornemmelse for lys Materialitet

Læs mere

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø.

Vejledningen skal støtte dagtilbud og kommuner i arbejdet med indeklima, herunder lys som en del af arbejdet for et godt børnemiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys i dagtilbud. en beskriver, hvilken betydning lys i dagtilbud har, lysets påvirkning af børnenes trivsel, og hvordan børnene generelt bliver påvirket af indeklimaforhold.

Læs mere

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt

Energibesparelse og komfort. Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Energibesparelse og komfort Servodan A/S, når naturens ressourcer skal udnyttes optimalt Program Servodan A/S Hvorfor lysstyring? Energirammer ifølge BR 95 Bygningers energibehov til belysning Løsningsmetoder

Læs mere

Retningslinjer for altaner og tagterrasser

Retningslinjer for altaner og tagterrasser BILAG 1 Retningslinjer for altaner og tagterrasser Lys og luft til alle Københavns Kommune ønsker at fremme mulighederne for at etablere altaner og tagterrasser i eksisterende bygninger og tilstræber,

Læs mere

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 10. marts 2008

Lys og energiforbrug. Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk. LTS - møde i østkredsen den 10. marts 2008 Lys og energiforbrug Vibeke Clausen www.lysteknisk.dk Nyt Bygningsreglement BR08 Ikrafttræden 1/2 2008 Indtil 1/8 2008 kan både BR95 og BR08 anvendes Efter 1/8 2008 anvendes udelukkende BR08 Hvad er der

Læs mere

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering?

Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Hvad siger reglerne om indeklima ved renovering? Underbygger lovgivningen efterspørgslen på et godt indeklima? Head of Section, Energi, indeklima og bæredygtighed Project Director Per Stabell Monby, COWI

Læs mere

DAGSLYSET SOM INDEKLIMAPARAMETER

DAGSLYSET SOM INDEKLIMAPARAMETER DAGSLYSET SOM INDEKLIMAPARAMETER Dagslys har betydning for såvel fysisk som psykisk velbefindende. Uden dagslys vil selv det bedste indeklima i længeden vurderes som utilstrækkeligt. Dagslyset kan ikke

Læs mere

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk

DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED. John Sommer, salgsdirektør 12. november mth.dk DABYFO Byggesymposie 2013 Aalborg Kongres- og Kulturcenter BÆREDYGTIGHED John Sommer, salgsdirektør 12. november 2013 1 mth.dk 29. november 2013 Agenda 1. Bæredygtighed definition, systemer fordele mv.

Læs mere

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013.

Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Side 1 af 23 Kære kollega, Vi er glade for, at I vil hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet. Vi håber, at I kan nå at svare senest fredag d. 29. november 2013. Det er vigtigt, at I svarer ud fra jeres

Læs mere

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard

» Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard » Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Inde klima Workshop B Input til energirenovering Indledende screening Pris Design Behov D & V FBBB - Via University College 2. nov. 2011 Total økono mi

Læs mere

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen

ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen ELplus Beregn apparaters elforbrug - og Vask -besparelser i boliger tidligt i projekteringsfasen Brugervejledning 11.12.2012 Elforsk reference 340-022 Resultater med Be10 energidata Nu vises to kagediagrammer.

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder

At-VEJLEDNING. Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.11 Arbejdsrum på faste arbejdssteder Juni 2007 Erstatter august 2004 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger vejleder om, hvordan reglerne i arbejdsmiljølovgivningen

Læs mere

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø.

Vejledningen skal støtte de undervisningsmiljøansvarlige i arbejdet med lys som en del af arbejdet for et godt undervisningsmiljø. Lys Denne DCUM-vejledning handler om lys på skoler og uddannelsessteder. en beskriver, hvorfor lys er vigtigt, samt forskellen på dagslys og kunstigt lys. Herudover beskrives, hvilke lovmæssige krav der

Læs mere

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding.

L Y S t e m a d a g. LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. L Y S t e m a d a g LYS TEMADAG er tilrettelagt af LYSnET gruppen og sponsoreret af VKR Holding. LYSnET er et tværfagligt netværk, der er etableret med det formål at styrke forskning og undervisning inden

Læs mere

Energibestemmelserne i bygningsreglementet

Energibestemmelserne i bygningsreglementet Energibestemmelserne i bygningsreglementet Dansk Betonforening 6. december 2006 v/ Ejner Jerking 1 Situationen i Europa Kyotoaftalen Europas afhængighed af energiimport fra politisk ustabile områder Bygninger

Læs mere

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland,

Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, Lisbeth Fjordvald, bygningskonstruktør m.a.k. Aktiv i Konstruktørforeningens (KF) Nordjyllands afdeling Valgt til KF,s bestyrelse fra Nordjylland, konstitueret som næstformand Ansat hos Arkitektfirmaet

Læs mere

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift

Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk COWI Byggeri og Drift Praktiske erfaringer med de nye energiregler Christina Burgos Civilingeniør indenfor energi Afdeling for installationer, IT og Indeklima COWI A/S 45 97 13 25 cgob@cowi.dk 1 Energiforbruget i den eksisterende

Læs mere

Indeklima i medborgerhus

Indeklima i medborgerhus Indeklima i medborgerhus Om Hvidovre Medborgerhus Anlæg og resultater Tekniske løsninger Case for metodeudvikling Brugerne før og under byggeprocessen Kontakter Fokus på indeklimaproblemer for medarbejderne,

Læs mere

Energieffektivitet. i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard EN 13779 for ventilations- og klimaanlæg

Energieffektivitet. i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard EN 13779 for ventilations- og klimaanlæg i kraft af nye projekteringsbestemmelser i den europæiske standard Hannes Lütz Product Manager CentraLine c/o Honeywell GmbH 03 I 2008 Den nye europæiske standard EN 13779 (2) for ventilations- og klimaanlæg

Læs mere

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet

Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger. Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Beboeres tilfredshed og oplevelser i lavenergiboliger Henrik N. Knudsen Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima Lavt energiforbrug = Dårligt indeklima?

Læs mere

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem!

Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Effektiv varmeisolering. Komplet facadeisoleringssystem! Med alle komponenter til facadeløsninger, der efterfølgende fremtræder med murstensoverflade. For både nybyggeri og renoveringsprojekter. Isolering

Læs mere

Teknisk følgegruppe BR15

Teknisk følgegruppe BR15 Teknisk følgegruppe BR15 Teknisk følgegruppe Mål: Solidt og fremtidssikret bygningsreglement, som realiserer strategi for energirenovering i bygninger og baner vejen for nealy zero bygninger. Åben inddragelse.

Læs mere

Krav til rummet Dagslys og belysning

Krav til rummet Dagslys og belysning Krav til rummet Dagslys og belysning Af Jens Christoffersen, ph.d., seniorforsker, Statens Byggeforskningsinstitut, Afdelingen for Sundhed og komfort Mennesket er ikke skabt til at opholde sig indendørs

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE

CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE CLIMAWIN DET INTELLIGENTE VENTILATIONSVINDUE Climawin bruger varme, normalt tabt gennem et vindue, til at forvarme den friske luft som konstruktionen tillader at passere gennem vinduet. Dette giver en

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I ENERGIRAMMEN

VEDVARENDE ENERGI I ENERGIRAMMEN VEDVARENDE ENERGI I ENERGIRAMMEN D AN VAK D AG E N, 5. AP R I L 2 0 1 7 J Ø R G E N R O S E, S E N I O R F O R S K E R S TAT E N S B Y G G E F O R S K N I N G S I N S T I T U T, AAU Baggrund Indregning

Læs mere

ERFARINGER MED BR15 KRAV BLANDT HUSEJERE OG AKTØRER I BYGGEBRANCHEN HENRIK N. KNUDSEN

ERFARINGER MED BR15 KRAV BLANDT HUSEJERE OG AKTØRER I BYGGEBRANCHEN HENRIK N. KNUDSEN ERFARINGER MED BR15 KRAV BLANDT HUSEJERE OG AKTØRER I BYGGEBRANCHEN HENRIK N. KNUDSEN Formål Indsamle erfaringer fra de første byggerier, opført efter lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020 i Bygningsreglementet

Læs mere

Bygningers energibehov

Bygningers energibehov Bygningers energibehov Beregningsvejledning Søren Aggerholm Karl Grau SBi-anvisning 213, 4. udgave Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet 2016 Titel Bygningers energibehov Undertitel Beregningsvejledning

Læs mere

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk

3M Renewable Energy Division. Energibesparelse - 3M Solfilm. Reducér energiforbruget. opnå bedre. komfort. 3MVinduesfilm.dk 3M Renewable Energy Division Energibesparelse - 3M Solfilm Reducér energiforbruget og opnå bedre komfort 3MVinduesfilm.dk 3M Solfilm 3M er førende producent af solfilm til vinduer. 3Ms omfattende produktsortiment

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr

Til Teknik- og Miljøudvalget. Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Udvikling NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Notat vedr. ændringsforslag fremsat af Minaltan.dk, Kontechaltaner og Altan.dk Forud for Teknik- og Miljøudvalgets

Læs mere

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN

TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN TILFREDSHED: BLIVER BEBOERNE MERE TILFREDSE MED INDEKLIMAET I ENERGIEFFEKTIVE BOLIGER? H E N R I K N. K N U D S EN Indeklima-myter Indeklimaet forringes: når der spares energi når boliger isoleres når

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev

Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet Nyt Hospital Herlev Center for Økonomi Opgang Blok A Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Direkte 5182 6291 Mail oekonomi@regionh.dk CVR/SE-nr: 30113721 Dato: 27. maj 2014 Ansøgning til lånepulje til energiinvesteringer i kvalitetsfondsprojektet

Læs mere

ENERGIAFTALEN MARTS 2012

ENERGIAFTALEN MARTS 2012 BR15 EN AFGØRENDE INDSATS Energieffektivitet ca. 40 % af energiforbrug sker i bygninger. Indeklima og sundhed - I Danmark tilbringer vi 80-90 % af tiden indendøre. ENERGIAFTALEN MARTS 2012 Regeringens

Læs mere

Ifølge EU s Bygningsdirektiv skal medlemslandene inden år 2020 have implementeret principper for performance verifikation i byggeriet.

Ifølge EU s Bygningsdirektiv skal medlemslandene inden år 2020 have implementeret principper for performance verifikation i byggeriet. Ifølge EU s Bygningsdirektiv skal medlemslandene inden år 2020 have implementeret principper for performance verifikation i byggeriet. Her almene boliger i Stenløse, som også opfylder lavenergiklasse 2015

Læs mere

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER

BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER BR15 ENERGISTYRELSENS ARBEJDE MED ENERGIEFFEKTIVE BYGNINGER Regler (EU-direktiver, Cirkulære for staten, love, bekendtgørelser). Informationsindsats (sparenergi.dk, guider og vejledninger, beregningsværktøjer,

Læs mere

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010

FORELØBIG. Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 FORELØBIG Islands Brygge 37 Areal- og energianalyse Foreløbigt oplæg Rev. 4 17. maj 2010 Målsætninger og udfordringer Overordnede målsætninger: Open office- åbne planløsninger Flest mulige kontorarbejdspladser

Læs mere

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger?

Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Hvordan gennemføres de nye energirammeberegninger? Betons energimæssige fordele og udfordringer 6. december 2006 Søren Aggerholm, SBi Energi og miljø Artikel 3 i EU-direktivet Medlemslandene skal benytte

Læs mere