Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Køge Bugt Korridoren. Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt"

Transkript

1 Transportudvalget TRU Alm.del Bilag 254 Offentligt Dato 14. april 2015 Sagsbehandler Peter Garborg Mail Telefon Dokument 15/ Side 1/19 Køge Bugt Korridoren Fremkommelighed under Banedanmark og Vejdirektoratets anlægsarbejder på Køge Bugt Korridoren Køge Bugt korridoren. Niels Juels Gade København K Telefon vejdirektoratet.dk SE EAN

2 1.0 Generelt Projekternes betydning for fremkommeligheden Tidsplan for projekter til gennemførsel i perioden BANEARBEJDER (Banedelen - Sporarbejder) Køge Jersie S-banen Køge S-banen Køge Næstved Fjernbanen Køge Lille Skensved Fjernbanen Roskilde Køge Næstved Fjernbanen Åmarken Køge S-banen Mulige foranstaltninger på banesiden VEJARBEJDER: (Vejdelen - Trafikforanstaltninger) M6 Vallensbækgrenen, etablering af ny banebro M11 Holbækmotorvejen ved Avedøresletten, etablering af ny banetunnel M10 Køge Nord station, etablering af gangbro over motorvejen M3 Motorring 3 ved Brøndby, etablering af ny banebro M10 Køge Bugt Motorvejen, Køge Solrød S, udvidelse af eksisterende motorvej (6 km) M10 Køge Bugt Motorvejen, Greve S Solrød S, afsluttende slidlagsarbejder på udvidelsesstrækningen (8 km) M10 Sydmotorvejen, omisolering af bro Flyoveren M10 Køge Bugt Motorvejen, Ishøj - Amager, slidlagsarbejder M11 Holbækmotorvejen/Vejlegårdsvej Trafikale foranstaltninger Alternative ruter for pendlere i bil

3 1.0 Generelt I de kommende år gennemfører Vejdirektoratet og Banedanmark en række samtidige vejog baneprojekter langs Køge Bugt korridoren. For at sikre opretholdelse af den højest mulige fremkommelighed for pendlere og rejsende langs korridoren under projekternes gennemførelse, har Vejdirektoratet og Banedanmark koordineret planlægningen af projekternes trafikale konsekvenser, afhjælpningen af midlertidige flaskehalse pga. projekterne, og etableringen af alternative transportmuligheder. 1.1 Projekternes betydning for fremkommeligheden For den enkelte trafikant vil anlægsarbejderne medføre længere rejsetid uanset om rejsen foregår med tog eller bil. Togpassagererne fra Køge og opland vil opleve 20 minutters drift på S-togs linjen, samt indsættelse af erstatningsbusser, herunder særlige pendlerbusser med hurtigkørsel mellem f.eks. Køge station og centrale stationer langs korridoren og ind mod København. Her ud over vil togpassagerne blive tilskyndet til at vælge andre rejseveje (S-tog eller fjernbane) end de vante alt efter de konkrete spærringer og kapacitetsbegrænsninger. Ved spærring på fjernbanen mellem Køge og Næstved, der er en ensporet strækning, indsættes erstatningsbusser. For bilisterne betyder de mange anlægsarbejder en rejsetidsforøgelse i begge retninger af Køge Bugt korridoren på op mod minutter i myldretiden frem til november 2015 i forhold til situationen før anlægsarbejderne og hastighedsnedsættelserne fra 110 km/t til 80 km/t startede. Efter november 2015 vil rejsetidsforøgelsen reduceres med minutter i forhold til den nuværende situation. Rejsetidsforøgelsen er dog afhængig af om trafikanten skal gennem hele korridoren eller kun delvis. Herudover vil der kunne ske yderligere rejsetidsforøgelse ved uforudsete hændelser som følge af tabt gods, trafikulykker el. lign. Vejdirektoratet og Banedanmark vurderer samlet set, at trafikken og passagerafviklingen i forbindelse med disse store projekter kan afvikles med de nuværende forudsatte rejsetidsforøgelser. Det vil således være muligt at afvikle de nødvendige antal togbusser i de perioder, hvor banen er spærret, med den strækningshastighed, som vejprojekterne indebærer på det givne tidspunkt jf. dog nedenstående modforanstaltninger. 3

4 Det skal dog anføres, at strækningen generelt er sårbar for yderligere rejsetidsforsinkelser dersom trafikantuheld opstår, idet strækningen under anlægsarbejdet på flere delstrækninger ikke er forsynet med nødspor men kun med nødlommer pr. 500 meter. På strækning Greve S Solrød S med slidlagsarbejder vil der kun ved to af de fem faser mangle nødspor og det kun i den side, hvor fasens arbejder udføres. 2.0 Tidsplan for projekter til gennemførsel i perioden I det følgende gives et overblik over projekterne langs Køge Bugt-korridoren, og de mulige trafikale foranstaltninger til opretholdelse af den samlede fremkommelighed langs korridoren, som de er kendt ved udgangen af marts Efterfølgende beskrives hvert af de på oversigten nævnte projekter nærmere. 4

5 5

6 3.0. BANEARBEJDER (Banedelen - Sporarbejder) 3.1 Køge Jersie S-banen til til I den første del af arbejdet skal der laves fornyelsesarbejder på kørestrømsanlægget og forberedende arbejde til perronkanter på Ny Køge Nord st. Derudover skal der laves en ny bro under S-banen. Afvikling af trafikken Ingen tog. Buskørsel: Direkte bus Solrød Køge samt Solrød Jersie Ølby - Køge 3.2 Køge S-banen til Ny vejtunnel under Køge station Afvikling af trafikken 20 minutters drift Solrød Køge 6

7 3.3 Køge Næstved Fjernbanen til til til til til til til til Broarbejde samt elektrificering Afvikling af trafikken Ingen tog. Buskørsel 7

8 3.4 Køge Lille Skensved Fjernbanen til til til til til Udvidelse af motorvejsbro over Lille Syd Afvikling af trafikken Ingen tog. Buskørsel 3.5 Roskilde Køge Næstved Fjernbanen weekender med totalspærring samt 3 måneder. Udførsel i 1. halvår. Endnu ikke fastlagt Signalprogrammet, Øst Afvikling af trafikken Ingen tog. Buskørsel 8

9 3.6 Åmarken Køge S-banen uger med reduceret trafik udføres i forår/efterår. Derudover 4 weekender med reduceret trafik. 7 uger med totalspærring i sommeren. Endnu ikke fastlagt. Fornyelse af sporskifter og sporskæring i Vallensbæk. Sporfornyelse fra Hundige til Køge inkl. sporskifter. Broarbejde. Fornyelsesarbejder på kørestrømsanlægget fra Åmarken til Hundige. Afvikling af trafikken Buskørsel i perioden med totalspærring. I de andre perioder vil der være en reduktion i trafikken. 4.0 Mulige foranstaltninger på banesiden Dynamisk tilskyndelse til at togpassagerer fra Køge og opland vælger enten S- bane eller fjernbane alt efter de konkrete spærringsmønstre og kapacitetsbegrænsninger Indsættelse af erstatningsbusser, herunder særlige pendlerbusser med hurtigkørsel mellem f.eks. Køge station og centrale stationer langs korridoren og ind mod København Indsættelse af eksprestog fra Køge og/eller Ølby via Roskilde (på Lille Syd banen) mod København, som erstatning for befordring af passagerer fra Køge og opland til København Det konkrete valg af foranstaltninger vil afhænge af hver enkelt situation, og blive koordineret i hvert tilfælde. Når der er spærret på fjernbanen mellem Køge og Næstved, vil der ikke køre tog eftersom det er en enkeltsporet strækning. Her vil der blive indsat erstatningsbusser. Dette gælder både for 2015 og

10 På S-banen vil man i de perioder hvor der er totalspærret køre med erstatningsbusser. I de otte uger hvor der spærret for trafik på fjernbanen, både i 2015 og 2016, vil S-banen køre med reduceret trafik i 20 minutters drift. S-togene vil være opformerede til fuld toglængde. Banedanmark vil først senere på året - formentligt maj - kunne oplyse omkring de konkrete tiltag og foranstaltninger i forbindelse med den lange spærring på Lille Syd banen efter sommerferien. 5.0 VEJARBEJDER: (Vejdelen - Trafikforanstaltninger) 5.1 M6 Vallensbækgrenen, etablering af ny banebro 1/ /12-15 Ny banebro over Vallensbækgrenen Forventet rejsetidsforøgelse i myldretiden Morgentimerne: ca. 5 min i begge retninger Eftermiddagstimerne: ca. 5 min i begge retninger København Ringsted banens krydsning med Motorvejskryds ved Vallensbæk Sø giver anledning til trafikale restriktioner i hele Der forventes dagligt restriktioner i mindre grad i form af nedsat hastighed 80 km/t og indsnævringer af kørespor i begge retninger. 10

11 Der vil i anlægsperioden være ind- og udkørsel med arbejdskøretøjer fra midterrabatten hvilket gør at hastigheden variabelt reguleres til 50 km/t. Dette sker dog uden for myldretidstrafikken. I 3 weekender over sommeren 2015 (uden for de tre uger i juli for flest holder sommerferie) forventes der totalspærring af motorvejskrydset for montage af broelementer. I første omgang forventes det, at retningen mod København lukkes fra fredag aften til mandag morgen. Der vil under totalspærringen være stor fokus på arbejdet og anlægslogistikken over weekenden. Der er således iværksat en Nødplan dersom arbejdet forsinkes af udefrakommende årsagen. Dersom anlægsarbejdet bliver forsinket i løbet af weekenden indstilles arbejdet allerede søndag middag for at kunne sikre en genåbning af motorvejen for trafik mandag morgen. I perioder med totalspærring bliver trafikanterne ledt af følgende ruter: Trafik mod København ledes via Køge Bugt Motorvejen til Amagermotorvejen og via Centrumforbindelsen ind til København. Dette koordineres med M10 udvidelsesprojektet Trafik mod Holbæk ledes via Ishøj Stationsvej forbi transportcenter i Taastrup til Holbækmotorvejen I forbindelse med lukning i sydgående retning vil trafik fra Holbæk mod Køge ledes via Motorring 3 til Køge Bugt Motorvejen Trafik fra København ledes via transportcenter i Taastrup til Ishøj Stationsvej 11

12 5.2 M11 Holbækmotorvejen ved Avedøresletten, etablering af ny banetunnel 18/6-14 1/9-15 Ny tunnel under motorvejen Forventet rejsetidsforøgelse i myldretiden Morgentimerne: ca. 5 min i begge retninger Eftermiddagstimerne: ca.5 min i begge retninger København Ringsted banens krydsning med Holbækmotorvejen giver anledning til omlægning af trafikken frem til september I perioden omlægges trafikken til en midlertidig forlagt motorvej på den nordlige side. Trafikanterne har en hastighedsrestriktion via ITS-tavler på 80 km/t. 5.3 M10 Køge Nord station, etablering af gangbro over motorvejen November 2016 april 2017 Ny gangbro over motorvejen Forventet rejsetidsforøgelse i myldretiden Ingen væsentlig rejsetidsforøgelse 12

13 Forventet montageperiode henover Køge Bugt Motorvejen. I vinterperioden påregnes trafikken afviklet i 4 smalle spor i hver retning ligesom trafikken afvikles for nuværende på strækning Greve S Solrød S. Montage af bro påregnes alene udført i weekender hvor trafikken afvikles i begge retninger i den ene side af motorvejen med 2 spor i hver retning. 5.4 M3 Motorring 3 ved Brøndby, etablering af ny banebro 10/4-15 1/7-16 Ny tunnel under motorvejen og forbindelsesrampe Forventet rejsetidsforøgelse i myldretiden Ingen væsentlig rejsetidsforøgelse København Ringsted banens krydsning med Motorring 3 giver anledning til omlægning af trafikken frem midten af I perioden omlægges trafikken i 2 etaper til hhv. den vestlige og østlige del af Motorring 3. Der forventes hastighedsrestriktioner og smalle kørespor, hvilket forventeligt giver en øget rejsetid i begge retninger på Motorring 3. Den forøgede rejsetid i sydgående forventes kun at blive 0 1 min fordi der allerede er kø i dag pga. fremkommelighedsproblemer på Amagermotorvejen. I nordgående retning forventes en forøget rejsetid på kun 0 3 min, fordi der allerede i dag er kø pga. fremkommelighedsproblemer mellem Holbækmotorvejen og Roskildevej. 13

14 5.5 M10 Køge Bugt Motorvejen, Køge Solrød S, udvidelse af eksisterende motorvej (6 km) Foråret 2015 ultimo 2016 Udvidelse af 8 km eksisterende motorvej Forventet rejsetidsforøgelse i myldretiden Morgentimerne: Fra Vestmotorvejen min NB: Fra Sydmotorvejen er rejsetiden forkortet med ca. 5 min. Eftermiddagstimerne: Sydgående retning minutter Nordgående retning 5-10 minutter I foråret 2015 påbegyndes udvidelsesarbejder på den sydligste 3 km lange strækning mellem Roskildevej (Solrød Syd) og motorvejkryds Køge Vest. Trafikken omlægges derfor til 3 reducerede kørespor i hver retning. Denne omlægning udføres i påsken. Ved denne omlægning samles trafik fra Vestmotorvejen til 1 spor lige før sammenfletning med Sydmotorvejen. Herved fås en strækning på ca. 6 km motorvej, hvor der vil være udvidelsesarbejder og 3 reducerede kørespor i hver retning og en anvist hastighed på 80 km/t. Arbejdet ved motorvejskryds Køge Vest vil medføre en omfordeling af kapaciteten i nordgående retning, hvorved der overføres kapacitet fra Vestmotorvejen til Sydmotorvejen. Trafik fra Sydmotorvejen vil dermed køre køfrit, mens trafikanter fra Vestmotorvejen vil opleve en forøget rejsetid. Efter nogen tid, hvor trafikken har fundet en passende fordeling mellem forskellige alternative ruter, forventes en forøget rejsetid for trafik fra Vestmotorvejen på op til 15 min i morgentimerne og en reduktion i rejsetiden for trafikanter fra Sydmotorvejen på ca. 5 min i forhold til den nuværende situation. I pinsen 2015 udføres ved Lille Syd banen en forlægning af alle 6 motorvejsspor til motorvejens østlige side. Dette udføres for 1. etape af den nye tunnel af den kommende bane under Køge Bugt Motorvejen. 14

15 På strækning fra Roskildevej (Solrød Syd) til motorvejskryds Køge vil der endvidere på grund af udførelse af de mange broarbejder for Vejdirektoratet og Banedanmark blive udført trafikomlægninger med sporreduktioner i ene eller begge vejsider ved 18 lokaliteter i 2015 og 7 lokaliteter i Ud over påske og pinse i 2015 forventes trafikomlægninger ultimo følgende uger: 15, 25, 26, 28, 29, 31, 35, 38, 39, 41, 43 og M10 Køge Bugt Motorvejen, Greve S Solrød S, afsluttende slidlagsarbejder på udvidelsesstrækningen (8 km) Maj 2015 oktober 2015 Slidslagsarbejder Forventet rejsetidsforøgelse i myldretiden (weekender) Morgentimerne Nordgående min. Sydgående 5-10 min. Eftermiddagstimerne Nordgående 5-10 min. Sydgående min. I pinsen 2015 udføres trafikomlægninger for opstart af slidlagsarbejder på udvidet strækning på Køge Bugt Motorvejen fra Greve Syd til Åsvej. Arbejdet opstartes i retning mod København. For etablering af arbejdsområde indskrænkes trafikafvikling fra 4 reducerede kørespor til 3 reducerede kørespor i hver retning og heraf er ved opstart det ene spor mod København overledt til modsatte vejside fra Åsvej til nord for tilslutningsanlæg Greve Syd. Tilladt hastighed på strækningen vil være 80 km/t, svarende til tilstødende strækning syd for med udvidelsesarbejder. I udførelsesperioden for slidlagsarbejder vil der i 5 weekends blive udført arbejder, der medfører reduktion i antal af åbne spor. Kun to af disse vil medføre ændringer i begge vejsider samtidigt. 15

16 5.7 M10 Sydmotorvejen, omisolering af bro Flyoveren Maj 2015 juli 2015 Broarbejder Forventet rejsetidsforøgelse i myldretiden Eftermiddagstimerne: ca. 5 min i sydgående retning I en 2 måneders periode udføres broarbejder på bro over Vestmotorvejen i sydgående retning på M30 i motorvejskryds Køge. Under arbejdet vil de 2 spor blive reduceret i bredden og i en periode delt, da der vil blive et arbejdsområde mellem sporene. Sporbredderne er ved arbejderne henholdsvis 2,9 m og 2,2 m (dog 2,5 m når trafikken deles op omkring en arbejdsø). 16

17 5.8 M10 Køge Bugt Motorvejen, Ishøj - Amager, slidlagsarbejder April 2015 oktober 2015 Slidlagsarbejder Forventet rejsetidsforøgelse Morgentimerne: ca. 5 min i begge retninger Eftermiddagstimerne: ca. 5 min i begge retninger Nat: Ingen væsentlig rejsetidsforøgelse Udskiftning af slidlag mellem Ishøj og Amagermotorvejen i perioder mellem april og oktober Der er endnu ikke truffet beslutninger om arbejdet udføres i dagtimerne eller som aften/natarbejde. I 2016 vil der i samme periode være udskiftning af slidlag i retning mod Køge på samme lokalitet. 5.9 M11 Holbækmotorvejen/Vejlegårdsvej Udførselsperiode 20/5 (Kr. Himmelfartsdag) uge 50 Omisolering af bro Forventet rejsetidsforøgelse Ingen væsentlig rejsetidsforøgelse. 17

18 Arbejdet udføres fra Vejlegårdsvej og vil kun i begrænset omfang berøre Holbækmotorvejen. Der vil dog på udvalgte tidspunkter (aften/natarbejde) blive reducerede kørespor på motorvejen og 80 km/t. men dette vil ikke afstedkomme en rejsetidsforøgelse. 7.0 Trafikale foranstaltninger I de perioder hvor der samtidigt vil være større projekter på både vej og bane, iværksættes en række trafikale foranstaltninger som tages i brug for at opretholde højest mulig fremkommelighed for pendlere og rejsende langs Køge Bugt-korridoren. Opstilling og drift af ITS med intelligente tavler til trafikinformation, som ud fra kødannelser detekterer rejsetid. ITS overvåges fra Vejdirektoratets Trafikinformationscenter T.I.C., hvorfra der hurtigt kan sættes ind med beredskab og information. Anlægsarbejderne på vejen indrettes til at kunne håndtere større køretøjer i form af mindst ét bredt kørespor i begge retninger Tiltag for midlertidig eller permanent forøgelse af kapaciteten på tilstødende kommuneveje Akut vejlovsberedskab til havarerede køretøjer med en responstid på 15. minutter til vejhjælp er fremme på uheldsstedet. Omkørselsruter i tilfælde af akutte hændelser, ulykker m.m. og hvor Køge Bugt Motorvejen er helt eller delvis spærret. 8.0 Alternative ruter for pendlere i bil Retning mod København: M20 Vestmotorvejen mod København; Frakørsel 35 eller 36 - Ringsted via Rute 14 til Roskilde Holbækmotorvejen mod København M30 Sydmotorvejen mod København: Frakørsel 35 Haslev ad rute 151 Vordingborgvej mod København eller frakørsel 33 Lellinge til Ringsted og via rute 14 til Holbækmotorvejen mod København. Retning mod Køge: M3 Motorring 3 mod Køge Bugt Motorvejen: 18

19 Frakørsel 23 Frederikssundsmotorvejen og dernæst Holbækmotorvejen mod Roskilde og videre ad rute 14 for trafik mod vest og ad rute 6 til Køge for trafik mod syd. M3 Amagermotorvejen mod Køge Bugt Motorvejen: Frakørsel 22 Gl. Køge Landevej til M11 Holbækmotorvejen via Roskilde og rute 6 til Køge eller ad rute 151 mod Køge. M11 - Holbækmotorvejen mod Køge Bugt Motorvejen: Holbækmotorvejen M11 ved Roskilde og rute 6 mod Køge. 19

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen

2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser. Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser Den nye bane København Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen 2 STORE ANLÆGSPROJEKTER - De trafikale konsekvenser MANGE BLIVER PÅVIRKET

Læs mere

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN TRAFIKLEDELSE VED VEJARBEJDER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Af civilingeniør Charlotte Vithen, afdelingen for Trafikal Drift, Vejdirektoratet. Artikel bragt i Dansk Vejtidsskrift Oktober 2002. I forbindelse

Læs mere

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser

Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Vi baner vejen for bedre trafikforbindelser Trafikale konsekvenser for dig i anlægsfasen Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød

Læs mere

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE

EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Til Vejdirektoratet Dato December 2015 EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE EFFEKT AF DE VARIABLE TAVLER PÅ MOTORRING 3 KONSOLIDERINGSANALYSE Revision 1 Dato 2015-12-04 Udarbejdet

Læs mere

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler

Sammenhængende systemer Enkeltstående tavler BILAG 3 VISNINGSBIBLIOTEK FOR VARIABLE TAVLER INDLEDNING Visningsbiblioteket er en liste over godkendte visninger for variable. I nærværende udgave indeholder visningsbiblioteket kun rene tekstvisninger,

Læs mere

Vejdirektoratets planer for ITS

Vejdirektoratets planer for ITS Vejdirektoratets planer for ITS Vej- og trafikchef Charlotte Vithen Udvikling i trafikken Motorvejsnettet afvikler en stadig større andel af trafikken Stigende trafik har ført til trængsel og fremkommelighedsproblemer

Læs mere

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet

Trafikale beregninger af langsigtede vejprojekter i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Ulrik Larsen/Anette Jacobsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side Trafikale

Læs mere

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet

Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet Fremkommelighed på motorveje i Københavnsområdet af civ.ing. Steen Lauritzen, Vejdirektoratet, Danmark I 1997 idriftsatte Vejdirektoratet et system til dynamisk indsamling, behandling og formidling af

Læs mere

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Trafikale gener i anlægsfasen Ny Ellebjerg Station-Avedøre Havnevej Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 30. maj 2008 3 Trafikale gener i anlægsfasen Havnevej Forord Forord Dette fagnotat omhandler trafikale gener i anlægsfasen

Læs mere

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser

Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Vi arbejder for bedre trafikforbindelser Anlæg af Den nye bane København-Ringsted over Køge Udbygning af Køge Bugt Motorvejen mellem Greve Syd og Solrød Syd Mosede Landevej Greve Karlslunde Centervej 29

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde

KØGE BUGT MOTORVEJEN. Borgermøde KØGE BUGT MOTORVEJEN Borgermøde PLANLÆGNINGSCHEF OLE KIRK PROGRAM Kl. 19.00 Velkomst Borgmester Niels Hörup, Solrød Kommune Introduktion Planlægningschef Ole Kirk, Vejdirektoratet VVM-redegørelse Projektleder

Læs mere

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet

Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark. Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Trafikafvikling på flere niveauer. Trafikanten i fokus - Erfaringer fra Danmark Nvf seminar i Drammen 22. maj 2014, Ulrik Larsen, Vejdirektoratet Fremkommelighed 2. Trafikanten i fokus Trafikanten skal

Læs mere

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015):

SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Transportudvalget 2014-15 (2. samling) TRU Alm.del Bilag 59 Offentligt SF Nordjyllands trafikløsning Limfjordstunnelen (rev. September 2015): Forbedring af sikkerhed og kapacitet ved Limfjordstunnelen

Læs mere

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS

NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS NYT TILSLUTNINGSANLÆG PÅ E45 ØSTJYSKE MOTORVEJ VED HORSENS Projektets formål er at skabe direkte adgang til E45 Østjyske Motorvej fra Horsens by og havn via etablering af nyt tilslutningsanlæg nord for

Læs mere

Rådgivning Nordsjælland

Rådgivning Nordsjælland Kommune/region Allerød Egedal Fredensborg Resultatet af Trafikbestilling 2015- maj 2014 Rådgivning Nordsjælland Der oprettes en ny linje 338E Allerød st. Vassingerød. Linjen kører med halvtimedrift i myldretiderne

Læs mere

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen

Samfundsøkonomiske omkostninger ved at reducere hastigheden på Køge Bugt Motorvejen og den inderste del af Holbækmotorvejen Transportudvalget 2014-15 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 328 Offentligt Dato 9. februar 2015 Sagsbehandler Jakob Fryd og Jens Foller Mail JAF@vd.dk/JFO@vd.dk Telefon Dokument 15/00993-1 Side 1/7

Læs mere

Sommeren 2016. Overblik over sommerens sporspærringer. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt

Sommeren 2016. Overblik over sommerens sporspærringer. Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 263 Offentligt Sommeren 2016 Overblik over sommerens sporspærringer Trafik, Banedanmark 08.03.2016 Hvorfor er det nødvendigt med sporspærringerne?

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Transportudvalget 2013-14 TRU Alm.del Bilag 173 Offentligt (02) SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 REVIDERET FEBRAR 2014, SE RØDE TILFØJELSER HERUNDER Forbedring af sikkerhed

Læs mere

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen

Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Rejsetids-informationssystem på Helsingørmotorvejen Afd.ing. Finn Krenk, Vejdirektoratet Nedenfor beskrives et rejsetids-informationssystem, der er implementeret på Helsingørmotorvejen for at forbedre

Læs mere

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR

ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. januar 2014 ARBEJDSBESKRIVELSE OG VILKÅR BEREDSKAB NY LILLEBÆLTSBRO OG VESTFYN Akutberedskab for bjærgning af køretøjer > 3.500 kg Niels Juels Gade 13 1022

Læs mere

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1

Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A. Netredegørelse bilag 3.5A 1 Netredegørelse 2017 Bilag 3.5A Netredegørelse 2017 - bilag 3.5A 1 Bilag 3.5A Indhold side 1 Indledning 1.1 Om bilag 3.5A 3 1.2 Principper i forbindelse med infrastrukturarbejder og kapacitetsindskrænkninger

Læs mere

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER

KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. juni 2014 14/07479-2 KONCEPT FOR FASTE OMKØRSELSRUTER Niels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450 Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk

Læs mere

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR

PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR PRAKTISK INFORMATION VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR INDRAPPORTER GRATIS PÅ 8020 2060 VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØR VEJ- OG TRAFIKRAPPORTØRER FUNGERER SOM OBSERVATØRER PÅ DET RUTENUMMEREREDE VEJNET, OG SÅ SNART DER

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland

Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Notat om det fremtidige behov for råstoffer i Region Sjælland Den samlede årlige indvinding af sand, grus og sten og kalk/kridt i regionen var i 2009 på ca. 5,3 mio. m 3. Heraf udgjorde indvinding af kalk

Læs mere

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring)

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) Bilag 3.5 A Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 (høring) I dette bilag præsenteres de projekter, der ifølge 7 i standard adgangskontrakten skal varsles i Netredegørelsen.

Læs mere

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013

SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 SF Nordjyllands E45-trafikløsning 2013-2030 : September 2013 Forbedring af sikkerhed og kapacitet på E45 ved Limfjordstunnelen SF er af den opfattelse, at den langstrakte diskussion om den 3. Limfjordsforbindelse

Læs mere

Model til fremkommelighedsprognose på veje

Model til fremkommelighedsprognose på veje Model til fremkommelighedsprognose på veje Henning Sørensen, Vejdirektoratet 1. Baggrund Ved trafikinvesteringer og i andre tilfælde hvor fremtidige forhold ønskes kortlagt, gennemføres en trafikprognose

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej

Køge Bugt Motorvejen. Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Køge Bugt Motorvejen Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej 25. september 2003 Udvidelse mellem Motorring 3 og Vallensbæk Torvevej Baggrund Køge Bugt Motorvejen har i de seneste år været præget

Læs mere

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner.

Det 1. embedsmandsmøde blev afholdt den 11. februar 2011 med deltagelse af Helsingør, Fredensborg, Hillerød, Allerød og Egedal kommuner. Bilag 1 NOTAT DEPARTEMENTET Dato 18. marts 2011 J. nr. 2010-3147 Møderække med kommunerne om transportkorridorer Folketinget har med forespørgselsdebatten d. 4. juni 2010 bedt miljøministeren om at nedsætte

Læs mere

Gennemførte udvidelser

Gennemførte udvidelser Sideudvidelser af motorveje Finn Thøgersen Vejdirektoratet NVF Vejens konstruktion, Stavanger 2014 Gennemførte udvidelser Vej udvidelse længde åbning M14 Jægersborg - Gl. Holte 4 6 7 km 1997 M10 Motorring

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Trafikområdet (4. november 2005) Aftaler om Finansloven for 2006 November 2005 75 Aftale

Læs mere

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet.

strategiske vejnet Nyhedsbrev nr. 1, 27. februar 2015 Nyhedsbrev Velkommen til nyhedsbrevet om Det strategiske vejnet. Velkommen til nyhedsbrevet om Det. I dette brev giver vi en orientering om den seneste udvikling i regi af Det. Emnerne er kortet Overblik Over Vejarbejder, faste omkørselsruter og fælles trafikinformation.

Læs mere

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne

Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Kapacitet ind og ud af København H Status på 6. hovedspor og KØR-projekterne Banebranchens jernbanekonference 2011 11.05.2011 Præsenteret af Klaus S. Jørgensen Banedanmarks organisation (pr. 01.07.2010)

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals

Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 300 Offentligt Mindre kø i Limfjordstunnelens nordgående retning mod Frederikshavn og Hirtshals Oversigtskort, der viser området omkring Kridtsvinget

Læs mere

3. Trafik og fremkommelighed

3. Trafik og fremkommelighed 3. Trafik og fremkommelighed 3.1 Trafik Fra 1998 til 1999 konstateredes en stigning på 3,6 pct. i trafikarbejdet, dvs. det samlede antal kørte km, på vejnettet i Danmark. En del af stigningen (ca. 1 pct.)

Læs mere

Københavns Hovedbanegård

Københavns Hovedbanegård Københavns Hovedbanegård - Udfordringer og muligheder Baggrund - Ifølge aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009 skal der gennemføres en analyse af stationskapaciteten ved Københavns Hovedbanegård

Læs mere

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm

Idéfasehøring. - April 2015. Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring - April 2015 Elektrificering og opgradering Aarhus H.-Lindholm Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.bane.dk Forord Med den politiske aftale om Togfonden

Læs mere

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER

T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER T.I.C. VEJDIREKTORATETS TRAFIKINFORMATIONSCENTER 2 TRAFIKALT OVERBLIK 24 TIMER I DØGNET Vejdirektoratets TrafikInformationsCenter (T.I.C.) har det nationale overblik over situationen på vejene. T.I.C.

Læs mere

Danmarks hurtigste jernbane

Danmarks hurtigste jernbane Danmarks hurtigste jernbane Den nye bane København-Ringsted Flere togafgange, kortere rejsetid og færre forsinkelser Danmarks hurtigste jernbane færdig i 2018 I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland kører længst for at komme på arbejde i Danmark. Samtidig har Sjælland udviklet sig til Østdanmarks store trafikkryds, hvor øst-vestlig trafik møder nord-sydgående

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Vognbaneskift Adfærdsundersøgelse 28. marts 2007 Lene Herrstedt Poul Greibe Belinda la Cour Lund Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk

Læs mere

Vejdirektoratet. 8 maj 2017

Vejdirektoratet. 8 maj 2017 Vejdirektoratet 8 maj 2017 Vejdirektoratet Har ansvaret for statsvejnettet, som består af: Er en del af: Vores opgaver består primært af: Motorveje Motortrafikveje Hovedlandeveje Broer Planlægning Vi undersøger

Læs mere

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007

26. oktober 2006. Aftale om trafik for 2007 Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 78 Offentligt 26. oktober 2006 Aftale om trafik for 2007 Der er mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

Banedanmarks arbejde i Lundby

Banedanmarks arbejde i Lundby Banedanmarks arbejde i Lundby Ringsted-Femern Banen 04.10.2017 1 Dagsorden Banedanmark ved Klaus Jørgensen og Lene Tørnæs Helbo 1. Ringsted-Femern Banen 2. Broarbejde og hvad det medfører (Lene for MT

Læs mere

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation

TRIM Rejsetid Ny trafikantinformation Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe fik@vd.dk og jens@vd.dk Vejdirektoratet Trafikal drift Trafikproblemerne har de seneste år bredt sig til en større del af det overordnede vejnet i Danmark, bl.a. til Trekantsområdet

Læs mere

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn

Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård. Sporarbejder København H Nordhavn Plads til flere tog på Københavns Hovedbanegård Sporarbejder København H Nordhavn MERE KAPACITET PÅ HOVEDBANEGÅRDEN Lav Københavns Hovedbanegård om fra endestation til gennemkørselsstation Luk op for mere

Læs mere

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006

Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt. Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af Østjyske Moto Skærup og Ve Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 56 Offentligt Debatoplæg Juni 2006 Udbygning af E45, Østjyske Motorvej mellem Skærup og Vejle Nord Der blev i november 2003 indgået

Læs mere

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE

VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE VURDERING AF INVESTERING I ITS PÅ STATSVEJE 2 INDHOLD SAMMENFATNING 2 1. INDLEDNING 6 2. ITS-SYSTEMERNE I ANALYSEN 8 3. METODE 10 4. RESULTATER OG PERSPEKTIVERING 12 BILAG A. ITS VED UDBYGNING AF MOTORVEJE

Læs mere

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje

TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje TRIM Rejsetid Nyt trafikledelsessystem på motorveje Finn Krenk og Jens Toft Wendelboe Vejdirektoratet Trafikal drift Baggrund Vejdirektoratets anvendelse af trafikledelse har hidtil været mest fokuseret

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

Afmærkning af vejarbejde

Afmærkning af vejarbejde Afmærkning af vejarbejde Hastighed og indfletning Adfærdsundersøgelse August 2005 Lene Herrstedt Poul Greibe Aps Forskerparken SCION DTU Diplomvej, bygning 376 2800 Kgs. Lyngby www.trafitec.dk Indhold

Læs mere

Elektrificering af banenettet

Elektrificering af banenettet Elektrificering af banenettet Strategisk analyse 09.05.2012 Oplæg på Banebranchens konference ved Martin Munk Hansen, Områdechef i Banedanmark Dagens program Strategisk analyse af elektrificering Politiske

Læs mere

Vognbaneskift ved vejarbejde

Vognbaneskift ved vejarbejde Lene Herrstedt, Direktør, Civilingeniør Ph.D. Trafitec lh@trafitec.dk VEJFORUM 2007-11-07 Vognbaneskift ved vejarbejde Undersøgelse af trafikanters adfærd med hensyn til vognbaneskift i forbindelse med

Læs mere

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark

Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark Kapacitetsudvidelser på Øresundsbanen i Danmark 28. marts 2017 Mulige kapacitetsudvidelser i relation til Øresundsbanen Der er en række kapacitetsudfordringer på den danske side: Københavns Lufthavn Station,

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016

Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag april 2016 Tunnel under Holbækmotorvejen, TP 10 Susanne Frank, Vejdirektoratet Dansk Brodag 2016 5.april 2016 TP 10, Tunnel under Holbækmotorvejen Banens krydsning med Holbækmotorvejen og Brøndbyøstervej o Trafikale

Læs mere

Bilag 5: Udrykningsstatistikker.

Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Bilag 5: Udrykningsstatistikker. Indhold Generelt for statistikken.... 3 Datagrundlaget for statistikken... 3 Kvalitetssikring af datagrundlaget... 3 Følgende er taget med i statistikken:... 3 Statistik

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen BROER OG TUNNELER Broer på Køge Bugt Motorvejen Udbygning af Danmarks mest trafikerede motorvejsstrækning, Køge Bugt Motorvejen, fra 6 til 8 spor på strækningen Greve S til Egedesvej syd for Solrød S er

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 17. Januar /14954 Niels Fejer Christiansen Transportudvalget 2011-12 TRU alm. del Bilag 178 Offentligt DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. Januar 2012 11/14954 Niels Fejer Christiansen nfc@vd.dk 7244 3333 Transportministeriet Center for

Læs mere

Sjælland baner vejen frem

Sjælland baner vejen frem Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 TRU Alm.del Bilag 74 Offentligt Et trafikudspil fra Region Sjælland samt kommunerne på Sjælland, Lolland og Falster Sjælland baner vejen frem Pendlerne på Sjælland

Læs mere

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet

Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen. København-Ringsted projektet Udførelsesplanlægning Nybygningsløsningen København-Ringsted projektet 26. august 2009 3 Udførelsesplanlægning Indhold Forord Dette notat omhandler udførelsesplanlægning for Nybygningsløsningen. Det er

Læs mere

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor

Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Forbedret fremkommelighed på vejnettet i Hovedstadsområdet? Otto Anker Nielsen, Professor Årsager til og effekter af trængsel Definition af trængsel Trængsel er et udtryk for trafikanternes nedsatte bevægelsesfrihed

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning.

Vejdirektoratet har modtaget jeres anmodning af 29. januar 2015 om, at vi genoptager vores klagesag om afspærring af Sandmosevej forsøgslukning. Dato 5. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14951-20 Side 1/5 Anmodning om genoptagelse - klage over afspærring af vej - forsøgslukning af Sandmosevej Vejdirektoratet

Læs mere

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede

Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Udbygning af Rute 54 Næstved-Rønnede Debatoplæg VVM-undersøgelse December 2014 VVM-undersøgelse af Rute 54 Næstved-Rønnede I trafikaftalen fra juni 2014 har en række partier i Folketinget besluttet at

Læs mere

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved

Analyse: Passagerudviklingen før og efter omlægningen ved Køge Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Sagsnummer Sagsbehandler SN Direkte +45 36 13 16 62 Fax - SN@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. marts 2016 Linje 245 før-efter analyse

Læs mere

Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning af den nye fjordforbindelse

Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning af den nye fjordforbindelse Dato 16. november 2017 Sagsbehandler Jacob Pryds Winkel Mail jawi@vd.dk Telefon +45 7244 3752 Dokument 17/06848-18 Side 1/5 Vurdering af trafikale tiltag på J. F. Willumsens Vej i Frederikssund ifm. åbning

Læs mere

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring

Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring September 2015 Elektrificering og opgradering Fredericia - Aarhus Idéfasehøring Udgivet af Banedanmark Grafisk tilrettelæggelse: Karen Krarup

Læs mere

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015

Bilag 3.5 A. Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 Bilag 3.5 A Planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder på Fjernbanen 2015 I dette bilag præsenteres de planlagte anlægs-, fornyelses- og eksterne arbejder der ifølge standardadgangskontrakten/operatørkontrakten

Læs mere

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16

Banedanmarks infrastrukturportefølje Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 Transport- og Bygningsudvalget 2016-17 TRU Alm.del Bilag 75 Offentligt Banedanmarks infrastrukturportefølje 2018-2023 Togfondsforligskredsmøde d. 14/11-16 1 Hovedprincipper i re-planlægning af strækninger

Læs mere

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter.

Det strategiske net i Region Sjælland justeres og udvikles efter princippet om busforbindelse til alle tog i de store knudepunkter. Notat Til: Kommuner i Region Sjælland og Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli 2017 Trafikbestilling

Læs mere

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling

Faxe Kommune. Byudvikling i Dalby. Trafikforhold. Oktober 2007. Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Rådgivning for By-, trafik- og landskabsudvikling Faxe Kommune Byudvikling i Dalby Trafikforhold Oktober 2007 Ref Faxe Kommune Version V1 Dato

Læs mere

Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster

Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster Miljøudvalget 2012-13 MIU Alm.del Bilag 389 Offentligt Infrastruktur Sydsjælland/Lolland-Falster Motorvej som element i regionsudviklingen Infrastruktur - Sydsjælland/Lolland-Falster Indholdsfortegnelse

Læs mere

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning.

at orienteringen om driftsplanlægningen under VM i Cykling tages til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 14. september 2011 Mads Lund Larsen 18 Driftsplanlægning under VM i cykling Indstilling: Det indstilles, at orienteringen om driftsplanlægningen under

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Togbus (2237) (2233) (2237) (2233)

Togbus (2237) (2233) (2237) (2233) Sag 5841-2 og 1026 Sydbanen weekend fra 10.-12. februar 2017 kontakt vedr. denne køreplan Yvonne Hjorh Sørensen, DSB Korrigeringscenter ymh@dsb.dk tlf 24684133 København - Roskilde - Køge - Næstved - Nykøbing

Læs mere

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet

TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse Forventet TIB 1 # Strækning Projekt Beskrivelse F0101 Glostrup - Høje Taastrup Fornyelse af Høje Et spor ad gangen mellem Glostrup og Høje Taastrup spærres i de 10 døgn. Spsk 11a, 12a, 15 & 16 udveksles sammen med

Læs mere

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune

GOD TRAFIKAFVIKLING VED GRAVEARBEJDER Af Steffen Rasmussen, steras@tmf.kk.dk og Anne Kongsfelt, Københavns Kommune Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold

Memo. Rudersdal Kommune. Kongevejen - opgavebeskrivelse. Rudersdal Kommune COWI A/S. 1 Eksisterende forhold Memo Rudersdal Kommune Titel Dato 5 marts 2010 Til Kopi Fra Kongevejen - opgavebeskrivelse Rudersdal Kommune COWI A/S COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12

Læs mere

Notat om arealreservationer i hovedstadsområdet

Notat om arealreservationer i hovedstadsområdet Transport- og Bygningsudvalget 2015-16 B 14 Bilag 7 Offentligt Dato 21. marts 2016 Sagsbehandler Jens Christian Probst/Ulrik Larsen Mail ul@vd.dk Telefon Click here to enter text. Dokument 16/03770 Side

Læs mere

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi

faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi greve kommune holbæk kommune høje-taastrup kommune ishøj kommune lejre kommune odsherred kommune roskilde kommune solrød kommune vallensbæk kommune faktaark om kapacitet og samfundsøkonomi Jernbanekapaciteten

Læs mere

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008.

Revisionen er udført i overensstemmelse med procedurerne i Vejdirektoratets håndbog i Trafiksikkerhedsrevision og inspektion, 2008. Notat NIRAS A/S Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød Ishøj Kommune MODULVOGNTOG Telefon 4810 4200 Fax 4810 4300 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728 Tilsluttet F.R.I Trafiksikkerhedsrevision 29. maj 2009 1.

Læs mere

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER

KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER KØBENHAVN-FEMERN: ÅBEN FOR UNDERLEVERANDØRER To projekter. Godt 20 mia.kr. En spritny jernbane fra København til Ringsted, der er forberedt til 250 km/ t og en opgradering af banen fra Ringsted og frem

Læs mere

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt

FRI s branchetopmøde. 12. oktober Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt FRI s branchetopmøde 12. oktober 2016 Anlægs- og driftsdirektør Michael Kirkfeldt Vores strategiske grundlag Mission Vejdirektoratet er ansvarlig for statens veje. Vi fremmer et sammenhængende vejog transportsystem.

Læs mere

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018

Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Arbejder på Kystbanen i 2017 & 2018 Sporfornyelse mellem Klampenborg og Helsingør 25.11.2016 1 Kystbanen trænger til renovering Sporrelaterede fejl på Kystbanen 2012-2015 300 0,00% 250 200 0,20% 0,40%

Læs mere

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling

Københavns Kommune Ny Amagerbrogade - Midlertidig trafikafvikling Bilag 9 Generelt De overordnede principper for trafikafviklingen fremgår af skitserne til højre. For yderligere detaljeringsgrad henvises til tegning nr. 21 - Trafikafviklingsplan. Der er følgende generelle

Læs mere

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER

PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER PRESSEFAKTAARK REGIONALE HASTIGHEDSOPGRADERINGER Dato J. nr. For at give et samlet løft til togtrafikken i hele landet og forstærke den lokale gevinst ved Timemodellen, hastighedsopgraderes en række regionale

Læs mere

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN

EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN EVALUERING AF TRAFIKLEDELSESSYSTEMER PÅ KØGE BUGT MOTORVEJEN Projektkoordinator vedr. trafikafvikling, Charlotte Vithen, Hovedstadsprojekterne, Vejdirektoratet. Teknisk konsulent, Jens Toft Wendelboe,

Læs mere

Overraskende hurtig 1

Overraskende hurtig 1 Overraskende hurtig 1 Overblik Sammenhæng mellem Movias buskoncepter Geografi Buskoncepter Byområder A-BUS Linjer i og mellem byområder og arbejdspladser i hovedstadsområdet ALMINDELIG BUS S-BUS +WAY Linjer

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen

Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen By- og Kulturforvaltningen Midlertidige fremkommelighedstiltag for busser på letbanestrækningen Byudvikling Byrum og Mobilitet By- og Kulturudvalget har på udvalgsmøde 12. januar 2016 bedt By- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17

Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 30 Tema Point, cyklister Point, bilister Uheld 30 33 Utryghed 22 18 Stikrydsninger 19 15 Fremkommelighed 9 17 Hastighedsreduktion 19 17 Gennemsnit af borgernes prioritering på hjemmesiden. Tema Point Uheld

Læs mere

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved

Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener. Fagnotat. Køge Nord - Næstved Trafikale gener samt støv-, lys- og lugtgener Fagnotat Køge Nord - Næstved Godkendt dato Godkendt af 26.02.2014 Mette Daugaard Petersen Senest revideret dato Senest revideret af 20.02.2014 Anne Mette Bach-Jacobsen,

Læs mere

/2015. August Rigsrevisionens beretning om gener for trafikanter ved udvidelser af motorveje

/2015. August Rigsrevisionens beretning om gener for trafikanter ved udvidelser af motorveje 22/2015 Rigsrevisionens beretning om gener for trafikanter ved udvidelser af motorveje afgivet til Folketinget med Statsrevisorernes bemærkninger 147.281 1849 237 1976 August 2016 114.6 22.480 908 22 /

Læs mere

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003

Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge. TØF konference d. 2.oktober 2003 Jernbaneprojekter i København v/ulrik Winge TØF konference d. 2.oktober 2003 Først lidt om Trafikstyrelsen Trafikstyrelsen er: statens jernbanemyndighed indenfor regulering, planlægning, sikkerhed og trafikal

Læs mere

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej

Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej Dato 9. december 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 15/15959-8 Side 1/5 Afvisning af klage over nedlæggelse af del af kommunevejen Ågabsvej I har i brev

Læs mere

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland

Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Akut udbygningsbehov på E45 i Østjylland Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion maj 2015 »» Mobilitetskommissionen for den østjyske byregion dokumenterer, at behovet for udbygning af den østjyske

Læs mere