Social- og Sundhedsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social- og Sundhedsudvalget"

Transkript

1 Social- og Sunhesuvalget Dagsoren kl. 15:30 Uvalgsværelse 1 Meleer Soia Osani Anne Körner Boil Kornbek Curt Købste Gitte Kjær-Westerann Jørn Moos Dorete Dananell Sie 1 a 31

2 Inholsortegnelse 1. Uøntning a bugetatale 2014 o velærsteknologi 2. Lokaler til Frivilligcentret 3. Høringsbrev or oplæg til vision og ål or sunhesatale III 4. Bugetiler til træningsoråets eltagelse i rehabiliterene tea 5. Proces or upegning a eleer til Integrationsrået 6. Helhesplan or socialpsykiatrien 7. Genorhanling a ritsoverenskoster e Kirsten Marie og Nettet 8. Lesageorningen 9. Forslag til alastning a pårørene til eente borgere i eget hje 10. Voucher-orning på aorået 11. Ænret tileling a voksenelevløn or SOSU-hjælper-elever 12. Evaluering a selvkørene støvsugere 13. Dritsoverenskost e Lystotebakken 14. Analyse a insatsen or borgere e en psykisk lielse 15. Buingevej 50 - Osorgsboliger og arkitektorslag 16. Anoning o sag o psykisk syges situation eter ent ophol i botilbu 17. Anoning o optagelse a sag o unge uviklingshæee i boællesskaber 18. Meelelser til uvalgets eleer - eceber 2013 Sie 2 a 31

3 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Uøntning a bugetatale 2014 o velærsteknologi Sagsrestilling Kounalbestyrelsen har i orbinelse e buget 2014 givet en bevilling til velærsteknologi på 3,5 io. kr. i A bugetatalen regår, at 2,0 io. kr. skal anvenes til elcykler og IT i hjeeplejen. Sag hero tilgår uvalget i april De resterene 1,5 io. kr. uøntes til en viereørsel a eksisterene projekter, heruner Epitalet. I nærværene sag beskrives projekterne e henblik på at kunne viereøre projekter ra årets begynelse. Det skal inleningsvis beærkes, at orvaltningens tilgang til uvikling og introuktion a velærsteknologi er justeret i lyset a eraringerne ra e nuværene projekter. Overornet er er tale o, at orvaltningen reover vil okusere ere på at rive e å, en større projekter, so kan uvies e henblik på at sikre en tilstrækkelig orankring i organisationen og sikre, at er opnås go økonoi i projektet. De or 2014 asatte iler anvenes til at viereøre tre projekter: Mobil Interaktiv Genoptræning (MIG), Welare Denark og Epitalet. Mobil interaktiv genoptræning er et 4Ksaarbeje e en virksohe okring uvikling a et tøjsæt e agneter, so via pc eller obilteleon kan vise borgerne, o e laver e korrekte genoptræningsøvelser. Welare Denark hanler o at give borgere - e behov heror - hjeetræning via en såkalt "kineckt", so kenes ra spilkonsoller. Enelig er Epital-projektet et stort teleeicinsk projekt rettet o hjeeonitorering a KOL-borgere. Epital-projektet er et nationalt spyspisprojekt, so ølges tæt a Københavns Universitet og DTU og p.t. har 30 borgere i rit. Langt hoveparten a ilerne - skønnet 1,3-1,4 io. kr. - vil blive anvent til at uvie Epitalprojektet, sålees at projektet e ugangen a 2014 har inst 150 borgere e KOL i rit. Milerne inansierer lægeækning, inkøb a tablets, kopetenceuvikling a vagtcentralens personale, IT-leverancer.v. Det er enviere et stærkt ønske, at projektet i 2014 kan uvies til at inehole anre kronikergrupper. Det er og usikkert o ette vil kunne nås. De resterene iler på e to øvrige projekter skal inansiere licenser sat ortsat ipleentering og uvielse a antallet a borgere i takt e organsationens evne til at håntere lere borgere på e nye teknologier. Økonoiske konsekvenser Me anvenelse a 1,5 io. kr. a en salee bevilling på 3,5 io. kr. i 2014 til ortsættelse a projekter, j. bugetatalen or 2014, er er 2 io. kr. tilbage til elcykler og it i hjeeplejen, j. ovenor. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Sie 3 a 31

4 Forvaltningen oreslår, at er anvenes 1,5 io. kr. a en bevilgee pulje til velærsteknologi j. bugetatalen til e tre beskrevne projekter. Sie 4 a 31

5 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Lokaler til Frivilligcentret Sagsrestilling I orbinelse e Bugetatalen or blev er asat i alt kr. til orbering a raerne or Frivilligcentret. Milerne skal ække ritsugiter til lokaler til Frivilligcentre, og skal ere ses i saenhæng e Frivilligcentrets nuværene bevilling. Der er i ag asat i alt kr. til husleje, en iet ilerne satiig er en intægt or kounen, er et salee buget til husleje i ag 0 kr. Det vureres ikke uligt at uleje lejeålet på Totebæksvej 8. På Social- og Sunhesuvalgets øe i august 2013 eltog leeren a og bestyrelsesoranen or Frivilligcentret. I en orbinelse ba uvalget Frivilligcentret o at resene et oplæg verørene ønsker til orberee lokaleorhol (bilag). Set i lyset a, at Frivilligcentret ønsker lokaler tæt på Lyngby centru, er et begrænset, hva Kounen kan tilbye (se bilag or notat o placeringsuligheer). Forvaltningen peger blant lere unersøgte uligheer på bygningen på Luntotevej 55 A-B ve ingangen til Lyngby Irætsby, so har stået to i en årrække. Bygningen er et elelejeål, so oatter to ientiske lejligheer på hver 107 2, ineholene en stueetage e entre og trapperu, et lille køkken og to inre stuer (slået saen i et ene lejeål), og en ørste sal e et lille toilet og tre inre værelser e skråvægge. Deruover er er ba i kæleren i begge lejeål, sat tilhørene have, j. tegninger hera (bilag). Den årlige lejeintægt or e to boliger ugør i alt kr. Luntotevej 55 A-B ineholer i alt bruttoetageareal og vil kunne inrettes e tre øeru i stueetagen og seks inre kontorer, epotru og satale-/projektru på 1. salen. A hensyn til hanicapkravene bør er inrettes hanicaptoilet i et ene køkken sat hanicapingang til stueetagen (se bilag o ysisk tilgængelighe). Det vureres, at taget er i en såan stan, at et bør uskites i lighe e nabohusene. Huset vil uover at kunne rue rivilligcentrets egne aktiviteter kunne ungere so øehus or kounens rivillige oreninger. Frivilligcentret har besigtiget lokalerne og har eelt orvaltningen, at e eget gerne vil lytte til bygningen og iner en velegnet til orålet. Oprineligt var planen, at Luntotevej 55 A-B skulle nerives or at orbere agangsorholene til Lyngby Staion, hvoror e to lejeål ikke blev genulejet. Økonoiuvalget besluttee og en 24. januar 2012 (bilag), at Luntotevej 55 A-B parallelt e ynighesbehanlingen a nerivningen, skulle anvenes so evt. alastningskapacitet i. obygningsprojektet på Lyngby Staion. Nelæggelsen a e to boliger i Luntotevej 55 A-B skal ynighesbehanles og et er Byplanuvalget so har beslutningskopetencen. Det kan oplyses, at er eraringsæssigt ikke gives tillaelse til nelæggelse a boliger i et centrale Lyngby, uen at er satiig etableres erstatningsboliger. Forvaltningen har uarbejet et overslag over obygningsorslag svarene til i alt 1,6 io. kr. excl. os, hvortil er eraringsæssigt skal lægges % til uoruseelige ugiter, sålees at en salee anlægssu vil ugøre got 1,8 io. kr. (bilag). Hera ugør veligeholelsesugiterne 0,8 io. kr. og e orberene ugiter 1,0 io kr. Der er i orbinelse e bugetatalen ikke asat iler til obygning v. i eventuelle lokaler, og er skal eror ines en inansieringsoel heror. Aktivitetsorået "Kounale ejenoe" kan i givet al inansiere e salee obygningsugiter på 1,8 io. kr., iet en årlige leje hereter vil ugøre kr. Der vil i givet al blive ingået en erhvervslejekontrakt e en startleje på kr., er årligt reguleres eter uviklingen i nettoprisinekset. Sie 5 a 31

6 Alternativt kan Frivilligcentret å e i alt kr. og inansiere en eventuel leje a private lokaler hera. Det vureres og uielbart enog eget vanskeligt at ine større og ere egnee private lokaler, en et lokale, e har i ag, j. også Frivilligcentrets notat o ønsker til retiige lokaler. Økonoiske konsekvenser Der henvises til ovennævnte notat "Obygning til brug or rivilligcenter", hvora obygningsugiter på salet set 1,8 io. kr., er beskrevet, inkl. okostninger til at orbere tilgængeligheen, j. ovennævnte bilag o tilgængelighe. Obygningsugiterne inansieres a aktivitetsorået kounale ejenoe, uner orusætning a, at bugetiler overøres ra 2013 til 2014 (vs. u over e overørsler so alleree er oplyst i orbinelse e 3. anslået regnskab). Der er på buget asat 0,2 io. kr. årligt til at inansiere huslejen på i alt kr. årligt. Restinansieringen kan ines ve at neskrive 18 ilerne e årligt kr., vs. at er reover er knap kr. til ueling blant e rivillige oreninger. Til orientering unytter Lyngby-Taarbæk Koune ikke et ule tilelte bloktilsku til ette orål. Der er stor orskel på størrelsen a 18 puljen i kounerne. Beslutningskopetence Økonoiuvalget Instilling Forvaltningen oreslår, 1. at e asatte iler i orbinelse e bugetatalen or til lokaler til rivillige på kr. årligt anvenes til elvis ækning a huslejen på kr. og at restsuen på kr. årligt inansieres via puljen til 18 iler 2. at sagen oversenes til Byplanuvalget e henblik på ynighesbehanling a nelæggelse a e to boliger på Luntotevej 55 A-B 3. at såret e to boliger på Luntotevej 55 A-B nelægges, genneøres renoveringsarbejerne so oreslået 4. at renoveringsugiterne inansieres a aktivitetsoråe Kounale Ejenoe via overørsel a uorbrugte bugetiler på i alt 1,8 io. kr. ra 2013 til Bilagsortegnelse 1. Potientialer lokaler 2. notat placeringsuligheer, sep bilag 3 4. Luntotevej 55 A+B, tilgængelighestiltag 5. protokolat 6. obygning Sie 6 a 31

7 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Høringsbrev or oplæg til vision og ål or sunhesatale III Sagsrestilling I noveber 2013 røtee Social- og Sunhesuvalget oplæg til ælles politisk vision og ålsætning or Sunhesatale III, so er sent i høring a KKR Hovestaen (usent e agsorenen or øet en 6. noveber 2013). Oplæggene er grunlaget or kounernes ælles visioner og ål or e koene orhanlinger e Region Hovestaen og alen praksis o sunhesatalen. Me asæt i uvalgets røtelser er er uarbejet orslag til høringssvar or oplæggene (bilag). Høringssvaret ineholer ølgene pointer: Oplæggene er or lange, overornee og ukonkrete. Derve bliver oplæggene svære at bruge retningsgivene or et viere orhanlingsorløb. Vision i oplægget o soatiks vision o at tage ugangspunkt i borgernes behov og ressourcer. Hensigten er rigtig, en aspejler ere en konkret etoe i åen er arbejes på, en en overornet vision. Oplægget o psykiatri angler kobling til et soatiske oråe, iet borgere e psykiske uorringer ote har årlig soatisk sunhestilstan og lavere ielleveti. I oplægget o psykiatri bør brugen a begreber o ental sunhe og tilig insats enten ænres eller bruges ere aklaret. Økonoiske konsekvenser Opgaven er løst inen or raen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at høringssvaret agives til KKR Hovestaen. Bilagsortegnelse 1. høring sag 4 Sie 7 a 31

8 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Bugetiler til træningsoråets eltagelse i rehabiliterene tea Sagsrestilling. So le i reoren verørene ørtispension og leksjob på beskætigelsesorået etableres et rehabiliterene tea, er tværagligt skal vurere og iværksætte orløb or borgere i ålgruppen "borgere so e e nye regler ikke længere kan otage ørtispension". Målet er, via tværsektorielle ressourceorløb, at give borgerne bere grunlag or at koe nærere arbejsarkeet og bere kunne tage vare på egen livssituation. Sae intentioner o en helhesorienteret insats or usatte leige gør sig gælene i kontanthjælpsreoren, so træer i krat. 1. januar Da et er træningsorået, er best vil kunne varetage en sunhesaglige iension, iet borgerne i ålgruppen ote vil have behov or veligeholene træning eller genoptræning, skal sunhespersonale være en el a e tværaglige tea, og skal henvise til og iværksætte sunhesinsatser, er i saspil e anre insatser skal sikre reorernes ål. Træningsorået oplever pt. et ortsat øget pres på eterspørgslen a genoptræningsplaner ra hospitalerne og veligeholene træning eter Serviceloven. Det oreslås eror, at træningsorået tiløres 0,1 io. kr. årligt, så eltagelsen i et rehabiliterene tea ikke år betyning or et eksisterene ubu a aktiviteter på træningsorået. Tilørslen oreslås inansieret ra pulje til sunhe og orebyggelse på 2,0 io. kr., er er en el a bugetatalen or I bugetatalen er puljen ålrettet styrkelse a en akutte insats på ælreorået, sunhesinsatser i saspil e psykiatrien sat nye og anerlees orebyggelsesinsatser hvor borgerne æres. Oplæg or en øvrige uøntning a bugetpuljen vil ske i arts åne 2014, j. planen or bugetuøntning. Økonoiske konsekvenser Insatsen inansieres via 0,1 io. kr. ra puljen ålrettet sunhe og orebyggelse i buget Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at er asættes 0,1 io. kr. til træningsoråets eltagelse i e rehabiliterene teas uner beskætigelsesorået ra pulje til sunhe og orebyggelse, j. bugetatalen Sie 8 a 31

9 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Proces or upegning a eleer til Integrationsrået Sagsrestilling Uvalget orienteres here o processen or nesættelse a et nyt Integrationsrå or perioen 1. januar 2014 til 31. eceber Lovens krav til integrationsrå regår a integrationslovens 42. I orhol til valg a eleer, står ølgene: 42, stk. 3. Integrationsrået består a inst 7 eleer e bopæl i kounen. Meleerne upeges a Kounalbestyrelsen. Råets unktionsperioe ølger en kounale valgperioe. 42, stk. 4. Kounalbestyrelsen astsætter elestallet. Meleerne upeges blant eleer a lokale lygtninge- og invanreroreninger eller anre tilsvarene personer i kounen. Enviere upeges eleer blant personer e tilknytning til skolebestyrelser og lokale oreninger i kounen. Kounalbestyrelsen kan upege et eller lere eleer arået so repræsentanter or kounen. På baggrun a e nuværene eraringer e saensætning a Integrationsrå peger orvaltningen på, at råets oreninger og organisationer instiller hver eres repræsentant til Integrationsrået senest en 15. januar 2014: 1 repræsentanter or Lyngby Netværksgruppe + 1 suppleant 1 repræsentant or Lyngby Guierne + 1 suppleant 1 repræsentant or Lansorganisationen (LO) + 1 suppleant 1 repræsentant or skolebestyrelserne + 1 suppleant 1 repræsentant or FOF + 1 suppleant 1 repræsentant or Sarået or Børne- og Ungosorganisationerne + 1 suppleant 1 repræsentant or irætsoreningerne + 1 suppleant 1 repræsentant or e alene boligorganisationer + 1 suppleant Integrationsrået oatter esuen 8 eleer og 3-4 suppleanter e anen etnisk baggrun en ansk. Instillingen a isse eleer so orrige gang sker på et opstillingsøe prio januar 2014, hvor e nuværene eleer a Integrationsrået og lokale lygtninge- og invanreroreninger også inviteres. Møet annonceres i DGO i rubrikken Nyt ra Lyngby-Taarbæk koune, på hjeesien LTK.k, sat via Frivilligcentret. På øet vil orvaltningen orientere o Integrationsrået, heruner orventninger til eleer a Integrationsrået. De reøte, so ønsker at blive ele a Integrationsrået, vil å ulighe or at ortælle o eres baggrun og begrunelse or at være ele. Uvælgelse a eleerne vil tage ugangspunkt i ølgene kriterier: - Bopæl i kounen - Anen etnisk baggrun en ansk - Engageent og interesse or orået - Aspejler og repræsenterer e vigtigste etniske grupper i kounen - Må ikke være på gennerejse i Danark (.eks. uenlanske stuerene på DTU) Sie 9 a 31

10 - Så vit uligt en ligelig kønsoreling På bagrun a en salee instilling orelægges Kounalbestyrelsen i ebruar 2014 saensætning a Integrationsrået til enelig gokenelse. Økonoiske konsekvenser Opgaven løses inen or raen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at orientering o proces og tisplan or upegning a bruger- og borgerrepræsentanter til Integerationsrået tages til eterretning. Sie 10 a 31

11 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Helhesplan or socialpsykiatrien Sagsrestilling Den 11. septeber 2013 besluttee Social- og Sunhesuvalget at anbeale Kounalbestyrelsen et revieree ukast til helhesplan or socialpsykiatrien (bilag). Uvalget har i en orbinelse ønsket en uybet salet beskrivelse og en ipleenteringsplan, so orvaltningen here relægger (bilag). Det overornee orål e helhesplanen er at skabe aglige og organisatoriske raer or recoveryparaiget i e socialpsykiatriske tilbu i Lyngby-Taarbæk Koune, j. bugetatalen or Helhesplanen ineholer ænringer a e organisatoriske raer, so er beskrevet neenor, i overenssteelse e et revieree ukast, nævnt ovenor. I hovetræk går en organisatoriske oranring so ølge a helhesplanen u på, at er etableres en "Inklusions- og recovery-enhe". Inklusions- og recovery-enheen skal levere ølgene tre yelser: Aktivitetstilbu, agtilbu og socialpæagogisk støtte i ejet hje, j. 18 i serviceloven. Deruover skal er også ske en reskut sagsbehanling i inklusions- og recovery-enheen, hvor sagsbehanlere ra voksenaelingen i Center or Social Insats (CSI) yer rågivning og vejlening på inklusions- og recovery-enheens lokalitet. Inklusions- og recovery-enheen vil eruover å til opgave at rive en aglige uvikling a kvaliteten a Kounens socialpsykiatriske insats, ve at ungere so viensopsaler og oriler, ve at genneøre eektåling og etoeuvikling, ve at kopetenceuvikle ynighes- og uørerpersonalet i saarbeje e CSI sat ve at uvikle uagåene orebyggene unktioner i orhol til noralorået, v. Det er orventningen, at inklusions- og recovery-enheen kan være i rit i løbet a 2. halvår 2014, og e orbehol or aklaring a e ysiske raer. Det er orusat i planen, at en ysiske placering a inklusions- og recovery-enheen skal ines inen or socialoråets eksisterene lokaliteter De nuværene leveranører Slotsvænget, Kirsten Marie og Nettet bevares so botilbu a henholsvis længerevarene og ilertiig karakter, og e vil ortsat kunne levere e agtilbusyelser, so e leverer i ag. Det skal heruover nævnes, at ritsoverenskosterne e e to selvejene institutioner skal genorhanles e hensyn til kapacitet, inhol og opsigelsesvarsler (j. særskilt sag o ette). Forvaltningen peger på, at er sker en kvartalsvis arapportering til Social- og Sunhesuvalget e status på helhesplanen. Første arapportering sker ebruar 2014, hvor en etaljeret projektstyringsplan orelægges uvalget. Økonoiske konsekvenser Moellen har et anet orløb en orusat i et, er lå til grun or røtelserne o buget Sålees skønnes er uielbart et lille erorbrug i størrelsesorenen 0,3 io.kr i 2014 og lit inre i Ipleenteringen a helhesplanen skønnes og at kunne holes inenor en salee rae på orået. Inregning a en eventuel bugetæssig besparelse på længere Sie 11 a 31

12 sigt aventer eekten a helhesplanens ipleentering - j. også hensigtserklæringen i buget o et viere arbeje e helhesplanen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at uvalget gokener en salee beskrivelse a helhesplanen, heruner ipleenteringsplanen. Bilagsortegnelse 1. Helhesplan or socialpsykiatrien 2. projektplan 3. Revieret helhesplan Sie 12 a 31

13 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Genorhanling a ritsoverenskoster e Kirsten Marie og Nettet Sagsrestilling Det er orusat i bugetatalen or , at er sker en tilpasning/olægning a plaser i socialpsykiatrien, så e bliver ere ålrettee Kounens borgeres behov. Denne tilpasning skal bl.a. ske genne en genorhanling a ritsoverenskosterne e e to selvejene institutioner, Kirsten Marie og Nettet, ori et genne årene har vist sig, at kounen ikke har hat brug or plaserne. Genorhanlingen skal ohanle ølgene ener: plasantal, yelser/inhol sat ritsoverenskosternes opsigelse og uløb. På en baggrun anoer orvaltningen o anat til at genorhanle ritsoverenskosterne e e to selvejene institutioner. Raen or orhanlingsanatet oreslås at være ølgene tre ulige scenarier: Scenarie 1. Der ingås atale o en ritsoverenskost, er oatter % a institutionens plaser. Forele: Der sikres en vis aglig og økonoisk robusthe i institutionerne, og et orventes, at Kounens behov or plaser vil være ækket. Kounen optierer sin ressourceanvenelse, iet an ikke i nævneværig gra koer til at betale or toe plaser. Uleper: Der vil være risiko or, at er ikke er en plas til råighe, når Kounen har brug or et. Her vil er eror skulle ines en plas uen or næriljøet. Scenarie 2. Der ingås atale o en ritsoverenskost, er oatter alle institutionens plaser. Forele: Ful tilgængelighe ve behov or plaserne. Uleper: I tilæle a unerbelægning betaler Kounen or e toe plaser, hvis isse ikke sælges til anre kouner. Dere er er en overkapacitet a plaser. Scenarie 3. Der ingås ingen atale o ritsoverenskost. Forele: Maksial økonoisk styring og leksibilitet. Uleper: Der vil være risiko or, at institutionerne sælger plaserne til anre kouner, og at Kounen eror ikke kan tilbye sine borgere en løsning i næriljøet. Det skal beærkes, at scenarie 3 er en realitet i anre saenhænge, x har Mariehjeet i orbinelse e etablering a et botilbu or hjerneskaee i Kounen ikke anoet o en ritsoverenskost. Det er orvaltningens opattelse, at scenarie 3 kun skal vælges, hvis begge parter iner et hensigtsæssigt. De nuværene ritsoverenskoster oatter alle institutionernes plaser, hvilket vil sige, at Kounen betaler ul pris or toe plaser i e perioer, hvor er er overkapacitet. Økonoiske konsekvenser Det er orusat i en revieree helhesplan, so uvalget gokente en 11. septeber 2013, at genorhanlingen a ritsoverenskoster eører en salet reuktion på 0,57 io. kr. i 2014 og på 1,1 io. kr. i Milerne anvenes til krysinansiering so le i helhesplanen. Beslutningskopetence Sie 13 a 31

14 Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at orvaltningen beyniges til at orhanle ritsoverenskosterne e Kirsten Marie og Nettet inen or raerne a oel 1 og 3. Sie 14 a 31

15 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Lesageorningen Sagsrestilling Social- og Sunhesuvalget har anoet o en reegørelse angåene lesageorningen, j. servicelovens 97. Lesageorningen kan bevilliges til personer uner 67 år, er ikke længere kan æres alene på grun a betyelig og varigt nesat ysisk eller psykisk unktionsevne. Personen visiteres til 15 tiers lesagelse o åneen og personer, er har ået bevilliget yelsen ør et 67. år, kan ve et ylte 67. år bevare retten til lesagelse eter et 67. år. Det betyer, at såret en person år en unktionsnesættelse eter et 67. år, er personen ikke oattet a lesageorningen. Motageren kan opspare e 15 tier inenor en 6 åneers perioe til i alt 90 tier. Det betyer, at såret borgeren igenne en 5 åneers perioe ikke har orbrugt lesagetierne, vil pågælene i 6. åne kunne isponere over 90 tier til lesage-orbrug. Lesageorningen j. 97 giver ikke ulighe or opsparing u over e 6 åneer. Personen upeger selv lesageren, og er kan noralt ikke ske ansættelse a personer e nær tilknytning til personen. Kounen anvener Bruger Hjælper Forilingen (BHF) so ainistrator a lesageorningen. Det betyer, at en lesager so brugeren vælger, ansættes a BHF so eterølgene på vegne a Kounen ainistrerer tieorbruget og alønningen a lesageren. Såret brugeren ikke selv kan/vil pege på en lesager, iner BHF en relevant person, so brugeren eterølgene skal gokene. I kvalitetsstanaren regår et, at "er er ulighe or at opspare tier, so kan benyttes salet. Der kan aksialt opspares 90 tier inenor 6 åneer. Ikke orbrugte tier bortaler". Kvalitetsstanaren bør og i lighe e e øvrige kvalitetsstanarer justeres og orvaltningen vil eror i 2014 relægge en revieret kvalitetsstanar verørene lesageorningen, j. 97 i serviceloven. Økonoiske konsekvenser Opgaven uøres inenor raen. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at orienteringen tages til eterretning og at er relægges en revieret kvalitetsstanar i Sie 15 a 31

16 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Forslag til alastning a pårørene til eente borgere i eget hje Sagsrestilling I bugetatalen or 2014 er er i en asatte "pulje til løt a ælreorået" på 2,5 io. kr. prioriteret, at er skal etableres en særlig orning okring alastning a pårørene til eente hjeeboene borgere. Social- og Sunhesuvalget vil i ebruar 2014 blive præsenteret or et salet "katalog" over orslag til uøntning a hele puljen. Hvor eget er vil være til uøntning til e resterene initiativer, puljen er asat til (akvalitet, leelsesæssigt løt på plejehje v) ahænger iilerti a, hvilket oang a alastning a pårørene til eente, er ønskes. Forvaltningen har i orbinelse e sager behanlet i Social- og Sunhesuvalget og Økonoiuvalget henholsvis en 6. ebruar 2013, en 21. august 2013 og en 29. august 2013 skitseret, hvilke tilbu er ines i ag sat et overornet orslag til et nyt alastningstilbu, j. protokollerne ra øerne (bilag). Målgruppen or tilbuet o alastning a pårørene er saboene pårørene til borgere e hukoelsessvækkelse, so ikke kan være alene i hjeet. I april 2013 har Kounens eenstea vureret, at et på aværene tispunkt ville reje sig o 19 pårørene, er have ønske o aløsning i hjeet, og so ville kunne otage tilbuet so beskrevet i nævnte notat. Alastningen a pårørene kan.eks være lesagelse til sunhesæssig behanling tanlæge, læge, speciallæge, genoptræning og lignene, sat til eltagelse i ritisaktiviteter og sociale aktiviteter e ere, båe i ag- og atentier. Alastningen uøres a Kounens - eller ritvalg leveranørernes - egne hjeehjælpere e en sunhesaglig uannelse, so kener hjeet. Serviceniveauet or orningen kan være enten visitation til en tie ugentligt (ire tier o åneen) eller til 1½ tie ugentligt (seks tier o åneen). Det vil og være uligt at tilrettelægge lesagelsen iniviuelt, sålees at an.eks. også kan visiteres til yelsen i tre tier to gange o åneen eller seks tier én gang o åneen. Forvaltningen peger på, at uvalget astlægger serviceniveauet til ire eller seks tier pr. åne, iet er hereter kan arbejes viere eter ølgene plan: - kvalitetsstanar or yelsen orelægges Social- og Sunhesuvalget i arts inorationsateriale verørene yelsen uarbejes ålrettet borgere - e relevante borgere screanes og visiteres til yelsen i arts/april alastning a pårørene til eente sættes i rit 1. aj rapport over konkrete visitationer orelægges uvalget ultio 2014 Økonoiske konsekvenser Ugiter til alastning a pårørene til borgere e eens vil være på kr. årligt, hvis er visiteres 4 tiers alastning åneligt, og kr. årligt, hvis er visiteres 6 tiers Sie 16 a 31

17 alastning. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår at, 1. uvalget gokener ålgruppe or tilbu og orål e alastning so skitseret ovenor 2. er tages stilling til, hvorvit er so ugangspunkt skal visiteres ire eller seks tier pr. åne 3. orslag til tis- og hanleplanen gokenes. Bilagsortegnelse 1. bilag sag 9 eente i eget hje Sie 17 a 31

18 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Voucher-orning på aorået Sagsrestilling I bugetatalen or er et i orbinelse e en asatte "pulje til løt a ælreorået" på 2,5 io. kr. atalt, at er skal etableres et orsøg e en "voucherorning" or ælre til køb a a. Social- og Sunhesuvalget vil i ebruar 2014 blive præsenteret or et salet "katalog" over orslag til uøntning a hele puljen. Hvor eget, er vil være til uøntning a e resterene initiativer, so puljen er asat til (akvalitet, leelsesæssigt løt på plejehje, v.) ahænger iilerti a, hvilken voucherorning, er ønskes. Forvaltningen orelage i juni åne 2013 en reegørelse or en "voucher"-orning på aorået, er er etableret i Københavns Koune. Social- og Sunhesuvalget ba på enne baggrun orvaltningen uarbeje et orslag til en enkel spiseorning or hjeeboene borgere, so alleree har en aorning e kounen, heruner belysning a e økonoiske konsekvenser. Forslag til "Spis ue" or hjeeboene borgere blev præsenteret på uvalgsøet i august og genresættes her, iet et oreslås, at ugiterne aholes via en i bugettet or asatte pulje til løt a ælreorået. Forslaget til en enkel spiseorning "Spis ue" or hjeeboene borgere (bilag) er her opsueret: Spiseorningen skal give e hjeeboene borgere ulighe or, en gang o agen, at benytte sit nuværene aglige tilsku til aorningen til at købe en var ret på en restauration, caé eller lignene. Der gives et tilsku på 15 kr. Borgeren kan vælge at købe anre proukter, so eksepelvis essert, rikkevarer.v. Det aregner borgeren selv. Der er lagt ølgene orusætninger til grun or orslaget: Målgruppen or Spis Ue er borgere, er ikke selv kan tilberee a. Målgruppen lever eror op til e gælene kriterier or at blive visiteret til aservice. Serviceniveauet uvies ere ikke. Forålet e spiseorningen or hjeeboene borgere er at styrke borgerens oplevelse a livskvalitet. Dette er også et orål e visitation til aservice. Der stilles ikke krav til en ernæringsæssige kvalitet og variation i aen. Dere gives ispensation or kvalitetsstanarens orål o at kosten skal være suicient. Det kounale tilsku til borgeren er 15 kr. til en var ret pr ag. Tilskuet er ere på sae niveau so tilskuet til en eksisterene aservice. Da ugiten or borgeren ikke å være ere en 48 kr., skal spisesteerne tilbye inst én hoveret til 63 kr. eller inre. Det er sae pris so prisen or kølea i en eksisterene aservice. Spisesteerne skal være lettilgængelige e oentlig transport. Så vit uligt søges en geograisk oreling a spisesteerne. Spisesteerne er CVR-registreree og er inorstået e, at akturering skal ske elektronisk og på e vilkår, Kounen skitserer. Sie 18 a 31

19 Borgerne, er tileler sig Spis Ue år et ID-kort, so vises re ve køb a retten. Borgeren kan aksialt købe én ret o agen e tilsku. Økonoiske konsekvenser Ugiten til at etablere spiseorningen "Spis Ue" skønnes at være okring kr. Hertil koer ugiter til trykning a pjecer.v., sat en årlig ritsugit på kr. Ugiterne inkluerer en evaluering a orningen eter et år e henblik på politisk stillingtagen til, o tilbuet skal gøres peranent. Ugiterne aholes via en i bugettet or asatte pulje til løt a ælreorået. Beslutningskopetence Social- og Sunhesuvalget. Instilling Forvaltningen oreslår, at 1. voucherorningens orusætninger røtes e henblik på valg a voucherorning 2. orningen - j. bugetatalen - aprøves so beskrevet. Bilagsortegnelse 1. Forslag til en enkel spiseorning or hjeeboee borgere Sie 19 a 31

20 Social- og Sunhesuvalget Sag nr Ænret tileling a voksenelevløn or SOSU-hjælper-elever Sagsrestilling I orbinelse e bugetatalen or 2014 er et besluttet, at reucere ugiterne til voksenelevløn til elever over 25 år på SOSU-orået. Reuktionen bringer kounen på linje e anre kouners praksis og e KLs atale e FOA i 2007, er stiller krav til elever over 25 år o et års relevant erhvervseraring or at kunne å ubetalt voksenelevløn. I osætning hertil har kounen i en årrække ubetalt voksenelevløn til alle elever over 25 år. Ugiterne reuceres sålees e 1,5 io. kr. i 2014 og 3 io. kr. ra 2015 og re, og sålees, at er staig er en inre pulje til oreling blant e, er e kravet ikke vil være berettiget til voksenelevløn. Baseret på e seneste års ugiter til voksenelevløn til "uberettigee" elever over 25 år er et orventningen, at er årligt vil kunne ueles 0,5 io kr i voksenelevløn til oreling blant okring 45 elever over 25 år, er årligt ikke opyler kravet o et års relevant erhvervseraring. Forvaltningen har røtet en række orskellige etoer til vurering a, hve er ortsat kunne være berettiget til voksenelevløn. 3 a isse præsenteres kort neenor. Moeller or ortsat tileling a voksenelevløn til elever over 25 år uen 1 års erhvervseraring: 1) De resterene iler oreles ligeligt Voksenelevlønnen ugør åneligt got kr, ens en alinelig elevløn ugør knap kr. Én oel kunne være, at kopensere alle or en el a lønorskellen, ve at tilbye alle over 25 år okring kr. ve stuiestart. Forelen er, at et er net at ainistrere, en ulepen er, at beløbet næppe gør en tilstrækkelig orskel or e, an ønsker at tilgoese e orningen. 2) En anen oel kunne være, at unersøge uligheerne or at uønte et engangsveerlag til to elever pr. hol baseret på en konkret ansøgning. Veerlagets størrelse skulle være svarene til lønorskellen elle en alinelig elevløn og voksenelevløn (ca kr årligt). Forelen kunne uielbart være, at orningen er leksibel, at et ortsat er attraktivt at søge til Kounen, satiig e at er er vishe or at puljen ikke overskries. Ulepen er, at an ororeler e elever, er er goe til at orulere sig skritligt og at eleven ikke på optagelsestispunktet ve, o an bliver oattet. Moellen orusætter, at er ingås en lokallønsatale or Sosu-eleverne elle e orhanlingsberettigee parter. Uøntnings principperne skal være atalt på orhån og kan oroenligt ikke tage hensyn til en stuerenes bopæl eller civil status. 3) En treje oel kunne være en orning, er tilgoeser nogle å leige borgere i Kounen, so går i gang e uannelsen. Forelen er, at er kan oruleres objektive kriterier, og at orningen år en siegevinst, at en satiig e stor sansynlighe eører en reuktion i ugiterne til passiv orsørgelse i Kounen. Forvaltningen anoer Social- og Sunhesuvalget o at røte hvilke(n) oeller er skal arbejes viere e. Det kan være en a e ovenståene eller anre orslag uvalget åtte Sie 20 a 31

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom

Kommunale patientuddannelseskurser Kræftens Bekæmpelse. Kommunale patientuddannelseskurser Lær at leve med en kronisk sygdom Kommunale patientuannelseskurser Kræftens Bekæmpelse Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Kommunale patientuannelseskurser Lær at leve me en kronisk sygom Fori mange kræftpatienter

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: John Adelsteen Andersen, formand Peter Hansen, næstformand Bente Nees Anne Grethe Christensen Danske Funktionærers Boligselskab Referat af organisationsbestyrelsesmøe nr. 81 Manag en 31. august 2015 kl. 17.00 Hos Domea.k, Olenburg Alle 3, 2630 Høje Tåstrup Dagsoren: 1 Gokenelse af agsoren... 2

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Matematik It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Matematik MATEMATIK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG. Ørestad Plejecenter. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Plejebolig 1 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 PLEJEBOLIG Sunhes- og Omsorgsforvaltningen - Brugerunersøgelse 2014: Plejebolig 1 Brugerunersøgelse 2014 Plejebolig Brugerunersøgelsen er uarbejet af Epinion P/S og Afeling for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER. Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Midtjylland BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND MIDTJYLLAND OM 6 MÅNEDER Den private sektors beskæftigelsesforventninger i Mitjyllan Februar 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE AF UNDERSØGELSEN 3 OVERORDNET OM VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen

Rettevejledning til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, foråret 2007 Peter Birch Sørensen Rettevejlening til HJEMMEOPGAVE 2 Makro 1, 2. årsprøve, oråret 2007 Peter Birch Sørensen Spørgsmål 1 : Ligning (1) er en sævanlige ligevægtsbetingelse or varemarkeet i en lukket økonomi. Ligning (2) er

Læs mere

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012

Aftale om overførsel af ferie i henhold til ferieaftalen af 21. juni 2012 Aftale om overførsel af ferie i henhol til ferieaftalen af 21. juni 2012 Arbejsgiver CVR-nummer 54 P-nummer 4 Navn 54 Vejnavn 54 Husnummer Etage 4 Sie/Dør Postnummer By Mearbejer Uenlansk aresse Fornavn(e)

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Trekantområdets kommuner. Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Trekantområets kommuner Marts Titel: Forslag til Kommuneplantillæg me VVM-reegørelse for Ny 0 kv-højspæningsforbinelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uannelsesorning for uannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttræelsesato: 1. august 2015 Ustet af et faglige uvalg for Metalinustriens Uannelser i henhol til bekentgørelse nr. 437 af 13/04/2015 om uannelsen

Læs mere

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat.

Stormøde. dagsorden. Forslag om bevilling af øl og vand. valg af ordstyrer. valg af referent. godkendelse af sidste stormødes referat. Stormøe agsoren Til stee: Anne (11), Anne Kathrine (18), Rikke (19), Sille (104), Fie (107), Janus (117), Ditte (121), Pernille (122), Lau (204), Anne (209), Tanja (212), Lars (218), Aam (222), Freerikke

Læs mere

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring

Tillæg nr. 19 til. Kommuneplan 2009. Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegade Øst. Centerområde C1, Støvring Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2009 Bilag til TMU 12.06.2012 Pkt. nr. Jernbanegae Øst Centerområe C1, Støvring T S A K UD. xx. a r f lagt m e r F åne m. til xx e mån Rebil Kommune Juni 2012 Inlening Rebil

Læs mere

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30

Referat. Plan- og Boligudvalget. Møde nr.: 13/2012 Dannet den: Torsdag den 06-12-2012 Mødedato: Tirsdag den 04-12-2012 Mødetidspunkt: 17:00-18:30 Referat Plan- og Boliguvalget Møe nr.: 13/2012 Dannet en: Torsag en 06-12-2012 Møeato: Tirsag en 04-12-2012 Møetispunkt: 17:00-18:30 Møeste: Harhoff Melemmer Thorkil Mølgaar (TM) (PEN) O Kisser Franciska

Læs mere

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c

er peak hastighedstrykket regnet uden årstids variation og c Anneks A:last å teltkonstruktioner A.1 Baggrun Eter ugivelsen a Vejlening om certiiceringsorning og byggesagsbeanling a transortable telte og konstruktioner, august 014 ar røtelser me e involveree arter

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Haderslev Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. snedker Uannelsesorning for uannelsen til Usteelsesato: 1. juli 2013 sneker Ustet af et faglige uvalg for snekeruannelsen i henhol til bekentgørelse nr. 346 af 27. Marts 2013 om uannelserne i en erhvervsfaglige

Læs mere

Landbrugets Byggeblade

Landbrugets Byggeblade Lanbrugets Bggeblae Konstruktioner Bærene konstruktioner Diensionering a træåse so gerberrager sat sipelt unerstøttet Bgninger Teknik Miljø Arkivnr. 102.09-18 Ugivet Okt. 1988 Revieret 29.09.2004 Sie 1

Læs mere

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet?

Grafisk design. Workflow. Hvordan blev det lavet? Grafisk esign Workflow Hvoran blev et lavet? Workflow af forsie For at påbegyne en kreative process best muligt startee jeg me at lave en brainstorm. Det gjore jeg for at få et overblik over hvilket slags

Læs mere

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen

Virksomhedernes vurdering af beskæftigelsessituationen Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Rambøll Management Januar 2009 Beskæftigelsesr, og Virksomheernes vurering af beskæftigelsessituationen Notat Januar 2009 Dato 2009-01-30

Læs mere

Indholdsfortegnelse. IOT 3E1 Gruppe 6 side 1/54

Indholdsfortegnelse. IOT 3E1 Gruppe 6 side 1/54 Inholsfortegnelse IOT 3E Gruppe 6 sie /54 Inholsfortegnelse: Inlening...3. Læsevejlening...3. Målforulering...3.3 Kravspecifikation...3.4 Projektafgrænsning...4 Overornet blokiagra...5 3 Konstruktion af

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 SFO SFO leere og personale I skoleåret 2012-2013 er er tilrettelagt et it- kompetenceløft for Helsingørs kommunes SFO ansatte. Der

Læs mere

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer)

Matematik D. Almen voksenuddannelse. Skriftlig prøve. Torsdag den 18. maj 2017 kl AVU172-MAT/D. (4 timer) Matematik D Almen voksenuannelse Skriftlig prøve (4 timer) AVU172-MAT/D Torsag en 18. maj 2017 kl. 9.00-13.00 Opgaver fra erhvervsuannelserne Matematik niveau D Skriftlig matematik Opgavesættet består

Læs mere

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B

Introduktion til Modelanalyse Note til Økonomiske Principper B Introuktion til Moelanalyse Note til Økonomiske Principper B ve Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen Hans Jørgen Whitta-Jacobsen Introuktion til moelanalyse Claus Thustrup Kreiner Gitte Ying Michaelsen

Læs mere

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA

FRIAPHON 2015. Katalog - 1 Januar 2015-1. Udgave SCANDINAVIA FRIAPHON 2015 Katalog - 1 Januar 2015-1. Ugave SCANDINAVIA 1 SCANDINAVIA FRIAPHON - Støjæmpene afløb i bygninger FRIAPHON er et lyæmpene afløbssystem i ualteknik. Og er et af e få afløbssystemer er er

Læs mere

Figur 3: Illustration af hvordan en børsteløs DC-motor kan betragtes rent magnetisk.

Figur 3: Illustration af hvordan en børsteløs DC-motor kan betragtes rent magnetisk. Opstlnng af oel for en børsteløs D-otor Danel R. Peersen & Jesper. Larsen 4. aprl 2003 I ette arbejsbla vl er blve opstllet en oel af en børsteløs D otor (LDM). Moellen er opstllet e et forål at kunne

Læs mere

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l

RISIKOVURDERING. μg l = K 5,2. / l 20.417l RISIKOVURDERING Til vurering af om tungmetaller og PAHér kan ugøre en risiko for grunvanet er er i et følgene gennemført beregninger af inholet af stoffer, er teoretisk kan uvaskes af klasse 2 og 3 jor

Læs mere

glædelig jul 3F skal have ny formand Dit svar fik betydning 3F støtter elevers studieture Medarbejdere og ledelse på Leaf på fælles kursus

glædelig jul 3F skal have ny formand Dit svar fik betydning 3F støtter elevers studieture Medarbejdere og ledelse på Leaf på fælles kursus Nr. 4 ecember 2008 Smittene energi og stærkt agligt engagement Omsorgsmehjælper Nynne Pagels er Årets Kontaktperson 2008 3F skal have ny orman Tina år job i orbunet. Læs sie 3 Dit svar ik betyning Kontaktpersoner

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune.

Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for Ny 400 kv-højspændingsforbindelse fra Kassø til Tjele. Silkeborg Kommune. Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til Tjele Marts 20 Titel: Forslag til plantillæg me VVM-reegørelse for Ny 400 kv-højspæningsforbinelse fra Kassø til

Læs mere

Grafregner-projekt om differentiation.

Grafregner-projekt om differentiation. Grafregner-projekt om ifferentiation. Motivation: Når nu ifferentieret giver, og e ifferentieret giver e, hvorfor får man så ikke e når man ifferentiere e? Formål: ) At opnå kenskab til, og forståelse

Læs mere

Rundt om sundt i Miniklubben.

Rundt om sundt i Miniklubben. SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ, 680 OKSBØL TLF. 799795. Hjemmesie: www.samuelsgaaren.k Runt om sunt i Miniklubben. Træklatring, motorcross og anre fysiske aktiviteter. Naturlige omgivelser som for

Læs mere

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger?

Brugerinddragelse - er det kun noget vi siger? Brugerinragelse - er et kun noget vi siger? Årsmøe i DSKS 15. januar 2016 Kirsten Lomborg, professor Aarhus Universitet Lisbeth Kallestrup, centerchef Aarhus Universitetshospital Om kvalitet (1) Væriommen

Læs mere

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005

Koblede svingninger. Thomas Dan Nielsen Troels Færgen-Bakmar Mads Sørensen juni 2005 Koblee svingninger Thomas Dan Nielsen 20041151 Troels Færgen-Bakmar 20041116 Mas Sørensen 20040795 1. juni 2005 Institut for Fysik og Astronomi Det Naturvienskabelige Fakultet Aarhus Universitet Inhol

Læs mere

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008

PS. Optimer lønsomheden i virksomheden i dag! Tilbuddene gælder kun til den 31. december 2008 Op til Eksklusivt kunetilbu Optimer lønsomheen i usikre tier 30% på ekstra licens Kære Mamut-kune. I usikre økonomiske tier stilles er strengere krav til effektivitet og lønsomhe i virksomheen. Det hanler

Læs mere

Ret og vrang om patientcentreret behandling

Ret og vrang om patientcentreret behandling Ret og vrang om patientcentreret behanling Professor Kirsten Lomborg, PhD, MScN Det nye sunhesvæsen Patienter og pårørene er samfunsaktiver Sunhesfremme og forebyggelse Borgernære sunhesyelser - telemeicinske

Læs mere

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier

SIDDER DU GODT? En brugerhåndbog for kørestolsbrugere Af Helle Dreier En brugerhånbog for kørestolsbrugere En brugerhånbog for kørestolsbrugere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD FORMÅL SKADER PÅ KROPPEN 03 04 05 Skaer på bevægeapparatet(vs skelet, muskler og le) Skaer på eller

Læs mere

Referater fra bestyrelsesmøder

Referater fra bestyrelsesmøder Referater fra bestyrelsesmøer 17 juni 2015 25marts 2015 17september 2014 11 juni 2014 25marts 2014 10ecember 2013 26september 2013 18 juni 2013 19 marts 2013 11ecember 2012 27september 2012 20juni 2012

Læs mere

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007

Trafikanters forståelse af færdselstavler og symboler Lene Herrstedt Puk Andersson 15. marts 2007 Trafikanters forståelse af færselstavler og symoler Lene Herrstet Puk Anersson 5. marts 2007 Forskerparken Scion-DTU Diplomvej, Bygning 376 2800 Kgs. Lyngy www.trafitec.k Trafikanters forståelse af færselstavler

Læs mere

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011

Diskriminantformlen. Frank Nasser. 12. april 2011 Diskriminantformlen Frank Nasser 12. april 2011 c 2008-2011. Dette okument må kun anvenes til unervisning i klasser som aonnerer på MatBog.k. Se yerligere etingelser for rug her. Bemærk: Dette er en arkiveret

Læs mere

REGULARITET AF LØSNINGER M.M.

REGULARITET AF LØSNINGER M.M. REGULARITET AF LØSNINGER M.M. E. SKIBSTED Inhol 1. Plan og forusætninger 1 2. Generalisering af [B, Theorem 3.8] 1 3. Autonomt tilfæle 3 3.1. Mængen D er åben 3 3.2. Strømmen er kontinuert på D 4 4. Tisafhængige

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015

Sikkerhedsdatablad. Maskinprimer 0100. Erstatter dato: 03-10-2013 Revisionsdato: 09-01-2015 PUNKT 1: Ientifikation af stoffet/blaningen og af selskabet/virksomheen 1.1. Prouktientifikator Hanelsnavn: Vare nr. 0100 Vare nr. Beskrivelse 1.2. Relevante ientificeree anvenelser for stoffet eller blaningen

Læs mere

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi

Sydtrafik. Midttrafik. Lufthavnsruten Århus Billund i trafikselskabs regi Dato 23. juni 2009 Deres Ref. Sytrik Mittrik X bus Søren Nymarks Vej 3 8270 Højbjerg Tlf. 87 40 82 64-87 40 82 65 Fax 87 40 82 01 E-mail xbus@mittrik.k Lufthavnsruten Århus Billun i trikselskabs regi På

Læs mere

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades.

V-ringe. V-ringen. Enkel udførelse Der behøves normalt intet særligt lejehus. Slibning af aksler ikke nødvendigt. Grove tolerancer kan tillades. V-ringe V-ringen b a er en elstøbt tætning i syntetisk gummi. V-ringen fastoles på akslen ve sin egen strækspæning og tætner aksialt mo en anløbsflae. V-ringen består i princippet af to ele: kroppen (a)

Læs mere

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul

Kort om. Andengradspolynomier. 2011 (2012) Karsten Juul Kort om Anengraspolynomier 11 (1) Karsten Juul Dette häfte ineholer pensum i anengraspolynomier for gymnasiet og hf Inhol 1. Definition Anengraspolynomium... 1. Eksempel Hvilke tal er a, b og c lig?...

Læs mere

Interferens og gitterformlen

Interferens og gitterformlen Interferens og gitterformlen Vi skal stuere fænomenet interferens og senere bruge enne vien til at sige noget om hva er sker, når man sener monokromatisk lys, altså lys me én bestemt bølgelænge, igennem

Læs mere

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb

FRIAFIT - Elektrosvejsefittings afløb FRIAFIT - Fittings til afløb 1 Januar 2015-1. Ugave FRIAFIT er et got alternativ til traitionelle materialer som beton, PVC til afløb. Fittings er me fritliggene svejsetråe for optimal varmeoverførsel.

Læs mere

Energitæthed i et elektrostatisk felt

Energitæthed i et elektrostatisk felt Elektromagnetisme 6 ie af 5 Elektrostatisk energi Energitæthe i et ektrostatisk ft I utryk (5.0) er en ektrostatiske energi E af en laningsforing utrykt ve ennes laningstæthe ρ, σ og tilhørene ektrostatiske

Læs mere

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie

VANDETS AVIS. meget. vigtigt for alle... Vores vand er. Bliv en vandduks Hvad bruger en teenagefamilie VANDETS AVIS UNDERVISNINGSAVIS TIL BØRN OG UNGE I ROSKILDE - MAJ 2011 Bliv en vanuks Hva bruger en teenagefamilie i Hyrehøj Vanet i Roskile Såan sparer u penge på it vanforbrug meget Vores van er vigtigt

Læs mere

11/6/2003. Konstruktion IIIb - trækonstruktioner. Rep. Lekt. 6: Træ til konstruktioner. Rep. Lekt. 6: Tværsnitsdimensioner og tværsnitskonstanter

11/6/2003. Konstruktion IIIb - trækonstruktioner. Rep. Lekt. 6: Træ til konstruktioner. Rep. Lekt. 6: Tværsnitsdimensioner og tværsnitskonstanter /6/003 Konstrution IIIb - træonstrutioner Progra letion 7 8.30-9.5 rep. Letion 6 beregning a træsøjler 9.5 9.30 Pause 9.30 0.5 Beregning a Gigantiu 0.5 0.45 Pause 0.45.00 Beregning a Gigantiu. Kursusholer

Læs mere

Kortfattet vejledning Gallery 100

Kortfattet vejledning Gallery 100 Kortfttet vejlening Gllery 100 75517500 04.01 OFF ON Beskrivelse f ispenserens komponenter Venstre ør Låg til ingreienseholer Ingreienseholer Sikkerheskontkt Sipleholer Uløstu Grumseholer Kneholer (= rist

Læs mere

rotafix spændelementer

rotafix spændelementer 1211 rotafix spænelementer INGENIØR- & HANESAKIESESKA lf. 4386 8333. ax 4386 8388. e-mail: klee@klee.k. www.klee.k Inhol Rotafix spænelementer Hvor anvenes spænelementer 2 Relateree transmissionsele 3

Læs mere

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4

Nyt fra Bredalsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 Nyt fra Brealsparken og Grenhusene December 2005 55. årgang nr. 4 1 Ugiver: Afelingsbestyrelsen Reaktionen: Børge Jensen Connie Weis Karin Degnebolig Maria M. Jensen Artikler: Reaktionen forbeholer sig

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Dansk It i fagene - Helsingør Det faglige igitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Dansk DANSK WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, ifferentiering og forybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013 me

Læs mere

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST

LOKALPLAN 09-052 AALBORG KATEDRALSKOLE, SANKT JØRGENS GADE VESTBYEN ØST LKALPLA 0-0 AALBRG KAEDRALSKLE, SAK ØRGES GADE VESBYE ØS AALBRG KMMUE EKSK FRVALG SEPEMBER 00 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje

Læs mere

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø

Tr ansportvaner og samkørselsmuligheder på samsø Tr ansportvaner og samkørselsmuligheer på samsø Boil PorsBøl JacoBsen Mette christiansen Januar 2010 aalborg universitet integrativ geografi 1. semester Transportvaner og samkørselsmuligheer på Samsø 1

Læs mere

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner.

IAN 101034. Inden du læser, skal du klappe siden med illustrationerne ud og derefter gøre dig fortrolig med alle apparatets funktioner. Inen u læser, skal u klappe sien me illustrationerne u og erefter gøre ig fortrolig me alle apparatets funktioner. Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 D-45527 Hattingen www.olympia-vertrieb.e

Læs mere

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis

Sneen. kalder. Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995. Liftkort til børn under 8 år gratis Sneen 2014 kaler Uge 6 Hotel Ghezzi Italien kør selv 31. jan-9. feb. inkl. 1/2 pension. kr. 2.995 Liftkort til børn uner 8 år gratis A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en ny ski-sæson

Læs mere

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY

LOKALPLAN 10-068 ERHVERV MM. PRINSENSGADE AALBORG MIDTBY LKALPLA 10-068 EHVEV MM. PSESGAE AALBG MBY AALBG KMMUE EKSK FVALG KBE 2001 Vejlening En lokalplan fastlægger bestemmelser for, hvoran arealer, nye bygninger, beplantning, stier, veje osv. skal anvenes,

Læs mere

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1

8 SØJLE OG VÆGELEMENTER 1 BETOELEETER, SEP. 9 BETOELEETBYGGERIERS STATIK 8 SØJLE OG VÆGELEETER 8 SØJLE OG VÆGELEETER 1 8.1 Brugrænsetilstane 8.1.1 Tværsnitsanalyse generel metoe 8.1. Dannelse af bæreevnekurve ve brug af esigniagrammer

Læs mere

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi

Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaard Andreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Formelsamling Matematik på højniveau version 2.0 af Daniel Thaagaar Anreasen & Kristian Jerlsev Aarhus Universitet Institut for Fysik og Astronomi Inhol 1 Foror 2 2 Potensregneregler 3 3 Kvaratsætninger

Læs mere

Randers Kommune Miljł og Teknik

Randers Kommune Miljł og Teknik Raners Kommune 22-12-2010 Miljł og Teknik Sagsstyring Miljł- og teknikuvalget Emne af. chef Sager til MTU-młet en 27. januar 2011 Sagsbehanler og/eller lrer Evaluering af 14-ages tłmning agrenovation Energibesparene

Læs mere

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år

Sneen kalder. kr. 1.800. På ski i solrige Andalo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år Sneen kaler 2013 På ski i solrige Analo Italien kør selv 2.-9. feb. inkl. 1/2 pension kr. 2.995 børn 4-14 år kr. 1.800 Bestil irekte på a2ski.k A2ski. Det nye navn for Aarhus Skirejser Velkommen til en

Læs mere

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263.

Støjredegørelse vedr. støj fra virksomheden ASA-TOR i nyt lokalplanområde, lokalplanforslag 263. NOTAT Projekt Lokalplanforslag 263, Birkende Støjredegørelse vedr. støj fra eksisterende virksohed i nyt lokalplanoråde Kunde Kerteinde Koune Notat nr. 01 21-04-2015 Til Fra Kopi til Mikkel Aagaard Rasussen,

Læs mere

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Mission At udvikle Birkerød TK` s status so en af Danarks est attraktive tennisklubber ed et internationalt perspektiv forankret i vedtægternes forål so overordnet er

Læs mere

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO

Vejledning og garanti facadeplader fra LAMIPRO Vejlenin o aranti facaeplaer fra LAMIPRO .2.2 6..3.3.4..4 Min. 0 mm. A maks. 450 mm B. Maks. 550 mm Opbevarin.2.6.2.6. O pbevares vanret o symmetrisk stablet (maksimalt 55 stk. pr. palle). Sør for o ventilation..

Læs mere

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning

NOTAT. Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning NOTAT Til Social- og sundhedsudvalget Kopi Fra Sundhed og Omsorg, Administrationen Emne Robotstøvsugere som alternativ til manuel støvsugning Implementering af robotstøvsugere som alternativ til manuel

Læs mere

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007

AKTUEL ANALYSE. Nye tider på boligmarkedet 24. januar 2007 AKTUEL ANALYSE Nye tie på boligmakeet 24. janua 2007 De høje pisstigningstakte på boligmakeet e løjet af, og meget tale fo en fotsat afæmpning i en kommene ti. Sien boligmakeet vente i 1993, e pisene vokset

Læs mere

Danmarks strategi for livslang læring

Danmarks strategi for livslang læring Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering or alle Redegørelse til EU-kommissionen April 2007 Danmarks strategi or livslang læring Uddannelse og livslang opkvaliicering

Læs mere

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m

OM SELVINDUKTION. Hvad er selvinduktion. 0 = 4 10 7 H/m OM SELVINDUKTION Spoler finer mange anvenelser; fra elefiltre i højtalere til afstemte kresløb i raiomotagere, men spolen optræer også ve tråviklee mostane og for tilleningen til enhver komponent. Selv

Læs mere

Infohæfte. til forældre

Infohæfte. til forældre Infohæfte til forælre 25 2 Værigrunlag for Vesterlun Efterskole Formål: Vesterlun Efterskoles formål er gennem unervisning og samvær at birage til elevernes almene annelse, fortsatte lyst til uannelse

Læs mere

Marianne Gudnor (2063) Efterår 2007

Marianne Gudnor (2063) Efterår 2007 Marianne Gunor (063) Efterår 007 Inholsfortegnelse: Forimensionering af aksler:... 3 Ingangsakslen til maskinenhe B... 3 Ingangsakslen til maskinenhe A... 4 Valg af gear... 4 Uligningskobling,B.... 5 Dimensionering

Læs mere

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige

over, hvordan man gør. På sarr.:-. :-=--e teagerer vi i forhold til de emotionelle påvirkninger. gruii.-.::z:..a: i oerioden: vore iølelsesmæssige TEKSTELSEBADEN,]ENSEN WWWELSEBADEN]ENSEND(//FOTOI/ARIANNELANE WWW]\4ARANNEIANED(/WWWKERNEIEATNG,DK arianne Lane, 43 år. er norjye me en ertil hørene norjysk accent. Hun or ue på lanet ve Freerikshavn me

Læs mere

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi

Det perfekte alternativ med maksimal effektivitet og fremragende farvegengivelse. OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskilder med keramisk teknologi www.osram.k/hci Det perfekte alternativ me maksimal effektivitet og fremragene farvegengivelse OSRAM POWERBALL HCI metalhalogen lyskiler me keramisk teknologi PERFEKTE LØSNINGER Når kvalitet og effektivitet

Læs mere

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen.

I dette notat beskrives visionerne, indholdet og centrale elementer i rehabiliteringsmodelen. Notat Vedrørende: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet version 2 Sagsnavn: Rehabiliteringsmodel på sundheds- og omsorgsområdet Sagsnummer: 27.00.00-G01-36-16 Skrevet af: Dorthe Høgh Hansen

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Arbejdet har været fulgt af en styregruppe bestående af:

Arbejdet har været fulgt af en styregruppe bestående af: Foror Formålet me enne rapport er at beskrive baggrunen or samt opstille en metoe, er u ra miljømæssige og samunsøkonomiske vureringer kan anvenes i amterne til at prioritere opryningsinsatsen or orurenee

Læs mere

Elementære funktioner

Elementære funktioner enote 14 1 enote 14 Elementære funktioner I enne enote vil vi els repetere nogle af e basale egenskaber for et uvalg af e (fra gymnasiet) velkente funktioner f (x) af én reel variabel x, og els introucere

Læs mere

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået

SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006. Nr.08. Efterårets beboermøder overstået SKRÆPPEBLADET OKTOBER 2006 Efterårets beboermøer overstået Nr.08 ISSN 0906-267X Gurunsvej 2, kl., 8220 Brabran Tlf. 86 25 26 99. E-post: skraeppen@mail1. stofanet.k Hjemmesie: www.skraeppeblaet.k Åbent

Læs mere

House of Technology Opfølgningsplan 2015

House of Technology Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges indst 5 indsatser inden for prioriteringsoråderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsalingen i 2014

Læs mere

Underretning løsningsfokuseret tilgang

Underretning løsningsfokuseret tilgang Underretning løsningsokuseret tilgang Dato or underretning: Barn: Mor: Far: cpr-nr.: cpr-nr.: cpr-nr.: Forældremyndighed: Skole / Institution: Leder: Medarbejder der kender barnet og / eller har en relation

Læs mere

Marius tanker. Af Hans Marius Kjærsgaard. - I et vektorfelt

Marius tanker. Af Hans Marius Kjærsgaard. - I et vektorfelt Marius tanker Af Hans Marius Kjærsgaar - I et vektorfelt 1 Inholfortegnelse Introuktion... 2 Problemformulering... 2 Introuktion til funktionsmænger... 3 Grafisk repræsentation og samlingspunkter... 3

Læs mere

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83)

Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL 83) KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Omsorg NOTAT 05-08-2014 Bilag 1: Forslag til harmonisering af serviceniveau - uddybende beskrivelse Personlig pleje og praktiskhjælp (SEL

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data

sningsopgave 1 afsløsningsopgave Kommentarer til resultaterne konomi Svar påp Brug af statistiske databaser af data HD 2009: Mikroøkonomi konomi Svar påp afløsningsopgave Esben Sloth Anersen esa@business.aau.k www.business.aau.k/evolution/esa/ Generel værktøjsinlæring i afsløsningsopgave sningsopgave Brug af statistiske

Læs mere

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015

AFRICA TOURS VINTERCUP 2015 B A D M T O KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS VTERCUP 2015 LØRDAG DE 7. FEBRUAR U13 ABCD & U15 ABCD Vin Christinna Peersens spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Harmoniseringsmodel til fordeling af driftstilskud til selvejende idrætshaller i Jammerbugt Kommune 2008 ff.

Harmoniseringsmodel til fordeling af driftstilskud til selvejende idrætshaller i Jammerbugt Kommune 2008 ff. Harmoniseringsmoel til foreling af riftstilsku til selvejene irætshaller i Jammerbugt Kommune 2008 ff. Vetaget på Børne- og Kulturuvalgets møe en 3. ecember 2007 Harmonisering af riftstilsku til selvejene

Læs mere

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015

af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Høring vedr. omstilling af det specialiserede socialområde Social Service, august 2015 Baggrund og proces indtil nu Deloittes rapport om det specialiserede socialområde politisk forelagt ultimo 2014 Projekt

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 089376405 - Klima Desinfektionsmiddel, 5L

SIKKERHEDSDATABLAD i henhold til Forordning (EF) nr. 1907/2006 089376405 - Klima Desinfektionsmiddel, 5L PUNKT 1: Ientifikation af stoffet/blaningen og af selskabet/virksomheen 1.1 Prouktientifikator Hanelsnavn : Klima Desinfektionsmiel, 5L Proukt koe : 089376405 SDS-Ientcoe : 10033050 PR-nummer : 2395019

Læs mere

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006

Matematik - September 2001 Afleveret d. 27/4-2006 Matematik - September Afleveret. 7/ - 6 Opgave For at lave en paremeterfremstilling for en ret linje, så skal jeg bruge et punkt på linjen, og en retningsvektor. Punktet kener jeg a jeg får opgivet to

Læs mere

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1

Baggrund. Generelle principper for samarbejdet om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 1 Generelle principper for tværkommunalt samarbejde om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft for Herlev, Furesø, Gladsaxe, Egedal og Ballerup Kommuner Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i 2012

Læs mere

AFRICA TOURS JULECUP 2014

AFRICA TOURS JULECUP 2014 B A D M KLG BADMTO inviterer til AFRCA TOURS JULECUP 2014 LØRDAG DE 20. DECEMBER U9 D & U11 ABCD Vin Kamilla Rytter Juhls spilletrøje me autograf Vin entrebilletter til Ree Park VD! Vin overnatningssafari

Læs mere

Om kvalitetsstandarder generelt

Om kvalitetsstandarder generelt Om kvalitetsstandarder generelt Her findes serviceinformation til kommunens borgere om den hjælp eller støtte, de kan forvente fra ældreområdet. Kvalitetsstandarderne har til formål: At synliggøre kommunens

Læs mere

Hvad du ønsker skal du få Blæreskanneren til afdelingen som har alt!

Hvad du ønsker skal du få Blæreskanneren til afdelingen som har alt! Nr. 6 ecember 2012 40 års jubilæum 2012 SCANPUBLISHER A/S 9. årgang ISSN Nr. 1901-4465 MAGASIN FOR: DANSK MEDICOTE KNISK SELSKAB DMTS DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK I NFORMATIK DSMI DANSK SELSKAB FOR KLINISK

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Hulsten. Bor et hul i korrekt diameter og dybde. Rens hullet grundigt. Sæt sihylsen ind i hulstenen. Indfør gevindstangen med en drejende bevægelse

Hulsten. Bor et hul i korrekt diameter og dybde. Rens hullet grundigt. Sæt sihylsen ind i hulstenen. Indfør gevindstangen med en drejende bevægelse ESI+ & EVL+ Såan gør u: STYRENFRI INJEKTIONSMASSE Til montage af gevinstænger og gevinhylse i massiv mursten, hulsten, porebeton (gasbeton),leca, Letbeton (LAC) og Kalksansten (KSL) Massiv mursten, porebeton

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget den 19-01-2010, s 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Social- og Sundhedsudvalget Protokol Tirsdag den 19 januar 2010 kl 15:30 afholdt Social- og Sundhedsudvalget møde i Mødelokale F 6sal/T

Læs mere

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu

Transportarmerede betonelementvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen Side 1 Transportarerede betoneleentvægge Før og nu Bjarne Cr. Jensen 13. august 007 Bjarne Cr. Jensen Side Introduktion Betoneleentoreningen ar de senere år stået bag udviklingsarbejder

Læs mere

Indhold. Side. Dagsrytmen på skolen. Mad- og frugtordning. Nordplaner. Skoleydelse. Fravær. Befordringsgodtgørelse. Trådløst netværk. Ferie.

Indhold. Side. Dagsrytmen på skolen. Mad- og frugtordning. Nordplaner. Skoleydelse. Fravær. Befordringsgodtgørelse. Trådløst netværk. Ferie. 01.02.2016 1 Inhol Sie Dagsrytmen på skolen Ma- og frugtorning Norplaner Skoleyelse SKAT Fravær Beforringsgotgørelse Tråløst netværk Ferie Rygning Bus til og fra skole Linjer Aresse 2 3 4 5 7 8 9 10 11

Læs mere

BU TIK K ER NOR DR E R INGV E J K ER TEMINDE. S a g n r Bygherre: SØREN BECH SØRENSEN

BU TIK K ER NOR DR E R INGV E J K ER TEMINDE. S a g n r Bygherre: SØREN BECH SØRENSEN BU TIK K ER NOR DR E R INGV E J 6 0 5 3 0 0 K ER TEINDE I d é o p l æ g 2 017. 0 8. 23 S a g n r 117.6 523 Bygherre: SØREN BECH SØRENSEN INDHOLD OVERSIGT Placering 3 Situationsplan 4-5 Arkitektonisk beskrivelse

Læs mere

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til:

Opgave 1. Sommereksamen 29. maj 2002. Spørgsmål 1.1: Sommereksamen 29. maj 2002. Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Dette sæt indeholder løsningsforslag til: Soereksaen 9. aj 00 Det skal her understreges, at der er tale o et løsningsforslag. Nogle af opgaverne er rene beregningsopgaver, hvor der

Læs mere

EF TERÅR VINTER 2009. Mårma Anorak 1.999,- Kodiak Parka Varm parka med vandafvisende yderstof. 2.499,- Bløde, behagelige fleece-trøjer.

EF TERÅR VINTER 2009. Mårma Anorak 1.999,- Kodiak Parka Varm parka med vandafvisende yderstof. 2.499,- Bløde, behagelige fleece-trøjer. Koiak Parka Varm parka me vanafvisene yerstof..99,- Loke & Ronja fleece Bløe, behagelige fleece-trøjer. 99,- Mårma Anorak.999,- Greenlan Jakke Jakken, som vil mostå vin og vejr i mange år..99,- Fjäril

Læs mere

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09

Aftale om forpligtende samarbejde. Delaftale 1.b Genoptræning. Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Dragør Kommune Tårnby Kommune. Aftale om forpligtende samarbejde Delaftale 1.b Genoptræning Den 6. april 2006 Dragør j.nr. 00.01.A.09 Forord Dragør og Tårnby kommunalbestyrelser indgik i december 2004

Læs mere