.Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV"

Transkript

1 .Straks efter det ordinære Salgs Begyndelse." TEATERLIV OPPE paa en Førstesal, der hvor Kongens Nytorv snævrer sig ind til Holmens Kanal, sidder der ved Firetiden i et Forværelse fem-seks Mennesker og venter. Det er oppe i det kgl. Teaters Administrationsbygning, paa første Sal. Her findes Teatrets Bureau samt Chefens og Direktørens Kontorer, og det er til den ene eller den anden af disse Teatrets øverste Embedsmænd, at de ventende ønsker Indladelse. Direktøren er nede paa Prøven, siger Tjeneren. Det lader til, at det trækker længe ud idag. De fleste af de ventende tager denne Meddelelse med den fortrædelige Ro, hvormed Folk gør sig rede til langsom Belejring af en lukket Kontordør. Teaterreporteren vil saa hellere gaa og komme igen siden. En af Teatrets Skuespillere, som er mødt for at

2 I DIREKTØRENS FORVÆRELSE 41 beklage sig over den uretfærdige Tilsidesættelse, han er Genstand for, flytter sig truende nærmere hen til Døren. En Forfatter, hvis Ærinde er at tilbyde Teatret et Stykke trods det, at han har faaet tyve andre forkastede, synker hen i vanesløv Betragtning af Livet nede paa Kongens Nytorv. Han plejer ellers at være her ved Tretiden, siger Forfatteren. Ingen lægger Mærke til en ung Dame, der har taget Plads henne i Krogen, der hvor Dagslyset nu i Skumringen ikke har synderlig Magt og hvor man derfor kan have en vischance forikke at blive genkendt, om tilfældigvis nogenafensbekendte skulde have forvildetsig ind paa disse Enemærker Teaterkontrollør. Den unge Dame er kommet for at sige Direktøren, at hun saa frygtelig gerne vil til Teatret, at der er blevet spaaet hende en stor Fremtid, efterat hun ved en Dilettantforestilling har spillet Trine Rar i Aprilsnarrene" og Margrethe i Abekatten", at hun nu har indstuderet Nora og Ofelia, at hun gløder og syder for Scenens skønne Kunst... Men der hjemme ved de ikke, at hun er gaaet herop. Hun har ikke villet fortælle dem det, fordi hun ved, at hun ikke vilde blive forstaaet.

3 42 DEBUTANTIN DEN Nu sidder hun der i Forværelset og indsuger med bankende Begær den svage Anelse af Teaterluft, der trænger herop fra Scenen - - denne underlige hede, tørre Luft, mættet af Kulisse- og Sminkelugt, af aarelagrede Kostumers Krydder, af Pudder og Parykstøv og Parfymer. Og hun aner en Verden af en egen uvirkelig Virkelighed en Verden, hvor Livets Farver er stærkere, dets Lidenskaber stærkere, dets Linier skarpere trukket op end i de Hverdagsliv, der rører sig der nede paa Kongens Nytorv og paa Østergade men alligevel en Skyggeverden, hvis Blomster ikke dufter og hvis Træer ikke bærer Frugt og hvor selve Døden ikke er andet end et Blændværk, der hører op, saa snart Tæppet er faldet og den døde gaar op paa sit Værelse for hurtigt at blive klædt om og komme hjem og spise til Aften. Inde hos Direktøren henter hun sig, naar hendes Tur til Foretræde er kommet, den Besked, at man for at faa Lov til at aflægge en Prøve paa det kgl. Teater maa møde med en Anbefaling fra en eller anden scenisk Autoritet. Maaske stækkes hendes Teaterlyst allerede foran denne første Bom. Maaske gaar hun videre til Privatteatrene, Rækken igennem, til hun enten ser alle Døre lukkede eller har det Held at finde en Direktør, der aner slumrende Muligheder i hende. Og endelig kan det være, at hun gaar hjem og slaar sig saa sejgt og tappert gennem Familiefordommene, at hun faar Lov at læse med en Instruktør - med en Debut paa det kgl. som Maal. Vælger hun det sidste, kommer der jo saa den Dag, da hun med Instruktørens Anbefaling staar paa Scenen for at aflægge Prøve for Chefen og Direktøren. Oppe i Foyeren, fra hvis Vægge henfarne Sceneberømtheders historiske Træk skuer ned paa hendes Forehavende, mødes hun saa en Formiddag med andre Teaterlystne af begge Køn. Med en Følelse som den, hvormed Revolutionstidens fængslede franske Aristokrater saa deres Standsfæller gaa ud til Kærren, hører hun den ene efter den anden blive kaldt ned paa Scenen, Listen igennem, til der ikke mere er noget Navn foran hendes eget... Og med et, næsten uden at hun ved hvordan, staar hun selv paa de verdensbetydende Brædder. Den tændte Lamperække og et Par Herser, der giver det fornødne Lys fra oven, blænder hendes Blik, saa hun mere fornemmer end ser et Par Ansigter lyse

4

5 44 TEATERBACILLENS OFRE frem af det store mørke Svælg et Steds der ude paa den anden Side Rampen. Hun hører sin egen Stemme plumre Stilheden. Men hun kender ikke dens Klang. Den synes hende paa en Gang tynd og tør, den lille bløde Stemme med de kvidrende Solstrejf og den dybe Vemodens Celloklang, som Veninderne saa gerne lyttede til, naar hun i en fortrolig Kreds deklamerede de unge Digteres Vers. Hun hører ogsaa sin Instruktørs lidenskabsløse Oplæsning af Stikreplikkerne. Der er, synes hun, noget hjerteløst i den Enstonighed, hvormed han læser de hede Ord. De skulde have hidset hendes Følelser frem, klamret sig om hendes Hjerte med en mandig Lidenskabs faste Greb... Nede fra Mørket lyder en Stemme, der siger Tak, Den unge Dame bliver staaende et Sekund eller to, kan ikke rigtig faa sig til at tro, at det var det hele det Øjeblik, som hun med saa sød en Skælven har set hen til de sidste Maaneder. Men nu rejser Instruktøren sig, og mens et Par høfligt opmuntrende Bemærkninger klinger forbi hendes Øre, gaar hun ned ad de mange Stentrapper, hen ad de lange Korridorer. Hun møder Flokke af unge Damer, af pludrende Balletbørn, af Maskinfolk i Skjorteærmer, hun læser Opslaget om Prøver og Forestillinger henne under Gasblusset paa første Sal; hun er i en Verden, der lever et Liv for sig, med sine egne Koryfæer og sine Proletarer, sine Sejrherrer og sine slagne med hele Kampen for Tilværelsen, for Ryet og Navnet saa paa Livet løs skærpet, som den maa blive det, naar den ikke har en hel, vid Verden som Jagtgrund men kun de faa fattige Kvadratalen Scenegulv, af hvilke det gælder om at erobre sig sin Del... En Verden et Land, hvis Indbyggere kun er enige om det ene: at de ønsker sig vel ude deraf igen, og at de dog hver Dag kæmper paa Livet for at blive der, mens over dets Grænser feberhede Øjne stirrer ind om det kunde lykkes at faa Adgang til dets Eventyr. Den unge Dame, der er angreben af Teaterbacillen, har nemlig mange Lidelsesfæller. I tidligere Tid, da det var mindre vanskeligt end nu at komme til at aflægge Prøve paa det kgl. Teater, søgtes det gennemsnitligt hvert Aar af Komedielystne. Og da hvert af Privatteatrene sikkert kan mønstre en ligesaa stor Styrke, kan man vel regne, at der i København hvert Aar er mindst Men-

6 INDLEVEREDE STYKKER 45 nesker, der tilbyder Thalia deres Tjeneste. Heri ikke medregnet de sikkert mange Gange flere, hvis Evner paa Grund af uforstaaende Forældres Mangel paa Begejstring kvæles i Stilhed, inden nogen Teaterdirektør faar Lejlighed til at vurdere dem. Man maa imidlertid ikke tro, at de, der melder sig, er lutter uerfaren Ungdom. Der findes mellem Skuespilleremnerne Folk i alle Aldre og af alle Livsstillinger, Præster, Officerer, Bankmænd, ja pensionerede Embedsmænd. Og blandt dem er der Mennesker, som er behæftede med allehaande Svagheder af den Art, at de vilde gøre en Optræden paa en Scene utænkelig. Baade pukkelryggede, tunghøre, stammende og snøvlende har siddet i Direktørens Forværelse for at byde sig til, og det koster ofte stor Umage at faa disse Mennesker overbevist om det umulige i deres Forehavende. I det hele taget øver Scenen en hemmelighedsfuld Tiltrækning, ogsaa paa Folk, som ikke nogensinde har kunnet tænke sig at optræde personligt. Man paastaar i Teaterverdenen, at naar en Skræder først er begyndt paa at sy Teaterkostumer, har han saaledes faaet Teater i Blodet, at han herefter aldrig kan blive tilfreds med at sy ganske almindelige Klæder til ganske almindelige Mennesker. Saa meget mere forstaaeligt er det, at der udfoldes en overordentlig rig litterær Virksomhed med Scenen for Øje. Alene det kgl. Teater, hvis Forbrug af originale danske Arbejder i en enkelt Sæson sjældent løber op over 5 6 Stykker, har hvert Aar Tilbud om gennemsnitligt et hundrede. Men Størsteparten er rigtignok skrevet ud fra de mærkeligste Forestillinger om, hvad der er muligt paa en Scene. Der indleveres Stykker, som det vilde tage det meste af et Døgn et spille igennem, og der er andre, hvis fem Akter kunde gøres af paa en halv Snes Minutter tilsammen. En mærkelig Kendsgerning er det imidlertid, at de københavnske Teatres Personaler og forøvrigt ogsaa Provinsens Skuespillerselskaber - saa godt som udelukkende rekruteres enten af indfødte Københavnere eller afjyder. Fra Øerne udenfor København kommer der næsten ingen. Det kan forstaas, at kunstnerisk Trang for en Hovedstadsbeboer let kommer til at vælge sig Teatret som Virkefelt, men hvorfor Jyderne er mere dramatisk anlagte end Øboerne det turde være mindre let at forklare. Saa meget er imidlertid sikkert, at der har været Tider, da Flertallet af Eleverne paa det kgl. Teaters Elevskole stemte for at give Udtalen af det danske

7 46 ELEVSKOLEN Sprog paa Scenen et let jysk Præg, saa at f. Ex. Ordet Steg" skulde udtales bogstaveligt og ikke som Stej". Det kgl. Teaters Elevskole er nemlig endnu - hvad maaske ikke er alment bekendt en bestaaende Institution. Kun fører den en en mere indadvendt Tilværelse end i de Aar, da den for Statens Regning virkede som den officielle Planteskole for dramatiske Talenter, hvis Fremskridt en begrænset Offentlighed fik Lejlighed til at overbevise sig om gennem den hvert Aar stedfindende Elevprøve. Nu drives Elevskolen for Teatrets egne Midler, og der gives kun Undervisning i scenisk Teknik, Diktion, Plastik o. s. v. Der undervises altsaa ikke i noget almendannende Fag Skuespillere udenfor Teatret. som Literaturhisto- rie, fremmede Sprog og lign. Hvert Aar optages der gennemsnitlig 5 6 Elever paa Skolen. For dem er den ikke blot en Uddannelsesanstalt men tillige en Træning i den Taalmodighed, for hvilken der er saa mangefold Brug for den, der vil søge sin Fremtid ved et Teater. De unge Mennesker kommer jo ikke let paa Elevskolen uden i Forvejen at have gennemgaaet en vis scenisk Uddannelse hos en privat Instruktør. Naar de saa efter vel aflagt Prøve er lukket ind i Helligdommen, er der muligvis en og anden af dem ja, det

8 I HYTTEFADET 47 er vel i Grunden de fleste der allerede føler sig som havende vundet Riget. Og dog er det først nu, Krigen skal begynde. Til at begynde med gaar det unge Skuespilleremne i Hyttefad paa Teatret. En Gang imellem slippes han eller hun ud for en Aften at legemliggøre en underordnet Rolle. Saaledes vænnes de til Rampelyset, som en Hest, der skal være Militærhest, vænnes til Slagtummelen. Sceneprøve paa Folketeatret. Ingen nede i Huset har lagt Mærke til det nye Ansigt, men saa meget dybere staar Aftenen indpræntet i det nye Ansigts egen Erindring. Og det er med en egen Følelse af at være noget ovenover den store Hob, at den unge Kunstner eller Kunstnerinde ved 6 7 Tiden gaar paa Teatret for at klæde sig paa og sminke sig til sin Rolle". Der gaar et Par Aar. Og for saa vidt da ikke det unge Talent i Mellemtiden er gaaet til Provinserne eller helt har rystet Scenestøvet af Fødderne, kommer der maaske den Dag, da Debuten finder Sted. Til dette Øjemed er valgt en lidt afsides Rolle, hvori det ikke er muligt hverken at vække altfor stor Opsigt eller at paaføre sig alt-

9 48 DEN LUNEFULDE TEATERSKÆBNE for stort et Nederlag. Eller om der er stærk Tro paa Talentet saa en saadan, som en af Teatrets ældre Kunstnere tilbørligt har tilredet, og hvor der derfor ikke er andet at gøre end saa vidt gørligt at krybe ind i Forgængerens berømte og skattede Figur. Næste Dag fastslaar en for en Gangs Skyld enig Presse, at det var umuligt paa det givne Grundlag at udtale sig am Debutantens Evner, men at de, Arrangementsprøve med Maskinfolkene. saa vidt man kan skønne, ganske afgjort ligger paa et helt andet Felt end Debutrollen. Men det unge Talent hører da nu med til de regulære Tropper. Og Skæbnen, der intetsteds er mere fuld af galne Luner end indenfor et Teaters Mure, spiller sit underlige Boldspil med ham. Maaske venter der ham efter en let vunden første Sejr en snarlig Visnen og Glemsel, maaske ligger der foran ham slidsomme og bitre Skuffelsens Aar, maaske vil de munde ud i en sen Anerkendelse, maaske vil Nedgangslinien blive fortsat, maaske, maaske... intet er, selv for den evnerige, usikkert som Teaterlivet, fordi det gælder ikke blot om Talent næstendels mindst om det - men ogsaa om Evne til Selvhævdelse, til at gøre sig gældende, forsvare sig mod de Angreb, der saa at sige hver Dag rettes mod ens Position og allige-

10

11 DRÆBTE ILLUSIONER 49 vel aldrig vove sig længere ud, end at et klogt Tilbagetog lader sig sætte i Værk, naar Omstændighederne maatte paabyde det. Men af de 1000, der gaar om med Følelsen af, at de er kaldede til scenisk Kunst, kan det forudsættes, at en bliver af virkelig Betydning for københavnsk Teaterliv. Den ene engageres til det kgl. Teater for en Begyndelsesgage af 600 Kr. eller som Regel for en noget mindre billig Penge til et Privatteater. Efterhaanden mister han saa nogle Illusioner. Han lærer at forstaa, at Teatret langtfra er det Fantasiens solglade Lykkeland, som han mente. At de store Kunstnere, som han inden sin Ophøjelse Gang paa Gang beundrede i svimmel Ærbødighed, ikke er de ophøjede Overmennesker, han saa gerne vilde se i dem, men at de alle har deres Øjeblikke, hvor de endogsaa kan være særdeles smaa. At det endelig er en skæbnesvanger Fejltagelse, at Successen ved Teatret ene og alene skulde være afhængig af Talentet, at tværtimod Talentet undertiden kan være en farlig Naadegave, der vækker misundelige Guders Vrede... Men til Gengæld forstaar han, at Scenens Kunst ikke er det Livets Flitter, som den i saa mange udenforstaaendes Øjne synes, men en alvorlig kulturel Bestræbelse, der til sin Livsfremstilling tager en Fylde af Kræfter i sin Tjeneste - Kræfter, der er uddannet hver til sin Gren af menneskeligt Arbejde, men som nu stemmes sammen med det Maal at gøre de Billeder, der fra Scenen i nogle Timer skal drage forbi Tilskuernes Blik, saa livagtige og saa skønhedsbaarne som muligt. Langsomt, taalmodigt bygger sig det seniske Aftenresultat op, først gennem Forfatterens Strid med sit Emne, til det lydigt bøjer sig ind under den sceniske Tekniks ofte haardhændede Krav, gennem Prøverne, baade dem, paa hvilke Skuespillerne lever sig sammen indenfor Stykkets Verden, og dem, hvis Formaal er at fastslaa Dekorationer, Belysning og Kostumer, gennem Arbejdet paa Teatrets Værksteder, Teatermalerens, Kostumierens, Maskinmesterens til endelig Aftenen kommer, da for første Gang disse Kræfters Samvirken skal vise sig i Rampens Lys. Premieren! Adskillige Gange har man fordybet sig i dens sitrende Højtryk af Spænding, saaledes som det forplanter sig fra Direktionen, for hvem muligvis Aftenen betyder en reddet Sæson, fra Stor-København 4

12 50 PREMIEREN Forfatteren, for hvem det nu skal afgøres, om det nærmeste Aars Tid skal henleves i Berømmelse og materiel Overflod eller i Skændsel og Kreditorskræk, fra Instruktøren og Hovedrollernes Indehavere, for hvem det i hvert Fald gælder om et Plus eller Minus af kunstnerisk Anseelse, ned til de rollehavende i anden Række, Statister, Pyntemænd og -koner, Belysningsfolk, Maskinfolk o. s. v. Og natur- Danseprøve paa Casino. ligvis Spændingen er der, og den opflammer eller nedtrykker, gør fyrig eller sløv, galgenhumoristisk eller bidsk, alt som de forskellige Temperamenter er til. Men for den store Masse af Teatrets Kunstnere og Funktionærer er det alligevel ikke Tanken om Aftenens Enderesultat, der først og fremmest præger Stunden. En Forestilling er nemlig en indviklet Mekanisme, et Maskineri, hvis Hjul og Tridser maa klapre med den største Nøjagtighed, om ikke selve den højhellige Kunst, som Digter og Skuespillere har nedlagt i Aftenens Opvisning, skal staa Fare for at løbe paa et Rev. Og hver af disse mange Maskindele repræsenteres af en Funktionær. Hvad det derfor i Øjeblikket gælder om, er først og fremmest, at hver passer sit med den mest koldblodige Aarvaagenhed.

13 ISCENESÆTTELSENS FINESSER 51 Den, der ingensinde kom indenfor en Scenes Arbejdsomraade, forestiller sig ikke lettelig, hvor mangeleddet det Arbejde er, gennem hvilket Forestillingen faar Form. Ganske særligt paa en Scene, der, som vort kongelige Teater, ikke behøver at jage de nye Stykker frem for at faa Kassen til at svulme. Det gælder her mere end i de fleste Forhold, at en liden Tue kan vælte et stort Læs. Mere end en Premiere er forulykket, fordi Stemningen blev brudt eller Publikums Lattermildhed løsnet ved, at et ubetydeligt Uheld sønderrev Illusionens fine Spind. En Instruktør, der kender sin Opgave, ved det og skyer ikke nogen Umage for at alt skal komme til at virke uden Anstød. Saaledes spilledes der for nogle Aar siden paa det kongelige Teater et Stykke, der foregik i en gammel Jomfrus Værelse i en Stiftelse og hvor en Del af Stemningen søgtes frembragt ved, at der paa Kakelovnen stod en snurrende Kaffekedel. Det var paa en Tid af Sæsonen, da Teatret ellers ikke var opvarmet, men for at Kedelen kunde snurre naturtro, blev der fyret op, saa der kunde komme Damp i Varmerørene, og herfra blev saa den lille Kaffekedel forsynet. Det kostede nok et Par Hundrede Kroner for hver Forestilling, men Stykkets Stemning led ikke noget Brud ved en Kaffekedel, der enten ingen Damp vilde spy fra sig eller som spyede paa en parodisk Maade. I et andet Stykke skulde der kastes en Femøre ud ad Vinduet til en Lirekassemand, der spiller nede i Gaarden. Mange Timers Arbejde anvendtes paa at frembringe netop den Lyd, som en Femøre giver, naar den kastes oppe fra anden eller tredie Sal ned paa Stenbroen. Der har muligvis ikke været et Menneske paa Tilskuerpladsen, som tænkte over, at der i det lille Smæk af den faldende Mønt skjulte sig en Iscenesættelses-Finesse. Men havde man kunnet høre, at den faldt ikke paa Brosten men paa et Scenegulv, vilde man i hvert Fald for nogle Øjeblikke have følt sig sat udenfor Stykkets Liv. Kan allerede saadanne Bagateller kræve Omsigt nok, saa forstaar man, hvor meget Arbejde det kræver at faa de store samlede Optrin, hvor betydelige Menneskemasser paa en Gang er paa Scenen, til at gaa". Der spilles for Exempel et Stykke, hvori man ser Gæsterne ved et Middagsselskab komme fra Spisesalen, hvor de lige har rejst sig fra Bordet, ind i det Værelse, hvor Stykkets Handling 4'

14 »I 52 SCENEN GØRES I STAND udspinder sig. Tilsyneladende er deres Indmarch uden nogensomhelst Orden; Damer og Herrer slentrer smaapassiarende ind, først parvis, saa fordelt i større, vilkaarlige Grupper. I Virkeligheden har hver af de mange Skuespillere og Statister sin Rolle". Hver enkelt har faaet at vide, hvilken Livsstilling han indtager i Stykket, med hvilke bestemte Replikker han skal deltage i den almindelige Konversation, af hvilken Publikum ikke opfatter et Ord, efter hvilke Regler han skal bevæge sig og hvilke Stemninger hans Ansigt skal afspejle. Først da kommer der den rette Livagtighed over Optrinet. Men er først Premiereaftenen inde, saa er alle Instuderingens Vanskeligheder og Tvivlsspørgsmaal ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^HHH^^^HBOUUH^H Dekorationen stilles op. løste, og det gælder nu blot, om det hele vil virke, som det skulde. Dette, at nu gælder det, giver imidlertid Premiérestemningen bag Kulisserne en egen tavs Alvor. Der er stille paa de flisebelagte Korridorer i den store Bygning. Man glider skyggetyst forbi hinanden, og forsøger en eller anden ryggesløs Person at sige en Vittighed, mødes han af en stum men inderlig arrig Misbilligelse, der spyr Morsomheden tilbage igen som en gloende Kakelovn en Vanddraabe. Man fristes undertiden til at spørge, hvor paa Lag i Bygningen Liget befinder sig. Saa begravelsesagtigt er der. Nede paa Scenen gøres alt i Stand til Eksekutionen. Saa hæsblæsende, som nu en Gang sindige danske Arbejdere er i Stand til at tumle sig, løber Maskinfolk frem og tilbage med Dekorationsgenstande, Sætstykker, Møbler og Rekvisiter. Midt i Kaoset staar Regissøren, ordnende, delende Strømmen, stadig raadførende sig med sin Liste, hvorpaa han har noteret alt hvad han har at paase.

15 Paa Snoreloftet.

16 54 HJÆLPEMIDLER En efter en møder Skuespillerne frem. Tyst som en Sørgeskare samles de i Foyeren. Alvoren stivner Trækkene under Sminken. Og Forestillingen gaar sin Gang. Paa Scenen leves Livet, saaledes som det groede af Forfatterens Fantasi og genskabtes ved alle Scenens Hjælpemidler. I Paaklædningsværelset. Mens Skuespillerne elsker og lider, ler og græder, former de af Teatrets Medarbejdere, i hvis Haand alt d t øvrige er lagt, den ydre Ramme saa virkelighedstro som muligt. Længe før Stykket kom frem paa Scenen, har der været Travlhed paateatermalerens Malersal; under hans Pensel er der opstaaet Jord og Vand, Bjerge og Træer; Paladser har han bygget og borgerlige Huse, og han har givet Udkastet til de Hjemmeinteriører, som det er Iscenesætterens Sag at give det Personlighedspræg, som passer til dem, der skal leve deres Liv deri. Og nu skifter Dag og Nat, Morgen og Aften paa Belysningsmesterens Bud. Han drejer paa en elektrisk Knap, og Aftenrøden sænker sig, paa en anden, og Maanen slører Egnen, paa en

17 Tæppet gaar op.

18 56 VIND OG VEJR PAA SCENEN tredie, og det er paany lys Dag med højt Solskin. Men ude i Kulissen frembringes de Lyde, der nede i Huset skal støtte Stykkets Stemning eller frembringe Virkninger af Rædsel, Overraskelse eller Komik. En Jernplade rystes!, og en majestætisk Torden ruller mellem Bjergene. En Trævalse drejes rundt mod et Stykke udspændt Silketaft, og hør! Stormen piber fælt gennem Slotsparkens bladløse Træer, medens Skuespillets mest rystende Scene udspilles. Nogle gule Ærter rystes rundt i et Sold, og Regnen skyller ned i stride Strømme. Eller en Maskinmand ruller en Tromle over Scenegulvet, Beiysningsmesteren. mens han knalder med en Pisk; det er en Vogn, som nærmer sig! Men nede i Huset begynder allerede Stolesæderne at falde ned med smaa Smæld. Hist og her lyser et enkelt Ansigt frem af Mørket... Ingen af Skuespillerne tænker i Aften paa at se ned paa Publikum gennem de smaa Kighuller i Fortæppet, der snildeligt er anbragt i en af de malede Tæppefolder, saa at de ikke bemærkes nede

19 NEDE I HUSET 57 fra. De har nok i Tanken om deres Kostume, deres Maske, som de Gang paa Gang mønstrer i Spejlet, om nu ogsaa den store Replik i Hovedscenen vil lykkes - om nu ogsaa deres Opfattelse af Rollen er den rigtige om de nu kan stole paa, at deres medspillende intet ødelægger ved f. Eks. at glemme netop det vigtigste i den vigtigste Stikreplik... Nu er der blevet lyst paa Tilskuerpladsen. Tilskuerstrømmen, som før flød i Draabevis, har samlet sig til en hel Flod. Det køben- Teater-Malersalen paa Rundetaarn. havnske Premierepublikum er paa sin Post. Det københavnske Premiérepublikum vejrer Stemningen: Bliver det en af disse hede og ivrige Aftener, da et nyt Værk plantes for lange Tider i den sceniske Jordbund eller skal det være en af dem, da man oplever den smerteblandede Vellyst at sidde som Standret over et Arbejde, der ikke har scenisk Leveevne og som derfor ubarmhjertigt dødsdømmes og henrettes, naar Tæppet falder for sidste Akt? Paa Forhaand gættes og drøftes der; man søger at slutte sig til Stykkets Indhold og Værd fra Titlen og Personlisten, og der fortælles Rygter, som er sivet ud fra Generalprøven, om at den og den skal være saa god i den og den Rolle, eller at den og den har faaet en Opgave, som han eller hun paa ingen Maade kan løse.

20 58 FORFATTEREN I GITTERLOGEN Imidlertid sidder i en eller anden Krog af Teatret Forfatteren og sveder blegt af alle Porer. Venter han en Sejr, drister han sig maaske til at sætte sig ned mellem Publikum, men paa en Plads, hvor hans Nærværelse ikke let falder i Øjnene. Er han opfyldt af bangeanelser,holder han sig oppe paa Scenen. I det kongelige Teater og Folketeatret er der Gitterloger i Prosceniet, hvorfra han uden at blive set fra Tilskuerpladsen Vognrummel og Piskesmæld. kan følge Slagets Gang - i det kongelige er denne Loge smal og dyb, kun indrettet til en Person, meget mindende om det Værelse, hvor Napoleon i Panoptikon er fremstillet betragtende Moskvas Brand. I de andre Teatre maa han selv om, hvor han vil opholde sig, og han vanker da maaske hvileløs omkring mellem Kulisserne, snublende over Sætstykker, stadig udsat for Sammenstød med travle Maskinfolk, dirrende af Kval. I de Minutter, der følger umiddelbart før Tæppets Fald, stirrer han dette Publikum ind i dets mangeleddede Medusaansigt. Og som den, der føres for en Dommer, søger at læse sin Skæbne i hans Miner, saaledes gør han et Forsøg paa at stemme de mange Aasyn sammen til en Enhed og af den store Ansigtssum at læse, hvad Vej Vinden blæser.

21 PUBLIKUM 59 Det vil ikke lykkes ham, fordi dette Publikum udvortes næppe bærer nogen anden fælles Følelse til Skue end en ganske følelsesløs Forventning. Alligevel er der ingen Tvivl om, at Publikum er noget andet end Summen af de mange Enere. Publikum har sine Luner, det betages af skiftende Stemninger, som ikke er dens eller dens men som ifølge Love, ingen kan gøre rede for, forplanter sig gennem hele Forsamlingen. Det er saaledes en Kendsgerning, at der er Teateraftener, da det er som besat af en ond Aand. Intet behager det; det er, som Skuespillerens Ord løb sig trætte mod et tykt Panser af overlegen og fjendsk Ligegyldighed, ja, maaske indskrænker man sig ikke til en passivt afvisende Holdning men gaar angrebsvis til Værks, haanler, saa snart Forfatteren har vovet sig lidt længere ud, end Gennemsnitsforstaaelsen af Poesi rækker, og følger Stykket til Dørs med en ond, næsten hadefuld Hyssen. Og der er andre Aftener, da det store, mangehovedede Dyr er tamt og medgørligt som en kælen Kat. Det kommer i den syvende Himmel over de almindeligste Indfald, og naar Forestillingen er forbi, fremkalder det først Skuesillerne under et, saa Hovedpersonerne, først dem alle, derpaa hver enkelt for sig, dernæst Forfatteren, tilsidst Direktøren og fremkaldte gerne Suffløren og Pyntekonerne med, hvis disse Funktionærers Beskedenhed tillod dem at tage mod Folkets Ovationer. Bagefter, naar Stykket drøftes paa Kaféerne, bliver der hurtigt Flertal for, at det i Grunden var noget Stads, og Dagen efter slutter Pressen sig ganske til denne Opfattelse. Thi Pressen bærer ikke Sværdet forgæves. Det københavnske Publikums Holdning er i den sidste Snes Aarundergaaeten kendelig Forvandling. Man er kommet ud over den noget provinsielle For- Plakatklistrer.

22 60 BEVILLINGSSYSTEM OG CENSUR sigtighed, der viste sig i, at man ved en Førsteforestilling ikke gerne lod sin Mening træde altfor tydelig frem. Man vilde nødig prostituere sig; man kunde jo ikke vide, om ikke den Dom, man fældede, vilde blive godkendt af de bestaltede Smagsdommere. Der er i vore Dage mindre Autoritetstro overfor den sagkyndige Kritik. Man føler sig sikrere i sin Dom, mere souveræn i Kraft af sin Styrke som Masse. Og selv om Pressen selvfølgelig har en Del Indflydelse paa de følgende Forestillingers Publikum, saa er det ikke til at tage fejl af, at den til Gengæld paavirkes af Førsteaftenens Stemning og i højere Grad end tidligere føler sig som den, der bringer en Folkedom til Udførelse. Med Publikum maa da alle de regne, som virker ved et Teater, Forfatter, Skuespillere, Instruktør og først og fremmest Teatrenes Ledere. Den, hvis Maal er udtrykt i det ene Ord Succes, maa være dets hørige og lydige Slave, vagtsom overfor ethvert Omslag i den gængse Smag. Den, der mener, at han tillige har kulturelle Opgaver at løse, maa gøre sig det klart, at han ikke naar sit Maal uden at optage en Kamp med Tilskuerkredsens Magelighed, dens Afsky for alt, hvad der volder aandeligt Besvær. Han maa vide, at Gennemsnittet endnu betragter Teatret som en Forlystelse og lettelig føler sig fornærmet, naar der i Stedet for Moro bydes det alvorlig Kunst. Denne Opfattelse har iøvrigt en vis Støtte i den Stilling, dansk Teater indtager overfor Myndighederne. Som bekendt er Teaternæringen ikke fri, lige saa lidt som Variéténæringen eller Beværternæringen er det. Og ikke blot er det afhængigt af de offentlige Myndigheder, hvem der skal kunne drive et Teater, men der vaages desuden med Omhu over, at de saaledes benaadede ikke øver deres Virksomhed paa en fordærvelig Maade. Til den Ende er Privatteatrene ligesom Fængslerne og Hospitalerne henlagt under Justitsministeriet, og en særlig ansat Censor fungerer, uden smaaligt Hensyn til, om det Værk, der forelægges ham, er et betydeligt Digterværk eller kun en driftig Spekulation, som moralsk Kontrol. Historisk ligger der til Grund for denne Ordning sikkert den Opfattelse, at den Teaterkunst, der bydes udenfor Statens eget Teater, er en blot og bar Forlystelse ligesom en Sangerindeknejpe eller en Dansebod. Ikke blot maa der derfor vaages over, at der ikke paaføres Nationalscenen en altfor stor Konkurrence, men der maa ogsaa et særligt Opsyn til, for at denne Forlystelse, som

23 HVOR MEGET GIVER VI UD TIL TEATERBILLETTER? 61 man af Hensyn til den menneskelige Skrøbelighed ikke helt vil eller tør forbyde, ikke udarter. Udviklingen har jo nu ganske vist ført med sig, at København alligevel har faaet sig en Række Teatre, der repræsenterer alle Afskygninger af scenisk Kunst. Foruden det kgl. Teater har syv Teaterforetagender Ret til i Sæsonen at opføre Skuespil, nemlig Dagmarteatret, Folketeatret, Casino samt Frederiksbergs, Nørrebros og Sønderbros Teatre og endelig Røde Kro paa Amager, hvilket sidste Etablissement spiller folkelige Smaastykker. Regner man Tivoli med, Logeauktion paa det kgl. Teater. som om Sommeren har Ret til at spille Komedie og i de sidste Sæsoner har benyttet sig deraf, har Hovedstaden ialt ni Teatre, det kgl. medregnet. Men dertil kommer, at der i forskellige Foreningslokaler jævnligt, enkelte Steder, som i Arbejdernes Forsamlingsbygning paa Jagtvejen og paa det saakaldte Østerbros Teater hver Uge, gives offentlige Forestillinger af Dilettanter, som ikke har nogen Bevilling, men for hver Gang maa indhente en særlig Tilladelse. Af alle disse Teatre indspiller det kgl. gennemsnitlig 7 800,000 Kr. om Aaret, de tre store Privatteatre, Dagmarteatret, Folketeatret og Casino, tilsammen omkring en Million. Man tager da næppe meget fejl, naar man regner, at der aarlig udgives omtrent to Millioner Kr. til Teaterbilletter i København. Som det ærværdige Fædrenehjem for den danske Komedie ligger paa Kongens Nytorv det kongelige Teater. Paa en Gang et Skuespilhus og et Mausoleum for de døde berømte Digtere, et Hus for Samtidens Underholdning og et Museum for Fortidens Teater-

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

3afc. JrxSllif. Mfftr

3afc. JrxSllif. Mfftr 3afc JrxSllif l& Mfftr kl* %o io MIN FØRSTE FORFATTERTID Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/erindringerframi02bg MIN FØRSTE

Læs mere

Doktor Nikola. Guy Boothby

Doktor Nikola. Guy Boothby Guy Boothby Table of Contents Doktor Nikola...1 Guy Boothby...2 I. KAPITEL...4 II. KAPITEL...11 III. KAPITEL...17 IV. KAPITEL...25 V. KAPITEL...30 VI. KAPITEL...36 VII. KAPITEL...41 VIII. KAPITEL...48

Læs mere

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949

HARALD NIELSEN IIE FEUT. H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 HARALD NIELSEN IIE FEUT H. ASCHEHOUG a CO.(W.NYGAARD) Oslo 1949 FIRE FELTTOG HARALD NIELSEN Moderne Litteratur. Kritiske Skitser. 1904. Udsolgt. Af Tidens Træk. Litterære Afhandlinger. 1909. En moderne

Læs mere

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI

SAMFUNDSLIVET KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG N. JUEL-HANSEN SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING FORTID OG NUTID BAGGES BOGTRYKKERI BRIEF HC 0041373 N. JUEL-HANSEN SAMFUNDSLIVET SKILDRINGER AF SAMFUNDETS ØKONOMISKE LIV OG UDVIKLING I FORTID OG NUTID #'*«F-.' KØBENHAVN GYLDBNDALSKB BOGHANDELS FORLAG FR. BAGGES BOGTRYKKERI 1895 Gyldendalske

Læs mere

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind

Carl Nielsen Brevudgaven bd. 5. Om dette bind Kildestoffet i dette bind bærer præg af at de fire år som det omhandler, ikke var nemme at få hold på for hovedpersonerne selv. Vi, der det meste af et århundrede senere som redaktør eller læsere forsøger

Læs mere

smaa romaner 1905-1927

smaa romaner 1905-1927 smaa romaner 1905-1927 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 1 07/02/11 19.11 Pontoppidan_Smaa_romaner_1.indb 2 07/02/11 19.11 danske klassikere Henrik Pontoppidan Smaa Romaner 1905-1927 tekstudgivelse, efterskrift

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk

Abu Hassan. Materiale ID: TXT.7.1.2.da Side 1 af 13 www.gratisskole.dk Abu Hassan En Dag fandt Abu Hassan paa, at han ikke gad sidde og spise alene til Aften. Han satte sig derfor hen til Brogelænderet for at indbyde den første den bedste fremmede til sin Gæst. Da traf det

Læs mere

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.

Amtmandens Døtre. Camilla Collett. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap. bokselskap.no. Camilla Collett: Amtmandens Døtre. Teksten er lastet ned fra bokselskap.no Amtmandens Døtre Camilla Collett 1854-55 Forfatterens forord til 3. utg. 1879 FØRSTE DEL Del I, kap. 1 Del I, kap.

Læs mere

o 5r^f 3E0RG BRANDES \^ERDENSKRIGEN GYLDENDALSKE BOGHANDEL - NORDISK FORLAG - KØBENHAVN OG KRISTIANIA MDCCCCXVl li^ VERDENSKRIGEN Nons n'avons que deux jours å vivre; ce n'est pas la peine de les passer

Læs mere

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp

spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA >w^ ^^*f:-. .?i v^f/pp spf*ka, GEORG BRANDES ILFGANG (EYLDENID)AL!KE BOGHANDEL NORDJSK FORLAG KØBENHÆ/N 1915» KKISTIANBA v^f/pp >w^ ^^*f:-..?i Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto

Læs mere

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB

l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 1 l^tl^ftjlilk BRIEF PTB 0041426 "ni Å^^^B NfOLL RS^FO,PL Au m Overmennesker dtlo 91c. ^]løuet l^v (Overmenneskef. Roman HELSINGØR JENS MØLLERS FORLAG 1897 Helsingørs Centraltrykkeri. I. eissner vaagnede

Læs mere

Det stille Vand. En Fortælling om Ungdom. Af Albert Theodor Gnudtzmann (1901) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk

Det stille Vand. En Fortælling om Ungdom. Af Albert Theodor Gnudtzmann (1901) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Det stille Vand En Fortælling om Ungdom Af Albert Theodor Gnudtzmann (1901) WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.dk Forord Denne ebog er blevet gjort tilgængelig som en del af the WeirdSpace Initiative,

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT

JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT JOHANNE EINFELDT HVERDAGE TRYKT SOM MANUSKRIPT HVERDAGE Trykt i 100 Eksemplarer. JOHANNE EINFELDT HVERDAGE Minder fra et jævnt Liv paa Teglværker, Vaskerier og som Underofficerskone 1863-2. Marts

Læs mere

KØBENHAVNS UNIVERSITET

KØBENHAVNS UNIVERSITET X FESTSKRIFT Va* UDGIVET AF KØBENHAVNS UNIVERSITET I ANLEDNING AF UNIVERSITETETS AARSFEST NOVEMBER 1922 POUL JOHS. JØRGENSEN: MANDDRABSFORBRYDELSEN I DEN SKAANSKE RET FRA VALDEMARSTIDEN UNIVERSITETET

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

1 BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid dr. ryges selvbiografi emilie wiehes erindringer BREVE FRA DANSKE SKUESPILLERE OG SKUESPILLERINDER den nyere tid. Dr. ryges selvbiografi

Læs mere

^^pir. "»flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF

^^pir. »flmpfr'; ih- =if) . ^-y3;'4ai BRIEF ^^pir i? CD ih- =if) HD "»flmpfr';. ^-y3;'4ai BRIEF 0041322 ^ALDEMAR «ØRD AM ET BORGERLIGT ORD OM DANMARKS STILLING OG DET AT VÆRE DANSK OYLDENDALSKE BOGHANDEL- NORDISK FORLAG VALDEMAR RØRDAM ET BORGERLIGT

Læs mere

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*'

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*' ^^^^, -00 Ti- 'V^^*^^' '^,#: =00 ^00 /v^;' ^?*' ^^/. -'^/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/djungrhuadjikineoohenn J.

Læs mere

Emma Gad. Takt og Tone. Hvordan vi omgås. WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info

Emma Gad. Takt og Tone. Hvordan vi omgås. WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Emma Gad Takt og Tone Hvordan vi omgås WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Emma Gad Takt og Tone. Hvordan vi omgås Udgivet 2013 af WeirdSpace Digital Library www.weirdspace.info Copyright 2013

Læs mere

Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm. Folmer Bendtsen

Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm. Folmer Bendtsen Forår i baggården, ca 1970, 100 x 113 cm Folmer Bendtsen Folmer Bendtsen 100 år Gjethuset og Ågalleriet i Frederiksværk 31. marts - 29. april 2007 6. oktober - 11. november 2007 Folmer Bendtsen 100 år

Læs mere

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922)

Holger Drachmann. Der var engang. Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil. BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann Der var engang Æventyr-Komedie i Fem Akter og et Forspil BA 2004 - foreløbig udgave (efter udgave fra 1922) Holger Drachmann: "Der var engang" Side 1 af 9 Holger Drachmann: "Der var engang"

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

DET BORNHOLM SKE SPROG

DET BORNHOLM SKE SPROG DET BORNHOLM SKE SPROG AF P. MØLLER HAVEARKITEKT OG LA NDSl

Læs mere

http://www.archive.org/details/interirerfradeoothor

http://www.archive.org/details/interirerfradeoothor m% %d #\J -fcp -m 3MÉT T Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/interirerfradeoothor (jt fc>8 INTERIØRER FRA DET AUGUSTENBORGSKE

Læs mere

TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK. ico DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN. Ql^llJp 0041383!*

TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK. ico DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN. Ql^llJp 0041383!* zp o INiCM ico TROELS-LUND 3E TRE NORDISKE BRØDREFOLK Ql^llJp DET SCHUBOTHESKE FORLAG KØBENHAVN 0041383!* Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/detrenordiskebrootroe

Læs mere

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI

Trods alt - Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI Trods alt - 1 Ungdommens Fredsudvalg2 ODENSE AMTS BOGTRYKKERI 1 Udateret. Trods alt udkom i 1942. 2 Dansk ungdomsfredsgruppe oprettet i København i 1942 på initiativ af Dansk Fredsforening. Ungdommens

Læs mere

Frode Aagaards tid 1923-34

Frode Aagaards tid 1923-34 Kapitel 14 Frode Aagaards tid 1923-34 Ansættelsen Efter at Andreas Hansen havde meddelt bestyrelsen sin afgang, så snart der var fundet en afløser, spillede bestyrelsen bolden tilbage til ham ved at opfordre

Læs mere