20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "20. september 2017 EM 2017/90. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger"

Transkript

1 20. september 2017 EM 2017/90 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af den Inatsisartutbeslutning, som blev vedtaget som EM 2015/120 på efterårssamlingen Det fremgår af Inatsisartutbeslutningen, at Naalakkersuisut pålægges at fremsætte ændringsforslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond, således at det kun vil være muligt at benytte afkastet af den i fonden opsparede formue. Forslaget skal bidrage til at sikre, at det kun vil være muligt at udbetale afkast af fondens midler til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Efter forslaget skal det således ikke være muligt at udbetale fondens midler til dækning af de nævnte investeringer og udgifter. 2. Hovedpunkter i forslaget 2.1. Gældende ret Den gældende lovgivning på området er landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 31 af 28. november 2016 (herefter landstingsloven). Når landstingsloven træder i kraft, skal Naalakkersuisut oprette Grønlands Råstoffond. Det følger af landstingslovens 1. Naalakkersuisut skal derefter sørge for, at alle råstofindtægter, der er omfattet af landstingsloven, overføres fra landskassen til Grønlands Råstoffond. Det følger af landstingslovens 3 og 5. Fondens formue skal forvaltes og må alene udbetales og anvendes i overensstemmelse med landstingslovens regler. Det fremgår af landstingslovens 2, stk. 1, at formålet er at regulere placering og disponering af selvstyrets råstofindtægter og at underbygge langsigtede hensyn ved anvendelse af selvstyrets råstofindtægter. I overensstemmelse dermed fremgår det af bemærkningerne til landstingsloven, at formålet FM 2017/90 AAN Sagsnr

2 med fonden er at sikre, at indtægterne fra råstofsektoren anvendes med henblik på en stabil og bæredygtig udvikling af den grønlandske økonomi, uafhængig af de enkelte års indtægter. Etablering af fonden har endvidere til formål at sikre, at anvendelsen af Grønlands indtægter fra råstofindustrien underbygger overordnede, langsigtede hensyn til den grønlandske økonomi, som også vil komme fremtidige generationer til gode. Det følger af landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3, at fondens midler må anvendes til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Det følger af landstingslovens 2, stk. 2, nr. 4, at fondens midler derudover kun må udbetales til selvstyret i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Der gælder generelt den begrænsning, at fonden skal medvirke til at sikre, at fondens midler anvendes således, at det grønlandske samfund på lang sigt opnår de samfundsøkonomisk størst mulige afkast og mest gavnlige virkninger. Det følger af landstingslovens 2, stk. 2, nr. 5. Formuleringen af landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3-5, er på nuværende tidspunkt meget bred med hensyn til, hvilke investeringer og udgifter som vil kunne dækkes helt eller delvist ved brug af fondens midler. Det medfører en vis risiko for, at fondens midler ikke udbetales og anvendes korrekt og i overensstemmelse med landstingslovens generelle formål og hensyn. Formuleringen af de nævnte bestemmelser, herunder særligt landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3, medfører videre en betydelig risiko for udhuling af fondens midler, da fondens midler må udbetales og anvendes til dækning af investeringerne og udgifterne nævnt i landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3. Efter landstingslovens 30 skal fondens midler placeres i aktiver uden for Grønland. Fondens midler skal placeres i henholdsvis renterelaterede instrumenter (75-85%) og egenkapitalrelaterede instrumenter (15-25%) Forslaget Forslaget skelner generelt mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Der henvises generelt til afsnit og nedenfor. Ved afkast forstås efter forslagets 1, nr. 5, ( 3, stk. 7), det nominelle afkast efter inflation (realafkast) af fondens midler i et eller flere finansår med fradrag af udgifter til administration og drift af fonden i det eller de pågældende finansår. Der henvises generelt til den nævnte bestemmelse og bemærkningerne dertil. 2

3 2.2.1 Udbetaling af afkast af fondens midler Forslagets ordning er i overensstemmelse med den investeringsregel for økonomier med udtømmelige ressourcer, som professor John M. Hartwick formulerede i 1977 (den såkaldte Hartwick-regel). Hartwick-reglen omtales blandt andet i afsnit i Økonomisk Råds rapport fra september 2012 om naturressourcer som vækststrategi. En udtømmelig ressource er for eksempel en naturressource, herunder for eksempel mineralske råstoffer. Udgangspunktet efter Hartwick-reglen er, at overskuddet fra udtømningen af en udtømmelig ressource (ressourcerenten) skal investeres i nærmere bestemte aktiver, således at det sikres, at forbruget og velfærden i samfundet vil kunne holdes på det samme niveau over tid. Den ressource, der udtømmes, (naturkapitalen), vil således generelt blive erstattet af en såkaldt ressourcerente, der kan investeres i nærmere bestemte aktiver (finansiel kapital) og udnyttes af fremtidige generationer. Ressourcerenten investeres for så vidt muligt at holde den samlede formue, summen af naturkapital og finansiel kapital, konstant. Efter Hartwick-reglen er hensynet til fremtidige generationer således ikke et spørgsmål om at bevare bestemte goder, herunder for eksempel bestemte naturressourcer, men derimod et spørgsmål om at sikre fremtidige generationer en mulighed for at sikre og skabe forbrug og velfærd i samfundet i fremtiden. Den samlede formue, som en generation i et samfund giver videre til den næste generation, bør således ikke være mindre end den formue, som generationen selv modtog fra den tidligere generation. Forslagets ordning svarer videre blandt andet i det væsentlige til ordningen i den norske oliefond (Statens Pensjonsfond utland). Efter lovgivningen om den norske oliefond er det kun afkastet af fondens midler, som må anvendes til dækning af nærmere bestemte investeringer og udgifter med videre. Forslaget har særligt til formål at beskytte fremtidige generationers interesser ved at sikre, at fondens midler kun må udbetales i særlige tilfælde, og at fondens midler dermed generelt opspares og ikke udhules. Det afgørende er således, at fondens realværdi bevares over tid. Forslaget medfører ingen ændringer med hensyn til, hvilke investeringer og udgifter som må dækkes efter bestemmelsen i landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3, som ændret ved forslaget Udbetaling af fondens midler Efter forslaget må fondens opsparede midler (fondens hovedstol) ikke udbetales til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med landstingslovens regler og i hen- 3

4 hold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger efter landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3, som ændret ved forslaget. Der henvises generelt til forslagets 1, nr. 2, ( 2, stk. 2, nr. 3), og bemærkningerne dertil. Bortset fra det anførte i forslagets 1, nr. 2, ( 2, stk. 2, nr. 3), må fondens hovedstol udbetales som hidtil. Der henvises generelt til landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3-5, og landstingslovens 6-8, som ændret ved forslaget, og bemærkningerne dertil. Fondens hovedstol må under nærmere angivne betingelser for eksempel udbetales til dækning af en reduktion af statens bloktilskud til selvstyret i henhold til lovgivningen om selvstyrets ret til råstofindtægter og bloktilskud. Det følger af landstingslovens 7. Finansieringen af eventuelle reduktioner af bloktilskuddet fra staten vil ske ved brug af fondens hovedstol. Eventuelle reduktioner af bloktilskuddet vil blive finansieret med 2 års forskydning, hvorved fonden i denne periode kan opnå afkast af de midler, som efterfølgende vil blive brugt til udligning af bloktilskudsreduktionerne. Fondens midler må udbetales til dækning af et reduceret bloktilskud fra staten, selvom det beløb, der udbetales, overstiger afkastet af fondens midler. Bestemmelserne i forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 3 og 4), finder ikke anvendelse i forbindelse med udbetaling af fondens midler Placering af fondens midler Forslagets 1, nr. 14, ( 30, stk. 2), fastsætter nye regler for placering af fondens midler. Efter bestemmelsen investeres fondens midler i mere risikofyldte aktiver end hidtil. Forslaget tager i et vist omfang udgangspunkt i den ordning for investering af fondsmidler, som findes i den norske oliefond (Statens Pensjonsfond utland). Den norske oliefond søger at udnytte fondens langsigtede perspektiv og betydelige størrelse til at skabe høje afkast og sikre de bedst mulige værdier for fremtidige generationer. Den norske oliefonds midler investeres efter den følgende fordeling: 60 % af fondens midler investeres i aktier, % af fondens midler investeres i rentebærende papirer (obligationer), og op til 5 % af fondens midler investeres i fast ejendom. Investeringerne foretages globalt uden for Norge. Ligesom den norske oliefond har Grønlands Råstoffond et langsigtet perspektiv. Fonden kan derfor med fordel generelt foretage mere risikofyldte investeringer for dermed at søge at opnå det størst mulige afkast af fondens midler. Det foreslås derfor, at Grønlands Råstoffonds midler investeres efter den følgende fordeling: % af fondens midler investeres i aktier, % af fondens midler investeres i rentebæ- 4

5 rende papirer (obligationer), og 5-8 % af fondens midler investeres i fast ejendom. Investeringerne foretages som hidtil i aktiver uden for Grønland, jf. landstingslovens 30, stk Fondens ledelse og administration Forslaget indeholder i 1, nr. 16, ( 51) en overgangsbestemmelse, der indeholder særlige regler for fondens ledelse og administration i en kortere eller en længere periode efter landstingslovens ikrafttrædelse, hvor fondens formue er mindre omfattende. I en kortere eller en længere periode efter landstingslovens ikrafttrædelse forventes fondens formue og råstofindtægterne at være mindre omfattende. Det forventes derfor, at der i denne periode vil være behov for ledelse, drift og administration af fonden i mindre omfang end det, der følger af landstingslovens kapitel 7. En sådan ordning vil videre medvirke til at sikre, at omkostningerne til fondens ledelse, drift og administration står i rimeligt forhold til størrelsen af fondens formue. Forslagets 1, nr. 16, ( 52) indeholder derfor bestemmelser om en mindre omfattende ledelse, drift og administration af fonden. Bestemmelserne finder anvendelse indtil den 31. december i det år, hvor følgende 2 betingelser begge er opfyldt 1. gang: 1) Fondens formue er større end 1 milliard kroner. 2) Årets afkast af fondens midler er større end 50 millioner kroner. Først når de 2 nævnte betingelser begge er opfyldt, nedsættes en bestyrelse og et sekretariat efter reglerne i landstingslovens kapitel 7. Indtil da varetages fondens ledelse, drift og administration af Naalakkersuisut efter forslagets 1, nr. 16 ( 52). Der henvises generelt til nævnte bestemmelse og bemærkningerne dertil. 5

6 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Gældende formulering Forslaget 1 I landstingslov nr. 6 af 5. december 2008 om Grønlands Råstoffond, som ændret ved Inatsisartutlov nr. 25 af 9. december 2015 og Inatsisartutlov nr. 31 af 28. november 2016, foretages følgende ændringer: 1. Overalt i landstingsloven ændres landstingsfinanslov til: Inatsisartutfinanslov, landstingsfinanslove til: Inatsisartutfinanslove, landstingsfinansloven til: Inatsisartutfinansloven og Landstingsfinansloven til: Inatsisartutfinansloven. 3) at sikre, at fondens midler anvendes til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger, 4) at sikre, at fondens midler derudover kun udbetales til selvstyret i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger, og 5) at medvirke til at sikre, at fondens midler anvendes således, at det grønlandske samfund på lang sigt opnår de samfundsøkonomisk størst mulige afkast og mest gavnlige 2. 2, stk. 2, nr. 3, affattes således:. 3) at sikre, at afkast af fondens midler anvendes til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger, 3. 2, stk. 2, nr. 4, affattes således: 4) at sikre, at fondens midler og afkast af fondens midler derudover kun udbetales til selvstyret i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger, og 4. 2, stk. 2, nr. 5, affattes således: 5) at medvirke til at sikre, at fondens midler og afkast af fondens midler anvendes 6

7 virkninger. således, at det grønlandske samfund på lang sigt opnår de samfundsøkonomisk størst mulige afkast og mest gavnlige virkninger. 5. Efter 3, stk. 6, indsættes som nyt stykke: Stk. 7. Ved afkast forstås det nominelle afkast efter inflation (realafkast) af fondens midler i et eller flere finansår med fradrag af udgifter til administration og drift af fonden i det eller de pågældende finansår. 4. Fonden formue opbygges af: 6. I 4, 1. pkt., ændres Fonden formue opbygges af: til: Fondens formue opbygges af:. 1) selvstyrets råstofindtægter. Fondens overførsel af midler til selvstyret 7. Kapiteloverskriften i kapitel 4 affattes således: Fondens overførsel af midler og afkast af midler til selvstyret 6. Naalakkersuisut skal sørge for, at landstingsfinansloven og landskassens regnskab for et finansår omfatter og særskilt opgør samtlige selvstyretys investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i finansåret. Stk. 2. Fonden skal sørge for, at de i stk. 1 nævnte investeringer og udgifter dækkes af fondens midler i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger. 6. Naalakkersuisut skal sørge for, at landstingsfinansloven og landskassens regnskab for et finansår omfatter og særskilt opgør samtlige selvstyretys investeringer i 8. 6, stk. 2, affattes således: Stk. 2. Fonden skal sørge for, at selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i stk. 1 dækkes af afkast af fondens midler i overensstemmelse med reglerne i denne landstingslov og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger, jf. dog stk. 3 og I 6 indsættes efter stk. 2 som nye stykker: Stk. 3. Fonden må i et finansår kun udbetale afkast til selvstyret efter stk. 2 til dæk- 7

8 råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i finansåret. Stk. 2. Fonden skal sørge for, at de i stk. 1 nævnte investeringer og udgifter dækkes af fondens midler i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger. Stk. 3. I det omfang fondens midler skal anvendes til dækning af de i stk. 1 nævnte investeringer og udgifter, skal fonden sørge for, at midlerne overføres fra fonden til landskassen senest 2 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midler, taler derfor, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at overførslen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen. Stk. 4. Er selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i finansåret mindre end budgetteret i landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen, skal et beløb svarende til forskellen overføres fra landskassen til fonden. Stk. 5. Overførsel af et beløb mellem landskassen og fonden jf. stk. 4 sker efter aftale mellem bestyrelsen og Naalakkersuisut dog ikke senere end 6 måneder efter godkendelse af landskassens regnskab for finansåret. ning af selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i stk. 1 i finansåret. Desuden må fonden i et finansår ikke udbetale afkast til selvstyret efter stk. 2, medmindre det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår, jf. dog stk. 4. Stk. 4. Naalakkersuisut kan træffe afgørelse om, at fonden i et finansår kan udbetale afkast til selvstyret efter stk. 2 og 3, i det omfang det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større end det samlede afkast, der er optjent og ikke er udbetalt til selvstyret i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår. Stk. 3-6 bliver herefter stk

9 Stk. 6. Overførsel af et beløb mellem landskassen og fonden kan alene ske under iagttagelse af lovgivningen om Grønlands Selvstyres budget og Landstingsfinansloven. Stk. 3. I det omfang fondens midler skal anvendes til dækning af de i stk. 1 nævnte investeringer og udgifter, skal fonden sørge for, at midlerne overføres fra fonden til landskassen senest 2 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midler, taler derfor, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at overførslen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen , stk. 3, som bliver stk. 5, affattes således: Stk. 5. I det omfang afkast af fondens midler skal anvendes til dækning af de i stk. 1 nævnte investeringer og udgifter, skal fonden sørge for, at afkastet overføres fra fonden til landskassen senest 2 måneder efter vedtagelsen af inatsisartutfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midlerog afkast af fondens midler, taler derfor, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at overførslen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af inatsisartutfinansloven eller tillægsbevillingen. 7. Bortset fra det i 6 anførte må fondens midler kun udbetales til selvstyret i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i landstingsfinanslove eller tillægsbevillinger, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Fondens midler må ikke udbetales til selvstyret før det tidspunkt, hvor selvstyrets råstofindtægter i et finansår første gang er så store, at det medfører en reduktion af statens bloktilskud til selvstyret i henhold til lovgivningen om selvstyrets ret til råstofindtægter og bloktilskud. Efter dette tidspunkt må fondens midler kun udbetales til selvsty , stk. 1-4 affattes således: 7. Bortset fra det i 6 anførte må fondens midler og afkast af fondens midler kun udbetales til selvstyret i overensstemmelse med denne landstingslovs regler og i henhold til vedtagelse i inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Fondens midler og afkast af fondens midler må ikke udbetales til selvstyret før det tidspunkt, hvor selvstyrets råstofindtægter i et finansår første gang er så store, at det medfører en reduktion af statens bloktilskud til selvstyret i henhold til lovgivningen om selvstyrets ret til råstofindtægter og bloktil- 9

10 ret, i det omfang selvstyrets råstofindtægter i et finansår medfører en reduktion af statens bloktilskud til selvstyret, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Når selvstyrets råstofindtægter i et finansår første gang er så store, at det medfører bortfald af statens bloktilskud til selvstyret, må fondens midler udbetales til selvstyret i større omfang end selvstyrets indtægter i det pågældende og de efterfølgende finansår reduceres ved bortfald af statens bloktilskud til selvstyret. Stk. 4. Når det er vedtaget i en landstingsfinanslov eller tillægsbevilling, at nogle af fondens midler skal udbetales til selvstyret, skal fonden udbetale midlerne til landskassen, i det omfang kravene i stk. 1 og 2 er opfyldt. Udbetalingen skal foretages seneste 2 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midler, taler derfor, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at udbetalingen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af landstingsfinansloven eller tillægsbevillingen. 12. Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være landsstyre- eller landstingsmedlemmer. skud. Efter dette tidspunkt må fondens midler og afkast af fondens midler kun udbetales til selvstyret, i det omfang selvstyrets råstofindtægter i et finansår medfører en reduktion af statens bloktilskud til selvstyret, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Når selvstyrets råstofindtægter i et finansår første gang er så store, at det medfører bortfald af statens bloktilskud til selvstyret, må fondens midler og afkast af fondens midler udbetales til selvstyret i større omfang end selvstyrets indtægter i det pågældende og de efterfølgende finansår reduceres ved bortfald af statens bloktilskud til selvstyret. Stk. 4. Når det er vedtaget i en landstingsfinanslov eller tillægsbevilling, at nogle af fondens midler eller noget af afkastet af fondens midler skal udbetales til selvstyret, skal fonden udbetale midlerne eller afkastet til landskassen, i det omfang kravene i stk. 1 og 2 er opfyldt. Udbetalingen skal foretages seneste 2 måneder efter vedtagelsen af inatsisartutfinansloven eller tillægsbevillingen, men dog tidligst den 1. januar i det pågældende finansår. Hvis økonomiske og forretningsmæssige forhold, herunder forhold vedrørende forvaltningen og investeringen af fondens midler og afkast af fondens midler, taler derfor, kan Naalakkersuisut efter indstilling fra fondens bestyrelse beslutte, at udbetalingen skal ske på et senere tidspunkt, dog ikke senere end 6 måneder efter vedtagelsen af inatsisartutfinansloven eller tillægsbevillingen , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmer må ikke være medlem af Naalakkersuisut eller Inatsisartut. 10

11 24. Stk. 4. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen er ansvarlig for, at anvendelse og udbetaling af fondens midler sker i overensstemmelse med denne landstingslov, jf. 6 og 7, og skal i forbindelse dermed give direktøren alle påkrævede retningslinjer og anvisninger. 30. Fondens midler skal placeres i aktiver uden for Grønland. Stk. 2. Fondens midler placeres efter følgende fordeling: 1) Renterelaterede instrumenter: %. 2) Egenkapitalrelaterede instrumenter: %. Stk. 3. Fondens investeringer må ikke ske i aktiver vedrørende virksomhed, der er socialt uansvarlig , stk. 4, affattes således: Stk. 4. Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter fondens forhold tilfredsstillende måde. Bestyrelsen er ansvarlig for, at anvendelse og udbetaling af fondens midler og afkast af fondens midler sker i overensstemmelse med denne landstingslov, jf. 6 og 7, og skal i forbindelse dermed give direktøren alle påkrævede retningslinjer og anvisninger , stk. 2, affattes således: Stk. 2. Fondens midler placeres efter følgende fordeling: 1) Aktier: 60-70%. 2) Obligationer: 25-35%. 3) Fast ejendom: 5-8%. Ikrafttræden 15. Kapiteloverskriften i kapitel 15 affattes således: Ikrafttræden og fondens ledelse og administration mens dens formue og årlige afkast er begrænsede 16. Efter 50 indsættes: Efter 50 indsættes: 51. Bestemmelserne i kapitel 7 træder først i kraft efter den 31. december i det år, hvor følgende betingelser begge er opfyldt 1. gang: 1) Fondens formue er større end 1 milliard kroner. 2) Årets afkast af fondens midler er større end 50 millioner kroner. 11

12 52. Indtil bestemmelserne i kapitel 7 træder i kraft, ledes, drives og administreres fonden af Naalakkersuisut. Stk. 2. Naalakkersuisut leder, driver og administrerer fonden i overensstemmelse med dens formål, denne landstingslov og regler fastsat i medfør heraf. Stk. 3. Naalakkersuisut offentliggør kvartårlige meddelelser med oplysninger, der kan have betydning for vurdering af fondens drift og udvikling. 2 Inatsisartutloven træder i kraft den 1. januar Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Forslaget forventes på kort sigt ikke at have væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige. På længere sigt antages det økonomiske grundlag for Råstoffonden at blive forbedret. Det skyldes dels indskrænkningen i mulighederne for at overføre midler fra fonden til selvstyret, dels muligheden for at anlægge en mere aktiv investeringsstrategi. Det er ikke muligt at skønne værdien heraf. Herudover vil de sparede administrative udgifter i etableringsfasen forbedre fondens økonomiske grundlag. Det antages at besparelserne på udgifter til bestyrelseshonorarer, direktøraflønning m.v. vil udgøre ca. 1 mio. kr. årligt. Det forventes at selvstyrets udgifter til at administrere Råstoffonden indtil lovens 7 træder i kraft kan afholdes inden for eksisterende bevillinger. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet Forslaget forventes ikke at have væsentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 12

13 5. Konsekvenser for miljø, natur og folkesundhed Forslaget indebærer ingen konsekvenser for miljøet, naturen eller folkesundheden. 6. Konsekvenser for borgerne Forslaget forventes ikke at have konsekvenser for borgerne. Formålet med forslaget er blandt andet særligt at beskytte fremtidige generationers interesser ved at sikre, at fondens midler kun må udbetales i særlige tilfælde, og at fondens midler dermed generelt opspares og ikke udhules. Der henvises generelt til landstingslovens 2, stk. 2, nr. 3-5, og landstingslovens 6-8, som ændret ved forslaget, og bemærkningerne dertil. Forslaget bidrager generelt til at sikre, at fondens formue, herunder fondens midler og afkast af fondens midler, placeres, forvaltes, udbetales og anvendes forsvarligt og mest hensigtsmæssigt, således at det grønlandske samfund på lang sigt opnår de samfundsøkonomiske størst mulige afkast og mest gavnlige virkninger deraf. 7. Andre væsentlige konsekvenser Forslaget forventes ikke at have andre væsentlige konsekvenser. 8. Høring af myndigheder og organisationer m.v. Forslaget var i høring i i perioden fra den 18. maj til den 23. juni 2017 hos følgende myndigheder, organisationer med videre: SIK, Grønlands Erhverv, KANUKOKA, Kommuneqarfik Sermersooq, NUSUKA, Deloitte, Grønlands Revisionskontor, BK Revision, EY Grønland, BDO, Grønlandske Advokater, Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel, Råstofdepartementet, GrønlandsBANKEN, BankNordik, Formandens Departement og Departementet for Selvstændighed, Udenrigsanliggender og Landbrug. Forslaget var endvidere offentliggjort på Grønlands Selvstyres høringsportal. Der er alene modtaget høringssvar fra KANUKOKA KANUKOKA havde ikke bemærkninger til forslaget. 13

14 Bemærkninger til forslagets enkelte bestemmelser Til 1 Til nr. 1 (overalt i landstingsloven) Bestemmelsen er udtryk for konsekvensændringer som følge af, at Grønlands Landsting generelt omtales som Inatsisartut. Bestemmelsen ændrer landstingsfinanslov til Inatsisartutfinanslov m.v. således, at sådanne betegnelser i stedet indeholder ordet Inatsisartut. Til nr. 2 ( 2, stk. 2, nr. 3) Bestemmelsen afgrænser, hvilken del af fondens samlede formue som må anvendes til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med landstingsloven og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Bestemmelsen medfører således en begrænsning med hensyn til, hvilken del af fondens samlede formue som må anvendes til dækning af de nævnte investeringer og udgifter. Forslaget skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Ved afkast forstås efter forslagets nr. 5, det nominelle afkast efter inflation (realafkast) af fondens midler i et eller flere finansår med fradrag af udgifter til administration og drift af fonden i det eller de pågældende finansår. Der henvises generelt til den nævnte bestemmelse og bemærkningerne dertil. Det følger af bestemmelsen, at det kun er afkast af fondens midler, som må udbetales til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med landstingsloven og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Det er således ikke muligt at udbetale fondens midler til dækning af de nævnte investeringer og udgifter. Forslaget medfører ingen ændringer med hensyn til, hvilke investeringer og udgifter som må dækkes efter bestemmelsen i 2, stk. 2, nr. 3. Forslaget er i overensstemmelse med den såkaldte Hartwick-regel. Forslagets ordning svarer videre blandt andet i et vist omfang til ordningen for den norske oliefond (Statens Pensjonsfond utland). Der henvises generelt til afsnit og i de almindelige bemærkninger. Til nr. 3 ( 2, stk. 2, nr. 4) 14

15 Bestemmelsen er ændret som følge af, at forslaget skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Bestemmelsen præciserer, at fondens midler og afkast af fondens midler, bortset fra det, der følger af forslagets 1, nr. 2, ( 2, stk. 2, nr. 3), kun må udbetales til selvstyret i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Der henvises generelt til bemærkningerne til forslagets 1, nr. 2, og afsnit og i de almindelige bemærkninger. Til nr. 4 ( 2, stk. 2, nr. 5) Bestemmelsen er ændret som følge af, at forslaget skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Der henvises generelt til bemærkningerne til forslagets 1, nr. 2. Til nr. 5 ( 3, stk. 7) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen angiver, hvad der forstås ved afkast af fondens midler efter forslaget. Efter forslagets 1, nr. 5, forstås ved afkast det nominelle afkast efter inflation (realafkast) af fondens midler i et eller flere finansår med fradrag af udgifter til administration og drift af fonden i det eller de pågældende finansår. Til nr. 6 ( 4, 1. pkt.) Bestemmelsen er alene udtryk for en korrekturmæssig ændring. Til nr. 7 (kapiteloverskriften i kapitel 4) Kapiteloverskriften i landstingslovens kapitel 4 er ændret som følge af, at forslaget skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Der henvises generelt til forslagets 1, nr. 2, ( 2, stk. 2, nr. 3), og bemærkningerne dertil. Til nr. 8 ( 6, stk. 2) Bestemmelsen præciserer og uddyber den gældende bestemmelse i landstingslovens 6, stk. 2. Bestemmelsen i forslagets 1, nr. 9, angiver, at fonden skal sørge for, at selvstyrets investe- 15

16 ringer og udgifter nævnt i lovens 6, stk. 1, dækkes af afkast af fondens midler i overensstemmelse med landstingslovens regler og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Der henvises generelt til forslagets 1, nr. 2, og bemærkningerne dertil. Selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i lovens 6, stk. 1, må kun dækkes af afkast af fondens midler, i det omfang det er muligt i det pågældende finansår efter forslagets 1, nr. 10, ( 6, stk. 3 og 4) og landstingsloven i øvrigt. Fonden er således ikke forpligtet til at udbetale afkast af fondens midler til dækning af de nævnte investeringer og udgifter, i det omfang der ikke er dækning i afkastet af fondens midler efter lovens 6, stk. 3 og 4. Selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i lovens 6, stk. 1, må ikke dækkes ved udbetaling af fondens midler. Der henvises generelt til forslagets 1, nr. 2, og bemærkningerne dertil. Til nr. 9 ( 6, stk. 3) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen skal særligt ses i sammenhæng med forslagets 1, nr. 2 og 3. Der henvises generelt til de nævnte bestemmelser og bemærkningerne dertil. Bestemmelsen i forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 3, 1. pkt.), angiver, at fonden i et finansår kun må udbetale afkast til selvstyret efter forslagets 1, nr. 8, ( 6, stk. 2), til dækning af selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i lovens 6, stk. 1, i finansåret. Det følger således af bestemmelsen i forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 3, 1. pkt.), at fonden i et finansår kun må udbetale afkast til selvstyret efter forslagets 1, nr. 8, ( 6, stk. 2), til dækning af investeringer, som selvstyret har foretaget i det pågældende finansår, og til dækning af udgifter, som selvstyret har afholdt i det pågældende finansår. Det betyder for eksempel, at fonden i et finansår ikke må udbetale afkast til dækning af investeringer, som selvstyret har foretaget i et forudgående finansår, eller udgifter, som selvstyret har afholdt i et forudgående finansår. Bestemmelsen i forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 3, 2. pkt.), indeholder en øvre grænse for størrelsen af det samlede beløb, som fonden i et finansår må udbetale i afkast til selvstyret til dækning af selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i lovens 6, stk. 1. Bestemmelsen i forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 3, 2. pkt.), angiver, at fonden i et finansår kun må udbetale afkast til selvstyret efter forslagets 1, nr. 8, ( 6, stk. 2), i det omfang det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår, jf. dog forslaget til 1, nr. 9, ( 6, stk. 4). Det er for eksempel uden betydning, om fondens udbetaling af afkast i et finansår efter forsla- 16

17 gets 1, nr. 8, ( 6, stk. 2,) overstiger det afkast, der er opsparet i fonden i det pågældende finansår, når blot det samlede udbetalingsbeløb i det finansår, hvor afkastet udbetales, er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår. De investeringer og udgifter, som dækkes ved fondens udbetaling af afkast i et finansår, skal som nævnt være foretaget eller afholdt i det finansår, hvor afkastet udbetales, jf. forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 3, 1. pkt.). Fonden har i et vist omfang mulighed for at udbetale yderligere afkast til selvstyret til dækning af selvstyrets investeringer og udgifter nævnt i lovens 6, stk. 1, hvis Naalakkersuisut træffer afgørelse derom efter forslagets 1, nr. 9 ( 6, stk. 4). Der henvises generelt til den nævnte bestemmelse og bemærkningerne dertil. Til nr. 9 ( 6, stk. 4) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen skal særligt ses i sammenhæng med forslagets 1, nr. 2, 8 og 9. Der henvises generelt til de nævnte bestemmelser og bemærkningerne dertil. Bestemmelsen indeholder en hjemmel for Naalakkersuisut til at træffe afgørelse om, at fonden i et finansår må udbetale afkast til selvstyret efter forslagets nr. 8 og 9 ( 6, stk. 2 og 3,) i det omfang det samlede udbetalingsbeløb i finansåret er større end det samlede afkast, der er optjent og ikke er udbetalt til selvstyret i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår. Udgangspunktet efter forslagets nr. 9 ( 6, stk. 3, 2. pkt.,) er, at fonden i et finansår kun må udbetale afkast til selvstyret efter forslagets 1, nr. 8, ( 6, stk. 2,) i det omfang det samlede udbetalingsbeløb i finansåret ikke er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår og ikke er udbetalt til selvstyret i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår. Der henvises generelt til forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 3), og bemærkningerne dertil. Efter forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 4), har Naalakkersuisut mulighed for at træffe afgørelse om, at fonden i et konkret tilfælde må udbetale yderligere beløb i afkast til selvstyret end det, der følger af forslagets 1, nr. 8 og 9, ( 6, stk. 2 og 3). Der gælder dog altid den begrænsning, at det samlede udbetalingsbeløb i et finansår ikke må være større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår og ikke er udbetalt til selvstyret i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår. Bestemmelsen i forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 4), indeholder således en ufravigelig øvre grænse for, hvor stort et beløb fonden må udbetale i afkast i et finansår til dækning af selvstyrets investeringer og udgifter efter forslagets 1, nr. 8 og 9, ( 6, stk. 2 og 3). Bestemmelsen 17

18 har særligt til formål at sikre, at fondens formue ikke udhules. Hvis det samlede afkast, der er optjent i fonden i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår, for eksempel er kr., og hvis fonden i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår for eksempel har udbetalt i alt kr. i afkast efter forslagets 1, nr. 8 og 9, ( 6, stk. 2 og 3), må fonden i det pågældende finansår udbetale op til kr. i afkast efter forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 4). Det gælder dog kun, hvis beløbet på kr. er større end det gennemsnitlige årlige afkast i de seneste 5 finansår før det pågældende finansår som anført i forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 3). Fondens mulighed for at udbetale afkast efter forslagets 1, nr. 9, ( 6, stk. 4), forudsætter, at Naalakkersuisut træffer afgørelse derom. Naalakkersuisut træffer en sådan afgørelse på baggrund af en konkret vurdering af alle relevante forhold i det enkelte tilfælde. Bestemmelsen vedrører alene udbetaling af afkast af fondens midler og ikke udbetaling af fondens midler. Der henvises generelt til bemærkningerne til forslagets 1, nr. 2, ( 2, stk. 2, nr. 3). Til nr. 10 ( 6, stk. 5) Bestemmelsen er ændret som følge af, at forslaget skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Det følger af forslagets 1, nr. 2, ( 2, stk. 2, nr. 3), at det kun er afkast af fondens midler, som må udbetales til dækning af selvstyrets investeringer i råstofvirksomhed, udgifter ved råstofvirksomhed og udgifter ved varetagelse af hjemtagne opgaver i overensstemmelse med landstingsloven og i henhold til vedtagelse i Inatsisartutfinanslove eller tillægsbevillinger. Det er således ikke muligt at udbetale fondens midler til dækning af de nævnte investeringer og udgifter. Der henvises generelt til den nævnte bestemmelse og bemærkningerne dertil. Til nr. 11 ( 7) Bestemmelsen er ændret som følge af, at forslaget skelner mellem udbetaling af fondens midler og udbetaling af afkast af fondens midler. Der henvises generelt til forslagets 1, nr. 2, ( 2, stk. 2, nr. 3,) og bemærkningerne dertil. Til nr. 12 ( 12, stk. 2) Bestemmelsen er udtryk for konsekvensændringer som følge af, at Landsstyret generelt omtales som Naalakkersuisut og landsting som Inatsisartut. Til nr. 13 ( 24, stk. 4) 18

19 Forslaget er en konsekvens af den skarpere sondring mellem fondens midler og fondens afkast. Med forslaget præciseres, at bestyrelsens ansvar også omfatter anvendelse og udbetaling af fondens afkast. Til nr. 14 ( 30, stk. 2) Bestemmelsen fastsætter nye regler for placering af fondens midler. Efter bestemmelsen investeres fondens midler og afkast af fondens midler i mere risikofyldte aktiver end hidtil. Investeringerne foretages som hidtil i aktiver uden for Grønland, jf. landstingslovens 30, stk. 1. Efter bestemmelsen investeres fondens midler efter den følgende fordeling: % af fondens midler investeres i aktier, % af fondens midler investeres i rentebærende papirer (obligationer), og 5-8 % af fondens midler investeres i fast ejendom. Bestemmelsen tager udgangspunkt i den ordning for investering af fondsmidler, som findes i den norske oliefond (Statens Pensjonsfond utland). Der henvises generelt til afsnit i de almindelige bemærkninger. Ligesom den norske oliefond har Grønlands Råstoffond et langsigtet perspektiv, og fonden kan derfor med fordel generelt foretage mere risikofyldte investeringer for dermed at søge at opnå det størst mulige afkast af fondens midler. Til nr. 15 (kapiteloverskriften i kapitel 15) Kapiteloverskriften i landstingslovens kapitel 15 er ændret som følge af, at der i forslagets 1, nr. 15, ( 51-52) er indsat nye bestemmelser om fondens ledelse og administration, mens dens formue er mindre omfattende. Til nr. 16 ( 51) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen er en overgangsbestemmelse, der indeholder særlige regler for fondens ledelse og administration i en kortere eller længere periode efter landstingslovens ikrafttrædelse, hvor fondens formue er mindre omfattende. I en periode efter landstingslovens ikrafttrædelse forventes fondens formue og råstofindtægterne at være mindre omfattende. Det forventes derfor, at der i denne periode vil være behov for ledelse, drift og administration af fonden i mindre omfang end det, der er følger af lands- 19

20 tingslovens kapitel 7. En sådan ordning vil videre medvirke til at sikre, at omkostningerne til fondens ledelse, drift og administration står i rimeligt forhold til størrelsen af fondens formue. Bestemmelsen angiver, at bestemmelserne i lovens kapitel 7 først træder i kraft den 31. december i det år, hvor de følgende 2 betingelser begge er opfyldt 1. gang: 1) Fondens formue er større end 1 milliard kroner. 2) Årets afkast af fondens midler er større end 50 millioner kroner. Først når de 2 nævnte betingelser begge er opfyldt, nedsættes en bestyrelse og et sekretariat efter reglerne i landstingslovens kapitel 7. Det er således ikke tilstrækkeligt, at 1 af betingelserne er opfyldt, herunder at 1 af betingelserne er opfyldt i en længere periode. Når de 2 nævnte betingelser begge er opfyldt, finder reglerne i landstingslovens kapitel 7 anvendelse, uanset om 1 eller begge de 2 nævnte betingelser ikke måtte være opfyldt i 1 eller flere af de følgende år. Til nr. 16 ( 52, stk. 1) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen angiver et generelt udgangspunkt om, at fonden ledes, drives og administreres af Naalakkersuisut indtil bestemmelserne i kapitel 7 træder i kraft. Til nr. 16 ( 52, stk. 2) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Bestemmelsen angiver, at Naalakkersuisut leder, driver og administrerer fonden i overensstemmelse med dens formål, landstingsloven og regler fastsat i medfør heraf. Bestemmelsen svarer generelt til landstingslovens 22, stk. 1, om bestyrelsens ledelse og drift af fonden efter den almindelige ordning i landstingslovens kapitel 7. Til nr. 16 ( 52, stk. 3) Bestemmelsen er ny i forhold til den gældende landstingslov. Efter bestemmelsen offentliggør Naalakkersuisut kvartårlige meddelelser med oplysninger, der kan have betydning for vurdering af fondens drift og udvikling. 20

21 Bestemmelsen svarer generelt til landstingslovens i 22, stk. 4, om bestyrelsens offentliggørelse af sådanne kvartårlige meddelelser efter den almindelige ordning i landstingslovens kapitel 7. Til 2 Bestemmelsen vedrører ikrafttrædelsestidspunktet for forslaget. Det foreslås, at forslaget træder i kraft den 1. januar

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

16. maj 2017 FM 2017/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 16. maj 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af det forslag til Inatsisartutbeslutning, som blev behandlet i og vedtaget af

Læs mere

EM2017/90 J.nr EM-LABU-90 1

EM2017/90 J.nr EM-LABU-90 1 27-10-2017 BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ændring af landstingslov om Grønlands Råstoffond (Anvendelse af fondens midler

Læs mere

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

28. november 2013 FM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 28. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er udarbejdet som følge af en Inatsisartutbeslutning på efterårssamlingen i 2013. Det blev besluttet,

Læs mere

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

25. februar 2016 FM 2016/25. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 25. februar 2016 FM 2016/25 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag skal ses i sammenhæng med 18, stk. 3, nr. 4, i forslaget til Inatsisartutlov om kommunernes og

Læs mere

25. januar 2008 FM 2008/15 12. 08. 2007 EM 2007/55. Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål med videre

25. januar 2008 FM 2008/15 12. 08. 2007 EM 2007/55. Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål med videre 25. januar 2008 FM 2008/15 12. 08. 2007 EM 2007/55 Forslag til Landstingslov om Grønlands Råstoffond. Kapitel 1 Fondens oprettelse og formål med videre 1. Landsstyret opretter Grønlands Råstoffond. Stk.

Læs mere

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 18-06-2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber (budget- og regnskabsloven) trådte

Læs mere

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. august 2012 EM 2012/84. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. august 2012 EM 2012/84 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Formålet med forslaget er at indsætte bestemmelse om gebyrer i fiskeriloven. Indføringen er reelt set ikke ny,

Læs mere

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. december 2016 FM2017/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. december 2016 FM2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

21. september 2018 FM 2019/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 21. september 2018 FM 2019/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 25 af 18. december 2012 om bygge- og anlægsarbejder ved storskalaprojekter (storskalaloven)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger xx. august 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Dette forslag tager sigte på at tilpasse Inatsisartutloven på baggrund af de erfaringer som er indhøstet siden

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Xx august 2016 Bemærkninger til lovforslaget EM 2016/xx Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog i 1993 at oprette et boligselskab til at administrere Selvstyrets udlejningsboliger. En

Læs mere

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

10. juni 2014 EM 2014/XX. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 10. juni 2014 EM 2014/XX Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobbank på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs, hvor

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 20 af 3. december 2012 om erhvervsfremme til landbaserede erhverv har til formål at styrke udviklingen af det grønlandske

Læs mere

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

EM2016/28. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 29-07-2016 EM2016/28 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Hjemmestyret forventer, at råstofsektoren i de kommende år vil få stadig større betydning i Grønlands økonomi gennem en væsentlig forøgelse

Læs mere

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

23.august 2018 EM 2018/213. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 23.august 2018 EM 2018/213 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Som konsekvens af vedtagelsen af Inatsisartutlov om udnyttelse af vandkraftressourcer til produktion af energi

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil 2016/1 LSF 84 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-0741503 Fremsat den 16. november 2016 af skatteministeren (Karsten Lauritzen)

Læs mere

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017

21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2. Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 21. april 2017 FM 2017/21 RETTELSESBLAD 2 Erstatter rettelsesblad af 19. april 2017 Begrundelse På grund af sent indkommet lovteknisk høringssvar, er det fundet nødvendigt at fremsende et nyt rettelsesblad

Læs mere

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

12. april 2012 FM 2012/44. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 12. april 2012 FM 2012/44 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger til forslaget Indledning Fremsættelse af ændringsforslaget til Landstingsloven sker på baggrund af henstilling fra Udvalget

Læs mere

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

27. juni 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 27. juni 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge muligheder

Læs mere

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen

NAALAKKERSUISUT. Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut. Kære Jens Immanuelsen Aningaasaqarnermut Nunamullu Namminermut Naalakkersuisoq Naalakkersuisoq for Finanser og Indenrigsanliggender NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT af GREENLAND Til: Jens Immanuelsen (Siumut), medlem af Inatsisartut

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 17. november 2013 FM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstinget pålagde ved landstingsbeslutning på efterårssamlingen 2008 det daværende Landsstyre at undersøge

Læs mere

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til

16. september 2016 EM 2016/20. Ændringsforslag. Til 16. september 2016 EM 2016/20 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. XX af XX. XXX 2016 om kommunernes og Grønlands Selvstyres budgetter og regnskaber Fremsat af Naalakkersuisut til 2. behandlingen.

Læs mere

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. august 2013 EM 2013/101. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 8. august 2013 EM 2013/101 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Forslaget er foranlediget af de berørte rederiers ønske om at gøre op med de svagheder, som den

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 12. april 2010 FM 2010/119 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Indledning Almindelige bemærkninger Dette forslag til Inatsisartutforordning fremlægges for at give førtidspensionister bedre økonomiske

Læs mere

Bemærkninger til forslaget

Bemærkninger til forslaget Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Tidspresset under Inatsisartutsamlingerne har i de senere år været stigende, ikke mindst under efterårssamlingerne. Dette vanskeliggør

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/147. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/147 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Naalakkersuisut planlægger at oprette en landsdækkende jobportal til registrering og administration af arbejdssøgende

Læs mere

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

8. november 2017 EM 2017/38. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger EM 2017/38 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Lovforslaget vedrører overordnet to forhold. Dels lægget lovforslaget op til justeringer af pensionsbeskatningsreglerne, som

Læs mere

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

5. februar 2018 EM 2018/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 5. februar 2018 EM 2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget indeholder diverse ændringer og tilføjelser til landstingslov om indkomstkat, heriblandt mindre ændringer

Læs mere

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

15. maj 2015 EM 2015/XX. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 15. maj 2015 EM 2015/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af Landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 11. juni 2018 EM2018/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at der ved vedtagelse af Inatsisartutlov nr. 39 af 23. november 2017 om boligfinansiering

Læs mere

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende

16. maj 2015 FM2015/71 BETÆNKNING. Afgivet af Anlægsudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Anlægsudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutslov nr. xx af xx.xx.2015 om SIKUKI Nuuk Harbour A/S og anlæg af havn ved Nuuk. Fremsat af formanden for Naalakkersuisut Afgivet

Læs mere

FM 2017/132

FM 2017/132 21.04.2017 FM 2017/132 Rettelsesblad Erstatter forslag af 14.03.2017. (Der er foretaget rettelser i 10, stk. 2 samt redaktionelle ændringer jf. lovteknisk notat af 24. marts 2017 fra Bureau for Inatsisartut)

Læs mere

8. marts 2008 EM2008/XX

8. marts 2008 EM2008/XX 8. marts 2008 EM2008/XX Forslag til: Landstingsforordning nr. x af xx 2008 om ændring af landstingsforordning om leje af boliger (Øget tidsfrist for rettidig betaling. Mulighed for at indgå afdragsordning

Læs mere

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1

rejseudbyderens konkurs m.v.) Til 1 Ændringsforslag stillet den [xx]. februar 2015 Ændringsforslag Til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond (dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens

Læs mere

9. august EM 2011/42. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde

9. august EM 2011/42. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 9. august Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx 2011 om Børnetalsmand og Børneråd. Kapitel 1 Formål og anvendelsesområde 1. Denne Inatsisartutlov har til formål at fremme børns rettigheder og interesser

Læs mere

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger

30. april 2012 FM 2012/43. Bemærkninger til Lovforslaget. Almindelige bemærkninger 30. april 2012 FM 2012/43 Bemærkninger til Lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget har til hensigt at sikre en strukturtilpasning for den del af den kystnære flådekomponent, som udøver

Læs mere

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM 2015/164. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM 2015/164 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning 1.1 Overordnet baggrund for forslaget Inatsisartutlov nr. 13 af 22. november 2011 om den gymnasiale uddannelse

Læs mere

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde

Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde. Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde Landstingslov om økonomisk tilskud til politisk arbejde September 2015 Landstingslov nr. 1 af 31. maj 2001 om økonomisk tilskud til politisk arbejde med de ændringer, som er en følge af Landstingslov nr.

Læs mere

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

31. maj 2012 EM 2012/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 31. maj 2012 EM 2012/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

FM 2017/141. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

FM 2017/141. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14-03-2017 FM 2017/141 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Baggrunden for forslaget er, at Inatsisartut i efteråret 2016 vedtog beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartut vedtog under sin efterårssamling i 2010 som dagsordenspunkt 68 et beslutningsforslag om, at Naalakkersuisut pålægges at

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger xx.xx.2016 FM 2016/xx Bemærkninger til lovforslaget De almindelige bemærkninger 1. Indledning Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale anliggender har under tilsyn med kommunernes forvaltning

Læs mere

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

24. august 2012 EM 2012/79. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 24. august 2012 EM 2012/79 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Naalakkersuisut har besluttet at foreslå en skatteomlægning. Omlægningen indebærer bl.a., at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene

Forslag. Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene Lovforslag nr. L 3 Folketinget 2014-15 Fremsat den 7. oktober 2014 af finansministeren (Bjarne Corydon) Forslag til Lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning I 2017 blev der vedtaget reformer på området for beregning af boligsikring og børnetilskud. Dette skete på baggrund af, at der igennem

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om førtidspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

09. maj 2016 EM2016/xxx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 09. maj 2016 EM2016/xxx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingslov nr. 7 af 31. maj 2001 om udnyttelse af is og vand med henblik på eksport (isog vandeksportloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie

Forslag. Lov om ændring af lov om ferie Lovforslag nr. L 159 Folketinget 2013-14 Fremsat den 19. marts 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ferie (Overførsel af 280 mio. kr. fra Arbejdsmarkedets

Læs mere

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget

3. juli 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger til forslaget 3. juli 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger til forslaget 1. Indledning Med vedtagelsen af landstingsforordning nr. 3 af 31. maj 2001 om boligsikring i lejeboliger har

Læs mere

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet.

Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd. Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 18. maj 1998 FM 1998/18-3 Ændringsforslag til forslag til Landstingslov nr. af om Grønlands Ligestillingsråd 3. behandling Kapitel 1. Nedsættelse af Ligestillingsrådet. 1. Landsstyret nedsætter et Ligestillingsråd.

Læs mere

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat.

24/ FM 2016/21. Ændringsforslag. Til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat. 24/5 2016 FM 2016/21 Ændringsforslag Til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2016 om ændring af landstingslov om indkomstskat Fremsat til 3. behandlingen af Naalakkersuisut. Til 2 1. I 2 indsættes

Læs mere

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut

25. januar 2017 UPA 2017/9. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 25. januar 2017 UPA 2017/9 Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2017 om Ombudsmanden for Inatsisartut. Kapitel 1 Forholdet til Inatsisartut 1. Efter hvert valg til Inatsisartut samt ved embedsledighed

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: [dag]. [måned] 2012 EM 2012/xxx Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydninger herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget. vedrørende BETÆNKNING Afgivet af Erhvervs- og Råstofudvalget vedrørende Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xxx 2017 om ændring af landstingsforordning om revalidering (Naalakkersuisoq for Erhverv, Arbejdsmarked,

Læs mere

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

9. september 2011 EM 2011/110. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 9. september 2011 EM 2011/110 Bemærkninger til lovforslaget 1. Lovforslagets baggrund Almindelige bemærkninger Det foreslås, at der indføres et nyt indeks til beregning af rejeafgiften, i situationer hvor

Læs mere

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

12. juni 2014 EM 2014/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 12. juni 2014 EM 2014/xx Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven)

Læs mere

BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende

BETÆNKNING. Afgivet af Finans- og Skatteudvalget. vedrørende 14. november 2016 FM2016/18 BETÆNKNING Afgivet af Finans- og Skatteudvalget vedrørende Forslag Inatsisartutlov nr. xx xx. xxx 2016 om 'T"U""... Selvstyres budgetter og regnskaber (Naalakkersuisoq for Finanser

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt

Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri. Afgiftspligt xx. februar 2017 EM 2017/xx Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx. xxx 2017 om ressourceafgift på grønlandsk fiskeri Afgiftspligt 1. Efter bestemmelserne i denne inatsisartutlov skal der svares en

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 19. marts 2014 FM 2014/120 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Indledning I 2011 indledtes makrelfiskeri på forsøgsbasis i Grønland. I 2011, hvor fiskeindustrien

Læs mere

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

8. januar 2015 FM 2015/89. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. januar 2015 FM 2015/89 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Nærværende forslag blev fremsat i forbindelse med efterårssamlingen 2014, men på grund af udskrivelse af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. Lovforslag nr. L 127 Folketinget Lovforslag nr. L 127 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 112 Bilag 9 Offentligt J.nr. 2010-511-0046 Dato: 26. april 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 112 - Forslag til Lov om ændring af kursgevinstloven og forskellige andre love

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 8. december 2009 FM 2010/84 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Inatsisartut behandlede på EM 2009/23 et beslutningsforslag om, at ændre afgifterne for indførsel

Læs mere

Almindelige bemærkninger.

Almindelige bemærkninger. 11. marts 2004 FM 2004/23 Almindelige bemærkninger. Baggrunden for nærværende forslag til landstingslov er, at der på konto 20.11.50. FL 2004 er afsat 3 millioner kroner til det i forslaget skitserede

Læs mere

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet)

(Oprettelse af ny særtilskudspulje og forlængelse af overgangsordningen i forbindelse med refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet) Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 86 Offentligt Enhed Finansiering Sagsbehandler nmj Koordineret med Sagsnr. 2016-9047 Doknr. 432063 Dato 08-12-2016 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Inatsisartuts efterårssamling 2017

Inatsisartuts efterårssamling 2017 Brødtekst klik her! Brødtekst klik her! Inatsisartuts efterårssamling 2017 Pressemøde Formanden for Naalakkersuisut Kim Kielsen Fredag den 18. august 2017 Naalakkersuisuts punkter til Inatsisartuts efterårssamling

Læs mere

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser

Statistisk Årbog. Offentlige finanser. Offentlige finanser Statistisk Årbog Offentlige finanser Offentlige finanser Offentlige finanser Formålet med dette afsnit er at give et overblik over den offentlige sektors økonomi, herunder hvor store udgifterne er, hvordan

Læs mere

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15

11. november 2015 EM 2015/98. Ændringsforslag. til. Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension. Til 15 Ændringsforslag til Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.xx 2015 om førtidspension Fremsat af Naalakkersuisut til 3. behandling. Til 15 1. 15, stk. 3 affattes således: udbetalt efter Nordisk Konvention

Læs mere

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 123 - O Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri København, den 4. maj 2005 Sagsnr.: 2053 Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011

GRØNLANDS SELVSTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2011 Bloktilskuddet til kommunerne i 2011 bliver på 741.037.000 kr. Bloktilskuddet bliver derved 48,3 mio. kr. mindre end i 2010. Det fremgår af bilag

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Fremsat den xx. december 2015 af beskæftigelsesministeren (Jørn Neergaard Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende Lov nr. 596 af 12. juni 2013

Læs mere

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017

24. april 2017 FM 2017/125. Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 24. april 2017 FM 2017/125 Rettelsesblad Erstatter forslag af 7. marts 2017 ( 13 stk. 1 og 2 er ændret og en ændring af det foreslåede ikrafttrædelsestidspunkt) Forslag til: Inatsisartutlov nr. xx af xx.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning

Forslag. Lov om ændring af lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner ved forhøjelser af den kommunale skatteudskrivning 2009/1 LSF 218 (Gældende) Udskriftsdato: 18. september 2016 Ministerium: Indenrigs- og Sundhedsministeriet Journalnummer: Indenrigs- og Sundhedsmin., j.nr. 2010-2654 Fremsat den 26. maj 2010 af indenrigs

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx. januar 2017 FM 2017/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning På flere forskellige lovområder er der fastsat regler om størrelsen af det beløb, som kan udbetales til en

Læs mere

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

28. januar 2015 FM 2015/92. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger 28. januar 2015 FM 2015/92 Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Grønland har på nuværende tidspunkt ikke en jobportal på internettet med et struktureret udbud af ledige jobs,

Læs mere

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension

Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Departementet for Sociale Anliggender's administrative sammenskrivning af landstingsforordningen om alderspension Sammenskrivningen er ikke retligt bindende. Sammenskrivningen skal samle og overskueliggøre

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden

Kommunalbestyrelsen. Ekstraordinært møde. Dagsorden Forside n Ekstraordinært møde Dagsorden Tirsdag den 25. marts 2014 kl. 14:00 Medlemmer Asii Chemnitz Narup (IA) Mille Søvndahl Pedersen (IA) Malene Lynge (IA) Storm Ludvigsen (IA) pr. telefon Uju Petersen

Læs mere

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel

OMTRYK. Lovforslag nr. L 198 Folketinget OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Lovforslag nr. L 198 Folketinget 2010-11 OMTRYK Korrektion af lovforslagets titel Fremsat den 29. april 2011 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet

Læs mere

12. marts 2017 FM 2017/119. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

12. marts 2017 FM 2017/119. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 12. marts 2017 FM 2017/119 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Landstingsforordning om revalidering er fra 2001 og senest ændret i 2006. Der pågår i øjeblikket en række

Læs mere

Forslag til. Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering

Forslag til. Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter fra parkering Enhed Finansiering Sagsbehandler Nils Majgaard Jensen Koordineret med Sagsnr. 2017-3316 Doknr. 530789 Dato 23-04-2018 Forslag til Lov om nedsættelse af statstilskuddet til kommuner som følge af indtægter

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Forslag. til. Lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.) Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 283 Offentligt MBUL 23. september 2016 Forslag til Lov om ændring af lov om produktionsskoler (Harmonisering af skoleydelse til SU-niveau m.m.)

Læs mere

Almindelige bemærkninger

Almindelige bemærkninger Almindelige bemærkninger Forslag til ændring af Landstingslov om landstinget og landsstyret indeholder 2 præciseringer af lovteksten. Dels præciseres Landstingets Revisionsudvalgs opgaver dels præciseres

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger xx.xx.2017 EM2017/XX Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Forslaget er en opfølgning på Inatsisartut beslutning i maj 2016 om at pålægge Naalakkersuisut at udarbejde en

Læs mere

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

2. juni 2015 EM 2015/xx. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 2. juni 2015 EM 2015/xx Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund Med forslaget indføres en ressourceafgift på dele af det pelagiske fiskeri i Østgrønland, med det

Læs mere

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til

2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli Forslag. til 2016/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juli 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., j.nr. 2016-9047 Fremsat den 8. februar 2017 af økonomi- og

Læs mere

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen.

Æ n d r i n g s f o r s l a g. til. Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. 23. april 2002 FM 2002/29 Æ n d r i n g s f o r s l a g til Forslag til landstingsforordning om folkeskolen. Fremsat af landsstyret til andenbehandlingen. Til 1 1. Paragraffen affattes således: " 1. Folkeskolen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut

Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Inatsisartutlov nr. 26 af 18. november 2010 om Inatsisartut og Naalakkersuisut Kapitel 1 Selvstyret 1. Grønlands Selvstyre har den lovgivende og udøvende magt inden for overtagne sagsområder. Domstole,

Læs mere

18. december 2018 FM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger

18. december 2018 FM2019/xx. Bemærkninger til forslaget. Almindelige bemærkninger Bemærkninger til forslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Den nugældende Inatsisartutlov nr. 35 af 23. november 2017 om alkohol har det seneste år, været genstand for diskussion. Nærværende forslag

Læs mere

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

20. august 2015 EM2015/165. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 20. august 2015 EM2015/165 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning Ændringerne foretages ud fra et ønske om at øge mulighederne for at søge mobilitetsfremmeydelser. For at

Læs mere

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger

Bemærkninger til forordningsforslaget. Almindelige bemærkninger 17. marts 2006 FM 2006/21 Bemærkninger til forordningsforslaget 1. Baggrunden for forordningsforslaget Almindelige bemærkninger Landstingsforordning nr. 6 af 14. november 2004, der trådte i kraft den 1.

Læs mere