HANDELSKORRESPONDANCE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDELSKORRESPONDANCE"

Transkript

1

2

3

4

5 TYSK HANDELSKORRESPONDANCE AF HANS CHR. RHS L.i:i\r:n vi-d koijmandsskoijin i kohiixiiavn KOBKNFiAVX DET SCHØxXBKHGSKK FORLAG KHNST HIEUHF:R(i ^V: MICHAKL H. JKNSEN

6 6-5 5* KHUVN.- NIKI.SHN & I.YDICIli; AXKI. SIMMKLKI.KR)

7 FOHTALi:. \vi\ r(hnl)t'j(li'lscmi iif inimvatcmidt' IJo^ luirdcl viimcl I-'oiiiianlcl pna Basis af orij^inale Breve al Ulvcjebrin^o en Ilaandboii; i moderne lysk Handelskorresjxjndanee, ef^nel saavel lil Skolebrii«* som til Sclvsliidium. Nalijel af Maleriale er trullet udelukkende med danske Forhold for Oje, o<* de i Bo<*en oi)la^ne Breve er saa ^odl som alle vekslede mellem danske oj» lyske Pladser. Bo.i^en lalder i to llovedalsnit: en Forskole ojf en almindelig Korrespondanceafdeling. Ved denne Ordninj^ af Stollel er der ful.i^l lo forskelliiie Brineipper. Alm indelijiie Metldelelscr, I Forskolen deles Brevene i Forespor<^sler, Tilbud, Ordrer, Ordrers I' d fore Ise elc. (se Indholdsforlej^nelse). l'ormaalel med denne Inddelinj^ er al j^ivc de forskclli«ic Arier af Breve i knap ou; klar Form oj^ derigennem indøve de for hver Arl ejen(lommeli<fe, aller oj^ alter lilbaj^evendende, indledende o^ afslutlende r'orndei\ saml de vi^li^slc slaaende merkantile l'dlryk o^ (iloser. Denne F'orskole maa noje i^ennemj^aas o««det tilegnede atter oi* atter opfriskes med Stolle af den vedføjede danske Oversættelse lil I-'orskolens lyske Breve, som oj^saa kan anvendes lil en afsluttende Bepetition af det herte Slof. I i\vn almindelige Korrespondanceafdeling ei- Brevene ^ivet i sa m men h;enj,' ende Korrcspondaneer, som falder i deres natuili^e (Irupper: Breve an<f. alm. Va refor relni n <^er. Veksel- og Bankforrelnini^er, Spedition, Bogfori n «^ssporgsmaal ete. (se Indholdsfortegnelse). I hver (iru )pe findes saavel lyske som danske Breve, ordnede saaledes. at dei- enten lindes en sandet Korrespondanee paa Tysk og en lignende paa Dansk om samme Artikel eller samme F'orhold indenfoi* den i)aagældende Brevgruj)pe (f. Kks. Xr.75-cS7 og Xr eller Nr. l()r)-10<) og Xr ) eller forst en Hivkke tyske Breve, der omhandler del for vedkommende (iru )pe angivne imiine, og derefter tilsvarende danske Breve (f. l^ks. Breve ang. Spedition), eller en sandet Korresi)ondance,

8 hvori nogle Breve gives paa Tysk, andre paa Dansk {{'. Eks. Nr og Nr ). Hensigten med denne Ordning er at paapege Vigtigheden af, al man forst noje gennemgaar de tyske Breve og derpaa de danske med stadig Benyttelse af og Henvisning til de i de tyske forekommende Udtryk. Til yderligere Indøvelse og liepetition af det i disse Afsnit gennemgaaede Stof lindes i Afsnit XI en Hække Øvelsesopgaver, der vel kan gennemgaas i Klassen, men dog nærmest er beregnet l)aa skriftlige Hjemmeopgaver. Disse Øvelsesopgaver, med hvilke man kan begynde kort efter, at Forskolen er gennemgaaet, falder i 3 Grui)per: Samlede Korrespondancer, ordnet efter Vanskelighedsgrad, blandede Opgaver, der for største Delen hidrører fra de etaarige Dagskolers Eksaminer, og endeligt Dispositioner, der maa betragtes som et Forsøg paa at bringe den Art Opgaver ind i Undervisningen i fremmed Handelskürresi)ondance. Ønske herom er fremsat fra forskellige Sider, fordi man mener, at denne Art Oi)gaver i udi)ræget Grad stiller Eleverne over for den samme Situation og de samme Krav, som de bliver stillet overfor i det l)raktiske Liv. Dispositioner som Opgaver frembyder imidlertid den Vanskelighed, at man let kommer til at oi)give enten for meget eller for lidt. I første Tilfælde mister Opgaven sin særlige Karakter af Disi)osilion, og i det andet Tilfælde vil kun den, der er nøje kendt med vedkommende Branche og godt inde i de i)aagæ^ldende praktiske Forhold og dette vil jo blive meget faa kunne løse Oi)gaven. De her forsøgsvis anførte Dispositioner vedrører for det meste kun ganske almindelige Forhold som smaa Ordrer, Rimesser etc., men selv Løsningen af saadanne Opgaver kræver dog hos Lærer og Elev foruden de nødvendige Sprogkundskaber et vist Kendskab til Handelskorrespondancens almindelige Teknik. Sidst i Bogen vil man linde en alfabetisk dansk-tysk Ordliste, der hovedsageligt indeholder de samme Ord og Udtryk, der er angivet i Gloserne til de enkelte Korrespondancer, dog med Undtagelse af saadanne Udtryk, der kun meget sjældent forekommer, og som paa det paagæ'ldende Sted har en Betydning, der kun passer her. Ordlisten vil saaledes ikke gøre Brugen af almindelige Ordbøger overllødig, og dette har heller ikke været Meningen, idet Eleverne netoj) bør øves i forstandig Brug af en Ordbog. Den tyske Købmand anvender i sin Korrespondance i langt højere Grad end den danske (og engelske) Købmand Iløllighedsformer som»ærede«brev,»venlige«^ Ordre,»forbindtligste- Tak,»beder Dem hølligst«etc. etc. Der gør sig imidlertid i den sidste Tid Bestræbelser gældende for at komme bort, ikke blot fra disse

9 rdlivk, inrii o.nsiia lia :irsliill('n(lt' I lolli^hcmlslnrmci' som med Iloja^lc'lsr clc. Disse* Hcsliii'hi'lst'i', dor virscnlli^st vv iid^aacl tra iiu'^el slort' I"'iiiiiacM-, AUlicvselskabor, Saininciisluliiiii^cr o;^ lij^n, (ler slaar i cl vist ii )(MS()iiIi,<4l I'orliold til dcics I^'orbindelscr, liar imidlcrlid tmidiiu kim vimdt'l mc^tm riii.uc l-'rcm^aii'^. IM;mdl de c. 500 moderne tyske hicve, je,«* i Anlediiiim al" ikei*v;erende Ho^ har i*eiinemhesl, har jeji saa al sij^e ikke limdel el enesle, i hvilkel disse Hesliivhelser har sal sijf Spor, o^ de llesle lyske I-'oiMeliiin^slolk mener sikkerl i Ojehlikkel ikke blot som den Købmand, der i et l'aj^li«^t Tidsskritl aiii^. denne Sa«^ skriver: ob dci- Bchördai-.s//7«nun j^erade für dvn Kaufmannsbrier in allen Indien vorbildlieh sein soll, das will nur noeh nicht einleuchten. men de anser sikkert oj^saa de hidtil meni^se Ilolli.^hedsrormer Tor al være j^anske nodvendii^e..lei» hai- dcrlor ansei del for riiflij^st al medtajfe disse Udtryk, som de fandtes i de orij^dnale lireve, saaledes at de un^e kan lære dem. Alm. Ord, dei- i Brevtekster slaar i ( ), skal medta.uies i i\vn tyske Oversættelse, men bor udelades paa Dansk; del omvendte j^æ'lder Ord, der slaar i \ ]. Sloilel i en Lærcbojf som denne, der maa hentes fra man<>e forskelliife Firmaers Korresjjondancer. o^ som velvillij^l stilles til Forfatterens Uaa(li,ii;hed, maa jo nodvendi<^vis for en Del faa el nojjiet lillældiijil Præi^..Icl* har imidlertid paa Hasis af min dobbelte Krfarinj^ som Korrespondent 0,14 Lierer bestræbt miii, for at lilvejebrinjfe et Materiale, der ved en ifrundi-^ ojf nojajüll^ Tilegnelse skulde kunne j*ivc de un.^c llandelsmamid del solide (irundlaj^ for deres Korrespondancekundskabei', hvorpaa de 1 deres praktiske Virksomhed, hver inden for sit Fa<^ ojj; sin Hranche, selv maa arbejde videre. Det er mi^ en (ilæde al fremhæve den Imodekommenhcd oif Velvilje, je^^ har modi hos de Kobnucnd baade Principaler o«,^ Medhj:clpere - som har stillet originale Korrespondancer til min Haadi.uhcd o.u; forsynet mi^' med Oplysninger ani^aaende særli.ue Forhold inden for de resi)ektive Hranchci-. Je retter en Tak til Herr cand. ma.i;. CJuislcii Mollci: d<>r har bistaaet tniu under rdarbejdelsen oi; ved Korrekturen, o<^ takker ligeledes Herr Dr. Miiickcri der har Ibrctaf^et et sidste Cicnnemsyn af de tyske Tekster, oi^ Herr cand niai^. 77/. A'/c/.sc//, der har bistaaet lui^ ved Korrekturen. Knhenluii'H..UkjusI /.'//.'). //.ta\s CllH HIIS.

10 Digitized by the Internet Archive in 2011 With funding from University of Toronto

11 ini)ii()li)si<()p/ri^(ini:i.si:. Forhile. OHSKOI.lv rvskk l'()lu{ktn'ingshhi:vks 1. Aliniiult'liij; I-Onn KOHM. 2. A(lressatl)ctc}«iic'Isc' o^ arsliitlfiidr Ilolli^'liodslonmilnr Side. 1 :{. 4.') k; 1« «) «. 27 -:n..{2-33. :u HHKVi:. 1..Vlmiiuleligo Meddelelser 4 II. lircih' paa Ti/sk 4 > Dansk 5 I'()res )orgsler. a. Almindelige Foresporgslcr ß lirerc paa Tijsk 7 >'» Dansk 7 b. Foresporgsler om i^ris og.anmodninger om Tilbnd (S Breve paa Tysk 9» >> /i«/?.s-a- 10 III..Svar paa Forespoigsler. a. Svar paa alm. Foresporgsler 11 Breve paa Tijsk 11 Dansk 13 1). Svar paa I'()res )orgsler om Pris. Tili)nd 13 Breve paa Tusk 14 Dansk 17 I\'. Ordrer 18 Breve paa liisk 18 Dansk 20 y..vnerkendelse af Ordrer og deres l'dforelsc 21 Brei'e paa Tijsk 22 Dansk 24 VI. Hetaling. a. Postan\ isning og C.lieeUs 2.') /. l'reihsendelse af liiniesser '). Breve paa l'i/sk 26 4(> 47.» Dansk 27

12 Tysk Nr. Side Anerkenih'hc af Rimesser 28 Breve paa Tijsk ' Dansk 3ü I). (iirokonto /. Meddelelse om Overforelse 31 Breve paa Tysk »» Dansk Anerkendelse af Overforelse Jirevc paa Tijsk 33 ()0 (il.»» Dansk 34 c. Veksler Breve paa Tysk »» Dansk 41 VII. Forskolens tyske Breve paa Dansk 42 B. almindelk; korrespondance. I. BREVE ANGAAENDK ALMINDELIGE VARE- ^,. FORRETNINGER. FØRSTE AFDELING Korrespondanee ani>". Indkob af Harpiks. I. Breve })aa 7)}sk Korrespondance ang. Indkøb af Harpiks. II. Breve paa Dansk Tilbud med Prøver af Hvede. Breve paa Dansk... (53 Breve ang. Køb af \^arer til senere, successiv Levering paa Køl)ers Anfordring (Kauf auf Abruf) a. Breve paa Tysk b.» > I)ansk Korrespondance ang. Leveringstid. Breve paa Dansk 69 Bekla mationer (Nr ). Uoverensstemmelse og F'ejl med Hensyn til Prøver a. Breve paa Tysk ^ /;.»» Dansk Breve ang. Viegtdiflerencer. Tysk Klage over daarlig Emballage og Undervægt. -- Breve paa Dansk Klage over for boj Pris. Breve paa Dansk Klage over forsinket Levering. Breve paa Dansk Breve ang. Arbitrage /;a/ksa- 79 II. RREVE ANGAAENDE VEKSEL- OG BANK- F()RRETNIN(,ER Meddelelse ang. Indbetaling af et Beløb. Tysk 80 Atladedokumenter til Inkasso gennem Bank Breve paa.' Tijsk »» Dansk Alladedokumenter til Udlevering gennem Bank mod Betaling af en Sigttratte. Breve paa Dansk 84

13 Nr. 14(). Advis Olli Trassering,'. Dansk 8(» ")(). Doiiiiciloriiijf nf cn \'eksel. lirevc /xui Dansk HU l.')l \y2. VA l-'irina ii;rj;lc'r at lionoicrc cii Sij^llrattc. - lircvc fkid Dansk H\) 153 ir>4. i-oisinuc't Ik'skyttc'lsc af Trattor. lirciw fxia Dansk.. 00 Si<l.v III. p>ki:vk AX(iAAi:xi)i: si>i:i)iti()x. 15.') 15(). Kii Spc'ditor sciuler cii aiuicii et Parti N'arcr med Aiiniodiiiii^ oin at iidlc\erc dettc til Modtageren. Breve paa Tysk 1) Anmodning om Tilbud paa Overtagelse at en Transport. Breve paa Tijsk Oli I{. Korrespondanee ang. \'idereforsendelse af Varer. Ktterkrav m. m. Breve paa Tijsk 94 KU 1G5. Foresporgsel om.jernbane- Fragttakster. Breve paa Dansk 9«l()(i KnS. Hfterkravsforsendelse. rdlevcringsseddel. Breve paa Dansk 9i) 1(> Ordre ang. Viderebefordring af \'arer. Breve paa Dansk Korrespondanee ang. manglende Gods. Breve paa Dansk 102 IV. BREVE ANGAAENDE ALMINDELIGE VAHE- FORRETNIXGER. ANDEN AFDELING. (AGENTUR- OG KOMMISSIONSFORRETNINGER). 17( Korrespondanee ang. Overdragelse af Agentur. Breve dels paa Tysk, dels paa Dansk iirevveksling ang. Afslutning og Udforelse af Forretninger i KatTe. Breve dels paa Tysk, dels paa Dansk ( Hrevveksling ang. Eksport af Fedevarer. Breve paa Dansk Forliojelse af Pris ved fast Tilbud. Breve paa Dansk W'A Fast Tilbud paa samme I^arti til to forskellige Kobere. Breve paa Dansk 114 V. BREVE ANGAAENDE VEKSEL- OG BANK- FORRETNINGER. ANDEN AFDELING. Akkreditiver Speeial- Akkreditiv. Tysk Cirkulære- Akkreditiv. Tysk 117 Remburs ,3. Breve paa Tysk Breve paa Dansk Breve paa Dansk i:> Forsinket.Accept af en Hemburstratte. Breve paa Dansk Protest for manglende IJetaling. Breve paa Dansk.. 12S

14 VI. rrp:ve vp:r)r0rp:ni)e rogføring. Fremsendelse af Kontokuranter, Anerkendelse af og Indsigelse mod Rigtigheden Breve paa Tijsk Breve paa Dansk Provisionsopgorelse. Tysk Korrespondaneer ang. Provisionso[)gørelser. Breve paa Dansk ' Uenighed ang. Opgørelse af Prisdifference. Breve paa.^ Dansk Korrespondance med en Repræsentant ang. Dækning fra en Kunde. Breve paa Dansk () 238. Anmodning om Rimesse og Svar derpaa. Breve paa Tijsk '...' Korrespondance ang. Dækning af et forfaldent Fakturabeløb. Breve paa Dansk 139 VII. RREVE ANGAAENDE OPLYSNINGER OM SOLIDITET M. M Forespørgsel ang. et Firmas Ry og Paalidelighed med gunstigt Svar. Breve paa Tijsk Forespørgsel ang.. et Firmas Soliditet og Ry med ugunstigt Svar. Breve paa Tysk Forespørgsel ang. en Agents Forhold med gunstigt Svar. Breve paa Dansk Gunstigt Svai* paa en Forespørgsel. Dansk 144 VIII. RREVE ANGAAENDE ALM. VARE- FORRETNINGER. TREDIE AFDELING. MARKEDS- N, RERETNINGER Korrespondance mellem et dansk Firma og dets Repræsentanter. Breve dels paa Tysk, dels paa Dansk Markedsberetning ang. Harpiks. Tysk do.» Foderstoffer. Tysk 155 IX. CIRKULÆRER ANGAAENDE FORSKELLIGE FORHOLD Meddelelse om Oprettelse af ny Forretning, en Deltagers Død, Overdragelse og Overtagelse af en Forretning, Meddelelse af Prokura,.Fndring af I-Mrmanavn etc. Breve paa Tysk Meddelelse om Overdragelse og Overtagelse af en Forretning, Udtrædelse og Optagelse af Deltager, Opli;evelse og Tildeling af Prokura. lircvc paa Dam^k 161

15 X. A\SØ(,XIX(ii:H OM IM.AI)SI<:i{. Side. Alin. SkcMiKi lil Ansoj;iiiii>; om IMiulsci- 1(53 XI. øvi:i>si:s()i>gavi:h. a. Ni siiink'df Korrcspoiulaiucr med 4'.\ Hrvvc pan Dansk KUi 1). l'ire hlaiulede Opgaver med 14 Hreve paa Dansk 178 e. Dispositioner til 10 Hreve l.s:{ C. TYSKK FOHKOHTKLSKH iht I). ALFAI51-:TISK dansk-tysk ()IU)LISTK m, I-:. BILAG. Ordreliste vslutseddel in duplo - Faktura - Konnossement.lernhanefragtbrev Kvitterinjf rod Heiehsbank-CIieek hvid Heielisbank-Cheek Clieek paa Mrevkort - en trasseret ojj; aecepteret Veksel Ha<;side af en endosseret ^'eksel - Postscliockkonlo: Zählkarte, Cijcrweisungsforniular, Postscheck 205

16

17 A. FORSKOLE. Tyske Forretningsbreves Form. /. Almindelig Form. Afsenderens Berlin N. 4*), den 1. Juli 19.**) Navn Invalidenstr. 34. etc. Herrn P. Jacobsen, Ko[)enhagen K, Købmagergade 87. Wir gestatten uns, Ihnen mitzuteilen, dass etc. Hochachtungsvoll Frantz Holtz & Co.***) Kinlagen etc, Et tysk Forretningsbrev bestaar foruden af den i Brevarkels øverste, venstre Hjørne trykte Angivelse af Afsenderens Navn, Telefonnummer, Telegramadresse etc. af følgende (i Dele *) N. (Norden) betegner et Postdistrikt (der Posthezirk) i Herlin, 4 et i dette Distrikt liggende Posthus (die Bcstellpostanstalt). **) udtales Neunzehnhundertsoundsoviel. ***) udt. Compagnie. Tysk Handelskorrespondance. \

18 1. Afsenderens Hjemsted (trykt) og Brevets Dato. 2. Adressatens Navn og Adresse. 3. Brevets Tekst. 4. Den afsluttende Høflighedsformular. 5. Underskriften. 6. Angivelse af Bilag (Einlagen) og andre Oplysninger (Einsctireiben, anbefales etc.) for den, der skal lægge Brevet i Konvolut. 2. Adressatbetegnelse og afsluttende Høflighedsformular. a. København, den 23. imai 19. Herrn Heinrich Pfeil, Berlin SO.*) 14, Admiralstrasse 60. Hochachtungsvoll Peter Jensen. Den i tyske Handelsbreve almindeligst brugte afsluttende Høflighedsformular hedder»hochachtungsvoll«; Ordet staves med stort H, naar Brevets Tekst slutter med Punktum, ellers med lille h. Andre afsluttende Høflighedsformularer er: hochachtend, achtungsvoll, mil Hochachtung und Ergebenheit og liere andre. b. Købeiihavn. den 2i). März 19. Herren W. Kohler c's: Co., Hamburg, c. An die Af andre Adressatbetegnelser Frankfurter *) Südosten. Hingstrasse 4. anføres: Nationalbank fiii" Deutschland, Bank, Frankfurt a. M. Herlin.

19 An die eller HrcnuT I'iliaU' (Ut Di-iilsciuMi l);nik, Bremer Mliale dci- Deulstlien Hank, Hieinen. d. (An die) HrciiKMi. Westlalische Leinenweherei, (i. ni. b. H.-), Bieleleld. An die Firma WesHälische Metaihvarenrabrik«, A-'G.'-'"^), Chemnitzer Tricolai^enrabrik, A.-G., Chemnilz. Iserlohn. *) G. m. b. H. =^ Gesellschaft mit beschriinkter Haftung, d. v. s. et Firma med flere Deltagere, der hver for sig kun hæfter for deres eget Indskud; Deltagernes Navne og Storreisen af deres Indskud skal opgives til Handelsregistret. '*) A.-G. =- Aktiengesellschaft.

20 I. ALMINDELIGE MEDDELELSER. Indledende Formler: Ich beehre mich, (habe die Jeg har herved den Ære at Ehre,) Ihnen mitzuteilen, meddele Dem, at dass Ich gestatte mir, Ihnen hier- Jeg tillader mig herved at durch anzuzeigen, dass meddele Dem, at Wir nehmen uns die Frei- Vi tager os den Frihed at heit, Sie davon zu benach- underrette Dem om, at richtigen, dass Es freut mich, Ihnen mitteilen Det glæder mig at kunne zu können, dass meddele Dem, at Ich habe hierdurch das Ver- Jeg har herved den Forgnügen, Sie davon zu be- nøjeise at underrette Dem nachrichtigen, dass om, at Zu meinem Bedauern muss Jeg beklager at maatte medich Ihnen mitteilen, dass dele Dem, at Afsluttende Formler: Stets gern zu Ihren Diensten, Stedse gerne til Deres Tjeneste zeichnen wir forbliver (egl. undertegner) vi Ich empfehle mich Ihnen und Jeg anbefaler mig (til Dem) zeichne og forbliver 1. Berlin NW. ö, den 1. Juli 19. Herrn Oskar Hansen, Kopenhagen. Ich beehre mich, Ihnen mitzuteilen, dass icli meine Preise ermässigt habe, und übersende Ihnen anbei meine neue Preisliste. Stets gern zu Ihren Diensten, zeichne ich hochachtungsvoll G. Jacob.

21 . o 2. la'ip/i},', (Icii «.». Mfirz 19-. IUmtou R. (IhiisU'iiscii c^ Co., Kopoiihni^cii. Ic'li habe hindiiicli das Ver^nü^cii, Sic davon zu henacliiic'hlij^cmi, dass die am 20. v. M. hcsicllu'ii Waren heule an Ilire weile Adresse ahgeganj^en sind. Meine l'aklura ül)ersen(le ieli Ihnen morgen. Hochachlungsvoll Alherl Manlei. 3. Hcrlin SW.. den 1..laiuiar 1<) Herrn Ludvig (Carlsen, K()l)eniiagen. Ich geslalle mir, Ilinen hierdurch anzuzeigen, dass ich meinem Uingjährigen Mitarbeiter, Herrn Poul Lindner, Prokura erteilt habe. Hochachtungsvoll R. Barth. Gloser til (1 3). 1. der Preis-es-e, Pris. die Waren, Vare. crniässigcn, nedsiette. wert, ærede. übersenden, tilsende, tilstille. die Faktura-ren. Faktnra. anbei, vedlagt. 3. die Prokura-s, Prokura. die Preisliste-n, Prisliste. erteilen, meddele, give. '2. V. M. =^ V. Mts. =^ vorigen Monats, f. M. ^^ fori'ige Maaned. 4. København, den 4. MaJ 19. Herr Paul Heyser, Magdeburg. Jeg tillader mig herved al meddele Dem. al de i mit Brev af 2<). f. M. omlalle Varer nu er indtrulvet hertil. Med HøjagteLse Poul Jensen.

22 København, den 30. December 19 Herrer H. F. Ziegler & Sohn, Hamburg. Jeg beklager at maalte meddele Dem, at jeg ikke kender det i Deres ærede Brev af 28. d. M. omtalte Firma og derfor ikke kan give Dem nogen Oplysning om det. Med Højagtelse Carl Schou. Gloser til (4 5). 4. Brev, der Brief-es-e. af 29., vom (v.) 29. omtale, erwähnen. indtræffe hertil, hier eintreffen. d. M. = denne Maaiied, d. M. = ds. Mts. =^ dieses Monats. Firma, die Firma-men. Oplysning om, die Auskunft (-ünfte) über (A.). II. FORKSPØRGSLER. a. Almindelige Forespørgsler. Indledende Formler: Ich gestatte mir hierdurch Jeg tillader mig herved (høfdie hölliche Anfrage ligst) al forespørge Ich frage hiermit ergebenst an Jeg forespørger Dem herved Teilen Sie mir, bitte, umgehend mit Ich bitte, mir postwendend mitzuteilen Afsluttende Formler: (ærbødigst) Jeg beder Dem omgaaende meddele mig ^ Ihrer Antwort gern entgegen- Jej imødeser gerne Deres entgegensehend, zeichne ich sehend, zeichne ich Svar og forbliver Ihren geschätzten (forkortet: Jeg imødeser gerne Deres gesch.) Nachrichten gern ærede Meddelelser og forbliver

23 onigaaende deiretning;. 7 Gloser til omsl. Formler: die Anfragc-n, Foix'sporgscl gcscliät/t, suatut, Irt: ji'ifde. ergeben, egl. hengiven, her: a-rhoclig. die Naehrieht-eii. Ivfterretning, l'npostwendend, med Post. iiavidig i Flertal: i Meden tgegensehen (D), imodese. delelse. U. K()l)ciiiia\ M. (len C». August 19 Herrn J. G. SchiuMder, Hamburg. Ich (.'rlaiiht' mir hierdurch die hüll. Anfrage, oh die Waren hml meinem Auftrag Nr. 111 abgesandt sind. Ihren gesch. Nachrichten gern entgegensehend, zeicime ich hochachtungsvoll V. Keller. 7. Frankfurt a. M.. den (5. Mai 19-. Herren P. Kruse c^ Co., K()j)en hagen. Ich trage hiermit ergebenst an, zu welcher Zeit Ihnen der Hesuch meines Heisenden gelegen sein würde. Ihrer werten Antwort gern entgegensehend, zeichne ich hochachtungsvoll Paul Frey tag. (Iloser til ((i-?). 6. der Auftrag-es-äge. Ordre. 7. der Heisendc (adj.). Kejsende. gelegen sein. \a're belejlig. 8. Isobenhavn, den <S. Se )temb. 19 Herr Wilhelm Grubow. Hamburg. Jeg tillader mig herved at forespørge Dem, hvornaar Varerne iflg. mit Brev af 20. f. M.* vil blive afsendt. Jeg imødeser gerne Deres ærede Meddelelser og forbliver med Hojagtelse O. (.hristiansen.

24 ). 8 " København, den 2. Februar 19 Herrer Heinr. Baumann & Co., Berlin. Jeg beder Dem omgaaende meddele mig, hvornaar jeg kan vente, at Deres Rejsende vil aflægge mig et Besøg. Jeg imødeser gerne Deres Svar og forbliver med Højagtelse Fr. Larsen. Gloser til (8-9). 8. hvornaar, wann. blive afsendt, ogsaa: zum Versand (m) kommen. 9. aflægge, abstatten. b. Forespørgsler om Pris og Anmodninger om Tilbud. In dieden de Formler : Ich erbitte mir Ihre äusserste Jeg udbeder mig Deres bil- Anstellung von ligste Tilbud paa Ich bitte um Angabe Ihres Jeg beder Dem opgive mig billigsten Preises für Deres billigste Pris for Ich erlaube mir die Anfrage, Jeg tillader mig at forespørge, welchen billigsten Preis Sie hvad Deres billigste Notemir für berechnen wür- ring er for (egl. hvilken den billigste Pris De vil beregne mig for Ich bitte, mir umgehend mit- Jeg beder Dem omgaaende zuteilen, zu welchem Preise meddele mig, til hvilken Sie mir liefern können. Pris De kan levere mig Afsluttende Formler: Ihrer Offerte gern entgegen- Jeg imødeser Deres Tilbud og sehend, zeichne ich forbliver Ich erwarte Ihre umgehende Jeg imødeser (egl. forventer) Antwort und begrüsse Sie Deres onig. Svar og forbliver (egl. hilser Dem) (Desuden anvendes de under II a anførte arslullende Formie.)

25 . \) (iloser til omst. Formler: die Anstclluiig-en, Tilbud (von - paa). die Angabe-n, Angivelse, () )}^ivelse. die OITerte-n, Tilbutl. 10. Leipzig, den 22..luli 1*». Aktieselskabet Københavns Eksporlkompagni, Kopenhai^en. Ich erbitte mir Ihre äusserste Anslelhing von.")() Fass frischer, feinster Sibirischer Hutler und erwarte Ihre umgehende Antwort. Hochachtungsvoll Wilhelm Lamm. 11. København, den 1(). Mai 19. Herrn Max WolfT, Düsseldorf. Von der Firma P. Schreiber & Co. erhielt ich heute eine Anfrage nach Winkelmessing, wie früher an diese Firma geliefert, und erbitte mir umgehend Ihre äusserste Anstellung. Hochachtungsvoll Wm. Olesen. 12. Skjern, den (). Dezember 19 Herrn L. Rudolph, Barmen. Ich erlaube mir hierdurch die Anfrage, welchen billigsten Preis Sie mir für Schnürchen nach beiliegendem Muster berechnen würden. Falls Sie eine gute Ware zu einem massigen Preise liefern können, dürfen Sie auf einen belangreichen Auftrag rechnen. Ihrer OlTerte gern entgegensehend, zeichne ich mit Hochachtung N. P. Nielsen.

26 . 10 1«J» København, den 20. Februar 19- Bergdorfer Metalhvaren-Fabrik, G. m. b. H., Bergdorf. Ich gestatte mir hierdurch, Ihnen ein Muster eines SalzlöfTels zu übersenden, und erbitte mir ein Gegenmuster mit Angabe Ihres bilhgsten Preises per Dutzend. Ihrer Antwort gern entgegensehend, zeichne ich 1 Einlaüc. hochachtungsvoll Chr. Lund. Gloser til (10 13). 10. das Fass-es. Fässer. Fad; her: Drittel, die Butter, Smor. 11. die Anfrage nach, Foresporgsel om (el. angaaende). das Winkelmcssing, \'inkelmesslng. 12. das Schnürchen-s-, Snor. beiliegend, vedlagt. 13. das Muster-s-, Prøve. massig, rimelig. belangreich, egl. betydningsfuld: her: større, rechnen auf (A.), göre Regning paa. der Salzlöffel-s-, Saltske. das Gegenmuster-s-, Kontraprøve, das Dutzend- s-e (efter Talord altid Knkelttalsformen), Dusin. 14. Hamburg, den 17. Juli 19. Herr S. Henningsen, København. Fra Østafrika har vi modtaget en Foresporgsel om dansk Corned Beef i \i kg Daaser og beder Dem sende os en lille Prøve med Angivelse af Deres billigste Pris. Med Højagtelse Wehl c^ "Meyer. 15«Skjern, den 15. December 19 Herr Fr. Zachau, Krefeld. / Jeg skylder en Forrelningsven Deres x\dresse og tillader mig herved al foresjiørge, hvad Deres billigste Notering er for Snore efter vedlagte Prøve. Jeg imødeser Deres omgaaende Svar og forbliver med Ho j agtelse N. P. Nielsen.

27 11 Gloser til (14 1.')). 14. Coriied IJecf, ciij^clsu Ivogt, Daasc, die Dosc-ii. saltet Kod (tysk: gesalzenes 15. skylde (lune at takke for) ver Hindtleisch. Bücliscnfleiscli). danken (I).A.). III. SVAR PAA FORKSPØHGSLKH. a. Svar paa alm. Forespørgsler (II a). Svar paa Forespørgsler eller de enkelte Led i eii samlet Korrespondance indledes i Almindelighed med en Formel, hvorved Modtagelsen af den anden Parts sidste Skrivelse anerkendes. Ligeledes plejer man al stadfæste (henvise til) sit forrige Brev, hvis man ikke siden da har hørt fra dqu anden Part. Formler for Anerkendelse og Stadfæstelse: Ich hin im Besitze Ihres Jeg er i Besiddelse af Deres werten gestrigen Briefes ærede Brev af G. D. Wir bestätigen den Empfang Vi anerkender Modtagelsen af Ihres vorgestrigen Schrei- Deres Brev af i Forgaars bens (das S.) In Beantwortung Ihres Schrei- I Besvarelse af (ogsaa : Som bens vom teile ich Ihnen Svar paa) Deres Brev afmit meddeler jeg Dem Ich bestätige meinen Brief Jeg stadlæster mit Brev af vom Ich beziehe mich auf mein Jeg henholder mig til mit Schreiben vom Brev af / 16. Hamburg, den 7..August li)- Herrn V. Keller, Kopenhagen. Ich bin im Besitze Ihres werten gestrigen Briefes und

28 12 teile Ihnen hierdurch mit, dass die hetreftenden Waren heute an Sie abgegangen sind. Meine Rechnung lasse icli Ihnen morgen zugehen. H ochachtungsvoll J. G. Schneider. 17. København, den 8. Mai 19. Herrn Paul Frej'tag, Frankfurt a. M. Wir bestätigen den E^mpfang Ihres vorgestrigen Schreibens und teilen Ihnen hierdurch mit, dass uns der Besuch Ihres Reisenden Anfang Juni sehr gelegen sein wird. Hochachtungsvoll P. Kruse & Co. 18. (Stadfæstelse af eget Brev). Magdeburg, den 21. April 19. Herren P. Bögh et Co., Kopenhagen. Ich beziehe mich auf mein Schreiben vom 12. d. M. und erlaube mir hierdurch die höll. Anfrage, ob ich noch auf Erteilung Ihres schätzbaren Auftrages hoffen darf, In Erwartung Ihrer gell. Nachrichten cmupfehle ich mich Ihnen hochachtungsvoll H. Schulze. G los er til (16 18). 16. betreltend, vedkommende. schätzbar, egl. værdifuld, her: einem etw. zugehen lassen, sende lerede. venlig. en noget. geil. =; gefällig, egl. behagelig, 17. Anfang Juni, i Ik'gviulelsen af forekommende; her: lerede Juni. (ogsaa : venlig). 18. auf Hrleilung holten. haabe at modtage.

29 13 iv7» Flanihiiij,'. dcii \). Sc-j)tc'inl)(.-i' H) II(Mi' O. (>hiislians(mi, Kohcnhavn. Som Sviir pna Deres ærede Brev mi G. I). meddeler je«^ Dem, al de oinlnlle Varer vil blive afseiidl i Begyndelsen af næste 20. Uge. Herr Vv. Larsen, København. Med Højagtelse Wilhelm (iruhow. Ik'riin, dcii ;{. Februar 19. Vi er i Besiddelse af Deres æ^rede Brev af G. D. og underretter Dem herved om, at vor Rejsende vil have den Ære at ailægge Dem el Besøg i Midten af denne Maaned. Med Højagtelse Heinr. Baumann c^ Go. (iloser til (19 20). 19. i Begyndelsen af næste Uge, 20. i Midten af denne Maaned, Mitte Anfang näehster W'oehc. dieses Monats. 20. have den Ære, sich die Khre geben. b. Svar paa Forespørgsler om Pris. Tilbud. Indledende Formler: Im Besitze Ihres werten I Besiddelse af Deres ærede Schreibens vom danken Brev af lakker vi Dem wir Ihnen für Ihre gell. for Deies venlige Fore- Anfrage und onerieren sporgsel og tilbyder In Erledigung Ihrer gell. An- Som Svar paa Deres \ enlige frage vom ofteriere ich Foresporgsel al tilbyder Ihnen jeg Dem Ich besitze Ihre werte Zu-.leg er i Besiddelse af Deres Schrift vom von deren ærede Brev af hvis Ind- Inhall ich bestens dankend hold jeg med Tak har Kenntnis nahm. ukurket miü.

30 . 14 Afsluttende Formler: In der HolTnung, mit Ihrem I Haab om at modtage (egl. geschätzten Auftrag beehrt buve beæret med) Deres zu werden - ærede (el. venlige) Ordre Wir bitten um Ihren getl. Vi anmoder om Deres ven- Aultrag. lige Ordre. Es würde mich freuen, Ihren Det skulde glæde mig at modgeschätzten Auftrag zu er- tage Deres ærede Ordre, halten. G los er til ovenst. Formler: die Erledigung, egl. Afgørelse, her: von etw. Kenntnis nehmen, bemærke, Besvarelse. mærke sig noget; (die Kenntnis-se, der Inhalt-s(-e), Indhold. Kendskab, Kundskab). 21. Kobenhavn, den 24. Juii 19 Herrn Wilhelm Lamm, Leipzig. Im Besitze Ihres werten vorgestrigen Schreibens danken wir Ihnen für Ihre gefl. Anfrage und offerieren Ihnen freibleibend : Feinste, frische Sibirische Butter ä M. 124 fob Gute, sekunda do. do.»» 120» In der HotTnung, mit Ihrem geschätzten Auftrag beehrt zu werden, zeichnen wir hochachtungsvoll A k l i es e 1 s k a bet Ko b e n h a v n s Eks p o r t k o m p a g n i. 22. Düsseldorf, den 18. Mai 19-. Herrn \\'m. Olesen, Kopenhagen. In Erledigung Ihrer Anfrage vom!(>. er. ofteriere ich Ihnen für die Eirnui P. Schreiber ck: C.o., dort. Messingwinkelstangen, wie von dieser I-^irma unlei" dem 12. Februar beslelll, zum lieuligen, äus.serslen Preise von

31 IT) - M. ]9:\ pro 100 k<^, eil' doil, iiiilci- Ix'Uniinlcii Hc- (liiii^iiii^rii, und sciu' IliiL'i- weilen Aiilworl ^ciii imiii;c'l;('ii. Mil II()c'iiachtun<f Max Wo irr. 23. Barmen, doii *). Dc/cmhci- H). IkMTii N. W Nielsen, Skjern. Ich hesilze Ihre werte Zusehrifl vom (>. d. M., von (leren Inhalt ich bestens dankend Kenntnis nahm. Mit gleicher Post lasse ich Ihnen eine Qualitätsprohe zugehen und olleriere Ihnen danach fest gegen umgehende Antwort: 3/2 Perlgarn hart prima merc. couleiirt weiss roh pr. Pld. englisch M LoO 1.48 Lieferung: Frachtgut franko Hamburg; Ziel: gegen Kasse innerhalb 30 Tagen dato Faktura abzüglich 2"/ o Skonto. Sollten Sie eine noch bessere oder eine geringere Qualität wünschen, so stehe ich Ihnen mit weiteren Mustern gern zu Diensten. Ks wüi-de mich freuen, Ihren geschätzten Auftrag zu erhalten. Hochachtungsvoll L. Rudolph. 24. Bergdorf, den 24. Fc'l)iiiar 19. Herrn (Lhr. Lund, Kopenhagen. Im Besitze Ihres geschätzten Schreibens vom 20. d. M. sowie des uns eingesandten Musters schicken wir Ihnen dasselbe heute anbei wieder zurück, begleitet von einem Gegenmusler eines den wir limen in zum Preise von M per Dutzend, Salzlölfels, Qualität Alpacca

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Tysk Dansk Sehr geehrter Herr Präsident, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Sehr geehrter Herr, Formel, mandelig modtager,

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Tysk Kære Hr. Direktør, Sehr geehrter Herr Präsident, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ

Mr. Adam Smith Smith's Plastics 8 Crossfield Road Selly Oak Birmingham West Midlands B29 1WQ - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikansk adresse format: Vejnummer + Vejnavn Bynavn + forkortelse af staten + Postnummer Mr. Adam Smith

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015.

Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse. 9. april 2015. Mindehøjtidelighed Søgaard Lejren i anledning af 75 året for Danmarks besættelse 9. april 2015. Nimbus Jahrgang 36 machte bei Kronprinzessin Eindruck Kann das Motorrad denn noch fahren?, fragte Kronprinzessin

Læs mere

Slægtsforskning i Tyskland

Slægtsforskning i Tyskland Slægtsforskning i Tyskland Hvis man ikke har fødselssted og dato fra folketællinger, kan de måske findes i pasprotokoller. Når man har fødselsstedet og fødselsdatoen man søge i: http://www.familysearch.org/eng/default.asp

Læs mere

1. sein i nutid (præsens)

1. sein i nutid (præsens) Nutid: 1. sein i nutid (præsens) Datid: Ich e - (ingen) Du st st Er/sie/es t - (ingen) Wir en en Ihr t t sie/sie en en Førnutid: er hat ge + stamme + en Ich bin, du bist... 1. Er in der Schule. 2. Wir

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY Herrn Peter Müller Falkenstraße Hamburg Deutschland - Adresse Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive

Læs mere

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger

1.8 Ordstilling i hoved- og bisætninger 5 1.8.4.1 Opgave A Marker hoved- og bisætninger i nedenstående tekst med HS og BS! 1. Muren mellem øst- og vestsektoren i Berlin blev bygget den 13. august 1961. 2. Vestberlinerne og vesttyskerne kunne

Læs mere

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse

LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse LGVT Lesegeschwindigkeits und -verständnistest 10.Klasse Der LGVT dient der Ermittlung des Leseverständnisses und der Lesegeschwindigkeit. Die Schüler lesen nach Bearbeiten des Übungsbeispiels einen Fließtext

Læs mere

Service und Zuvorkommenheit

Service und Zuvorkommenheit Service und Zuvorkommenheit Wertbox : Die Zimmer Nr. 52 59, 101 119, 201 214 haben eine Wertbox im Schrank. Den Code bekommen Sie am Empfang gegen eine Gebühr von DKK 25,-. Spielplatz : Der Spielplatz

Læs mere

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN

Der goldene Westen ÜBERSETZUNG AUFGABEN Der goldene Westen ÜBERSETZUNG For de fleste borgere i DDR var Vesttyskland»Der goldene Westen«. Man kunne jo købe alt når man havde penge. Man kendte især Vesten fra fjernsynet, og dér så man i reglen

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO: 7. januar 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO: 7. januar 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Ansøgning Reference Brev

Ansøgning Reference Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Kære Hr./Fru., Formel, modtager navn og køn ukendt Sehr geehrter Herr, Sehr geehrte Frau, Sehr

Læs mere

Wallstickers Wandsticker

Wallstickers Wandsticker Wallstickers Wandsticker Færdige motiver eller design selv Dette er et lille udvalg af vore mest solgte Wallstickers. Men vi har mange flere motiver og forslag i vores online katalog. Alle Wallstickers

Læs mere

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Deutsch Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Dänisch Mr. J.

Læs mere

Geschäftskorrespondenz Brief

Geschäftskorrespondenz Brief - Adresse Mr. J. Rhodes Rhodes & Rhodes Corp. 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikanisches Adressenformat: Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl Mr. J. Rhodes Rhodes

Læs mere

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen!

KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Buchungsinformation KABELPARK - 1 ½ Stunden Wasserski-Intro Montag-Mittwoch: Jeder kann auf Wasserskiern stehen! Falls Sie es nicht können, werden Sie es lernen! Nach dem Aufwärmen und einer kurzen Einführung

Læs mere

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1.

16748-1. A x 1 B x 2. C1 x 1 C3 x 1. E1 x 2. E2 x 4. D1 x 1. D2 x 1 F x 1 H2 X 90 II X 4 I2 X 12. H1 X 8 50 x 50. G x 14. C2 x 1. 16748-1 AKKU xxv A x 1 B x 2 C2 x 1 C1 x 1 C3 x 1 E1 x 2 D1 x 1 E2 x 4 D2 x 1 F x 1 Senest revideret: Letzte Änderung: 10-2014 G x 14 Ø4 x 80 X 8 50 x 50 H2 X 90 II X 4 I2 X 12 Ø4 x 40 Ø125 Ø8 x 80 Læs

Læs mere

Lübecker Weihnachtsmarkt

Lübecker Weihnachtsmarkt Lübecker Weihnachtsmarkt Was? Lübecker Weihnachtsmarkt Wann? 3. Dezember 2015 von 7.30 Uhr bis 21.00 Uhr Wo? Treffpunkt: Skolen på la Cours vej Læringsmål 1. At få et indblik i den tyske julekultur og

Læs mere

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind.

Mit den Steinen vorsichtig umgehen, da vor allem die Ecken und Kanten der Specksteine sehr spröde sind. 15.09.2011 Montageanleitung zum Einbau der Speck und Speichersteine in Scan-line 820, 830 und 80. Heta empfiehlt, die Montage des Ofens von zwei Personen vorzunehmen. Mit den Steinen vorsichtig umgehen,

Læs mere

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb

Undervisningsplan. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over forløb Undervisningsplan Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution IBC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Susanne Krarup Schrøder

Læs mere

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx

Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Præsentation af opgaven Tysk fortsættera hhx Konference om ny digital skriftlig prøve med adgang til internettet Fredericia den 14.1.2016 Ny eksamensopgave Form 5 timer til at løse opgaven Sammenfatning

Læs mere

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper

Rapporten. Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Rapporten Note: 45 eksterne deltagere 50 ialt incl. projektmedarbejdere, tolke og hjælper Spørgsmål til det afsluttende gruppearbejde. 1. Hvorledes skabes der et samlet overblik over de tyske og danske

Læs mere

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland

Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Agentgodtgørelse og andre fælder juridiske basics ved opstart i Tyskland Michael Haas og Lars Kjellsson Ericusspitze 4 20457 Hamburg T +49 (0) 40 30 10 07 0 Kurfürstendamm 186 10707 Berlin T +49 (0) 30

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind

Screening i tysk. Navn: Kasus Maskulinum Femininum Neutrum Pluralis. das Kind. einem Kind. - dem Mann. dem Kind Screening i tysk Navn: Vejledning Start med at læse teksten på side 1. Lav herefter de efterfølgende opgaver. Du skal lave alle opgaver. Du har 75 minutter til at lave screeningen. Tilladte hjælpemidler

Læs mere

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD

TYSK NIVEAU: E. DATO 10. marts 2015 INDHOLD CASEEKSAMEN TYSK NIVEAU: E DATO 10. marts 2015 OPGAVE På adr. http://ekstranet.learnmark.dk/eud-eksamen2015/ finder du Opgaven elektronisk Eksamensplan 2.doc - skal afleveres i 1 eksemplar på case arbejdsdagen

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit

INTERREG arrangement om kommunikation og PR. INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit INTERREG arrangement om kommunikation og PR INTERREG Veranstaltung zur Presseund Öffentlichkeitsarbeit 08.09.2010 INTERREG-Sekretariatet / Das INTERREG-Sekretariat Hans-Ulrich Bühring, hubuehring@eanord.de

Læs mere

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien

TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien TALE PÅ HIROSHIMADAGEN (årsdag for atombombardementet på Hiroshima), afholdt torsdag d. 6. august 2015 kl. 19 på Stehansplatz i Wien Hvad er vel tallet 70 Hvad vægt har det? Det er en øvelse Du må bare

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Kan du hjælpe mig, tak? At spørge efter hjælp Snakker du engelsk? At spørge efter om en person snakker engelsk Können Sie mir bitte helfen? Sprechen Sie Englisch? snakker du _[language]_?

Læs mere

Danske vejrudsigter i modtagervind

Danske vejrudsigter i modtagervind Danske vejrudsigter i modtagervind Global kommunikation i lokalt perspektiv: Når vi ikke taler samme sprog 10. juni 2013 Mette Skovgaard Andersen, lektor, CBS Om undersøgelsen Undersøgelse forløbig Sprogparret:

Læs mere

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark

Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Bydelsmødre Et projekt på vej fra Berlin til Danmark Jan-Christoph Napierski Den Danske Ambassade i Berlin * * * Foredrag i Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration 23. oktober 2007 Berlin-

Læs mere

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Personlig Brev. Brev - Adresse. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Adresse Herrn Peter Müller Falkenstraße 28 20140 Hamburg Deutschland Standard engelsk adresse format: modtagerens navn vejnummer + vejnavn bynavn + region/stat + postnummer. Jeremy Rhodes 212 Silverback

Læs mere

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten

Neonweiß. Kopiark 28. Die Jahreszeiten Kopiark 28 Neonweiß Lyt til sangen og syng med. Skriv, hvilken årstid sangen foregår. Skriv, hvilke ord der bruges til at beskrive årstiden: Neonweiß gießt sich die Sonne übers Eis. Schattenlos eiskalte

Læs mere

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013

Netværkstræf / Netzwerktreffen. Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Netværkstræf / Netzwerktreffen Skabende kunst / Billedhuggerkunst Skabende kunst / Billedhuggerkunst Bildende Kunst / Bildhauerei Onsdag / Mittwoch den 6. Februar 2013 Wir treffen uns.. Vi mødes.. 6. Februar

Læs mere

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines

Alis Kais Saaed. ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen. 1. Allgemeines ABC Allgemeine Geschäftsbedingungen 1. Allgemeines 1.1 Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf von Stahl ab unserem Lager in Dänemark, es sei denn Anderes ist ausdrücklich vereinbart

Læs mere

6. Navneord i ental (substantiver i singularis)

6. Navneord i ental (substantiver i singularis) 6. Navneord i ental (substantiver i singularis) M = Maskulinum (hankøn) F = Femininum (hunkøn) N = Neutrum (intetkøn) Ubestemt kendeord ein eine ein Bestemt kendeord der die das Sæt følgende navneord i

Læs mere

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning

LOLA RENNT. Et undervisningsforløb til film og bog. Lærervejledning LOLA RENNT Et undervisningsforløb til film og bog Lærervejledning LOLA RENNT handler om Lola, der løber for livet, nærmere bestemt kæresten Mannis liv. Han skal bruge en masse penge meget hurtigt, ellers

Læs mere

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb)

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Tradium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk fortsættersprog, niveau B GWE/ANJ

Læs mere

highline med ramme with frame mit rahmen

highline med ramme with frame mit rahmen highline med ramme with frame mit rahmen Hvad er HighLine med ramme? HighLine med ramme er en produktserie bygget omkring det velkendte unidrain system. Udløbshuset og afløbsarmaturet er de samme produkter:

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren.

Das lyrische Ich des Liedes hat an Berlin also schöne Erinnerungen und möchte ja, es muβ - deshalb schon bald wieder dorthin fahren. Ernst-Ullrich Pinkert Dänen in Berlin Ein berühmter deutscher Schlager aus dem Jahr 1951 hat den Titel Ich hab noch einen Koffer in Berlin. Thema des Liedes ist die Sehnsucht nach Berlin, die besonders

Læs mere

Franzi hat Geburtstag

Franzi hat Geburtstag Franzi hat Geburtstag Niveau 5. klasse Varighed 4-5 lektioner Om forløbet Forløbet tager afsæt i en kort film fra Goethe Institut London om anden Franzi, der fejrer sin fødselsdag. Med udgangspunkt i filmens

Læs mere

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet,

Landsholdet. 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre. Med: SdU-landsholdet, Landsholdet 27. december kl. 14.30 Idrætshallen fri éntre Med: SdU-landsholdet, FC Angeln 02 (Schleswig-Holstein-Liga) TSB Flensburg - ETSV Weiche Flensburg II - IF Tønning - IF Stjernen Flensborg (Verbandsliga)

Læs mere

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt

Bewerbung Zeugnis. Zeugnis - Einleitung. Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt. Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt - Einleitung Sehr geehrter Herr, Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt Sehr geehrte Frau, Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt Kære Hr., Kære Fru., Sehr geehrte Damen und Herren, Kære

Læs mere

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad

Rejse At Spise Ude. At Spise Ude - Ved Indgangen. At Spise Ude - At bestille mad - Ved Indgangen Jeg vil gerne bestille et bord til _[antal af mennesker]_ til _[tidspunkt]_. At lave en reservation Et bord til _[antal af mennesker]_, tak. At spørge efter et bord Tager I imod kreditkort?

Læs mere

ET CV EKSEMPEL OG FØLGEBREV. PASSFOTO LEBENSLAUF. Persönliche Daten: Geburtsdatum: 18.Juli Staatsangehörigkeit: Deutsch Familienstand: Ledig

ET CV EKSEMPEL OG FØLGEBREV. PASSFOTO LEBENSLAUF. Persönliche Daten: Geburtsdatum: 18.Juli Staatsangehörigkeit: Deutsch Familienstand: Ledig ET CV EKSEMPEL OG FØLGEBREV. LEBENSLAUF PASSFOTO Persönliche Daten: Name: Mustermann Vorname: Luise Geburtsdatum: 18.Juli 1967 Geburtsort: Püttlingen Wohnort: 6620 Völklingen Staatsangehörigkeit: Deutsch

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 *

Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Udvalget til Realisation af Barakiter m.v. CP«Adresse: Arbejds- og Socialministeriet, Beskæftigelsescentralen,, 9 7 ah n København, den 1047 laxegade 19, København K. U.K.J Nr2 7 7.1 o l3 * Under Dags

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG)

Ansøgning om bistand i henhold til den østrigske lov om ofre for forbrydelser (VOG) An das Bundessozialamt Babenbergerstraße 5 A-1010 Wien mail: bundessozialamt@basb.gv.at Antrag auf Gewährung von Hilfeleistungen nach dem österreichischen Verbrechensopfergesetz (VOG) Die Angaben sind

Læs mere

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel

Unterrichtsmaterial NR. 1 2013/2014. Ein Teddy für gute Freunde. Seite 5 Rätselspass mit Piet. Seite 6 Kreuzworträtsel nterrichtsmaterial N. 1 2013/2014 eiten 2-4 in eddy für gute Freunde eite 5 ätselspass mit Piet eite 6 Kreuzworträtsel Information Der Nordschleswiger www.nordschleswiger.dk Kære bonnent! Det er sidste

Læs mere

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang

Koncerthuset Klassisk Sæson. Ein deutsches Requiem. Sang 11 12 Koncerthuset Klassisk Sæson Ein deutsches Requiem Sang Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem I Chor: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die mit Tränen säen, werden

Læs mere

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk.

Der, die, Deutsch. Grammatik & strategibog. Uddrag fra. Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. r r r r n r r r r r r n r r n r r n n r r r r r r n r Uddrag fra Der, die, Deutsch Grammatik & strategibog Oversigter til brug ved de skriftlige prøver i tysk. GYLDENDAL Kan downloades på: www.filer.gyldendal.dk/

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2012 Institution ZBC Vordingborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk B Thomas Steenbjerg/Kirsten

Læs mere

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder

Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder Weinachten - jul Deutsch anfänger - tysk begynder MÅL: At styrke mit ordforråd i tysk At kunne lave en quiz om jul på tysk At kunne skrive og indtale en samtale om jul på tysk INDHOLD: Indhold 4 Find juleord

Læs mere

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold

Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Information vedrørende tysk ejendomsforbehold Når I som virksomhed sælger på kredit til tyske virksomheder, skal I være opmærksom på, at det samlede udestående ofte helt må afskrives, hvis en køber går

Læs mere

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken.

Læg lågen med fronten nedad på et blødt materiale for at beskytte lakken. Dansk Deutsch Francais - English Varenr. 51075 Udskiftning af pakning ved glas: Pakken indeholder: 1 stk. Pakning Vejledning: Aduro 4 Er pakningerne blevet hårde og utætte kan de skiftes på følgende måde:

Læs mere

Ein deutsches Requiem SANG

Ein deutsches Requiem SANG 15 16 Ein deutsches Requiem SANG Johannes Brahms: Ein deutsches Requiem I Chor: Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen

Læs mere

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer-

Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Antrag auf Behandlung als unbeschränkt einkommensteuer- Zur Beachtung: Für Arbeitnehmer mit Staatsangehörigkeit zu einem EU/EWR-Mitgliedstaat, die in der Bundesrepublik Deutschland weder einen Wohnsitz

Læs mere

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen

Fuego. Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle. Instruktion / Instructions / Instruktionen Fuego Biopejs / Bio firelight / Bio Feuerstelle Instruktion / Instructions / Instruktionen Må kun fyldes hertil / Fill up to here only / Nur hier befüllen DK DK Læs hele instruktionen igennem inden brug

Læs mere

Begrüßung auf dänisch. Verabschiedung auf dänisch. Persönliche Vorstellung auf dänisch. Wichtige Sätze auf dänisch.

Begrüßung auf dänisch. Verabschiedung auf dänisch. Persönliche Vorstellung auf dänisch. Wichtige Sätze auf dänisch. e Wörter Die dänische Sprache gehört zu den skandinavischen. Sie wird vor allem in Dänemark und Grönland gesprochen und hat einige Anglizismen in Phrasen und Redewendungen. So heißt z.b. Hallo auf dänisch

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen

Fortrolig. Oversvømmelsens etablering. Instruks for Lederen Fortrolig Oversvømmelsens etablering Instruks for Lederen Indholdsfortegnelse. Indledning Side 1. Kommandoets Formering - - 2. Kommandoets Inddeling - - 3. Uddeling af Ordrer, Afmarch - - 5. Lederens øvrige

Læs mere

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung

Soul Kitchen Die Bruderbeziehung Læs citatet fra scene 19 og overvej, hvordan illias i scenen er usikker og forsøger at virke overbevisende. Hvordan viser han det sprogligt? Understreg det i teksten. Illias: Yasu Malaka Zinos: Illias

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk niveau B Thomas Steenbjerg

Læs mere

Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965

Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965 Nr. 68 23. mars 1932 Lov nr. 68 af 23. Marts 1932: Veksellov, som ændret ved lov nr. 411 af 30. november 1965 Første Afdeling. Om den trukne Veksel. Kapitel I. Om Vekslens Udstedelse og Form. Kapitel II.

Læs mere

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende

NORDMUS AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE. Nykøbing, Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende AUSSCHREIBUNG / UDBUDSMATERIALE Nykøbing, 13.10.2017 Sehr geehrte Damen und Herren Til rette vedkommende Anbei sende ich Ihnen eine Ausschreibung für die Gestaltung eines Corporate Designs und einer Homepage

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk A Karen Nylev

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Programm des Festaktes Program for jubileumsfestligheden aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015

Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Undervisningsbeskrivelse tysk A 2014/2015 Termin Juni 2015 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Uddannelse HHX Fag og niveau Tysk A fortsættersprog Lærer(e) Hold Susanne Troensegaard Ht3tya14 Undervisningsforløb

Læs mere

Hovedudsagnsord i datid

Hovedudsagnsord i datid Hovedudsagnsord i datid Hvis du engang før har skullet lære at bøje tyske udsagnsord i datid, har du måske lært, at der fandtes "svage" og "stærke" verber, som i datid havde hver sit sæt endelser, som

Læs mere

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt

Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt Antrag auf Fördermittel für ein kultkit-mikroprojekt/ Ansøgning omtilskud til et kultkit mikroprojekt 1. Titel des Projekts / Projekttitel 2a) Verantwortlicher Partner in Deutschland/ Ansvarlig partner

Læs mere

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks.

- Vedlæg venligst kopi. - a. Industrielle og kommercielle ejendomsrettigheder inklusive erfaringer og viden (f.eks. 1. eksemplar - til ansøgerens skattemyndighed / Kenn-Nummer Henvisning iht. den tyske lov om databeskyttelse: De rekvirerede data indsamles på grundlag af 149ff. i den tyske afgiftslov. Anmodning iht.

Læs mere

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY

MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY 0 0 MARSTAL - ÆRØSKØBING - SKOVBY - SØBY Stoppesteder Bus stops Haltestellen Marstal - Reberbanen Bakkevej / Ronæsvej Bymarksvej Ærøskøbing Havn Tranderupvej Vindeballe Vesterløkke Øster Bregninge Ø. Bregninge

Læs mere

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk

Rejse Almen. Almen - Essentielle. Almen - Samtale. At spørge efter hjælp. At spørge efter om en person snakker engelsk - Essentielle Können Sie mir bitte helfen? At spørge efter hjælp Sprechen Sie Englisch? At spørge efter om en person snakker engelsk Can you help me, please? Do you speak English? Sprechen Sie _[Sprache]_?

Læs mere

Bilag III / Anlage III

Bilag III / Anlage III Bilag III / Anlage III 29.6.2012 MÅL FOR KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG ZIELE FÜR DIE KULTURREGION SØNDERJYLLAND-SCHLESWIG Udvalget for kultur, kontakt og samarbejde har prioriteret nedenstående

Læs mere

30.09.2011. Fælggodkendelser

30.09.2011. Fælggodkendelser Fælggodkendelser TÜV godkendelse Hvad er TÜV? TÜV er en uafhængig anerkendt instans, der har hjemmel til at udstede certifikater om en given kvalitet på stort set alt, lige fra medicinsk udstyr, elektriske

Læs mere

Deutschland und andere deutschsprachige Länder

Deutschland und andere deutschsprachige Länder Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj/juni 2012 Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Tysk B Karen

Læs mere

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD

YOUR LOCAL SOURCE IN A GLOBAL WORLD Fokus på Tyskland Ihr Lieferant von METALL KOMPONENTEN Kort firma intro til Global Supplier 10 år gammel virksomhed, med hovedsæde i Hjørring Forretningsområde: Outsourcing af metal komponenter DNV/GL

Læs mere

1 A. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. 1 ei og ie. 2 u og ü. ei udtales som ai ie udtales som i (langt i)

1 A. In Ulm, um Ulm und um Ulm herum. 1 ei og ie. 2 u og ü. ei udtales som ai ie udtales som i (langt i) 1 A 1 ei og ie ei udtales som ai ie udtales som i (langt i) auf Wiedersehen sieben Lieblingsfarbe Radiergummi vier ich heiße weiß eins zwei drei mein deine Bleistift Wenn Fliegen hinter Fliegen fliegen,

Læs mere

Klaus blieb ihr bester Freund. Klaus blev ved med at være (forblev) hendes bedste ven.

Klaus blieb ihr bester Freund. Klaus blev ved med at være (forblev) hendes bedste ven. KASUSBRUG Nominativ 507 Grundleddet (se 2) i en sætning står i nominativ: * Vor mir stand ein alter Mann. Foran mig stod en gammel mand. Hvis der i en sætning findes både et foreløbigt og et egentligt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution ZBC, Handelsgymnasiet i Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Tysk

Læs mere

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010

GRÆNSELØBET 2010. Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km GRÆNSELØBET 2010 Samstag, den 18. September 2010 um 14.00 Uhr 5,4 km & 12 km ATLETIK & MOTION ANMELDUNG UND INFORMATION: www.grenzlauf.dk VORTRAINING JEDEN MONTAG um 18.00 Uhr bei den Grænsehallerne WILLKOMMEN ZUM GRENZLAUF

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen:

Die ersten Schritte. Das bin ich. Ich heiße und ich. wohne in. Ich bin Jahre alt und. ich gehe in Klasse. Mein Hobby ist. Meine besten Freunde heißen: Das bin ich Ich heiße und ich wohne in. Ich bin Jahre alt und ich gehe in Klasse Mein Hobby ist Meine besten Freunde heißen: Sæt streger imellem de sætninger der betyder det samme. Jeg bor i Berlin. Hvor

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Air PC Tool. Installation guide. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Air Tool Installation guide Danfoss Heating Solutions 1. How to connect your to the Installer: Connection by USB cable (standard mini USB cable) USB cable End user:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk fortsætter B Tina

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

sein = at være Nutid Datid Førnutid

sein = at være Nutid Datid Førnutid GRAMMATISK OVERSIGT Hjælpeudsagnsordene (Øvelse nr. 1, 2, 3, 4 og 5) sein = at være 1. person ich bin war bin gewesen 2. person du bist warst bist gewesen 3. person er/sie/es ist war ist gewesen 1. person

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution VUC Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Tysk valgfag HF Tysk fortsættersprog

Læs mere

Grammatiske oversigter

Grammatiske oversigter Grammatiske oversigter HJÆLPEUDSAGNSORDENE at have = haben Nutid Datid Ental 1. person ich habe hatte 2. - du hast hattest 3. - er/sie/es hat hatte 1. person wir haben hatten 2. - ihr habt hattet 3. -

Læs mere