Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd"

Transkript

1 Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Kurt Alling Nielsen 1

2 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Godkendelse af dagsorden 3 9 Opsamling på fællesseminar: Integration 4 10 Opsamling på fællesseminar: Frikommuneforsøg 6 11 Status på frikommuneforsøgene Status projekt uddannelsesambassadør Indsats for langtidsledige dagpengemodtagere Opsamling på beskæftigelsesplanens mål Gensidig orientering 18 2

3 8 Godkendelse af dagsorden Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i:. Forvaltningen indstiller: at dagsordenen godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Kurt Alling Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 3

4 9 Opsamling på fællesseminar: Integration Sagsnr: A Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget, Det lokale Arbejdsmarkedsråd og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice har afholdt fællesseminar den februar Formålet med det årlige fællesseminar er at sikre gode rammer for et tæt og konstruktivt samarbejde på tværs. Herunder med henblik på at understøtte udvikling af fælles løsninger på de lokale udfordringer indenfor beskæftigelsesområdet. Årets temaer var henholdsvis "frikommuneforsøgene" og "integration, herunder integrationsgrunduddannelsen (IGU)". I denne sagsfremstilling gives en opsamling på integrationstemaet. Sagsfremstilling Repræsentanter fra Arbejdsmarkedsudvalget, Det lokale Arbejdsmarkedsråd og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice fik på seminarets dag 2 fælles viden om og gensidig dialog vedrørende hvad er god integration. Der var oplæg fra Integrationsnet v/else Marie Ringgård, De frivillige v/hans Rønnau og fra forvaltningen. Udover at få fælles viden og dialog om temaet var formålet, at der blev givet input og anbefalinger til nye sagsflow samt til en lokal aktiveringsstrategi på integrationsområdet. Nedenfor gives en opsamling på væsentlige pointer samt anbefalinger. Input og anbefalinger vedrørende nye sagsflow: Opmærksomhed på, at forskellige mennesker har brug for forskellig indsats. En flygtning er ikke bare flygtning Motivationen er størst i asylfasen - og altså inden ankomst til kommunen - den skal gribes Vigtigt at fastholde eget ansvar - flygtningene har selv den centrale rolle i forløbet Sæt fokus på modtagelse og effektive overgange (f.eks. fra asylfasen) Fokuser på 360 graders screening Vær forsigtig med at spare på tolkning - det er godt givet ud Integrationspolitikken skal være kendt af alle Input og anbefalinger vedrørende lokal aktiveringsstrategi: 4 Virksomheder, som samarbejder omkring integrationsopgaven skal have mulighed for hjælp (evt. hotlinemulighed, kontaktperson, mentor o.lign.) Det lokale Arbejdsmarkedsråd bakker op om ambitionen om, at prioritere virksomhedsrettet aktivering hvor der er jobmulighed efterfølgende Enighed om at der kan være andre mål end ovenstående (sprogindlæring understøtter den bredere integration, afklaring ift. brancheretning, rettidighed osv.) Virksomhedspraktikker skal understøtte mål og delmål samt understøtte, at flygtningene får mulighed for at træne "tal dansk" Strategien skal rumme alle flygtningene - også dem, der er udfordret f.eks. pga. traumer

5 Strategien skal søge at finde balance mellem individets og arbejdsmarkedets behov og ønsker Fokus på balance mellem job på den korte bane - og fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Det første job kan ofte ikke forventes at være det "varige" job Vigtigt at understøtte, at flygtningene selv tager styringen i forhold til videre jobsøgning under praktikker og kortvarige ansættelser Økonomi Opsamlingen har i sig selv ingen økonomiske eller bevillingsmæssige konsekvenser. Udgifterne til integrationsområdet fremgår af de løbende økonomivurderinger på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Indstilling Forvaltningen indstiller, at: - Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at input og anbefalinger inddrages ved udarbejdelse af nye sagsflow og lokal aktiveringsstrategi på integrationsområdet Arbejdsmarkedsudvalget, 13. marts 2017, pkt. 20: Godkendt som indstillet. Beslutning Godkendt som indstillet. Kurt Alling Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Slides fra seminaret 5

6 10 Opsamling på fællesseminar: Frikommuneforsøg Sagsnr: A Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Arbejdsmarkedsudvalget, Det lokale Arbejdsmarkedsråd og ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice har afholdt fællesseminar februar Formålet med fællesseminaret var, at understøtte udvikling af fælles løsninger på de lokale udfordringer inden for beskæftigelsesområdet. Årets temaer var henholdsvis "frikommuneforsøgene" og "integration, herunder integrationsgrunduddannelsen (IGU)". I denne sagsfremstilling gives en opsamling på temaet "frikommuneforsøgene". Sagsfremstilling På fællesseminaret blev der indledningsvis redegjort for erfaringerne fra Frikommuneforsøg I. På baggrund af erfaringerne er der udarbejdet en række anbefalinger, som gerne skulle danne grundlag for at sikre større udbytte af forsøgene under Frikommuneforsøg II, som Rebild Kommune sammen med de øvrige nordjyske kommuner er en del af indenfor beskæftigelsesområdet. Rebild Kommune har ved første ansøgningsrunde valgt at ansøge om deltagelse i forsøget Formkrav ved lovpligtige samtaler. Siden der blev givet en status på frikommuneforsøgene på seneste møde i Arbejdsmarkedsudvalget, er ansøgningen blevet godkendt af Social- og Indenrigsministeriet samt Beskæftigelsesministeriet. På seminaret blev det drøftet, hvilke dele af forsøget, som det lokalt i Rebild kan give mening af deltage i. Dernæst havde rådet en drøftelse af idéer til yderligere ansøgninger/forsøg. Opsamling vedrørende frikommuneforsøget Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøget Formkrav ved lovpligtige samtaler omhandler fritagelse fra nuværende regler omkring opfølgningskadence samt form og indhold i opfølgningssamtalerne. Der er tale om en meget bred ansøgning, hvor de nordjyske kommuner har frihed til at vælge, hvilke elementer de hver især ønsker at implementere. Forvaltningen præsenterede en række konkrete forslag, som blev udgangspunkt for drøftelserne. Der var enighed om, at formålet med deltagelsen i frikommuneforsøgene er: at forløbene skal give mening at sikre tilfredse borgere at skabe mere dynamik og dermed bedre resultater at sikre bedre udnyttelse af ressourcerne Derudover var der bred opbakning til forvaltningens forslag om, at fokusere på de to store målgrupper, a-dagpenge og sygedagpenge, hvor der opleves uhensigtsmæssigheder i de proceskrav, som er indført med de seneste års reformer. Proceskrav der vurderes at have en negativ indvirkning på mulighederne for at sikre meningsfulde og målrettede forløb, som hurtigst muligt hjælper borgerne tilbage i selvforsørgelse og proceskrav, som samtidig forhindrer en effektiv anvendelse af jobcentrets ressourcer og borgernes tid. 6

7 På baggrund af drøftelser i grupper og efterfølgende opsamling i plenum, var der enighed om det hensigtsmæssige i at arbejde videre med inplementering for følgende målgrupper og elementer i forsøget: Målgruppe 1: A-dagpenge Mulighed for at afholde gruppesamtaler som "nulstillende" opfølgningssamtaler Kan skabe en øget dynamik mellem de ledige og giver samtidig bedre rammer for at inddrage centrale samarbejdspartnere, eksempelvis gennem tematiserede samtaler ved at afholde gruppesamtaler for udvalgte grupper ledige. Ved gruppesamtaler kan de ledige sparre med og inspirere hinanden om temaer, som er særligt relevante for udvalgte grupper, f.eks. ufaglærte, langtidsledige osv. Herudover kan der i forbindelse med sæsonledighed ske en bedre ressourceudnyttelse ved afholdelse af gruppesamtaler. Fritagelse for samtalernes lovpligtige indhold Der er behov for mere fleksibilitet, således indholdet i samtalerne kan tilpasses forskellige typer af ledige. Det er eksempelvis stor forskel på, hvad en sæsonfyret faglært har brug for sammenlignet med en ufaglært. Forventningen er, at der gennem mere tematiserede samtaler kan skabes bedre langsigtede effekter. Et tema kan f.eks. være en uddannelsesrettet samtale. Flytte første fællessamtale med a-kassen fra 1. til 2. samtale i jobcentret Der bruges mange ressourcer på koordinering omkring afholdelse af fællessamtalerne, som kunne anvendes mere hensigtsmæssigt, hvis den første fællessamtale i jobcentret kan skubbes fra 1. til 2. samtale. For det første bliver mange fællessamtaler aflyst, fordi den ledige er gået i job. Det betyder, at en stor del af de ressourcer, der anvendes på at koordinere, viser sig at være spildte. For det andet betyder kravet om fællessamtale, at de lediges første samtaler i jobcentret i flere tilfælde ligger senere, end de gjorde inden kravet om fællessamtaler blev indført. Det kan således virke som en barriere for en tidlig indsats. Fritagelse for nuværende samtalekadence Det kan give en bedre udnyttelse af ressourcerne i jobcentret og bidrage til en større tilfredshed blandt de ledige, hvis jobcentret har frihed til at vurdere, hvornår det er relevant at afholde opfølgningssamtaler. Nogle ledige er i større risiko for langtidsledighed og har brug for mere hjælp til jobsøgning og indsats mens andre er mere selvhjulpne i forhold til at komme i job igen. Det er ikke hensigten at nedbringe det samlede antal samtaler, men i stedet at afholde dem, når og med hvem det giver mening. Målgruppe 2: Sygedagpenge 7 Bedre timing af opfølgningssamtaler Der ønskes mere fleksible rammer for afholdelse af opfølgningssamtaler med de sygemeldte. Der er behov for at differentiere, hvem der indkaldes til opfølgningssamtale med udgangspunkt i den enkeltes situation. Mange opfølgninger gennemføres alene med udgangspunkt i de lovbestemte proceskrav, hvilket ikke understøtter meningsfulde og målrettede forløb for hverken den sygemeldte eller jobcentret. F.eks. giver det ikke mening at afholde opfølgningsamtaler hver 4. uge med terminalt syge, hvorimod det kan give mening at afholde ekstra samtaler med sygemeldte, som er i gang med eller skal påbegynde indsatser, der kan understøtte de-

8 res tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Der blev på seminaret gjort opmærksom på, at den konkrete ramme for justeringen i den samlede mængde af samtaler afventer, at beskæftigelsesministeren udsteder bekendtgørelser, som kan indeholde krav om at fastholde det nuværende niveau for antal samtaler. Mere fleksibel kontaktform Det skal være muligt at afholde opfølgningssamtaler i den form det giver mening. Eksempelvis telefoniske samtaler med borgere, der er besværet i forhold til transport og dermed i at møde til personlig opfølgning på jobcentret. Ansøgningsrunde II & III Den sidste del af dagen var fokus rettet mod de kommende ansøgningsrunder. Her blev ansøgningerne til 2. runde, som aktuelt er under udarbejdelse, præsenteret, med henblik på at få input fra Det lokale Arbejdsmarkedsråd. Der var opbakning til de 3 ansøgninger, som Jobcenter Rebild ønsker at søge ind på i ansøgningsrunde 2, hvor der er deadline 1. maj 2017: Fleksibilitet i Rehabiliteringsteam (hvilke sager skal behandles, undtagelse fra krav om LÆ 265 i velbelyste sager & mere fleksible regler omkring sundhedsfaglig rådgivning) Brug af psykologer i indsatsen til behandling Fritagelse for anvendelse af obligatoriske lægeattester i sygedagpengesager (LÆ 285) Endelig blev der indsamlet input til områder, der kunne arbejdes videre med til ansøgningsrunde 3, som har deadline 1. november Følgende idéer blev nævnt: Sænke aldersgrænsen for målgruppen vedr. voksenlærlingeordningen Fremrykning af mulighed for løntillskud i særlige tilfælde/for udvalgte målgrupper (dog med bemærkning om, at det kræver en vis volumen, hvis det skal bære et selvstændigt forsøg). Der tænkes særligt på løntilskud, som har et opkvalificerende fokus i følgende tilfælde: o Ved omskoling o o For integrationsborgere Ved overgangen fra sygedagpenge til a-dagpenge, hvor borgeren som led i raskmeldingen har deltaget i praktik Forholdstal i frivillige organisationer (kan dog muligvis laves som beskæftigelsesprojekt i stedet og vil i så fald ikke kræve fritagelse fra nuværende lovgivning) Kommunal produktion i stedet for afhængighed af private Evaluering af forsøgene og øvrige input og statements Med udgangspunkt i erfaringerne fra Frikommuneforsøg I, blev behovet for evaluering drøftet og følgende opmærksomhedspunkter blev fremhævet: Evaluering er vigtigt for at kunne dokumentere resultater og påvirke ny lovgivning på området Det er vigtigt at være klar på sondringen mellem fejl i implementeringen eller i teorien bag forsøgene Det bør være en ambition at arbejde mod at understøtte efterfølgende implementering af forsøgene i ny lovgivning Medarbejderne i jobcentret skal inviteres med til at udfylde rammerne i forsøget 8

9 Bilag: Slides fra seminaret - dag 1 Ansøgningen vedrørende Formkrav ved lovpligtige samtaler Den videre proces med implementering af Formkrav til lovpligtige samtaler: Hvornår Hvad Medio april Udsendelse af lovbekendtgørelse (beskrivelse af lovgivningsmæssig ramme for for søget) April-maj Temamøde vedrørende implementering i 2017 Jobcenter Rebild 12. juni Politisk godkendelse af implementering 2017 Hvem Beskæftigelsesministeriet Medarbejdere og ledere i jobcentret Arbejdsmarkedsudvalget 1. juli 2017 Ikræfttrædelse og implementering Forvaltningen Økonomi Det godkendte forsøg om formkrav ved lovpligtige samtaler omfatter ikke en reduktion i de anvendte ressourcer i forbindelse med afholdelse af samtaler, men i stedet en mere målrettet og effektiv ressourceanvendelse i jobcentret. Forventningen er dog, at der kan skabes bedre resultater på sigt, hvilket i så fald vil medføre reducerede udgifter til både indsats og forsørgelse på de pågældende områder. Der følges op på de økonomiske effekter inden for Arbejdsmarkedsudvalgets ramme ved den løbende økonomivurdering. Indstilling Forvaltningen indstiller: - At Arbejdsmarkedsudvalget drøfter input fra fællesseminaret - At Arbejdsmarkedsudvalget godkender forvaltningens videre arbejde med idéerne fra seminaret. Arbejdsmarkedsudvalget, 13. marts 2017, pkt. 19: Godkendt som indstillet. Beslutning Godkendt som indstillet. Kurt Alling Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Slides fra seminaret Frikommune forsøg vedr. formkrav for lovpligtige samtaler SIM's svar på ansøgninger 1. runde 9

10 11 Status på frikommuneforsøgene Sagsnr: P Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Det lokale Arbejdsmarkedsråd Jobcentret giver en status på frikommuneforsøgene i Rebild Kommune. Sagsfremstilling De Nordjyske Kommuner danner frikommunenetværk indenfor temaet "En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats". Formålet er helt overordnet, at søge og afprøve muligheder for afbureaukratisering og at løse de nordjyske udfordringer med at sikre kvalificeret arbejdskraft og vækst i regionen og imødegå udfordringen med at ledigheden i regionen er højere end landstallene. Der er i forbindelse med frikommuneforsøget 3 ansøgningsrunder, hvor frikommunenetværket kan indsende ansøgninger om forsøg til Økonomi- og Indenrigsministeriet og dermed også 3 tempi for implementering af forsøgene. Nedenfor gives en samlet status over frikommuneforsøg i Rebild Kommune. 1. ansøgningsrunde 1. november 2016 Rebild Kommune har alene medansøgt om deltagelse i forsøget "formkrav til lovpligtige samtaler". Ansøgningerne har været i høring i Det lokale Arbejdsmarkedsråd og LokalMED i Center Arbejdsmarked og Borgerservice forud for Byrådets stillingtagen. Ansøgningen er godkendt af ministeriet og STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering) har aktuelt sendt lovbekendtgørelse i høring. Den endelige lovbekendtgørelse afventes. Forsøget kan træde i kraft pr. 1. juli Forsøget omhandler helt kort fritagelse for at følge de nuværende krav vedrørende Jobcentrenes samtaler med ledige og sygemeldte i forhold til kadence (hyppighed), form (f.eks. personlig, telefonisk eller digital) og indhold (hvad der tales om)., Arbejdsmarkedsudvalget og Ledergruppen i Center Arbejdsmarked og Borgerservice drøftede implementering af forsøget på deres fællesseminar i februar Forvaltningen har taget udgangspunkt i input fra seminaret og er pt. i gang med at inddrage medarbejderne i forslag til konkret implementering af forsøget. Det forventes, at Rebild Kommune kun vil udnytte følgende elementer af forsøget: Sygedagpenge form - telefoniske samtaler for udvalgte målgrupper kadence - differentieret opfølgningskadence, som tager udgangspunkt i en beskæftigelsesfaglig risikovurdering Dagpenge Flytte 1. fællessamtale med a-kasserne Form - afholde gruppesamtaler for udvalgte målgrupper (f.eks. informationsmøder for nyledige) Uddannelsesrettede samtaler for udvalgte målgrupper - form og indhold Implementeringsforslaget fremsættes til politisk behandling i Arbejdsmarkedsudvalget den 12. juni 2017 og det forventes, at blive implemteret pr. 1. juli

11 2. ansøgningsrunde 1. maj 2017 Rebild Kommune har medansøgt om deltagelse i følgende forsøg: Rehabiliteringsteam. Forsøget sigter mod at opnå friere rammer for rehabiliteringsteamet ift. mulighed for at fritage visse sager, for at vælge om der er behov for at indhente LÆ265 som led i forberedelse af sagen, frihed ift. valg af sundhedsfaglig rådgivning samt fritagelse til at gennemføre rehabiliteringsmøder ved akut fravær. Psykologbehandling. Forsøget giver mulighed for at give visse borgere lettere adgang til behandling Differentiering i valg af lægeattester på sygedagpengeområdet. Forsøget giver frihed til at indhente de lægefaglige oplysninger, som har størst relevans. Rebild Kommunes ansøgning om deltagelse i forsøgene har været i høring i Det lokale Arbejdsmarkedsråd samt LokalMED i Center Arbejdsmarked og borgerservice forud for Byrådets godkendelse af medansøgning om deltagelse i forsøgene. Ansøgningerne behandles aktuelt i Økonomi- og Indenrigsministeriet. Forsøgene vil kunne påbegyndes 1. januar 2018, hvis der gives lovhjemmel. 3. ansøgningsrunde 1. november 2017 Kommunerne er i gang med at lave en bruttoliste over forslag til forsøg til 3. ansøgningsrunde. Herudover er en række interessenter inviteret til at komme med forslag. Der er modtaget forslag fra Kim Jacobsen, FOA i sin egenskab af at være LAR medlem i Rebild, Vesthimmerland og Aalborg. Bruttolisten med arbejdstitler samt forslaget fra FOA er vedlagt som bilag. Den videre tidsplan for 3. ansøgningsrunde er følgende: 18. juni september 2017: Frikommunenetværket beskriver de konkrete ansøgninger september 2017: Høring i MED og LAR vedrørende Rebild Kommunes medansøgning i konkrete forsøg 25. september 2017: Politisk behandling i Arbejdsmarkedsudvalget 12. oktober 2017: Godkendelse af medansøgning i Byrådet Forvaltningen indstiller: at : tager orienteringen til efterretning drøfter eventuelle yderligere forslag til 3. ansøgningsrunde Beslutning Orienteringen taget til efterretning. Kim Jacobsen orienterede om baggrunden for forslaget. Rådet havde ikke yderligere forslag til forsøg i forbindelse med 3. ansøgningsrunde. Kurt Alling Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Forslag til 3. ansøgningsrunde Forslag til frikommuneforsøg fra FOA 11

12 12 Status projekt uddannelsesambassadør Sagsnr: G Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget Jobcenter Rebild har fået puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og deltager som den eneste nordjyske kommune i "projekt uddannelsesambassadør". Jobcentret giver en status på projektet og der lægges op til en drøftelse af det videre arbejde. Sagsfremstilling Jobcenter Rebild deltager i perioden i Projekt Uddannelsesambassadør. Formålet er, at sikre virksomhederne adgang til kvalificeret arbejdskraft bl.a. ved en bedre udnyttelse af mulighederne for uddannelsesløft for dagpengemodtagere. Status på projektet: På grund af stort fald i ledigheden har det vist sig vanskeligere at finde egnede ledige til uddannelsesløft end forventet. Der ses dog en udvikling blandt de ledige, som rent faktisk deltager. Bl.a. har flere deltaget i RKV (Realkompetencevurdering). Der er som planlagt nedsat styregruppe og etableret samarbejde med uddannelsesinstitutioner og uddannelsesambassadører fra andre kommuner. De fremtidige planer med projektet er udover af fortsætte arbejdet med at finde kandidater, at arbejde aktivt for at etablere samarbejde med kommuner, der ikke deltager i projekt uddannelsesambassadører. Ønsket er også, at afdække hvilke muligheder der er for at optimere koordinering blandt uddannelsesinstitutionerne på tværs i regionen set fra et jobcenterperspektiv. Herudover forventes det, at udnytte rammerne for frikommuneforsøgene til at udvikle endnu mere uddannelsesrettede samtaler med målgruppen. I bilaget gives en uddybende status på projektet. Ligeså er projektansøgningen vedlagt som bilag. Økonomi Projektet finansieres af puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Forvaltningen indstiller: Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning og at Det lokale Arbejdsmarkedsråd drøfter eventuelle input til de fremadrettede aktiviteter i projektet. Beslutning, Det lokale Arbejdsmarkedsråd den : Punktet blev drøftet. Udfordringen i forhold til de lange uddannelsesplaner er volumen. Rådet opfordrer til at tænke på tværs af kommunegrænserne. Kurt Alling Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Indstilling Arbejdsmarkedsudvalget 12. juni 2017: Forvaltningen indstiller, at orienteringen tages til efterretning 12

13 Beslutning Punktet blev drøftet. Udfordringen i forhold til de lange uddannelsesplaner er volumen. Rådet opfordrer til at tænke på tværs af kommunegrænserne. Kurt Alling Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Statusrapport - juni 2017 Ansøgningsskema Uddannelsesambassadør 13

14 13 Indsats for langtidsledige dagpengemodtagere Sagsnr: G Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Jobcentret givet en status over resultaterne af den intensive indsats ved 68. ledighedsuge for dagpengemodtagere. Sagsfremstilling Med beskæftigelsesreformen, som blev implementeret i to faser henholdsvis den 1/ og 1/7 2015, blev der indført nye intervaller ift. samtaler, en ny type af fællessamtale med a-kassens deltagelse, tidligere frist for førstegangsaktivering og en intensiv periode for dagpengemodtagere ved 68 ugers sammenlagt ledighed og frem. Jobcenter Rebild har siden 1/ valgt at tilrettelægge den intensive indsats på den måde, at borgerne indkaldes til ugentlige gruppemøder, hvor der arbejdes med målrettet virksomhedsrettet aktivering. Gruppen samles en fast ugedag i IT lokalet, hvor der arbejdes med arbejdsmarkedsperspektiv og konkrete handleplaner, som tager udgangspunkt i den lediges kompetencer og arbejdsmarkedets behov for arbejdskraft. Der arbejdes også med kvalificering af ansøgningsmateriale og cv på Jobnet, samt udbredning af jobsøgning, at søge uopfordret, etablere netværk, mv. Der tages udgangspunkt i empowerment og aktiv deltagelse. På møderne afholdes desuden individuelle samtaler med personlig jobformidler. Sammen med de ledige aftales en strategi for selvforsørgelse, ligesom der gives sparring i forhold til konkrete jobåbninger, jobsøgning med videre. Der laves aftaler om jobsøgning, praktiksøgning, konkrete handlinger mellem jobcenter og borger hver uge. Aftalerne noteres på "min side", så borger kan læse det efterfølgende og således at der sker systematisk opfølgning på det efterfølgende møde. Der har i perioden fra den 1/ / været 100 ledige igennem den intensive indsats. De ledige, der når til 68. ledighedsuge har meget forskellig baggrund, hvad angår uddannelse, erfaring, køn, alder, og der er ikke udpræget overvægt af helbredsproblematikker og/eller skånehensyn. Nedenfor er en oversigt over resultaterne af den intensive indsats for ledige over 68 ugers sammenlagt ledighed. Afslutningsårsag antal I arbejde 63 Ordinær uddannelse 2 Fraflyttet kommunen 2 Efterløn 5 Barsel 4 Ny dagpengeperiode 2 tagdækker - skiftevis job/ledig 1 dagpenge med til hjemland (polen) 1 14

15 Seniorjob 6 afmeldt og selvforsørgende 5 sygemeldt fra løntilskud 1 Kontanthjælp 6 Kontantydelse 3 Ialt 100 Det vurderes at den intensive indsats er vellykket og at den sidste del af dagpengeperioden, bliver brugt på en intensiv virksomhedsrettet indsats, der matcher målgruppens behov, og giver tilfredsstillende resultater. Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. Rådet ønsker at vide hvor mange af dem, der er afsluttet til arbejde, der har foretaget et brancheskift. Kurt Alling Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 15

16 14 Opsamling på beskæftigelsesplanens mål Sagsnr: G Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Sagsresume Sagen afgøres i: Arbejdsmarkedsudvalget. Der kan nu gøres endelig status på opfyldelsen af målsætningerne i Beskæftigelsesplan Forvaltningen orienterer. Sagsfremstilling I Beskæftigelsesplan 2016 blev der opstillet en række konkrete målsætninger på de enkelte indsatsområder. I det følgende følges der op på, hvorvidt målene blev nået. Da beskæftigelsesområdet løbende reformeres, bliver der også jævnligt ændret i målingerne på området. Det har konkret betydet, at flere af de målinger, som ligger til grund for de opstillede mål, ikke længere er tilgængelige på jobindsats.dk. Derfor har det været nødvendigt at finde alternative kilder til opgørelse af målopfyldelse. Mål 1: Andel af årgangen, der søger ind på en erhvervsuddannelse i 2016 Mål (korrigeret): 25,4 % Resultat: 25,9 % 25,9 % af de unge, der forlod grundskolen i Rebild i 2016 søgte ind på en erhvervsuddannelse. Det er en stigning på 3,5 procentpoint i forhold til Samtidig er andelen større end gennemsnittet i hele landet samt i Region Nordjylland. Mål 2: Andel af jobcentrets borgere, som har modtaget offentlig forsørgelse i mere end 52 uger Mål: 30 % Resultat: 31,3 % Forudsætningen for målsætningen var et fald fra 35 % til 30 %. Så det er lykkedes, at nedbringe andelen med 3,7 procentpoints, dog nåede vi ikke helt i mål. Mål 3: Andel fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse ift. arbejdsstyrken Mål (korrigeret): 18,5 % Resultat: 21,7 % Det skal bemærkes, at der er sket et fald på 1,4 procentpoint fra december 2015 til december 2016 svarende til et fald på 200 fuldtidspersoner. Derudover har tilgangen af flygtninge og familiesammenførte i sig selv betydet en stigning på 0,4 procentpoint. Mål 4: Samarbejdsgraden med virksomhederne i Rebild Kommune Mål: 40 % Resultat: 41,2 % 16

17 Målsætningen for samarbejdsgraden mellem virksomheder i Rebild Kommune og jobcenter er opfyldt. Det skal bemærkes, at tallet dækker over alle jobcentres kontakt med virksomheder i Rebild Kommune. Ser man alene på Jobcenter Rebild er samarbejdsgraden 33,8 %. Begge tal ligger over landsgennemsnittet, men lavere end niveauet i Region Nordjylland. Mål 5: Indgåelse af nye samarbejdsaftaler med virksomheder Mål: 20 Resultat: 35 Det er lykkedes at indgå markant flere guld- og sølvsamarbejdsaftaler med virksomheder end det var målsætningen. Det viser, at virksomheder i høj grad er villige til at indgå i en høj grad af samarbejde med Jobcenter Rebild. Opsamling Samlet set kan det konkluderes, at det i overvejende grad er lykkedes at indfri de opstillede mål. På de områder, hvor målet ikke er nået, viser tendensen en udvikling i den rigtige retning. Økonomi De økonomiske konsekvenser af målopgørelsen fremgik af regnskabet for 2016, som viste et samlet mindreforbrug på 8 mio. kr. indenfor Arbejdsmarkedsudvalgets ramme. Indstilling Forvaltningen indstiller, at Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning og sender opgørelsen til orientering i. Arbejdsmarkedsudvalget, 8. maj 2017, pkt. 40: Taget til efterretning. Beslutning Taget til efterretning. I forhold til målet om at få flere til at vælge erhvervsskolevejen kom rådet med følgende input: Uddannelserne skal gøres attraktive. UU indsatsen skal styrkes i grundskolen og vi skal turde udfordre de unges uddannelsesvalg. Kurt Alling Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. 17

18 15 Gensidig orientering Sagsnr: A Sagen afgøres i: Sagsresume Sagen afgøres i: Rådets medlemmer giver hinanden en gensidig orientering. Sagsfremstilling Fast punkt på dagsorden, hvor rådets medlemmer giver hinanden en gensidig orientering om relevante forhold. Jobcentret orienterer om forebyggelse og fastholdelse på Rebild Kommunes arbejdspladser Forvaltningen indstiller: at orienteringen tages til efterretning. Beslutning Orienteringen taget til efterretning. Henrik Christensen ønsker en evaluering af rådets indsats sat på som punkt på kommende møde. Hans Rønnau orienterede om, at de frivillige har sat gang i arbejdet med at melde ledige flygtninge i A-vikar. Kurt Alling Nielsen deltog ikke i behandlingen af sagen. Bilag Ugens tal 2017 (uge 21) Forebyggelse og fastholdelse 18

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring Fraværende: Hans Rønnau, Jesper F. Clausen og Katharina Hauge Antonsen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 4 på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 25 Godkendelse af dagsorden 3 26 Beskæftigelsesplan 2018 - Kommentering 4 27

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:05 Fraværende: Hans Rønnau, Kim Jacobsen og Katharina Antonsen. 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR REBILD KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Rebild vil med

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 14 Godkendelse af dagsorden 3 15 Beskæftigelsesplan 2017 3 16 IGU (Integrationsgrunduddannelse

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:20 Fraværende: Morten Kamstrup Mikkelsen, Peter Thomsen, Katharina Hauge Antonsen og Kurt Alling Nielsen

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Dagsorden. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 10 Godkendelse af dagsorden 3 11 Input til indledende

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1. juli 2017-31. december 2021. Jobcenter Jammerbugt

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 12:00 Sted: Scandic Hotel Aalborg Møde slut: Fraværende: 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 17 Resultatrevision 2013 3 18 Tilbud på virksomhedsanalyse 2014 5

Læs mere

Skabelon for statusrapport

Skabelon for statusrapport Skabelon for statusrapport Projekter, der modtager tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, skal i løbet af projektperioden sende statusrapporter til styrelsen indenfor de frister, der

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE.

FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1.juli 2017-31.december 2021. Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2A på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:45 Fraværende: Allan Busk, Kim Jacobsen, Morten Kamstrup og Karen Eriksen. 1

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR JAMMRBUGT KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler Jobcenter Jammerbugt vil med dette forsøg skabe mulighed

Læs mere

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg

Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Referat fra Beskæftigelsesudvalgets møde den 8. oktober 2018 kl. 15:30 i mødelokale Aggersborg Indholdsfortegnelse Indhold 100. Åbent - Godkendelse af dagsorden... 106 101. Åbent Orientering fra formand

Læs mere

Jobcenter Brønderslevs forsøg med et fleksibelt kontaktforløb (Frikommuneforsøg).

Jobcenter Brønderslevs forsøg med et fleksibelt kontaktforløb (Frikommuneforsøg). Jobcenter Brønderslevs forsøg med et fleksibelt kontaktforløb (Frikommuneforsøg). Baggrund Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner søgt om deltagelse i et frikommuneforsøg. Brønderslev

Læs mere

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018

Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget. Evaluering af Udviklingsmål 2018 Erhverv, Beskæftigelse og Turismeudvalget Evaluering af Udviklingsmål 2018 januar 2019 Indhold Arbejdsmarkedsudvalget...3 AMU 1 Jobcentret har en tættere kontakt og en styrket dialog med virksomhederne...3

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 BESKÆFTIGELSE OG BORGERSERVICE Dato: Oktober 2015 Kontakt: C-BB Sagsnr.: 15.20.00-P15-1-15 Beskæftigelsesplan 2016 I denne beskæftigelsesplan sammenfattes fokus og prioriteringer for Ballerup Kommunes

Læs mere

FRIKOMMUNEFORSØG. Nordjysk frikommunenetværk Status 13. oktober 2017 KKR NORDJYLLAND

FRIKOMMUNEFORSØG. Nordjysk frikommunenetværk Status 13. oktober 2017 KKR NORDJYLLAND FRIKOMMUNEFORSØG Nordjysk frikommunenetværk 2016-2020 Status 13. oktober 2017 STATUS PÅ ANSØGNINGERNE TIL FRIKOMMUNEFORSØGET Ansøgningsrunde 1 d. 1. december 2016 Ansøgningsrunde 2 ansøgningsfrist d. 1.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Beskæftigelsesplan 2016 Silkeborg Kommune Indledning - Beskæftigelsesplanens opbygning Kapitel 1 opstiller målsætningerne for beskæftigelsesindsatsen i 2016. Målene er en kombination af Arbejdsmarkedsudvalgets

Læs mere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere

Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Inspiration til indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere Her finder du inspiration til, hvordan du kan tilrettelægge indsatsen for langtidsledige dagpengemodtagere. Anbefalingerne tager afsæt i gode

Læs mere

Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde

Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde Punkt 5. Godkendelse af frikommuneansøgninger til 2. ansøgningsrunde 2016-011266 Familie og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender at Ansøgning om Rehabiliteringsteam

Læs mere

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg

Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Status på reformer og indsats. Jobcenter Esbjerg Borgere på offentlig forsørgelse 21% af borgerne i Esbjerg/Fanø er på offentlig forsørgelse. Det svarer til gennemsnittet i Syddanmark. Der har været et

Læs mere

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende

1. Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetencegivende Resultatrevision 2013 Indhold 1. Beskæftigelsesministerens mål... 3 1.1. Flere unge skal have en uddannelse... 3 1.2. Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet... 4

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02

Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget BEVILLINGSOMRÅDE 20.02 Bevillingsområde 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger 1. Beskrivelse af opgaver Beskæftigelsesområdet har til opgave at motivere og kvalificere ledige til hurtigst muligt at kunne få job eller

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Maj 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 1. juni 2015 Referat mandag den 1. juni 2015 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Dialogtema Ny beskæftigelsesreform og Erhvervsuddannelsesreform...2

Læs mere

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats.

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Skærpet opfølgning på kommunernes indsats. Initiativet består af to dele: 1. Overordnet monitorering af kommunernes resultater og indsatser Benchmark-rapporterne

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Januar 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen.

Indstilling: Forretningsudvalget indstiller, at Det Lokale Beskæftigelsesråd godkender dagsordenen. R e f e r a t Indholdsfortegnelse Dagsorden for Møde i Det Lokale Beskæftigelsesråd Mødedato 28. august 2014 Mødetid 9.00 12.00 Mødested Nygade 56 Skjern lokale 2 Fraværende Afbud fra Linda Nielsen i stedet

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den 01-02-2011. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 13:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:00 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomiopfølgning januar 2011- Foreløbigt regnskab 2010 - Arbejdsmarked

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder

Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelsesplan 2019 Oplæg til drøftelse af fokusområder Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets møde 2. oktober 2018 Arbejdsgrundlaget Styring på beskæftigelsesområdet Ministermål Beskæftigelsesplanen

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service

Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget 2018-2021 Arbejdsmarkedsforvaltningen, Administration & Service Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 11:30 Mødested: Mødelokale

Læs mere

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016

N O T A T. Beskæftigelsesreformen Status november 2016 N O T A T 22. december J.nr. 16/336 Beskæftigelsesreformen Status november APOL/TMB Mål Beskæftigelsesreformen bygger på følgende centrale intentioner: Forsikrede ledige tilbydes en tidlig og sammenhængende

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Byrådssalen, Støvring Møde slut: 16.00 Fraværende: Axel Rene Aubertin, Anna-Birthe Lang Andersen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 1 Temadrøftelse

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE.

FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. FRIKOMMUNEVEDTÆGTER FOR VESTHIMMERLANDS KOMMUNE. Kapitel 1: Igangværende forsøg Formkrav ved lovpligtige samtaler Forsøg med formkrav ved lovpligtige samtaler 1.juli 2017-31.december 2021. Jobcenter Vesthimmerland

Læs mere

Resultatrevision 2017

Resultatrevision 2017 Resultatrevision 2017 Nordfyns Kommune Jobcenter Nordfyn Indhold Indledning... 3 Ministerens mål... 4 Status for målgrupper, der modtager offentlig forsørgelse... 5 Indsatsen... 8 Centrale elementer i

Læs mere

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune

Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Udkast til Beskæftigelsesplan 2017 for Varde Kommune Kort om arbejdsmarkedet i Varde Kommune Et udfordrende mismatch Ledigheden har de seneste år været faldende, mens beskæftigelsen har udviklet sig relativt

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg November 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs andel

Læs mere

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved

Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved Opsamling på temamøde i Beskæftigelsesudvalget i Næstved 15. september 2016 Beskæftigelsesudvalget i Næstved Kommune har besluttet at gennemføre en strategiproces, som skal føre frem til formulering af

Læs mere

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE

FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE FRIKOMMUNEVEDTÆGT FOR AALBORG KOMMUNE Kapitel 1: Igangværende forsøg Mikrolån Forsøg med mikrolån til jobparate kontakthjælpsmodtagere, uddannelsesparate uddannelseshjælpsmodtagere og jobparate selvforsørgede.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Gladsaxe Kommune Beskæftigelsesplan 2017 - vejen til uddannelse, job og vækst www.gladsaxe.dk Vision og mission Gladsaxe Byråd har i Kommunestrategi 2014-2018 formuleret følgende overordnede vision: Gladsaxe

Læs mere

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13.

Åben/lukket. DET LOKALE BESKÆFTIGELSESRÅD Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1. Mødedato Tirsdag den 13. Dagsorden med vedtagelser Åben/lukket Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Mødedato Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt Kl. 15.00 Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere Per Vangekjær (DA) Næstformand,

Læs mere

UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet Beskæftigelsesudvalget 2017-18 BEU Alm.del Bilag 72 Offentligt 13. november 2017 J.nr. 17/12028 UDKAST [Efter 2. ansøgningsrunde] Bekendtgørelse om frikommuneforsøg II på beskæftigelses- og sygedagpengeområdet

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 til 2020 I beskæftigelsesplan 2017 til 2020 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2018. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn

RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn RAR Fyn Det Regionale Arbejdsmarkedsråd Fyn Mødet den 22. november 2016 Pkt. 4.2: Status på reformer og indsats THN/hfp/uch Anledning Til hvert møde i Rådet udarbejdes en status på reformer og indsats

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg September 2016, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland Beskæftigelsestilskuddet beregnes på baggrund af udviklingen i Aalborgs

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan 2018 Nyborg Kommune November 2017 Indledning Nyborg Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan, der tager udgangspunkt i, hvad der er særligt fokus på i Nyborg Kommunes beskæftigelsesrettede

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 3 ONSDAG DEN 21. MARTS 2007, KL. 16.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 21. marts 2007 Side: 16 Fraværende: Mogens

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast)

Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) Beskæftigelsesplan 2017 Jobcenter Struer (udkast) November 2016 Indhold 1. Indledning...3 2. Rammerne for beskæftigelsesindsatsen i Struer...4 3. Resultater af beskæftigelsesindsatsen i Struer...5 4. Virksomhederne

Læs mere

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt

Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt Bilag 1 Opfølgning for Beskæftigelses- og Integrationsudvalget mål fastsat i kommunens kvalitetskontrakt På Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets område er der i alt opstillet tre kvantificerbare mål

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på Rådhuset i Støvring Møde slut: 15:10 Fraværende: Jesper F. Clausen 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 20 Godkendelse af dagsorden 3

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvartal 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kolding Kommune I denne kvartalsrapport beskrives

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesområdet er kompliceret og i stadig bevægelse. Der er mange målgrupper, et vidt forgrenet arbejdsmarked, mange lovkrav i nye reformer og en kompliceret økonomi. Kort

Læs mere

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats

LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats 2018 LO OG DA S ANBEFALINGER til den lokale beskæftigelsesindsats ET ARBEJDSMARKED I VÆKST Arbejdsmarkedet i Danmark har i en årrække været i fremgang. Fra efteråret 2013 er beskæftigelsen steget med ca.

Læs mere

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

INDLEDNING FÆLLES FOKUSOMRÅDER FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 FÆLLES FYNSK TILLÆG TIL BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 1 INDLEDNING Der ses en positiv udvikling på arbejdsmarkedet i Danmark i disse år, det gælder også på Fyn. Men kommunerne står stadig overfor en lang række

Læs mere

Status på indsats RAR Sjælland

Status på indsats RAR Sjælland Status på indsats RAR Sjælland Marts 2018 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med

Læs mere

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen

Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Dagsorden for Det Lokale Beskæftigelsesråds møde den 13. december 2011 kl. 08:00 i Gæstekantinen Indholdsfortegnelse 060. Godkendelse af dagsorden 94 061. Godkendelse af referat 95 062. Orientering om

Læs mere

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan

Beskæftigelsesplan tillæg til Beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2017 - tillæg til Beskæftigelsesplan 2016-2019 Indledning Kommunerne skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan, der beskriver strategi og målsætning for beskæftigelsesindsatsen i

Læs mere

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet.

1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det kommende år, fremsendes den således til godkendelse i byrådet. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 14. november 2017 Beskæftigelsesplan 2018 1. Resume Da der hvert år skal udarbejdes en beskæftigelsesplan for det

Læs mere

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg

Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg Status for indsatsen ved Jobcenter Aalborg September 2018 I dette notat gives et overblik over udviklingen på beskæftigelsesområdet og en status for målopfyldelsen for målene i Jobcenter Aalborgs beskæftigelsesplan

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Sydjylland AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Sydjylland Juni 2018 Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017

BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 BESKÆFTIGELSESPLAN 2017 Beskæftigelsesindsatsen i Haderslev Kommune skal sikre, at kommunens borgere har mulighed for at deltage aktivt på arbejdsmarkedet, og at jobparate borgere hjælpes hurtigst muligt

Læs mere

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats

(Synopsis for) Beskæftigelsesplan. Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats (Synopsis for) Beskæftigelsesplan 2019 Om Hørsholm Kommunes beskæftigelsesindsats Udarbejdet af: Center for Arbejdsmarked Udgivelsesdato: 15.12.2018 Indhold 1. Indledning...3 1.1 Det formelle grundlag...3

Læs mere

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland

Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Status på reformer og indsats RAR Nordjylland Oktober 2016 Forord Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 06-11-2017 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 06-11-2017

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Om Beskæftigelsesplan 2016 Lovkrav, at alle kommuner udarbejder en beskæftigelsesplan Beskæftigelsesplan 2016 er Hvidovre Kommunes beskæftigelsespolitik (styringsmodel) Beskæftigelsesplanen

Læs mere

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017

Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 Status på mål i beskæftigelsesplan 2017 I beskæftigelsesplan 2017 er der opstillet 12 mål for beskæftigelsesindsatsen i 2017. De 4 mål er udmeldt af beskæftigelsesministeren, de sidste 8 mål er udmeldt

Læs mere

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd

JAMMERBUGT KOMMUNE. Det lokale beskæftigelsesråd JAMMERBUGT KOMMUNE Dagsorden Det lokale beskæftigelsesråd 23.08.2012 kl. 16.30 Brovst Rådhus, mødelokale 1 1/10 Det lokale beskæftigelsesråd Dagsordenspunkter til mødet den 23. august 2012 1. Godkendelse

Læs mere

Vesthimmerlands Kommune udfordringer, potentialer og initiativer

Vesthimmerlands Kommune udfordringer, potentialer og initiativer 1 udfordringer, potentialer og initiativer RAR Nordjyllands opstart og strategiseminar 7. Juni 2018 Side 1 2 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsafdelingen Udd.- og Arbejdsmarkeds -afdelingen Borgerservice Job

Læs mere

Statistik for Jobcenter Aalborg

Statistik for Jobcenter Aalborg Statistik for Jobcenter Aalborg Oktober 2015, data fra jobindsats.dk Aalborg Kommunes andel af forsikrede ledige i Nordjylland En væsentlig del af det samlede antal fuldtidspersoner på kommunal forsørgelse

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indholdsfortegnelse 1 Indledning..... 3 2 Beskæftigelsesministerens indsatsområder i 2016... 4 3 Beskæftigelsesplanens opbygning... 4 4 Resultater de seneste år... 5 4.1 Udviklingen

Læs mere

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd

Referat. Det Lokale Arbejdsmarkedsråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B på rådhuset i Støvring, Hobrovej 110, 9530 Støvring Møde slut: 15:30 Fraværende: Jesper F. Clausen, Mette Lyndgaard Pedersen og Marianne Reenberg

Læs mere

Resultatrevision 2015

Resultatrevision 2015 Forfatter: [Navn] Resultatrevision 2015 Kommune Jobcenter Nordfyn Revideret den [Dato] Dokument nr. [xx] Sags nr. [xx] Indhold Indledning... 2 Ministerens mål... 3 Forsørgelsesgrupper... 4 Indsatsen...

Læs mere

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Referat. Det Lokale Beskæftigelsesråd Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring Fraværende: Anne-Grethe Sveistrup, Kurt Alling Nielsen, Lars Peter Christensen, Marian Aagaard, Hansi Petersen og Axel Rene

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017

Beskæftigelsesplan 2017 BESKÆFTIGELSE- OG BORGERSERVICE Dato: 26. september 2016 Sags.nr.: 15.00.00-A00-4-16 Beskæftigelsesplan 2017 Beskæftigelsesplan 2017 er en plan for, hvordan Ballerup Kommune vil arbejde med indsatsen for

Læs mere

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet

Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Ledelsesinformation på beskæftigelsesområdet Resultater for Indhold: Opfølgning på Beskæftigelsesplan Konkrete mål Evt. supplerende oplysninger Status og tal er på udvalgte steder markeret med trafiklysfarver

Læs mere

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn

AMK-Syd. Status på reformer og indsats RAR Fyn AMK-Syd Status på reformer og indsats RAR Fyn September Resume Det regionale samarbejde er afgørende for en virkningsfuld beskæftigelsesindsats til gavn for både borgere og virksomheder. Dette notat kan

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune

Beskæftigelsesplan 2017 Nyborg Kommune Beskæftigelsesplan Kommune Oktober 2016, Version 2 Indledning Kommune udarbejder hvert år en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen tager udgangspunkt i Kommunes politikker, herunder sundhedspolitikken

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 12 TORSDAG DEN 28. FEBRUAR 2008, KL. 8.00 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 28. februar 2008 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Beskæftigelsesudvalg

Beskæftigelsesudvalg REFERAT Beskæftigelsesudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: 17. april 2012 Fraværende: Mødetid: 16.30 Charlotte Juhl Andersen Mødested: Mødelokale 3 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 BE Aktiveringsstrategi

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2018

Beskæftigelsesplan 2018 Beskæftigelsesplan 2018 www.middelfart.dk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 De 5 hovedspor... 4 Virksomhedsservice... 4 Synergi ved tværfagligt samarbejde... 4 Virksomhedsrettet indsats... 5 Mødet med

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

Status på indsats RAR Bornholm

Status på indsats RAR Bornholm Status på indsats RAR Bornholm Juni 2017 Forord Dette notat skal sammen med hjemmesiderne rar-bm.dk og jobindsats.dk bidrage til at skabe et fælles vidensgrundlag for RAR-medlemmerne. Notatet kan med fordel

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2019

Beskæftigelsesplan 2019 Beskæftigelsesplan 2019 Jobskabelse gennem vækst og udvikling skaber mere velfærd Forord Beskæftigelsesplan 2019 er Syddjurs Kommunes styringsværktøj til at understøtte et fleksibelt arbejdsmarked og medvirker

Læs mere

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET

DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET DECEMBER 2017 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HELE LANDET INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7

Læs mere

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM

MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM MARTS 2018 NØGLETAL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HØRSHOLM INDHOLD Andel på offentlig forsørgelse...3 Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob.4-5 Nøgletal for kontanthjælpsreformen...6-7 Nøgletal

Læs mere