HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB"

Transkript

1 0240 EGEDAL

2 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 TILLÆGSBEVILLING UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED(INKL.REFUSION) 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 2 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Administration m.v ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 C. RENTER D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Finansforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A B C D E P/L-STIGNING) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (8.87) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

4 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

5 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u i Jordforsyning... u i Fælles formål... u i Boligformål... u i Erhvervsformål.... u i Faste ejendomme... u i Fælles formål... u i Beboelse... u i Erhvervsejendomme... u i Andre faste ejendomme... u Byfornyelse... u i Driftsikring af boligbyggeri.... u i Fritidsområder... u i Grønne områder og naturpladser... u i Fritidsfaciliteter.... u i Stadion og idrætsanlæg... u i Andre fritidsfaciliteter... u i Kirkegårde... u Kirkegårde.... u Naturbeskyttelse... u i Naturforvaltningsprojekter... u i Fredningserstatninger... u Skove... u Vandløbsvæsen... u i Fælles formål... u Vedligeholdelse af vandløb... u i Miljøbeskyttelse m.v.... u i Fælles formål... u i Jordforurening... u Bærbare batterier... u Miljøtilsyn - virksomheder... u Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.... u i Diverse udgifter og indtægter... u i Skadedyrsbekæmpelse... u i Redningsberedskab... u i Redningsberedskab... u i Forsyningsvirksomheder m.v..... u i Forsyningsvirksomheder... u i

6 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Varmeforsyning... u i Affaldshåndtering... u i Generel administration... u i Ordninger for dagrenovation restaffald... u i Ordninger for storskrald og haveaffald.... u i Ordninger for glas, papir og pap.... u i Ordninger for farligt affald... u i Genbrugsstationer... u i Transport og infrastruktur... u i Fælles funktioner... u Fælles formål... u Arbejder for fremmed regning... u Driftsbygninger og -pladser... u Kommunale veje... u i Vejvedligeholdelse m.v.... u i Belægninger m.v.... u Vintertjeneste... u Vejanlæg... u Kollektiv trafik.... u Fælles formål... u Busdrift.... u Undervisning og kultur.... u i Folkeskolen m.m..... u i Folkeskoler... u i Fællesudgifter for kommunens samlede u skolevæsen... i Syge- og hjemmeundervisning... u i Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... u Skolefritidsordninger... u i Befordring af elever i grundskolen.... u i Specialundervisning i regionale tilbud... u Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk u Bidrag til statslige og private skoler.... u i Efterskoler og ungdomskostskoler.... u i Ungdommens uddannelsesvejledning... u Specialpædagogisk bistand til voksne... u Idrætsfaciliteter for børn og unge... u i Ungdomsuddannelser... u i Produktionsskoler... u i Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold... u i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. u i

7 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Folkebiblioteker... u i Folkebiblioteker... u i Kulturel virksomhed... u i Museer... u i Teatre... u Musikarrangementer... u i Andre kulturelle opgaver.... u i Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... u i Fælles formål... u i Folkeoplysende voksenundervisning.... u i Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... u i Lokaletilskud.... u Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven... u i Ungdomsskolevirksomhed.... u i Sundhedsområdet... u i Sundhedsudgifter m.v.... u i Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet.... u Kommunal genoptræning og u vedligeholdelsestræning.... i Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut... u Kommunal tandpleje... u i Sundhedsfremme og forebyggelse... u Kommunal sundhedstjeneste... u i Andre sundhedsudgifter... u Sociale opgaver og beskæftigelse.... u i Central refusionsordning.... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... i Dagtilbud m.v til børn og unge... u i Fælles formål... u i Dagpleje.... u i Vuggestuer... u Børnehaver... u i Integrerede daginstitutioner.... u i Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.. u i Særlige dagtilbud og særlige klubber... u Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... u Tilbud til børn og unge med særlige behov... u i Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og u unge... i Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... u i

8 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Døgninstitutioner for børn og unge... u i Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge... u Tilbud til ældre og handicappede... u i Ældreboliger.... u i Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede... u i Forebyggende indsats for ældre og handicappede.. u i Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og u befordring... i Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem... u Rådgivning.... u i Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... u i Tilbud til voksne med særlige behov... u i Botilbud for personer med særlige sociale u problemer ( )... i Alkoholbehandling og behandlingshjem for u alkoholskadede (sundhedslovens 141)... i Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens u og sundhedslovens... i ) 50 Botilbud til længerevarende ophold (... u )... i Botilbud til midlertidigt ophold (.... u )... i Kontaktperson- og ledsageordninger (.... u ,97-99)... i Beskyttet beskæftigelse ( 103)... u i Aktivitets- og samværstilbud ( 104).... u i Tilbud til udlændinge... u i Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.... u i Kontanthjælp til udlændinge omfattet af u integrationsprogrammet... i Repatriering... u i Førtidspensioner og personlige tillæg u i Personlige tillæg m.v..... u i Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før u januar i Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før u januar i Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra u januar i Kontante ydelser... u i Sygedagpenge.... u i Sociale formål... u i Kontanthjælp... u i

9 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Kontanthjælp vedrørende visse grupper af u flygtninge.... i Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... u i Boligydelse til pensionister - kommunal u medfinansiering.... i Boligsikring - kommunal medfinansiering... u i Dagpenge til forsikrede ledige... u Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt u deres dagpengeret... i Revalidering... u i Revalidering... u i Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) u samt modtagere af ledighedsydelse... i Ressourceforløb... u i Arbejdsmarkedsforanstaltninger.... u i Driftsudgifter til den kommunale u beskæftigelsesindsats... i Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... u i Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til u alternativt tilbud.... i Servicejob... u i Seniorjob for personer over 55 år.... u i Beskæftigelsesordninger... u i Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... u Øvrige sociale formål... u Fællesudgifter og administration m.v.... u i Politisk organisation... u i Fælles formål... u i Kommunalbestyrelsesmedlemmer... u Kommissioner, råd og nævn... u Valg m.v.... u Administrativ organisation... u i Administrationsbygninger... u i Sekretariat og forvaltninger... u i Fælles it og telefoni... u i Jobcentre... u i Naturbeskyttelse... u Miljøbeskyttelse.... u i Voksen-, ældre- og handicapområdet.... u Det specialiserede børneområde... u Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u i Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love. u i

10 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Erhvervsservice og iværksætteri.... u i Lønpuljer... u Løn- og barselspuljer... u Tjenestemandspension... u Interne forsikringspuljer... u Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.... u i Renter af likvide aktiver... u i Indskud i pengeinstitutter m.v.... u i Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... i Tilgodehavender i betalingskontrol... i Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 i Renter af langfristede tilgodehavender.... i Pantebreve... i Udlån til beboerindskud... i Andre langfristede udlån og tilgodehavender... i Deponerede beløb for lån m.v.... i Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.. u i Varmeforsyning... i Andre forsyningsvirksomheder.... u i Renter af kortfristet gæld til staten.... u Anden gæld... u Renter af kortfristet gæld i øvrigt... u Mellemregningskonto... u Renter af langfristet gæld... u Selvejende institutioner med overenskomst... u Realkredit... u Kommunekreditforeningen... u Pengeinstitutter... u Kurstab og kursgevinster m.v.... u i Kurstab og kursgevinster i øvrigt... u i Garantiprovision... i Tilskud og udligning... u i Udligning og generelle tilskud.... u i Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... u i Kommunale bidrag til regionerne.... u Særlige tilskud... u i Refusion af købsmoms... u Refusion af købsmoms... u Skatter... u i Kommunal indkomstskat... u i Selskabsskat.... i Anden skat pålignet visse indkomster.... i Grundskyld... i Anden skat på fast ejendom... i Balanceforskydninger... u i Forskydninger i likvide aktiver... u Kontante beholdninger... u Indskud i pengeinstitutter m.v.... u

11 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Forskydninger i tilgodehavender hos staten... u i Refusionstilgodehavender... u Andre tilgodehavender... i Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt... u i Tilgodehavender i betalingskontrol... u Andre tilgodehavender... u Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår... i Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst... u Forskydninger i langfristede tilgodehavender... u i Pantebreve... i Aktier og andelsbeviser m.v.... u Udlån til beboerindskud... u i Indskud i landsbyggefonden m.v..... u Andre langfristede udlån og tilgodehavender... u i Deponerede beløb for lån m.v.... u Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... u Staten... u Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v... u Deposita.... u Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.. u i Deposita.... u i Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... u Staten... u Forskydninger i kortfristet gæld til staten... i Anden gæld... i Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... u i Kirkelige skatter og afgifter... u Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager... u Mellemregningskonto... u i Selvejende institutioner med overenskomst... u Forskydninger i langfristet gæld... u i Selvejende institutioner med overenskomst... u Realkredit... u Kommunekreditforeningen... u i Pengeinstitutter... u Langfristet gæld vedrørende ældreboliger... u TOTAL (UDGIFT)... u TOTAL (INDTÆGT)... i TOTAL (NETTO)... n

12 REGNSKABSOVERSIGT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

13 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 00 Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Jordforsyning... u i Fælles formål... u i Drift... u i Egedal kommune autoriserede... u i Anlæg... u AFLEDTE KONSEKVENSER AF KILDEDAL PARK.... u Salgsindtægter... u Boligformål... u i Anlæg... u i SALG AF TOFTEHØJGÅRD, GL. u ROSKILDEVEJ 1A..... i Omkostninger... u UDENDØRS KUNST I STENLØSE SYD... u KUNSTPULJE.... u SALG AF PARCELHUSGRUND, u TVILLINGEVEJ I SMØRUM.... i Omkostninger... u FORVENTEDE OVERFØRSLER... u EGEDAL BYDEL... u EGEDAL BYDELSCENTER.... u Omkostninger cpk... u Omkostninger... u TVÆRVEJ.... u Stier, veje og grønne områder... u Dam holmes forlægning vedr. rådhus.... u STENLØSE SYD.... u i KØB/SALG... u i Omkostninger... u Salgsindtægter... i BYGGEMODNING... u i Stier, veje og grønne områder... u Energi, vand m.v..... u i Erhvervsformål.... u i Drift... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i SALG AF DELAREALER I GANLØSE... i SALG AF DEL AF MATRIKEL NR. 50, SKELKELSØ BY, JØRLUNDE... i KØB AF DAM HOLME 6, STENLØSE... u Arealerhvervelser... u Omkostninger... u

14 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 03 Erhvervsformål INTERN OVERDRAGELSE AF MATR.NR.... u D OG 25A, STENLØSE... i Salgsindtægter... i KILDEDALPROJEKT... u Egedal kommune autoriserede... u BYGGEMODNING VÆREBRO ERHVERVSOMRÅDE.... u Omkostninger... u Faste ejendomme... u i Fælles formål... u i Drift... u i Egedal kommune autoriserede... u ANDRE FASTE EJENDOMME - FÆLLES UDG..... u Egedal kommune autoriserede... u FASTEEJENDOMME - IKKE FORDELT... u Egedal kommune autoriserede... u OFFENTLIGT TOILET - ØLSTYKKE... u Egedal kommune autoriserede... u SERVICEGRUPPEN... u i Egedal kommune autoriserede... u i SANDAL BØRNEHAVE... u Egedal kommune autoriserede... u LANGEKÆR... u Egedal kommune autoriserede... u KYLLINGEKÆR... u Egedal kommune autoriserede... u DAGPLEJEGÆSTEHUS... u Egedal kommune autoriserede... u ELVERHØJ... u Egedal kommune autoriserede... u SATELITTEN/LAGUNEN... u i Egedal kommune autoriserede... u i RYTTERGÅRDEN... u i Egedal kommune autoriserede... u i BRÆNDEKÆR 5, LEDØJE-SMØRUM... u i Egedal kommune autoriserede... u i GANLØSE GRILL... u Egedal kommune autoriserede... u SPRØJTEHUS I SLAGSLUNDE, STENLØSE... u Egedal kommune autoriserede... u SPRØJTEHUS I KNARDRUP, STENLØSE... u Egedal kommune autoriserede... u TOFTEHØJGÅRD.... u Egedal kommune autoriserede... u

15 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål LANGEBROVEJ 6, ØLSTYKKE... u Egedal kommune autoriserede... u NY TOFTEGÅRD - RYTTERBAKKEN 2A, u ØLSTYKKE... i Egedal kommune autoriserede... u i LANGDYSSEVEJ 4, ØLSTYKKE... u Egedal kommune autoriserede... u GVL-VOLDGIFTSSAG... i Egedal kommune autoriserede... i BUDGETMIDLER TIL OMFORDELING... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i SALG AF NY TOFTEGÅRD, RYTTERBAKKEN 2A, ØLSTYKKE... u Omkostninger... u ENERGIANLÆG.... u i FÆLLES... u Omkostninger... u KLIMASKÆRM... u Anlægstilskud... u Håndværkerudgifter... u ENERGIRENOVERINGER... u Anlægstilskud... u Håndværkerudgifter... u Beboelse... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL... u Egedal kommune autoriserede... u BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.... u Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge... u RÅBROVEJ u i Egedal kommune autoriserede... u i LEDØJE BYGADE 23 B, UDLEJNING.... u i Egedal kommune autoriserede... u i SMØRUMNEDREVEJ 22, LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i PÆREVANGEN 21, ST.TV., u LEDØJE-SMØRUM... i Boliger til integration af udlændinge... u i HINDBÆRVANGEN 13, LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i NØDDELUNDEN 180, LEDØJE-SMØRUM... u i

16 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 001 Boliger til integration af udlændinge... u i DEGNETOFTEN 17, LEDØJE-SMØRUM... u Boliger til integration af udlændinge... u ERANTISHAVEN 29, LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i LEDØJE BYGADE 20A, LEDØJE-SMØRUM... u Boliger til integration af udlændinge... u KIRSEBÆRVANGEN 170, u LEDØJE-SMØRUM... i Boliger til integration af udlændinge... u i BARNEKÆRET 1, STENLØSE.... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE... u Boliger til integration af udlændinge... u SLOTSGYDEN 2, STENLØSE... u Egedal kommune autoriserede... u GARTNERVÆNGET 2B, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge i BIRKEVEJ 5, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u VESTERGADE 24 INTEGRATIONSBOLIGER, STENLØSE... u Boliger til integration af udlændinge... u ENKESÆDET ENGHOLMVEJ, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u TVÆRSTRÆDET - ALM. UDLEJNING, STENLØSE... u Boliger til integration af udlændinge... u RÅDHUS ALL 17, ØLSTYKKE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u NY TOFTEGÅRD, ØLSTYKKE... u Boliger til integration af udlændinge... u SKELBÆKVEJ 8B, ALM. UDLEJNING, u ØLSTYKKE... i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u UDLEJREVEJ 11, ØLSTYKKE... u Boliger til integration af udlændinge... u TOFTEPARKEN 13, ØLSTYKKE.... u Boliger til integration af udlændinge... u 1.000

17 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 999 Egedal kommune autoriserede... u ØSTERVEJ 5, ØLSTYKKE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u HAMPELANDVEJ 5, ØLSTYKKE.... u i Boliger til integration af udlændinge... i Egedal kommune autoriserede... u STENGÅRDS PLADS 4, ØLSTYKKE.... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u NY TOFTEGÅRDSVEJ 2, ØLSTYKKE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i BOLIGER TIL SOCIAL UDSATTE DAM u ENGE - STENLØSE... i Boliger til integration af udlændinge... u i BOELHOLM, TERKELVEJ u i Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge... i VESTERGADE u i Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge... i TOFTEBO - LEJL u i Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge... i Egedal kommune autoriserede... u Statsrefusion.... i BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.... i Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.... i Anlæg... u i SALG AF DEGNETOFTEN 17, LEDØJE... u i Salgsindtægter... i SALG AF LILLESTRÆDE 13, GANLØSE... u i Omkostninger... u Salgsindtægter... i SALG AF TOFTHOLMVEJ 9, STENLØSE... u i Omkostninger... u Salgsindtægter... i NEDRIVNING AF KOMMUNALE EJENDOMME.... u SALG AF TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE... u i Salgsindtægter... i SALG AF LILLESTRÆDE 3L, GANLØSE... u Omkostninger... u 1.600

18 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme 12 Erhvervsejendomme... u i Drift... u i RÅDHUS ALL 17, ØLSTYKKE... u i Egedal kommune autoriserede... u i TANGBJERG BØRNEHAVEN, UDLEJNING.... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u SALG AF TANGBJERG BØRNEHAVE, PAUKEVEJ ØLSTYKKE... u Omkostninger... u Andre faste ejendomme... u Drift... u SOLT.... u SANDBJERGKOMPLEKSET... u Egedal kommune autoriserede... u Byfornyelse.... u i Drift... u i Udgifter til byfornyelse... u i Refusion af byfornyelsesudgifter... u Egedal kommune autoriserede... u Driftsikring af boligbyggeri... u i Drift... u i STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER... u Støtte til opførelse af boliger... u RUGVÆNGET... u Lejetab ved fraflytning... u PGF. 59 I LOV OM ALMENE BOLIGER.... u i Lejetab ved fraflytning... u Lejeindtægt... i Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i SERVICEAREAL - 40 PLEJEBOLIGER... u PLEJEBOLIGER - PORSEBAKKEN - SERVICEAREAL... i Servicearealtilskud... i Fritidsområder... u i Grønne områder og naturpladser.... u i Drift... u i MATRIELGÅRDEN - PERSONALE - GRØN... u i Egedal kommune autoriserede... u i DRIFTAFDELINGEN - MATERIELGÅRDEN... u Egedal kommune autoriserede... u

19 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 32 Fritidsfaciliteter... u i Stadion og idrætsanlæg.... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, IDRÆTSFACILITETER, INKL. u FRILUFTSBADE... i Egedal kommune autoriserede... u i SMØRUM IDRÆTSCENTER.... u i Ledelse og administration... u Egedal kommune autoriserede... u i Anlæg... u UDENDØRS MOTIONSREDSKABER.... u Andre fritidsfaciliteter... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITTER... u Egedal kommune autoriserede... u SMØRUM GL. SKOLE.... u Egedal kommune autoriserede... u AKTIVITETSHUS I LEDØJE.... u Egedal kommune autoriserede... u FORENINGSHUSET FDF/FPF... u Egedal kommune autoriserede... u FDF-HUS TØRVESLETTEVEJ... u Egedal kommune autoriserede... u KULTURHUS LS... u i Egedal kommune autoriserede... u i HUNDETRÆNINGSAREALET I SMØRUM... u Egedal kommune autoriserede... u VEKSØ KRO... u Egedal kommune autoriserede... u LISELUND... u Egedal kommune autoriserede... u SANDBJERG FRITIDSLOKALER... u Egedal kommune autoriserede... u BÆKHOLM.... u Egedal kommune autoriserede... u MAGLEVAD... u Egedal kommune autoriserede... u DAM HOLME, SPEJDERBYGNINGER... u Egedal kommune autoriserede... u SPEJDERBYGNINGER... u Egedal kommune autoriserede... u AKTIVITETSHUS I SØSUM.... u Egedal kommune autoriserede... u MULTIHUSET I STENLØSE SYD... u

20 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 999 Egedal kommune autoriserede... u SPEJDEROMRÅDET EGELUNDEN, SMØRUM.... u Egedal kommune autoriserede... u UDLEJREVEJ 9 - SPEJDERHYTTERNE... u Egedal kommune autoriserede... u GL. STADION ØRNEBJERGVEJ.... u Egedal kommune autoriserede... u SKENKELSØ MØLLE... u Egedal kommune autoriserede... u GRÆSTEDGÅRD.... u i Egedal kommune autoriserede... u i KILDEHOLM ORIENTERINGSKLUB/STENLØSE-ØLSTYKKE ATLETIK OG MOTION... u Egedal kommune autoriserede... u LANGDYSSEVEJ... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i MULTIHUS I STENLØSE SYD... u i Anlægstilskud... i Projektering... u SALG AF DEL AF FLODVEJ 62, u SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM... i TELESLYNGEANLÆG... u Projektering... u Kirkegårde... u Kirkegårde... u Drift... u KAPEL (ØLSTYKKE)... u Egedal kommune autoriserede... u Naturbeskyttelse.... u i Naturforvaltningsprojekter... u i Anlæg... u i VÅDOMRÅDE PROJEKT VÆREBRO ÅDAL... u i Fredningserstatninger... u Anlæg... u FREDNINGSERSTATNINGER... u Skove.... u Drift... u BURESØ-UDVALGET... u Egedal kommune autoriserede... u VESTSKOVEN... u Egedal kommune autoriserede... u Vandløbsvæsen... u i Fælles formål... u Drift... u

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014

Budget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014 Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.

Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.

Læs mere

Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100

Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100 Oversigt over P nummer i Egedal kommune (maj 2015) CvrNr ProdNr Antal BraKode Navn Adresse PostNrPostDistr Rådhusene 29188386 1003283851 541 841100 Egedal Rådhus Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig

Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)

INDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven) INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Oversigt over P-nummer i Egedal kommune (marts 2016) CvrNr ProdNr AntPer BraKode Navn1 Rådhusene Egedal Rådhus

Oversigt over P-nummer i Egedal kommune (marts 2016) CvrNr ProdNr AntPer BraKode Navn1 Rådhusene Egedal Rådhus Oversigt over P-nummer i Egedal kommune (marts 2016) CvrNr ProdNr AntPer BraKode Navn1 Rådhusene 29188386 1003283851 456 841100 Egedal Rådhus 29188386 1003283954 109 869090 Egedal Sundhedscenter 29188386

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16

Krebs, Janne. 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan. Kalenderår, 4 særperioder ZCFIB_185 1850020002 0 Tårnby Kommune Tårnby B16 Hovedoversigt Hovedoversigt - Budgetlægning (FIB059) Skæringsdato 01.01.2015 Aktuel bruger Krebs, Janne Statiske filtre Regnskabsår Kontoplan 2015-2019 185/0020 KMD OPUS Kontoplan Regnskabsårsvariant InfoProvider

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.

Esbjerg Kommune Budget 2016 19. Opdeling af driftsområder. Fagudvalg/politikområde/emne. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536. Økonomiudvalget 6.252.919 6.305.347 6.420.687 6.536.299 Byudvikling 2.431 2.380 2.330 2.330 Driftssikring af boligbyggeri, ydelsesstøtte 2.102 2.051 2.001 2.001 Ubestemte formål, lejeindtægt 259 259 259

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne

Esbjerg Kommune Budget Opdeling af driftsområder priser Fagudvalg/politikområde/emne Økonomiudvalget 6.427.077 6.568.948 6.628.767 6.728.054 Byudvikling 3.130 2.326 2.326 2.326 Driftsikring, ungdomsboligbidrag og ydelsesstøtte 3.381 2.577 2.577 2.577 Ubestemte formål, lejeindtægt 265 265

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Specifikationer til årsberetning 2012

Specifikationer til årsberetning 2012 Specifikationer til årsberetning 2012 Indholdsfortegnelse Bemærkninger til Regnskabsoversigt... 2 Regnskabsoversigt: Teknik- og Miljøudvalget... 3 Uddannelsesudvalget... 6 Børne- og Familieudvalget...

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt

BUDGET. Bilag Bevillingsoversigt BUDGET Bilag Bevillingsoversigt Indholdsfortegnelse Sider: Bevillingsoversigter Politikområde/Funktion/Gruppering 3 Tønder Kommune overordnet/artskonto 24 IM Art 27 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt

Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt Faxe Kommune Halvårsregnskab 2012 Regnskabsoversigt 1000 kr. Opr. Tillægsbev. Korrigeret Regnskab Forventet NETTODRIFTSUDGIFTER 1.912.311 57.957 1.970.268 936.322 1.905.249 01 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

BUDGET Bog 2 - oversigter

BUDGET Bog 2 - oversigter 2 BUDGET 2017-2020 Bog 2 - oversigter December 2016 Indhold Indledning... 5 Tabel 1 Hovedoversigt... 7 Tabel 2 Tværgående artsoversigt... 11 Tabel 3 Økonomi- og Indenrigsministeriets autoriserede kontoplan...15

Læs mere

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne

Talbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side

Læs mere

Ballerup Kommune budget 2015

Ballerup Kommune budget 2015 Ballerup Kommune budget 2015 Indholdsfortegnelse A. Forord... 2 B. Overordnet rammebeskrivelse... 4 C. Aftale om budget 2015... 10 D. Hovedoversigt og resultatoversigt... 37 E. Bevillingsoversigt... 41

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side

Indholdsfortegnelse. Regnskab Side Indholdsfortegnelse Side 3 l Bevillinger 2013 6 l Hovedoversigt 2013 8 l Regnskabssammendrag 2013 11 l Tværgående hovedartsoversigt 2013 13 l Driftsregnskab 2013 75 l Anlæg 2013 92 l Konto 7 og 8 2013

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks

Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Social- og Sundhedsudvalget - Indeks Værdier Stevns indeks Sammenlign Region ingsgruppen Sjælland indeks indeks Område Total/Deltotal Tekst Alle Totaler Total Tilbud til ældre, kr. pr. 65+ årig 79 100

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2010 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...27 Økonomiudvalget...29 Socialudvalget...59 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Budget- og regnskabssystem for kommuner Dato: 14. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 3.0-1 1 Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab

Hovedoversigt til regnskab REGNSKAB 2009 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt...1 Tværgående artsoversigt...5 Regnskabsoversigt...9 Bemærkninger...29 Økonomiudvalget...31 Socialudvalget...61 Sundhedsudvalget...73 Beskæftigelsesudvalget...

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget RØDOVRE KOMMUNE Økonomi- og Personaleforvaltningen Notat om: Bemærkninger til ansøgning om tillægsbevilling Sagsbehandler: Sanne Becher Dato: 27. oktober 2008 Til: Bilag til sagen J.nr.: 08.03090-003 Teknik-

Læs mere

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg

Bevillingsomr der. 1 konomiudvalget. 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg Bevillingsomr der 1 konomiudvalget 1 Administration 2 Politisk organisation 3 vrige omr der (łkonomiudvalget) 4 Lłnpuljer mv. 2 Błrn- og skoleudvalg 1 Skole 3 Błrn 0-6 r 4 Familie 3 Arbejdsmarkedsudvalg

Læs mere

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE

DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.3 - side 1 DØGNINSTITUTIONER, OPHOLDSSTEDER MV. OG FORE- BYGGENDE FORANSTALTNINGER FOR BØRN OG UNGE 5.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge På denne funktion

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget

Læs mere

Aktivitetshierarki Center for Borger Service

Aktivitetshierarki Center for Borger Service Aktivitetshierarki Center for Borger Service Ledelse, Sekretariat og Borgerkontakt Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Sekretariat og ledelse Niveau 4 Begravelseshjælp Begravelseshjælp Formuegrænse Førtidspension

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-2016 Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 31/7-216 9-8-216 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag

Lemvig Kommune. Budget Budgetoverslag Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag

Læs mere

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10-2015 på Social- og Sundhedsudvalgets område. Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/10- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s * 1.000 DKK 0025

Læs mere

1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 6 Bevillingsoversigt... 8 Bevillingsspecifikationer... 10 Drift og refusion... 10 Anlæg... 20 Renter afdrag og finasiering... 26 soversigt... 28 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1

Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 Velfærdsudvalget DRIFT Side: 1 105 Velfærdsudvalget 481.723.252 010 Social service 121.348.264 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 585.152 25 Faste ejendomme 585.152 11 Beboelse 585.152 011080

Læs mere

Afsnit 16 Budgetforslag

Afsnit 16 Budgetforslag Afsnit 16 Budgetforslag 2017-2020 Afsnit 16 - side 1 Indholdsfortegnelse til budgetforslag Center/Stab Side Direktion 3 Opvækst og Læring 4 Sundhed og omsorg 24 Arbejdsmarked 42 By, Land og Kultur 60 Politik

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes?

Hvilke kommunale opgaver kan konkurrenceudsættes? Hvilke kommunale kan konkurrenceudsættes? 1 FORMÅL I DI s årlige faktaark om kommunernes konkurrenceudsættelse foretages der en kortlægning af kommunernes konkurrenceudsættelse i det senest afsluttede

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Maj 2012 Ikrafttrædelsesår: Budget 2013 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013

Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 Budget 2010 Samt budgetoverslag 2011-2013 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 1 2010-2011 2 2012-2013 3 SAMMENDRAG 5 2010-2011 6 2012-2013 9 BEVILLINGSOVERSIGT DRIFT OG REFUSION 13 1 Kommunalbestyrelsen 14 10 Udvalget

Læs mere

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg..

Budgetoverslagsår 2011-2013. Borgmesterens indledning... 3. Hovedoversigt. 5. Resultatopgørelse.. 7. Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. Budget 2010 Budgetoverslagsår 2011-2013 Indhold: Borgmesterens indledning... 3 Hovedoversigt. 5 Resultatopgørelse.. 7 Bevillingsoversigt, ekskl. anlæg.. 9 Investeringsoversigt... 11 Artsoversigt.. 13 Budgetsammendrag...

Læs mere

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN

3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål

Læs mere

Budget Budgetoverslagsår

Budget Budgetoverslagsår Budget 2017 Budgetoverslagsår 2018-2020 0000 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt...

Læs mere

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.0 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger JORDFORSYNING (22) 0.22.01

Læs mere