Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende:"

Transkript

1 Folketingets Ombudsmand 1 Den 9. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 1. marts 1999 af Pensionen Skejby. I rapporten bad jeg pensionen om udtalelser mv. om nærmere angivne forhold. Jeg bad om at disse udtalelser mv. blev tilbagesendt gennem Direktoratet for Kriminalforsorgen, som jeg ligeledes bad om udtalelser mv. Jeg modtog herefter en udtalelse af 1. maj 2000 med bilag fra Pensionen Skejby og en udtalelse af 31. oktober 2000 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. Jeg skal herefter meddele følgende: Ad pkt. 5. Udgang mv. Inden jeg tog stilling til om pensionens oplysning i et brev af 22. februar 1999 til Direktoratet for Kriminalforsorgen om at pensionen fastsætter/aftaler vilkår svarende til hvad der normalt betegnes som fængselsvilkår, bad jeg Direktoratet for Kriminalforsorgen om at underrette mig om hvorvidt pensionens brev af 22. februar 1999 havde givet direktoratet anledning til at foretage sig noget og i bekræftende fald hvad. Direktoratet har i udtalelsen af 31. oktober 2000 herom anført følgende: Direktoratet skal oplyse, at der den 28. og 29. februar 2000 blev afholdt et møde med deltagelse af pensionsforstanderne og repræsentanter for direktoratet. På mødet drøftede man blandt andet forstå-

2 Folketingets Ombudsmand 2 elsen af pensionsvilkår og fængselsvilkår. Man blev enige om, at indholdet af pensionsvilkårene skal beskrives på følgende måde i alle pensioners husordener: Alle beboere skal være hjemme på pensionen senest kl. 23, med mindre andet er aftalt med personalet. Ved sygdom skal beboeren være på pensionen hele tiden. Hovedreglen vil fortsat være, at beboeren fra søndag til torsdag skal være tilbage på pensionen senest kl , således at beboeren fredag efter arbejdstids ophør kan tage på weekend indtil søndag aften kl Formuleringen medfører imidlertid også, at beboere, der har natarbejde, ikke skal være tilbage på pensionen senest kl , ligesom beboere efter eget ønske kan blive på pensionen i weekenden. Man blev endvidere på mødet enige om, at erstatte betegnelsen pensionsvilkår med følgende formulering: Undergiver sig de regler, der gælder for ophold på pensionen. Man blev endelig enige om, at der i indstillingen om afsoning i medfør af straffelovens 49, stk. 2, eller udstationering i mere end tre måneder, skal gøres opmærksom på, om pensionen/statsfængslet undtagelsesvis ønsker mere restriktive vilkår end pensionsvilkår, således at Justitsministeriet/direktoratet er opmærksom herpå. Herved undgås det, at Justitsministeriet/direktoratet fastsætter pensionsvilkår, som af pensionen udmøntes som fængselsvilkår. Direktoratet finder på denne baggrund ikke, at der fremover bør kunne opstå uoverensstemmelse mellem det vilkår Justitsministeriet/direktoratet har fastsat og pensionens udmøntning heraf. Til orientering vedlægges kopi af notat vedrørende møde den 28. og 29. februar 2000 med pensionsforstanderne. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke videre vedrørende dette forhold. Jeg anmodede endvidere direktoratet om at oplyse hvorvidt oplysningen i pensionens brev af 22. februar 1999 om at en beboer i nogle tilfælde kan have fængselsvilkår i løbet af ugen og andre vilkår i weekenden, havde givet direktoratet anledning til at foretage sig noget og i bekræftende fald hvad. Jeg bad samtidig direktoratet om at udtale sig om det retlige grundlag for at en beboer der afsoner i pensionen på fængselsvilkår, kan have fængselsvilkår i løbet af ugen og andre vilkår i weekender. Direktoratet har hertil oplyst følgende:

3 Folketingets Ombudsmand 3 Direktoratet skal oplyse, at man på mødet den 28. og 29. februar 2000 med pensionsforstanderne, ligeledes drøftede udgang til beboere på fængselsvilkår. Man blev blandt andet enige om at erstatte fængselsvilkår med følgende formulering: undergiver sig de regler, der gælder for udgang fra et åbent fængsel. Dette betyder, at udgangscirkulærets regler finder anvendelse. Man blev endvidere enige om, at beboere på fængselsvilkår skal have mulighed for daglig udgang til indkøb samt udgang til kulturelle formål efter pensionens nærmere bestemmelse. Baggrunden herfor er, at beboere, der ikke har frigang og dermed ikke har mulighed for at handle på vej hjem fra arbejde eller undervisning, bør have mulighed for daglig udgang til indkøb under henvisning til beboernes selvforplejning og selvforvaltning. For så vidt angår kulturudgange anses de som led i aktiveringen af beboerne. Pensionsforstanderne udtrykte derudover på mødet ønske om at give beboere på fængselsvilkår mulighed for en ekstra otte timers udgang om ugen med henblik på at besøge bestemte personer. Pensionsforstanderne henviste blandt andet til, at en lignende ordning findes på afdeling J i Statsfængslet i Vridsløselille, og at der ikke bør gælde mere restriktive vilkår for en pension i forhold til en fængselsafdeling. Ved brev af 7. juli 2000 har direktoratet meddelt pensionerne afslag på den ønskede ekstra otte timers udgang om ugen. Begrundelsen herfor er navnlig, at der er en særlig grund til, at beboerne undtagelsesvis har ophold på pensionerne på fængselsvilkår. Såfremt beboerne bevilges mere udgang end indsatte i åbne anstalter, bortfalder begrundelsen for det restriktive fængselsvilkår, og beboerne kunne i stedet have ophold på pensionerne på pensionsvilkår. Direktoratet oplyste samtidig, at der i forbindelse med gennemførelsen af straffuldbyrdelsesloven vil ske en gennemgang af samtlige udgangsordninger, herunder afdeling J's. Pensionsforstanderne er således gjort bekendt med, at beboere på fængselsvilkår ikke kan bevilges mere udgang end udgangscirkulæret giver mulighed for, bortset fra indkøbs- og kulturudgange, jf. ovenfor. Der er således ikke hjemmel til, at en beboer, der afsoner på pensionen på fængselsvilkår, kan have fængselsvilkår i løbet af ugen og andre vilkår i weekenden. Kopi af direktoratets brev af 7. juli 2000 til pensionerne (bortset fra Pensionen Brøndbyhus), og brev af samme dato til Pensionen Brøndbyhus, vedlægges til orientering. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke videre vedrørende dette forhold. Ad pkt. 8. Forplejning og opholdsbetaling Jeg anmodede pensionen om at uddybe de retningslinier som pensionen følger med hensyn til dispensation for opkrævning af husleje for opholdet på pensionen. Jeg bad herunder pensionen om at

4 Folketingets Ombudsmand 4 oplyse om pensionen ligesom Pensionen Brøndbyhus og i boformer inden for det sociale område foretager en økonomisk beregning for den enkelte beboer, hvorefter det er beboerens rådighedsbeløb som er afgørende for om vedkommende skal betale husleje. Pensionen har oplyst at den ud fra en økonomisk beregning for den enkelte beboer vurderer hvorvidt rådighedsbeløbet er af en sådan størrelse at beboeren skal betale husleje. Direktoratet har udtalt at direktoratet ingen bemærkninger har hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke videre vedrørende dette forhold. Ad pkt. 9. Lægebetjening Jeg anmodede pensionen om at oplyse hvorvidt såvel ordineret receptpligtig medicin som antabus og håndkøbsmedicin opbevares af personalet, og hvorledes den nævnte medicin opbevares. Pensionen har oplyst at al receptpligtig medicin og den håndkøbsmedicin som pensionen er i besiddelse af, nu opbevares (af personalet) i et aflåst, brandsikret medicinskab der befinder sig i det aflåste (aflåselige) vagtkontor. Direktoratet har udtalt at direktoratet ingen bemærkninger har hertil. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager mig ikke videre vedrørende dette spørgsmål. Ad pkt. 13. Husorden Jeg anmodede om at modtage et eksemplar af den nye husorden som direktoratet i brev af 2. februar 2000 havde oplyst var under udarbejdelse, når den forelå og var godkendt af direktoratet. Direktoratet har vedlagt en kopi af de nye husorden og oplyst at den er godkendt af direktoratet.

5 Folketingets Ombudsmand 5 Jeg foretager mig herefter ikke videre vedrørende dette forhold. Ad. pkt I anledning af to konkrete sager om tilbageførsel bad jeg pensionen og direktoratet om en udtalelse vedrørende spørgsmålene om hvorvidt pensionen havde opfattet sig som værende kompetent til at træffe afgørelse om tilbageførsel, og hvorvidt afgørelsen rent faktisk var truffet af den kompetente myndighed. Jeg nævnte i den forbindelse at formuleringen i journalnotatet i det ene tilfælde hvorefter beboermødet sluttede op om at den pågældende beboer ikke længere kunne blive boende, forekom mindre heldig og var egnet til at efterlade det indtryk at beboermødet var tillagt en egentlig kompetence. Pensionen har oplyst at pensionen ikke i nogle af de to sager har opfattet sig som værende kompetent til at træffe afgørelser og faktisk heller ikke har truffet afgørelse om tilbageførsel i nogle af tilfældene. Pensionen har endvidere anført at beboerne heller ikke har opfattelsen af at være tillagt nogen kompetence i sådanne sager. Direktoratet har henholdt sig hertil. Direktoratet har i tilslutning hertil anført at direktoratet imidlertid finder at pensionen fremover bør formulere journalnotaterne mere præcist, således at det klart fremgår, hvem der har truffet beslutning om tilbageførsel. Direktoratet har i dag gjort pensionen bekendt hermed. Jeg tager det oplyste til efterretning og foretager ikke videre vedrørende dette spørgsmåt. Jeg anmodede endvidere direktoratet om nærmere at redegøre for dels hvilke oplysninger en indberetning om tilbageførsel efter direktoratets opfattelse skal indeholde, dels på hvilken måde der skal ske indberetning. Direktoratet har i den anledning anført følgende:

6 Folketingets Ombudsmand 6 Det fremgår som anført af 13, stk. 1, i udgangscirkulæret, at bestemmelse om tilbagekaldelse af en tilladelse til udgang træffes på grundlag af foreliggende indberetninger. Direktoratet kan oplyse, at en indberetning skal indeholde alle de oplysninger, der er relevante for belysning af sagen, således at moderanstalten kan træffe afgørelse. Det er direktoratets opfattelse, at en sådan indberetning kan foretages såvel skriftligt som mundtligt. I tilfælde af mundtlig indberetning skal moderanstalten, i overensstemmelse med notatpligten i 6, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen, gøre notat om alle oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, der er af betydning for sagens afgørelse. Direktoratet kan yderligere anføre, at fængselsfunktionærerne på grunduddannelsen får en grundig indføring i reglerne om notatpligt. Afgørelser om tilbageførsel er indgribende afgørelser, og der bør derfor ikke være tvivl om at der er det fornødne (bevismæssige) grundlag herfor. Derfor bør indberetningerne efter min opfattelse normalt foreligge skriftligt således at det er indberetterens beskrivelse af de faktiske forhold (og ikke afgørelsesmyndighedens gengivelse heraf) der indgår i grundlaget for afgørelsen, og som beboeren partshøres over inden der træffes afgørelse. Jeg finder dog ikke at have tilstrækkeligt grundlag for at afgive en egentlig henstilling om at indberetningen altid sker skriftligt. Idet jeg går ud fra at pensionen fremover normalt foretager indberetningen skriftligt, foretager jeg mig ikke videre vedrørende dette forhold. Ad pkt I anledning af en konkret sag om bortvisning anmodede jeg pensionen om at oplyse dels hvorvidt beboeren godkendte referatet af forklaringen, dels årsagen til at notatet ikke indeholder oplysninger vedrørende dette spørgsmål. Jeg anmodede også pensionen om at oplyse hvorvidt beboeren modtog klagevejledning.

7 Folketingets Ombudsmand 7 Pensionen har oplyst at beboeren godkendte referatet af sin forklaring og fik klagevejledning (hvilket der altid vejledes om under samtaler af denne art med beboerne), men at der ved en beklagelig fejl ikke er gjort notat herom. Direktoratet har henholdt sig til det af pensionen oplyste, herunder pensionens beklagelse af at der ikke blev udfærdiget notat. Jeg tager det oplyste, herunder pensionens beklagelse af det manglende notat, til efterretning og foretager mig ikke videre vedrørende dette forhold. Jeg anmodede endvidere direktoratet om en udtalelse om hvorvidt den begrundelse der efter 6, stk. 5, i cirkulæret om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner mv. skal fremgå af notatet, skal opfylde bestemmelsen i forvaltningslovens 24. I bekræftende fald bad jeg tillige direktoratet om at udtale sig om hvorvidt der i sagen blev meddelt den pågældende en fyldestgørende begrundelse. Direktoratet har i den anledning udtalt følgende: Det fremgår af cirkulærets 6, stk. 5, at der om bortvisningen udfærdiges et notat med angivelse af begrundelse for afgørelsen. Beboeren skal efter anmodning have udskrift af notatet. Oplysninger kan dog udelades i det omfang, hensynet til pensionens sikkerhed eller enkeltpersoner klart tilsiger det. Direktoratet finder, at bestemmelsens indhold er at foreskrive en notatpligt. Notatet er således som udgangspunkt et notat til Kriminalforsorgens eget brug, som den pågældende efter anmodning kan få udleveret. Det er derfor direktoratets opfattelse, at bestemmelsen ikke tager sigte på at opfylde kravene i forvaltningslovens 24, men derimod på at foreskrive en notatpligt. Jeg har ingen bemærkninger til denne opfattelse af hvordan bestemmelsen i 6, stk. 5, skal forstås.

8 Folketingets Ombudsmand 8 Afgørelser om bortvisning træffes (går jeg ud fra) normalt mundtligt. Der er derfor ingen pligt til at give en begrundelse, jf. forvaltningslovens 22, men beboeren vil inden for en frist af 14 dage efter forvaltningslovens 23 kunne forlange at få en skriftlig begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende medhold. Hvis beboeren beder om en sådan begrundelse, skal den opfylde kravene i forvaltningslovens 24. Hvis notatet ikke opfylder kravene i forvaltningslovens 24, vil begrundelsespligten i tilfælde af en begæring om en begrundelse derfor ikke kunne opfyldes alene ved udlevering af notatet. I 8, stk. 3, og 9, stk. 4, i cirkulære af 10. marts 1976 og i 7, stk. 3, og 8, stk. 4, i cirkulære af 13. september 1978 om anvendelse og fuldbyrdelse af disciplinærstraf over for henholdsvis indsatte og varetægtsarrestanter findes bestemmelser om udfærdigelse af notat om begrundelsen i disciplinærsager over for indsatte og varetægtsarrestanter i fængslerne og arresthusene. Det er i disse bestemmelser (udtrykkeligt) anført at begrundelsen skal indeholde en gengivelse af det indberettede (og de afgivne forklaringer), oplysning om hvilke bestemmelser der anses for overtrådt (og på hvilket grundlag det anses for bevist), og oplysning om afgørelsen. Efter pkt. 9, i Direktoratet for Kriminalforsorgens vejledning af 5. december 1995 om behandlingen af sager om disciplinærstraf mv. i kriminalforsorgens anstalter og arresthusene skal dette notat selvom det for så vidt også kan siges at være til kriminalforsorgens eget brug opfylde kravene i forvaltningslovens 24. Også afgørelser om disciplinære reaktioner træffes normalt mundtligt. Formålet med disse regler er som anført i disciplinærstrafvejledningen at sikre muligheden for at efterprøve afgørelsens indholdsmæssige holdbarhed. Da afgørelser om bortvisning fra en pension ligesom disciplinære afgørelser i forhold til de indsatte i fængslerne og arresthusene er indgribende afgørelser, kan der uanset at bestemmelserne om notat i disciplinærstrafcirkulærerne udtrykkeligt i modsætning til bestemmelsen om notat i cirkulæret om anvendelse af kriminalforsorgens pensioner angiver krav til indholdet af begrundelsen efter min opfattelse med samme begrundelse argumenteres for at også notaterne efter sidstnævnte cirkulære om begrundelsen for afgørelsen bør opfylde kravene i forvaltningslovens 24.

9 Folketingets Ombudsmand 9 Idet jeg går ud fra at direktoratet vil overveje dette spørgsmål i forbindelse med den gennemgang af (bl.a.) dette cirkulære som jeg går ud fra vil ske i forbindelse med gennemførelsen af straffuldbyrdelsesloven, foretager jeg mig ikke videre vedrørende dette forhold. I anledning af tre konkrete sager der er omtalt i rapporten s. 36, 38 og 39, anmodede jeg pensionen om en udtalelse om hvorvidt pensionen havde forholdt sig i overensstemmelse med cirkulærets 6, stk. 4-6, og direktoratets vejledning til denne bestemmelse. I et andet tilfælde der er omtalt i rapporten s. 37, anmodede jeg om en udtalelse om hvorvidt der var i forholdt i overensstemmelse med 6, stk. 4 og 5. Hvis der forelå særskilte notater herom i de fire tilfælde, bad jeg om at få tilsendt kopi af sådanne notater. Pensionen har i alle fire tilfælde erkendt at pensionens journalnotater i sagerne er mangelfulde og ikke (fuldt ud) i overensstemmelse med cirkulærets 6, stk Pensionen har endvidere oplyst at der ikke i noget af tilfældene eksisterer notater ud over hvad der er sendt til mig. Pensionen har endvidere generelt vedrørende besvarelserne på spørgsmålene s oplyst at det er normalprocedure at orientere beboerne om journalindsigt og klagevejledning, men at der er begået nogle fejl som pensionen nu vil rette op på. Forstanderen har således taget de fejl som jeg har påpeget, op på flere medarbejdermøder hvor bl.a. de krav der stilles til journalføring, er gennemgået. Forstanderen har endvidere påpeget at journalen ud over et arbejdsredskab tillige er en dokumentationssamling, og han fører nu kontrol dels med journaltilførslerne ved akutte sager, dels ved en månedlig rutinekontrol. Direktoratet har udtalt følgende: Direktoratet finder det beklageligt, at pensionen ikke i de sager, der er nævnt på side 36, 37, 38 og 39 i rapporten har forholdt sig i overensstemmelse med cirkulærets 6, stk. 4-6, i sagen nævnt på side 37 dog alene cirkulærets 6, stk. 4 og 5, og i sagen nævnt på side 36 tillige til direktoratets vejledning til cirkulærets 6. Direktoratet har dog taget til efterretning, at pensionen vil rette op på

10 Folketingets Ombudsmand 10 de begåede fejl, og således blandt andet har afholdt medarbejdermøder, hvor reglerne for behandling af sager vedrørende bortvisning er blevet gennemgået, ligesom forstanderen nu fører kontrol med behandlingen af bortvisningssagerne. Direktoratet har i dag gjort pensionen bekendt hermed. Jeg er enig med direktoratet i at det er beklageligt at pensionen ikke i de nævnte sager har overholdt bestemmelserne i cirkulærets 6, stk. 4-6, i sagen på side 37 dog alene stk. 4 og 5, og jeg har noteret mig at direktoratet har gjort pensionen bekendt med sin opfattelse. På denne baggrund og da forstanderen har iværksat foranstaltninger med henblik på at sagsbehandlingen i fremtiden sker i overensstemmelse med de nævnte regler, foretager jeg mig ikke videre i den anledning. Ad pkt. 16. Opfølgning Jeg betragter herefter sagen vedrørende min inspektion af Pensionen Skejby som afsluttet. Ad pkt. 17. Underretning Denne opfølgningsrapport sendes til Pensionen Skejby, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Folketingets Retsudvalg og pensionens beboere. Inspektionschef Lennart Frandsen

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt:

I Pensionen Brøndbyhus husorden er følgende fastsat om hjemkomsttidspunkt: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 11. oktober 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 14. december 2000 af Pensionen Brøndbyhus. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003.

Direktoratet har ikke omtalt dette spørgsmål i sin udtalelse af 4. februar 2003. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 24. oktober 2001 af Arresthuset i Slagelse. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008

Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 Den 4. november 2010 Inspektion af Pension Engelsborg den 15. april 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-0686-629/KV/PH 1/7 Den 4. august 2009 afgav jeg rapport om inspektionen den 15. april 2008 af Pension Engelsborg.

Læs mere

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand.

Arresthuset har oplyst at malerarbejdet i celle 17 (den ene af dobbeltcellerne) er udført i august 2002, og at cellen nu fremtræder i pæn stand. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 6. juni 2001 af Arresthuset i Haderslev. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige

Jeg har endvidere modtaget et brev af 27. februar 2003 fra direktoratet vedrørende bygningsmæssige FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. november 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten bad jeg arresthuset og direktoratet om oplysninger

Læs mere

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling.

Pensionen har oplyst at det er korrekt at pensionen ikke modtager aktive narkomaner. Pensionen optager dog beboere som er i metadonbehandling. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 19. august 2002 af Pensionen på Fanø. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning.

Pensionen har oplyst at skriftlig instruktion i brugen af de enkelte motionsredskaber er udarbejdet og hængt op hvilket jeg tager til efterretning. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn, og den 18. april 2005 afgav jeg den første opfølgningsrapport.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv.

Den 4. juli 2001 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg stillede nogle spørgsmål mv. Den 7. juli 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af Arresthuset i Esbjerg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv. om

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. juni 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. juni 2002 af Arresthuset i Maribo. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 31. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min opfølgningsinspektion den 24. september 2002 af Arresthuset i Vordingborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad punkt 2.2. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. april 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 1) om min inspektion den 21. marts 2000 af detentionen i Roskilde. I rapporten bad jeg Politimesteren i Roskilde og Justitsministeriet

Læs mere

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk.

Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. Den 6. december 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 19. august 1999 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra anstalten, Politimesteren i Grønland

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. september 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. august 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af Statsfængslet på Søbysøgård den 9. februar 2000. I rapporten bad jeg statsfængslet om udtalelser mv. om nærmere

Læs mere

Ad punkt Almindelige celler

Ad punkt Almindelige celler FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. april 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 26. februar 2003 af Arresthuset i Aalborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. januar 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 25. og 26. april 2001 af Statsfængslet i Nyborg. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede endeligt

Læs mere

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter.

I afsnittets telefonboks konstaterede jeg at der ved telefonen var opsat et skilt hvorpå der stod taletid max 10 minutter. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. november 2002 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 26. november 2001 af Psykiatrisk Afdeling på Vejle Sygehus. I rapporten bad jeg afdelingen og Vejle Amt om

Læs mere

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv.

Den 24. juni 2002 afgav jeg opfølgningsrapport (nr. 1) hvori jeg bad om nogle oplysninger mv. 1 Den 14. december 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen om udtalelser mv.

Læs mere

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset.

I rapporten bad jeg arresthuset om at oplyse mig nærmere om tidshorisonten for etablering af varmt vand i alle celler i arresthuset. Folketingets Ombudsmand 1 Den 15. november 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. marts 2000 af Arresthuset i Roskilde. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 6. september 2005 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 19. maj 2005 af Fængselsafdelingen på Holsbjergvej. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv.

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. april 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af Arresthuset i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 11. juli og 3. oktober 2003 fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. maj 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 3) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede (fortsat)

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 29. oktober 2001 af Arresthuset i Hillerød. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede underretning

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010

Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 Inspektion af Arresthuset i Vejle den 24. februar 2010 OPFØLGNING NR. 2 Dok.nr. 12/00085-2/PH 2/7 Den 20. december 2011 afgav Folketingets Ombudsmand en opfølgningsrapport om inspektion den 24. februar

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler.

Jeg har endvidere modtaget kopi af et brev af 4. februar 2004 hvori direktoratet godkender arresthusets fællesskabsregler. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. januar 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 8. oktober 2003 af Arresthuset i Hjørring. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008

Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 22. juli 2011 Inspektion af Arresthuset i Svendborg den 7. oktober 2008 OPFØLGNING J.nr. 2008-2726-628/CBR 1/15 Indholdsfortegnelse Ad 2.1. Bygningen mv.... 2 Ad 2.2. Celler... 3 Ad 2.3.1. Toilet og bad...

Læs mere

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt.

Direktoratet har henholdt sig hertil og oplyst at jeg vil blive orienteret når renoveringen af muren er tilendebragt. 1/5 Den 23. oktober 2008 afgav jeg en endelig rapport om inspektionen den 6. marts 2008 af Arresthuset i Holstebro. Den 24. februar 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport hvori jeg anmodede om oplysninger

Læs mere

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne:

Af min opfølgningsrapport nr. 2 af 7. august 2002 fremgår bl.a. følgende om renovering af de elektriske installationer i cellerne: 1 Den 7. august 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 7. februar 2001 af Arresthuset i Aabenraa. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede underretning mv. om nærmere angivne

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Ad pkt. 3.1. Bygninger, gangarealer mv.

Ad pkt. 3.1. Bygninger, gangarealer mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. august 2004 afgav jeg rapport om inspektionen den 24. marts 2004 af Kontraktpensionen Fyn. Jeg bad i rapporten om nærmere oplysninger mv. fra kontraktpensionen og fra

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt.

Anstalten har den 16. september 2004 oplyst at opslagstavler til samtlige celler er bestilt. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 25. august 2004 afgav jeg en endelig rapport vedrørende inspektionen af Anstalten for domfældte i Aasiaat den 19. maj 2003. I rapporten anmodede jeg den ledende anstaltsleder,

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv.

Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Vejledning af 31. januar 1994 om partshøring og begrundelse i afskedssager mv. Finansministeriets vejledning om en række forvaltningsretlige regler af betydning i forbindelse med afsked o.lign. Vejedningen

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: 1/7 Den 22. maj 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 22. og 23. marts 2007 af Statsfængslet på Kragskovhede. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus.

Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 27. maj 2004 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 23. februar 2004 af Psykiatrisk Afdeling på Horsens Sygehus. I rapporten udtalte jeg kritik vedrørende nærmere

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010

Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 Retsudvalget 2011-12 REU alm. del Bilag 499 Offentligt Inspektion af Arresthuset i Frederikssund den 27. august 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00123-1/LBI 2/11 Den 23. juni 2011 afgav Folketingets Ombudsmand

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2001 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 21. november 2000 af Arresthuset i Kalundborg. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet.

Politimesteren i Frederikssund har oplyst at alle glas i indkigshullerne til detentionslokalerne er blevet skiftet. 1 Den 9. maj 2000 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 21. februar 2000 af detentionen i Frederikssund. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Frederikssund og Justitsministeriet om udtalelser

Læs mere

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2.

Ad punkt 2. Ad punkt 2.2. Den 3. januar 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. november 2000 af detentionen i Kalundborg. I rapporten anmodede jeg om en udtalelse mv. vedrørende nærmere angivne forhold.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Ad pkt Individuel møblering

Ad pkt Individuel møblering FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. juni 2003 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 12. marts 2003 af Pensionen Lysholmgård. I rapporten bad jeg pensionen og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning

5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning 5-4. Forvaltningsret 114.3. Strafferet 3.7. Afslag på afsoning i åbent fængsel som følge af rockertilknytning En domfældt fik afslag på at afsone sin fængselsstraf i et åbent fængsel. Direktoratet traf

Læs mere

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005

Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 24. maj 2011 Inspektion af Den sikrede institution Bakkegården den 6. oktober 2005 OPFØLGNING NR. 4 J.nr. 2005-3035-628/PK3 1/7 Den 8. september 2010 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 3 om inspektionen

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet.

Jeg modtog herefter udtalelser af 19. november 2002 med bilag og 20. december 2002 fra henholdsvis Politimesteren i Sønderborg og Justitsministeriet. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. august 2002 afgav jeg en endelig rapport vedrørende min inspektion den 7. marts 2002 af detentionen i Sønderborg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom:

Af politimesterens udtalelse fremgår følgende herom: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2004 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 20. maj 2003 af arresten/detentionen i Aasiaat. I rapporten bad jeg politiet i Aasiaat, Politimesteren i

Læs mere

Jeg skal meddele følgende:

Jeg skal meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 14. december 2001 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. april 2001 af Arresthuset i Ringsted. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) 3. For dømte, som i anledning af straffesagen har været varetægtsfængslet så længe, at der er mulighed for prøveløsladelse allerede ved ophøret af varetægtsfængslingen, skal der kun træffes afgørelse om

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen:

Sønderjyllands Amt og Område Midt Bo og Beskæftigelse har om dette spørgsmål skrevet således i udtalelsen: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. februar 2005 afgav jeg endelig rapport om min inspektion af boenhederne Skovbo og Rhedersborg og dagbeskæftigelsen Skovbogård den 20. oktober 2004. I rapporten anmodede

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende:

Ad pkt. 1. Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. september 2001 afgav jeg rapport om min opfølgningsinspektion den 24. august 2001 af detentionen i Nuuk. I rapporten anmodede jeg Politimesteren i Grønland, Justitsministeriet

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2

Indholdsfortegnelse. Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad pkt. 1. Detentionslokalerne... 2 Ad. pkt. 2. Rapportgennemgang... 3 Ad. pkt. 2.3 Grundlaget for detentionsanbringelsen... 6 Ad. pkt. 2.4 Lægeundersøgelse...

Læs mere

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten.

Direktoratet har vedlagt den vedligeholdelsesplan der er udarbejdet (den 13. juni 2007) for anstalten. 1/9 Den 14. januar 2008 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. august 2006 af Anstalten for domfældte i Nuuk. I rapporten bad jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg har

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen.

Jeg modtog herefter udtalelser af 31. marts og 21. maj 2003 med bilag fra arrestinspektøren og Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. marts 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2001 af Arresthuset i Kolding. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention

Ad pkt Anbringelse af spirituspåvirkede i detention FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. marts 2000 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion den 8. februar 2000 af detentionen i Esbjerg. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. fra Politimesteren i

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011

Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Hillerød den 3. november 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00363-17/PH 2/9 Indholdsfortegnelse Ad 5.4. Behandlingsplaner... 3 Ad 5.7. Aflåsning, forholdene for

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K

Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade København K Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk Kontor Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007

Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 6. maj 2011 Inspektion af Parkvænget den 20. november 2007 OPFØLGNING NR. 2 J.nr. 2007-3164-062/CBR 1/6 Den 5. marts 2009 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 20. november 2007 af Parkvænget.

Læs mere

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007

Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 Den 9. november 2010 Inspektion af døgninstitution for børn og unge Behandlingshjemmet Egevang den 10. december 2007 OPFØLGNING J.nr. 2007-3627-061/KV/PH 1/9 Den 25. september 2009 afgav jeg en endelig

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 16. januar 2006 afgav jeg en rapport om min inspektion den 29. september 2005 af detentionen på politistationen i Skanderborg. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv.

Læs mere

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form

Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Udsendelse af udlændinge, før flygtningenævnets afgørelse foreligger i skriftlig form Ombudsmanden måtte anse det for overordentlig kritisabelt, at direktoratet for udlændinge hidtil i praksis»normalt«havde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3

Indholdsfortegnelse. Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 1. Detentionslokalerne...3 Ad punkt 2.2. Den anvendte rapportblanket, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv....3 Ad punkt 2.3. Grundlaget

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå fængselsstraf eller forvaring (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen) BEK nr 591 af 30/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 31. december 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 15-61-0008 Senere ændringer

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv.

Ad punkt 3. Bygningsmæssige forhold mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. september 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion i februar 2005 af Anstalten ved Herstedvester. I rapporten anmodede jeg anstalten og Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010

Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 Inspektion af detentionen på Station Amager den 14. december 2010 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00161-6/PH 2/12 Indholdsfortegnelse Ad 1. Indledning... 3 Ad 2. Detentionslokalerne... 4 Ad 3. Rapportgennemgang...

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Lov om offentlighed i forvaltningen

Lov om offentlighed i forvaltningen Kapitel 1 Lovens almindelige anvendelsesområde 1 Loven gælder for al virksomhed, der udøves af den offentlige forvaltning, jf. dog 2 og 3. Loven gælder endvidere for 1) elforsyningsvirksomheder, der producerer,

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune.

Jeg modtog i den anledning en udtalelse af 13. juni 2006 fra Frederiksberg Kommune. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 8. marts 2006 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion af bostederne Huset Lindevej og Huset Dronningensvej den 12. december 2005. I rapporten anmodede jeg om nærmere

Læs mere