VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEDTÆGTER FOR SKAKO. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK 24.361.490 fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf."

Transkript

1 VEDTÆGTER FOR SKAKO 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter i andre selskaber at drive industri og handelsvirksomhed og anden hermed i forbindelse stående virksomhed. 3. SELSKABSKAPITAL 3.1 Selskabskapitalen udgør DKK fordelt på aktier à DKK 10,00 eller multipla heraf. 4. AKTIER 4.1 Selskabets aktier skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. 4.2 Aktierne er omsætningspapirer. 4.3 Der udstedes ikke ejerbeviser (aktiebreve) 4.4 Selskabets ejerbog føres af VP Securities A/S, Weidekampsgade 14, 2300 København S (CVRnr.: ).

2 4.5 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 5. FORTEGNINGSRET 5.1 Ved enhver kontant forhøjelse af selskabskapitalen har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af nye aktier. 6. BEMYNDIGELSE FOR BESTYRELSEN TIL KAPITALFORHØJESE 6.1 Indtil den 27. april 2016 er bestyrelsen bemyndiget til ad én eller flere omgange at forhøje selskabets kapital med indtil nom. DKK 35 mio. ved tegning af nye aktier. 6.2 Det er ikke et krav, at kapitalforhøjelser omfattet af bemyndigelsen er gennemført inden den 28. april 2016, men blot at bestyrelsen inden denne dato har truffet beslutning om at udnytte bemyndigelsen samt truffet nærmere beslutning om vilkårene for kapitalforhøjelsen. 6.3 Tegning af nye aktier indtil 15 % af nom. DKK 35 mio., dvs. nom. DKK 5,25 mio. kan ske på følgende vilkår: Kapitalforhøjelserne kan ske ved såvel kontant indbetaling som ved indbetaling i andre værdier end kontanter, Tegning af de nye aktier skal ske til markedskurs, Uanset 5.1 har selskabets aktionærer - både hidtidige aktionærer og kommende aktionærer - ikke fortegningsret til kapitalforhøjelser omfattet af bestyrelsens bemyndigelse, og De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn i selskabets ejerbog 6.4 Tegning af nye aktier kan endvidere ske på følgende vilkår og skal for så vidt angår tegninger ud over 15 % af nom. DKK 35 mio, (dvs. 85 % af nom. DKK 35 mio. svarende til nom. DKK 29,75 mio.) ske på følgende vilkår: Kapitalforhøjelserne kan alene ske ved kontant indbetaling, Selskabets aktionærer - både hidtidige aktionærer og kommende aktionærer - har fortegningsret til tegning af de nye aktier, og De nye aktier skal være omsætningspapirer og skal noteres på navn i selskabets ejerbog. Side 2 af 12

3 6.5 Bestyrelsen er i perioden indtil den 30. april 2012 bemyndiget til ad en eller flere gange at optage et eller flere lån med en samlet hovedstol på minimum DKK og op til DKK , mod udstedelse af subordinerede obligationer, der giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet ( konvertible obligationer ). Der gælder en mindstetegning per investor på DKK De konvertible obligationer udstedes mod kontant indbetaling. Bestyrelsen bemyndiges samtidig til at foretage den dertilhørende kapitalforhøjelse på minimum nominelt DKK 10 og maksimalt nominelt DKK De nærmere lånevilkår er angivet i vedtægternes bilag 1, herunder rentesats og konverteringskurs, idet konverteringskursen som minimum skal svare til markedskursen som nærmere fastsat af bestyrelsen på udstedelsestidspunktet for obligationerne. Optagelsen af lån og udstedelsen af de konvertible obligationer kan ske til kvalificerede investorer efter bestyrelsens nærmere bestemmelse, herunder Lind Invest ApS, Maj Invest Holding A/S og Strandøre Invest A/S, der på forhånd har afgivet bindende tegningstilsagn på i alt DKK over for selskabet. Udstedelsen af konvertible obligationer sker således uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. De nye aktier bærer ret til udbytte fra datoen for registrering af de nye aktiers udstedelse i Erhvervsstyrelsen. Der skal ikke gælde særlige indskrænkninger i den til de nye aktier knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser. Nye aktier udstedt på baggrund af de konvertible obligationer skal være omsætningspapirer og frit omsættelige og skal lyde på navn og noteres i selskabets ejerbog. Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye aktiers omsættelighed eller nogen pligt til at lade de nye aktier indløse. De nye aktier skal i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier på konverteringstidspunktet. Bestyrelsen har på bestyrelsesmøde den 10. november 2011 besluttet at udnytte sin bemyndigelse i henhold til pkt. 6.5 (1) til forhøjelse af selskabets kapital i forbindelse med optagelse af lån med en samlet hovedstol på minimum DKK og maksimum DKK mod udstedelse af subordinerede, konvertible obligationer, som giver långiveren ret til at konvertere sin fordring til aktier i selskabet. De nærmere vilkår for de konvertible obligationer fremgår af bilag 1-5, der udgør en integreret del af selskabets vedtægter. Der er udstedt konvertible obligationer for i alt DKK Bestyrelsen er bemyndiget i perioden frem til den 31. marts 2014 ad en eller flere gange til at forhøje selskabets aktiekapital med indtil nominelt kr ,00, svarende til ,00 aktier á nominelt kr. 10,00 per aktie til medarbejderne i selskabet eller dettes datterselskaber. Udstedelse af nye aktier og tilhørende kapitalforhøjelse(r) sker uanset 5.1 uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen. For de nye aktier skal gælde samme regler, Side 3 af 12

4 som er fastsat for de eksisterende aktier, herunder at de nye aktier skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn. Der skal ikke være nogen særlig forpligtelse til at lade aktierne indløse. De nye aktiers rettigheder i selskabet indtræder fra det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og aktiekapitalen er registreret i Erhvervsstyrelsen. Bestyrelsen er bemyndiget til at foretage de vedtægtsændringer, der nødvendiggøres af kapitalforhøjelse(r) i henhold til nærværende bemyndigelse. Der etableres en lock-up-periode på 3 år, gældende fra udstedelsen af aktierne. 7. GENERALFORSAMLING - INDKALDELSE 7.1 Generalforsamlinger afholdes på Fyn eller Sjælland. 7.2 Senest 8 uger før dagen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling skal bestyrelsen offentliggøre datoen for den påtænkte afholdelse af den ordinære generalforsamling. 7.3 Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelse skal ske efter vedtægternes bestemmelser om kommunikation. 7.4 I indkaldelsen skal angives tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. 7.5 Indkaldelsen skal indeholde oplysninger om: Selskabskapitalens størrelse og aktionærernes stemmeret, En tydelig og nøjagtig beskrivelse af de procedurer, som aktionærerne skal overholde for at kunne deltage i og afgive deres stemme på generalforsamlingen, Registreringsdatoen, med en tydeliggørelse af, at kun personer, der på denne dato er aktionærer, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen, Angivelse af, hvor og hvordan den komplette og uforkortede tekst til de dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen, dagsorden og de fuldstændige forslag kan fås, samt Side 4 af 12

5 Angivelse af den internetadresse, hvor de i foregående afsnit oplysninger, samt oplysninger om indkaldelse, det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og stemmeafgivelse pr. brev, vil blive gjort tilgængelige. 7.6 I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen, inklusive dagen for dennes afholdelse, skal de i pkt. 7.5 anførte oplysninger, de fuldstændige forslag, samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning gøres tilgængelige for selskabets aktionærer efter vedtægternes bestemmelser om kommunikation. 7.7 Selskabets aktionærer kan forud for generalforsamlingen stille spørgsmål til dagsordenen eller til dokumenter mv. til brug for generalforsamlingen. Sådanne spørgsmål skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen. 8. GENERALFORSAMLING - AFHOLDELSE 8.1 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. 8.2 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når bestyrelsen eller den generalforsamlingsvalgte revisor forlanger det 8.3 Aktionærer, der ejer 5 pct. af selskabskapitalen, kan skriftligt forlange, at der afholdes en ekstraordinær generalforsamling, ligesom generalforsamlingen kan beslutte, at der skal afholdes en ekstraordinær generalforsamling. 8.4 Ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest to uger efter, at det er forlangt. Side 5 af 12

6 9. GENERALFORSAMLING FORSLAG 9.1 Enhver aktionær har ret til at få et bestemt emne optaget på dagsordenen til den ordinære generalforsamling, hvis aktionæren skriftligt fremsætter krav om dette over for bestyrelsen. 9.2 Fremsættes kravet senest seks uger, før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen. Modtager selskabet kravet senere end seks uger før generalforsamlingens afholdelse, afgør bestyrelsen, om kravet er fremsat i så god tid, at emnet kan optages på dagsordenen. 9.3 Sager, der ikke er sat på dagsordenen, kan kun afgøres af generalforsamlingen, hvis samtlige aktionærer samtykker. Den ordinære generalforsamling kan dog altid træffe afgørelse om sager, som efter vedtægterne skal behandles på en sådan generalforsamling. 10. GENERALFORSAMLING MØDERET 10.1 Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen og tage ordet og afgive stemme der, efter bestemmelserne i dette punkt Enhver aktionær kan deltage i generalforsamlinger og afgive stemme der, for de aktier, som aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger én (1) uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder, opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens aktier i ejerbogen, samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen Aktionærens ret til at deltage i en generalforsamling og afgive stemme i tilknytning til aktionærens aktier er endvidere betinget af, at aktionæren senest tre dage før generalforsamlingens afholdelse skal være anmeldt til selskabet eller til en i indkaldelsen nærmere angivet tredjemand med anmodning om udstedelse af adgangskort. Adgangskort udstedes til den i ejerbogen noterede aktionær Aktionærer har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. Selskabet stiller elek- Side 6 af 12

7 troniske fuldmagtsblanketter til rådighed for selskabets aktionærer i samme periode, som aktionærerne kan anmode om adgangskort Aktionærer eller fuldmægtige kan møde på generalforsamlingen sammen med en rådgiver. 11. GENERALFORSAMLING - AFSTEMNINGER 11.1 Enhver aktie på DKK 10,00 giver én stemme For at en aktionær skal kunne udøve stemmeret, skal den aktie, der danner grundlag for stemmeretten, være noteret på aktionærens navn i ejerbogen, og aktionæren skal være mødeberettiget De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er fastsat i lovgivningen eller følger af selskabets vedtægter Står stemmerne lige, er forslaget ikke vedtaget Personvalg samt anliggender, hvor aktionærerne skal stemme om flere muligheder ved én afstemning, afgøres ved relativt, simpelt stemmeflertal. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning Selskabets aktionærer har mulighed for at afgive stemme skriftligt til bestyrelsen forud for en generalforsamling. Skriftlige stemmer skal være selskabet i hænde senest 3 dage inden generalforsamlingen. Er en skriftlig stemme modtaget af selskabet, er den bindende for aktionæren og kan ikke tilbagekaldes. 12. GENERALFORSAMLING - DAGSORDEN 12.1 På den ordinære generalforsamling skal årsrapporten med den uafhængige revisors påtegning og ledelsesberetning fremlægges Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde: Side 7 af 12

8 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport. Forslag fra bestyrelsen eller aktionærer. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af revision. Bemyndigelse til opkøb af egne aktier Eventuelt. 13. GENERALFORSAMLING AFVIKLING 13.1 Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent Dirigenten skal lede generalforsamlingen og sikre, at generalforsamlingen afholdes på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. Dirigenten råder over de nødvendige beføjelser hertil, herunder retten til at tilrettelægge drøftelser, udforme afstemningstemaer, beslutte hvornår debatten er afsluttet, afskære indlæg og, om nødvendigt, bortvise deltagere fra generalforsamlingen Over forhandlingerne på generalforsamlingen skal der føres en protokol, der underskrives af dirigenten Senest to uger efter generalforsamlingens afholdelse skal generalforsamlingsprotokollen eller en bekræftet udskrift af denne tillige med afstemningsresultaterne offentliggøres via selskabets hjemmeside. 14. AKTIEUDBYTTE - EKSTRAORDINÆRT UDBYTTE 14.1 Aktieudbytte, der ikke er hævet 5 år efter forfaldsdagen, tilfalder selskabet Ved generalforsamlingsbeslutning af 18. april 2007 har generalforsamlingen bemyndiget bestyrelsen til at træffe beslutning om udlodning af ekstraordinært udbytte. Side 8 af 12

9 15. BESTYRELSE 15.1 Selskabet ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 3-6 medlemmer, hvor til kommer de bestyrelsesmedlemmer, der måtte blive valgt efter de særlige regler i selskabsloven om medarbejderrepræsentation Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af selskabet, og bestyrelsen skal sikre en forsvarlig organisation af selskabets virksomhed De af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer vælges for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted Såfremt antallet af generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer i årets løb kommer ned under 3, påhviler det bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling for at vælge nye bestyrelsesmedlemmer i stedet for de fratrådte. 16. BESTYRELSEN SAMMENSÆTNING OG MØDER 16.1 Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand, der i formandens fravær i enhver henseende træder i formandens sted. Ved stemmelighed afgøres valg ved lodtrækning Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige medlemmer er repræsenteret. Beslutninger må dog ikke træffes, uden at så vidt muligt samtlige medlemmer har haft adgang til at deltage i sagens behandling Bestyrelsesmøder indkaldes af bestyrelsens formand eller i dennes forfald ved næstformanden. Bestyrelsesmøder afholdes, så ofte det er nødvendigt. På begæring af et medlem af bestyrelsen eller af en direktør skal der indkaldes til bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøder kan afholdes skriftligt, herunder ved anvendelse af elektroniske medier, i det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyrelsens hverv. Ethvert medlem af be- Side 9 af 12

10 styrelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig drøftelse sted De i bestyrelsen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme eller i dennes fravær næstformandens stemme udslagsgivende Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv Referater af bestyrelsesmøderne indføres i en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. 17. DIREKTION 17.1 Bestyrelsen ansætter en direktion på 1-2 medlemmer til at varetage den daglige ledelse af selskabet Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura Direktionen skal følge de retningslinier og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter selskabets forhold er af usædvanlig art eller stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktionen kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, med mindre bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for selskabets virksomhed. Bestyrelsen skal i så fald snarest muligt underrettes om den trufne disposition Selskabet har udarbejdet overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning af direktionen. Disse retningslinier er vedtaget på selskabets generalforsamling og offentliggjort på selskabets hjemmeside 18 TEGNINGSREGEL 18.1 Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen sammen med en direktør. Side 10 af 12

11 19. REGNSKABSÅR 19.1 Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 20. REVISION 20.1 Selskabets regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der vælges af den ordinære generalforsamling for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted Selskabets revisor skal være tilstede på selskabets ordinære generalforsamling. 21. KOMMUNIKATION 21.1 Selskabet kan give alle meddelelser til selskabets aktionærer i henhold til selskabsloven eller disse vedtægter ved elektronisk post eller ved offentliggørelse på selskabets hjemmeside under punktet Generalforsamlinger, ligesom dokumenter, herunder selskabets årsrapport samt indkaldelse til generalforsamling, kan fremlægges eller sendes elektronisk. Elektronisk kommunikation træder således i stedet for fremsendelse og fremlæggelse af papirbaserede dokumenter Indkaldelse til generalforsamlinger sker elektronisk på selskabets hjemmeside under punktet Generalforsamlinger samt via NASDAQ OMX Copenhagen Selskabets aktionærer skal sikre, at selskabet er i besiddelse af den korrekte elektroniske postadresse, og den enkelte aktionær skal løbende sørge for at ajourføre denne. Aktionærernes elektroniske postadresse skal noteres i selskabets ejerbog. Er oplysningerne mangelfulde, har bestyrelsen/ejerbogsføreren ingen pligt til at søge disse berigtiget eller til at give meddelelse herom til aktionæren Selskabets aktionærer kan ved henvendelse til selskabet få oplyst kravene til anvendte systemer, samt anvendelsen og fremgangsmåden i forbindelse med elektronisk kommunikation. Side 11 af 12

12 Selskabet kan i stedet vælge at opfylde denne forpligtelse ved at give oplysningerne herom via selskabets hjemmeside under punktet Generalforsamlinger Enhver i ejerbogen noteret aktionær skal efter anmodning have tilsendt en direkte elektronisk indkaldelse til selskabets generalforsamlinger med henvisning til, at dagsorden og bilag fremgår af selskabets hjemmeside Såfremt bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt, kan den elektroniske indkaldelse til generalforsamlinger suppleres med en samtidig offentliggørelse i et landsdækkende dagblad, eller ved skriftlig underretning af noterede aktionærer, efter samme regler som gælder for elektronisk indkaldelse. Således vedtaget på selskabets ordinære generalforsamling den 26. april 2012, på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 10. november 2011, på bestyrelsesmøde den 10. november 2011 og som senest ændret på bestyrelsesmøde den 9. december 2011 i henhold til generalforsamlingsbeslutning af 10. november Side 12 af 12

13 Bilag 1 løbenr. [ ] [ ] Konvertibel subordineret obligation SKAKO A/S og [Investor]

14 Indholdsfortegnelse: Side 2 1 Baggrund Definitioner Lånebeløb Rente Subordinering og tilbagebetaling Konvertering Justering af udnyttelseskurs og/eller antal Aktier Vilkår og betingelser for Aktier udstedt ved konvertering Opsigelse Misligholdelse Omsættelig Obligation Overdragelse og transport Mortifikation Lovvalg og domstole...8

15 Den [ ] har Side 3 (1) SKAKO A/S, et aktieselskab stiftet i henhold til dansk ret med CVR-nr og med hjemsted på adressen Bygmestervej 2, 5600 Faaborg ( Låntager ) og (2) [Investor], [ ] stiftet i henhold til dansk ret med CVR-nr. [ ] og med hjemsted på adressen [ ] ( Långiver ) indgået aftale om, at Långiver yder Lånebeløbet til Låntager på de i denne konvertible subordinerede obligation anførte vilkår og betingelser. 1 Baggrund 1.1 Långiver ønsker at yde et lån til Låntager til kapitalisering af Låntager på de i denne Obligation anførte vilkår. 2 Definitioner Når de anvendes i denne Obligation, har følgende udtryk følgende betydning: Aktieantallet har den betydning, der er anført i pkt Aktier har den betydning, der er anført i pkt Konverteringskurs har den betydning, der er anført i pkt Lånebeløb Lånet Løbetiden Obligation har den betydning, der er anført i pkt. 3.1 med fradrag af beløb konverteret til Aktier under pkt. 6. betyder Lånebeløbet samt tilskreven, påløben Rente med fradrag af beløb konverteret til Aktier under pkt. 6. betyder perioden fra Udstedelsesdatoen til Udløbsdagen. betyder denne konvertible subordinerede obligation med de til enhver tid gældende ændringer. Rente har den betydning, der er anført i pkt Udbetalingsdatoen har den betydning, der er anført i pkt Udløbsdagen har den betydning, der er anført i pkt Udstedelsesdato har den betydning, der er anført i pkt. 3.1.

16 Side 4 3 Lånebeløb 3.1 Långiver har den [ ] 2011 ( Udstedelsesdatoen ) indvilliget i at tegne konvertible obligationer udstedt af Låntager for et samlet beløb stort nominelt DKK [ ], fordelt på obligationer med stykstørrelser af nominelt DKK og omfattende løbenr. [ ] - [ ] ( Lånebeløbet ), som udbetales til Låntager senest [ ] ( Udbetalingsdatoen ). 4 Rente 4.1 Der beregnes en variabel rente ( Rente ) af den til enhver tid værende hovedstol i henhold til denne Obligation, svarende til renten på [navn på pengeinstitut]ydede erhvervskredit minus 0,5 procentpoint. 4.2 Rente beregnes og tilskrives den til enhver tid værende hovedstol en gang om året bagud hver den 31. december hvert år, første gang den 31. december [2011/2012] for perioden fra Udstedelsesdatoen til den 31. december [2011/2012], og frem til Udløbsdagen med sidste tilskrivning på Udløbsdagen. Rente for perioder, der ikke udgør et helt år, beregnes for det faktiske antal forløbne dage på basis af et renteår på 360 dage. 4.3 Tilskreven Rente forfalder til betaling med 10 bankdages varsel ved Långivers meddelelse herom til Låntager, hvilken meddelelse tidligst kan afgives 10 bankdage efter tilskrivning af Rente, jf. pkt Forfald af Rente til betaling, men ikke tilskrivning af Rente, er betinget af, at Låntager ikke er i misligholdelse af vilkårene under Låntagers erhvervskredit, samt at Låntagers forfaldne betalinger af enhver art til [navn på pengeinstitut] og/eller selskaber i [navn på pengeinstitut]-koncernen, herunder lån og garantiforpligtelser i henhold til Låntagers erhvervskredit og/eller andre låne- eller garantiforhold med [navn på pengeinstitut]- koncernen er fuldt afregnet. Det i dette pkt. 4.4 anførte gælder dog ikke for forfald af Rente til betaling i forbindelse med tilbagebetaling i henhold til pkt Subordinering og tilbagebetaling 5.1 Medmindre Långiver på det pågældende tidspunkt har givet meddelelse om konvertering af Lånet til Aktier, skal Låntager tilbagebetale ethvert udestående beløb med påløben, tilskreven, ikke-betalt Rente den førstkommende bankdag efter den [udløbet af det kvartal, der afsluttes efter udløbet af to års perioden fra udstedelse] ( Udløbsdagen ). 5.2 Lånebeløbet er afdragsfrit, idet Låntager ikke har ret til at tilbagebetale, og Långiver ikke har ret til at kræve betaling af Lånebeløbet helt eller delvist før på Udløbsdagen. Långiver skal have ret til at kræve tilbagebetaling med 30 dages varsel i tilfælde af (i) likvidation, (ii) salg af Låntagers virksomhed eller væsentlige dele heraf forud for Udløbsdagen/konvertering, (iii) salg af en bestemmende del af aktierne i Låntager forud for udløbsdagen/konvertering, (iv) omstrukturering som indebærer overgang af bestemmende indflydelse i Låntager, eller (v) ved førtidsindfrielse af erhvervskreditten hos [navn på pengeinstitut]. 5.3 Lånet og Obligationen skal være efterstillet og subordineret i forhold til selskabets simple kreditorer, men Långiver skal have ret til fyldestgørelse forud for kreditorer, som er efterstillet simple fordringer ved konkurs samt andre ansvarlige eller subordinerede lån. 6 Konvertering

17 Side Långiver kan til enhver tid med 15 dages forudgående skriftligt varsel til Låntager konvertere det udestående beløb i henhold til denne Obligation, inklusive tilskreven men ikke betalt Rente, eller en del heraf, dog i minimumsbeløb af DKK per konvertering, til Aktier i Låntager i overensstemmelse med dette pkt. 6. Dog kan der ikke ske konvertering inden for de første tolv (12) måneder efter Udstedelsesdatoen, idet denne begrænsning ikke gælder, såfremt der fremsættes et offentligt købstilbud til aktionærerne i SKAKO A/S. 6.2 Konverteringskursen fastsættes af bestyrelsen på Udstedelsesdatoen, således at et beløb på DKK [ ] konverteres til én aktie i Låntager med en pålydende værdi på DKK [ ] ( Konverteringskurs ). Konverteringskursen svarer mindst til markedskursen for aktierne i Låntager på udstedelsestidspunktet for Obligationen, som nærmere fastsat af bestyrelsen. 6.3 Ethvert udestående beløb i henhold til denne Obligation, som konverteres i overensstemmelse med dette pkt. 6, skal ved udstedelse af de pågældende Aktier anses for fuldt indfriet og vil ikke længere blive betragtet som et udestående beløb i henhold til denne Obligation. 6.4 For ethvert udestående beløb i henhold til denne Obligation, som konverteres i overensstemmelse med dette pkt. 6, ophører tilskrivning af Rente per datoen for Långivers meddelelse om konvertering til Låntager. 7 Justering af udnyttelseskurs og/eller antal Aktier 7.1 Hvis Låntagers kapitalstruktur ændres på en måde, som direkte bevirker en reduktion eller forhøjelse af værdien af den udstedte Obligation, skal der, medmindre andet fremgår af pkt nedenfor, ske en regulering af Konverteringskursen og/eller det antal aktier, som kan tegnes ved konvertering af Lånet ( Aktieantallet ), således at værdien af Obligationen forbliver upåvirket af ændringen. De væsentligste eksempler på ændringer i selskabets kapitalstruktur er kapitalforhøjelser, kapitalnedsættelser, fusion, spaltning, udstedelse af fondsaktier, udstedelse af tegningsoptioner og udstedelse af konvertible gældsbreve. 7.2 Ændringer i værdien af Obligationen, som konsekvens af afledte virkninger af ændringer i Låntagers kapitalstruktur, herunder som en konsekvens af driften af Låntagers virksomhed, giver ikke anledning til regulering af Konverteringskursen og/eller Aktieantallet. 7.3 Der skal ikke ske regulering af Konverteringskursen eller Aktieantallet på grundlag af betaling af årligt udbytte, der ikke samlet overstiger DKK 2 per aktie à nom. DKK 10, udstedelse og tegning af nye aktier til markedskurs, køb eller salg af egne aktier til markedskurs, udstedelse af warrants til markedskurs, udstedelse af konvertible gældsbreve til markedskurs eller likvidation af Låntager. 7.4 I tilfælde af udstedelse af fondsaktier, udstedelse og tegning af nye aktier under markedskurs (bortset fra udstedelse af aktier eller warrants til ledelse og medarbejdere), eller en ændring af Aktiernes stykstørrelse, skal Aktieantallet tilsvarende reguleres. 7.5 Enhver regulering i henhold til dette pkt. 7 skal beregnes af Låntagers

18 generalforsamlingsvalgte revisor. Side Såfremt Långiver eller Låntager er uenige i den efter pkt. 7.5 foretagne regulering, kan en part anmode om, at reguleringen fastsættes ved en uvildig vurdering foretaget af to sagkyndige vurderingsmænd udpeget af Foreningen af Statsautoriserede Revisorer. Omkostningerne ved vurderingen efter pkt. 7.6 afholdes af den part, som anmoder om en uvildig vurdering. Vurderingsmændene skal træffe afgørelse senest 20 bankdage efter, at de har modtaget et fyldestgørende grundlag for en stillingtagen. Vurderingsmændenes afgørelse efter pkt. 7.6 er endelig og kan ikke indbringes for domstolene eller anden myndighed. 8 Vilkår og betingelser for Aktier udstedt ved konvertering 8.1 Følgende gælder for aktier ( Aktier ) i Låntager, som erhverves ved konvertering af hele det udestående beløb i henhold til denne Obligation: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Det højeste nominelle beløb, hvormed aktiekapitalen kan forhøjes på baggrund af konvertering, beregnes i henhold til vilkårene for denne Obligation, jf. nærmere pkt. 6 og 7; Aktierne skal være omsætningspapirer og skal lyde på navn; Der skal ikke gælde begrænsninger i de nye Aktiers omsættelighed; Aktierne skal have en pålydende værdi på DKK 10 eller multipla heraf; Aktierne bærer ret til udbytte fra datoen for registrering af Aktiernes udstedelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen; Der vil ikke gælde særlige indskrænkninger i den til Aktierne knyttede fortegningsret ved fremtidige kapitalforhøjelser; Aktierne skal i øvrigt have samme rettigheder som de eksisterende aktier i Låntager på konverteringstidspunktet.

19 9 Opsigelse 9.1 Denne Obligation kan ikke opsiges af Långiver før Udløbsdagen. Side 7 10 Misligholdelse 10.1 Der foreligger væsentlig misligholdelse af denne Obligation, såfremt Låntager (i) ikke erlægger forfalden Rente rettidigt, jf. pkt. 4.3; (ii) undlader rettidig og/eller fuldstændig at erlægge kontante tilbagebetalingsbeløb til Långiver, jf. pkt. 5.2); eller (iii) undlader at efterkomme et berettiget krav om konvertering til Aktier, jf, pkt Der foreligger desuden væsentlig misligholdelse af denne Obligation, såfremt (i) Låntager erklæres konkurs; eller (ii) en offentlig myndighed indleder tvangsopløsning af Låntager Såfremt Långiver vil gøre en væsentlig misligholdelse af denne Obligation gældende over for Låntager, skal dette ske ved skriftlig meddelelse til Låntagers bestyrelse uden ugrundet ophold fra det tidspunkt, hvor Långiver er blevet bekendt med misligholdelsen Låntager skal i en periode på højst 20 bankdage fra afsendelsen af meddelelsen, jf. pkt. 10.3, være berettiget til at afhjælpe det påtalte misligholdende forhold. Dette gælder dog ikke, såfremt misligholdelsen består i et af de i pkt nævnte forhold. Såfremt Låntager indenfor denne frist afhjælper det påtalte misligholdende forhold, herunder blandt andet ved erlæggelse af eventuelle forsinkede betalinger med tillæg af morarenter i henhold til renteloven, er Långiver uberettiget til at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende Foreligger der et af de i pkt anførte misligholdende forhold, eller i øvrigt et misligholdende forhold, jf. pkt. 10.1, som ikke afhjælpes rettidigt i henhold til pkt. 10.4, er Långiver berettiget til at opsige denne Obligation til øjeblikkelig fuldstændig indfrielse, herunder med tilskrivning af Rente frem til datoen for meddelelsen om indfrielseskravet, ved skriftlig meddelelse herom til Selskabets bestyrelse. Konverteringsretten, jf. pkt. 6, bevares indtil tilbagebetaling inklusive Rente og eventuelle morarenter er sket fuldt ud Såfremt Långiver på anden måde end anført i pkt og 10.2 tilsidesætter sine forpligtelser i henhold til denne Obligation, er Långiver berettiget til at kræve dom for naturopfyldelse eller til at kræve erstatning for eventuelle tab i henhold til dansk rets almindelige regler. Sådanne forhold kan derimod ikke fordre ophævelse af denne Obligation eller give ret til ekstraordinær konvertering. Det i pkt finder ikke anvendelse i tilfælde omfattet af dette pkt I tilfælde af misligholdelse i henhold til en af de i pkt anførte grunde, kan denne Obligation tvangsfuldbyrdes i henhold til retsplejelovens 478, stk. 1, nr Omsættelig Obligation 11.1 I overensstemmelse med Lovbekendtgørelse nr. 669 af 23. september 1986 (med senere ændringer) (gældsbrevsloven) anses denne Obligation for at være et omsætningspapir.

20 Side 8 12 Overdragelse og transport 12.1 Låntager må ikke overdrage eller transportere nogen af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne Obligation Långiver er berettiget til at overdrage denne Obligation og rettigheder knyttet hertil i sin helhed. Enhver overdragelse af denne Obligation skal meddeles skriftligt til Låntager for at være gyldig. 13 Mortifikation 13.1 Bortkommer denne Obligation kan den erstattes for Långivers regning efter gennemført udenretlig mortifikation efter de for omsætningspapirer gældende regler. 14 Lovvalg og domstole 14.1 Denne Obligation og enhver tvist eller krav vedrørende denne Obligation er undergivet og skal fortolkes og afgøres efter dansk ret. Enhver tvist skal behandles af de ordinære danske domstole efter retsplejelovens almindelige regler. ----o0o---- For Långiver: [ ] Navn og titel Navn og titel For Låntager: SKAKO A/S Navn og titel Navn og titel

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106)

V E D T Æ G T E R. for NEUROSEARCH A/S. (CVR nr. 12546106) V E D T Æ G T E R for NEUROSEARCH A/S (CVR nr. 12546106) 1 SELSKABETS NAVN, HJEMSTED og FORMÅL Selskabets navn er NeuroSearch A/S. 1. 2. Selskabets formål er at drive investering, forskning, handel, fabrikation

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015

VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 26. februar 2015 VEDTÆGTER FOR A/S NØRRESUNDBY BANK I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. 1. stk. Bankens navn er A/S Nørresundby Bank. 2. stk. Banken

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på.

I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I dette dokument følger lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) som er gældende for den måde anpartsselskabet Endelave ApS skal drives på. I kolonnen til venstre findes loven i sin fulde og rette

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Vedtægter for Danske Bank A/S

Vedtægter for Danske Bank A/S Selskabsmeddelelse Koncernkommunikation Holmens Kanal 2 12 1092 København K Telefon 45 14 56 94 20. marts 2009 Meddelelse nr. 4/2009 Vedtægter for Danske Bank A/S 1.1. Bankens navn er Danske Bank A/S.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo----

VEDTÆGTER. for. Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- VEDTÆGTER for Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (CVR nr. 24 25 61 46) ----ooooo---- 1.1. Selskabets navn er Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0

% af cirkl. mængde(efter reduktion) Danske Obligationer 301.313.400 3.013.134 2.661.374 88,33 2.661.374 100 0 0 Cirkulerende Alle adgangskorttilmeldt mængde i Fuldmagter til bestyrelsen Øvrige adgangskort Hedgeforeningen HP Ordinær generalforsamling, 26.04.2012 11:30 mængde stemmer stemmer (efter reduktion) stemmer

Læs mere

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114

Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 Vedtægter for Topdanmark Forsikring A/S CVR. nr. 78416114 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1. Navn Stk. 1. Selskabets navn er Topdanmark Forsikring A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: Forsikringsselskabet

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr.

Ejeraftale for xxx P/S. Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse. og Person 4. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. xxx Adresse. Cpr. nr. Ejeraftale for xxx P/S Mellem Person 1 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 2 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 3 Cpr. nr. xxx Adresse og Person 4 Cpr. nr. xxx Adresse osv. (alleinvestorerne) (herefter samlet kaldet

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S

Vedtægter DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Vedtægter for DANSKE ANDELSKASSERS BANK A/S Bankens navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er Danske Andelskassers Bank A/S. Bankens hjemsted er i Viborg Kommune. Banken fører følgende binavne: ANDELSKASSEN

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB

VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB VEDTÆGTER FOR DANSKE FISKERES FORSIKRING, GENSIDIGT SELSKAB 1. SELSKABETS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1.1. Selskabets navn er Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. Selskabet har følgende binavne:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d.

Vedtægter. Roskilde Grøn Energi A/S. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsansvarlig Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Sagsbehandler Pernille Aagaard Truelsen Partner, advokat (L), ph.d. Åboulevarden 49, 4. sal 8000 Aarhus C Telefon: 86 18 00 60 Mobil:

Læs mere

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a

Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Bilag til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Formuepleje Invest2011, punkt 3a Indhold: Foreslået vedtægt med ændringer fremhævet side 2 Vedtægt efter generalforsamlingens og Finanstilsynets

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010

Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 Lovtidende A 2010 Udgivet den 18. august 2010 11. august 2010. Nr. 985. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE

INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE INVESTERINGSFORENINGEN TEMA KAPITAL FULDSTÆNDIGT TEGNINGSPROSPEKT FOR AFDELING STOCKRATE FEBRUAR 2008 Forenklet tegningsprospekt for Investeringsforeningen TEMA Kapital ANSVAR FOR PROSPEKTET Vi erklærer

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet

Vedtægter. for. Foreningen BryggeNet Vedtægter for Foreningen BryggeNet 1 Navn & hjemsted Foreningens navn er BryggeNet. Foreningens hjemsted er Islands Brygge i Københavns kommune. 2 Formål Foreningens formål er at etablere, eje og drive

Læs mere

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus

Vedtægter. for. Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Vedtægter for Hedgeforeningen Formuepleje Fokus Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Hedgeforeningen Formuepleje Fokus. Stk. 2. Foreningen er en hedgeforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere