REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER"

Transkript

1 1 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER

2 2 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER REGULATIV for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser

3 3 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER Indholdsfortegnelse: 1. Indledning Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv Snerydning Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtelser Glatførebekæmpelse Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtigelse Renholdelse offentlige veje, stier mv Vejbestyrelsens opgaver Grundejernes forpligtigelser Private fællesveje og stier Private veje Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser Generelle bestemmelser Bilagsoversigt: Bilag A: Bilag B: Bilag C: Bilag D: Bilag E: Bilag F: Bilag G: Bilag H: Bilag I: Beskrivelse af vejklasser med tilhørende servicemål Beskrivelse af stiklasser med tilhørende servicemål Vejbestyrelsens vinterberedskab Private veje Plan for udførelse af renhold Skema til brug for tilsyn ved forsømmelige grundejere Skrivelse til brug ved overdragelse af grundejerforpligtigelser med tilhørende blanket Nødberedskab, hjemmepleje m.m. Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje

4 4 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 1. Indledning. I henhold til trafikministeriets Lovbekendtgørelse nr af 16. september 2010 Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje (herefter benævnt loven ), med de ændringer, der følger af 104 i lov nr af 21. december 2010, påhviler det vejbestyrelsen at fastsætte nærmere retningslinier for gennemførelsen af snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse af offentlige veje og stier. I medfør af lovens 2 stk. 2-6 har kommunalbestyrelsen efter forhandling med politiet besluttet, at snerydning, foranstaltninger mod glatføre og renholdelse af de under kommunalbestyrelsen værende veje, stier og pladser skal udføres efter nedennævnte retningslinier. Overordnede landeveje der administreres af Syddjurs kommune er overordnet opdelt i 3 vejklasser ud fra deres infrastrukturelle betydning. Landsdelsforbindelser defineres som overordnede vejforbindelser til og fra landsdelscentre. Regionale forbindelser defineres som vejforbindelser af betydning for egns- og kommunecentre, vejforbindelser af turistmæssig betydning for regionen samt vejforbindelser til tilsvarende mål i nabokommuner. Lokale forbindelser defineres som vejforbindelser med overvejendede lokal trafik og ringe trafikbelastning. Med udgangspunkt i det overordnede vejnets infrastrukturelle betydning er der i forbindelse med planlægning og udførelse af vintertjenesteaktiviteter for Syddjurs kommune er vejene opdelt i 5 vintervejklasser, (1-5) og stierne er opdelt i 3 vintersti-klasser (1-3). Nærmere beskrivelse af klassificeringen og servicemål for de enkelte vejklasser og sti-klasser fremgår af bilag A og B. 2. Vintervedligeholdelse offentlige veje, stier mv. Snerydningen og bekæmpelse af glat føre på offentlige veje, stier og pladser iværksættes efter nærværende regulativ godkendt af politiet. Indsatsen er tilrettelagt således, at de i bilag A og B anførte servicemål kan opretholdes, såfremt der ikke er tale om ekstraordinære vintersituationer. Beredskabet er etableret i tiden 15. oktober til 15. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode.

5 5 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER Servicemål for vintertjenesten fremgår af bilag A og B, mens vejbestyrelsens vinterberedskab er nærmere beskrevet i bilag C. 2.1 Snerydning Vejbestyrelsens opgaver. Snerydning foretages, når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel og iværksættes normalt ved snedybderne fra 3 til 8 cm afhængigt af kørebanens hhv. stiens vinterklasse:. KØREBANER: TRAFIKVEJE Vintervejklasse 1.: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Vintervejklasse 2.: Snerydning kan igangsættes i tidsrummet mandag til fredag mellem kl til og lørdag og søndag mellem kl til Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag indenfor nævnte tidsinterval. LOKALVEJE Vintervejklasse 3.: Snerydning kan foretages alle ugens dage mellem kl og Snerydning igangsættes fortrinsvis i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1. og 2. er afsluttet. Vintervejklasse 4.: Disse veje er undtaget for snerydning, der dog undtagelsesvis kan foretages når indsatsen på ovenstående vintervejklasser 1. til 3. er afsluttet, såfremt der fortsat er behov for snerydning. Vintervejklasse 5.: Sneryddes ikke. Kort der viser vintervejklassificeringer kan ses på kommunens hjemmeside. STIER OG FORTOVE: Vinterstiklasse 1: Snerydning kan foretages alle ugens dage mellem kl og

6 6 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER Vinterstiklasse 2.: Snerydning kan foretages alle ugens dage mellem kl og Snerydning igangsættes fortrinsvis i det omfang indsatsen på vinterstiklasse1.er afsluttet og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Vinterstiklasse 3.: Sneryddes ikke. GENERELT: Servicemål og Beredskab er nærmere beskrevet i bilagene A, B, og C. Når forholdene nødvendiggør prioritering, fastlægges den efter vejklassificeringen og der lægges vægt på at holde de vigtige gennemgående veje og hovedindfaldsveje til byer åbne i 2 eller flere spor. Snerydning af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter, at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. Bortkørsel af sne foretages kun i bymæssig bebyggelse, samt fra cykelbaner, holdepladser og betydende vejkryds i det omfang, det skønnes nødvendigt af hensyn til trafikafviklingen og trafiksikkerheden. Snevolde ved/på kørebanen ved vejtilslutninger dvs. en offentlig vejs tilslutning til en anden offentlig vej søges så vidt muligt skubbet til side, inden arbejdet indstilles. Vejbestyrelsen fjerner i almindelighed ikke snevolde ud for indkørsel til private ejendomme eller ud for private fællesvejes tilslutning til offentlig vej. Vejbestyrelsen søger så vidt muligt at undgå, at sne under rydningen kastes ind på arealer, hvor rydningspligten påhviler grundejeren. Såfremt denne situation alligevel opstår, skal det betragtes som et nyt snefald, hvorfor sneen ikke fjernes af vejbestyrelsen. For samtlige gennemgående veje gælder, at snerydning så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. Ved busstopsteder rydder vejbestyrelsen holdebanen, samt ved snevolde rydder en passage ud for stoppeskilt standeren. Rydning af fortovsareal er en grundejerforpligtigelse også ved busstopsteder. Veje der undtages fra snerydningsforpligtelsen. På visse veje og stier er det konkret besluttet ikke at iværksætte snerydningsforanstaltninger.

7 7 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER Jvf. 2. stk. 3. kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra snerydningsforpligtelsen. De kommuneveje i Syddjurs Kommune hvor der efter forhandling med politiet ikke foretages snerydning ved kommunens foranstaltning kan ses på kort på kommunens hjemmeside - disse er klassificeret som klasse 5 veje og er grå på kortgrundlaget. Ligeledes har kommunen besluttet at der ikke bliver ryddet for sne på kommunevejene i sommerhusområderne Grundejernes forpligtelser. I byer og bymæssige bebyggelser har byrådet i henhold til lovens 5, stk. 1, pålagt ejere af ejendomme, der grænser til offentlig vej eller sti, at rydde fortov og sti ud for ejendommene for sne, træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og sti samt renholde fortov og sti i overensstemmelse med nærværende regulativs punkt 6. Med fortov og sti sidestilles færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel. Syddjurs Kommune har besluttet, at ejerne af ejendomme i sommerhusområder ikke har pligt til at rydde sne på de veje som er udlagt i sommerhusområder, i det færdslen her kun er i ringe omfang i vinterperioden. 2.2 Glatførebekæmpelse Vejbestyrelsens opgaver. Glatførebekæmpelse foretages, når der forventes eller der er konstateret glatføre alt afhængig af veje og stiers klassificering og tidsrummet hvorunder der udføres glatførebekæmpelse, Nærmere beskrivelse af klassificeringen fremgår af bilag A og B. De enkelte vejes placering i klassificeringen fremgår af kortbilag. KØREBANER: TRAFIKVEJE Vintervejklasse 1.: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage og tider af døgnet, og foretages ved præventiv saltning.

8 8 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER Vintervejklasse 2.: Glatførebekæmpelse kan igangsættes i tidsrummet mandag til fredag mellem kl til og lørdag og søndag mellem kl og Glatførebekæmpelse igangsættes når glatføre er konstateret, og foretages i nævnte tid interval ved saltning. LOKALVEJE Vintervejklasse 3: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl til 16.00, og foretages i nævnte tid interval ved saltning Saltning igangsættes når glatføre er konstateret og fortrinsvis i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1. og 2. er afsluttet. Vintervejklasse 4.: Der saltes eller gruses kun undtagelsesvis på disse veje, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Vintervejklasse 5: Glatførebekæmpes ikke De kommuneveje i Syddjurs Kommune hvor der efter forhandling med politiet ikke foretages glatførebekæmpelse ved kommunens foranstaltning kan ses på kort på kommunens hjemmeside - disse er klassificeret som klasse 5 veje og er grå på kortgrundlaget. STIER OG FORTOVE: Vinterstiklasse 1: Glatførebekæmpelse kan igangsættes i tidsrummet mandag til fredag mellem kl til og lørdag og søndag mellem kl til Vinterstiklasse 2.: Glatførebekæmpelse kan igangsættes på alle ugens dage i tidsrummet mellem kl til 16.00, og foretages i nævnte tid interval ved saltning eller grusning. Glatførebekæmpelse igangsættes når glatføre er konstateret og fortrinsvis i det omfang indsatsen på vinterstiklasse1 er afsluttet og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Vinterstiklasse 3.: Saltes/Gruses ikke.

9 9 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER GENERELT: Servicemål og Beredskab er nærmere beskrevet i bilagene A, B og C. Glatførebekæmpelse af rastepladser, holdebaner o.l. iværksættes som udgangspunkt først efter at acceptabel trafiksituation er genoprettet på kørebaner. For samtlige gennemgående veje gælder, at glatførebekæmpelse så vidt muligt sker i samarbejde med tilgrænsende vejbestyrelser, således at trafikanterne i videst muligt omfang møder en ensartet vejtilstand. Veje der undtages fra glatførebekæmpelsen. Jvf. 2. stk. 3. kan vejbestyrelsen efter forhandling med politiet bestemme, at enkelte vejstrækninger skal undtages fra glatførebekæmpelsen. De kommuneveje i Syddjurs Kommune hvor der efter forhandling med politiet ikke foretages glatførebekæmpelse ved kommunens foranstaltning kan ses på kort på kommunens hjemmeside, disse er klassificeret som klasse 5 veje og er grå på kortgrundlaget. Ligeledes har kommunen besluttet at der ikke foretaget glatførebekæmpelse på kommunevejene i sommerhusområderne Grundejernes forpligtigelse. Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende for så vidt angår bekæmpelse af glat føre. 3. Renholdelse offentlige veje, stier mv. 3.1 Vejbestyrelsens opgaver. Renholdelse af alle arealer på offentlige veje, stier og pladser foretages af kommunen efter en fastlagt plan, og i øvrigt når særlige forhold gør det påkrævet.

10 10 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER Der henvises til den til enhver tid foreliggende plan for renholdelse, se bilag E. Uden for by og bymæssig bebyggelse omfatter vejbestyrelsens renholdelsesforpligtigelse bortset fra parkerings- og rastepladser o.l. alene den for færdselssikkerheden nødvendige renholdelse. 3.2 Grundejernes forpligtigelser. Der henvises til afsnit 2.1.2, der ligeledes er gældende med hensyn til renholdelse. 4. Private fællesveje og stier. I medfør af lovens 7 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private fællesveje og stier udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier. I byer og bymæssig bebyggelse: Ejerne af ejendomme, der grænser op til en privat fællesvej eller sti, har pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti ud for ejendommen. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. Private fællesveje og stier på landet: Kommunen kan, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejene kan befærdes, eller hvor der opstår uoverensstemmelser mellem de færdselsberettigede træffe beslutning om grundejernes pligt til, at vintervedligeholde og renholde private fællesveje på landet. Der henvises til bilag D. Sommerhusområder: Syddjurs Kommune har besluttet, at ejerne af ejendomme i sommerhusområder ikke har pligt til at rydde sne på de veje som er udlagt i sommerhusområder. 5. Private veje. I medfør af lovens 9 bestemmes herved, at snerydning, glatførebekæmpelse samt renholdelse af private veje udføres af grundejerne efter nedenstående retningslinier.

11 11 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER Kommunen kan som beskrevet i lovens 9, hvor der foreligger en væsentlig trafikal interesse i at vejen kan befærdes, træffe beslutning om grundejerens pligt til at snerydde, foranstalte glatførebekæmpelse samt at renholde kørebane, fortov og sti på vejene. Udførelsen foretages i overensstemmelse med forskrifterne som beskrevet under punkt 6. Ejerne af de pågældende veje får skriftlig meddelelse om, at deres vej er omfattet af beslutningen, jf. lovens 9, stk. 2. Der henvises til bilag D. 6. Forskrifter for udførelse af grundejernes forpligtelser. Grundejernes forpligtelser mht. snerydning, glatførebekæmpelse og renholdelse er fastsat i lovens 11, 12 og 13, stk. 1 og 2: Vedr. snerydning: 11. Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmskabe og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendomme for sne. I henhold til lovens 11. stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssige bebyggelse herudover følgende. At det er forbudt at kaste sne fra privat areal ud på offentlig vej. At en vejs, sties eller fortovs befæstede areal skal ryddes for sne i færdselskrævende omfang ud for ejendommen snarest muligt efter snefald, og At snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for evt. cykelsti. Til befæstede arealer hører også grusbelægninger. Vedr. glatførebekæmpelse: 12. Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glat føre, omfatter pligt til snarest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand el. lign.

12 12 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme. I henhold til lovens 12, stk. 3, bestemmes for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelser herudover følgende: at glatførebekæmpelsen skal udføres på hele vejens, stiens eller fortovets areal og snarest muligt efter førets indtræden, og at grundejerne begrænser anvendelse af andre kemiske optøningsmidler end alm. vejsalt (NaCl) ved glatførebekæmpelse. At glatførebekæmpelse på sandstensbelægninger alene udføres med grus/sand. Vedr. renholdelse: 13. Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til ulempe for færdslen, samt at renholde grøfter, rendestene, nedløbsriste, rørgennemløb og udløbsrender for alt, der kan hindre vandets frie løb. Stk. 2. Uanset hvem der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme. I henhold til lovens 13, stk. 3, bestemmes herudover følgende: at fejning af fortov i de under amtet/kommunen hørende bymæssige bebyggede områder, skal ske mindst en gang ugentlig og i øvrigt når det er nødvendigt, at grundejeren er pligtig til daglig at fjerne affald og andet, der er særlig forurenende eller til fare for færdslen, og at det påhviler grundejeren straks at fjerne det sammenfejede og oprensede. At ukrudt på befæstede arealer fjernes løbende af hensyn til belægningens holdbarhed At affaldet ikke må fejes ned i rendestensbrønde.

13 13 of 42 REGULATIV FOR VINTERVEDLIGEHOLDELSE OG RENHOLDELSE AF VEJE, STIER OG PLADSER 7. Generelle bestemmelser. En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person af drage omsorg for opfyldelse af de forpligtelser, der påhviler grundejeren. Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen. Aftalen skal være skriftlig og skal skriftlig anmeldes til vejbestyrelsen/kommunen. Vejbestyrelsen/kommunen kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse (lovens 14). Det skal understreges, at den der overtager forpligtelsen også vil kunne drages strafferetligt til ansvar efter 20 i lov om vintervedligeholdelse af veje, men næppe overtager erstatningsansvaret i forhold til trafikanter, der kommer til skade som følge af mangelfuld snerydning, glatførebekæmpelse eller renholdelse. Derimod vil der i disse tilfælde være mulighed for, at den grundejer, der pålægges et erstatningsansvar vil kunne rejse regreskrav mod den, der har påtaget sig pligten. Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af vejbestyrelsen, der i fornødent fald kan lade foranstaltningen udføre for den forsømmeliges regning (lovens 16). For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning (lovens 18). Dette regulativ træder i kraft den 1. september 2011 og erstatter hidtil gældende regulativ af 22. maj 2008 Byrådet d. xx. Xxxxx 2011

14 Beskrivelse af vejklasser med tilhørende servicemål Bilag A 14 of 42 Kørebaner Vejklasse Vintervejklasse TRAFIKVEJE Klasse 1 Kortfarve: Rød Vejtype (eksempler) Omfatter veje som har afgørende betydning for fjerntrafikken, og/eller afgørende betydning for afvikling af den gennemkørende trafik, eksempelvis Landeveje med regional betydning Tilkørselsveje til motorvej samt højest prioriterede kommuneveje samt større indfalds- og omfartsveje. Servicemål/metode Tilstræbes holdt farbare uden gener på alle tider af døgnet, ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning hhv. kombikørsel og plovning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Ved glatføre uden sne: Rimfrost 0 timer Is 0 timer Efter snefald: Snesjap 2 timer Løs sne 2 timer Fastkørt sne 0 timer Efter fygning: Snedriver 2 timer Spærret 0 timer TRAFIKVEJE Klasse 2 Kortfarve: Blå Trafikvej, fordeling Omfatter veje der har afgørende betydning for den kollektive og gennemgående trafik eksempelvis overordnede kommuneveje som indfalds- og omfartsveje samt veje med højest prioriteret kollektive trafik, de højest prioriterede fordelingsveje i industriområder. Tilstræbes holdt farbare men visse gener kan forekomme. Saltning hhv. snerydning udføres i tidsrummet mandag til fredag mellem kl til og lørdag og søndag mellem kl til Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse ved konstateret glatføre foretages ved saltning eller grusning Følgende tilstræbte tider er gældende i tidsrummet mandag til fredag mellem kl til og lørdag og søndag mellem kl til 16.00: Ved glatføre uden sne: Rimfrost Is Efter snefald: Snesjap Løs sne 3 timer 3 timer 5 timer 5 timer

15 Beskrivelse af vejklasser med tilhørende servicemål Bilag A 15 of 42 Kørebaner Vejklasse Vintervejklasse Vejtype (eksempler) Servicemål/metode indenfor nævnte tidsinterval. Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Fastkørt sne Se note 1) Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op 5 cm jævnt lag.. Efter fygning: Snedriver Se note 2) Spærret Se note 3) LOKALVEJE Klasse 3 Kortfarve: Grøn Lokalvej, adgangsvej Omfatter lokalveje, stamveje til boligveje. Stamveje til industriområder. Tilstræbes holdt farbare men visse gener kan forekomme. Saltning hhv. snerydning udføres i tidsrummet mandag til fredag mellem kl til og igangsættes fortrinsvis i det omfang indsatsen på vintervejklasse 1. og 2. er afsluttet. Glatførebekæmpelse ved konstateret glatføre foretages ved saltning eller grusning indenfor nævnte tidsinterval. Følgende tilstræbte tider er gældende i tidsrummet mellem kl og 16.00: Ved glatføre uden sne: Rimfrost Is 4 timer 4 timer Efter snefald: Snesjap 6 timer Løs sne 6 timer Fastkørt sne Se note 1) Efter fygning: Snedriver Se note 2) Spærret Se note 3) Klasse 4 Kortfarve Grøn Lokalvej, boligvej Omfatter mindre boligveje Saltes/grusses kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Grusveje Grusses kun ved længere tid med fastkørt sne.

16 Beskrivelse af vejklasser med tilhørende servicemål Bilag A 16 of 42 Kørebaner Vejklasse Vintervejklasse Vejtype (eksempler) Servicemål/metode Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Noter: 1) 2) 3) Klasse 5 Kortfarve: Grå Omfatter lokalveje til enkeltbruger områder og mindre betydende boligveje Sneryddes og glatførebekæmpes ikke Fastkørt sne kan forekomme i længere perioder Der kan forekomme snedriver i perioder specielt i forbindelse med opstart først på dagen. Der kan være spærret om natten og i tilfælde i dagtimerne i forbindelse med opstart først på dagen.

17 17 of 42 Beskrivelse af stiklasser med tilhørende servicemål Bilag B Sti-klasse Vintervejklasse Stitype (eksempler) Stier, fortove og pladser Servicemål/metode Tilstræbt maksimum tid for Stitilstand under servicemål Hovedstier Klasse 1 Stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken: Primære hovedstier og -fortove Primære busstoppesteder Særlige adgangsveje for Politi, Falck og Brandvæsen Skolestier Øvrige hovedstier og fortove Lokalstier til flerbruger områder Tilstræbes holdt farbare men visse gener kan forekomme. Saltning hhv. snerydning udføres i tidsrummet mandag til fredag mellem kl til og lørdag og søndag mellem kl til ) Servicemålet opnås ved at: Glatførebekæmpelse ved konstateret glatføre foretages ved saltning eller grusning indenfor nævnte tidsinterval. Følgende tilstræbte tider er gældende i tidsrummet mandag til fredag mellem kl til og lørdag og søndag mellem kl til 16.00: Ved glatføre uden sne: Rimfrost 3 timer Is 3 timer Efter snefald: Snesjap Løs sne Fast sne 5 timer 5 timer 5 timer Øvrige busstoppesteder Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op 5 cm jævnt lag. Efter fygning: Snedriver 2) 4 timer Spærret 3) Evt. om natten Lokals tier Klasse 2 Veje, stier og pladser der ikke har betydning for den kollektive nærtrafik. Lokalstier og -fortove til enkeltbruger områder. Saltes/grusses kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. Grusses kun ved længere tid med fastkørt sne.

18 18 of 42 Beskrivelse af stiklasser med tilhørende servicemål Bilag B Sti-klasse Vintervejklasse Stitype (eksempler) Stier i landområder Stier, fortove og pladser Servicemål/metode Tilstræbt maksimum tid for Stitilstand under servicemål Land og turiststier Klasse 3 Veje, stier i det åbne land samt turiststier Grusstier. Meget lidt befærdede stier. Stier på landet Stier der tjener turistformål i Sommerperioden. Sneryddes og gruses ikke. Noter:

19 19 of 42 Private veje Bilag C VINTERBEREDSKABET Beredskabet er etableret i perioden 15. oktober 15. april, med mindre særlige vinterforhold nødvendiggør en længere beredskabsperiode. Den praktiske udførelse af vinterberedskabet, tilsyn og udkald varetages af Natur- og Vejservice.. Overvågning af veje og stier sker i samarbejde med Vejdirektoratet. Kørselen for glatførebekæmpelse og snerydning udføres, dels af eksterne vognmænd/entreprenører, dels Natur- og Vejservices eget mandskab. Veje og stier m.v. er inddelt i et antal ruter for glatførebekæmpelse og snerydning og vinterberedskabet dimensioneres ud fra det fastsatte serviceniveau for kommunens vinterbekæmpelse jævnfør gældende vinterregulativ. Servicen omfatter: Veje Klasse 1 5 Stier Klasse 1-3 Fodgængerovergange, busstoppesteder m.m. ryddes efter kapacitet inden for normal arbejdstid. Hovedindgange til institutioner m.m. ryddes almindeligvis inden kl Sideindgange, sidestier etc. på institutioner m.m. ryddes snarest muligt efter kl På skolerne ryddes delvist af det lokale servicepersonale. Vintervagt Vintervagten er døgnbemandet gennem hele sæsonen. Vagtbemandingen omfatter 3 personer, der indgår en 3-ugers turnusordning. Når vejrsituationen kræver det overvåger vintervagten vejrsituationen, idet Ved hjælp af et glatførevarslingssystem og inspektion af veje og stier, vurderer vagthavende, om kommunen skal iværksætte glatførebekæmpelse og/eller snerydning, samt omfanget af ruter der skal kaldes ud. Vagthavende har altid vagttelefon med særligt vagtnummer på sig, hvor han i givet fald altid kan kontaktes af vejdirektoratet, eget beredskab, og i alarmberedskab af beredskabschef, hjemmehjælp, politi m.fl. Vejrmeldingssystemer Vagtberedskabet disponerer over Vejvejr der viser vejtilstand baseret på data fra vejrmålingsstationer, derudover vises vejrprognoser, radarbilleder Vintervagten videreformidler løbende informationer om vejrsituationen lokalt i Syddjurs til vejdirektoratets offentlige trafikinformationssystemer (www.vintertrafik.dk).

20 20 of 42 Private veje Bilag C Udkald Vej- og vejrforhold, der fører til udkald: - Glat føre opstår ved nedkøling af våd vejbane til under 0 C (hurtig opklaring, nye og sorte belægninger). - Rimfrost (vejtemperaturer under 0 C og under dugpunktstemperatur, hvide pletter). - Isslag. - Frysning af smeltevand. - -Snefald. Ved udkald af vinterberedskabet vurderer vintervagten ud fra forhåndenværende data og ud fra sit lokalkendskab tidspunkt for udkald samt omfang. Således kaldes nogle gange hele det fulde beredskab ud, mens der i andre tilfælde alene udkaldes visse dele af beredskabet. Udkaldsårsager: 1. Rim / Let Fugtige veje 2. Kraftig Rim / Fugtige veje 3. Våde veje 4. Forsaltning sne 5. Isslag/ Sne-/ Isglat 6. Kombi i sne: Én kørebane De øverste 5 typer glatføre bekæmpes med saltning. Snefald bekæmpes med tørsalt. Ved større snemængder anvendes udelukkende sneplov. Udkald foretages ud fra de i vinterregulativet besluttede serviceniveauer og målsætninger, der er gældende på de forskellige vejklasser. Udkald registreres i xxxx Vinterman og alle udkald registreres i en logbog. Saltdosering Ved dosering forstås den udspredte mængde salt (g/m 2 ) eller saltlage (ml/m²). De anbefalende doseringer gives af vintervagten. Ved beslutning om saltning skal der altid vurderes hvilken vejrsituation det er, om forventningerne til vejrets udvikling og om der allerede er salt på vejen. På dette grundlag tager Vintervagten stilling til den nødvendige saltdosering. Saltning kan udføres både med tørt salt og befugtet salt (også kaldet fugtsalt),. Fugtsalt er tørt salt tilsat 30 % saltlage. Salt er et effektivt tømiddel i forhold til is, indtil ca. minus 7 grader. Ved lavere temperaturer virker saltet ikke. Salt er ikke et velegnet tømiddel i forhold til sammenkørt sne, men kan dog præventivt virke i forbindelse med lette snefald.

21 21 of 42 Private veje Bilag C BEREDSKABET der har 3 trin afhænger af vejret: 1. Normalt beredskab: perioden 15. okt. 15. april. Der forventes jævnligt indsats i natte og morgentimerne. I kortere perioder kan beredskabet forhøjes jfr. nedenstående: Varslingssystemet i drift Vintervagt og inspektionsvagten er til rådighed Vognmænd og entreprenører er til rådighed (lastvognsspredere, plove, traktorer m.m.) Eget mandskab er til rådighed Ekstra materiel (Gummiged o.l. er til rådighed) Indsats foregår efter vejklassificering. Klasse 1. veje Præventiv saltning Klasse 2, 3 og 4 veje Saltning ved glatføre efter prioriteret indsats 2. Sneberedskab: Snerydning pågår i normalsituationen. Vejene holdes ryddet efter vejklassificering. Klasse 1. veje veje holdes åbne hele døgnet. Lastbil nr. 2 med plov kaldes ud på ruten til snerydning på klasse1 veje. Klasse 2, 3 og 4 veje Veje holes åbent efter vejklassificeringer. Traktorer med plove kaldes ud til snerydning. Vintervagt og inspektionsvagt i aktion Vognmænd og entreprenører er i aktion Eget mandskab er i aktion Overførsel af materiel mellem ruter og distrikterne kan aftales 3. Alarm beredskab: Snerydning pågår over hele kommunen. Alt nødvendigt/disponibelt materiel er i aktion. Den vinteransvarlige foretager koordinering. Aktiviteter og ledelse som ved decentral beredskab. Der foretages prioritering af indsatsen i henhold til vinterregulativet, vinterklasserne prioriteres og der kan ske flytning af biler, traktorer og materiel alt afhængig af situationen. Prioritering af indsats sker løbende og der kan evt. ydes assistance til særlige funktioner som f.eks. Falck, Politi, hjemmepleje, El- selskaber o.l.

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi

Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Vinter og sne snerydning Det gør du det gør vi Når sneen falder eller frosten bider fra sig og gør veje og stier glatte, så skal såvel kommune som grundejere i sving. Byrådet har besluttet, hvordan grundejerne

Læs mere

Lov om private fællesveje

Lov om private fællesveje (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Transportministeriet Journalnummer: Transportmin., j.nr. 2010-3526 Senere ændringer til forskriften LOV nr 379 af 02/05/2011 LBK nr 1048 af 03/11/2011

Læs mere

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum

Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum Værd at vide om Kommunernes erstatningsansvar for skader ved færden i det offentlige rum KOMMUNE 2 Et overblik over ansvarsreglerne Her får du et overblik over ansvarsreglerne for kommunerne ved borgernes

Læs mere

Betænkning om om om revision af af af hundeloven

Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning om om om revision af af af hundeloven Betænkning nr. nr. 1524 nr. 1524 1524 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1499 Betænkning om offentligt hasardspil i turneringsform 1500 Betænkning

Læs mere

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter

Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Vejledning i udfærdigelse af parkeringsafgifter Udgivet af Københavns Politi i samarbejde med Københavns Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...4 2. Fremgangsmåden ved pålæggelse af parkeringsafgifter...5

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE

TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE TØMNING AF BUNDFÆLDNINGSTANKE SÆRLIGE BETINGELSER OG OPGAVEBESKRIVELSE JUNI 2013 Tømning af bundfældningstanke Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 1 Orientering om entreprisen... 3 2 Særlige betingelser...

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF)

Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. november 2013 Henrik Friis Brugervejledning til den centrale Vej- og StiFortegnelse (CVF) Version 1.3 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 23. marts 2014 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Hanne Meldal præsenterede bestyrelsen. 35 stemmeberettigede husstande

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB)

SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21.maj 2012 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB-ME-KB) MEKANISKE OG ELEKTRISKE INSTALLATIONER, rev. 1 Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

Sikker skoletrafik. love og regler

Sikker skoletrafik. love og regler Sikker skoletrafik love og regler Indholdsfortegnelse Forord 3 Færdselsundervisning 4 Færdselslære er et obligatorisk emne 4 Formålet med færdselslære 4 Trinmål for færdselslære 4 Trinmål synoptisk opstillet

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg

tion. De ligeholde eller opsætte faste anlæg Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København K. Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte +45 36 13 15 05 Faxx - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 7. januar 2014

Læs mere

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Kolt Haveby Torsdag den 31. maj 2007 Kl. 19.30 i Kolt Forsamlingshus Kunnerupvej 68 8361 Kolt Hasselager 2 Grundejerforeningen har

Læs mere

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Miljø- og teknikudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Grenaa Havn Kattegatkajen 11, 8500 Grenaa Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Start kl.: 14:00 Slut kl.: 17:45 Medlemmer: Jens Meilvang (I) Tom Bytoft

Læs mere

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL

INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL INSTRUKS FOR RÅDEN OVER VEJAREAL ANSVAR OG PLIGTER I FORBINDELSE MED VEJARBEJDER PÅ STATSVEJNETTET JULI 2014 (j.nr. 14/08819) Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018

Læs mere

Lovteknik og regeludarbejdelse EnviNa den 28. april 2015 Specialistadvokat (L) Jacob Brandt 2 Kursets emne et håndværk Principperne for lovteknik har til formål at skabe høj kvalitet i generelle retsforskrifter

Læs mere

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.«

4) pårørendes og en eventuel værges bemærkninger til de påtænkte foranstaltninger.« Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. januar 2010 af Karen Ellemann Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Magtanvendelse over for voksne) 1 I lov om social service, jf.

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår

Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår Tilladelse til råstofindvinding meddeles hermed på specificerede vilkår På matrikel nr. 3 a, 11 f Glatved by, Hoed Gældende indtil 1. Juli 2024 Sagsnummer: 11/2446 Ansøger Indvinder Ejer Nymølle Stenindustrier

Læs mere

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild

Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Udbud af 7 Parcelhusgrunde Udgaardsvej, Skibbild Salgsmappe Udarbejdet af Herning kommune i forbindelse med offentligt udbud af arealer med annoncering i Herning Folkeblad den 12. oktober 2011. Indholdsfortegnelse:

Læs mere