421D. Brugsanvisning. Distance Meter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "421D. Brugsanvisning. Distance Meter"

Transkript

1 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Fluke garanterer dette produkt mod materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og vedligeholdelse i 2 år fra afsendelsesdatoen. Dele, reparationer og service garanteres i 90 dage. Garantien gælder kun den oprindelige detailkunde som har købt hos en autoriseret Flukeforhandler og omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller produkter der efter Flukes skøn er blevet misbrugt, modificeret, skadet ved skødesløshed og uheld og ved unormale driftsforhold og håndtering. Fluke garanterer at software fungerer i alt væsentligt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt indlæst på medier uden defekter; men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejlfrit og uafbrudt. Autoriserede Fluke-forhandlere skal udstede nærværende garanti på ny og ubrugte produkter til detailkunden, men er ikke bemyndiget til at udvide eller ændre garantien på Flukes vegne. Garantiservice ydes kun dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhandler eller dersom køberen har betalt gældende international pris for det. Fluke forbeholder sig ret til at opkræve kunden evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt købt i et, men indsendt til reparation i et andet land. Flukes garanti er begrænset til efter eget skøn enten refundering af købspris, vederlagsfri reparation eller ombytning af et defekt produkt indsendt til reparation til et autoriseret servicecenter inden for garantiperioden. Service iht. garantien fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter efter returneringsgodkendelse og påfølgende indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten til det servicecenter med porto og forsikring forudbetalt (FOB modtager). Fluke påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet til kunden med porto betalt (FOB modtager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, modificering, uheld eller unormale driftsforhold og behandling, herunder fejl pga. overbelastning fordi instrumentet er blevet brugt under forhold ud over dets normerede driftsområde, eller mekaniske deles normale slitage. giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender). DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG FØLGESKADER OG TAB, HERUNDER DATATAB, UANSET PÅ HVILET GRUNDLAG ELLER RETSTOLKNING DE REJSES. Da tidsbegrænsning af underforstået garanti, og erstatningspligtsfraskrivelse for tilfældige skader og følgeskader ikke anerkendes i visse lande og stater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke alle kunder. Dersom en givet betingelse i nærværende garanti bliver kendt ugyldig eller uden hævd af retsinstans eller anden kyndig med kompetent jurisdiktion, får sådan kendelse ingen indflydelse på de øvrige garantibetingelsers gyldighed og hævd. 11/99 Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-5602 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Emne Side Indledning... 1 Hvordan kontaktes Fluke... 1 Brug af instrumentet... 1 Tilladt brug... 1 Ikke-tilladt brug... 1 Begrænsninger for anvendelse... 2 Ansvarsområder... 2 Producentens (Fluke) ansvarsområder... 2 Ansvarsområder for producenten af ikke-fluke tilbehør... 2 Ansvarsområder for personen med ansvar for instrumentet... 2 Farer ved brug... 3 Forholdsregler... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Signaturforklaring... 3 i

4 421D Brugsanvisning Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)... 4 FCC-meddelelse (kun USA)... 4 Laserklassificering... 5 Integreret distancemeter... 5 Laserklasse 2 produkter:... 5 Opstart... 6 Isætning/fjernelse af batterier... 6 Ændring af referencepunkt (multifunktionelt endestykke)... 7 Tastatur... 8 Skærm... 9 Menufunktioner Indstillinger Navigation i menuen Generel beskrivelse Indstilling af enheder for afstandsmålinger Indstilling af enheder for hældningsmålinger Bip (BEEP) Konstant laser ( ) Måling med stativ (TRIPOD) Display - tastaturbelysning ( ) Nulstil - får instrumentet til at vende tilbage til fabriksindstillingerne (RESET) Betjening Tænd/sluk CLEAR tast Display/tastaturbelysning Referenceindstilling Måling Enkel distancemåling Minimum/maksimum måling ii

5 Indholdsfortegnelse (forts.) Funktioner Addition/subtraktion Afstandsmåling Areal Volumen Hældningsmåling Kalibrering af hældningssensor Indirekte vandret afstand Opmålingsfunktion Rumhjørne-vinkelfunktion Indirekte måling Indirekte måling - bestemmelse af en afstand med brug af 2 hjælpe-målinger Indirekte måling - bestemmelse af en afstand med brug af 3 hjælpe-målinger Indirekte måling - bestemmelse af en kædeværdi med brug af 3 målinger Lagring af konstanter/historisk hukommelse Lagring af en konstant Hentning af konstanten Historisk hukommelse Timer (selvudløsende) Appendiks Meddelelseskoder Tekniske data Måleforhold Målings rækkevidde Måloverflader Vedligeholdelse og rengøring iii

6 421D Brugsanvisning iv

7 Distance Meter Indledning Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt. Hvordan kontaktes Fluke Man kan ringe til Fluke på følgende numre: Teknisk support i USA: FLUKE ( ) Kalibrering/reparation i USA: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I hele verden: Ligesom man kan slå op på Flukes hjemmeside Registrering af dit produkt kan ske på For at læse eller downloade de nyeste vejledningstillæg, besøg Brug af instrumentet Tilladt brug Måling af afstande Udfører beregninger, f.eks. arealer og volumer Hældningsmåling Ikke-tilladt brug Brug af instrumentet uden instruktion Brug udenfor de givne grænser Frakobling af sikkerhedssystem og fjernelse af mærkater med instruktioner eller fareadvarsler. Åbning af udstyret med brug af værktøj (skruetrækkere osv.), når dette ikke er specifikt tilladt i særlige tilfælde. Modifikationer eller ændringer af produktet. 1

8 421D Brugsanvisning Brug af tilbehør fra andre producenter uden udtrykkelig accept fra Fluke. Overlagt eller uansvarlig adfærd på stillads, ved brug af stige, ved måling nær arbejdende maskiner eller nær ubeskyttede dele af maskiner eller installationer. Direkte sigtning mod solen Pege laseren direkte mod mennesker eller dyr i oplyste eller mørke omgivelser. Utilstrækkelige sikkerhedsforhold ved undersøgelse (f.eks. ved måling på veje, byggepladser osv.) Begrænsninger for anvendelse Bemærk Se afsnittet "Tekniske specifikationer". Fluke 421D er beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser. Ansvarsområder Producentens (Fluke) ansvarsområder Fluke er ansvarlig for at levere produktet, inklusiv brugermanualen og originalt tilbehør i komplet sikker tilstand. Ansvarsområder for producenten af ikke-fluke tilbehør Producenten af ikke-fluke tilbehør til 421D er ansvarlige for udvikling, indførelse og formidling af sikkerhedskoncepter for deres produkter. De er også ansvarlige for effektiviteten af disse sikkerhedskoncepter i kombination med Fluke-udstyret. Ansvarsområder for personen med ansvar for instrumentet W Advarsel Personen med ansvaret for instrumentet må sikre, at udstyret bruges i overensstemmelse med anvisningerne. Denne person er også ansvarlig for udbredelsen af personalet og deres træning og for sikkerheden for udstyret under brug. Personen med ansvar for instrumentet har følgende pligter: At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejledningen. At være bekendt med lokale sikkerhedsregler i forbindelse med forebyggelse af ulykker. At informere Fluke straks, hvis der optræder sikkerhedsmangler på udstyret. 2

9 Distance Meter Sikkerhedsanvisninger Farer ved brug W Forsigtig Vær opmærksom på fejlagtige afstandsmålinger, hvis instrumentet er defekt eller hvis det har været tabt eller har været brugt forkert eller modificeret. Forholdsregler Udfør regelmæssige testmålinger. Især efter at instrumentet har været udsat for unormal brug, og før, under og efter vigtige målinger. Vær sikker på, at optikken på 421D holdes ren og at der ikke er nogen mekanisk beskadigelse af endestykkerne. W Forsigtig Når der anvendes produkter til afstandsmåling eller positionering af bevægelige objekter (f.eks. kraner, bygge- og anlægsmateriel, platforme) kan der forekomme fejlmålinger på grund af uforudsete begivenheder. Brug kun produkterne som måleføler og ikke som styreinstrument. Systemet skal være konfigureret og skal anvendes på en sådan måde, at det ved en fejlmelding, en fejl på produktet eller ved strømsvigt er garanteret, at der ikke kan ske nogen skade, da systemet er sikret med en egnet sikkerhedsanordning (f.eks. sikkerhedsendestopkontakt). ~W Advarsel Flade batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Pas på miljøet og tag dem til de indsamlingssteder, der er ifølge nationale eller lokale regler. Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Produktet bortskaffes ifølge de nationale eller lokale regler, der gælder i dit land. Undgå altid at uautoriserede personer får adgang til produktet. Produktspecifik behandling og information om affaldshåndtering kan downloades på Flukes hjemmeside på eller få informationen fra din Fluke forhandler. Sikkerhedsanvisninger Signaturforklaring Symbolerne anvendt i sikkerhedsanvisningerne har følgende betydninger: W Advarsel! Indikerer en potentiel farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil resultere i død eller alvorlig fare, hvis den ikke undgås. 3

10 421D Brugsanvisning W Forsigtig Indikerer en potentiel farlig situation eller en utilsigtet brug, som kan resultere i lettere personskade og/eller i alvorlige materielle, økonomiske og miljømæssige skader, hvis den ikke undgås. Signatur ~ Beskrivelse Dette produkt må ikke bortskaffes i usorteret almindeligt affald. Se Flukes hjemmeside for informationer om genbrug. * Advarsel! Laser W P Fare. Vigtigt: Læs brugsanvisning. Overensstemmelse med EU-direktiver. Bemærk Nyttige informationer, som hjælper brugeren til at bruge produktet på en teknisk og effektiv måde. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Med "Elektromagnetisk kompatibilitet" mener vi produktets evne til at fungere fejlfrit i omgivelser med elektromagnetisk stråling og elektrostatisk afladning uden at forårsage elektromagnetiske forstyrrelser i andre instrumenter. W Advarsel 421D opfylder de strengeste krav i de relevante standarder og regler. Alligevel kan muligheden for at den forårsager forstyrrelse i andre apparater ikke helt udelukkes. W Forsigtig Forsøg aldrig at reparere produktet selv. I tilfælde af beskadigelse kontaktes Fluke (www.fluke.com). FCC-meddelelse (kun USA) Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for en Klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er fastlagt med henblik på at give en fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvens og kan, hvis det ikke er installeret og bruges i henhold til vejledningen, forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferensen ikke opstår i en bestemt installation. 4

11 Distance Meter FCC-meddelelse (kun USA) Hvis dette udstyr ikke forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret, anbefales brugeren at prøve at tilslutte interferensen ifølge en eller flere af følgende forholdsregler: Drej eller flyt modtagelsesantennen. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret i en stikkontakt til et andet kredsløb end det modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for hjælp. W Advarsel Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkelig godkendt af Fluke, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. Laserklasse 2 produkter: Se aldrig ind i laserstrålen og ret den ikke unødigt mod andre personer. Beskyttelse af øjet sker almindeligvis ved, at man kigger væk, samt at øjnene lukkes. W Advarsel Se aldrig ind i laserstrålen med optiske hjælpemidler. Det kan være farligt at se direkte ind i strålen med optiske hjælpemidler (som f.eks. kikkert). W Forsigtig Det kan være farligt for øjnene at se direkte ind i laserstrålen. Se aldrig ind i laserstrålen. Sørg for, at laserstrålen ligger over eller under øjenhøjde (især ved fast installation i anlæg, maskiner e.lign.) Laserklassificering Integreret distancemeter 421D frembringer en synlig laserstråle, der kommer ud af instrumentets forside. Produktet er i overensstemmelse med laserklasse 2: IEC : 2007 "Sikkerhed for laserudstyr" 5

12 421D Brugsanvisning Opstart Isætning/fjernelse af batterier Se figur {A} 1. Fjern låget på batterirummet og påsæt håndremmen. 2. Indsæt to AAA-batterier (LR3) og overhold en korrekt polaritet. 3. Luk batterirummet igen. Udskift batterierne når symbolet blinker konstant på displayet. Bemærk Brug kun alkalinebatterier. Bemærk Fjern batterierne før en lang periode uden brug for at undgå faren for korrosion. A 6

13 Distance Meter Opstart Ændring af referencepunkt (multifunktionelt endestykke) Se figur {B}. C B 1 Instrumentet kan tilpasses til følgende målesituationer: Til målinger fra et hjørne foldes placeringsskinnen ud til det første punkt, hvor den går i lås. Se figur {C}. 2 Til målinger fra et hjørne foldes placeringsskinnen ud til punktet, hvor den går i lås, hvorefter placeringsskinnen let foldes til højre for at folde den helt ud. Se figur {D}. 7

14 421D Brugsanvisning D 11. Rum-hjørne/trekantvinkler 12. Indirekte måling (Pythagoras) E En indbygget sensor registrerer automatisk placeringsskinnens retning og justerer nulpunktet for instrumentet ud fra det. Tastatur Se figur {E}: Mål/Min Max/Tænd 2. Plus (+)/Rul op 3. Minus (-)/Rul ned 4. Areal/Volumen 5. Hældningsfunktion/Overvågning 6. Reference 7. Timer 8. Hukommelse 9. Ryd/Sluk 10. Opsætning/hukommelse/lig med

15 Distance Meter Opstart Skærm Se figur {F} 1. Laser aktiv 2. Reference (front) 3. Reference (bag) 4. Reference (hjørne-stop) 5. Måling med stativ 6. Opmålingsfunktion 7. Enkel Pythagoras-måling 8. Dobbelt Pythagoras-måling 9. Dobbelt (partiel højde) måling 10. Lys 11. Gem konstantværdi, hent konstantværdi 12. Historisk hukommelse, hent værdier 13. Batteristatus 14. Timer 15. Areal/Volumen 16. Hældning 17. Vandret afstandsmåling med hældning 18. Rumhjørne-vinkelfunktion 19. Menu 20. Konstant laser 21. Nulstil 22. Reference (stativ) 23. Bip 24. Omkreds 25. Vægareal 26. Loftsareal 27. Mellemliggende linje Mellemliggende linje Mellemliggende linje Opsummeringslinje 31. Indikator for meddelelse F a b b TIMER? a max b min 20 MENU UNIT RESET TRIPOD BEEP ONOFF

16 421D Brugsanvisning Menufunktioner Indstillinger I menuen kan man ændre indstillingerne og gemme dem permanent. Efter at der slukkes eller batterierne skiftes, er indstillingerne stadig gemt. Navigation i menuen I menuen kan man som bruger ændre indstillingerne. Instrumentet kan konfigureres specifikt til dine personlige behov. Generel beskrivelse tasten (nedtrykket længe) henter MENU, enheder og symbolet UNIT vises. tast (nedtrykket kort tid) bladrer gennem hvert menupunkt. Se figur {G}. eller tast for at lave ændringer i menupunkter. tast (nedtrykket kort tid) henter det næste menupunkt. Et langt tryk på tasten i menuen bekræfter de nye indstillinger lavet i undermenupunkterne. Tryk på tasten (nedtrykket kort tid) i menuen giver dig mulighed for at forlade indstillingsfunktionen uden at gemme. 10

17 Distance Meter Menufunktioner G 1 7 EXIT

18 421D Brugsanvisning Indstilling af enheder for afstandsmålinger Følgende enheder kan indstilles: Menu # Afstand Areal Volumen 1.1 0,000 m 0,000 m 2 0,000 m ,000 0 m 0,000 m 2 0,000 m ,00 m 0,000 m 2 0,000 m ,00 fod 0,00 fod 2 0,00 ft '00'' 1/32 0,00 fod 2 0,00 fod ,0 in 0,00 fod 2 0,00 fod /32 in 0,00 fod 2 0,00 fod 3 Indstilling af enheder for hældningsmålinger Følgende enheder kan vælges for hældningsmålinger: Menu # Enheder for hældning 2.1 +/- 0, ,00% Bip (BEEP) Du kan slå bip til eller fra. Konstant laser ( ) Du kan slå den konstante laserfunktion til eller fra. Menu # Konstant laserfunktion 4.1 Tændt 4.2 Slukket Med den konstante laserfunktion slået til, udløser hvert tryk på tasten en måling. Laseren slukker automatisk efter 15 minutter. Måling med stativ (TRIPOD) Referencen skal være passende justeret ind for at kunne udføre korrekte målinger med et stativ. For at gøre det vælges STATIV symbolet i dette menupunkt. Du kan slå referencen på stativet til eller fra. Indstillingen kan ses på displayet. Menu # Måling med stativfunktion 5.1 Tændt 5.2 Slukket Menu # Bip-funktion 3.1 Tændt 3.2 Slukket 12

19 Distance Meter Betjening Display - tastaturbelysning ( ) Automatisk belysning af displayet og tastatur kan slås til eller fra. Menu # Oplysningsfunktion 6.1 Tændt 6.2 Slukket Nulstil - får instrumentet til at vende tilbage til fabriksindstillingerne (RESET) Instrumentet har en RESET funktion. Når du vælger menufunktionen RESET og bekræfter, vender instrumentet tilbage til fabriksindstillingerne. Menu # Nulstillingsfunktion 7.1 Tændt 7.2 Slukket En nulstilling indstiller følgende værdier til deres fabriksindstillinger: Reference (bag) Displaybelysning (ON) Bip (ON) Enhed (m(mm)) Stack og hukommelse er slettet Bemærk Alle tilpassede indstillinger og gemte værdier er tabt. Betjening Tænd/sluk Tænder instrumentet og laser. Displayet viser batterisymbolet indtil næste tastetryk. Længere tryk på denne tast slukker for instrumentet. Laseren slukker automatisk efter seks minutters inaktivitet. CLEAR tast Seneste handling fortrydes. Når der udføres areal eller volumen målinger, kan hver enkelt måling slettes og blive målt igen. Display/tastaturbelysning Instrumentet har en sensor, som automatisk tænder og slukker for belysning af displayet og tastatur afhængigt af lysforholdene. Referenceindstilling Standard referenceindstillingen er fra instrumentets bagkant. Et specielt bip høres, når referenceindstillingen ændres. 13

20 421D Brugsanvisning Tryk på denne tast (nedtrykket kort tid) for at foretage næste måling fra forkanten. Efter en måling skifter referencen automatisk til standardindstillingen (bagsidereference). Se figur {H}. H 1 Measure Min Max Måling Enkel distancemåling Tryk for at aktivere laseren. Tryk igen for at starte afstandsmålingen. Resultatet vises med det samme. Minimum/maksimum måling Denne funktion giver brugeren mulighed for at måle minimum eller maksimum afstand fra et fast målepunkt. Det kan også bruges til at bestemme mellemrum. Se figur {I}. I Min. Max. 2 Tryk på denne tast (nedtrykket længe) for at indstille referencen til foran. Vender ikke tilbage til standardreferencen (bag). Tryk på denne tast, og bagsidereferencen er valgt igen. Det er normalt at måle rums diagonaler (maksimum værdier) eller horisontale afstande (minimum værdier). Hold denne tast nede indtil en biplyd høres. Fej derefter frem og tilbage med laseren og op og ned over det ønskede målpunkt - (f.eks. ind i hjørnet af et rum). Tryk for at stoppe konstant måling. Værdierne for maksimum og minimum afstande vises på displayet og ligeledes senest målte værdi i summeringslinjen. 14

21 Distance Meter Funktioner Funktioner Addition/subtraktion Afstandsmåling Den næste måling lægges til den forrige. Den næste måling trækkes fra den forrige. Denne proces kan gentages efter behov. Tryk på denne tast for at se resultatet. Resultatet vises altid i summeringslinjen med den forrige værdi vist i den anden linje. Seneste handling fortrydes. Areal Tryk én gang. symbolet vises på displayet. Tryk på denne tast for at foretage første måling (f.eks. længde). Tryk på denne tast for at foretage første måling (f.eks. længde). Tryk på denne tast for at foretage anden måling (f.eks. bredde). Tryk på denne tast for at foretage tredje måling (f.eks. højde). Resultatet vises i anden linje. Volumen vises så i summeringslinjen. Tryk på tasten (nedtrykket længe) for at vise yderligere ruminformation så som loft-/gulvareal, væggenes areal, omkreds. Loft-/gulvareal Vægareal Omkreds Tryk igen for at foretage anden måling (f.eks. bredde). Resultatet vises i summeringslinjen. Tryk på tasten (nedtrykket længe) for at beregne omkredsen. Volumen Tryk på denne tast to gange. symbolet vises på displayet. 15

22 421D Brugsanvisning Hældningsmåling Bemærk Hældningssensoren måler hældninger mellem ± 45. Bemærk Ved hældningsmåling bør instrumentet holdes uden et krydsfald (± 10 ). Tryk på denne tast én gang for at aktivere hældningssensoren. s ymbolet vises på displayet. Hældningen vises konstant som eller % afhængigt af indstillingen. Tryk på for at måle hældningen og afstanden. Se figur {J}. Kalibrering af hældningssensor Brugeren kan kalibrere apparatets hældningssensor. Vinkelsensoren tændes ved at trykke på en gang. Herefter foretages to målinger på en flad overflade. Den første måling tages og den målte vinkel a noteres. Apparatet drejes herefter præcis 180, den anden måling tages og den målte vinkel b noteres. Værdien x, som apparatet skal rettes efter, beregnes på følgende måde: x = -(a+b)/2 Kalibreringsfunktionen indtastes ved at trykke på tasterne og samtidig i 2 sekunder. Rettelsesværdien x kan indtastes her med tasterne og. Den indtastede værdi gemmes og implementeres ved at trykke på tasten. J 16

23 Distance Meter Hældningsmåling Indirekte vandret afstand Denne funktion giver brugeren mulighed for at vurdere en vandret afstand, selv når synsfeltet er blokeret af en genstand eller forhindring. Se figur {K}. K L m m a b b a=b m m m b m b a Tryk på denne tast to gange og displayet viser dette symbol. Tryk på denne knap for at måle hældning og diagonal afstand. Summeringslinjen viser resultatet som den direkte vandrette afstand. Opmålingsfunktion To forskellige afstande (a og b) kan indtastes i instrumentet og kan derefter anvendes til at markere forskellige målelængder, f.eks. ved bygning af trærammer. Se figur {L}. Input af opmålingsafstande: Tryk på denne tast tre gange og symbolet for opmålingsfunktion vises på displayet. Værdien (a) og den tilsvarende mellemliggende linje blinker. Ved at bruge og kan du justere værdierne (først a og derefter b) til at passe til opmålingsafstande. Ved at holde tasterne nede øges ændringshastigheden for værdierne. Når den ønskede værdi (a) er nået, kan der bekræftes med tasten. Værdien (b) og den mellemliggende linje blinker (den definerede værdi er automatisk opfanget). Værdi (b) kan indtastes med og. 17

24 421D Brugsanvisning Den definerede værdi (b) bekræftes med tasten og starter opmålingsfunktionen med laser. Displayet viser den nødvendige opmålingsafstand i summeringslinjen mellem markeringspunktet (først a og så b) og instrumentet (bag-reference). Hvis 421D flyttes langsomt langs opmålingslinjen, vil den viste afstand blive mindre. Instrumentet begynder at bippe ved en afstand på 0,1 m fra næste markeringspunkt. Pilene i displayet indikerer i hvilken retning 421D skal flyttes for at opnå den definerede afstand (enten a eller b). Så snart opmålingspunktet er nået, ændres biplyden og pilene på displayet forsvinder. Denne funktion kan når som helst stoppes ved tryk på tasten. Rumhjørne-vinkelfunktion Vinklerne i en trekant kan beregnes ved at måle de tre sider. Denne funktion kan anvendes f.eks. til at tjekke et rums retvinklede hjørne. Se figur {M}. M Tryk på denne tast og symbolet for rum-hjørne vises på displayet. Marker referencepunkter til højre og venstre (d1/d2) for vinklen, som skal måles. Tryk på denne tast for at måle den første (korte) side af trekanten (d1 eller d2). Tryk på denne tast for at måle den anden (korte) side af trekanten (d1 eller d2). Tryk på denne tast for at måle den tredje (lange) side af trekanten (d3). Resultatet vises i summeringslinjen som vinklen for rummets hjørne. 18

25 Distance Meter Hældningsmåling Indirekte måling Instrumentet kan beregne afstande ved brug af Pythagoras læresætning. Bemærk Sørg for at følge det foreskrevne forløb af målinger: Alle målpunkter skal være i det horisontale eller vertikale plan. De bedste resultater opnås, når instrumentet roteres om et fast punkt (f.eks. med placeringsskinnen foldet helt ud og instrumentet placeret på en væg). Minimum/maksimum-funktionen kan anvendes - se forklaring i "Måling -> Minimum/maksimum måling". Minimumværdien skal anvendes til målinger i rette vinkler til målet; maksimum afstand til alle andre målinger. Bemærk Sørg for at den første måling og den målte afstand er i en ret vinkel. Brug minimum/maksimumfunktionen, som forklaret i "Måling -> Minimum/maksimum måling". Indirekte måling - bestemmelse af en afstand med brug af 2 hjælpe-målinger Se figur {N}. N F.eks. til måling af bygnings højder eller bredder. Det er hensigtsmæssigt at bruge stativ ved højdemålinger, der kræver måling af to eller tre strækninger. Tryk på denne tast én gang, og displayet viser. Laseren er tændt. Sigt mod det øverste punkt (1) og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. Hold instrumentet så vandret som muligt. Hold denne tast nede for at starte en konstant måling, fej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle vandrette målpunkt

26 421D Brugsanvisning Tryk for at stoppe konstant måling (2). Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i den sekundære linje. Indirekte måling - bestemmelse af en afstand med brug af 3 hjælpe-målinger Se figur {O}. O Tryk for at stoppe konstant måling (2). Værdien er opfanget. Sigt mod det lave punkt og Tryk på denne tast for at starte målingen (3). Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i de sekundære linjer. Indirekte måling - bestemmelse af en kædeværdi med brug af 3 målinger Se figur {P}. P Tryk på denne tast to gange, og displayet viser dette symbol. Laseren er tændt. Sigt mod det øverste punkt (1) og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. Hold instrumentet så vandret som muligt. Hold denne tast nede for at starte en konstant måling, fej laseren op og ned over det ideelle vandrette målpunkt. fig_p.eps F.eks. bestemmelse af højden mellem punkt 1 og punkt 2 med brug af tre målpunkter. Tryk på denne tast tre gange; og displayet viser dette symbol. Laseren er tændt. Sigt mod det øvre punkt (1). Tryk på denne tast og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. Displayet blinker (2). 20

27 Distance Meter Hældningsmåling Starter målingen. Efter den anden måling er værdien opfanget. Displayet blinker (3). Hold instrumentet så vandret som muligt. Hold denne tast nede for at starte konstant måling. Fej laseren op og ned over det ideelle vandrette målpunkt. Tryk på denne tast for at stoppe konstant måling. Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i de sekundære linjer. Lagring af konstanter/historisk hukommelse Lagring af en konstant Du kan gemme og hente en ofte brugt værdi f.eks. højden af et rum. Mål den ønskede afstand, hold tasten inde indtil enheden bipper for at bekræfte lagring. Hentning af konstanten Tryk på denne tast én gang for at hente konstanten og gør den tilgængelig for yderligere beregninger ved at trykke på tasten. Tryk på og tasterne på samme tid sletter alle værdierne i den historiske hukommelse. Timer (selvudløsende) Tryk på denne tast for at vælge 5 sekunders tidsforsinkelse. eller Hold denne tast nede indtil den ønskede tidsforsinkelse er nået (max. 60 sekunder). Tryk på for at starte timeren. Sekunder til målingen (f.eks. 59, 58, 57...) vises ved nedtælling. Se sidste 5 sekunder tælles ned med et bip. Efter det sidste bip udføres målingen og værdien vises. Bemærk Timeren kan anvendes til alle målinger. Historisk hukommelse Tryk på denne tast to gange og de foregående 20 resultater (målinger eller beregnede resultater) vises i omvendt orden. og tasterne kan anvendes til navigering. Tryk på denne tast for at anvende et resultat i summeringslinjen til yderligere beregninger. 21

28 421D Brugsanvisning Appendiks Meddelelseskoder Alle meddelelseskoder vises med enten eller "Error". Følgende fejl kan løses: Årsag Løsning 156 Tværgående hældning større end Hovedhældningsretning, vinkel for høj (> 45 ) Hold instrumentet uden tværgående hældning Mål vinkel op til max. ± Beregningsfejl Gentag procedure 252 Temperatur for høj Lad instrumentet køle ned 253 Temperatur for lav Varm instrumentet op 255 Modtagersignal for svagt, måling tager for lang tid, afstand > 100 m 256 Modtaget signal for kraftigt Brug målplade Mål er for reflekterende (brug målplade) 257 Forkert måling, baggrund er for lys Gør målet mørkere (mål under andre lysforhold) 260 Laserstråle brudt Gentag måling Fejl Årsag Løsning Fejl Hardwarefejl Tænd og sluk for enheden flere gange. Hvis symbolet stadig vises, så er dit instrument defekt. Bed din forhandler om assistance. 22

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

53 & 54 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 53 & 54 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173

ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING. Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 ELFORBRUGSMÅLER 230 V til stikkontakt uden jord BRUGERVEJLEDNING Art nr 540120 EAN nr 5709133540173 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af elforbrugsmåleren. ADVARSEL! Forbind IKKE 2

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Brugervejledning Side 3 Brugsanvisning Side 4 Tilpasning af cyklen & tilbehør Side 5 og 6 Det elektriske system Side 7 Fejlmelding Side 8 Periodisk eftersyn af cyklen Side 9 3 BRUGERVEJLEDNING

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang Download appen Hent izettle-appen helt gratis i App Store eller Google Play. Opret en izettle-konto Du kan oprette en konto i appen eller på izettle.com. Opsæt din butik Tilføj dine

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Polar S1 fodsensor Brugervejledning

Polar S1 fodsensor Brugervejledning Polar S1 fodsensor Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillykke! Polar S1 fodsensor er det bedste valg til måling af hastighed/tempo og distance, mens du løber. Den overfører nøjagtig og meget modtagelig

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING

OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING OVERENSSTEMMELSES ERKLÆRING Vi, undertegnede, Firma: Adresse: TE-Group NV Kapelsestraat 61, 2950 Kapellen - BELGIEN erklære, at følgende udstyr: Produktnavn: Produkt Type: Mr. Handsfree Blue Easy Bluetooth

Læs mere

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma

Instrumentfunktioner Funktion Område Måleenhed Jævnspændingsmåling i V 28 V 1 mv Jævnspændingsmåling i ma Jævnstrømsafgivelse i ma 707 Loop Calibrator Brugsanvisning Indledning Flukes Loop Calibrator model 707 (benævnt her i brugsanvisningen som instrumentet ) er et kompakt afprøvnings- og måleinstrument. Man kan afprøve kredse med

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK

MEMOdayplanner 3. Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion. Rev E DK Brugervejledning MEMOdayplanner 3 Art.nr 508780 MEMOdayplanner 3, 12-timersversion Art.nr 508781 MEMOdayplanner 3, 24-timersversion Rev E DK 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 To forskellige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics

CR-415. www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics CR-415 I N S T R U C T I O N M A N U A L B R U K S A N V I S N I N G BETJENINGSVEJLEDNING BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUÇÕES INSTRUCCIONES DE USO K Ä Y T T Ö O H J E E T GEBRUIKERSHANDLEIDING I N

Læs mere

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning

Parkeringsskive. Eco. Brugervejledning Parkeringsskive Eco Brugervejledning 2 - DK Indhold DK Introduktion 4 Produktoversigt 5 Inden montering 6 Montering af Park n go Eco 9 Hvordan virker Park n go Eco? 11 Park n go app - hvordan virker den?

Læs mere

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4

PDC120 PI. Betjeningsvejledning Version 120.3. Installationsvejledning Version 120.4 PDC120 PI Betjeningsvejledning Version 120.3 Installationsvejledning Version 120.4 1. Intoduktion Tillykke med dit nye Smart Park parkerings system. Din Smart Park er et multifunktions parkerings system,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA

+ / CHANNEL / ALARM ON OFF + / KANAL / ALARM TIL FRA Brugervejledning til K0382 Trådløst inden og udendørstermometer ur med vejrstation Figure English Danish FRONT VIEW PM INDICATOR TIME DATE / MONTH MAXIMUM / MINIMUM ICONS LOW BATTERY OF OUTDOOR SENSOR

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

LASER-AFSTANDSMÅLER. stanleyworks.dk

LASER-AFSTANDSMÅLER. stanleyworks.dk LASER-AFSTANDSMÅLER stanleyworks.dk DET PROFESSIONELLE JOB STARTER VED STANLEY Præcise og nøjagtige opmålinger er afgørende for ethvert projekt. Derfor har STANLEY designet en række af laser-afstandsmålere

Læs mere

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér

Figur 1 LetraTag Etiketteringsmaskine. Etiketudgang. LCD-display. Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Etiketudgang Indstillinger Tænd-sluk Indsæt Annullér Gem i hukommelse Genkald hukommelse LCD-display Afklipper Udskriv Format OK Navigation Num Lock CAPS Slet Mellemrumstast Backspace Strømstik Figur 1

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE!

Digital Choice 12 + MERE, MERE, MERE! MERE, MERE, MERE! Digital Choice Gå ind på mytpchoice.dk for at downloade flere minikategorier. Der er mere end 100 minikategorier at vælge mellem, bl.a. Helte & Heltinder, Science Fiction & Fantasy, Rejser

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

FW1201 BRUGSANVISNING

FW1201 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: FW1201 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

210 Hurtigvejledning

210 Hurtigvejledning 210 Hurtigvejledning m Rider 210 Rider 210 er forsynet med et barometer som viser højde i realtid. Denne enhed har tre taster som bliver brugt til flere funktioner. Hovedfunktioner 1 TILBAGE ( ) Tryk for

Læs mere

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK

Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK Trip 2, 2L, 3 og 5W Brugermanual. DANSK VELKOMMEN. Tak, fordi du har købt en Bontrager Trip - computer. Vi håber, at denne computer vil give dig mange kilometers fornøjelser. Din Trip-computer indeholder

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g

F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g F O R E R U N N E R 6 1 0 L y n s t a r t v e j l e d n i n g Vigtige oplysninger advarsel Konsulter altid din læge, inden du starter eller ændrer et træningsprogram. Se guiden Vigtige produkt- og sikkerhedsinformationer

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

40 Brugsanvisning AM

40 Brugsanvisning AM 40 Brugsanvisning AM Cardio 40 1 2 AM 4 5 3 OK (OK) Tryk i ur-visningen for at komme til menu-tilstand. I tilstanden Menu, tryk på knappen for at indtaste eller bekræfte et valg. Når du registrerer, kan

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Brugervejledning. LED Alarm

Brugervejledning. LED Alarm Brugervejledning LED Alarm 2 INHOLD 1. FUNKTIONER... 4 2. OPSÆTNING... 4 3. 12/24 TIMERS VISNING... 5 4. CELSIUS OR FAHRENHEIT FORMAT... 5 5. AFLÆS TEMPERATUR, DATO, ALARM og UDSÆT ALARM INTERVAL... 5

Læs mere

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning

Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning Devilink HR indbygningsrelæ Installationvejledning DK devireg 550 22.0 22.0 devireg 550 1. Anvendelse og funktion Devilink HR Devilink HR (indbygningsrelæ) er en enhed der tænder og slukker for varmeelementer

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning

POLAR s3+ STRIDE SENSOR. Brugervejledning POLAR s3+ STRIDE SENSOR Brugervejledning 1. 2. 3. 4. 5. DANSK Tillykke! Polar s3+ stride sensor TM W.I.N.D. er det bedste valg til at forbedre din løbeteknik og effektivitet. Brug af følsomme interti-sensorer

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer

Indhold Indledning Pakkens indhold Sådan kommer du i gang Sådan fungerer LED-indikatorerne Sådan fungerer knapperne Lydindikatorer B R U G S A N V I S N I N G A m i g o A r c Vigtig meddelelse Læs hele brugsanvisningen grundigt igennem, før du bruger Amigo Arc. Den indeholder forskellige meddelelser, sikkerhedsinstruktioner og vigtige

Læs mere

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

V2.3. Digital Door Lock Single Point. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand V2.3 Digital Door Lock Single Point User Manual An ASSA ABLOY Group brand Tak fordi du har valgt Yale Doorman Denne brugermanual og installationsmanualen skal sikre, at produktet anvendes korrekt og at

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING

lynstartvejledning GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING lynstartvejledning F O R E R U N N E R 4 1 0 GPS-AKTIVERET SPORTSUR MED TRÅDLØS SYNKRONISERING Advarsel Dette produkt indeholder et litiumionbatteri, som ikke kan udskiftes. Konsulter altid din læge, inden

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual

Rollei DF-S100 SE. Brugermanual Rollei DF-S100 SE Brugermanual Version 1.06 2014.06 Indhold I. Pak Rollei DF-S100 SE scanneren ud...2 II. Sæt film ind i filmholderen...3 III. Hurtig start...7 IV. Betjeningsmanual...12 V. Specifikationer...37

Læs mere

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk

Comfort Digisystem Brugsanvisning. SecureStream Technology. Receiver DE10. Dansk Comfort Digisystem Brugsanvisning SecureStream Technology Receiver DE10 Dansk Brugsanvisning Indholdsfortegnelse Side Introduktion Comfort Digisystem 3 Præsentation af Receiver DE10 3 Funktioner Receiver

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere