Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sunhesuvalget Dagsoren kl. 15:30 Uvalgsværelse 1 Meleer Soia Osani Anne Körner Boil Kornbek Curt Købste Gitte Kjær-Westerann Jørn Moos Dorete Dananell Sie 1 a 31

2 Inholsortegnelse 1. Uøntning a bugetatale 2014 o velærsteknologi 2. Lokaler til Frivilligcentret 3. Høringsbrev or oplæg til vision og ål or sunhesatale III 4. Bugetiler til træningsoråets eltagelse i rehabiliterene tea 5. Proces or upegning a eleer til Integrationsrået 6. Helhesplan or socialpsykiatrien 7. Genorhanling a ritsoverenskoster e Kirsten Marie og Nettet 8. Lesageorningen 9. Forslag til alastning a pårørene til eente borgere i eget hje 10. Voucher-orning på aorået 11. Ænret tileling a voksenelevløn or SOSU-hjælper-elever 12. Evaluering a selvkørene støvsugere 13. Dritsoverenskost e Lystotebakken 14. Analyse a insatsen or borgere e en psykisk lielse 15. Buingevej 50 - Osorgsboliger og arkitektorslag 16. Anoning o sag o psykisk syges situation eter ent ophol i botilbu 17. Anoning o optagelse a sag o unge uviklingshæee i boællesskaber 18. Meelelser til uvalgets eleer - eceber 2013 Sie 2 a 31

3 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Uøntning a bugetatale 2014 o velærsteknologi Sagsrestilling Kounalbestyrelsen har i orbinelse e buget 2014 givet en bevilling til velærsteknologi på 3,5 io. kr. i A bugetatalen regår, at 2,0 io. kr. skal anvenes til elcykler og IT i hjeeplejen. Sag hero tilgår uvalget i april De resterene 1,5 io. kr. uøntes til en viereørsel a eksisterene projekter, heruner Epitalet. I nærværene sag beskrives projekterne e henblik på at kunne viereøre projekter ra årets begynelse. Det skal inleningsvis beærkes, at orvaltningens tilgang til uvikling og introuktion a velærsteknologi er justeret i lyset a eraringerne ra e nuværene projekter. Overornet er er tale o, at orvaltningen reover vil okusere ere på at rive e å, en større projekter, so kan uvies e henblik på at sikre en tilstrækkelig orankring i organisationen og sikre, at er opnås go økonoi i projektet. De or 2014 asatte iler anvenes til at viereøre tre projekter: Mobil Interaktiv Genoptræning (MIG), Welare Denark og Epitalet. Mobil interaktiv genoptræning er et 4Ksaarbeje e en virksohe okring uvikling a et tøjsæt e agneter, so via pc eller obilteleon kan vise borgerne, o e laver e korrekte genoptræningsøvelser. Welare Denark hanler o at give borgere - e behov heror - hjeetræning via en såkalt "kineckt", so kenes ra spilkonsoller. Enelig er Epital-projektet et stort teleeicinsk projekt rettet o hjeeonitorering a KOL-borgere. Epital-projektet er et nationalt spyspisprojekt, so ølges tæt a Københavns Universitet og DTU og p.t. har 30 borgere i rit. Langt hoveparten a ilerne - skønnet 1,3-1,4 io. kr. - vil blive anvent til at uvie Epitalprojektet, sålees at projektet e ugangen a 2014 har inst 150 borgere e KOL i rit. Milerne inansierer lægeækning, inkøb a tablets, kopetenceuvikling a vagtcentralens personale, IT-leverancer.v. Det er enviere et stærkt ønske, at projektet i 2014 kan uvies til at inehole anre kronikergrupper. Det er og usikkert o ette vil kunne nås. De resterene iler på e to øvrige projekter skal inansiere licenser sat ortsat ipleentering og uvielse a antallet a borgere i takt e organsationens evne til at håntere lere borgere på e nye teknologier. Økonoiske konsekvenser Me anvenelse a 1,5 io. kr. a en salee bevilling på 3,5 io. kr. i 2014 til ortsættelse a projekter, j. bugetatalen or 2014, er er 2 io. kr. tilbage til elcykler og it i hjeeplejen, j. ovenor. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Sie 3 a 31

4 Forvaltningen oreslår, at er anvenes 1,5 io. kr. a en bevilgee pulje til velærsteknologi j. bugetatalen til e tre beskrevne projekter. Sie 4 a 31

5 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Lokaler til Frivilligcentret Sagsrestilling I orbinelse e Bugetatalen or blev er asat i alt kr. til orbering a raerne or Frivilligcentret. Milerne skal ække ritsugiter til lokaler til Frivilligcentre, og skal ere ses i saenhæng e Frivilligcentrets nuværene bevilling. Der er i ag asat i alt kr. til husleje, en iet ilerne satiig er en intægt or kounen, er et salee buget til husleje i ag 0 kr. Det vureres ikke uligt at uleje lejeålet på Totebæksvej 8. På Social- og Sunhesuvalgets øe i august 2013 eltog leeren a og bestyrelsesoranen or Frivilligcentret. I en orbinelse ba uvalget Frivilligcentret o at resene et oplæg verørene ønsker til orberee lokaleorhol (bilag). Set i lyset a, at Frivilligcentret ønsker lokaler tæt på Lyngby centru, er et begrænset, hva Kounen kan tilbye (se bilag or notat o placeringsuligheer). Forvaltningen peger blant lere unersøgte uligheer på bygningen på Luntotevej 55 A-B ve ingangen til Lyngby Irætsby, so har stået to i en årrække. Bygningen er et elelejeål, so oatter to ientiske lejligheer på hver 107 2, ineholene en stueetage e entre og trapperu, et lille køkken og to inre stuer (slået saen i et ene lejeål), og en ørste sal e et lille toilet og tre inre værelser e skråvægge. Deruover er er ba i kæleren i begge lejeål, sat tilhørene have, j. tegninger hera (bilag). Den årlige lejeintægt or e to boliger ugør i alt kr. Luntotevej 55 A-B ineholer i alt bruttoetageareal og vil kunne inrettes e tre øeru i stueetagen og seks inre kontorer, epotru og satale-/projektru på 1. salen. A hensyn til hanicapkravene bør er inrettes hanicaptoilet i et ene køkken sat hanicapingang til stueetagen (se bilag o ysisk tilgængelighe). Det vureres, at taget er i en såan stan, at et bør uskites i lighe e nabohusene. Huset vil uover at kunne rue rivilligcentrets egne aktiviteter kunne ungere so øehus or kounens rivillige oreninger. Frivilligcentret har besigtiget lokalerne og har eelt orvaltningen, at e eget gerne vil lytte til bygningen og iner en velegnet til orålet. Oprineligt var planen, at Luntotevej 55 A-B skulle nerives or at orbere agangsorholene til Lyngby Staion, hvoror e to lejeål ikke blev genulejet. Økonoiuvalget besluttee og en 24. januar 2012 (bilag), at Luntotevej 55 A-B parallelt e ynighesbehanlingen a nerivningen, skulle anvenes so evt. alastningskapacitet i. obygningsprojektet på Lyngby Staion. Nelæggelsen a e to boliger i Luntotevej 55 A-B skal ynighesbehanles og et er Byplanuvalget so har beslutningskopetencen. Det kan oplyses, at er eraringsæssigt ikke gives tillaelse til nelæggelse a boliger i et centrale Lyngby, uen at er satiig etableres erstatningsboliger. Forvaltningen har uarbejet et overslag over obygningsorslag svarene til i alt 1,6 io. kr. excl. os, hvortil er eraringsæssigt skal lægges % til uoruseelige ugiter, sålees at en salee anlægssu vil ugøre got 1,8 io. kr. (bilag). Hera ugør veligeholelsesugiterne 0,8 io. kr. og e orberene ugiter 1,0 io kr. Der er i orbinelse e bugetatalen ikke asat iler til obygning v. i eventuelle lokaler, og er skal eror ines en inansieringsoel heror. Aktivitetsorået "Kounale ejenoe" kan i givet al inansiere e salee obygningsugiter på 1,8 io. kr., iet en årlige leje hereter vil ugøre kr. Der vil i givet al blive ingået en erhvervslejekontrakt e en startleje på kr., er årligt reguleres eter uviklingen i nettoprisinekset. Sie 5 a 31

6 Alternativt kan Frivilligcentret å e i alt kr. og inansiere en eventuel leje a private lokaler hera. Det vureres og uielbart enog eget vanskeligt at ine større og ere egnee private lokaler, en et lokale, e har i ag, j. også Frivilligcentrets notat o ønsker til retiige lokaler. Økonoiske konsekvenser Der henvises til ovennævnte notat "Obygning til brug or rivilligcenter", hvora obygningsugiter på salet set 1,8 io. kr., er beskrevet, inkl. okostninger til at orbere tilgængeligheen, j. ovennævnte bilag o tilgængelighe. Obygningsugiterne inansieres a aktivitetsorået kounale ejenoe, uner orusætning a, at bugetiler overøres ra 2013 til 2014 (vs. u over e overørsler so alleree er oplyst i orbinelse e 3. anslået regnskab). Der er på buget asat 0,2 io. kr. årligt til at inansiere huslejen på i alt kr. årligt. Restinansieringen kan ines ve at neskrive 18 ilerne e årligt kr., vs. at er reover er knap kr. til ueling blant e rivillige oreninger. Til orientering unytter Lyngby-Taarbæk Koune ikke et ule tilelte bloktilsku til ette orål. Der er stor orskel på størrelsen a 18 puljen i kounerne. Beslutningskopetence Økonoiuvalget Instilling Forvaltningen oreslår, 1. at e asatte iler i orbinelse e bugetatalen or til lokaler til rivillige på kr. årligt anvenes til elvis ækning a huslejen på kr. og at restsuen på kr. årligt inansieres via puljen til 18 iler 2. at sagen oversenes til Byplanuvalget e henblik på ynighesbehanling a nelæggelse a e to boliger på Luntotevej 55 A-B 3. at såret e to boliger på Luntotevej 55 A-B nelægges, genneøres renoveringsarbejerne so oreslået 4. at renoveringsugiterne inansieres a aktivitetsoråe Kounale Ejenoe via overørsel a uorbrugte bugetiler på i alt 1,8 io. kr. ra 2013 til Bilagsortegnelse 1. Potientialer lokaler 2. notat placeringsuligheer, sep bilag 3 4. Luntotevej 55 A+B, tilgængelighestiltag 5. protokolat 6. obygning Sie 6 a 31

7 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Høringsbrev or oplæg til vision og ål or sunhesatale III Sagsrestilling I noveber 2013 røtee Social- og Sunhesuvalget oplæg til ælles politisk vision og ålsætning or Sunhesatale III, so er sent i høring a KKR Hovestaen (usent e agsorenen or øet en 6. noveber 2013). Oplæggene er grunlaget or kounernes ælles visioner og ål or e koene orhanlinger e Region Hovestaen og alen praksis o sunhesatalen. Me asæt i uvalgets røtelser er er uarbejet orslag til høringssvar or oplæggene (bilag). Høringssvaret ineholer ølgene pointer: Oplæggene er or lange, overornee og ukonkrete. Derve bliver oplæggene svære at bruge retningsgivene or et viere orhanlingsorløb. Vision i oplægget o soatiks vision o at tage ugangspunkt i borgernes behov og ressourcer. Hensigten er rigtig, en aspejler ere en konkret etoe i åen er arbejes på, en en overornet vision. Oplægget o psykiatri angler kobling til et soatiske oråe, iet borgere e psykiske uorringer ote har årlig soatisk sunhestilstan og lavere ielleveti. I oplægget o psykiatri bør brugen a begreber o ental sunhe og tilig insats enten ænres eller bruges ere aklaret. Økonoiske konsekvenser Opgaven er løst inen or raen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at høringssvaret agives til KKR Hovestaen. Bilagsortegnelse 1. høring sag 4 Sie 7 a 31

8 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Bugetiler til træningsoråets eltagelse i rehabiliterene tea Sagsrestilling. So le i reoren verørene ørtispension og leksjob på beskætigelsesorået etableres et rehabiliterene tea, er tværagligt skal vurere og iværksætte orløb or borgere i ålgruppen "borgere so e e nye regler ikke længere kan otage ørtispension". Målet er, via tværsektorielle ressourceorløb, at give borgerne bere grunlag or at koe nærere arbejsarkeet og bere kunne tage vare på egen livssituation. Sae intentioner o en helhesorienteret insats or usatte leige gør sig gælene i kontanthjælpsreoren, so træer i krat. 1. januar Da et er træningsorået, er best vil kunne varetage en sunhesaglige iension, iet borgerne i ålgruppen ote vil have behov or veligeholene træning eller genoptræning, skal sunhespersonale være en el a e tværaglige tea, og skal henvise til og iværksætte sunhesinsatser, er i saspil e anre insatser skal sikre reorernes ål. Træningsorået oplever pt. et ortsat øget pres på eterspørgslen a genoptræningsplaner ra hospitalerne og veligeholene træning eter Serviceloven. Det oreslås eror, at træningsorået tiløres 0,1 io. kr. årligt, så eltagelsen i et rehabiliterene tea ikke år betyning or et eksisterene ubu a aktiviteter på træningsorået. Tilørslen oreslås inansieret ra pulje til sunhe og orebyggelse på 2,0 io. kr., er er en el a bugetatalen or I bugetatalen er puljen ålrettet styrkelse a en akutte insats på ælreorået, sunhesinsatser i saspil e psykiatrien sat nye og anerlees orebyggelsesinsatser hvor borgerne æres. Oplæg or en øvrige uøntning a bugetpuljen vil ske i arts åne 2014, j. planen or bugetuøntning. Økonoiske konsekvenser Insatsen inansieres via 0,1 io. kr. ra puljen ålrettet sunhe og orebyggelse i buget Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at er asættes 0,1 io. kr. til træningsoråets eltagelse i e rehabiliterene teas uner beskætigelsesorået ra pulje til sunhe og orebyggelse, j. bugetatalen Sie 8 a 31

9 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Proces or upegning a eleer til Integrationsrået Sagsrestilling Uvalget orienteres here o processen or nesættelse a et nyt Integrationsrå or perioen 1. januar 2014 til 31. eceber Lovens krav til integrationsrå regår a integrationslovens 42. I orhol til valg a eleer, står ølgene: 42, stk. 3. Integrationsrået består a inst 7 eleer e bopæl i kounen. Meleerne upeges a Kounalbestyrelsen. Råets unktionsperioe ølger en kounale valgperioe. 42, stk. 4. Kounalbestyrelsen astsætter elestallet. Meleerne upeges blant eleer a lokale lygtninge- og invanreroreninger eller anre tilsvarene personer i kounen. Enviere upeges eleer blant personer e tilknytning til skolebestyrelser og lokale oreninger i kounen. Kounalbestyrelsen kan upege et eller lere eleer arået so repræsentanter or kounen. På baggrun a e nuværene eraringer e saensætning a Integrationsrå peger orvaltningen på, at råets oreninger og organisationer instiller hver eres repræsentant til Integrationsrået senest en 15. januar 2014: 1 repræsentanter or Lyngby Netværksgruppe + 1 suppleant 1 repræsentant or Lyngby Guierne + 1 suppleant 1 repræsentant or Lansorganisationen (LO) + 1 suppleant 1 repræsentant or skolebestyrelserne + 1 suppleant 1 repræsentant or FOF + 1 suppleant 1 repræsentant or Sarået or Børne- og Ungosorganisationerne + 1 suppleant 1 repræsentant or irætsoreningerne + 1 suppleant 1 repræsentant or e alene boligorganisationer + 1 suppleant Integrationsrået oatter esuen 8 eleer og 3-4 suppleanter e anen etnisk baggrun en ansk. Instillingen a isse eleer so orrige gang sker på et opstillingsøe prio januar 2014, hvor e nuværene eleer a Integrationsrået og lokale lygtninge- og invanreroreninger også inviteres. Møet annonceres i DGO i rubrikken Nyt ra Lyngby-Taarbæk koune, på hjeesien LTK.k, sat via Frivilligcentret. På øet vil orvaltningen orientere o Integrationsrået, heruner orventninger til eleer a Integrationsrået. De reøte, so ønsker at blive ele a Integrationsrået, vil å ulighe or at ortælle o eres baggrun og begrunelse or at være ele. Uvælgelse a eleerne vil tage ugangspunkt i ølgene kriterier: - Bopæl i kounen - Anen etnisk baggrun en ansk - Engageent og interesse or orået - Aspejler og repræsenterer e vigtigste etniske grupper i kounen - Må ikke være på gennerejse i Danark (.eks. uenlanske stuerene på DTU) Sie 9 a 31

10 - Så vit uligt en ligelig kønsoreling På bagrun a en salee instilling orelægges Kounalbestyrelsen i ebruar 2014 saensætning a Integrationsrået til enelig gokenelse. Økonoiske konsekvenser Opgaven løses inen or raen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at orientering o proces og tisplan or upegning a bruger- og borgerrepræsentanter til Integerationsrået tages til eterretning. Sie 10 a 31

11 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Helhesplan or socialpsykiatrien Sagsrestilling Den 11. septeber 2013 besluttee Social- og Sunhesuvalget at anbeale Kounalbestyrelsen et revieree ukast til helhesplan or socialpsykiatrien (bilag). Uvalget har i en orbinelse ønsket en uybet salet beskrivelse og en ipleenteringsplan, so orvaltningen here relægger (bilag). Det overornee orål e helhesplanen er at skabe aglige og organisatoriske raer or recoveryparaiget i e socialpsykiatriske tilbu i Lyngby-Taarbæk Koune, j. bugetatalen or Helhesplanen ineholer ænringer a e organisatoriske raer, so er beskrevet neenor, i overenssteelse e et revieree ukast, nævnt ovenor. I hovetræk går en organisatoriske oranring so ølge a helhesplanen u på, at er etableres en "Inklusions- og recovery-enhe". Inklusions- og recovery-enheen skal levere ølgene tre yelser: Aktivitetstilbu, agtilbu og socialpæagogisk støtte i ejet hje, j. 18 i serviceloven. Deruover skal er også ske en reskut sagsbehanling i inklusions- og recovery-enheen, hvor sagsbehanlere ra voksenaelingen i Center or Social Insats (CSI) yer rågivning og vejlening på inklusions- og recovery-enheens lokalitet. Inklusions- og recovery-enheen vil eruover å til opgave at rive en aglige uvikling a kvaliteten a Kounens socialpsykiatriske insats, ve at ungere so viensopsaler og oriler, ve at genneøre eektåling og etoeuvikling, ve at kopetenceuvikle ynighes- og uørerpersonalet i saarbeje e CSI sat ve at uvikle uagåene orebyggene unktioner i orhol til noralorået, v. Det er orventningen, at inklusions- og recovery-enheen kan være i rit i løbet a 2. halvår 2014, og e orbehol or aklaring a e ysiske raer. Det er orusat i planen, at en ysiske placering a inklusions- og recovery-enheen skal ines inen or socialoråets eksisterene lokaliteter De nuværene leveranører Slotsvænget, Kirsten Marie og Nettet bevares so botilbu a henholsvis længerevarene og ilertiig karakter, og e vil ortsat kunne levere e agtilbusyelser, so e leverer i ag. Det skal heruover nævnes, at ritsoverenskosterne e e to selvejene institutioner skal genorhanles e hensyn til kapacitet, inhol og opsigelsesvarsler (j. særskilt sag o ette). Forvaltningen peger på, at er sker en kvartalsvis arapportering til Social- og Sunhesuvalget e status på helhesplanen. Første arapportering sker ebruar 2014, hvor en etaljeret projektstyringsplan orelægges uvalget. Økonoiske konsekvenser Moellen har et anet orløb en orusat i et, er lå til grun or røtelserne o buget Sålees skønnes er uielbart et lille erorbrug i størrelsesorenen 0,3 io.kr i 2014 og lit inre i Ipleenteringen a helhesplanen skønnes og at kunne holes inenor en salee rae på orået. Inregning a en eventuel bugetæssig besparelse på længere Sie 11 a 31

12 sigt aventer eekten a helhesplanens ipleentering - j. også hensigtserklæringen i buget o et viere arbeje e helhesplanen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at uvalget gokener en salee beskrivelse a helhesplanen, heruner ipleenteringsplanen. Bilagsortegnelse 1. Helhesplan or socialpsykiatrien 2. projektplan 3. Revieret helhesplan Sie 12 a 31

13 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Genorhanling a ritsoverenskoster e Kirsten Marie og Nettet Sagsrestilling Det er orusat i bugetatalen or , at er sker en tilpasning/olægning a plaser i socialpsykiatrien, så e bliver ere ålrettee Kounens borgeres behov. Denne tilpasning skal bl.a. ske genne en genorhanling a ritsoverenskosterne e e to selvejene institutioner, Kirsten Marie og Nettet, ori et genne årene har vist sig, at kounen ikke har hat brug or plaserne. Genorhanlingen skal ohanle ølgene ener: plasantal, yelser/inhol sat ritsoverenskosternes opsigelse og uløb. På en baggrun anoer orvaltningen o anat til at genorhanle ritsoverenskosterne e e to selvejene institutioner. Raen or orhanlingsanatet oreslås at være ølgene tre ulige scenarier: Scenarie 1. Der ingås atale o en ritsoverenskost, er oatter % a institutionens plaser. Forele: Der sikres en vis aglig og økonoisk robusthe i institutionerne, og et orventes, at Kounens behov or plaser vil være ækket. Kounen optierer sin ressourceanvenelse, iet an ikke i nævneværig gra koer til at betale or toe plaser. Uleper: Der vil være risiko or, at er ikke er en plas til råighe, når Kounen har brug or et. Her vil er eror skulle ines en plas uen or næriljøet. Scenarie 2. Der ingås atale o en ritsoverenskost, er oatter alle institutionens plaser. Forele: Ful tilgængelighe ve behov or plaserne. Uleper: I tilæle a unerbelægning betaler Kounen or e toe plaser, hvis isse ikke sælges til anre kouner. Dere er er en overkapacitet a plaser. Scenarie 3. Der ingås ingen atale o ritsoverenskost. Forele: Maksial økonoisk styring og leksibilitet. Uleper: Der vil være risiko or, at institutionerne sælger plaserne til anre kouner, og at Kounen eror ikke kan tilbye sine borgere en løsning i næriljøet. Det skal beærkes, at scenarie 3 er en realitet i anre saenhænge, x har Mariehjeet i orbinelse e etablering a et botilbu or hjerneskaee i Kounen ikke anoet o en ritsoverenskost. Det er orvaltningens opattelse, at scenarie 3 kun skal vælges, hvis begge parter iner et hensigtsæssigt. De nuværene ritsoverenskoster oatter alle institutionernes plaser, hvilket vil sige, at Kounen betaler ul pris or toe plaser i e perioer, hvor er er overkapacitet. Økonoiske konsekvenser Det er orusat i en revieree helhesplan, so uvalget gokente en 11. septeber 2013, at genorhanlingen a ritsoverenskoster eører en salet reuktion på 0,57 io. kr. i 2014 og på 1,1 io. kr. i Milerne anvenes til krysinansiering so le i helhesplanen. Beslutningskopetence Sie 13 a 31

14 Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at orvaltningen beyniges til at orhanle ritsoverenskosterne e Kirsten Marie og Nettet inen or raerne a oel 1 og 3. Sie 14 a 31

15 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Lesageorningen Sagsrestilling Social- og Sunhesuvalget har anoet o en reegørelse angåene lesageorningen, j. servicelovens 97. Lesageorningen kan bevilliges til personer uner 67 år, er ikke længere kan æres alene på grun a betyelig og varigt nesat ysisk eller psykisk unktionsevne. Personen visiteres til 15 tiers lesagelse o åneen og personer, er har ået bevilliget yelsen ør et 67. år, kan ve et ylte 67. år bevare retten til lesagelse eter et 67. år. Det betyer, at såret en person år en unktionsnesættelse eter et 67. år, er personen ikke oattet a lesageorningen. Motageren kan opspare e 15 tier inenor en 6 åneers perioe til i alt 90 tier. Det betyer, at såret borgeren igenne en 5 åneers perioe ikke har orbrugt lesagetierne, vil pågælene i 6. åne kunne isponere over 90 tier til lesage-orbrug. Lesageorningen j. 97 giver ikke ulighe or opsparing u over e 6 åneer. Personen upeger selv lesageren, og er kan noralt ikke ske ansættelse a personer e nær tilknytning til personen. Kounen anvener Bruger Hjælper Forilingen (BHF) so ainistrator a lesageorningen. Det betyer, at en lesager so brugeren vælger, ansættes a BHF so eterølgene på vegne a Kounen ainistrerer tieorbruget og alønningen a lesageren. Såret brugeren ikke selv kan/vil pege på en lesager, iner BHF en relevant person, so brugeren eterølgene skal gokene. I kvalitetsstanaren regår et, at "er er ulighe or at opspare tier, so kan benyttes salet. Der kan aksialt opspares 90 tier inenor 6 åneer. Ikke orbrugte tier bortaler". Kvalitetsstanaren bør og i lighe e e øvrige kvalitetsstanarer justeres og orvaltningen vil eror i 2014 relægge en revieret kvalitetsstanar verørene lesageorningen, j. 97 i serviceloven. Økonoiske konsekvenser Opgaven uøres inenor raen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at orienteringen tages til eterretning og at er relægges en revieret kvalitetsstanar i Sie 15 a 31

16 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Forslag til alastning a pårørene til eente borgere i eget hje Sagsrestilling I bugetatalen or 2014 er er i en asatte "pulje til løt a ælreorået" på 2,5 io. kr. prioriteret, at er skal etableres en særlig orning okring alastning a pårørene til eente hjeeboene borgere. Social- og Sunhesuvalget vil i ebruar 2014 blive præsenteret or et salet "katalog" over orslag til uøntning a hele puljen. Hvor eget er vil være til uøntning til e resterene initiativer, puljen er asat til (akvalitet, leelsesæssigt løt på plejehje v) ahænger iilerti a, hvilket oang a alastning a pårørene til eente, er ønskes. Forvaltningen har i orbinelse e sager behanlet i Social- og Sunhesuvalget og Økonoiuvalget henholsvis en 6. ebruar 2013, en 21. august 2013 og en 29. august 2013 skitseret, hvilke tilbu er ines i ag sat et overornet orslag til et nyt alastningstilbu, j. protokollerne ra øerne (bilag). Målgruppen or tilbuet o alastning a pårørene er saboene pårørene til borgere e hukoelsessvækkelse, so ikke kan være alene i hjeet. I april 2013 har Kounens eenstea vureret, at et på aværene tispunkt ville reje sig o 19 pårørene, er have ønske o aløsning i hjeet, og so ville kunne otage tilbuet so beskrevet i nævnte notat. Alastningen a pårørene kan.eks være lesagelse til sunhesæssig behanling tanlæge, læge, speciallæge, genoptræning og lignene, sat til eltagelse i ritisaktiviteter og sociale aktiviteter e ere, båe i ag- og atentier. Alastningen uøres a Kounens - eller ritvalg leveranørernes - egne hjeehjælpere e en sunhesaglig uannelse, so kener hjeet. Serviceniveauet or orningen kan være enten visitation til en tie ugentligt (ire tier o åneen) eller til 1½ tie ugentligt (seks tier o åneen). Det vil og være uligt at tilrettelægge lesagelsen iniviuelt, sålees at an.eks. også kan visiteres til yelsen i tre tier to gange o åneen eller seks tier én gang o åneen. Forvaltningen peger på, at uvalget astlægger serviceniveauet til ire eller seks tier pr. åne, iet er hereter kan arbejes viere eter ølgene plan: - kvalitetsstanar or yelsen orelægges Social- og Sunhesuvalget i arts inorationsateriale verørene yelsen uarbejes ålrettet borgere - e relevante borgere screanes og visiteres til yelsen i arts/april alastning a pårørene til eente sættes i rit 1. aj rapport over konkrete visitationer orelægges uvalget ultio 2014 Økonoiske konsekvenser Ugiter til alastning a pårørene til borgere e eens vil være på kr. årligt, hvis er visiteres 4 tiers alastning åneligt, og kr. årligt, hvis er visiteres 6 tiers Sie 16 a 31

17 alastning. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår at, 1. uvalget gokener ålgruppe or tilbu og orål e alastning so skitseret ovenor 2. er tages stilling til, hvorvit er so ugangspunkt skal visiteres ire eller seks tier pr. åne 3. orslag til tis- og hanleplanen gokenes. Bilagsortegnelse 1. bilag sag 9 eente i eget hje Sie 17 a 31

18 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Voucher-orning på aorået Sagsrestilling I bugetatalen or er et i orbinelse e en asatte "pulje til løt a ælreorået" på 2,5 io. kr. atalt, at er skal etableres et orsøg e en "voucherorning" or ælre til køb a a. Social- og Sunhesuvalget vil i ebruar 2014 blive præsenteret or et salet "katalog" over orslag til uøntning a hele puljen. Hvor eget, er vil være til uøntning a e resterene initiativer, so puljen er asat til (akvalitet, leelsesæssigt løt på plejehje, v.) ahænger iilerti a, hvilken voucherorning, er ønskes. Forvaltningen orelage i juni åne 2013 en reegørelse or en "voucher"-orning på aorået, er er etableret i Københavns Koune. Social- og Sunhesuvalget ba på enne baggrun orvaltningen uarbeje et orslag til en enkel spiseorning or hjeeboene borgere, so alleree har en aorning e kounen, heruner belysning a e økonoiske konsekvenser. Forslag til "Spis ue" or hjeeboene borgere blev præsenteret på uvalgsøet i august og genresættes her, iet et oreslås, at ugiterne aholes via en i bugettet or asatte pulje til løt a ælreorået. Forslaget til en enkel spiseorning "Spis ue" or hjeeboene borgere (bilag) er her opsueret: Spiseorningen skal give e hjeeboene borgere ulighe or, en gang o agen, at benytte sit nuværene aglige tilsku til aorningen til at købe en var ret på en restauration, caé eller lignene. Der gives et tilsku på 15 kr. Borgeren kan vælge at købe anre proukter, so eksepelvis essert, rikkevarer.v. Det aregner borgeren selv. Der er lagt ølgene orusætninger til grun or orslaget: Målgruppen or Spis Ue er borgere, er ikke selv kan tilberee a. Målgruppen lever eror op til e gælene kriterier or at blive visiteret til aservice. Serviceniveauet uvies ere ikke. Forålet e spiseorningen or hjeeboene borgere er at styrke borgerens oplevelse a livskvalitet. Dette er også et orål e visitation til aservice. Der stilles ikke krav til en ernæringsæssige kvalitet og variation i aen. Dere gives ispensation or kvalitetsstanarens orål o at kosten skal være suicient. Det kounale tilsku til borgeren er 15 kr. til en var ret pr ag. Tilskuet er ere på sae niveau so tilskuet til en eksisterene aservice. Da ugiten or borgeren ikke å være ere en 48 kr., skal spisesteerne tilbye inst én hoveret til 63 kr. eller inre. Det er sae pris so prisen or kølea i en eksisterene aservice. Spisesteerne skal være lettilgængelige e oentlig transport. Så vit uligt søges en geograisk oreling a spisesteerne. Spisesteerne er CVR-registreree og er inorstået e, at akturering skal ske elektronisk og på e vilkår, Kounen skitserer. Sie 18 a 31

19 Borgerne, er tileler sig Spis Ue år et ID-kort, so vises re ve køb a retten. Borgeren kan aksialt købe én ret o agen e tilsku. Økonoiske konsekvenser Ugiten til at etablere spiseorningen "Spis Ue" skønnes at være okring kr. Hertil koer ugiter til trykning a pjecer.v., sat en årlig ritsugit på kr. Ugiterne inkluerer en evaluering a orningen eter et år e henblik på politisk stillingtagen til, o tilbuet skal gøres peranent. Ugiterne aholes via en i bugettet or asatte pulje til løt a ælreorået. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at 1. voucherorningens orusætninger røtes e henblik på valg a voucherorning 2. orningen - j. bugetatalen - aprøves so beskrevet. Bilagsortegnelse 1. Forslag til en enkel spiseorning or hjeeboee borgere Sie 19 a 31

20 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Ænret tileling a voksenelevløn or SOSU-hjælper-elever Sagsrestilling I orbinelse e bugetatalen or 2014 er et besluttet, at reucere ugiterne til voksenelevløn til elever over 25 år på SOSU-orået. Reuktionen bringer kounen på linje e anre kouners praksis og e KLs atale e FOA i 2007, er stiller krav til elever over 25 år o et års relevant erhvervseraring or at kunne å ubetalt voksenelevløn. I osætning hertil har kounen i en årrække ubetalt voksenelevløn til alle elever over 25 år. Ugiterne reuceres sålees e 1,5 io. kr. i 2014 og 3 io. kr. ra 2015 og re, og sålees, at er staig er en inre pulje til oreling blant e, er e kravet ikke vil være berettiget til voksenelevløn. Baseret på e seneste års ugiter til voksenelevløn til "uberettigee" elever over 25 år er et orventningen, at er årligt vil kunne ueles 0,5 io kr i voksenelevløn til oreling blant okring 45 elever over 25 år, er årligt ikke opyler kravet o et års relevant erhvervseraring. Forvaltningen har røtet en række orskellige etoer til vurering a, hve er ortsat kunne være berettiget til voksenelevløn. 3 a isse præsenteres kort neenor. Moeller or ortsat tileling a voksenelevløn til elever over 25 år uen 1 års erhvervseraring: 1) De resterene iler oreles ligeligt Voksenelevlønnen ugør åneligt got kr, ens en alinelig elevløn ugør knap kr. Én oel kunne være, at kopensere alle or en el a lønorskellen, ve at tilbye alle over 25 år okring kr. ve stuiestart. Forelen er, at et er net at ainistrere, en ulepen er, at beløbet næppe gør en tilstrækkelig orskel or e, an ønsker at tilgoese e orningen. 2) En anen oel kunne være, at unersøge uligheerne or at uønte et engangsveerlag til to elever pr. hol baseret på en konkret ansøgning. Veerlagets størrelse skulle være svarene til lønorskellen elle en alinelig elevløn og voksenelevløn (ca kr årligt). Forelen kunne uielbart være, at orningen er leksibel, at et ortsat er attraktivt at søge til Kounen, satiig e at er er vishe or at puljen ikke overskries. Ulepen er, at an ororeler e elever, er er goe til at orulere sig skritligt og at eleven ikke på optagelsestispunktet ve, o an bliver oattet. Moellen orusætter, at er ingås en lokallønsatale or Sosu-eleverne elle e orhanlingsberettigee parter. Uøntnings principperne skal være atalt på orhån og kan oroenligt ikke tage hensyn til en stuerenes bopæl eller civil status. 3) En treje oel kunne være en orning, er tilgoeser nogle å leige borgere i Kounen, so går i gang e uannelsen. Forelen er, at er kan oruleres objektive kriterier, og at orningen år en siegevinst, at en satiig e stor sansynlighe eører en reuktion i ugiterne til passiv orsørgelse i Kounen. Forvaltningen anoer Social- og Sunhesuvalget o at røte hvilke(n) oeller er skal arbejes viere e. Det kan være en a e ovenståene eller anre orslag uvalget åtte Sie 20 a 31

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: 03.08.2007

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring

Danmarks strategi for livslang læring Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering or alle Redegørelse til EU-kommissionen April 2007 Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan

Styrket indsats for den ældre medicinske patient. - fagligt oplæg til en national handlingsplan Styrket indsats for den ældre medicinske patient - fagligt oplæg til en national handlingsplan 201 1 Styrket indsats for den ældre medicinske patient fagligt oplæg til en national handlingsplan Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK

BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK BORNHOLMS IDRÆTSRÅD HELSEVEJ 4, 3700 RØNNE E-MAIL: POST@BHSIR.DK WWW.BHSIR.DK Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Ullasvej 23 3700 Rønne Bornholm, den 20. juni 2010 Høringssvar: Genåbning af budget

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP

ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP Til Hjemmehjælpskommissionen Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 ANALYSE AF BORGERENS VEJ GEN- NEM SYSTEMET FRA VISITATION TIL LEVERING AF HJEMMEHJÆLP 2 INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om undersøgelsen 1

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE

KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE KOMMUNALBESTYRELSEN FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 27 TORSDAG DEN 26. FEBRUAR 2009, KL. 19.00 PÅ BOGENSE RÅDHUS, BYRÅDSSALEN Kommunalbestyrelsen 26. februar 2009 Side: 2 Fraværende: Børge Nielsen

Læs mere

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi

Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Selvhjulpenhed, recovery og aktiv deltagelse understøttet af velfærdsteknologi Plan 2016-2019 på det voksenspecialiserede socialområde 2. årlige udgave, april 2015 Indhold 1 Formålet med planen...2 1.1

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014

Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Referat Økonomiudvalget tirsdag den 21. oktober 2014 Kl. 16:15 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Orientering...2 3.

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 7. juni 2011 Kl. 17:00 i Mødelokale 2, Allerslev Skoleleder Lene Endahl fra Firkløverskolen deltager i punkt 10. Dialogmøde med skolebestyrelserne kl. 19:30-21:00

Læs mere

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg

SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg SBi 2009:14 Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000 Baggrund, indsatser og resultater i Bispehaven, Vejleåparken og Tingbjerg Evaluering af virkninger af omprioriteringsloven fra 2000

Læs mere

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013

Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013. Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Studieboliger i Danmark Rammer, regler og muligheder 2013 Udgivet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, august 2013 Forside: Herdorf

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse

Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2012 Sag nr. 15 Emne: Høring om Handelsskolen København Nord i Lyngby som nyt uddannelsessted for almengymnasial uddannelse 6 bilag Regionsrådet

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere