Social- og Sundhedsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sunhesuvalget Dagsoren kl. 15:30 Uvalgsværelse 1 Meleer Soia Osani Anne Körner Boil Kornbek Curt Købste Gitte Kjær-Westerann Jørn Moos Dorete Dananell Sie 1 a 31

2 Inholsortegnelse 1. Uøntning a bugetatale 2014 o velærsteknologi 2. Lokaler til Frivilligcentret 3. Høringsbrev or oplæg til vision og ål or sunhesatale III 4. Bugetiler til træningsoråets eltagelse i rehabiliterene tea 5. Proces or upegning a eleer til Integrationsrået 6. Helhesplan or socialpsykiatrien 7. Genorhanling a ritsoverenskoster e Kirsten Marie og Nettet 8. Lesageorningen 9. Forslag til alastning a pårørene til eente borgere i eget hje 10. Voucher-orning på aorået 11. Ænret tileling a voksenelevløn or SOSU-hjælper-elever 12. Evaluering a selvkørene støvsugere 13. Dritsoverenskost e Lystotebakken 14. Analyse a insatsen or borgere e en psykisk lielse 15. Buingevej 50 - Osorgsboliger og arkitektorslag 16. Anoning o sag o psykisk syges situation eter ent ophol i botilbu 17. Anoning o optagelse a sag o unge uviklingshæee i boællesskaber 18. Meelelser til uvalgets eleer - eceber 2013 Sie 2 a 31

3 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Uøntning a bugetatale 2014 o velærsteknologi Sagsrestilling Kounalbestyrelsen har i orbinelse e buget 2014 givet en bevilling til velærsteknologi på 3,5 io. kr. i A bugetatalen regår, at 2,0 io. kr. skal anvenes til elcykler og IT i hjeeplejen. Sag hero tilgår uvalget i april De resterene 1,5 io. kr. uøntes til en viereørsel a eksisterene projekter, heruner Epitalet. I nærværene sag beskrives projekterne e henblik på at kunne viereøre projekter ra årets begynelse. Det skal inleningsvis beærkes, at orvaltningens tilgang til uvikling og introuktion a velærsteknologi er justeret i lyset a eraringerne ra e nuværene projekter. Overornet er er tale o, at orvaltningen reover vil okusere ere på at rive e å, en større projekter, so kan uvies e henblik på at sikre en tilstrækkelig orankring i organisationen og sikre, at er opnås go økonoi i projektet. De or 2014 asatte iler anvenes til at viereøre tre projekter: Mobil Interaktiv Genoptræning (MIG), Welare Denark og Epitalet. Mobil interaktiv genoptræning er et 4Ksaarbeje e en virksohe okring uvikling a et tøjsæt e agneter, so via pc eller obilteleon kan vise borgerne, o e laver e korrekte genoptræningsøvelser. Welare Denark hanler o at give borgere - e behov heror - hjeetræning via en såkalt "kineckt", so kenes ra spilkonsoller. Enelig er Epital-projektet et stort teleeicinsk projekt rettet o hjeeonitorering a KOL-borgere. Epital-projektet er et nationalt spyspisprojekt, so ølges tæt a Københavns Universitet og DTU og p.t. har 30 borgere i rit. Langt hoveparten a ilerne - skønnet 1,3-1,4 io. kr. - vil blive anvent til at uvie Epitalprojektet, sålees at projektet e ugangen a 2014 har inst 150 borgere e KOL i rit. Milerne inansierer lægeækning, inkøb a tablets, kopetenceuvikling a vagtcentralens personale, IT-leverancer.v. Det er enviere et stærkt ønske, at projektet i 2014 kan uvies til at inehole anre kronikergrupper. Det er og usikkert o ette vil kunne nås. De resterene iler på e to øvrige projekter skal inansiere licenser sat ortsat ipleentering og uvielse a antallet a borgere i takt e organsationens evne til at håntere lere borgere på e nye teknologier. Økonoiske konsekvenser Me anvenelse a 1,5 io. kr. a en salee bevilling på 3,5 io. kr. i 2014 til ortsættelse a projekter, j. bugetatalen or 2014, er er 2 io. kr. tilbage til elcykler og it i hjeeplejen, j. ovenor. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Sie 3 a 31

4 Forvaltningen oreslår, at er anvenes 1,5 io. kr. a en bevilgee pulje til velærsteknologi j. bugetatalen til e tre beskrevne projekter. Sie 4 a 31

5 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Lokaler til Frivilligcentret Sagsrestilling I orbinelse e Bugetatalen or blev er asat i alt kr. til orbering a raerne or Frivilligcentret. Milerne skal ække ritsugiter til lokaler til Frivilligcentre, og skal ere ses i saenhæng e Frivilligcentrets nuværene bevilling. Der er i ag asat i alt kr. til husleje, en iet ilerne satiig er en intægt or kounen, er et salee buget til husleje i ag 0 kr. Det vureres ikke uligt at uleje lejeålet på Totebæksvej 8. På Social- og Sunhesuvalgets øe i august 2013 eltog leeren a og bestyrelsesoranen or Frivilligcentret. I en orbinelse ba uvalget Frivilligcentret o at resene et oplæg verørene ønsker til orberee lokaleorhol (bilag). Set i lyset a, at Frivilligcentret ønsker lokaler tæt på Lyngby centru, er et begrænset, hva Kounen kan tilbye (se bilag or notat o placeringsuligheer). Forvaltningen peger blant lere unersøgte uligheer på bygningen på Luntotevej 55 A-B ve ingangen til Lyngby Irætsby, so har stået to i en årrække. Bygningen er et elelejeål, so oatter to ientiske lejligheer på hver 107 2, ineholene en stueetage e entre og trapperu, et lille køkken og to inre stuer (slået saen i et ene lejeål), og en ørste sal e et lille toilet og tre inre værelser e skråvægge. Deruover er er ba i kæleren i begge lejeål, sat tilhørene have, j. tegninger hera (bilag). Den årlige lejeintægt or e to boliger ugør i alt kr. Luntotevej 55 A-B ineholer i alt bruttoetageareal og vil kunne inrettes e tre øeru i stueetagen og seks inre kontorer, epotru og satale-/projektru på 1. salen. A hensyn til hanicapkravene bør er inrettes hanicaptoilet i et ene køkken sat hanicapingang til stueetagen (se bilag o ysisk tilgængelighe). Det vureres, at taget er i en såan stan, at et bør uskites i lighe e nabohusene. Huset vil uover at kunne rue rivilligcentrets egne aktiviteter kunne ungere so øehus or kounens rivillige oreninger. Frivilligcentret har besigtiget lokalerne og har eelt orvaltningen, at e eget gerne vil lytte til bygningen og iner en velegnet til orålet. Oprineligt var planen, at Luntotevej 55 A-B skulle nerives or at orbere agangsorholene til Lyngby Staion, hvoror e to lejeål ikke blev genulejet. Økonoiuvalget besluttee og en 24. januar 2012 (bilag), at Luntotevej 55 A-B parallelt e ynighesbehanlingen a nerivningen, skulle anvenes so evt. alastningskapacitet i. obygningsprojektet på Lyngby Staion. Nelæggelsen a e to boliger i Luntotevej 55 A-B skal ynighesbehanles og et er Byplanuvalget so har beslutningskopetencen. Det kan oplyses, at er eraringsæssigt ikke gives tillaelse til nelæggelse a boliger i et centrale Lyngby, uen at er satiig etableres erstatningsboliger. Forvaltningen har uarbejet et overslag over obygningsorslag svarene til i alt 1,6 io. kr. excl. os, hvortil er eraringsæssigt skal lægges % til uoruseelige ugiter, sålees at en salee anlægssu vil ugøre got 1,8 io. kr. (bilag). Hera ugør veligeholelsesugiterne 0,8 io. kr. og e orberene ugiter 1,0 io kr. Der er i orbinelse e bugetatalen ikke asat iler til obygning v. i eventuelle lokaler, og er skal eror ines en inansieringsoel heror. Aktivitetsorået "Kounale ejenoe" kan i givet al inansiere e salee obygningsugiter på 1,8 io. kr., iet en årlige leje hereter vil ugøre kr. Der vil i givet al blive ingået en erhvervslejekontrakt e en startleje på kr., er årligt reguleres eter uviklingen i nettoprisinekset. Sie 5 a 31

6 Alternativt kan Frivilligcentret å e i alt kr. og inansiere en eventuel leje a private lokaler hera. Det vureres og uielbart enog eget vanskeligt at ine større og ere egnee private lokaler, en et lokale, e har i ag, j. også Frivilligcentrets notat o ønsker til retiige lokaler. Økonoiske konsekvenser Der henvises til ovennævnte notat "Obygning til brug or rivilligcenter", hvora obygningsugiter på salet set 1,8 io. kr., er beskrevet, inkl. okostninger til at orbere tilgængeligheen, j. ovennævnte bilag o tilgængelighe. Obygningsugiterne inansieres a aktivitetsorået kounale ejenoe, uner orusætning a, at bugetiler overøres ra 2013 til 2014 (vs. u over e overørsler so alleree er oplyst i orbinelse e 3. anslået regnskab). Der er på buget asat 0,2 io. kr. årligt til at inansiere huslejen på i alt kr. årligt. Restinansieringen kan ines ve at neskrive 18 ilerne e årligt kr., vs. at er reover er knap kr. til ueling blant e rivillige oreninger. Til orientering unytter Lyngby-Taarbæk Koune ikke et ule tilelte bloktilsku til ette orål. Der er stor orskel på størrelsen a 18 puljen i kounerne. Beslutningskopetence Økonoiuvalget Instilling Forvaltningen oreslår, 1. at e asatte iler i orbinelse e bugetatalen or til lokaler til rivillige på kr. årligt anvenes til elvis ækning a huslejen på kr. og at restsuen på kr. årligt inansieres via puljen til 18 iler 2. at sagen oversenes til Byplanuvalget e henblik på ynighesbehanling a nelæggelse a e to boliger på Luntotevej 55 A-B 3. at såret e to boliger på Luntotevej 55 A-B nelægges, genneøres renoveringsarbejerne so oreslået 4. at renoveringsugiterne inansieres a aktivitetsoråe Kounale Ejenoe via overørsel a uorbrugte bugetiler på i alt 1,8 io. kr. ra 2013 til Bilagsortegnelse 1. Potientialer lokaler 2. notat placeringsuligheer, sep bilag 3 4. Luntotevej 55 A+B, tilgængelighestiltag 5. protokolat 6. obygning Sie 6 a 31

7 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Høringsbrev or oplæg til vision og ål or sunhesatale III Sagsrestilling I noveber 2013 røtee Social- og Sunhesuvalget oplæg til ælles politisk vision og ålsætning or Sunhesatale III, so er sent i høring a KKR Hovestaen (usent e agsorenen or øet en 6. noveber 2013). Oplæggene er grunlaget or kounernes ælles visioner og ål or e koene orhanlinger e Region Hovestaen og alen praksis o sunhesatalen. Me asæt i uvalgets røtelser er er uarbejet orslag til høringssvar or oplæggene (bilag). Høringssvaret ineholer ølgene pointer: Oplæggene er or lange, overornee og ukonkrete. Derve bliver oplæggene svære at bruge retningsgivene or et viere orhanlingsorløb. Vision i oplægget o soatiks vision o at tage ugangspunkt i borgernes behov og ressourcer. Hensigten er rigtig, en aspejler ere en konkret etoe i åen er arbejes på, en en overornet vision. Oplægget o psykiatri angler kobling til et soatiske oråe, iet borgere e psykiske uorringer ote har årlig soatisk sunhestilstan og lavere ielleveti. I oplægget o psykiatri bør brugen a begreber o ental sunhe og tilig insats enten ænres eller bruges ere aklaret. Økonoiske konsekvenser Opgaven er løst inen or raen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at høringssvaret agives til KKR Hovestaen. Bilagsortegnelse 1. høring sag 4 Sie 7 a 31

8 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Bugetiler til træningsoråets eltagelse i rehabiliterene tea Sagsrestilling. So le i reoren verørene ørtispension og leksjob på beskætigelsesorået etableres et rehabiliterene tea, er tværagligt skal vurere og iværksætte orløb or borgere i ålgruppen "borgere so e e nye regler ikke længere kan otage ørtispension". Målet er, via tværsektorielle ressourceorløb, at give borgerne bere grunlag or at koe nærere arbejsarkeet og bere kunne tage vare på egen livssituation. Sae intentioner o en helhesorienteret insats or usatte leige gør sig gælene i kontanthjælpsreoren, so træer i krat. 1. januar Da et er træningsorået, er best vil kunne varetage en sunhesaglige iension, iet borgerne i ålgruppen ote vil have behov or veligeholene træning eller genoptræning, skal sunhespersonale være en el a e tværaglige tea, og skal henvise til og iværksætte sunhesinsatser, er i saspil e anre insatser skal sikre reorernes ål. Træningsorået oplever pt. et ortsat øget pres på eterspørgslen a genoptræningsplaner ra hospitalerne og veligeholene træning eter Serviceloven. Det oreslås eror, at træningsorået tiløres 0,1 io. kr. årligt, så eltagelsen i et rehabiliterene tea ikke år betyning or et eksisterene ubu a aktiviteter på træningsorået. Tilørslen oreslås inansieret ra pulje til sunhe og orebyggelse på 2,0 io. kr., er er en el a bugetatalen or I bugetatalen er puljen ålrettet styrkelse a en akutte insats på ælreorået, sunhesinsatser i saspil e psykiatrien sat nye og anerlees orebyggelsesinsatser hvor borgerne æres. Oplæg or en øvrige uøntning a bugetpuljen vil ske i arts åne 2014, j. planen or bugetuøntning. Økonoiske konsekvenser Insatsen inansieres via 0,1 io. kr. ra puljen ålrettet sunhe og orebyggelse i buget Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at er asættes 0,1 io. kr. til træningsoråets eltagelse i e rehabiliterene teas uner beskætigelsesorået ra pulje til sunhe og orebyggelse, j. bugetatalen Sie 8 a 31

9 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Proces or upegning a eleer til Integrationsrået Sagsrestilling Uvalget orienteres here o processen or nesættelse a et nyt Integrationsrå or perioen 1. januar 2014 til 31. eceber Lovens krav til integrationsrå regår a integrationslovens 42. I orhol til valg a eleer, står ølgene: 42, stk. 3. Integrationsrået består a inst 7 eleer e bopæl i kounen. Meleerne upeges a Kounalbestyrelsen. Råets unktionsperioe ølger en kounale valgperioe. 42, stk. 4. Kounalbestyrelsen astsætter elestallet. Meleerne upeges blant eleer a lokale lygtninge- og invanreroreninger eller anre tilsvarene personer i kounen. Enviere upeges eleer blant personer e tilknytning til skolebestyrelser og lokale oreninger i kounen. Kounalbestyrelsen kan upege et eller lere eleer arået so repræsentanter or kounen. På baggrun a e nuværene eraringer e saensætning a Integrationsrå peger orvaltningen på, at råets oreninger og organisationer instiller hver eres repræsentant til Integrationsrået senest en 15. januar 2014: 1 repræsentanter or Lyngby Netværksgruppe + 1 suppleant 1 repræsentant or Lyngby Guierne + 1 suppleant 1 repræsentant or Lansorganisationen (LO) + 1 suppleant 1 repræsentant or skolebestyrelserne + 1 suppleant 1 repræsentant or FOF + 1 suppleant 1 repræsentant or Sarået or Børne- og Ungosorganisationerne + 1 suppleant 1 repræsentant or irætsoreningerne + 1 suppleant 1 repræsentant or e alene boligorganisationer + 1 suppleant Integrationsrået oatter esuen 8 eleer og 3-4 suppleanter e anen etnisk baggrun en ansk. Instillingen a isse eleer so orrige gang sker på et opstillingsøe prio januar 2014, hvor e nuværene eleer a Integrationsrået og lokale lygtninge- og invanreroreninger også inviteres. Møet annonceres i DGO i rubrikken Nyt ra Lyngby-Taarbæk koune, på hjeesien LTK.k, sat via Frivilligcentret. På øet vil orvaltningen orientere o Integrationsrået, heruner orventninger til eleer a Integrationsrået. De reøte, so ønsker at blive ele a Integrationsrået, vil å ulighe or at ortælle o eres baggrun og begrunelse or at være ele. Uvælgelse a eleerne vil tage ugangspunkt i ølgene kriterier: - Bopæl i kounen - Anen etnisk baggrun en ansk - Engageent og interesse or orået - Aspejler og repræsenterer e vigtigste etniske grupper i kounen - Må ikke være på gennerejse i Danark (.eks. uenlanske stuerene på DTU) Sie 9 a 31

10 - Så vit uligt en ligelig kønsoreling På bagrun a en salee instilling orelægges Kounalbestyrelsen i ebruar 2014 saensætning a Integrationsrået til enelig gokenelse. Økonoiske konsekvenser Opgaven løses inen or raen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at orientering o proces og tisplan or upegning a bruger- og borgerrepræsentanter til Integerationsrået tages til eterretning. Sie 10 a 31

11 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Helhesplan or socialpsykiatrien Sagsrestilling Den 11. septeber 2013 besluttee Social- og Sunhesuvalget at anbeale Kounalbestyrelsen et revieree ukast til helhesplan or socialpsykiatrien (bilag). Uvalget har i en orbinelse ønsket en uybet salet beskrivelse og en ipleenteringsplan, so orvaltningen here relægger (bilag). Det overornee orål e helhesplanen er at skabe aglige og organisatoriske raer or recoveryparaiget i e socialpsykiatriske tilbu i Lyngby-Taarbæk Koune, j. bugetatalen or Helhesplanen ineholer ænringer a e organisatoriske raer, so er beskrevet neenor, i overenssteelse e et revieree ukast, nævnt ovenor. I hovetræk går en organisatoriske oranring so ølge a helhesplanen u på, at er etableres en "Inklusions- og recovery-enhe". Inklusions- og recovery-enheen skal levere ølgene tre yelser: Aktivitetstilbu, agtilbu og socialpæagogisk støtte i ejet hje, j. 18 i serviceloven. Deruover skal er også ske en reskut sagsbehanling i inklusions- og recovery-enheen, hvor sagsbehanlere ra voksenaelingen i Center or Social Insats (CSI) yer rågivning og vejlening på inklusions- og recovery-enheens lokalitet. Inklusions- og recovery-enheen vil eruover å til opgave at rive en aglige uvikling a kvaliteten a Kounens socialpsykiatriske insats, ve at ungere so viensopsaler og oriler, ve at genneøre eektåling og etoeuvikling, ve at kopetenceuvikle ynighes- og uørerpersonalet i saarbeje e CSI sat ve at uvikle uagåene orebyggene unktioner i orhol til noralorået, v. Det er orventningen, at inklusions- og recovery-enheen kan være i rit i løbet a 2. halvår 2014, og e orbehol or aklaring a e ysiske raer. Det er orusat i planen, at en ysiske placering a inklusions- og recovery-enheen skal ines inen or socialoråets eksisterene lokaliteter De nuværene leveranører Slotsvænget, Kirsten Marie og Nettet bevares so botilbu a henholsvis længerevarene og ilertiig karakter, og e vil ortsat kunne levere e agtilbusyelser, so e leverer i ag. Det skal heruover nævnes, at ritsoverenskosterne e e to selvejene institutioner skal genorhanles e hensyn til kapacitet, inhol og opsigelsesvarsler (j. særskilt sag o ette). Forvaltningen peger på, at er sker en kvartalsvis arapportering til Social- og Sunhesuvalget e status på helhesplanen. Første arapportering sker ebruar 2014, hvor en etaljeret projektstyringsplan orelægges uvalget. Økonoiske konsekvenser Moellen har et anet orløb en orusat i et, er lå til grun or røtelserne o buget Sålees skønnes er uielbart et lille erorbrug i størrelsesorenen 0,3 io.kr i 2014 og lit inre i Ipleenteringen a helhesplanen skønnes og at kunne holes inenor en salee rae på orået. Inregning a en eventuel bugetæssig besparelse på længere Sie 11 a 31

12 sigt aventer eekten a helhesplanens ipleentering - j. også hensigtserklæringen i buget o et viere arbeje e helhesplanen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at uvalget gokener en salee beskrivelse a helhesplanen, heruner ipleenteringsplanen. Bilagsortegnelse 1. Helhesplan or socialpsykiatrien 2. projektplan 3. Revieret helhesplan Sie 12 a 31

13 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Genorhanling a ritsoverenskoster e Kirsten Marie og Nettet Sagsrestilling Det er orusat i bugetatalen or , at er sker en tilpasning/olægning a plaser i socialpsykiatrien, så e bliver ere ålrettee Kounens borgeres behov. Denne tilpasning skal bl.a. ske genne en genorhanling a ritsoverenskosterne e e to selvejene institutioner, Kirsten Marie og Nettet, ori et genne årene har vist sig, at kounen ikke har hat brug or plaserne. Genorhanlingen skal ohanle ølgene ener: plasantal, yelser/inhol sat ritsoverenskosternes opsigelse og uløb. På en baggrun anoer orvaltningen o anat til at genorhanle ritsoverenskosterne e e to selvejene institutioner. Raen or orhanlingsanatet oreslås at være ølgene tre ulige scenarier: Scenarie 1. Der ingås atale o en ritsoverenskost, er oatter % a institutionens plaser. Forele: Der sikres en vis aglig og økonoisk robusthe i institutionerne, og et orventes, at Kounens behov or plaser vil være ækket. Kounen optierer sin ressourceanvenelse, iet an ikke i nævneværig gra koer til at betale or toe plaser. Uleper: Der vil være risiko or, at er ikke er en plas til råighe, når Kounen har brug or et. Her vil er eror skulle ines en plas uen or næriljøet. Scenarie 2. Der ingås atale o en ritsoverenskost, er oatter alle institutionens plaser. Forele: Ful tilgængelighe ve behov or plaserne. Uleper: I tilæle a unerbelægning betaler Kounen or e toe plaser, hvis isse ikke sælges til anre kouner. Dere er er en overkapacitet a plaser. Scenarie 3. Der ingås ingen atale o ritsoverenskost. Forele: Maksial økonoisk styring og leksibilitet. Uleper: Der vil være risiko or, at institutionerne sælger plaserne til anre kouner, og at Kounen eror ikke kan tilbye sine borgere en løsning i næriljøet. Det skal beærkes, at scenarie 3 er en realitet i anre saenhænge, x har Mariehjeet i orbinelse e etablering a et botilbu or hjerneskaee i Kounen ikke anoet o en ritsoverenskost. Det er orvaltningens opattelse, at scenarie 3 kun skal vælges, hvis begge parter iner et hensigtsæssigt. De nuværene ritsoverenskoster oatter alle institutionernes plaser, hvilket vil sige, at Kounen betaler ul pris or toe plaser i e perioer, hvor er er overkapacitet. Økonoiske konsekvenser Det er orusat i en revieree helhesplan, so uvalget gokente en 11. septeber 2013, at genorhanlingen a ritsoverenskoster eører en salet reuktion på 0,57 io. kr. i 2014 og på 1,1 io. kr. i Milerne anvenes til krysinansiering so le i helhesplanen. Beslutningskopetence Sie 13 a 31

14 Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at orvaltningen beyniges til at orhanle ritsoverenskosterne e Kirsten Marie og Nettet inen or raerne a oel 1 og 3. Sie 14 a 31

15 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Lesageorningen Sagsrestilling Social- og Sunhesuvalget har anoet o en reegørelse angåene lesageorningen, j. servicelovens 97. Lesageorningen kan bevilliges til personer uner 67 år, er ikke længere kan æres alene på grun a betyelig og varigt nesat ysisk eller psykisk unktionsevne. Personen visiteres til 15 tiers lesagelse o åneen og personer, er har ået bevilliget yelsen ør et 67. år, kan ve et ylte 67. år bevare retten til lesagelse eter et 67. år. Det betyer, at såret en person år en unktionsnesættelse eter et 67. år, er personen ikke oattet a lesageorningen. Motageren kan opspare e 15 tier inenor en 6 åneers perioe til i alt 90 tier. Det betyer, at såret borgeren igenne en 5 åneers perioe ikke har orbrugt lesagetierne, vil pågælene i 6. åne kunne isponere over 90 tier til lesage-orbrug. Lesageorningen j. 97 giver ikke ulighe or opsparing u over e 6 åneer. Personen upeger selv lesageren, og er kan noralt ikke ske ansættelse a personer e nær tilknytning til personen. Kounen anvener Bruger Hjælper Forilingen (BHF) so ainistrator a lesageorningen. Det betyer, at en lesager so brugeren vælger, ansættes a BHF so eterølgene på vegne a Kounen ainistrerer tieorbruget og alønningen a lesageren. Såret brugeren ikke selv kan/vil pege på en lesager, iner BHF en relevant person, so brugeren eterølgene skal gokene. I kvalitetsstanaren regår et, at "er er ulighe or at opspare tier, so kan benyttes salet. Der kan aksialt opspares 90 tier inenor 6 åneer. Ikke orbrugte tier bortaler". Kvalitetsstanaren bør og i lighe e e øvrige kvalitetsstanarer justeres og orvaltningen vil eror i 2014 relægge en revieret kvalitetsstanar verørene lesageorningen, j. 97 i serviceloven. Økonoiske konsekvenser Opgaven uøres inenor raen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at orienteringen tages til eterretning og at er relægges en revieret kvalitetsstanar i Sie 15 a 31

16 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Forslag til alastning a pårørene til eente borgere i eget hje Sagsrestilling I bugetatalen or 2014 er er i en asatte "pulje til løt a ælreorået" på 2,5 io. kr. prioriteret, at er skal etableres en særlig orning okring alastning a pårørene til eente hjeeboene borgere. Social- og Sunhesuvalget vil i ebruar 2014 blive præsenteret or et salet "katalog" over orslag til uøntning a hele puljen. Hvor eget er vil være til uøntning til e resterene initiativer, puljen er asat til (akvalitet, leelsesæssigt løt på plejehje v) ahænger iilerti a, hvilket oang a alastning a pårørene til eente, er ønskes. Forvaltningen har i orbinelse e sager behanlet i Social- og Sunhesuvalget og Økonoiuvalget henholsvis en 6. ebruar 2013, en 21. august 2013 og en 29. august 2013 skitseret, hvilke tilbu er ines i ag sat et overornet orslag til et nyt alastningstilbu, j. protokollerne ra øerne (bilag). Målgruppen or tilbuet o alastning a pårørene er saboene pårørene til borgere e hukoelsessvækkelse, so ikke kan være alene i hjeet. I april 2013 har Kounens eenstea vureret, at et på aværene tispunkt ville reje sig o 19 pårørene, er have ønske o aløsning i hjeet, og so ville kunne otage tilbuet so beskrevet i nævnte notat. Alastningen a pårørene kan.eks være lesagelse til sunhesæssig behanling tanlæge, læge, speciallæge, genoptræning og lignene, sat til eltagelse i ritisaktiviteter og sociale aktiviteter e ere, båe i ag- og atentier. Alastningen uøres a Kounens - eller ritvalg leveranørernes - egne hjeehjælpere e en sunhesaglig uannelse, so kener hjeet. Serviceniveauet or orningen kan være enten visitation til en tie ugentligt (ire tier o åneen) eller til 1½ tie ugentligt (seks tier o åneen). Det vil og være uligt at tilrettelægge lesagelsen iniviuelt, sålees at an.eks. også kan visiteres til yelsen i tre tier to gange o åneen eller seks tier én gang o åneen. Forvaltningen peger på, at uvalget astlægger serviceniveauet til ire eller seks tier pr. åne, iet er hereter kan arbejes viere eter ølgene plan: - kvalitetsstanar or yelsen orelægges Social- og Sunhesuvalget i arts inorationsateriale verørene yelsen uarbejes ålrettet borgere - e relevante borgere screanes og visiteres til yelsen i arts/april alastning a pårørene til eente sættes i rit 1. aj rapport over konkrete visitationer orelægges uvalget ultio 2014 Økonoiske konsekvenser Ugiter til alastning a pårørene til borgere e eens vil være på kr. årligt, hvis er visiteres 4 tiers alastning åneligt, og kr. årligt, hvis er visiteres 6 tiers Sie 16 a 31

17 alastning. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår at, 1. uvalget gokener ålgruppe or tilbu og orål e alastning so skitseret ovenor 2. er tages stilling til, hvorvit er so ugangspunkt skal visiteres ire eller seks tier pr. åne 3. orslag til tis- og hanleplanen gokenes. Bilagsortegnelse 1. bilag sag 9 eente i eget hje Sie 17 a 31

18 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Voucher-orning på aorået Sagsrestilling I bugetatalen or er et i orbinelse e en asatte "pulje til løt a ælreorået" på 2,5 io. kr. atalt, at er skal etableres et orsøg e en "voucherorning" or ælre til køb a a. Social- og Sunhesuvalget vil i ebruar 2014 blive præsenteret or et salet "katalog" over orslag til uøntning a hele puljen. Hvor eget, er vil være til uøntning a e resterene initiativer, so puljen er asat til (akvalitet, leelsesæssigt løt på plejehje, v.) ahænger iilerti a, hvilken voucherorning, er ønskes. Forvaltningen orelage i juni åne 2013 en reegørelse or en "voucher"-orning på aorået, er er etableret i Københavns Koune. Social- og Sunhesuvalget ba på enne baggrun orvaltningen uarbeje et orslag til en enkel spiseorning or hjeeboene borgere, so alleree har en aorning e kounen, heruner belysning a e økonoiske konsekvenser. Forslag til "Spis ue" or hjeeboene borgere blev præsenteret på uvalgsøet i august og genresættes her, iet et oreslås, at ugiterne aholes via en i bugettet or asatte pulje til løt a ælreorået. Forslaget til en enkel spiseorning "Spis ue" or hjeeboene borgere (bilag) er her opsueret: Spiseorningen skal give e hjeeboene borgere ulighe or, en gang o agen, at benytte sit nuværene aglige tilsku til aorningen til at købe en var ret på en restauration, caé eller lignene. Der gives et tilsku på 15 kr. Borgeren kan vælge at købe anre proukter, so eksepelvis essert, rikkevarer.v. Det aregner borgeren selv. Der er lagt ølgene orusætninger til grun or orslaget: Målgruppen or Spis Ue er borgere, er ikke selv kan tilberee a. Målgruppen lever eror op til e gælene kriterier or at blive visiteret til aservice. Serviceniveauet uvies ere ikke. Forålet e spiseorningen or hjeeboene borgere er at styrke borgerens oplevelse a livskvalitet. Dette er også et orål e visitation til aservice. Der stilles ikke krav til en ernæringsæssige kvalitet og variation i aen. Dere gives ispensation or kvalitetsstanarens orål o at kosten skal være suicient. Det kounale tilsku til borgeren er 15 kr. til en var ret pr ag. Tilskuet er ere på sae niveau so tilskuet til en eksisterene aservice. Da ugiten or borgeren ikke å være ere en 48 kr., skal spisesteerne tilbye inst én hoveret til 63 kr. eller inre. Det er sae pris so prisen or kølea i en eksisterene aservice. Spisesteerne skal være lettilgængelige e oentlig transport. Så vit uligt søges en geograisk oreling a spisesteerne. Spisesteerne er CVR-registreree og er inorstået e, at akturering skal ske elektronisk og på e vilkår, Kounen skitserer. Sie 18 a 31

19 Borgerne, er tileler sig Spis Ue år et ID-kort, so vises re ve køb a retten. Borgeren kan aksialt købe én ret o agen e tilsku. Økonoiske konsekvenser Ugiten til at etablere spiseorningen "Spis Ue" skønnes at være okring kr. Hertil koer ugiter til trykning a pjecer.v., sat en årlig ritsugit på kr. Ugiterne inkluerer en evaluering a orningen eter et år e henblik på politisk stillingtagen til, o tilbuet skal gøres peranent. Ugiterne aholes via en i bugettet or asatte pulje til løt a ælreorået. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at 1. voucherorningens orusætninger røtes e henblik på valg a voucherorning 2. orningen - j. bugetatalen - aprøves so beskrevet. Bilagsortegnelse 1. Forslag til en enkel spiseorning or hjeeboee borgere Sie 19 a 31

20 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Ænret tileling a voksenelevløn or SOSU-hjælper-elever Sagsrestilling I orbinelse e bugetatalen or 2014 er et besluttet, at reucere ugiterne til voksenelevløn til elever over 25 år på SOSU-orået. Reuktionen bringer kounen på linje e anre kouners praksis og e KLs atale e FOA i 2007, er stiller krav til elever over 25 år o et års relevant erhvervseraring or at kunne å ubetalt voksenelevløn. I osætning hertil har kounen i en årrække ubetalt voksenelevløn til alle elever over 25 år. Ugiterne reuceres sålees e 1,5 io. kr. i 2014 og 3 io. kr. ra 2015 og re, og sålees, at er staig er en inre pulje til oreling blant e, er e kravet ikke vil være berettiget til voksenelevløn. Baseret på e seneste års ugiter til voksenelevløn til "uberettigee" elever over 25 år er et orventningen, at er årligt vil kunne ueles 0,5 io kr i voksenelevløn til oreling blant okring 45 elever over 25 år, er årligt ikke opyler kravet o et års relevant erhvervseraring. Forvaltningen har røtet en række orskellige etoer til vurering a, hve er ortsat kunne være berettiget til voksenelevløn. 3 a isse præsenteres kort neenor. Moeller or ortsat tileling a voksenelevløn til elever over 25 år uen 1 års erhvervseraring: 1) De resterene iler oreles ligeligt Voksenelevlønnen ugør åneligt got kr, ens en alinelig elevløn ugør knap kr. Én oel kunne være, at kopensere alle or en el a lønorskellen, ve at tilbye alle over 25 år okring kr. ve stuiestart. Forelen er, at et er net at ainistrere, en ulepen er, at beløbet næppe gør en tilstrækkelig orskel or e, an ønsker at tilgoese e orningen. 2) En anen oel kunne være, at unersøge uligheerne or at uønte et engangsveerlag til to elever pr. hol baseret på en konkret ansøgning. Veerlagets størrelse skulle være svarene til lønorskellen elle en alinelig elevløn og voksenelevløn (ca kr årligt). Forelen kunne uielbart være, at orningen er leksibel, at et ortsat er attraktivt at søge til Kounen, satiig e at er er vishe or at puljen ikke overskries. Ulepen er, at an ororeler e elever, er er goe til at orulere sig skritligt og at eleven ikke på optagelsestispunktet ve, o an bliver oattet. Moellen orusætter, at er ingås en lokallønsatale or Sosu-eleverne elle e orhanlingsberettigee parter. Uøntnings principperne skal være atalt på orhån og kan oroenligt ikke tage hensyn til en stuerenes bopæl eller civil status. 3) En treje oel kunne være en orning, er tilgoeser nogle å leige borgere i Kounen, so går i gang e uannelsen. Forelen er, at er kan oruleres objektive kriterier, og at orningen år en siegevinst, at en satiig e stor sansynlighe eører en reuktion i ugiterne til passiv orsørgelse i Kounen. Forvaltningen anoer Social- og Sunhesuvalget o at røte hvilke(n) oeller er skal arbejes viere e. Det kan være en a e ovenståene eller anre orslag uvalget åtte Sie 20 a 31

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring

Danmarks strategi for livslang læring Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering or alle Redegørelse til EU-kommissionen April 2007 Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Infohæfte. til forældre

Infohæfte. til forældre Infohæfte til forælre 25 2 Værigrunlag for Vesterlun Efterskole Formål: Vesterlun Efterskoles formål er gennem unervisning og samvær at birage til elevernes almene annelse, fortsatte lyst til uannelse

Læs mere

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi www.osram.k/hci Det perfekte alternativ me maksimal effektivitet og fremragene farvegengivelse OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskiler me keramisk teknologi PERFEKTE LØSNINGER Når kvalitet og effektivitet

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data HD 2009: Mikroøkonomi konomi Svar påp afløsningsopgave Esben Sloth Anersen esa@business.aau.k www.business.aau.k/evolution/esa/ Generel værktøjsinlæring i afsløsningsopgave sningsopgave Brug af statistiske

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER

KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER START Psykiatrisk Center Køenhavn Psykoterapeutisk Klinik Navn: Cpr.nr.: Ufylt ato: Velkommen til KOMPETENCECENTRET FOR AFFEKTIVE LIDELSER Som en el af in urening og ehanling vil vi ee ig ufyle velagte

Læs mere

2. Hverdagen på danske arbejdspladser

2. Hverdagen på danske arbejdspladser 2. Hverage på aske arbejsplaser 2.1 Sammefatig 69 2.2 Daske mearbejere veres mest tilfrese 71 2.3 Daske virksomheer ivesterer i mearbejere 77 2.4 De ekeltes valg og rammere for arbejet 8 2.1 Sammefatig

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene Januar 2007 57. årgang nr. 1 Nyt fra Brealparken og Grenhuene Januar 2007 57. årgang nr. 1 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til at

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen Side 1 Transportarerede betoneleentvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen 13. august 007 Bjarne Cr. Jensen Side Introduktion Betoneleentoreningen ar de senere år stået bag udviklingsarbejder

Læs mere

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland

ledelse Viden uddannelse i forening 2009-10 Kurser til din forening kommunikation n teambuilding n coaching n ledelse n uddannelse DGI Vestjylland foto: ars om kommunikation n teamuiing n coacing n eese n uannese 2009-10 DGI Vestyan Kurser ti in forening uannese i forening Vien eese DGI uannese 1 eese i DGI - når et aner om eeruviking Foreninger

Læs mere

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627

Side: 13. *** * * * * * * * Retten i Thisted. Akt.nr.: E 627 *** * * * * * * * Retten i Thiste * * * * * * Tinglysningsafelingen Sie: 3 Akt.nr.: E 627 Påtegning på Skøe. Verørene atr.nr. 45, Thiste Bygrune Ejensejer: Grethe egelun l Lyst første gang en: 03.08.2007

Læs mere

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter

Leca kælderydervægge. Kældervægge Kælderfundamenter Leca kæleryervægge Kælervægge Kælerfunamenter Denne brochure omhanler Leca blokkes anvenelse i kæleryervægge. Brochuren tager sigte på huse me intil 2 etager over terræn, høje uner 8,5 m og beliggenhe

Læs mere

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup

SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006. Nr.07. Cirkus Tværs fejrede 20-årsfødselsdag med en Cirkusfestival i Gellerup SKRÆPPEBLADET SEPTEMBER 2006 Cirkus Tværs fejree 20-årsføselsag me en Cirkusfestival i Gellerup Nr.07 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005. Nr.08. Klub Søvangens medlemmer og gæster afviklede roterende turnering SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2005 Klub Søvangens melemmer og gæser afviklee roerene urnering Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-pos: skraeppen@mail1. sofane.k Hjemmesie: www.skraeppeblae.k

Læs mere

Generel forløbsbeskrivelse

Generel forløbsbeskrivelse Generel forløbsbeskrivelse Udarbejdet af Godkendt af/dato Arbejdsgruppen for det tværsektorielle samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft Styregruppe/15.03.2015 Revisionsdato

Læs mere

Midtby Delbilklub. Reservation af delebiler

Midtby Delbilklub. Reservation af delebiler Midtby Delbilklub Reservation a delebiler Udarbejdet a: Michael Hejselbak Bejer-Andersen - 290486 [mibej07@student.sdu.dk] Emil Holmegaard - 090387 [emhol07@student.sdu.dk] Flemming Max Jørgensen - 040576

Læs mere

Projekt 4.12 Definition og differentiation af sammensat funktion og omvendt funktion

Projekt 4.12 Definition og differentiation af sammensat funktion og omvendt funktion ISBN 978-87-766-498- Projekter: Kapitel 4. Projekt 4. Deinition og dierentiation a sammensat unktion og omvendt unktion Projekt 4. Deinition og dierentiation a sammensat unktion og omvendt unktion Materialerne

Læs mere

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller.

Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. NOTAT Skimmelsvamp på Leos Plejecenter. Løsningsmodeller. I 2012 besluttede Kommunalbestyrelsen, at hovedbygningen på Leos Plejecenter skal ombygges til korttidscenter. Ombygningen er i fuld gang, og i

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd

IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd IDRÆTTEN I REGION HOVEDSTADEN INFORMERER Idrætsorganisationer og Idrætsråd IDRÆTSKURSER Vinter 2011-12 Deltagelse er gratis! Læs o kurserne på www.kaisport.dk Forsvinder idrætsklinikkerne i den store refor?

Læs mere

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å

NOTAT. 1. Vurdering af stormflodsrisiko mellem Seden Strandby og Gels Å NOTAT Projekt Risikostyringsplan for Odense Fjord Kunde Odense Koune Notat nr. 06 Dato 2014-11-07 Til Fra Kopi til Carsten E. Jespersen Henrik Mørup-Petersen STVH 1. Vurdering storflodsrisiko elle Seden

Læs mere

Kvalitetsmål til On-line algoritmer

Kvalitetsmål til On-line algoritmer Istitut for Matematik og Datalogi Bachelorprojekt Kvalitetsmål til O-lie algoritmer Forfatter: Christia Kuahl Vejleer: Joa Boyar Jauary 1, 2011 Cotets 1 Ileig 3 2 Problemet 3 3 Algoritmer og variater 4

Læs mere

SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning

SWISSPEARL facadeplader. Drift- & vedligeholdelsesanvisning SWISSPEARL facaeplaer Drift- & veligeholelsesanvisning INDHOLDSFORTEGNELSE: Rengøring og veligehol.. sie 1 Vurering af leveti sie 2 Opbevaring, håntering og bearbejning sie 3-4 Montage på træ (urag fra

Læs mere

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard

Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86. Kvalitetsstandard Hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Kvalitetsstandard 2 Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering efter servicelovens 86 Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Kontor 105 m². OLAV de LINDE. Central placering tæt på Odense by og havn. - til leje... Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C

Kontor 105 m². OLAV de LINDE. Central placering tæt på Odense by og havn. - til leje... Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C - til leje... Kontor 105 m² Wichmandsgade 11, 1.sal. Baghuset 5000 Odense C Central placering tæt på Odense by og havn Gode tilkørsels- og pakeringsforhold Velegnet til kontor, klinik m.m. Årlig leje kr.

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning

Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Ydelseskatalog for genoptræning uden sygehusindlæggelse og vedligeholdende træning Lov om Social Service 86 Kvalitetsstandarder og ydelseskataloger 2013 Revidering Ydelseskatalog for genoptræning uden

Læs mere

Matematik & Statistik

Matematik & Statistik Matematik & Statistik Simon Kaiser August 6 FORORD... - 4 - KAPITEL 1: SIMPLE REGNEREGLER OG LIGNINGER... - 5-1. ELEMENTÆRE REGNEREGLER...- 5-1.1 Parentesregning... - 5-1. Brøkregneregler... - 5-1..1 Generelle

Læs mere

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR

TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAM Ø D E O M UDEAREALE R - 1. MØDE 26. FEBRUAR TEMAMØDE OM UDEAREALER - 1.MØDE 26. FEBRUAR DAGSORDEN KL. 19.30 KL. 19.45 KL. 19.55 KL. 20.20 KL. 20.35 KL. 20.40 KL. 21.15 KL. 21.45 VELKOMST PRÆSENTATIONSRUNDE

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold

Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 99 79 social@svendborg.dk www.svendborg.dk Kvalitetsstandard for Svendborg Kommunes dagtilbud (SEL 103 og 104) Indhold 1. Indledning...

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Status på ældrepuljen

Status på ældrepuljen på ældrepuljen NOTAT 30. juni 2015 1. Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats Journal nr. Sagsbehandler SLNIE 1.1 Styrkelse af rehabiliteringsindsatsen Der er ansat 3 ergoterapeuter til at styrke

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ. abcdefghijklmnopqrstuvxyzæøå ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVXYZÆØÅ Graisk Desin OPGAVEN Je skulle lave en plakat som projektplan over Randerup branddam. Dammen skulle nemli laves om til et hyelit adekær. Der var tenet en skitse over runden, med noter til hvad der skulle

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder

Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder. 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder Havelejligheder i Lyngby-Taarbæk 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder 176 parcelhuse 176 etagelejligheder 176 havelejligheder + = + = Parcelhuse 176 parcelhuse med egen have og private

Læs mere

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014

Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Notat om ansøgningsrunden til A.P. Møller Fonden efteråret 2014 BUU godkendte på sit møde den 2.4.2014 en strategi for ansøgning om midler fra A P Møller Fonden og bad

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand

Ansøgning om tilladelse til nedsivning af regnvand Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand Rev. 01.2014 Ansøgning o tilladelse til nedsivning af regnvand 1. Placering af nedsivningsanlæg for regnvand: Adresse: Matrikeloplysninger: Ejers navn:

Læs mere

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund

Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Potentialeafklaring for anvendelse af de nye fritvalgsregler i Frederikssund Kommune NOTAT 7. april 2014 Til drøftelse af de nye regler på fritvalgsområdet, har Ældre og Sundhed udarbejdet følgende analyse

Læs mere

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter:

Borgerens funktionsniveau medfører en af følgende begrænsninger i forhold til en eller flere daglige aktiviteter: Kvalitetsstandarder på ældreområdet Godkendt i byrådet den 16.december 2014 VISITATATIONSRETNINGSLINJER 2.4.2 VEDLIGEHOLDENDE TRÆNING Tr2-pakke Hvem kan få træning Borgere med nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013

Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Status på handlekatalog til realisering af Seniorpolitikken 2010-2013 Teknologiområdet Handling hvilken indsats iværksættes? Tidshorisont: Starttidspunkt og evt. sluttidspunkt? Status på handlingen Telemonitorering

Læs mere

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1.

Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2. 1. Varde Kommune Kvalitetsstandard for hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet Lov om social service 83 stk. 2 Standardens godkendelse Revision af kvalitetsstandarden Standardens indhold

Læs mere

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009

Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Januar 2009 2 Aalborg Kommunes Fælles Ledelsesgrundlag Kære leder i Aalborg Kommune Der skrives og tales meget om nutidige og fremtidige krav til god ledelse. Samfundsudviklingen

Læs mere

Det Lille Big Bang. Indespærrede kvarker og gluoner Det grundlæggende sigte med de store kollisionsforsøg er at

Det Lille Big Bang. Indespærrede kvarker og gluoner Det grundlæggende sigte med de store kollisionsforsøg er at A k t e l N a t r v i e n s k a b 1 2 0 0 1 19 Det Lille Big Bang Ve kernekollisioner i speracceleratoren, RHIC, har forskere skabt stofområer me temperatrer over 1000 milliarer graer. Håbet me forsøgene

Læs mere

Posten. Fødselsdagsbørn

Posten. Fødselsdagsbørn Nr. 2 18. årgang Maj 2011 Inhol: Sie 2: Føelagbørn Sankt Han Sie 3: Ørre Englaug Sie 4 og 5: Sining Ørre Mitpunkt - kolen - fællebetyrelen Sie 6: SGIF Sie 7 8 9 og 10: æ Sining aw Sie 11 12 13 14 15 16

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til 4.O.02 - Rehabiliteringscenter, Munkebo September 2014 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet

Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Kvalitetsstandard 2014 Træningsområdet Vedtaget af byrådet maj 2014 2014: REBILD KVALITETSSTANDARD SUNDHEDSLOVENS 140 Kriterier Alle borgere i Rebild kommune, der på tidspunktet for udskrivning fra sygehus

Læs mere

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011

st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 st. kongensgade 69 forhuset 1264 københavn k, december 2011 y istandsat kontor til leje fra 157 m² 2.184 m². Kan lejes etagevis eller som et domicil med mulighed for butik. Se indretningsforslag. fred

Læs mere

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer.

Medio 2012 åbner det nybyggede plejecenter i Ørestad Syd med 114 nye moderne og rummelige 2-rumsboliger med tilhørende fælles- og servicearealer. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-08-2011 Bilag 2 Hørgården Midlertidig etapevis lukning af den selvejende institution Plejecentret Hørgården med henblik på ombygning

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade Bilag 5. Samling af VUC Århus BS 21 29.3.2011 Indhold Indledning 1. Samling på Ingerslevs Boulevard 2. Samling på Ceres-grunden 3. Fortsat to adresser: Ingerslevs Boulevard med tilbygning og Bülowsgade

Læs mere

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013

INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 INVESTERINGS OG EFFEKTIVISERINGS PROJEKTER - BUDGET 2013 Projekt: Straksaktivering af jobklare kontanthjælpsmodtagere

Læs mere

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3

ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 ENTREPRENØR FAKTABLAD Side 1/3 Virksomhed: VIDA BYG A/S Gyldigt til og med: 8. august 2015 Evalueringsstatus: Afsluttet Bygge Rating for entreprisen (Bygge Rating version 2012) Skala: Tidsfrister Mangler

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene September 2005 55. årgang nr. 3 Nyt fra Brealparken og Grenhuene September 2005 55. årgang nr. 3 1 Ugiver: Afelingbetyrelen Reaktionen: Børge Jenen Connie Wei Karin Degnebolig Maria M. Jenen Artikler: Reaktionen forbeholer ig ret til

Læs mere

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER

FAXE SUNDHEDSCENTER FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG. Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG FAXE SUNDHEDSCENTER PROJEKTFORSLAG Tilbygning 16.03.2012 PROJEKTFORSLAG PROJ EKTFORSLAG FOR TI LB Y GNI NG - ARKI TEKT DATO: 14.03.2012 B R U N S G A A R D + L A U R S E N Arkitektfirma ApS SITE A/S Nørrebrogade 184, 1 Sal

Læs mere

God indretning med stort velkomstområde

God indretning med stort velkomstområde God indretning med stort velkomstområde TIL LEJE Rolighed 7, 2. th. 4180 Sorø Præsentable lokaler Centralt beliggende Flot byejendom BESKRIVELSE Kontor med glasvæg Lejemålet er beliggende i ejendommen

Læs mere

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart

HR- masterplan. Fra starten af sep. vil Byrådet stå i spidsen for en proces for at konkretisere reformen i Middelfart Løn og Økonomi - Team Løn Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5048 Fax +45 8888 5501 Dato 4. sep. 2013 Sagsnr.: 2013-009940-1 Mette.Jakobsen@middelfart.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Statsforvaltningens brev til en forening Vedr.: Klage over Kolding Kommune. Ældre Sagen har den 4. marts 2010 klaget over, at Ko l- ding Kommune i forbindelse med budgetlægningen for 2010 har ændret kriterierne

Læs mere

Redska bsvifte =11\ .,., -f

Redska bsvifte =11\ .,., -f Redska bsvifte 1. Livsfortælling - sataleguide 243 2. Døgnryteur 244 3. Aktiviteter i dag livsførelse - ADL 246 4. Sociale, kulturelle og interessebetonede aktiviteter 248 5. Interesser og foretrukne aktiviteter

Læs mere

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken.

PROJEKTOPLYSNINGER. Der ansøges således dels om de øremærkede midler til Hedelundgårdparken. PROJEKTOPLYSNINGER 1 Indsatsens formål Esbjerg Kommune ønsker en bredere koordineret og målbar indsats på det boligsociale område med henblik på at gøre udsatte boligområder velfungerende og attraktive.

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse

Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse Rammekontraktbilag E Fakta beskrivelse 1 1 Indledning I nærværende rammekontraktbilag beskrive de to plejecentre. 2 Solgården plejecentre 2.1 Adresse Adresse: Aggersundvej 31, 9690 Fjerritslev 2.2 Beskrivelse

Læs mere

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning.

baggrund af et konkret forslag fra en borger. Forslagsstilleren har samtidig tilbudt at medvirke til etablering og drift af en lokal ordning. Møde i DAGSORDEN med beslutninger (omfter punkterne 1-8) Meddelelser a. Evt. gennemgang af tidligere udsendte mail-orienteringer Til efterretning b. Orientering om opskrivningsliste til plejehjem Oversigt

Læs mere

Cool Klima. Gode vaner er seje!

Cool Klima. Gode vaner er seje! Gode vaner er seje! Jeg er glad for, at I børn og unge vil være ed til at gøre en indsats for at ændre jeres vaner og bruge energien fornuftigt. Når ange ennesker gør tingene anderledes, giver det en stor

Læs mere

Møde om klubhuse/hytter. D. 11. september, 2014 kl. 19-21

Møde om klubhuse/hytter. D. 11. september, 2014 kl. 19-21 Møde om klubhuse/hytter D. 11. september, 2014 kl. 19-21 Klubhusanalyse Historik: Politisk dialog mellem KFU og Viborg Idrætsråd Arbejdsgruppe: Jens Ejnar Hansen, Poul Johannessen, Peter Mandrup, Ejnar

Læs mere

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune

Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Hvad kan kommunerne bruge telesundhed til? Centerchef Jakob Sylvest Nielsen, Lyngby-Taarbæk Kommune Telesundhed på tværs erfaringer og ønsker i kommunalt perspektiv Kulturhuset Islands Brygge, 24. september

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

Hvem kan modtage ydelsen?

Hvem kan modtage ydelsen? 85 Social pædagogisk støtte. Lovgrundlag 85 i Lov om Social Service. Tilbud om hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer i eget hjem, der har behov herfor

Læs mere

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens

Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Delprojektbeskrivelse meningsfuld hverdag med demens - rehabilitering til borgere med demens Befolkningsprognosen viser, at der på landsplan bliver flere ældre. I takt med en stigende andel af ældre i

Læs mere

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune

Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Forslag: Strategi for implementering af kontanthjælpsreformen i Vordingborg Kommune Borger og Arbejdsmarked foreslår, at Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender principper for Vordingborg Kommunes

Læs mere

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3

ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 ENTREPRENØR KARAKTERBOG Side 1/3 Virksomheden har i forbindelse med download af dette dokument erklæret, at alle dens evaluerede sager indgår i karakterbogen. Byggeriets Evaluerings Center har registreret

Læs mere

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21

Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 Mnighsråsmø Syhavn Sogn Dato: 3. SEPT 2014 kl. 18-21 INDKALDELSE Bla nr.: 1 Formanns initialr: LR Inkalt lmmr: Tilst un Inkalt lmmr Tilst Eva Larsn Solvj Karin Holm Lina Kllam Lon Rasmussn Thomas Nilsn

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 11-04-2014 kl. 08:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Bodil Kornbek Mette Schmidt Olsen Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Anne Jeremiassen Mette Hoff Henrik Bang

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63

R E F E R A T. Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby Hovedgade 63 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Center for Miljø og Plan Journalnr. : 20140710116 Plan og Erhverv Dato : 30-10-2014 Ref. : HJO Mødedato : 27-10-2014 R E F E R A T Opsummerende referat af møde om forhøring for Lyngby

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet.

[Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. [Introduktion] Goddag/aften mit navn er [navn]. Jeg ringer fra analyseinstituttet Epinion på vegne af Socialministeriet. Kunne jeg komme til at tale med @name [INTW: Interview skal gennemføres med denne

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere