R 263 T. 4 > u 1 = FIN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R 263 T. 4 > u 1 = FIN"

Transkript

1 R 23 T FIN 4 > u 1 = MANUEL D UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

2 Kære kunde Hjertelig tillykke med anskaffelsen af Deres kamin. De har anskaffet Dem et kvalitetsprodukt, som De kan få glæde af mange år frem i tiden. Forudsat at ovnen anvendes forsvarligt naturligvis. Læs derfor først denne brugsanvisning, så Deres kamin kan holde længe. På fabrikantens vegne giver vi 24 måneders garanti på alle opståede materiale- og fremstillingsfejl. Vi ønsker dem meget varme og komfort med Deres kamin. Med venlig hilsen PVG Holding b.v. Afdeling kundeservice 1 LÆS FØRST BRUGSANVISNINGEN. 2 SPØRG DERES KAMIN-HANDLER, HVIS DE HAR YDERLIGERE SPØRGSMÅL. 3 FOLD DEN SIDSTE SIDE UD FØR LÆSNINGEN. E E E E E E E E E E E E 2

3 GENERELT OM BRUGEN VIGTIGE DELE Dette er i store træk, hvordan Deres kamin skal anvendes. For mere detaljerede handlinger henvises A Sluk knap til VEJLEDNINGEN (side 29 og frem). B Drejeknap 1 Fjern alt emballagemateriale (se kapitel A, fig. A). 2 Fyld skiftetanken I isæt denne i ovnen og vent C Tændknap 30 minutter, før ovnen tændes (se kapitel B, fig. G). 4 Forbrændings 3 Sæt batterierne i holderen L (se kapitel A, fig. F). kammer 4 Kontrollér at forbrændingskammeret D står helt lodret (se kapitel A, fig. F). E Håndtag til forbrændingskammer 5 Tænd kaminen ved at dreje drejeknappen B til højre indtil den ikke kan drejes længere og tryk derefter tændingsknappen roligt ind (se kapitel C. Fig. K og L). F Brændstofindikator Efter at kaminen er blevet tændt varer det 10 til 15 minutter G Grill førend det kan kontrolleres om kaminen brænder korrekt. 7 Sluk for ovnen (se kapitel E). H Dæksel til skiftetank På grund af brandrisikoen skal tanken fyldes, når kaminen er slukket, eller i et andet lokale end kaminen. Sørg altid for at lukke tanken ordentligt efter påfyldning på sikker afstand af alle varmekilder og åben ild (se kapitel B). Første gang kaminen tændes, lugter den ny i en kort periode. Opbevar alle brændstofbeholdere med deres originale dæksler og forseglinger et koldt og mørkt sted. Brændstof kan blive forældet: Start hver fyringssæson med nyt brændstof. Når du fyrer med Zibro Extra, Zibro Kristal eller Zibro Bio, er du garanteret brændstof af god kvalitet. Før du skifter brændstofmærke og / eller brændstoftype, skal du sørge for at tømme den flytbare kamin helt for brændstof. I J K L Skiftetank Brændstofmeter til skiftetank Glødespiral Batteriholder E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 27

4 HVAD MAN FØRST SKAL VIDE SØRG ALTID FOR TILSTRÆKKELIG VENTILATION Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug. Produkt skal installeres på en sådan måde, at den overholder lokale og nationale bestemmelser, vedtægter og standarder. Dette produkt er beregnet til brug som en varmer i private hjem og er kun egnet til brug i tørre omgivelser, under almindelige forhold i private hjem, indendørs i stuer, køkkener eller i garager. Uanset model skal du altid sørge for, at kaminen bruges i et lokale, der er tilstrækkelig stort til, at den kan bruges sikkert uden behov for ekstra ventilation. Hvis lokalet er mindre end påkrævet, skal du altid åbne en dør eller et vindue på klem (sørg for, at åbningen er cirka 2,5 cm). Det er vigtigt, at der er tilstrækkeligt luftindtag og effektivt luftudtag i alle lokaler, hvor kaminen bruges (begge åbninger skal have et tværsnit på mindst 2 ). Du må ikke foretage ændringer af sikkerhedssystemet, da garantien for, at luftmåleren fungerer korrekt, derved bortfalder. Kontakt forhandleren, hvis du har spørgsmål. Ovnens overside bliver meget varm. Ovnen må ikke tildækkes af hensyn til brandfaren. Sikkerhedssystem Når ovnen er tændt, kan det forekomme, at den slukker automatisk ved en forholdsvis lav temperatur i værelset (19 til 20 C). Dette skyldes, at der er akkumuleret varme i ovnen. Dette fænomen er en logisk følge af den sikkerhedsmekanisme. Når ovnen bruges i lavere omgivelsestemperaturer, forekommer dette ikke. Særlige oplysninger for brugere i Storbritannien: Brug kun Klasse C1 petroleum i henhold til BS289 Del 2 eller lignende. Brugeren skal overholde følgende anvisninger om korrekt brug: UNDLAD AT - bruge den flytbare kamin, der fyrer med flydende brændstof, i campingvogne, både og førerhuse. - bruge den flytbare kamin, der fyrer med flydende brændstof, i lokaler med utilstrækkelig ventilation (se minimummålene for det lokale, der skal opvarmes i skemaet med specifikationer) samt lokaler, der ligger under jordhøjde og/eller i en højde på over meter - ændre kaminens sikkerhedsfunktioner. Anvendelse af denne type opvarmning på offentlige steder kræver forudgående tilladelse fra myndighederne. Indhent korrekte oplysninger, før kaminen tages i brug. Kun med den rigtige type brændstof er De garanteret ufarlig, effektiv og komfortabel brug af ovnen. DET RIGTIGE BRÆNDSTOF Deres kamin er fremstillet til at anvende vandfrit, rent petroleum af god kvalitet så som Zibro Extra eller Zibro Kristal. Kun med dette, fås en ren og optimal forbrænding. Brændstof af ringere kvalitet kan medføre: E Overdreven tjæredannelse på vægen E Ufuldstændig forbrænding E Begrænset levetid for væge og ovn E Røg eller stank E Hvidt anslag på frontgitter eller topplade. Det rigtige brændstof er af stor betydning for en ufarlig, effektiv og komfortabel brug af ovnen. Skader på kaminen og/eller funktionsfejl som følge brug af andet end anvendelse af vandfrit, rent petroleum af god kvalitet dækkes ikke af garantien. 28 Spørg altid den nærmeste kamin forhandler efter den rigtige type brændstof til Deres ovn.

5 A Denne transportprop findes løst i kassen. Kun med denne kan ovnen transporteres uden problemer. Gem den derfor omhyggeligt. B C VEJLEDNING A INSTALLATION AF OVNEN E E E E E E 1 Tag forsigtigt Deres Zibro ud af kassen og kontroller indholdet. Ud over ovnen skal der forefindes følgende: E En transportprop E Denne brugsanvisning D F Gem kassen og emballagematerialet (fig. A) til opbevaring eller transport. 2 Fjern det øvrige emballagemateriale: E Tag den højre side af frontgitteret ud af de to huller ved at trække den højre side af frontgitteret til venstre og træk det herefter fremad (fig. B). E Træk begge ender af emballagematerialet tilbage og samtidig lidt nedad (fig. C). E Tag forbrændingskammeret ud af kaminen og fjern emballagematerialet under det (fig. D). E Sæt derefter brænderen tilbage på dens plads. Check at brænderen er placeret korrekt, ved at skubbe spiralen E fra den ene side til den anden (fig. F). Luk gitteret ved at løfte forsigtigt i dette og placér det i hullet. E Åbn låget til den transportable tank H og fjern papstykket. E Hvis den venstre side af frontgitteret er blevet fjernet fra hullerne, placer da først den øverste venstre del af frontgitteret i det øverste venstre hul og indsæt derefter den nederste del af frontgitteret i det nederste venstre hu (fig. E). 3 Fyld skiftetanken som det beskrives i kapitel B. G 4 Sæt batterierne i den dertil beregnede holder L på bagsiden af ovnen (fig. G). Vær opmærksom på ± polerne. 5 Gulvet skal være stabilt og i vater. Flyt ovnen, hvis den ikke står helt i vater. Forsøg ikke at korrigere dette ved at lægge bøger eller andet under den. 29

6 Deres kamin er nu klar til brug. H B PÅFYLDNING AF BRÆNDSTOF Påfyld brændstof på skiftetanken et passende sted, da der altid er risiko for at spilde. Følg proceduren nedenfor: 1 Sørg for, at ovnen er slukket. I 2 Åbn låget på kaminen top, og løft skiftetanken ud af kaminen (fig. H). Bemærk: Det kan dryppe lidt fra tanken. Sæt skiftetanken ned (med dækslet opad og håndtaget på gulvet ), og skru brændstofdækslet af. 3 Fyld skiftetanken ved hjælp af en brændstofpumpe (se anvisningerne til brændstofpumpen.) Sørg for, at pumpen er placeret højere end skiftetanken (fig. I). Stik den ribbede slange ind i åbningen på skiftetanken. 4 Hold øje med skiftetankens brændstofmåler under påfyldningen (fig. J). Stop påfyldningen, når måleren angiver, at tanken er fuld. Fyld aldrig for meget brændstof på tanken, især ikke når brændstoffet er meget koldt (brændstof udvider sig, når det bliver varmere). J 5 Lad det resterende brændstof i pumpen løbe tilbage i beholderen, og fjern forsigtigt pumpen. Skru tankdækslet godt på igen. Tør eventuelt spildt brændstof op. Kontrollér om tankproppen sidder rigtigt og er skruet fast. Sæt skiftetanken tilbage i ovnen (med dækslet nedad). Luk dækslet. Tom Fuld C SÅDAN TÆNDES OVNEN En ny ovn kan i starten forårsage en svag lugt. Sørg derfor for ekstra ventilation eller tænd ovnen første gang uden for beboelsesrummet. Hvis ovnen bruges for første gang, skal man vente ca. 30 minutter efter, at den fyldte skiftetank er anbragt, før ovnen tændes. På denne måde kan vægen suge brændstof til sig. Det samme gælder, hvis ovnen har været brændt helt tør og efter udskiftning af vægen. Før kaminen tændes, kontroller da altid brændstofindikatoren F for at vide om tanken skal påfylde. Tænd altid ovnen med den elektriske tænder. Brug aldrig tændstikker eller en lighter. K Sådan gør De: 1 Drej drejeknappen 2 til højre indtil den ikke kan komme længere (fig. K). Med et let tryk kan man dreje drejeknappen lidt længere frem, men den fejdrer tilbage af sig selv. 2 Tryk tændknappen 3 ind (fig. L), men ikke alt for hårdt. Så snart man kan se en flamme i forbrændingskammeret, kan man slippe tændknappen. 30

7 L Kaminen har kun kortvarigt været i brug og drejeknappen bliver ikke låst. Drej først drejeknappen (fig. M) helt mod venstre før at vægen bringes i den højeste position inden at der tændes (kapitel C). F M D Efter ovnen er tændt, skal det altid kontrolleres, at forbrændingskammeret D står rigtigt, ved at skubbe det fra venstre til højre (fig. F) vha. håndtaget E. Dette skal kunne foretages uden modstand. Hvis forbrændingskammeret ikke står rigtigt, kan det medføre røg og sodudvikling. REGULERING AF FLAMMEN Efter at kaminen er blevet tændt varer det 10 til 15 minutter kan flammen ses i øverste brandkammer. Først da kan det kontrolleres, at flammen står korrekt. En for høj flamme kan forårsage røg og sodudvikling, mens en for lav flamme medfører lugtudvikling. På siden ved siden af folde ud siden kan De se flammens maksimale og minimale brændehøjde (fig. Q). Flammen kan derefter justeres med flammeregulering B (fig. M). N G Glødespiralen er defekt E F En for lav flamme kan skyldes: E for lidt brændstof (fyld tanken) E dårligt brændstof (spørg forhandleren) E for lidt ventilation (åbn et vindue eller en dør på klem) E Slitage på vægen (kontakt din forhandler eller udskift vegen se kapitel M) SÅDAN SLUKKES OVNEN Tryk på sluk knappen A. Flammen går derefter ud af sig selv. (fig. N). FUNKTIONSFEJL, ÅRSAGER OG LØSNINGER Hvis en funktionsfejl ikke kan afhjælpes med nedenstående anvisninger, skal De kontakte Deres Zibro forhandler. DEN KAN IKKE TÆNDES. E Batterierne ligger ikke rigtigt i holderen. Kontroller dem (fig. G). E Batterierne er ikke længere kraftige nok til tændingen. Udskift dem (fig. G). E De har ladet ovnen brænde helt tom eller vægen er udskiftet. Vent 30 minutter efter den fyldte skiftetank er blevet anbragt, før ovnen tændes. E De trykker tændingsknappen C for hårdt ned. Tryk mindre hårdt (kapitel C). E Glødespiralen K er defekt. Kontakt Deres forhandler. UJÆVN FLAMME OG/ELLER SOD OG/ELLER LUGT. E Forbrændingskammeret D står ikke rigtigt. Sæt det rigtigt vha. håndtaget E, til man let kan skubbe det fra venstre til højre. E Der bruges for gammelt brændstof. Start hver fyringssæson med nyt brændstof. E Der bruges forkert brændstof. Se DET RIGTIGE BRÆNDSTOF (kapitlet Hvad man først skal vide ). 31

8 E E Der er tale om støvsamling nederst i ovnen. Spørg forhandleren. Flammehøjden er ikke rigtigt indstillet. Se kapitel F. OVNEN SLUKKER LANGSOMT AF SIG SELV. E Skiftetanken er tom. Se kapitel B. E Der er vand i bundtanken. Kontakt Deres forhandler. E Vægen er blevet hård på oversiden. Lad ovnen brænde helt tør (kapitel H). E Der bruges for gammelt brændstof. Start hver fyringssæson med nyt brændstof. OVNEN BLIVER VED MED AT BRÆNDE LAVT. E Vægen står for lav. Sæt vægehøjdelåsen et trin højere (kapitel G). E Ovnen havde brugt næsten al brændstoffet, før den blev fyldt op. Vent 30 minutter efter den fyldte skiftetank er blevet anbragt, før ovnen tændes. E De bruger for gammelt eller forkert brændstof. Se DET RIGTIGE BRÆNDSTOF (kapitlet Hvad man først skal vide ). E Rummet er utilstrækkeligt ventileret. Åbn en dør eller et vindue og lad den/det derefter stå på klem. OVNEN BRÆNDER FOR HØJT. E De bruger forkert og for flygtigt brændstof. Se DET RIGTIGE BRÆNDSTOF (kapitlet Hvad man først skal vide ). E Vægen står for højt. Kontakt Deres forhandler. G OM VEDLIGEHOLDELSEN Deres Zibro kræver ganske lidt vedligeholdelse, husk ovnen skal være kold. Støv og pletter skal dog tørres af med en fugtig klud snarest muligt, da der ellers kan komme pletter, der er vanskelige at fjerne. Normalt er det kun to dele, der udsættes for slitage: 1. BATTERIERNE Disse kan man selv udskifte. Smid ikke de gamle batterier i skraldeposen. Følg de lokale regler for kemisk affald i Deres kommune. 2. GLØDESPIRALEN Glødespiralen holder længere, hvis De tænder den på den korrekte måde. Skift batterierne i tide og vær sikker på at tændknappen ikke bliver trykket for hårdt ind. Hvis ovnen er ny eller har været brændt tør, så skal den stå i min. 20 minutter efter der er påfyldt brændstof inden den på ny tændes, da glødespiralen ellers kan knække. Glødespiralen 3. VÆGEN / SLUT PÅ FYRINGSSÆSONEN For at forlænge vægens levetid, skal ovnen regelmæssigt brænde helt tør (til den slukker af sig selv). Dette gøres, hvis man mærker, at flammen bliver svagere. Når den brænder tør, opstår der lidt lugtgener, så det anbefales at foretage dette uden for beboelsesrummet. 32

9 Fjern ikke selv nogen dele fra ovnen. Kontakt i forbindelse med reparation altid Deres kamin forhandler. Lad ovnen køle af, før De foretager vedligeholdelse. H SLUT PÅ FYRINGSSÆSONEN Vi anbefaler, at ovnen brændes helt tør ved afslutningen af fyringssæsonen, hvorefter den let kan opbevares. Følg nedenstående anvisninger: 1 Tænd for ovnen uden for beboelsesrummet og lad den brænde helt tør. 2 Lad ovnen køle af. 3 Rengør ovnen med en fugtig klud og tør efter med en tør klud. 4 Tag batterierne ud af ovnen L og opbevar dem et tørt sted. 5 Opbevar ovnen støvfrit. Om muligt i den originale emballage. Overskydende brændstof kan ikke anvendes i den følgende fyringssæson. Brændstofrester bortskaffes i henhold til kommunens gældende regler om kemisk affald. O Begynd altid den nye fyringssæsson med nyt brændstof. Når ovnen på ny tages i brug følges vejledningen (fra kapitel A). I TRANSPORT For at forhindre, at ovnen lækker under transport, skal der tages følgende forholdsregler: 1 Lad ovnen køle af. P 2 Fjern skiftetanken I fra ovnen og fjern brændstoffiltret (fig. O). Det kan dryppe lidt fra dette. Hav en klud klar. Opbevar ikke brændstoffiltret og skiftetanken i ovnen. 3 Tryk transportproppen fast på brændstoffiltrets plads (fig. P). 4 Transporter altid ovnen i lodret stilling. transportprop cm 20 cm J SPECIFIKATIONER Tænding elektrisk Mål (mm) bredde 42 Brændstof petroleum (inklusive bundplade) dybde 281 Kapacitet (kw) * 2,3 højde 44 Velegnet rum (m 3 ) ** Tilbehør: transportprop Brændstofforbrug (l/time) * 0,240 Krævede batterier 2x R20 KG, Brændstofforbrug (g/time) * 192 size D, 1,5V Brændetid pr. tank (timer) * 17,5 Type væge F Indhold skiftetank (liter) 4,0 Vægt (kg),5 * Ved indstilling på højeste stand ** Oplyste værdier er indikative 33

10 K GARANTIBETINGELSERNE På Deres kamin får De 24 måneders garanti regnet fra købsdatoen. I denne periode afhjælpes alle materiale og fremstillingsfejl gratis. Derfor gælder følgende regler: 1 Alle yderligere krav på skadesgodtgørelse, inklusive efterfølgende skade afvises udtrykkeligt. 2 Reparation og udskiftning af dele i garantiperioden medfører ikke forlængelse af garantien. 3 Garantien bortfalder, hvis der er foretaget ændringer, hvis der er monteret uoriginale reservedele, eller hvis ovnen har været repareret af tredjemand. 4 Dele der er udsat for normal slitage, som batterier, væge og brændstofhævert er ikke omfattet af garantien. 5 Garantien gælder kun, hvis De kan fremlægge det originale daterede købsbevis, og hvis der ikke er foretaget ændringer på dette. Garantien gælder ikke for skade, der er opstået ved handlinger, der afviger fra brugsanvisningen, ved forsømmelse eller ved brug af forkert eller forældet braendstof. Forkert brændstof kan endog være farligt*. Derfor anbefales brugen af Zibro Extra eller Zibro Kristal i kaminen. Zibro Extra eller Zibro Kristal er et kvalitetsprodukt, som er specielt velegnet til brug i kaminen. 7 Fragtomkostninger og risiko ved forsendelse af ovnen eller dele af denne er altid for købers regning. For at undgå unødvendige omkostninger anbefales det altid at læse brugsanvisningen omhyggeligt igennem. Hvis der ikke kan findes en løsning i denne, indleveres ovnen til reparation hos Deres forhandler. * Letantændelige stoffer kan f.eks. medføre en ukontrollabel forbrænding med stikflammer. Prøv i så tilfælde ikke at flytte ovnen, men sluk omgående for den. I nødstilfælde kan der anvendes en ildslukker, men i så fald udelukkende af type B: kulsyre- eller pulverslukker. 34

11 11 TIPS FOR UFARLIG BRUG 100 cm 20 cm 1 Børn bør være under opsyn, så det sikres, at de ikke leger med apparatet. 2 Flyt aldrig ovnen, mens denne brænder eller stadig er varm. I dette tilfælde må den heller ikke påfyldes eller vedligeholdes. 1 3 Anbring ovnen så dens forkant er mindst 1,5 meter fra mure, gardiner og møbler. Sørg også for fri plads over ovnen. 4 Brug ikke ovnen i støvede rum og anbring den ikke på steder med meget træk. I begge tilfælde kan der ikke fås en optimal forbrænding. 5 Sluk ovnen, før De forlader huset eller går i seng. Opbevar og transporter altid brændstof i de dertil beregnede tanke og dunke. 7 Sørg for, at brændstoffet ikke udsættes for varme eller ekstreme temperaturforskelle. Opbevar altid brændstoffet på et køligt, tørt og mørkt sted (sollys kan reducere kvaliteten). 8 Brug aldrig ovnen på steder, hvor der kan være skadelige gasser eller dampe (f.eks. udstødningsgas eller malingsdampe). 9 Den øverste del af kaminen bliver varm. Kaminen må ikke tildækkes (brandfare). Undgå enhver kontakt med toppladen og frontgitteret. 10 Sørg altid for tilstrækkelig ventilation. 11 Dette apparat er ikke beregnet til at bruges af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og viden, med mindre de har fået supervision eller instruktion om brugen af apparatet af en person med ansvaret for deres sikkerhed. 35

12 100 cm L UDSKIFTNING AF VÆGEN INDEN DU PÅBEGYNDER UDSKIFTNINGEN AF VÆGEN, SKAL KAMINEN VÆRE SLUKKET OG HELT AFKØLET. 20 cm 1 Åbn tankventilen og tag skiftetanken ud Tag batterierne ud af batteriholderen. 3 Løft risten op ad indskæringen og træk den fremad. Tag brænderhovedet ud af kaminen. Luk risten. 4 Træk drejeknappen af kaminen. 5a 5b 5 Skru de tre kappeskruer på undersiden af kaminen løs (3). Træk kappen lidt fremad og fjern den fra bundpladen. Løsn vingemøtrikkerne under brændersædet. 7 Løft brænderholderen sådan at vægen bliver synlig. Læg brænderholderen ved siden af kaminen (pas på at ledningerne ikke falder af). 8 Løsn den skrue, der holder bøjlen fast, og fjern bøjlen. 9 Drej akslen helt om til højre og løsn vægeholderen (med vægen) fra akslen. 10 Drej vægeholder mod uret, og løft vægeholderen op. Fjern den fra det primære luftrør. 11 Klem vægen sammen, så vægen kommer fri af vægeholderen og tag vægen ud. Brug handsker til dette og stil en lille bakke frem til at komme den gamle vægen i. 9 3

13 12 Sæt vægen i vægeholderen, sørg for at den vender den vej der er angivet i vægeholderen. 13 Anbring vægeholderen på det primære luftrør. Drej derefter vægeholderen med uret så håndtaget går i indgreb. 14 Sæt bøjlen på plads igen. Stram den skrue, der holder bøjlen fast. 15 Sæt brænderholderen tilbage. 100 cm 14a 15 1 Spænd vingeskruerne fast. 17 Anbring drejeknappen på vægemekanismen. Drej knappen helt til højre. Aktiver faldsikringen og kontroller, at kovsen går ned i den nederste stilling. Gentag dette nogle gange. Hvis vægen ikke kommer ned i den nederste position, er den forkert monteret, og proceduren skal gentages fra trin 12. Træk drejeknappen af kaminen cm 18 Sæt kappen tilbage og skru de tre kappeskruer fast. Sæt drejeknappen og forbrændingskammeret på plads igen. Kontroller, at sidstnævnte står lige, ved at tage fat i håndtaget og skubbe den lidt til venstre og højre. Luk risten. 18a 19 Sæt den fyldte skiftetank tilbage. Sæt batterierne i batteriholderen (bemærk plus og minus). Når skiftetanken og batterierne er anbragt, skal du vente 30 minutter, før du tænder for kaminen. 18c 19a 100 cm 20 cm 1 37

14 FQ 1-3 cm. E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

15 100 cm 20 cm > 1 Sous réserve de modification Änderungen vorbehalten Ændringer forbeholdes Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones Subject to modifications Sogetti a modifiche Wijzigingen voorbehouden I H J G D E K F L A B C E E E E E E E E E E E E E E E

16 New 0/11 Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte unsere Website oder setzen Sie sich mit unserem Kundendienst in Verbindung (Telefonnummer auf For alle yderligere oplysninger eller ved eventuelle problemer med apparatet henvises til PVG hjemmeside (www.pvg.eu) eller det lokale Kundecenter (telefonnumre findes i Si necesita información o si tiene algún problema, visite nuestra página Web o póngase en contacto con el servicio cliente (hallará el número de teléfono en Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires ou si vous rencontrez un problème, rendez-vous sur notre site Web (www.pvg.eu) ou contactez le notre service client (vous trouverez l adresse et numéro de téléphone sur Jos haluat huoltoapua, lisätietoja tai laitteen kanssa tulee ongelmia, tutustu PVG verkkosivustoon osoitteessa tai kysy neuvoa PVG kuluttajapalvelukeskuksesta (www.pvg.eu). If you need information or if you have a problem, please visit the PVG website (www.pvg.eu) or contact our sales support (you find its phone number on Per informazioni e in caso di problemi, visitate il sito Web oppure contattate il Centro Assistenza Clienti (per conoscere il numero di telefono, consultate Hvis du trenger informasjon, eller hvis du har et problem med produktet, kan du gå til nettsidene Alternativt kan du kontakte med PVG forbrukertjeneste (telefonnummeret i Als u informatie nodig hebt of als u een probleem hebt, bezoek dan de PVG website (www.pvg.eu) of neem contact op met de afdeling sales support (adres en telefoon op Se necessitar de informações ou se tiver problemas, visite o Web site ou contacte o Centro de Assistência (número de telefone o W przypadku problemów i w celu uzyskania szczegółowych informacji odwiedź stronę internetową firmy PVG dostępną pod adresem www. pvg.eu lub skontaktuj się z Centrum kontaktów PVG (www.pvg.eu) Om du behöver service eller information eller har problem med apparaten kan du besöka eller kontakta PVG kundtjänst (du hittar telefonnumret på Če želite dodatne informacije, obiščite spletno mesto podjetja PVG na naslovu ali pokličite na telefonsko (www.pvg.eu). Daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız veya bir sorunla karşılaşırsanız, adresindeki PVG Internet sitesini ziyaret edin veya ülkenizde bulunan PVG müşteri merkeziyle iletişim kurun (telefon numarasını: Printed in Japan PVG Traffic mvg man_r23t

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN

SRE 25 E. 4 > u 1 = FIN SRE 5 E 3 5 FIN 4 > u = MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING 4 38 50

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!...

Køle/fryseskab. Før De tager Deres nye skab i brug. Kære kunde! Bemærk! Før De tager Deres nye skab i brug...3. Vendbare døre...11. Vigtigt!... Køle/fryseskab Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køle/fryseskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et skab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014

Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico. Version 2, 30/08-2014 Monterings- og brugsvejledning Pejseindsats Unico Version 2, 30/08-2014 Indledning Tillykke med din nye Lotus-pejseindsats Vi håber og tror, at den vil give dig mange varme stunder. Men før du rigtig

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3)

BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) BRUGER TEKNISK MANUAL ECO AIRE 1 (Software 5.3) Service Reservedele NH Bioservice SCANINCO Viborgvej 52 Krøsbærvej 17 8766 Nørre Snede 7330 Brande Tlf 21662288 Tlf. - 61123446 Installations-, funktions-

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG DEFINITION AF BRUG Denne vaskemaskine er udelukkende beregnet til vask og centrifugering af vasketøj, der er velegnet til vask i vaskemaskine, i de mængder, der er normale for private husholdninger. Overhold

Læs mere

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt.

Dansk 2011 YOU-Q. Alle rettigheder forbeholdt. BRUGSANVISNING SAMM Dansk 2011 YOU-Q Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på mikrofilm eller på nogen

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER

VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER BRUGSANVISNING VEJLEDNING ANGÅENDE BRUG AF OPVASKEMASKINE OG OPVASKEPROGRAMMER Indholdsfortegnelse 1. Sikkerhed og betjeningsvejledninger 2 2. Installation og montering 5 3. Beskrivelse af betjeningsknapperne

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

Bruger manual til Ekoheat pillefyr

Bruger manual til Ekoheat pillefyr Bruger manual til Ekoheat pillefyr Kære Kunde Tillykke med det nye Ekoheat pillefyr fra Ekopower. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt igennem, inden installationen påbegyndes. Side 2 : Montering

Læs mere

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRUG SANVI S N I NG 1 Indledning og sikkerhed 3 1.1 Indledning 3 1.2 Symboler på produktet 4 1.3 Symboler i brugsanvisningen 5 1.4 Sikkerhedsanvisninger 6 2 Præsentation

Læs mere

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk

Brugsanvisning. Udluftningstørretumbler T 8303. da-dk Brugsanvisning Udluftningstørretumbler T 8303 da-dk Læs venligst denne brugsanvisning inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 868 700 Miljøbeskyttelse

Læs mere

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING

BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING BRUGERMANUAL/ BRUKERVEILEDNING RAIS RIVA NORDISK MILJØMÆRKNING 578 005 1 FYR MILJØVENLIGT! 5 Miljøvenlige råd til fornuftig fyring - sund fornuft for både miljø og pengepung. 1. Effektiv optænding. Brug

Læs mere

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006406E BRUGSANVISNING DA PUMA 40 9006406E Danish 2011 Handicare Alle rettigheder forbeholdt. Informationen, som er givet heri, må ikke mangfoldiggøres og/eller udgives på nogen måde, på tryk, i fotokopi, på

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER

BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER BETJENINGSVEJLEDNING KOBOLD VC100 HÅNDSTØVSUGER 2 INDLEDENDE BEMÆRKNING Hjertelig tillykke med købet af din Kobold VC100 håndstøvsuger! Vorwerk-familiens mindste medlem vil være din trofaste ledsager i

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP

Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP Brugs- og monteringsanvisning Varmepumpetumbler PT 5137 WP da-dk Læs venligst brugs- og monteringsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt.

Læs mere

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning Rider ProFlex 21 AWD Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Indholdsfortegnelse Brugsanvisning til Rider ProFlex 21 AWD Introduktion...3

Læs mere

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13

STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 STIGA PARK VILLA READY 8211-0209-13 DA DANSK 1 SIKKERHED 1.1 GENERELT Læs anvisningerne grundigt igennem. Lær, hvordan alle reguleringer fungerer, og hvordan maskinen anvendes korrekt. Inden de anvender

Læs mere

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG.

ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Original Brugsanvisning til Krone X4L L = med lithium batteri ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSANVISNING GRUNDIGT OG FØLG INSTRUK- SIONERNE, INDEN DU BRUGER GOLFVOGNEN / BATTERIET FØRSTE GANG. Bestemmelsesmæssig

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine

CM2.16 & CM3.27. Bruger manual. Crafted with craftsman marine CM2.16 & CM3.27 Bruger manual Crafted with craftsman marine Fremdrivning 2 Crafted with CRAFTSMAN MARINE Bemærk: Manualen er både til CM2.16 og model CM3.27, derfor kan det forekomme at billeder/tegninger

Læs mere

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032

NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 NBE TRÆPILLE SYSTEM V10.032 EN303-5 2012 Klasse 5 godkendt ved DTI. Godkendt til trykekspansion. Energi mærket AA. Producent: NBE Production A/S Brinken 6-10 Øster Vrå Denmark www.nbe.dk INDHOLDS FORTEGNELSE:

Læs mere

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse

Pilleoven MONICA. Pilleoven MONICA. www.ecoteck.dk. Brugsanvisning og vedligeholdelse. Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse Pilleoven MONICA www.ecoteck.dk Brugsanvisning og vedligeholdelse MANUAL MONICA MAINTENANCE DATE TECNICAL OPERATION MANUAL MONICA MAINTENANCE

Læs mere

Brugs- og monteringsanvisning

Brugs- og monteringsanvisning Brugs- og monteringsanvisning Fryseskab med NoFrost-system FN 11827 S FN 12827 S FN 12827 S edt/cs da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.70 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2: Monterings vejledning. Side 3: Justering efter vægt. Side 4 : Betjenings vejledning basis. Side 5-11 Stage

Læs mere

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK

Varde Thurø 11. Installations og Brugervejledning. 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK Varde Thurø 11 Installations og Brugervejledning 1. udgave 01.06.2012 FOR-1141 DK 1 2 Tillykke med Deres nye brændeovn Varde Ovne A/S er et dansk firma, der har specialiseret sig i funktionelle, miljørigtige

Læs mere