Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning"

Transkript

1 Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011

2 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger Oversigt Klargøring Ilægning/udskiftning af batterierne Indstilling af dato og tid...12 Brugervejledning 3. Anvendelse af enheden Sådan sidder du rigtigt, når du foretager en måling Påsætning af armmanchetten Foretag en aflæsning Vejledning for særlige forhold Anvendelse af hukommelsesfunktionen Download af data til en pc Hurtig brugervejledning...40 Pleje og vedligeholdelse 5. Håndteringsfejl og problemer Fejlmeddelelser Fejlfinding Vedligeholdelse og opbevaring Valgfrie dele Tekniske data Nogle nyttige oplysninger om blodtryk

3 Før du bruger enheden Indledning Indledning Tak fordi du har købt OMRON M10-IT Intellisense blodtryksmonitor til overarmen. OMRON M10-IT Intellisense er en fuldt automatisk blodtryksmonitor, som virker ifølge det oscillometriske princip. Den måler blodtrykket og pulsfrekvensen enkelt og hurtigt. Til komfortabel, kontrolleret oppumpning uden behov for forudindstilling af tryk eller genoppumpning, anvender anordningen den avancerede "Intellisense" teknologi. Monitoren gemmer måleresultaterne for to personer og indeholder gennemsnit for morgen og aften. Med autotilstand kan du få tre fortløbende målinger med tidsindstillede intervaller til en gennemsnitsaflæsning. Med Omrons blodtryksbehandlingssoftware, som følger med denne enhed, kan du se, behandle og udskrive data om det blodtryk, der måles med OMRON M10-IT Intellisense. Den medfølgende software findes kun på engelsk. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger enheden. For specifikke oplysninger om dit eget blodtryk, skal du KONTAKTE DIN LÆGE. DA 3

4 Vigtige sikkerhedsoplysninger 4 Vigtige sikkerhedsoplysninger Rådfør dig med din læge ved graviditet, arytmi og arteriosclerosis (åreforkalkning). Enheden må kun bruges til at gemme de angivne brugeres måleresultater. Læs dette afsnit omhyggeligt, før du bruger enheden. Forsigtig: (Generel brug) Rådfør dig altid med din læge. Du må aldrig indstille eller ændre den medicindosis, der er ordineret af din læge. Enheden må ikke efterlades uden opsyn hos små børn eller personer, som ikke kan udtrykke samtykke. Brug ikke enheden til noget andet formål end måling af blodtryk. Brug kun den godkendte armmanchet til denne enhed. Anvendelse af andre armmanchetter kan resultere i forkerte måleresultater. Enheden eller armmanchetten må ikke skilles ad. Sørg for at luftslangen ikke vikles omkring andre dele af kroppen, når du udfører målinger om aftenen. Det kan resultere i personskade, når lufttrykket i luftslangen øges. Armmanchetten må ikke sættes stramt på, når du udfører målinger om aftenen. Det kan resultere i personskade. Armmanchetten må ikke pumpes op over 299 mmhg. Lad ikke nogen genstande komme i kontakt med USB-stikket på enhedens højre side, når du udfører målinger. (Brug af valgfri vekselstrømsadapter) Brug kun den originale vekselstrømsadapter, som er konstrueret til denne enhed. Brug af ikke understøttede adaptere kan beskadige og/ eller være farlige for enheden. Tilslut vekselstrømsadapteren til en stikkontakt med den rigtige spænding. Stikdåser må ikke overbelastes, og der må ikke anvendes forlængerledninger. Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis enheden eller netledningen er beskadiget. Sluk for strømmen og tag straks netledningen ud af stikket.

5 Vigtige sikkerhedsoplysninger Du må aldrig tilslutte netledningen eller frakoble den fra stikkontakten med våde hænder. (Brug af batteri) Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle det af med masser af rent vand. Gå straks til lægen. Hvis du får batterivæske på huden eller tøjet, skal du straks skylle med masser af rent vand. Brug kun fire "AA" alkalinebatterier sammen med denne enhed. Brug ikke andre typer batterier. Læg ikke batterierne i med forkert justeret polaritet. Erstat straks gamle batterier med nye. Udskift alle fire batterier samtidig. Tag batterierne ud, hvis enheden ikke skal bruges i tre måneder eller mere. Hvis batterierne har været taget ud i mere end 30 sekunder, skal dato- og tidsindstillingen nulstilles. Brug ikke nye og brugte batterier sammen. Læs og følg "Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" i afsnittet Tekniske data. Generelle sikkerhedsforskrifter Tving ikke armmanchetten til at bøje, eller bøj luftslangen for meget. Når du tager luftslangen af, skal du trække i luftstikket ved forbindelsen til hovedenheden, ikke i selve slangen. Hovedenheden og armmanchetten må ikke udsættes for stærke stød og vibrationer eller tabes. Armmanchetten må ikke pumpes op, hvis den ikke er viklet rundt om armen. Armmanchetten må ikke vaskes eller nedsænkes i vand. Foretag ikke målinger efter at du har taget bad, drukket alkohol, røget, dyrket motion eller spist. Læs og følg "Korrekt bortskaffelse af produktet" i afsnittet Tekniske data, når udstyret og eventuelt brugt tilbehør eller ekstraudstyr kasseres. DA 5

6 1. Oversigt 1. Oversigt Hovedenhed A H G F B C D E I J A. Display B. SET-knap C. Morgen-/aftengennemsnit ( / ) knapper D. MEMORY-knap E. USB-stik (USB 1.1 kompatibelt) F. O/I START-knap G. Bruger-ID valgknap (A & B) H. Batterikammer I. Luftjackstik J. Jackstik til vekselstrømsadapter (til vekselstrømsadapter) 6

7 Armmanchet 1. Oversigt K L M K. Armmanchet (Manchet: armomkreds cm) L. Luftstik M. Luftslange DA 7

8 1. Oversigt Display N. Systolisk blodtryk O. Diastolisk blodtryk P. Hjerteslagssymbol 1. (Blinker under måling) 2. (Hvis den blinker efter målingen er afsluttet, angiver det, at blodtrykket er uden for det anbefalede interval) Q. Bevægelsessymbol (Vises, vis du bevæger dig under målingen.) R. Symbol for uregelmæssigt hjerteslag S. Tømningssymbol T. Autotilstandssymbol (Vises, når Autotilstand er indstillet.) U. Batteri lavt symbol N P R T O Q S U V W X Y Z AA AB AC AD V. Bruger-ID symbol (A eller B) (Angiver bruger A eller bruger B som valgt af den bruger, der skal udføre en måling, eller når hukommelsesfunktionen anvendes.) W. Pulsdisplay X. Symbol for forhøjet blodtryk tidligt om morgenen (Vises hvis den gennemsnitlige morgenaflæsning for en uge er over 135 for den systoliske blodtryksværdi og/eller 85 for den diastoliske blodtryksværdi.) Y. Symbol for morgengennemsnittet (Vises, når der fremvises morgengennemsnit vha. hukommelsesfunktionen.) Z. Symbol for aftengennemsnittet (Vises, når der fremvises aftengennemsnit vha. hukommelsesfunktionen.) AA.Symbol for gennemsnitsværdi (Vises, når der fremvises værdi for de seneste tre målinger) AB.Hukommelsessymbol (Vises, når der fremvises værdier, der er gemt i hukommelsen) AC.Ugedisplay AD.Dato/tid display 8

9 Pakkens indhold 1. Oversigt AE AF AG AE.Blød opbevaringstaske AF. Fire "AA" alkaline (LR6) batterier AG.USB-kabel AH.Cd-rom (Software til behandling af blodtryk) AH Brugsanvisning Garantikort Blodtrykskort Blodtryksmonitorenhed Installationsvejledning (til blodtryksbehandlingssoftware) DA 9

10 2. Klargøring 2. Klargøring 2.1 Ilægning/udskiftning af batterierne 1. Vend hovedenheden om med oversiden nedad. 2. Skub batteridækslet i pilens retning, mens du samtidig trykker på dækslets riflede side. 3. Ilæg eller udskift fire "AA" batterier, så de + (positive) og - (negative) polariteter passer til de angivne polariteter på batterikammeret. 4. Sæt batteridækslet på plads igen. Skub batteridækslet som angivet, til det gå på plads med et klik. Bemærk: Måleværdierne vil stadig være gemt i hukommelsen, selv når batterierne er udskiftet. 10

11 Batteriets levetid og udskiftning 2. Klargøring Hvis symbolet for batteri lavt ( ) vises på displayet, skal alle fire batterier udskiftes samtidig. - Når symbolet for batteri lavt ( ) begynder at blinke, vil du stadig kunne bruge enheden et lille stykke tid. Du bør udskifte batterierne i god tid. - Når symbolet ( ) forbliver tændt, er batterierne opbrugt. Du bør straks udskifte batterierne. Sluk for enheden, før du udskifter batterierne. Tag batterierne ud, hvis enheden ikke skal bruges i tre måneder eller mere. Hvis batterierne har været taget ud i mere end 30 sekunder, skal dato- og tidsindstillingen nulstilles. Se Kapitel 2.2 for flere oplysninger. Batterierne skal kasseres i overensstemmelse med gældende lokale regler. Fire nye "AA" alkalinebatterier holder til ca målinger, når de anvendes til at udføre seks målinger om dagen. Da de medfølgende batterier kun er til overvågningsbrug, kan de have en kortere levetid og holder måske ikke til 1400 målinger. DA 11

12 2. Klargøring 2.2 Indstilling af dato og tid Din blodtryksmonitor gemmer automatisk op til 84 individuelle måleværdier med dato og tid. Sådan bruger du hukommelses- og gennemsnitsværdifunktionerne: Indstil enheden på korrekt dato og tid, før du tager en måling første gang. Hvis batterierne har været taget ud i mere end 30 sekunder, skal dato- og tidsindstillingen nulstilles. 1. Når du trykker på knappen O/I START første gang efter, at du har sat batterier i, blinker cifrene for årstallet (2007) på displayet. 2. Tryk på knappen MEMORY for at føre cifrene frem, et ad gangen. Bemærkninger: Intervallet for årstalsindstillingen er 2007 til Hvis årstallet 2030 nås, vendes der tilbage til Hvis du holder nede på knappen MEMORY, fremføres cifrene hurtigt. 3. Tryk på knappen SET for at bekræfte indstillingen, når det ønskede tal vises på displayet. Årstallet er indstillet, og månedscifrene blinker på displayet. 12

13 2. Klargøring 4. Gentag trin 2 og 3 for at indstille måneden. Måneden er indstillet, og cifrene for dagen blinker på displayet. 5. Gentag trin 2 og 3 for at indstille dagen. Dagen er indstillet, og cifrene for timen blinker på displayet. 6. Gentag trin 2 og 3 for at indstille timen. Timen er indstillet, og cifrene for minutter blinker på displayet. DA 13

14 2. Klargøring 7. Gentag trin 2 og 3 for at indstille minutterne. Minutindstillingen er indstillet. Enheden slukker automatisk, når minutindstillingen er indstillet. Dato og tid indstilles ved at trykket på SET-knappen, mens enheden er i standbytilstand. Bemærkninger vedrørende Indstilling af dato- og tidsindstilling Hvis du af en eller anden grund skal indstille dato og tid, eller hvis dato og tid er blevet nulstillet efter udskiftning af batterierne, skal du indstille dato og tid mellem 10:00 og 18:59. På den måde undgår du problemer med ugentlige gennemsnit for morgen og aften, som er gemt i hukommelsen. Hvis du senere vil indstille dato og tid, skal du starte enheden i positionen slukket. Følg trinene nedenfor. 1. Tryk og hold inde på SET-knappen. Autotilstandssymbolet og den aktuelle indstilling (on (tændt) eller off (slukket)) vises på displayet for den valgte bruger-id. Hvis årstallet ikke blinker, skal du trykket på SET-knappen en eller to gange, indtil årstallet blinker. Årstallet blinker på displayet. 14

15 2. Se Kapitel for at starte indstilling af dato og tid. 2. Klargøring Med denne manuelle indstilling af dato og tidspunkt, skal der slukkes manuelt for enheden. Den slukker ikke automatisk, efter at minutterne er blevet indstillet. Bemærkninger: Sørg for at dato og tidspunkt er indstillet korrekt, så de ugentlige gennemsnit vises korrekt. Hvis dato-/tidsindstillingerne ved et uheld er indstillet forkert, skal du trykke på SET-knappen for at gå igennem indstillingerne, så du kan indstille de korrekte værdier. Hvis tiden vises forkert efter længere tids manglende brug af enheden, nulstillet dato og tid (se Kapitel 2.2 for vejledning om indstilling af urværdierne). Slet de registrerede værdier, når du bruger enheden igen (se Kapitel 3.5 for vejledning om sletning af registrerede værdier). DA 15

16 Brugervejledning 3. Anvendelse af enheden 3. Anvendelse af enheden 3.1 Sådan sidder du rigtigt, når du foretager en måling Du kan foretage en måling på enten venstre eller højre arm. Bemærkninger: Målingerne bør udføres et roligt sted, og du bør være afslappet og sidde ned. Sørg for at der ikke er for varmt eller koldt i værelset. Undgå at spise, ryge eller dyrke motion i mindst 30 minutter, før du foretager en måling. Du må ikke bevæge dig eller tale under målingen. Korrekt holdning Sid med rank ryg. Fjern stramtsiddende tøj fra overarmen og tykt tøj, såsom en sweater. Manchetten må ikke anbringes oven på tykt tøj, og ærmet må ikke rulles op, hvis det er for stramt. Læg armen på et bord, så manchetten er i samme niveau som hjertet. Afstanden mellem stolen og bordets overflade skal være mellem 25 cm og 30 cm. 16

17 3. Anvendelse af enheden Bemærkninger: Korrekt holdning under målingen er nødvendig for at få nøjagtige resultater. Du bør også prøve at måle blodtrykket på samme tid hver dag. (Indenfor 1 time efter at du er vågnet anbefales.) Forkert holdning Krum ryg (foroverbøjet) Med benene over kors Sidde i en sofa eller ved et lavt bord, så du er tilbøjelig til at læne dig fremad Disse situationer kan føre til højere blodtryksværdier som følge af belastning, eller at armmanchetten er i en lavere position end hjertet. Hvis armmanchetten er i en lavere position end hjertet, skal du bruge puder, osv. til at justere armens højde. DA 17

18 3. Anvendelse af enheden 3.2 Påsætning af armmanchetten Du kan vikle manchetten om enten højre eller venstre arm. Tag stramtsiddende tøj af overarmen. Manchetten må ikke anbringes oven på tykt tøj, og ærmet må ikke rulles op, hvis det er for stramt. 1. Sæt luftstikket i luftjackstikket (på anordningens venstre side). Luftjackstik Luftstik Manchetten skal være helt tømt, når den sættes i luftjackstikket. 2. Sid i en stol med fødderne fladt på gulvet og læg armen på et bord, så manchetten er i samme niveau som hjertet. 18

19 3. Anvendelse af enheden 3. Hold fast i grebet på manchetten med hånden. Greb Stoffastgøring 4. Vend håndfladen opad. 5. Sæt manchetten på overarmen så den blå stribe er centreret midt på inderarmen og peger ned langs armens inderside. Luftslangen skal løbe ned langs underarmens inderside og være på linje med langfingeren. Manchettens underside skal være ca. 1 til 2 cm over albuen. Blå strimmel Underste kant 1 til 2 cm DA Luftslange 19

20 3. Anvendelse af enheden 6. Når manchetten er anbragt korrekt, lukkes stoffastgøringen FAST. Bemærkninger: Du skal sikre, at manchetten sidder tæt omkring armen. Manchetten skal være i god kontakt med huden. Du skal let kunne få pegefingeren ind mellem manchetten og armen, så du kan trække manchetten af og på. Sørg for at luftslangen ikke bugter sig. Sådan foretager du målinger på højre arm Bemærk venligst følgende når du sætter manchetten på højre arm. Sæt manchetten på så luftslangen sidder ved siden af albuen. Bemærkninger: Pas på ikke at lade armen hvile på luftslangen, da det kan begrænse luftstrømmen til manchetten. Sæt armmanchetten på så ingen del af manchetten sidder over albueledder. Manchetten skal sidde 1 til 2 cm over albuen. Hvis manchetten bruges 2 gange om dagen, kan den holde i 3 år. Blodtrykket kan afvige mellem højre og venstre arm, og derfor kan de målte blodtryksværdier være forskellige. Omron anbefaler, at man altid bruger samme arm til måling. Hvis værdierne mellem de to arme afviger væsentligt, skal du spørge lægen, hvilken arm du skal bruge til målingen. 20

21 3.3 Foretag en aflæsning 3. Anvendelse af enheden Enheden er designet til at udføre målinger og gemme måleværdierne i hukommelsen for to personer, der anvender bruger-id A og bruger-id B. Enheden kan også anvendes til at foretage en enkelt måling for andre personer, der anvender gæstetilstand. Bruger-ID symbolet vises ikke, når der anvendes gæstetilstand. Målinger, der udføres med gæstetilstand, gemmes ikke i hukommelsen. Anvendelse af gæstetilstanden 1. Tryk og hold inde på knappen O/I START indtil brugersymbolerne A og B forsvinder fra displayet. A og B displayet går ud Tryk i mindst 3 sekunder 2. Slip O/I START-knappen. Manchetten begynder automatisk at blive oppumpet. DA Bemærk: Oppumpningen kan standses ved at trykke på og slippe O/I START-knappen. Enheden standser oppumpningen, begynder tømning og slukker. 3. Oppumpningen standser, og målingen begynder. Når målingen er udført, vises dit blodtryk og pulsfrekvens på displayet. 21

22 3. Anvendelse af enheden Valg af bruger-id Vælg din bruger-id. Benyt altid den samme bruger-id, når du foretager en måling. Enheden gemmer måleværdierne i hukommelsen for den valgte bruger-id. Disse måleværdier anvendes til at beregne gennemsnitsværdier for morgen og aften. Skub valgknappen for bruger-id op eller ned for at vælge bruger A eller B. Anvendelse af bruger-id Når du vælger en bruger-id, kan enheden indstilles til at foretage en måling vha. enkelttilstand eller tre fortløbende målinger med autotilstand, når du trykker på O/I START-knappen. Bemærk: Standardværdien er indstillet på enkelttilstand, så der kan udføres én måling. Autotilstanden udfører tre fortløbende målinger. Enheden oppumper manchetten og foretager tre målinger adskilt af en kort pause mellem hver måling. 22

23 Anvendelse af enkelttilstanden 3. Anvendelse af enheden 1. Vælg din bruger-id (A eller B). 2. Tryk på O/I START-knappen. Alle symboler vises på displayet. Det bruger-id symbol, du valgte, blinker på displayet. Manchetten begynder automatisk at blive oppumpet. Når manchetten oppumpes, afgør enheden automatisk dit ideelle oppumpningsniveau. Enheden registrerer pulsen under oppumpningen. Bevæg ikke armen og sid stille indtil hele måleprocessen er afsluttet. DA Bemærk: Oppumpningen eller målingen kan standses ved at trykke på og slippe O/I START-knappen. Enheden standser oppumpningen, begynder tømning og slukker. 23

24 3. Anvendelse af enheden 3. Oppumpningen standser automatisk, og målingen begynder. Når manchetten tømmes, vises der formindskede tal på displayet. Hjerteslagssymbolet ( ) blinker ved hvert hjerteslag. 4. Når målingen er udført, tømmes armmanchetten helt. Dit blodtryk og pulsfrekvens vises. 5. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden. Bemærk: Hvis du glemmer at slukke for monitoren, slukkes den automatisk efter fem minutter. Bemærkninger: Selvdiagnose af målte resultater og behandling er farlig. Følg din læges vejledning. Vent 2-3 minutter, før du foretager en ny blodtryksmåling. Når du venter mellem aflæsningerne, kan arterierne nå at vende tilbage til tilstanden før blodtryksmålingen blev foretaget. 24

25 Valg af autotilstand Autotilstand kan vælges for enten bruger A eller B. 3. Anvendelse af enheden 1. Sørg for at der er slukket for enheden. 2. Vælg din bruger-id (A eller B). 3. Tryk og hold inde på SET-knappen. Autotilstandssymbolet ( ) og off (slukket) indstillingen vises på displayet. DA 4. Tryk på knappen MEMORY ( ) for at vælge on (tændt). Bemærk: Tryk på knappen MEMORY for at skifte mellem on (tændt) og off (slukket). 25

26 3. Anvendelse af enheden 5. Tryk på SET-knappen for at bekræfte dit valg. Antallet af sekunder mellem hver måling vises. Bemærk: Standardværdien mellem hver måling er 60 sekunder. 6. Tryk på MEMORY-knappen ( ) for at ændre tidsintervallet mellem hver måling. Intervallet kan indstilles til 15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder eller 120 sekunder. Bliv ved at trykke på MEMORY-knappen indtil det ønskede interval vises på displayet. 7. Tryk på SET-knappen for at bekræfte indstillingen. Årstallet blinker på displayet. 8. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden. 26

27 Anvendelse af Auto Mode 3. Anvendelse af enheden 1. Vælg din bruger-id (A eller B). 2. Tryk på O/I START-knappen. Alle symboler vises på displayet. Det bruger-id symbol, du valgte, blinker på displayet. Manchetten begynder automatisk at blive oppumpet. Bemærk: Oppumpningen eller målingen kan standses ved at trykke på O/I START-knappen. Enheden standser oppumpningen, begynder tømning og slukker. 3. Oppumpningen standser automatisk, og målingen begynder. Når manchetten tømmes, vises der formindskede tal på displayet. Hjerteslagssymbolet ( ) blinker ved hvert hjerteslag. Når målingen er udført, tømmes armmanchetten helt. Bemærk: Bevæg ikke armen og sid stille indtil hele måleprocessen er afsluttet. 4. Kontrollér hvordan de fortløbende målinger skrider frem. DA Den første måling er færdig, venter på at starte næste måling. Tidsintervallet, som er indstillet mellem hver måling, forsvinder på displayet. 27

28 3. Anvendelse af enheden Den anden måling starter automatisk. Den anden måling er færdig, venter på at starte næste måling. Den tredje måling starter automatisk. De fortløbende målinger er færdige. Gennemsnittet for de tre målinger vises på displayet. De tre individuelle måleresultater vises ikke, mens Autotilstand udfører målingerne. Men resultaterne for hver inviduel måling kan vises, når alle målingerne er udført. Bemærk: Under Autotilstand gentager enheden målingen i tilfælde af en fejl. Efter 3 fejl holder enheden op med at udføre flere målinger. Hvis kun to målinger lykkes, vises gennemsnittet af disse to målinger. Hvis kun en måling lykkes, vises dette resultat. 5. Tryk på SET-knappen for at vise blodtrykket og pulsfrekvensen for den første måling. Tryk på SET-knappen igen for at vise den næste måling. 6. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden. 28

29 Vigtigt: Hvis dit systoliske eller diastoliske tryk er uden for standardintervallet, blinker hjerteslagssymbolet, når måleresultater vises. Den seneste forskning tyder på, at følgende værdier kan anvendes som en rettesnor for højt blodtryk for målinger, foretaget i hjemmet. Systolisk blodtryk Over 135mmHg 3. Anvendelse af enheden Diastolisk blodtryk Over 85mmHg Kriteriet er for måling af blodtryk hjemme. For kriterier for professionel blodtryksmåling, se Kapitel 9. Blodtryksmonitoren har en funktion til uregelmæssigt hjerteslag. Uregelmæssige hjerteslag kan påvirke målingens resultater. Algoritmen for uregelmæssigt hjerteslag afgør automatisk, om målingen er brugbar, eller om den skal gentages. Hvis måleresultaterne påvirkes af uregelmæssige hjerteslab, men resultatet er rigtigt, vises resultatet sammen med ikonet for uregelmæssigt hjerteslag. Hvis de uregelmæssige hjerteslag bevirker, at målingen bliver ugyldig, vises der intet resultat. Hvis symbolet for uregelmæssigt hjerteslag ( ) vises efter, at du har udført en måling, skal du gentage målingen. Hvis ikonet for uregelmæssigt hjerteslag vises hyppigt, skal du gøre lægen opmærksom på det. DA 29

30 3. Anvendelse af enheden Hvad er uregelmæssigt hjerteslag? Et uregelmæssigt hjerteslag er Normalt hjerteslag en hjerteslagsrytme, som varierer med mere end 25% fra Puls den gennemsnitlige hjerteslagsrytme, der detekteres, Uregelmæssigt hjerteslag Blodtryk når enheden måler det systoliske og diastoliske blodtryk. Puls Kort Lang Hvis en sådan uregelmæssig Blodtryk rytme detekteres mere end to gange under målingen, vises symbolet for uregelmæssigt hjerteslag ( ) på symbolet, når måleresultaterne vises. Hvad er arytmi? Et hjerteslag stimuleres af elektriske signaler, der får hjertet til at trække sig sammen. Arytmi er en tilstand, hvor hjerteslagsrytmen er unormal som følge af fejl i det bioelektriske system, som driver hjerteslaget. Typiske symptomer er oversprungne hjerteslag, for tidlig sammentrækning, en unormalt hurtig (takykardi) eller langsom (bradykardi) puls. Det kan forårsages af hjertelidelse, alder, fysisk prædisposition, stress, søvnmangel, træthed, osv. Arytmi kan kun diagnosticeres af en læge ved en særlig undersøgelse. Uanset om tilsynekomsten af symbolet for uregelmæssigt hjerteslag ( ) i resultaterne indicerer arytmi eller ej, kan det kun afgøres ved en undersøgelse og diagnose foretaget af din læge. Hvis symbolet for uregelmæssigt hjerteslag ( ) vises hyppigt, skal du gøre lægen opmærksom på det. Udførelse af selvdiagnose og behandling baseret på måleresultater er farligt. Sørg for at følge din læges vejledning. 30

31 3.4 Vejledning for særlige forhold 3. Anvendelse af enheden Hvis det systoliske tryk vides at være mere end 220 mmhg, skal du trykke på og holde knappen O/I START inde, indtil armmanchetten pumpes op til 30 til 40 mmhg højere end dit forventede systoliske tryk. 1. Tryk på O/I START knappen for at tænde for monitoren. Målingen begynder. 2. Når manchetten begynder at blive pumpet op, skal du trykke på O/I START-knappen og holde den inde, indtil trykket er 30 to 40 mmhg højere end dit forventede systoliske tryk. Bemærk: Du kan ikke pumpe manchetten højere op end 299 mmhg. (Der vil blive vist en fejl, hvis du prøver at pumpe manchetten højere op end 300 mmhg.) 3. Slip O/I START-knappen, når manchetten er pumpet op til det ønskede tryk. Manchetten begynder at tømmes, og målingen begynder. DA 4. Resten af proceduren er den samme som for en normal måling. Se Kapitel 3.3. Bemærk: Anvend ikke mere tryk end nødvendigt. 31

32 3. Anvendelse af enheden 3.5 Anvendelse af hukommelsesfunktionen Enheden er designet til at gemme blodtrykket og pulsfrekvensen i hukommelsen for to personer (bruger A og bruger B), hver gang en måling er udført. Enheden gemmer automatisk op til 84 sæt måleværdier (blodtryk og pulsfrekvens) for hver bruger (A og B). Når der er lagret 84 sæt måleværdier i hukommelsen, slettes den ældste registrering for at gemme de seneste måleværdier. Enheden gemmer også morgengennemsnit for 8 uger og aftengennemsnit for 8 uger for hver bruger (A og B). Gennemsnitsfunktion Enheden beregner gennemsnitaflæsningen på grundlag af de tre seneste sæt måleværdier, der er taget inden for 10 minutter af den seneste aflæsning. Bemærk: Hvis der lagres to sæt måleværdier i hukommelsen i 10- minuttersperioden, baseres gennemsnittet på de to sæt måleværdier. Hvis der er lagret et sæt måleværdier, vises dette som gennemsnittet. Sådan vises måleværdierne 1. Vælg din bruger-id (A eller B). 2. Tryk på MEMORY-knappen ( ). Gennemsnitsværdien vises, og gennemsnitssymbolet ( ) vises over hukommelsessymbolet ( ) på displayet. 32

33 3. Anvendelse af enheden 3. Tryk på MEMORY-knappen ( ) for at vise det seneste sæt inviduelle måleværdier på skærmen. Værdierne vises fra de seneste til de ældste. Bemærk: Datoen og tidspunktet vises skiftevis med måleværdierne. Skiftende display Tryk på MEMORY-knappen for at vise det næste sæt værdier. Tryk og hold inde på MEMORY-knappen for at vise værdierne hurtigere. Autotilstand Gennemsnittet for de fortløbende målinger vises på displayet med auto mode symbolet ( ). For at vise værdierne for de individuelle målinger skal du trykke på SET-knappen, mens gennemsnittet vises. DA 4. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden. 33

34 3. Anvendelse af enheden Morgen- og aftengennemsnit Enheden beregner og viser et ugentligt gennemsnit for de målinger, der er udført om morgenen ( ) og aftenen ( ). Enheden gemmer morgengennemsnit for 8 uger og aftengennemsnit for 8 uger for hver bruger (A og B). Bemærk: Ugen begynder søndag kl. 4:00. Morgengennemsnit Morgengennemsnit er baseret på den første gennemsnitsaflæsning vha. auto mode eller den første aflæsning vha. enkelttilstand. Måletidspunkterne skal være mellem: 4:00 og 9:59. Aftengennemsnit Aftengennemsnit er baseret på den sidste gennemsnitsaflæsning vha. autotilstand eller den sidste aflæsning vha. enkelttilstand. Måletidspunkterne skal være mellem: 19:00 og 1:59. 34

35 Om de ugentlige gennemsnit 3. Anvendelse af enheden Ugentligt morgengennemsnit Dette er gennemsnittet for målinger, der er udført om morgenen (4:00-9:59) mellem søndag og lørdag. Der beregnes et gennemsnit for hver dag for op til tre målinger, der udføres inden for 10 minutter efter den første måling om morgenen. Første måling om morgenen 4:00 Inden for 10 minutter Målinger om morgenen Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Måling Måling Op til 3 målinger Måling Måling Morgenblodtryk Måling 9:59 Måling Ugentligt aftengennemsnit Dette er gennemsnittet for målinger, der er udført om aftenen (19:00-1:59) mellem søndag og lørdag. Der beregnes et gennemsnit for hver dag for op til tre målinger, der udføres inden for 10 minutter efter den sidste måling om aftenen. DA 19:00 Målinger om aftenen Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Måling Måling Inden for 10 minutter Sidste måling om aftenen 1:59 Måling Måling Måling Måling Op til 3 målinger Aftenblodtryk 35

36 3. Anvendelse af enheden Sådan vises morgen- og aftengennemsnit 1. Vælg din bruger-id (A eller B). 2. Tryk på morgengennemsnitsknappen ( ) eller aftengennemsnitsknappen ( ). Gennemsnittet for den aktuelle uge "THIS WEEK" vises på displayet. Morgen- og aftengennemsnitsværdien for samme uge kan vises ved at trykke på morgengennemsnitskanppen ( ) eller aftengennemsnitsknappen ( ). Det er vigtigt at tjekke både morgen- og aftengennemsnit i samme uge. 3. Bliv ved at trykke på morgengennemsnitsknappen ( ) eller aftengennemsnitsknappen ( ) for at vise de foregående uger. Enheden viser "-1 WEEK" for den foregående uge til "-7 WEEK" for de ældste sæt værdier. Bemærk: Hvis der er udført nok målinger i en uge til at beregne gennemsnittet, viser displayet som illustreret. 4. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden. 36

37 Bemærkninger om displaykombinationer 3. Anvendelse af enheden Ud over symbolerne for morgengennemsnit og aftengennemsnit, kan enheden også vise symbolet for for højt morgenblodtryk, hvis morgengennemsnittet for den pågældende uge er over hjemmevejledningen for blodtryk. (Se Kapitel 3 "Anvendelse af enheden - Vigtig information" for flere oplysninger.) Afhængig af dine måleresultater vil disse blive vist i følgende kombinationer. Display Morgengennemsnit Morgengennemsnit fra denne uge med symbolet for morgengennemsnit Morgengennemsnit fra for 7 uger siden med symbolet for morgengennemsnit + symbol for blinkende hjerteslag + symbol for for højt morgenblodtryk DA Aftengennemsnit Aftengennemsnit fra denne uge med symbolet for aftengennemsnit Gennemsnit inden for hjemmevejledningen for blodtryk Aftengennemsnit fra for 7 uger siden med symbolet for aftengennemsnit + symbol for blinkende hjerteslag + symbol for for højt aftenblodtryk Gennemsnit over hjemmevejledningen for blodtryk + for højt blodtryk om morgenen 37

Digital automatisk blodtryksapparat Model i-c10 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model i-c10 Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksapparat Model i-c10 Brugsanvisning IM-HEM-7070-E-03-10/2011 5320473-7B Indholdsfortegnelse Før du bruger apparatet Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...6

Læs mere

Model M6 Comfort Brugsanvisning

Model M6 Comfort Brugsanvisning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort Brugsanvisning Varenr. 6055031 IM-HEM-7223-E-01-04/2011 1 2 b F c K L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN EU-repræsentant Produktionsanlæg Datterselskab Distribueres af OMRON HEALTHCARE

Læs mere

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning

Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Kontr Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 - varenr. 60-55-034 Brugsanvisning Digital Automatic Blo Mode Instruction i Kina IM-HEM-7200-E-01-10/09 1 F 2 J b c d L a Indh Tak fordi d OMRON

Læs mere

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning

Automatisk blodtryksapparat Model M6W Comfort Brugsanvisning Automatic Blood Pressure Monitor English Français Deutsch Italiano Español Nederlands IM-HEM-7213-E(V)-02-01/2012 5333266-2B Kontroller følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo,

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus. HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM HEM-7301-ITKE_minor.book Page 1 Thursday, October 7, 2010 11:30 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Plus Brugsanvisning DA IM-HEM-7301-ITKE-02-10/2010 HEM-7301-ITKE_minor.book Page

Læs mere

Model R6 Brugsanvisning

Model R6 Brugsanvisning Dansk Digitalt automatisk blodtryksapparat til håndled Model R6 Brugsanvisning HEM-6052-E7 c b d f a e Model R6 Instruction Manual English Français Deutsch Italiano Espanõl Nederlands HEM-6052-E-01-10/09

Læs mere

Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning

Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning Digital automatisk blodtryksapparat Model M2 Brugsanvisning DA IM-HEM-7119-E(V)-01-08/2011 Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger... 4 1. Oversigt...7

Læs mere

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite. HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, :23 AM

Brugsanvisning. Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite. HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, :23 AM HEM-7300-WE_da (minor).fm Page 1 Wednesday, October 29, 2008 10:23 AM Digitalt automatisk blodtryksapparat Model MIT Elite Brugsanvisning DA IM-HEM-7300-WE-01-10/08 5322169-0A HEM-7300-WE_da (minor).fm

Læs mere

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort IT Brugervejledning IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 A B C GK J I H G N O D E F Q R S T M HL Z AA AB AC AD AE U HAF P V HAG W X Y AH AI AJ Indhold Tak fordi

Læs mere

Model M3 Brugsanvisning

Model M3 Brugsanvisning Dansk Digital automatisk blodtryksapparat Model M3 Brugsanvisning Varenr. 6055029 IM-HEM-7200-E2(V)-01-08/2011 1 F 2 J b c L d a Indholdsfortegnelse Tak fordi du har købt blodtryksapparat OMRON M3. OMRON

Læs mere

Model M6 AC. Brugervejledning. Automatisk blodtryksapparat. Kontrollér følgende komponenter! Dansk. Producent

Model M6 AC. Brugervejledning. Automatisk blodtryksapparat. Kontrollér følgende komponenter! Dansk. Producent Kontrollér følgende komponenter! Producent OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN Dansk EU-repræsentant OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp,

Læs mere

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning Blodtryksapparat SpotArm Model i-q132 Brugsanvisning DA IM-HEM-1010-E-03-10/2011 Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...7 2. Klargøring...10

Læs mere

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q142 Brugsanvisning

Blodtryksapparat SpotArm Model i-q142 Brugsanvisning Blodtryksapparat SpotArm Model i-q142 Brugsanvisning DA IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D Indholdsfortegnelse Før apparatet tages i brug Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger...4 1. Oversigt...7

Læs mere

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271

Din brugermanual OMRON M6 http://da.yourpdfguides.com/dref/2737271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 520 Brugervejledning

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 520 Brugervejledning Producent EU-repræsentant Datterselskab OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com

Læs mere

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled

Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled PULSE mmhg D I A /min mmhg MEM R6 Brugervejledning Fuldautomatisk blodtryksmåler til håndled R6 SYS SET Mediq Danmark varenummer 60-55-051 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Vigtige sikkerhedsinformationer...

Læs mere

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT

Dansk. Automatisk blodtryksapparat. Brugervejledning. Model M6 Comfort IT Dansk Automatisk blodtryksapparat Model M6 Comfort IT Brugervejledning Varenummer 6055009 IM-HEM-7322U-E-01-08/2013 1 2 b J c O d a P Indhold Tak fordi du har købt det automatiske blodtryksapparat OMRON

Læs mere

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS

FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING. Klinisk valideret og godkendt af BHS FORE-CARE FULDT AUTOMATISERET DIGITAL BLODTRYKSMÅLER SE-9400 BRUGSVEJLEDNING Klinisk valideret og godkendt af BHS! Læs vejledningen grundigt 1 før apparatet tages i brug Indholdsfortegnelse: 1. Forholdsregler

Læs mere

Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller

Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller Walking style IV Brugsanvisning til skridttæller IM-HJ-325-E-web-01-11/2013 INDSTIL HUKOMMELSE (Se side page 8) 8 TILSTANDEN GENS RESULTATER AKTIVITETSVIS- NINGSTILSTAND (Se side page13 13) (Se page side

Læs mere

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.

Betjeningsvejledning. Intermedico ApSermedicO. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt. Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr. Intermedico ApSermedicO Sundhed fremfor alt!.. Intermedico ApS Sundhed fremfor alt Betjeningsvejledning Fuldautomatisk Digital Blodtryksmåler Model Nr.: HC60BM Intermedico ApS - Viadukt alle 16-2900 Hellerup

Læs mere

Skridttæller Walking style

Skridttæller Walking style HJ-203-E_A_M08_100115.pdf HJ-203-E_A_M_DA.book Page 1 Thursday, February 25, 2010 3:46 PM Skridttæller Walking style Brugsanvisning 1 DA IM-HJ-203-E-01-05/2010 HJ-203-E_A_M_DA.book Page 2 Thursday, February

Læs mere

Skridttæller Jog style

Skridttæller Jog style HJA-300-E_A_M12_100120.pdf HJA-300-E_A_M_DA.book Page 1 Wednesday, February 24, 2010 10:24 AM Skridttæller Jog style Brugsanvisning 1 DA IM-HJA-300-E-01-05/2010 HJA-300-E_A_M_DA.book Page 2 Wednesday,

Læs mere

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Brugervejledning Digital fuldautomatisk blodtryksmåler M6 Varenummer 60-55-045 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Vigtige sikkerhedsinformationer...4 1. Beskrivelse af apparatet...5 2. Hvordan sikres

Læs mere

Blodtryksmåler til overarmen

Blodtryksmåler til overarmen Blodtryksmåler til overarmen SANOTEC MD 14037 Betjeningsvejledning Indhold Om denne brugsanvisning... 3 Pakkens indhold...3 Advarselssymboler og signalord, der anvendes i denne brugsanvisning...4 Korrekt

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug

Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHEDSADVARSEL Indholdsfortegnelse s. 2 Sikkerhedsadvarsel s. 3 Advarsel om anvendelse s. 4 Sikker anvendelse s. 5 Kontraindikationer

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt BF511 Kropsfedtmåler med vægt Brugsanvisning Tak fordi du har købt en OMRON kropsfedtmåler med vægt. Før du bruger apparatet første gang, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, så du kan bruge

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt BF400 Kropsfedtmåler med vægt Brugsanvisning DA Tak fordi du har købt kropsfedtmåleren med vægt. Før du bruger enheden første gang, bedes du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og bruge enheden korrekt.

Læs mere

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 521 Brugervejledning

Digitalt øretermometer Model Gentle Temp 521 Brugervejledning Producent EU-repræsentant Datterselskab OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPAN OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLLAND www.omron-healthcare.com

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning

DIGITAL BLODTRYKSMÅLER. HZ-8011 Brugsanvisning DIGITAL BLODTRYKSMÅLER HZ-011 Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Forord...2 Løsdele og funktioner.3-4 Display..4-5 Isætning af batteri og opladning 5-6 Samling af holderen til manchetten.6 Dato, tid og

Læs mere

FW1200 BRUGSANVISNING

FW1200 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Model: FW1200 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING 2 Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i brug. Skærmen

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

Oversigt. Introduktion. Noter

Oversigt. Introduktion. Noter Oversigt Introduktion Introduktion...1 Noter...1 Kend din blodtryksmåler ---- Enheden...2 ---- Tilbehør......3 IHB indikator...4 Før måling......5 Kvik Guide...6 Isætning af batterier......7 Opstart ----

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF214 IM-HBF-214-EBW-01-08/ A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF214 All for Healthcare IM-HBF-214-EBW-01-08/2012 5337477-2A 12K2590 BF214 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600)

Blodtryk. Materiale Computer (PC) Data acquisition unit (DAS) (IX/228) USB-kabel Puls-plethysmograf (PT-104) Blodtryksmåler (BP-600) Blodtryk Formål At bestemme det systoliske og diastoliske blodtryk hos en rygliggende person (Forsøg 1), samt undersøge tyngdekraftens betydning for blodtrykket og den perifere blodcirkulation (Forsøg

Læs mere

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt.

HEM-907. Brugsanvisning. Fuldautomatisk blodtryksapparat. Varenr. 60-55-207. Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Brugsanvisning Fuldautomatisk blodtryksapparat HEM-907 Varenr. 60-55-207 Tak fordi De valgte et OMRON produkt. Før apparatet anvendes første gang, bedes De gennemlæse brugsanvisningen nøje. Det anbefales

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

705IT 705IT. Brugervejledning. Mediq Danmark varenr. 60-55-035. Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor

705IT 705IT. Brugervejledning. Mediq Danmark varenr. 60-55-035. Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor 705IT Brugervejledning Mediq Danmark varenr. 60-55-035 Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor Indholdsfortegnelse Kære kunde Vigtige informationer for at opnå en meningsfyldt blodtryksmåling...3 Fordelene

Læs mere

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic

Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic Det nye navn for 120/80? KENDER DU DIT BLODTRYK? Vores kompetance for din velvære DIAGNOSTIC blodtryksmålere fra Panasonic > Højt blodtryk Avanseret teknologi for din velvære. Driftssikker kvalitet NAIS

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE OSC 58 DK+TITEL 02.07.2001 9:47 Uhr Seite 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning..... 2 Forudgående oplysninger... 3 Oplysninger vedrørende måling af blodtryk... 4-6 Vigtige oplysninger om blodtryk... 7-8 Illustration

Læs mere

Model MIT5 Connect Brugervejledning

Model MIT5 Connect Brugervejledning Dansk Automatisk blodtryksapparat Model MIT5 Connect Brugervejledning IM-HEM-7280T-E-01-03/2014 Automatisk blodtryksapparat Model MIT5 Connect Brugervejledning Dansk Pakke indeholder: Easy Cuff Monitor

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463

Brugsanvisning. Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 Brugsanvisning Fuldautomatisk oscillometrisk blodtryksmåler SANOTEC MD 16463 0197 Indholdsfortegnelse 1. Pakkens indhold...6 2. Om denne brugsanvisning...6 2.1. Symboler og advarsler, der anvendes i denne

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Garantibevis Tak fordi du har valgt et ORON produkt. Dette produkt er konstrueret af højkvalitets materialer, og er fabrikeret med omhu. Det er designet til at tilfredsstille dig, forudsat at det benyttes

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4

Doppler manual. 1.2 Komposition / opbygning 3. Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4. 2.1 Operationelle forudsætninger 4 1 Indholdsfortegnelse Sektion 1 (Hi-Dop Doppler) 3 1.1 Hi-Dop Doppler 3 1.2 Komposition / opbygning 3 Sektion 2 (Hvordan din Doppler bruges) 4 2.1 Operationelle forudsætninger 4 2.2 Hvordan Doppler bruges

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning

BM 20. c Blodtryksmåler. Betjeningsvejledning BM 20 DK c Blodtryksmåler Betjeningsvejledning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)7 31 / 39 89-144 Fax: +49 (0)7 31 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Dansk 1.

Læs mere

FW1303 BRUGSANVISNING

FW1303 BRUGSANVISNING Blodtryksmåler Lifezone Series Model: FW1303 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Mange tak fordi du valgte denne Fitzone blodtryksmåler. Læs venligst denne brugsanvisning grundig inden, at apparatet tages i

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Det er dit liv. Pas på blodtrykket.

Det er dit liv. Pas på blodtrykket. Det er dit liv. Pas på blodtrykket. AUTOMATISK BLODTRYKSAPPARAT Brugsanvisning 0068 www.kendan.dk INTRODUKTION Brug af et automatisk blodtryksapparat giver mulighed for kontinuerligt at monitorere blodtryk,

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-18 1.3. udgave DA Dele Lær din bærbare oplader at kende. 1 Mikro-USB-stik 2 Stikgreb 3 Indikator for batteriniveau 4 Opladerstik 5 USB-kabel Produktets

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BeoLab 8002. Vejledning

BeoLab 8002. Vejledning BeoLab 8002 Vejledning Daglig brug 3 Når du har sat højttalerne op som beskrevet på de følgende sider, skal du sætte strøm til hele systemet. Indikatorlampen lyser rødt, hvilket betyder, at højttalerne

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler

Brugervejledning. UA-767S-W Blodtryksmåler Brugervejledning UA-767S-W Blodtryksmåler Indholdsfortegnelse Kære kunde... 2 Indledende information... 2 Forholdsregler... 2 Oversigt over apparatets dele.....4 Symboler... 5 Betjeningsfunktion... 7 Anvendelse...

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15

airflo Brugsvejledning. Winncare Nordic Aps, Hejreskovvej 18 B-C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 airflo rugsvejledning. Winncare Nordic ps, Hejreskovvej 18 -C, 3490 Kvistgård, tlf.: 4913 8855 Rev. 4 31/08-15 Producent: Mangar International Presteigne, Powys Wales, UK UK - LD8 2UF England Mangar Internationals

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

Withings. Den smarte blodtryksmåler. Manual

Withings. Den smarte blodtryksmåler. Manual Withings Den smarte blodtryksmåler Manual Withings Den smarte blodtryksmåler Læs denne manual før brug. Behold den til fremtidig reference Tak fordi du har købt Withings blodtryksmåleren. Withings blodtryksmåler

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Elektronisk Timer med display HN 5958

Elektronisk Timer med display HN 5958 Elektronisk Timer med display HN 5958 Brugervejledning Læs denne brugervejledning omhyggeligt, før der tilsluttes elektriske apparater til timeren! Vigtigt! Tilslut ikke apparater, hvis mærkestrøm overstiger

Læs mere

Find dansk brugervejledning online:

Find dansk brugervejledning online: Brugervejledning UA-1020-W Blodtryksmåler Find dansk brugervejledning online: www.secma.dk/produkter/blodtryksmaaler-ua-1020-w/ eller du kan scanne QR-koden herunder Indholdsfortegnelse Kære kunde... 2

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt HBF-511-E_DA.fm Page 1 Friday, December 5, 2008 9:02 AM Før du bruger apparatet Kære kunde, BF511 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne OMRON kropsfedtmåler af høj kvalitet. Med dette udstyr

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING

Kontaktgrill. Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING Kontaktgrill Model Nr.: 1666 BRUGSANVISNING For din sikkerheds skyld og for at du kan blive ved med at have glæde af dette produkt, skal du altid læse instruktionsbogen grundigt inden brug. VIGTIGE SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere