Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning"

Transkript

1 Digital automatisk blodtryksmonitor Model M10-IT Brugsanvisning DA IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011

2 Indholdsfortegnelse Før du bruger enheden Indledning...3 Vigtige sikkerhedsoplysninger Oversigt Klargøring Ilægning/udskiftning af batterierne Indstilling af dato og tid...12 Brugervejledning 3. Anvendelse af enheden Sådan sidder du rigtigt, når du foretager en måling Påsætning af armmanchetten Foretag en aflæsning Vejledning for særlige forhold Anvendelse af hukommelsesfunktionen Download af data til en pc Hurtig brugervejledning...40 Pleje og vedligeholdelse 5. Håndteringsfejl og problemer Fejlmeddelelser Fejlfinding Vedligeholdelse og opbevaring Valgfrie dele Tekniske data Nogle nyttige oplysninger om blodtryk

3 Før du bruger enheden Indledning Indledning Tak fordi du har købt OMRON M10-IT Intellisense blodtryksmonitor til overarmen. OMRON M10-IT Intellisense er en fuldt automatisk blodtryksmonitor, som virker ifølge det oscillometriske princip. Den måler blodtrykket og pulsfrekvensen enkelt og hurtigt. Til komfortabel, kontrolleret oppumpning uden behov for forudindstilling af tryk eller genoppumpning, anvender anordningen den avancerede "Intellisense" teknologi. Monitoren gemmer måleresultaterne for to personer og indeholder gennemsnit for morgen og aften. Med autotilstand kan du få tre fortløbende målinger med tidsindstillede intervaller til en gennemsnitsaflæsning. Med Omrons blodtryksbehandlingssoftware, som følger med denne enhed, kan du se, behandle og udskrive data om det blodtryk, der måles med OMRON M10-IT Intellisense. Den medfølgende software findes kun på engelsk. Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger enheden. For specifikke oplysninger om dit eget blodtryk, skal du KONTAKTE DIN LÆGE. DA 3

4 Vigtige sikkerhedsoplysninger 4 Vigtige sikkerhedsoplysninger Rådfør dig med din læge ved graviditet, arytmi og arteriosclerosis (åreforkalkning). Enheden må kun bruges til at gemme de angivne brugeres måleresultater. Læs dette afsnit omhyggeligt, før du bruger enheden. Forsigtig: (Generel brug) Rådfør dig altid med din læge. Du må aldrig indstille eller ændre den medicindosis, der er ordineret af din læge. Enheden må ikke efterlades uden opsyn hos små børn eller personer, som ikke kan udtrykke samtykke. Brug ikke enheden til noget andet formål end måling af blodtryk. Brug kun den godkendte armmanchet til denne enhed. Anvendelse af andre armmanchetter kan resultere i forkerte måleresultater. Enheden eller armmanchetten må ikke skilles ad. Sørg for at luftslangen ikke vikles omkring andre dele af kroppen, når du udfører målinger om aftenen. Det kan resultere i personskade, når lufttrykket i luftslangen øges. Armmanchetten må ikke sættes stramt på, når du udfører målinger om aftenen. Det kan resultere i personskade. Armmanchetten må ikke pumpes op over 299 mmhg. Lad ikke nogen genstande komme i kontakt med USB-stikket på enhedens højre side, når du udfører målinger. (Brug af valgfri vekselstrømsadapter) Brug kun den originale vekselstrømsadapter, som er konstrueret til denne enhed. Brug af ikke understøttede adaptere kan beskadige og/ eller være farlige for enheden. Tilslut vekselstrømsadapteren til en stikkontakt med den rigtige spænding. Stikdåser må ikke overbelastes, og der må ikke anvendes forlængerledninger. Brug ikke vekselstrømsadapteren, hvis enheden eller netledningen er beskadiget. Sluk for strømmen og tag straks netledningen ud af stikket.

5 Vigtige sikkerhedsoplysninger Du må aldrig tilslutte netledningen eller frakoble den fra stikkontakten med våde hænder. (Brug af batteri) Hvis du får batterivæske i øjnene, skal du straks skylle det af med masser af rent vand. Gå straks til lægen. Hvis du får batterivæske på huden eller tøjet, skal du straks skylle med masser af rent vand. Brug kun fire "AA" alkalinebatterier sammen med denne enhed. Brug ikke andre typer batterier. Læg ikke batterierne i med forkert justeret polaritet. Erstat straks gamle batterier med nye. Udskift alle fire batterier samtidig. Tag batterierne ud, hvis enheden ikke skal bruges i tre måneder eller mere. Hvis batterierne har været taget ud i mere end 30 sekunder, skal dato- og tidsindstillingen nulstilles. Brug ikke nye og brugte batterier sammen. Læs og følg "Vigtig information vedrørende elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)" i afsnittet Tekniske data. Generelle sikkerhedsforskrifter Tving ikke armmanchetten til at bøje, eller bøj luftslangen for meget. Når du tager luftslangen af, skal du trække i luftstikket ved forbindelsen til hovedenheden, ikke i selve slangen. Hovedenheden og armmanchetten må ikke udsættes for stærke stød og vibrationer eller tabes. Armmanchetten må ikke pumpes op, hvis den ikke er viklet rundt om armen. Armmanchetten må ikke vaskes eller nedsænkes i vand. Foretag ikke målinger efter at du har taget bad, drukket alkohol, røget, dyrket motion eller spist. Læs og følg "Korrekt bortskaffelse af produktet" i afsnittet Tekniske data, når udstyret og eventuelt brugt tilbehør eller ekstraudstyr kasseres. DA 5

6 1. Oversigt 1. Oversigt Hovedenhed A H G F B C D E I J A. Display B. SET-knap C. Morgen-/aftengennemsnit ( / ) knapper D. MEMORY-knap E. USB-stik (USB 1.1 kompatibelt) F. O/I START-knap G. Bruger-ID valgknap (A & B) H. Batterikammer I. Luftjackstik J. Jackstik til vekselstrømsadapter (til vekselstrømsadapter) 6

7 Armmanchet 1. Oversigt K L M K. Armmanchet (Manchet: armomkreds cm) L. Luftstik M. Luftslange DA 7

8 1. Oversigt Display N. Systolisk blodtryk O. Diastolisk blodtryk P. Hjerteslagssymbol 1. (Blinker under måling) 2. (Hvis den blinker efter målingen er afsluttet, angiver det, at blodtrykket er uden for det anbefalede interval) Q. Bevægelsessymbol (Vises, vis du bevæger dig under målingen.) R. Symbol for uregelmæssigt hjerteslag S. Tømningssymbol T. Autotilstandssymbol (Vises, når Autotilstand er indstillet.) U. Batteri lavt symbol N P R T O Q S U V W X Y Z AA AB AC AD V. Bruger-ID symbol (A eller B) (Angiver bruger A eller bruger B som valgt af den bruger, der skal udføre en måling, eller når hukommelsesfunktionen anvendes.) W. Pulsdisplay X. Symbol for forhøjet blodtryk tidligt om morgenen (Vises hvis den gennemsnitlige morgenaflæsning for en uge er over 135 for den systoliske blodtryksværdi og/eller 85 for den diastoliske blodtryksværdi.) Y. Symbol for morgengennemsnittet (Vises, når der fremvises morgengennemsnit vha. hukommelsesfunktionen.) Z. Symbol for aftengennemsnittet (Vises, når der fremvises aftengennemsnit vha. hukommelsesfunktionen.) AA.Symbol for gennemsnitsværdi (Vises, når der fremvises værdi for de seneste tre målinger) AB.Hukommelsessymbol (Vises, når der fremvises værdier, der er gemt i hukommelsen) AC.Ugedisplay AD.Dato/tid display 8

9 Pakkens indhold 1. Oversigt AE AF AG AE.Blød opbevaringstaske AF. Fire "AA" alkaline (LR6) batterier AG.USB-kabel AH.Cd-rom (Software til behandling af blodtryk) AH Brugsanvisning Garantikort Blodtrykskort Blodtryksmonitorenhed Installationsvejledning (til blodtryksbehandlingssoftware) DA 9

10 2. Klargøring 2. Klargøring 2.1 Ilægning/udskiftning af batterierne 1. Vend hovedenheden om med oversiden nedad. 2. Skub batteridækslet i pilens retning, mens du samtidig trykker på dækslets riflede side. 3. Ilæg eller udskift fire "AA" batterier, så de + (positive) og - (negative) polariteter passer til de angivne polariteter på batterikammeret. 4. Sæt batteridækslet på plads igen. Skub batteridækslet som angivet, til det gå på plads med et klik. Bemærk: Måleværdierne vil stadig være gemt i hukommelsen, selv når batterierne er udskiftet. 10

11 Batteriets levetid og udskiftning 2. Klargøring Hvis symbolet for batteri lavt ( ) vises på displayet, skal alle fire batterier udskiftes samtidig. - Når symbolet for batteri lavt ( ) begynder at blinke, vil du stadig kunne bruge enheden et lille stykke tid. Du bør udskifte batterierne i god tid. - Når symbolet ( ) forbliver tændt, er batterierne opbrugt. Du bør straks udskifte batterierne. Sluk for enheden, før du udskifter batterierne. Tag batterierne ud, hvis enheden ikke skal bruges i tre måneder eller mere. Hvis batterierne har været taget ud i mere end 30 sekunder, skal dato- og tidsindstillingen nulstilles. Se Kapitel 2.2 for flere oplysninger. Batterierne skal kasseres i overensstemmelse med gældende lokale regler. Fire nye "AA" alkalinebatterier holder til ca målinger, når de anvendes til at udføre seks målinger om dagen. Da de medfølgende batterier kun er til overvågningsbrug, kan de have en kortere levetid og holder måske ikke til 1400 målinger. DA 11

12 2. Klargøring 2.2 Indstilling af dato og tid Din blodtryksmonitor gemmer automatisk op til 84 individuelle måleværdier med dato og tid. Sådan bruger du hukommelses- og gennemsnitsværdifunktionerne: Indstil enheden på korrekt dato og tid, før du tager en måling første gang. Hvis batterierne har været taget ud i mere end 30 sekunder, skal dato- og tidsindstillingen nulstilles. 1. Når du trykker på knappen O/I START første gang efter, at du har sat batterier i, blinker cifrene for årstallet (2007) på displayet. 2. Tryk på knappen MEMORY for at føre cifrene frem, et ad gangen. Bemærkninger: Intervallet for årstalsindstillingen er 2007 til Hvis årstallet 2030 nås, vendes der tilbage til Hvis du holder nede på knappen MEMORY, fremføres cifrene hurtigt. 3. Tryk på knappen SET for at bekræfte indstillingen, når det ønskede tal vises på displayet. Årstallet er indstillet, og månedscifrene blinker på displayet. 12

13 2. Klargøring 4. Gentag trin 2 og 3 for at indstille måneden. Måneden er indstillet, og cifrene for dagen blinker på displayet. 5. Gentag trin 2 og 3 for at indstille dagen. Dagen er indstillet, og cifrene for timen blinker på displayet. 6. Gentag trin 2 og 3 for at indstille timen. Timen er indstillet, og cifrene for minutter blinker på displayet. DA 13

14 2. Klargøring 7. Gentag trin 2 og 3 for at indstille minutterne. Minutindstillingen er indstillet. Enheden slukker automatisk, når minutindstillingen er indstillet. Dato og tid indstilles ved at trykket på SET-knappen, mens enheden er i standbytilstand. Bemærkninger vedrørende Indstilling af dato- og tidsindstilling Hvis du af en eller anden grund skal indstille dato og tid, eller hvis dato og tid er blevet nulstillet efter udskiftning af batterierne, skal du indstille dato og tid mellem 10:00 og 18:59. På den måde undgår du problemer med ugentlige gennemsnit for morgen og aften, som er gemt i hukommelsen. Hvis du senere vil indstille dato og tid, skal du starte enheden i positionen slukket. Følg trinene nedenfor. 1. Tryk og hold inde på SET-knappen. Autotilstandssymbolet og den aktuelle indstilling (on (tændt) eller off (slukket)) vises på displayet for den valgte bruger-id. Hvis årstallet ikke blinker, skal du trykket på SET-knappen en eller to gange, indtil årstallet blinker. Årstallet blinker på displayet. 14

15 2. Se Kapitel for at starte indstilling af dato og tid. 2. Klargøring Med denne manuelle indstilling af dato og tidspunkt, skal der slukkes manuelt for enheden. Den slukker ikke automatisk, efter at minutterne er blevet indstillet. Bemærkninger: Sørg for at dato og tidspunkt er indstillet korrekt, så de ugentlige gennemsnit vises korrekt. Hvis dato-/tidsindstillingerne ved et uheld er indstillet forkert, skal du trykke på SET-knappen for at gå igennem indstillingerne, så du kan indstille de korrekte værdier. Hvis tiden vises forkert efter længere tids manglende brug af enheden, nulstillet dato og tid (se Kapitel 2.2 for vejledning om indstilling af urværdierne). Slet de registrerede værdier, når du bruger enheden igen (se Kapitel 3.5 for vejledning om sletning af registrerede værdier). DA 15

16 Brugervejledning 3. Anvendelse af enheden 3. Anvendelse af enheden 3.1 Sådan sidder du rigtigt, når du foretager en måling Du kan foretage en måling på enten venstre eller højre arm. Bemærkninger: Målingerne bør udføres et roligt sted, og du bør være afslappet og sidde ned. Sørg for at der ikke er for varmt eller koldt i værelset. Undgå at spise, ryge eller dyrke motion i mindst 30 minutter, før du foretager en måling. Du må ikke bevæge dig eller tale under målingen. Korrekt holdning Sid med rank ryg. Fjern stramtsiddende tøj fra overarmen og tykt tøj, såsom en sweater. Manchetten må ikke anbringes oven på tykt tøj, og ærmet må ikke rulles op, hvis det er for stramt. Læg armen på et bord, så manchetten er i samme niveau som hjertet. Afstanden mellem stolen og bordets overflade skal være mellem 25 cm og 30 cm. 16

17 3. Anvendelse af enheden Bemærkninger: Korrekt holdning under målingen er nødvendig for at få nøjagtige resultater. Du bør også prøve at måle blodtrykket på samme tid hver dag. (Indenfor 1 time efter at du er vågnet anbefales.) Forkert holdning Krum ryg (foroverbøjet) Med benene over kors Sidde i en sofa eller ved et lavt bord, så du er tilbøjelig til at læne dig fremad Disse situationer kan føre til højere blodtryksværdier som følge af belastning, eller at armmanchetten er i en lavere position end hjertet. Hvis armmanchetten er i en lavere position end hjertet, skal du bruge puder, osv. til at justere armens højde. DA 17

18 3. Anvendelse af enheden 3.2 Påsætning af armmanchetten Du kan vikle manchetten om enten højre eller venstre arm. Tag stramtsiddende tøj af overarmen. Manchetten må ikke anbringes oven på tykt tøj, og ærmet må ikke rulles op, hvis det er for stramt. 1. Sæt luftstikket i luftjackstikket (på anordningens venstre side). Luftjackstik Luftstik Manchetten skal være helt tømt, når den sættes i luftjackstikket. 2. Sid i en stol med fødderne fladt på gulvet og læg armen på et bord, så manchetten er i samme niveau som hjertet. 18

19 3. Anvendelse af enheden 3. Hold fast i grebet på manchetten med hånden. Greb Stoffastgøring 4. Vend håndfladen opad. 5. Sæt manchetten på overarmen så den blå stribe er centreret midt på inderarmen og peger ned langs armens inderside. Luftslangen skal løbe ned langs underarmens inderside og være på linje med langfingeren. Manchettens underside skal være ca. 1 til 2 cm over albuen. Blå strimmel Underste kant 1 til 2 cm DA Luftslange 19

20 3. Anvendelse af enheden 6. Når manchetten er anbragt korrekt, lukkes stoffastgøringen FAST. Bemærkninger: Du skal sikre, at manchetten sidder tæt omkring armen. Manchetten skal være i god kontakt med huden. Du skal let kunne få pegefingeren ind mellem manchetten og armen, så du kan trække manchetten af og på. Sørg for at luftslangen ikke bugter sig. Sådan foretager du målinger på højre arm Bemærk venligst følgende når du sætter manchetten på højre arm. Sæt manchetten på så luftslangen sidder ved siden af albuen. Bemærkninger: Pas på ikke at lade armen hvile på luftslangen, da det kan begrænse luftstrømmen til manchetten. Sæt armmanchetten på så ingen del af manchetten sidder over albueledder. Manchetten skal sidde 1 til 2 cm over albuen. Hvis manchetten bruges 2 gange om dagen, kan den holde i 3 år. Blodtrykket kan afvige mellem højre og venstre arm, og derfor kan de målte blodtryksværdier være forskellige. Omron anbefaler, at man altid bruger samme arm til måling. Hvis værdierne mellem de to arme afviger væsentligt, skal du spørge lægen, hvilken arm du skal bruge til målingen. 20

21 3.3 Foretag en aflæsning 3. Anvendelse af enheden Enheden er designet til at udføre målinger og gemme måleværdierne i hukommelsen for to personer, der anvender bruger-id A og bruger-id B. Enheden kan også anvendes til at foretage en enkelt måling for andre personer, der anvender gæstetilstand. Bruger-ID symbolet vises ikke, når der anvendes gæstetilstand. Målinger, der udføres med gæstetilstand, gemmes ikke i hukommelsen. Anvendelse af gæstetilstanden 1. Tryk og hold inde på knappen O/I START indtil brugersymbolerne A og B forsvinder fra displayet. A og B displayet går ud Tryk i mindst 3 sekunder 2. Slip O/I START-knappen. Manchetten begynder automatisk at blive oppumpet. DA Bemærk: Oppumpningen kan standses ved at trykke på og slippe O/I START-knappen. Enheden standser oppumpningen, begynder tømning og slukker. 3. Oppumpningen standser, og målingen begynder. Når målingen er udført, vises dit blodtryk og pulsfrekvens på displayet. 21

22 3. Anvendelse af enheden Valg af bruger-id Vælg din bruger-id. Benyt altid den samme bruger-id, når du foretager en måling. Enheden gemmer måleværdierne i hukommelsen for den valgte bruger-id. Disse måleværdier anvendes til at beregne gennemsnitsværdier for morgen og aften. Skub valgknappen for bruger-id op eller ned for at vælge bruger A eller B. Anvendelse af bruger-id Når du vælger en bruger-id, kan enheden indstilles til at foretage en måling vha. enkelttilstand eller tre fortløbende målinger med autotilstand, når du trykker på O/I START-knappen. Bemærk: Standardværdien er indstillet på enkelttilstand, så der kan udføres én måling. Autotilstanden udfører tre fortløbende målinger. Enheden oppumper manchetten og foretager tre målinger adskilt af en kort pause mellem hver måling. 22

23 Anvendelse af enkelttilstanden 3. Anvendelse af enheden 1. Vælg din bruger-id (A eller B). 2. Tryk på O/I START-knappen. Alle symboler vises på displayet. Det bruger-id symbol, du valgte, blinker på displayet. Manchetten begynder automatisk at blive oppumpet. Når manchetten oppumpes, afgør enheden automatisk dit ideelle oppumpningsniveau. Enheden registrerer pulsen under oppumpningen. Bevæg ikke armen og sid stille indtil hele måleprocessen er afsluttet. DA Bemærk: Oppumpningen eller målingen kan standses ved at trykke på og slippe O/I START-knappen. Enheden standser oppumpningen, begynder tømning og slukker. 23

24 3. Anvendelse af enheden 3. Oppumpningen standser automatisk, og målingen begynder. Når manchetten tømmes, vises der formindskede tal på displayet. Hjerteslagssymbolet ( ) blinker ved hvert hjerteslag. 4. Når målingen er udført, tømmes armmanchetten helt. Dit blodtryk og pulsfrekvens vises. 5. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden. Bemærk: Hvis du glemmer at slukke for monitoren, slukkes den automatisk efter fem minutter. Bemærkninger: Selvdiagnose af målte resultater og behandling er farlig. Følg din læges vejledning. Vent 2-3 minutter, før du foretager en ny blodtryksmåling. Når du venter mellem aflæsningerne, kan arterierne nå at vende tilbage til tilstanden før blodtryksmålingen blev foretaget. 24

25 Valg af autotilstand Autotilstand kan vælges for enten bruger A eller B. 3. Anvendelse af enheden 1. Sørg for at der er slukket for enheden. 2. Vælg din bruger-id (A eller B). 3. Tryk og hold inde på SET-knappen. Autotilstandssymbolet ( ) og off (slukket) indstillingen vises på displayet. DA 4. Tryk på knappen MEMORY ( ) for at vælge on (tændt). Bemærk: Tryk på knappen MEMORY for at skifte mellem on (tændt) og off (slukket). 25

26 3. Anvendelse af enheden 5. Tryk på SET-knappen for at bekræfte dit valg. Antallet af sekunder mellem hver måling vises. Bemærk: Standardværdien mellem hver måling er 60 sekunder. 6. Tryk på MEMORY-knappen ( ) for at ændre tidsintervallet mellem hver måling. Intervallet kan indstilles til 15 sekunder, 30 sekunder, 60 sekunder eller 120 sekunder. Bliv ved at trykke på MEMORY-knappen indtil det ønskede interval vises på displayet. 7. Tryk på SET-knappen for at bekræfte indstillingen. Årstallet blinker på displayet. 8. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden. 26

27 Anvendelse af Auto Mode 3. Anvendelse af enheden 1. Vælg din bruger-id (A eller B). 2. Tryk på O/I START-knappen. Alle symboler vises på displayet. Det bruger-id symbol, du valgte, blinker på displayet. Manchetten begynder automatisk at blive oppumpet. Bemærk: Oppumpningen eller målingen kan standses ved at trykke på O/I START-knappen. Enheden standser oppumpningen, begynder tømning og slukker. 3. Oppumpningen standser automatisk, og målingen begynder. Når manchetten tømmes, vises der formindskede tal på displayet. Hjerteslagssymbolet ( ) blinker ved hvert hjerteslag. Når målingen er udført, tømmes armmanchetten helt. Bemærk: Bevæg ikke armen og sid stille indtil hele måleprocessen er afsluttet. 4. Kontrollér hvordan de fortløbende målinger skrider frem. DA Den første måling er færdig, venter på at starte næste måling. Tidsintervallet, som er indstillet mellem hver måling, forsvinder på displayet. 27

28 3. Anvendelse af enheden Den anden måling starter automatisk. Den anden måling er færdig, venter på at starte næste måling. Den tredje måling starter automatisk. De fortløbende målinger er færdige. Gennemsnittet for de tre målinger vises på displayet. De tre individuelle måleresultater vises ikke, mens Autotilstand udfører målingerne. Men resultaterne for hver inviduel måling kan vises, når alle målingerne er udført. Bemærk: Under Autotilstand gentager enheden målingen i tilfælde af en fejl. Efter 3 fejl holder enheden op med at udføre flere målinger. Hvis kun to målinger lykkes, vises gennemsnittet af disse to målinger. Hvis kun en måling lykkes, vises dette resultat. 5. Tryk på SET-knappen for at vise blodtrykket og pulsfrekvensen for den første måling. Tryk på SET-knappen igen for at vise den næste måling. 6. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden. 28

29 Vigtigt: Hvis dit systoliske eller diastoliske tryk er uden for standardintervallet, blinker hjerteslagssymbolet, når måleresultater vises. Den seneste forskning tyder på, at følgende værdier kan anvendes som en rettesnor for højt blodtryk for målinger, foretaget i hjemmet. Systolisk blodtryk Over 135mmHg 3. Anvendelse af enheden Diastolisk blodtryk Over 85mmHg Kriteriet er for måling af blodtryk hjemme. For kriterier for professionel blodtryksmåling, se Kapitel 9. Blodtryksmonitoren har en funktion til uregelmæssigt hjerteslag. Uregelmæssige hjerteslag kan påvirke målingens resultater. Algoritmen for uregelmæssigt hjerteslag afgør automatisk, om målingen er brugbar, eller om den skal gentages. Hvis måleresultaterne påvirkes af uregelmæssige hjerteslab, men resultatet er rigtigt, vises resultatet sammen med ikonet for uregelmæssigt hjerteslag. Hvis de uregelmæssige hjerteslag bevirker, at målingen bliver ugyldig, vises der intet resultat. Hvis symbolet for uregelmæssigt hjerteslag ( ) vises efter, at du har udført en måling, skal du gentage målingen. Hvis ikonet for uregelmæssigt hjerteslag vises hyppigt, skal du gøre lægen opmærksom på det. DA 29

30 3. Anvendelse af enheden Hvad er uregelmæssigt hjerteslag? Et uregelmæssigt hjerteslag er Normalt hjerteslag en hjerteslagsrytme, som varierer med mere end 25% fra Puls den gennemsnitlige hjerteslagsrytme, der detekteres, Uregelmæssigt hjerteslag Blodtryk når enheden måler det systoliske og diastoliske blodtryk. Puls Kort Lang Hvis en sådan uregelmæssig Blodtryk rytme detekteres mere end to gange under målingen, vises symbolet for uregelmæssigt hjerteslag ( ) på symbolet, når måleresultaterne vises. Hvad er arytmi? Et hjerteslag stimuleres af elektriske signaler, der får hjertet til at trække sig sammen. Arytmi er en tilstand, hvor hjerteslagsrytmen er unormal som følge af fejl i det bioelektriske system, som driver hjerteslaget. Typiske symptomer er oversprungne hjerteslag, for tidlig sammentrækning, en unormalt hurtig (takykardi) eller langsom (bradykardi) puls. Det kan forårsages af hjertelidelse, alder, fysisk prædisposition, stress, søvnmangel, træthed, osv. Arytmi kan kun diagnosticeres af en læge ved en særlig undersøgelse. Uanset om tilsynekomsten af symbolet for uregelmæssigt hjerteslag ( ) i resultaterne indicerer arytmi eller ej, kan det kun afgøres ved en undersøgelse og diagnose foretaget af din læge. Hvis symbolet for uregelmæssigt hjerteslag ( ) vises hyppigt, skal du gøre lægen opmærksom på det. Udførelse af selvdiagnose og behandling baseret på måleresultater er farligt. Sørg for at følge din læges vejledning. 30

31 3.4 Vejledning for særlige forhold 3. Anvendelse af enheden Hvis det systoliske tryk vides at være mere end 220 mmhg, skal du trykke på og holde knappen O/I START inde, indtil armmanchetten pumpes op til 30 til 40 mmhg højere end dit forventede systoliske tryk. 1. Tryk på O/I START knappen for at tænde for monitoren. Målingen begynder. 2. Når manchetten begynder at blive pumpet op, skal du trykke på O/I START-knappen og holde den inde, indtil trykket er 30 to 40 mmhg højere end dit forventede systoliske tryk. Bemærk: Du kan ikke pumpe manchetten højere op end 299 mmhg. (Der vil blive vist en fejl, hvis du prøver at pumpe manchetten højere op end 300 mmhg.) 3. Slip O/I START-knappen, når manchetten er pumpet op til det ønskede tryk. Manchetten begynder at tømmes, og målingen begynder. DA 4. Resten af proceduren er den samme som for en normal måling. Se Kapitel 3.3. Bemærk: Anvend ikke mere tryk end nødvendigt. 31

32 3. Anvendelse af enheden 3.5 Anvendelse af hukommelsesfunktionen Enheden er designet til at gemme blodtrykket og pulsfrekvensen i hukommelsen for to personer (bruger A og bruger B), hver gang en måling er udført. Enheden gemmer automatisk op til 84 sæt måleværdier (blodtryk og pulsfrekvens) for hver bruger (A og B). Når der er lagret 84 sæt måleværdier i hukommelsen, slettes den ældste registrering for at gemme de seneste måleværdier. Enheden gemmer også morgengennemsnit for 8 uger og aftengennemsnit for 8 uger for hver bruger (A og B). Gennemsnitsfunktion Enheden beregner gennemsnitaflæsningen på grundlag af de tre seneste sæt måleværdier, der er taget inden for 10 minutter af den seneste aflæsning. Bemærk: Hvis der lagres to sæt måleværdier i hukommelsen i 10- minuttersperioden, baseres gennemsnittet på de to sæt måleværdier. Hvis der er lagret et sæt måleværdier, vises dette som gennemsnittet. Sådan vises måleværdierne 1. Vælg din bruger-id (A eller B). 2. Tryk på MEMORY-knappen ( ). Gennemsnitsværdien vises, og gennemsnitssymbolet ( ) vises over hukommelsessymbolet ( ) på displayet. 32

33 3. Anvendelse af enheden 3. Tryk på MEMORY-knappen ( ) for at vise det seneste sæt inviduelle måleværdier på skærmen. Værdierne vises fra de seneste til de ældste. Bemærk: Datoen og tidspunktet vises skiftevis med måleværdierne. Skiftende display Tryk på MEMORY-knappen for at vise det næste sæt værdier. Tryk og hold inde på MEMORY-knappen for at vise værdierne hurtigere. Autotilstand Gennemsnittet for de fortløbende målinger vises på displayet med auto mode symbolet ( ). For at vise værdierne for de individuelle målinger skal du trykke på SET-knappen, mens gennemsnittet vises. DA 4. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden. 33

34 3. Anvendelse af enheden Morgen- og aftengennemsnit Enheden beregner og viser et ugentligt gennemsnit for de målinger, der er udført om morgenen ( ) og aftenen ( ). Enheden gemmer morgengennemsnit for 8 uger og aftengennemsnit for 8 uger for hver bruger (A og B). Bemærk: Ugen begynder søndag kl. 4:00. Morgengennemsnit Morgengennemsnit er baseret på den første gennemsnitsaflæsning vha. auto mode eller den første aflæsning vha. enkelttilstand. Måletidspunkterne skal være mellem: 4:00 og 9:59. Aftengennemsnit Aftengennemsnit er baseret på den sidste gennemsnitsaflæsning vha. autotilstand eller den sidste aflæsning vha. enkelttilstand. Måletidspunkterne skal være mellem: 19:00 og 1:59. 34

35 Om de ugentlige gennemsnit 3. Anvendelse af enheden Ugentligt morgengennemsnit Dette er gennemsnittet for målinger, der er udført om morgenen (4:00-9:59) mellem søndag og lørdag. Der beregnes et gennemsnit for hver dag for op til tre målinger, der udføres inden for 10 minutter efter den første måling om morgenen. Første måling om morgenen 4:00 Inden for 10 minutter Målinger om morgenen Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Måling Måling Op til 3 målinger Måling Måling Morgenblodtryk Måling 9:59 Måling Ugentligt aftengennemsnit Dette er gennemsnittet for målinger, der er udført om aftenen (19:00-1:59) mellem søndag og lørdag. Der beregnes et gennemsnit for hver dag for op til tre målinger, der udføres inden for 10 minutter efter den sidste måling om aftenen. DA 19:00 Målinger om aftenen Søndag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Måling Måling Inden for 10 minutter Sidste måling om aftenen 1:59 Måling Måling Måling Måling Op til 3 målinger Aftenblodtryk 35

36 3. Anvendelse af enheden Sådan vises morgen- og aftengennemsnit 1. Vælg din bruger-id (A eller B). 2. Tryk på morgengennemsnitsknappen ( ) eller aftengennemsnitsknappen ( ). Gennemsnittet for den aktuelle uge "THIS WEEK" vises på displayet. Morgen- og aftengennemsnitsværdien for samme uge kan vises ved at trykke på morgengennemsnitskanppen ( ) eller aftengennemsnitsknappen ( ). Det er vigtigt at tjekke både morgen- og aftengennemsnit i samme uge. 3. Bliv ved at trykke på morgengennemsnitsknappen ( ) eller aftengennemsnitsknappen ( ) for at vise de foregående uger. Enheden viser "-1 WEEK" for den foregående uge til "-7 WEEK" for de ældste sæt værdier. Bemærk: Hvis der er udført nok målinger i en uge til at beregne gennemsnittet, viser displayet som illustreret. 4. Tryk på O/I START-knappen for at slukke for enheden. 36

37 Bemærkninger om displaykombinationer 3. Anvendelse af enheden Ud over symbolerne for morgengennemsnit og aftengennemsnit, kan enheden også vise symbolet for for højt morgenblodtryk, hvis morgengennemsnittet for den pågældende uge er over hjemmevejledningen for blodtryk. (Se Kapitel 3 "Anvendelse af enheden - Vigtig information" for flere oplysninger.) Afhængig af dine måleresultater vil disse blive vist i følgende kombinationer. Display Morgengennemsnit Morgengennemsnit fra denne uge med symbolet for morgengennemsnit Morgengennemsnit fra for 7 uger siden med symbolet for morgengennemsnit + symbol for blinkende hjerteslag + symbol for for højt morgenblodtryk DA Aftengennemsnit Aftengennemsnit fra denne uge med symbolet for aftengennemsnit Gennemsnit inden for hjemmevejledningen for blodtryk Aftengennemsnit fra for 7 uger siden med symbolet for aftengennemsnit + symbol for blinkende hjerteslag + symbol for for højt aftenblodtryk Gennemsnit over hjemmevejledningen for blodtryk + for højt blodtryk om morgenen 37

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Brugervejledning Digital fuldautomatisk blodtryksmåler M6 Varenummer 60-55-045 Indholdsfortegnelse Introduktion...3 Vigtige sikkerhedsinformationer...4 1. Beskrivelse af apparatet...5 2. Hvordan sikres

Læs mere

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590

Brugsanvisning. Kropsfedtmåler med vægt BF212 IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A. All for Healthcare 12K2590 Brugsanvisning Kropsfedtmåler med vægt BF212 All for Healthcare IM-HBF-212-EW-01-08/2012 5337409-8A 12K2590 BF212 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne kropsfedtmåler med vægt. Den er beregnet

Læs mere

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning

Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Digitalt blodtryksapparat UA-852 Betjeningsvejledning Kan bruges med 3 størrelser manchetter 1 Beskrivelse af apparatet Tolkning af symboler Luftstuds Indstillinger Ur Display Memory/ hukommelse Symboler

Læs mere

705IT 705IT. Brugervejledning. Mediq Danmark varenr. 60-55-035. Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor

705IT 705IT. Brugervejledning. Mediq Danmark varenr. 60-55-035. Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor 705IT Brugervejledning Mediq Danmark varenr. 60-55-035 Fuldautomatisk blodtryksmåler med monitor Indholdsfortegnelse Kære kunde Vigtige informationer for at opnå en meningsfyldt blodtryksmåling...3 Fordelene

Læs mere

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner

POWER BRUGERVEJLEDNING. Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner R POWER BRUGERVEJLEDNING Printer til OMRON blodtryksapparater med IT funktioner Indholdsfortegnelse Introduktion......................................4 Beskrivelse af printeren.............................4

Læs mere

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler

Digital fuldautomatisk blodtryksmåler Garantibevis Tak fordi du har valgt et ORON produkt. Dette produkt er konstrueret af højkvalitets materialer, og er fabrikeret med omhu. Det er designet til at tilfredsstille dig, forudsat at det benyttes

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Kropsfedtmåler med vægt

Kropsfedtmåler med vægt HBF-511-E_DA.fm Page 1 Friday, December 5, 2008 9:02 AM Før du bruger apparatet Kære kunde, BF511 Kropsfedtmåler med vægt Tak fordi du har købt denne OMRON kropsfedtmåler af høj kvalitet. Med dette udstyr

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker

Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker Installation, konfigurering og fejlfinding af medicinsk udstyr i TDCs hjemmemonitoreringspakker A&D Blodtryksmåler type UA-767 PBT-Ci Dokument kontrol: Dokument navn: Teknisk vejledning TDC UA-767PBT-Ci

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101

E4 Tens. E4 Tens massageapparat. Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat. Mediq Danmark varenr. 6057101 E4 Tens E4 Tens massageapparat Lavfrekvent elektronisk pulserende massageapparat Mediq Danmark varenr. 60570 2 Indholdsfortegnelse. Sikkerhedshenvisninger... 2 2. Produktidentifikation... 2 2. Kontrolfunktioner...3

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning

Hjemmeblodtryk. Lægeinformation og patientvejledning 70 Hjemmeblodtryk Lægeinformation og patientvejledning Udarbejdet af Lia E. Bang, afdelingslæge, ph.d., Rigshospitalet. Hjertecenter, Kardiologisk klinik B Lægeinformation Indikationer I tilfælde af fri

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK

Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK Trip 1 & Trip 4W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning

ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning ELEKTRONISK P SKIVE Brugervejledning NGE25/FS13 NGE26/FS18 Indledning PARK n GO elektronisk parkeringsskive er en elektronisk p skive, som indstiller parkeringstidspunktet uden komplicerede installationer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat

1/25. Manual Seagull S-105B blodtryksapparat 1/25 Manual Seagull S-105B blodtryksapparat Indholdsfortegnelse Introduktion...4 Sikkerheds Information...5 Klassificering...6 Enkelte dele... 7 Manchet og tilslutning...8 Batteri...8 Indstillinger...9

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 DA 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl250g

Installationsvejledning Mobile iwl250g Installationsvejledning Mobile iwl250g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0122 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Eco-Drive Chronograph

Eco-Drive Chronograph Eco-Drive Chronograph Urets karakteristik Kaliber E860 Dette ur er forsynet med solceller, der leverer den nødvendige energi til at drive urværk og alarmlyde ved at omdanne lysenergien til elektrisk energi.

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

FW1202 BRUGSANVISNING

FW1202 BRUGSANVISNING Massagesæde Model: FW1202 BRUGSANVISNING BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte dette massagesæde fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at massagesædet holder i mange år, bedes

Læs mere

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO

BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO BRUGERMANUAL DAB DIGITAL RADIO INDHOLD Funktioner... 3 Produkt beskrivelse... 4 DAB Tilstand... 4 FM Tilstand... 7 Alarm indstilling... 8 Standby... 10 2 Funktioner 1 STAND BY Tænd / Sluk radioen ON or

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Kontor-blodtryksmåler med indbyggede blodtryks-mål. Brugsanvisning

Kontor-blodtryksmåler med indbyggede blodtryks-mål. Brugsanvisning Kontor-blodtryksmåler med indbyggede blodtryks-mål. Brugsanvisning DA 1 WatchBP Office Target er lavet med indbyggede blodtryks-mål for at give nemme, nøjagtige og pålidelige blodtryksmålinger. Den følger

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data

Indhold Indhold Ibrugtagning Udpacing af apparatet Emballagen Apparatet Battterierne Tekniske data Indhold Indhold...1 Sikkerhedshanvisninger...2 Rengøring af apparatet...4 Håndtering af genopladelige batterier...5 Om dette apparat...6 Ibrugtagning...12 Udpacing af apparatet...12 Opladning af 9V blokbatterier...15

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

easypocket basic easypocket advanced

easypocket basic easypocket advanced easypocket basic easypocket advanced Brugsanvisning www.bestsound-technology.dk Livet lyder fantastisk. Indhold Din fjernbetjening 4 Oversigt 5 Visning 6 Kontrolknapper 8 Nøglelås 10 Programmeringsforbindelse

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482

Universel, professionel lynoplader. Håndbog MD 13482 Universel, professionel lynoplader Håndbog MD 13482 Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Fejl... 3 Rengøring og vedligeholdelse... 4 Om dette apparat...

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK

Nat- og dagkalender. Art.nr 402251. Rev C DK Brugervejledning Nat- og dagkalender Art.nr 402251 Rev C DK 2 Indhold Indledning... 4 Kom godt igang... 4 Indstilling af ugedag, dato og tid... 5 Tidsintervallerne... 5 Batteribackup... 6 Skift batteri...

Læs mere

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01

Startpakke-1 Dansk manual. start-dansk-2015-v04 Side 01 Startpakke-1 Dansk manual start-dansk-2015-v04 Side 01 Denne startpakke indeholder: Væskebeholder m. brænder Batteri USB oplader Vægoplader 1 x væskebeholder m. brænder 1 x batterier 1 x mundstykker 1

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

Håndfri Bluetooth-højttaler

Håndfri Bluetooth-højttaler Håndfri Bluetooth-højttaler Vigtige sikkerhedsforanstaltninger Ved brug af elektriske apparater skal følgende sikkerhedsforanstaltninger altid overholdes for at nedsætte risikoen for brand, elektrisk stød

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA.

Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505. Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Instruktionsbog Radiostyret ur Kat. 60,2505 Gade&Co 602505 Tak fordi du valgte dette produkt fra TFA. Før du bruger det: Vær sikker på at læse brugsanvisningen omhyggeligt. Denne information vil hjælpe

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz

HOME. Elektronisk dørlås. Monterings- og Brugsanvisning. Genialt sikker. Genialt enkel. www.burg.biz Elektronisk dørlås HOME Genialt sikker. Genialt enkel. BA/MA TSE Set 4001 dp/mri/dn 01/2013 Monterings- og Brugsanvisning BURG-WÄCHTER KG Altenhofer Weg 15 58300 Wetter Germany www.burg.biz Opbygning Illustrationer

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere