Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter. for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005"

Transkript

1 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Juni 2005 Backersvej 2, st. th København S. Tlf: Girokonto: Kontortid: Hver torsdag prøvestenen jf.indd 1 28/11/05 14:03:11

2 Vedtægter for Boligforeningen Prøvestenen Navn, hjemsted og formål 1. Foreningens navn er Boligforeningen Prøvestenen. Foreningens hjemsted er Københavns kommune 2. Foreningens formål er at eje og administrere ejendommen, matr. nr og 2205 Sundbyøster, beliggende Øresundsvej. Medlemmer 3. Som medlem kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen som medlem overtager brugsretten til, og flytter ind i en bolig i foreningens ejendom. Medlemmer skal betale det til enhver tid fastsatte indmeldelsesgebyr. Hvert medlem må kun have brugsret til en bolig, og er forpligtet til at benytte denne, jfr. dog 12. Indskud, hæftelse og andel 4. Indskud i foreningen udgør et beløb der er fastsat i forhold til lejlighedens størrelse. Ved en overdragelse betales ud over indskuddet et tillægsbeløb, således at indskuddet og tillægsbeløbet tilsammen svarer til den pris, der kan godkendes efter 20. prøvestenen jf.indd 2 28/11/05 14:03:11

3 5. Et medlem hæfter alene med sit indskud for forpligtelser, der vedrører foreningen, jfr. dog stk. 2. Har generalforsamlingen besluttet, at der i foreningens ejendom, skal optages realkreditlån eller pengeinstitutlån, der er sikret ved pantebrev eller håndpant i et ejerpantebrev, hæfter medlemmerne kun personligt, solidarisk for denne pantegæld, hvis kreditor udtrykkeligt har taget forbehold herom. Et medlem eller dettes bo hæfter efter stk. 1 og stk. 2, indtil en ny andelshaver har overtaget boligen og hermed er indtrådt i forpligtelsen. 6. Medlemmer har andel i foreningens formue i forhold til deres indskud. Generalforsamlingen kan foretage regulering af andelene, således at det indbyrdes forhold mellem andelene kommer til at svare til boligernes indbyrdes værdi. 7. Andelen kan kun overdrages eller på anden måde overføres til andre i overensstemmelse med reglerne i 14-23, ved tvangssalg dog med de ændringer, der følger af reglerne i andelsboligforeningslovens 6 b. Andelen kan belånes i overensstemmelse med reglerne i andelsboligforeningsloven. Foreningen kan kræve, at andelshaveren betaler gebyr for afgivelse af erklæring i henhold til andelsboligforeningslovens 4 a. For andelen udstedes andelsbevis der lyder på navn. Bortkommer andelsbeviset kan bestyrelsen udstede et nyt, der kan angive, at det træder i stedet for et bortkommet andelsbevis. Boligaftale 8. Foreningen opretter en boligaftale med hvert medlem. Boligaftalen indeholder bestemmelser om boligens brug m.v. prøvestenen jf.indd 3 28/11/05 14:03:11

4 Boligafgift 9. Boligafgiftens størrelse fastsættes med bindende virkning for medlemmerne af generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan regulere boligafgiften, således at det indbyrdes forhold mellem boligafgifternes størrelse svarer til boligens indbyrdes værdi. Af enhver restance vedr. boligafgift udover 4. hverdag i måneden svares i morarente kr. 100,00 for hver påbegyndt måned. Vedligeholdelse m.v. 10. Al vedligeholdelse inde i boligen påhviler andelshaveren, bortset fra vedligeholdelse af fælles forsyningsledninger, udskiftning af udvendige døre samt vinduer. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også evt. nødvendige udskiftninger af bygningsdele og tilbehør til boligen, så som f.eks. udskiftning af gulve og køkkenborde. Andelshaverens vedligeholdelsespligt omfatter også forringelse, som skyldes slid og ælde. Generalforsamlingen fastsætter nærmere regler om udførelse af den udvendige vedligeholdelse, herunder vedligeholdelse af gårdog havearealer. Forsømmer en andelshaver groft sin vedligeholdelsespligt, kan bestyrelsen kræve nødvendig vedligeholdelse foretaget inden for en nærmere fastsat frist. Bestyrelsen har ret til at få eller skaffe sig adgang til boligen for at konstatere, at vedligeholdelsesarbejderne er foretaget. Foretages vedligeholdelsen ikke inden for den fastsatte frist, kan vedligeholdelsesarbejderne udføres af foreningen for andelshaverens regning eller andelshaveren kan ekskluderes efter reglerne i 24, dog kan brugsretten først bringes til ophør med 3 måneders varsel. Forandringer 11. Andelshaverne er berettiget til at foretage forandringer i boligen, jfr. dog stk. 2. prøvestenen jf.indd 4 28/11/05 14:03:11

5 Iværksættelsen af udvendige forandringer skal godkendes af bestyrelsen. Forandringerne skal udføres håndværksmæssigt forsvarligt og i overensstemmelse med kravene i byggelovgivningen og andre offentlige forskrifter. Enhver forandring af boligen skal inden den bringes til udførelse forelægges for bestyrelsen. I tilfælde hvor byggetilladelse er påkrævet, forevises den for bestyrelsen inden arbejdet iværksættes. Bestyrelsen er ikke ansvarlig for anmeldte forandringer. Udlejning 12. En andelshaver kan kun udleje sin bolig med bestyrelsens tilladelse, som kun kan gives når en andelshaver af særlige grunde midlertidigt må fraflytte sin lejlighed for en kortere periode. Bestyrelsen skal endvidere godkende lejeren og betingelserne for lejemålet. Udleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen efter betingelser fastsat af denne. Angår fremlejen en hel lejlighed, indbetales lejen direkte til foreningen. Indgår lejen ikke rettidigt, skal bestyrelsen bringe 24 i anvendelse overfor medlemmet. Husorden og pligtarbejde 13. Generalforsamlingen kan til enhver tid bindende for alle medlemmer, fastsætte regler for husorden, pligtarbejde, husdyrhold m.v., jfr. dog stk. 4. Ved beslutning om pligtarbejde kan der samtidig træffes beslutning om, at medlemmer der ikke deltager i pligtarbejdet, skal betale et særligt gebyr til foreningen. Gebyrets størrelse skal fastsættes af generalforsamlingen, og det kan besluttes, at andelshavere der er pensionister undtages fra pligtarbejde. prøvestenen jf.indd 5 28/11/05 14:03:12

6 Bestående rettigheder om husdyrhold m.v. kan ikke bortfalde før efter dyrets død. Et medlem har dog altid ret til at holde førerhund, selvom øvrige medlemmer er afskåret fra husdyrhold. Overdragelse 14. Ønsker en andelshaver at fraflytte sin bolig, sker overdragelsen efter følgende rækkefølge: a. Til personer, som indstilles af andelshaveren. b. Til andre andelshavere i foreningen efter opslag. Ønsker flere andelshavere at overtage boligen, overtages denne af den andelshaver, der har længst anciennitet ifølge andelsbeviset. Overtages boligen af et andet medlem af foreningen, har bestyrelsen indstillingsretten til den nu ledige bolig. Bestyrelsen, foretager herefter indstilling, som nedenfor anført under b, c og d. c. Til børn af andelshavere, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. d. Til andre personer, som er indtegnet på en venteliste hos bestyrelsen. Bestyrelsen skal godkende den nye andelshaver. Nægtes godkendelse, skal skriftlig begrundelse gives senest 3 uger efter, at bestyrelsen har modtaget meddelelse om, hvem der er indstillet. 15. Har andelshaveren ikke inden mindst 3 måneder efter at være fraflyttet sin bolig efter 14 stk. 1 litra a indstillet en anden i sit sted, eller er overdragelsen aftalt i strid med bestemmelserne herom, bestemmer bestyrelsen, hvem der skal overtage andel og bolig og de vilkår, overtagelsen skal ske på, hvorefter afregning finder sted som anført i 23. prøvestenen jf.indd 6 28/11/05 14:03:12

7 16. En andelshaver er uden fraflytning af boligen berettiget til at overdrage sin andel til et husstandsmedlem, der i mindst 2 år har haft fælles husstand med andelshaveren. Den pågældende skal godkendes af bestyrelsen. Evt. nægtelse af godkendelse skal begrundes skriftligt. Dødsfald 17. Dør andelshaveren har ægtefællen ret til at fortsætte medlemskab og beboelse af boligen. Ønsker ægtefællen ikke at fortsætte medlemskab og beboelse, har denne ret til efter reglerne i 14 stk. 1, at indstille, hvem der skal overtage andel og bolig. Efterlades der ikke ægtefælle, eller ønsker denne ikke at benytte sin ret efter stk. 1 og 2, skal der efter følgende rækkefølge gives fortrinsret til: a. Personer, som beboede boligen ved dødsfaldet. b. Personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige, op- eller nedstigende linie. Der gives ikke fortrinsret til personer, der indstilles af andelshaverens bo. Ved overdragelse efter stk. 3 finder reglerne i 14, stk. 2. tilsvarende anvendelse. Boligen skal overtages efter disse regler eller fraflyttes senest den 1. i den måned, der indtræder næst efter 3-måneders-dagen for dødsfaldet. Er ingen ny andelshaver indtrådt forinden, finder 15 tilsvarende anvendelse. prøvestenen jf.indd 7 28/11/05 14:03:12

8 Samlivsophævelse 18. Ved ophævelse af samliv mellem ægtefæller er den af parterne, der efter deres egen eller myndighedernes bestemmelse får retten til boligen, berettiget til at fortsætte eller indtræde i medlemsskab og beboelse af boligen. Reglen i stk. 1 finder tilsvarende anvendelse ved ophævelse af samlivsforhold i øvrigt, såfremt den person der i henhold hertil skal overtage andel og bolig, har haft fælles husstand med andelshaveren i mindst 2 år før samlivsophævelsen. Opsigelse 19. Andelshaveren kan ikke opsige medlemskab af foreningen og brugsret til boligen, men kan alene udtræde efter reglerne i om overførsel af andel. Overdragelsessum 20. Prisen for andelen skal godkendes af bestyrelsen, som desuden skal godkende evt. aftaler efter stk. 2. Bestyrelsen kan kun godkende en rimelig pris og højst et beløb opgjort efter nedenstående retningslinier: a. Andelenes pris fastsættes under iagttagelse af reglerne i lov om andelsforeninger og andre boligfællesskaber samt de særlige for foreningen gældende regler, tinglyst ved deklaration den 6. juni 1921, hvorefter intet medlem kan betinge sig at få udbetalt mere end sin indbetalte kapital og afdrag. Deklarationen er optaget som bilag til vedtægterne. b. Værdien af forbedringer i boligen ansættes til anskaffelsesprisen med fradrag af evt. værdiforringelse p.g.a. alder og slitage. c. Værdien af inventar, der er særligt tilpasset eller installeret i boligen, fastsættes under hensyntagen til anskaffelsespris, alder og slitage. prøvestenen jf.indd 8 28/11/05 14:03:12

9 d. Såfremt boligens vedligeholdelsesstand er usædvanlig god eller mangelfuld beregnes pristillæg respektiv prisnedslag under hensyn hertil. Hvis der samtidig med overdragelse af andelen overdrages løsøre eller indgås anden retshandel, skal vederlaget sættes til værdien i fri handel. Fastsættelsen af prisen for forbedringer og inventar sker med udgangspunkt i en opgørelse udarbejdet af bestyrelsen. Kan den fraflyttede andelshaver ikke acceptere den af bestyrelsen fastsatte pris for forbedringer, inventar eller løsøre samt det af bestyrelsen fastsatte nedslag for mangelfuld vedligeholdelsesstand, vurderes disse ved syn og skøn, foretaget af en skønsmand, der skal være bekendt med andelsboligforhold. Parterne udpeger i forening en skønsmand. Kan parterne ikke blive enige herom, udpeges skønmanden af boligretten. Skønsmanden skal ved besigtigelse af boligen indkalde både den pågældende andelshaver og bestyrelsen og udarbejdes en vurderingsrapport, hvor prisberegningen specificeres og begrundes. Skønsmandens vurdering er bindende for såvel andelshaveren som bestyrelsen. Skønsmanden fastsætter selv sit honorar og træffer bestemmelse om, hvorledes omkostningerne ved skønnet skal fordeles mellem den fraflyttede andelshaver og foreningen, idet der herved tages hensyn til, hvem af parterne der har fået medhold ved skønnet. Bestyrelsen skal ikke godkende ved overdragelse af erhvervsandele, hvortil der ikke er knyttet en boligret. Finansiering af overdragelsessum 21. I tilfælde af, at foreningen i henhold til tidligere regler i vedtægterne og andelsboligforeningsloven har afgivet garanti for lån til delvis finansiering af en overdragelsessum, og låntager ikke betaler renter og afdrag rettidigt, skal långiver underrette foreningen skriftligt om restancen. Bestyrelsen skal i så fald sende skriftligt påkrav til låntager om berigtigelse af restancen inden prøvestenen jf.indd 9 28/11/05 14:03:12

10 en angiven frist på mindst 4 dage. Såfremt restancen berigtiges inden fristens udløb, skal långiver være forpligtet til at lade lånet blive stående som oprindeligt aftalt. Såfremt restancen ikke berigtiges inden fristens udløb, kan bestyrelsen ekskludere låntageren af foreningen og bringe hans brugsret til ophør i overensstemmelse med reglerne i 24 om eksklusion. 22. Långiver kan først rejse krav mod foreningen i henhold til garantien, når overdragelsessummen for salg af boligen er indbetalt, men dog senest 6 måneder efter, at skriftlig underretning om restancen er givet. Garantien kan kun gøres gældende for det beløb, som restgælden efter låneaftalen skulle udgøre, da underretning om restancen blev givet, med tillæg af 6 foregående månedsydelser og med tillæg af rente af de nævnte beløb. Fremgangsmåde 23. Inden aftalens indgåelse skal sælgeren udlevere et eksemplar af andelsboligforeningens vedtægter til køberen samt andelsboligforeningens seneste årsregnskab og budget, en opstilling af købesummens beregning med specifikation af prisen for andelen, herunder udførte forbedringer og inventar. Sælgeren skal endvidere inden aftalens indgåelse skriftligt gøre køberen bekendt med indholdet af bestemmelserne i lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber om prisfastsættelse, om adgangen til at hæve aftalen eller kræve prisen nedsat samt bestemmelserne om straf. Mellem sælger og køber oprettes en skriftlig overdragelsesaftale. Overdragelsesaftalen oprettes på en af bestyrelsen udarbejdet kontrakt. Overdragelsesaftalen forsynes med bestyrelsens påtegning om godkendelse efter stk. 3. Alle vilkår for overdragelsen skal godkendes af bestyrelsen. Har bestyrelsen ikke reageret inden 4 uger efter aftalens forelæggelse, anses overdragelsen for godkendt. prøvestenen jf.indd 10 28/11/05 14:03:12

11 Foreningen kan hos overdrager og eller erhverver opkræve et gebyr. Foreningen kan endvidere kræve, at overdrageren refunderer udgiften til forespørgsel til andelsboligbogen, samt refunderer udgifter og betaler et rimeligt vederlag for bestyrelsens og/eller administrators ekstraarbejde ved afregning til pant- eller udlægshavere og ved tvangssalg eller -auktion. Overdragelsessummen skal indbetales kontant til foreningen, som - efter fradrag af sine tilgodehavender og nødvendigt beløb til indfrielse af et eventuelt garanteret lån med henblik på frigivelse af garantien - afregner provenuet først til eventuelle rettighedshavere, herunder pant- og udlægshavere, og dernæst til den fraflyttende andelshaver. Såfremt afregning sker inden fraflytning, er foreningen endvidere berettiget til at tilbageholde et rimeligt beløb til dækning af køberens eventuelle krav i anledning af mangler ved overtagelsen. Udbetaling af restbeløbet skal ske senest 4 uger efter overtagelsen. Snarest mulig efter køberens overtagelse af boligen kan denne med bestyrelsen gennemgå boligen for at konstatere evt. mangler ved boligens vedligeholdelsesstand eller ved forbedringer, inventar og løsøre, der er overtaget i forbindelse med boligen. Forlanger køberen prisnedslag for sådanne mangler, kan bestyrelsen, hvis kravet? skønnes rimeligt, tilbageholde et tilsvarende beløb ved afregningen til sælgeren, således at beløbet først udbetales, når det ved dom eller forlig mellem parterne er fastslået, hvem det tilkommer. Eksklusion 24. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem og bringe dennes brugsret til ophør i følgende tilfælde: 1. Når et medlem ikke betaler skyldigt indskud, og medlemmet ikke har betalt det skyldige beløb senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. 2. Når et medlem er i restance med boligafgiften eller andre ydelser, der skal erlægges sammen med denne, og medlemmet ikke prøvestenen jf.indd 11 28/11/05 14:03:13

12 har berigtiget restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav herom er kommet frem til medlemmet. 3. Når et medlem groft forsømmer sin vedligeholdelsespligt. 4. Når et medlem gør sig skyldig i forhold, svarende til de der efter lejelovens bestemmelser berettiger ejeren til at hæve lejemålet. 5. Når et medlem i forbindelse med en overdragelse af andelen betinger sig en større pris end godkendt af bestyrelsen. 6. Når et medlem misligholder et af foreningen ydet lån, eller et lån, som foreningen har garanteret for. Efter eksklusionen skal bestyrelsen disponere efter reglerne i 15. Beslutning om eksklusion kan af det ekskluderede medlem indbringes for generalforsamlingen. Generalforsamling 25. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse. 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og beslutning om evt. ændring af boligafgiften. 5. Forslag. 6. Valg til bestyrelsen. 7. Valg af administrator. 8. Valg af revisor. 9. Eventuelt. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, 1/4 af foreningens medlemmer eller administrator forlanger det med angivelse af dagsorden. prøvestenen jf.indd 12 28/11/05 14:03:13

13 26. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med 14 dages varsel, der dog ved ekstraordinær generalforsamling om nødvendigt kan nedsættes til 8 dage. Indkaldelse skal indeholde dagsorden for generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Et forslag kan kun behandles på en generalforsamling, hvis den enten er nævnt i indkaldelsen eller andelshaverne ved opslag eller på lignende måde senest 4 dage før generalforsamlingen er gjort bekendt med, at det kommer til behandling. Adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen samt til at stille forslag har enhver andelshaver og dennes ægtefælle eller dennes myndige husstandsmedlemmer. Revisor samt personer der er indbudt af bestyrelsen, har tillige adgang til at deltage i og tage ordet på generalforsamlingen. Hver andel har én stemme. En andelshaver kan kun give fuldmagt til et myndigt husstandsmedlem eller til en anden andelshaver. En andelshaver kan dog kun udover sin egen stemme afgive én stemme i.h.t. fuldmagt. 27. Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, bortset fra spørgsmål anført i stk. 2. Dog skal altid mindst 1/5 af foreningens medlemmer være tilstede. Vedtagelse af forslag om: a. Nyt indskud. b. Regulering af det indbyrdes forhold af boligafgiften. c. Iværksættelse af arbejder, hvis finansiering kræver en forhøjelse af boligafgiften med mere end 40%. d. Salg af foreningens ejendom, eller del heraf. e. Vedtægtsændringer. f. Foreningens opløsning. prøvestenen jf.indd 13 28/11/05 14:03:13

14 kræver, at mindst 1/2 af medlemmerne er til stede og at 3/4 stemmer for forslaget. Er der mindre end 1/2 af medlemmerne til stede, men stemmer 3/4 af de fremmødte for forslaget, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages med 3/4 flertal, uanset antal tilstedeværende medlemmer. 28. Referatet af generalforsamlingen underskrives af dirigenten og den samlede bestyrelse. Referat eller tilsvarende information om de på generalforsamlingen trufne beslutninger sendes til andelshaverne senest 1 måned efter generalforsamlingens afholdelse. Bestyrelsen 29. Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger. 30. Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer efter generalforsamlingens bestemmelse. Bestyrelsens formand og kasserer vælges af generalforsamlingen, men i øvrigt konstituerer bestyrelsen sig selv. Generalforsamlingen vælger desuden en eller to suppleanter. Som bestyrelsens medlemmer og suppleanter kan vælges andelshavere og disses myndige husstandsmedlemmer. Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én person fra hver husstand. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Formanden og 2 medlemmer vælger i lige år, og kassereren og 1 medlem vælges i ulige år. Bestyrelsessuppleanter vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder i valgperioden, indtræder suppleanten i bestyrelsen for tiden indtil næste ordinære generalforsamling. Såfremt antallet af bestyrelsesmedlemmer ved prøvestenen jf.indd 14 28/11/05 14:03:13

15 fratræden bliver mindre end 3, indkaldes en generalforsamling til valg af supplerende bestyrelsesmedlemmer. Valg af et nyt bestyrelsesmedlem i stedet for et fratrådt medlem sker kun for en resterende del af den fratrådtes valgperiode. 31. Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandlingen af en sag, såfremt han eller en person, som han er beslægtet eller besvogret med eller han har lignende tilknytning til, kan have særinteresser i sagens afgørelse. Der tages referat af bestyrelsesmøderne. Referatet underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. I øvrigt bestemmer bestyrelsen selv sin forretningsorden. 32. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstformanden, så ofte der er anledning hertil, samt når 1 medlem af bestyrelsen begærer det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne, herunder formanden eller næstformanden, er tilstede. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. 33. Foreningen tegnes af formanden eller næstformanden og 2 andre bestyrelsesmedlemmer i forening. Administration 34. Bestyrelsen varetager ejendommens administration, efter reglerne i stk Bortset fra en mindre kassebeholdning skal foreningens midler indsættes på særskilt konto i et pengeinstitut. Alle indbetalinprøvestenen jf.indd 15 28/11/05 14:03:13

16 ger fra medlemmer, skal ske direkte til den nævnte konto, ligesom også modtagne checks og postanvisninger skal indsættes direkte på kontoen. Som sikkerhed for kassererens økonomiske ansvar overfor foreningen tegner foreningen en kautionsforsikring. Regnskab og revision 35. Foreningens årsregnskab skal udarbejdes i overensstemmelse med god revisionsskik og underskrives af kasserer, formand og administrator, hvis en sådan er valgt, jfr. 34. I forbindelse med fremlæggelsen af årsregnskabet stiller bestyrelsen forslag til generalforsamlingens godkendelse vedr. fastsættelse af andelens værdi for perioden indtil næste års generalforsamling, jfr. 20. Forslaget skal anføres som en note til regnskabet. Regnskabsåret er kalenderåret. 36. Generalforsamlingen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere årsregnskabet. Revisor skal føre revisionsprotokol. Generalforsamlingen kan til enhver tid afsætte revisor. Det reviderede, underskrevne årsregnskab samt forslag til driftsog likviditetsbudget udsendes til andelshaverne samtidig med indkaldelse af den ordinære generalforsamling. 37. Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en kritisk revisor, der mindst 4 gange årligt skal gennemgå regnskaberne og overbevise sig om, at værdipapirer, kontante beholdninger o.l. er til stede. prøvestenen jf.indd 16 28/11/05 14:03:13

17 Opløsning 38. Opløsning ved likvidation forestås af 2 likvidatorer, der vælges af generalforsamlingen. Efter realisation af foreningens aktiver og betaling af gælden deles den resterende formue mellem de til den tid værende medlemmer i forhold til deres andels størrelse, idet et evt. overskud ifølge deklaration, tinglyst på ejendommen den 6. juni 1921 skal tilfalde nærmere angivne formål. Deklarationen er optaget som bilag til vedtægterne. Offentlig kontrol 39. Foreningen og dens bestyrelse er underkastet de vilkår og kontrolbestemmelser, som fastsættes af boligministeriet og kommunalbestyrelsen i anledning af den til foreningens byggeri ydede offentlige støtte. Alle over for det offentlige påtagne forpligtelser i anledning af den til opførelsen af foreningens ejendomme ydede støtte gælder, uanset om der måtte være givet udtryk herfor i foreningens vedtægter. ******** Således vedtaget på selskabets generalforsamling den 22. juni 2005 prøvestenen jf.indd 17 28/11/05 14:03:13

18 Deklaration af 6. juni 1921 prøvestenen jf.indd 18 28/11/05 14:03:14

19 Justitsministeriets genpartpapir. Til skøder, skadesløsbreve, kvitteringer til udslettelse og andre påtegninger m.m. (vedr. fast ejendom). Deklaration På egne og efterfølgende ejeres vegne erklærer undertegnede Københavns Andels Byggeforening som ejer af ejendommen matr. nr og 2205 af Sundbyøster ved Øresundsvej m.v. følgende: 1. Den på vedhæftede tegning anførte leje (boligafgift) af ialt kr ,00 af lokaliteter i ovennævnte eller dens fremtidige parceller ejendom/må ikke uden magistratens samtykke forhøjes for ejendommens første beboere, ej heller for disses efterlevende ægtefælle, hvilke uden videre er berettiget til indtrædelse i lejeforholdet (brugsforholdet).*) Kun en lejeforhøjelse, der er nødvendiggjort ved uundgåelig eller naturlig forøgelse af ejendommens driftsudgifter kan forventes godkendt af magistraten. Lejeforhøjelse må ikke opkræves, forinden den er godkendt. Med hensyn til lejere af forretningslokaler eller lign. kan magistraten gøre undtagelse fra bestemmelsen. 2. Senere lejeres (brugeres) afgift sættes højere end afgiften for de oprindelige lejere og deres ægtefæller, for så vidt nedenfornævnte udvalg måtte træffe bestemmelse herom. Også de senere lejere (og deres efterlevende ægtefæller) er uopsigelige og deres årlige leje uforanderlig efter samme regler og forudsætninger som gældende for de oprindelige lejere. Også fra bestemmelsen i nærværende post kan magistraten gøre undtagelse f.s.v. ang. lejere af forretningslokaler m.v. 3. Der må ikke ved fremleje afkræves højere afgift end godkendt for hovedlejernes vedkommende. Ved fremleje af en del af en * Ejeren skal ikke uden magistratens tilladelse kunne opsige lejerne, sålænge de opfylder deres kontraktmæssige eller vedtægtsmæssige forpligtelser. prøvestenen jf.indd 19 28/11/05 14:03:14

20 lejlighed m.v. må afgiften sættes i forhold til den godkendte leje for den hele lejlighed m.v. Magistratens afgørelse er bindende med hensyn til ansættelsen. Magistratens afgørelse er ligeledes bindende ved udlejning eller fremleje, der omfatter mere end selve lokaliteten (pensionsforhold, udleje af møblerede lejligheder eller værelser m.v.). En andelshavers udleje betragtes som fremleje. 4. Magistraten er berettiget til at overlade andre sin godkendelsesret efter ovenstående. 5. Salg af ejendommen eller andele af ejendommen må kun finde sted på sådanne vilkår, som nedenfor nævnte udvalg forud har godkendt. Overdragelsen af andele må ske på den måde, at andelsretten overlades foreningen ved dens bestyrelse, som derefter disponerer over den, uafhængig af den forrige andelshaver. 6. Nedennævnte udvalg træffer bestemmelser om afgivelse og anvendelse af de indtægter, der måtte fremkomme som følge af ikke ved forøgede driftsudgifter nødvendiggjorte lejeforhøjelser ved lejerskifte m.v. (se ovenfor under 2.) Ligeledes træffer udvalget bestemmelse om afgivelse og anvendelse af de ved salg af ejendommen eller dens parceller fremkomne overskud. Som sådanne betragtes den del af købesummen, som overstiger de beløb, hvori det solgte står sælgeren for første sælger af den hele ejendom. Anlægsudgifterne med fradrag af de offentlige tilskud det vil sige et beløb af ,00 minus ,20 lig ,80. Bevislige udgifter til egentlige forbedringer, hvilket begreb ikke omfatter vedligeholdelse eller istandsættelse, skal dog altid tillades tillagt. De således udkommende midler forudsættes anvendt enten til boligkulturelle formål eller til fremme af ny boligprodukprøvestenen jf.indd 20 28/11/05 14:03:14

21 tion, derunder køb og nedrivning af gamle ejendomme og opførelse af andre til erstatning, eller til boligfilantropi eller lign., efter udvalgets bestemmelse enten med eller uden tilknytning til vedkommende boligforeninger eller boligselskabers virksomhed. De formål, hvortil midlerne kan anvendes, omfatter også boligproduktion, hvortil der knytter sig en statsinteresse (for eksempel boliger for studerende). Udvalget bestemmer i hvert enkelt tilfælde selv, i hvilket omfang det vil samarbejde med de vedkommende foreninger og selskaber og søge deres medvirken ved løsningen af dets opgaver. 7. Det ovennævnte udvalg skal, indtil andet bestemmes af Indenrigsministeriet og Københavns kommunalbestyrelse, bestå af 4 repræsentanter for Københavns kommune og 2 for fælles organisationer af almennyttige danske boligselskaber eller en anden af Indenrigsministeriet efter magistratens forslag anerkendt repræsentation for boligselskaberne eller boligforeningerne samt et af Indenrigsministeriet udnævnte medlem, der er udvalgets formand. Medlemmer af udvalget vælges for et år ad gangen. Alle afgørelser indenfor udvalget afhænger af flertallets bestemmelser dog at formandens stemme i tilfælde af stemmelighed gør udslaget. Udvalget kan henvise de løbende sager til afgørelse af enkelte medlemmer af udvalget. Formanden er overfor trediemand legitimeret til at underskrive på udvalgets vegne. Indenrigsministeriet kan efter forslag af udvalget fastsætte en instruks for dets virksomhed. 8. Ejere og lejere er dokumentationspligtige over for magistraten, udvalget eller hvem der måtte træde i disses sted, når som helst dokumentation ved gennemførelsen af bestemmelserne i nærværende deklaration bliver begæret. 9. Hvis nærværende deklaration overtrædes, vil magistraten kunne forlange indtil det 5-dobbelte af det uberettiget opkrævede indbetalt i stadens hovedkasse. prøvestenen jf.indd 21 28/11/05 14:03:14

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.

Advokatfirmaet. DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR. Advokatfirmaet DahI,Koch&BoII ADVOKAT H. BEKKEVOLD VINGARDSHUS VINGÅRDSGADE 22 BOX 863 9100 ÅLBORG TLF. 46 92 92 00 J. NR.: 221532/HB/ML Vedtægter for Andelsboligforeningen Slotsparken (Boligministeriets

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN

ANDELSBOLIGFORENINGEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HALGREEN 2/19 Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halgreen (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 (2.1) Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN

VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN VEDTÆGTER FOR SELVEJERBOLIGSELSKABET HØJDEVANGEN Navn og hjemsted 1 (1.1) Foreningens navn er Selvejerboligselskabet Højdevangen. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. (1.3) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog.

Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. Vedtægter For Andelsboligforeningen Nysprog. AB Nysprog Nyelandsvej 37 2000 Frederiksberg 18-05-2010 Indholdsfortegnelse: 1. Navn og hjemsted: 3 2. Formål: 3 3. Medlemmer: 3 4. Indskud: 3 5. Hæftelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Ejd. nr. 0510 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN TIBIRKEGAARDEN Side 2 af 15 Navn, hjemsted og formål. 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Tibirkegaarden. Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården.

Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012. 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. Vedtægter for Andelsboligforeningen Christiansgården 07-06-2012 1 Navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Christiansgården. 1.2 Foreningens hjemsted er i Lyngby-Taarbæk Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE

VEDTÆGTER. ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE 27.apri12011 VEDTÆGTER For ANDELSBOLIGFORENINGEN VALHØjS ALLE, RØDOVRE Navn og Hjemsted 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Valhøjs Alle, Rødovre Foreningens hjemstedsadresse er Valhøjs Alle 106-108,2610

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S

V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S V E D T Æ G T E R F O R A/B H O L T E H U S 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Holtehus. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13

Vedtægter. for. Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Ejd. nr. 63232 Vedtægter for Andelsboligforeningen FOLKVARSVEJ 11-13 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 03 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS

Læs mere

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj

VEDTÆGTER. Andelsboligforeningen Henrikshøj VEDTÆGTER Andelsboligforeningen Henrikshøj Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Andelsboligforeningen Henrikshøj. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2 Foreningens formål er at eje og

Læs mere

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER

.VTHOMSEN VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II NIELSEN BILAG 6 ADVOKATER NIELSEN.VTHOMSEN 18032005 BILAG 6 VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN POESIPARKEN II ØSTBANEGADE 55 2100 KØBENHAVN ø HF +45 35 44 70 00. FAX +45 35 44 70 01. GIRO 24985 53 NT å>nt ADVOKA TER. DK. WWW.NT.DK

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN Ø. Foreningens navn og hjemsted ADVOKATFIRMAET JØRGEN JACOBSEN & ANDERS BOELSKIFTE SOLBJERGVEJ 3 2000 FREDERIKSBERG TELEFON 38 16 06 16 FAX 38 16 06 26 ADVOKAT@TAKOVDA.DK VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN KLOSTERRISVEJ 1-5 2100 KØBENHAVN

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing

Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Vedtægter for Andelsboligforeningen Sing Sing Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Sing Sing 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Helsingør kommune. Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE

Vedtægter. Andelsboligforeningen Ladegård. for. Bofællesskabet FÆLLESHAVE Vedtægter for Andelsboligforeningen Ladegård Bofællesskabet FÆLLESHAVE 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er (1.2) Foreningens hjemsted er i Haderslev Kommune. Formål (2.1) Foreningens formål er

Læs mere

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS

J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS J. nr. 1051-006 27.6.2011 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN JUTLANDIA HUS 1. - Navn og hjemsted (1.1.) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Jutlandia Hus. (1.2.) Foreningens hjemsted er i Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39

VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Ejd. nr. 66023 VEDTÆGTER FOR A/B LOLLANDSVEJ 35-37-39 Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby Tlf. 45 26 01 02 Fax 45 26 01 23 www.datea.dk Lokalkontor: Viby Centret 24 8260 Viby J. DATEA AS - et selskab i

Læs mere

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39

VEDTÆGT. for. Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 VEDTÆGT for Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade 37-39 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Griffenfeldsgade37-39 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 Maj 2010 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN

V E D T Æ G T E R. for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN 26.07.2013 V E D T Æ G T E R for ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN Navn, hjemsted og formål Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN KAREN BLIXEN PARKEN. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN SVANEMOSEGÅRD, stiftet den 1. september 1976. Åboulevard 41, 41 A, 43, 43 A, B; 1960 Frederiksberg C Svanemosegårdsvej 2A, B og C; 1967 Frederiksberg C Gældende fra

Læs mere

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S.

VEDTÆGTER. for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS. Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. VEDTÆGTER for ANDELSBOLIGFORENINGEN ELBAHUS 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsboligforeningen ELBAHUS, Elbagade 16-22B, 2300 København S. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0

V E D T Æ G T E R F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N T h u l e n s H j ø r n e a f 1 9 8 0 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN Thulens Hjørne af 1980 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Godthåbsvej 54-56/Ærøvej 2. stk. 2. Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan

VEDTÆGTER. For. Andelsboligforeningen Halfdan VEDTÆGTER For Andelsboligforeningen Halfdan 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Halfdan. (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune. 2 Formål (2.1) Foreningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2.

VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. FORMÅL: 2. VEDTÆGTER NAVN OG HJEMSTED: 1. Foreningens navn er Andelsboligforeningen Thomas Laub. Foreningens hjemsted er København kommune. FORMÅL: 2. Foreningens formål er at erhverve, eje og drive ejendommen, matr.

Læs mere

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg

Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 2000 Frederiksberg 1 Navn og hjemsted: (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen Bentzonsvej 45 (ABB45). (1.2) Foreningens hjemsted er i Frederiksberg Kommune. 2 Formål: (2.1) Foreningens formål er at eje og administrere

Læs mere

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø

Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København Ø Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S Store Kongensgade 24B 1264 København K Tlf. 33 13 78 00 J.nr. 450/KH 230408 Vedtægter for Andelsboligforeningen Strandbo I Strandboulevarden 8-18 2100 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted

V E D T Æ G T E R. for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99. 1 Navn og hjemsted V E D T Æ G T E R for Andelsboligforeningen Nordre Frihavnsgade 95-99 1 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er ANDELSBOLIGFORENINGEN NORDRE FRIHAVNSGADE 95-99. (1.2) Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN RØNNEBÆRGÅRDEN 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED: Foreningens navn er Andelsforeningen Rønnebærgården. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORENINGENS FORMÅL:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24

VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 VEDTÆGTER FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN AB ABSALONSGADE 24 April 2004 Navn og hjemsted (1.1) Foreningens navn er Andelsboligforeningen AB Absalonsgade 24 1 (1.2) Foreningens hjemsted er i Københavns kommune.

Læs mere