421D. Brugsanvisning. Distance Meter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "421D. Brugsanvisning. Distance Meter"

Transkript

1 421D Distance Meter Brugsanvisning September 2009 Rev.1, 3/10 (Danish) 2009, 2010 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their respective companies.

2 GARANTI Fluke garanterer dette produkt mod materiale- og fabrikationsfejl ved normal brug og vedligeholdelse i 2 år fra afsendelsesdatoen. Dele, reparationer og service garanteres i 90 dage. Garantien gælder kun den oprindelige detailkunde som har købt hos en autoriseret Flukeforhandler og omfatter hverken sikringer, engangsbatterier eller produkter der efter Flukes skøn er blevet misbrugt, modificeret, skadet ved skødesløshed og uheld og ved unormale driftsforhold og håndtering. Fluke garanterer at software fungerer i alt væsentligt som beskrevet i 90 dage, og at den er korrekt indlæst på medier uden defekter; men Fluke garanterer ikke at software fungerer fejlfrit og uafbrudt. Autoriserede Fluke-forhandlere skal udstede nærværende garanti på ny og ubrugte produkter til detailkunden, men er ikke bemyndiget til at udvide eller ændre garantien på Flukes vegne. Garantiservice ydes kun dersom produktet er købt hos en autoriseret Fluke-forhandler eller dersom køberen har betalt gældende international pris for det. Fluke forbeholder sig ret til at opkræve kunden evt. told- og importafgifter på reparation og ombytningsdele forbundet med indsendelse af et produkt købt i et, men indsendt til reparation i et andet land. Flukes garanti er begrænset til efter eget skøn enten refundering af købspris, vederlagsfri reparation eller ombytning af et defekt produkt indsendt til reparation til et autoriseret servicecenter inden for garantiperioden. Service iht. garantien fås ved henvendelse til nærmeste autoriserede Fluke-servicecenter efter returneringsgodkendelse og påfølgende indsendelse af produktet med beskrivelse af defekten til det servicecenter med porto og forsikring forudbetalt (FOB modtager). Fluke påtager sig intet ansvar for forsendelsesskader. Efter reparation iht. garantien returneres produktet til kunden med porto betalt (FOB modtager). Dersom Fluke finder at fejl skyldes misbrug, modificering, uheld eller unormale driftsforhold og behandling, herunder fejl pga. overbelastning fordi instrumentet er blevet brugt under forhold ud over dets normerede driftsområde, eller mekaniske deles normale slitage. giver Fluke et overslag på reparation og indhenter samtykke hertil, inden arbejdet udføres. Efter reparation returneres produktet til kunden med portoen betalt, og kunden får regning for reparation og returneringsomkostninger (FOB afsender). DENNE GARANTI ER KØBERS ENESTE RETSMIDDEL, OG DER GIVES INGEN ANDEN, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, GARANTI, SÅSOM FOR SALGBARHED OG ANVENDELIGHED TIL GIVNE FORMÅL. FLUKE HAR INGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SÆRLIGE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE OG FØLGESKADER OG TAB, HERUNDER DATATAB, UANSET PÅ HVILET GRUNDLAG ELLER RETSTOLKNING DE REJSES. Da tidsbegrænsning af underforstået garanti, og erstatningspligtsfraskrivelse for tilfældige skader og følgeskader ikke anerkendes i visse lande og stater, gælder ovenstående garantibetingelser muligvis ikke alle kunder. Dersom en givet betingelse i nærværende garanti bliver kendt ugyldig eller uden hævd af retsinstans eller anden kyndig med kompetent jurisdiktion, får sådan kendelse ingen indflydelse på de øvrige garantibetingelsers gyldighed og hævd. 11/99 Fluke Corporation P.O. Box 9090 Everett, WA USA Fluke Europe B.V. P.O. Box 1186 NL-5602 BD Eindhoven Holland

3 Indholdsfortegnelse Emne Side Indledning... 1 Hvordan kontaktes Fluke... 1 Brug af instrumentet... 1 Tilladt brug... 1 Ikke-tilladt brug... 1 Begrænsninger for anvendelse... 2 Ansvarsområder... 2 Producentens (Fluke) ansvarsområder... 2 Ansvarsområder for producenten af ikke-fluke tilbehør... 2 Ansvarsområder for personen med ansvar for instrumentet... 2 Farer ved brug... 3 Forholdsregler... 3 Sikkerhedsanvisninger... 3 Signaturforklaring... 3 i

4 421D Brugsanvisning Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)... 4 FCC-meddelelse (kun USA)... 4 Laserklassificering... 5 Integreret distancemeter... 5 Laserklasse 2 produkter:... 5 Opstart... 6 Isætning/fjernelse af batterier... 6 Ændring af referencepunkt (multifunktionelt endestykke)... 7 Tastatur... 8 Skærm... 9 Menufunktioner Indstillinger Navigation i menuen Generel beskrivelse Indstilling af enheder for afstandsmålinger Indstilling af enheder for hældningsmålinger Bip (BEEP) Konstant laser ( ) Måling med stativ (TRIPOD) Display - tastaturbelysning ( ) Nulstil - får instrumentet til at vende tilbage til fabriksindstillingerne (RESET) Betjening Tænd/sluk CLEAR tast Display/tastaturbelysning Referenceindstilling Måling Enkel distancemåling Minimum/maksimum måling ii

5 Indholdsfortegnelse (forts.) Funktioner Addition/subtraktion Afstandsmåling Areal Volumen Hældningsmåling Kalibrering af hældningssensor Indirekte vandret afstand Opmålingsfunktion Rumhjørne-vinkelfunktion Indirekte måling Indirekte måling - bestemmelse af en afstand med brug af 2 hjælpe-målinger Indirekte måling - bestemmelse af en afstand med brug af 3 hjælpe-målinger Indirekte måling - bestemmelse af en kædeværdi med brug af 3 målinger Lagring af konstanter/historisk hukommelse Lagring af en konstant Hentning af konstanten Historisk hukommelse Timer (selvudløsende) Appendiks Meddelelseskoder Tekniske data Måleforhold Målings rækkevidde Måloverflader Vedligeholdelse og rengøring iii

6 421D Brugsanvisning iv

7 Distance Meter Indledning Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt. Hvordan kontaktes Fluke Man kan ringe til Fluke på følgende numre: Teknisk support i USA: FLUKE ( ) Kalibrering/reparation i USA: FLUKE ( ) I Canada: FLUKE ( ) I Europa: I Japan: I Singapore: I hele verden: Ligesom man kan slå op på Flukes hjemmeside Registrering af dit produkt kan ske på For at læse eller downloade de nyeste vejledningstillæg, besøg Brug af instrumentet Tilladt brug Måling af afstande Udfører beregninger, f.eks. arealer og volumer Hældningsmåling Ikke-tilladt brug Brug af instrumentet uden instruktion Brug udenfor de givne grænser Frakobling af sikkerhedssystem og fjernelse af mærkater med instruktioner eller fareadvarsler. Åbning af udstyret med brug af værktøj (skruetrækkere osv.), når dette ikke er specifikt tilladt i særlige tilfælde. Modifikationer eller ændringer af produktet. 1

8 421D Brugsanvisning Brug af tilbehør fra andre producenter uden udtrykkelig accept fra Fluke. Overlagt eller uansvarlig adfærd på stillads, ved brug af stige, ved måling nær arbejdende maskiner eller nær ubeskyttede dele af maskiner eller installationer. Direkte sigtning mod solen Pege laseren direkte mod mennesker eller dyr i oplyste eller mørke omgivelser. Utilstrækkelige sikkerhedsforhold ved undersøgelse (f.eks. ved måling på veje, byggepladser osv.) Begrænsninger for anvendelse Bemærk Se afsnittet "Tekniske specifikationer". Fluke 421D er beregnet til brug i et miljø, som mennesker også kan opholde sig i; ikke egnet til brug i kemisk aggressive eller eksplosive omgivelser. Ansvarsområder Producentens (Fluke) ansvarsområder Fluke er ansvarlig for at levere produktet, inklusiv brugermanualen og originalt tilbehør i komplet sikker tilstand. Ansvarsområder for producenten af ikke-fluke tilbehør Producenten af ikke-fluke tilbehør til 421D er ansvarlige for udvikling, indførelse og formidling af sikkerhedskoncepter for deres produkter. De er også ansvarlige for effektiviteten af disse sikkerhedskoncepter i kombination med Fluke-udstyret. Ansvarsområder for personen med ansvar for instrumentet W Advarsel Personen med ansvaret for instrumentet må sikre, at udstyret bruges i overensstemmelse med anvisningerne. Denne person er også ansvarlig for udbredelsen af personalet og deres træning og for sikkerheden for udstyret under brug. Personen med ansvar for instrumentet har følgende pligter: At forstå sikkerhedsanvisningerne på produktet og anvisningerne i brugervejledningen. At være bekendt med lokale sikkerhedsregler i forbindelse med forebyggelse af ulykker. At informere Fluke straks, hvis der optræder sikkerhedsmangler på udstyret. 2

9 Distance Meter Sikkerhedsanvisninger Farer ved brug W Forsigtig Vær opmærksom på fejlagtige afstandsmålinger, hvis instrumentet er defekt eller hvis det har været tabt eller har været brugt forkert eller modificeret. Forholdsregler Udfør regelmæssige testmålinger. Især efter at instrumentet har været udsat for unormal brug, og før, under og efter vigtige målinger. Vær sikker på, at optikken på 421D holdes ren og at der ikke er nogen mekanisk beskadigelse af endestykkerne. W Forsigtig Når der anvendes produkter til afstandsmåling eller positionering af bevægelige objekter (f.eks. kraner, bygge- og anlægsmateriel, platforme) kan der forekomme fejlmålinger på grund af uforudsete begivenheder. Brug kun produkterne som måleføler og ikke som styreinstrument. Systemet skal være konfigureret og skal anvendes på en sådan måde, at det ved en fejlmelding, en fejl på produktet eller ved strømsvigt er garanteret, at der ikke kan ske nogen skade, da systemet er sikret med en egnet sikkerhedsanordning (f.eks. sikkerhedsendestopkontakt). ~W Advarsel Flade batterier må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Pas på miljøet og tag dem til de indsamlingssteder, der er ifølge nationale eller lokale regler. Produktet må ikke smides ud sammen med husholdningsaffaldet. Produktet bortskaffes ifølge de nationale eller lokale regler, der gælder i dit land. Undgå altid at uautoriserede personer får adgang til produktet. Produktspecifik behandling og information om affaldshåndtering kan downloades på Flukes hjemmeside på eller få informationen fra din Fluke forhandler. Sikkerhedsanvisninger Signaturforklaring Symbolerne anvendt i sikkerhedsanvisningerne har følgende betydninger: W Advarsel! Indikerer en potentiel farlig situation eller en utilsigtet brug, som vil resultere i død eller alvorlig fare, hvis den ikke undgås. 3

10 421D Brugsanvisning W Forsigtig Indikerer en potentiel farlig situation eller en utilsigtet brug, som kan resultere i lettere personskade og/eller i alvorlige materielle, økonomiske og miljømæssige skader, hvis den ikke undgås. Signatur ~ Beskrivelse Dette produkt må ikke bortskaffes i usorteret almindeligt affald. Se Flukes hjemmeside for informationer om genbrug. * Advarsel! Laser W P Fare. Vigtigt: Læs brugsanvisning. Overensstemmelse med EU-direktiver. Bemærk Nyttige informationer, som hjælper brugeren til at bruge produktet på en teknisk og effektiv måde. Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) Med "Elektromagnetisk kompatibilitet" mener vi produktets evne til at fungere fejlfrit i omgivelser med elektromagnetisk stråling og elektrostatisk afladning uden at forårsage elektromagnetiske forstyrrelser i andre instrumenter. W Advarsel 421D opfylder de strengeste krav i de relevante standarder og regler. Alligevel kan muligheden for at den forårsager forstyrrelse i andre apparater ikke helt udelukkes. W Forsigtig Forsøg aldrig at reparere produktet selv. I tilfælde af beskadigelse kontaktes Fluke ( FCC-meddelelse (kun USA) Dette udstyr er blevet testet og overholder grænseværdierne for en Klasse B digital enhed i henhold til del 15 i FCC-reglerne. Disse grænseværdier er fastlagt med henblik på at give en fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i en boliginstallation. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvens og kan, hvis det ikke er installeret og bruges i henhold til vejledningen, forårsage skadelig interferens for radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at interferensen ikke opstår i en bestemt installation. 4

11 Distance Meter FCC-meddelelse (kun USA) Hvis dette udstyr ikke forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan afgøres ved at slukke og tænde udstyret, anbefales brugeren at prøve at tilslutte interferensen ifølge en eller flere af følgende forholdsregler: Drej eller flyt modtagelsesantennen. Øg afstanden mellem udstyret og modtageren. Tilslut udstyret i en stikkontakt til et andet kredsløb end det modtageren er tilsluttet. Kontakt forhandleren eller en erfaren radio/tvtekniker for hjælp. W Advarsel Ændringer eller tilpasninger, som ikke er udtrykkelig godkendt af Fluke, kan annullere brugerens ret til at betjene udstyret. Laserklasse 2 produkter: Se aldrig ind i laserstrålen og ret den ikke unødigt mod andre personer. Beskyttelse af øjet sker almindeligvis ved, at man kigger væk, samt at øjnene lukkes. W Advarsel Se aldrig ind i laserstrålen med optiske hjælpemidler. Det kan være farligt at se direkte ind i strålen med optiske hjælpemidler (som f.eks. kikkert). W Forsigtig Det kan være farligt for øjnene at se direkte ind i laserstrålen. Se aldrig ind i laserstrålen. Sørg for, at laserstrålen ligger over eller under øjenhøjde (især ved fast installation i anlæg, maskiner e.lign.) Laserklassificering Integreret distancemeter 421D frembringer en synlig laserstråle, der kommer ud af instrumentets forside. Produktet er i overensstemmelse med laserklasse 2: IEC : 2007 "Sikkerhed for laserudstyr" 5

12 421D Brugsanvisning Opstart Isætning/fjernelse af batterier Se figur {A} 1. Fjern låget på batterirummet og påsæt håndremmen. 2. Indsæt to AAA-batterier (LR3) og overhold en korrekt polaritet. 3. Luk batterirummet igen. Udskift batterierne når symbolet blinker konstant på displayet. Bemærk Brug kun alkalinebatterier. Bemærk Fjern batterierne før en lang periode uden brug for at undgå faren for korrosion. A 6

13 Distance Meter Opstart Ændring af referencepunkt (multifunktionelt endestykke) Se figur {B}. C B 1 Instrumentet kan tilpasses til følgende målesituationer: Til målinger fra et hjørne foldes placeringsskinnen ud til det første punkt, hvor den går i lås. Se figur {C}. 2 Til målinger fra et hjørne foldes placeringsskinnen ud til punktet, hvor den går i lås, hvorefter placeringsskinnen let foldes til højre for at folde den helt ud. Se figur {D}. 7

14 421D Brugsanvisning D 11. Rum-hjørne/trekantvinkler 12. Indirekte måling (Pythagoras) E En indbygget sensor registrerer automatisk placeringsskinnens retning og justerer nulpunktet for instrumentet ud fra det. Tastatur Se figur {E}: Mål/Min Max/Tænd 2. Plus (+)/Rul op 3. Minus (-)/Rul ned 4. Areal/Volumen 5. Hældningsfunktion/Overvågning 6. Reference 7. Timer 8. Hukommelse 9. Ryd/Sluk 10. Opsætning/hukommelse/lig med

15 Distance Meter Opstart Skærm Se figur {F} 1. Laser aktiv 2. Reference (front) 3. Reference (bag) 4. Reference (hjørne-stop) 5. Måling med stativ 6. Opmålingsfunktion 7. Enkel Pythagoras-måling 8. Dobbelt Pythagoras-måling 9. Dobbelt (partiel højde) måling 10. Lys 11. Gem konstantværdi, hent konstantværdi 12. Historisk hukommelse, hent værdier 13. Batteristatus 14. Timer 15. Areal/Volumen 16. Hældning 17. Vandret afstandsmåling med hældning 18. Rumhjørne-vinkelfunktion 19. Menu 20. Konstant laser 21. Nulstil 22. Reference (stativ) 23. Bip 24. Omkreds 25. Vægareal 26. Loftsareal 27. Mellemliggende linje Mellemliggende linje Mellemliggende linje Opsummeringslinje 31. Indikator for meddelelse F a b b TIMER? a max b min 20 MENU UNIT RESET TRIPOD BEEP ONOFF

16 421D Brugsanvisning Menufunktioner Indstillinger I menuen kan man ændre indstillingerne og gemme dem permanent. Efter at der slukkes eller batterierne skiftes, er indstillingerne stadig gemt. Navigation i menuen I menuen kan man som bruger ændre indstillingerne. Instrumentet kan konfigureres specifikt til dine personlige behov. Generel beskrivelse tasten (nedtrykket længe) henter MENU, enheder og symbolet UNIT vises. tast (nedtrykket kort tid) bladrer gennem hvert menupunkt. Se figur {G}. eller tast for at lave ændringer i menupunkter. tast (nedtrykket kort tid) henter det næste menupunkt. Et langt tryk på tasten i menuen bekræfter de nye indstillinger lavet i undermenupunkterne. Tryk på tasten (nedtrykket kort tid) i menuen giver dig mulighed for at forlade indstillingsfunktionen uden at gemme. 10

17 Distance Meter Menufunktioner G 1 7 EXIT

18 421D Brugsanvisning Indstilling af enheder for afstandsmålinger Følgende enheder kan indstilles: Menu # Afstand Areal Volumen 1.1 0,000 m 0,000 m 2 0,000 m ,000 0 m 0,000 m 2 0,000 m ,00 m 0,000 m 2 0,000 m ,00 fod 0,00 fod 2 0,00 ft '00'' 1/32 0,00 fod 2 0,00 fod ,0 in 0,00 fod 2 0,00 fod /32 in 0,00 fod 2 0,00 fod 3 Indstilling af enheder for hældningsmålinger Følgende enheder kan vælges for hældningsmålinger: Menu # Enheder for hældning 2.1 +/- 0, ,00% Bip (BEEP) Du kan slå bip til eller fra. Konstant laser ( ) Du kan slå den konstante laserfunktion til eller fra. Menu # Konstant laserfunktion 4.1 Tændt 4.2 Slukket Med den konstante laserfunktion slået til, udløser hvert tryk på tasten en måling. Laseren slukker automatisk efter 15 minutter. Måling med stativ (TRIPOD) Referencen skal være passende justeret ind for at kunne udføre korrekte målinger med et stativ. For at gøre det vælges STATIV symbolet i dette menupunkt. Du kan slå referencen på stativet til eller fra. Indstillingen kan ses på displayet. Menu # Måling med stativfunktion 5.1 Tændt 5.2 Slukket Menu # Bip-funktion 3.1 Tændt 3.2 Slukket 12

19 Distance Meter Betjening Display - tastaturbelysning ( ) Automatisk belysning af displayet og tastatur kan slås til eller fra. Menu # Oplysningsfunktion 6.1 Tændt 6.2 Slukket Nulstil - får instrumentet til at vende tilbage til fabriksindstillingerne (RESET) Instrumentet har en RESET funktion. Når du vælger menufunktionen RESET og bekræfter, vender instrumentet tilbage til fabriksindstillingerne. Menu # Nulstillingsfunktion 7.1 Tændt 7.2 Slukket En nulstilling indstiller følgende værdier til deres fabriksindstillinger: Reference (bag) Displaybelysning (ON) Bip (ON) Enhed (m(mm)) Stack og hukommelse er slettet Bemærk Alle tilpassede indstillinger og gemte værdier er tabt. Betjening Tænd/sluk Tænder instrumentet og laser. Displayet viser batterisymbolet indtil næste tastetryk. Længere tryk på denne tast slukker for instrumentet. Laseren slukker automatisk efter seks minutters inaktivitet. CLEAR tast Seneste handling fortrydes. Når der udføres areal eller volumen målinger, kan hver enkelt måling slettes og blive målt igen. Display/tastaturbelysning Instrumentet har en sensor, som automatisk tænder og slukker for belysning af displayet og tastatur afhængigt af lysforholdene. Referenceindstilling Standard referenceindstillingen er fra instrumentets bagkant. Et specielt bip høres, når referenceindstillingen ændres. 13

20 421D Brugsanvisning Tryk på denne tast (nedtrykket kort tid) for at foretage næste måling fra forkanten. Efter en måling skifter referencen automatisk til standardindstillingen (bagsidereference). Se figur {H}. H 1 Measure Min Max Måling Enkel distancemåling Tryk for at aktivere laseren. Tryk igen for at starte afstandsmålingen. Resultatet vises med det samme. Minimum/maksimum måling Denne funktion giver brugeren mulighed for at måle minimum eller maksimum afstand fra et fast målepunkt. Det kan også bruges til at bestemme mellemrum. Se figur {I}. I Min. Max. 2 Tryk på denne tast (nedtrykket længe) for at indstille referencen til foran. Vender ikke tilbage til standardreferencen (bag). Tryk på denne tast, og bagsidereferencen er valgt igen. Det er normalt at måle rums diagonaler (maksimum værdier) eller horisontale afstande (minimum værdier). Hold denne tast nede indtil en biplyd høres. Fej derefter frem og tilbage med laseren og op og ned over det ønskede målpunkt - (f.eks. ind i hjørnet af et rum). Tryk for at stoppe konstant måling. Værdierne for maksimum og minimum afstande vises på displayet og ligeledes senest målte værdi i summeringslinjen. 14

21 Distance Meter Funktioner Funktioner Addition/subtraktion Afstandsmåling Den næste måling lægges til den forrige. Den næste måling trækkes fra den forrige. Denne proces kan gentages efter behov. Tryk på denne tast for at se resultatet. Resultatet vises altid i summeringslinjen med den forrige værdi vist i den anden linje. Seneste handling fortrydes. Areal Tryk én gang. symbolet vises på displayet. Tryk på denne tast for at foretage første måling (f.eks. længde). Tryk på denne tast for at foretage første måling (f.eks. længde). Tryk på denne tast for at foretage anden måling (f.eks. bredde). Tryk på denne tast for at foretage tredje måling (f.eks. højde). Resultatet vises i anden linje. Volumen vises så i summeringslinjen. Tryk på tasten (nedtrykket længe) for at vise yderligere ruminformation så som loft-/gulvareal, væggenes areal, omkreds. Loft-/gulvareal Vægareal Omkreds Tryk igen for at foretage anden måling (f.eks. bredde). Resultatet vises i summeringslinjen. Tryk på tasten (nedtrykket længe) for at beregne omkredsen. Volumen Tryk på denne tast to gange. symbolet vises på displayet. 15

22 421D Brugsanvisning Hældningsmåling Bemærk Hældningssensoren måler hældninger mellem ± 45. Bemærk Ved hældningsmåling bør instrumentet holdes uden et krydsfald (± 10 ). Tryk på denne tast én gang for at aktivere hældningssensoren. s ymbolet vises på displayet. Hældningen vises konstant som eller % afhængigt af indstillingen. Tryk på for at måle hældningen og afstanden. Se figur {J}. Kalibrering af hældningssensor Brugeren kan kalibrere apparatets hældningssensor. Vinkelsensoren tændes ved at trykke på en gang. Herefter foretages to målinger på en flad overflade. Den første måling tages og den målte vinkel a noteres. Apparatet drejes herefter præcis 180, den anden måling tages og den målte vinkel b noteres. Værdien x, som apparatet skal rettes efter, beregnes på følgende måde: x = -(a+b)/2 Kalibreringsfunktionen indtastes ved at trykke på tasterne og samtidig i 2 sekunder. Rettelsesværdien x kan indtastes her med tasterne og. Den indtastede værdi gemmes og implementeres ved at trykke på tasten. J 16

23 Distance Meter Hældningsmåling Indirekte vandret afstand Denne funktion giver brugeren mulighed for at vurdere en vandret afstand, selv når synsfeltet er blokeret af en genstand eller forhindring. Se figur {K}. K L m m a b b a=b m m m b m b a Tryk på denne tast to gange og displayet viser dette symbol. Tryk på denne knap for at måle hældning og diagonal afstand. Summeringslinjen viser resultatet som den direkte vandrette afstand. Opmålingsfunktion To forskellige afstande (a og b) kan indtastes i instrumentet og kan derefter anvendes til at markere forskellige målelængder, f.eks. ved bygning af trærammer. Se figur {L}. Input af opmålingsafstande: Tryk på denne tast tre gange og symbolet for opmålingsfunktion vises på displayet. Værdien (a) og den tilsvarende mellemliggende linje blinker. Ved at bruge og kan du justere værdierne (først a og derefter b) til at passe til opmålingsafstande. Ved at holde tasterne nede øges ændringshastigheden for værdierne. Når den ønskede værdi (a) er nået, kan der bekræftes med tasten. Værdien (b) og den mellemliggende linje blinker (den definerede værdi er automatisk opfanget). Værdi (b) kan indtastes med og. 17

24 421D Brugsanvisning Den definerede værdi (b) bekræftes med tasten og starter opmålingsfunktionen med laser. Displayet viser den nødvendige opmålingsafstand i summeringslinjen mellem markeringspunktet (først a og så b) og instrumentet (bag-reference). Hvis 421D flyttes langsomt langs opmålingslinjen, vil den viste afstand blive mindre. Instrumentet begynder at bippe ved en afstand på 0,1 m fra næste markeringspunkt. Pilene i displayet indikerer i hvilken retning 421D skal flyttes for at opnå den definerede afstand (enten a eller b). Så snart opmålingspunktet er nået, ændres biplyden og pilene på displayet forsvinder. Denne funktion kan når som helst stoppes ved tryk på tasten. Rumhjørne-vinkelfunktion Vinklerne i en trekant kan beregnes ved at måle de tre sider. Denne funktion kan anvendes f.eks. til at tjekke et rums retvinklede hjørne. Se figur {M}. M Tryk på denne tast og symbolet for rum-hjørne vises på displayet. Marker referencepunkter til højre og venstre (d1/d2) for vinklen, som skal måles. Tryk på denne tast for at måle den første (korte) side af trekanten (d1 eller d2). Tryk på denne tast for at måle den anden (korte) side af trekanten (d1 eller d2). Tryk på denne tast for at måle den tredje (lange) side af trekanten (d3). Resultatet vises i summeringslinjen som vinklen for rummets hjørne. 18

25 Distance Meter Hældningsmåling Indirekte måling Instrumentet kan beregne afstande ved brug af Pythagoras læresætning. Bemærk Sørg for at følge det foreskrevne forløb af målinger: Alle målpunkter skal være i det horisontale eller vertikale plan. De bedste resultater opnås, når instrumentet roteres om et fast punkt (f.eks. med placeringsskinnen foldet helt ud og instrumentet placeret på en væg). Minimum/maksimum-funktionen kan anvendes - se forklaring i "Måling -> Minimum/maksimum måling". Minimumværdien skal anvendes til målinger i rette vinkler til målet; maksimum afstand til alle andre målinger. Bemærk Sørg for at den første måling og den målte afstand er i en ret vinkel. Brug minimum/maksimumfunktionen, som forklaret i "Måling -> Minimum/maksimum måling". Indirekte måling - bestemmelse af en afstand med brug af 2 hjælpe-målinger Se figur {N}. N F.eks. til måling af bygnings højder eller bredder. Det er hensigtsmæssigt at bruge stativ ved højdemålinger, der kræver måling af to eller tre strækninger. Tryk på denne tast én gang, og displayet viser. Laseren er tændt. Sigt mod det øverste punkt (1) og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. Hold instrumentet så vandret som muligt. Hold denne tast nede for at starte en konstant måling, fej frem og tilbage med laseren og op og ned over det ideelle vandrette målpunkt

26 421D Brugsanvisning Tryk for at stoppe konstant måling (2). Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i den sekundære linje. Indirekte måling - bestemmelse af en afstand med brug af 3 hjælpe-målinger Se figur {O}. O Tryk for at stoppe konstant måling (2). Værdien er opfanget. Sigt mod det lave punkt og Tryk på denne tast for at starte målingen (3). Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i de sekundære linjer. Indirekte måling - bestemmelse af en kædeværdi med brug af 3 målinger Se figur {P}. P Tryk på denne tast to gange, og displayet viser dette symbol. Laseren er tændt. Sigt mod det øverste punkt (1) og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. Hold instrumentet så vandret som muligt. Hold denne tast nede for at starte en konstant måling, fej laseren op og ned over det ideelle vandrette målpunkt. fig_p.eps F.eks. bestemmelse af højden mellem punkt 1 og punkt 2 med brug af tre målpunkter. Tryk på denne tast tre gange; og displayet viser dette symbol. Laseren er tændt. Sigt mod det øvre punkt (1). Tryk på denne tast og start målingen. Efter den første måling er værdien opfanget. Displayet blinker (2). 20

27 Distance Meter Hældningsmåling Starter målingen. Efter den anden måling er værdien opfanget. Displayet blinker (3). Hold instrumentet så vandret som muligt. Hold denne tast nede for at starte konstant måling. Fej laseren op og ned over det ideelle vandrette målpunkt. Tryk på denne tast for at stoppe konstant måling. Resultatet vises i summeringslinjen, den partielle værdi vises i de sekundære linjer. Lagring af konstanter/historisk hukommelse Lagring af en konstant Du kan gemme og hente en ofte brugt værdi f.eks. højden af et rum. Mål den ønskede afstand, hold tasten inde indtil enheden bipper for at bekræfte lagring. Hentning af konstanten Tryk på denne tast én gang for at hente konstanten og gør den tilgængelig for yderligere beregninger ved at trykke på tasten. Tryk på og tasterne på samme tid sletter alle værdierne i den historiske hukommelse. Timer (selvudløsende) Tryk på denne tast for at vælge 5 sekunders tidsforsinkelse. eller Hold denne tast nede indtil den ønskede tidsforsinkelse er nået (max. 60 sekunder). Tryk på for at starte timeren. Sekunder til målingen (f.eks. 59, 58, 57...) vises ved nedtælling. Se sidste 5 sekunder tælles ned med et bip. Efter det sidste bip udføres målingen og værdien vises. Bemærk Timeren kan anvendes til alle målinger. Historisk hukommelse Tryk på denne tast to gange og de foregående 20 resultater (målinger eller beregnede resultater) vises i omvendt orden. og tasterne kan anvendes til navigering. Tryk på denne tast for at anvende et resultat i summeringslinjen til yderligere beregninger. 21

28 421D Brugsanvisning Appendiks Meddelelseskoder Alle meddelelseskoder vises med enten eller "Error". Følgende fejl kan løses: Årsag Løsning 156 Tværgående hældning større end Hovedhældningsretning, vinkel for høj (> 45 ) Hold instrumentet uden tværgående hældning Mål vinkel op til max. ± Beregningsfejl Gentag procedure 252 Temperatur for høj Lad instrumentet køle ned 253 Temperatur for lav Varm instrumentet op 255 Modtagersignal for svagt, måling tager for lang tid, afstand > 100 m 256 Modtaget signal for kraftigt Brug målplade Mål er for reflekterende (brug målplade) 257 Forkert måling, baggrund er for lys Gør målet mørkere (mål under andre lysforhold) 260 Laserstråle brudt Gentag måling Fejl Årsag Løsning Fejl Hardwarefejl Tænd og sluk for enheden flere gange. Hvis symbolet stadig vises, så er dit instrument defekt. Bed din forhandler om assistance. 22

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto DXT Digital afstandsmåler El.nr. 63 98 206 138 Indhold Indledning... 1 Anvendte symboler... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Utilstrækkelige

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1

Indholdsfortegnelse. Dewalt DW03050 1 Indholdsfortegnelse DA Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse

Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse Prexiso P50 - Indholdsfortegnelse DK Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2 Display - - - - - -

Læs mere

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 320. Betjeningsvejledning Laser Distancer LD 30 da Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler

Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler Betjeningsvejledning Elma Disto D2 Laser afstandsmåler El.nr. 63 98 206 206 Indhold Anvendte symboler i vejledningen... 1 Anvendelsesformål... 1 Tilladt brug... 1 Forkert brug... 1 Begrænsninger for anvendelse...

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

1 Symboler. 5 Ansvarsområder

1 Symboler. 5 Ansvarsområder A 1 2 B 3 G H 4 C 7 5 6 I J D 8 9 10 11 12 13 12 13 K 14 E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord: Forsigtig

Læs mere

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer

62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer 62 MAX/62 MAX + Infrared Thermometer Brugsanvisning (Danish) April 2012 Rev. 1, 11/12 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names

Læs mere

414D/419D/424D. Brugsanvisning. Laser Distance Meter

414D/419D/424D. Brugsanvisning. Laser Distance Meter 414D/419D/424D Laser Distance Meter Brugsanvisning June 2012 (Danish) 2012 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks

Læs mere

Leica DISTO DXT The original laser distance meter

Leica DISTO DXT The original laser distance meter Leica DITO DXT The original laser distance meter Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO DXT. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Leica DISTO D2. The original laser distance meter

Leica DISTO D2. The original laser distance meter Leica DITO D2 The original laser distance meter 3 2 1 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO. ikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen bør gennemlæses nøje før du bruger produktet

Læs mere

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3. The original laser distance meter TM Leica DITO TM D3 The original laser distance meter Leica DITO D3 1 2 4 6 8 11 3 5 7 9 10 1 2 4 3 5 6 7,8,9 a b b 10 11 12 13 14 15 16,17,18 19 20 TIMER? a max b min MENU UNIT REET IPOD BEEP ONOFF 21

Læs mere

Leica DISTO D8 The original laser distance meter

Leica DISTO D8 The original laser distance meter Leica DITO D8 The original laser distance meter 1 2 3 4 5 6 8 10 12 7 9 11 13 14 15 16 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DITO D8 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DITO D8. Læs omhyggeligt

Læs mere

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Phase Rotation Indicator 9040 Phase Rotation Indicator Brugsanvisning PN 2438546 April 2005, Rev.2, 5/11 (Danish) 2005-2011 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notification. All

Læs mere

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning

PREXISO X2 LASER DISTANCE METER. Betjeningsvejledning PREXISO X2 LASER DISTANCE METER Betjeningsvejledning A B C D E F 1 Symboler 1.1 Advarselshenvisninger Advarselshenvisninger skelner mellem forskellige risikograder, idet der angives følgende signalord:!

Læs mere

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D210 The original laser distance meter Leica DISTO TM D0 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Oversigt - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Laser Distancer LD 500. Betjeningsvejledning

Laser Distancer LD 500. Betjeningsvejledning Laser istancer L 500 Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 4 5 6 1 2 0 3 15 14 13 12 11 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 1 2 1 3 1 3 1 2 2 max. Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en tabila

Læs mere

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter

Leica DISTO TM D3a The original laser distance meter Leica ITO TM 3a The original laser distance meter Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en Leica ITO 3a. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt.

Læs mere

Veksel- og jævnstrømsøger

Veksel- og jævnstrømsøger /i1010 Veksel- og jævnstrømsøger Brugsanvisning Sikkerhed XW Bør læses først: Sikkerhedsregler Man bør altid overholde følgende regler for spændingssøgerens benyttelse og vedligeholdelse på sikker måde:

Læs mere

Leica DISTO A8. The original laser distance meter

Leica DISTO A8. The original laser distance meter Leica DTO A8 The original laser distance meter 14 12 11 13 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 16 17 18 19 20 21 22 23 Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Leica DISTO D5 The original laser distance meter

Leica DISTO D5 The original laser distance meter Leica DTO D5 The original laser distance meter 1 13 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 1 3 4 1 2 3 8 5 7 4 7 6 6 5 Leica DTO D5 Brugervejledning Dansk Tillykke med købet af en Leica DTO D5. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation

80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation 80 Series V Digital Multimeter Sikkerhedsinformation Gå til www.fluke.com for at registrere dit produkt og finde mere information. Advarsel angiver forhold og fremgangsmåder, som er farlige for brugeren.

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer

51 & 52 Series II. Brugsanvisning. Thermometer 51 & 52 Series II Thermometer Brugsanvisning Danish September 1999 Rev.1, 6/01 1999-2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter

Leica DISTO TM X310 The original laser distance meter Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

MikroLaser ML 4 Brugermanual

MikroLaser ML 4 Brugermanual PRÆCISIONSLASERE MikroLaser ML 4 Brugermanual Version: 6.2 Dansk MIKROFYN A/S BONDOVEJ 16 5250 ODENSE SV TLF.: 6617 0784 WWW.MIKROFYN.DK Introduktion Tillykke med erhvervelsen af en kvalitetslaser fra

Læs mere

Leica DISTO A6. The original laser distance meter

Leica DISTO A6. The original laser distance meter Leica DTO A6 The original laser distance meter 6 2nd Brugervejledning Version 1.1 Dansk Tillykke med dit køb af en Leica DTO. ikkerhedsanvisningerne findes i et separat hæfte, som følger med denne brugervejledning.

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Model 65 Infrared Thermometer

Model 65 Infrared Thermometer Model 65 Infrared Thermometer Brugsanvisning Indledning Fluke Model 65 Infrared Thermometer er et afstandstermometer med lasersigte. Termometeret viser et objekts overfladetemperatur ved at registrere

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk

IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS. Dansk IMPORTANT PRODUCT + SAFETY INSTRUCTIONS Dansk VIGTIGE ANVISNINGER VEDRØRENDE PRODUKTET + SIKKERHED (DANSK) Læs og følg disse vigtige anvisninger vedrørende produktet + sikkerhed og gem dem til senere brug.

Læs mere

Brugervejledning. Sikkerhedsanvisninger. Indhold. Anvendte symboler. Brug af instrumentet. Dansk

Brugervejledning. Sikkerhedsanvisninger. Indhold. Anvendte symboler. Brug af instrumentet. Dansk Brugervejledning ansk Tillykke med købet af en Leica ITO 3a BT. Læs omhyggeligt sikkerhedsanvisningerne og brugervejledningen inden brug af dette produkt. Personen med ansvar for instrumentet skal sikre

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053293 Infrarødt termometer Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Infrarødt termometer - Varenr. 9053293 Beskrivelse: Infrarødt termometer.

Læs mere

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug

Alkometer DA-8500E. Brugsanvisning - DK. Avanceret brændselscellesensor. Alkometer til privat og professionelt brug Alkometer DA-8500E Brugsanvisning - DK Avanceret brændselscellesensor Alkometer til privat og professionelt brug Læs brugsanvisningen nøje inden brug Alkometer Brugsanvisning DK.indd 1 21/03/13 18:06:17

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning

Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning Fugtighedsmåler FFM 100 Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER: 1) Scanner 2) Display 3) Tænd/sluk tast 4) Baggrundsbelysning 5) Låg til batterirum 6) MEAS tast 7) Max./min. tast BRUG TIL FORMÅLET FFM

Læs mere

Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2

Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2 Side 1 af 7 Afstandsmålere Leica DXT / D3a / D3a BT / D5 / D8 / D2 Artikel: 9677-0375 AVSTÅNDSMÄTARE DISTO D510 D2 D210 D3a X310 D5 D510 D 8 X310 (IP65) X310 (IP65) D510 (IP65) D510 D510 Side 2 af 7 iphone

Læs mere

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning

LA 90L / LA 180L. Betjeningsvejledning L 90L / L 80L da etjeningsvejledning L 80L 7 3a 5 6 4 3b 8 d b c b a a C L 80 L L 90 L D D >,8m > ft 90 Y Y m 3 3 ft E E E3 F Y D ± 5 D X D3 G,8m ft G G3 S > 5 m > 6 3 ft G4 G5 3 3 da etjeningsvejledning

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

714 Thermocouple Calibrator

714 Thermocouple Calibrator 714 Thermocouple Calibrator Brugsanvisning Indledning Fluke model 714 kalibreringsapparat til termoelementer (Thermocouple Calibrator) er et præcisionsværktøj til strømafgivelse og måling til kalibrering

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP8297. Brugervejledning

Straightener. Register your product and get support at  HP8297. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP8297 DA Brugervejledning a b cd e g f h i Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Leica DISTO TM D410 The original laser distance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introduktion - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual

Golf Laser Afstandsmåler MAX 400. Brugermanual Golf Laser Afstandsmåler MAX 400 Brugermanual Læs venligst manualen grundigt igennem før afstandsmåleren tages i brug og gem manualen til fremtidig brug. 1. INTRODUKTION Golf Laser Afstandsmåler er en

Læs mere

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER

DistanceMaster One. Laser 650 nm SPEED SHUTTER DK 16 Laser 650 nm SPEED SHUTTER Laser 02 2 x Typ AAA / LR03 1,5V / Alkaline x x y = m 2 y z x y x y z = m 3 03 ! Læs betjeningsvejledningen og det vedlagte hæfte Garantioplysninger og supplerende anvisninger

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-3Liner HP Betjeningsvejledning 03/2011-1 - BETJENING Væg/-stativbeslag monteres på: a) trefodsstativ eller gulv-til-loft teleskop (5/8 gevind) b) på en væg: monteres i alle

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning

Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Digitalt hygro/termometer med dugvisning FHT 100 Betjeningsvejledning Indholdsfortegnelse I. Indledning II. Egenskaber III. Tastatur og funktioner IV. Gennemførsel af målinger V. Udskiftning af batteri

Læs mere

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com

Betjeningsvejledning. DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40. denver-electronics.com denver-electronics.com Betjeningsvejledning DAB+/DAB FM Radio DENVER DAB-40 COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics DA-1 VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning

Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Bærbar USB 2.0-harddisk Brugervejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indledning 3 Tilslutning af den bærbare harddisk 3 Lagring og overførsel af data 4 Frakobling af den bærbare harddisk 5 Teknisk support

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

RollerMouse Pro3 Brugermanual

RollerMouse Pro3 Brugermanual RollerMouse Pro3 Brugermanual Æsken indeholder 1. RollerMouse Pro3 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 2 3 1 /1 RollerMouse funktioner A. Rullestav B. Valg af cursorhastighed og LED

Læs mere

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data...

Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Ibrugtagning... 6 Anvendelse... 7 Fejlmeldinger... 8 Bortskaffelse... 9 Tekniske data... Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat...4 Generelt...4 Korrekt håndtering af batterierne...5 Foretag aldrig reparationer på egen hånd...5 Ibrugtagning... 6 Kontroller leveringen...6

Læs mere

BRUGSANVISNING DANSK

BRUGSANVISNING DANSK BRUGSANVISNING DANSK 1. FUNKTION Apparaturet er beregnet som hjælpemiddel til lokalisering af en hund. Funktionen er baseret på radiopejling, der foregår med en af Tracker Oy patenteret modtager, der er

Læs mere

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator

Brugsanvisning. Motor and Phase Rotation Indicator 9062 Motor and Phase Rotation Indicator Brugsanvisning April 2005 (Danish) 2005 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China. All product names are trademarks of their respective companies.

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at

Hairdryer HP8260. Brugervejledning. Register your product and get support at Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP8260 DA Brugervejledning Dansk 1 Indledning Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning

Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Geo-Fennel Multi-Digit Pro + Betjeningsvejledning Læs venligst denne betjeningsvejledning før ibrugtagning og bemærk især sikkerhedsoplysningerne. Kun hvis instrumentet bliver brugt som beskrevet, er man

Læs mere

Brugermanual. Manuel d instruction

Brugermanual. Manuel d instruction Brugermanual Manuel d instruction sonoro audio GmbH Unter Goldschmied 6 50667 Cologne Tyskland info@sonoro-audio.com www.sonoro-audio.com 03/12 Fabrikanten arbejder løbende på den videre udvikling af alle

Læs mere

VIGTIGT INFORMATION Kære Kunde. Tak fordi du valgte UMA digitale vægt fra Casa Bugatti. Som ethvert andet produkt, skal dette produkt benyttes med omsorg og forsigtighed for ikke at skade vægten. FØR ANVENDELSE

Læs mere

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler

PHEP 4. Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 Vandtæt ph- og temperaturmåler PHEP 4 er enkel at anvende. Alligevel anbefales det at gennemlæse denne instruktion nøje, før instrumentet tages i brug. Nærværende instruktion vil forsyne Dem med

Læs mere

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601

Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 Brugervejledning Nokia Trådløs Oplader DT-601 1.1. udgave DA Dele Lær din trådløse oplader at kende. 1 USB-kabel 2 Indikator 3 Opladningsområde Produktets overflade er nikkelfri. Nogle af de tilbehørsprodukter,

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

Model T100, T120, T140,

Model T100, T120, T140, Model T100, T120, T140, Voltage/Continuity Tester November 2006 2006 Fluke Corporation. All rights reserved. Printed in China Introduktion Symboler som er markeret på instrumentet eller i denne manual:

Læs mere

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning

Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning Infrarødt termometer FIRT 800-Pocket Betjeningsvejledning BETJENINGSELEMENTER 1) Infrarød sensor 2) Laserstråle 3) LCD display 4) tast / belysning 5) tast / laserstråle 6) Mode tast 7) Udløser til temperaturmåling

Læs mere

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato

Knappernes navne og funktioner: Tryk og hold i 3 sekunder CLOCK Viser tid, dato ug ugedag Indstiller tid og dato Brugervejledning til Model # W157 Tak fordi du har valgt denne nye farve-vejrstation. Denne vejrstation er fremstillet med den allernyeste teknologi og tilsvarende komponenter og giver præcise og pålidelige

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation

BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation Danish BETJENINGSVEJLEDNING FOR DENVER TRC-1480 MK2 Trådløst Inden- og Udendørs Ur og Termometer med Vejrstation KOM GODT I GANG 1. Åben dækslet på bagsiden af det trådløse termometer-ur ved at skubbe

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual

RollerMouse Free3 Wireless. Brugermanual RollerMouse Free3 Wireless rugermanual Æskens indhold 1. RollerMouse Free3 Wireless 2. To korte tastaturstøtter 3. To lange tastaturstøtter 4. Trådløs modtager 5. US 2.0-kabeladapter 6. Ladekabel 2 3 5

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Straightener. Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning

Straightener.  Register your product and get support at HP4666/22. Brugervejledning Register your product and get support at www.philips.com/welcome Straightener HP4666/22 DA Brugervejledning Dansk Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den

Læs mere

Personvægt MD Betjeningsvejledning

Personvægt MD Betjeningsvejledning Personvægt MD 13523 Betjeningsvejledning Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Om dette apparat... 4 Generelt... 4 Håndter batterierne korrekt... 4 Reparer aldrig selv... 5 Pakkens indhold... 5 Isætning af

Læs mere

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning

Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning Fuldautomatisk streglaser FL 40-4Liner Betjeningsvejledning 03/2011-1 - 2 B D 3 A C 1 4 E 5 F TEKNISKE DATA BETJENINGSELEMENTER 1) Modtagevindue (4) 2) Tastatur 3) Låseskrue til batterirum 4) Låg til batterirum

Læs mere

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner

Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse. 1. Kendetegn og funktioner 1. Kendetegn og funktioner Fuldautomatisk med følgende funktioner: Fuldautomatisk 2-vejs rotationslaser FL 400HA-G Betjeningsvejledning 1- Kan bruges til alle lodrette nivelleringer 2- Selvnivellerende

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere