5. Afbestilling i øvrigt Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Afbestilling i øvrigt Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler:"

Transkript

1 1. Lejeaftalen Lejeaftalen omfatter feriehuset som beskrevet i katalog eller på internet. Lejemålet løber fra lørdag kl til efterfølgende lørdag kl til Kl ved bestilt slutrengøring. Nøgleudlevering sker på turistbureauets adresse se tekst i lejebeviset (medmindre andet aftales). Bemærk venligst turistbureauets åbningstider og kontakt os, hvis du forventer at ankomme efter lukketid. Nøglen skal afleveres på turistbureauet på afrejsedagen senest kl , samtidig med at der skal afregnes for forbrug. Med mindre andet meddeles fra kunden, forbeholder vi os retten til at sende særligt favorable tilbud efter lejemålets indgåelse. 2. Betalingsbetingelser 1. rate: 50 % af totallejen skal indbetales inden 20 dage fra kontraktdato. 2. rate: Restbeløbet skal indbetales senest 5 uger inden dato. Hvis bestillingen indgår senere end 8 uger før dato, forfalder hele beløbet straks. Turistbureauet forbeholder sig ret til at opkræve depositum og/ eller ekspeditionsgebyr. 3. Forbrug af el og vand Alle priser er ekskl. Vandafgift samt forbrug. Elforbruget afregnes med DKK 2,50 pr. kwh. Aflæsningen foretages af lejer der udleveres aflæsningsseddel ved nøgleafhentningen. Ved enkelte huse opkræves fastetillæg frem for afregning efter forbrug. Strømforsyning er 220 volt. 4. Afbestilling i forbindelse med sygdom Med alle lejemål følger en obligatorisk afbestillingsordning. Ordningen dækker afbestilling som følge af at lejer selv, ledsagende personer - disses ægtefæller, børn, børnebørn, forældre eller bedsteforældre dør, rammes af alvorligt ulykkestilfælde eller akut, alvorlig sygdom. Personer der lider af en kronisk sygdom, falder uden for afbestillingsordningens dækningsområde, ligesom svangerskab og følger deraf ikke betragtes som sygdom. Ved afbestilling skal lejer straks kontakte turistbureauet og samtidig sende en lægeattest med diagnose sammen med det gyldige lejebevis. Lægeattesten skal være turistbureauet i hænde inden lejemålet påbegyndes. I tilfælde af lovlig afbestilling tilbagesendes den indbetalte leje minus forsikringsgebyr på 4 %. Påbegyndte lejemål tilbagebetales ikke. LEJEBETINGELSER RRR 5. Afbestilling i øvrigt Afbestilling, som ikke sker grundet sygdom som nævnt ovenfor, kan foregå efter følgende regler: A. Indtil 90 dage før lejemålet begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 10 % af totallejen - minimum DKK 400,- B dage før lejemålets begyndelse: Der beregnes et afbestillingsgebyr på 25 % af totallejen - minimum DKK 400,- C. Senere end 45 dage før lejemålets begyndelse: Totallejen tilbageholdes 100 %. Ved genudlejning refunderes lejebeløbet med fradrag af et afbestillingsgebyr på 35 % af totallejen - dog minimum DKK 400,- Afbestilling skal ske direkte til Turistbureauet og lejebeviset skal sendes retur. Lejeaftalen kan overdrages i uændret stand til tredje person. Det er en forudsætning, at dette meddeles turistbureauet skriftligt inden lejemålets start. Påbegyndte lejemål tilbagebetales ikke. 6. Feriehuset Feriehuset må kun beboes af det i beskrivelsen angivne personantal. Opstilling af telte og campingvogne er ikke tilladt. Reservationer til ungdomsgrupper o. lign. er kun gyldige efter nærmere aftale med bureauet. Rengøring ved fraflytning påhviler lejer. Feriehus og inventar skal afleveres i samme stand som ved overtagelsen. Eventuel nødvendig rengøring vil kunne foretages for lejers regning. Lejer er erstatningspligtig for bortkommet løsøre og for skader forvoldt i lejeperioden. Sådanne skader skal anmeldes/ erstattes inden afrejse ved nøgleaflevering til turistbureauet. Såfremt der under lejeperioden, af turistbureauet, konstateres skader, hærværk eller væsentlig misligholdelse i øvrigt af det lejede, er turistbureauet berettiget til uden varsel og uden erstatning til lejer at kræve lejer udsat af det lejede. Det er kun tilladt at medbringe et husdyr (hund el. kat) når det er markeret i feriehusets beskrivelse. Husejer skal have givet sin tilladelse for at flere husdyr medbringes. Hunde skal føres i snor. I enkelte feriehuse er det ikke tilladt at medbringe kat. Vi gør opmærksom på at feriehusene er privatejede og derfor indrettet og udstyret efter ejerens personlige smag. Alle afstandsangivelser er cirka-mål og angiver afstand i lige linje til nærmeste kyst. Feriehusene indeholder madrasser - ofte skumgummi i standardmål 175/190 x 70/85 (smal dobbeltseng er 140 cm bred) - samt dyner og puder til det maximalt tilladte person antal i huset. 7. Lejer Lejer må selv forsikre sig mod skader på egen og ledsagende personer og disses ejendom. 8. Turistbureauet Turistbureauet påtager sig intet ansvar for pludseligt opståede skader på feriehuset (installationssvigt m.m.) og evt. forekomst af skadedyr (hvepse, fluer, myrer m.v.) i - eller ved feriehuset. Bemærk at selv i huse hvor husdyr ikke er tilladt, kan allergi alligevel bryde ud. Erstatning herfor er udelukket. Turistbureauet påtager sig intet ansvar for situationer som følge af krig, strejke, lock out, olie- og benzinrationering, byggestøj, grænselukninger, epidemier, natur- og forureningskatastrofer eller anden form for force majeure. Turistbureauet forbeholder sig ret til en forholdsmæssig forhøjelse af det aftalte lejebeløb i tilfælde af afgiftsstigninger, officielle valutakursændringer o.l. 9. Reklamation Skader og mangler på det lejede feriehus må anmeldes inden 48 timer eller senest den næste åbningsdag efter lejemålets begyndelse eller skadens opståen. Turistbureauet er pligtigt til, straks efter modtagelsen af en klage over skade eller mangler, at få dette udbedret. Hvis anmeldelsen sker senere, kan turistbureauet ikke gøres ansvarlig herfor. Hvis skader eller mangler, som er anmeldt inden for tidsfristen, ikke kan udbedres i lejeperioden, er lejer berettiget til et forholdsmæssigt afslag. Turistbureauet forbeholder sig ret til at foretage omplacering af lejer til et andet tilsvarende feriehus. I tilfælde af funktionssvigt på opvaskemaskine, vaskemaskine, mikroovn, Tv, radio o. lign., kan der ikke gøres krav på reduktion i lejen, ligesom cykler, både o. lign. er ekstraudstyr, som ikke har indflydelse på prisen. Fejl eller mangler ved disse kan ikke medføre krav om reduktion i lejen og yderligere erstatning af nogen art er udelukket. 10. Dansk ret Da feriehuset ligger i Danmark og hører under dansk ejendomsret, er det dansk ret der skal afgøre eventuelle retstvister. Der tages forbehold for trykfejl.

2 Vores ønske er, at I som gæsterne får en god oplevelse i jeres valgte feriehus eller lejlighed. Til en god oplevelse hører, at man kommer til et rent og ordentligt hus. Vi vil derfor bede jer, at benytte følgende tjekliste. På denne måde håber vi, at gæsterne som kommer til huset/lejligheden efter jer også får denne gode oplevelse. Stue og værelser - Luft ud i huset - Stil alle møbler som de stod ved - Tør alle møbler og flader af - Støvsug møbler og gulve - Støvsug madrasser, fold dyner og puder sammen og læg dem på sengene - Vask gulvene - Tjek at alle døre og vinduer er lukket Køkken - Rengør al service og stil det på plads - Rengør ovn / mikrobølgeovn - Tøm og rengør køleskab og fryser - Tøm opvaskemaskinen - Tør alle flader af - Vask gulv - Fjern affald og flasker - Tøm skraldespand - Skab under vask rengøres Badeværelse - Rengør vask - Rengør toilet - Rengør bruseniche/badekar/spa - Puds vandhaner og spejle - Vask gulv - Fjern affald - Tøm skraldespand Har I bestilt rengøring, beder vi venligst om at følgende skal være i orden, inden afrejse: Stue og værelser Køkken - Stil alle møbler som de stod ved - Fjern sengelinned (læg det i den blå sæk, hvis det er lejet hos os) - Fold dyner og puder og læg dem på sengene (eller tilbage i skabene) - Rengør al service, gryder osv. og stil det på plads - Rengør ovn / mikrobølgeovn - Tøm køleskab og fryser - Tøm opvaskemaskine - Fjern affald og flasker - Tøm skraldespand Badeværelse Udendørs - Fjern affald og tøm skraldespand - Samle affald og cigaretskodder - Stil havemøbler som de stod ved Vi informeret om, at turistbureauet kan sende en efterregning pålydende 325,00 DKK pr. påbegyndt time, hvis ovenstående ikke er opfyldt. Udendørs - Samle affald og cigaretskodder - Stil havemøbler som de stod ved Vi informere, at er ovenstående ikke opfyldt, kan turistbureauet opkræve et rengøringsgebyr pålydende 325,00 kr. pr. påbegyndt time.

3 RENTAL TERMS 1. The tenancy contract The tenancy contract covers the holiday home as described in the catalogue or website. The tenancy runs from 3 pm on Saturday to 10 am on the following saturday. The same times apply to miniholidays. The key must be collected at the Tourist Information Office (for address, see the Tenancy certificate) at the time mentioned above (unless otherwise agreed). Please note the opening hours of the Tourist Information Office and contact us if you expect to arrive after the closing time. The key must be returned to the Tourist Information Office on the day of departure at 10 am at the latest along with payment for your electricity consumption. 2. Terms of payment 1st instalment: 50% of the total rent must be paid within 20 days of the contract date. 2nd instalment: the balance must be paid not later than 5 weeks prior to the arrival date. If your order is received within 8 weeks of your arrival date, the total amount must be paid immediately. The Tourist Information Office reserves the right to charge a deposit and/or an ekspeditionfee. 3. Charge for electricity consumption Electricity consumption must be paid on the day of departure at the rate of DKK 2,50/kWh. When you collect the key you receive a form on which you fill in the meter reading on arrival and departure. For some holidayhouses will be charched a fee for consumption. The power supply is 220V. 4. Cancellation in case of illness or accident All tenancies include a compulsory cancellation. This insurance covers cancellation in the event of the tenant or the persons accompanying him or her or their spouses, children, grandchildren, parents, siblings or grandparents dying or suffering a serious accident or acute, serious illness. Persons suffering from chronic illness are excluded from the insurance provided by this cover. Pregnancy and consequences thereof are not regarded as illness. A tenant wishing to cancel must contact the Tourist Information Office immediately and at the same time send a medical certificate with diagnosis along with the tenancy certificate. The medical certificate must be to hand at the Tourist Information Office before the commencement of the tenancy. In case of valid cancellation the total rent paid will be refunded minus insurance fee of 4%.No refund can be made after commencement of the tenancy. 5. Cancellation besides the above mentioned Cancellation for other reasons than illness or accident as set out above can be made according to the following. A. Up to 90 days before commencement of the tenancy: a cancellation fee of 10% of the total rent - minimum DKK 400 will be charged. B days before commencement of the tenancy: a cancellation fee of 25% of the total rent - minimum DKK 400 will be charged. C. Later than 45 days before commencement of the tenancy: No refund. If the holiday home is relet, the rent will be refunded deducting a cancellation fee of 35% of the total rent - although minimum DKK 400. Notification of cancellation must be made directly to the Tourist Information Office and the tenancy certificate must be returned. The tenancy certificate can be transferred unchanged to a third party provided that the Tourist Information Office is notified in writing before commencement of the tenancy. 6. The holiday home Solely the number of persons indicated in the description must occupy the holiday home. Tents and caravans are not allowed on the grounds. Reservations for youth groups and the like are only valid after an arrangement with the Tourist Information Office. The tenant is responsible for cleaning the holiday home before departure. The holiday home must be returned in the condition in which it was taken over. Any cleaning necessary will be made to the tenant's account. The tenant is liable compensation in respect of any loss of furniture or effects or damage to it during the tenancy. Any such loss or damage must be reported / paid for before departure at the Tourist Information Office when handing in the key. If any damage, malicious damage or considerable violations of obligations is noticed by the Tourist Information Office during the tenancy, the Tourist Information Office is entitled to demand that the tenant is evicted without notice or compensation. Pets (dogs or cats) are only allowed if indicated in the description of the holiday home. For bringing more than one pet, permission from the owner is necessary. Dogs are not allowed to run loose. In some of the holiday homes cats are not allowed. We emphasize that the holiday homes are privately owned and therefore decorated and equipped according to the owner's personal taste. All distances given are approximate and usually as the crow flies. The holiday homes contain mattresses - often foam rubber mattresses in standard dimensions (175/190 X 70/85), together with duvets and pillows for the maximum permitted number of persons. 7. The tenant The tenant must take out his own insurance against personal injury or damage to personal property for himself and those accompanying him. 8. The Tourist Information Office The Tourist Information Office accepts no liability for sudden damage to the holiday home (power/water failure and similar) or for any occurrence of pests (wasps, ant, and mosquitoes etc.) in or by the holiday home. Please note that allergies can break out even in houses where pets are not allowed. The Tourist Information Office accepts no liability for situations arising as a consequence of war, strikes, lockouts, oil- and petrol rationing, closing of frontiers, epidemics, nature and pollution disasters, construction noise or other forms of force majeure. The Tourist Information Office reserves the right to increase the agreed rent proportionally in case of an increase in VAT, changes in official exchange rates and similar. 9. Complaints The Tourist Information Office must be notified of any damage or deficiencies in the holiday home within 48 hours or latest at the next opening day of commencement of the tenancy or occurrence of the damage. The Tourist Information Office must remedy any damage or deficiency as soon as it receives information of it. If notified later than mentioned above, the Tourist Information Office cannot be held liable for any damage or deficiency. If damage or deficiency notified within the time limit mentioned above cannot be remedied during the tenancy, the tenant is entitled to a pro rata reduction. The Tourist Information Office reserves the right to move the tenant to another similar holiday home. A breakdown of a dishwater, washing machine, microwave oven or similar, or television or radio will not entitle the tenant to a reduction of the rent. Similarly, bicycles, boats etc. are extra equipment and have no effect on the rent charged, so fault and deficiencies in them can never warrant a reduction. No other compensation of any kind will be paid. 10. Danish law As the holiday home is situated in Denmark and it is covered by Danish law of property, Danish law shall settle any legal dispute. The Tourist Information Office makes reservation about misprints.

4 It is our desire, that our guests will have a good experience in their chosen holiday house or occasion. To get a good experience, I mean a lot to come to a clean and tidy house. We would therefore ask you to follow the checklist. In this way we hope that guests who come to the house / apartment after you get this good experience. Living room and bedrooms - Air out the house - Move all furniture as they stood on arrival - Wipe off all furniture and surfaces - Vacuum furniture and floors - Vacuum mattresses, folding blankets and pillows together and put them on the beds - Wash floors - Check that all doors and windows are closed Kitchen - Clean all kitchen stuff and put it back in place - Clean the oven / microwave - Empty and clean refrigerator and freezer - Empty the dishwasher - Wipe all surfaces - Wash floor - Remove waste and bottles - Empty trash - Clean the cupboard under sink By ordered end cleaning: Living room and bedrooms - Move all furniture as they stood on arrival - Remove the bed linen (put it in the blue bag, if it is rented from us) - Fold the blankets and pillows and put them on the beds (or back in the closet) Kitchen - Clean all kitchen stuff and set it back in place - Clean the oven / microwave - Empty the refrigerator and freezer - Empty the dishwasher - Remove waste and bottles - Empty trash Bathroom - Remove waste and empty trash Outdoor - Collect waste and cigarette butts - Move furniture as they stood on arrival You are hereby informed that the tourist office can send a bill after the denomination about DKK /per hour if the above are not implemented. Bathroom - Clean sink - Clean the toilet - Clean shower / tub / spa - Shine faucets and mirrors - Wash floor - Remove waste - Empty trash Outdoor - Collect waste and cigarette butts - Move furniture as they stood on arrival You are hereby informed that the tourist office can send a bill after the denomination about DKK /per hour if the above are not implemented.

5 1. Mietvereinbarung Die Mietvereinbarung umfasst das im Prospekt oder auf der Website beschriebene Ferienhaus. Die Laufzeit des Mietvertrages beginnt am Anreisetag um Uhr und endet am darauffolgenden Samstag um Uhr bzw. um 9.00 Uhr bei bestellter Endreinigung. Für Kurzurlaub gelten die gleichen Uhrzeiten. Die Schlüsselübergabe erfolgt im Fremdenverkehrsbüro während der oben genannten Zeiten (es sei denn, es wurde vorher eine anderslautende Vereinbarung getroffen). Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten des Fremdenverkehrsbüros und teilen Sie uns mit, sofern Sie voraussichtlich außerhalb der Öffnungszeit anreisen werden. Der Schlüssel ist am Abreisetag spätestens um Uhr im Fremdenverkehrsbüro zurückzugeben, wobei auch der Verbrauch für Strom/Wasser/Heizung abgerechnet wird. 2. Zahlungsbedingungen 1. Rate: 50 % des gesamten Mietpreises sind innerhalb von 20 Tagen ab Vertragsdatum zu zahlen. 2. Rate: Der Restbetrag ist spätestens 5 Wochen vor dem Anreisetermin zu zahlen. Geht die Buchung später als 8 Wochen vor dem Anreisetermin ein, ist der gesamte Betrag sofort zur Zahlung fällig. Das Fremdenverkehrsbüro behält sich das Recht vor, eine Kaution zu verlangen. 3. Verbrauch Mietbedingungen n Alle Preise sind exkl. Kosten für Strom, Heizung und Wasser. Der Stromverbrauch wird bei der Abreise mit DKK 2,50 pro kwh abgerechnet. Die Ablesung ist vom Mieter vorzunehmen. Ein entsprechendes Ableseblatt wird bei der Schlüsselübergabe ausgehändigt. Bei einigen Ferienhäusern wird eine Verbrauchspauschale für Verbrauch auf den Mietpreis aufgeschlagen. Die Netzspannung beträgt 220 Volt. 4. Rücktritt aufgrund von Krankheit Für alle Mietverhältnisse ist eine obligatorische Stornierungsregelung vorgesehen. Diese Regelung deckt die Stornierung infolge des Ablebens, eines schweren Unfalls oder einer akuten, ernsten Krankheit des Mieters selbst, der begleitenden Personen, deren Ehegatten, Kinder, Enkel, Eltern oder Großeltern. Personen, die an einer chronischen Krankheit leiden, sind nicht von dieser Stornierungs-regelung umfasst, ebenso wie Schwangerschaft und deren Folgen nicht als Krankheit gelten. Bei Rücktritt hat der Mieter dem Fremdenverkehrs-büro unverzüglich eine entsprechende Mitteilung zu geben und gleichzeitig ein ärztliches Attest mit der Diagnose sowie den gültigen Mietnachweis einzureichen. Das ärztliche Attest muss dem Fremdenverkehrs- Büro vor Beginn des Mietverhältnisses vorliegen. Im Falle eines zulässigen Rücktritts wird der gezahlte Mietpreis zurückerstattet minus Versicherung in Höhe von 4%.Bei bereits begonnener Nutzung des Mietobjektes ist eine Rückerstattung ausgeschlossen. 5. Rücktritt aus sonstigen Gründen Bei einem Rücktritt aus nicht krankheitsbedingten Gründen, vgl. oben, kann wie folgt verfahren werden: A. Rücktritt bis 90 Tage vor Beginn des Mietverhältnisses: Es wird eine Rücktrittsgebühr in Höhe von 10 % des Gesamtmietpreises, mindestens DKK 400,00, erhoben. B Tage vor Beginn des Mietverhältnisses: Es wird eine Rücktrittsgebühr in Höhe von 25 % des Gesamtmietpreises, mindestens DKK 400,00, erhoben. C. Später als 45 Tage vor Beginn des Mietverhältnisses: Der Mietpreis wird zu 100 % einbehalten. Bei Neuvermietung wird der Mietpreis abzgl. einer Rücktrittsgebühr in Höhe von 35 % des Gesamtmietpreises, jedoch mindestens DKK 400,00, zurückerstattet. Ein Rücktritt ist dem Fremdenverkehrsbüro direkt mitzuteilen - der Mietnachweis ist zurückzusenden. Die Mietvereinbarung ist in unveränderter Form auf Dritte übertragbar. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende schriftliche Mitteilung an das Fremdenverkehrsbüro vor Beginn des Mietverhältnisses. Für angefangene Mietverhältnisse ist keine Rückerstattung möglich. 6. Das Ferienhaus Das Ferienhaus darf nur von der in der Beschreibung genannten Anzahl Personen bewohnt werden. Das Aufstellen von Zelten und Wohnwagen ist nicht gestattet. Buchungen für Jugendgruppen u. Ä. sind nur gültig, sofern dies vorher mit dem Fremdenverkehrsbüro vereinbart wurde. Die Reinigung des Mietobjektes bei der Abreise obliegt dem Mieter. Das Ferienhaus und dessen Inventar sind in dem gleichen Zustand wieder zu übergeben, in dem sie bei der Übernahme vorgefunden wurden. Etwaige erforderliche Reinigungsmaßnahmen können auf Kosten des Mieters durchgeführt werden. Für das Abhandenkommen von beweglichen Sachen sowie während des Mietzeitraumes verursachte Schäden haftet der Mieter. Derartige Schäden sind dem Fremdenverkehrs-büro vor der Abreise bei der Schlüsselrückgabe anzuzeigen bzw. zu ersetzen. Falls während der Mietzeit durch das Fremdenverkehrsbüro Beschädigungen, Vandalismus oder sonstiger ernsthafter Missbrauch der Mietsache festgestellt werden, ist das Fremdenverkehrs-büro berechtigt, dem Mieter fristlos und ohne Entschädigung zu kündigen. Das Mitbringen von Haustieren (Hund oder Katze) ist nur erlaubt, wenn dies in der Beschreibung des Ferienhauses angegeben ist. Das Mitbringen von mehreren Haustieren ist nur nach Absprache des Hauseigentümers zulässig. Hunde sind an der Leine zu führen. In einigen Ferienhäusern ist das Mitbringen von Katzen nicht erlaubt. Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Ferienhäuser in Privatbesitz befinden und somit nach dem persönlichen Geschmack des Eigentümers eingerichtet und ausgestattet sind. Alle Entfernungsangaben sind Richtwerte und oftmals in direkter Luftlinie gemessen. Die Ferienhäuser sind mit Matratzen - oftmals aus Schaumstoff - in den Standardgrößen 175/190 x 70/85 cm (ein schmales Doppelbett ist 140 cm breit) sowie Oberbetten und Kopfkissen entsprechend der für das Objekt maximal zugelassenen Personenzahl ausgestattet. 7. Der Mieter Der Mieter hat sich selbst gegen Schäden an der eigenen Person sowie an den Begleitpersonen und deren Eigentum zu versichern. 8. Das Fremdenverkehrsbüro Das Fremdenverkehrsbüro übernimmt keinerlei Haftung für unvermittelt auftretende Schäden am Ferienhaus (Ausfälle an Installationen u. Ä.) sowie das Auftreten von Schädlingen (Wespen, Ameisen, Fliegen usw.) im oder am Ferienhaus. Bitte beachten Sie, dass auch in Häusern, in denen keine Haustiere erlaubt sind, Allergien auftreten können. Eine Entschädigung hierfür ist ausgeschlossen. Das Fremdenverkehrsbüro übernimmt keinerlei Haftung für Umstände infolge von Krieg, Streik, Aussperrung, Rationierung von Öl und Benzin, Baulärm, Sperrungen der Landesgrenze, Seuchen, Natur- und Umweltkatastrophen oder anderen Arten höherer Gewalt. Das Fremdenverkehrsbüro behält sich vor, etwaige Abgabenerhöhungen oder offizielle Änderungen des Fremdwährungs-kurses u. Ä. verhältnismäßig auf den vereinbarten Mietpreis aufzuschlagen. 9. Reklamationen Schäden und Mängel an dem gemieteten Ferienhaus sind innerhalb von 48 Stunden oder spätestens am nächsten Arbeitstag nach Beginn des Mietverhältnisses bzw. nach Eintritt des Schadens mitzuteilen. Das Fremdenverkehrs-büro ist nach dem Eingang einer Reklamation wegen Schäden und Mängeln verpflichtet, unverzüglich für Abhilfe zu sorgen. Erfolgt die

6 Schadenanzeige später, so kann das Fremdenverkehrsbüro nicht haftbar gemacht werden. Können Schäden und Mängel, die innerhalb der zeitlichen Frist gemeldet wurden, während der Mietdauer nicht behoben werden, so ist der Mieter zu einer verhältnismäßigen Minderung des Mietpreises berechtigt. Das Fremdenverkehrsbüro behält sich vor, den Mieter in ein anderes gleichwertiges Ferienhaus umzuquartieren. Im Fall von Funktionsausfällen der Geschirrspülmaschine, der Waschmaschine, des Mikrowellen-, Fernseh- oder Radiogerätes o. Ä. besteht kein Anspruch auf Minderung des Mietpreises. Gleiches gilt für Fahrräder, Boote u. Ä. Hierbei handelt es sich um Extras, die den Mietpreis nicht beeinflussen, weshalb Fehler und Mängel an diesen Gegenständen auch keinen Anspruch auf Mietpreisminderung begründen. Alle anderen Arten von Schadenersatz sind ausgeschlossen. 10. Dänisches Recht Da sich das Ferienhaus in Dänemark befindet und dänischem Eigentumsrecht unterliegt, werden etwaige Streitigkeiten nach dänischem Recht entschieden Druckfehler vorbehalten. Es ist unser Wunsch, allen Gästen einen angenehmen Aufenthalt im Ferienhaus / der Ferienwohnung zu ermöglichen. Zu einem angenehmen Aufenthalt gehört unter anderem die Ankunft in ein ordentliches und gut gereinigtes Ferienhaus / Ferienwohnung. Wir bitten deshalb unsere Gäste, die gewählt haben das Ferienhaus / die Ferienwohnung bei ihrer Abreise selbst zu reinigen, folgende Checkliste zu verwenden: Wohn- und Schlafzimmer - Haus durchlüften - Möbel an Ihren ursprünglichen Platz zurückstellen - Möbel und Flächen abwischen - Staubsaugen (Möbel und Boden) - Matratzen staubsaugen, Bettdecken und Kissen schütteln, zusammenlegen und auf das Bett legen (oder zurück in den Schrank) - Böden feucht wischen - Prüfen, ob alle Fenster und Türen geschlossen sind Küche - Geschirr, Töpfe, Besteck usw. spülen und wegräumen - Ofen und Microwelle reinigen - Kühl- und Gefrierschrank leeren und reinigen - Spülmaschine leeren - Flächen abwischen - Boden wischen - Abfall, Flaschen, Dosen usw. entfernen. - Mülleimer leeren - Schrank rund um den Mülleimer reinigen. Badezimmer - Waschbecken reinigen - Toilette reinigen - Duschkabine, Badewanne, Whirlpool reinigen - Armaturen polieren - Spiegel reinigen - Boden wischen - Abfall entfernen - Mülleimer leeren Haben Sie gewählt eine Endreinigung durchführen zu lassen, bitten wir Sie vor Ihrer Abreise folgende Checkliste zu berücksichtigen: Wohn- und Schlafzimmer Küche - Alle Möbel an ihren ursprünglichen Platz bei Ankunft zurück stellen. - Geliehene Bettwäsche und Handtücher in den blauen Sack legen. - Bettdecken und Kissen aufschütteln und ordentlich auf das Bett (oder zurück in den Schrank) legen. - Geschirr, Besteck, Töpfe usw. reinigen und zurück in den Schrank räumen. - Backofen und Microwelle reinigen. - Kühl- und Gefrierschrank leeren. - Spülmaschine leeren. - Flaschen, Dosen und Abfall entfernen. - Mülleimer leeren. Badezimmer und Toilette - Abfall entfernen und Mülleimer leeren. Im Freien / Garten - Abfall und Zigarettenkippen entfernen. - Gartenmöbel und Auflagen/Kissen an ihren ursprünglichen Platz zurückstellen bzw. legen. Wir informieren, dass das Turistbüro für eventuell anfallende Extraarbeiten eine Gebühr in Höhe von 325,00 DKK pro angefangener Arbeitsstunde in Rechnung stellen kann. Im Freien - Abfall, Flaschen, Dosen und Zigarettenkippen entfernen - Gartenmöbel und Auflagen/Kissen zurückstellen wie bei der Ankunft. Das Turistbüro kann eine Gebühr in Höhe von 325,00 DKK pro angefangener Arbeitsstunde in Rechnung stellen, falls die oben genannten Reinigungsmassnahmen nicht ausreichend durchgeführt wurden. Siehe hierzu auch 6 der Allgemeinen Mietbedingungen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions

Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen / Terms and Conditions Allgemeine Geschäftsbedingungen der Adina Apartment Hotels in Deutschland Adina Apartment Hotel Berlin Checkpoint Charlie Adina Apartment Hotel Berlin

Læs mere

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB

Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB Salgs- og Leveringsbetingelser for Bossard Denmark A/S og Bossard Sweden AB (Herefter benævnt «Bossard») 1. Anvendelse og Gyldighed 1.1 Enhver leverance sker i henhold til disse salgs- og leveringsbetingelser,

Læs mere

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K

udsøgte vine AUKTION 735 EFTERSYN hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter Bredgade 33. 1260 Kbh. K u d s ø g t e v i n e 1. S E P T E M B E R 2 0 0 4 A U K T I O N 7 3 5 udsøgte vine hidrørende fra forskellige boer og rekvirenter AUKTION 735 Bredgade 33. 1260 Kbh. K onsdag 1. september... kl. 19 sælges

Læs mere

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S

See page 2 for English version. Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Njalsgade 72C Postboks 2000 2300 København S Ansøgningsskema / Application form Ansøgning om opholdstilladelse som au pair Hvad kan dette skema bruges til? Dette skema bruges til en ansøgning om opholdtilladelse i Danmark på baggrund af et au pair-ophold

Læs mere

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad

NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad NybroTidende Nybrogård Kollegiets interne blad Oktober 2011 Årgang 38. Nr. 8, Nyt fra Beboerrådet Ny kasserer i Beboerrådet Anna, M45, er ny kasserer i Beboerrådet. Hun har boet på kollegiet i 3 måneder

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk.

Gå til side 13 i Bem rkningerne, hvis De vil læse vejledningen på dansk. Notes for claiming Australian pension Social Security Agreement between Australia and Denmark Bemærkninger vedrørende australsk pension Overenskomst om Social Sikring mellem Australien og Danmark Gå til

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA

Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA Brugs- og monteringsvejledning: TT20 + TT20Bazic + TT20R +TT20S + TT20RS + TT20SA CE godkendt efter: EN13240 DIN+ og 15A (Østrig) LRV (Schweiz) Opfylder BImSchV 1+2 NS3058-1/-2 + 3059 Tillykke med Deres

Læs mere

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF

ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE ASSOCIATION OF ADVOKATFIRMA STRICTLY CONFIDENTIAL - LEGAL PRIVILEGE BILAG 2 TIL VEDTÆGTER FOR NORDIC SHIPHOLDING A/S EXHIBIT 2 TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION OF NORDIC SHIPHOLDING A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORMÅL...

Læs mere

Viborg Sø Camping Vinkelvej 36b 8800 Viborg Tlf. (+45) 86 67 13 11 Fax (+45) 86 67 35 29 viborg@dcu.dk www.camping-viborg.dk VIBORG.

Viborg Sø Camping Vinkelvej 36b 8800 Viborg Tlf. (+45) 86 67 13 11 Fax (+45) 86 67 35 29 viborg@dcu.dk www.camping-viborg.dk VIBORG. Viborg Sø Camping Vinkelvej 36b 8800 Viborg Tlf. (+45) 86 67 13 11 Fax (+45) 86 67 35 29 viborg@dcu.dk www.camping-viborg.dk 2011 VIBORG Sø Camping Velkommen til VIBORG SØ CAMPING Velkommen til Viborg

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40

Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 Region 2 - Page 1/2 Faxform JDLink subscription order +49 631 36 19 12 40 1. Business and personal information ( * = required) * Company Name: * VAT Number: NOTE: If the company VAT Number is NOT valid,

Læs mere

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro.

Velkommen Welcome Willkommen. Vinderup egnen. Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur. Aalborg. Skive Lemvig. Århus. Holstebro. VINDERUP EGNEN.dk Vinderup egnen Aalborg Skive Lemvig Holstebro Ringkøbing Vejle Velkommen Welcome Willkommen Århus Velkommen til heden, og den skønne Limfjords natur WILKOMMEN IN DIE VINDERUP GEGEND Vinderupegnens

Læs mere

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten.

FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE. Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København. Online booking: www.christiansoefarten. FARTPLAN 2011 FAHRPLAN / TIMETABLE Bornholm - Christiansø Allinge - Simrishamn Allinge - København Online booking: www.christiansoefarten.dk Bornholm: Tlf. +45 5648 5176. Sverige: Tlf. +46 414 10700 info@christiansoefarten.dk.

Læs mere

Sæby. Sæby Lyngså Voerså

Sæby. Sæby Lyngså Voerså Sæby 2013 GUIDE TIL SÆBYOMRÅDET DANSK deutsch english Sæby Lyngså Voerså Sæby Turistbureau... 4 Byen ved havet, Golf...44-45 Cykling...46-49 magiske feriedage i sæby dejligst hele året... 5 Sæby - ferieby

Læs mere

Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk

Producer / Producent / Hersteller: Scanheat A/S Denmark Gotlandvej 22 8700 Horsens +45 7628 4100 www.scanheat.dk info@scanheat.dk Tillykke med deres nye energipanel Gratulerer med deres nye energipanel Gratulerar med din nya energipanel Congratulations with your new Energypanel Herzlichen Glückwunsch mit Ihre neuen Energie-paneel

Læs mere

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN

Tversted. Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN DANSK deutsch english 2012 Tversted Naturlig og lidt specielt Ganz natürlich und doch ein wenig anders Natural and a bit unusual TVERSTED SKIVEREN Velkommen til Tversted Gi dig selv og din familie en ferie

Læs mere

Legal Assistance DKK 37 250. Travel Liability DKK 3 700 000 p.p. per event Deductible per person per event DKK 1 750

Legal Assistance DKK 37 250. Travel Liability DKK 3 700 000 p.p. per event Deductible per person per event DKK 1 750 TRAVEL INSURANCE AIR FRANCE COVER OVERVIEW For immediate assistance in the event of hospitalization or death, repatriation to Denmark and replacement accommodation, please contact immediately: Mondial

Læs mere

Warrant Programme - New Articles of Association

Warrant Programme - New Articles of Association Company Announcement No. 04/2011 24 February 2011 Warrant Programme - New Articles of Association Following company announcement no. 03/2011, it is hereby announced that the final number of warrants issued

Læs mere

VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning

VIA 500 VIA 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Bedienungs- und Wartungsanleitung Model / Modell BA-VI02-01 01/2003 JS 500 16000 Betjenings- og vedligeholdelsesvejledning 500 16000 Bedienungs-

Læs mere

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges

Grenzgänger und Minijobs. Grænsearbejdere og minijob. Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen eines Auslandsbezuges Paddborg, 26.11.2014 Grænsearbejdere og minijob Problemer ved udøvelse af minijob med en tværnational dimension Grenzgänger und Minijobs Probleme bei Ausübung geringfügiger Beschäftigungen bei Vorliegen

Læs mere

Agersø og Omø 2015 1

Agersø og Omø 2015 1 Agersø og Omø 20151 Agersø og Omø 2015 Agersø og Omø små perler i Storebælt De to små øer Agersø og Omø ligger i Danmarks maritime midtpunkt syd for Storebæltsbroen. Mod vest ses Langeland og Fyn, mod

Læs mere

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni

WIKING Cubic. Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni WIKING Cubic Brugsvejledning Bedienungsanleitung Bruks- og monteringsveiledning Bruks- och monteringsanvisning Manuale di istruzioni 05.12.2006/97-9537 Dansk Brugsvejledning Placering af løsdele...3 Monterings-

Læs mere

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full.

4.2 Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. The share capital has been paid up in full. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

Officiel firmaprofil

Officiel firmaprofil Officiel firmaprofil Alanya-hjem er et ejendomsformidlingsselskab der er startede i 2003 som service og udlejning. Vi er beliggende centralt ved Alanyas øst strand Oba, Vi har ikke forretnings kontor men

Læs mere

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S.

ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) Name. 1 Navn. 1.1 Selskabets navn er Zealand Pharma A/S. VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S VEDTÆGTER ZEALAND PHARMA A/S (CVR-nr.: 20 04 50 78) ARTICLES OF ASSOCIATION ZEALAND PHARMA A/S (CVR no.: 20 04 50 78) 1 Navn Name

Læs mere

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning

10-i-1 Universal Fjernbetjening. Model no. 10133. Brugervejledning 10-i-1 Universal Fjernbetjening Model no. 10133 Brugervejledning Indledning Tillykke med din nye multifunktionsfjernbetjening. Denne fjernbetjening giver dig vha. enkelte programmeringer muligheden for

Læs mere

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY]

[ENGLISH OFFICE TRANSLATION - FOR INFORMATION PURPOSES ONLY] TO THE SHAREHOLDERS OF FCM HOLDING A/S Notice is hereby given of the extraordinary general meeting of FCM Holding A/S (the "Company") to be held on Friday, 27 March 2015 at 11:00 in the Lounge, 2 floor,

Læs mere