HANDELSKORRESPONDANCE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSKORRESPONDANCE"

Transkript

1

2

3

4

5 TYSK HANDELSKORRESPONDANCE AF HANS CHR. RHS L.i:i\r:n vi-d koijmandsskoijin i kohiixiiavn KOBKNFiAVX DET SCHØxXBKHGSKK FORLAG KHNST HIEUHF:R(i ^V: MICHAKL H. JKNSEN

6 6-5 5* KHUVN.- NIKI.SHN & I.YDICIli; AXKI. SIMMKLKI.KR)

7 FOHTALi:. \vi\ r(hnl)t'j(li'lscmi iif inimvatcmidt' IJo^ luirdcl viimcl I-'oiiiianlcl pna Basis af orij^inale Breve al Ulvcjebrin^o en Ilaandboii; i moderne lysk Handelskorresjxjndanee, ef^nel saavel lil Skolebrii«* som til Sclvsliidium. Nalijel af Maleriale er trullet udelukkende med danske Forhold for Oje, o<* de i Bo<*en oi)la^ne Breve er saa ^odl som alle vekslede mellem danske oj» lyske Pladser. Bo.i^en lalder i to llovedalsnit: en Forskole ojf en almindelig Korrespondanceafdeling. Ved denne Ordninj^ af Stollel er der ful.i^l lo forskelliiie Brineipper. Alm indelijiie Metldelelscr, I Forskolen deles Brevene i Forespor<^sler, Tilbud, Ordrer, Ordrers I' d fore Ise elc. (se Indholdsforlej^nelse). l'ormaalel med denne Inddelinj^ er al j^ivc de forskclli«ic Arier af Breve i knap ou; klar Form oj^ derigennem indøve de for hver Arl ejen(lommeli<fe, aller oj^ alter lilbaj^evendende, indledende o^ afslutlende r'orndei\ saml de vi^li^slc slaaende merkantile l'dlryk o^ (iloser. Denne F'orskole maa noje i^ennemj^aas o««det tilegnede atter oi* atter opfriskes med Stolle af den vedføjede danske Oversættelse lil I-'orskolens lyske Breve, som oj^saa kan anvendes lil en afsluttende Bepetition af det herte Slof. I i\vn almindelige Korrespondanceafdeling ei- Brevene ^ivet i sa m men h;enj,' ende Korrcspondaneer, som falder i deres natuili^e (Irupper: Breve an<f. alm. Va refor relni n <^er. Veksel- og Bankforrelnini^er, Spedition, Bogfori n «^ssporgsmaal ete. (se Indholdsfortegnelse). I hver (iru )pe findes saavel lyske som danske Breve, ordnede saaledes. at dei- enten lindes en sandet Korrespondanee paa Tysk og en lignende paa Dansk om samme Artikel eller samme F'orhold indenfoi* den i)aagældende Brevgruj)pe (f. Kks. Xr.75-cS7 og Xr eller Nr. l()r)-10<) og Xr ) eller forst en Hivkke tyske Breve, der omhandler del for vedkommende (iru )pe angivne imiine, og derefter tilsvarende danske Breve (f. l^ks. Breve ang. Spedition), eller en sandet Korresi)ondance,

8 hvori nogle Breve gives paa Tysk, andre paa Dansk {{'. Eks. Nr og Nr ). Hensigten med denne Ordning er at paapege Vigtigheden af, al man forst noje gennemgaar de tyske Breve og derpaa de danske med stadig Benyttelse af og Henvisning til de i de tyske forekommende Udtryk. Til yderligere Indøvelse og liepetition af det i disse Afsnit gennemgaaede Stof lindes i Afsnit XI en Hække Øvelsesopgaver, der vel kan gennemgaas i Klassen, men dog nærmest er beregnet l)aa skriftlige Hjemmeopgaver. Disse Øvelsesopgaver, med hvilke man kan begynde kort efter, at Forskolen er gennemgaaet, falder i 3 Grui)per: Samlede Korrespondancer, ordnet efter Vanskelighedsgrad, blandede Opgaver, der for største Delen hidrører fra de etaarige Dagskolers Eksaminer, og endeligt Dispositioner, der maa betragtes som et Forsøg paa at bringe den Art Opgaver ind i Undervisningen i fremmed Handelskürresi)ondance. Ønske herom er fremsat fra forskellige Sider, fordi man mener, at denne Art Oi)gaver i udi)ræget Grad stiller Eleverne over for den samme Situation og de samme Krav, som de bliver stillet overfor i det l)raktiske Liv. Dispositioner som Opgaver frembyder imidlertid den Vanskelighed, at man let kommer til at oi)give enten for meget eller for lidt. I første Tilfælde mister Opgaven sin særlige Karakter af Disi)osilion, og i det andet Tilfælde vil kun den, der er nøje kendt med vedkommende Branche og godt inde i de i)aagæ^ldende praktiske Forhold og dette vil jo blive meget faa kunne løse Oi)gaven. De her forsøgsvis anførte Dispositioner vedrører for det meste kun ganske almindelige Forhold som smaa Ordrer, Rimesser etc., men selv Løsningen af saadanne Opgaver kræver dog hos Lærer og Elev foruden de nødvendige Sprogkundskaber et vist Kendskab til Handelskorrespondancens almindelige Teknik. Sidst i Bogen vil man linde en alfabetisk dansk-tysk Ordliste, der hovedsageligt indeholder de samme Ord og Udtryk, der er angivet i Gloserne til de enkelte Korrespondancer, dog med Undtagelse af saadanne Udtryk, der kun meget sjældent forekommer, og som paa det paagæ'ldende Sted har en Betydning, der kun passer her. Ordlisten vil saaledes ikke gøre Brugen af almindelige Ordbøger overllødig, og dette har heller ikke været Meningen, idet Eleverne netoj) bør øves i forstandig Brug af en Ordbog. Den tyske Købmand anvender i sin Korrespondance i langt højere Grad end den danske (og engelske) Købmand Iløllighedsformer som»ærede«brev,»venlige«^ Ordre,»forbindtligste- Tak,»beder Dem hølligst«etc. etc. Der gør sig imidlertid i den sidste Tid Bestræbelser gældende for at komme bort, ikke blot fra disse

9 rdlivk, inrii o.nsiia lia :irsliill('n(lt' I lolli^hcmlslnrmci' som med Iloja^lc'lsr clc. Disse* Hcsliii'hi'lst'i', dor virscnlli^st vv iid^aacl tra iiu'^el slort' I"'iiiiiacM-, AUlicvselskabor, Saininciisluliiiii^cr o;^ lij^n, (ler slaar i cl vist ii )(MS()iiIi,<4l I'orliold til dcics I^'orbindelscr, liar imidlcrlid tmidiiu kim vimdt'l mc^tm riii.uc l-'rcm^aii'^. IM;mdl de c. 500 moderne tyske hicve, je,«* i Anlediiiim al" ikei*v;erende Ho^ har i*eiinemhesl, har jeji saa al sij^e ikke limdel el enesle, i hvilkel disse Hesliivhelser har sal sijf Spor, o^ de llesle lyske I-'oiMeliiin^slolk mener sikkerl i Ojehlikkel ikke blot som den Købmand, der i et l'aj^li«^t Tidsskritl aiii^. denne Sa«^ skriver: ob dci- Bchördai-.s//7«nun j^erade für dvn Kaufmannsbrier in allen Indien vorbildlieh sein soll, das will nur noeh nicht einleuchten. men de anser sikkert oj^saa de hidtil meni^se Ilolli.^hedsrormer Tor al være j^anske nodvendii^e..lei» hai- dcrlor ansei del for riiflij^st al medtajfe disse Udtryk, som de fandtes i de orij^dnale lireve, saaledes at de un^e kan lære dem. Alm. Ord, dei- i Brevtekster slaar i ( ), skal medta.uies i i\vn tyske Oversættelse, men bor udelades paa Dansk; del omvendte j^æ'lder Ord, der slaar i \ ]. Sloilel i en Lærcbojf som denne, der maa hentes fra man<>e forskelliife Firmaers Korresjjondancer. o^ som velvillij^l stilles til Forfatterens Uaa(li,ii;hed, maa jo nodvendi<^vis for en Del faa el nojjiet lillældiijil Præi^..Icl* har imidlertid paa Hasis af min dobbelte Krfarinj^ som Korrespondent 0,14 Lierer bestræbt miii, for at lilvejebrinjfe et Materiale, der ved en ifrundi-^ ojf nojajüll^ Tilegnelse skulde kunne j*ivc de un.^c llandelsmamid del solide (irundlaj^ for deres Korrespondancekundskabei', hvorpaa de 1 deres praktiske Virksomhed, hver inden for sit Fa<^ ojj; sin Hranche, selv maa arbejde videre. Det er mi^ en (ilæde al fremhæve den Imodekommenhcd oif Velvilje, je^^ har modi hos de Kobnucnd baade Principaler o«,^ Medhj:clpere - som har stillet originale Korrespondancer til min Haadi.uhcd o.u; forsynet mi^' med Oplysninger ani^aaende særli.ue Forhold inden for de resi)ektive Hranchci-. Je retter en Tak til Herr cand. ma.i;. CJuislcii Mollci: d<>r har bistaaet tniu under rdarbejdelsen oi; ved Korrekturen, o<^ takker ligeledes Herr Dr. Miiickcri der har Ibrctaf^et et sidste Cicnnemsyn af de tyske Tekster, oi^ Herr cand niai^. 77/. A'/c/.sc//, der har bistaaet lui^ ved Korrekturen. Knhenluii'H..UkjusI /.'//.'). //.ta\s CllH HIIS.

10 Digitized by the Internet Archive in 2011 With funding from University of Toronto

11 ini)ii()li)si<()p/ri^(ini:i.si:. Forhile. OHSKOI.lv rvskk l'()lu{ktn'ingshhi:vks 1. Aliniiult'liij; I-Onn KOHM. 2. A(lressatl)ctc}«iic'Isc' o^ arsliitlfiidr Ilolli^'liodslonmilnr Side. 1 :{. 4.') k; 1« «) «. 27 -:n..{2-33. :u HHKVi:. 1..Vlmiiuleligo Meddelelser 4 II. lircih' paa Ti/sk 4 > Dansk 5 I'()res )orgsler. a. Almindelige Foresporgslcr ß lirerc paa Tijsk 7 >'» Dansk 7 b. Foresporgsler om i^ris og.anmodninger om Tilbnd (S Breve paa Tysk 9» >> /i«/?.s-a- 10 III..Svar paa Forespoigsler. a. Svar paa alm. Foresporgsler 11 Breve paa Tijsk 11 Dansk 13 1). Svar paa I'()res )orgsler om Pris. Tili)nd 13 Breve paa Tusk 14 Dansk 17 I\'. Ordrer 18 Breve paa liisk 18 Dansk 20 y..vnerkendelse af Ordrer og deres l'dforelsc 21 Brei'e paa Tijsk 22 Dansk 24 VI. Hetaling. a. Postan\ isning og C.lieeUs 2.') /. l'reihsendelse af liiniesser '). Breve paa l'i/sk 26 4(> 47.» Dansk 27

12 Tysk Nr. Side Anerkenih'hc af Rimesser 28 Breve paa Tijsk ' Dansk 3ü I). (iirokonto /. Meddelelse om Overforelse 31 Breve paa Tysk »» Dansk Anerkendelse af Overforelse Jirevc paa Tijsk 33 ()0 (il.»» Dansk 34 c. Veksler Breve paa Tysk »» Dansk 41 VII. Forskolens tyske Breve paa Dansk 42 B. almindelk; korrespondance. I. BREVE ANGAAENDK ALMINDELIGE VARE- ^,. FORRETNINGER. FØRSTE AFDELING Korrespondanee ani>". Indkob af Harpiks. I. Breve })aa 7)}sk Korrespondance ang. Indkøb af Harpiks. II. Breve paa Dansk Tilbud med Prøver af Hvede. Breve paa Dansk... (53 Breve ang. Køb af \^arer til senere, successiv Levering paa Køl)ers Anfordring (Kauf auf Abruf) a. Breve paa Tysk b.» > I)ansk Korrespondance ang. Leveringstid. Breve paa Dansk 69 Bekla mationer (Nr ). Uoverensstemmelse og F'ejl med Hensyn til Prøver a. Breve paa Tysk ^ /;.»» Dansk Breve ang. Viegtdiflerencer. Tysk Klage over daarlig Emballage og Undervægt. -- Breve paa Dansk Klage over for boj Pris. Breve paa Dansk Klage over forsinket Levering. Breve paa Dansk Breve ang. Arbitrage /;a/ksa- 79 II. RREVE ANGAAENDE VEKSEL- OG BANK- F()RRETNIN(,ER Meddelelse ang. Indbetaling af et Beløb. Tysk 80 Atladedokumenter til Inkasso gennem Bank Breve paa.' Tijsk »» Dansk Alladedokumenter til Udlevering gennem Bank mod Betaling af en Sigttratte. Breve paa Dansk 84

13 Nr. 14(). Advis Olli Trassering,'. Dansk 8(» ")(). Doiiiiciloriiijf nf cn \'eksel. lirevc /xui Dansk HU l.')l \y2. VA l-'irina ii;rj;lc'r at lionoicrc cii Sij^llrattc. - lircvc fkid Dansk H\) 153 ir>4. i-oisinuc't Ik'skyttc'lsc af Trattor. lirciw fxia Dansk.. 00 Si<l.v III. p>ki:vk AX(iAAi:xi)i: si>i:i)iti()x. 15.') 15(). Kii Spc'ditor sciuler cii aiuicii et Parti N'arcr med Aiiniodiiiii^ oin at iidlc\erc dettc til Modtageren. Breve paa Tysk 1) Anmodning om Tilbud paa Overtagelse at en Transport. Breve paa Tijsk Oli I{. Korrespondanee ang. \'idereforsendelse af Varer. Ktterkrav m. m. Breve paa Tijsk 94 KU 1G5. Foresporgsel om.jernbane- Fragttakster. Breve paa Dansk 9«l()(i KnS. Hfterkravsforsendelse. rdlevcringsseddel. Breve paa Dansk 9i) 1(> Ordre ang. Viderebefordring af \'arer. Breve paa Dansk Korrespondanee ang. manglende Gods. Breve paa Dansk 102 IV. BREVE ANGAAENDE ALMINDELIGE VAHE- FORRETNIXGER. ANDEN AFDELING. (AGENTUR- OG KOMMISSIONSFORRETNINGER). 17( Korrespondanee ang. Overdragelse af Agentur. Breve dels paa Tysk, dels paa Dansk iirevveksling ang. Afslutning og Udforelse af Forretninger i KatTe. Breve dels paa Tysk, dels paa Dansk ( Hrevveksling ang. Eksport af Fedevarer. Breve paa Dansk Forliojelse af Pris ved fast Tilbud. Breve paa Dansk W'A Fast Tilbud paa samme I^arti til to forskellige Kobere. Breve paa Dansk 114 V. BREVE ANGAAENDE VEKSEL- OG BANK- FORRETNINGER. ANDEN AFDELING. Akkreditiver Speeial- Akkreditiv. Tysk Cirkulære- Akkreditiv. Tysk 117 Remburs ,3. Breve paa Tysk Breve paa Dansk Breve paa Dansk i:> Forsinket.Accept af en Hemburstratte. Breve paa Dansk Protest for manglende IJetaling. Breve paa Dansk.. 12S

14 VI. rrp:ve vp:r)r0rp:ni)e rogføring. Fremsendelse af Kontokuranter, Anerkendelse af og Indsigelse mod Rigtigheden Breve paa Tijsk Breve paa Dansk Provisionsopgorelse. Tysk Korrespondaneer ang. Provisionso[)gørelser. Breve paa Dansk ' Uenighed ang. Opgørelse af Prisdifference. Breve paa.^ Dansk Korrespondance med en Repræsentant ang. Dækning fra en Kunde. Breve paa Dansk () 238. Anmodning om Rimesse og Svar derpaa. Breve paa Tijsk '...' Korrespondance ang. Dækning af et forfaldent Fakturabeløb. Breve paa Dansk 139 VII. RREVE ANGAAENDE OPLYSNINGER OM SOLIDITET M. M Forespørgsel ang. et Firmas Ry og Paalidelighed med gunstigt Svar. Breve paa Tijsk Forespørgsel ang.. et Firmas Soliditet og Ry med ugunstigt Svar. Breve paa Tysk Forespørgsel ang. en Agents Forhold med gunstigt Svar. Breve paa Dansk Gunstigt Svai* paa en Forespørgsel. Dansk 144 VIII. RREVE ANGAAENDE ALM. VARE- FORRETNINGER. TREDIE AFDELING. MARKEDS- N, RERETNINGER Korrespondance mellem et dansk Firma og dets Repræsentanter. Breve dels paa Tysk, dels paa Dansk Markedsberetning ang. Harpiks. Tysk do.» Foderstoffer. Tysk 155 IX. CIRKULÆRER ANGAAENDE FORSKELLIGE FORHOLD Meddelelse om Oprettelse af ny Forretning, en Deltagers Død, Overdragelse og Overtagelse af en Forretning, Meddelelse af Prokura,.Fndring af I-Mrmanavn etc. Breve paa Tysk Meddelelse om Overdragelse og Overtagelse af en Forretning, Udtrædelse og Optagelse af Deltager, Opli;evelse og Tildeling af Prokura. lircvc paa Dam^k 161

15 X. A\SØ(,XIX(ii:H OM IM.AI)SI<:i{. Side. Alin. SkcMiKi lil Ansoj;iiiii>; om IMiulsci- 1(53 XI. øvi:i>si:s()i>gavi:h. a. Ni siiink'df Korrcspoiulaiucr med 4'.\ Hrvvc pan Dansk KUi 1). l'ire hlaiulede Opgaver med 14 Hreve paa Dansk 178 e. Dispositioner til 10 Hreve l.s:{ C. TYSKK FOHKOHTKLSKH iht I). ALFAI51-:TISK dansk-tysk ()IU)LISTK m, I-:. BILAG. Ordreliste vslutseddel in duplo - Faktura - Konnossement.lernhanefragtbrev Kvitterinjf rod Heiehsbank-CIieek hvid Heielisbank-Cheek Clieek paa Mrevkort - en trasseret ojj; aecepteret Veksel Ha<;side af en endosseret ^'eksel - Postscliockkonlo: Zählkarte, Cijcrweisungsforniular, Postscheck 205

16

17 A. FORSKOLE. Tyske Forretningsbreves Form. /. Almindelig Form. Afsenderens Berlin N. 4*), den 1. Juli 19.**) Navn Invalidenstr. 34. etc. Herrn P. Jacobsen, Ko[)enhagen K, Købmagergade 87. Wir gestatten uns, Ihnen mitzuteilen, dass etc. Hochachtungsvoll Frantz Holtz & Co.***) Kinlagen etc, Et tysk Forretningsbrev bestaar foruden af den i Brevarkels øverste, venstre Hjørne trykte Angivelse af Afsenderens Navn, Telefonnummer, Telegramadresse etc. af følgende (i Dele *) N. (Norden) betegner et Postdistrikt (der Posthezirk) i Herlin, 4 et i dette Distrikt liggende Posthus (die Bcstellpostanstalt). **) udtales Neunzehnhundertsoundsoviel. ***) udt. Compagnie. Tysk Handelskorrespondance. \

18 1. Afsenderens Hjemsted (trykt) og Brevets Dato. 2. Adressatens Navn og Adresse. 3. Brevets Tekst. 4. Den afsluttende Høflighedsformular. 5. Underskriften. 6. Angivelse af Bilag (Einlagen) og andre Oplysninger (Einsctireiben, anbefales etc.) for den, der skal lægge Brevet i Konvolut. 2. Adressatbetegnelse og afsluttende Høflighedsformular. a. København, den 23. imai 19. Herrn Heinrich Pfeil, Berlin SO.*) 14, Admiralstrasse 60. Hochachtungsvoll Peter Jensen. Den i tyske Handelsbreve almindeligst brugte afsluttende Høflighedsformular hedder»hochachtungsvoll«; Ordet staves med stort H, naar Brevets Tekst slutter med Punktum, ellers med lille h. Andre afsluttende Høflighedsformularer er: hochachtend, achtungsvoll, mil Hochachtung und Ergebenheit og liere andre. b. Købeiihavn. den 2i). März 19. Herren W. Kohler c's: Co., Hamburg, c. An die Af andre Adressatbetegnelser Frankfurter *) Südosten. Hingstrasse 4. anføres: Nationalbank fiii" Deutschland, Bank, Frankfurt a. M. Herlin.

19 An die eller HrcnuT I'iliaU' (Ut Di-iilsciuMi l);nik, Bremer Mliale dci- Deulstlien Hank, Hieinen. d. (An die) HrciiKMi. Westlalische Leinenweherei, (i. ni. b. H.-), Bieleleld. An die Firma WesHälische Metaihvarenrabrik«, A-'G.'-'"^), Chemnitzer Tricolai^enrabrik, A.-G., Chemnilz. Iserlohn. *) G. m. b. H. =^ Gesellschaft mit beschriinkter Haftung, d. v. s. et Firma med flere Deltagere, der hver for sig kun hæfter for deres eget Indskud; Deltagernes Navne og Storreisen af deres Indskud skal opgives til Handelsregistret. '*) A.-G. =- Aktiengesellschaft.

20 I. ALMINDELIGE MEDDELELSER. Indledende Formler: Ich beehre mich, (habe die Jeg har herved den Ære at Ehre,) Ihnen mitzuteilen, meddele Dem, at dass Ich gestatte mir, Ihnen hier- Jeg tillader mig herved at durch anzuzeigen, dass meddele Dem, at Wir nehmen uns die Frei- Vi tager os den Frihed at heit, Sie davon zu benach- underrette Dem om, at richtigen, dass Es freut mich, Ihnen mitteilen Det glæder mig at kunne zu können, dass meddele Dem, at Ich habe hierdurch das Ver- Jeg har herved den Forgnügen, Sie davon zu be- nøjeise at underrette Dem nachrichtigen, dass om, at Zu meinem Bedauern muss Jeg beklager at maatte medich Ihnen mitteilen, dass dele Dem, at Afsluttende Formler: Stets gern zu Ihren Diensten, Stedse gerne til Deres Tjeneste zeichnen wir forbliver (egl. undertegner) vi Ich empfehle mich Ihnen und Jeg anbefaler mig (til Dem) zeichne og forbliver 1. Berlin NW. ö, den 1. Juli 19. Herrn Oskar Hansen, Kopenhagen. Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass icli meine Preise ermässigt habe, und übersende Ihnen anbei meine neue Preisliste. Stets gern zu Ihren Diensten, zeichne ich hochachtungsvoll G. Jacob.

21 . o 2. la'ip/i},', (Icii «.». Mfirz 19-. IUmtou R. (IhiisU'iiscii c^ Co., Kopoiihni^cii. Ic'li habe hindiiicli das Ver^nü^cii, Sic davon zu henacliiic'hlij^cmi, dass die am 20. v. M. hcsicllu'ii Waren heule an Ilire weile Adresse ahgeganj^en sind. Meine l'aklura ül)ersen(le ieli Ihnen morgen. Hochachlungsvoll Alherl Manlei. 3. Hcrlin SW.. den 1..laiuiar 1<) Herrn Ludvig (Carlsen, K()l)eniiagen. Ich geslalle mir, Ilinen hierdurch anzuzeigen, dass ich meinem Uingjährigen Mitarbeiter, Herrn Poul Lindner, Prokura erteilt habe. Hochachtungsvoll R. Barth. Gloser til (1 3). 1. der Preis-es-e, Pris. die Waren, Vare. crniässigcn, nedsiette. wert, ærede. übersenden, tilsende, tilstille. die Faktura-ren. Faktnra. anbei, vedlagt. 3. die Prokura-s, Prokura. die Preisliste-n, Prisliste. erteilen, meddele, give. '2. V. M. =^ V. Mts. =^ vorigen Monats, f. M. ^^ fori'ige Maaned. 4. København, den 4. MaJ 19. Herr Paul Heyser, Magdeburg. Jeg tillader mig herved al meddele Dem. al de i mit Brev af 2<). f. M. omlalle Varer nu er indtrulvet hertil. Med HøjagteLse Poul Jensen.

22 København, den 30. December 19 Herrer H. F. Ziegler & Sohn, Hamburg. Jeg beklager at maalte meddele Dem, at jeg ikke kender det i Deres ærede Brev af 28. d. M. omtalte Firma og derfor ikke kan give Dem nogen Oplysning om det. Med Højagtelse Carl Schou. Gloser til (4 5). 4. Brev, der Brief-es-e. af 29., vom (v.) 29. omtale, erwähnen. indtræffe hertil, hier eintreffen. d. M. = denne Maaiied, d. M. = ds. Mts. =^ dieses Monats. Firma, die Firma-men. Oplysning om, die Auskunft (-ünfte) über (A.). II. FORKSPØRGSLER. a. Almindelige Forespørgsler. Indledende Formler: Ich gestatte mir hierdurch Jeg tillader mig herved (høfdie hölliche Anfrage ligst) al forespørge Ich frage hiermit ergebenst an Jeg forespørger Dem herved Teilen Sie mir, bitte, umgehend mit Ich bitte, mir postwendend mitzuteilen Afsluttende Formler: (ærbødigst) Jeg beder Dem omgaaende meddele mig ^ Ihrer Antwort gern entgegen- Jej imødeser gerne Deres entgegensehend, zeichne ich sehend, zeichne ich Svar og forbliver Ihren geschätzten (forkortet: Jeg imødeser gerne Deres gesch.) Nachrichten gern ærede Meddelelser og forbliver

23 onigaaende deiretning;. 7 Gloser til omsl. Formler: die Anfragc-n, Foix'sporgscl gcscliät/t, suatut, Irt: ji'ifde. ergeben, egl. hengiven, her: a-rhoclig. die Naehrieht-eii. Ivfterretning, l'npostwendend, med Post. iiavidig i Flertal: i Meden tgegensehen (D), imodese. delelse. U. K()l)ciiiia\ M. (len C». August 19 Herrn J. G. SchiuMder, Hamburg. Ich (.'rlaiiht' mir hierdurch die hüll. Anfrage, oh die Waren hml meinem Auftrag Nr. 111 abgesandt sind. Ihren gesch. Nachrichten gern entgegensehend, zeicime ich hochachtungsvoll V. Keller. 7. Frankfurt a. M.. den (5. Mai 19-. Herren P. Kruse c^ Co., K()j)en hagen. Ich trage hiermit ergebenst an, zu welcher Zeit Ihnen der Hesuch meines Heisenden gelegen sein würde. Ihrer werten Antwort gern entgegensehend, zeichne ich hochachtungsvoll Paul Frey tag. (Iloser til ((i-?). 6. der Auftrag-es-äge. Ordre. 7. der Heisendc (adj.). Kejsende. gelegen sein. \a're belejlig. 8. Isobenhavn, den <S. Se )temb. 19 Herr Wilhelm Grubow. Hamburg. Jeg tillader mig herved at forespørge Dem, hvornaar Varerne iflg. mit Brev af 20. f. M.* vil blive afsendt. Jeg imødeser gerne Deres ærede Meddelelser og forbliver med Hojagtelse O. (.hristiansen.

24 ). 8 " København, den 2. Februar 19 Herrer Heinr. Baumann & Co., Berlin. Jeg beder Dem omgaaende meddele mig, hvornaar jeg kan vente, at Deres Rejsende vil aflægge mig et Besøg. Jeg imødeser gerne Deres Svar og forbliver med Højagtelse Fr. Larsen. Gloser til (8-9). 8. hvornaar, wann. blive afsendt, ogsaa: zum Versand (m) kommen. 9. aflægge, abstatten. b. Forespørgsler om Pris og Anmodninger om Tilbud. In dieden de Formler : Ich erbitte mir Ihre äusserste Jeg udbeder mig Deres bil- Anstellung von ligste Tilbud paa Ich bitte um Angabe Ihres Jeg beder Dem opgive mig billigsten Preises für Deres billigste Pris for Ich erlaube mir die Anfrage, Jeg tillader mig at forespørge, welchen billigsten Preis Sie hvad Deres billigste Notemir für berechnen wür- ring er for (egl. hvilken den billigste Pris De vil beregne mig for Ich bitte, mir umgehend mit- Jeg beder Dem omgaaende zuteilen, zu welchem Preise meddele mig, til hvilken Sie mir liefern können. Pris De kan levere mig Afsluttende Formler: Ihrer Offerte gern entgegen- Jeg imødeser Deres Tilbud og sehend, zeichne ich forbliver Ich erwarte Ihre umgehende Jeg imødeser (egl. forventer) Antwort und begrüsse Sie Deres onig. Svar og forbliver (egl. hilser Dem) (Desuden anvendes de under II a anførte arslullende Formie.)

25 . \) (iloser til omst. Formler: die Anstclluiig-en, Tilbud (von - paa). die Angabe-n, Angivelse, () )}^ivelse. die OITerte-n, Tilbutl. 10. Leipzig, den 22..luli 1*». Aktieselskabet Københavns Eksporlkompagni, Kopenhai^en. Ich erbitte mir Ihre äusserste Anslelhing von.")() Fass frischer, feinster Sibirischer Hutler und erwarte Ihre umgehende Antwort. Hochachtungsvoll Wilhelm Lamm. 11. København, den 1(). Mai 19. Herrn Max WolfT, Düsseldorf. Von der Firma P. Schreiber & Co. erhielt ich heute eine Anfrage nach Winkelmessing, wie früher an diese Firma geliefert, und erbitte mir umgehend Ihre äusserste Anstellung. Hochachtungsvoll Wm. Olesen. 12. Skjern, den (). Dezember 19 Herrn L. Rudolph, Barmen. Ich erlaube mir hierdurch die Anfrage, welchen billigsten Preis Sie mir für Schnürchen nach beiliegendem Muster berechnen würden. Falls Sie eine gute Ware zu einem massigen Preise liefern können, dürfen Sie auf einen belangreichen Auftrag rechnen. Ihrer OlTerte gern entgegensehend, zeichne ich mit Hochachtung N. P. Nielsen.

26 . 10 1«J» København, den 20. Februar 19- Bergdorfer Metalhvaren-Fabrik, G. m. b. H., Bergdorf. Ich gestatte mir hierdurch, Ihnen ein Muster eines SalzlöfTels zu übersenden, und erbitte mir ein Gegenmuster mit Angabe Ihres bilhgsten Preises per Dutzend. Ihrer Antwort gern entgegensehend, zeichne ich 1 Einlaüc. hochachtungsvoll Chr. Lund. Gloser til (10 13). 10. das Fass-es. Fässer. Fad; her: Drittel, die Butter, Smor. 11. die Anfrage nach, Foresporgsel om (el. angaaende). das Winkelmcssing, \'inkelmesslng. 12. das Schnürchen-s-, Snor. beiliegend, vedlagt. 13. das Muster-s-, Prøve. massig, rimelig. belangreich, egl. betydningsfuld: her: større, rechnen auf (A.), göre Regning paa. der Salzlöffel-s-, Saltske. das Gegenmuster-s-, Kontraprøve, das Dutzend- s-e (efter Talord altid Knkelttalsformen), Dusin. 14. Hamburg, den 17. Juli 19. Herr S. Henningsen, København. Fra Østafrika har vi modtaget en Foresporgsel om dansk Corned Beef i \i kg Daaser og beder Dem sende os en lille Prøve med Angivelse af Deres billigste Pris. Med Højagtelse Wehl c^ "Meyer. 15«Skjern, den 15. December 19 Herr Fr. Zachau, Krefeld. / Jeg skylder en Forrelningsven Deres x\dresse og tillader mig herved al foresjiørge, hvad Deres billigste Notering er for Snore efter vedlagte Prøve. Jeg imødeser Deres omgaaende Svar og forbliver med Ho j agtelse N. P. Nielsen.

27 11 Gloser til (14 1.')). 14. Coriied IJecf, ciij^clsu Ivogt, Daasc, die Dosc-ii. saltet Kod (tysk: gesalzenes 15. skylde (lune at takke for) ver Hindtleisch. Bücliscnfleiscli). danken (I).A.). III. SVAR PAA FORKSPØHGSLKH. a. Svar paa alm. Forespørgsler (II a). Svar paa Forespørgsler eller de enkelte Led i eii samlet Korrespondance indledes i Almindelighed med en Formel, hvorved Modtagelsen af den anden Parts sidste Skrivelse anerkendes. Ligeledes plejer man al stadfæste (henvise til) sit forrige Brev, hvis man ikke siden da har hørt fra dqu anden Part. Formler for Anerkendelse og Stadfæstelse: Ich hin im Besitze Ihres Jeg er i Besiddelse af Deres werten gestrigen Briefes ærede Brev af G. D. Wir bestätigen den Empfang Vi anerkender Modtagelsen af Ihres vorgestrigen Schrei- Deres Brev af i Forgaars bens (das S.) In Beantwortung Ihres Schrei- I Besvarelse af (ogsaa : Som bens vom teile ich Ihnen Svar paa) Deres Brev afmit meddeler jeg Dem Ich bestätige meinen Brief Jeg stadlæster mit Brev af vom Ich beziehe mich auf mein Jeg henholder mig til mit Schreiben vom Brev af / 16. Hamburg, den 7..August li)- Herrn V. Keller, Kopenhagen. Ich bin im Besitze Ihres werten gestrigen Briefes und

28 12 teile Ihnen hierdurch mit, dass die hetreftenden Waren heute an Sie abgegangen sind. Meine Rechnung lasse icli Ihnen morgen zugehen. H ochachtungsvoll J. G. Schneider. 17. København, den 8. Mai 19. Herrn Paul Frej'tag, Frankfurt a. M. Wir bestätigen den E^mpfang Ihres vorgestrigen Schreibens und teilen Ihnen hierdurch mit, dass uns der Besuch Ihres Reisenden Anfang Juni sehr gelegen sein wird. Hochachtungsvoll P. Kruse & Co. 18. (Stadfæstelse af eget Brev). Magdeburg, den 21. April 19. Herren P. Bögh et Co., Kopenhagen. Ich beziehe mich auf mein Schreiben vom 12. d. M. und erlaube mir hierdurch die höll. Anfrage, ob ich noch auf Erteilung Ihres schätzbaren Auftrages hoffen darf, In Erwartung Ihrer gell. Nachrichten cmupfehle ich mich Ihnen hochachtungsvoll H. Schulze. G los er til (16 18). 16. betreltend, vedkommende. schätzbar, egl. værdifuld, her: einem etw. zugehen lassen, sende lerede. venlig. en noget. geil. =; gefällig, egl. behagelig, 17. Anfang Juni, i Ik'gviulelsen af forekommende; her: lerede Juni. (ogsaa : venlig). 18. auf Hrleilung holten. haabe at modtage.

29 13 iv7» Flanihiiij,'. dcii \). Sc-j)tc'inl)(.-i' H) II(Mi' O. (>hiislians(mi, Kohcnhavn. Som Sviir pna Deres ærede Brev mi G. I). meddeler je«^ Dem, al de oinlnlle Varer vil blive afseiidl i Begyndelsen af næste 20. Uge. Herr Vv. Larsen, København. Med Højagtelse Wilhelm (iruhow. Ik'riin, dcii ;{. Februar 19. Vi er i Besiddelse af Deres æ^rede Brev af G. D. og underretter Dem herved om, at vor Rejsende vil have den Ære at ailægge Dem el Besøg i Midten af denne Maaned. Med Højagtelse Heinr. Baumann c^ Go. (iloser til (19 20). 19. i Begyndelsen af næste Uge, 20. i Midten af denne Maaned, Mitte Anfang näehster W'oehc. dieses Monats. 20. have den Ære, sich die Khre geben. b. Svar paa Forespørgsler om Pris. Tilbud. Indledende Formler: Im Besitze Ihres werten I Besiddelse af Deres ærede Schreibens vom danken Brev af lakker vi Dem wir Ihnen für Ihre gell. for Deies venlige Fore- Anfrage und onerieren sporgsel og tilbyder In Erledigung Ihrer gell. An- Som Svar paa Deres \ enlige frage vom ofteriere ich Foresporgsel al tilbyder Ihnen jeg Dem Ich besitze Ihre werte Zu-.leg er i Besiddelse af Deres Schrift vom von deren ærede Brev af hvis Ind- Inhall ich bestens dankend hold jeg med Tak har Kenntnis nahm. ukurket miü.

30 . 14 Afsluttende Formler: In der HolTnung, mit Ihrem I Haab om at modtage (egl. geschätzten Auftrag beehrt buve beæret med) Deres zu werden - ærede (el. venlige) Ordre Wir bitten um Ihren getl. Vi anmoder om Deres ven- Aultrag. lige Ordre. Es würde mich freuen, Ihren Det skulde glæde mig at modgeschätzten Auftrag zu er- tage Deres ærede Ordre, halten. G los er til ovenst. Formler: die Erledigung, egl. Afgørelse, her: von etw. Kenntnis nehmen, bemærke, Besvarelse. mærke sig noget; (die Kenntnis-se, der Inhalt-s(-e), Indhold. Kendskab, Kundskab). 21. Kobenhavn, den 24. Juii 19 Herrn Wilhelm Lamm, Leipzig. Im Besitze Ihres werten vorgestrigen Schreibens danken wir Ihnen für Ihre gefl. Anfrage und offerieren Ihnen freibleibend : Feinste, frische Sibirische Butter ä M. 124 fob Gute, sekunda do. do.»» 120» In der HotTnung, mit Ihrem geschätzten Auftrag beehrt zu werden, zeichnen wir hochachtungsvoll A k l i es e 1 s k a bet Ko b e n h a v n s Eks p o r t k o m p a g n i. 22. Düsseldorf, den 18. Mai 19-. Herrn \\'m. Olesen, Kopenhagen. In Erledigung Ihrer Anfrage vom!(>. er. ofteriere ich Ihnen für die Eirnui P. Schreiber ck: C.o., dort. Messingwinkelstangen, wie von dieser I-^irma unlei" dem 12. Februar beslelll, zum lieuligen, äus.serslen Preise von

31 IT) - M. ]9:\ pro 100 k<^, eil' doil, iiiilci- Ix'Uniinlcii Hc- (liiii^iiii^rii, und sciu' IliiL'i- weilen Aiilworl ^ciii imiii;c'l;('ii. Mil II()c'iiachtun<f Max Wo irr. 23. Barmen, doii *). Dc/cmhci- H). IkMTii N. W Nielsen, Skjern. Ich hesilze Ihre werte Zusehrifl vom (>. d. M., von (leren Inhalt ich bestens dankend Kenntnis nahm. Mit gleicher Post lasse ich Ihnen eine Qualitätsprohe zugehen und olleriere Ihnen danach fest gegen umgehende Antwort: 3/2 Perlgarn hart prima merc. couleiirt weiss roh pr. Pld. englisch M LoO 1.48 Lieferung: Frachtgut franko Hamburg; Ziel: gegen Kasse innerhalb 30 Tagen dato Faktura abzüglich 2"/ o Skonto. Sollten Sie eine noch bessere oder eine geringere Qualität wünschen, so stehe ich Ihnen mit weiteren Mustern gern zu Diensten. Ks wüi-de mich freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten. Hochachtungsvoll L. Rudolph. 24. Bergdorf, den 24. Fc'l)iiiar 19. Herrn (Lhr. Lund, Kopenhagen. Im Besitze Ihres geschätzten Schreibens vom 20. d. M. sowie des uns eingesandten Musters schicken wir Ihnen dasselbe heute anbei wieder zurück, begleitet von einem Gegenmusler eines den wir limen in zum Preise von M per Dutzend, Salzlölfels, Qualität Alpacca

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

14. Forholdsord med dativ

14. Forholdsord med dativ ØVELSE 5 Lav sætninger efter følgende mønster. (Husk at aus og bei styrer dativ!) ❿ Ich - die Schweiz - ein Rechtsanwalt. Ich stamme aus der Schweiz und arbeite bei einem Rechtsanwalt. 1. Jochen - das

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2012 - maj/juni

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

Textmining Einführung und Übersicht

Textmining Einführung und Übersicht Textmining Einführung und Übersicht Dept. Informatik 8 (Künstliche Intelligenz) Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (Informatik 8) Textmining Einführung 1 / 10 Textmining Kurzfassung Gigantische

Læs mere

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide

Kamstrup. Wireless M-Bus Reader. Quick Guide Kamstrup Wireless M-Bus Reader Quick Guide Wireless Kamstrup M-Bus Reader DK Installation af software 1. Start din Internet browser og gå ind på www.kamstrup.dk. 2. Under Support, vælg Wireless M-Bus Reader

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1

Dänisch. Praktisches Lehrbuch. Langenscheidt. Der Standardkurs für. Selbstlerner. orientiert sich an B1 Langenscheidt Praktisches Lehrbuch Dänisch Der Standardkurs für Selbstlerner orientiert sich an B1 Inhaltsverzeichnis Wegweiser......................................................... 3 Abkürzungen.......................................................

Læs mere

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek

Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland. Keld Buciek Naturparker & friluftsliv - et case fra Tyskland Keld Buciek HH De tre hovedtyper tyske parker: Nationalparke sind Ruheräume der Natur und Erholungsräume für den Menschen, die letzten Landschaften Deutschlands,

Læs mere

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen

Sauerkraut. Sanghæfte. danske sange på tysk. Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen & Sauerkraut Sanghæfte danske sange på tysk Dirk-Uwe Wendrich & Eberhard von Oettingen Forelskelsessang - Liebeslied Tekst: Jens Rosendal (1981) Musik: Per Warming (1987) Du kamst wie Du, ganz ohne Schein

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Sejlplan og priser for Endelave-færgen

Sejlplan og priser for Endelave-færgen Sejlplan og priser for Endelave-færgen Gyldig fra 1. maj 2015 til 1.januar 2016 I nedenstående tidsrum ydes 50% rabat på person-biletter uge. 21 & 22 i maj uge. 36 & 37 i august september TEKNIK OG MILJØ

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud.

Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. Kopiark 1 Mix und Match mit Zahlen Print to kopier af siden og klip brikkerne ud. 21 25 29 32 34 36 40 49 53 58 67 81 Kopiark 2a Meine Familie Klip familiekortene ud. Hver elev skal have ét kort. Ich bin

Læs mere

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4

Studie- tur til. Dato 28/3-1/4 Studie- tur til Dato 28/3-1/4 Lørdag d.28/3: 08.30 Fælles afrejse fra Vejle Busterminal 17.00 Ankomst til Berlin ZOB Indkvartering på Pegasus Hostel Fælles aftensmad på Pegasus Hostel Søndag d.29/3: 08.00

Læs mere

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es

haben = at have Nutid Datid Førnutid Ental: 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt sie/es GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene haben = at have Nutid Datid Førnutid 1.p. ich habe hatte habe gehabt 2.p. du hast hattest hast gehabt 3.p. er/ hat hatte hat gehabt 1.p. haben hatten haben gehabt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk A Susanne Troensegaard

Læs mere

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk

Årsplan Skoleåret 2014/2015 Tysk Årsplan Skoleåret 204/205 Tysk Årsplan FAG: Tysk KLASSE: 6. ÅR: 204/5 Lærer: UI Hallo Uge 33-34 DELEMNER Hilseudtryk Farver AKTIVITET/ ORGANISERING Alle fortæller, hvad de hedder Lytteøvelse og snak om

Læs mere

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69 Kopiark Kapitel, side Bingo - Zahlen 0-0 Print siden ud. Skriv et tal i hvert felt. Du kan vælge imellem tallene -0. Din lærer siger derefter nogle tal på tysk, som du skal krydse af, hvis du er så heldig

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Netværkstræf / Netzwerktreffen Vikingetid og Middelalder Vikingetid og Middelalder Wikinger, Slawen und Mittelalter 19. April 2012, Wallmuseum Oldenburg Program Programm Kl. 11.30-12.00 Velkomst & Frokost

Læs mere

H A N D E L S B E T I N G E L S E R

H A N D E L S B E T I N G E L S E R H A N D E L S B E T I N G E L S E R Forsendelse: Mini & Mokka ApS afsender varen 1-2 hverdage efter bestilling. I travle perioder kan leveringstiden være op til en uge. Bestil børnetøjet hos Mini&Mokka

Læs mere

busser / telekørsel på ærø

busser / telekørsel på ærø 790 791 busser / telekørsel på ærø BUses / shuttle service on auf ærø Gyldig pr. 15. september 2014 Busser / telekørsel på Ærø Indholdsfortegnelse Kort Map Karte 790 791 Marstal - Ærøskøbing - Skovby

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT

KORKONKURRENCE. Det Kongelige Operakor 1. ALT KORKONKURRENCE Det Kongelige Operakor 1. ALT 15. august 2015 73 Tempo giusto ( = 4) (Koret kommer nærmere. Under den følgende Lovsang fyldes Huset af festklædte Mænd 59 og Kvinder. Tilsidst

Læs mere

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich?

VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG. Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? VET QUALIFICATION SYSTEM 2 LÄNDER - 1 AUSBILDUNG Ist eine dänisch-deutsche Verbundausbildung Maurer/-in möglich? I. Die Arbeitsgruppe Maurer/-in a) Gruppenbild der Arbeitsgruppe b) Leitfragen der Arbeitsgruppe

Læs mere

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch

AFTENVANDRING HOLSTEBROVANDRING. Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland. Fredag d. 17. Maj. Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Traveture og naturoplevelser i Midt- og Vestjylland Fredag d. 17. Maj AFTENVANDRING Pinselørdag d. 18. maj Hosekræmmermarch Pinsedag d. 19. Maj HOLSTEBROVANDRING PINSEN 2013 2. Pinsedag d. 20. Maj KONGENSHUS

Læs mere

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet

Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet Fødevareoplevelser blandt tyske kystturister i Danmark Anette Therkelsen, TRU, Aalborg Universitet 1. Introduktion 2. Undersøgelsens formål 3. Datagrundlag 4. Resultater o madoplevelsens relative betydning

Læs mere

Programm Freitag den 10. juli 2015

Programm Freitag den 10. juli 2015 Programm Freitag den 10. juli 2015 10.50 Uhr Konzert am Schlosswall. Die Sønderborg-Garde sorgt für Unterhaltung, während sich die Reiter auf dem Platz vor dem Sønderborg Schloss versammeln 11.30 Uhr Der

Læs mere

Inkasso. Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede.

Inkasso. Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede. Inkasso Forretninger på fremmede markeder kan være krævende, komplicerede og risikobetonede. Ved at handle på inkassobasis kan I sikre jer i internationale handler uden at det går ud over den nødvendige

Læs mere

[Fortrykt brevpapir fra] OCTAVIUS HANSEN 1 Højesteretssagfører

[Fortrykt brevpapir fra] OCTAVIUS HANSEN 1 Højesteretssagfører FANØ NORDSØBAD AKTIESELSKAB Sigmunds breve til Peter Nansen 1892-1896 og et enkelt til Holger Drachmann 1894 Sigmund tyske håndskrift er transskriberet af Ursula Lehmann- Brockhaus. Redaktion og dansk

Læs mere

Bredgaard Bådeværft ApS

Bredgaard Bådeværft ApS Bredgaard Bådeværft ApS Velkommen til BREDGAARD BÅDEVÆRFT APS - et af Danmarks førende bådværfter indenfor glasfiberfartøjer. Vi tilbyder et bredt sortiment af glasfiberbåde - lige fra erhvervsfiskefartøjer

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Oktober 2013 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog, B LS 2 a TyFB2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10.

Undervisningsbeskrivelse. Liebe und Freundschaft. Das dritte Reich Verantwortung und Schuld. Ost-Westdeutschland. Titel 9. Titel 10. Undervisningsbeskrivelse Termin Aug 2011 jun 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Tysk fortsættersprog LS 2im tyf B2 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR

STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR STANDARDFORTRYDELSESFORMULAR (denne formular skal udfyldes og returneres hvis fortrydelsesretten gøres gældende) Til Fatboy the Original v/hetland nordic ApS, Gladsaxevej 356, 2860 Søborg, Email: info@fatboy.dk

Læs mere

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1

Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Lastsikring Revideret europæisk standard - EN 12195-1 Er vi på vej mod ensartede regler i EU? TUR CHAUFFØRKONFERENCE 2010 Faaborg den 10. maj 2010 International Transport Danmark. Lyren 1. DK-6330 Padborg.

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere

R2299 Ingeborg Kirstine Bauer, Skifte. Indhold

R2299 Ingeborg Kirstine Bauer, Skifte. Indhold R2299 Ingeborg Kirstine Bauer, Skifte Indhold Register til skifte [RA P1040243-44]... 2 Skifte [RA P1060034-35]... 2 Skiftepapirer... 3 Sagføreren, 29-12-1937 [RA P1060045-46]... 3 Følgebrev fra sagføreren,

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

CHRISTEL-SEYFARTH.DK

CHRISTEL-SEYFARTH.DK all rights reserved by Christel Seyfarth. Christel Seyfarth art knits Christel Seyfarth designer hånd- og maskinstrik i unika design. Hendes farvestrålende strik er inspireret af den storslåede natur på

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S.

Unterrichtsmaterial NR. 1 2014/2015. Mellemtrin/begynder. S. 3 Freundschaftliche Postkarte. S. 4 Aus der Fußball-Werbung. S. Unterrichtsmaterial Mellemtrin/begynder NR. 1 2014/2015 S. 3 Freundschaftliche Postkarte S. 4 Aus der Fußball-Werbung S. 5-6 Fußballfans S. 7-8 Fußballbingo S. 9 Fußballspieler der deutschen Nationalmannschaft

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark

Femern Bælt Regionen Arbejde i Danmark Arbejde i Danmark 1 Herausgeber / Udgiver Kreis Ostholstein Fachdienst Regionale Planung Fonden Femern Bælt Forum Råhavegård Arbeiten in Arbejde i Lübecker Straße 41 D 23701 Eutin Maribovej 9 DK 4960 Holeby

Læs mere

Det er muligt ved denne lejlighed at organisere en gratis vinsmagning med dine venner. Dette vil give dig mulighed for at genopdage vore vine.

Det er muligt ved denne lejlighed at organisere en gratis vinsmagning med dine venner. Dette vil give dig mulighed for at genopdage vore vine. Intras, 9. marts 2009 To Kære danske kunder og venner, «TITREFAC» «PRENOMFAC» «NOMFAC» «AdrFac1» «AdrFac2» «AdrFac3» «AdrFac4» «AdrFac5» «CPFAC» «COMMUNEFAC» «PaysFac» Det er en fornøjelse at komme til

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk A Lone

Læs mere

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor.

Kunden kan bevilges lån på mellem 500-6.000 kr. Samtlige tilgængelige lånebeløb, gebyrer og renter er opregnet i ydelsestabellen nedenfor. Lånevilkår Ferratum Ferratum Denmark ApS (herefter Ferratum ) kan bevilge lån til en fysisk person (herefter Kunden ), som er mindst 23 år og myndig, er dansk statsborger med dansk CPR- nummer og folkeregisteradresse,

Læs mere

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH

SUPERSTRAND VELKOMMEN TIL WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN WILLKOMMEN AM SUPERSTRAND WELCOME TO THE SUPER BEACH VELKOMMEN TIL SUPERSTRANDEN I Destination Ringkøbing Fjord har vi ved hjælp af projekt Fremtidens Superstrand, gjort en

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

BERIGTIGELSESPROTOKOL

BERIGTIGELSESPROTOKOL 549 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Dän. Berichtigungsprotokoll Anhänge (Normativer Teil) 1 von 5 BERIGTIGELSESPROTOKOL BILAG TIL AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB

Læs mere

Velkommen hos HCS A/S

Velkommen hos HCS A/S Velkommen hos HCS A/S Om HCS A/S HCS A/S blev grundlagt I 1941. HCS A/S er 100% familieejet. HCS A/S er opdelt I 6 sektioner: Internationale Transporter Miljøentreprise Grusgrave Affaldssektionen Genbrugssektionen

Læs mere

15_Kundekort_100x210mm.indd 1 14/01/15 10.05

15_Kundekort_100x210mm.indd 1 14/01/15 10.05 15_Kundekort_100x210mm.indd 1 14/01/15 10.05 TAK FOR DIN ORDRE! Vi er glade for, at du har valgt at handle hos POMPdeLUX. ORDREBEKRÆFTELSE Vi har sendt din ordrebekræftelse til din mailadresse. STATUS

Læs mere

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling.

En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Kendelse af 10. august 1995. 95-1.650. En kapitaludvidelse på grundlag af aftaler om overtagelse af aktiver og tegning af aktier samme dag, ikke anset som sket ved kontant indbetaling. Aktieselskabslovens

Læs mere

KANDIDATSPECIALE. Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan

KANDIDATSPECIALE. Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan KANDIDATSPECIALE Wiebke Annet Hudemann & Derya Ceylan En spørgeskemaundersøgelse: Tilfredshedsundersøgelse ved brug af høreapparater - Med henblik på psykosociale aspekter forventninger, motivation, socialt

Læs mere

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com

Hammer Inspiration www.hammercarpets.com Hammer Inspiration Indhold / Contents / Inhalt 3 Retro 12 Cosmopolitan 21 Botany 27 Expressions 34 Urban 42 Stripes & Squares 47 Nature 52 Folklore 58 Ornaments 66 Potpourri COLORTEC DESIGNS: Retro, Cosmopolitan,

Læs mere

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak

Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak Anleitung für Handwerksfirmen zur Benutzung von Krak 1. Gehen Sie auf die Internetseite www.krak.dk 2. Geben Sie in das Feld Hvad (=Was) den Suchbegriff Haandvaerkere ein. Klicken Sie auf das Feld Søg

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2013

Ausgabe / Udgave 01-2013 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2013 Artikel Seite / Side 9 Artikel Seite / Side 16 Artikel

Læs mere

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck

jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck jung zusammen Landtag Schleswig-Holstein 31.7.2014 Vorschläge des Workshops Forslag fra workshoppen Aabenraa & Leck Der blev arbejdet i 5 workshops med temaerne arbejdsmarked og uddannelse, grænseland,

Læs mere

Paul von Klenau, Alban Berg og den toneartsbestemte tolvtonemusik

Paul von Klenau, Alban Berg og den toneartsbestemte tolvtonemusik MUSIK & FORSKNING 29 2004 MICHAEL FJELDSØE Paul von Klenau, Alban Berg og den toneartsbestemte tolvtonemusik Es ist mir erst in München klar geworden, dass die Musik wahrscheinlich nicht kampflos eingenommen

Læs mere

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk Danske virksomheder og den globale fremtid Konference 25. september 2014 Erla Hallsteinsdóttir & Katarina Le Müller: Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk 1 Hvem og hvad er SMiK? Dansk/tysk

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser -

Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04. Bilag til forordning (EF) nr. 883/04. Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6. - Danske og tyske særbestemmelser - Emneblad nr. 6 / Themenblatt Nr. 6 Padborg, 22.08.2011 Bilag til forordning (EF) nr. 883/04 - Danske og tyske særbestemmelser - Anhänge der VO (EG) Nr. 883/04 - Die dänischen und deutschen Sonderbestimmungen

Læs mere

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter.

Vejledningens indhold har en varighed af ca. 4-6 lektioner afhængigt af valg af opgaver/aktiviteter. Tema: Märchen Fag: Tysk Målgruppe: 5.-7. kl ARD, 2013, 5 min. Faustnr.: TV0000026386 Alle billeder er hentet fra tv-udsendelsen At arbejde med eventyr i tyskundervisningen er en oplagt mulighed for fhv.

Læs mere

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave

N Y H A V N. F R A N K F U R T am MAIN. Seite/Side 1 Dannevirke Ausgabe/Udgave N Y H A V N F R A N K F U R T am MAIN Seite/Side 1 Inhalt Indholdsfortegnelse Seite - Side Inhalt Indhold 3-5 : Vorwort des Beisitzers Bent Hansen Forord af bisidder Bent Hansen 5-6 Bent Hansen: Spaß haben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF og VUC Fredericia HF netundervisning Tysk

Læs mere

Online Sommerkampagne Kom og Oplev

Online Sommerkampagne Kom og Oplev Online Sommerkampagne Kom og Oplev Østrigs Sommerkampagne 2014 Østrigs Turistbureau Bo.Lauridsen@austria.info De vigtigste informationer Markedet Danmark 6 mio. udlandsrejsende Rejsevolumen 2012 i Østrig:

Læs mere

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015

Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 Mitglieds-Nr. 11-0496 Genehmigungs-Nr. SH/HH/MV 030407-2015 73. Internationale Volkswandertage Volkswandergruppe Tarp e.v. Samstag 4. Juli 2015 Sonntag 5. Juli 2015 11. Fahrradwanderung Wander-Strecken:

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

Mangler du inspiration

Mangler du inspiration Mangler du inspiration til hvad du kan foretage dig udenfor hotellet? Odense 5% 20% Benyt dette hæfte og få rabat og ekstra fordele på lokale restauranter, butikker og andre spændende steder her i byen.

Læs mere

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual

Eport 4 Håndbog. Indhold. Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Eport 4 Håndbog Indhold Find dit svar i denne håndbog. Ellers giv os et ring! Eport Manual Bestilling af rapporter / Nyt projekt Side 1: Køb af credits Side 2: Bestilling af rapporter Side 5: Bestilling

Læs mere

Ja! Alt fra sporten. i grænselandet! Interesseret? Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis.

Ja! Alt fra sporten. i grænselandet! Interesseret? Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis. 1923-2013 Få et et-årigt sportsabonnement på Flensborg Avis. For kun 8,- euro pr. måned får du Flensborg Avis hver lørdag og mandag. Interesseret? Alt fra sporten i grænselandet! Udfyld nedenstående kupon

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Base 1 Danmark A/S Sønder Boulevard 55 1720 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede

Læs mere

zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning

zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning zejt-ung undervisningshæfte til elever i udskoling 1/2014 Tema: Identitet og mobning 2 Lær tysk med zejt-ung danskere? Det tager zejt-ung fat på i artiklen»når det danske mindretal bliver multikulturelt«.

Læs mere

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015

BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 BETINGELSER FOR OVERFØRSLER TIL OG FRA UDLANDET GÆLDENDE FRA 01.10.2015 Generelt Disse betingelser gælder mellem dig og Lægernes Pensionsbank i følgende situationer: ved overførsel af beløb til udlandet

Læs mere

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908-

Private personarkiver. Arkiv P 225. Uldall, Bruno grosserer, Flensborg, f. 1908- Private personarkiver Arkiv P 225 grosserer, Flensborg, f. 1908- afl. jr. 1998/P 608 og 617 Litt: Bruno Uldall: Geschichte der Firma Uldall & Co. 1902-1980 (1989) Bruno Uldall: Sådan var det. Erindringer

Læs mere

BERIGTIGELSESPROTOKOL

BERIGTIGELSESPROTOKOL BERIGTIGELSESPROTOKOL BILAG TIL AFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DET EUROPÆISKE FÆLLESSKAB OG DETS MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN CHILE PÅ DEN ANDEN SIDE, undertegnet i Bruxelles

Læs mere

Ausgabe / Udgave 01-2014

Ausgabe / Udgave 01-2014 Zeitschrift des Deutsch-Dänischen Kulturvereins Rhein/Main e.v. Nyhedsbrev for den Tysk-Danske Kulturforening Rhein/Main e.v. Ausgabe / Udgave 01-2014 Unser neuer Beisitzer / Det nye bestyrelsesmedlem

Læs mere

diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard

diæt rejsekonto rejsekonto rejsekonto rejsekonto eurocard Danmarks Nationalbank Udgiftsrapport: trv-12892 Medarbejder : PCA Per Callesen Udgiftsformål : møde Beskrivelse : Frankfurt 000696 Afdeling : 120 Projekt : Dim3. Dim4 : Side 1 02-12-2014 14:18:40 Lokation

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere