System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprederstyreenhed. www.topconpa.com"

Transkript

1 System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprederstyreenhed

2

3 Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4950-DA Rev. nummer: Til brug med softwareversion Copyright Topcon Precision Agriculture August 2012 Alt indhold i denne instruktionsbog er ophavsretligt beskyttet af Topcon. Alle rettigheder forbeholdes. Det er ikke tilladt at anvende, tilgå, kopiere, gemme, vise, sælge, ændre, udgive eller distribuere eller på anden måde gengive oplysningerne heri uden forudgående skriftlig tilladelse fra Topcon.

4 Forord Denne instruktionsbog giver oplysninger om betjening og vedligeholdelse af dette produkt fra Topcon Precision Agriculture. Korrekt brug og service er vigtig for sikker og pålidelig drift af produktet. Det er meget vigtigt, at du tager dig tid til at læse denne instruktionsbog, før du tager produktet i brug. Oplysningerne i denne instruktionsbog er gældende på udgivelsestidspunktet. Et system kan variere en smule. Producenten forbeholder sig ret til at omkonstruere og ændre systemet efter behov uden meddelelse herom. Advarselssymboler Der benyttes to advarselssymboler i denne instruktionsbog. Dette giver yderligere oplysninger. Advarsel: Der vises et advarselssignal på sikkerhedsskilte og i denne instruktionsbog for at vise, at disse oplysninger er meget vigtige for din sikkerhed. LÆR disse og ANVEND dem. 0-1

5 Betingelser og vilkår Du bedes læse disse betingelser og vilkår omhyggeligt. Generelt ANVENDELSE - Du accepterer disse betingelser og vilkår, når du køber produktet af Topcon Precision Agriculture (TPA) eller af en af TPA's produktforhandlere. COPYRIGHT - Alle oplysninger i denne instruktionsbog er TPA's intellektuelle ejendom og ophavsretligt beskyttet materiale. Alle rettigheder forbeholdes. Du må ikke bruge, tilgå, kopiere, gemme, vise, lave afledte værker af, sælge, ændre, offentliggøre, distribuere eller give nogen tredjepart adgang til grafik, indhold, information eller data i denne instruktionsbog uden TPA's udtrykkelige skriftlige tilladelse, og du må kun benytte sådanne oplysninger til pleje og drift af produktet. Oplysningerne og dataene i denne instruktionsbog er et værdifuldt aktiv for TPA, er blevet udviklet på bekostning af betydeligt arbejde, tid og penge og er resultatet af original udvælgelse, koordinering og organisering af TPA. VAREMÆRKER ZYNX, PROSTEER, EAGLE, KEE Technologies, Topcon, Topcon Positioning Systems og Topcon Precision Agriculture er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Topcon-koncernen. Microsoft og Windows er 0-2 varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Produkt- og firmanavne nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere. WEBSITE OG ANDRE ERKLÆRINGER - Ingen erklæringer på websitet for TPA eller noget andet firma i Topconkoncernen eller i nogen andre annoncer eller TPA-litteratur eller fremsat af en medarbejder eller entreprenør for TPA ændrer disse Betingelser og vilkår. VIGTIGT: SIKKERHED - Forkert brug af produktet kan føre til dødsfald eller personskade, beskadigelse af ejendom og/eller funktionsfejl på produktet. Produktet må kun repareres af autoriserede TPA-servicecentre. Du bør nøje gennemgå sikkerhedsadvarslerne og - anvisningerne vedrørende korrekt brug af produktet i denne instruktionsbog og til enhver tid overholde dem. Begrænset garanti ELEKTRONISKE OG MEKANISKE KOMPONENTER - TPA garanterer, at de elektroniske komponenter produceret af TPA er fri for materialefejl og fabrikationsfejl i en periode på ét år

6 fra den oprindelige dato for forsendelse til forhandleren. TPA garanterer, at alle ventiler, slanger, kabler og mekaniske dele produceret af TPA er fri for materialefejl og fabrikationsfejl i en periode på ét år fra købsdatoen. RETURNERING OG REPARATION - Under de respektive garantiperioder kan ethvert af ovenstående elementer, som konstateres defekt, sendes til TPA med henblik på reparation. TPA vil straks vederlagsfrit reparere eller udskifte det defekte element og sende det tilbage til dig. Du skal betale omkostningerne ved forsendelse og håndtering i forbindelse hermed. Kalibrering af komponenter, arbejdsløn og rejseomkostninger, som pådrages for afmontering og udskiftning af komponenter i marken, er ikke omfattet af denne garantipolitik. Ovennævnte garanti gælder IKKE for skader eller fejl som følge af: (i) katastrofe, uheld eller misbrug (ii) almindelig slitage (iii) forkert brug og/eller vedligeholdelse (iv) uautoriserede ændringer af produktet; og/eller (v) brug af produktet i kombination med andre produkter, som ikke er leveret eller specificeret af TPA. Software, som medfølger til et produkt, er licenseret til brug i forbindelse med produktet og ikke solgt. Brug af software, som leveres med en særskilt slutbrugerlicensaftale ("EULA"), er underlagt betingelser og vilkår, inklusive hvad angår 0-3 garantibegrænsning, for den gældende EULA, uanset om andet er angivet i disse Betingelser og vilkår. GARANTIFRASKRIVELSE - BORTSET FRA OVENSTÅENDE GARANTIER OG GARANTIER ANGIVET I ET RELEVANT GARANTIBEVIS, BILAG ELLER SLUTBRUGERAFTALE, LEVERES DENNE INSTRUKTIONSBOG, PRODUKTET OG DEN RELATEREDE SOFTWARE "SOM DE ER". DER GIVES INGEN ANDRE GARANTIER, OG I DET OMFANG DET ER TILLADT IFØLGE LOVEN, UDELUKKER TPA ALLE UNDERFORSTÅEDE BETINGELSER, VILKÅR OG GARANTIER I FORBINDELSE MED INSTRUKTIONSBOGEN OG PRODUKTET (INKLUSIVE EVENTUEL UNDERFORSTÅET GARANTI FOR SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL EN BESTEMT ANVENDELSE ELLER ET BESTEMT FORMÅL). TPA ER IKKE ANSVARLIG FOR DRIFTEN AF GNSS-SATELLITTER OG/ELLER TILGÆNGELIGHED, KONTINUITET, NØJAGTIGHED ELLER INTEGRITET AF GNSS- SATELLITSIGNALER. ANSVARSBEGRÆNSNING OG ERSTATNING - TPA og dennes forhandlere, agenter og repræsentanter er ikke ansvarlige for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser i nærværende eller for særlige, indirekte, økonomiske eller tilfældige skader eller følgeskader, som måtte opstå som af følge af tilvejebringelse, ydelse eller brug af dette materiale, produktet eller dets medfølgende software (inklusive når TPA er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader). Sådanne fralagte erstatningskrav inkluderer, men er ikke begrænset til,

7 tab af tid, tab eller destruktion af data, tab af fortjeneste, besparelser eller indtægt eller tab af eller skade på produktet. Du skal forsvare, godtgøre og holde TPA skadesløs mod alle krav, handlinger, sagsanlæg, erstatningskrav, reklamationskrav og omkostninger (inklusive advokatsalærer), som måtte opstå som følge af eller i forbindelse med (a) din driftsmæssige brug eller vedligeholdelse af produktet og/eller softwaren på anden måde end som fastlagt i denne instruktionsbog eller den gældende slutbrugerlicensaftale; og (b) din uagtsomhed eller forsømmelighed eller udeladelse i forbindelse med produktet. Under alle omstændigheder skal TPA's erstatningsansvar over for dig eller nogen anden person for eventuelle krav, tab eller skader (ifølge kontrakten, uden for kontrakten eller på nogen anden basis) være begrænset (efter TPA's valg) til enten (a) udskiftning eller reparation af produktet, eller (b) betaling af omkostningerne ved udskiftning eller reparation af produktet. Andet Disse Betingelser og vilkår kan til enhver tid blive ændret, modificeret, erstattet eller annulleret af TPA. Disse Betingelser og vilkår skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med: - lovene i Sydaustralien, hvis produktet sælges og leveres til dig i Australien (i så tilfælde har domstolene i Sydaustralien eller Forbundsdomstolen i Australien (Justitskontoret i Adelaide) enekompetence i forbindelse med alle krav eller indsigelser), eller - lovene i staten Californien, hvis produktet sælges og leveres til dig uden for Australien - bestemmelserne i De Forenede Nationers konvention om aftaler vedr. internationale køb skal ikke gælde for disse Betingelser og vilkår. Alle oplysninger, illustrationer og anvendelser indeholdt heri er baseret på de senest tilgængelige oplysninger på udgivelsestidspunktet. TPA forbeholder sig ret til at foretage ændringer af produktet på ethvert tidspunkt uden varsel. Hvis nogen del af disse Betingelser og vilkår ville være uigennemførlige, skal bestemmelsen læses ned til det omfang, der er nødvendigt for at undgå dette resultat, og hvis bestemmelsen ikke kan læses ned til det omfang, skal den fjernes uden at påvirke gyldigheden og eksigibiliteten af resten af disse Betingelser og vilkår. Serviceinformationer Der kan ydes serviceassistance ved at kontakte din lokale autoriserede TPA-forhandler. 0-4

8 Oplysninger om lovgivning vedrørende kommunikation FCC-overensstemmelseserklæring (USA) Dette udstyr er blevet testet og konstateret at overholde grænseværdierne for digitale enheder i klasse A i henhold til afsnit 15 i FCC-reglerne. Hvis dette udstyr betjenes i et beboet område, er der sandsynlighed for, at det vil forårsage skadelig interferens. I så fald skal brugeren for egen regning fjerne årsagen til interferens. FCC-overensstemmelseserklæring (Canada) Dette digitale apparat i klasse A overholder alle krav i den canadiske lovgivning vedrørende udstyr, der forårsager interferens. CE EMC-erklæring (EU) Advarsel: Dette er et produkt i klasse A. Hvis dette udstyr anvendes i hjemmet, kan det forårsage interferens. I så fald skal brugeren muligvis træffe de nødvendige foranstaltninger. "C" Tick EMC-erklæring (Australien og New Zealand) Dette produkt opfylder de gældende krav i EMCrammebestemmelserne for Australien og New Zealand. Typegodkendelse og sikkerhedsforskrifter Typegodkendelse kan være påkrævet i visse lande for at give licens til brugen af sendere på visse båndfrekvenser. Forhør dig hos de lokale myndigheder og din forhandler. Uautoriseret ændring af udstyret kan ugyldiggøre godkendelsen, garantien og licensen til at benytte udstyret. Modtageren indeholder et internt radio-modem. Dette kan potentielt sende signaler. Bestemmelserne varierer fra land til land; forhør dig derfor hos forhandleren og de lokale 0-5

9 kontrolinstanser vedrørende information om licenserede og ikkelicenserede frekvenser. Visse kan omfatte abonnementer. Radio- og fjernsynsinterferens Dette computerudstyr genererer, benytter og kan udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres og anvendes korrekt i nøje overensstemmelse med anvisningerne fra Topcon Precision Agriculture, kan det forårsage interferens med radiokommunikation. Du kan kontrollere, om dette udstyr forårsager interferens ved at slå Topcon-udstyret fra for at se, om interferensen stopper. Hvis udstyret forårsager interferens på en radio eller en anden elektronisk enhed, kan du prøve at: Dreje radioantennen, indtil interferensen stopper Flytte udstyret om på siden af radioen eller det andet elektroniske udstyr Flytte udstyret længere væk fra radioen eller det andet elektroniske udstyr Tilslutte udstyret til et andet kredsløb, som ikke er forbundet med radioen. For at reducere potentiel interferens skal udstyret betjenes ved det laveste forstærkningsniveau, som vil tillade vellykket kommunikation. Om nødvendigt kan du kontakte din nærmeste Topcon Precision Agriculture-forhandler for at få hjælp. Hvis dette produkt ændres eller modificeres uden tilladelse fra Topcon Precision Agriculture, kan det ugyldiggøre EMC-overensstemmelsen og betyde, at du ikke længere må anvende produktet. Dette produkt blev testet for EMC-overensstemmelse ved 0-6

10 hjælp af perifere enheder, afskærmede kabler og stikforbindelser fra Topcon Precision Agriculture. Det er vigtigt at benytte enheder fra Topcon Precision Agriculture mellem systemkomponenterne for at reducere muligheden for interferens med andre anordninger. Generel sikkerhed FARE: Det er vigtigt at læse og forstå følgende oplysninger og de produktspecifikke sikkerhedsoplysninger. De fleste hændelser, som opstår under drift, vedligeholdelse og reparation, sker som følge af manglende overholdelse af grundlæggende sikkerhedsregler og -foranstaltninger. Vær altid på vagt over for potentielle farer og farlige situationer. Følg altid de instruktioner, som ledsager en advarsel eller forsigtighedsmeddelelse. De oplysninger, som disse angiver, har til hensigt at minimere risikoen for personskader og/eller tingsskader. Følg især instruktioner, der præsenteres som sikkerhedsmeddelelser. Sikkerhedsmeddelelser og advarsler Sikkerhedssymbolet bruges sammen med det relevante ord: FARE, ADVARSEL eller FORSIGTIG. Meddelelser markeret på denne måde anbefaler sikkerhedsforanstaltninger og fremgangsmåder. LÆR dem og anvend dem. FARE: Betyder en umiddelbar fare, som kan medføre DØDSFALD ELLER MEGET ALVORLIG PERSONSKADE, hvis den ikke undgås. 0-7

11 Sikkerhedsskilte ADVARSEL: Betyder en potentiel fare, som kan medføre DØDSFALD ELLER ALVORLIG PERSONSKADE, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG: Betyder en potentiel fare, som kan medføre LETTERE PERSONSKADE, hvis den ikke undgås. ADVARSEL: Det er IKKE tilladt at fjerne eller tildække sikkerhedsskilte. Udskift alle ulæselige eller manglende sikkerhedsskilte. Der kan fås nye advarselsskilte hos forhandleren, hvis de er blevet væk eller ødelagt. Hvis du har anskaffet et brugt køretøj, skal du sørge for, at alle sikkerhedsskilte er anbragt rigtigt og kan læses. Udskift sikkerhedsskilte, som ikke kan læses, eller som mangler. Sikkerhedsskilte til udskiftning kan fås hos din forhandler. Førerens sikkerhed ADVARSEL: Det er DIT ansvar at læse og forstå afsnittene om sikkerhed i denne håndbog, inden køretøjet tages i brug. Husk, at DU er nøglen til sikkerhed. God sikkerhedspraksis beskytter ikke kun dig selv, men også mennesker omkring dig. Læs denne instruktionsbog som en del af dit sikkerhedsprogram. Disse sikkerhedsoplysninger gælder kun for Topcon-udstyr og erstatter ikke andre sædvanlige sikre arbejdsmetoder. 0-8

12 ADVARSEL: I nogle af illustrationerne eller billederne i denne instruktionsbog kan paneler eller afskærmninger være fjernet med henblik på demonstration. Betjen aldrig køretøjet uden alle paneler og sikkerhedsværn monteret. Hvis det er nødvendigt at afmontere paneler eller sikkerhedsværn for at udføre reparationer, SKAL de monteres igen inden brug. Advarsel: Kontroller altid, at eventuelle ophængte redskaber på køretøjet er sænket ned på jorden, før du påbegynder reparations- eller vedligeholdelsesarbejde på køretøjet. Advarsel: Køretøjs- og redskabsdele kan blive varme under driften og kan være under tryk. Se køretøjets instruktionsbøger. Advarsel: Bær beskyttelsesbeklædning, der passer til betingelserne og det arbejde, der udføres. Advarsel: Betjen ikke udstyr i nærheden af eksplosivt materiale. Advarsel: Topcon gør alt, hvad de kan for miljøet, og minimerer brugen af alle potentielt skadelige stoffer i deres produkter. Det tilrådes dog altid ikke at håndtere beskadiget elektronisk udstyr. Dette Topcon-produkt kan indeholde et forseglet litium-batteri. Elektronisk udstyr skal altid bortskaffes forsvarligt og med omtanke. 0-9

13 Eksponering for radiofrekvens Eksponering for energi fra radiofrekvenser er et vigtigt sikkerhedsspørgsmål. Hold en afstand på mindst 20 cm (7,8 tommer) mellem personer og antenner, der udsender stråling. Hold en afstand på mindst 20 cm mellem udsendende antenner. Advarsel: Produkter, der anvender et mobilmodem eller en RTK-basisstation, kan udsende radiofrekvensenergi. Forhør dig hos forhandleren. Dette udstyr er beregnet til at fungere med antenner godkendt af TPA. Drøft det med forhandleren. Inden betjening Læs og forstå denne instruktionsbog og lær alle betjeningsanordningerne at kende, før du benytter udstyret. Opbevar instruktionsbogen sammen med udstyret. Hvis udstyret flyttes til et andet køretøj, skal instruktionsbogen flytte med. Læs instruktionsbogen for det køretøj, som udstyret skal benyttes sammen med, og kontroller, at køretøjet er udstyret med det korrekte udstyr i henhold til de lokale bestemmelser. Sørg for, at du forstår køretøjets hastighed, bremser, styring, stabilitet og læsseegenskaber, inden du starter. Kontroller alle betjeningsanordninger på et område uden personer og forhindringer, før du påbegynder arbejdet. Identificer mulige farer. Advarsel: Topcon-udstyr må ikke benyttes af en fører, der er påvirket af alkohol eller medicin. Spørg lægen til råds, hvis du benytter ordineret eller håndkøbsmedicin. 0-10

14 Ansvarsfraskrivelse Topcon accepterer ikke noget ansvar eller erstatningsansvar for skader på ejendom, personskader eller dødsfald som følge af misbrug af nogen af deres produkter. Desuden påtager Topcon sig intet ansvar for brugen af Topconudstyr eller GNSS-signalet til andre formål end det tilsigtede. Topcon kan ikke garantere for nøjagtigheden, integriteten, kontinuiteten eller tilgængeligheden af GNSS-signalet. Føreren skal sikre, at udstyret er korrekt slået fra, når det ikke er i brug. Før betjening af et køretøj udstyret med Topcon-produkter skal følgende produktspecifikke sikkerhedsforanstaltninger læses og forstås. 0-11

15 Vigtig sikkerhedsinformation for X30 Førerens årvågenhed og ansvar X30 hjælper føreren med at styre køretøjet, men føreren har stadig ansvaret og skal være årvågen og have fuld kontrol over køretøjet til enhver tid. Føreren er selv ansvarlig for, at udstyret betjenes på forsvarlig vis. Det er vigtigt at overholde sikkerhedskravene under betjening af X30 og alle dens komponenter. Alle førere og andet relevant personale skal være underrettet om sikkerhedskravene. Elektrisk sikkerhed Advarsel: Forkert tilslutning af strøm kan forårsage alvorlige skader på personer eller på udstyret. Ved arbejde på elektriske komponenter skal følgende overholdes: Kontroller, at minuspolen på batteriet er afbrudt, før der udføres nogen form for svejsning på køretøjet. Kontroller, at alle strømkabler til systemkomponenter er tilsluttet med korrekt polaritet som markeret. Se i køretøjets instruktionsbog vedrørende sikkerhedsoplysninger. Kontroller, at udstyret er stelforbundet i overensstemmelse med installationsvejledningen. Drift og risiko for forhindringer Følgende liste er ikke udtømmende eller begrænset. For at benytte X30 til autostyring langs en defineret vejlinje skal føreren sikre, at det benyttes: På afstand af personer og forhindringer. 0-12

16 På afstand af højspændingsledninger eller andre overhængende hindringer (identificer eventuelle frigangsproblemer, før X30 aktiveres) På privat ejendom uden offentlig adgang Inden for ryddede marker Uden for offentlig vej eller adgangsveje. Bemærk: Føreren skal til enhver tid kende køretøjets position og markforholdene. Føreren skal reagere, hvis GNSS-satellitten eller det differentierede korrektionssignal midlertidigt går tabt. X30 kan ikke detektere forhindringer (personer, husdyr eller andet). Brug kun X30 i områder, som er fri for forhindringer, og hold korrekt afstand. Styringen skal deaktiveres til manuel betjening, hvis der viser sig en forhindring i banen, eller hvis køretøjet bevæger sig væk fra vejlinjen. Til/fra og manuel betjening Advarsel: Kontroller, at styrekontakten står i positionen FRA for at undgå utilsigtet aktivering af autostyringen. Ved reparation eller vedligeholdelse af køretøj/redskab skal du sikre dig, at køretøjet IKKE kan flyttes. Deaktiver styringen, aktiver bremserne, og fjern nøglerne. Føreren skal sikre sig, at styrekontakten står i positionen FRA (alle LED-kontrollamper er slukkede), når autostyring ikke er i brug. 0-13

17 Føreren skal deaktivere autostyring og bruge manuel betjening, hvis en forhindring befinder sig i køreretningen eller bevæger sig ind i køreretningen, eller hvis køretøjet styrer væk fra den ønskede vejlinje. Sådan deaktiveres autostyring: Drej rattet nogle få grader ELLER Vælg knappen til deaktivering af autostyring på konsollen OG/ELLER Flyt styrekontakten til positionen FRA, hvis de ovennævnte handlinger ikke deaktiverer autostyring. Sikkerhed ved nedlukning af køretøjet Inden køretøjet forlades, skal føreren deaktivere autostyring, dreje styrekontakten til positionen FRA og tage nøglen ud af tændingen. Sådan bruges en referencestation (basisstation) ADVARSEL: Flyt ikke en referencestation under driften. Flytning af en referencestation i drift kan have indflydelse på den assisterede styring for et system, der benytter referencestationen. Dette kan medføre skader på personer eller ejendom. Førere og andet relevant personale skal være underrettet om følgende sikkerhedsregler. Opstil ikke referencestationen under eller nær højspændingsledninger. Sørg for, at stativet er monteret sikkert, når du bruger den bærbare referencestation. 0-14

18 Sådan får du det bedste ud af produktet Tag jævnligt backup af data. Konsollen har en stor, men dog begrænset lagerkapacitet. Brug minivisningen til fejlfinding for at få vist den tilgængelige kapacitet. Der vises en advarselsskærm, hvis lagerpladsen er ved at nå grænsen. Vær opmærksom på filformatkompatibilitet. Drøft kompatible formater med forhandleren. Topcon landbrugsprodukter er robuste og konstrueret til at fungere under vanskelige forhold. Hvis udstyret imidlertid ikke skal bruges i et længere tidsrum, skal det opbevares beskyttet mod vand og direkte varmekilder. 0-15

19 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 - Indledning Kapitel 2 - Opsætning af redskab Opsætning af nyt redskab Tilslutning til ECU'er Opsætning af ECU Opsætning af redskabsgeometri Opsætning af sektionskontrol Indstilling af tilkoblingstid og frakoblingstid Opsætning af kontaktboksen Aktivering af autosektionskontrol Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed Opsætning af sprederstyreenhed Opsætning af aktuator Opsætning af styreventil (proportional) Opsætning af styreventil (regulator) Opsætning af spredeskiver Opsætning af styreventiler for spredeskiver Opsætning af hjulsensor Indstilling af alarmer Kapitel 4 - Drift Brug af sprederinstrumentbrættet Åbning af autosektionskontrol Åbning af sprederstyreenhed Valg/ændring af rum og doseringer Valg/ændring af produkt og dosering Overvågningsstatistik Valg og ændring af underområder Konfigurering og kalibrering Håndtering af spredeskiverne Brug af hovedkontakten Brug af kortvisninger og lag Kapitel 5 - Variabel dosering Indlæsning af VRC-kortfiler Brug af variabel dosering Indlæsning af VRC-kortfiler med AgJunction Bilag A Tjekliste for opstart 0-16

20 Kapitel 1 - Indledning X30 spreder- og autosektionsstyreenheden bruges sammen med X30-konsollen til føring og autostyring. Se også instruktionsbogen for X30 føring og autostyring. en giver bedre kontrol over den mængde produkt, der spredes på marken. Når først opsætning er foretaget, vil den justere tømmehastigheden i overensstemmelse med køretøjets hastighed og det dækkede areal for at opretholde den forudindstillede dosering. Dette giver en mere nøjagtig brug af produktet på de angivne arealer. Autosektionskontrol minimerer spild ved at slå dele af sprederen til og fra, når udstyret passerer gennem de definerede områder. Systemet vil blive aktiveret, når det detekterer et område, som ikke er blevet dækket, og vil blive deaktiveret, når det detekterer områder, hvor der allerede er spredt produkt. Sektionskontrol er begrænset af det antal spredeskiver, der styres af en. I en konfiguration med to spredeskiver kan der være to sektioner (venstre og højre). I en konfiguration med en enkelt spredeskive er der kun én sektion, som er hele sprederens arbejdsbredde. Regionale oplysninger som f.eks. måleenheder for tid og produkt kan indstilles ved at vælge Bruger i hovedopsætningsmenuen. Se instruktionsbogen for X30 føring og autostyring. Konsollen vil bede dig bekræfte dine valg: Bekræft valg/handling for at fortsætte. Annuller valget/handlingen, og vend tilbage til det forrige skærmbillede. 1-1

21 Kapitel 2 - Opsætning af redskab Dette kapitel forklarer opsætning og konfigurering af X30- konsollen til brug sammen med sprederstyreenhedens funktioner. Funktionen sprederstyreenhed er kun tilgængelig, når de elektroniske styreenheder (ECU'er) er blevet opsat. For at vende tilbage til skærmbilledet X30 hovedopsætning fra driftsskærmene skal du vælge. Bemærk, at når systemet er nyt, vises følgende skærmbillede for X30 hovedopsætning. 2.1 Opsætning af nyt redskab 2.2 Tilslutning til ECU'er 2.3 Opsætning af ECU 2.4 Opsætning af redskabsgeometri 2.5 Opsætning af sektionskontrol 2.6 Aktivering af autosektionskontrol 2-1

22 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.1 Opsætning af nyt redskab Følg trinnene herunder for at oprette et nyt redskab. Redskabsfiler kan importeres fra en USB-nøgle. Se instruktionsbogen for X30 føring og autostyring. 2-2

23 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 1. Vælg Redskab, og vælg Ny. Du kan vælge mellem: Fast Frontmonteret Drejelig (til bugsering bag) Dobbelt drejelig (til bugsering mellem). 2. Brug sidepilene til at vælge en redskabstype og bekræft. 3. Systemet vil advare dig om, at det måske skal genstartes, når du er færdig med at opsætte redskabet. Vælg at fortsætte (eller vælg 2-3 for for at annullere handlingen).

24 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 4. Vælg Redskabsnavn, hvis du ønsker at give redskabet et navn. 5. Indtast navnet, og bekræft derefter. 6. Bekræft de nye redskabsoplysninger for at fortsætte. 2-4

25 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.2 Tilslutning til ECU'er ECU'er bør tilsluttes til stikket CAN2 på konsollens termineringsledningsnet. Start med alle ECU'er frakoblet fra CAN-linjen, og bekræft, at ledningsnettet er tilsluttet til konsollen. Det er kun nødvendigt med én terminering, der er placeret ved den ECU, der er længst fra konsollen. Følg trinnene herunder og tilslut, når du bliver bedt om det, den første ECU til CAN-linjen. Der kan kun detekteres én ECU ad gangen. Når den enkelte ECU er detekteret, skal du tilslutte den næste ECU, når du bliver bedt om det. Den blå statusindikator på ASC-10 vil blinke tre gange med langt mellemrum og derefter tre gange med kort mellemrum, hvilket indikerer normal drift. 2-5

26 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.3 Opsætning af ECU Dette vil omfatte konfigurering af ECU-type, styrefunktion og rum. Antallet af ECU'er afhænger af antallet af rum, remme og spredeskiver i den aktuelle opsætning. Opsætning af ECU'en vil automatisk begynde som en del af oprettelsen af et nyt redskab. 1. Vælg Redskabsstyring. 2. Vælg den nødvendige styreenhed, bekræft og vælg Næste. 2-6

27 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 3. Vælg ECU-type. 4. Vælg den nødvendige ECU-type, bekræft og vælg Næste. Bemærk, at sprederstyreenhedens grænseflade som beskrevet i kapitel 3 og 4 i denne instruktionsbog kun bruges til at styre spredere udstyret med Topcon ASC-10 ECU'er. Hvis ISOBUS ECU vælges, vil funktionaliteten afhænge af den tilsluttede ISOBUS-enhed. ISOBUS ECU'en kan betjenes via funktionen Virtual Terminal i X30-softwaren. Se dokumentationen for ISOBUS ECU. Der kan forekomme mindre variationer i de følgende valgmuligheder for opsætning af ECU. 2-7

28 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 5. Vælg Redskabsfunktion. 6. Vælg spreder, bekræft og vælg Næste. 7. Vælg spredertype, bekræft og vælg Næste. 2-8

29 Kapitel 2 - Opsætning af redskab Om der vælges aktuatorstyret eller remtrukket spreder vil påvirke, hvilke valgmuligheder der tilbydes, samt hvor mange trin der vises på skærmbillederne. Følg opfordringerne på skærmen. 8. Vælg antallet af spredeskiver. Brug plus eller minus til at vælge antallet af spredeskiver, bekræft og vælg Næste. Hvis der kun er opsat én spredeskive, så gå til trin Hvis der er opsat mere end én spredeskive, vises følgende skærmbillede. 2-9

30 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 9a. Vælg antallet af spredeskivestyreenheder. Brug plus eller minus til at angive antallet af spredeskivestyreenheder, bekræft og vælg Næste. 9b. Vælg antallet af spredeskivemonitorer, brug plus eller minus til at angive antallet, bekræft og vælg Næste. 10. Vælg antallet af rum. 11. Brug plus eller minus til at angive antallet af rum og bekræft. 2-10

31 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 11a. Vælg om nødvendigt Splitrem for remtrukne spredere. 11b. Vælg Ja eller Nej og bekræft. 12. Vælg Næste. 13. Tilslut en ECU. 14. Vælg "Klik for at detektere" for at starte detektering af ECU. Det vil være nødvendigt at tilslutte hver enkelt ECU og således detektere dem én ad gangen. 2-11

32 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 15. Når det gælder rum, så vælg Rumnavn for at ændre standardnavnet. 16. Indtast et navn for rummet og bekræft. 17. Gentag trin 13-16, indtil alle ECU'er er detekteret for rum og spredeskiver. 18. Kontroller, at alle tilsluttede ECU'er nu er tilsluttet, og vælg Næste. 2-12

33 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.4 Opsætning af redskabsgeometri Følg disse trin for at konfigurere redskabsgeometrien. 1. Vælg Geometri fra menuen. 2. Vælg en måleenhed. Måleenhedstypen bliver vist i titelbjælken. Skårbredde måler redskabets bredde (dvs. bredden af det område, der behandles i løbet af én maskinarbejdsgang med redskabet). Overlapning måler bredde på overlappet mellem to tilstødende rækker. Redskabsforskydning måler afstanden mellem redskabets tilkoblingspunkt og spredeende. Inline-forskydning måler redskabets midterste forskydning i forhold til tilkoblingspunkt. Indtast et positivt tal, hvis redskabet skal til højre, og et negativt tal, hvis det skal til venstre. 2-13

34 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 3. Indtast målingen og bekræft. 4. Gentag for hver måling. 2-14

35 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.5 Opsætning af sektionskontrol Følg disse trin for at opsætte sektionskontrol for redskabet Indstilling af tilkoblingstid og frakoblingstid 1. Vælg Sektionskontrol, og vælg Timing. 2. Vælg Tilkoblingstid. 3. Brug plus eller minus eller indtast, hvor mange sekunders forsinkelse der er mellem tilkobling af en sektion og spredning af produktet. Bekræft. 2-15

36 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 4. Gentag proceduren for frakoblingstid, og bekræft derefter. Dette vil indstille, hvor mange sekunders forsinkelse der er mellem frakobling af en sektion og stop for spredning af produktet. 2-16

37 Kapitel 2 - Opsætning af redskab Opsætning af kontaktboksen Hovedkontakten kan være enten Virtuel (på X30-skærmen) eller Ekstern (en fysisk hovedkontakt, der er tilsluttet til ASC-10 ECU'en). Typen af kontaktboks kan ikke vælges i forbindelse med spredere, da spredeskivernes til- /frakoblingshandling styrer de to sektioner. Følg nedenstående trin for at konfigurere kontaktboksen. 1. Vælg Sektionskontrol, og vælg Kontaktboks. 2. Vælg Hovedkontakt. 3. Vælg Virtuel eller Ekstern ECU-registrering og bekræft. Valg af virtuel hovedkontakt vil aktivere sprederhovedkontakten på konsollen. 2-17

38 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 2.6 Aktivering af autosektionskontrol Autosektionskontrol skal aktiveres for at kunne bruge funktionen under drift. Hvis dette ikke tidligere er blevet gjort, skal du vende tilbage til skærmbilledet X30 hovedopsætning fra driftsskærmene ved at vælge. 1. Vælg System fra hovedopsætningsmenuen. 2. Vælg Funktioner for at få vist funktionsindstillinger. 3. Vælg Autosektionskontrol. 2-18

39 Kapitel 2 - Opsætning af redskab 4. Vælg Aktiveret og bekræft (eller vælg Deaktiveret og bekræft for at slå funktionen fra). 2-19

40 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed en giver føreren mulighed for at styre, hvilken mængde produkt der spredes. Via styreenhedens rum kan spredeskiver og doseringshastigheder indstilles og derefter justeres efter behov under arbejdet på en mark. For at kunne gøre dette har systemet brug for oplysninger om, hvilken type spreder der bruges, og hvordan føreren ønsker, at den skal fungere. 3.1 Opsætning af sprederstyreenhed 3.2 Opsætning af aktuator 3.3 Opsætning af styreventil (proportional) 3.4 Opsætning af styreventil (remregulator) 3.5 Opsætning af spredeskiver 3.6 Opsætning af styreventiler for spredeskiver 3.7 Opsætning af hjulsensor 3.8 Indstilling af alarmer 3-1

41 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.1 Opsætning af sprederstyreenhed Følg trinnene for at opsætte kravene til sprederstyreenhedens rum. 1. Vælg Spreder, og vælg Rum. 2. Vælg Navn. 3. Indtast et navn og bekræft. 4. Vælg Kapacitet. 3-2

42 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 5. Indtast rumkapaciteten og bekræft. 3-3

43 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.2 Opsætning af aktuator Aktuatoren styrer flow og timing for produktet. Hvis redskabet bruger remtræk, skal du gå til afsnit 3.3 Opsætning af styreventil (proportional) eller afsnit 3.4 Opsætning af styreventil (regulator). Se altid håndbogen til det specifikke redskab for korrekt indstilling af redskabets flowstyringsknapper. Følg trinnene for at opsætte styringen af et aktuatorstyret redskab. 1. Vælg Aktuator. 2. Vælg "Luk aktuator ved frakobling" for at lukke aktuatoren helt, når hovedkontakten er frakoblet. 3-4

44 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3. Vælg Aktiveret og bekræft. 4. I nogle tilfælde kan aktuatoren være blevet ledningsført til at arbejde i den modsatte retning. 4a. Vælg Vend aktuator for at lade aktuatoren arbejde i omvendt retning. 4b. Vælg Aktiveret og bekræft. 5. Vælg Min. tilkoblingstid. Dette indstiller den minimale tid for tilførsel af strøm for at få aktuatoren til at begynde at bevæge sig. 3-5

45 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 6. Vælg aktiveringstid og bekræft. 7. Vælg Maks. tilkoblingstid. Dette indstiller den maksimale tid for tilførsel af strøm for at få aktuatoren flyttet i position. 8. Vælg maksimal tilkoblingstid og bekræft. 9. Vælg Forstærkningsindstilling for at ændre indstillingen for forstærkning. Dette vil indstille, hvor hurtigt 3-6

46 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed styreenheden vil prøve at opnå den påkrævede dosering. Hvis den indstilles for højt, kan sprederen overstige den ønskede dosering og bruge tid på at justere, mens den søger efter det rigtige niveau. Find den bedste forstærkningsprocent for det udstyr, der anvendes. 10. Vælg indstilling og bekræft. 11. Vælg PWM-indstilling for at ændre den procentuelle tid for aktivering af impulsbreddemodulation (PWM). PWM står for Pulse Width Modulation (impulsbreddemodulation). En motor eller ventil kan styres ved at variere det tidsrum, hvori strømmen slås til/fra. Dette sker ved meget høj hastighed. PWM bruges til at reducere den samlede anvendte spænding på aktuatoren. Brug den med forsigtighed, da den vil reducere det moment, som aktuatoren kan anvende. 3-7

47 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 12. Vælg den ønskede procentdel og bekræft. Gå til afsnit 3.5 Opsætning af spredeskiver. 3-8

48 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.3 Opsætning af styreventil (proportional) Styreventilen til rum styrer flowet og timingen for produktet. Hvis redskabet benytter en aktuator, henvises til afsnit 3.2 Opsætning af aktuator. Disse indstillinger har til formål at sikre, at sprederen fungerer ved en effektiv flowhastighed. 1. Vælg Redskab, Spreder og derefter Styreventil til rum. 1a. Kontroller, at den valgte styreventil er proportional (standard). 1b. Hvis ikke, så vælg Styreventil. 3-9

49 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 1c. Vælg Proportional og bekræft. 2. Vælg Respons fra styreenhed. Dette vil indstille, hvor hurtigt sprederen vil reagere på indstilling. Hvis den indstilles for højt, kan sprederen overstige den ønskede dosering og bruge tid på at justere, mens den søger efter det rigtige niveau. Find den bedste responshastighed for det udstyr, der anvendes. 3. Vælg den ønskede hastighed og bekræft. 3-10

50 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 4. For at slå oscillering til skal du vælge Tilføj oscillering. Oscillering får ventilen til at vibrere en anelse for at hjælpe med at forhindre, at den sætter sig fast. Undlad at bruge denne funktion sammen med Sauer Danfoss PWM-ventiler. 5. Vælg Aktiveret og bekræft. 6. Vælg PWM-indstilling for at ændre den minimale procentuelle tid for aktivering af impulsbreddemodulation (PWM). Minimum-PWM er 3-11

51 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed den minimale mængde effekt, der kræves for at tillade en reaktion. En hvilken som helst værdi, der er lavere end dette tal, vil medføre, at ventilen ikke reagerer. 7. Vælg procentdel og bekræft. 8. Gentag for Maks. PWM. Dette er den maksimale mængde effekt, der ved tilførsel vil forøge ventilhastigheden. Tilførsel af en hvilken som helst værdi, der er højere end dette tal, vil ikke forøge ventilhastigheden. 9. Vælg PWM-frekvens. 3-12

52 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 10. Vælg frekvens og bekræft. 11. For at tillade gradvis forøgelse af ventilsignalet, når ventilen aktiveres, skal du vælge Soft start. 12. Vælg Aktiveret og bekræft. 13. For at tillade gradvis reduktion af ventilsignalet, når ventilen deaktiveres, skal du vælge Soft stop, vælge Aktiveret og bekræfte. 3-13

53 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.4 Opsætning af styreventil (regulator) Styreventilen til rum styrer flowet og timingen for produktet. Disse indstillinger har til formål at sikre, at sprederen fungerer ved en effektiv flowhastighed. Hvis redskabet benytter en aktuator, henvises til afsnit 3.2 Opsætning af aktuator. 1. Vælg Redskab, Spreder og derefter Styreventil til rum. 2. Vælg Styreventil. 3-14

54 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3. Vælg Regulator og bekræft. 4. Vælg Ventilhastighed. Den valgte ventilhastighed vil afhænge af, hvilken regulatorventil der er monteret på maskinen, og af hvor hurtigt denne ventil kan arbejde. 5. Vælg hastighed og bekræft. Den valgte hastighed vil påvirke, hvilke muligheder der tilbydes i de visse af de følgende trin. 3-15

55 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 6. For at lukke ventilen, når sprederen eller rummet ikke er i brug, skal du vælge "Luk ventil ved frakobling". 7. Vælg Aktiveret og bekræft. 8. I nogle tilfælde kan ventilen i et rum være blevet ledningsført til at arbejde i den modsatte retning. Vælg Vend ventil for at lade ventilen arbejde i omvendt retning. 9. Vælg Aktiveret og bekræft. 3-16

56 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 10. Vælg Min. tilkoblingstid. Dette indstiller den minimale tid for tilførsel af strøm for at få aktuatoren til at begynde at bevæge sig. 11. Indstil minimumstid og bekræft. 12. Gentag om nødvendigt for Maks. tilkoblingstid. Dette indstiller den maksimale tid for tilførsel af strøm for at få aktuatoren flyttet i position. Ændring af denne indstilling anbefales udelukkende for ventiler, der har tendens til at reagere for hurtigt. 13. For at ændre forstærkningsindstillingen skal du vælge Forstærkningsindstilling. Dette vil indstille, hvor hurtigt styreenheden vil prøve at opnå den påkrævede dosering. 3-17

57 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed Hvis den indstilles for højt, kan sprederen overstige den ønskede dosering og bruge tid på at justere, mens den søger efter det rigtige niveau. Find den bedste forstærkningsprocent for det udstyr, der anvendes. 14. Vælg indstilling og bekræft. 15. Vælg PWM-indstilling for at ændre den minimale procentuelle tid for aktivering af impulsbreddemodulation (PWM). En reduktion af PWM vil begrænse den samlede spænding, der tilføres ventilen. Dette kan begrænse regulatorventilens drejningsmoment. 16. Vælg procentdelen og bekræft. 3-18

58 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.5 Opsætning af spredeskiver Følg trinnene for at foretage opsætning af spredeskiver. 1. Vælg redskab, spreder og spredeskive. 2. Vælg Impulser/omdrejning for at indstille det antal impulser, der genkendes for hver omdrejning af spredeskiverne. 3. Indtast antallet af impulser og bekræft. 3-19

59 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 4. Vælg minimum-rpm for at indstille minimumshastigheden for spredeskiver ved automatisk dosering. 5. Indtast minimums-rpm og bekræft. 6. Vælg Hastighedsstigning for at ændre trinstørrelsen ved ændring af hastighed for spredeskiver. 7. Indtast den foretrukne trinstørrelse og bekræft. 3-20

60 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 8. Vælg Hovedkontakt for at koble de enkelte spredeskivers funktion til sprederens hovedkontakt. 9. Vælg "Spredeskiver følger hovedkontakt" (hovedkontakten vil slå spredeskiverne til og fra) eller "Spredeskiver ignorerer hovedkontakt" og bekræft. 3-21

61 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 10. Vælg "Slukning ved lav hastighed" for at indstille den lave hastighed for køretøjet, som automatisk vil slå spredeskiverne fra. 11. Indtast hastigheden for slukning og bekræft. 3-22

62 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.6 Opsætning af styreventiler for spredeskiver Følg trinnene for at opsætte styreventiler for spredeskiver. 1. Vælg "Styreventil for spredeskive". 2. Vælg "Tilføj oscillering" for at aktivere eller deaktivere ventil-oscillering. Oscillering får ventilen til at vibrere en anelse for at hjælpe med at forhindre, at den sætter sig fast. Undlad at aktivere oscillering, hvis der bruges Sauer Danfoss PWM-ventiler. 3. Vælg Aktiveret og bekræft. 3-23

63 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 4. Vælg Min. PWM for at indstille minimums-pwm (typisk ca. 25%). Min. PWM er den minimale mængde effekt, der kræves, for at ventilen kan reagere. En hvilken som helst værdi, der er lavere end dette tal, vil medføre, at ventilen ikke reagerer. 5. Vælg procentdel og bekræft. 6. Vælg Maks. PWM. Tilførsel af en hvilken som helst værdi, der er højere end dette tal, vil ikke forøge ventilhastigheden. Vælg procentdel og bekræft. 3-24

64 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 7. Vælg Respons fra styreenhed. Dette vil indstille, hvor hurtigt sprederen vil prøve at opnå den påkrævede hastighed for spredeskiver. Hvis værdien indstilles for højt, kan sprederen overskride den ønskede hastighed og bruge tid på at justere, mens den søger efter det rigtige niveau. Find den bedste responshastighed for det udstyr, der anvendes. 8. Vælg hastighed og bekræft. 9. Vælg PWM-frekvens for at indstille PWM-frekvensen. 3-25

65 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 10. Vælg den ønskede frekvens (højere er hurtigere, og lavere er langsommere) og bekræft. 11. For at tillade gradvis forøgelse af ventileffekten, når ventilen aktiveres, skal du vælge Soft start. 12. Vælg Aktiveret og bekræft. 13. For at tillade gradvis reduktion af ventileffekten, når ventilen deaktiveres, skal du vælge Soft stop, vælge Aktiveret og bekræfte. 3-26

66 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.7 Opsætning af hjulsensor Følg trinnene for at opsætte hjulsensoren. 1. Vælg Hjulsensor. 2. Vælg Hjulfaktor. Dette indstiller antal meter per impuls, således at hjulsensoren kan måle afstande. 3. Indtast hjulfaktoren og bekræft. 3-27

67 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 3.8 Indstilling af alarmer Følg trinnene for at opsætte alarmerne. Alarmen kan aktiveres for alle alarmer eller for individuelle alarmer. Brug indstillingen Alle sprederalarmer for at aktivere eller deaktivere alle sprederalarmer universelt. 1. Vælg System, Alarmer og derefter Spreder. 2. Vælg Alle sprederalarmer for at aktivere alle alarmer for sprederen. Dette aktiverer alle alarmer. Alarmer, som kræver indstilling af flere oplysninger, vises nedenfor. 3. Vælg Alarmtilstand. 3-28

68 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 4. Vælg Aktiveret (eller Deaktiveret) og bekræft. 5. Vælg Forkert dosering. Denne alarm vil lyde og blive vist, hvis den detekterede faktiske dosering afviger fra den forudindstillede dosering med en mængde, der svarer til grænsemængden. Vælg Grænse. 6. Indtast grænseprocenten (lavere % er mere følsom) og bekræft. 3-29

69 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 7. Vælg "Hastighedsafvigelse for spredeskiver". Denne alarm vil lyde og vises, hvis de registrerede spredeskivehastigheder afviger fra hinanden med en indstillet værdi. Vælg grænsetype og bekræft. 8. Vælg Grænse, indtast grænseværdien og bekræft. 9. Vælg "Højt omdrejningstal for spredeskiver". Denne alarm vil lyde og vises, hvis det registrerede faktiske omdrejningstal for spredeskiver overskrider den indstillede grænse. Vælg Grænse, indtast maksimumsgrænsen og bekræft. 10. Vælg "Lavt omdrejningstal for spredeskiver", vælg Grænse, indtast minimumsgrænsen og bekræft. 3-30

70 Kapitel 3 - Opsætning af sprederstyreenhed 11. Brug rullepanelet til at se andre alarmer. 12. Hvis der benyttes en remtrukket spreder, skal du vælge "Høj hastighed for transportørrem". Denne alarm vil lyde og vises, hvis remtrækkets hastighed er større end grænsen. Denne alarm findes kun for remtrukne spredere. 13. Vælg Rum, vælg rummet og bekræft. 14. Vælg Grænse, indtast grænsen og bekræft. 15. Gentag trin for andre rum. 3-31

71 Kapitel 4 - Drift Når opsætningen er færdig, vises ikonerne Autosektionskontrol (hvis aktiveret) og Sprederstyreenhed i navigationsmenuen, og information om sprederstyreenheden tilføjes til instrumentbrættet. Sprederhovedkontakten vises i nederste højre hjørne. Ikonerne Autosektionskontrol og Sprederstyreenhed Sprederinstrumentbræt 4.1 Brug af sprederinstrumentbrættet 4.2 Åbning af autosektionskontrol 4.3 Åbning af sprederstyreenhed 4.4 Valg/ændring af rum og doseringer 4.5 Valg/ændring af produkt og dosering 4.6 Overvågningsstatistik 4.7 Valg og ændring af underområder 4.8 Konfigurering og kalibrering 4.9 Håndtering af spredeskiverne 4.10 Brug af hovedkontakten 4.11 Brug af kortvisninger og lag 4-1 Sprederhovedkontakt

72 Kapitel 4 - Drift 4.1 Brug af sprederinstrumentbrættet Information om sprederen tilføjes til instrumentbrættet. Eksemplet herunder gengiver standardvisningen for en spreder med delte rum. Sprederinstrumentbræt 1. Vælg en vilkårlig del af instrumentbrættet for at tilpasse de oplysninger, som det viser. 2. Vælg de oplysninger, der skal vises (vises med hvidt). 3. Vælg panelet igen for at vælge de oplysninger, der skal vises i et bestemt instrumentbrætpanel. 4-2

73 Kapitel 4 - Drift 4. Vælg de oplysninger, der skal vises, og bekræft. 5. Monitorinformation. Dette viser information om spredeskiver og spredebredde. Dette viser information om rum og dosering for et enkelt delt rum. Hvis der benyttes to rum, vil panelet vise Tank 1 og

74 Kapitel 4 - Drift 4.2 Åbning af autosektionskontrol Autosektionskontrol 1. Vælg Autosektionskontrol. Brug minivisningen til at justere styretilstand, mellemrum og kantgrænser, og slå autosektionskontrol til/fra. 4-4

75 Kapitel 4 - Drift 2. Vælg Styretilstand for at undgå overlapning eller mellemrum. Hvis Undgå mellemrum vælges, kan der forekomme en vis overlapning af spredning nær kanterne. Hvis Undgå overlapning vælges, kan der være visse steder, hvor produktet ikke spredes. 3. Vælg og bekræft. 4. Vælg Mellemrumsstørrelse for at justere størrelsen af mellemrummene, hvis det er nødvendigt. 5. Indtast den foretrukne mellemrumsstørrelse og bekræft. 6. Vælg kantgrænse. Dette indstiller den type kantgrænse, som vil slå spredning fra ved hjælp af autosektionskontrol. Markkant og Forager defineres ved hjælp af markmenuen på driftsskærmen. Se instruktionsbogen for føring og autostyring for flere oplysninger om disse. Sikkerhedszone reducerer bredden af spredningen med en halv skårbredde fra kanten for at forhindre overspredning. 4-5

76 Kapitel 4 - Drift 7. Vælg den foretrukne kantgrænse og bekræft. 4-6

77 Kapitel 4 - Drift 4.3 Åbning af sprederstyreenhed Grænsefladen for sprederstyreenhed kan vises enten i en minivisning eller i fuld skærm. Når sprederstyreenheden er i fuld skærm, kan føringskortet vises som en minivisning, så føreren stadig kan overvåge føringen. 1. Vælg Sprederstyreenhed for at åbne en minivisning af sprederstyreenheden. Minivisning Føringskort i fuldskærmsvisning Brug minivisning til at overvåge status, justere doseringshastighed eller hastighed for spredeskiver eller skifte mellem rum. Skyd op eller ned for at flytte minivisningen til en anden position på skærmen. 4-7

78 Kapitel 4 - Drift For at åbne sprederstyreenheden i fuld skærm trykker du på et vilkårligt sted i minivisningen og forskyder mod fuld skærm eller benytter knappen Maksimer (øverst til højre). Fuldskærmsgrænsefladen for sprederstyreenheden viser en række paneler. Hvis det ønskes, kan du igen vælge Sprederstyreenhed for visning i fuld skærm og en minivisning af sprederstyreenheden på samme tid. 2. Vælg ved hjælp af værktøjslinjen for sprederen, hvilke paneler der skal vises. Minivisning af føring Sprederpaneler Værktøjslinje for spreder 3. Forskyd paneler for at ændre på grænsefladen. 4-8

79 Kapitel 4 - Drift 4.4 Valg/ændring af rum og doseringer Rumpanel Rumikoner 1. Vælg Rumikoner i værktøjslinjen for sprederen for at åbne panelet for det rum, der bruges. Brug pilen (øverst til højre) til at udvide og vise produktoplysninger. 2. Overvåg doseringen. Faktisk dosering Aktuatorposition eller procentdel af maksimal remhastighed 4-9

80 Kapitel 4 - Drift 4.5 Valg/ændring af produkt og dosering Rum til/fra 1. Vælg Rum til/fra for at gøre det muligt for rummet at være i drift. 2. Vælg Vælg produkt for at vælge eller ændre det benyttede produkt. 3. Vælg Produktnavn. 3a. Vælg blandt de eksisterende produkter og bekræft. 4-10

81 Kapitel 4 - Drift ELLER 3b. Vælg Opret ny og bekræft. 3c. Indtast et navn for det nye produkt og bekræft. Aktuatorstyret Remtrukket 4. Vælg og indtast værdier til brug i beregningerne for at give systemet mulighed for nøjagtig beregning af doseringen. KALIBRERINGSTYPE FOR TØMNING kan være med ét punkt eller flere punkter. Ét punkt gør ud fra en lineær ændring i doseringshastigheden (dvs. 25% åben betyder 25% produktflow, og 50% åben betyder 50% produktflow). Flere punkter giver mulighed for værdier på 25%, 50% og 75% åben for mere nøjagtige beregninger. KOMPENSATIONSFAKTOR giver mulighed for variation generelt. Hvis rummet på skærmen f.eks. vises som tomt, men det faktiske rum ikke er helt tomt (eller rummet er 4-11

82 Kapitel 4 - Drift tomt, men rummet på skærmen ikke er tomt), så kan føreren indstille en kompensationsfaktor, der tillader dette. 5. Vælg Doseringsinkrement for at indstille doseringsinkrementet for ændringer af doseringen. Dette er den mængde, hvormed doseringen vil ændres, når symbolet plus eller minus anvendes. 6. Indtast den foretrukne dosering og bekræft. 4-12

83 Kapitel 4 - Drift 7. Vælg Forudindstillet dosering 1, indtast doseringen og bekræft. 8. Gentag for Forudindstillet dosering 2. Bekræft for at vende tilbage til sprederstyreenhedens panel. 9. Vælg Tankpåfyldning og Volumen. Indtast mængden af produkt i tanken og bekræft. 10. Vælg Volumeninkrement. Dette vil indstille, hvor stor volumen der tilføjes, når vælges. 4-13

84 Kapitel 4 - Drift 11. Indtast inkrementet og bekræft. 12. Vælg Forudindstillet dosering 1 eller 2 for at ændre Anmodet dosering under drift. 13. Brug plus eller minus til at indstille eller ændre doseringen. 14. Overvåg tømmehastighed og anvendt volumen. Aktuatorstyret: Tømmehastighed Anvendt volumen 4-14

85 Kapitel 4 - Drift Remtrukket: Tømmehastighed Remhastighed Remomdrejningstal Anvendt volumen 4-15

86 Kapitel 4 - Drift 4.6 Overvågningsstatistik Det følgende panel giver føreren mulighed for at overvåge oplysninger under arbejdet. Statistik-ikoner 1. Vælg Statistik på værktøjslinjen for sprederen. Tid brugt på jobbet Aktuel produktivitet Aktuel kørehastighed 4-16

87 Kapitel 4 - Drift 4.7 Valg og ændring af underområder Ikon for underområde 1. Vælg Underområde på værktøjslinjen for sprederen for at åbne underområdepanelet. Den øverste del af panelet kan indstille underområder for jobbet, således at der kan registreres oplysninger vedrørende disse underområder. Aktivt underområde Nulstil underområde 2. Vælg det aktive underområde, vælg et underområde til at registrere oplysninger om jobbet og bekræft. 4-17

88 Kapitel 4 - Drift 3. Brug de blå pile til at få vist andre underområder. Bemærk, at systemet vil fortsætte med at registrere oplysninger om det aktive underområde. 4. Brug de grønne pile til at vælge mellem tanke. 5. Overvåg status for det aktive underområde i den nederste halvdel af panelet. Aktivt underområde for sektion Område i fuld bredde Anvendt volumen Samlet tid brugt på det aktuelle job Gennemsnitlig doseringshastighed (areal) Dækningshastighed (areal/tid) 4-18

89 Kapitel 4 - Drift 4.8 Konfigurering og kalibrering Konfigurationsikon 1. Vælg Konfiguration på værktøjslinjen for sprederen for at åbne kalibreringspanelet. 2. Vælg Hastighedskilde for at indstille, hvordan systemet skal måle hastigheden (GPS, hjulsensor eller fjernbetjening). Dette vil blive brugt til at beregne doseringshastigheder. 4-19

90 Kapitel 4 - Drift 3. Vælg kilden og bekræft. 4. Hvis Hjulsensor blev valgt, vælges Hjulsensor for at kalibrere hjulsensoren. Følg prompterne. 5. Hvis der benyttes en aktuator, skal du vælge Aktuator for at kalibrere aktuatoren. Dette vil bringe åbne- /lukkepositionerne i overensstemmelse med sensoren. Følg prompterne. 6. Vælg Tømning for at kalibrere manuelt, om rummet er med ét punkt (aktuatorstyret eller remtrukket) eller flere punkter (kun aktuator). Vælg kalibreringsmetoden og følg prompterne. 4-20

91 Kapitel 4 - Drift 4.9 Håndtering af spredeskiverne Hvis der kun er opsat én spredeskivestyreenhed, vises følgende panel for spredeskiver. Hvis der er indstillet to spredeskiver og styreenheder, vises følgende panel for spredeskiver. Spredeskivelås Kontakter til spredeskiver til/fra 1. Vælg Spredeskivelås for at låse eller adskille spredeskivehastigheder. 2. Vælg Kontakter til spredeskiver til/fra for at slå spredeskiver til (grøn) og fra (rød) under drift. Denne kontakt vil slå spredeskiver til/fra, selv hvis spredeskiverne er indstillet til at følge hovedkontakten. 4-21

92 Kapitel 4 - Drift 4.10 Brug af hovedkontakten Når der er valgt Virtuel hovedkontakt i opsætningen, slår sprederhovedkontakten spredersystemet til fra X30- konsollen. Denne kontakt virker ikke, hvis ekstern ECU-registrering blev valgt under opsætningen. Hovedkontaktknappen vises med grønt, hvidt eller rødt for at indikere systemets parathed: Grøn: Sprederstyreenheden er tændt og fungerer. Vælg hovedkontakten for at slukke for sprederen. Hvid: Sprederstyreenheden er klar til brug. Vælg hovedkontakten for at tænde for sprederen. Rød: Sprederstyreenheden er slået fra og kan ikke bruges. Vælg hovedkontakten for at se mulige årsager til problemet. Se eksemplet herunder. Grøn angiver, at systemet er klar. Rød angiver, at systemet ikke er klar. Vælg for at vende tilbage til hovedskærmbilledet og fuldføre den nødvendige handling. 4-22

93 Kapitel 4 - Drift 4.11 Brug af kortvisninger og lag Ikoner for kortlag og kortvisning 1. Vælg for at vælge, hvilken dækning der skal vises på skærmen. Dækning vises med grønt. 4-23

94 Kapitel 4 - Drift Doseringshastighed vises med blåt. Hvis der arbejdes med variabel dosering, vises variabel doseringshastighed med forskellige toner af blåt. Tegnforklaring for doseringshastighed. 2. Vælg for at vælge de informationslag, som skal vises. For flere oplysninger om dette henvises til instruktionsbogen for føring og autostyring. 4-24

95 Kapitel 4 - Drift 3. Vælg for at skifte visninger af kortet (nord opad, hoved opad eller perspektiv). Visningen Nord opad placerer nord øverst på skærmen. Visningen Hoved opad placerer køretøjet med dets aktuelle retning øverst på skærmen. 4-25

96 Kapitel 4 - Drift Visningen Perspektiv placerer kortet i perspektiv med redskabet i bunden af skærmen. 4-26

97 Kapitel 5 - Variabel dosering For at kunne benytte variabel dosering (VRC) på et job, skal VRC-tildelingskortet være opsat i X30-konsollen. Variabel dosering skal være aktiveret i opsætningen. Hvis denne funktion ikke er aktiveret, skal du gå til hovedopsætningsmenuen, vælge System og vælge Funktioner for at aktivere VRC. Kør til kanten af det område, der skal behandles, før du indlæser kortet. 5.1 Indlæsning af VRC-kortfiler 5.2 Brug af variabel dosering 5.3 Indlæsning af VRC-kortfiler med AgJunction 5-1

98 Kapitel 5 - Variabel dosering 5.1 Indlæsning af VRC-kortfiler Konfigurer VRC for dette job-ikon 1. Vælg jobmenuen på værktøjslinjen til højre på skærmen, og vælg Konfigurer VRC for dette job. 2. Læs installationsguidens instruktioner, og vælg Næste. 5-2

99 Kapitel 5 - Variabel dosering 3. Vælg filformatet for VRC-kortfilen, og vælg Næste. 4. Lokaliser og vælg VRC-kortfilen, og vælg Næste. 5-3

100 Kapitel 5 - Variabel dosering 5. Vælg Vælg filnavn ud for kanalen for Rum Vælg filen og bekræft. 5-4

101 Kapitel 5 - Variabel dosering 7. Under Attribut vælges Vælg på listen. 8. Vælg produkttypen og bekræft. 9. Vælg om nødvendigt Enheder. 5-5

102 Kapitel 5 - Variabel dosering 10. Vælg Vælg filnavn ud for kanalen for det næste rum, og gentag trin 5 til Kontroller, at indstillingerne er korrekte, og vælg derefter Næste. 12. VRC-konfiguration er fuldført. Bekræft. 5-6

103 Kapitel 5 - Variabel dosering 13. VRC-kortet vises på skærmen. Hvis kortet ikke vises, skal du kontrollere, at konsolplaceringen og den valgte kortplacering passer sammen. 5-7

104 Kapitel 5 - Variabel dosering 5.2 Brug af variabel dosering Ikonerne Automatisk dosering og Variabel dosering 1. Brug værktøjslinjen for sprøjtetilstande til at vælge Variabel dosering eller Automatisk dosering. Variabel dosering er kun tilgængelig, hvis Variabel dosering er blevet aktiveret, og der er indlæst VRC-kort. Dette varierer doseringshastigheden for forskellige områder i overensstemmelse med det indlæste kort. Ved brug af Automatisk dosering anvender systemet den forudindstillede doseringshastighed pr. hektar, men varierer ikke doseringshastighederne for forskellige områder. 2. Hvis VRC ikke er blevet aktiveret, skal du gå tilbage til hovedopsætningsmenuen. Vælg System, og vælg Funktioner. 5-8

105 Kapitel 5 - Variabel dosering 3. Vælg Variabel dosering, og vælg Aktiveret. Bekræft. 4. Gå tilbage til driftsskærmen, hvor VRC-tilstand for spredning nu kan vælges. 5-9

106 Kapitel 5 - Variabel dosering 5.3 Indlæsning af VRC-kortfiler med AgJunction Hvis AgJunction opretter VRC-kortfilerne, kan X30- konsollen nu downloade filer fra webstedet ved hjælp af et link-id og login. For at benytte denne funktion skal du sikre dig, at konsollen er tilsluttet internettet. Denne funktion skal aktiveres. Vælg for at vende tilbage til hovedopsætningsskærmen fra driftsskærmen. 1. Vælg System i hovedopsætningsmenuen, vælg Funktioner, og vælg AgJunction. Escape til driftsskærmen 2. Vælg Aktiveret og bekræft. Ikonet AgJunction vises nu på driftsnavigationsbjælken. 3. Vælg ESC for at vende tilbage til driftsskærmen. 5-10

107 Kapitel 5 - Variabel dosering Ikonet AgJunction 4. Vælg ikonet AgJunction for at åbne en minivisning. 5. Vælg Login, indtast det rigtige brugernavn og den rigtige adgangskode og bekræft. Der kan logges manuelt ind/ud. 5-11

108 Kapitel 5 - Variabel dosering 6. Hvis du vil vælge en anden placering på listen, vælger du Placeringsliste, vælger placeringen og bekræfter. Hvis denne funktion er aktiveret, vil systemet automatisk logge ind, hver gang konsollen startes. Dette system vil automatisk kontrollere for nye downloads. Downloadede kort vil blive vist som valgmuligheder under VRCkonfiguration. 7. Når der er nye data til indlæsning, vil der blive vist en meddelelse, der informerer brugeren om, at der er downloadet filer. 8. Vælg for at acceptere indlæsningen. 9. Under VRC-konfigurationstrin 2/4 vælges AgJunctionDownloads for at vælge et downloadet kort til jobbet. For flere oplysninger om AgJunction-funktionen, herunder hvordan du uploader tildelingskort, henvises til instruktionsbogen for X30 føring og autostyring. 5-12

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com

System 350. X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Sprøjtestyreenhed. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Sprøjtestyreenhed www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4372-DA-TPA Rev. nummer: 1.2.2 Til brug med softwareversion: 3.12.12 Copyright Topcon

Læs mere

System 350 X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Føring og autostyring. www.topconpa.com

System 350 X30 - Konsollen. Instruktionsbog. Føring og autostyring. www.topconpa.com System 350 X30 - Konsollen Instruktionsbog Føring og autostyring www.topconpa.com Instruktionsbog Reservedelsnummer: AGA4084-DA Rev. nummer: 1.5 Til brug med softwareversion: 3.12.12 Copyright Topcon

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95

Lindgaard Pedersen A/S Banemarksvej 50 B 2605 - Brøndby Telefon: 4344 8811 / 8640 8811 Fax: 4344 8701 www.lpas.dk Opdateret Maj 95 TILLYKKE MED DIN NYE UNGO TYVERISIKRING For at du får den største glæde af de mange funktioner, skal vi bede dig læse denne vejledning grundigt igennem. Det er specielt vigtigt, at du er bekendt med FORORD

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1)

Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Brugervejledning til IM and Presence-tjenesten på Cisco Unified Communications Manager, version 9.0(1) Første gang udgivet: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR BRUGERVEJLEDNING RØGSENSOR til røgsensor Side 1 Introduktion Røgsensoren fra LOCKON bruger en optisk røgdetektor til at registre, om der er røgpartikler i luften. Den afgiver en alarm, hvis antallet af

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s.

RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og trehjulede motordrevne køretøjer. (EFT L 188 af 29.7.1993, s. 1993L0033 DA 11.05.1999 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV 93/33/EØF af 14. juni 1993 om tyverisikring på to- og

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer

UNGO L P. Komfort / Alarm system. Tekniske data, symbol forklaringer Tekniske data, symbol forklaringer Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene Sirene udgang Udgange Kanal udgang Fjernbetjening 1 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Trimble CFX-750 Displayet

Trimble CFX-750 Displayet Hurtig start til Trimble CFX-750 Displayet KØRESKÆRMEN Trimble CFX-750 -displayet er en trykfølsom skærm, som er konfigureret til at reagere, når man rører ved ikonerne på skærmen. Ikonerne på skærmen

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas.

L P. Komfort / Alarm system. 9. Tekniske data. LINDGAARD PEDERSEN A/S Banemarksvej 50 B - 2605 Brøndby Telefon 4344 8811 / 8640 8811 www.lpas. 9. Tekniske data Styreenhed Strømforsyning Strømforbrug Komponent teknik Temperatur område Sirene udgang Udgange Kanal 2 udgang Indbyggede relæer 12/24 Volt, minus til stel, polaritetsbeskyttet 15 milliampere,

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide

Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren. DK installations- & konfigurationsguide 911413 Applikationsmanual Parkmaster F294 Sensorsæt til forkofangeren DK installations- & konfigurationsguide Indholdsfortegnelse 1. Installationsværktøj.... 2. Kit indhold... 3. Sensor lakering... 4.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart

GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart GS7000 2 vejs autoalarm med fjernstart Egenskaber: 1. Automatisk kodning af fjernbetjening. 2. 2 fjernbetjeninger hvoraf den ene er med lcd display pager funktion og 4 knapper. 3. Fjernbetjent start. 4.

Læs mere

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12.

Mobil og tablets. Vejledning. Opsætning af ipad IT-AFDELINGEN. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 12. november 2014 IT-AFDELINGEN Vejledning Mobil og tablets Opsætning af ipad Norddjurs Kommune. Torvet 3. 8500 Grenå Tlf.: 89 59 10 00. www.norddjurs.dk

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt

ATS Betjenings vejledning 1. januar 2013. Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt Kære kunde Tillykke med deres nye ATS sikringsanlæg. Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden systemet tages i brug, opbevar den venligst et sikkert sted til senere brug. Indholdet i denne vejledning

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning

Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Dell SupportAssist til pc'er og tablets Brugervejledning Bemærk, forsigtig og advarsel BEMÆRK: BEMÆRK! angiver vigtige oplysninger om, hvordan du bruger computeren optimalt. FORSIGTIG: FORSIGTIG angiver

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

I/O Extender - installations- og brugervejledning

I/O Extender - installations- og brugervejledning DK I/O Extender - installations- og brugervejledning Indholdsfortegnelse side 1. Applikation og funktion.....................................................3 1.1. LED lys diode........................................................3

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP

FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL 4600 CAN/PLIP FUNKTIONS PROGRAMMERINGSTABEL CAN/PLIP PROGRAMMERING AF FUNKTIONALITETER, COBRA FJERNBETJENINGER OG DRIVER CARDS, SELVLÆRENDE PROCEDURE. VIGTIGT: (Kun for PLIP applikationer og lige efter strømtilførsel

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde

Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning. Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde Universel WiFi-rækkeviddeudvider WN3000RP Installationsvejledning Udvidet trådløs rækkevidde Routerens rækkevidde 2011 NETGEAR, Inc.Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne publikation må reproduceres,

Læs mere

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual

Hydrus Smart Start Elite. Brugermanual 1 15 Udgave: Juli 2012 Indhold 1. Generelt... 3 1.1 en... 3 1.2 Teknologisk baggrund... 4 1.3 Garanti... 5 1.4 Advarsler... 6 1.4.1 Generelt... 6 1.4.2 Montering & igangsætning... 6 1.4.3 Strøm... 6 2.

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

TimeStamper Guide til fejlretning

TimeStamper Guide til fejlretning TimeStamper Guide til fejlretning for version 2.01 Copyright 2002-2013 www.timestamper.dk LICENSVEJLEDNING ver A09.doc ANSVARSFRASKRIVELSE: I ingen tilfælde skal udvikleren og/eller dets respektive leverandører

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

1. Programmering af markiser

1. Programmering af markiser 1. Programmering af markiser Programmering af markisemotorer: Ved levering: begynd med at kontrollere motorens programmerings-status. Tryk kort bag på den leverede senders programmeringsknap: 1. Svarer

Læs mere

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune

ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune ipad udrulning på folkeskolerne i Thisted Kommune I denne præsentation Gennemgang af regler Opsætning af ipad Tilslutning til Thisted Skoler MDM (Mobile Device Management) Oprette AppleID Oprette Google

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

OBD-Stik Tester manual (OST)

OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-Stik Tester manual (OST) OBD-stik testeren har 7 hovedfunktioner 1. Udfører en sikkerhedskontrol på OBD stik, til lastbil (24V) eller personbil (12V), før diagnosetester tilsluttes. Der testes for

Læs mere

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning

LightOn. Mobiltelefonsensor. DK Brugervejledning LightOn Mobiltelefonsensor DK Brugervejledning Indholdsfortegnelse Sikkerhedsinformation og vigtige oplysninger... 4 Om LightOn... 5 Pakkens indhold... 6 Sådan kommer du i gang... 7 Isætning af batteri...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

12V - 24V funktionstester

12V - 24V funktionstester 12V - 24V funktionstester Funktionstesteren kan udføre følgende 6 funktioner: 1. Polaritets test. 2. Gennemgangs test. 3. Komponent aktivering når den er afmonteret. 4. Komponent aktivering kun med plus

Læs mere

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning

Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Sikkerhedskopiering og gendannelse Brugervejledning Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Produktbemærkning

Læs mere

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5

Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 Original brugermanual for Skindrenseautomat T5 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Jasopels

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR Font: Franklin Gothic Medium Condensed 26 pt Blue Colour: # 196085 White Colour: # FFFFFF Grey Colour: # 808185 Line Stroke: 1 pt Colour mode: CMYK BRUGERVEJLEDNING P W A T C H ELEKTRONISK PARKERINGS-UR

Læs mere