HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB"

Transkript

1 0240 EGEDAL

2 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 TILLÆGSBEVILLING UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED(INKL.REFUSION) 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 2 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Administration m.v ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 C. RENTER D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Finansforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A B C D E P/L-STIGNING) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (8.87) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

4 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

5 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u i Jordforsyning... u i Fælles formål... u i Boligformål... u i Erhvervsformål.... u i Faste ejendomme... u i Fælles formål... u i Beboelse... u i Erhvervsejendomme... u i Andre faste ejendomme... u Byfornyelse... u i Driftsikring af boligbyggeri.... u i Fritidsområder... u i Grønne områder og naturpladser... u i Fritidsfaciliteter.... u i Stadion og idrætsanlæg... u i Andre fritidsfaciliteter... u i Kirkegårde... u Kirkegårde.... u Naturbeskyttelse... u i Naturforvaltningsprojekter... u i Fredningserstatninger... u Skove... u Vandløbsvæsen... u i Fælles formål... u Vedligeholdelse af vandløb... u i Miljøbeskyttelse m.v.... u i Fælles formål... u i Jordforurening... u Bærbare batterier... u Miljøtilsyn - virksomheder... u Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.... u i Diverse udgifter og indtægter... u i Skadedyrsbekæmpelse... u i Redningsberedskab... u i Redningsberedskab... u i Forsyningsvirksomheder m.v..... u i Forsyningsvirksomheder... u i

6 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Varmeforsyning... u i Affaldshåndtering... u i Generel administration... u i Ordninger for dagrenovation restaffald... u i Ordninger for storskrald og haveaffald.... u i Ordninger for glas, papir og pap.... u i Ordninger for farligt affald... u i Genbrugsstationer... u i Transport og infrastruktur... u i Fælles funktioner... u Fælles formål... u Arbejder for fremmed regning... u Driftsbygninger og -pladser... u Kommunale veje... u i Vejvedligeholdelse m.v.... u i Belægninger m.v.... u Vintertjeneste... u Vejanlæg... u Kollektiv trafik.... u Fælles formål... u Busdrift.... u Undervisning og kultur.... u i Folkeskolen m.m..... u i Folkeskoler... u i Fællesudgifter for kommunens samlede u skolevæsen... i Syge- og hjemmeundervisning... u i Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... u Skolefritidsordninger... u i Befordring af elever i grundskolen.... u i Specialundervisning i regionale tilbud... u Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk u Bidrag til statslige og private skoler.... u i Efterskoler og ungdomskostskoler.... u i Ungdommens uddannelsesvejledning... u Specialpædagogisk bistand til voksne... u Idrætsfaciliteter for børn og unge... u i Ungdomsuddannelser... u i Produktionsskoler... u i Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold... u i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. u i

7 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Folkebiblioteker... u i Folkebiblioteker... u i Kulturel virksomhed... u i Museer... u i Teatre... u Musikarrangementer... u i Andre kulturelle opgaver.... u i Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... u i Fælles formål... u i Folkeoplysende voksenundervisning.... u i Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... u i Lokaletilskud.... u Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven... u i Ungdomsskolevirksomhed.... u i Sundhedsområdet... u i Sundhedsudgifter m.v.... u i Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet.... u Kommunal genoptræning og u vedligeholdelsestræning.... i Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut... u Kommunal tandpleje... u i Sundhedsfremme og forebyggelse... u Kommunal sundhedstjeneste... u i Andre sundhedsudgifter... u Sociale opgaver og beskæftigelse.... u i Central refusionsordning.... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... i Dagtilbud m.v til børn og unge... u i Fælles formål... u i Dagpleje.... u i Vuggestuer... u Børnehaver... u i Integrerede daginstitutioner.... u i Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.. u i Særlige dagtilbud og særlige klubber... u Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... u Tilbud til børn og unge med særlige behov... u i Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og u unge... i Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... u i

8 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Døgninstitutioner for børn og unge... u i Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge... u Tilbud til ældre og handicappede... u i Ældreboliger.... u i Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede... u i Forebyggende indsats for ældre og handicappede.. u i Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og u befordring... i Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem... u Rådgivning.... u i Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... u i Tilbud til voksne med særlige behov... u i Botilbud for personer med særlige sociale u problemer ( )... i Alkoholbehandling og behandlingshjem for u alkoholskadede (sundhedslovens 141)... i Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens u og sundhedslovens... i ) 50 Botilbud til længerevarende ophold (... u )... i Botilbud til midlertidigt ophold (.... u )... i Kontaktperson- og ledsageordninger (.... u ,97-99)... i Beskyttet beskæftigelse ( 103)... u i Aktivitets- og samværstilbud ( 104).... u i Tilbud til udlændinge... u i Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.... u i Kontanthjælp til udlændinge omfattet af u integrationsprogrammet... i Repatriering... u i Førtidspensioner og personlige tillæg u i Personlige tillæg m.v..... u i Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før u januar i Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før u januar i Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra u januar i Kontante ydelser... u i Sygedagpenge.... u i Sociale formål... u i Kontanthjælp... u i

9 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Kontanthjælp vedrørende visse grupper af u flygtninge.... i Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... u i Boligydelse til pensionister - kommunal u medfinansiering.... i Boligsikring - kommunal medfinansiering... u i Dagpenge til forsikrede ledige... u Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt u deres dagpengeret... i Revalidering... u i Revalidering... u i Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) u samt modtagere af ledighedsydelse... i Ressourceforløb... u i Arbejdsmarkedsforanstaltninger.... u i Driftsudgifter til den kommunale u beskæftigelsesindsats... i Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... u i Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til u alternativt tilbud.... i Servicejob... u i Seniorjob for personer over 55 år.... u i Beskæftigelsesordninger... u i Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... u Øvrige sociale formål... u Fællesudgifter og administration m.v.... u i Politisk organisation... u i Fælles formål... u i Kommunalbestyrelsesmedlemmer... u Kommissioner, råd og nævn... u Valg m.v.... u Administrativ organisation... u i Administrationsbygninger... u i Sekretariat og forvaltninger... u i Fælles it og telefoni... u i Jobcentre... u i Naturbeskyttelse... u Miljøbeskyttelse.... u i Voksen-, ældre- og handicapområdet.... u Det specialiserede børneområde... u Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u i Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love. u i

10 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Erhvervsservice og iværksætteri.... u i Lønpuljer... u Løn- og barselspuljer... u Tjenestemandspension... u Interne forsikringspuljer... u Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.... u i Renter af likvide aktiver... u i Indskud i pengeinstitutter m.v.... u i Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... i Tilgodehavender i betalingskontrol... i Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 i Renter af langfristede tilgodehavender.... i Pantebreve... i Udlån til beboerindskud... i Andre langfristede udlån og tilgodehavender... i Deponerede beløb for lån m.v.... i Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.. u i Varmeforsyning... i Andre forsyningsvirksomheder.... u i Renter af kortfristet gæld til staten.... u Anden gæld... u Renter af kortfristet gæld i øvrigt... u Mellemregningskonto... u Renter af langfristet gæld... u Selvejende institutioner med overenskomst... u Realkredit... u Kommunekreditforeningen... u Pengeinstitutter... u Kurstab og kursgevinster m.v.... u i Kurstab og kursgevinster i øvrigt... u i Garantiprovision... i Tilskud og udligning... u i Udligning og generelle tilskud.... u i Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... u i Kommunale bidrag til regionerne.... u Særlige tilskud... u i Refusion af købsmoms... u Refusion af købsmoms... u Skatter... u i Kommunal indkomstskat... u i Selskabsskat.... i Anden skat pålignet visse indkomster.... i Grundskyld... i Anden skat på fast ejendom... i Balanceforskydninger... u i Forskydninger i likvide aktiver... u Kontante beholdninger... u Indskud i pengeinstitutter m.v.... u

11 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Forskydninger i tilgodehavender hos staten... u i Refusionstilgodehavender... u Andre tilgodehavender... i Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt... u i Tilgodehavender i betalingskontrol... u Andre tilgodehavender... u Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår... i Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst... u Forskydninger i langfristede tilgodehavender... u i Pantebreve... i Aktier og andelsbeviser m.v.... u Udlån til beboerindskud... u i Indskud i landsbyggefonden m.v..... u Andre langfristede udlån og tilgodehavender... u i Deponerede beløb for lån m.v.... u Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... u Staten... u Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v... u Deposita.... u Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.. u i Deposita.... u i Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... u Staten... u Forskydninger i kortfristet gæld til staten... i Anden gæld... i Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... u i Kirkelige skatter og afgifter... u Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager... u Mellemregningskonto... u i Selvejende institutioner med overenskomst... u Forskydninger i langfristet gæld... u i Selvejende institutioner med overenskomst... u Realkredit... u Kommunekreditforeningen... u i Pengeinstitutter... u Langfristet gæld vedrørende ældreboliger... u TOTAL (UDGIFT)... u TOTAL (INDTÆGT)... i TOTAL (NETTO)... n

12 REGNSKABSOVERSIGT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

13 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 00 Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Jordforsyning... u i Fælles formål... u i Drift... u i Egedal kommune autoriserede... u i Anlæg... u AFLEDTE KONSEKVENSER AF KILDEDAL PARK.... u Salgsindtægter... u Boligformål... u i Anlæg... u i SALG AF TOFTEHØJGÅRD, GL. u ROSKILDEVEJ 1A..... i Omkostninger... u UDENDØRS KUNST I STENLØSE SYD... u KUNSTPULJE.... u SALG AF PARCELHUSGRUND, u TVILLINGEVEJ I SMØRUM.... i Omkostninger... u FORVENTEDE OVERFØRSLER... u EGEDAL BYDEL... u EGEDAL BYDELSCENTER.... u Omkostninger cpk... u Omkostninger... u TVÆRVEJ.... u Stier, veje og grønne områder... u Dam holmes forlægning vedr. rådhus.... u STENLØSE SYD.... u i KØB/SALG... u i Omkostninger... u Salgsindtægter... i BYGGEMODNING... u i Stier, veje og grønne områder... u Energi, vand m.v..... u i Erhvervsformål.... u i Drift... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i SALG AF DELAREALER I GANLØSE... i SALG AF DEL AF MATRIKEL NR. 50, SKELKELSØ BY, JØRLUNDE... i KØB AF DAM HOLME 6, STENLØSE... u Arealerhvervelser... u Omkostninger... u

14 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 03 Erhvervsformål INTERN OVERDRAGELSE AF MATR.NR.... u D OG 25A, STENLØSE... i Salgsindtægter... i KILDEDALPROJEKT... u Egedal kommune autoriserede... u BYGGEMODNING VÆREBRO ERHVERVSOMRÅDE.... u Omkostninger... u Faste ejendomme... u i Fælles formål... u i Drift... u i Egedal kommune autoriserede... u ANDRE FASTE EJENDOMME - FÆLLES UDG..... u Egedal kommune autoriserede... u FASTEEJENDOMME - IKKE FORDELT... u Egedal kommune autoriserede... u OFFENTLIGT TOILET - ØLSTYKKE... u Egedal kommune autoriserede... u SERVICEGRUPPEN... u i Egedal kommune autoriserede... u i SANDAL BØRNEHAVE... u Egedal kommune autoriserede... u LANGEKÆR... u Egedal kommune autoriserede... u KYLLINGEKÆR... u Egedal kommune autoriserede... u DAGPLEJEGÆSTEHUS... u Egedal kommune autoriserede... u ELVERHØJ... u Egedal kommune autoriserede... u SATELITTEN/LAGUNEN... u i Egedal kommune autoriserede... u i RYTTERGÅRDEN... u i Egedal kommune autoriserede... u i BRÆNDEKÆR 5, LEDØJE-SMØRUM... u i Egedal kommune autoriserede... u i GANLØSE GRILL... u Egedal kommune autoriserede... u SPRØJTEHUS I SLAGSLUNDE, STENLØSE... u Egedal kommune autoriserede... u SPRØJTEHUS I KNARDRUP, STENLØSE... u Egedal kommune autoriserede... u TOFTEHØJGÅRD.... u Egedal kommune autoriserede... u

15 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål LANGEBROVEJ 6, ØLSTYKKE... u Egedal kommune autoriserede... u NY TOFTEGÅRD - RYTTERBAKKEN 2A, u ØLSTYKKE... i Egedal kommune autoriserede... u i LANGDYSSEVEJ 4, ØLSTYKKE... u Egedal kommune autoriserede... u GVL-VOLDGIFTSSAG... i Egedal kommune autoriserede... i BUDGETMIDLER TIL OMFORDELING... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i SALG AF NY TOFTEGÅRD, RYTTERBAKKEN 2A, ØLSTYKKE... u Omkostninger... u ENERGIANLÆG.... u i FÆLLES... u Omkostninger... u KLIMASKÆRM... u Anlægstilskud... u Håndværkerudgifter... u ENERGIRENOVERINGER... u Anlægstilskud... u Håndværkerudgifter... u Beboelse... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL... u Egedal kommune autoriserede... u BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.... u Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge... u RÅBROVEJ u i Egedal kommune autoriserede... u i LEDØJE BYGADE 23 B, UDLEJNING.... u i Egedal kommune autoriserede... u i SMØRUMNEDREVEJ 22, LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i PÆREVANGEN 21, ST.TV., u LEDØJE-SMØRUM... i Boliger til integration af udlændinge... u i HINDBÆRVANGEN 13, LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i NØDDELUNDEN 180, LEDØJE-SMØRUM... u i

16 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 001 Boliger til integration af udlændinge... u i DEGNETOFTEN 17, LEDØJE-SMØRUM... u Boliger til integration af udlændinge... u ERANTISHAVEN 29, LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i LEDØJE BYGADE 20A, LEDØJE-SMØRUM... u Boliger til integration af udlændinge... u KIRSEBÆRVANGEN 170, u LEDØJE-SMØRUM... i Boliger til integration af udlændinge... u i BARNEKÆRET 1, STENLØSE.... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE... u Boliger til integration af udlændinge... u SLOTSGYDEN 2, STENLØSE... u Egedal kommune autoriserede... u GARTNERVÆNGET 2B, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge i BIRKEVEJ 5, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u VESTERGADE 24 INTEGRATIONSBOLIGER, STENLØSE... u Boliger til integration af udlændinge... u ENKESÆDET ENGHOLMVEJ, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u TVÆRSTRÆDET - ALM. UDLEJNING, STENLØSE... u Boliger til integration af udlændinge... u RÅDHUS ALL 17, ØLSTYKKE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u NY TOFTEGÅRD, ØLSTYKKE... u Boliger til integration af udlændinge... u SKELBÆKVEJ 8B, ALM. UDLEJNING, u ØLSTYKKE... i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u UDLEJREVEJ 11, ØLSTYKKE... u Boliger til integration af udlændinge... u TOFTEPARKEN 13, ØLSTYKKE.... u Boliger til integration af udlændinge... u 1.000

17 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 999 Egedal kommune autoriserede... u ØSTERVEJ 5, ØLSTYKKE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u HAMPELANDVEJ 5, ØLSTYKKE.... u i Boliger til integration af udlændinge... i Egedal kommune autoriserede... u STENGÅRDS PLADS 4, ØLSTYKKE.... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u NY TOFTEGÅRDSVEJ 2, ØLSTYKKE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i BOLIGER TIL SOCIAL UDSATTE DAM u ENGE - STENLØSE... i Boliger til integration af udlændinge... u i BOELHOLM, TERKELVEJ u i Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge... i VESTERGADE u i Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge... i TOFTEBO - LEJL u i Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge... i Egedal kommune autoriserede... u Statsrefusion.... i BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.... i Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.... i Anlæg... u i SALG AF DEGNETOFTEN 17, LEDØJE... u i Salgsindtægter... i SALG AF LILLESTRÆDE 13, GANLØSE... u i Omkostninger... u Salgsindtægter... i SALG AF TOFTHOLMVEJ 9, STENLØSE... u i Omkostninger... u Salgsindtægter... i NEDRIVNING AF KOMMUNALE EJENDOMME.... u SALG AF TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE... u i Salgsindtægter... i SALG AF LILLESTRÆDE 3L, GANLØSE... u Omkostninger... u 1.600

18 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme 12 Erhvervsejendomme... u i Drift... u i RÅDHUS ALL 17, ØLSTYKKE... u i Egedal kommune autoriserede... u i TANGBJERG BØRNEHAVEN, UDLEJNING.... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u SALG AF TANGBJERG BØRNEHAVE, PAUKEVEJ ØLSTYKKE... u Omkostninger... u Andre faste ejendomme... u Drift... u SOLT.... u SANDBJERGKOMPLEKSET... u Egedal kommune autoriserede... u Byfornyelse.... u i Drift... u i Udgifter til byfornyelse... u i Refusion af byfornyelsesudgifter... u Egedal kommune autoriserede... u Driftsikring af boligbyggeri... u i Drift... u i STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER... u Støtte til opførelse af boliger... u RUGVÆNGET... u Lejetab ved fraflytning... u PGF. 59 I LOV OM ALMENE BOLIGER.... u i Lejetab ved fraflytning... u Lejeindtægt... i Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i SERVICEAREAL - 40 PLEJEBOLIGER... u PLEJEBOLIGER - PORSEBAKKEN - SERVICEAREAL... i Servicearealtilskud... i Fritidsområder... u i Grønne områder og naturpladser.... u i Drift... u i MATRIELGÅRDEN - PERSONALE - GRØN... u i Egedal kommune autoriserede... u i DRIFTAFDELINGEN - MATERIELGÅRDEN... u Egedal kommune autoriserede... u

19 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 32 Fritidsfaciliteter... u i Stadion og idrætsanlæg.... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, IDRÆTSFACILITETER, INKL. u FRILUFTSBADE... i Egedal kommune autoriserede... u i SMØRUM IDRÆTSCENTER.... u i Ledelse og administration... u Egedal kommune autoriserede... u i Anlæg... u UDENDØRS MOTIONSREDSKABER.... u Andre fritidsfaciliteter... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITTER... u Egedal kommune autoriserede... u SMØRUM GL. SKOLE.... u Egedal kommune autoriserede... u AKTIVITETSHUS I LEDØJE.... u Egedal kommune autoriserede... u FORENINGSHUSET FDF/FPF... u Egedal kommune autoriserede... u FDF-HUS TØRVESLETTEVEJ... u Egedal kommune autoriserede... u KULTURHUS LS... u i Egedal kommune autoriserede... u i HUNDETRÆNINGSAREALET I SMØRUM... u Egedal kommune autoriserede... u VEKSØ KRO... u Egedal kommune autoriserede... u LISELUND... u Egedal kommune autoriserede... u SANDBJERG FRITIDSLOKALER... u Egedal kommune autoriserede... u BÆKHOLM.... u Egedal kommune autoriserede... u MAGLEVAD... u Egedal kommune autoriserede... u DAM HOLME, SPEJDERBYGNINGER... u Egedal kommune autoriserede... u SPEJDERBYGNINGER... u Egedal kommune autoriserede... u AKTIVITETSHUS I SØSUM.... u Egedal kommune autoriserede... u MULTIHUSET I STENLØSE SYD... u

20 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 999 Egedal kommune autoriserede... u SPEJDEROMRÅDET EGELUNDEN, SMØRUM.... u Egedal kommune autoriserede... u UDLEJREVEJ 9 - SPEJDERHYTTERNE... u Egedal kommune autoriserede... u GL. STADION ØRNEBJERGVEJ.... u Egedal kommune autoriserede... u SKENKELSØ MØLLE... u Egedal kommune autoriserede... u GRÆSTEDGÅRD.... u i Egedal kommune autoriserede... u i KILDEHOLM ORIENTERINGSKLUB/STENLØSE-ØLSTYKKE ATLETIK OG MOTION... u Egedal kommune autoriserede... u LANGDYSSEVEJ... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i MULTIHUS I STENLØSE SYD... u i Anlægstilskud... i Projektering... u SALG AF DEL AF FLODVEJ 62, u SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM... i TELESLYNGEANLÆG... u Projektering... u Kirkegårde... u Kirkegårde... u Drift... u KAPEL (ØLSTYKKE)... u Egedal kommune autoriserede... u Naturbeskyttelse.... u i Naturforvaltningsprojekter... u i Anlæg... u i VÅDOMRÅDE PROJEKT VÆREBRO ÅDAL... u i Fredningserstatninger... u Anlæg... u FREDNINGSERSTATNINGER... u Skove.... u Drift... u BURESØ-UDVALGET... u Egedal kommune autoriserede... u VESTSKOVEN... u Egedal kommune autoriserede... u Vandløbsvæsen... u i Fælles formål... u Drift... u

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0201 ALLERØD HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem

Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem Samtlige kommuner Orientering om 32. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Sagsnr. 2014-16090 Doknr. 155175 Dato 4. juli 2014 Hermed orienteres om ændringer og præciseringer

Læs mere

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2

Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2 Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1

Læs mere

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016

AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 2016 AARHUS KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT BUDGET 216 en udgør det egentlige administrationsgrundlag for 216 og har til formål at løse ressourcefordelingsopgaven og prioriteringsopgaven. Den er opstillet efter

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår

Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 263.525.900-6.989.200 256.536.700 03 Politisk organisation 13.101.200-12.900 13.088.300 06 Fællesudgifter og administration m.v.

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger

Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto

Læs mere

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1

Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Budget- og regnskabssystem 4.5.10 - side 1 Dato: 29. maj 2006 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2006 SYGEDAGPENGE 5.71 Sygedagpenge På denne funktion registreres alle udgifter og indtægter vedrørende sygedagpenge,

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058. REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr.

Bilag 3 Regnskabsår 2013 Hele kr. Regnskabsår 2013 Hele kr. budget Arbejdsmarkedsudvalget i alt Social sikring Udgifter uden overførselsadgang Positive tal = mindreudgifter 126.073.002 301.444.717 175.371.715 42 3.130.205 Negative tal

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576. REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune

FREDERIKSBERG 26,6 PCT. Konkurrenceudsættelse i Frederiksberg Kommune FREDERIKSBERG 68,4 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,3 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram

115,1 170,6 55,4. Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel. Beskæftigelsesordnin. Introduktionsprogram Budgetseminar Budgetseminar 17. august 2009 Samlet Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Budget 2010 Budget 2010 Forskel Beskæftigelsesråd resultat Løntilskud 115,1 170,6 55,4 Beskæftigelsesordnin 105,8 160,7

Læs mere

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til:

HORSENS. 85,7 MIO. KR. Så meget kan Horsens Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens opgaver. Potentialet svarer til: HORSENS 85,7 MIO. KR. Så meget kan Kommune potentielt spare årligt ved at øge konkurrencen om kommunens. Potentialet svarer til: En nedsættelse af kommuneskatten med 0,7 procentpoint Årlige lønomkostninger

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014

Vallensbæk Kommunes. Regnskab. for året 2014 Vallensbæk Kommunes for året Indholdsfortegnelse Forord og Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 7 Udgiftsregnskab Hovedoversigt til regnskab... 11 Generelle bemærkninger... 15 sopgørelse... 18

Læs mere

Bemærkninger til. renter og finansiering

Bemærkninger til. renter og finansiering Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866

Læs mere

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32)

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.3 - side 1 Dato: Januar 2012 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2012 TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE (32) 5.32.30 Ældreboliger Efter lov om almene boliger m.v. kan

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.

Udvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635. REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

8 Balanceforskydninger

8 Balanceforskydninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006

KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 KONTOBRO - REGNSKAB 2006 BUDGET 2007 - BUDGET 2007 REGNSKAB 2006 INDLEDNING Den kommunale kontoplan er blevet opdateret med virkning fra budget 2007. Kommunerne skal som led i kommunalreformen fremover

Læs mere

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1

Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 Vejen kommune BEVILLINGSOVERSIGT ANLÆG 2015 1 10 Udvalget for Teknik og miljø T1 U 64.761 37.614 50.713 23.279 T1 I 12.622 12.622 12.622 12.622 00 Byudvikling, bolig og F1 U 12.822 12.622 12.622 12.622

Læs mere

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget-

Orientering om 25. omgang rettelsessider vedr. Budget- Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7228 2400 F +45 7228 2401 M im@im.dk W oim.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: 5. juli 2012 Enhed: Administrationspolitik Sagsbeh.: depswle Sags nr.: 1204838

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem Dato: 1. januar 2004 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 3.1-1 2 Trafik og infrastruktur

Læs mere

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

2014 2014 2015 2015 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Beløb i 1.000 kr. Udgifter Udgifter A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 91.185 22.296 103.483 23.499 Heraf refusion 25 0 1. Forsyningsvirksomheder m.v. 33.457

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493

01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Renter, afdrag og finansiering

Renter, afdrag og finansiering Renter, afdrag og finansiering Udgift Indtægt i alt 18 Økonomiudvalget 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 1 Skattefinansieret 66.488.279-2.852.495.240-2.786.006.961 01 Renter 26.928.000-9.628.000 17.300.000

Læs mere

Social- og Ældreudvalget

Social- og Ældreudvalget Social- og Ældreudvalget Udgift Indtægt i alt 15 Social- og ældreudvalg 806.599.719-209.339.027 597.260.692 1 Skattefinansieret 800.835.749-185.008.404 615.827.345 01 Socialområdet/handicappede 377.217.773-141.277.914

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124

1 Indtægter -1.941.107-553.134-1.937.982-3.124 Hele 1. kr. 212 marts 212 212 1 Indtægter -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Økonomiudvalget -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 1 Skatter, tilskud og udligning -1.941.17-553.134-1.937.982-3.124 Udvalgsbeviling

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur

Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.3 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Hovedkonto 3 Undervisning og kultur Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter på folkeskoleområdet

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Låneoptagelse I tabel 1 fremgår kommunens samlede låneoptagelse fra 2014-18. Lån til betaling af ejendomsskatter forventes at blive 9,0 mio. kr. over hele budgetperioden.

Læs mere

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter

Økonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud

Læs mere

Sagsbehandlingstider 2015

Sagsbehandlingstider 2015 Område Afdeling Lov Tid Sekretariat og Digitalisering Borgmesterklager/henvendelser Sekretariat og digitalisering 7 dage Danske vielser (fra modtagelse af ægteskabserklæringsering Sekretariat og digitali-

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007. Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.0 - side 1 Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Denne hovedkonto omfatter

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 11. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til alle kommunalbestyrelser Dato: 8. oktober 2008 Kontor: Administrationspolitisk kontor J.nr.: Sagsbeh.: SNW / SWH Fil-navn: Orienteringsskrivelse, 11. omgang Orientering om 11. omgang rettelsessider

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0153 BRØNDBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016

Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter

Læs mere

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2012 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2012 - taloversigt Regnskab 2012 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider

Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner 2007, samt 1. omgang rettelsessider Til alle kommuner og sammenlægningsudvalg Dato: 18. oktober 2006 Kontor: Kmadm. J.nr.: 2005-2540-22 Sagsbeh.: SNW Fil-navn: Orienteringsskriv_1.omgang Orientering om Budget- og regnskabssystem for kommuner

Læs mere

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE

NØGLETAL 2008 HOLSTEBRO HORSENS SILKEBORG RANDERS HERNING VIBORG SKIVE NØGLETAL 28 HERNING HOLSTEBRO HORSENS RANDERS SILKEBORG SKIVE VIBORG MAJ 28 Nøgletal 28 Forord For første gang udsender Herning, Holstebro, Horsens, Randers, Silkeborg, Skive og Viborg sammen en nøgletalspublikation

Læs mere

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING

MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014

FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 FREDERIKSHAVN KOMMUNE BUDGET 2014 Grafik 08-426.hl Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk FREDERIKSHAVN KOMMUNE Budget

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Lån, renter og balanceforskydninger

Lån, renter og balanceforskydninger 15. Lån, renter og balanceforskydninger 15. Forventet låneoptagelse i 2012-2016 Pensionister, førtidspensionister og efterlønsmodtagere kan indefryse deres ejendomsskatter. Dette indebærer, at de kan

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5.

BEVILLINGSOVERSIGT - OPDELT PÅ POLITIKOMRÅDER BUDGET 2010 BEVILLING 2010 Beløb i 1.000 kr. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 5. 15 Undervisning 785.339-50.395 785.339-50.395 1 Drift 752.579-50.395 752.579-50.395 01 Folkeskoler - fælles 22.730-1.231 01 Folkeskoler 1 Egne 22.730-1.231 301000 Fælles formål 22.730-1.231 00 Fælles Formål

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017

Økonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600

Læs mere

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072

Budget. Plan- og Byggeudvalget 4.092 4.072 4.072 4.072 2.01 Plan og byggesager 4.092 4.072 4.072 4.072 rammer på drift 2014-2017 overslag SKATTEFINANSIERET OMRÅDE Indtægter Skatter -3.060.686-3.178.302-3.225.571-3.280.685 Generelle tilskud mv. -1.669.528-1.538.979-1.566.406-1.588.102 Indtægt i alt -4.730.214-4.717.281-4.791.977-4.868.787

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Samtlige kommunalbestyrelser

Samtlige kommunalbestyrelser Samtlige kommunalbestyrelser Sagsnr. 2013-04737 Doknr. 83439 Dato 15-04-2013 Orientering om 27. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner samt om ændringer i bekendtgørelse om

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Årsregnskab 2012. Bilag

Årsregnskab 2012. Bilag Årsregnskab Bilag 1 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E: side Hovedoversigt 3 Finansiel status 4-5 Regnskabsoversigt 6-11 Tværgående artsoversigt Personaleoversigt 12 13-14 Specialregnskaber: Legatregnskaber

Læs mere