TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TORM A/S - Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2014"

Transkript

1 TORM A/S - Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 3. april Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf Jacob Meldgaard, CEO, tlf.: Mads Peter Zacho, CFO, tlf.: Christian Søgaard-Christensen, IR, tlf.: Tuborg Havnevej 18 DK-2900 Hellerup, Danmark Tlf.: / Fax: Om TORM TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter og har desuden aktiviteter i tørlastmarkedet. Rederiet driver en samlet flåde på ca.100 moderne skibe med høje krav om sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889 og har i år fejret 125 års jubilæum. Selskabet har aktiviteter i hele verden og hovedkontor i København. TORM er børsnoteret på NASDAQ OMX Copenhagen (symbol: TORM). For yderligere oplysninger, se venligst Safe Harbor fremadrettede udsagn Emner behandlet i denne selskabsmeddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. For at tilskynde selskaber til at offentliggøre fremadrettede oplysninger om deres virksomhed giver den amerikanske Private Securities Litigation Reform Act of 1995 beskyttelse for fremadrettede udsagn i henhold til safe harbor-principperne. Fremadrettede udsagn kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Selskabet ønsker at benytte safe harbor-bestemmelserne i the Private Securities Litigation Reform Act of 1995 og afgiver dette forbehold i overensstemmelse med denne safe harbour-lovgivning. Ord og vendinger som "mener", "er af den opfattelse", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver, at der er tale om fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne selskabsmeddelelse afspejler TORMs nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan inkludere udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne, og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i TORMs databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for Selskabets kontrol. Vigtige faktorer, der efter TORMs mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter indgåelsen af definitive afkaldsdokumenter med Selskabets långivere, verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterhyrerater og skibsværdier, ændringer i efterspørgslen efter ton-mil, effekten af OPEC's produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i Selskabets driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet politiske begivenheder eller terrorhandlinger. De fremadrettede udtalelser er baseret på ledelsens aktuelle vurdering, og TORM er alene forpligtet til at opdatere og ændre de anførte forventninger i det omfang, det er krævet ved lov. Side 1 af 8

2 Til TORM A/S aktionærer Hellerup, 11. marts 2014 Ordinær generalforsamling i TORM A/S 3. april 2014 TORM A/S aktionærer indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling torsdag den 3. april 2014 klokken 10:00 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V. Dagsorden og fuldstændige forslag Vedlagt fremsendes dagsorden og de fuldstændige forslag. Bestyrelsen håber, at De som aktionær vil støtte TORM ved at deltage i generalforsamlingen eller ved at afgive Deres stemme enten ved fuldmagt eller brevstemme. Med venlig hilsen På bestyrelsens vegne Flemming Ipsen Bestyrelsesformand 2 of 8

3 INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR nr ) Torsdag den 3. april 2014, kl. 10:00 på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V med følgende DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder bestyrelsens redegørelse for Selskabets økonomiske stilling i henhold til kapitaltabsreglen i selskabslovens Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige årsrapporter udarbejdes og aflægges kun på engelsk, medmindre bestyrelsen beslutter, at årsrapporten tillige skal udarbejdes på dansk 3. Godkendelse af årsrapporten for Bestyrelsens forslag om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen 7. Valg af revisor 8. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer: a. Bestyrelsens forslag om godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2014 b. En aktionær, Kjeld Beyer, har fremsat følgende forslag: b.1 Krav om regnskabsoplysninger i indkaldelsen til generalforsamling b.2 Årsrapporten og kvartalsregnskaber skal være tilgængelige på dansk i mindst fem år b.3 Der må højst bruges 2-3 menuer på hjemmesiden for at komme til kvartals- og årsrapporter, og menuerne skal være let tilgængelige og på dansk med tydelig skrift 9. Eventuelt *** Vedtagelseskrav Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig, hvis mindst 1/3 af aktiekapitalen er repræsenteret, jf. 10, stk. 1 i Selskabets vedtægter (se dog yderligere krav om repræsentation nedenfor vedrørende aktionærforslag under dagsordenens pkt. 8.b.1). Godkendelse af forslagene under dagsordenens pkt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.a, 8.b.2 og 8.b.3 kræver simpelt flertal, jf. 10, stk. 2 i Selskabets vedtægter. Godkendelse af forslaget under dagsordenens pkt. 8.b.1 vil indebære en ændring af vedtægternes regler om indkaldelse til den ordinære generalforsamling og kræver derfor, at mindst 3/5 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at forslaget vedtages af mindst 2/3 af såvel de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital, jf. vedtægternes 10.3 og selskabslovens 106, stk. 1. Indkaldelsesform og adgang til oplysninger Indkaldelse til generalforsamlingen vil blive sendt til alle navnenoterede aktionærer, som har fremsat begæring herom. Indkaldelse vil tillige ske ved bekendtgørelse i Erhvervsstyrelsens IT-system og på Selskabets hjemmeside, 3 of 8

4 Denne indkaldelse med dagsorden, de fuldstændige forslag, oplysning om det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen og de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt eller brev og dokumenter, der vil blive behandlet på generalforsamlingen inklusive Selskabets årsrapport for 2013, vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets kontor og på Selskabets hjemmeside, i perioden fra senest onsdag den 12. marts 2014 indtil og inklusive datoen for den ordinære generalforsamling. Adgangskort, fuldmagt og brevstemmer Adgangskort og eventuelle stemmesedler, jf. 8, stk. 1 i Selskabets vedtægter, til den ordinære generalforsamling kan mod behørig dokumentation (VP-referencenummer) rekvireres senest mandag den 31. marts 2014, kl. 23:59 på følgende måder: - ved at udfylde, behørigt underskrive og returnere vedlagte tilmeldingsblanket til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, via til eller pr. fax , eller - ved at ringe til VP Investor Services A/S på telefon inden for kontortid, eller - ved bestilling på Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i den ordinære generalforsamling, kan på en fuldmagtsblanket vælge at: - give fuldmagt til navngiven tredjemand. Fuldmægtigen vil fra VP Investor Services A/S få tilsendt adgangskort, som skal medbringes til den ordinære generalforsamling, eller - give fuldmagt til bestyrelsen. I dette tilfælde vil stemmer blive anvendt i overensstemmelse med bestyrelsens anbefaling, eller - give afkrydsningsfuldmagt til bestyrelsen ved at afkrydse, hvordan stemmerne ønskes afgivet. Såfremt der vælges at give møde ved fuldmægtig, returneres fuldmagtsblanketten til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, eller pr. fax , således at blanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest mandag den 31. marts 2014, kl. 23:59. Afgivelse af fuldmagt kan tillige ske elektronisk på VP Investor Services A/S hjemmeside, senest mandag den 31. marts 2014, kl. 23:59. Aktionærer kan også vælge at stemme ved at afgive brevstemme. Brevstemmeblanketten udfyldes, underskrives behørigt og returneres til VP Investor Services A/S, Weidekampsgade 14, Postboks 4040, 2300 København S, via til eller pr. fax , således at brevstemmeblanketten er VP Investor Services A/S i hænde senest onsdag den 2. april 2014, kl. 12:00. Stemmer afgivet ved brug af brevstemme kan ikke tilbagekaldes, efter at brevstemmeblanketten er returneret til VP Investor Services A/S. Opmærksomhed henledes på, at der ikke kan afgives både brevstemme og fuldmagt. Aktiekapital og stemmeret Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet kr ,00, fordelt i aktier på kr. 0,01 eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på kr. 0,01 giver én stemme på den ordinære generalforsamling. Stemmeret er dog betinget af, at aktionæren besidder aktierne og er registreret som aktionær i Selskabets ejerbog eller har anmeldt aktiebesiddelsen til Selskabet med henblik på indførsel i ejerbogen senest på registreringsdatoen, torsdag den 27. marts 2014, jf. 8, stk. 1 i Selskabets vedtægter og Selskabslovens 84, og aktionæren har rekvireret adgangskort eller afgivet brevstemme eller fuldmagtsblanket rettidigt. 4 of 8

5 Aktionærernes spørgsmålsret Eventuelle spørgsmål fra aktionærerne til dagsordenen og dokumenterne vedrørende den ordinære generalforsamling skal stilles skriftligt ved fremsendelse til direktionen via til senest dagen før den ordinære generalforsamling. Besvarelse vil ske skriftligt eller ved mundtlig besvarelse på den ordinære generalforsamling. Skriftlige besvarelser vil være tilgængelige på Selskabets hjemmeside, Hellerup, den 11. marts 2014 Bestyrelsen 5 of 8

6 Ordinær generalforsamling i TORM A/S, CVR nr , torsdag den 3. april 2014, kl. 10:00, der afholdes på Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V: FULDSTÆNDIGE FORSLAG 1. Bestyrelsens beretning om Selskabets virksomhed i det forløbne år, herunder bestyrelsens redegørelse for selskabets økonomiske stilling i henhold til kapitaltabsreglen i selskabslovens 119 Beretningen er ikke til afstemning. 2. Bestyrelsens forslag om, at årsrapporten for 2013 samt fremtidige årsrapporter udarbejdes og aflægges kun på engelsk, medmindre bestyrelsen beslutter, at årsrapporten tillige skal udarbejdes på dansk Med virkning fra den 1. januar 2014 er det i henhold til selskabslovens og årsregnskabslovens regler blevet muligt at udarbejde og aflægge årsrapporten kun på engelsk. Denne mulighed ønsker bestyrelsen at benytte og foreslår derfor, at Selskabets årsrapport for 2013 samt fremtidige årsrapporter udarbejdes og aflægges kun på engelsk, jf. selskabslovens 100 a. Forslaget indebærer, at følgende bestemmelse indsættes som ny 16.2 i Selskabets vedtægter: "Selskabets årsrapport udarbejdes og aflægges kun på engelsk. Bestyrelsen kan beslutte, at årsrapporten tillige udarbejdes på dansk." 3. Godkendelse af årsrapporten for 2013 Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport for 2013 godkendes. 4. Bestyrelsens forslag om dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for regnskabsåret 2013, og årets resultat (for moderselskabet) på USD -130 mio. foreslås overført til næste regnskabsår. Årets resultat for koncernen udgør USD -162 mio. 5. Meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion Bestyrelsen foreslår, at der meddeles decharge for bestyrelse og direktion. 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen Flemming Ipsen, Olivier Dubois, Jon Syvertsen og Alexander Green er efter vedtægternes 12.2 på valg og foreslås alle genvalgt. Oplysning om ovennævnte personers ledelseshverv i andre erhvervsdrivende virksomheder, bortset fra Selskabets helejede datterselskaber, fremgår af bilag 1 hertil, jf. selskabslovens 120, stk Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 6 of 8

7 8. Forslag fra bestyrelsen og aktionærer: a. Godkendelse af niveauet for bestyrelsens honorar for 2014 Foranlediget af de danske Anbefalinger for god selskabsledelse fra 2013 foreslår bestyrelsen, at generalforsamlingen godkender følgende niveau for bestyrelsens vederlag for 2014: Bestyrelsesformanden modtager et honorar på USD Formanden kan modtage yderligere USD pr. møde ud over 10 bestyrelsesmøder og et ugentligt møde Øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager hver et honorar på USD Bestyrelsesmedlemmerne kan modtage yderligere USD pr. møde ud over 10 bestyrelsesmøder Formanden for Revisionskomitéen modtager et honorar på USD og udvalgsmedlemmerne modtager hver et honorar på USD Medlemmerne af Vederlagskomitéen modtager hver et honorar på USD Medlemmerne af Nomineringskomitéen modtager hvert år et honorar på USD Bestyrelsesmedlemmerne modtager refusion af udgifter til rejse og ophold i forbindelse med bestyrelsesarbejdet. Bestyrelsesmedlemmer skal være berettiget til rejsegodtgørelse på USD pr. fysisk møde uden for medlemmets bopælsland. b. En aktionær, Kjeld Beyer, har fremsat følgende forslag: b.1. Krav til regnskabsoplysninger i indkaldelsen til generalforsamling Indkaldelsen til generalforsamling skal vedhæftes en sammenstillet kopi af følgende regnskabssider fra det reviderede regnskab: Fem-års oversigt, herunder resultatopgørelse og balance med noter samt kapitalforklaring. Fem-års oversigten skal desuden suppleres med oplysning om: indre værdi per aktie i danske kroner og US dollars, aktiekapitalen i danske kroner og US dollars, aktie stykstørrelse, brutto rentebærende gæld over 1 år, aktieoptioner og warrants tildelt i året og værdistigning af aktieoptioner og warrants ift. tildelingskursen på regnskabstidspunktet pr. år. b.2. b.3. Årsrapporten og kvartalsregnskaber skal være tilgængelige på dansk i mindst fem år Der må højst bruges 2-3 menuer på hjemmesiden for at komme til kvartals- og årsrapporter, og menuerne skal være let tilgængelige og på dansk med tydelig skrift Bestyrelsen støtter ikke aktionærens forslag. 9. Eventuelt *** 7 of 8

8 Bilag 1: I henhold til selskabslovens 120, stk. 3 skal følgende oplysninger gives om Flemming Ipsen, Olivier Dubois, Jon Syvertsen og Alexander Greens ledelseshverv: Hr. Olivier Dubois / født: / nationalitet: fransk Nuværende medlem af TORMs bestyrelse. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: CFO, Elior Group. Tidligere ledelseshverv: Managing Director, Alvarez & Marsal ( ), Group CFO, CMA-CGM ( ); Deputy CEO og CFO, Theolia ( ); Group President og CFO, Technip ( ); Executive Director/Deputy CEO, Groupe Spie ( ); SVP, Banque Paribas ( ). Uddannelse: MBA fra ESSEC, statskundskabsgrad fra Institut d'etudes Politiques de Paris, bachelorgrad i økonomi fra Paris Universitet. Specialer: Finansiel styring; Shipping; Bestyrelsesarbejde (inkl. revisionskomitéer); Corporate finance. Hr. Alexander Green / født: / nationalitet: britisk Nuværende medlem af TORMs bestyrelse. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Ingen p.t. Tidligere ledelseshverv: Graham Environmental Sustainability Institute ved Michigan universitet ( ); Marketing Director, Energy Markets, BHP Billiton ( ); Marketing Director, Petroleum, BHP Billiton ( ); Stifter/EVP/Head of Trading, Smartest Energy ( ); Stifter/Senior Energy Trader, EdF Trading Joint Venture EDF & Louis Dreyfus ( ); Senior Energy Trader, Louis Dreyfus Electricity og Gas Ltd ( ); militærofficer, Royal Engineers ( ). Uddannelse: Civilingeniør fra Salford universitet; Det kongelige militærakademi ved Sandhurst; Den kongelige militære ingeniørskole. Specialer: Olie, energi og råvarehandel; Derivathandel; Risikostyring. Hr. Flemming Ipsen / født: / nationalitet: dansk Nuværende medlem af TORMs bestyrelse. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Ejendomselskabet Lindø; Kongelig Dansk Yachtklub; Mærsk Broker A/S; Hanstholm havn; Sø- og Handelsretten; J Poulsen Shipping; Voldgiftsinstituttet; Julius Koch International A/S; TORM-fonden. Tidligere ledelseshverv: EVP/Head of Mærsk Industries & Special Projects, A. P. Møller-Mærsk A/S ( ); EVP/Head of Group Corporate Secretariat, A. P. Møller-Mærsk A/S ( ); President/CEO, Mærsk Air A/S ( ); MD, Mærsk Singapore Ltd Asia & Australia area og CEO for Asia, Middle East og Australia/New Zealand; Head of A. P. Møller Pte. Ltd., SVP, A P Møller-Mærsk A/S ( ); SVP/Head of Mærsk Line Europe/Africa Region, A. P. Møller-Mærsk A/S ( ); SVP, A. P. Møller-Mærsk A/S ( ); VP, Head of Corporate Secretariat, A. P. Møller-Mærsk A/S ( ); GM, Deputy i A. P. Møller-Mærsk s Gas & Special Vessels Department ( ); GM, Deputy i A. P. Møller s Tanker Division ( ); personlig assistent for Mærsk Mc-Kinney Møller ( ); virksomhedsadvokat, A. P. Møller-Mærsk A/S ( ); advokatfuldmægtig/advokat, Per Federspiel ( ). Uddannelse: PMD fra Harvard Business School; LLM fra Københavns Universitet. Specialer: Ledelseserfaring fra andre selskaber; Aktiv erfaring fra bestyrelser; Shipping; Sø- og handelsret. Hr. Jon Syvertsen / født: / nationalitet: norsk Nuværende medlem af TORMs bestyrelse. Anses som uafhængig. Andre ledelseshverv: Gram Car Carriers Ltd; KM Holdings AS; Arne Blystad AS; Offshore Heavy Transport AS. Tidligere ledelseshverv: Bestyrelsesmedlem, Spectrum ASA ( ); medstifter og MD, Offshore Heavy Transport AS (2007); medstifter af Songa Drilling AS (2006); medstifter af Songa Offshore AS (2005); Deputy MD og Head of Commercial, Frontline AS ( ); EVP Head of Umoe Schat Harding, Umoe Group AS ( ); bestyrelsesmedlem, IT Fornebu AS ( ); Head of International Sales, Merchant Shipbuilding Div, Fincantieri Spa ( ); skibsmægler, Fearnleys AS ( ). Uddannelse: MBA fra IESE Business School; kandidatgrad som skibsarkitekt fra Norges Tekniske Højskole. Specialer: Bestyrelseserfaring fra andre selskaber; Shipping. 8 of 8

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7.

Tuborg Havnevej 18 2900 Hellerup, Danmark Tlf.: +45 3917 9200 / Fax: +45 3917 9393 www.torm.com. Side 1 af 6. generalforsamling 7. TORM A/S generalforsamling den 7. juli 2015, som erstatter den ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ekstraordinær generalforsamling den 29. juni 2015 TORM A/S generalforsamling den 29. juni 2015 Vedlagt følger indkaldelse og de fuldstændige forslag til TORM A/S' ekstraordinære generalforsamling den 29. juni 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand,

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR.

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING. I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I overensstemmelse med vedtægternes 5 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i TORM A/S (CVR. 22460218) Mandag den 23. april 2012 kl. 10.00 på Radisson Blu Falconer

Læs mere

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015

Bestyrelsens beretning på TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015 I forbindelse med TORM A/S' ordinære generalforsamling offentliggøres hermed bestyrelsens beretning. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Bestyrelsesformand, tlf.: +45 3917 9200 Jacob Meldgaard, CEO, tlf.:

Læs mere

Delårsrapport for første kvartal 2015

Delårsrapport for første kvartal 2015 Delårsrapport for første kvartal 2015 En kombination af lavere oliepriser og højere raffinaderimarginer medførte øget efterspørgsel efter transport af raffinerede olieprodukter i første kvartal 2015, udtaler

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 145 SELSKABSMEDDELELSE 24. februar 2014 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage

TORM indgår restruktureringsaftale med dets banker og ejerne af den indchartrede tonnage "Restruktureringsaftalen sikrer TORM en betydelig forlængelse af Selskabets bankgæld, ny likviditet og besparelser fra den restrukturerede flåde af indchartrede skibe. Dette gør det muligt for TORM at

Læs mere

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 11-10 / København, 7. april 2010 Topo Target A/S Symbion Fruebjergvej 3 DK 2100 København Ø Danmark Tlf: +45 39 17 83 92 Fax: +45 39 17 94 92 CVR-nr: 25695771

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 ANDERSEN & MARTINI A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Meddelelse nr. 4/2015 Nicolai Plads 6 Fondskode DK 0010283597 1007 København K CVR nr. 15313714 Den 09. april 2015 ANDERSEN & MARTINI A/S indkalder herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S

Ordinær generalforsamling i. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING. Danske Bank A/S 20 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2014 Danske Bank A/S Holmens Kanal 2-12 DK-1092 København K TLF. 33 44 00 00 Cvr-nr. 611262

Læs mere

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414

DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1. Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015. Fondskode DK0010274414 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING 1 Ordinær generalforsamling i Danske Bank A/S 2015 Fondskode DK0010274414 2 DANSKE BANK / GENERALFORSAMLING Danske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling Indkaldelse til generalforsamling ALK-Abelló A/S torsdag den 12. marts 2015 2 Indkaldelse til generalforsamling 2015 Til ALK-Abelló A/S' aktionærer Bestyrelsen har herved fornøjelsen at indkalde til ordinær

Læs mere

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag:

Følgende kan oplyses om behandlingen af de enkelte punkter på dagsordenen, der er vedhæftet som bilag: Selskabsmeddelelse nr. 11/2013 5. december 2013 Ordinær generalforsamling i Coloplast A/S torsdag den 5. december 2013 kl. 15.30 Generalforsamlingen i Coloplast A/S er netop afholdt. Følgende kan oplyses

Læs mere

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, (Selskabet) indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes Dagsorden Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes 24. januar 2013 kl. 17.00 Stamholmen 70, 2650 Hvidovre Dagsorden 1. Ledelsens

Læs mere

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011

CARLSBERG. Vedtægter. med ændringer senest af 24. marts 2011 CARLSBERG Vedtægter med ændringer senest af 24. marts 2011 Carlsberg A/S CVR. NO. 61056416 100, Ny Carlsberg Vej DK-1799 København V VEDTÆGTER Med ændringer senest af 24. marts 2011 Indhold Side 1. afsnit

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dato: 5. marts 2015 Årets meddelelse nr.: 13 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Blue Vision A/S fredag den 27. marts 2015, kl. 10.00 hos DANDERS & MORE, Frederiksgade 17, 1265 København. Dagordenen

Læs mere

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Nr. 70 SELSKABSMEDDELELSE 26. februar 2013 PANDORA A/S INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I henhold til punkt 6.3 i vedtægterne for Pandora A/S ("Selskabet") indkaldes hermed til ordinær generalforsamling

Læs mere

PRAKTISKE INFORMATIONER

PRAKTISKE INFORMATIONER GENERAL- FORSAMLING PRAKTISKE INFORMATIONER AKTIEKAPITAL Selskabets nuværende aktiekapital udgør nominelt DKK 1.505.515 fordelt i aktier á DKK 0,1. Hver aktie på DKK 0,1 giver én stemme (samlet antal stemmer

Læs mere

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges.

Bestyrelsen foreslår, at Vagn Ove Sørensen, Torkil Bentzen, Martin Ivert, Sten Jakobsson, Tom Knutzen og Caroline Grégoire Sainte Marie genvælges. INDKALDELSE til ordinær generalforsamling i Bestyrelsen indkalder herved til ordinær generalforsamling torsdag 26. marts 2015, kl. 16.00 i Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2-4, 1577 København

Læs mere

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917

Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabsmeddelelse nr. 12/2013 5. december 2013 Vedtægter for Coloplast A/S CVR-nr. 69749917 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Coloplast A/S. Selskabet driver endvidere virksomhed

Læs mere

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat

i overensstemmelse med Selskabets vedtægter havde Selskabets bestyrelse udpeget advokat J.nr. 038296-0018 sj/sio REFERAT April 2010 Den 14. april 2010 afholdtes ordinær generalforsamling i Exiqon AIS (CVR-nr. 18 98 44 31) ("Selskabet") på Selskabets adresse, Skel stedet 16, 2950 Vedbæk. i

Læs mere

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen

Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen Meddelelse nr. 03 2015 Til NASDAQ Copenhagen ROCKWOOL International A/S Hovedgaden 584, Indgang C 2640 Hedehusene Tlf.: 46 56 03 00 www.rockwool.com CVRnr.: 54879415 Side 1/3 19. marts 2015 INDKALDELSE

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling

Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Indkaldelse til Vestas Wind Systems A/S ordinære generalforsamling Til aktionærerne i Vestas Wind Systems A/S I overensstemmelse med vedtægternes 4 indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Vestas

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere