System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com"

Transkript

1 System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed

2

3 Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: Til brug med softwareversion Copyright Topcon Precision Agriculture August 2012 Alt indhold i denne instruktionsbog er ophavsretligt beskyttet af Topcon. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at anvende, tilgå, kopiere, gemme, vise, sælge, ændre, udgive eller distribuere eller på anden måde gengive oplysningerne heri uden forudgående skriftlig tilladelse fra Topcon.

4 Forord Denne instruktionsbog giver oplysninger om betjening og vedligeholdelse af dette produkt fra Topcon Precision Agriculture. Korrekt brug og service er vigtig for sikker og pålidelig drift af produktet. Det er meget vigtigt, at du tager dig tid til at læse denne instruktionsbog, før du tager produktet i brug. Oplysningerne i denne instruktionsbog er gældende på udgivelsestidspunktet. Et system kan variere en smule. Producenten forbeholder sig ret til at omkonstruere og ændre systemet efter behov uden meddelelse herom. Advarselssymboler Der benyttes to advarselssymboler i denne instruktionsbog. Dette giver yderligere oplysninger. Advarsel: Der vises et advarselssignal på sikkerhedsskilte og i denne instruktionsbog for at vise, at disse oplysninger er meget vigtige for din sikkerhed. LÆR disse og ANVEND dem. 0-1

5 Betingelser og vilkår Du bedes læse disse betingelser og vilkår omhyggeligt. Generelt ANVENDELSE - Du accepterer disse betingelser og vilkår, når du køber produktet af Topcon Precision Agriculture (TPA) eller af en af TPA's produktforhandlere. COPYRIGHT - Alle oplysninger i denne instruktionsbog er TPA's intellektuelle ejendom og ophavsretligt beskyttet materiale. Alle rettigheder forbeholdes. Du må ikke bruge, tilgå, kopiere, gemme, vise, lave afledte værker af, sælge, ændre, offentliggøre, distribuere eller give nogen tredjepart adgang til grafik, indhold, information eller data i denne instruktionsbog uden TPA's udtrykkelige skriftlige tilladelse, og du må kun benytte sådanne oplysninger til pleje og drift af produktet. Oplysningerne og dataene i denne instruktionsbog er et værdifuldt aktiv for TPA, er blevet udviklet på bekostning af betydeligt arbejde, tid og penge og er resultatet af original udvælgelse, koordinering og organisering af TPA. VAREMÆRKER ZYNX, PROSTEER, EAGLE, KEE Technologies, Topcon, Topcon Positioning Systems og Topcon Precision Agriculture er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Topcon-koncernen. Microsoft og Windows er 0-2 varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Produkt- og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. WEBSITE OG ANDRE ERKLÆRINGER - Ingen erklæringer på websitet for TPA eller noget andet firma i Topconkoncernen eller i nogen andre annoncer eller TPA-litteratur eller fremsat af en medarbejder eller entreprenør for TPA ændrer disse Betingelser og vilkår. VIGTIGT: SIKKERHED - Forkert brug af produktet kan føre til dødsfald eller personskade, beskadigelse af ejendom og/eller funktionsfejl på produktet. Produktet må kun repareres af autoriserede TPA-servicecentre. Du bør nøje gennemgå sikkerhedsadvarslerne og - anvisningerne vedrørende korrekt brug af produktet i denne instruktionsbog og til enhver tid overholde dem. Begrænset garanti ELEKTRONISKE OG MEKANISKE KOMPONENTER - TPA garanterer, at de elektroniske komponenter produceret af TPA er fri for materialefejl og fabrikationsfejl i en periode på ét år

6 fra den oprindelige dato for forsendelse til forhandleren. TPA garanterer, at alle ventiler, slanger, kabler og mekaniske dele produceret af TPA er fri for materialefejl og fabrikationsfejl i en periode på ét år fra købsdatoen. RETURNERING OG REPARATION - Under de respektive garantiperioder kan ethvert af ovenstående elementer, som konstateres defekt, sendes til TPA med henblik på reparation. TPA vil straks vederlagsfrit reparere eller udskifte det defekte element og sende det tilbage til dig. Du skal betale omkostningerne ved forsendelse og håndtering i forbindelse hermed. Kalibrering af komponenter, arbejdsløn og rejseomkostninger, som pådrages for afmontering og udskiftning af komponenter i marken, er ikke omfattet af denne garantipolitik. Ovennævnte garanti gælder IKKE for skader eller fejl som følge af: (i) katastrofe, uheld eller misbrug (ii) almindelig slitage (iii) forkert brug og/eller vedligeholdelse (iv) uautoriserede ændringer af produktet; og/eller (v) brug af produktet i kombination med andre produkter, som ikke er leveret eller specificeret af TPA. Software, som medfølger til et produkt, er licenseret til brug i forbindelse med produktet og ikke solgt. Brug af software, som leveres med en særskilt slutbrugerlicensaftale ("EULA"), er underlagt betingelser og vilkår, inklusive hvad angår 0-3 garantibegrænsning, for den gældende EULA, uanset om andet er angivet i disse Betingelser og vilkår. GARANTIFRASKRIVELSE - BORTSET FRA OVENSTÅENDE GARANTIER OG GARANTIER ANGIVET I ET RELEVANT GARANTIBEVIS, BILAG ELLER SLUTBRUGERAFTALE, LEVERES DENNE INSTRUKTIONSBOG, PRODUKTET OG DEN RELATEREDE SOFTWARE "SOM DE ER". DER GIVES INGEN ANDRE GARANTIER, OG I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE LOVEN, UDELUKKER TPA ALLE UNDERFORSTÅEDE BETINGELSER, VILKÅR OG GARANTIER I FORBINDELSE MED INSTRUKTIONSBOGEN OG PRODUKTET (INKLUSIVE EVENTUEL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL EN BESTEMT ANVENDELSE ELLER ET BESTEMT FORMÅL). TPA ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTEN AF GNSS-SATELLITTER OG/ELLER TILGÆNGELIGHED, KONTINUITET, NØJAGTIGHED ELLER INTEGRITET AF GNSS- SATELLITSIGNALER. ANSVARSBEGRÆNSNING OG ERSTATNING - TPA og dennes forhandlere, agenter og repræsentanter er ikke ansvarlige for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i nærværende eller for særlige, indirekte, økonomiske eller tilfældige skader eller følgeskader, som måtte opstå som af følge af tilvejebringelse, ydelse eller brug af dette materiale, produktet eller dets medfølgende software (inklusive når TPA er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader). Sådanne fralagte erstatningskrav inkluderer, men er ikke begrænset til,

7 tab af tid, tab eller destruktion af data, tab af fortjeneste, besparelser eller indtægt eller tab af eller skade på produktet. Du skal forsvare, godtgøre og holde TPA skadesløs mod alle krav, handlinger, sagsanlæg, erstatningskrav, reklamationskrav og omkostninger (inklusive advokatsalærer), som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med (a) din driftsmæssige brug eller vedligeholdelse af produktet og/eller softwaren på anden måde end som fastlagt i denne instruktionsbog eller den gældende slutbrugerlicensaftale; og (b) din uagtsomhed eller forsømmelighed eller udeladelse i forbindelse med produktet. Under alle omstændigheder skal TPA's erstatningsansvar over for dig eller nogen anden person for eventuelle krav, tab eller skader (ifølge kontrakten, uden for kontrakten eller på nogen anden basis) være begrænset (efter TPA's valg) til enten (a) udskiftning eller reparation af produktet, eller (b) betaling af omkostningerne ved udskiftning eller reparation af produktet. Andet Disse Betingelser og vilkår kan til enhver tid blive ændret, modificeret, erstattet eller annulleret af TPA. Disse Betingelser og vilkår skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med: - lovene i Sydaustralien, hvis produktet sælges og leveres til dig i Australien (i så tilfælde har domstolene i Sydaustralien eller Forbundsdomstolen i Australien (Justitskontoret i Adelaide) enekompetence i forbindelse med alle krav eller indsigelser), eller - lovene i staten Californien, hvis produktet sælges og leveres til dig uden for Australien - bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om aftaler vedr. internationale køb skal ikke gælde for disse Betingelser og vilkår. Alle oplysninger, illustrationer og anvendelser indeholdt heri er baseret på de senest tilgængelige oplysninger på udgivelsestidspunktet. TPA forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produktet på ethvert tidspunkt uden varsel. Hvis nogen del af disse Betingelser og vilkår ville være uigennemførlige, skal bestemmelsen læses ned til det omfang, der er nødvendigt for at undgå dette resultat, og hvis bestemmelsen ikke kan læses ned til det omfang, skal den fjernes uden at påvirke gyldigheden og eksigibiliteten af resten af disse Betingelser og vilkår. Serviceinformationer Der kan ydes serviceassistance ved at kontakte din lokale autoriserede TPA-forhandler. 0-4

8 Oplysninger om lovgivning vedrørende kommunikation FCC-overensstemmelseserklæring (USA) Dette udstyr er blevet testet og konstateret at overholde grænseværdierne for digitale enheder i klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Hvis dette udstyr betjenes i et beboet område, er der sandsynlighed for, at det vil forårsage skadelig interferens. I så fald skal brugeren for egen regning fjerne årsagen til interferens. FCC-overensstemmelseserklæring (Canada) Dette digitale apparat i klasse A overholder alle krav i den canadiske lovgivning vedrørende udstyr, der forårsager interferens. CE EMC-erklæring (EU) Advarsel: Dette er et produkt i klasse A. Hvis dette udstyr anvendes i hjemmet, kan det forårsage interferens. I så fald skal brugeren muligvis træffe de nødvendige foranstaltninger. "C" Tick EMC-erklæring (Australien og New Zealand) Dette produkt opfylder de gældende krav i EMCrammebestemmelserne for Australien og New Zealand. Typegodkendelse og sikkerhedsforskrifter Typegodkendelse kan være påkrævet i visse lande for at give licens til brugen af sendere på visse båndfrekvenser. Forhør dig hos de lokale myndigheder og din forhandler. Uautoriseret ændring af udstyret kan ugyldiggøre godkendelsen, garantien og licensen til at benytte udstyret. Modtageren indeholder et internt radio-modem. Dette kan potentielt sende signaler. Bestemmelserne varierer fra land til land; forhør dig derfor hos forhandleren og de lokale 0-5

9 kontrolinstanser vedrørende information om licenserede og ikkelicenserede frekvenser. Visse kan omfatte abonnementer. Radio- og fjernsynsinterferens Dette computerudstyr genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes korrekt i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Topcon Precision Agriculture, kan det forårsage interferens med radiokommunikation. Du kan kontrollere, om dette udstyr forårsager interferens ved at slå Topcon-udstyret fra for at se, om interferensen stopper. Hvis udstyret forårsager interferens på en radio eller en anden elektronisk enhed, kan du prøve at: Dreje radioantennen, indtil interferensen stopper Flytte udstyret om på siden af radioen eller det andet elektroniske udstyr Flytte udstyret længere væk fra radioen eller det andet elektroniske udstyr Tilslutte udstyret til et andet kredsløb, som ikke er forbundet med radioen. For at reducere potentiel interferens skal udstyret betjenes ved det laveste forstærkningsniveau, som vil tillade vellykket kommunikation. Om nødvendigt kan du kontakte din nærmeste Topcon Precision Agriculture-forhandler for at få hjælp. Hvis dette produkt ændres eller modificeres uden tilladelse fra Topcon Precision Agriculture, kan det ugyldiggøre EMC-overensstemmelsen og betyde, at du ikke længere må anvende produktet. Dette produkt blev testet for EMC-overensstemmelse ved 0-6

10 hjælp af perifere enheder, afskærmede kabler og stikforbindelser fra Topcon Precision Agriculture. Det er vigtigt at benytte enheder fra Topcon Precision Agriculture mellem systemkomponenterne for at reducere muligheden for interferens med andre anordninger. Generel sikkerhed FARE: Det er vigtigt at læse og forstå følgende oplysninger og de produktspecifikke sikkerhedsoplysninger. De fleste hændelser, som opstår under drift, vedligeholdelse og reparation, sker som følge af manglende overholdelse af grundlæggende sikkerhedsregler og -foranstaltninger. Vær altid på vagt over for potentielle farer og farlige situationer. Følg altid de instruktioner, som ledsager en advarsel eller forsigtighedsmeddelelse. De oplysninger, som disse angiver, har til hensigt at minimere risikoen for personskader og/eller tingsskader. Følg især instruktioner, der præsenteres som sikkerhedsmeddelelser. Sikkerhedsmeddelelser og advarsler Sikkerhedssymbolet bruges sammen med det relevante ord: FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG. Meddelelser markeret på denne måde anbefaler sikkerhedsforanstaltninger og fremgangsmåder. LÆR dem og anvend dem. FARE: Betyder en umiddelbar fare, som kan medføre DØDSFALD ELLER MEGET ALVORLIG PERSONSKADE, hvis den ikke undgås. 0-7

11 Sikkerhedsskilte ADVARSEL: Betyder en potentiel fare, som kan medføre DØDSFALD ELLER ALVORLIG PERSONSKADE, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG: Betyder en potentiel fare, som kan medføre LETTERE PERSONSKADE, hvis den ikke undgås. ADVARSEL: Det er IKKE tilladt at fjerne eller tildække sikkerhedsskilte. Udskift alle ulæselige eller manglende sikkerhedsskilte. Der kan fås nye advarselsskilte hos forhandleren, hvis de er blevet væk eller ødelagt. Hvis du har anskaffet et brugt køretøj, skal du sørge for, at alle sikkerhedsskilte er anbragt rigtigt og kan læses. Udskift sikkerhedsskilte, som ikke kan læses, eller som mangler. Sikkerhedsskilte til udskiftning kan fås hos din forhandler. Førerens sikkerhed ADVARSEL: Det er DIT ansvar at læse og forstå afsnittene om sikkerhed i denne håndbog, inden køretøjet tages i brug. Husk, at DU er nøglen til sikkerhed. God sikkerhedspraksis beskytter ikke kun dig selv, men også mennesker omkring dig. Læs denne instruktionsbog som en del af dit sikkerhedsprogram. Disse sikkerhedsoplysninger gælder kun for Topcon-udstyr og erstatter ikke andre sædvanlige sikre arbejdsmetoder. 0-8

12 ADVARSEL: I nogle af illustrationerne eller billederne i denne instruktionsbog kan paneler eller afskærmninger være fjernet med henblik på demonstration. Betjen aldrig køretøjet uden alle paneler og sikkerhedsværn monteret. Hvis det er nødvendigt at afmontere paneler eller sikkerhedsværn for at udføre reparationer, SKAL de monteres igen inden brug. Advarsel: Kontroller altid, at eventuelle ophængte redskaber på køretøjet er sænket ned på jorden, før du påbegynder reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på køretøjet. Advarsel: Køretøjs- og redskabsdele kan blive varme under driften og kan være under tryk. Se køretøjets instruktionsbøger. Advarsel: Bær beskyttelsesbeklædning, der passer til betingelserne og det arbejde, der udføres. Advarsel: Betjen ikke udstyr i nærheden af eksplosivt materiale. Advarsel: Topcon gør alt, hvad de kan for miljøet, og minimerer brugen af alle potentielt skadelige stoffer i deres produkter. Det tilrådes dog altid ikke at håndtere beskadiget elektronisk udstyr. Dette Topcon-produkt kan indeholde et forseglet litium-batteri. Elektronisk udstyr skal altid bortskaffes forsvarligt og med omtanke. 0-9

13 Eksponering for radiofrekvens Eksponering for energi fra radiofrekvenser er et vigtigt sikkerhedsspørgsmål. Hold en afstand på mindst 20 cm (7,8 tommer) mellem personer og antenner, der udsender stråling. Hold en afstand på mindst 20 cm mellem udsendende antenner. Advarsel: Produkter, der anvender et mobilmodem eller en RTK-basisstation, kan udsende radiofrekvensenergi. Forhør dig hos forhandleren. Dette udstyr er beregnet til at fungere med antenner godkendt af TPA. Drøft det med forhandleren. Inden betjening Læs og forstå denne instruktionsbog og lær alle betjeningsanordningerne at kende, før du benytter udstyret. Opbevar instruktionsbogen sammen med udstyret. Hvis udstyret flyttes til et andet køretøj, skal instruktionsbogen flytte med. Læs instruktionsbogen for det køretøj, som udstyret skal benyttes sammen med, og kontroller, at køretøjet er udstyret med det korrekte udstyr i henhold til de lokale bestemmelser. Sørg for, at du forstår køretøjets hastighed, bremser, styring, stabilitet og læsseegenskaber, inden du starter. Kontroller alle betjeningsanordninger på et område uden personer og forhindringer, før du påbegynder arbejdet. Identificer mulige farer. Advarsel: Topcon-udstyr må ikke benyttes af en fører, der er påvirket af alkohol eller medicin. Spørg lægen til råds, hvis du benytter ordineret eller håndkøbsmedicin. 0-10

14 Ansvarsfraskrivelse Topcon accepterer ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for skader på ejendom, personskader eller dødsfald som følge af misbrug af nogen af deres produkter. Desuden påtager Topcon sig intet ansvar for brugen af Topconudstyr eller GNSS-signalet til andre formål end det tilsigtede. Topcon kan ikke garantere for nøjagtigheden, integriteten, kontinuiteten eller tilgængeligheden af GNSS-signalet. Føreren skal sikre, at udstyret er korrekt slået fra, når det ikke er i brug. Før betjening af et køretøj udstyret med Topcon-produkter skal følgende produktspecifikke sikkerhedsforanstaltninger læses og forstås. 0-11

15 Vigtig sikkerhedsinformation for X30 Førerens årvågenhed og ansvar X30 hjælper føreren med at styre køretøjet, men føreren har stadig ansvaret og skal være årvågen og have fuld kontrol over køretøjet til enhver tid. Føreren er selv ansvarlig for, at udstyret betjenes på forsvarlig vis. Det er vigtigt at overholde sikkerhedskravene under betjening af X30 og alle dens komponenter. Alle førere og andet relevant personale skal være underrettet om sikkerhedskravene. Elektrisk sikkerhed Advarsel: Forkert tilslutning af strøm kan forårsage alvorlige skader på personer eller på udstyret. Ved arbejde på elektriske komponenter skal følgende overholdes: Kontroller, at minuspolen på batteriet er afbrudt, før der udføres nogen form for svejsning på køretøjet. Kontroller, at alle strømkabler til systemkomponenter er tilsluttet med korrekt polaritet som markeret. Se i køretøjets instruktionsbog vedrørende sikkerhedsoplysninger. Kontroller, at udstyret er stelforbundet i overensstemmelse med installationsvejledningen. Drift og risiko for forhindringer Følgende liste er ikke udtømmende eller begrænset. For at benytte X30 til autostyring langs en defineret vejlinje skal føreren sikre, at det benyttes: På afstand af personer og forhindringer. 0-12

16 På afstand af højspændingsledninger eller andre overhængende hindringer (identificer eventuelle frigangsproblemer, før X30 aktiveres) På privat ejendom uden offentlig adgang Inden for ryddede marker Uden for offentlig vej eller adgangsveje. Bemærk: Føreren skal til enhver tid kende køretøjets position og markforholdene. Føreren skal reagere, hvis GNSS-satellitten eller det differentierede korrektionssignal midlertidigt går tabt. X30 kan ikke detektere forhindringer (personer, husdyr eller andet). Brug kun X30 i områder, som er fri for forhindringer, og hold korrekt afstand. Styringen skal deaktiveres til manuel betjening, hvis der viser sig en forhindring i banen, eller hvis køretøjet bevæger sig væk fra vejlinjen. Til/fra og manuel betjening Advarsel: Kontroller, at styrekontakten står i positionen FRA for at undgå utilsigtet aktivering af autostyringen. Ved reparation eller vedligeholdelse af køretøj/redskab skal du sikre dig, at køretøjet IKKE kan flyttes. Deaktiver styringen, aktiver bremserne, og fjern nøglerne. Føreren skal sikre sig, at styrekontakten står i positionen FRA (alle LED-kontrollamper er slukkede), når autostyring ikke er i brug. 0-13

17 Føreren skal deaktivere autostyring og bruge manuel betjening, hvis en forhindring befinder sig i køreretningen eller bevæger sig ind i køreretningen, eller hvis køretøjet styrer væk fra den ønskede vejlinje. Sådan deaktiveres autostyring: Drej rattet nogle få grader ELLER Vælg knappen til deaktivering af autostyring på konsollen OG/ELLER Flyt styrekontakten til positionen FRA, hvis de ovennævnte handlinger ikke deaktiverer autostyring. Sikkerhed ved nedlukning af køretøjet Inden køretøjet forlades, skal føreren deaktivere autostyring, dreje styrekontakten til positionen FRA og tage nøglen ud af tændingen. Sådan bruges en referencestation (basisstation) ADVARSEL: Flyt ikke en referencestation under driften. Flytning af en referencestation i drift kan have indflydelse på den assisterede styring for et system, der benytter referencestationen. Dette kan medføre skader på personer eller ejendom. Førere og andet relevant personale skal være underrettet om følgende sikkerhedsregler. Opstil ikke referencestationen under eller nær højspændingsledninger. Sørg for, at stativet er monteret sikkert, når du bruger den bærbare referencestation. 0-14

18 Sådan får du det bedste ud af produktet Tag jævnligt backup af data. Konsollen har en stor, men dog begrænset lagerkapacitet. Brug minivisningen til fejlfinding for at få vist den tilgængelige kapacitet. Der vises en advarselsskærm, hvis lagerpladsen er ved at nå grænsen. Vær opmærksom på filformatkompatibilitet. Drøft kompatible formater med forhandleren. Topcon landbrugsprodukter er robuste og konstrueret til at fungere under vanskelige forhold. Hvis udstyret imidlertid ikke skal bruges i et længere tidsrum, skal det opbevares beskyttet mod vand og direkte varmekilder. 0-15

19 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Indledning Kapitel 2 - Opsætning af redskab Opsætning af nyt redskab Tilslutning til ECU'er Opsætning af ECU Opsætning af redskabsgeometri Opsætning af sektionskontrol Indstilling af tilkoblingstid og frakoblingstid Opsætning af kontaktboksen Aktivering af autosektionskontrol Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed Opsætning af sprederstyreenhed Opsætning af aktuator Opsætning af styreventil (proportional) Opsætning af styreventil (regulator) Opsætning af spredeskiver Opsætning af styreventiler for spredeskiver Opsætning af hjulsensor Indstilling af alarmer Kapitel 4 - Drift Brug af sprederinstrumentbrættet Åbning af autosektionskontrol Åbning af sprederstyreenhed Valg/ændring af rum og doseringer Valg/ændring af produkt og dosering Overvågningsstatistik Valg og ændring af underområder Konfigurering og kalibrering Håndtering af spredeskiverne Brug af hovedkontakten Brug af kortvisninger og lag Kapitel 5 - Variabel dosering Indlæsning af VRC-kortfiler Brug af variabel dosering Indlæsning af VRC-kortfiler med AgJunction Bilag A Tjekliste for opstart 0-16

20 Kapitel 1 - Indledning X30 spreder- og autosektionsstyreenheden bruges sammen med X30-konsollen til føring og autostyring. Se også instruktionsbogen for X30 føring og autostyring. en giver bedre kontrol over den mængde produkt, der spredes på marken. Når først opsætning er foretaget, vil den justere tømmehastigheden i overensstemmelse med køretøjets hastighed og det dækkede areal for at opretholde den forudindstillede dosering. Dette giver en mere nøjagtig brug af produktet på de angivne arealer. Autosektionskontrol minimerer spild ved at slå dele af sprederen til og fra, når udstyret passerer gennem de definerede områder. Systemet vil blive aktiveret, når det detekterer et område, som ikke er blevet dækket, og vil blive deaktiveret, når det detekterer områder, hvor der allerede er spredt produkt. Sektionskontrol er begrænset af det antal spredeskiver, der styres af en. I en konfiguration med to spredeskiver kan der være to sektioner (venstre og højre). I en konfiguration med en enkelt spredeskive er der kun én sektion, som er hele sprederens arbejdsbredde. Regionale oplysninger som f.eks. måleenheder for tid og produkt kan indstilles ved at vælge Bruger i hovedopsætningsmenuen. Se instruktionsbogen for X30 føring og autostyring. Konsollen vil bede dig bekræfte dine valg: Bekræft valg/handling for at fortsætte. Annuller valget/handlingen, og vend tilbage til det forrige skærmbillede. 1-1

21 Kapitel 2 - Opsætning af redskab Dette kapitel forklarer opsætning og konfigurering af X30- konsollen til brug sammen med sprederstyreenhedens funktioner. Funktionen sprederstyreenhed er kun tilgængelig, når de elektroniske styreenheder (ECU'er) er blevet opsat. For at vende tilbage til skærmbilledet X30 hovedopsætning fra driftsskærmene skal du vælge. Bemærk, at når systemet er nyt, vises følgende skærmbillede for X30 hovedopsætning. 2.1 Opsætning af nyt redskab 2.2 Tilslutning til ECU'er 2.3 Opsætning af ECU 2.4 Opsætning af redskabsgeometri 2.5 Opsætning af sektionskontrol 2.6 Aktivering af autosektionskontrol 2-1

22 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.1 Opsætning af nyt redskab Følg trinnene herunder for at oprette et nyt redskab. Redskabsfiler kan importeres fra en USB-nøgle. Se instruktionsbogen for X30 føring og autostyring. 2-2

23 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 1. Vælg Redskab, og vælg Ny. Du kan vælge mellem: Fast Frontmonteret Drejelig (til bugsering bag) Dobbelt drejelig (til bugsering mellem). 2. Brug sidepilene til at vælge en redskabstype og bekræft. 3. Systemet vil advare dig om, at det måske skal genstartes, når du er færdig med at opsætte redskabet. Vælg at fortsætte (eller vælg 2-3 for for at annullere handlingen).

24 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 4. Vælg Redskabsnavn, hvis du ønsker at give redskabet et navn. 5. Indtast navnet, og bekræft derefter. 6. Bekræft de nye redskabsoplysninger for at fortsætte. 2-4

25 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.2 Tilslutning til ECU'er ECU'er bør tilsluttes til stikket CAN2 på konsollens termineringsledningsnet. Start med alle ECU'er frakoblet fra CAN-linjen, og bekræft, at ledningsnettet er tilsluttet til konsollen. Det er kun nødvendigt med én terminering, der er placeret ved den ECU, der er længst fra konsollen. Følg trinnene herunder og tilslut, når du bliver bedt om det, den første ECU til CAN-linjen. Der kan kun detekteres én ECU ad gangen. Når den enkelte ECU er detekteret, skal du tilslutte den næste ECU, når du bliver bedt om det. Den blå statusindikator på ASC-10 vil blinke tre gange med langt mellemrum og derefter tre gange med kort mellemrum, hvilket indikerer normal drift. 2-5

26 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.3 Opsætning af ECU Dette vil omfatte konfigurering af ECU-type, styrefunktion og rum. Antallet af ECU'er afhænger af antallet af rum, remme og spredeskiver i den aktuelle opsætning. Opsætning af ECU'en vil automatisk begynde som en del af oprettelsen af et nyt redskab. 1. Vælg Redskabsstyring. 2. Vælg den nødvendige styreenhed, bekræft og vælg Næste. 2-6

27 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 3. Vælg ECU-type. 4. Vælg den nødvendige ECU-type, bekræft og vælg Næste. Bemærk, at sprederstyreenhedens grænseflade som beskrevet i kapitel 3 og 4 i denne instruktionsbog kun bruges til at styre spredere udstyret med Topcon ASC-10 ECU'er. Hvis ISOBUS ECU vælges, vil funktionaliteten afhænge af den tilsluttede ISOBUS-enhed. ISOBUS ECU'en kan betjenes via funktionen Virtual Terminal i X30-softwaren. Se dokumentationen for ISOBUS ECU. Der kan forekomme mindre variationer i de følgende valgmuligheder for opsætning af ECU. 2-7

28 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 5. Vælg Redskabsfunktion. 6. Vælg spreder, bekræft og vælg Næste. 7. Vælg spredertype, bekræft og vælg Næste. 2-8

29 Kapitel 2 - Opsætning af redskab Om der vælges aktuatorstyret eller remtrukket spreder vil påvirke, hvilke valgmuligheder der tilbydes, samt hvor mange trin der vises på skærmbillederne. Følg opfordringerne på skærmen. 8. Vælg antallet af spredeskiver. Brug plus eller minus til at vælge antallet af spredeskiver, bekræft og vælg Næste. Hvis der kun er opsat én spredeskive, så gå til trin Hvis der er opsat mere end én spredeskive, vises følgende skærmbillede. 2-9

30 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 9a. Vælg antallet af spredeskivestyreenheder. Brug plus eller minus til at angive antallet af spredeskivestyreenheder, bekræft og vælg Næste. 9b. Vælg antallet af spredeskivemonitorer, brug plus eller minus til at angive antallet, bekræft og vælg Næste. 10. Vælg antallet af rum. 11. Brug plus eller minus til at angive antallet af rum og bekræft. 2-10

31 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 11a. Vælg om nødvendigt Splitrem for remtrukne spredere. 11b. Vælg Ja eller Nej og bekræft. 12. Vælg Næste. 13. Tilslut en ECU. 14. Vælg "Klik for at detektere" for at starte detektering af ECU. Det vil være nødvendigt at tilslutte hver enkelt ECU og således detektere dem én ad gangen. 2-11

32 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 15. Når det gælder rum, så vælg Rumnavn for at ændre standardnavnet. 16. Indtast et navn for rummet og bekræft. 17. Gentag trin 13-16, indtil alle ECU'er er detekteret for rum og spredeskiver. 18. Kontroller, at alle tilsluttede ECU'er nu er tilsluttet, og vælg Næste. 2-12

33 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.4 Opsætning af redskabsgeometri Følg disse trin for at konfigurere redskabsgeometrien. 1. Vælg Geometri fra menuen. 2. Vælg en måleenhed. Måleenhedstypen bliver vist i titelbjælken. Skårbredde måler redskabets bredde (dvs. bredden af det område, der behandles i løbet af én maskinarbejdsgang med redskabet). Overlapning måler bredde på overlappet mellem to tilstødende rækker. Redskabsforskydning måler afstanden mellem redskabets tilkoblingspunkt og spredeende. Inline-forskydning måler redskabets midterste forskydning i forhold til tilkoblingspunkt. Indtast et positivt tal, hvis redskabet skal til højre, og et negativt tal, hvis det skal til venstre. 2-13

34 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 3. Indtast målingen og bekræft. 4. Gentag for hver måling. 2-14

35 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.5 Opsætning af sektionskontrol Følg disse trin for at opsætte sektionskontrol for redskabet Indstilling af tilkoblingstid og frakoblingstid 1. Vælg Sektionskontrol, og vælg Timing. 2. Vælg Tilkoblingstid. 3. Brug plus eller minus eller indtast, hvor mange sekunders forsinkelse der er mellem tilkobling af en sektion og spredning af produktet. Bekræft. 2-15

36 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 4. Gentag proceduren for frakoblingstid, og bekræft derefter. Dette vil indstille, hvor mange sekunders forsinkelse der er mellem frakobling af en sektion og stop for spredning af produktet. 2-16

37 Kapitel 2 - Opsætning af redskab Opsætning af kontaktboksen Hovedkontakten kan være enten Virtuel (på X30-skærmen) eller Ekstern (en fysisk hovedkontakt, der er tilsluttet til ASC-10 ECU'en). Typen af kontaktboks kan ikke vælges i forbindelse med spredere, da spredeskivernes til- /frakoblingshandling styrer de to sektioner. Følg nedenstående trin for at konfigurere kontaktboksen. 1. Vælg Sektionskontrol, og vælg Kontaktboks. 2. Vælg Hovedkontakt. 3. Vælg Virtuel eller Ekstern ECU-registrering og bekræft. Valg af virtuel hovedkontakt vil aktivere sprederhovedkontakten på konsollen. 2-17

38 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.6 Aktivering af autosektionskontrol Autosektionskontrol skal aktiveres for at kunne bruge funktionen under drift. Hvis dette ikke tidligere er blevet gjort, skal du vende tilbage til skærmbilledet X30 hovedopsætning fra driftsskærmene ved at vælge. 1. Vælg System fra hovedopsætningsmenuen. 2. Vælg Funktioner for at få vist funktionsindstillinger. 3. Vælg Autosektionskontrol. 2-18

39 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 4. Vælg Aktiveret og bekræft (eller vælg Deaktiveret og bekræft for at slå funktionen fra). 2-19

40 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed en giver føreren mulighed for at styre, hvilken mængde produkt der spredes. Via styreenhedens rum kan spredeskiver og doseringshastigheder indstilles og derefter justeres efter behov under arbejdet på en mark. For at kunne gøre dette har systemet brug for oplysninger om, hvilken type spreder der bruges, og hvordan føreren ønsker, at den skal fungere. 3.1 Opsætning af sprederstyreenhed 3.2 Opsætning af aktuator 3.3 Opsætning af styreventil (proportional) 3.4 Opsætning af styreventil (remregulator) 3.5 Opsætning af spredeskiver 3.6 Opsætning af styreventiler for spredeskiver 3.7 Opsætning af hjulsensor 3.8 Indstilling af alarmer 3-1

41 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.1 Opsætning af sprederstyreenhed Følg trinnene for at opsætte kravene til sprederstyreenhedens rum. 1. Vælg Spreder, og vælg Rum. 2. Vælg Navn. 3. Indtast et navn og bekræft. 4. Vælg Kapacitet. 3-2

42 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 5. Indtast rumkapaciteten og bekræft. 3-3

43 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.2 Opsætning af aktuator Aktuatoren styrer flow og timing for produktet. Hvis redskabet bruger remtræk, skal du gå til afsnit 3.3 Opsætning af styreventil (proportional) eller afsnit 3.4 Opsætning af styreventil (regulator). Se altid håndbogen til det specifikke redskab for korrekt indstilling af redskabets flowstyringsknapper. Følg trinnene for at opsætte styringen af et aktuatorstyret redskab. 1. Vælg Aktuator. 2. Vælg "Luk aktuator ved frakobling" for at lukke aktuatoren helt, når hovedkontakten er frakoblet. 3-4

44 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3. Vælg Aktiveret og bekræft. 4. I nogle tilfælde kan aktuatoren være blevet ledningsført til at arbejde i den modsatte retning. 4a. Vælg Vend aktuator for at lade aktuatoren arbejde i omvendt retning. 4b. Vælg Aktiveret og bekræft. 5. Vælg Min. tilkoblingstid. Dette indstiller den minimale tid for tilførsel af strøm for at få aktuatoren til at begynde at bevæge sig. 3-5

45 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 6. Vælg aktiveringstid og bekræft. 7. Vælg Maks. tilkoblingstid. Dette indstiller den maksimale tid for tilførsel af strøm for at få aktuatoren flyttet i position. 8. Vælg maksimal tilkoblingstid og bekræft. 9. Vælg Forstærkningsindstilling for at ændre indstillingen for forstærkning. Dette vil indstille, hvor hurtigt 3-6

46 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed styreenheden vil prøve at opnå den påkrævede dosering. Hvis den indstilles for højt, kan sprederen overstige den ønskede dosering og bruge tid på at justere, mens den søger efter det rigtige niveau. Find den bedste forstærkningsprocent for det udstyr, der anvendes. 10. Vælg indstilling og bekræft. 11. Vælg PWM-indstilling for at ændre den procentuelle tid for aktivering af impulsbreddemodulation (PWM). PWM står for Pulse Width Modulation (impulsbreddemodulation). En motor eller ventil kan styres ved at variere det tidsrum, hvori strømmen slås til/fra. Dette sker ved meget høj hastighed. PWM bruges til at reducere den samlede anvendte spænding på aktuatoren. Brug den med forsigtighed, da den vil reducere det moment, som aktuatoren kan anvende. 3-7

47 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 12. Vælg den ønskede procentdel og bekræft. Gå til afsnit 3.5 Opsætning af spredeskiver. 3-8

48 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.3 Opsætning af styreventil (proportional) Styreventilen til rum styrer flowet og timingen for produktet. Hvis redskabet benytter en aktuator, henvises til afsnit 3.2 Opsætning af aktuator. Disse indstillinger har til formål at sikre, at sprederen fungerer ved en effektiv flowhastighed. 1. Vælg Redskab, Spreder og derefter Styreventil til rum. 1a. Kontroller, at den valgte styreventil er proportional (standard). 1b. Hvis ikke, så vælg Styreventil. 3-9

49 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 1c. Vælg Proportional og bekræft. 2. Vælg Respons fra styreenhed. Dette vil indstille, hvor hurtigt sprederen vil reagere på indstilling. Hvis den indstilles for højt, kan sprederen overstige den ønskede dosering og bruge tid på at justere, mens den søger efter det rigtige niveau. Find den bedste responshastighed for det udstyr, der anvendes. 3. Vælg den ønskede hastighed og bekræft. 3-10

50 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 4. For at slå oscillering til skal du vælge Tilføj oscillering. Oscillering får ventilen til at vibrere en anelse for at hjælpe med at forhindre, at den sætter sig fast. Undlad at bruge denne funktion sammen med Sauer Danfoss PWM-ventiler. 5. Vælg Aktiveret og bekræft. 6. Vælg PWM-indstilling for at ændre den minimale procentuelle tid for aktivering af impulsbreddemodulation (PWM). Minimum-PWM er 3-11

51 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed den minimale mængde effekt, der kræves for at tillade en reaktion. En hvilken som helst værdi, der er lavere end dette tal, vil medføre, at ventilen ikke reagerer. 7. Vælg procentdel og bekræft. 8. Gentag for Maks. PWM. Dette er den maksimale mængde effekt, der ved tilførsel vil forøge ventilhastigheden. Tilførsel af en hvilken som helst værdi, der er højere end dette tal, vil ikke forøge ventilhastigheden. 9. Vælg PWM-frekvens. 3-12

52 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 10. Vælg frekvens og bekræft. 11. For at tillade gradvis forøgelse af ventilsignalet, når ventilen aktiveres, skal du vælge Soft start. 12. Vælg Aktiveret og bekræft. 13. For at tillade gradvis reduktion af ventilsignalet, når ventilen deaktiveres, skal du vælge Soft stop, vælge Aktiveret og bekræfte. 3-13

53 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.4 Opsætning af styreventil (regulator) Styreventilen til rum styrer flowet og timingen for produktet. Disse indstillinger har til formål at sikre, at sprederen fungerer ved en effektiv flowhastighed. Hvis redskabet benytter en aktuator, henvises til afsnit 3.2 Opsætning af aktuator. 1. Vælg Redskab, Spreder og derefter Styreventil til rum. 2. Vælg Styreventil. 3-14

54 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3. Vælg Regulator og bekræft. 4. Vælg Ventilhastighed. Den valgte ventilhastighed vil afhænge af, hvilken regulatorventil der er monteret på maskinen, og af hvor hurtigt denne ventil kan arbejde. 5. Vælg hastighed og bekræft. Den valgte hastighed vil påvirke, hvilke muligheder der tilbydes i de visse af de følgende trin. 3-15

55 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 6. For at lukke ventilen, når sprederen eller rummet ikke er i brug, skal du vælge "Luk ventil ved frakobling". 7. Vælg Aktiveret og bekræft. 8. I nogle tilfælde kan ventilen i et rum være blevet ledningsført til at arbejde i den modsatte retning. Vælg Vend ventil for at lade ventilen arbejde i omvendt retning. 9. Vælg Aktiveret og bekræft. 3-16

56 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 10. Vælg Min. tilkoblingstid. Dette indstiller den minimale tid for tilførsel af strøm for at få aktuatoren til at begynde at bevæge sig. 11. Indstil minimumstid og bekræft. 12. Gentag om nødvendigt for Maks. tilkoblingstid. Dette indstiller den maksimale tid for tilførsel af strøm for at få aktuatoren flyttet i position. Ændring af denne indstilling anbefales udelukkende for ventiler, der har tendens til at reagere for hurtigt. 13. For at ændre forstærkningsindstillingen skal du vælge Forstærkningsindstilling. Dette vil indstille, hvor hurtigt styreenheden vil prøve at opnå den påkrævede dosering. 3-17

57 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed Hvis den indstilles for højt, kan sprederen overstige den ønskede dosering og bruge tid på at justere, mens den søger efter det rigtige niveau. Find den bedste forstærkningsprocent for det udstyr, der anvendes. 14. Vælg indstilling og bekræft. 15. Vælg PWM-indstilling for at ændre den minimale procentuelle tid for aktivering af impulsbreddemodulation (PWM). En reduktion af PWM vil begrænse den samlede spænding, der tilføres ventilen. Dette kan begrænse regulatorventilens drejningsmoment. 16. Vælg procentdelen og bekræft. 3-18

58 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.5 Opsætning af spredeskiver Følg trinnene for at foretage opsætning af spredeskiver. 1. Vælg redskab, spreder og spredeskive. 2. Vælg Impulser/omdrejning for at indstille det antal impulser, der genkendes for hver omdrejning af spredeskiverne. 3. Indtast antallet af impulser og bekræft. 3-19

59 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 4. Vælg minimum-rpm for at indstille minimumshastigheden for spredeskiver ved automatisk dosering. 5. Indtast minimums-rpm og bekræft. 6. Vælg Hastighedsstigning for at ændre trinstørrelsen ved ændring af hastighed for spredeskiver. 7. Indtast den foretrukne trinstørrelse og bekræft. 3-20

60 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 8. Vælg Hovedkontakt for at koble de enkelte spredeskivers funktion til sprederens hovedkontakt. 9. Vælg "Spredeskiver følger hovedkontakt" (hovedkontakten vil slå spredeskiverne til og fra) eller "Spredeskiver ignorerer hovedkontakt" og bekræft. 3-21

61 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 10. Vælg "Slukning ved lav hastighed" for at indstille den lave hastighed for køretøjet, som automatisk vil slå spredeskiverne fra. 11. Indtast hastigheden for slukning og bekræft. 3-22

62 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.6 Opsætning af styreventiler for spredeskiver Følg trinnene for at opsætte styreventiler for spredeskiver. 1. Vælg "Styreventil for spredeskive". 2. Vælg "Tilføj oscillering" for at aktivere eller deaktivere ventil-oscillering. Oscillering får ventilen til at vibrere en anelse for at hjælpe med at forhindre, at den sætter sig fast. Undlad at aktivere oscillering, hvis der bruges Sauer Danfoss PWM-ventiler. 3. Vælg Aktiveret og bekræft. 3-23

63 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 4. Vælg Min. PWM for at indstille minimums-pwm (typisk ca. 25%). Min. PWM er den minimale mængde effekt, der kræves, for at ventilen kan reagere. En hvilken som helst værdi, der er lavere end dette tal, vil medføre, at ventilen ikke reagerer. 5. Vælg procentdel og bekræft. 6. Vælg Maks. PWM. Tilførsel af en hvilken som helst værdi, der er højere end dette tal, vil ikke forøge ventilhastigheden. Vælg procentdel og bekræft. 3-24

64 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 7. Vælg Respons fra styreenhed. Dette vil indstille, hvor hurtigt sprederen vil prøve at opnå den påkrævede hastighed for spredeskiver. Hvis værdien indstilles for højt, kan sprederen overskride den ønskede hastighed og bruge tid på at justere, mens den søger efter det rigtige niveau. Find den bedste responshastighed for det udstyr, der anvendes. 8. Vælg hastighed og bekræft. 9. Vælg PWM-frekvens for at indstille PWM-frekvensen. 3-25

65 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 10. Vælg den ønskede frekvens (højere er hurtigere, og lavere er langsommere) og bekræft. 11. For at tillade gradvis forøgelse af ventileffekten, når ventilen aktiveres, skal du vælge Soft start. 12. Vælg Aktiveret og bekræft. 13. For at tillade gradvis reduktion af ventileffekten, når ventilen deaktiveres, skal du vælge Soft stop, vælge Aktiveret og bekræfte. 3-26

66 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.7 Opsætning af hjulsensor Følg trinnene for at opsætte hjulsensoren. 1. Vælg Hjulsensor. 2. Vælg Hjulfaktor. Dette indstiller antal meter per impuls, således at hjulsensoren kan måle afstande. 3. Indtast hjulfaktoren og bekræft. 3-27

67 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.8 Indstilling af alarmer Følg trinnene for at opsætte alarmerne. Alarmen kan aktiveres for alle alarmer eller for individuelle alarmer. Brug indstillingen Alle sprederalarmer for at aktivere eller deaktivere alle sprederalarmer universelt. 1. Vælg System, Alarmer og derefter Spreder. 2. Vælg Alle sprederalarmer for at aktivere alle alarmer for sprederen. Dette aktiverer alle alarmer. Alarmer, som kræver indstilling af flere oplysninger, vises nedenfor. 3. Vælg Alarmtilstand. 3-28

68 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 4. Vælg Aktiveret (eller Deaktiveret) og bekræft. 5. Vælg Forkert dosering. Denne alarm vil lyde og blive vist, hvis den detekterede faktiske dosering afviger fra den forudindstillede dosering med en mængde, der svarer til grænsemængden. Vælg Grænse. 6. Indtast grænseprocenten (lavere % er mere følsom) og bekræft. 3-29

69 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 7. Vælg "Hastighedsafvigelse for spredeskiver". Denne alarm vil lyde og vises, hvis de registrerede spredeskivehastigheder afviger fra hinanden med en indstillet værdi. Vælg grænsetype og bekræft. 8. Vælg Grænse, indtast grænseværdien og bekræft. 9. Vælg "Højt omdrejningstal for spredeskiver". Denne alarm vil lyde og vises, hvis det registrerede faktiske omdrejningstal for spredeskiver overskrider den indstillede grænse. Vælg Grænse, indtast maksimumsgrænsen og bekræft. 10. Vælg "Lavt omdrejningstal for spredeskiver", vælg Grænse, indtast minimumsgrænsen og bekræft. 3-30

70 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 11. Brug rullepanelet til at se andre alarmer. 12. Hvis der benyttes en remtrukket spreder, skal du vælge "Høj hastighed for transportørrem". Denne alarm vil lyde og vises, hvis remtrækkets hastighed er større end grænsen. Denne alarm findes kun for remtrukne spredere. 13. Vælg Rum, vælg rummet og bekræft. 14. Vælg Grænse, indtast grænsen og bekræft. 15. Gentag trin for andre rum. 3-31

71 Kapitel 4 - Drift Når opsætningen er færdig, vises ikonerne Autosektionskontrol (hvis aktiveret) og Sprederstyreenhed i navigationsmenuen, og information om sprederstyreenheden tilføjes til instrumentbrættet. Sprederhovedkontakten vises i nederste højre hjørne. Ikonerne Autosektionskontrol og Sprederstyreenhed Sprederinstrumentbræt 4.1 Brug af sprederinstrumentbrættet 4.2 Åbning af autosektionskontrol 4.3 Åbning af sprederstyreenhed 4.4 Valg/ændring af rum og doseringer 4.5 Valg/ændring af produkt og dosering 4.6 Overvågningsstatistik 4.7 Valg og ændring af underområder 4.8 Konfigurering og kalibrering 4.9 Håndtering af spredeskiverne 4.10 Brug af hovedkontakten 4.11 Brug af kortvisninger og lag 4-1 Sprederhovedkontakt

72 Kapitel 4 - Drift 4.1 Brug af sprederinstrumentbrættet Information om sprederen tilføjes til instrumentbrættet. Eksemplet herunder gengiver standardvisningen for en spreder med delte rum. Sprederinstrumentbræt 1. Vælg en vilkårlig del af instrumentbrættet for at tilpasse de oplysninger, som det viser. 2. Vælg de oplysninger, der skal vises (vises med hvidt). 3. Vælg panelet igen for at vælge de oplysninger, der skal vises i et bestemt instrumentbrætpanel. 4-2

73 Kapitel 4 - Drift 4. Vælg de oplysninger, der skal vises, og bekræft. 5. Monitorinformation. Dette viser information om spredeskiver og spredebredde. Dette viser information om rum og dosering for et enkelt delt rum. Hvis der benyttes to rum, vil panelet vise Tank 1 og

74 Kapitel 4 - Drift 4.2 Åbning af autosektionskontrol Autosektionskontrol 1. Vælg Autosektionskontrol. Brug minivisningen til at justere styretilstand, mellemrum og kantgrænser, og slå autosektionskontrol til/fra. 4-4

75 Kapitel 4 - Drift 2. Vælg Styretilstand for at undgå overlapning eller mellemrum. Hvis Undgå mellemrum vælges, kan der forekomme en vis overlapning af spredning nær kanterne. Hvis Undgå overlapning vælges, kan der være visse steder, hvor produktet ikke spredes. 3. Vælg og bekræft. 4. Vælg Mellemrumsstørrelse for at justere størrelsen af mellemrummene, hvis det er nødvendigt. 5. Indtast den foretrukne mellemrumsstørrelse og bekræft. 6. Vælg kantgrænse. Dette indstiller den type kantgrænse, som vil slå spredning fra ved hjælp af autosektionskontrol. Markkant og Forager defineres ved hjælp af markmenuen på driftsskærmen. Se instruktionsbogen for føring og autostyring for flere oplysninger om disse. Sikkerhedszone reducerer bredden af spredningen med en halv skårbredde fra kanten for at forhindre overspredning. 4-5

76 Kapitel 4 - Drift 7. Vælg den foretrukne kantgrænse og bekræft. 4-6

77 Kapitel 4 - Drift 4.3 Åbning af sprederstyreenhed Grænsefladen for sprederstyreenhed kan vises enten i en minivisning eller i fuld skærm. Når sprederstyreenheden er i fuld skærm, kan føringskortet vises som en minivisning, så føreren stadig kan overvåge føringen. 1. Vælg Sprederstyreenhed for at åbne en minivisning af sprederstyreenheden. Minivisning Føringskort i fuldskærmsvisning Brug minivisning til at overvåge status, justere doseringshastighed eller hastighed for spredeskiver eller skifte mellem rum. Skyd op eller ned for at flytte minivisningen til en anden position på skærmen. 4-7

78 Kapitel 4 - Drift For at åbne sprederstyreenheden i fuld skærm trykker du på et vilkårligt sted i minivisningen og forskyder mod fuld skærm eller benytter knappen Maksimer (øverst til højre). Fuldskærmsgrænsefladen for sprederstyreenheden viser en række paneler. Hvis det ønskes, kan du igen vælge Sprederstyreenhed for visning i fuld skærm og en minivisning af sprederstyreenheden på samme tid. 2. Vælg ved hjælp af værktøjslinjen for sprederen, hvilke paneler der skal vises. Minivisning af føring Sprederpaneler Værktøjslinje for spreder 3. Forskyd paneler for at ændre på grænsefladen. 4-8

79 Kapitel 4 - Drift 4.4 Valg/ændring af rum og doseringer Rumpanel Rumikoner 1. Vælg Rumikoner i værktøjslinjen for sprederen for at åbne panelet for det rum, der bruges. Brug pilen (øverst til højre) til at udvide og vise produktoplysninger. 2. Overvåg doseringen. Faktisk dosering Aktuatorposition eller procentdel af maksimal remhastighed 4-9

80 Kapitel 4 - Drift 4.5 Valg/ændring af produkt og dosering Rum til/fra 1. Vælg Rum til/fra for at gøre det muligt for rummet at være i drift. 2. Vælg Vælg produkt for at vælge eller ændre det benyttede produkt. 3. Vælg Produktnavn. 3a. Vælg blandt de eksisterende produkter og bekræft. 4-10

81 Kapitel 4 - Drift ELLER 3b. Vælg Opret ny og bekræft. 3c. Indtast et navn for det nye produkt og bekræft. Aktuatorstyret Remtrukket 4. Vælg og indtast værdier til brug i beregningerne for at give systemet mulighed for nøjagtig beregning af doseringen. KALIBRERINGSTYPE FOR TØMNING kan være med ét punkt eller flere punkter. Ét punkt gør ud fra en lineær ændring i doseringshastigheden (dvs. 25% åben betyder 25% produktflow, og 50% åben betyder 50% produktflow). Flere punkter giver mulighed for værdier på 25%, 50% og 75% åben for mere nøjagtige beregninger. KOMPENSATIONSFAKTOR giver mulighed for variation generelt. Hvis rummet på skærmen f.eks. vises som tomt, men det faktiske rum ikke er helt tomt (eller rummet er 4-11

82 Kapitel 4 - Drift tomt, men rummet på skærmen ikke er tomt), så kan føreren indstille en kompensationsfaktor, der tillader dette. 5. Vælg Doseringsinkrement for at indstille doseringsinkrementet for ændringer af doseringen. Dette er den mængde, hvormed doseringen vil ændres, når symbolet plus eller minus anvendes. 6. Indtast den foretrukne dosering og bekræft. 4-12

83 Kapitel 4 - Drift 7. Vælg Forudindstillet dosering 1, indtast doseringen og bekræft. 8. Gentag for Forudindstillet dosering 2. Bekræft for at vende tilbage til sprederstyreenhedens panel. 9. Vælg Tankpåfyldning og Volumen. Indtast mængden af produkt i tanken og bekræft. 10. Vælg Volumeninkrement. Dette vil indstille, hvor stor volumen der tilføjes, når vælges. 4-13

84 Kapitel 4 - Drift 11. Indtast inkrementet og bekræft. 12. Vælg Forudindstillet dosering 1 eller 2 for at ændre Anmodet dosering under drift. 13. Brug plus eller minus til at indstille eller ændre doseringen. 14. Overvåg tømmehastighed og anvendt volumen. Aktuatorstyret: Tømmehastighed Anvendt volumen 4-14

85 Kapitel 4 - Drift Remtrukket: Tømmehastighed Remhastighed Remomdrejningstal Anvendt volumen 4-15

86 Kapitel 4 - Drift 4.6 Overvågningsstatistik Det følgende panel giver føreren mulighed for at overvåge oplysninger under arbejdet. Statistik-ikoner 1. Vælg Statistik på værktøjslinjen for sprederen. Tid brugt på jobbet Aktuel produktivitet Aktuel kørehastighed 4-16

87 Kapitel 4 - Drift 4.7 Valg og ændring af underområder Ikon for underområde 1. Vælg Underområde på værktøjslinjen for sprederen for at åbne underområdepanelet. Den øverste del af panelet kan indstille underområder for jobbet, således at der kan registreres oplysninger vedrørende disse underområder. Aktivt underområde Nulstil underområde 2. Vælg det aktive underområde, vælg et underområde til at registrere oplysninger om jobbet og bekræft. 4-17

88 Kapitel 4 - Drift 3. Brug de blå pile til at få vist andre underområder. Bemærk, at systemet vil fortsætte med at registrere oplysninger om det aktive underområde. 4. Brug de grønne pile til at vælge mellem tanke. 5. Overvåg status for det aktive underområde i den nederste halvdel af panelet. Aktivt underområde for sektion Område i fuld bredde Anvendt volumen Samlet tid brugt på det aktuelle job Gennemsnitlig doseringshastighed (areal) Dækningshastighed (areal/tid) 4-18

89 Kapitel 4 - Drift 4.8 Konfigurering og kalibrering Konfigurationsikon 1. Vælg Konfiguration på værktøjslinjen for sprederen for at åbne kalibreringspanelet. 2. Vælg Hastighedskilde for at indstille, hvordan systemet skal måle hastigheden (GPS, hjulsensor eller fjernbetjening). Dette vil blive brugt til at beregne doseringshastigheder. 4-19

90 Kapitel 4 - Drift 3. Vælg kilden og bekræft. 4. Hvis Hjulsensor blev valgt, vælges Hjulsensor for at kalibrere hjulsensoren. Følg prompterne. 5. Hvis der benyttes en aktuator, skal du vælge Aktuator for at kalibrere aktuatoren. Dette vil bringe åbne- /lukkepositionerne i overensstemmelse med sensoren. Følg prompterne. 6. Vælg Tømning for at kalibrere manuelt, om rummet er med ét punkt (aktuatorstyret eller remtrukket) eller flere punkter (kun aktuator). Vælg kalibreringsmetoden og følg prompterne. 4-20

91 Kapitel 4 - Drift 4.9 Håndtering af spredeskiverne Hvis der kun er opsat én spredeskivestyreenhed, vises følgende panel for spredeskiver. Hvis der er indstillet to spredeskiver og styreenheder, vises følgende panel for spredeskiver. Spredeskivelås Kontakter til spredeskiver til/fra 1. Vælg Spredeskivelås for at låse eller adskille spredeskivehastigheder. 2. Vælg Kontakter til spredeskiver til/fra for at slå spredeskiver til (grøn) og fra (rød) under drift. Denne kontakt vil slå spredeskiver til/fra, selv hvis spredeskiverne er indstillet til at følge hovedkontakten. 4-21

92 Kapitel 4 - Drift 4.10 Brug af hovedkontakten Når der er valgt Virtuel hovedkontakt i opsætningen, slår sprederhovedkontakten spredersystemet til fra X30- konsollen. Denne kontakt virker ikke, hvis ekstern ECU-registrering blev valgt under opsætningen. Hovedkontaktknappen vises med grønt, hvidt eller rødt for at indikere systemets parathed: Grøn: Sprederstyreenheden er tændt og fungerer. Vælg hovedkontakten for at slukke for sprederen. Hvid: Sprederstyreenheden er klar til brug. Vælg hovedkontakten for at tænde for sprederen. Rød: Sprederstyreenheden er slået fra og kan ikke bruges. Vælg hovedkontakten for at se mulige årsager til problemet. Se eksemplet herunder. Grøn angiver, at systemet er klar. Rød angiver, at systemet ikke er klar. Vælg for at vende tilbage til hovedskærmbilledet og fuldføre den nødvendige handling. 4-22

93 Kapitel 4 - Drift 4.11 Brug af kortvisninger og lag Ikoner for kortlag og kortvisning 1. Vælg for at vælge, hvilken dækning der skal vises på skærmen. Dækning vises med grønt. 4-23

94 Kapitel 4 - Drift Doseringshastighed vises med blåt. Hvis der arbejdes med variabel dosering, vises variabel doseringshastighed med forskellige toner af blåt. Tegnforklaring for doseringshastighed. 2. Vælg for at vælge de informationslag, som skal vises. For flere oplysninger om dette henvises til instruktionsbogen for føring og autostyring. 4-24

95 Kapitel 4 - Drift 3. Vælg for at skifte visninger af kortet (nord opad, hoved opad eller perspektiv). Visningen Nord opad placerer nord øverst på skærmen. Visningen Hoved opad placerer køretøjet med dets aktuelle retning øverst på skærmen. 4-25

96 Kapitel 4 - Drift Visningen Perspektiv placerer kortet i perspektiv med redskabet i bunden af skærmen. 4-26

97 Kapitel 5 - Variabel dosering For at kunne benytte variabel dosering (VRC) på et job, skal VRC-tildelingskortet være opsat i X30-konsollen. Variabel dosering skal være aktiveret i opsætningen. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du gå til hovedopsætningsmenuen, vælge System og vælge Funktioner for at aktivere VRC. Kør til kanten af det område, der skal behandles, før du indlæser kortet. 5.1 Indlæsning af VRC-kortfiler 5.2 Brug af variabel dosering 5.3 Indlæsning af VRC-kortfiler med AgJunction 5-1

98 Kapitel 5 - Variabel dosering 5.1 Indlæsning af VRC-kortfiler Konfigurer VRC for dette job-ikon 1. Vælg jobmenuen på værktøjslinjen til højre på skærmen, og vælg Konfigurer VRC for dette job. 2. Læs installationsguidens instruktioner, og vælg Næste. 5-2

99 Kapitel 5 - Variabel dosering 3. Vælg filformatet for VRC-kortfilen, og vælg Næste. 4. Lokaliser og vælg VRC-kortfilen, og vælg Næste. 5-3

100 Kapitel 5 - Variabel dosering 5. Vælg Vælg filnavn ud for kanalen for Rum Vælg filen og bekræft. 5-4

101 Kapitel 5 - Variabel dosering 7. Under Attribut vælges Vælg på listen. 8. Vælg produkttypen og bekræft. 9. Vælg om nødvendigt Enheder. 5-5

102 Kapitel 5 - Variabel dosering 10. Vælg Vælg filnavn ud for kanalen for det næste rum, og gentag trin 5 til Kontroller, at indstillingerne er korrekte, og vælg derefter Næste. 12. VRC-konfiguration er fuldført. Bekræft. 5-6

103 Kapitel 5 - Variabel dosering 13. VRC-kortet vises på skærmen. Hvis kortet ikke vises, skal du kontrollere, at konsolplaceringen og den valgte kortplacering passer sammen. 5-7

104 Kapitel 5 - Variabel dosering 5.2 Brug af variabel dosering Ikonerne Automatisk dosering og Variabel dosering 1. Brug værktøjslinjen for sprøjtetilstande til at vælge Variabel dosering eller Automatisk dosering. Variabel dosering er kun tilgængelig, hvis Variabel dosering er blevet aktiveret, og der er indlæst VRC-kort. Dette varierer doseringshastigheden for forskellige områder i overensstemmelse med det indlæste kort. Ved brug af Automatisk dosering anvender systemet den forudindstillede doseringshastighed pr. hektar, men varierer ikke doseringshastighederne for forskellige områder. 2. Hvis VRC ikke er blevet aktiveret, skal du gå tilbage til hovedopsætningsmenuen. Vælg System, og vælg Funktioner. 5-8

105 Kapitel 5 - Variabel dosering 3. Vælg Variabel dosering, og vælg Aktiveret. Bekræft. 4. Gå tilbage til driftsskærmen, hvor VRC-tilstand for spredning nu kan vælges. 5-9

106 Kapitel 5 - Variabel dosering 5.3 Indlæsning af VRC-kortfiler med AgJunction Hvis AgJunction opretter VRC-kortfilerne, kan X30- konsollen nu downloade filer fra webstedet ved hjælp af et link-id og login. For at benytte denne funktion skal du sikre dig, at konsollen er tilsluttet internettet. Denne funktion skal aktiveres. Vælg for at vende tilbage til hovedopsætningsskærmen fra driftsskærmen. 1. Vælg System i hovedopsætningsmenuen, vælg Funktioner, og vælg AgJunction. Escape til driftsskærmen 2. Vælg Aktiveret og bekræft. Ikonet AgJunction vises nu på driftsnavigationsbjælken. 3. Vælg ESC for at vende tilbage til driftsskærmen. 5-10

107 Kapitel 5 - Variabel dosering Ikonet AgJunction 4. Vælg ikonet AgJunction for at åbne en minivisning. 5. Vælg Login, indtast det rigtige brugernavn og den rigtige adgangskode og bekræft. Der kan logges manuelt ind/ud. 5-11

108 Kapitel 5 - Variabel dosering 6. Hvis du vil vælge en anden placering på listen, vælger du Placeringsliste, vælger placeringen og bekræfter. Hvis denne funktion er aktiveret, vil systemet automatisk logge ind, hver gang konsollen startes. Dette system vil automatisk kontrollere for nye downloads. Downloadede kort vil blive vist som valgmuligheder under VRCkonfiguration. 7. Når der er nye data til indlæsning, vil der blive vist en meddelelse, der informerer brugeren om, at der er downloadet filer. 8. Vælg for at acceptere indlæsningen. 9. Under VRC-konfigurationstrin 2/4 vælges AgJunctionDownloads for at vælge et downloadet kort til jobbet. For flere oplysninger om AgJunction-funktionen, herunder hvordan du uploader tildelingskort, henvises til instruktionsbogen for X30 føring og autostyring. 5-12

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprøjtestyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4372-DA-TPA Rev. nummer: 1.2.2 Til brug med softwareversion: 3.12.12 Copyright Topcon

Læs mere

System 350 X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Føring og autostyring. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Føring og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Føring og autostyring www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4084-DA Rev. nummer: 1.5 Til brug med softwareversion: 3.12.12 Copyright Topcon

Læs mere

System 110/150 Instruktionsbog

System 110/150 Instruktionsbog System 110/150 Instruktionsbog Varenr. AGA3663-DA Rev.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Alt indhold i denne instruktionsbog er ophavsretligt beskyttet af Topcon. Alle rettigheder

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650

XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 XXL-Rehab HD elektrisk kørestol Model: Jazzy Quantum 1650 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0.0 Symboler 2 1.0 Indledning 2 2.0 Sikkerhed 3 3.0 Sædesystem 3 4.0 Montering 4 5.0 Tilpasninger/indstilling 4

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03

TrendCon 1. udgave, DK. TrendCon. Instruktionsbog 0403-52-08-03 1. udgave, DK TrendCon Instruktionsbog 0403-52-08-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT Side OVERBLIK FUNKTIER.. 1 ADVARSEL.. 1 INSTRUKTI GENERELT.. 2 INDIKATI GENERELT.. 2 FEJLSIGNALER.. 2 SYSTEM OVERSIGT.. 3

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool

Brugsanvisning Brother Meter Read Tool Brugsanvisning Brother Meter Read Tool DAN Version 0 Copyright Copyright 2017 Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel. Den software,

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150

Brugsanvisning MILJØRIVE. Park Ranger 2150 Brugsanvisning MILJØRIVE Park Ranger 2150 Introduktion Kære Kunde Tillykke med dit nye Nilfisk-Egholm produkt. Park Ranger 2150 er en dansk udviklet og produceret redskabsbærer, der er særdeles fleksibel

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenser T3

Original brugermanual for Skindrenser T3 Original brugermanual for Skindrenser T3 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindrenser

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning

Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning Trust Joyfighter 100 Plus Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning

TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning TomTom Hands-Free Car Kit Online-vejledning Indhold Oversigt 3 Æskens indhold 4 Æskens indhold... 4 Sådan kommer du i gang 6 Montering af din TomTom Hands-Free Car Kit i bilen... 6 Sådan starter du din

Læs mere

TomTom LINK 200 Referencevejledning

TomTom LINK 200 Referencevejledning TomTom LINK 200 Referencevejledning Indhold Æskens indhold 3 Læs dette først 4 Tillykke... 4 Det skal du bruge til installationen... 4 Sikkerheden først 5 Vigtige sikkerhedsbemærkninger og advarsler...

Læs mere

Modem og lokale netværk Brugervejledning

Modem og lokale netværk Brugervejledning Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog

Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Brugerhåndbog Norton Internet Security Online Brugerhåndbog Den software, der beskrives i denne bog, leveres med en licensaftale, og må kun bruges i overensstemmelse med vilkårene i aftalen. Dokumentationsversion

Læs mere

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave

Bilsæt CK-10 Brugervejledning. 9233638, 1. udgave Bilsæt CK-10 Brugervejledning 9233638, 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HF-7-bilsæt er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende

Læs mere

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM

Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM Trådløs aktuator til radiatorventil Model: TRV10RFM INSTALLATIONS-/BRUGERMANUAL Indhold i æsken Æskens indhold Anvendte symboler i denne manual: Sikkerhed Vigtig info Indhold: Æskens indhold Introduktion

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm

Indholdsfortegnelse. Vejledning 309196D. 200-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt. Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Vejledning 0-LITERS STANDARDTROMLE Skraberingssæt 309196D Rev. D Beregnet til ligesidede tromler med en indvendig diameter på 571 mm Model 243279 Dobbelt-T-skrabere Maksimal temperatur: 150 C Model 245668

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY 1

Læs mere

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave

Brugervejledning til Nokia-headset med display HS udgave Brugervejledning til Nokia-headset med display HS-6 9232425 1. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet HS-6 er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

Bluetooth-parring. Brugervejledning

Bluetooth-parring. Brugervejledning Bluetooth-parring Brugervejledning Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows og Windows Vista er amerikansk-registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Bluetoothvaremærket

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p)

2 Tilbage ( ) 3 OK (OK) 4 Op (p) 60 Brugsanvisning Cardio 60 1 2 3 1 Lys / Tænd/Sluk( / ) 2 Tryk og hold på for at tænde for enheden. For at slukke for enheden, skal du holde knappen nede for at åben undermenuen, og bruger herefter op-

Læs mere

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning

Hukommelsesmoduler. Brugervejledning Hukommelsesmoduler Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software

Produktbemærkning. Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vilkår vedrørende software Start her Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel.

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere

Trust Predator Brugsanvisning

Trust Predator Brugsanvisning Trust Predator Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

Programmering af Cobra G198 alarm

Programmering af Cobra G198 alarm Programmering af Cobra G198 alarm (se også illustrationer på side 2) For at komme ind i programmeringsmode, så skal alarmen være slået fra, førerdøren åbnes og dernæst åbnes motorhjelmen og der sættes

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer

Silk primax. Brugsanvisning. Høresystemer Silk primax Brugsanvisning Høresystemer Indhold Velkommen 4 Dine høreapparater 5 Apparattype 5 Lær dine høreapparater at kende 5 Dele og betegnelser 6 Indstillinger 7 Batterier 8 Batteristørrelse og tips

Læs mere

Trust Killer Cobra. Brugsanvisning

Trust Killer Cobra. Brugsanvisning Trust Killer Cobra Brugsanvisning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk eller mekanisk,

Læs mere

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat.

Brugervejledning. DEVIreg Touch. Elektronisk intelligent termostat. Brugervejledning DEVIreg Touch Elektronisk intelligent termostat www.devi.com Indholdsfortegnelse 1 Introduktion............... 4 1.1 Sikkerhedsinstruktioner..... 5 2 Indstillinger............... 6 2.1

Læs mere

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091

Original betjeningsvejledning 3.2. Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4. Order No.: 00600-3-091 Original betjeningsvejledning 3.2 Læs den grundigt, før maskinen tages i brug! Version: 09/2011, v. 1.4 Order No.: 00600-3-091 2 KVALITET TIL PROFESSIONELLE Det må IKKE føles ubekvemt og overflødigt at

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Strømstyring Brugervejledning

Strømstyring Brugervejledning Strømstyring Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning Denne brugervejledning

Læs mere

Trust Padfighter 200 Plus Brugsanvisning

Trust Padfighter 200 Plus Brugsanvisning Trust Padfighter 200 Plus Brugsanvisning DK-1 Ophavsrettighedserklæring Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

TouchPad og tastatur. Brugervejledning

TouchPad og tastatur. Brugervejledning TouchPad og tastatur Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere