HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB"

Transkript

1 0240 EGEDAL

2 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonto, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

3 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 REGNSKAB 2013 BUDGET 2013 TILLÆGSBEVILLING UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT A. DRIFTSVIRKSOMHED(INKL.REFUSION) 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 2 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Heraf refusion Administration m.v Heraf refusion DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sygehusvæsen og sygesikring Social- og sundhedsvæsen Administration m.v ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNST. VEDR. H.KONTO 0-6 C. RENTER D. FINANSFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver ( ) Øvrige finansforskydninger ( ) Finansforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A B C D E P/L-STIGNING) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Udligning af moms (8.87) Skatter ( ) FINANSIERING I ALT BALANCE

4 REGNSKABSSAMMENDRAG Regnskabssammendraget har til formål at give en summarisk oversigt over kommunens samlede aktiviteter i regnskabsåret.

5 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... u i Jordforsyning... u i Fælles formål... u i Boligformål... u i Erhvervsformål.... u i Faste ejendomme... u i Fælles formål... u i Beboelse... u i Erhvervsejendomme... u i Andre faste ejendomme... u Byfornyelse... u i Driftsikring af boligbyggeri.... u i Fritidsområder... u i Grønne områder og naturpladser... u i Fritidsfaciliteter.... u i Stadion og idrætsanlæg... u i Andre fritidsfaciliteter... u i Kirkegårde... u Kirkegårde.... u Naturbeskyttelse... u i Naturforvaltningsprojekter... u i Fredningserstatninger... u Skove... u Vandløbsvæsen... u i Fælles formål... u Vedligeholdelse af vandløb... u i Miljøbeskyttelse m.v.... u i Fælles formål... u i Jordforurening... u Bærbare batterier... u Miljøtilsyn - virksomheder... u Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v.... u i Diverse udgifter og indtægter... u i Skadedyrsbekæmpelse... u i Redningsberedskab... u i Redningsberedskab... u i Forsyningsvirksomheder m.v..... u i Forsyningsvirksomheder... u i

6 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Varmeforsyning... u i Affaldshåndtering... u i Generel administration... u i Ordninger for dagrenovation restaffald... u i Ordninger for storskrald og haveaffald.... u i Ordninger for glas, papir og pap.... u i Ordninger for farligt affald... u i Genbrugsstationer... u i Transport og infrastruktur... u i Fælles funktioner... u Fælles formål... u Arbejder for fremmed regning... u Driftsbygninger og -pladser... u Kommunale veje... u i Vejvedligeholdelse m.v.... u i Belægninger m.v.... u Vintertjeneste... u Vejanlæg... u Kollektiv trafik.... u Fælles formål... u Busdrift.... u Undervisning og kultur.... u i Folkeskolen m.m..... u i Folkeskoler... u i Fællesudgifter for kommunens samlede u skolevæsen... i Syge- og hjemmeundervisning... u i Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... u Skolefritidsordninger... u i Befordring af elever i grundskolen.... u i Specialundervisning i regionale tilbud... u Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk u Bidrag til statslige og private skoler.... u i Efterskoler og ungdomskostskoler.... u i Ungdommens uddannelsesvejledning... u Specialpædagogisk bistand til voksne... u Idrætsfaciliteter for børn og unge... u i Ungdomsuddannelser... u i Produktionsskoler... u i Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold... u i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. u i

7 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Folkebiblioteker... u i Folkebiblioteker... u i Kulturel virksomhed... u i Museer... u i Teatre... u Musikarrangementer... u i Andre kulturelle opgaver.... u i Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v.... u i Fælles formål... u i Folkeoplysende voksenundervisning.... u i Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde... u i Lokaletilskud.... u Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven... u i Ungdomsskolevirksomhed.... u i Sundhedsområdet... u i Sundhedsudgifter m.v.... u i Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet.... u Kommunal genoptræning og u vedligeholdelsestræning.... i Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut... u Kommunal tandpleje... u i Sundhedsfremme og forebyggelse... u Kommunal sundhedstjeneste... u i Andre sundhedsudgifter... u Sociale opgaver og beskæftigelse.... u i Central refusionsordning.... i Indtægter fra den centrale refusionsordning... i Dagtilbud m.v til børn og unge... u i Fælles formål... u i Dagpleje.... u i Vuggestuer... u Børnehaver... u i Integrerede daginstitutioner.... u i Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud.. u i Særlige dagtilbud og særlige klubber... u Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... u Tilbud til børn og unge med særlige behov... u i Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og u unge... i Forebyggende foranstaltninger for børn og unge... u i

8 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Døgninstitutioner for børn og unge... u i Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge... u Tilbud til ældre og handicappede... u i Ældreboliger.... u i Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede... u i Forebyggende indsats for ældre og handicappede.. u i Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og u befordring... i Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem... u Rådgivning.... u i Rådgivning og rådgivningsinstitutioner... u i Tilbud til voksne med særlige behov... u i Botilbud for personer med særlige sociale u problemer ( )... i Alkoholbehandling og behandlingshjem for u alkoholskadede (sundhedslovens 141)... i Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens u og sundhedslovens... i ) 50 Botilbud til længerevarende ophold (... u )... i Botilbud til midlertidigt ophold (.... u )... i Kontaktperson- og ledsageordninger (.... u ,97-99)... i Beskyttet beskæftigelse ( 103)... u i Aktivitets- og samværstilbud ( 104).... u i Tilbud til udlændinge... u i Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v.... u i Kontanthjælp til udlændinge omfattet af u integrationsprogrammet... i Repatriering... u i Førtidspensioner og personlige tillæg u i Personlige tillæg m.v..... u i Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før u januar i Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før u januar i Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra u januar i Kontante ydelser... u i Sygedagpenge.... u i Sociale formål... u i Kontanthjælp... u i

9 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Kontanthjælp vedrørende visse grupper af u flygtninge.... i Aktiverede kontanthjælpsmodtagere... u i Boligydelse til pensionister - kommunal u medfinansiering.... i Boligsikring - kommunal medfinansiering... u i Dagpenge til forsikrede ledige... u Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt u deres dagpengeret... i Revalidering... u i Revalidering... u i Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) u samt modtagere af ledighedsydelse... i Ressourceforløb... u i Arbejdsmarkedsforanstaltninger.... u i Driftsudgifter til den kommunale u beskæftigelsesindsats... i Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige... u i Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt til u alternativt tilbud.... i Servicejob... u i Seniorjob for personer over 55 år.... u i Beskæftigelsesordninger... u i Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... u Øvrige sociale formål... u Fællesudgifter og administration m.v.... u i Politisk organisation... u i Fælles formål... u i Kommunalbestyrelsesmedlemmer... u Kommissioner, råd og nævn... u Valg m.v.... u Administrativ organisation... u i Administrationsbygninger... u i Sekretariat og forvaltninger... u i Fælles it og telefoni... u i Jobcentre... u i Naturbeskyttelse... u Miljøbeskyttelse.... u i Voksen-, ældre- og handicapområdet.... u Det specialiserede børneområde... u Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... u i Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love. u i

10 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Erhvervsservice og iværksætteri.... u i Lønpuljer... u Løn- og barselspuljer... u Tjenestemandspension... u Interne forsikringspuljer... u Renter, tilskud, udligning, skatter m.v.... u i Renter af likvide aktiver... u i Indskud i pengeinstitutter m.v.... u i Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt... i Tilgodehavender i betalingskontrol... i Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 i Renter af langfristede tilgodehavender.... i Pantebreve... i Udlån til beboerindskud... i Andre langfristede udlån og tilgodehavender... i Deponerede beløb for lån m.v.... i Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder.. u i Varmeforsyning... i Andre forsyningsvirksomheder.... u i Renter af kortfristet gæld til staten.... u Anden gæld... u Renter af kortfristet gæld i øvrigt... u Mellemregningskonto... u Renter af langfristet gæld... u Selvejende institutioner med overenskomst... u Realkredit... u Kommunekreditforeningen... u Pengeinstitutter... u Kurstab og kursgevinster m.v.... u i Kurstab og kursgevinster i øvrigt... u i Garantiprovision... i Tilskud og udligning... u i Udligning og generelle tilskud.... u i Udligning og tilskud vedrørende udlændinge... u i Kommunale bidrag til regionerne.... u Særlige tilskud... u i Refusion af købsmoms... u Refusion af købsmoms... u Skatter... u i Kommunal indkomstskat... u i Selskabsskat.... i Anden skat pålignet visse indkomster.... i Grundskyld... i Anden skat på fast ejendom... i Balanceforskydninger... u i Forskydninger i likvide aktiver... u Kontante beholdninger... u Indskud i pengeinstitutter m.v.... u

11 REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB Forskydninger i tilgodehavender hos staten... u i Refusionstilgodehavender... u Andre tilgodehavender... i Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt... u i Tilgodehavender i betalingskontrol... u Andre tilgodehavender... u Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår... i Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst... u Forskydninger i langfristede tilgodehavender... u i Pantebreve... i Aktier og andelsbeviser m.v.... u Udlån til beboerindskud... u i Indskud i landsbyggefonden m.v..... u Andre langfristede udlån og tilgodehavender... u i Deponerede beløb for lån m.v.... u Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... u Staten... u Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v... u Deposita.... u Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v.. u i Deposita.... u i Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre... u Staten... u Forskydninger i kortfristet gæld til staten... i Anden gæld... i Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt... u i Kirkelige skatter og afgifter... u Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager... u Mellemregningskonto... u i Selvejende institutioner med overenskomst... u Forskydninger i langfristet gæld... u i Selvejende institutioner med overenskomst... u Realkredit... u Kommunekreditforeningen... u i Pengeinstitutter... u Langfristet gæld vedrørende ældreboliger... u TOTAL (UDGIFT)... u TOTAL (INDTÆGT)... i TOTAL (NETTO)... n

12 REGNSKABSOVERSIGT Rapporten opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter.

13 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 00 Byudvikling, bolig- og u miljøforanstaltninger... i Jordforsyning... u i Fælles formål... u i Drift... u i Egedal kommune autoriserede... u i Anlæg... u AFLEDTE KONSEKVENSER AF KILDEDAL PARK.... u Salgsindtægter... u Boligformål... u i Anlæg... u i SALG AF TOFTEHØJGÅRD, GL. u ROSKILDEVEJ 1A..... i Omkostninger... u UDENDØRS KUNST I STENLØSE SYD... u KUNSTPULJE.... u SALG AF PARCELHUSGRUND, u TVILLINGEVEJ I SMØRUM.... i Omkostninger... u FORVENTEDE OVERFØRSLER... u EGEDAL BYDEL... u EGEDAL BYDELSCENTER.... u Omkostninger cpk... u Omkostninger... u TVÆRVEJ.... u Stier, veje og grønne områder... u Dam holmes forlægning vedr. rådhus.... u STENLØSE SYD.... u i KØB/SALG... u i Omkostninger... u Salgsindtægter... i BYGGEMODNING... u i Stier, veje og grønne områder... u Energi, vand m.v..... u i Erhvervsformål.... u i Drift... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i SALG AF DELAREALER I GANLØSE... i SALG AF DEL AF MATRIKEL NR. 50, SKELKELSØ BY, JØRLUNDE... i KØB AF DAM HOLME 6, STENLØSE... u Arealerhvervelser... u Omkostninger... u

14 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 03 Erhvervsformål INTERN OVERDRAGELSE AF MATR.NR.... u D OG 25A, STENLØSE... i Salgsindtægter... i KILDEDALPROJEKT... u Egedal kommune autoriserede... u BYGGEMODNING VÆREBRO ERHVERVSOMRÅDE.... u Omkostninger... u Faste ejendomme... u i Fælles formål... u i Drift... u i Egedal kommune autoriserede... u ANDRE FASTE EJENDOMME - FÆLLES UDG..... u Egedal kommune autoriserede... u FASTEEJENDOMME - IKKE FORDELT... u Egedal kommune autoriserede... u OFFENTLIGT TOILET - ØLSTYKKE... u Egedal kommune autoriserede... u SERVICEGRUPPEN... u i Egedal kommune autoriserede... u i SANDAL BØRNEHAVE... u Egedal kommune autoriserede... u LANGEKÆR... u Egedal kommune autoriserede... u KYLLINGEKÆR... u Egedal kommune autoriserede... u DAGPLEJEGÆSTEHUS... u Egedal kommune autoriserede... u ELVERHØJ... u Egedal kommune autoriserede... u SATELITTEN/LAGUNEN... u i Egedal kommune autoriserede... u i RYTTERGÅRDEN... u i Egedal kommune autoriserede... u i BRÆNDEKÆR 5, LEDØJE-SMØRUM... u i Egedal kommune autoriserede... u i GANLØSE GRILL... u Egedal kommune autoriserede... u SPRØJTEHUS I SLAGSLUNDE, STENLØSE... u Egedal kommune autoriserede... u SPRØJTEHUS I KNARDRUP, STENLØSE... u Egedal kommune autoriserede... u TOFTEHØJGÅRD.... u Egedal kommune autoriserede... u

15 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål LANGEBROVEJ 6, ØLSTYKKE... u Egedal kommune autoriserede... u NY TOFTEGÅRD - RYTTERBAKKEN 2A, u ØLSTYKKE... i Egedal kommune autoriserede... u i LANGDYSSEVEJ 4, ØLSTYKKE... u Egedal kommune autoriserede... u GVL-VOLDGIFTSSAG... i Egedal kommune autoriserede... i BUDGETMIDLER TIL OMFORDELING... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i SALG AF NY TOFTEGÅRD, RYTTERBAKKEN 2A, ØLSTYKKE... u Omkostninger... u ENERGIANLÆG.... u i FÆLLES... u Omkostninger... u KLIMASKÆRM... u Anlægstilskud... u Håndværkerudgifter... u ENERGIRENOVERINGER... u Anlægstilskud... u Håndværkerudgifter... u Beboelse... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL... u Egedal kommune autoriserede... u BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.... u Udgifter ved lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge... u RÅBROVEJ u i Egedal kommune autoriserede... u i LEDØJE BYGADE 23 B, UDLEJNING.... u i Egedal kommune autoriserede... u i SMØRUMNEDREVEJ 22, LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i PÆREVANGEN 21, ST.TV., u LEDØJE-SMØRUM... i Boliger til integration af udlændinge... u i HINDBÆRVANGEN 13, LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i NØDDELUNDEN 180, LEDØJE-SMØRUM... u i

16 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 001 Boliger til integration af udlændinge... u i DEGNETOFTEN 17, LEDØJE-SMØRUM... u Boliger til integration af udlændinge... u ERANTISHAVEN 29, LEDØJE-SMØRUM... u i Boliger til integration af udlændinge... u i LEDØJE BYGADE 20A, LEDØJE-SMØRUM... u Boliger til integration af udlændinge... u KIRSEBÆRVANGEN 170, u LEDØJE-SMØRUM... i Boliger til integration af udlændinge... u i BARNEKÆRET 1, STENLØSE.... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE... u Boliger til integration af udlændinge... u SLOTSGYDEN 2, STENLØSE... u Egedal kommune autoriserede... u GARTNERVÆNGET 2B, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u Betaling vedrørende boliger til integration af udlændinge i BIRKEVEJ 5, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u VESTERGADE 24 INTEGRATIONSBOLIGER, STENLØSE... u Boliger til integration af udlændinge... u ENKESÆDET ENGHOLMVEJ, STENLØSE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u TVÆRSTRÆDET - ALM. UDLEJNING, STENLØSE... u Boliger til integration af udlændinge... u RÅDHUS ALL 17, ØLSTYKKE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u NY TOFTEGÅRD, ØLSTYKKE... u Boliger til integration af udlændinge... u SKELBÆKVEJ 8B, ALM. UDLEJNING, u ØLSTYKKE... i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u UDLEJREVEJ 11, ØLSTYKKE... u Boliger til integration af udlændinge... u TOFTEPARKEN 13, ØLSTYKKE.... u Boliger til integration af udlændinge... u 1.000

17 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse 999 Egedal kommune autoriserede... u ØSTERVEJ 5, ØLSTYKKE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u HAMPELANDVEJ 5, ØLSTYKKE.... u i Boliger til integration af udlændinge... i Egedal kommune autoriserede... u STENGÅRDS PLADS 4, ØLSTYKKE.... u i Boliger til integration af udlændinge... u i Egedal kommune autoriserede... u NY TOFTEGÅRDSVEJ 2, ØLSTYKKE... u i Boliger til integration af udlændinge... u i BOLIGER TIL SOCIAL UDSATTE DAM u ENGE - STENLØSE... i Boliger til integration af udlændinge... u i BOELHOLM, TERKELVEJ u i Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge... i VESTERGADE u i Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge... i TOFTEBO - LEJL u i Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge... u Betaling vedrørende midlertidige boliger til flygtninge... i Egedal kommune autoriserede... u Statsrefusion.... i BEBOELSE - FÆLLES UDGIFTER.... i Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved fraflytning af flygtninge.... i Anlæg... u i SALG AF DEGNETOFTEN 17, LEDØJE... u i Salgsindtægter... i SALG AF LILLESTRÆDE 13, GANLØSE... u i Omkostninger... u Salgsindtægter... i SALG AF TOFTHOLMVEJ 9, STENLØSE... u i Omkostninger... u Salgsindtægter... i NEDRIVNING AF KOMMUNALE EJENDOMME.... u SALG AF TOFTHOLMVEJ 20, STENLØSE... u i Salgsindtægter... i SALG AF LILLESTRÆDE 3L, GANLØSE... u Omkostninger... u 1.600

18 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 12 Erhvervsejendomme 12 Erhvervsejendomme... u i Drift... u i RÅDHUS ALL 17, ØLSTYKKE... u i Egedal kommune autoriserede... u i TANGBJERG BØRNEHAVEN, UDLEJNING.... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u SALG AF TANGBJERG BØRNEHAVE, PAUKEVEJ ØLSTYKKE... u Omkostninger... u Andre faste ejendomme... u Drift... u SOLT.... u SANDBJERGKOMPLEKSET... u Egedal kommune autoriserede... u Byfornyelse.... u i Drift... u i Udgifter til byfornyelse... u i Refusion af byfornyelsesudgifter... u Egedal kommune autoriserede... u Driftsikring af boligbyggeri... u i Drift... u i STØTTE TIL OPFØRELSE AF BOLIGER... u Støtte til opførelse af boliger... u RUGVÆNGET... u Lejetab ved fraflytning... u PGF. 59 I LOV OM ALMENE BOLIGER.... u i Lejetab ved fraflytning... u Lejeindtægt... i Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i SERVICEAREAL - 40 PLEJEBOLIGER... u PLEJEBOLIGER - PORSEBAKKEN - SERVICEAREAL... i Servicearealtilskud... i Fritidsområder... u i Grønne områder og naturpladser.... u i Drift... u i MATRIELGÅRDEN - PERSONALE - GRØN... u i Egedal kommune autoriserede... u i DRIFTAFDELINGEN - MATERIELGÅRDEN... u Egedal kommune autoriserede... u

19 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg 32 Fritidsfaciliteter... u i Stadion og idrætsanlæg.... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL - SPORTS-, SVØMME-, IDRÆTSFACILITETER, INKL. u FRILUFTSBADE... i Egedal kommune autoriserede... u i SMØRUM IDRÆTSCENTER.... u i Ledelse og administration... u Egedal kommune autoriserede... u i Anlæg... u UDENDØRS MOTIONSREDSKABER.... u Andre fritidsfaciliteter... u i Drift... u i FÆLLES FORMÅL - ANDRE FRITIDSFACILITTER... u Egedal kommune autoriserede... u SMØRUM GL. SKOLE.... u Egedal kommune autoriserede... u AKTIVITETSHUS I LEDØJE.... u Egedal kommune autoriserede... u FORENINGSHUSET FDF/FPF... u Egedal kommune autoriserede... u FDF-HUS TØRVESLETTEVEJ... u Egedal kommune autoriserede... u KULTURHUS LS... u i Egedal kommune autoriserede... u i HUNDETRÆNINGSAREALET I SMØRUM... u Egedal kommune autoriserede... u VEKSØ KRO... u Egedal kommune autoriserede... u LISELUND... u Egedal kommune autoriserede... u SANDBJERG FRITIDSLOKALER... u Egedal kommune autoriserede... u BÆKHOLM.... u Egedal kommune autoriserede... u MAGLEVAD... u Egedal kommune autoriserede... u DAM HOLME, SPEJDERBYGNINGER... u Egedal kommune autoriserede... u SPEJDERBYGNINGER... u Egedal kommune autoriserede... u AKTIVITETSHUS I SØSUM.... u Egedal kommune autoriserede... u MULTIHUSET I STENLØSE SYD... u

20 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 35 Andre fritidsfaciliteter 999 Egedal kommune autoriserede... u SPEJDEROMRÅDET EGELUNDEN, SMØRUM.... u Egedal kommune autoriserede... u UDLEJREVEJ 9 - SPEJDERHYTTERNE... u Egedal kommune autoriserede... u GL. STADION ØRNEBJERGVEJ.... u Egedal kommune autoriserede... u SKENKELSØ MØLLE... u Egedal kommune autoriserede... u GRÆSTEDGÅRD.... u i Egedal kommune autoriserede... u i KILDEHOLM ORIENTERINGSKLUB/STENLØSE-ØLSTYKKE ATLETIK OG MOTION... u Egedal kommune autoriserede... u LANGDYSSEVEJ... u Egedal kommune autoriserede... u Anlæg... u i MULTIHUS I STENLØSE SYD... u i Anlægstilskud... i Projektering... u SALG AF DEL AF FLODVEJ 62, u SMØRUMNEDRE BY, SMØRUM... i TELESLYNGEANLÆG... u Projektering... u Kirkegårde... u Kirkegårde... u Drift... u KAPEL (ØLSTYKKE)... u Egedal kommune autoriserede... u Naturbeskyttelse.... u i Naturforvaltningsprojekter... u i Anlæg... u i VÅDOMRÅDE PROJEKT VÆREBRO ÅDAL... u i Fredningserstatninger... u Anlæg... u FREDNINGSERSTATNINGER... u Skove.... u Drift... u BURESØ-UDVALGET... u Egedal kommune autoriserede... u VESTSKOVEN... u Egedal kommune autoriserede... u Vandløbsvæsen... u i Fælles formål... u Drift... u

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2014 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Borgmesterens forord Med afslutningen af en 4-årig valgperiode er det naturligt at gøre status for kommunens økonomiske situation. Syddjurs Kommunes havde frem til og med 2011 en 3-årig aftale med Økonomi-

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB... 5 REGNSKABSSAMMENDRAG... 7 REGNSKABSOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalget... 16 Ejendomme og administrationsbygninger... 16 Politisk

Læs mere

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020

Rregnskab 2013 - taloversigt 2009-2020 2009-2020 h e l h e d s p l a n Rregnskab 2013 - taloversigt Regnskab 2013 taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret... 3 Miljø- og Planlægningsudvalget,

Læs mere

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3

Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab. Indholdsfortegnelse. Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Regnskab 2009 - taloversigt Udgiftsbaseret regnskab Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget, skattefinansieret 3 Teknik- og Miljøudvalget, brugerfinansieret 29 Børne- og Skoleudvalget 34 Social- og

Læs mere

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering...

Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9. Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 1 2 Indholdsfortegnelse Resultatopgørelse... 5 Bevillingsoversigt... 7 Bevillingsspecifikationer... 9 Drift og refusion... 9 Anlæg... 19 Renter afdrag og finasiering... 25 soversigt... 27 Teknik og Miljøudvalget...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter

GENTOFTE-PLAN 2015. Økonomioversigter GENTOFTE-PLAN 2015 Økonomioversigter 1 Gentofte-Plan 2015 Økonomioversigter INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATBUDGET 3 HOVEDOVERSIGT 5 BEVILLINGSOVERSIGT 8 Driftsbudget 10 Teknik og Miljø (Park og Vej) 10 Teknik

Læs mere

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10

Hovedoversigt..3. Sammendrag af budget... 7. Budgetoplysninger 2013... 10 Budget 2013 Bilag 2 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt..3 Sammendrag af budget... 7 Budgetoplysninger 2013... 10 Drift... 10 Udvalget for Teknik og Miljø... 10 Forsyningsområdet... 31 Beredskabskommissionen...

Læs mere

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.)

Orientering om 22. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner (ny kontoplan m.m.) Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.sum.dk Samtlige kommunalbestyrelser Dato: Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: Sags nr.: Dok. nr.: Orientering om 22.

Læs mere

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer

Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Økonomirapport: Kontoplan uden numrer Afgrænsninger G4...:!454,!608,!717 F1...: 00..08 0 Initialværdi Rapportversion:...: cgkontogrp - Kontoplan uden numrer Præsentation...: polkontoplanomr - Kontoplanområder

Læs mere

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2012. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2013 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Årsregnskab 2011. Økonomicentret. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Økonomicentret Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Årsregnskab 2011 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 September 2012 Indholdsfortegnelse Side Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018

Budget 2015 Budgetoverslag for 2016-2018 2015 for 2016-2018 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto

Læs mere

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner 2 Hovedoversigt til regnskab Hele 1000 kroner Regnskab 2007 Korrig. budget 2007 Budget 2007 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger........................

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2. Budgetaftalen for år 2009... 3-5 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2009... 1 Politikker og mål... 2 Budgetaftalen for år 2009... 3-5 Generelle bemærkninger til budget 2009 2012... 5-15 Tilskud og udligningsordninger... 16-18

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen

ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen ODDER KOMMUNE BUDGET 2008. Budgetaftalen 3 Den kommunale styrelseslov foreskriver at Byrådet, senest den 15. oktober forud for det kommende regnskabsår, skal vedtage et årsbudget. Årsbudgettet skal være

Læs mere

Regnskab 2013. Vejen Kommune

Regnskab 2013. Vejen Kommune Regnskab 2013 Vejen Kommune Indholdsfortegnelse Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Godkendelsespåtegning... 5 Generelle bemærkninger... 6 Regnskabsopgørelse og finansieringsoversigt... 13

Læs mere

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Regnskab 2006 Bevilling Tillægsbevilling Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 100 ØKONOMIUDVALGET 11.278.005-7.365 8.796.100-4.320 9.843.246-3.746.473 30 Udvalg med overførselsadgang 277.273 112.320 664.580 06 Administration m.v. 277.273 112.320 664.580 42 Politisk organisation

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby

Over Dråby. Gerlev Strandpark. Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk. Lyngerup. Østby Skoven Sigerslevvester Kvinderup Græse Hørup Over Dråby Sundbylille Jørlunde Gerlev Strandpark Kyndby Huse Dalby Huse Lyngerup Tørslev Hage Snostrup Store Rørbæk Kyndby Venslev Dalby Krogstrup Lille Rørbæk

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2009

Regnskab & årsberetning 2009 Regnskab & årsberetning 2009 Side 1 INDHOLD Side Kommuneoplysninger 3 Borgmesterens forord 4 Påtegninger Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning 6 Status på Udviklingsstrategi 2009 9 Regnskab 2009

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til regnskab... Regnskabssammendrag... Regnskabsoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation... Administrativ

Læs mere

Herning Kommune. Årsregnskab 2013

Herning Kommune. Årsregnskab 2013 Årsregnskab 2013 Herning Kommune Årsregnskab 2013 1 2 Indholdsfortegnelse Årsregnskab 2013 Forord... 5 Regnskabsopgørelse... 7 Regnskabsoversigt 2013 - Indtægter... 9 Regnskabsoversigt 2013 - Drift...

Læs mere