B E L L E A L L I A N C E

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "B E L L E A L L I A N C E"

Transkript

1 B E L L E A L L I A N C E Regler for krigsspil fra Napoleonstiden på bataljonsniveau Lexnet 2001 Anden udgave

2 Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side 1 Indholdsfortegnelse Forord Organisation Spillet Taktiske enheder Formationer Bevægelser Deling og samling Formationsændring March Retningsændring Skydninger Fælles regler Sluttede formationer Kæder og soutien Artilleri Nærkamp (angreb og forsvar) Fælles regler Tilbagepresning Kæder og soutien Kavaleri Artilleri Moral Fælles regler LU (let uorden) U (uorden) FU (fuldstændig uorden) Valeur og forsyninger Særlige forhold Bykamp Skovkamp Feltarbejder Skemaer Stikordsregister Skemaer Skema 1: Trækkets faser Skema 2: Synsvidder Skema 3: Marchlængder Skema 4: Passage af hindringer Skema 5: Hindringer og dækninger Skema 6: Tillæg/fradrag håndvåben Skema 7: Tillæg/fradrag artilleri Skema 8: Tillæg/fradrag nærkamp Skema 9: Tillæg/fradrag medriven Skema 10: Chefs indgriben Skema 11: Resultat af nærkamp Skema 12: Tab Skema 13: Skudzoner håndvåben Skema 14: Skudzoner artilleri Skema 15: Valeurreduktion Skema 16: Reorganisering Skema 17: Ordrekast Skema 18: Opsnapning af stabsfigur Skema 19: Generhvervelse af chef Skema 20: Feltarbejder Skema 21: Valeurtabel Kommentarer og spørgsmål er velkomne ved henvendelse til: Billeder fra krigsspil kan ses på: Lexnet 2001

3 Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side 2 Forord Dette regelsæt for krigsspil fra Napoleonstiden er udviklet ved prøvespil fra 1996 til En første udgave blev udgivet under arbejdstitlen Lavtryk over Hebriderne. Hovedsynspunktet bag regelsættet er, at der er behov for klare og forudsigelige regler, der giver bevægelighed på terrænet, og som respekterer, at spillet gennemføres med nøjagtigt bemalede modelfigurer. Dette leder til et krav om, at færrest mulige forhold overlades til dommerskøn. Samtidig leder det til krav om høje marchlængder, således at der selv i kortvarige spil bliver mulighed for omgruppering og fornyede angreb. Endelig leder det til krav om, at tab og nedslidning så vidt muligt repræsenteres på spilleterrænet af figurerne. Det afgørende er dermed ikke, om en marchlængde i afstand svarer til det virkeligt mulige i den tid, som et træk varer, eller om tabene i målestoksforhold svarer til den mulige skydning i dette tidsrum. Det afgørende er derimod, om spillet leder til valgmuligheder, der svarer til dem, en general på Napoleonstiden stod overfor, og om foretagelsen af disse valg leder til overbevisende resultater på spilleterrænet. I modsætning til spil som skak, hvor det uforudsigelige alene fremkommer som en følge af spillernes dispositioner i forhold til hinanden, er der i krigsspillet inddraget yderligere en usikkerhedsfaktor, som repræsenterer det forhold, at en taktisk disposition ikke altid blev gennemført som planlagt. Der opstår således en friktion, i form af uforudsete resultater i forhold til de lagte planer, og en af opgaverne for spillerne bliver, ud over at tage højde for modstanderens dispositioner, også at tage højde for usikkerheden omkring gennemførelsen af egne dispositioner. Denne usikkerhed repræsenteres af et terningkast med tre terninger, som giver en flad sandsynlighedskurve. Den gode taktiske disposition giver tillæg til terningkastet, mens en dårlig disposition giver fradrag. Der er således hverken tale om en ren tilfældighed eller ren determinisme i udfaldet, men derimod en forskydning af sandsynlighed, således at den gode taktiske disposition har større sandsynlighed for at blive gennemført. Enheder, der bringes i en grad af uorden, får nedsat deres marchlængde, hvilket repræsenterer det forhold, at uorden gør det vanskeligt at koordinere de taktiske dispositioner. Tabene er sat højt, således at de ikke blot repræsenterer egentlige tab i mandskab, men også repræsenterer en nedslidning af enhedens kampkraft. Tab i mandskab leder også til en nedsættelse af den valeur, som repræsenterer enhedens træning og moral. Forsyninger var et tilbagevendende problem også på Napoleonstiden. Dette kunne repræsenteres af et bogholderisystem, men i stedet anvendes en tilfældighedsfaktor, således at der, efter denne faktors indtræden, kun er forsyninger til et begrænset antal træk. Spilleren kan så forsøge at udskifte eller genforsyne enheden. Kommandoproblemer er kun direkte reguleret i reglerne for brigadechefen, mens kommandoproblemer for øvrige chefer repræsenteres af den usikkerhed, som samspillet mellem de virkelige spillere naturligt vil give anledning til. Der er næppe tvivl om, at et spil med fuldstændigt simultane træk giver den bedste direkte simulation af virkeligheden. På den anden side giver brugen af alternerende træk, som i skak, den bedste styring af spillet. Det faseopdelte træk, som anvendes her, udgør et kompromis mellem disse former. Reglerne er skrevet med henblik på anvendelse af 25 mm figurer i målestoksforholdet 1 figur til 20 mand og med bataljonen som den taktiske enhed. De kan dog tilpasses til andre figurer og målestoksforhold. Brikstørrelsen er 15 gange 15 mm for infanteri, 20 gange 45 mm for kavaleri og 50 gange 75 mm for artilleri, hvortil kommer prods. Infanteri og kavaleri anbringes hovedsageligt på dobbeltbrikker med 2 figurer. Enhederne opstilles i Napoleonstidens formationer på et modelterræn, hvor bakker er angivet ved afsatser, der lægges oven på hinanden, og hvor bygninger, skove, vandløb, broer og veje markeres af modeller, der ligner det, de skal forestille. Peter Gjørtler Vangede, 2001

4 Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side Organisation Spillet Trækket Trækket gennemføres simultant, men faseopdelt. Hver fase og delfase afsluttes, før den næste påbegyndes, jf. skema 1. Når en fase er afsluttet, kan forhold i denne fase ikke ændres, selvom de er gennemført i strid med reglerne. Dette gælder ikke for delfaser. En enhed, der beskød et mål i sidste træk, kan beskyde det samme mål i fasen for fortsat skydning. Enheder, der har skudt i fasen for fortsat skydning, kan ikke bevæge sig, blive gennemmarcheret eller skyde senere i trækket. Dette gælder også, selvom kun en del af enheden har skudt. Der kan dog altid foretages tvungne handlinger, herunder gennemmarch ved tilbagepresning og medriven, jf Enheder, der er blevet gennemmarcheret i trækket, kan ikke efterfølgende skyde i trækket. Dette gælder også, selvom kun en del af enheden er blevet gennemmarcheret. Ved bevægelse forstås deling, samling, formationsændring samt march, herunder også tvungne handlinger. Ved march forstås også retningsændring. Ved ej stationær forstås, at bevægelse er foretaget i trækket. Tvungne handlinger omfatter især tilbagepresning, retræte, flugt og medriven, jf og Når en spiller har bevæget en enhed, og den sidste figur er placeret, kan spilleren ikke efterfølgende justere bevægelsen, medmindre modstanderen kræver dette, fordi bevægelsen er udført i strid med reglerne. Det samme gælder for stabsfigurer. Der må ikke ved ordrelægning eller i øvrigt foretages forudmåling på terrænet Ordrelægning Ordrelægning foretages i ordrefasen for hver enhed, som en spiller fører, jf. skema 1. En enhed i FU (fuldstændig uorden) kan ikke modtage ordrer. Der lægges ordrer for deling, samling, formationsændring, march, herunder også retningsændring, angreb, feltarbejde, overførsel og øvrige

5 Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side 4 handlinger, der ikke er fritaget for ordrelægning. Der lægges ikke ordrer for skydninger, og disse kan gennemføres uanset forhold, der ville kræve ordrekast, jf Det kræver dog en ordre, for at artilleri kan lade med kardæsk, jf En ordre kan bestå af flere dele. Såfremt et ordrekast indebærer, at en ordre ikke følges, jf , gælder dette for samtlige dele af ordren. I øvrigt vurderes det særskilt, hvorvidt de enkelte dele af ordren kan gennemføres. Ved ordrelægning benyttes et ordreskema med anvendelse af retningspile og forkortelser. Ved bevægelse skal det angives, såfremt der skal anvendes ilmarch eller storm, jf og 2.3.3, eller såfremt bevægelsen skal begrænses, jf Ved angreb skal en af modstanderens enheder angives som mål for angrebet, og det skal angives, såfremt angrebet skal føres mod enhedens position og ikke mod selve enheden, jf Ordrer for en enhed kan kun baseres på forhold, som er indenfor synsvidden i forhold til enheden selv eller dennes umiddelbare chef, jf , idet der tages hensyn til døde vinkler, jf og skema 2. Såfremt en terrængenstand kan ses, kan det også antages, at den er besat, såfremt andre forhold giver anledning hertil. Ved skydning eller angreb mod en enhed, der antages at have besat en terrængenstand, skal det være muligt at udpege en særlig del af terrængenstanden som det punkt, skydningen eller angrebet rettes mod. Såfremt en kæde har en eller flere figurer indenfor 30 cm af sin moderenhed, skal kæden modtage ordrer gennem moderenheden. Det er moderenhedens forhold, herunder afstanden til modstanderen, der er afgørende for, hvorvidt der skal anvendes ordrekast, jf En moderenhed er en taktisk enhed, som en kæde er en organisatorisk del af, og som den ikke er delt fra, jf Såfremt afstanden til moderenheden er større end 30 cm, skal kæden have særskilte ordrer, selvom enheden og dens kæde ikke i øvrigt betragtes som opdelt, jf Ordrekast Såfremt en enhed er over 30 cm fra sin umiddelbare chef, kan enheden kun modtage og følge sin ordre på grundlag af et ordrekast. Såfremt en ordre omfatter formationsændring, jf , skal der endvidere foretages ordrekast for enheder, der er LU (let uorden) eller U (uorden), eller som befinder sig indenfor 30 cm af en modstander i sluttet formation, der ikke er U eller FU. Ordrekast foretages efter ordrelægning i ordrefasen, jf. skema 1, og kan indebære, at en enhed kommer i en grad af uorden og skal retirere eller flygte, jf. skema 17. Såfremt den umiddelbare chef eller en af dennes ordonnanser er i brikkontakt med enheden, jf , opnås et tillæg til ordrekastet. En stabsfigur kan kun være i brikkontakt med en enhed, og der kan kun opnås tillæg for en stabsfigur. Der opnås et tillæg til ordrekastet, såfremt ordren alene består af march, herunder også retningsændring, og bevægelsen skal ske i retning af enhedens umiddelbare chef. Det samme gælder, såfremt ordren alene består af formationsændring til hob. Der beregnes tillæg eller fradrag til ordrekastet, såfremt den umiddelbare chef er særlig effektiv eller særlig ineffektiv. Dette kan enten være angivet i grundlaget, jf , eller være en følge af et kast for generhvervelse af chef, jf,. skema 19. For hvert træk i træk, der forgæves er forsøgt ordrekast med samme ordre, opnås et tillæg, jf. skema Stabsfigurer Stabsfigurer består af chefsfigurer og ordonnanser. Hver chefsfigur tildeles 2 ordonnanser. Der tildeles en chefsfigur til hver brigade, division, korps og anden højere organisatorisk enhed. For enheder organiseret efter prøjsisk model svarer regimentet til brigaden. En enheds umiddelbare chef er den chefsfigur, som enheden direkte er underlagt i henhold til grundlaget, jf For enheder i en brigade er

6 Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side 5 brigadechefen den umiddelbare chef. Såfremt en enheds umiddelbare chef falder, har enheden ikke nogen umiddelbar chef, før chefsfiguren erstattes, eller enheden overføres, jf Stabsfigurer kan ikke beskydes eller angribes, men såfremt de kommer indenfor 5 cm af en af modstanderens enheder, uden at være i brikkontakt med en egen enhed, falder de eventuelt efter et opsnapningskast, der udføres på det tidspunkt, hvor stabsfiguren kommer indenfor de 5 cm. Dette kan medføre et fradrag til terningkast for alle enheder på samme side i resten af trækket og hele næste træk, jf. skema 18. Såfremt en vilkårlig chef er i brikkontakt med en enhed, herunder en kæde, skal chefen indsættes første gang i trækket, hvor enheden beskydes eller deltager i nærkamp, jf. skema 10. En chef kan kun være i brikkontakt med en enkelt enhed. Såfremt flere chefer er i brikkontakt med samme enhed, afgøres det ved terningkast, hvilken chef der indsættes. Indsættelse af chefer kan indebære, dels at de falder, og dels tillæg eller fradrag til enheden ved skydning og nærkamp i resten af trækket, herunder den skydning eller nærkamp, der ledte til indsættelse af chefen, jf. skema 10. Ordonnanser træffes ikke ved beskydning af eller nærkamp med enheder, som de er i brikkontakt med. En vilkårlig ordonnans kan bruges til at erstatte en falden chef efter et generhvervelseskast, jf. skema 19. Såfremt generhvervelse opnås, fjernes den pågældende ordonnansfigur og erstattes af den faldne chefsfigur, der anbringes i ordonnansfigurens position på tidspunktet for generhvervelseskastet, som foretages i meldefasen, jf. skema 1. Der opnås et tillæg til generhvervelseskastet, såfremt en højere chef, der overordnet i forhold til den faldne chef, er i brikkontakt med den adjudant, der anvendes til genanskaffelse. Der opnås endvidere et tillæg for hvert træk i træk, hvor generhvervelse forgæves er forsøgt, jf., skema 19. Der lægges ikke ordrer for stabsfigurer og disse kan bevæges 2 gange i hvert træk, dels i bevægelsesfasen og dels som den sidste handling i trækket. Stabsfigurer i brikkontakt med en enhed kan følge enhedens bevægelser og skal gøre dette ved tvungne handlinger. Såfremt enheden skal retirere eller flygte ud over brædtkanten, efterlades stabsfiguren på brædtkanten Overførsel af enheder En enhed kan overføres fra sin umiddelbare chef til en anden chef, jf , såfremt en højere chef, der er overordnet i forhold til såvel den hidtidige chef som den nye chef, er i brikkontakt med enheden ved ordrefasens begyndelse. Den højere chef kan også overføre en enhed fra en underordnet chef til sig selv, som ny umiddelbar chef, eller overføre en enhed, som den højere chef er umiddelbar chef for, til en underordnet chef. En brigade kan tilsvarende overføres, ved at en højere chef er i brikkontakt med brigadechefen. Det samme gælder for andre højere organisatoriske enheder. En højere chef kan kun være i brikkontakt med en enhed eller højere organisatorisk enhed, der skal overføres. Ordrer vedrørende overførsel udstedes til hver af de berørte enheder af den højere chef, der skal foretage overførslen, og de kan udstedes uanset forhold, der ville kræve ordrekast, jf Overførsler gennemføres, når de meldes i meldefasen, jf. skema 1. En enhed, der skal overføres, kan ikke i samme træk modtage andre ordrer Synsvidder Synsvidder fremgår af skema 2. Ved beregning af blinde vinkler, der blokerer for synsvidden, antages skove og huse at have en højde svarende til 1 afsats, jf På bakker blokerer kreter for synsvidden. En krete beregnes at løbe som en linie vinkelret på synslinien og midt mellem en afsats kanter. Kreten på en afsats blokerer dog ikke for synsvidden, såfremt en enhed og målet befinder sig på samme afsats. Egne og modstanderens enheder blokerer ikke for synsvidden.

7 Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side Målestok En infanteri- og kavalerifigur repræsenterer 20 mand. En figurpjece repræsenterer 1 til 4 pjecer. Der tildeles 1 artillerist for hver pjece, et batteri havde i virkeligheden. Artilleristtab repræsenterer materieltab. En centimeter repræsenterer 10 meter, og en bakkeafsats repræsenterer 10 meter i højden. Et træk repræsenterer 15 minutter. Figurer, figurpjecer og prods anbringes på brikker, og afstande måles i forhold til brikkanten Terninger Terningkast foretages med 3 sekssidede terninger, idet der anvendes raflebæger. Inden der foretages terningkast, skal parterne være enige om tillæg og fradrag. Der bør ikke diskuteres tillæg og fradrag eller andre forhold knyttet hertil, efter at terningkastet er gennemført Grundlag Inden spillet skal der udarbejdes et grundlag med angivelse af spillernes opgaver, de deltagende enheder og deres valeur, samt særlige terrænforhold og et kort over terrænet. Det anbefales at bruge en dommer ved spillet. Dommerens afgørelser er ikke bundet af reglerne og skal respekteres Taktiske enheder Hovedregel En taktisk enhed kan kun deles i det omfang, det er angivet nedenfor. Det er kun dele af samme opdelte enhed, der kan samles Infanteri Den taktiske enhed er bataljonen. Enheder kan deles i to dele, såfremt de tæller mere end 40 figurer på tidspunktet for delingen. Endvidere kan enheder deles i to eller flere dele ved bykamp, jf , men skal søges samlet efter bykampens afslutning Kavaleri Den taktiske enhed er regimentet. Enheder kan opdeles i to eller flere dele bestående af en eller flere eskadroner Artilleri Det taktiske enhed er batteriet. Enheder kan opdeles i to eller flere dele bestående af en eller flere figurpjecer. Artillerister kan forlade deres figurpjecer, jf , uden at dette regnes som deling. Omfordeling af artilleristfigurer mellem figurpjecerne kan kun foretages indenfor batteriet. Omfordelingen foretages som en formationsændring. Såfremt de pågældende figurpjecer er opdelt, skal omfordelingen i stedet foretages ved, at artilleristerne forlader og genbemander figurpjecerne, jf Trænvogne har en kusk, der antages at være placeret på trænvognens brik. Bestemmelser om artilleri finder tilsvarende anvendelse på trænvogne og kuske Kæder Det regnes ikke som deling, at en kæde bevæges væk fra sin moderenhed, jf , men kæden og moderenheden kan under visse betingelser beskydes og angribes som selvstændige mål, jf og Når en kæde inddrages i sin moderenhed, beregnes der fælles forhold som ved samling af en opdelt enhed, jf Det samme gælder, såfremt enkelte figurer inddrages eller udsendes, jf Delte enheder De enkelte dele i en opdelt enhed betragtes som selvstændige taktiske enheder, herunder i forhold til valeur, orden, forsyninger samt andre tillæg og fradrag. Såfremt de enkelte dele af en opdelt enhed har opnået forskellig valeur, jf , beregnes der ved samling en fælles valeur, som bestemmes efter den største dels valeur. Det samme gælder for andre forhold, herunder orden, forsyninger samt andre tillæg og fradrag.

8 Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side Formationer Sluttede formationer Sluttede formationer udgøres af enheder i linie, kolonne, karré, bataljonsmasse og hob. Kolonne omfatter angrebskolonne og marchkolonne. Enheder i øvrige formationer, herunder kæde, arbejde og hvil, samt enheder i FU, udgør ikke sluttede formationer, jf , 1.3.5, og Bortset fra kæder opstilles alle formationer med figurerne i brikkontakt. For artilleri er det figurpjecerne, samt ved påprodsning også prodsene, der opstilles i brikkontakt, mens artilleristerne opstilles på figurpjecernes brikker, som de udgør en del af, medmindre de forlader figurpjecerne, jf Linie opstilles for infanteri og kavaleri med figurerne på 2 geledder. For afprodset artilleri opstilles linie med figurpjecerne på 1 geled. Påprodset artilleri kan kun anvende linie under afprodsning og påprodsning, jf Angrebskolonne opstilles af infanteri og kavaleri med mindst 4 figurers front og mindst 4 geledders dybde. Marchkolonne opstilles for infanteri og kavaleri med 2 figurers front og for påprodset artilleri med 1 figurbriks front. Karré opstilles af infanteri som en hul firkant med figurerne på 2 geledder med front udad. En karré har front til alle fire sider. Bataljonsmasse opstilles af infanteri som en angrebskolonne, hvor de yderste figurer har front udad. En bataljonsmasse har front i angrebskolonnens retning. Hob opstilles af infanteri som en rund og massiv formation, hvor alle figurer har front udad. Hob har front til alle sider, og regnes som infanteri i øvrigt ved kavaleriangreb, jf. skema 8. Karré, bataljonsmasse og hob har hverken flanker eller ryg. Der kan ikke foretages angreb med enheder i hob. Selvom en enhed har færre figurer end angivet i dette afsnit til at opstille en formation, kan den alligevel anvende denne formation. Modstanderen skal gøres opmærksom på forholdet Kæder Kæde opstilles for infanteri og kavaleri med figurerne på 1 geled med en indbyrdes afstand mellem brikafstand og dobbelt brikafstand, idet der tages hensyn til brikker med flere figurer. Kæder har ikke flanker. Tilpasning af afstanden mellem figurbrikkerne i kæder kan foretages enten som formationsændring, jf , eller med uændret figurantal ved bevægelse i bevægelsesfasen. Lette enheder kan danne kæde med alle figurer, jf. skema 21. Andre enheder kan højst danne kæde med en tredjedel af figurerne. En enhed kan kun udsende en kæde Soutien En soutien er en enhed, der under visse betingelser sikrer en kæde, jf og En enhed kan kun være soutien for en kæde, og en kæde kan kun have en soutien. En kæde behøver ikke have soutien. For at være soutien skal en enhed være i sluttet formation og have mindst halvt så mange figurer som kæden. Sålænge den opfylder betingelserne, vil en kædes moderenhed, jf , være kædens soutien, medmindre en anden enhed har ordrer til at være kædens soutien, eller moderenheden har ordrer til at være soutien for en anden enheds kæde Artillerister Artillerister, der forlader deres figurpjecer, jf , opstilles som infanteri, men kan ikke selvstændigt skyde eller foretage angreb. Såfremt artilleristerne har søgt tilflugt ved en egen infanterienhed, opstilles de som en del af denne enhed, jf Arbejdende enheder Arbejdende enheder opstilles rundt om feltarbejdet, således at alle figurer i enheden har front mod dette. Artillerister forlader deres figurpjecer for at opstille til arbejde, jf

9 Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side 8 Der kan ikke foretages angreb, skydning eller bevægelse med enheder i denne formation. Der kan dog foretages formationsændring og tvungne handlinger. Formationen har front til alle sider, idet den hverken har flanke eller ryg, og den regnes i øvrigt ved beskydning som linie. Ved tvungne handlinger regnes marchlængden som for linie. Arbejdende enheder i bygninger forlader ikke bygningen under feltarbejdet, men opstilles til arbejde i bygningen med front mod bygningens centrum Hvilende enheder Hvilende enheder opstilles i en rund og massiv formation, hvor alle figurer har front mod midten. Artillerister forlader deres figurpjecer for at opstille til hvil, jf Der kan ikke foretages angreb, skydning eller bevægelse med enheder i denne formation. Der kan dog foretages formationsændring og tvungne handlinger. Formationen har front til alle sider, idet den hverken har flanke eller ryg, og den regnes ved beskydning som linie. Ved tvungne handlinger regnes marchlængden som for linie Forkerte formationer Såfremt det konstateres, at en eller flere af en enheds figurer er opstillet forkert indenfor en formation, kommer enheden straks i LU. Såfremt den forkerte opstilling konstateres mellem 2 træk, indtræder LU i begyndelsen af det efterfølgende træk. Såfremt en kæde, hvori figurerne er opstillet forkert, har en eller flere figurer indenfor 15 cm af sin soutien, kommer også soutienen straks i LU. Det tilsvarende gælder for kæden, såfremt figurerne i dens soutien er opstillet forkert. Såfremt modstanderen kræver dette, foretages der straks og uden beregning af tid en tilpasning af figurernes opstilling i en forkert formation. I øvrige tilfælde foretages tilpasningen uden beregning af tid ved trækkets afslutning, medmindre enheden i løbet af trækket er bragt i en korrekt formation ved en formationsændring eller for kæder ved en bevægelse, hvor den indbyrdes afstand mellem figurerne tilpasses, jf og Selvom figurerne i en enhed er opstillet forkert, betragtes enheden som værende i den formation, figurernes opstilling skulle forestille Bevægelser Deling og samling Deling og samling foretages før formationsændring, jf. skema 1, idet tvungen deling, i forbindelse med at bygninger besættes og forlades, dog kan foretages umiddelbart efter formationsændring samt i delfasen for fortsat fremrykning, jf De enkelte dele af en opdelt enhed kan kun samles, såfremt de er i brikkontakt. En enhed, der foretager deling eller samling, herunder tvungen deling, kan kun bevæges med halv marchlængde i resten af trækket, bortset fra tvungne handlinger Formationsændring Hovedregel Formationsændring foretages omkring den midterste figur i enhedens front. For artilleri foretages formationsændring tilsvarende omkring den midterste figurpjece i enhedens front. Såfremt to figurer begge kan regnes som den midterste, eller der kun er to figurer i enhedens front, vælges det frit, omkring hvilken af disse to figurer formationsændringen foretages. Denne figur skal stå stille under formationsændringen og skal også udgøre den midterste figur i forreste geled af den nye formation. De øvrige figurer anbringes på deres nye pladser uden beregning af tid. Dette gælder ikke, såfremt andet er anført nedenfor, herunder i forbindelse med, at bygninger besættes eller forlades, jf En enhed kan kun foretage en formationsændring i hvert træk, bortset fra enheder, der udsender eller inddrager kæder, jf , artilleri, der af- eller påprodser, jf , samt artillerister, der opstilles til arbejde eller hvil, jf Formationsændring kan kun gennemføres, såfremt der på terrænet er plads til den nye for-

10 Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side 9 mation. Såfremt to eller flere enheder ønsker at anvende samme plads til formationsændring, afgøres det ved terningkast, hvilken af enhederne der kan gennemføre en formationsændring. En enhed, der foretager formationsændring, kan kun bevæges med halv marchlængde i resten af trækket, bortset fra tvungne handlinger Kvartvending Kvartvending på stedet af figurerne kan af infanteri anvendes til formationsændring mellem linie og marchkolonne. Det samme gælder for kavaleri, idet enten de forreste eller de bagerste figurer i marchkolonnen skal kvartvendes på stedet, mens opstillingen af de øvrige figurer tilpasses. Tilsvarende er det kun de venstre eller højre fløjfigurer i linien, der kvartvendes på stedet Kæder Ved udsendelse af kæder kan en vilkårlig figur fra enheden placeres op til 5 cm fra moderenheden, jf Det er denne figur, som skal udgøre midterfiguren i den udsendte kæde. Ved inddragelse af kæder, der skal indgå i moderenheden, opstilles figurerne som en del af moderenhedens formation. Moderenheden skal være indenfor 15 cm af hver figur, der inddrages. Ved inddragelse af kæder, der ikke skal indgå i en moderenhed, kan det frit vælges i hvilken formation, den inddragne kæde opstilles. Medmindre en kæde er delt fra sin moderenhed, jf , skal den indgå i moderenheden ved inddragelse. Den kan dog besætte en bygning, idet den herved deles fra moderenheden, jf Umiddelbart før udsendelse og efter inddragelse af kæder kan moderenheden, som en del af udsendelsen eller inddragelsen, foretage en anden formationsændring. Ved udsendelse og inddragelse af kæder, er det både kæden og moderenheden, der foretager en formationsændring. Dette gælder også, såfremt antallet af figurer i kæden skal forøges eller formindskes Artilleri Umiddelbart før afprodsning og efter påprodsning kan artilleri, som en del af prodsningen, foretage en halvvending.

11 Belle Alliance, anden udgave, 18. juni 2001 Side 10 Umiddelbart før afprodsning og efter påprodsning skal artilleri, som en del af prodsningen, skifte mellem linie og kolonne. Efter afprodsning fjernes prodsene fra terrænet. Ved påprodsning skal der være plads på terrænet til prodsene, jf Artillerister Artillerister, der forlader deres figurpjecer, opstilles i en formation, der har brikkontakt med batteriet, jf Dette gælder ikke for artillerister, der søger tilflugt ved en egen infanterienhed, jf , eller som omfordeles mellem figurpjecer, der ikke er delt, jf I stedet placeres figurerne umiddelbart på deres nye pladser. Endvidere gælder det ikke for artillerister, der flygter i FU, jf Artillerister, der forlader deres figurpjecer for at opstille til arbejde eller hvil, jf og 1.3.6, kan gøre dette, samtidig med at figurpjecerne forlades, såfremt formationen opstilles i brikkontakt med batteriet. Genbemanding af figurpjecer, som artillerister har forladt, kræver, at artilleristerne er i brikkontakt med batteriet, og foretages som en formationsændring, hvor figurerne placeres på deres nye pladser, jf March Hovedregel Marchlængder fremgår af skema 3. Kørende artilleri betragtes som ridende artilleri. En enhed kan bevæges med enten almindelig marchlængde, ilmarch eller storm, jf og Hvis ingen marchlængde er angivet i enhedens ordre, antages det, at den skal bevæges med almindelig marchlængde, jf En enhed kan ikke ændre marchlængde i løbet af trækket, bortset fra tvungne handlinger. En enhed kan modtage ordre om at bevæge sig til en bestemt position, om at bevæge sig i en angivet del af bevægelsesfasen, eller om at bevæge sig efter en kombination af disse kriterier. Hvis ingen kriterier er angivet i enhedens ordre, antages det, at enheden skal bevæge sig så langt som muligt med den aktuelle marchlængde. En enhed kan foretage formationsændring til en formation, der ikke har nogen marchlængde i det terræn, som enheden er placeret i. Enheden kan ikke foretage angreb i denne formation, og såfremt enheden skal bevæges ved tvungen handling, kommer den straks i FU. Det samme gælder for arbejdende og hvilende enheder, jf og 1.3.6, såfremt der ikke findes nogen marchlængde for linie i det pågældende terræn. Afprodset artilleri kan bevæge sig baglæns, mens kæder og stabsfigurer kan bevæge sig både baglæns og sidelæns. Der sker ikke nedsættelse af marchlængden. I øvrigt kan enheder kun bevæge sig baglæns og sidelæns ved tvungne handlinger. Forskellige virkninger, der medfører nedsættelse til halv marchlængde kumuleres, herunder hindring, drejning, pivotering, deling, samling, formationsændring, LU og U, medmindre andet angives. Nedsatte og særlige marchlængder for passage af terræn anvendes, sålænge en enhed har figurer i det pågældende terræn Ilmarch Såfremt en enhed i marchkolonne er mere end 90 cm fra modstanderens enheder i sluttet formation, der ikke er U eller FU, kan enheden bevæges med ilmarch, bortset fra tvungne handlinger. Ilmarch beregnes som det dobbelte af almindelig marchlængde og kumuleres med forhold, som medfører nedsættelse af marchlængden, jf Ilmarch gælder kun for selve marchkolonnen og ikke for en eventuel kæde, som den er moderenhed eller soutien for. Der ses bort fra kæder, når afstanden til modstanderens enheder udmåles. Såfremt en enhed, der anvender ilmarch, kommer indenfor 90 cm af modstanderens enheder i sluttet formation, der ikke er U eller FU, overgår den til almindelig marchlængde i resten af trækket. En enhed, der har anvendt ilmarch i hele eller en del af trækket, kan ikke skyde eller foretage angreb i samme træk.

T A K T I S K K R I G S S P I L F R A D E N A M E R I K A N S K E B O R G E R K R I G 1 8 6 1-1 8 6 3

T A K T I S K K R I G S S P I L F R A D E N A M E R I K A N S K E B O R G E R K R I G 1 8 6 1-1 8 6 3 T A K T I S K K R I G S S P I L F R A D E N A M E R I K A N S K E B O R G E R K R I G 1 8 6 1-1 8 6 3 2. UDGAVE 1992 Dette regelsæt kan uden tilladelse kopieres til privat brug og distribueres på ikke-kommercielle

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning

Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lektionsoversigt 6002 march BSO og afsøgning Lek nr. 1. Teori 60 min Praksis 90 min March Forskydning, opsiddet Gennemføre forskydning, opsiddet efter huskeordet SIMUMFAHROF samt en kalke. Delingsføreren

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar

Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95. Angreb mod zoneforsvar Benny Lund: Angreb mod zoneforsvar C-kursus Redigeret af Jesper Nielsen den 23-07-95 Angreb mod zoneforsvar Hvorfor skal man som coach beskæftige sig med angreb mod forskellige former for zone forsvar.

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen

Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Forslag til stationstræning med fokus på at tilpasse øvelsen efter hvilken gruppe, der skal træne på stationen Formål: Give værktøjer til at trænerne har redskaber til at differentiere træningen ved at

Læs mere

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS

SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS SPILØVELSER FOR MÆND MOTIONSFODBOLD FOR MÆND KOM I FORM MED FODBOLD FITNESS FORORD TIL SPILØVELSER KÆRE FODBOLDSPILLER Fodbolddelen består af 12 øvelseskort med en øvelse på forsiden og et spil på bagsiden.

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7

opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 opvarmnings øvelse for 10 spillere, 3:7 Pasnings- og positionsøvelse Holdet i overtal er altid i boldbesiddelse. Spillerne skal hele tiden sørge for at holdebolden på egne fødder, Den spiller, der evt.

Læs mere

Brug bolden 4. Flere idéer på spil

Brug bolden 4. Flere idéer på spil Brug bolden 4 Flere idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis............................... 3 Tennis................................... 7 Fodbold.................................. 10 Håndbold................................

Læs mere

Brug bolden 3. Idéer på spil

Brug bolden 3. Idéer på spil Brug bolden 3 Idéer på spil Indhold i dette hæfte: Bordtennis.............................. 3 Tennis................................... 7 Fodbold................................. 12 Håndbold................................

Læs mere

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING

TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING TILSKUDSREGLER TIL AKTIVITETER I DGI SKYDNING 01-01-2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Tilskudsregler til aktiviteter i DGI Skydning... 3 1. Geværterrænskydning, langdistance... 4 2. Geværterrænskydning,

Læs mere

Forslag til træningsøvelser for U13 14

Forslag til træningsøvelser for U13 14 Forslag til træningsøvelser for U13 14 Inderside. Spillerantal: Alle 2 bolde pr. 3 spiller Banestørrelse: 20 x 20 meter Scoring: Ingen Rød spiller skal stoppe bolden med fodsålen inden den spilles tilbage

Læs mere

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab

Træningsøvelser. Organisationscirklen. Taktisk træning. Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab Organisationscirklen Organisationscirklen - også kaldet spilhjulet - er et pædagogisk redskab til dig. DGI Idræt & Fællesskab Træningsøvelser Med spilhjulet har du et godt redskab til både at planlægge

Læs mere

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger?

Udforskningsopgaver. Hvor lang kan stangen højst blive, hvis den består af 4 metalstænger? r 2015 Videre arbejde med opgaverne Udforskning af opgaverne Disse opgaver bygger videre på udvalgte opgaver fra Kænguruen og lægger op til, at klassen sammen kan diskutere og udforske opgaverne. Opgavenumrene

Læs mere

Driveteam s lille teoribog

Driveteam s lille teoribog Driveteam s lille teoribog Generelle hastigheder: 50 km/t Indenfor tættere bebygget område 80 km/t Udenfor tættere bebygget område 80 km/t Motortrafikvej 130 km/t Motorvej Bilens maksimum mål: (alle mål

Læs mere

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger.

- Forestå landsdækkende skydninger, indendørs såvel som udendørs. - være afdelingerne/lokalafdelingerne behjælpelig i sager vedrørende skydninger. Skydeudvalget Håndbog Afsnit : 14.0. Skydeudvalget Dato: 9. juni 2008 Side: Skydeudvalgets formand vælges af repræsentantskabet og indtræder som medlem af dette samt i forretningsudvalget. Valget gælder

Læs mere

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet

Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Vejledning i brug af hjemmeside og intranet Side 1 Vejledning i brug af hjemmeside og intranet 1 Indledning... 2 2 Hjemmesiden... 3 2.1 Kolonnen i venstre side... 3 2.1.1 Øverst... 3 2.1.2 I midten...

Læs mere

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen

Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Spørgsmål/svar i forbindelse med hviletidsaftalen Paragraf Spørgsmål Svar 2. Beredskabscentrene kan som en del af den løbende, fremadrettede vagtplanlægning nedsætte den daglige hviletid, for de i 1 omhandlende

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning.

DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. DANAGE TARGET Face type 'TUNING'. Tuningvejledning. Danage Target face type 'Tuning' Vejledning - 2 - Danage Skydeansigt type 'Tuning', vejledning. Introduktion. Denne vejledning i at anvende Danage Skydeansigt

Læs mere

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol

Kør godt. Spørgeskema til manuel kørestol Kør godt Spørgeskema til manuel kørestol Spørgsmål Navn (manuel kørestolsbruger) Dato (dag, måned, år) Udfyldte du selv spørgeskemaet? Hvis du fik hjælp til at udfylde skemaet, hvad er navnet på hjælperen?

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen Kombinatorik Tip til 1. runde af - Kombinatorik, Kirsten Rosenkilde. Tip til 1. runde af Kombinatorik Her er nogle centrale principper om og strategier for hvordan man tæller et antal kombinationer på en smart måde,

Læs mere

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker

Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Vejledning om opstilling af plasttanke med brandfarlige væsker Beredskabsstyrelsen 17. september 2007 BRS sagsnr.: 2007/000863 BRS sagsnr.: 2007/000863 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING... 2 2. VILKÅR

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998

Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Garager og carporte m.v. Bygningsreglement for småhuse 1998 Forord Bygningsreglement for småhuse (småhusreglementet), der trådte i kraft den 15. september 1998, indeholder i afsnit 11 bestemmelser for,

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse)

Matematik. Trinmål 2. Nordvestskolen 2006 Forord. Trinmål 2 (4. 6. klasse) Matematik Trinmål 2 Nordvestskolen 2006 Forord Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende

Læs mere

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje.

Beskrivelse: Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. 1:1 I FIRKANT 1 bold pr. 2 spillere 4 kegler/toppe Spiller 1 afleverer bolden til spiller 2, som nu forsøger at komme forbi spiller 1 og drible over dennes baglinje. Der skiftes ende og rollerne er nu

Læs mere

Vedtægter for SF København

Vedtægter for SF København Vedtægter for SF København 1 Navn og formål 1.1. Organisationens navn er SF Socialistisk Folkeparti, København, i daglig tale SF København. 1.1 SF København er underlagt SF Socialistisk Folkepartis generelle

Læs mere

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER

Skakhåndbogen Afsnit 3 SKAKSPILLETS REGLER spilleren selv eller hans modstander standse uret og tilkalde dommeren. Dommeren kan idømme straf til den spiller som fejlplacerede brikkerne. 7.4 Hvis det under et parti opdages at der er fuldført et

Læs mere

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde.

Bredde/dybtespil. Formål: At træne breddespil i angrebsspillet, men også at man kan vælge at spille dybt inden bredde Materialer: 2 mål, 6-8 bolde. Bredde/dybtespil Banen: Halvbane Her trænes angrebsspil, der spille 5 V 5, 6 V 6, og hvert hold skal forsvare 5 kegler i hver siden. Spillerne tvinges nu til at spille med bredde og sideskift. Formål:

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual

Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Beta Care Puslebord 70 Brugermanual Udgave 1.3 Juni 2013 Beta Care ApS, Tlf. (+45) 41420421, www.betacare.dk Indholdsfortegnelse: Forord 2 Generelt 2 Tilsigtet produktanvendelse 2 Leverandørens produktansvar

Læs mere

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan?

Hvordan tjener man penge? Spillets valuta er amerikanske dollars, og penge kan tjenes på tre måder ved at: Hvad transporterer man og hvordan? Wild West Express et brætspil for 2-5 spillere fra 12 år. Indhold Spilleplade, 20 små tog, 10 store tog, 10 desperadobrikker, to sherifbrikker, gods- og passagersymbolbrikker, 30 stationsflag, 18 dynamitbrikker,

Læs mere

OPBEVARING. INDHOLD: 1 spillebræt, 1 spilenhed, 6 MONOPOLY-bankkort, 6 brikker, 30 ejendomskort, 32 huse, 12 hoteller og 2 terninger.

OPBEVARING. INDHOLD: 1 spillebræt, 1 spilenhed, 6 MONOPOLY-bankkort, 6 brikker, 30 ejendomskort, 32 huse, 12 hoteller og 2 terninger. ALDER 8+ OPBEVARING 2-6 SPILLERE. Læg de 6 brikker i de særlige åbninger i bankørens bakke, så de ikke bliver ridset. 2. Vent på, at spilenheden slukker automatisk (den går i dvale, når den ikke har været

Læs mere

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra

VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Artikel i Matematik nr. 2 marts 2001 VisiRegn: En e-bro mellem regning og algebra Inge B. Larsen Siden midten af 80 erne har vi i INFA-projektet arbejdet med at udvikle regne(arks)programmer til skolens

Læs mere

Dansk Sportsdykker Forbund

Dansk Sportsdykker Forbund Dansk Sportsdykker Forbund Teknisk Udvalg Sid Dykketabellen Copyright Dansk Sportsdykker Forbund Indholdsfortegnelse: 1 FORORD... 2 2 INDLEDNING... 3 3 DEFINITION AF GRUNDBEGREBER... 4 4 FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder.

Ritual Magi. Magier med en stjerne* optræder flere steder og kan derved opnås på forskellige måder. R 1 For at kunne kaste ritualer skal man have evnerne Magibruger og Ritual som står beskrevet i Regelsættet. Her er en oversigt over de ritualer man kan lære, efterfulgt af en liste med detaljerede beskrivelser

Læs mere

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne

Gode råd om bremser. Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne Gode råd om bremser Sådan vedligeholder du bremser på påhængsvogne 2012 Loven siger: at mindst 50 pct. af vogntogets samlede vægt skal hvile på de bremsende hjul at bremserne på vognen skal kunne præstere

Læs mere

Rygning på arbejdspladsen

Rygning på arbejdspladsen Rygning på arbejdspladsen Ledernes Hovedorganisation August 2005 Sammenfatning Undersøgelsen viser, at der er sket et dramatisk skifte i rygepolitikken på danske arbejdspladser. Det viser denne spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Grænseegnens Touring Club

Grænseegnens Touring Club Kørevejledning for Denne vejledning skal tjene til, at alle som kører med Grænseegnens Touring Club har så ensartet en forståelse af vores køresystem, at det er sikkert at deltage på ture med GTC. Det

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Motorikken 1. Klasse

Motorikken 1. Klasse Motorikken Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund Indledning Vi vil med dette materiale være med til at opfordre og motivere alle lærere til at tage mere fat i den grundlæggende træning, og dermed på sigt udvikle

Læs mere

Små passagerer på cyklen

Små passagerer på cyklen på cyklen Side 1 En nation af cyklister Vi cykler i Danmark. Mere end i de fleste andre lande tramper vi rundt i pedalerne hver dag. Børn og voksne på små og store cykler, og små børn som passagerer på

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde

Spilstrategier. 1 Vindermængde og tabermængde Spilstrategier De spiltyper vi skal se på her, er primært spil af følgende type: Spil der spilles af to spillere A og B som skiftes til at trække, A starter, og hvis man ikke kan trække har man tabt. Der

Læs mere

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten.

Vejen frem. Dermed står Danmark med et fantastisk udgangspunkt til fremtiden, og til at kunne bevare vores position i toppen af verdenseliten. Vejen frem I starten af 2012 blev Danmark kåret som verdens bedste håndboldnation. Kåringen skete på baggrund af de seneste års resultater, som vores landshold har præsteret på såvel ungdoms- som seniorsiden

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. - 1 - Indholdsfortegnelse Brugsanvisning 3 Brugervejledning 4 Før du kører ud på din første tur 4 Din første tur 5 Tilpasning af din cykel 6 Justering af sadel 6 Lås 6 Justering af styr 7 Håndbremse og

Læs mere

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner

Regnetest B: Praktisk regning. Træn og Test. Niveau: 9. klasse. Med brug af lommeregner Regnetest B: Praktisk regning Træn og Test Niveau: 9. klasse Med brug af lommeregner 1 INFA-Matematik: Informatik i matematikundervisningen Et delprojekt under INFA: Informatik i skolens fag Et forskningsprogram

Læs mere

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme

Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Uddrag af afskrivningslovens kapitel 3 omhandlende ejendomme Kapitel 3 Bygninger, installationer og drænings- og markvandingsanlæg på jordbrugsbedrifter Bygninger og installationer 14. Erhvervsmæssigt

Læs mere

Krav til licensaftale

Krav til licensaftale Krav til licensaftale Nedenstående krav, skal indarbejdes i den licensaftale der skal finde anvendelse mellem parterne. Ifald der er modstrid mellem kundens krav og øvrige bestemmelser i leveranceaftalen,

Læs mere

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen

Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP. Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen Produktions og samle vejledning for AMICO S 50 ZIP Vindtæt screen (Solid) AMICO S 50_zip_ Solidscreen General information AMICO S 50 Dimensioner og head head box typer Nedenstående diagram viser alle størrelses

Læs mere

Boremaskiner. Langhulsboremaskine Langhulsboremaskine anvendes såvel til enkelte huller som langhuller. Boremaskiner. Fig. 1 Langhulsboremaskine

Boremaskiner. Langhulsboremaskine Langhulsboremaskine anvendes såvel til enkelte huller som langhuller. Boremaskiner. Fig. 1 Langhulsboremaskine Boremaskiner Fig. 1 Langhulsboremaskine Anvendelse Boremaskiner af vidt forskellig konstruktion anvendes inden for samme arbejdsområde, som i hovedsagen kan opdeles i to hovedgrupper: langhulsboremaskine

Læs mere

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV

INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV INFANTERIKURSUS II - OFFENSIV (GRO/HO) Formål 1. At bibringe kadetten (KT) den faglige viden, de fornødne færdigheder og holdninger i relation til infanteridelingens virke og anvendelse, således at KT,

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg

Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg SPILLEBESKRIVELSE Revision 003 Den 13. april 2000 Compu-Game A/S, Randersvej 36, DK 6700 Esbjerg Tlf.: 76 10 98 00 Fax: 76 10 98 98 Opstillingsvejledning for Compu-Game automater. Indgreb i automatens

Læs mere

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion

Aftale mellem. DGI ##### og DDS ##### om fusion Aftale mellem DGI ##### og DDS ##### om fusion Bestyrelserne i Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger ##### og DDS ##### er enige om at fusionere de to landsdelsforeninger med virkning fra den 1. januar

Læs mere

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard

Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Elevudlån Sidst opdateret 16.5.2006/version 2/Tue Korsgaard Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Afsendelse af udlån for en elev Vedligeholdelse af udlån på arrangerende Modtagelse

Læs mere

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret

Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Præsidenterne for Vestre og Østre Landsret Den 22/9-2014 J.nr. 85A-ØL-5-14 J.nr. 85A-VL-8-14 Vejledende takster pr. 1. oktober 2014 for salærer til forsvarere i straffesager, bistandsadvokater samt til

Læs mere

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at:

I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under hele besættelsen et særligt forhold til tyskerne. Dette skyldtes at: Side 1 Opgavesæt til 9.-10. klasse Ordbog forklarer ord, der står i kursiv. START Opgave om, hvorfor lejren blev bygget I 1940, under 2. Verdenskrig, blev Danmark besat af tyskerne. Danmark havde under

Læs mere

Quick Start KNFB Reader ios app

Quick Start KNFB Reader ios app Quick Start KNFB Reader ios app Indledning Velkommen til en verden af hurtig og effektiv tekstgenkendelse og læsning med vores KNFB Reader iphone app, der kan ændre dit liv. KNFB Reader app'en kan læse

Læs mere

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE

BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE BORDTENNIS INTERNATIONALE SPILLEREGLER MED TILLÆG UDARBEJDET AF BTE-BORDTENNISEXPERTERNE 30. MAJ 2002 2 TILLÆG TIL DE INTERNATIONALE SPILLEREGLER OMFATTER: 2.11.1. a) og b) ET SÆT 2.13.3. a) og b) VALG

Læs mere

Nye regler for folkepensionister

Nye regler for folkepensionister Nye regler for folkepensionister Den 1. juli 2008 trådte der to nye regler i kraft, der gør det mere attraktivt for folkepensionister at arbejde. Ændringerne er blevet vedtaget som en del af den såkaldte

Læs mere

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund.

QIANBALL DOUBLE REGLER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE. KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND PRÆSENTERER REGLER FOR QIANBALL DOUBLE KAMPE Sidste års medalje vindere. Udarbejdet af KFUMs Idrætsforbund. KFUMs IDRÆTSFORBUND Revideret januar 2008. Danske double spilleregler for

Læs mere

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende!

Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! HVORDAN SPILLER JEG ONLINE? Ved at følge disse trin lærer du hurtigt at spille online-kampe... som du kan se er det nemt, sjovt og spændende! 0. SKAB DIT PERSONLIGE EMBLEM OG DINE FARVER Du har adgang

Læs mere

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer

GODE TIPS FØR DU BYGGER 2. Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer GODE TIPS FØR DU BYGGER 2 Carporte Garager Udhuse Overdækkede terrasser/arealer Vejledning nr. 2 Februar 2005 Tjek hvilke bestemmelser der gælder Et godt sted at starte er, at undersøge om der på din ejendom

Læs mere

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret.

Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Nyhedsbrev Ansættelsesret, maj 2013 Ny dom fra EU-domstolen fastlægger en række centrale begreber af væsentlig betydning for dansk ansættelsesret. Begrebet handicap er udvidet, idet det nu er slået fast,

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere

Oversigt over faktaark

Oversigt over faktaark Oversigt over faktaark Hovedlinjerne i Aftale om senere tilbagetrækning De tre hovedelementer i aftalen om tilbagetrækning Reformens virkninger på beskæftigelse, offentlige finanser og vækst Forbedring

Læs mere

Vejledning til Tælleplansmodul

Vejledning til Tælleplansmodul Vejledning til Tælleplansmodul Hvad er en tælleplan, og hvad bruger man den til? En tælleplan er basalt set en samling af snit, som man vil tælle på i et givet år. Tælleplaner kan være organiseret forskelligt

Læs mere

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL

VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL VEJLEDNING Oktober 2013 USDESIGN MANUAL 1 DESIGN PÅ BYBUSSER BUSSELSKABETS LOGO FARVE OG MIDTTRAFIK LOGO 75 cm 15 cm Sørens Busser Busselskabets navn/logo (uden yderligere oplysninger) skal placeres på

Læs mere

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del).

Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Frank Aaen (EL). (Alm. del). Skatteudvalget 2011-12 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 357 Offentligt J.nr. 12-0173104 Dato:4. juli 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes endeligt svar på spørgsmål 357 af 21. februar

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Gæld og eventualforpligtelser Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af forpligtelser 33 Stk. 2. En forpligtelse skal indregnes

Læs mere

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter

Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Oktober 2012 Vejledende opgaver i kernestofområdet i fysik-a Elektriske og magnetiske felter Da læreplanen for fysik på A-niveau i stx blev revideret i 2010, blev kernestoffet udvidet med emnet Elektriske

Læs mere

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker

Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Aarhus Brandvæsen 2013 Vejledning for udførelse af inventarplaner for butikker Tilsyn og Myndighed FORMÅL I butikker beregnet til flere end 150 personer skal inventaropstilling m.m., jfr. Bekendtgørelse

Læs mere

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk THE SIMPSONS & 2007 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. Distribueret i Norden af Hasbro Nordic, Ejby Industrivej 40, 2600 Glostrup. Made in Ireland www.hasbro.dk www.monopoly.co.uk

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior.

Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Hammel d. 18. februar 2012 Træningsøvelser Hammel GF Øvede spillere fra U10 Senior. Her er forslag til et træningsprogram for de øvede spillere fra 10 års alderen og op i senior rækkerne. Jeg har lavet

Læs mere

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang

LÆrerVeJLednIng til Skak I SkoLen det SkaL VÆre SJoVt at blive klogere! brug Låget på brættet materialer: Sådan kommer I I gang løber 3 point SKOLESKAK SKOLESKAK LÆRERVEJLEDNING til skak i skolen Det skal være sjovt at blive klogere! Dansk Skoleskak og Skolemælk har i samarbejde udviklet dette materiale for at skabe mere leg, læring

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

Kapitel 1: De realiserede delresultater

Kapitel 1: De realiserede delresultater Regulativ for beregning og fordeling af realiseret resultat til forsikringsaftalerne for forsikringer tegnet på beregningsgrundlagene G82 5 %, G82 3 %, G82 3,7 %, G82 2 %, Uni98 2 %, L99 og U10 1. Lovgrundlag

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål)

Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) Individuelle kompetencer med bold (læringsmål) 1. Husmandsfinte 2. Zidane-finte 3. Okocha-finte 4. Laudrup-finte 5. Cruyff-vending 6. Ronaldo-retningsskift (bag om støtteben) 7. 8 forskellige driblerytmer

Læs mere

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk

2-6 SPILLERE. Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme. www.hasbro.dk Superheltespillet, hvor du handler med ejendomme Spider-Man og alle relaterede figurer: TM & 2007 Marvel Characters, Inc. Spider-Man-filmelementer: 2002-2007 Columbia Pictures Industries, Inc. Alle rettigheder

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere